Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Regionsrådet - Referat - 07. oktober 2015

 

Mødedato
07-10-2015 kl. 15:00 - 17:00
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Stephanie Lose, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Thies Mathiasen, O
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Bente Gertz, A
 • Poul Andersen, A
 • Pierre Topaz, A
 • William Jensen, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Meho Selman, A
 • Peter Christensen, A
 • Andrea Terp, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Lasse Krull, C
 • John Lohff, C
 • Poul Sækmose, C
 • Hans Winther, F
 • Ida Damborg, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Søren Rasmussen, O
 • Holger Gorm Petersen, løsgænger
 • Bjarne Jensen, O
 • Bo Libergren, V
 • Preben Jensen, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Sonny Berthold, V
 • Carsten Abild, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Tage Petersen, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Peder Hvejsel, V
 • Susanne Linnet, V (midlertidigt medlem)
 • Herdis Hanghøi, V
 • Jens Møller, V
 • Henning Ravn, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Andreas Lund Andersen, Ø (midlertidigt medlem)

 • Afbud
   
 • Poul Andersen, A - Vibeke Hejnfelt stedfortræder
 • Poul Sækmose, C
 • Holger Gorm Petersen, løsgænger - René Lundegaard stedfortræder
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Peder Hvejsel, V - Peter Jørgensen stedfortræder
 • Herdis Hanghøi, V - Ingeborg Moritz Hansen stedfortræder
 • Jens Møller, V
 • Henning Ravn, V - Otto Ottosen stedfortræder

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Forslag til budget 2016-2019 - 2. behandling
  2. Udmøntning af finanslovsmidler til fødeområdet
  3. Udtalelse til Statsforvaltningen
  4. LUKKET - drøftelse
  5. LUKKET - orientering


  Sagsnr. 15/34113
  1. Forslag til budget 2016-2019 - 2. behandling
  fold dette punkt ind Resume
   

  I henhold til den reviderede, overordnede budgetproces fremlægges forslag til budget 2016-2019 til 2. behandling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet oversendte den 24. august 2015 forslag til budget 2016-2019 til 2. behandling.

  Til brug for 2. behandlingen er der udarbejdet sidepapirer vedr. Sundhed, Social og Specialundervisning, Regional Udvikling samt Fælles formål og administration/Renter. Heri redegøres bl.a. kort for status for budgetforslaget, herunder økonomiaftalen for 2016 og dennes konsekvenser for Region Syddanmark, samt regionens økonomiske udgangspunkt forud for budget 2016. Sidepapirer indeholder desuden forslag til udmøntning af økonomiaftalen m.v., samt forslag til investeringsbudget 2016-2019 inden for det forudsatte anlægsloft i 2016. I forlængelse af budgetaftalen er sidepapiret vedrørende Sundhed opdateret.

  På baggrund af indspil fra partigrupperne udarbejder formanden udkast til aftale om budget 2016, bl.a. vedr. sparerammer med henblik på at opnå balance i forhold til de aftalte udgiftslofter vedr. driften i 2016. Budgetaftalen forventes indgået forud for forretningsudvalgets møde.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet tiltræder det udgangspunkt for budget 2016-2019, der fremgår af sidepapirerne til 2. behandlingen, som anbefalet af forretningsudvalget.

  At regionsrådet tiltræder de ændringsforslag til budget 2016-2019, der er indeholdt i aftalen om budget 2016.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 07-10-2015
   

  Indstillingen tiltrådt for så vidt angår udgangspunktet for budget 2016-2019, der fremgår af sidepapirerne til 2. behandlingen, som anbefalet af forretningsudvalget.

  37 stemte for, at regionsrådet tiltræder de ændringsforslag til budget 2016-2019, der er indeholdt i aftalen om budget 2016.

  Vibeke Syppli Enrum og Andreas Lund Andersen stemte imod, at regionsrådet tiltræder de ændringsforslag til budget 2016-2019, der er indeholdt i aftalen om budget 2016.

  Jens Møller, Poul Andersen, Peder Hvejsel, Holger Gorm Petersen, Henning Ravn, Herdis Hanghøi, Preben Friis-Hauge og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.


  Vibeke Hejnfelt, Peter Jørgensen, René Lundegaard, Otto Ottosen og Ingeborg Moritz Hansen deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 28-09-2015
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/20878
  2. Udmøntning af finanslovsmidler til fødeområdet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark ansøgte den 1. juni 2015, jf. beslutning i Finansloven for 2015, om 7,525 mio. kr. til øgede ressourcer til fødeområdet med forventning om yderligere 16,125 mio. kr. om året fra 2016. Sagen blev grundet folketingsvalg og regeringsskifte sat i bero og ved kontakt til Sundheds- og ældreministeriet i juli og august 2015 kunne sagens status ikke oplyses.

  Den 14. september 2015 modtog Region Syddanmark en tilsagnsskrivelse fra Sundheds- og ældreministeriet på 7,525 mio. kr. til en styrkelse af fødeområdet. Af samme tilsagnsskrivelse fremgår dog ikke, hvorvidt midlerne for 2016 og frem vil blive udmøntet.

  Region Syddanmark skal senest den 12. oktober 2015 fremsende en acceptskrivelse vedr. de tildelte midler til Sundheds- og ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den tidligere regering afsatte på Finansloven for 2015 35,0 mio. kr. i 2016 og 75,0 mio. årligt fra 2016 til et løft af kvaliteten på fødeafdelingerne, som skulle fordeles mellem regionerne på baggrund af bloktilskudsnøglen. Region Syddanmarks andel ville i 2015 svare til 7,525 mio., og i årene 2016 og frem til 16,125 mio. kr.

  Det fremgik af de rammer for tilsagn om midler til fødeområdet, der blev udsendt af det daværende Ministerium for Sundhed og Forebyggelses, at hver enkel region skulle ansøge om deres andel af midlerne inden for følgende områder:

  •      Yderligere personaleressourcer, hvor der skønnes at være behov herfor.

  •      Yderligere ressourcer til at tage højde for det stigende antal igangsatte og komplicerede fødsler.

  •      Understøttelse af kvalitetsudviklingen, herunder f.eks. at gøre projekt ”Sikre Fødsler” permanent.

  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fastsatte en ansøgningsfrist til den 1. juni 2015.

  På baggrund af den indsendte ansøgning blev Region Syddanmark den 17. juni af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse anmodet om at fremsende uddybende oplysninger vedr. ansøgningen. Bl.a. efterspurgtes udspecificering af antal årsværk samt en detaljeres tidsplan for den planlagte opnormering. Region Syddanmark fremsendte derfor den 24. juni 2015 en detaljeret ansøgning indeholdende disse punkter.

  Den 18. juni 2015 afholdtes som bekendt folketingsvalg, som medførte regeringsskifte, og herefter blev sagen sat i bero. Der blev i løbet af juli og august måned rettet henvendelse til ministeriet af flere omgange, men det var ikke muligt at få et svar på ansøgningens status.

  Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde blev den 15. september kaldt i samråd om sagen, og den 14. september modtog regionerne tilsagnsskrivelser på de beløb, der var ansøgt om, jf. Finansloven for 2015. De til regionen fremsendte tilsagnsskrivelser er dog alene for midlerne i 2015, og der nævnes således ikke noget om midlerne i årene 2016 og frem. Midlerne vil dermed skulle bringes til anvendelse i den resterende del af 2015, samt evt. og allersenest i første kvartal 2016. Dette vurderes at være problematisk, idet det planlagte løft til fødeområdet overvejende omhandler opnormering af fødeafdelingerne, hvilket betyder, at der skal ansættes sundhedsfaglige til opnormering i maksimalt et halvt år.

  Af tilsagnsskrivelsen fremgår endvidere, at der senest 4 uger efter modtaget tilsagn skal fremsendes en underskrevet acceptskrivelse, hvilket vil sige senest mandag den 12. oktober 2015.

  Sundhedsudvalget drøftede på møde den 22. september 2015 sagen. Her nåede man frem til et forslag om, at der svares på brev af 14. september 2015 fra Sundheds- og Ældreministeriet således, at regionens oprindelige ansøgning angående ”Løft af kvaliteten på fødeafdelinger” opretholdes under forudsætning af, at tilskuddet bevilges varigt samt at opstart af projektet ikke igangsættes, før tilskuddet til projektet er varigt bevilget. Udkast til følgebrev er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der fremsendes en underskrevet acceptskrivelse til Sundheds- og ældreministeriet senest mandag den 12. oktober med en revideret tidsplan, hvoraf det fremgår, at perioden, hvori midlerne bringes til anvendelse, rykkes til at finde sted fra 1. oktober 2015 til 31. marts 2016.

  At acceptskrivelsen er betinget af, at vilkårene fremsat i Finansloven for 2015 bibeholdes, således at midlerne videreføres i 2016 og fremadrettet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 07-10-2015
   

  Indstillingen tiltrådt med 37 stemmer for, mens 2 undlod at stemme (Vibeke Syppli Enrum og Andreas Lund Andersen).


  Jens Møller, Poul Andersen, Peder Hvejsel, Holger Gorm Petersen, Henning Ravn, Herdis Hanghøi, Preben Friis-Hauge og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.


  Vibeke Hejnfelt, Peter Jørgensen, René Lundegaard, Otto Ottosen og Ingeborg Moritz Hansen deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 28-09-2015
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Lasse Krull og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/41827
  3. Udtalelse til Statsforvaltningen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Statsforvaltningen har anmodet regionsrådet om en udtalelse til brug for vurdering af, om der skal rejses en tilsynssag i forbindelse med spørgsmålet om, hvorvidt en ansat i Region Syddanmark har ydet forskellig bistand til tidligere regionsrådsformand Carl Holst i forbindelse med dennes valgkamp ved folketingsvalget i 2015.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Statsforvaltningen har den 16. september 2015 anmodet regionsrådet om en udtalelse.

  Udtalelsen skal bruges i Statsforvaltningens vurdering af, om der skal rejses en tilsynssag i forbindelse med spørgsmålet om, hvorvidt en ansat i Region Syddanmark har ydet forskellig bistand til tidligere regionsrådsformand Carl Holst i forbindelse med dennes valgkamp ved folketingsvalget i 2015.

  I udtalelsen bedes behandlet de faktuelle forhold omkring Christian Ingemann Nielsens eventuelle bistand til tidligere regionsrådsformand Carl Holst i forbindelse med dennes valgkamp ved folketingsvalget i juni 2015 og i givet fald, hvad det retlige grundlag for en sådan bistand har været.

  Der er vedlagt udkast til besvarelse til regionsrådets godkendelse.

  Forretningsudvalget behandlede sagen den 28. september 2015. Forretningsudvalgets bemærkninger er indarbejdet i udkastet til besvarelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At vedlagte udtalelse med bilag godkendes med henblik på fremsendelse til Statsforvaltningen.

  At den af forretningsudvalget foreslåede udtalelse medsendes til Statsforvaltningen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 07-10-2015
   

  Regionsrådet besluttede at godkende udkast til udtalelse til Statsforvaltningen med nedenstående ændringer.

  Under overskriften ”Ansættelsesproces” indføjes følgende afsnit:
   

  ”Tillidsrepræsentant for DJØF og næstformand for det fælles medarbejderudvalg i regionshuset, Lone Rasmussen, har om ansættelsesprocessen udtalt, at hun forinden ansættelsen af Christian Ingemann Nielsen blev forespurgt af ledelsen, om man ikke kunne besætte stillingen med en journalist, som man gerne ville ansætte, uden at slå stillingen op. Hun svarede på dette, at det kunne man under ingen omstændigheder, idet der var en klar aftale i det fælles medarbejderudvalg om, at alle stillinger skulle slås op eksternt.”
   

  I første afsnit under overskriften ”Opgaver” erstattes ordet ”ansættelsesbrevet” med ordet ”stillingsopslaget”. Der indsættes ligeledes en præcisering i forhold til indholdet af ansættelsesbrevet. Første afsnit under overskriften ”Opgaver” erstattes således af følgende:
   

  ”Som det fremgår af stillingsopslaget, var det Christian Ingemann Nielsens opgave at udføre kommunikationsopgaver i forhold til projekt ”Smart Vækst og Velfærd” samt at indgå i den løbende daglige betjening af den øverste administrative og politiske ledelse.

  Af ansættelsesbrevet fremgår, at begrundelsen for tidsbegrænsningen var, at Christian Ingemann Nielsen skulle være med til at løfte kommunikationen i et større strategisk projekt: ”Smart Velfærd”.

  Det bemærkes, at det ikke sædvanligvis fremgår af medarbejdernes ansættelsesbreve, hvilke opgaver der skal udføres.”

  Regionsrådet besluttede, at den af forretningsudvalget foreslåede udtalelse medsendes til Statsforvaltningen.

  Jens Møller, Poul Andersen, Peder Hvejsel, Holger Gorm Petersen, Henning Ravn, Herdis Hanghøi, Preben Friis-Hauge og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.


  Vibeke Hejnfelt, Peter Jørgensen, René Lundegaard, Otto Ottosen og Ingeborg Moritz Hansen deltog som stedfortrædere.
   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 28-09-2015
   

  Forretningsudvalget indstiller til regionsrådet:

  At redegørelsen godkendes efter indarbejdelse af de ændringer, der var enighed om på mødet.

  At nedenstående udtalelse ledsager redegørelsen:

  Regionsrådet ser med stor alvor på sagen vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en tidligere ansat i Region Syddanmark har ydet bistand til tidligere regionsrådsformand Carl Holst i forbindelse med dennes valgkamp. Regionsrådet har fået yderligere indicier herpå. Regionsrådet ser frem til afslutningen af Statsforvaltningens undersøgelser.

  Hvis Statsforvaltningens undersøgelser bekræfter, at der har været ydet den tidligere regionsrådsformand uretmæssig bistand, vil regionsrådet drage de nødvendige konsekvenser heraf, herunder også tage de fornødne skridt til, at undgå at en lignende sag opstår igen. Det vil sige, at regionsrådet vil sørge for de nødvendige tiltag, der skal til for at undgå lignende fremtidige hændelser, herunder sørge for den nødvendige instruktion af regionens medarbejdere.

  Forretningsudvalget henstillede desuden til, at redegørelsen behandles på den åbne dagsorden i regionsrådet.

  Lasse Krull og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr.  
  4. LUKKET - drøftelse
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr. 15/39075
  5. LUKKET - orientering
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

   


  Siden er sidst opdateret 08-10-2015.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring