Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Vækstforum - Referat - 22. september 2015

 

Mødedato
22-09-2015 kl. 15:00 - 18:00
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Birthe Friis Mortensen
 • Grethe Johnsen
 • Hinrich Jürgensen
 • Ib Kristensen
 • Johanne Gregersen
 • Karsten Uno Petersen
 • Anker Boye
 • Bo Stærmose
 • Erik Buhl Nielsen
 • Erik Lauritzen
 • Gitte Grønbæk
 • Henrik Dam
 • Lars Bregnehøj Hansen
 • Mads Henriksen
 • Mette Refshauge
 • Morten Andersen
 • Steen Møller
 • Stephanie Lose
 • Ole Kjær
 • Per Diget
 • Ulrik Juul
 • Grethe Adamsen Dahl
 • Bo Libergren
 • Line Hedam

 • Afbud
   
 • Ib Kristensen
 • Gitte Grønbæk
 • Steen Møller
 • Ulrik Juul
 • Bo Libergren

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat fra Vækstforums møde 16. juni 2015
  3. Udmøntning af den nye erhvervsstrategi - Vækstforums handlingsplan 2016-2017
  4. Regeringsgrundlag, regeringens udmeldinger på det erhvervsrettede område
  5. Tema: Status og syddanske perspektiver i den nye nationale turismestrategi for kyst- og naturturisme
  6. Særlig indsats for energi- og ressourceeffektivisering af SMV'er
  7. Reservation af midler til nye initiativer om risikovillig kapital
  8. Videreførelse af design- og arkitekturkonsortiet (DDAI) efter 2015
  9. Healthcare DENMARKs ansøgning om medlemskontingent
  10. Indstilling af nyt medlem til Danmarks Vækstråd
  11. Udpegning af nyt medlem af bestyrelsen for Væksthus Syddanmark
  12. Indstilling af medlem til INTERREG 5A-udvalget
  13. Ændringer i Syddansk OPI-pulje 2015-2017
  14. Porteføljestyring - opfølgning og evaluering af Vækstforums projekter
  15. Vækstforums mødeplan 2016
  16. Orientering om igangsættelse af Team Vækst Danmark
  17. Orientering om optag på de videregående uddannelser 2015
  18. Orientering om Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015
  19. Orientering om Vækstforums kommunikationsindsats
  20. Orientering om økonomioversigt for handlingsplan 2014-15
  21. Orientering om indkomne ansøgninger
  22. Ansøgning: Social inklusion - På Sporet
  23. Ansøgning: Social Inklusion - Fleksjob i Vækst
  24. Ansøgning: Social inklusion: Virksomheder tager socialt ansvar
  25. Ansøgning: Social inklusion: Virksomhedsporten
  26. Ansøgning: Kvalificeret arbejdskraft: Fremtidens arbejdskraft
  27. Ansøgning: Kvalificeret arbejdskraft: Parat til Turisme, Oplevelser og Gastronomi
  28. Ansøgning: Kvalificeret arbejdskraft: Talent smitter
  29. Ansøgning: Vækst i Offshorevirksomheder
  30. Ansøgning: AutoTurf
  31. Ansøgning: Fremtidens IT kompetencer
  32. Ansøgning: Destination Talent Southern Denmark
  33. Eventuelt
  34. Meddelelser


  Sagsnr. 15/604
  1. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Vækstforum godkender dagsordenen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 22-09-2015
   

  Den nye formand for Vækstforum Stephanie Lose bød velkommen til to nye medlemmer af Vækstforum: Bo Libergren fra regionsrådet og Line Hedam, PwC, indstillet af Dansk Erhverv. Formanden opfordrede desuden til, at der på Vækstforums møder fremover afsættes mere tid til eksterne oplæg om eksempelvis resultater af igangsatte aktiviteter og dialog om væsentlige dagsordner for Vækstforum.

  Stephanie Lose orienterede desuden om, at Jane Kraglund er ansat som ny regionsdirektør pr. 1. oktober 2015, og at Dorthe Kusk er konstitueret udviklingsdirektør.

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 15/604
  2. Godkendelse af referat fra Vækstforums møde 16. juni 2015
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Vækstforum godkender referatet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 22-09-2015
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/3187
  3. Udmøntning af den nye erhvervsstrategi - Vækstforums handlingsplan 2016-2017
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der fremlægges et udkast til Vækstforums handlingsplan 2016-17 med henblik på Vækstforums drøftelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Handlingsplanen udmønter de erhvervs- og vækstrettede dele af den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi, som er godkendt af Vækstforum i marts 2015. Efterfølgende har erhvervsstrategien været i høring hos Danmarks Vækstråd i juni 2015, hvilket gav anledning til enkelte mindre justeringer i strategien.

  På mødet den 16. juni 2015 godkendte Vækstforum en foreløbig ramme for handlingsplanen. På baggrund af denne samt Vækstforums drøftelser har sekretariatet udarbejdet udkast til handlingsplanen.

  Vækstforums indsatsområder i handlingsplanen for 2016-17 vil i overensstemmelse med Vækstforums strategi ligge inden for de tre forretningsområder bæredygtig energi (offshore og energieffektivisering), sundheds- og velfærdsinnovation samt oplevelseserhverv (turisme samt design og kreative erhverv). Endvidere vil handlingsplanen omfatte en ny højvækstmodel, som skal modne nye, store vækstvirksomheder inden for de tre forretningsområder. Derudover kan Vækstforum igangsætte brede indsatser, som kan række ud over de tre forretningsområder, f.eks. i forhold til kvalificeret arbejdskraft/kompetenceudvikling, social inklusion, automatisering mv. Endelig vil handlingsplanen indeholde en indsats for yderområderne og internationalisering. 

  På mødet bliver der givet en kort præsentation af udkastet til handlingsplanen.

  Udkast til handlingsplanen er vedlagt som bilag. På baggrund af Vækstforums drøftelser af udkastet vil sekretariatet udarbejde den endelige handlingsplan med henblik på Vækstforums godkendelse på mødet den 1. december 2015. Handlingsplanen vil i den forbindelse blive grafisk layoutet.

  Vækstforums gældende handlingsplan for 2014-2015 udløber ved årsskiftet. Den nye regionale vækst- og udviklingsstrategi forventes endeligt vedtaget primo 2016. Herefter kan den nye handlingsplan for 2016-2017 træde i kraft og udgøre grundlaget for ansøgninger til Vækstforums ansøgningsfrist den 1. marts 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum drøfter udkastet til Vækstforums handlingsplan 2016-17.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 22-09-2015
   

  Stephanie Lose præsenterede hovedlinjerne i den fremlagte handlingsplan og orienterede om, at strategien har været i høring i Danmarks Vækstråd og nu er i offentlig høring som en del af den samlede regionale vækst- og udviklingsstrategi.

  Indstillingen blev tiltrådt med følgende bemærkninger, der medtages i det videre arbejde med handlingsplanen:

  ·         Det er positivt at der er fokus på internationale indsatser og samarbejder på tværs af regioner, men vigtigheden af samarbejde inden for regionen bør også fremhæves.

  ·         Digitaliseringens betydning for virksomhedernes forretningsmodeller bør fremhæves.

  ·         I det offentlige skal efterspørgslen stimuleres og viden kommercialiseres.

  ·         Koblingen til de regionale arbejdsmarkedsråd bør fremhæves.

  ·         Der skal arbejdes med, hvordan kendskabet til Vækstforums arbejde og handlingsplanen udbredes, bl.a. gennem udarbejdelse af en kommunikationsplan.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/604
  4. Regeringsgrundlag, regeringens udmeldinger på det erhvervsrettede område
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regeringen fremlagde sit regeringsgrundlag i juni 2015. Regeringsgrundlaget er forholdsvist overordnet i både emner og beskrivelse af initiativer. Udvalgte emner fra regeringsgrundlaget gennemgås ud fra relevans for Vækstforums arbejde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regeringen fremlagde sit regeringsgrundlag i juni 2015. Regeringsgrundlaget er forholdsvist overordnet i både emner og beskrivelse af initiativer.

  Nedenfor gennemgås udvalgte emner fra regeringsgrundlaget.

  Vækstforums forretningsområder (bæredygtig energi, sundheds- og velfærdsinnovation samt oplevelseserhverv)

  Regeringsgrundlaget indeholder ikke mange initiativer, der direkte adresserer Vækstforums forretningsområder. Dog nævnes i relation til sundheds- og velfærdsinnovation, at velfærdsteknologi og digitalisering kan give borgerne større fleksibilitet og selvbestemmelse i hverdagen, ligesom behovet for en sammenhængende tværsektoriel indsats fremhæves. I relation til oplevelseserhverv vil regeringen skabe bedre rammer for landbrugs- og fødevareerhvervet.

  I relation til energi og energiforsyning vil regeringen nedsætte en energikommission, som skal se på mål og virkemidler i 2020-2030 med fokus på indfrielse af de internationale klimaforpligtelser på en omkostningseffektiv og markedsbaseret måde.

  Uddannelse og forskning

  På uddannelsesområdet skal uddannelserne orienteres mod arbejdsmarkedets behov, hvilket blandt andet skal ske ved mere praksisnær undervisning på de videregående uddannelser og en reform af taxametersystemet.

  Der udarbejdes en analyse af den eksisterende forskningsindsats for at opnå viden om effekterne, og inden for de nuværende rammer prioriteres midlerne, så de understøtter danske styrkepositioner. Samtidig skal der være et tættere samarbejde mellem universiteter og erhvervsliv, og egenfinansieringen skal øges inden for forskning.

  Øvrige vækstinitiativer, herunder yderområder

  Der er et tema for regeringen at skabe vækst og flere private job i hele Danmark.  Konkret indebærer dette blandt andet, at:

  ·          Det skal være billigere og lettere at drive virksomhed i Danmark.

  ·          Der indføres straks et skatte- og byrdestop.

  ·          Skatter og afgifter skal sænkes for erhvervslivet.

  ·          Der gennemføres en erhvervsbeskatningsreform og forbedring af vilkårene for erhvervsdrivende fonde.

  ·          Der skal ryddes op i punktafgifter samt ske lettelse af erhvervslivets administrative byrder.

  ·          Brugen af offentlige-private partnerskaber (OPP) i forbindelse med offentlige bygge- og anlægsprojekter skal øges.

  Der ses nærmere på implementering af EU-regler, herunder skal et regeringsudvalg sikre en systematisk og ensartet tilgang til implementering af erhvervsrettet EU-lovgivning, og der nedsættes et implementeringsråd, der skal rådgive om gennemførelsen af erhvervsrettet EU-lovgivning.

  Regeringen vil også lette adgangen til udenlandsk arbejdskraft, for at danske virksomheder bedre skal kunne klare sig i den internationale konkurrence, gøre en ekstra indsats for at hjælpe danske eksportører i den internationale konkurrence og gøre mere for at tiltrække udenlandske investeringer og virksomheder.

  På erhvervsfremmeområdet vil regeringen gennemføre et eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen for at forenkle og fokusere midlerne. Regeringen vil endvidere forbedre det strategiske sigte for at fremme danske styrkepositioner og skabe en koordineret indsats for udviklingen af klare erhvervsstrategier.

  Herudover har regeringen fokus på ’at skabe udvikling i hele landet’ med en offensiv regional- og landdistriktspolitik. Regeringen vil blandt andet

  • udarbejde en samlet strategi for udviklingen uden for de største danske byer og i landdistrikterne, der skal understøtte både bosætning og erhvervsudvikling.
  • arbejde for, at der placeres flere statslige arbejdspladser uden for hovedstadsområdet. Regeringen vil fremlægge en strategi for dette inden Folketingets åbning i oktober.

  De regionale vækstfora er ikke nævnt direkte i regeringsgrundlaget.

  I relation til spørgsmålet om statslige arbejdspladser er det vurderingen, at Syddanmark, med udgangspunkt i bl.a. Vækstforums forretningsområder, har en række styrker og potentialer, som kan understøtte og indgå i et samspil med statslige styrelser.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum drøfter regeringsgrundlaget i relation til Vækstforums strategi og indsatser.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 22-09-2015
   

  Indstillingen blev tiltrådt. Der var enighed om, at Vækstforum bør kommunikere, at der er synergi i at bibeholde/udflytte statslige arbejdspladser til regionen i relation til de regionale styrker, uddannelsesinstitutioner mv.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/32113
  5. Tema: Status og syddanske perspektiver i den nye nationale turismestrategi for kyst- og naturturisme
  fold dette punkt ind Resume
   

  Punktet præsenterer status for arbejdet i selskabet Dansk Kyst- og Naturturisme og lægger op til en drøftelse af perspektiver for den syddanske kystturisme. Formand Henrik Höhrmann og direktør Jens Hausted præsenterer på mødet selskabets nye strategi og giver en status på prioriterede indsatser og etableringen af partnerskaberne for Østersø- og Vestkystturismen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Med Lov om dansk turisme (af 16. december 2014) er der fastlagt ny organisatorisk struktur for dansk turisme, der har udgangspunkt i aftalen om vækstplan for dansk turisme samt efterfølgende aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og regionerne.

  Aftalen indebærer, at der etableres tre tværregionale udviklingsselskaber, der får ansvaret for udviklingen af dansk turisme inden for hhv. kyst- og naturturismen, erhvervs- og mødeturismen samt storbyturismen.

  Selskab for Dansk Kyst- og Naturturisme er etableret pr. 1. januar 2015 af regionerne efter aftale med Erhvervs- og Vækstministeriet. De regionale vækstfora/regionerne medfinansierer selskabet med 10 mio. kr. årligt i 2015 og 2016, hvor Region Syddanmarks andel udgør 2,5 mio. kr. pr. år. Som led i aftalen er det aftalt, at selskabet årligt giver Vækstforum en orientering om status for arbejdet og planerne fremadrettet.

  Dansk Kyst- og Naturturisme har til formål aktivt at medvirke til at fremme og styrke udviklingen af kyst- og naturturismen i Danmark. Opgaverne omfatter udvikling af programmer og projekter, etablering af partnerskaber, fundraising, analyser af kyst- og naturturisme, opsamling og formidling af viden samt forretnings- og kompetence­­udvikling – herunder er f.eks. et nationalt kompetenceprojekt under udarbejdelse. Opgaverne vil desuden blive defineret af efterspørgsel og bestilling fra vækstfora og andre betalende parter.

  På mødet i Vækstforum fortæller formand Henrik Höhrmann og direktør Jens Hausted om status på Dansk Kyst- og Naturturismes arbejde med afsæt i udkast til en ny strategi for kyst- og naturturismens vækst og med vægt på perspektiver for den syddanske turismeudvikling. Der er vedlagt et kort notat om Vækststrategien for Kyst- og Naturturismen i Danmark. Udmøntningen af strategien sker blandt andet gennem handlingsplaner for de etablerede partnerskaber for Vestkystturisme og Østersøturisme. På mødet orienteres også om indholdet i de udkast til handlingsplaner, der foreligger for partnerskaberne.

  For Vestkystpartnerskabet er der afholdt stiftende generalforsamling den 1. september 2015, og sekretariatet forankres i Hvide Sande. Sekretariatet for Partnerskabet for Østersøturisme placeres i Vordingborg, og partnerskabet forventes stiftet 17. september 2015.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum drøfter status på den nationale strategi og perspektiverne i relation til den syddanske indsats.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 22-09-2015
   

  Indstillingen blev tiltrådt. Formand for det nye selskab ”Dansk Kyst- og Naturturisme” Henrik Höhrmann og direktør Jens Hausted præsenterede status for det nye selskab, udfordringerne på området og nødvendigheden af, i første omgang, at prioritere udvalgte destinationer, temaer og markeder. Vækstforum drøftede oplægget og fremhævede bl.a., at det er vigtigt med god erhvervsinvolvering i udarbejdelse af strategi og handleplan.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/32027
  6. Særlig indsats for energi- og ressourceeffektivisering af SMV'er
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det foreslås, at Vækstforum beslutter at igangsætte en indsats for mere energi- og ressourceeffektive SMV’er gennem indkaldelse af ansøgninger inden for en ramme på 37,5 mio. kr. Indsatsen skal bidrage til at øge produktiviteten og konkurrenceevnen blandt SMV’erne i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  En effektiv udnyttelse af ressourcer er vigtig for både den enkelte virksomheds konkurrenceevne og for hele samfundsøkonomien. Danmark er internationalt anerkendt for at have arbejdet systematisk med energieffektiviseringer gennem de seneste 30 år. Det har resulteret i, at Danmark i dag er et af verdens mest energieffektive lande, og Danmark har demonstreret, at det er muligt at afkoble væksten i CO2 fra væksten i BNP. Dog er der fortsat gode muligheder for at forbedre energieffektiviteten i dansk erhvervsliv.

  I den igangværende strukturfondsperiode skal 16 pct. af midlerne, svarende til ca. 50 mio. kr., afsat fra EU’s Regionalfond 2014-2020, udmøntes til en indsats for ’Energi- og ressourceeffektive SMV’er’. Indsatsen har til formål at støtte overgangen til en klimavenlig økonomi i alle sektorer for at reducere CO2-udledningen med 20 % frem mod EU’s 2020 mål. Målgruppen for indsatsen er SMV’er med et betydeligt potentiale for energi- og ressourceoptimering.

  Syddansk Vækstforum har støttet flere initiativer, der skal styrke efterspørgslen efter energieffektive teknologier gennem energieffektivisering af virksomheder, herunder bl.a. projekterne ”Energi- og innovationsuddannelser” og ”Effektiv Energi”.

  Erfaringerne fra projekterne er, at der er gode potentialer for energieffektivisering, ofte med tilbagebetalingstider på 1–2 år. Erfaringerne har samtidig vist, at der er flere barrierer i SMV’erne for at få gennemført investeringerne. SMV’erne har et stort behov for en ’håndholdt proces’, som kan bidrage til screening for potentialer, beregning og projektering af løsninger, investerings- og beslutningsproces samt udbud og kontrakt.

  Sekretariatet foreslår, at Vækstforum udmønter en del af midlerne som en særlig indsats, der kan række ud over Vækstforums forretningsområder, og at midlerne udmøntes gennem indkaldelse af ansøgninger (et call).

  I vurderingen af de indkomne ansøgninger, foreslås det, at ansøgningerne prioriteres i forhold til, hvor stor effekt indsatsen vil skabe i form af øget produktivitet og øget konkurrenceevne.

  Der foreslås endvidere, at ansøgningerne vægtes positivt, hvis

  • der etableres partnerskaber, som sikrer involvering af eller samarbejde med leverandører af energieffektive teknologier,
  • indsatsen fokuserer på energieffektivisering (og ikke ressourceoptimering generelt), da en sådan indsats kan skabe en efterspørgsel, som vil gavne det syddanske erhverv inden for energieffektive teknologier,
  • de i særlig grad er supplerende i forhold til eksisterende tilbud,
  • de demonstrerer effekter i form af øgede private investeringer i effektiviseringer, årligt fald i CO2, fald i energiforbrug og/eller fald i materialeforbrug.

  Det foreslås, at der fastsættes en ansøgningsfrist primo december 2015 med forventet behandling i Vækstforum på marts-mødet i 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum reserverer en ramme på 25 mio. kr. fra Den Europæiske Regionalfonds Prioritet 3 til en særlig indsats for energi- og ressourceoptimering.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet reserverer en ramme på 12,5 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 til medfinansiering af en særlig indsats for energi- og ressourceoptimering og at Vækstforum bemyndiges til at udmønte rammen.
  • at Vækstforum bemyndiger vækstforumsekretariatet til at udarbejde og offentliggøre et call til udmøntning af indsatsen under hensyntagen til, dels de foreslåede kriterier for prioritering af ansøgninger, der er beskrevet i sagsfremstillingen, og dels de tværgående kriterier i Vækstforums Handlingsplan 2014-2015.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 22-09-2015
   

  Indstillingerne blev tiltrådt


  Sagsnr. 15/4051
  7. Reservation af midler til nye initiativer om risikovillig kapital
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforum har tilkendegivet et ønske om, at der arbejdes for, at finansielle instrumenter kan anvendes i den nye strukturfondsperiode.

  I den nye strukturfondsperiode er anvendelse af finansielle instrumenter en option. For at denne kan udnyttes, er der en række krav, der skal opfyldes. Syddansk Vækstforum skal blandt andet tage stilling til prioriteringer og beløbsrammer for et eventuelt nyt kapitalinitiativ inden stillingtagen i Overvågningsudvalget for EU’s strukturfonde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den 17. marts 2015 tilkendegav Vækstforum ønske om, at der arbejdes for, at finansielle instrumenter kan anvendes i den nye strukturfondsperiode. Finansielle instrumenter er i denne sammenhæng lån eller egenkapitalinvesteringer, hvilket vil sige at investor bliver anpartshaver i virksomheden. Vækstforum ønskede i den forbindelse, at der bygges videre på eksisterende, velfungerende regionale initiativer. Det vil i praksis sige kapitalfonden Welfare Tech Invest.

  Welfare Tech Invest er etableret af Syddansk Vækstforum og har været i drift siden januar 2012. Welfare Tech Invest blev ultimo 2014 evalueret af COWI, som scorede projektet ”grønt” og anbefalede at bygge videre på succesen.

  Fonden driver to aktiviteter: udlån til iværksættere og unge virksomheder med vækstpotentiale – uanset branche - i regionens yderområder samt investeringer og udlån til iværksættere og unge virksomheder med vækstpotentiale inden for forretningsområderne velfærdsteknologi, energi og design.

  Siden starten er yderområdeaktiviteten tilført 20 mio. kr. fra EU’s Socialfond.  Investeringer og udlån til forretningsområderne er tilført midler af flere omgange, således at der siden starten tilført i alt 69,7 mio. kr. fra EU´s Socialfond og 50 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler.

  Begge projekter er forlænget frem til 30. september 2015, og det forventes, at samtlige EU-midler og hovedparten af de regionale erhvervsudviklingsmidler vil være investeret og udlånt på dette tidspunkt. Der er fortsat god søgning til fonden, og det forventes derfor, at der også fremadrettet vil være et udækket kapitalbehov hos unge virksomheder inden for forretningsområderne. Dette understøttes af en gap-analyse, som regionerne i fællesskab har fået udarbejdet. Analysen omhandler behovet for kapital bredt, og den går derfor ikke direkte på de syddanske forretningsområder. Samtidig har Vækstforum taget beslutning om et ambitiøst vækstprogram, Team Vækst Danmark, som må forventes at øge efterspørgslen efter risikovillig kapital.

  I den nye strukturfondsperiode er anvendelse af finansielle instrumenter en option. For at optionen kan udnyttes, kræver det, at Overvågningsudvalget for EU’s strukturfonde godkender, at der arbejdes videre med muligheden. Desuden kræver det, at der gennemføres en gap-analyse, som påviser, at der er ”huller” i det finansielle marked, og endelig kræver det, at de regionale vækstfora beslutter prioritering og omfanget af midler, der skal afsættes. Herefter skal EU-kommissionen i givet fald godkende programændringen.  

  Overvågningsudvalget har godkendt, at der arbejdes videre med muligheden, og gap-analysen er som nævnt gennemført. Næste skridt er således, at Syddansk Vækstforum tager stilling til prioriteringer og beløbsrammer for et eventuelt nyt kapitalinitiativ inden stillingtagen i overvågningsudvalget.

  Overvejelser vedr. valg af prioritet

  Finansielle instrumenter kan anvendes under Regionalfondens prioritet 2 – vækstvirksomheder, hvor finansielle instrumenter vil kunne understøtte arbejdet i Team Vækst Danmark direkte.

  Finansielle instrumenter kan også anvendes under Socialfondens prioritet 1 - iværksætteri. Finansielle instrumenter under Socialfonden vil være bundet til at finansiere iværksættere/unge virksomheder. Dette vil kunne understøtte initiativer i yderområder, ligesom det vil kunne understøtte de iværksætterinitiativer, der udgør en fødekæde til Team Vækst Danmark.

  Etablerings- og driftsomkostninger er høje og vejer relativt tungere, jo mindre låne- og investeringskapital, der lægges i kapitalinstrumentet. Derfor bør et nyt kapitalinitiativ have en vis volumen.

  Set i lyset af erfaringerne fra Welfare Tech Invest og de midler, der er til rådighed, foreslås det, at Syddansk Vækstforum afsætter en ramme på 50 mio. kr. fordelt med 20 mio. kr. fra EU’s Regionalfond – prioritet 2 og 30 mio. kr. fra EU’s Socialfond – prioritet 1. Derudover forslås det, at der reserveres en ramme på 25 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler, der kan indgå som matchende medfinansiering fra starten. Den resterende matchende medfinansiering forventes at komme fra privat side, ved at man i de enkelte investeringer og udlån matcher med midler fra banker og investorer. Endvidere forslås det, at Vækstforum tilkendegiver, at der kan tilføres yderligere 25 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler, når der foreligger en midtvejsevaluering, såfremt denne viser positive resultater.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,  

  • at Vækstforum afsætter følgende økonomiske rammer til nye initiativer om risikovillig kapital i perioden 2016-2020:
   • 20 mio. kr. fra EU’s Regionalfond – Prioritet 2. Flere vækstvirksomheder.
   • 30 mio. kr. fra EU’s Socialfond – Prioritet 1. Iværksætteri og jobskabelse.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der afsættes 25 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2016.
  • at Vækstforum tilkendegiver, at ovenstående ramme kan tilføres yderligere 25 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler, når der foreligger en midtvejsevaluering, såfremt den viser positive resultater.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 22-09-2015
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.


  Sagsnr. 11/27121
  8. Videreførelse af design- og arkitekturkonsortiet (DDAI) efter 2015
  fold dette punkt ind Resume
   

  Syddansk Vækstforum har de seneste tre år medfinansieret det nationale Dansk Design og Arkitektur Initiativ (DDAI) med 4 mio. kr. Med udgangen af 2015 opløses foreningen bag initiativet. Det foreslås at videreføre DDAIs digitale magasin i regi af den syddanske designklynge D2i i strategisk partnerskab med Design Society i København.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Syddansk Vækstforum har over de seneste tre år medfinansieret det nationale markedsføringskonsortium Dansk Design og Arkitektur Initiativ (DDAI) med 4 mio. kr. Initiativet er placeret med sekretariat i Kolding i tilknytning til design2innovate (D2i).

  DDAI blev etableret med finansiering fra Fonden til markedsføring af Danmark, og formålet var indledningsvist at fremme den internationale forståelse af Danmark som designland gennem internationale markedsføringsaktiviteter samt at bidrage til opbygningen af nationalt forankrede oplevelsesplatforme, såkaldte ”design hubs”.

  Den syddanske medfinansiering blev givet ud fra en forventning om en syddansk placering af sekretariatet, som ville understøtte klyngesatsningen D2i og give mulighed for synergi. Medfinansieringen var desuden betinget af, at markedsføringsinitiativet støtter op om Syddansk Vækstforums indsats på designområdet.

  Ved udgangen af 2015 opløses DDAI som forening. Det primære aktiv i DDAI er brandet og kommunikationsplatformen DANISHTM, som er ejet af Erhvervs- og Vækstministeriet og Region Syddanmark i fællesskab. Parterne har udarbejdet en model for videreførelse af DANISHTM, som indebærer en fremtidig forankring af markedsføringsplatformen i regi af designklyngen D2i i et strategisk partnerskab med Design Society i København. Design Society er et nyetableret selskab bestående af: Dansk Design Center, INDEX: Design to Improve Life og Danish Fashion Institute. Design Society arbejder for at styrke udviklingen i dansk design- og modeindustri.

  DANISHTM arrangerer presseture og udstillinger og driver et online magasin, der fungerer som et digitalt showroom for dansk design og arkitektur. Der er p.t. flere end 50 virksomhedsprofiler på hjemmesiden, og der udvikles 3-5 nyheder og indlæg om ugen. Siden har ca. 10.000 unikke brugere om måneden og nyder stor international opmærksomhed (efter Danmark, kommer de fleste besøgende fra USA og UK).

  Magasinet har en loyal læserskare og stor international rækkevide. Sekretariatet i DANISH™ har over de senere år opbygget et markant PR-netværk inden for toneangivende internationale design og arkitektur medier, samt et omfattende netværk blandt danske design og arkitektur virksomheder.

  En fremtidig forankring ved D2i vil sikre en tæt relation til virksomheder i hele Danmark og bidrage til synergi mellem magasinet DANISH™ og D2is øvrige erhvervsrettede virke. Desuden sikres fortsættelse af den nuværende redaktion og dermed optimal udnyttelse af virksomhedskontakter, pressenetværk og det administrative setup.

  Model for DANISH™ efter 2015

  En model for et kommende samarbejde mellem D2i og Design Society blev præsenteret og godkendt på DDAIs bestyrelsesmøde den 8. september 2015. Her blev det aftalt, at D2i og Design Society udarbejder en samarbejdsaftale, hvori de gensidige forpligtelser i relation til videreførelse af DANISH™ konkretiseres.  Samarbejdsaftalen godkendes efterfølgende af Erhvervs- og Vækstministeriet og Region Syddanmark.

  Design Society, Dansk Arkitektur Center og D2i mødes én gang årligt for at vurdere fremdrift på samarbejdsaftalen og sikre fortsat strategisk retning. Bestyrelsesformanden for D2i aftaler nærmere med de involverede parter.

  Modellen indebærer, at virksomheder fra 2016 og frem skal betale for medlemskab og profilering på DANISH™, hvilket vil betyde et gradvist faldende behov for offentlig medfinansiering. D2i har præsenteret en model for en 4-årig periode fra 2016, hvor der ventes 60 betalende medlemmer, frem til 2019, hvor der ventes 100 betalende medlemmer. Den offentlige medfinansiering nedtrappes gradvis med forventning om, at DANISH™ er selvbærende efter denne periode.

  De samlede udgifter i perioden 2016–2019 er på 8,3 mio. kr.  Virksomhedernes medlemsbetaling forventes at medføre indtægter på ca. 6 mio. kr., hvilket betyder, at der er behov for et samlet offentligt medfinansieringsbehov på 2,2 mio. kr. i perioden. Erhvervs- og Vækstministeriet er indstillet på at overdrage aktiverne i DDAI til D2i under forudsætning af, at Region Syddanmark tilvejebringer den nødvendige offentlige medfinansiering til videreførelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  ·       at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet reserverer 2,2 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 til medfinansiering af DANISH™ fra 2016.

  ·       at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at Vækstforums Formandskab bemyndiges til at udmønte midlerne efter konkret ansøgning, såfremt det vurderes, at aktiviteterne i DANISH™ støtter op om Syddansk Vækstforums indsats på designområdet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 22-09-2015
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.


  Sagsnr. 15/3145
  9. Healthcare DENMARKs ansøgning om medlemskontingent
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den hidtidige finansiering af det nationale markedsføringskonsortium Healthcare DENMARK udløber i august 2015. Regionsrådet har efter indstilling fra Syddansk Vækstforum afsat en ramme på 3 mio. kr. over en tre-årig periode, som kan udmøntes af Vækstforum på baggrund af en konkret ansøgning. Healthcare DENMARK ansøger om udbetaling af kontingent løbende fra 1. september 2015 til 31. december 2018 på samlet 1.111.000 kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Markedsføringskonsortiet Healthcare DENMARK blev dannet i maj 2012 af en bred partnerkreds bestående af Erhvervs- og Vækstministeriet, Sundhedsministeriet, Udenrigsministeriet, DI, Danske Regioner, Region Syddanmark, KMD, Systematik og COWI. Region Syddanmark bevilligede i perioden 2012-2015 en ramme til Healthcare DENMARK på 4 mio. kr. Bevillingen var afsat til medlemskabskontingent samt sekretariatsdrift og konkrete aktiviteter, der understøtter markedsføring af syddanske og danske sundheds- og velfærdsteknologiske styrker. Konsortiets hidtidige bevilling over 3 år udløb den 31. august 2015.

  Vækstforum besluttede den 2. december 2014 at indstille til regionsrådet at afsætte en ny ramme på 3 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler fordelt over godt 3 år (1. september 2015 til 31. december 2018) til medfinansiering af videreførelse af Healthcare DENMARK. Medfinansieringen er betinget af, at Healthcare DENMARK fortsat er placeret i Forskerparken i Odense, at der fremlægges tilfredsstillende dokumentation for resultater, og at den øvrige finansiering dækkes af andre aktører.

  Healthcare DENMARK ansøger nu Vækstforum om kontingentet fra Region Syddanmark på samlet 1.111.000 kr. over en periode på 3 år og 4 måneder fra (1. september 2015-31. december 2018). Healthcare DENMARK planlægger at ansøge om det resterende beløb fra den afsatte ramme til konkrete aktiviteter, som understøtter vækst og beskæftigelse i Syddanmark, når Vækstforums eksterne evaluering af den hidtidige indsats foreligger i løbet af efteråret 2015.

  Ved ansøgningen om medlemskontingentet har Healthcare DENMARK bekræftet, at de fortsat vil være placeret i Forskerparken i Odense, og at den øvrige finansiering dækkes af kontingenter fra partnerne Erhvervs- og Vækstministeriet, Danske Regioner, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Falck, Systematic og 2 yderligere private partnere, som forventes at komme til i løbet af efteråret. Som dokumentation for at Healthcare DENMARK har opnået tilfredsstillende resultater af deres hidtidige indsats, er deres oplysninger om status på output- og effektmål samlet i en tabel i bilaget. Derudover vedlægges Healthcare DENMARKs eget notat om konsortiet fra 2012-2015. Samlet set forventes det, at de opsatte output- og effektmål vil blive indfriet inden aktiviteterne i Healthcare DENMARKS hidtidige indsats udløber til årsskiftet. Resultaterne af den hidtidige indsats vurderes derfor at være tilfredsstillende.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum imødekommer ansøgningen om medlemskontingent på 1.111.000 kr. fra Region Syddanmarks afsatte ramme til Healthcare DENMARK.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 22-09-2015
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/584
  10. Indstilling af nyt medlem til Danmarks Vækstråd
  fold dette punkt ind Resume
   

  Syddansk Vækstforum skal indstille et nyt medlem til Danmarks Vækstråd.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Syddansk Vækstforum skal indstille ét medlem til erhvervs- og vækstministerens udpegning til Danmarks Vækstråd. Medlemmet udpeges for op til 4 år ad gangen.

  Carl Holst var udpeget som medlem for Syddansk Vækstforum. Carl Holst er trådt ud af Syddansk Vækstforum, og der skal derfor indstilles et nyt medlem. 

  Medlemmet skal jf. Lov om erhvervsfremme og regional udvikling være formand for et regionalt Vækstforum.

  Regionsrådet har på møde den 24. august 2015 efter høring i Vækstforum udpeget Stephanie Lose som ny formand for Syddansk Vækstforum.

  De øvrige medlemmer af Danmarks Vækstråd udpeges ligeledes af erhvervs- og vækstministeren efter indstilling fra de øvrige regionale vækstfora, de kommunale parter, arbejdsgiver- og erhvervsorganisationerne samt af lønmodtagerorganisationerne. Der udpeges i alt 20 medlemmer. 

  Danmarks Vækstråd har i henhold til erhvervsudviklingsloven til opgave at:

  1. Rådgive erhvervs- og vækstministeren om udformningen af den nationale erhvervs- og vækstpolitik,
  1. Styrke koordinationen mellem den lokale, regionale og nationale erhvervs- og vækstpolitik samt bidrage til en effektiv og sammenhængende indsats for vækst og erhvervsudvikling i hele Danmark,
  1. Udtale sig som høringspart om vækstforas bidrag, der omhandler de erhvervs- og vækstrettede dele af de regionale vækst- og udviklingsstrategier, herunder indsatsen for yderområderne, samt løbende følge effekten af de erhvervs- og vækstrettede dele af disse strategier,
  1. Udtale sig som høringspart om statslige initiativer, der vedrører den regionale erhvervsudvikling og
  1. Rådgive erhvervs- og vækstministeren om udvikling af og opfølgning på nationale regionalfonds- og socialfondsfinansierede programmer.

  Der afholdes normalt 4 møder årligt i Danmarks Vækstråd. Næste møde afholdes den 3. december 2015 kl. 13.00-17.00.

  Bormester Ib Kristensen er desuden i april 2014 udpeget som suppleant til Danmarks Vækstråd.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller, at erhvervs- og vækstministeren udpeger Stephanie Lose, formand for Syddansk Vækstforum, som medlem af Danmarks Vækstråd.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 22-09-2015
   

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 15/615
  11. Udpegning af nyt medlem af bestyrelsen for Væksthus Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Væksthus Syddanmark har anmodet Syddansk Vækstforum om at udpege et nyt medlem til bestyrelsen for Væksthus Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Væksthus Syddanmark tilbyder vækstvirksomheder og vækstiværksættere sparring og individuel kortlægning af deres vækstmuligheder og potentialer.

  Syddansk Vækstforum har på møde den 7. april 2014 udpeget følgende to medlemmer til bestyrelsen for Væksthus Syddanmark:

  ·       Ejer af FirmCare, Carsten Kryth

  ·       Partner i RSM plus, Marianne Christoffersen,

  Carsten Kryth er udtrådt af bestyrelsen efter eget ønske.

  Væksthus Syddanmark har derfor anmodet Syddansk Vækstforum om at udpege et nyt medlem til bestyrelsen.

  Udpegningen til Væksthus Syddanmarks bestyrelse gælder for en ny 4-årig periode. I henhold til Væksthusets vedtægter skal mindst det ene medlem repræsentere erhvervslivet.

  Væksthus Syddanmarks bestyrelse har fremsat følgende ønske til sammensætningen af bestyrelsen:

  ”Der bør sikres så bred repræsentation fra virksomhederne som muligt i Væksthus Syddanmarks bestyrelse. Der opfordres derfor til at KKR Syddanmark og Vækstforum ved nyudpegninger retter henvendelse til DI, Dansk Erhverv, Finansrådet og Håndværksrådet m.fl. for at sikre den bredest mulige virksomhedsrepræsentation.” 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum udpeger et nyt bestyrelsesmedlem til Væksthus Syddanmarks bestyrelse.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 22-09-2015
   

  Indstillingen blev tiltrådt. Vækstforum udpegede Christian Thing, bestyrelsesformand i ClimaWinTech, til Væksthus Syddanmarks bestyrelse.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/615
  12. Indstilling af medlem til INTERREG 5A-udvalget
  fold dette punkt ind Resume
   

  Syddansk Vækstforum skal indstille et nyt medlem til det kombinerede overvågnings- og styringsudvalg for det dansk-tyske INTERREG 5A-program.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  INTERREG 5A henviser til det dansk-tyske program, der støtter grænseoverskridende projekter inden for det erhvervsøkonomiske, sociale og kulturelle område.

  For perioden 2014 – 2020 er der etableret ét stort dansk-tysk INTERREG 5A-program, som drives i fællesskab af Region Syddanmark, Region Sjælland samt 9 kredse og byer fra delstaten Slesvig-Holsten. Programmet kan give tilskud til grænseoverskridende projekter fra EU’s Fond for Regionaludvikling. Programmet har en tydelig vækstdagsorden baseret på fælles erhvervsmæssige styrkepositioner.

  Der er nedsat et fælles overvågnings- og styringsudvalg for programmet, kaldet ”INTERREG 5A-Udvalget”. Udvalgets overordnede opgave er at udvælge projekter og sikre en korrekt gennemførelse af programmet. Møderne afholdes på skiftende steder i programområdet. Frekvensen er ca. 2 gange årligt. Det næste møde afholdes 16. december 2015 i Vejle. 

  INTERREG 5A-Udvalget har i alt 34 danske og tyske medlemmer, der repræsenterer alle 11 deltagende programpartnere samt regionale repræsentanter for erhvervspolitik, miljø, ligestilling, beskæftigelse, det danske og tyske mindretal, nationalstaterne, EU-kommissionen og forvaltningsmyndigheden.

  Syddansk Vækstforum skal indstille medlemmer og suppleanter til INTERREG 5A-udvalget til regionsrådets udpegning. Syddansk Vækstforum har 2 medlemmer.

  På mødet den 7. april 2014 indstillede Vækstforum Stephanie Lose og Steen Møller som medlemmer til udvalget og Hinrich Jürgensen som suppleant. Regionsrådet udpegede dem på møde den 28. april 2014.

  Stephanie Lose har meddelt udvalget, at hun er nødt til at trække sig fra sin post, og der skal derfor indstilles et nyt medlem til regionsrådets udpegning.

  Indstillingen skal ske under hensyntagen til Ligestillingsloven.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller 1 medlem til INTERREG 5A-udvalget til regionsrådets udpegning, under hensyn til ligestillingslovens regler.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 22-09-2015
   

  Indstillingen blev tiltrådt. Vækstforum indstillede - i prioriteret rækkefølge - regionsrådsmedlem og medlem af Vækstforum Bo Libergren samt konstitueret udviklingsdirektør i Region Syddanmark Dorthe Kusk som medlem af INTERREG 5A-udvalget.


  Sagsnr. 14/1028
  13. Ændringer i Syddansk OPI-pulje 2015-2017
  fold dette punkt ind Resume
   

  Syddansk Vækstforum har tidligere godkendt formål, rammer og budget for ”Syddansk OPI-pulje 2015-2017”. Efterfølgende har det vist sig, at der er behov for at foretage enkelte justeringer af indhold og økonomi i puljen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den tidligere OPI-pulje har været attraktiv for virksomhederne. Puljen har bidraget til, at virksomhederne står med et testet og videreudviklet produkt samt med kvalificeret og solid referencedokumentation, som er afgørende i forbindelse med markedsintroduktion. Dette viser midtvejsevalueringen og sekretariatets opfølgning på projekterne ved puljens afslutning.

  På Vækstforums møde den 25. september 2014 godkendte Vækstforum formål, rammer og budget for en ny OPI-pulje (Syddansk OPI-pulje 2015-2017) og indstillede til Erhvervsstyrelsen, at der skulle bevilges midler fra Regionalfonden til projektet.

  Formålet med den nye pulje er, at virksomhederne får støtte til at teste og videreudvikle produkter i samarbejde med offentlige parter, på en så administrativ let måde som muligt. Siden Vækstforum godkendte puljen, har det vist sig, at der er behov for at foretage enkelte justeringer af indhold og økonomi i puljen.

  For at gøre puljen så administrativ let for virksomhederne som muligt er det nødvendigt, at sekretariatet løfter en større del af de administrative opgaver, ligesom der er brug for mere vejledning af virksomhederne. Derfor foreslår sekretariatet, at der overføres en mindre del af puljens budget fra projektmidler til sekretariatets administrative bistand til virksomhederne svarende til ca. 530.487 kr. Som konsekvens heraf foreslår sekretariatet endvidere, at der bevilges yderligere ca. 176.929 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til puljen, for at fastholde virksomhedernes egenfinansiering på 25 pct. Herefter vil der være 27,5 mio. kr. til fordeling til konkrete OPI-projekter samt 3.870.500 kr. til at gennemføre projektet. Disse midler anvendes primært til klyngeorganisationernes, SDUs og sekretariatets vejledning af ansøgere og bistand til de projektansvarlige virksomheder.

  Vækstforums indstilling til Erhvervsstyrelsen faldt endvidere sammen med starten af det nye regionalfondsprogram. Erhvervsstyrelsen har efterfølgende i godkendelsen af puljen lagt vægt på, at der indgår en forskningsinstitution i alle OPI-projekterne, og at der skal ske samarbejde eller erfaringsudveksling mellem de enkelte virksomheder på tværs af OPI-projekterne. Det er aftalt med SDU – Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, at SDU bidrager i forhold hertil. Projekterne kan derudover også vælge at inddrage andre forskningsinstitutioner i partnerkredsen.

   

  fold dette punkt ind

  Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der bevilges yderligere 176.928,90 kr. til medfinansiering af Syddansk OPI-pulje fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015. Herefter udgør den samlede bevilling fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til Syddansk OPI-pulje 30.028.009,58 kr. - bevillingen kan maksimalt udgøre 72,77 %af de godkendte støtteberettigede udgifter,
  • at Vækstforum godkender ovenstående indholdsmæssige ændringer.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 22-09-2015
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.


  Sagsnr. 11/30244
  14. Porteføljestyring - opfølgning og evaluering af Vækstforums projekter
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforum har besluttet, at der som led i porteføljestyringen af Vækstforumprojekter arbejdes med løbende eksterne midtvejs- og slutevalueringer af projekter og halvårlig intern opfølgning på alle igangværende Vækstforumprojekter. Der gives status og fremdriftsrapport på igangsatte projekter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ekstern evaluering af projekter og opfølgende handlinger

  Indeværende evalueringsrunde vedrører 16 eksterne evalueringer, hvoraf 14 er slutevalueringer. 

  De evaluerede projekter statusvurderes ud fra en ”trafiklysskala” på parametrene tilrettelæggelse, resultat og effektskabelse. Rød betyder, at der er et eller flere kritiske forhold, som man bør være særligt opmærksom på. Gul betyder, at der er et eller flere forhold at være opmærksom på. Grøn viser, at ingen forhold giver anledning til særlig handling. I bilag 1 er der vedlagt en oversigt over projekternes samlede score samt resuméer af evalueringerne.

  Af de 16 evaluerede projekter er der 10 projekter, der får grøn score i samlet vurdering, mens seks projekter får gul score.

  En nærmere beskrivelse af årsager til projekternes score samt beskrivelse af læringspunkter og opfølgende handlinger er vedlagt i bilag 2. ”Opfølgende handlinger og læring”.

  Læring på baggrund af eksterne evalueringer

  I forbindelse med Vækstforums møde i juni blev der afrapporteret om generel læring på tværs af projektevalueringerne. I indeværende evalueringsrunde anbefaler evaluator, at projekterne i højere grad prioriterer at bruge tid på virksomheder med størst effektpotentiale. Derudover anbefaler evaluator, at projekterne har et tættere samarbejde med relevante klynger for dels at nå ud til flest mulige relevante virksomheder og dels at sprede viden om mulighederne i regionens forretningsområder. Endelig anbefales det, at projekterne er mere opsøgende over for deltagende virksomheder for at sikre, at virksomhederne får et optimalt udbytte af projektdeltagelsen.

  Intern opfølgning af projekter

  Sekretariatet har fulgt op på forbrug, milepæle og effektrealisering på alle projekter, som har været i gang i mere end et halvt år, og som ikke netop har fået eller er i gang med at få foretaget ekstern midtvejs- eller slutevaluering. Sekretariatet har scoret projekterne på de tre ovenstående parametre på en ”trafiklysskala”. Ingen projekter får rød score på milepælsopnåelse og effektrealisering, og overordnet set er der derfor en fornuftig fremdrift i igangværende projekter. Oversigt over den interne opfølgning fremgår af bilag 3 ”Status på igangværende projekter”.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum godkender status, fremdrift på projekterne og de opfølgende handlinger.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 22-09-2015
   

  Indstillingen blev til trådt. Vækstforum tilkendegav desuden ønske om på et kommende møde at få præsenteret en overordnet erfaringsopsamling fra projekterne.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/603
  15. Vækstforums mødeplan 2016
  fold dette punkt ind Resume
   

  Planen for Vækstforums møder i 2016 forelægges til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Syddansk Vækstforum afholder jf. forretningsordenen 4 ordinære møder årligt.

  Der foreslås at møderne i 2016 afholdes:

  • marts 2016 (eventuelt som døgnseminar 12.00-12.00)
  • juni 2016
  • september 2016
  • december 2016

  Alle ordinære møder afholdes i regionsrådssalen i Vejle fra 15.00 – 18.00.

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum godkender mødeplanen for 2016.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 22-09-2015
   

  Forslag til mødedatoer blev fremlagt på mødet:

  ·         17. marts kl. 12 – 18. marts kl. 12 (døgnseminar - tema om implementering af handlingsplanen for 2016-2017)

  ·         13. juni (kl. 15-18)

  ·         27. september (kl. 15-18)

  ·         6. december (kl. 15-18)

  Indstillingen blev tiltrådt.     


  Sagsnr. 15/5639
  16. Orientering om igangsættelse af Team Vækst Danmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Syddansk Vækstforum har nu annonceret et opslag vedr. Team Vækst Danmark, hvor tilsagnsmodtager skal udarbejde EU-udbud med henblik på at finde operatører til Team Vækst Danmark. Tilsagnsmodtager vil få ansvaret for administrationen af Team Vækst Danmark, men kan ikke selv påtage sig opgaven som operatør. Fristen for indsendelser af ansøgninger er 1. september 2015.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vækstforaene i de fem regioner har godkendt, at der arbejdes videre med realiseringen af Team Vækst Danmark som et tværregionalt, landsdækkende initiativ for at fremme skabelsen af højvækstvirksomheder, og at der reserveres EU-midler og regionale midler til formålet.

  Igennem Team Vækst Danmark opbygges der en række regionale træningscentre baseret på de regionale specialiseringer og styrker. I Syddanmark har Vækstforum valgt følgende specialiseringer: Energieffektivisering, Offshore, Sundheds- og velfærdsteknologi og Oplevelseserhverv. Til træningscentrene rekrutteres de bedste nationale og internationale virksomheder, der har potentiale til at udvikle sig til vækstvirksomheder inden for forretningsområderne.     

  Team Vækst Danmark er et landsdækkende initiativ, men der er behov for to ”ansøgningsgeografier”. En separat ansøgning for Region Sjælland, da regionen er eget programområde (overgangsregion i EU’s definition) og en samlet ansøgning for de fire andre regioner. 

  De to ansøgningsrunder med opslag til Team Vækst Danmark er nu igangsat. Syddansk Vækstforum har indkaldt ansøgninger til EU’s Regionalfond på vegne af de fire regioner: Syddanmark, Nordjylland, Midtjylland og Hovedstaden.

  Fristen for indsendelser af ansøgninger er 1. september 2015.

  Valg af tilsagnsmodtager forventes behandlet på Vækstforums møde den 1. december 2015. Tilsagnsmodtager kan ikke selv påtage sig rollen som operatør. Den valgte tilsagnsmodtager skal udforme og igangsætte EU-udbuddet, hvor der skal findes operatører, der kan varetage den konkrete opgave i relation til de regionale træningscentre.

  Erhvervsstyrelsen har desuden meddelt, at Erhvervs- og Vækstministeriet vil bidrage med i alt 10 mio. kr. i 2015 fra den nationale pulje af EU regional– og socialfondsmidler til det nationale initiativ. Det betyder, at der kan overføres 7.966.289 kr. til Syddansk Vækstforums ramme for Regionalfondens prioritetsakse 2. Dette beløb svarer til Vækstforum for Region Hovedstaden, Vækstforum Nordjylland, Vækstforum for Region Midtjylland, Bornholms Vækstforum og Syddansk Vækstforums forholdsmæssige andel af de 10 mio. kr. af den nationale pulje.

  Team Vækst Danmark forventes endeligt at starte 1. maj 2016. Komplet tidsplan for oprettelsen af Team Vækst Danmark findes i bilag 1.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 22-09-2015
   

  Indstillingen blev til trådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/28951
  17. Orientering om optag på de videregående uddannelser 2015
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den 30. juli 2015 blev over 12.000 unge tilbudt en plads på en af de videregående uddannelser i Syddanmark. Det svarer til en stigning på 3% sammenlignet med 2014.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  De videregående uddannelser i Syddanmark har samlet set oplevet en stigning på 3 procent i antallet af unge, der er blevet tilbudt optagelse i 2015 sammenlignet med 2014. Det svarer til knap 400 flere studerende i 2015 end i 2014. På landsplan er det samlede optagelsestal for de videregående uddannelser steget med 2%.

  Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet af ansøgere, der er blevet tilbudt optagelse på de videregående uddannelsesinstitutioner i Syddanmark pr. 30. juli 2015 sammenlignet med samme tidspunkt i 2013 og 2014. De endelige optagelsestal opgøres først den 1. oktober, og her viser tidligere års erfaringer, at i perioden mellem 1. og 2. runde optag, vil nogle ansøgere vælge at takke nej til tilbudte pladser, mens andre vil søge ledige pladser. Det endelige optag af studerende pr. 1. oktober vil derfor typisk afvige fra tallene i nedenstående tabel.

  Tilbud om optag på de videregående uddannelser 2013-2015

  Uddannelsesinstitution

  2013

  2014

  2015

  Procentvis ændring 2014-15

  Syddansk Universitet*

     4.568

     4.839

     5.029

  4%

  Aalborg Universitet Esbjerg

        161

        172

        138

  -20%

  UC Lillebælt

     2.056

     1.986

     2.028

  2%

  UC Syddanmark

     1.819

     1.789

     1.789

  0%

  Erhvervsakademi Sydvest

        514

        613

        649

  6%

  Erhvervsakademi Kolding

        464

        640

        629

  -2%

  Erhvervsakademi Lillebælt

     1.341

     1.356

     1.487

  10%

  SIMAC

        119

        139

        150

  8%

  Fredericia Maskinmesterskole

          67

          99

        105

  6%

  Designskolen Kolding

          62

          72

          81

  13%

  Den Frie Lærerskole

          71

          64

          69

  8%

  I alt

   11.242

   11.769

   12.154

  3%

  *) SDU’s uddannelser i Slagelse er ikke indregnet i optagelsestallene.

  Kilde: KOT tal opgjort pr. 30/7 2015

       
       

  Syddansk Universitets uddannelser i Syddanmark, har oplevet en stigning i antallet der er blevet tilbudt optag på 4% sammenlignet med 2014. Opdeles uddannelserne på fakulteter, kan der konstateres en fremgang på 5% på naturvidenskab, 4% på teknisk videnskab, 11% på samfundsvidenskab, og 2% på Humaniora. Sundhedsvidenskab har derimod oplevet en minimal tilbagegang i optagelsestallet på 1%.

  Både Erhvervsakademi Sydvest og Erhvervsakademi Lillebælt oplever en pæn fremgang i optaget (henholdsvis 6% og 10%). Det er i særlig grad uddannelserne til bygningskonstruktør, markedsføringsøkonom, serviceøkonom og procesteknolog, der trækker optaget i vejret.

  Optaget på SIMAC (Svendborg International Maritime Academy) og Fredericia Maskinmesterskole (inklusiv afdelingen i Esbjerg) er steget igen i år. Det er positivt i forhold til bl.a. offshore sektoren.

  Alle uddannelsesinstitutioner i Syddanmark har oplevet fremgang i antallet af optagne studerende, dog med undtagelse af Erhvervsakademi Kolding og Aalborg Universitet i Esbjerg, hvor optagelsestallene er faldet med henholdsvis 2% og 20%. Derudover er optagelsestallet for UC Syddanmark uændret i forhold til 2014.

  Størstedelen af nedgangen på Erhvervsakademi Kolding kommer fra uddannelserne til multimediedesigner og E-designer. Begge disse uddannelser er omfattet af den øgede brug af dimensionering, der blev introduceret i 2014, og som er trådt i kraft i år, men trods dette er der pt. ledige studiepladser på begge uddannelser.

  Nedgangen i optagelsestallet på Aalborg Universitets afdeling i Esbjerg kan alene tilskrives det forhold, at uddannelsen i Medialogy ikke længere udbydes i Esbjerg. Optagelsestallet for AUC’s to ingeniør-uddannelser i Esbjerg er derimod steget med samlet set 9%.

  De naturvidenskabelige og tekniske uddannelser på SDU og AUC Esbjerg, har igen i år haft en fremgang i optaget, denne gang på 6%. Desuden har en række af de tekniske uddannelser på erhvervsakademierne haft fremgang. Fremgangen styrker Syddanmark som Science Region og er vigtig i forhold til på sigt, at kunne imødekomme efterspørgslen efter teknisk uddannede.

  I vedlagte bilag findes en uddybet oversigt over, hvor mange der er blevet tilbudt optagelse på de videregående uddannelser, samt en oversigt med udvalgte uddannelser med særlig relevans i forhold til Science Region og Vækstforums forretningsområder generelt.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 22-09-2015
   

  Indstillingen blev tiltrådt. Derudover præciseres i bilaget, at der er tale om et tilbud om optag på de videregående uddannelser.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/9010
  18. Orientering om Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark foretager hvert kvartal en analyse af vækstforventningerne i de små og mellemstore virksomheder i regionen. Analysen af forventningerne til 3. kvartal dokumenterer, at optimismen blandt virksomhederne vokser, og der er også en mindre bedring i forventningerne til jobvækst. Meget tyder på, at dele af erhvervslivet er på vej til at lægge den økonomiske krise bag sig. Kun landbruget er stærkt udfordret med betydelig vækst- og jobpessimisme, som forværres. Næsten halvdelen af de små og mellemstore virksomheder har problemer med at finde kvalificeret arbejdskraft. Det er faglærte medarbejdere, som virksomhederne har vanskeligst ved at finde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forhold til analysen af 2. kvartal viser analysen af 3. kvartal, at en større vækstoptimisme præger de små og mellemstore virksomheders forventninger til 3. kvartal. Nu forventer næsten hver anden virksomhed (47 pct.) større vækst. I udsigten for 2. kvartal var det 41 pct.  Forventninger om flere ordrer og en bedring af eksportudsigterne har sammen med en stigende investeringslyst trukket optimismen op.

  Vækstforventningen vokser i langt de fleste brancher med landbruget som en klar undtagelse. Her er der en udbredt negativ vækstforventning, og den vokser.

  Jobforventningerne er vokset en smule. De højere forventninger til flere ansatte findes især i industri, bygge-anlæg, transport og post og hotel-restauration. Til gengæld er jobforventningen stort set uændret i brancher som videnservice, handel med motorkøretøjer, engros- og detailhandel. På minussiden er de i forvejen negative jobudsigter for landbruget blevet forværret.

  Næsten hver anden syddansk virksomhed (46 pct.), der har søgt arbejdskraft det seneste halve år, har haft problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Udfordringen for virksomhederne har ligget på et stabilt, højt niveau siden september 2014. Det er især mangel på faglærte medarbejdere til opgaver i produktion og drift, og udfordringen rammer særligt bygge-anlægsbranchen og de små virksomheder.

  Kilde: Region Syddanmarks Vækstbarometer, maj-juni 2015,

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 22-09-2015
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/604
  19. Orientering om Vækstforums kommunikationsindsats
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforumsekretariatet følger løbende medieomtalen af Vækstforums aktiviteter, hvilket afrapporteres på Vækstforums møder. I perioden den 5. maj 2015 – 19. august 2015 har medierne bragt ca. 280 omtaler af Syddansk Vækstforum eller projekter, der er støttet af Syddansk Vækstforum. Omtalerne er for størstedelens vedkommende positive eller neutrale.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Kommunikationsplanen for Vækstforums indsats bygger på en fokuseret presseindsats, synliggørelse af syddanske styrker, Vækstforums hjemmeside, Vækstforums nyhedsbrev og foredrag og oplæg om Vækstforums arbejde.

  Vækstforumsekretariatet følger medieomtalen af Vækstforums aktiviteter via en medieopgørelse, der kvartalsvis udarbejdes af Infomedia. I perioden 5. maj 2015 – 19. august 2015 har Syddansk Vækstforum eller projekter, der er støttet af Syddansk Vækstforum, været omtalt ca. 280 gange. Der måles på aktiviteter, der er igangsat fra 2010 og frem med henblik på at få hovedparten af de projekter med, der er igangsat efter Vækstforums fokusering på de nuværende tre forretningsområder.

  Medieopgørelsen viser, at omtalerne generelt er positive. Ses der på projektniveau tegner Welfare Tech, Offshoreeenergy.dk og Fremtidsfabrikken sig for den største del af omtalerne ligesom i sidste periode. Det bemærkes, at antallet af omtaler kan indeholde gengangere.

  Medieopgørelsen er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 22-09-2015
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/3105
  20. Orientering om økonomioversigt for handlingsplan 2014-15
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforum har indstillingsret for anvendelse af følgende midler:

  • De regionale erhvervsudviklingsmidler
  • EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2014-2020 (de nye programmer)
  • Tilbageløbsmidler fra EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2007-2013 (de gamle programmer)

  Dette punkt giver en orientering om det aktuelle forbrug på de forskellige midler.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionale erhvervsudviklingsmidler

  Samlet er der i 2015 i alt 122,5 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler til disposition. Såfremt de foreliggende indstillinger følges, har Vækstforum 16,7 mio. kr. tilbage af rammen for 2015, se tabel 1 i bilaget.

  Rammen for 2015 er justeret for tilbageløb, der p.t. udgør 16,6 mio.

  Udover disponeringerne for 2015 er der reserveret en ramme på 8 mio. kr. af de fremtidige regionale erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af evalueringer af henholdsvis strukturfonds- og regionale erhvervsudviklingsprojekter, der får til sagn i 2014-2017, samt en ramme på 25,0 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler for 2016 til medfinansiering af de nye initiativer om risikovillig kapital.

  EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2014-2020 (de nye programmer)
  Vækstforum har desuden 579,9 mio. kr. EU-midler til rådighed fra EU’s Social- og Regionalfond 2014-2020. Tabel 2 og 3 i bilaget giver en oversigt over midlernes fordeling på budgetrammer. Såfremt de foreliggende indstillinger følges, har Vækstforum 128,0 mio. kr. til rest på Socialfonden, se tabel 2 og 130,7 mio. kr. til rest på Regionalfonden, se tabel 3 i bilaget.

  Mål for bevillinger og udbetalinger af strukturfondsmidler – for perioden 2014-2020

  Vækstforums indstillinger til tilsagn følger disponeringsplanen. Jf. tabel 4 i bilaget er det målet for Regionalfonden, at der efter Vækstforums 3. møde i 2015 er indstillet projekter til tilsagn for 70,0 mio. kr. Det realiserede indstillingsbeløb er på 72,1 mio. kr. For Socialfondens vedkommende er målet på 85,3 mio. kr. mere end opfyldt, da der er indstillet projekter til tilsagn for i alt 92,9 mio. kr. Syddansk Vækstforum er således lidt forud for sine disponeringsmål for begge fonde.

  Derimod er Syddansk Vækstforums plan for udbetalinger ikke nået, idet det første tilsagn fra Erhvervsstyrelsen i programperioden 2014-2020 blev givet den 22. maj 2015. Derfor er der p.t. ingen udbetalinger for programperioden 2014-2020.

  Tilbageløbsmidler fra EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2007-2013 (de gamle programmer)

  I maj 2015 var alle regionale bevillinger, tilbageløbsmidler og tillægsbevillinger fra EU’s Social- og Regionalfond 2007-2013 bevilget ud til projekter. Jf. tabel 6 i bilaget er der efterfølgende kommet et mindre tilbageløb på Regionalfonden fra to afsluttede projekter.

  Selv om de støttede projekter følges tæt – også i forhold til forbrug sammenholdt med budget – viser erfaringerne, at mange projekter alligevel har uforbrugte midler ved projekternes afslutning. Da en lang række af de syddanske projekter først aflægger slutregnskab i løbet af 2015, kan der således forventes flere mindre tilbageløb af midler i den resterende del af 2015, hvor det ikke længere er muligt at igangsætte nye aktiviteter for tilbageløbsmidlerne. På nuværende tidspunkt er 44 af de syddanske projekter endnu ikke slutafregnet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 22-09-2015
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/604
  21. Orientering om indkomne ansøgninger
  fold dette punkt ind Resume
   

  Punktet giver en oversigt over ansøgninger, som er til behandling i Vækstforum den 22. september 2015. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er i alt indkommet 17 ansøgninger. Heraf er 6 ansøgninger blevet trukket tilbage af ansøger. Af de 11 ansøgninger, der er til behandling, er der 8 ansøgninger, der vedrører EU-socialfondsmidler, 2 ansøgninger der vedrører EU-regionalfondsmidler og 1 ansøgning, der alene vedrører regionale erhvervsudviklingsmidler.

  Fordelingen fremgår af vedlagte oversigt over ansøgte og indstillede midler.

  De indkomne ansøgninger fordeler sig således på Vækstforums forretningsområder:  

  Ansøger

  Projekt

  Forretnings­område

  Socialfondsmidler afsat til særlige puljer:

     

  Pulje vedr. Social inklusion

     

  TUC socialøkonomisk virksomhed ApS.

  På sporet

  Særlig indsats: social inklusion

  Fredericia Kommune

  Fleksjob i Vækst

  Særlig indsats: social inklusion

  Jobcenter Vejle

  Virksomheder tager socialt ansvar

  Særlig indsats: social inklusion

  Tietgenskolen, Odense Business College

  Virksomhedsporten

  Særlig indsats: social inklusion

  Pulje vedr. Kvalificeret arbejdskraft

     

   Sydvestjysk udviklingsforum

   Fremtidens arbejdskraft

  Særlig indsats: kvalificeret arbejdskraft

   Foreningen af frie fagskoler

   Parat til turisme, oplevelser og gastronomi

  Særlig indsats: kvalificeret arbejdskraft

   Campus Vejle

   Talent smitter

  Særlig indsats: kvalificeret arbejdskraft

  Regionalfondsmidler

     

  Fonden Offshore Center Danmark

  Vækst i Offshorevirksomheder (ViO)

  Bæredygtig energi - offshore

  SIDIS Engineering ApS.

  Auto Turf

  Bæredygtig energi – energieffektivisering

  Socialfondsmidler

     

  Akademikernes A-kasse

  Fremtidens IT-kompetencer

  Sundhed- og velfærdsløsninger

  KUN Regionale Erhvervsudviklingsmidler

     

  work-live-stay

  Destination Talent Southern Denmark

   Tværgående

  Projekterne er vurderet i forhold til deres erhvervspolitiske rationale. Dvs. om projekterne lever op til formålet og intentionerne med Erhvervsudviklingsloven samt Vækstforums strategi og handlingsplan, hvor der stilles krav om, at aktiviteterne skal skabe vækst og styrke konkurrenceevnen.

  Desuden er projekterne vurderet efter deres forventede effekt på det specifikke forretningsområdes målsætninger jf. Vækstforums handlingsplan 2014-15.

  Endelig er projekterne vurderet i forhold til de tværgående regionale kriterier for Vækstforums indsats, som fremgår af erhvervsudviklingsstrategien og er godkendt af Overvågningsudvalget for strukturfondsprogrammerne.

  Figuren viser effektvurderingen af de projekter, der ikke vedrører de to særlige puljer.

  De særlige puljer til kvalificeret arbejdskraft og social inklusion

  Da der gælder særlige kriterier for de to særlige puljer, er der denne gang udarbejdet særskilte effektvurderinger for henholdsvis ansøgninger til puljen til social inklusion og ansøgninger til puljen til kvalificeret arbejdskraft. 

  Effektvurderingerne er foretaget med udgangspunkt i projekternes forventede effekter på de effektmål, som Vækstforum har opstillet. Effektmålene er en del af de krav og kriterier, der er vedtaget for de to puljer. Krav og kriterier fremgår af puljematerialet, der er vedlagt som bilag.

  Ansøgninger til puljen til social inklusion

  Vækstforum besluttede på sit møde den 17. marts 2015 at oprette en pulje på 27,5 mio. kr. af Socialfondsmidlerne til social inklusion.

  I forbindelse med ansøgningsfristen er der indkommet i alt 7 ansøgninger, hvoraf tre ansøgninger er blevet trukket tilbage efter dialog med sekretariatet. Der var samlet søgt om 57,3 mio. kr. af socialfondsmidler og 4,0 mio. kr.af de regionale erhvervsudviklingsmidler.

  Der indstilles til støtte på ca. 18,1 mio. kr. fra Socialfonden og 0,9 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

  Figuren viser effektvurderingen af ansøgninger vedr. social inklusion

   

  Ansøgninger til puljen til kvalificeret arbejdskraft

  Vækstforum besluttede på sit møde den 17. marts 2015 at oprette en pulje på 45 mio. kr. af Socialfondsmidlerne til kvalificeret arbejdskraft.

  I forbindelse med ansøgningsfristen er der indkommet i alt fire ansøgninger, hvoraf en ansøgning er blevet trukket tilbage efter dialog med sekretariatet. Der var samlet søgt om 39,3 mio. kr. af Socialfondsmidler og 7,3 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler.

  Der indstilles til støtte på ca. 9,2 mio. kr. af Socialfondsmidlerne og 3,3 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler.


  Figuren viser effektvurderingen af ansøgninger vedr. kvalificeret arbejdskraft 

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 22-09-2015
   

  Der blev indledningsvist orienteret om ansøgningerne inden for de to calls, Social Inklusion og Kvalificeret arbejdskraft, herunder rammer, kriterier og udfordringer. 

  Sekretariatet blev bedt om inden næste møde i Vækstforum at afklare, om det under puljen til social inklusion er muligt at igangsætte en indsats for at få flygtninge ind i de syddanske virksomheder.

  Herudover tilkendegav Vækstforum, at det er afgørende med bredt samarbejde, blandt andet med beskæftigelsesområdet, for at lykkes med indsatserne under puljen til social inklusion.

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/21365
  22. Ansøgning: Social inklusion - På Sporet
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Projektet ”På Sporet” er placeret i kategori C og indstilles til afslag.

  Indstilling:

  C: Afslag

  EU-Socialfondsmidler: 0,00 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 0,00 kr.

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Ansøgningen er en af i alt syv indkomne ansøgninger til puljen til social inklusion, hvoraf fire fremlægges for Vækstforum, da tre ansøgninger er trukket tilbage.

  Projektet fokuserer på indslusningsforløb for udsatte til private og socialøkonomiske virksomheder. Aktiviteterne er 475 virksomhedsbesøg (første, anden og tredje gangs besøg) med i alt 250 virksomheder med et mål om at indgå aftale om 140 indslusningsforløb for udsatte borgere. Heraf 110 i private virksomheder og 30 i socialøkonomiske virksomheder. Forløbene vil vare op til 52 uger og sammensættes helhedsorienteret med tværgående indsatser. De udsatte tilknyttes samme mentor gennem hele forløbet. Der er fokus på at bibringe de udsatte borgere de nødvendige faglige, personlige og sociale kompetencer til at kunne varetage et arbejde.

  Ansøger er TUC Socialøkonomisk Virksomhed ApS, som er en del af TUC (Tørring Uddannelsescenter), der er under godkendelse hos Erhvervsstyrelsen, som registreret socialøkonomisk virksomhed. Ansøger vil i første omgang etablere afdelinger af TUC Socialøkonomisk Virksomhed i Vejle, Fredericia og Aabenraa.

  Projektets målgruppe går på tværs af forsørgelsesgrupper og omfatter personer med ingen eller svag tilknytning til arbejdsmarkedet samt uddannelsessøgende med særlige udfordringer.

  Ansøger har indtil videre sendt interesseerklæringer fra 8 virksomheder, hvor der peges på potentielle arbejdsopgaver for de udsatte.

  Økonomiske partnere i projektet er Campus Vejle, Syddansk Erhvervsskole, Jobcenter Aabenraa og Jobcenter Fredericia.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  I kraft af relationen til TUC’s øvrige afdelinger vurderes ansøger at have den fornødne erfaring og kapacitet til at gennemføre projektet. På nuværende tidspunkt er der indsendt interesseerklæringer fra 8 virksomheder, og målet er at indgå aftale med 250 virksomheder. Forløbene vurderes at være baseret på relevant faglig viden. 

  Projektet vurderes derimod ikke at kunne skabe vedvarende effekter.

  Dels er der ikke dokumenteret en fortsat finansiering efter projektets afslutning. Dels lægger ansøger op til, at de udsatte kan ansættes i private og socialøkonomiske virksomheder allerede efter 26 uger på forløb efter projektet, hvor det i projektet vil tage 52 uger, hvilket vurderes at resultere i en lavere effekt for forløb efter projektet. Dermed er det også vurderingen, at projektets indsatser ikke i tilstrækkelig grad kan forankres, og at effekterne hermed ikke vil være vedvarende.

  Projektet vurderes desuden ikke at leve op til kravene om, at fokus skal være på indsatser/områder, som ikke dækkes af eksisterende tilbud og midler (additionalitet). Da ansøger lægger op til, at forløbene fortsætter hos ansøger efter projektets udløb, er det svært at adskille projektet fra den almindelige drift hos ansøger. Hermed mangler projektet additionalitet.

  Projektet indstilles til afslag, da det vurderes, at effekterne ikke er vedvarende pga. manglende forankring af projekternes indsatser, samt at indsatserne ikke i tilstrækkelig grad vurderes at være additionelle.   

  Hovedaktiviteter:

  Output:

  Resultater/effekter på kort og på langt sigt:

  Opsøgende virksomheds- besøg

  Helhedsorienteret indsats:

  indslusningsforløb i private

  virksomheder

  Helhedsorienteret indsats:

  indslusningsforløb i socialøkonomiske virksomheder

  1) Antal virksomhedsbesøg:

  2) 475 i alt hos 250 virksomheder

  2)  

  Antal indslusningsforløb i private virksomheder: 110

  4)  

  Antal indslusningsforløb i socialøkonomiske virksomheder: 30

  Deltagere beskæftiget i socialøkonomiske virksomheder:

  - I løbet af projektet: 9

  - Efter projektet: 6

  (antal timer pr. uge: 10 personer har 30-37 timer pr. uge og 5 personer har 20 timer og derover pr. uge).Deltagere i ordinær ustøttet beskæftigelse, herunder som selvstændige, umiddelbart efter deltagelsen:

  - I løbet af projektet: 23

  - Efter projektet: 9

  (antal timer pr. uge: 27 personer har 30-37 timer pr. uge og 5 personer har 20 timer og derover pr. uge).

  Deltagere i delvist støttet beskæftigelse eks. fleksjob, herunder som selvstændige, umiddelbart efter deltagelsen:

  - I løbet af projektet: 9

  - Efter projektet: 9

  (antal timer pr. uge: 12 personer har 20 timer og derover pr. uge og 6 personer har mindre end 20 timer pr. uge).

  Erhvervsinaktive deltagere,

  der er i gang med at søge

  arbejde umiddelbart efter deltagelsen:

  - I løbet af projektet: 18

  - Efter projektet: 12

  Antal deltagere i ordinær ustøttet beskæftigelse, herunder som selvstændige, 6 måneder efter deltagelsen:

  -   - I løbet af projektet: 28

  --  - Efter projektet: 24

   

  Antal deltagere i delvist støttet beskæftigelse, herunder som selvstændige, 6 måneder efter deltagelsen:

  - I løbet af projektet: 12

  - Efter projektet: 11

  *I ansøgers beskrivelse af projektet fremgår det, at samlet set 55 kommer i beskæftigelse umiddelbart efter projektet. Ansøger har talt deltagere, der kommer i ordinær uddannelse med. De er ikke talt med i ovenstående.            

  Ansøger og parter:

  Ansøger:

  TUC-Socialøkonomisk Virksomhed Aps

  CVR-P-nr: 1020392351

  Økonomiske partnere:

  Campus Vejle, Boulevarden 48, 7100 Vejle.

  Syddansk Erhvervsskole, Enghavevej 10, 7100 Vejle.

  Jobcenter Aabenraa, Kallemosen 20, 6200 Aabenraa

  Jobcenter Fredericia, Sjællandsgade 31, 7000 Fredericia

  Økonomi:

  Samlet budget: 32.103.210,65 kr.

  EU-Socialfondsmidler: 10.472.061,35 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 0,00 kr.

  Deltagerfinansiering: 17.513.218,65 kr.

  Egenfinansiering: 4.117.930,65 kr.

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager afslag fra Den Europæiske Socialfond, idet det vurderes, at effekterne ikke er vedvarende pga. manglende forankring af projektets indsatser, samt at indsatserne ikke i tilstrækkelig grad vurderes at være additionelle.
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 22-09-2015
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/21384
  23. Ansøgning: Social Inklusion - Fleksjob i Vækst
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Projektet ”Fleksjob i Vækst - Fleksjobbere giver vækst til Fredericias Industri” er placeret i kategori C og indstilles til afslag.

  Indstilling:

  C: Afslag

  EU-Socialfondsmidler: 0,00 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 0,00 kr.

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Ansøgningen er en af i alt syv indkomne ansøgninger til puljen til social inklusion, hvoraf fire fremlægges for Vækstforum, da tre ansøgninger er trukket tilbage.

  Fredericia Kommune ønsker med projektet Fleksjob i Vækst at sikre, at flere borgere på ledighedsydelse får mulighed for en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

  Borgere, der visiteres til deltagelse i projektet, gennemgår et 13-ugers forløb ved den socialøkonomiske virksomhed Flexjob.nu. Flexjob.nu agerer, i anden sammenhæng, som anden aktør for flere kommuner og jobcentre. I dette projekt varetager Flexjob.nu afklaring og vejledning af borgere visiteret til fleksjobindsatsen og match i forhold til virksomhedernes behov.

  En del af borgerne i fleksjob-forløbene, skal deltage i opbygningen af nye socialøkonomiske virksomheder. Dette skal virke som træning og forberedelse til egentlig ansættelse i virksomhed.

  Det bestræbes, at alle deltagerne i vejlednings- og afklaringsforløb vil opnå tilknytning til arbejdsmarkedet, primært som ansatte i private virksomheder.

  Borgere, der er visiteret til fleksjob, men som ikke kan finde egnet privat virksomhed, vil blive ansat i regi af Flexjob.nu. Herfra vil de kunne udføre vikarfunktioner, og andre tidsbegrænsede ansættelser, i private virksomheder. Målet vil stadig være fast fleksjobansættelse i en virksomhed.

  Fredericia Kommune vurderer, at der vil være mangel på fleksibel arbejdskraft i industrien inden for en kort årrække. Projektet ”Flexjob i Vækst”, skal bidrage til at sikre virksomhederne adgang til relevant arbejdskraft.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Det er sekretariatets vurdering, at projektets aktiviteter er uklare. På det foreliggende grundlag er det ikke muligt at adskille projektet fra driften af den/de socialøkonomiske virksomheder.  Projektet har ikke argumenteret overbevisende for, at projektets aktiviteter ligger ud over kommunens ordinære og lovbestemte indsats for fleksjobvisiterede borgere. Hermed lever projektet ikke op til kravet om additionalitet.

  Sekretariatet vurderer endvidere, at sammenhængen mellem aktiviteter, resultater og effekter ikke er tilstrækkeligt klare, og at effektkæden dermed er svag.

  Virksomhedsengagementet er ikke tilstrækkeligt dokumenteret. I projektperioden skal der etableres 50 virksomhedssamarbejder. Der er p.t. indsendt to virksomhedsinteresseerklæringer, hvilket vurderes at være meget lavt i forhold til målet om 50 i projektperioden.

  Projektets effekter er delvist baseret på, at der i løbet af 2 år kan etableres 10 socialøkonomiske virksomheder, der på nuværende tidspunkt ikke er et beskrevet forretningsgrundlag for.

  Samlet vurderes projektets effekter hermed som urealistiske.

  Endeligt vurderer sekretariatet at forankringen af projektet efter projektperioden ikke er dokumenteret, og det vurderes som usikkert, hvorvidt erfaringer fra projektet vil blive anvendt videre frem. Hermed mangler projektet langsigtet bæredygtighed.

  Samlet set vurderes det, at projektet ikke lever op til krav om additionalitet; at det utilstrækkelige virksomhedsengagement og manglende beskrivelse af forretningsgrundlag gør projektets forventede effekter urealistiske. Og endeligt at projektet mangler langsigtet bæredygtighed pga. usikker forankring.

  Hovedaktiviteter:

  Output:

  Resultater / effekter på kort og på langt sigt:

  Projektet angiver følgende hovedaktiviteter:

  Vejledning og afklaringsforløb hos Flexjob.nu

  Deltagerne til projektet rekrutteres og visiteres fra Jobcenter Fredericia. Herefter deltager disse i et 13 ugers afklaringsforløb med faglige Flexjob.nu-medarbejdere.

  Afklarings/praktikforløb hos virksomheder

  Virksomheder, som ønsker opkvalificeret fleksibel arbejdskraft, deltager aktivt i processen. Afklaringsforløbet kan finde sted hos Flexjob.nu og/eller hos virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

  Uddannelsesforløb/kurser

  Der gennemføres efterfølgende et efterværn, hvor mentorer fra Flexjob.nu er i vejledende og

  støttende kontakt med fleksjobberne som enten er i praktik, efteruddannelse eller udlejet til

  en virksomhed.

  Projektet angiver følgende output:

  Antal fleksjobbere i ordinær beskæftigelse:100

  Antal socialøkonomiske virksomheder, der etableres:10

  Antal partnerskaber mellem private og socialøkonomiske

  Virksomheder:50

  Projektet angiver følgende effekter:

  Antal deltagere der gennemfører indslusningsforløb: 110

  Antal deltagere beskæftiget i socialøkonomiske virksomheder umiddelbart efter deltagelsen: 25

  Antal deltagere i beskæftigelse, herunder som selvstændige, umiddelbart efter deltagelsen: 85

  Antal erhvervsinaktive deltagere, der er i gang med at søge arbejde umiddelbart efter deltagelsen: 40

  Antal deltagere i beskæftigelse,

  herunder som selvstændige, 6

  måneder efter deltagelsen: 75

  Ansøger og parter:

  Fredericia Kommune

  Økonomi:

  Samlet budget: 11.081.907,50 kr.

  EU-Socialfondsmidler: 4.982.107,50 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 0,00 kr.

  Deltagerfinansiering: 6.099.800,00 kr.

   

  Indstilling

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager afslag fra Den Europæiske Socialfond, idet det vurderes, at aktiviteterne ikke er additionelle, at projektets effekter er urealistiske og endeligt at projektet ikke er bæredygtigt pga. manglende forankring af projektets indsatser.
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 22-09-2015
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/21087
  24. Ansøgning: Social inklusion: Virksomheder tager socialt ansvar
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Projektet ”Virksomheder tager socialt ansvar” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  EU-Socialfondsmidler: 1.939.996,00 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 569.998,00 kr.

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Ansøgningen er en af i alt syv indkomne ansøgninger til puljen til social inklusion, hvoraf fire fremlægges for Vækstforum, da tre ansøgninger er trukket tilbage.

  Jobcenter Vejle (Vejle Kommune) søger om støtte til dels at udvikle og gennemføre forløb for 16 virksomheder, som skal ruste virksomhederne til at ansætte medarbejdere med særlige behov, dels at få udsatte ledige langt fra arbejdsmarkedet udplaceret i virksomhederne.

  Virksomhederne uddannes via forløb til at håndtere en række nye ansatte og til at forankre det sociale engagement i deres forretningsplan, så der sikres en fornuftig bundlinje og dermed en langsigtet strategi for det sociale engagement.

  Erfaringsudveksling på tværs af og internt i virksomhederne samt såkaldt jobcarving udgør centrale elementer i virksomhedsforløbene. Jobcarving består i, at virksomhederne i dialog med jobcenteret tilpasser opgaver og jobs, så de matcher et job, der passer til den lediges kompetencer og ressourcer.

  Før de ledige indgår i indslusningsforløb, finder der en individuel screening sted. Derefter starter 5 måneders indslusningsforløb, hvor den nyansatte vil blive fulgt tæt af en virksomhedskonsulent eller personlig mentor fra Jobcentret, som i et samarbejde med virksomheden og den nyansatte vil beslutte, hvilke arbejdsopgaver, der matcher den ansattes kompetencer og begrænsninger i arbejdsevnen. Der vil blive aftalt en udviklingsplan for den ansatte, der indeholder en ambition om progression i arbejdsevnen og varetagelsen og nye opgaver. Indslusningsforløbene afsluttes med afklaring af fremtiden for den ledige – job, voksenlærling, uddannelse eller andet.

  Udviklingen af de nye forløb forventes også at betyde ændret arbejdsmetode, service mv. i jobcenteret.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Sekretariatet vurderer, at projektets effektkæde hænger godt sammen, herunder at det er sandsynliggjort, at det er muligt at identificere de nødvendige yderligere virksomhedsdeltagere.

  Det vurderes også, at det er sandsynliggjort, at projektet vil kunne levere væsentlige effekter, der ligger over den normale succesrate for jobcentres indsats vedr. udsatte ledige med svag tilknytning til arbejdsmarkedet, men at det ikke er sandsynliggjort, at effekterne bliver så høje, som ansøger angiver (det vurderes, at effekterne vil være ca. 20 % lavere end ansøger angiver). 

  Da projektets aktiviteter ligger tæt op ad jobcenterets kerneopgaver, og af hensyn til at sikre et øget virksomhedsengagement, er det sekretariatets vurdering, at projektets egenfinansiering med fordel kan øges med 400.000 kr.

  Projektet indstilles til tilsagn, fordi projektet leverer væsentlige effekter og har en sammenhængende effektkæde. Og fordi projektet ligger inden for rammerne af formålet med Vækstforums pulje for Social Inklusion om øget erhvervsfrekvens ved at sikre at flere borgere får en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

  Hovedaktiviteter:

  Output:

  Resultater / effekter på kort og på langt sigt:

  Udvikling og gennemførelse af fællesforløb for virksomheder

  Screening, ansættelse og indslusningsforløb for ledige

  16 virksomheder gennemgår fælles forløb

  100 deltager gennemfører indslusningsforløb

  Antal deltagere i ordinær ustøttet beskæftigelse, herunder selvstændige, (i projektperioden 20, efter projektslut 34).

  Antal deltagere i delvist støttet beskæftigelse eks. fleksjob, herunder selvstændige (i projektperioden 6, efter projektslut 10).

  I alt 70 deltagere kommer i beskæftigelse, heraf 54 i ordinært ustøttet og 16 i støttet beskæftigelse.

  Ansøger og partnere:

  Ansøger:

  Jobcenter Vejle, CVR: 29189900

  Parter:

  1.     Ammeraal Beltech Modular, Vejle CVR: 31172160

  2.     Anders Andersen Rengøring, Høje Taastrup CVR: 40319328 (deltagelsen vil ske via virksomhedens afdeling i Vejle).

  3.     Dansk Super Marked A/S, Århus CVR: 35954716 (deltagelsen vil ske via Bilka Vejle).

  4.     Universal Transport og Flytteforretning, Vejle CVR: 27272479

  5.     Vejle Rideklub, Vejle CVR: 35366318

  6.     Vingsted Hotel og konferencecenter, Vejle CVR: 29159513

  Økonomi:

  Samlet budget: 3.879.992,00 kr.

  EU-Socialfondsmidler: 1.939.996,00 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 569.998,00 kr.

  Egenfinansiering: 1.369.998,00 kr.

   

  Indstilling

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 1.939.996,00 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 på 569.998,00 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 14,69 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • at det forudsættes at den øgede egenfinansiering på 400.000 kr. tilvejebringes af projektets partnere inden projektets start den 1. januar 2016.
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 22-09-2015
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/21104
  25. Ansøgning: Social inklusion: Virksomhedsporten
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Projektet ”VirksomhedsPorten” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  EU-Socialfondsmidler: 16.168.578,78 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 330.000,00 kr.

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Ansøgningen er en af i alt syv indkomne ansøgninger til puljen til social inklusion, hvoraf fire fremlægges for Vækstforum, da tre ansøgninger er trukket tilbage.

  VirksomhedsPorten er en registreret socialøkonomisk virksomhed og har pt. En afdeling i Svendborg. I forbindelse med projektet etableres yderligere 8 afdelinger i Region Syddanmark samt en sideafdeling i Svendborg.

  Den socialøkonomiske virksomhed, der i dag tilbyder afklaringsforløb af ledige, som de gennemfører for kommunen, er omdrejningspunkt for indsatsen i projektet. I projektet vil deltagerne i forbindelse med deres arbejde i den socialøkonomiske virksomhed modtage en række uddannelsesforløb, der skal styrke deres mulighed for at opnå varigt fæste på det ordinære arbejdsmarked.

  Den socialøkonomiske virksomhed drives på markedsvilkår, og driften er således ikke betinget af støtte fra Vækstforum. Projektet vil med det udgangspunkt gennemføre forløb for ledige, hvor de modtager målrettet undervisning og en styrket indsats for, at de kommer i beskæftigelse i ordinære virksomheder.

  Projektet vil samtidig styrke samarbejdet med ordinære virksomheder, så de får bedre forudsætninger for at kunne modtage de udsatte borgere.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Sekretariatet vurderer samlet set, at projektet vil bidrage til Vækstforums målsætning om at øge erhvervsfrekvensen ved at sikre, at flere borgere får varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

  Indslusningsaktiviteterne sker med udgangspunkt i de socialøkonomiske virksomheder med henblik på, at borgerne skal sluses ud i ordinære virksomheder.

  Sekretariatet vurderer, at aktiviteterne og sammenhængen til output og effekter er logisk opbygget, og at det er sandsynliggjort, at effekterne kan realiseres. Det skyldes bl.a., at projektet tager udgangspunkt i den eksisterende socialøkonomiske virksomhed ”VirksomhedsPorten”, der er etableret i Ikast-Brande og Svendborg kommuner. Som led i projektet har Ramsdalgruppen, der står bag etableringen af virksomheden, forpligtet sig til at understøtte etableringen af op til 8 nye afdelinger i Syddanmark.

  I projektet vil deltagerne blive tilbudt et nyt og anderledes forløb, end det VirksomhedsPorten i dag tilbyder. Der er fokus på indslusning til virksomheder koblet med konkrete uddannelsestiltag med fokus på udvikling af sociale, personlige og faglige forudsætninger. I dag tilbyder virksomheden afklaringsforløb, som de gennemfører for kommunerne. Projektet vil dermed tilbyde et anderledes forløb for de ledige.

  Som en del af ansættelsen i VirksomhedsPorten vil deltagernes arbejdsidentitet styrkes gennem meningsfyldt arbejde via ordreleverancer fra lokale virksomheder – inden for f.eks. pakkeri og lignende opgaver. Virksomheder og projekt VirksomhedsPorten indgår aftaler omkring konkrete leverancer på produktionsemner, og VirksomhedsPorten udfører og leverer ordren til virksomheder. Dermed bliver den socialøkonomisk virksomhed det direkte og virksomhedsvendte bindeled mellem virksomhederne og de udsatte borgere.

  Der er et tæt samarbejde med kommunerne ift. visitation af borgerne, ligesom kommunerne er indstillet på at betale ekstra for ydelsen, såfremt aktiviteterne giver de forventede effekter. Dermed kan projektets aktiviteter videreføres efter projektperioden.

  Virksomhedsporten har deltaget i Den Sociale Kapitalfonds Vækstprogram, hvilket underbygger soliditeten i virksomheden.

  Bl.a. Carsten Koch-udvalget har i sin seneste rapport angivet virksomhedsrettede aktiviteter som det centrale i den fremadrettede beskæftigelsesindsats.

  Projektet indstilles samlet set til tilsagn, idet projektet bygger på et solidt, eksisterende grundlag, idet effekterne vurderes at være realistiske, ligesom projektet tager udgangspunkt i et virksomhedsrettet fokus.

  Sekretariatet indstiller, at der indsættes en forudsætning om, at der inden udgangen af februar måned 2017 skal være indgået bindende aftale med fire yderligere kommuner, der indgår i fase 2 om etablering af en socialøkonomisk virksomhed i den pågældende kommune.

  Hovedaktiviteter:

  Output:

  Resultater / effekter på kort og på langt sigt:

  Rekruttering og Visitation til projektet - deltagere/borgere.

  Rekrutterings og visitationsprocedurer fastlægges, kommuneaftaler, henvisningsprocedurer

  mv.

  Deltagerne vil som udgangspunkt fordele sig på 1/3 på ledighedsydelse og 2/3 på kontanthjælp.

  Rekruttering af samarbejdende virksomheder.

  Virksomhedsaftaler fastlægges ift. opgaver/ordrer mv. Indslusningsaktivitet i ordinære virksomheder planlægges. Det forventes at indgå samarbejde med virksomheder: 0-2 år efter: +60, 2 -5 år efter: +80 og efter 5 år: +100. I alt 400 virksomheder efter projektet.

  Udvikling og gennemførsel af indslusningsforløb på lokationer.

  Etablering af projektet i flere kommuner.

  -       Antal deltagere der påbegynder indslusningsforløb: 1280

  -       Påvist progression i udvikling imod arbejdsmarkedet: 400 personer oplever progression på vej mod arbejdsmarkedet

  -       Der etableres i alt minimum ni aktivitets lokationer af VirksomhedsPorten i Syddanmark i løbet af projektet

  -       Antal deltagere der gennemfører indslusningsforløb:

  o    1180

  -       Antal deltagere beskæftiget i socialøkonomiske virksomheder umiddelbart efter

  deltagelsen:

  o    160

  -       Antal deltagere i ordinær ustøttet beskæftigelse, herunder som selvstændige, umiddelbart efter deltagelsen:

  o    120

  -       Antal deltagere i delvist støttet beskæftigelse eks. fleksjob, herunder som selvstændige, umiddelbart efter deltagelsen:

  o    120

  -       Antal erhvervsinaktive

  deltagere, der er i gang med at søge arbejde umiddelbart efter deltagelsen:

  o    600

  -       Antal deltagere i beskæftigelse, herunder som selvstændige, 6 måneder efter

  deltagelsen:

  o    100

  -       Antal deltagere i delvist støttet beskæftigelse, herunder som selvstændige, 6 måneder efter deltagelsen:

  o    100

  Ansøger og parter:

  Tietgenskolen Odense Business College

  Økonomi:

  Samlet budget: 32.337.157,56 kr.

  EU-Socialfondsmidler: 16.168.578,78 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 330.000,00 kr.

  Deltagerfinansiering: 15.824.756,76 kr.

  Egenfinansiering: 13.822,02 kr.

   

  Indstilling

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 16.168.578,78 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 på 330.000,00 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 1,02 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • at det er en forudsætning for bevillingen, at projektet i forbindelse med afrapporteringen pr. 28. februar 2017 kan dokumentere, at der er indgået en skriftlig bindende aftale med de fire yderligere kommuner, der indgår i fase 2, om etablering af en socialøkonomisk virksomhed i den pågældende kommune. Hvis ikke kan Vækstforum indstille til Erhvervsstyrelsen, at bevillingen nedsættes. Nedsættelsen vil bero på en konkret vurdering, herunder i hvor høj grad vilkåret er opfyldt.
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 22-09-2015
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/21371
  26. Ansøgning: Kvalificeret arbejdskraft: Fremtidens arbejdskraft
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Projektet ”Fremtidens arbejdskraft – En styrkelse af det reelle uddannelsesniveau” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  EU-Socialfondsmidler: 7.553.142,00 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 3.282.171,00 kr.

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Sydvestjysk Udviklingsforum, Erhvervsakademi Sydvest, VEU-center Vest og VEU- center Syd vil udvikle en ny samarbejdsmodel på tværs af aktører inden for det offentlige voksen- og efteruddannelsessystem for at fremme, at flere faglærte videreuddannes til en teknisk akademiuddannelse, og at flere ufaglærte opkvalificeres til faglært.

  Projektet er målrettet virksomheder inden for følgende fire brancher:

  -       Metalbearbejdning inden for industri og offshore

  -       Virksomheder inden for energiteknologi/optimering

  -       Virksomheder inden for procesindustri

  -       Virksomheder inden for træindustri

  De faglærte medarbejdere i virksomhederne skal videreuddannes inden for særligt tre tekniske akademiuddannelser:

  -       Innovation, produkt og produktion

  -       Automation og drift

  -       Energiteknologi

  De ufaglærte skal uddannes inden for en af de tekniske erhvervsuddannelser såsom fx smed, snedker, elektriker eller industritekniker.

  Projektet peger på, at de tekniske erhvervsakademiuddannelser kun anvendes i meget begrænset omfang af virksomhederne, selvom en sådan opkvalificering ville kunne bidrage til at sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft.

  Det offentlige voksen- og efteruddannelsesområde har til opgave at vejlede og tilbyde efteruddannelse til virksomhederne. Ifølge projektet er den begrænsede efteruddannelsesaktivitet på de tekniske akademiuddannelser udtryk for, at voksen- og efteruddannelsessystemet, herunder samspillet med virksomhederne, ikke fungerer optimalt.

  VEU-centrene, jobcentrene, erhvervsorganisationer og erhvervsakademierne har hver deres afgrænsede opgaver, som de fokuserer på, men der mangler ifølge projektet koordinering mellem aktørerne for at sætte skub i opkvalificeringen af faglærte til en teknisk akademiuddannelse. Konkret er der behov for, at virksomhederne har kendskab til de relevante efteruddannelsesmuligheder, og at der iværksættes efteruddannelsesforløb som opkvalificerer virksomhedernes ansatte (faglærte og ufaglærte) samtidig med, at produktionen holdes kørende af relevante kvalificerede ufaglærte (ansatte og ledige).

  Projektet søger støtte til udvikling og forankring af en samarbejdsmodel, som sikrer en bedre koordinering på tværs af aktørerne samt en intensiveret opsøgende indsats overfor virksomhederne. 12 virksomheder har på forhånd tilkendegivet, at de ønsker at deltage i projektet.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Projektet adresserer den udfordring, at de tekniske erhvervsakademiuddannelser kun anvendes i begrænset omfang af virksomhederne. Det er vurderingen, at det er en relevant udfordring, idet en sådan opkvalificering ville kunne yde et bidrag til at sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft.

  Det vurderes, at en løsning kunne være at udvikle og forankre en samarbejdsmodel, som sikrer en bedre koordinering mellem aktørerne. Ligeledes vurderes det relevant med en intensiveret opsøgende indsats for at få testet om samarbejdsmodellen virker efter hensigten. 

  Det vurderes, at projektet retter sig mod uddannelser, som der er en dokumenteret efterspørgsel efter, idet der er tale om tekniske erhvervsuddannelser fx industrioperatør og smed og tekniske akademiuddannelser inden for produktionssektoren.

  Samarbejdsmodellen, og dermed hvad der skal koordineres, er imidlertid ikke klart beskrevet. Ligeledes er det usikkert, hvordan samarbejdsmodellen forankres efter projektperioden. Det er erhvervsakademiet, som sammen med SVUF påtager sig den koordinerende opgave, men hvordan det skal videreføres og ikke mindst finansieres inden for deres opgaveportefølje er uvist.

  Det vurderes samlet set, at projektet har fat i en central problemstilling i forhold til at sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft, nemlig at virksomhederne kun anvender efteruddannelsessystemet i begrænset omfang. Det er sekretariatets vurdering, at samarbejdsmodellen ikke er endeligt udviklet, samt at det er usikkert om samarbejdsmodellen kan forankres. På den baggrund indstilles et betinget tilsagn, således at der indsættes et vilkår om, at projektet skal vurderes efter 1 ½ år. Her skal samarbejdsmodellen være udviklet og afprøvet i forhold til efteruddannelse af faglærte og ufaglærte i 40 virksomheder.

  Hovedaktiviteter:

  Output:

  Resultater / effekter på kort og på langt sigt:

  Udvikling og afprøvning af samarbejdsmodel

  Info- og afklaringsmøder med 280 ledere i SMV virksomheder

  Afholdelse af workshops for 110 virksomhedsledere

  Samtaler med 235 faglærte om uddannelsesforløb

  Afklaring af 165 faglærte i forhold til akademiuddannelse

  Samtaler med 195 ufaglærte om opkvalificering til faglært

  Afklaring af 165 ufaglærte

  Samarbejdsmodel med finansieringsplan udarbejdet

  110 virksomhedsledere opkvalificeret

  140 faglærte (er afklaret og parat til akademiuddannelse)

  130 ufaglærte (er afklaret og parat til faglært uddannelse)

  Kort sigt (i projektperioden):

  -       245 deltagere er gået i gang med enten en faglært uddannelse eller en akademiuddannelse

  -       5 deltagere har gennemført enten en erhvervsuddannelse eller en akademiuddannelse.

  Langt sigt (0-5 år efter projektperioden)

  -       205 af de oprindelige deltagere har gennemført enten en erhvervsuddannelse eller en akademiuddannelse.

  Indsatsen forventes forankret og videreført efter projektperioden. Derfor forventer projektet, at der uddannes yderligere faglærte og akademiuddannede hvert år efter projektperioden.

  Ansøger og parter:

  Sydvestjysk Udviklingsforum, Esbjerg, CVR: 1013041926

  Erhvervsakademi Sydvest, Esbjerg, CVR: 1014787700

  VEU center Vest,Esbjerg,CVR: 1003399255

   

  VEU center Syd, Sønderborg, CVR: 1003401456

  .

  Bema A/S, Haderslev, CVR: 15525991

  Caverion A/S, Esbjerg , CVR:10112354

  Certex Peter Harbo A/S, Esbjerg, CVR: 36486880

  Dogis A/S, Esbjerg, CVR: 48656218,

  Dril-Quip, Esbjerg, CVR: 29180806

  Epoke A/S, Vejen, CVR: 14125345

  Fanø Kran-Service, CVR: 32269052

  Gardit, Esbjerg, CVR: 28099703

  Jens Lysholdt´s eft. A/S,Esbjerg, CVR: 20704470

  Uldalls Jernstøberi A/S, Vejen, CVR: 83135719

  Business College Syd, Sønderborg, CVR: 13629110

  Jobcenter Esbjerg, Esbjerg, CVR: 29189803

  Jobcenter Sønderborg, Sønderborg, CVR: 29189773

  Jobcenter Aabenraa, Aabenraa, CVR: 29189854

  Sundhed og Arbejdsmarked, Tønder Kommune, CVR: 29189781

  Udviklingscenter Syd, Haderslev Handelsskole, CVR: 54092415

  Esbjerg Erhvervsudvikling, Esbjerg, CVR: 30164210

  ProVarde S/I, Varde, CVR: 30156080

  UdviklingVejen, Vejen, CVR: 30029380

  3F Esbjerg, Esbjerg, CVR: 30959019

  Dansk Metal, CVR: 31407117

  Teknisk Landsforbund, TL SydVest, CVR: 11886817

  Økonomi:

  Samlet budget: 15.106.284,00 kr.

  EU-Socialfondsmidler: 7.553.142,00 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 3.282.171,00 kr.

  Egenfinansiering: 4.270.971,00 kr.

   

  Indstilling

  Det indstilles,

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 7.553.142,00 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 på 3.282.171,00 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 21,73 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen og regionsrådet, at det er et vilkår for bevillingen, at senest 1½ år efter tilsagnsmodtagelse er samarbejdsmodellen udviklet og afprøvet i forhold til efteruddannelse af faglærte og ufaglærte i 40 virksomheder. Samarbejdsmodellen skal være beskrevet med tydelig angivelse af de forskellige aktørers roller og opgaver, samt snitfladerne mellem aktørerne. Dertil skal det fremgå, hvordan samarbejdsmodellen kan forankres og finansieres i det eksisterende voksen- og efteruddannelsessystem. Denne afrapportering indsendes til Erhvervsstyrelsen og Vækstforumsekretariatet. Hvis ikke rapporten om samarbejdsmodellen vurderes tilfredsstillende, kan Vækstforum indstille til Erhvervsstyrelsen og regionsrådet, at bevillingen nedsættes.
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 22-09-2015
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/21168
  27. Ansøgning: Kvalificeret arbejdskraft: Parat til Turisme, Oplevelser og Gastronomi
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Projektet ”Parat til Turisme, Oplevelser og Gastronomi” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  EU-Socialfondsmidler: 1.660.171,50 kr.

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Ansøgningen er en af i alt fire indkomne ansøgninger til puljen til kvalificeret arbejdskraft, hvoraf tre fremlægges for Vækstforum, da en ansøgning er trukket tilbage.

  Foreningen af Frie Fagskoler vil i samarbejde med TronsøSkolen, Odense Fagskole, Sydfyns Fri Fagskole og Grindsted Landbrugsskole gennemføre et målrettet, erhvervsuddannelsesforberedende kostskolekursus inden for oplevelseserhverv (hotel, service, restauration og detailsalg).

  Kursuskonceptet udvikles med lokal forankring på tre frie fagskoler i Region Syddanmark og spredes til yderligere to fagskoler i projektperioden. Målgruppen er såvel bogligt stærke og målrettede unge som unge, der har lettere udfordringer socialt, fagligt og/eller personligt.

  Projektets hovedaktiviteter er hvervning af elever i folkeskolen, ud- og afvikling af forløb, etablering af erhvervspraktikker, individuelle vejledningssamtaler samt brobygningsforløb på erhvervsskoler og spredning af kursusforløbet til andre frie fagskoler.

  Kurset tilrettelægges i samarbejde med relevante lokale virksomheder med tre fagdele; et bogligt modul med enkeltfagsundervisning i dansk, matematik og sprogfag, et livsstilsmodul og et fagmodul indenfor oplevelseserhvervene.

  Det forventes, at 72 elever vil være i gang med en erhvervsuddannelse ved projektets sluttidspunkt inden for oplevelseserhverv, hvoraf 90 procent forventes at fuldføre. På sigt er målsætningen at optage 75 unge på kursusforløbet årligt, hvoraf 60 forventes at søge optag på oplevelseserhverv-erhvervsuddannelser, og hvor 90 pct. fuldfører (54 årligt). Hertil kommer en mindre effekt i form af optag efter kursusforløbet på gymnasiet eller andre erhvervsuddannelser end oplevelseserhverv-relevante.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Projektet adresserer den syddanske regions overordnede behov for at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne. Gennem udvikling og gennemførelse af målrettede kostskoleforløb understøttes brobygning til og fuldførelse af erhvervsuddannelserne inden for hotel, service, restauration, event og detailhandel.

  Det vurderes, at aktiviteterne er relevante og samlet bidrager til, at de deltagende frie fagskoler opnår de forventede output og effekter. Det forudsætter, at fagskolerne formår at hverve det ønskede antal elever til deres kursusforløb, fastholde eleverne, etablere de målsatte erhvervspraktikker i samarbejde med erhvervet, og at fagskolerne medvirker til en succesfuld brobygning til relevante erhvervsskoler.

  Det er ydermere vurderingen, at der er tilfredsstillende dokumentation for erhvervets efterspørgsel efter den arbejdskraft, som eleverne vil udgøre, når de har fuldført deres erhvervsuddannelse.

  Projektet er additionelt, fordi det understøtter udvikling og forankring af et nyt kostskolekursus, der skal sikre øget optag af motiverede og stærke unge til de erhvervsuddannelser, der uddanner arbejdskraft til turismeerhvervet.

  Det vurderes, at forankringen af det udviklede kostskoleforløb og samarbejdet om hvervningen af elever i grundskolen hertil efter projektperioden er sandsynliggjort på et tilfredsstillende niveau.

  Projektet indstilles til tilsagn, fordi det samlet vurderes, at projektet kan bidrage til at sikre, at flere unge vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse inden for oplevelseserhverv og dermed er med til at sikre virksomhederne et kvalificeret arbejdskraftudbud.

  Hovedaktiviteter:

  Output:

  Resultater / effekter på kort og på langt sigt:

  Udvikling af forløb

  Test og yderligere afvikling af forløb (3 test, 5 yderligere)

  Rekruttering/hvervning af elever i folkeskolen (80 grundskoler besøges)

  Etablering af erhvervspraktikker (285 i alt, min. 3 pr. elev, af i alt max 6 ugers varighed)

  Afholdelse af individuelle vejledningssamtaler (95 i alt)

  Brobygningsforløb på erhvervsskoler (190 i alt)

  Spredning af kursusforløbet til to øvrige frie fagskoler

  95 deltagere (fordelt på 3 testforløb med i alt 30 elever og 5 yderligere forløb med i alt 65 deltagere)

  Optag i projektperioden:

  72 elever er i gang med en erhvervsuddannelse inden for hotel, service, restauration, salg og event umiddelbart efter deltagelsen. Yderligere 13 er i gang med en anden erhvervsuddannelse. I alt: 85 optagne.

  Optag på langt sigt:

  60 elever forventes årligt at søge ind på en erhvervsuddannelse inden for ovenfor nævnte linjer;

  0-5 år efter projektperioden: 300 er i gang inden for oplevelseserhverv, 37 på andre erhvervsuddannelser. I alt 337 optagne.

  Fuldførelse i projektperioden: 0

  Fuldførelse på langt sigt:

  90 pct. af de optagede forventes at fuldføre deres erhvervsuddannelse.

  Af de optagne på 3., 4. og 5. år efter projektstart har 119 fuldført inden for oplevelseserhverv og 18 inden for andre erhvervsuddannelser, i alt 137.

  Projektspecifik indikator: Antal deltagere, der oplever forbedret og additionel kvalitet som følge af projektet: 95

  Ansøger og parter:

  Foreningen af Frie Fagskoler, i samarbejde med partnerne:

  Frie fagskoler

  TronsøSkolen, Billund

  Odense Fagskole, Odense

  Sydfyns Fri Fagskole S/I, Svendborg

  Erhvervsskoler

  Grindsted Landbrugsskole, Billund

  Rybners Tekniske Skole, Esbjerg

  Svendborg Erhvervsskole, Svendborg

  Økonomi:

  Samlet budget: 3.320.343 kr.

  EU-Socialfondsmidler: 1.660.171,50kr.

  Egenfinansiering: 1.660.171,50 kr.

   

  Indstilling

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 1.660.171,50 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 22-09-2015
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/21392
  28. Ansøgning: Kvalificeret arbejdskraft: Talent smitter
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Projektet ”Talent smitter” er placeret i kategori C og indstilles til afslag.

  Indstilling:

  C: Afslag

  EU-Socialfondsmidler: 0 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 0 kr.

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Ansøgningen er en af i alt fire indkomne ansøgninger til puljen til kvalificeret arbejdskraft, hvoraf tre fremlægges for Vækstforum, da en ansøgning er trukket tilbage.

  Campus Vejle vil sammen med en række tekniske skoler, handelsskoler og landbrugsskoler i Region Syddanmark medvirke til, at flere unge – og især flere dygtige unge – bliver optaget på og gennemfører en erhvervsuddannelse. 

  Formålet søges opnået gennem særligt tilrettelagte talentforløb, der skal udfordre de dygtigste elever til at blive endnu dygtigere, så de både kan inspirere de øvrige elever og virke som ambassadører over for omverdenen.

  Den primære målgruppe (talenteleverne) er den gruppe elever på erhvervsuddannelserne, der har vilje, fagligt flair og talentpotentiale til at blive så dygtige, at de kan virke som positive rollemodeller og fyrtårne over for andre elever.

  Samtidig fokuserer projektet på at tiltrække flere elever til erhvervsuddannelserne gennem nye vejledningsaktiviteter i folkeskolen. Projektet vil nytænke den obligatoriske vejledning i folkeskolen.

  Projektet bygger videre på projektet Talentvejen.nu, som blev etableret i et samarbejde mellem 12 erhvervsskoler. Projektet blev medfinansieret af EU’s Socialfond og Danmarks Vækstråd. Skolerne spottede elever med særligt talentpotentiale og gav dem mulighed for at deltage i særligt tilrettelagte talentforløb gennem deres erhvervsuddannelse.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  En del af projektets aktiviteter (kvalitetssikring via rum til lærerne på tværs af skoler, vejledning til folkeskoleelever, spotning af talenter, opgaver/talentforløb til talenter og portfolio) er velafprøvede redskaber og metoder med færdigt materiale fra Talentvejen. Det vurderes at disse metoder og redskaber umiddelbart vil kunne implementeres og anvendes på uddannelsesinstitutionerne. 

  Det vurderes, at projektet retter sig mod uddannelser, der er en dokumenteret efterspørgsel efter, herunder industritekniker, smed, personvognsmekaniker, elektriker, VVS, gastronom, kontorassistent, mejerist, procesoperatør, murer, tømrer, logistik og transport samt mink- og svineavl.

  Det vurderes, at det er tvivlsomt, om aktiviteterne kan forankres og videreføres efter projektperioden. I evalueringen af Talentvejen – som dette projekt bygger videre på – peges der bl.a. på, at videreførelsen af talentaktiviteterne efter projektperioden på skolerne generelt er uklar og usikker. Det vurderes, at projektet ikke i tilstrækkelig grad sandsynliggør, hvordan aktiviteterne kan videreføres på de deltagende skoler.

  Det vurderes, at projektet mangler en klar effektkæde, idet indholdet i aktiviteterne ikke er tilstrækkeligt præcist beskrevet. Derudover vurderes sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter at være mangelfuld. Dette medfører, at projektets effektvurderinger kommer til at fremstå uunderbyggede.

  Projektet har også fokus på at tiltrække flere dygtige elever til erhvervsuddannelserne gennem vejledningsaktiviteter, men det er uklart, hvad disse vejledningsaktiviteter indeholder, samt hvordan vejledningsaktiviteterne er additionelle i forhold til den lovpligtige vejledning og brobygning, som allerede finder sted i folkeskolen.

  Projektet indstilles til afslag, idet det samlet vurderes, at projektet mangler en klar effektkæde, idet indholdet i aktiviteterne ikke er tilstrækkeligt præcist beskrevet. Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter vurderes at være mangelfuld. Det er således ikke argumenteret tilstrækkeligt for, at de anførte aktiviteter medfører de angivne outputs og effekter i forhold til fastholdelse og tiltrækning af elever til erhvervsuddannelserne. Hertil kommer, at projektet for delvist anvender velafprøvede redskaber og metoder, der bør kunne implementeres på uddannelsesinstitutionerne uden ekstern støtte.

  Hovedaktiviteter:

  Output:

  Resultater / effekter på kort og på langt sigt:

  Fælles møde for ca. 100 lærere om sikring af organisatorisk forankring/fælles billeddannelse.

  Faggruppemøder på tværs af skoler og lærergrupper

  Vejledningsaktiviteter og informationsaktiviteter for 8. – 10. klasser i form af gæstelærere, lærerkurser og oplæg for forældre.

  Talentaktiviteter/forløb med udgangspunkt i fagets særkende

  Forberedelse af elever – sammenhæng mellem uddannelse på skole og læreplads

  Videndeling og informationsspredning

  2.300 grundskoleelever har deltaget informationsaktiviteter i projektperioden.

  768 elever har deltaget i særligt tilrettelagte talentforløb i projektperioden.

  Portfoliometoden er blevet anvendt af i alt 768 elever i projektperioden.

  Kort sigt (i projektperioden)

  672 elever er gået i gang med en erhvervsuddannelse.

  90 elever har opnået formelle færdigheder.

  Langt sigt (0-5 år efter projektperioden)

  2.272 elever er gået i gang med en erhvervsuddannelse.

  840 elever har opnået formelle færdigheder.

  Ansøger og parter:

  1.  Campus Vejle (ansøger)

  2.  IBC

  3.  EUC Syd

  4.  Hansenberg

  5.  Rybners

  6.  EUC Lillebælt

  7.  Kold College

  8.  Dalum Landbrugsskole

  9.  Grindsted, Gråsten og Kærgaard Landbrugsskoler

  Økonomi:

  Samlet budget: 24.393.668 kr.

  EU-Socialfondsmidler: 12.196.834 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 0 kr.

  Egenfinansiering: 12.196.834 kr.

   

   

  Indstilling

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager afslag om støtte fra Den Europæiske Socialfond. Det vurderes, at projektet mangler en klar effektkæde. Der er således ikke argumenteret tilstrækkeligt for, at projektets aktiviteter medfører de forventede outputs og effekter. Hertil kommer, at projektet delvist anvender velafprøvede redskaber og metoder, der bør kunne implementeres på uddannelsesinstitutionerne uden ekstern støtte.
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 22-09-2015
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/21364
  29. Ansøgning: Vækst i Offshorevirksomheder
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Projektet ”Vækst i Offshorevirksomheder” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  EU-Regionalfondsmidler: 5.169.485,50 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 516.949 kr.

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Den nationale klyngeorganisation og innovationsnetværk Offshoreenergy.dk ønsker gennem projektet Vækst i Offshorevirksomheder (VIO) at hjælpe danske små og mellemstore offshorevirksomheder med at øge deres omsætning og indtægter ved hjælp af at gennemføre værdiskabende individuelle vækstplaner.

  Markedet for offshore vind vokser støt. I 2013 var der samlet installeret 6 Gigawatt offshore vindmøller i Europa. I år 2020 vil der være installeret ca. 23 Gigawatt. Oven i de nye installationer vokser markedet for vedligeholdelse og service af møllerne. Danske offshorevirksomheder er stadig blandt de førende i Europa og særligt inden for installation, drift og vedligehold.  

  På trods af de faldende oliepriser er der vækstområder i sigte på det globale offshore olie og gas marked. De nye store oliefund i blandt andet Norge og Brasilien giver danske offshorevirksomheder mulighed for at satse yderligere på deres internationale aktiviteter.

  VIO vil via en screeningsproces sikre, at 40 parate virksomheder får udarbejdet en konkret vækstplan i samarbejde med en relevant privat rådgiver. Projektets aktiviteter forventes på kort sigt at resultere i alt i 15 nye vækstvirksomheder, 100 nye jobs og en meromsætning på 25 mio. kr.  

  Til forskel fra den kommende nationale vækstløftindsats, som Syddansk Vækstforum har afsat 3 mio. kr. til i juni 2014, er nærværende indsats branchespecifik, og virksomhederne screenes ud fra Offshoreenergy.dks særlige viden om offshorebranchen i Danmark.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Projektet indstilles til tilsagn, fordi vækstforumsekretariatet vurderer, at ansøger tilfredsstillende har redegjort for, at deres erfaringer som nationalt innovationsnetværk og guldcertificeret klyngeorganisation gør, at de kan tilføje så meget kvalitet i den samlede screeningsproces, at det vil resultere i 15 nye vækstvirksomheder umiddelbart efter implementering af vækstplanerne.  Ansøger har mundtligt oplyst, at projektet vil koordinere aktiviteterne med Væksthus Syddanmark. Projektet kan blandt andet bidrage til den kommende Team Vækst Danmark-indsats.

  På baggrund af ansøgningen og dokumentationen vurderer sekretariatet endvidere, at Offshoreenergy.dk realistisk set vil kunne realisere en positiv effekt hos de deltagende virksomheder på ca. 10 % for både beskæftigelsen og omsætningen, end hvis de ikke havde deltaget i projektet.

  Hovedaktiviteter:

  Output:

  Resultater / effekter på kort og på langt sigt:

  1. Offshoreenergy.dk screener virksomheder samt vurderer deres vækstpotentiale.

  2. Offshoreenergy.dk interviewer de screenede virksomheder, og afdækker virksomhedens kompetencer og motivation vha. redskabet ’kompetencehjulet’ som Offshoreenergy.dk tidligere har udviklet. Desuden udarbejdes en GAP-analyse af den enkelte virksomheds potentiale overfor markedet.

  3. Der gennemføres individuelle private rådgivningsforløb for de 40 virksomheder, som skal ende ud i en konkret vækstplan til gavn for virksomhederne.    

  1. Over 1700 virksomheder screenes i første runde. Heraf går 200 virksomheder går videre til anden hovedaktivitet.

  2. 150 virksomheder laver kompetenceafklaring og GAP analyse i samarbejde med Offshoreenergy.dk. Som resultat af hovedaktivitet 2, vil 40 virksomheder indgå i et samarbejde med en privat rådgiver om at udarbejde en specifik vækstplan.

  3. De 40 virksomheder modtager 50 % i støtte fra nærværende projekt til udarbejdelse af deres individuelle vækstplan. Dette svarer til at de 40 virksomheder samlet vil investere 2,3 mio. kr. til arbejdet med at udarbejde vækstplanerne.   

  Som resultat af projektaktiviteterne og når de 40 individuelle vækstplaner er implementeret, forventes projektet at resultere i alt i 15 nye vækstvirksomheder, 100 nye jobs og en meromsætning på 25 mio. kr. hvoraf eksportværdien estimeres til 20 mio. kr. På lang sigt (5 år efter projektperiodens udløb) estimeres der yderligere at være skabt 15 nye vækstvirksomheder.

  Ansøger og parter:

  Fonden Offshore Center Danmark

  Økonomi:

  Samlet budget: 10.338.971 kr.

  EU-Regionalfondsmidler: 5.169.485,50 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 516.949 kr.

  Egenfinansiering: 4.652.536,50 kr.

   

  Indstilling

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 5.169.485,50 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 på 516.949 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 5 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • at det forudsættes, at projektets opsøgende virksomhedssamarbejde koordineres med Væksthus Syddanmark.
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 22-09-2015
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/21338
  30. Ansøgning: AutoTurf
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Projektet ”AutoTurf, Energieffektiv autonom robot til græspleje på golfbaner” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  EU-Regionalfondsmidler: 4.978.175,74 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 1.400.919,74 kr.

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Projekt AutoTurf er baseret på et samarbejde mellem fire virksomheder, en vidensinstitution og klyngeorganisationen CLEAN. Målet er at udvikle, afprøve og dokumentere en innovativ prototype af en autonom robot, der kan monteres med forskellige værktøjer til græspleje (klipning, slåning og vertikalskæring) på golfbaner og andre større, sammenhængende arealer. Der findes ikke i øjeblikket godkendte autonome robotter, som dækker kravene til professionelle high-end maskiner.

  Innovationsindsatsen i AutoTurf-projektet omhandler anvendelse af eksisterende viden samt opbygning af ny viden og færdigheder vedrørende energieffektive, autonome robotter: sikkerhedsafskærmning, hybridelektrisk drivlinje, kurs- og positioneringssystem, energioptimeret ruteplanlægning og brugerstyring. Projektet bygger videre på Syddanmarks viden og kompetencer inden for energieffektivisering, mekatroniske systemer og autonom robotteknologi.

  Den autonome robot til græspleje på større sammenhængende arealer er især nyskabende ved, at der skabes muligheder for fuld automatisering af en omfangsrig og stærkt rutinepræget græsplejeopgave. Den autonome robotløsning lægger sig ind under automatisering og udvikling af selvkørende køretøjer.

  Der er udarbejdet forretningsplan, som peger på et stort men realistisk marked.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Projektet indstilles til tilsagn, fordi det er sekretariatets vurdering, at aktiviteter, resultater og effekter vil bidrage til at opnå Vækstforums mål om øget eksport inden for området energieffektive teknologier.

  Projektet bidrager til at fastholde og udvikle viden på internationalt niveau vedr. kernekompetencer inden for energieffektive teknologier og batterielektriske køretøjer. Projektet kombinerer elektromekaniske systemer, hybridelektriske løsninger og robotteknologi med styringsenheder og sikkerhedssystemer og åbner derved op for videre udvikling af autonome arbejdskøretøjer.

  Der udvikles et nyt, innovativt produkt, der har et stort potentiale på hjemme- og eksportmarkedet. Samlet vurderes projektet at bidrage til at skabe øget omsætning, eksport og nye jobs.

  Hovedaktiviteter:

  Output:

  Resultater/effekter på kort og på langt sigt:

  1.    Sikkerhedsafskærmning og hybridelektrisk drivlinje - innovationsudvikling og anvendt forskning

  2.    Autonom styringsenhed – innovationsudvikling og anvendt forskning

  3.    Ruteplanlægning og brugerinterface – innovationsudvikling og anvendt forskning

  4.    Konceptudvikling og konstruktion

  5.   Driftsafprøvning og validering

  1.  Ny viden om hybridelektriske drivlinjer samt energieffektive komponenter til energioptimeret drift og ruteplanlægning

  2.  Koncepter for hybridelektrisk drivlinje, autonom kurs- og positioneringssystem og sikkerhedssystem og brugerstyring til autonom robot

  3. Prototype af autonom robot til græspleje på større arealer

  I projektperioden:

  ·      4 virksomheder bliver mere innovative

  ·      Anslået øget omsætning: ca. 16 mio. kr.

  ·      Anslået øget eksport: 8 mio. kr.

  ·      Anslået antal skabte jobs: 7

  0-2 år efter projektperioden:

  ·      Anslået øget omsætning: ca. 52 mio. kr.

  ·      Anslået øget eksport: 26 mio. kr.

  ·      Anslået antal skabte jobs: 13

  2-5 år efter projektperiode

  ·      Anslået øget omsætning: ca. 144 mio. kr.

  ·      Anslået øget eksport: 115 mio. kr.

  ·      Anslået antal skabte jobs: 31

  5 år efter:

  ·      Anslået øget omsætning: ca. 150 mio. kr.

  ·      Anslået øget eksport: 120 mio. kr.

  ·      Anslået antal skabte jobs: 1

  Ansøger og parter:

  Sidis Engineering Aps

  Maack IT ApS,

  Syddansk Universitet, Mads Clausen Instituttet (SDU-MCI),

  Banke ApS,

  CLEAN

  BGC ApS

  Økonomi:

  Samlet budget: 9.956.351,48 kr.

  EU-Regionalfondsmidler: 4.978.175,74 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 1.400.919,74 kr.

  Egenfinansiering: 3.577.256 kr.

   

  Indstilling

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 4.978.175,74 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 på 1.400.919,74 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 14,07 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 22-09-2015
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/21101
  31. Ansøgning: Fremtidens IT kompetencer
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Projektet ”Fremtidens IT-kompetencer” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  EU-Socialfondsmidler: 2.901.677,82 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 0 kr.

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Projektet ”Fremtidens IT kompetencer” har til formål at opkvalificere medarbejdere og ledere i informations- og kommunikationsteknologivirksomheder (herefter forkortet IKT), der arbejder inden for forretningsområdet sundheds- og velfærdsinnovation.

  IKT-branchen oplever mangel på medarbejdere med de nyeste IT-kompetencer. Dette rammer regionale IKT-virksomheder, der arbejder inden for forretningsområdet, samt de regionale sundheds- og velfærdsteknologiske SMV’er, der anvender IT-baserede løsninger.

  På den baggrund ønskes igangsat en indsats, hvor 30 højtuddannede IKT-medarbejdere bliver opkvalificeret i forhold til at levere flere og bedre produkter og services inden for sundheds- og velfærdsinnovation.

  Der igangsættes et konkret kompetenceudviklingsforløb på 4 måneder, som inddrager 15 IKT-ansatte i henholdsvis Esbjerg og Odense. Der indkøbes konsulenter til at gennemføre kvalificeringsindsatsen. Der tages udgangspunkt i IKT-virksomhedernes udarbejdede vækstplaner, som kompetenceforløbet tilpasses i forhold til. Der gennemføres en række kollektive læringsmoduler, og virksomhedsdeltagerne skal sideløbende med læringsmodulerne arbejde med konkrete arbejdsopgaver relateret til forretningsområdet. Kompetenceforløbet har ligeledes deltagelse af ejere eller ledere fra de involverede virksomheder, som ud over egen læringserfaring skal agere mentorer for de deltagende medarbejdere.

  Kvalificeringen har fokus på nyeste trends inden for IKT (herunder Big Data og Cloud Computing), der er vigtige i relation til at udvikle nye innovative systemer, produkter og services inden for sundheds- og velfærdsteknologi. Gennem en tværfaglig læringstilgang er målet, at deltagerne efterfølgende selvstændigt kan bidrage til udviklingen af nye sundhedsteknologiske løsninger. Projektet forventes desuden at føre til en opkvalificering af tværfaglige kompetencer inden for design af nye sundhedsindsatser, forretningsforståelse, projektstyring, salg af bæredygtige løsninger og samarbejde mellem private og offentlige aktører hos sundheds- og velfærdsteknologiske virksomheder.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Projektet ”Fremtidens IT kompetencer” adresserer den syddanske regions overordnede behov for vækst og beskæftigelse. Gennem vækstrettet kompetenceudvikling i IKT-virksomheder, der arbejder med sundheds- og velfærdsinnovation, forventes medarbejderne at kunne bidrage til at indfri vækstpotentialerne.

  Det vurderes, at projektets effektkæde er forholdsvis enkel. Gennem kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere i IKT-virksomheder skabes et grundlag for øget omsætning og beskæftigelse, idet der forventes forbedrede digitale løsninger på sundheds- og velfærdsinnovationsområdet. De sundheds- og velfærdsteknologiske SMV’er, som ikke selv er IKT-virksomheder, forventes på baggrund af de nye kompetencer hos IKT-virksomhederne også at udvikle bedre og mere innovative produkter, services og ydelser, og derigennem skabe øget vækst og beskæftigelse.

  Den sidste del af effektkæden, hvor sundheds- og velfærdsinnovative virksomheder fra hele forretningsområdet gerne skal opleve en positiv effekt af kompetenceløftet, er behæftet med usikkerhed. For at sikre, at der skabes en reel effekt for virksomhederne på forretningsområdet, stilles der et krav om, at minimum 10 virksomheder, der primært beskæftiger sig med sundheds- og velfærdsinnovation, tilkendegiver, at de efterlyser løsninger baseret på de kompetencer, der tilbydes i projektet.

  Projektet indstilles til tilsagn, fordi

  ·         det vurderes, at kompetenceudviklingen, i ”Fremtidens IT kompetencer” generelt er relevant i forhold til at øge syddanske virksomheders omsætning og beskæftigelse inden for forretningsområdet.

  ·         det vurderes, at ”Fremtidens IT kompetencer” kan realisere de forventede effekter for IKT-virksomheder inden for forretningsområdet. Dette gælder ligeledes for andre velfærdsteknologiske virksomheder, såfremt der modtages interessetilkendegivelser fra minimum 10 virksomheder.

  Hovedaktiviteter:

  Output:

  Resultater / effekter på kort og på langt sigt:

  1.    Afdækning af kursisternes personlige kvalificeringsbehov. Afdækningen tager udgangspunkt i IKT-virksomhedens på forhånd udarbejdede vækstplan.

  2.    4 måneders individuel og kollektiv kompetenceudviklingsforløb inkl. praktisk erfaring for 30 IKT-medarbejdere

  Antal SMV’er som modtager støtte:

  22 IKT-virksomheder modtager støtte

  Antal deltagere:

  30 individuelle kompetenceudviklingsforløb etableres

  Minimum 22 virksomhedsejere eller ledere deltager som mentorer

  Antal deltagere med forøget kompetenceniveau umiddelbart efter deltagelsen

  30 private IKT-medarbejdere

  22 ejere eller ledere (mentorer)

  Jobskabelse i deltagende virksomheder 2 år efter deltagelsen

  110 nye jobs

  Anslået skabt årlig omsætning i kr.

  I projektperioden: 44 mio. kr.

  0-2 år efter: 22 mio. kr.

  3-5 år efter: 22 mio. kr.

  I alt: 88 mio. kr.

  Anslået skabt eksport i kr.

  I projektperioden: 0 mio. kr.

  0-2 år efter: 8,8 mio. kr.

  2-5 år efter: 8,8 mio. kr.

  I alt: 17,6 mio. kr.

  Ansøger og parter:

  Akademikernes A-kasse, København, CVR: 18194686

  Ansøger og projektansvarlig. AAK vil stå for projektledelsen i form af projektadministration, opbygning af kompetenceudviklingsforløbets faser og sammen, samt formidling af opbyggede erfaringer.

  JDM A/S: Odense, CVR: 28901194

  Klingenberg Data ApS: Odense, CVR: 27204058

  Kapacity A/S: Kolding, CVR: 31364302 /  CVR-P: 1018376330

  Mindzet A/S: Kolding, CVR: 27251331

  Rehfeld Partners A/S, København Ø, CVR: 21332607

  Projektpartnere, hvis medarbejdere og ledere deltager i kompetenceudviklingsforløbet.

  17 endnu ukendte private IKT-virksomheder

  Projektpartnere, hvis medarbejdere og ledere deltager i kompetenceudviklingsforløbet.

  Økonomi:

  Samlet budget: 6.021.677,82 kr.

  EU-Socialfondsmidler: 2.901.677,82 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 0 kr.

  Deltagerfinansiering: 3.120.000,00 kr.

   

  Indstilling

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 2.901.677,82 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 48,19 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at det forudsættes, at ansøger senest den 1. november 2015 fremsender erklæringer fra minimum 10 sundheds- og velfærdsteknologiske virksomheder, hvoraf det fremgår, at virksomhederne efterspørger de kompetencer, som IKT-virksomhedernes medarbejdere tilegner sig i kompetenceudviklingsforløbet.
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 22-09-2015
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/21372
  32. Ansøgning: Destination Talent Southern Denmark
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Projektet ”Destination Talent - Southern Denmark” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.

  Indstilling:

  A: Tilsagn,

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 9.361.497,60kr.

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Ansøgningen Destination Talent er indsendt af foreningen Work.Live.Stay Southern Denmark, og adresserer en strategisk udfordring for vækst inden for Vækstforums forretningsområder – manglen på kvalificeret arbejdskraft.

  Projektet vil styrke virksomheder inden for forretningsområdernes mulighed for at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft.

  Det sker gennem målrettede indsatser inden for følgende overordnede indsatsområder:

  ·         Synliggørelse af de attraktive job og det gode liv

  o    Tiltrækning via sociale medier

  o    Øge mobilitet

  ·         Fjerne barrierer for udenlandsk rekruttering

  o    Modtagelse i kommunerne

  o    Modtagelse i virksomhederne

  ·         Forbedre vilkårene for tilflyttere

  o    Partnertrivsel

  o    Social Integration

  Projektet styrker rammebetingelserne og mulighederne for at rekruttere medarbejdere.

  Projektet bygger videre på foreningens hidtidige indsatser og er koordineret med eksisterende aktiviteter – eksempelvis de kommunale bosætningskoordinatorer.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Projektet adresserer en væsentlig udfordring i Vækstforums handlingsplan – mangel på kvalificeret arbejdskraft - ved at styrke virksomheders mulighed for at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Projektet retter sig mod virksomheder inden for Vækstforums forretningsområder – med særligt fokus på Bæredygtig Energi.

  Projektet vil styrke en række rammebetingelser for virksomheders rekruttering og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft.

  Aktiviteterne – nævnt ovenfor - er udvalgt på baggrund af en række studier og analyser, og er dermed velunderbyggede ift. at sikre opnåelsen af de angivne resultater og effekter, og det er således sekretariatets vurdering, at aktiviteterne og effektkæderne er velbegrundede.

  Projektet bygger i et vist omfang videre på projektet Talent Attraction, som Vækstforum tidligere har støttet. Projektet er endnu ikke slutevalueret, men midtvejsevalueringen gav scoren ”gul” bl.a. begrundet i, at det er svært at vurdere effektkæderne, der for denne type projekter er lange, og hvor projektets aktiviteter ikke nødvendigvis giver direkte effekt i den enkelte virksomhed, men ofte indirekte effekt. De adspurgte virksomheder har derfor svært ved at vurdere effekterne. Evalueringen understreger, at denne type projekter er rammeskabende.

  Projektet indstilles til tilsagn, fordi aktiviteterne og effektkæderne er velbegrundede ift. opnåelse af de angivne effekter. Endvidere bygger projektet videre på eksisterende samarbejder, og der er derfor et solidt grundlag for projektet til at levere de forventede resultater.

  Projektet indstilles til tilsagn på 80 % af det ansøgte beløb, da visse af aktiviteterne vurderes at være overbudgetteret – f.eks. indsatsen for social integration.

  Vækstforumsekretariatet indstiller, at der indarbejdes to forudsætninger for bevillingen, Det forudsættes, at Work.Live.Stay får gennemført en årlig ekstern evaluering af virksomhedernes udbytte af Work.Live.Stays aktiviteter og indsats. Det forudsættes desuden, at foreningen, som en del af projektet udarbejder en plan for, hvordan virksomhederne med tiden kan stå for en større del af finansieringen af foreningens samlede aktiviteter.

  Hovedaktiviteter:

  Output:

  Resultater / effekter på kort og på langt sigt:

  Ansøger angiver følgende hovedaktiviteter:

  Synliggørelse af de attraktive job og det gode liv:

  -       Afholdelse af 10 netværksmøder for deltagere i indsatsen (antal møder)

  -       1 årlig tematiseret kampagne for fælles online Place Branding.

  -       Kontinuerlig indholdsproduktion til sociale medier.

  -       1 årlig tematiseret kampagne for øget mobilitet blandt danskere.

  -       Gennemførelse af 1 international kongres i Syddanmark.

  -       Deltagelse i 1 internatonal karrieremesse i udlandet.

  Fjerne barrierer for udenlandsk rekruttering:

  -       Afholdelse af 3 årlige netværksmøder for bosætningskoordinatorer i 4 subregionale netværk.

  -       Årligt temabaserede seminar for bosætningskoordinatorer.

  -       Udvikling af regionalt/lokalt informationsmateriale til virksomhederne til brug for nyansatte.

  -       Afholdelse af 3  årlige netværksmøder for SMV'er, som søger viden om udenlandsk rekruttering.

  -       Udvikling af et koncept, målrettet virksomheder om kulturforståelse og/eller sprogkundskaber.

  -       Gennemførsel af et koncept, målrettet virksomheder om kulturforståelse og/eller sprogkundskaber.

  Påvirke vilkårene for tilflyttere, så de falder til:

  -       Indgåelse af 4 strategiske offentlig/private partnerskaber.

  -       Udvikling og gennemførsel af nye aktiviteter halvårligt.

  -       Årligt tematiserede seminar for trivselsguider

  -       Udvikling og gennemførsel af initiativer for social integration i hver af subregionerne.

  Ansøger angiver følgende output:

  Synliggørelse af de attraktive job og det gode liv:

  -       Deltagelse af 150 virksomheder/institutioner i en fælles tiltrækningsindsats på de sociale medier.

  -       150 virksomheder/institutioner deltager i 3 tematiserede online Place Branding kampagner.

  -       500 deltager i én international kongres i Syddanmark.

  -       Min. 7 syddanske virksomheder deltager i syddansk delegation i en karrieremesse i udlandet.

  Fjerne barrierer for udenlandsk rekruttering:

  -       Bosætningsportalen benyttes jævnligt af 15 bosætningskoordinatorer.

  -       Bosætningskoordinatorerne eksponeres hver især 12 gange for ny viden gennem møder og seminarer.

  -       50 SMV'er deltager i et tværregionalt virksomhedsnetværk.

  -       50 deltagende virksomheder i initiativer, der forbedrer virksomhedernes kulturforståelse og sprogkundskab.

  Påvirke vilkårene for tilflyttere, så de falder til:

  -       150 medfølgende partnere i mentorprogram og afklaringsforløb.

  -       50 virksomheder deltager i indsatsen om partnertrivsel.

  -       2000 medfølgende personer benytter sig af tilbud i social integrationsindsatsen.

  Ansøger angiver følgende effekter:

  Synliggørelse af de attraktive job og det gode liv:

  -       Medvirke til at der tiltrækkes 200 nye højtkvalicerede medarbejdere blandt deltagende virksomheder.

  -       Medvirke til at der skabes en øget kendskabsgrad på 10% til deltagende virksomheder.

  -       Medvirke til en øget mobilitet blandt danskere og internationale, målt ved at antal kvalificerede ansøgere stiger med 5 % blandt deltagende virksomheder

  Fjerne barrierer for udenlandsk rekruttering:

  -       Antal henvendelser fra virksomheder til de kommunale bosætningskoordinatorer stiger med 10%.

  -       Medvirke til en stigning af internationale ansøgninger på 8% blandt deltagende virksomheder.

  Påvirke vilkårene for tilflyttere, så de falder til:

  -       Medvirke til at virksomheder kan fastholde nyansatte medarbejdere i min. 1 år

  -       At min. 60% af de deltagende jobsøgende partnere kommer i arbejde

  Dertil angiver ansøger, at projektet at de deltagende virksomheder forventes at få en omsætningsvækst på 120 mio. kr. heraf en vækst i eksporten på 2,5%. Projektet forventer at aktiviteterne vil bidrage til ansættelse af 200 højtkvalificerede medarbejdere og 60 partnere.

  Ansøger og parter:

  Ansøger:

  Work-live-stay Southern Denmark

  Parter:

  -          Syddansk Universitet

  -          Udviklingsråd Sønderjylland

  -          Odense Kommune

  -          Væksthus Syddanmark

  -          Vejle Kommune

  -          Sønderborg Kommune

  -          Esbjerg Kommune

  -          Faaborg-Midtfyn Kommune

  -          Fanø Kommune

  -          Billund Kommune

  -          Varde Kommune

  -          Nordfyns Kommune

  -          Fredericia Kommune

  -          Aabenraa Kommune

  -          Haderslev Kommune

  -          Middelfart Kommune

  -          Assens Kommune

  -          Kolding Kommune

  -          Vejen Kommune

  -          Tønder Kommune

  -          Kerteminde Kommune (afventer politisk godkendelse)

  -          Nyborg Kommune (afventer politisk godkendelse)

  -          Tietgen

  -          LEGO System A/S

  Økonomi:

  Samlet budget: 11.701.872 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 9.361.497,60kr.

  Egenfinansiering: 2.340.374,40kr.

   

   

  Indstilling

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 på 9.361.497,60 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 80 % af de godkendte støtteberettigede udgifter. Hermed indstilles en støtte, der er 2.340.374,40 mindre end ansøgt.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at det forudsættes, at projektet forestår en årlig ekstern vurdering af virksomhedernes udbytte af foreningens og projektets aktiviteter og indsatser, som efterfølgende drøftes med bl.a. Vækstforumsekretariatet.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at det forudsættes, at foreningen, som en del af projektet udarbejder en plan for, hvordan virksomhederne med tiden kan stå for en større del af finansieringen af foreningens samlede aktiviteter.
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 22-09-2015
   

  Vækstforum drøftede reduktionen af det ansøgte beløb i indstillingen. Det blev præciseret, at begrebet ’overbudgettering’ ikke er dækkende for reduktionen af det ansøgte beløb, idet reduktionen er begrundet i, at nogle af de ansøgte aktiviteter ikke vurderes at være tilstrækkeligt vækstrettede. Sekretariatet blev opfordret til dialog med ansøger om mulighederne for at søge yderligere finansiering til mere direkte vækstrettede aktiviteter.

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/604
  33. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr. 15/604
  34. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

   


  Siden er sidst opdateret 05-10-2015
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring