Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forretningsudvalget - Referat - 28. september 2015

Mødedato
28-09-2015 kl. 18:00 - 19:00

Mødested
Mødeværelse 4

Deltagere
 • Stephanie Lose, V
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • John Lohff, C
 • Lasse Krull, C
 • Ida Damborg, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Thies Mathiasen, O
 • Bo Libergren, V
 • Sonny Berthold, V
 • Preben Jensen, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø

 • Afbud
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Lasse Krull, C

 • Luk alle punkter Referat


  1. Forslag til budget 2016-2019 - 2. behandling
  2. Udmøntning af finanslovsmidler til fødeområdet
  3. LUKKET - redegørelse


  Sagsnr. 15/34113
  1. Forslag til budget 2016-2019 - 2. behandling
  fold dette punkt ind Resume

  I henhold til den reviderede, overordnede budgetproces fremlægges forslag til budget 2016-2019 til 2. behandling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet oversendte den 24. august 2015 forslag til budget 2016-2019 til 2. behandling.

  Til brug for 2. behandlingen er der udarbejdet sidepapirer vedr. Sundhed, Social og Specialundervisning, Regional Udvikling samt Fælles formål og administration/Renter. Heri redegøres bl.a. kort for status for budgetforslaget, herunder økonomiaftalen for 2016 og dennes konsekvenser for Region Syddanmark, samt regionens økonomiske udgangspunkt forud for budget 2016. Sidepapirer indeholder desuden forslag til udmøntning af økonomiaftalen m.v., samt forslag til investeringsbudget 2016-2019 inden for det forudsatte anlægsloft i 2016.

  På baggrund af indspil fra partigrupperne udarbejder formanden udkast til aftale om budget 2016, bl.a. vedr. sparerammer med henblik på at opnå balance i forhold til de aftalte udgiftslofter vedr. driften i 2016. Budgetaftalen forventes indgået forud for forretningsudvalgets møde.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler det udgangspunkt for budget 2016-2019, der fremgår af sidepapirerne til 2. behandlingen.

  At forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler de ændringsforslag til budget 2016-2019, der er indeholdt i aftalen om budget 2016.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 28-09-2015

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/20878
  2. Udmøntning af finanslovsmidler til fødeområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark ansøgte den 1. juni 2015, jf. beslutning i Finansloven for 2015, om 7,525 mio. kr. til øgede ressourcer til fødeområdet med forventning om yderligere 16,125 mio. kr. om året fra 2016. Sagen blev grundet folketingsvalg og regeringsskifte sat i bero og ved kontakt til Sundheds- og ældreministeriet i juli og august 2015 kunne sagens status ikke oplyses.

  Den 14. september 2015 modtog Region Syddanmark en tilsagnsskrivelse fra Sundheds- og ældreministeriet på 7,525 mio. kr. til en styrkelse af fødeområdet. Af samme tilsagnsskrivelse fremgår dog ikke, hvorvidt midlerne for 2016 og frem vil blive udmøntet.

  Region Syddanmark skal senest den 12. oktober 2015 fremsende en acceptskrivelse vedr. de tildelte midler til Sundheds- og ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den tidligere regering afsatte på Finansloven for 2015 35,0 mio. kr. i 2016 og 75,0 mio. årligt fra 2016 til et løft af kvaliteten på fødeafdelingerne, som skulle fordeles mellem regionerne på baggrund af bloktilskudsnøglen. Region Syddanmarks andel ville i 2015 svare til 7,525 mio., og i årene 2016 og frem til 16,125 mio. kr.

  Det fremgik af de rammer for tilsagn om midler til fødeområdet, der blev udsendt af det daværende Ministerium for Sundhed og Forebyggelses, at hver enkel region skulle ansøge om deres andel af midlerne inden for følgende områder:

  •      Yderligere personaleressourcer, hvor der skønnes at være behov herfor.

  •      Yderligere ressourcer til at tage højde for det stigende antal igangsatte og komplicerede fødsler.

  •      Understøttelse af kvalitetsudviklingen, herunder f.eks. at gøre projekt ”Sikre Fødsler” permanent.

  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fastsatte en ansøgningsfrist til den 1. juni 2015.

  På baggrund af den indsendte ansøgning blev Region Syddanmark den 17. juni af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse anmodet om at fremsende uddybende oplysninger vedr. ansøgningen. Bl.a. efterspurgtes udspecificering af antal årsværk samt en detaljeres tidsplan for den planlagte opnormering. Region Syddanmark fremsendte derfor den 24. juni 2015 en detaljeret ansøgning indeholdende disse punkter.

  Den 18. juni 2015 afholdtes som bekendt folketingsvalg, som medførte regeringsskifte, og herefter blev sagen sat i bero. Der blev i løbet af juli og august måned rettet henvendelse til ministeriet af flere omgange, men det var ikke muligt at få et svar på ansøgningens status.

  Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde blev den 15. september kaldt i samråd om sagen, og den 14. september modtog regionerne tilsagnsskrivelser på de beløb, der var ansøgt om, jf. Finansloven for 2015. De til regionen fremsendte tilsagnsskrivelser er dog alene for midlerne i 2015, og der nævnes således ikke noget om midlerne i årene 2016 og frem. Midlerne vil dermed skulle bringes til anvendelse i den resterende del af 2015, samt evt. og allersenest i første kvartal 2016. Dette vurderes at være problematisk, idet det planlagte løft til fødeområdet overvejende omhandler opnormering af fødeafdelingerne, hvilket betyder, at der skal ansættes sundhedsfaglige til opnormering i maksimalt et halvt år.

  Af tilsagnsskrivelsen fremgår endvidere, at der senest 4 uger efter modtaget tilsagn skal fremsendes en underskrevet acceptskrivelse, hvilket vil sige senest mandag den 12. oktober 2015.

  Sundhedsudvalget drøftede på møde den 22. september 2015 sagen. Her nåede man frem til et forslag om, at der svares på brev af 14. september 2015 fra Sundheds- og Ældreministeriet således, at regionens oprindelige ansøgning angående ”Løft af kvaliteten på fødeafdelinger” opretholdes under forudsætning af, at tilskuddet bevilges varigt samt at opstart af projektet ikke igangsættes, før tilskuddet til projektet er varigt bevilget.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At der fremsendes en underskrevet acceptskrivelse til Sundheds- og ældreministeriet senest mandag den 12. oktober med en revideret tidsplan, hvoraf det fremgår, at perioden, hvori midlerne bringes til anvendelse, rykkes til at finde sted fra 1. oktober 2015 til 31. marts 2016.

  At acceptskrivelsen er betinget af, at vilkårene fremsat i Finansloven for 2015 bibeholdes, således at midlerne videreføres i 2016 og fremadrettet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 28-09-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Lasse Krull og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr.
  3. LUKKET - redegørelse
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 29-09-2015
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring