Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forretningsudvalget - Referat - 16. september 2015

Mødedato
16-09-2015 kl. 15:00 - 18:00

Mødested
Mødelokale 4

Deltagere
 • Stephanie Lose, V
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • John Lohff, C
 • Lasse Krull, C
 • Ida Damborg, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Thies Mathiasen, O
 • Bo Libergren, V
 • Sonny Berthold, V
 • Preben Jensen, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø

 • Afbud
 • Bo Libergren, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. 2. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2015
  2. Pris- og lønregulering af budget 2015
  3. Udmøntning af bloktilskudsregulering for 2015
  4. 3. Budgettilpasning på sundhedsområdet
  5. Anden budgettilpasning for øvrige områder
  6. Fremrykning af medicotekniske anskaffelser m.v.
  7. 14. rapportering for udbygning af Esbjerg Sygehus for 2. kvartal 2015
  8. Rapportering nr. 19 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  9. Rapportering nr. 19 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding
  10. Rapportering nr. 19 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  11. Nyt OUH - faseskiftrapportering
  12. Nyt OUH - godkendt udbetalingsanmodning
  13. Fælles regionalt øjensystem
  14. Godkendelse af budget og sengedagstakst for 2016 for Sano i Middelfart
  15. Interregprojekt om udbygning af det præhospitale samarbejde over grænsen
  16. Patientnære indsatser 2015
  17. Fælles løsning for rekvisition og svarmodtagelse
  18. Projekt om Klinisk Logistik
  19. Sundheds-IT Strategien 2013 - 2017
  20. Rammeaftale 2016 - det specialiserede socialområde i Syddanmark
  21. Fuglemajgård, omdannelse af almene boliger til servicelovboliger
  22. Handicapcenter Nordøstfyn, afdeling Bognæs - byggeprogram
  23. Lokalpsykiatri Sønderborg
  24. Satspulje "Børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser"
  25. Regionernes tilslutning til biocover tilskudsordningen
  26. Udmøntning af budgetaftalens initiativ "Opfølgning på den Regionale Udviklingsplan - Det Gode Liv”
  27. Ansøgninger til Region Syddanmarks Kulturpulje - juni 2015
  28. Endeligt tillæg nr. 6 til råstofplan 2012. Råstofgraveområde ved Vibæk-Hostrup i Varde Kommune
  29. Udmøntning af midler til "Dansk-tysk kompetencecenter"
  30. Udmøntning af midler til indsats i samarbejde med "Grænsetrekanten"
  31. Nedsættelse af Sundhedsbrugerråd pr. 1. januar 2016
  32. Orientering om ansættelser og afskedigelser af direktører, sygehusledelser og centerledere
  33. Meddelelser
  34. Eventuelt
  35. LUKKET - evt. køb af ejendom


  Sagsnr. 14/20569
  1. 2. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2015
  fold dette punkt ind Resume

  Hermed forelægges 2. Økonomi- og aktivitetsrapportering med forventninger til årsresultat 2015 for henholdsvis: Sundhed, Social og Specialundervisning, Regional Udvikling samt Fælles formål.

  Der afgives samtidig en beskrivelse af mål med opfølgning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  2. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2015 forelægges, hvori der redegøres for forventninger og udvikling i forhold til økonomi, aktivitet og kvalitet mv.

  Se bilag for yderligere redegørelse, prognoser og opgørelser for alle områderne vedr. økonomi, aktivitet og kvalitet samt opfølgning på mål.

  Sundhed

  Økonomi:

  Overordnet forventes der, i lighed med tidligere år, budget- og aftaleoverholdelse i 2015 i forhold til et ajourført, reduceret udgiftsloft. Ajourføringen er bl.a. reduceret med henvisning til et lavere pris- og lønskøn end forudsat i budget 2015.  

  I lyset af de overordentligt snævre rammer for udviklingen i økonomi og aktivitet, der er indeholdt i økonomiaftalen for 2015, har det betydet, at der i budgettet for 2015 er vedtaget besparelser for 120 mio. kr., stigende til 166 mio.kr. i 2016.

  Regionens afregningsmodel er samtidig ændret, således at næsten alle afdelinger overgår til rammestyring uden afregning for meraktivitet og med negativ afregning for mindreaktivitet.

  Udgangspunktet for udgiftsstyringen i 2015 er et driftsresultat for 2014 i balance, der via et midlertidigt råderum tillige gav mulighed for at konsolidere driften i 2015, dvs. lette udgiftspresset i 2015 via fremrykning af initiativer, indfrielse af leasinggæld mv.

  Regionens udgifter til sygesikringsmedicin ligger 146 mio. kr. over det forudsatte og budgetterede niveau ved indgåelsen af økonomiaftalen for 2015.

  Overskridelsen kan håndteres indenfor årets udgiftsramme, primært som en følge af tidligere nævnte råderum og konsolidering. Da der er tale om éngangsbesparelser i 2015, skal der i budget 2016 findes varig finansiering til merudgifterne til sygesikringsmedicin.

  I forhold til regionens udgifter til særlig dyr sygehusmedicin forventes der en stigning på 110 mio.kr. i 2015. Udgiftsniveauet ligger fortsat inden for det budgetterede, men prognosen er forbundet med nogen usikkerhed.

  Der er iværksat initiativer med henblik på at reducere udgifterne til medicin, hvor det er muligt. Således er der indført en medicinafregningsmodel, der giver incitament til omstilling af medicinforbruget, så det kommer i bedre overensstemmelse med behandlingsvejledninger fra RADS - Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin samt anbefalinger fra KRIS - Koordineringsrådet for ibrugtagning af Sygehusmedicin m.fl.

  For de somatiske sygehuse forventes samlet i 2015 en overskridelse på 40 mio. kr., hvilket er en forværring på 7 mio. kr. i forhold til forventet ved 1. økonomi- og aktivitetsrapportering. 

  Den samlede styringsopgave på sygehusniveau er skærpet i 2015, og når der ses bort fra udgiftsstigninger vedr. særlig dyr medicin, skal flere sygehuse således håndtere et egentlig fald i realvæksten. Som en konsekvens heraf har sygehusene iværksat nye spareplaner i løbet af 2015.

  Under Fællesområdet for somatikken afholdes udgifter til flere områder, der erfaringsmæssigt er vanskelige at styre og prognosticere. Efter indførelse af budgetloven er der arbejdet målrettet med at reducere udsvingene på området, bl.a. ved etableringen af en intern forsikringspulje vedr. patientskader.

  For fællesområdet forventes et mindreforbrug på 138 mio. kr. Dette skyldes afvigelser på flere udgiftsområder, herunder mindreudgifter til ”fremmede sygehuse” der bl.a. skyldes fald i aktiviteten samt fald i DRG-taksterne. Prognosen forbedres samtidig af tilbagebetaling for afregningen i tidligere år.

  Under Praksisområdet forventes et merforbrug på 94 mio. kr., der primært skyldes merudgifter til sygesikringsmedicin.

  Samlet set er det vurderingen, at det indenfor årets udgiftsramme for 2015 er muligt at konsolidere driften med henblik på aflastning af presset på driften for 2016. Den samlede prognose for sundhedsområdet er dog fortsat forbundet med betydelig usikkerhed, der primært knytter sig til den endelig afregningen for mer-eller mindreaktivitet, udgiftsudviklingen vedr. særlig dyr sygehusmedicin, samt prognoserne for fremmede sygehuse. På nuværende tidspunkt er det derfor ikke muligt nærmere at angive omfanget af en konsolidering i 2015 og den mulige aflastning det kan give i 2016. Dette vil blive kvalificeret frem mod vedtagelsen af budget 2016 og 3. økonomi- og aktivitetsopfølgning.

  Aktivitet:

  Prognoserne for aktivitetsudviklingen peger på, at aktivitetsvæksten er reduceret i forhold til udviklingen i 2014, og samlet set ser afregningen for 2015 ud til at blive negativ. Dette er bl.a. en konsekvens af stor fokus på sygehusene på at dæmpe aktivitetsvæksten.

  Psykiatri

  Økonomi:

  Med en forudsætning om, at overførslerne ud af 2015 fastholdes på niveau med overførslerne ind i 2015, styres der som helhed efter overholdelse af områdets udgiftsloft samt samlet budget. 

  Aktivitet:

  Den samlede aktivitet for psykiatrisygehuset for 2015 forventes fortsat at blive lavere end forudsat.

  Social og Specialundervisning

  Økonomi:

  Forventningen efter andet kvartal viser samlet set et tilfredsstillende resultat.

  Der forventes et akkumulerede underskud på 6,5 mio. kr., hvilket er 6,3 mio. kr. mere end det budgetterede, svarende til en budgetafvigelse på 0,8 %.

  Det samlede billede er, at effekten af de senere års takstreduktioner inkl. reduktionen til 2015 generelt set er implementeret i omkostningsniveauet.

  Aktivitet:

  Der forventes en underbelægning på 2 procent i forhold til det budgetterede i 2015.

  Regional Udvikling

  Økonomi:

  På baggrund af forbruget i årets første 7 måneder forventes fortsat budget- og aftaleoverholdelse, idet der i den løbende planlægning og økonomiske styring vil blive taget de nødvendige skridt i den resterende del af året for at sikre dette. F.eks. via tilpasning af aktivitetsniveauet.

  Forbruget pr. 31. juli 2015 er opgjort til i alt 247,4 mio. kr. i forhold til et ajourført budget for 2015 på i alt 537,1 mio. kr.

  Aktivitet:

  Se bilag for Regional Udvikling for en opfølgning på udvalgte aktiviteter. 

  Fælles formål

  På området, der omfatter stabe og politiske organisation, forventes der fortsat balance i forhold til budgettet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2015

  Til orientering.


  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/39549
  2. Pris- og lønregulering af budget 2015
  fold dette punkt ind Resume

  For at fastholde uændret købekraft foretages en regulering af budgetterne for 2015 på baggrund af dels den faktiske pris- og lønudvikling i 2014, dels nye skøn for den forventede udvikling heri i 2015.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Fremskrivningen af priser og lønninger i budget 2015 bygger på skøn fra juni 2014 vedr. den forventede udvikling i 2014 og 2015.

  Der foreligger nu tal for den faktiske pris- og lønudvikling i 2014, samt nye skøn for udviklingen i 2015. Såvel pris- som lønudviklingen er lavere end oprindeligt forudsat, især i indeværende år.

  For at fastholde uændret købekraft foretages med udgangspunkt heri en pris- og lønregulering af budgetter i indeværende år. Tilsvarende foretages indeksering af rådighedsbeløb vedr. anlæg.

  Af hensyn til mulighederne for sygehuse, centre med flere for at gennemføre de nødvendige tilpasninger foreslås – som det var tilfældet i 2010 – at prisreguleringen kun indarbejdes med halv effekt i 2015.

  Det lavere pris- og lønskøn for 2015 indgår i ajourførte udgiftslofter for 2015 vedr. Sundhed og Regional Udvikling.

  I fremskrivningen af budget 2016 er taget højde for den fulde virkning af de reviderede pris- og lønskøn for 2014 og 2015.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At driftsbudgettet i 2015 vedr. Sundhed reduceres med 106,8 mio. kr. og vedr. Regional Udvikling med 5,0 mio. kr. med henvisning til en lavere pris- og lønudvikling end oprindeligt forudsat. Fordelingen på bevillingsområder fremgår af bilaget. Reduktionen tilgår de likvide aktiver.

   

  At rådighedsbeløb i 2015 vedr. Sundhed forøges med 6,0 mio. kr., vedr. Social og Specialundervisning med 0,7 mio. og vedr. Fælles formål med 0,1 mio. kr., finansieret af de likvide aktiver.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/39240
  3. Udmøntning af bloktilskudsregulering for 2015
  fold dette punkt ind Resume

  Regionernes bloktilskud for 2015 til sundhed reguleres med henvisning til mer-/mindreudgifter som følge af nye eller ændrede love og bekendtgørelser (DUT) m.v.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Folketingets finansudvalg har den 3. september 2015 tiltrådt aktstykke om bl.a. midtvejsregulering af regionernes bloktilskud for 2015 samt fastsættelse af bloktilskuddene for 2016.

  Midtvejsreguleringen følger Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT). DUT-princippet indebærer, at regionerne over bloktilskuddet kompenseres for udgiftsmæssige konsekvenser af nye opgaver og/eller merudgifter som følge af nye eller ændrede love og bekendtgørelser. Omvendt reduceres bloktilskuddet ved bortfald af opgaver eller lignende.

  For Region Syddanmark opreguleres bloktilskuddet til Sundhed i 2015 med 283,1 mio. kr. Tilsvarende forhøjes driftsbudgettet i 2015 med 3,4 mio. kr., svarende til de udgiftsmæssige konsekvenser af punkter på lov- og cirkulæreprogrammet.

  Den resterende del af bloktilskudsforhøjelsen skyldes, at der med midtvejsreguleringen bringes finansiering på plads til initiativer i sundhedsstrategien ”Jo før, jo bedre” og finansloven for 2015 samt satspuljeaftalen 2015-2018 fra juni 2014 vedr. psykiatrien. Desuden forhøjes bloktilskuddet med henvisning til en fejl i beregningsgrundlaget for den kommunale medfinansiering, der modsvarende nedskrives.

  I lov- og cirkulæreprogrammet indgår ikke punkter vedr. Regional Udvikling.

  Konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet m.v. indgår i det ajourførte udgiftsloft for 2015 for Sundhed.

  Bloktilskuddene for 2016-2019 for Sundhed og Regional Udvikling indarbejdes i forslag til budget 2016. Ligeledes indarbejdes udgiftsmæssige konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) samt initiativer i ”Jo før, jo bedre” og finansloven for 2015. Udgiftsmæssige konsekvenser af satspuljeaftalen vedr. psykiatrien er indarbejdet i budget 2015-2018.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At bloktilskuddet i 2015 vedr. Sundhed opreguleres med 283,096 mio. kr., mens den kommunale medfinansiering reduceres med 176,808 mio. kr.

  At der meddeles tillægsbevilling vedr. driften i 2015 på 3,443 mio. kr. vedr. Sundhed. Fordelingen på bevillingsområder fremgår af bilaget.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/37744
  4. 3. Budgettilpasning på sundhedsområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Budgettilpasningen omfatter budgetneutrale budgettilpasninger på sundhedsområdet.

  Budgettilpasningen omfatter realisering af effektiviseringsgevinst vedrørende 2. fase af nyt sygehusbyggeri på Sydvestjysk Sygehus, udmøntninger af allerede vedtagne besparelser på klinisk immunologi samt finansiering af forvaltningsbudgetter til sundheds-IT.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forlængelse af den 2. økonomi- og aktivitetsrapportering for 2015, jævnfør et andet punkt på dagsordenen, foreslås en række bevillingsændringer bragt på plads indenfor den samlede økonomi på sundhedsområdet. Konsekvenserne heraf er indregnet i prognosen for 2. økonomi- og aktivitetsrapportering.

  Driftsbudgettet på Sydvestjysk Sygehus bliver i denne budgettilpasning reduceret i 2016 og frem med de aftalte effektiviseringsgevinster i forbindelse med ibrugtagningen af sygehusets Fælles Akut Modtagelse. Derudover foreslås bl.a. udmøntning af reservation til børne- og ungdomspsykiatrien, udmøntning af besparelser på klinisk immunologi samt finansiering af forvaltningsbudgetter til sundheds-IT.

   

  Budgettilpasningen omfatter desuden følgende reguleringer, som er nærmere beskrevet i sagens bilag:

  • Flytning af lønudbetaling til uddannelseslæger
  • Flytning af midler til drift af IT-systemet ESA
  • Juridisk bistand til kommercialisering
  • Flytning af midler vedr. foranalyse til IT-projekter
  • Depotvarelevering
  • Ekstraordinære elevpladser
  • Tillægsbevilling til CoLab Recovery & Rehab (Living Lab)
  • Rekrutteringsindsatsen indenfor psykiatri
  • Etablering af lokalpsykiatri Sønderborg.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At budgetneutrale bevillingsændringer, som beskrevet i sagens bilag, godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 08/13279
  5. Anden budgettilpasning for øvrige områder
  fold dette punkt ind Resume

  I løbet af året er det muligt at lave budgettilpasninger, dette er den anden budgettilpasning for de øvrige områder uden for sundhedsområdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udgangspunktet for budgettilpasning for de øvrige områder er ajourføring af budgettet, samt budgetneutrale omflytninger.

  Meddelelse af udgifts- og indtægtsbevilling, der netto giver nul

  Der bør meddeles en udgifts- og indtægtsbevilling på 6,3 mio. kr. i 2015, der netto giver nul til dækning af salg af ydelser fra HR.

  Ekstraordinære elevpladser

  Regionsrådet besluttede i forbindelse med budget 2013 at bevillige 3 mio. kr. til oprettelse af ekstra elevpladser i 2013 - 2015.

  Ved budgettilpasningen i september 2014 godkendte regionsrådet udmøntning af 2 mio. kr. for årene 2013 og 2014. Med denne sag udmøntes resten af bevillingen, der vedrører 2015 for Sundhed.

  Det indstilles, at der foretages følgende budgetomflytninger mellem Sundhed og Fælles formål og administration.

  1.000 kr.

  2015

  Sundhed

  923

  Fælles formål, løn og personale

  -923

  I alt

  0

  De Sociale tilbud og administration i regionshuset indgår også i ordningen, men midlerne bliver tilført regnskabsmæssigt.

  Flytning af lønudbetaling til uddannelseslæger

  I den nye aftale om almen praksis pr. 1. april 2014 er det aftalt, at regionen fremover skal foretage lønudbetalingen for tutorlægerne.  De somatiske sygehuse, som i forvejen aflønner uddannelseslægerne i de tidligere faser af deres uddannelse, har overtaget opgaven pr. 1. september 2014.

  Det indstilles, at Sundhed kompenseres med nedenstående budgetter og bevillingen finansieres af centrale HR-midler under Fælles formål og administration.

  1.000 kr.

  2015

  2016 og frem

  Sundhed

  162

  123

  Fælles formål

  -162

  -123

  I alt

   0

  0

  Flytning af ESA driftsmidler

  I Region Syddanmark implementeres for tiden en ESA-projekt (Effektiv System Adgang). Projektet har fokus på at give klinikeren hurtig adgang til de primære kliniske systemer via Single Sign-on. Det sikrer, at klinikerne kan skifte fra et system til et andet uden på ny at skulle skrive brugernavn og password. ESA-projektet understøtter den mobile kliniker ved sessionsbevarelser, dvs. sikrer, at klinikerne kan ”tage sit arbejde med rundt” mellem forskellige pc´ere uden at skulle starte forfra.  Driftsudgifterne til ESA-projektet skal afholdes af sygehusene, jf. regionsrådets beslutning den 17. december 2012.

  Budgettet til den fremadrettede fælles driftsudgift er pt. placeret under fællesområdet for somatikken med et budget på 13,359 mio.kr. i 2015 og 16,492 mio.kr. fra 2016 og frem. Da Regional It har fået budget- og driftsansvaret for området flyttes bevillinger til Fælles formål og administration.

  1.000 kr.

  2015

  2016 og frem

  Sundhed

  -13.359

  -16.492

  Fælles formål og adm.

  13.359

  16.492

  I alt

   0

  0

  Finansiering af Forvaltningsmyndigheden for Interreg 4A

  Der bør tilføres 0,350 mio. kr. i 2015 vedr. forvaltningsmyndigheden for Interreg 4A under Fælles formål og administration, herunder skal de afledte konsekvenser indarbejdes for Regional Udvikling.

  Midlerne skal anvendes til en tidsbegrænset ansættelse, der skal medvirke til at sikre, at planen for afslutning af Interreg 4A-programmet kan overholdes. Programmet ’INTERREG 4A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N.’ bevilgede i perioden 2007-13 dansk-tyske udviklingsprojekter, hvoraf en stor del først afslutter deres aktiviteter i 2015. Region Syddanmark er ansvarlig for en korrekt programafslutning, herunder rettidig udbetaling til de sidste projekter samt den endelig afrapportering til EU-kommissionen primo 2017 mm.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At Sundheds bidrag til Fælles formål og administration forøges med 12,274 mio. kr. i 2015 og fra 2016 og frem 16,369 mio. kr.

  At der meddeles en udgifts- og indtægtsbevilling på 6,3 mio. kr. i 2015, som netto giver nul.

  At Regional Udviklings bidrag til fælles formål og administration i 2015, opjusteres med 0,350 mio. kr.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/34184
  6. Fremrykning af medicotekniske anskaffelser m.v.
  fold dette punkt ind Resume

  Tidsforskydninger i anskaffelser mv. anvendes som et redskab til at sikre overholdelse af de årlige drifts- og anlægsrammer med minimale afvigelser fra de aftalte rammer i økonomiaftalerne med regeringen.  Det anbefales, at anskaffelser for 57,114 mio. kr. fremrykkes fra 2016 til 2015. Ved at leasingfinansiere anskaffelserne i 2015 sikres det, at fremrykningen ikke øger risikoen for overskridelse af drifts- og anlægsrammerne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I lighed med tidligere år afdækkes mulighederne for at fremrykke hhv. udskyde anskaffelser af investeringsmæssig karakter som en del af afslutningen af regnskabsåret. Tidsforskydninger i anskaffelser mv. anvendes som et redskab til at sikre overholdelse af de årlige drifts- og anlægsrammer med minimale afvigelser fra de aftalte rammer i økonomiaftalerne med regeringen. 

  Udover overholdelse af økonomiaftalerne har tidsforskydninger i anskaffelser mv. i tidligere år bidraget til at lette presset på regionens drifts- og anlægsrammer i de efterfølgende år, det vil sige en løbende konsolidering på kort og eventuel mellemlang sigt.  Fremrykninger af anskaffelser mv. fra 2015 til 2014 har f.eks. bidraget til at sikre, at merudgifter i størrelsesordenen 150 mio. kr. til sygesikringsmedicin i Region Syddanmark på kort sigt, det vil sige i et ét-årigt perspektiv, forventeligt kan håndteres uden ekstraordinære indgreb i budgettet for 2015.

   

  Prognoserne for 2015 viser, at der også i 2015 kan forventes aftaleoverholdelse. Samtidig konstateres, at usikkerheden om prognoserne er væsentligt større end på samme tidspunkt i tidligere år. Det har bl.a. sammenhæng med usikkerhed om udgiftsudviklingen vedr. sygesikringsmedicin, men skyldes også, at der selv efter indgåelsen af økonomiaftalen for 2016 fortsat er uklarhed om udmøntningen af midlerne i den forrige regerings sundhedspolitiske udspil ”Jo før – jo bedre”.

  Som en konsekvens af denne usikkerhed er det derfor pt. også usikkert, om der er råderum til fremrykninger i 2015, og i givet fald størrelsen heraf. Af hensyn til planlægningen og effektueringen af eventuelle fremrykkede anskaffelser er det imidlertid nødvendigt, at der politisk træffes beslutning herom inden udgangen af september 2015.

  En mulighed for fremrykning af anskaffelser til 2015, der ikke samtidig øger risikoen for overskridelse af årets udgiftsramme, er at leasingfinansiere anskaffelserne.  Forklaringen er, at leasing af anskaffelser i 2015 som udgangspunkt først vil medføre en ydelsesbetaling for 2016 og frem. Dog er det muligt at indgå konkret aftale med Kommuneleasing om hel- eller delvist indfrielse af en leasingforpligtigelse, hvis der er råderum hertil indenfor årets udgiftsramme. Leasingfinansiering af fremrykkede anskaffelser kan således bidrage til at optimere anvendelse af årets udgiftsramme.

  På den baggrund har sundhedsdirektøren anmodet Medicoteknisk Afdeling og de somatiske sygehuse undersøge muligheder for fremrykning af medicotekniske anskaffelser, der af sygehusene vil blive prioriteret højt ved udmøntningen af de medicotekniske rammer for 2016. Gennemgangen har vist, at der udover fremrykning af større medicotekniske anskaffelser er mulighed for fremrykning af mindre anskaffelser på Sygehus Lillebælt og Sygehus Sønderjylland. Desuden er der mulighed for fremrykning af flere mindre projekter vedrørende udvendig vedligeholdelse af regionens bygningsmasse samt renoveringer mv. indeholdt i masterplanen for Sygehus Lillebælt.

  Samlet er der mulighed for fremrykninger for 57,114 mio. kr., jf. nedenfor

  1.000 kr.

  Odense Universitetshospital

  Sygehus Lillebælt

  Sydvestjysk Sygehus

  Sygehus Sønderjylland

  I alt

  Større medicotekniske anskaffelser

  13.338

  3.851

  4.934

  19.491

  41.614

  Lokale investeringsrammer

  5.000

  5.000

  Udv. bygningsvedligeholdelse

  2.500

  2.500

  5.000

  Fremrykning Masterplan

  5.500

  5.500

  I alt

  13.338

  16.851

  4.934

  21.991

  57.114

  Fremrykningen af større medicotekniske anskaffelser omfatter apparaturinvesteringer indenfor ultralydsapparatur, endoskopisk udstyr og operationslamper, som blandt andet skal understøtte en bedre digitalisering af billeddokumentationen fra apparaturet, kortere undersøgelsesforløb indenfor tarmkræftscreening og skulderproblematikker, større diagnostisk sikkerhed samt forbedring af arbejdsmiljøforhold (lys og ergonomi).

  Fremrykningen af anskaffelser for 5,0 mio. kr. på den lokale investeringsramme i Sygehus Lillebælt vedrører primært energioptimeringsprojekter.

  Fremrykningen af projekter vedrørende udvendig bygningsvedligeholdelse omfatter facadearbejder i Sønderborg for ca. 2,5 mio. kr. samt tagrenovering for ca. 2,5 mio. kr. på Kolding Sygehus.

  Fremrykningen af delprojekter vedrørende masterplanen for Sygehus Lillebælt omfatter etablering af hvilepladser, diverse testrum, personalerum mv. i forbindelse med flytningen af Nuklearmedicinsk Afdeling samt modernisering af dele af E-bygningen til somatisk ambulatoriedrift.

  I 2015-budgettets overslagsår for 2016 er afsat 350 mio. kr. til investeringer i medicoteknisk apparatur, inkl. lokale investeringsrammer, it mv. Heraf er 50 mio. kr. forudsat leasingfinansieret. Driftsbudgettet til udvendig bygningsvedligeholdelse er på 38,351 mio. kr.  Fremrykning af anskaffelser samt udvendige vedligeholdelsesarbejder for 57,114 mio. kr. ville kunne afholdes indenfor eksisterende rammer til formålet på drift og anlæg i 2015 og 2016 og vil dermed ikke påvirke aftaleoverholdelses i årene.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At der meddeles leasing/driftsbevilling på 57,114 mio. kr. i 2015 til fremrykning af medicotekniske anskaffelser samt projekter vedrørende udvendig bygningsvedligeholdelse.

  At udgifterne finansieres indenfor drifts- og anlægsrammerne afsat til formålet i 2015-budgettets overslagsår for 2016.

  At de bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes ved 2. behandlingen af budget 2016.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 25-08-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Herdis Hanghøi og Thyge Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-08-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Andrea Terp og Peter Kofod Poulsen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/20025
  7. 14. rapportering for udbygning af Esbjerg Sygehus for 2. kvartal 2015
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har besluttet, at der skal ske en periodisk rapportering til regionsrådet om fremdriften i Region Syddanmarks store sygehusbyggerier.

  Denne sag indeholder rapporteringen for 2. kvartal 2015 for udbygningen af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rapporteringen følger de rammer, der er fastsat af Ministeriet for Sundhed og forebyggelse. Kvartalsrapporten sendes ikke til ministeriet, idet udbygningen af Esbjerg Sygehus ikke modtager finansiering fra kvalitetsfonden.

  Generalplanen forventes gennemført indenfor den fastsatte økonomi, tid og kvalitet.

  Første etape af den Fælles Akut Modtagelse (FAM) (Fase 1) indeholdende en fuldt fungerende FAM med 51 sengepladser er taget i brug den 28. april 2015. Hele FAM projektet med 61 en-sengsstuer forventes færdigt i april 2016.

  Den 27. april 2015 godkendte regionsrådet licitationsresultatet for den ny sengebygning (Fase 2). Efterfølgende har Sydvestjysk Sygehus indgået totalentreprisekontrakt med MT Højgaard A/S.

  Forberedende arbejder for sengebygningen i form af miljøsanering og nedrivning af bygning 05, 06 og 22 er igangsat, således at byggefeltet bliver klart til totalentreprenøren sommeren 2016. Detailplanlægning af sengebygningen pågår frem til sommeren 2016, hvorefter byggeriet forventes igangsat.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2015

  Til orientering.

  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-08-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Andrea Terp og Peter Kofod Poulsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/16786
  8. Rapportering nr. 19 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning.

  Den revisorpåtegnede rapportering for 2. kvartal 2015 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder en supplerende oplysning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring samt en uvildig risikovurdering. 

  Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2015 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges hermed til godkendelse med henblik på at videresende rapporten til Sundheds og Ældreministeriet. Projektet i Aabenraa er inddelt i to faser:

  Status på Fase 1

  Fase 1 er færdigbygget og taget i brug. Regnskabet er dog endnu ikke afsluttet. Økonomi er markeret gul ligesom i forrige kvartal, idet der ikke er en afklaring af forholdet mellem krav og modkrav mellem bygherre, rådgiver og entreprenører. Den økonomiske ramme forventes fortsat at kunne overholdes, omend der er usikkerhed omkring udfaldet af krav og modkrav. Det forventes fortsat, at der vil kunne overføres ikke forbrugte midler på apparaturrammen til apparaturrammen i Fase 2.

  Status på Fase 2

  Fase 2 er i projekteringsfasen. Dispositionsforslaget blev godkendt af regionsrådet den 26. maj 2015, og projektforslaget (med undtagelse af revideret tidsplan) blev godkendt administrativt af styregruppen den 2. juli 2015.

  Tid er denne gang markeret gul (i stedet for grøn), idet en kommende ny udbudslov og et nyt udkast til revideret tidsplan i forbindelse med projektforslaget indikerer, at gældende tidsplan (godkendt af regionsrådet den 26. maj 2015) skal revideres. Styregruppen vil i 3. kvartal bearbejde tidsplanen.

  Økonomi er uændret markeret gul, idet økonomien fortsat er under observation. Der er fortsat opmærksomhed på, at resultatet af Fase 1, som endnu er usikkert, kan påvirke Fase 2. Siden forrige rapportering er der endvidere - i forbindelse med projektforslaget - lavet et nyt overslag over håndværkerudgifter, som viste sig at overstige budgettet med 13,7 mio. kr. svarende til 3,2 procent. Styregruppen besluttede at godkende projektforslaget inkl. de usikkerheder, der i øjeblikket er i anlægsoverslaget. Det er en forholdsvis lille afvigelse fra budgettet, som styregruppen skal arbejde videre med i den næste projekteringsfase, hvor projektet, anlægsoverslaget og tidsplanen yderligere skal bearbejdes, optimeres og konkretiseres. Styregruppen besluttede endvidere, at change request kataloget skal udvides for at sikre tilstrækkelige besparelsesmuligheder i forbindelse med den endelige prissætning af byggeriet, det vil sige ved licitation.    

  Kvalitet er uændret markeret grøn.

  Revisorerklæringen indeholder en supplerende oplysning, som følger:

   

  Supplerende oplysning om økonomi for Fase 2

  Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på, at Ledelsen i figur 1 har vurderet økonomi for fase 2 som værende gul, hvilket er defineret som inden for rammerne, men under ekstra opmærksomhed. Ledelsens vurdering af status for økonomien er foretaget med udgangspunkt i, at det af styregruppen godkendte projektforslag, som overstiger budgetrammen med 13,7 mio. kr., fortsat kan tilpasses. Ledelsen har i afsnit 3.2 beskrevet de i værksatte handlinger til tilpasning af projektforslaget. Vi er enige i mulighederne for tilpasning.”

  Da Fase 2 projektet endnu er i projekteringsfasen, og der endnu ikke er indgået kontrakt på udførelsen af hovedprojektet, er der stadig muligheder for at tilpasse projektet til budgettet. Tilpasningen vil foregå frem til endelig prissætning af byggeriet ved licitation.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At rapporteringen for 2. kvartal 2015 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-08-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Andrea Terp og Peter Kofod Poulsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/18872
  9. Rapportering nr. 19 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding
  fold dette punkt ind Resume

  Den revisorpåtegnede rapportering for 2. kvartal 2015 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring samt en uvildig risikovurdering.

  Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2015 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding forelægges hermed til godkendelse med henblik på at videresende rapporten til Sundheds- og Ældreministeriet.

  Status på projektet i Kolding
  Projektet er i den forgangne periode overordnet forløbet planmæssigt.

  Der er i 2. kvartal iværksat en strategi til at imødegå de relativt store uforudsete udgifter for fase 2, der viste sig i 1. kvartal. Dette kan imødegås ved hjælp af en række tekniske besparelser.

  I overensstemmelse med byggeriets fremdrift og stade er forberedelser til indflytningen samt ibrugtagning af nye områder startet. Der er igangsat både en teknisk og klinisk proces. I den kliniske proces forberedes det kliniske personale på nye koncepter og arbejdsgange i deres daglige arbejde. Der arbejdes med en overordnet struktur for arbejdet, som er startet primo 2015.

  Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At rapporteringen for 2. kvartal 2015 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding godkendes med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-08-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Andrea Terp og Peter Kofod Poulsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/20555
  10. Rapportering nr. 19 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har besluttet, at der skal ske en periodisk rapportering til regionsrådet om fremdriften i kvalitetsfondsbyggerierne.

  Denne sag indeholder rapportering nr. 19 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rapporteringen følger de rammer, der er fastsat af Sundheds- og Ældreministeriet. Nyt OUH har den 30. april 2015 fremsendt udbetalingsanmodning vedrørende kvalitetsfondsmidler til Sundheds- og Ældreministeriet, og anmodningen behandles fortsat. Derfor skal kvartalsrapporteringen ikke sendes til ministeriet.

  I projektforslagsfasen vil projektet blive konkretiseret yderligere, herunder bestykning af de enkelte rum og materialevalg. Projektforslagsfasen indeholder en omfattende brugerinvolvering. Der blev den 13. maj 2015 afholdt et ”kick-off” arrangement som opstart til brugerprocessen på de standardiserede rum. Der arbejdes med input til bestykning og i mock-uppen på Syddansk Sundhedsinnovation testes arbejdsgange.

  Der er fortsat bekymring om anlægsøkonomien. Der er derfor indgået en aftale med totalrådgiver om, at de i projektforslagsfasen skal undersøge det økonomiske potentiale i forbindelse med blandt andet standardisering og præfabrikation.

  I projektforslaget bliver udbudsstrategien udarbejdet og i øjeblikket overvejes fire modeller. Overvejelserne går på, hvorledes man sikrer den bedste projektkvalitet, styrbarhed og samtidig sikrer konkurrenceelementet. Ligeledes overvejes det, hvorledes entreprenørfirmaerne kan inddrages tidligere i processen end normalt. Udbudsstrategien skal til politisk behandling ultimo 2015.

  Udflytningsstrategien er blevet vedtaget af styregruppen for Nyt OUH på baggrund af indstilling fra OUHs direktion. Der er besluttet en hastig indflytning, hvor man i en komprimeret periode indtager de nye bygninger i en stejl tidsmæssig kurve.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2015

  Til orientering.

  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-08-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Andrea Terp og Peter Kofod Poulsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/7066
  11. Nyt OUH - faseskiftrapportering
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark skal ved centrale faseovergange rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet. Faseskifterapporten beskriver en status for anlægsprojektet ”Nyt OUH” ved overgangen mellem dispositionsforslags- og projektforslagsfasen.

  Faseskiftrapporteringen for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges hermed til godkendelse med henblik på at videresende rapporteringen til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

   

  Jævnfør ”Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri” af 26. juni 2014 fra Sundheds- og Ældreministeriet skal der udarbejdes en faseskifterapportering for Nyt OUH-projektet. Ved centrale faseovergange i projektet skal Region Syddanmark fremsende en beskrivelse af fasens væsentligste milepæle og eventuelt foretagne tilpasninger i projektet. Med faseskifterapporten beskrives en status for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH ved overgangen mellem dispositionsforslags- og projektforslagsfasen suppleret med skemaerne F1 – F4 i bilag.

  Faseskifterapporteringen tilgår ministeriet med regionsrådet for Region Syddanmark som afsender.

  Faseskifterapporten giver indledningsvist et historisk rids af projektets væsentligste milepæle fra projektets start i 2008 frem mod vedtagelse af byggeprogram for Nyt OUH. Byggeprogrammet er bygherrens (her Region Syddanmark) krav og ønsker sammenholdt med rammerne for byggesagen. Et byggeprogram skal sikre overensstemmelse mellem bygherres intentioner og det færdige byggeri. På den baggrund har totalrådgiverkonsortiet Medic OUH udarbejdet forslag til disponering af Nyt OUH.

  Faseskifterapporten beskriver indholdet af dispositionsforslaget generelt og strukturen på dispositionsforslaget for Nyt OUH konkret. Derefter følger en tematiseret gennemgang af dispositionsforslaget. Starten på projektforslagsfasen med formulering af en projektstrategi med henblik på at sikre en robust anlægsøkonomi er ligeledes omtalt. Tid og risikostyring er kort omtalt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler reigonsrådet:

  At faseskiftrapporteringen for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH godkendes med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-08-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Andrea Terp og Peter Kofod Poulsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/39211
  12. Nyt OUH - godkendt udbetalingsanmodning
  fold dette punkt ind Resume

  Sundheds- og Ældreministeriet har den 10. august 2015 godkendt udbetalingsanmodningen vedrørende Nyt OUH for fremadrettet udbetaling af kvalitetsfondsmidler.

   

  Region Syddanmark skal med start fra 3. kvartal 2015 afrapportere kvartalsvist til Sundheds- og Ældreministeriet.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte den 27. april 2015 ansøgningen om udbetalingsanmodning for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH. 

  Sundheds- og Ældreministeriet har den 10. august 2015 godkendt udbetalingsanmodningen for fremadrettet udbetaling af kvalitetsfondsmidler, da det efter gennemgang af projektmaterialet vurderes, at projektets økonomiske forudsætninger er realistiske og robuste, samt at projektet lever op til de projektspecifikke tilsagnsbetingelser og de formelle krav til udbetalingsanmodning. 

  Finansieringsprofilen samt anlægsbevillingen for Nyt OUH vil blive behandlet på et senere regionsrådsmøde.

  Efter godkendt udbetalingsanmodning skal Region Syddanmark afrapportere kvartalsvist til Sundheds- og Ældreministeriet med start fra 3. kvartal 2015.  

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At den godkendte udbetalingsanmodning tages til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-08-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Andrea Terp, Peter Kofod Poulsen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/1
  13. Fælles regionalt øjensystem
  fold dette punkt ind Resume

  I dag anvendes ikke det samme system på øjenområdet i Region Syddanmark.

  En specialespecifik løsning understøtter umiddelbart både administrative og kliniske processer på øjenområdet og vil hurtigt kunne realisere værdi i form af effektivisering på øjenklinikkerne, øget patientsikkerhed og kvalitet.

  Løsningen EG Clinea fra EG Healthcare foreslås anvendt på alle øjenklinikkerne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Øjenområdets behov for It-understøttelse
  Det er kendetegnende for øjenområdet, at der er stort behov for integration af apparaturdata til journalen.

  Der er store krav til flowstyring, det vil sige planlægning af et besøg og et overblik over, hvor langt alle patienter er i undersøgelsesforløbet på ethvert tidspunkt. Patienter undersøges ofte ved hjælp af mange instrumenter i forskellige rum og af forskellig fagpersonale. Derudover kræver de store patientgrupper med et forudsigeligt behandlingsprogram specialiserede moduler for netop at systematisere og strømline disse.

  Patientgennemstrømningen på de enkelte afdelinger i 2014 forholder sig således:

  SHS

  SLB

  OUH

  Total

  Ambulante besøg

  17.000

  34.000

  37.000

  88.000

  Operationer

  3.500

  10.000

  15.000

  28.500

   

  Derudover havde OUH 1.100 indlæggelser, hvoraf de 1.000 endte med operation.

  Øjenafdelingernes nuværende IT-understøttelse
  Regionens øjenafdelinger IT-understøttes i dag forskelligt.

  Odense Universitetshospital/Svendborg (OUH) og Sygehus Sønderjylland (SHS) anvender begge COSMIC til klinisk dokumentation. Måleresultater fra medicoteknisk udstyr indtastes manuelt heri. Der anvendes derudover forskelligt software, der er afkoblet fra de øvrige systemer, til at tilgå øjenmålinger, billeder og specialiserede moduler. Det betyder blandt andet, at der skal indtastes patientoplysninger/CPR-nr. i flere systemer for at få det nødvendige overblik over patienten.

  Sygehus Lillebælt (SLB) anvender EG Clinea, fra EG Healthcare til klinisk dokumentation. EG Clinea er skræddersyet til øjenafdelingernes arbejdsgange og er integreret til medicoteknisk udstyr. Det betyder, at målingerne automatisk gemmes med relation til patienten. SLB har ca. 80 apparaturer, der har forbindelse til IT, hvoraf ca. 30 er direkte integreret, det vil sige leverer måledata til øjensystemet. EG Clinea har endvidere en del kontekstbærende links til apparatursoftware, hvilket betyder, at CPR-nr. ikke skal indtastes flere steder.

  Løsningen understøtter ligeledes ankomstregistrering samt flowstyring. EG Clinea er integreret til COSMIC PAS, dog er der ingen integration til COSMIC EPJ, hvilket vil sige, at al klinisk dokumentation omkring patienten ikke ses i COSMIC.

  Styregruppens anbefaling
  Efter analyse af behovene i klinikken er det konklusionen, at COSMIC ikke rummer den ønskede apparaturintegration og ikke kommer til at rumme den inden for en rimelig tidshorisont.

  På den baggrund anbefaler systemejer at indkøbe et specialespecifikt system med udvalgte integrationer til COSMIC. En specialespecifik løsning understøtter umiddelbart øjenområdet både relateret til administrative- og kliniske processer og vil hurtigt kunne realisere en forretningsmæssig værdi.

  Denne IT-understøttelse, i form af et specialespecifikt øjensystem, giver mulighed for at realisere gevinster, der er relateret til effektivitet, kvalitet og sikkerhed for både patienter og personale herunder:

  • Øget patientsikkerhed, da risiko for forveksling af patienter eller indtastningsfejl af data undgås.
  • Besparelse af klinikertid, da data ikke skal føres manuelt eller scannes ind fra instrumenter til journal, hvilket over tid giver en forventning om øget patientgennemstrømningen.
  • Bedre overblik over patientens sygdomsforløb og -udvikling i journalen i form af grafiske illustrationer og harmoniserede behandlingsforløb.
  • Harmonisering af kvalitetsudtræk til diverse databaser. 

  Da SLB allerede har implementeret et specialespecifikt system (EG Clinea), er det oplagt at udbrede denne løsning til SHS og OUH. Foruden udbredelse af EG Clinea er der behov for udvikling af en snitflade til notatservice, så udvalgte data kan overføres fra EG Clinea til COSMIC EPJ.

  Denne videreudvikling og udbredelse af EG Clinea har været annonceret i Den Europæiske Unions Tidende (TED) uden der er gjort indsigelser mod kontrakttildeling fra øvrige leverandører. Dette betyder, at Region Syddanmark kan vælge at indgå kontrakt med EG Clinea uden et udbud, hvilket er administrationens anbefaling.

  Den samlede investering til udvidelsen skønnes at være 1.887.405 kr., hvor de årlige driftsomkostninger vedrørende support og vedligeholdelse anslås foreløbigt til 1.014.000 kr. Heraf er 250.000 kr. afsat til videreudvikling samt vedligehold af apparaturintegrationer.

  De årlige driftsomkostninger udgør mere end 60 % af den samlede anskaffelsessum, hvilket er meget højt. Det skyldes, at anskaffelsessummen kun rummer udvidelsen til de to øvrige sygehuse, mens de årlige driftsomkostninger dækker driften på alle tre sygehuse. Men ikke desto mindre er der en klar forventning om, at driftsomkostningerne kan nedbringes under kontraktforhandlingerne med leverandøren. Ved implementering af et regionalt øjensystem bortfalder en række eksisterende driftsomkostninger på OUH og SLB til samlet set 680.000 kr.

  Processen fremadrettet forventes at strække sig over 11 måneder. Der anbefales en trinvis implementering, med implementering på SHS i marts 2016 og på OUH i april 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At Projektet vedrørende øjensystem godkendes.

  At der meddeles en anlægsbevilling på 1.887.405 kr. (indeks 133,9) til formålet.

  At der afsættes og frigives et rådighedsbeløb på 1.887.405 kr., finansieret af den afsatte ramme til sundheds-it, hvoraf der udmøntes 1.337.405 kr. i 2015 og 550.000 kr. i 2016.

  At anskaffelse af et regionalt øjensystem igangsættes med en kontraktindgåelse med eksisterende leverandør EG Healthcare.

  At sygehusene finansierer driftsudgifterne til øjensystemet som fordelt i sagsfremstillingen.

  At de budgetmæssige konsekvenser indarbejdes i en budgettilpasning, når tidspunktet for ibrugtagning er kendt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 25-08-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Herdis Hanghøi og Thyge Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 07/7307
  14. Godkendelse af budget og sengedagstakst for 2016 for Sano i Middelfart
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark indgår ifølge Sundhedsloven overenskomst med Sano i Middelfart. I den forbindelse skal regionen godkende sengedagstaksten for centeret.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Gigtforeningen har fremsendt budgetforslag, herunder forslag til ny sengedagstakst vedr. 2016, for Sano i Middelfart.

  Sano er godkendt til at modtage patienter fra hele Danmark efter reglerne om frit sygehusvalg inden for en fastsat økonomisk ramme. Den samlede fritvalgsramme er i budgettet fremskrevet med en fremskrivningsprocent på 1,3 til 13,406 mio. kr.

  Sammen med de forventede indtægter for ophold, hvortil regionerne giver kaution (0,990 mio. kr.), udgør de forventede indtægter for ophold 14,396 mio. kr. i 2016.

  Budgetforslaget indebærer forventede nettodriftsudgifter på 14,182 mio. kr. og aktivitet på 7.639 sengedage, hvilket svarer til antallet i budget 2015. Den foreslåede takst for 2016 er beregnet til at stige fra 1.732 kr. til 1.755 kr., hvilket svarer til en stigning på 1,3 pct. fra 2015 til 2016.

  Godkendelse af det fremlagte budgetforslag betyder en samlet driftsudgift i 2016 på 15,951 mio. kr., som dels dækkes af betalinger fra regionerne på 14,396 mio. kr. og dels andre driftsindtægter på 1,769 mio. kr. Andre driftsudgifter dækker over bl.a. bassin lejeindtægter og indtægter fra selvbetalende patienter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At budgettet for Sano i Middelfart for 2016 på 15,951 mio. kr. godkendes.

  At sengedagstaksten for 2016 på 1.755 kr. godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/33
  15. Interregprojekt om udbygning af det præhospitale samarbejde over grænsen
  fold dette punkt ind Resume

  Præhospitaludvalget besluttede på sit møde den 10. august 2015 at indstille til regionsrådet, at Region Syddanmark deltager i et Interreg-projekt om udbygningen af samarbejdet hen over grænsen om præhospital indsats i dagligdagen og ved større ulykker. Der gives i punktet en orientering om projektet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark trækker på enheder fra Tyskland til præhospital indsats i Danmark, og der foregår et vist samarbejde om fælles øvelser. Der er imidlertid et potentiale for at udvikle samarbejdet over grænsen til gavn for de borgere, der kommer alvorligt til skade eller bliver kritisk syge i grænseområdet. Samarbejdet på sundhedsområdet ved større ulykker i grænseområdet kan også med fordel udbygges.

  Den 7. januar 2015 har der været afholdt møde på Aabenraa Sygehus mellem præhospitale interessenter på begge sider af grænsen om etablering af et Interreg-projekt om udbygning af samarbejdet om præhospital indsats og sundhedsberedskab over grænsen. Der var en positiv stemning overfor igangsætning af projektet på mødet.

  Det foreslås, at der etableres et Interreg-projekt om udbygning af samarbejdet om præhospital indsats og sundhedsberedskab med Region Syddanmark, kommunerne i grænseområdet og de tyske kommunale og regionale myndigheder som partnere.

  Det foreslås, at der etableres et 3-årigt projekt med opstart 1. januar 2016. Projektet finansieres med 60 % støtte fra Interreg og 40 % finansiering fra partnerne.

  Region Syddanmarks projektandel forventes at blive ca. 45.000 kr. pr. projektår, i alt ca. 135.000 kr. Regionen kan betale med kroner eller arbejdstimer. Det vurderes, at Region Syddanmark kan betale for projektet med arbejdstimer fra ansatte i den præhospitale organisation, så der ikke bliver nogen direkte udgift for Region Syddanmark til projektet.

  Der vil blive nedsat arbejdsgrupper om forskellige temaer, hvor repræsentanter fra Region Syddanmark vil skulle deltage.

  Interreg-udvalget forventes at tage stilling til ansøgningen om projektet ultimo 2015.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At Region Syddanmark indgår i projekt om udbygning af det grænseoverskridende samarbejde med Tyskland om præhospital indsats og sundhedsberedskab.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 31-08-2015

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 10-08-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Andrea Terp deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/23592
  16. Patientnære indsatser 2015
  fold dette punkt ind Resume

  Forslag til delvis udmøntning af de resterende midler fra økonomiaftalen til patientnære indsatser i 2015 præsenteres.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark har, jf. økonomiaftalen i 2015, allokeret 55 mio. kr. til patientnære indsatser. Hertil kommer 19,4 mio. kr., som er overført fra 2014, dvs. i alt 74,4 mio. kr. til udmøntning i 2015.

  Udmøntningen af midlerne er hidtil vedtaget ved enkeltsagsbehandling. Fremover søges midlerne i stedet prioriteret og vedtaget af regionsrådet ved en enkelt årlig forelæggelse, som fra og med budgetåret 2016 vil være koordineret med kommunernes udmøntning af midler til patientnære indsatser.

  Regionsrådet har indtil nu bevilget 60,8 mio. kr. til nærmere beskrevne projekter og tiltag vedr. patientnære indsatser i 2015. Hermed præsenteres forslag til regionens udmøntning af den resterende beløbsramme for 2015. Der er tale om otte meget forskellige tiltag og projekter, der tilsammen andrager 5,9 mio. kr., og som er forankret i både sygehusene, sundhedsstaben og psykiatrien. Herefter resterer udmøntning af 7,7 mio. kr. for 2015, som kan overføres til 2016.

  Det vedlagte notat giver et resumé af baggrund og formål med udmøntningen af midler til patientnære indsatser. Desuden præsenteres kort de otte foreslåede tiltag og projekter sammen med en faglig vurdering af projekterne.

  De otte foreslåede projekter er:

  1. Fælles skolebænk: Udvikling og afprøvning af et koncept for kompetenceudvikling til styrkelse af det tværsektorielle samarbejde og for at undgå indlæggelser og forebygge genindlæggelser.
  2. Mere hjem – mindre hospital: Videreudvikling af behandlings- og rehabiliteringsforløbet for patienter med lænderygsmerter med afsæt i patienternes udfordringer og behov, så rygpatienten kan være mere i eget liv og mindre afhængig af sundhedsvæsenet.
  3. Den gode medicinering ved overgang fra sekundær til primær sektor: Udvikling, afprøvning og implementering af et koncept for den gode medicinering, så fejl og mangler i medicineringen i sektorovergange undgås.
  4. KIH-database: Finansiering af drift af fælles database om klinisk integreret hjemmemonitorering.
  5. Sårjournal: Finansiering af drift af sårjournal, der giver mulighed for kommunikation, dvs. afsendelse af billeder og tekst, mellem sygehus, praktiserende læge og kommune.
  6. Lymfødembehandling i eget hjem for døende: Specialiseret fysioterapeutisk palliativ indsats overfor uhelbredeligt syge patienter, der vælger at dø i eget hjem, for at øge livskvalitet og forebygge funktionsnedsættelser.
  7. Internetpsykiatri: Videreførelse af et allerede udviklet og afprøvet behandlingstilbud, der giver borgere med depression adgang til et lettilgængelig, evidensbaseret selvhjælpsprogram.
  8. Strategisk udviklingsprogram for sundhedssamarbejdet: Etablering af et program forankret omkring nye strategiske udviklingsinitiativer indenfor sundhedssamarbejdet med særlig fokus på kronikerområdet.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At de beskrevne forslag til indsatser i 2015 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 18-08-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/1
  17. Fælles løsning for rekvisition og svarmodtagelse
  fold dette punkt ind Resume

  Der foreslås igangsat et projekt omhandlende udvikling af én for regionen fælles løsning for rekvirering og svarmodtagelse fælles for alle laboratoriespecialer (klinisk biokemi, mikrobiologi, patologi, klinisk genetik) og immunologi.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der i nogen tid har været arbejdet på to fronter omkring løsninger til elektronisk rekvisition af laboratorieydelser og svar herfra. 

  Dels har der på Odense Universitetshospital (OUH) været arbejdet på at få "alle svar” ind i den elektronisk patientjournal (EPJ) - COSMIC, og dels har Sygehus Lillebælt (SLB) arbejdet på at samle alle laboratorierekvisitioner i et nyt laboratoriemodul – LIMS RoS (Laboratory Information Mangament System – Rekvisition og Svar).

  I februar 2015 blev der således igangsat en analyse af, om elektronisk rekvisition af laboratorieydelser og svar herfra, fortsat skal køre i to spor, eller om der fremadrettet kan findes én model til anvendelse i hele regionen. Analysen forholder sig til følgende punkter:

  • Hvorvidt LIMS-RoS på kort sigt kan anvendes bredere end til rekvirering. (Det vil sige, kan man også få svar fra de forskellige systemer ind her).
  • Hvorvidt LIMS-RoS kan være den langsigtede løsning for elektronisk rekvisition og svar i COSMIC ved at integrere LIMS-RoS i COSMIC, således at det for klinikerne opleves som en del af COSMIC.
  • Hvorvidt såkaldt ”to-vejs-kontekststyring” kan udvikles/anskaffes som en generisk løsning, der indledningsvis udelukkende understøtter bevarelse af patientkontekst mellem COSMIC og LIMS-RoS og på længere sigt kan tænkes bredere anvendt mellem systemer. (To-vejs-kontekststyring er en teknologi, der sikrer samme patientfokus på tværs af forskellige systemer. Det betyder, at man har samme person fremme, uanset hvilket system, man arbejder i. Dette skal først afklares/afprøves med LIMS-Ros og på sigt, såfremt teknologien tillader det, anvendes på flere systemer).

  Analysen anbefaler, at:

  • LIMS-RoS med fordel på kort sigt kan anvendes bredere end til rekvirering ved at være den regionale løsning for elektronisk rekvisition og svar på laboratorieområdet, idet samlingen af disse funktioner i LIMS-RoS ved idriftsættelse vil lette klinikernes arbejde.
  • Den langsigtede løsning er at integrere LIMS-RoS tilstrækkeligt i COSMIC, således at klinikeren kan tilgå disse svar sømløst fra COSMIC.
  • To-vejs-kontekststyring på sigt vil kunne skabe værdi både med hensyn til klinikernes arbejdsgange med patientdata og patientsikkerhed generelt og er en forudsætning for, at LIMS-RoS kan indgå sømløst i COSMIC.

  Projektet anbefaler, på baggrund af analysen af de klinikervendte behov, en konsolidering i én løsning til elektronisk rekvisition og svar fra laboratorieområdet, og det anbefales fremadrettet at arbejde i to spor: 

  • At igangsætte en løsningsafklaring på og implementering af to-vejs-kontekststyring.
  • Igangsættelse af en videreudvikling af LIMS-RoS.

  Vedrørende to-vejs-kontekststyring anbefales:

  • At der igangsættes en løsningsafklaring for etablering af en to-vejs-kontekststyring:
   • Kan der teknisk laves en løsning?
   • Kan løsningen anvendes til LIMS-Ros og andre systemer, eller kan den kun anvendes til dette ene system?
  • Når løsningsafklaringen er færdig fremlægges den i Udvalget for Sundheds IT til beslutning af, hvilken løsning der skal vælges.

  Vedrørende elektronisk rekvisition og svar anbefales:

  • At LIMS-RoS forbedres på udvalgte områder for at understøtte klinikerne/specialerne endnu bedre.
  • Prøvesvar fra alle laboratoriespecialer samles i et fælles regionalt system.
  • Forbedring af LIMS-RoS-indbakken.

   

  Økonomi
  Budget:

  Etableringsudgifter

  Kr.

  Kontekststyring

  2.200.000

  RoS (Rekvisition og Svar)

  3.750.000

  Projektomkostninger + uforudsete omkostninger

  450.000

  I alt

  6.400.000

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At projekt vedr. elektronisk rekvisition og svar i Region Syddanmark godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling på 6.400.000 kr. (indeks 133,9) til projektet.

  At der afsættes og frigives et rådighedsbeløb på 6.400.00 kr., finansieret af den afsatte ramme til sundheds-it, hvoraf der udmøntes 1.000.000 kr. i 2015 og 5.400.000 kr. i 2016.

  At den årlige driftsudgift finansieres af sygehusene efter fordelingsnøglen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 25-08-2015

  Indstilling tiltrådt.

   

  Herdis Hanghøi og Thyge Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/1
  18. Projekt om Klinisk Logistik
  fold dette punkt ind Resume

  Projektet om klinisk logistik handler om at give adgang til et samlet overbliksbillede på f.eks. storskærme og mobile enheder med tidstro data fra en række centrale datakilder på hospitalet, som f.eks. journal, medicin og laboratoriedata. Det kan også være en interaktiv oversigt over alle patienter indlagt på en afdeling, hvor personalet taster oplysningerne ind på skærmen. Dette giver personalet overblik over hvilke opgaver, der skal udføres i hvilken rækkefølge.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Forretningsudbytte
  Region Syddanmark er i forbindelse med det tværregionale samarbejde i Regionernes Sundheds IT (RSI) forpligtede til at gennemføre en række pejlemærker inden for sundheds IT. Denne projektbeskrivelse er Region Syddanmarks efterlevelse af Pejlemærke 14: Klinisk Logistik.

  Således hedder det det sig, at ”de effektivitetsgevinster som IT-understøttelse af klinisk logistik medfører, ledsages af forbedringer, som opleves meget positivt af både patienter og medarbejdere: Flere veltilrettelagte forløb med mindre ventetid og bedre kvalitet.”

  Udsagnet bekræftes af erfaringer fra Psykiatrisk Akut Afsnit, hvorfra følgende eksempel på kvalitative gevinster stammer:

  • Mindre stresset hverdag.
  • Mere effektiv afvikling af patientflow.
  • Mere effektiv kommunikation mellem de enkelte afsnit.
  • Optimering af personaleudnyttelsen.

  Til disse umiddelbare gevinster skal tilføjes, at flere erfaringer viser en reduktion af utilsigtede hændelser og dermed større kvalitet og patientsikkerhed i behandlingen. Det gælder f.eks. Psykiatrien i Region Syddanmark, hvor antallet af utilsigtede hændelser er reduceret med 28 %, og i Hospitalsenheden Horsens citeres lægegruppen for følgende:

   ”Lægegruppen er meget tilfredse med løsningen, da den skaber internt overblik over flow i afdelingen, samt over andre behandleres status. Desuden øger den patientsikkerheden, da det synliggøres, hvor langt man er i behandlingsforløbet og ingen tabes på gulvet. Tværtimod omtaler flere, at utilsigtede hændelser kan tages i opløbet, da planlægning og overblik styrkes betydeligt.” 

   

  Formål
  Projektet skal dels indfri Pejlemærke 14 funktionalitets- og tidsmæssigt, dels forfølge målsætningen fra Projektforslaget om, 

  • at etablere den nødvendige it-understøttelse af Klinisk Logistik, som kan sikre kvalitet, effektivitet og indre og ydre sammenhæng i patientforløbet.

  I systembeskrivelsen er formålet omsat til en vision: 

  • Visionen er: understøttelse af en ensartet digitaliseret arbejdsgang omkring klinisk logistik, hvor patientflowet understøttes fra patienten meldes akut til igen at blive afsluttet af egen læge.
   Endvidere er visionen at eliminere behov for dobbeltregistrering fra relevante IT-systemer, samt sikre at data deles på tværs af regionens afdelinger og sygehusenheder
   .

  Projektets omfang

  Systembeskrivelsen oplister en række kliniske ydelser, som skal understøttes af Klinisk Logistik. I princippet betyder det, at alle afdelinger, hvor disse ydelser indgår, potentielt er inden for det udbredelsesmæssige omfang af projektet. I projektet afgrænses dog til udbredelse til akutafdelinger samt ”større” operationsgange og tilhørende sengeafsnit. Idet ”større” tolkes som operationsgange med 6 stuer og derover. Dette resulterer i inddragelse af 27 afdelinger i regionen.

  Afgrænsningen i forhold til afdelinger tilstræber maksimal understøttelse af sammenhængende patientforløb ud fra de givne investeringer. Afdelingerne er identificeret i samarbejde med de lokalt ansvarlige for Klinisk Logistik, men den endelige afgrænsning kan justeres efter nærmere dialog med klinikken.

  Det bemærkes, at Sygehus Lillebælt og Sydvestjysk Sygehus er dækket ind af eksisterende løsninger og er ikke omfattet af dette projekt.

  Implementering af Klinisk Logistik skal ledsages af en generel organisatorisk indsats for at få størst mulig gevinst af gjorte investeringer. Dette indebærer:

  • Løbende forbedring af eksisterende anvendelse af løsingen.
  • Prioritering, udvikling, implementering og konsolidering af udvalgte integrationer.
  • Løbende udvidelse af funktionalitet.
  • Udnyttelse af leverandørsamarbejdet mellem Cambio og Cetrea.

   

  Økonomi
  Der søges om en anlægsbevilling på 10.403.300 kr. (index 133,9) til formålet.

  Økonomien fordeles:

  Licenser og implementeringsstøtte

  7.250.000

  Support og Vedligehold i projektperioden

  1.900.000

  Projektledelse, organisatorisk implementering og konfiguration

  1.253.300

  Projektomkostninger i alt inkl. drift i projektperioden

  10.403.300

   

  Posterne og tidplan er specificeret nærmere i projektbeskrivelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At projektet vedrørende Klinisk Logistik godkendes.

  At der meddeles en anlægsbevilling på 10.403.300 kr. (indeks 133,9) til formålet.

  At der afsættes og frigives et rådighedsbeløb på 6.900.000 kr. i 2015 og 3.500.000 kr. i 2016, finansieret af den afsatte ramme til sundheds-it.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at indgå kontrakt med valgte leverandør indenfor den bevilligede ramme.

  At den årlige driftsudgift finansieres af sygehusene efter fordelingsnøglen og administreres af Fællesforvaltningen for klinisk logistik fra 2017 – udgiften er 1.900.000 kr. pr år.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 25-08-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Herdis Hanghøi og Thyge Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/8863
  19. Sundheds-IT Strategien 2013 - 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Sundheds-It strategien 2013-2017 blev godkendt af regionsrådet den 16. december 2013.

   

  Strategien ajourføres én gang årligt til støtte for den årlige budgetlægning og revideret udgave pr. juni 2015 fremlægges her.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundheds-It Strategi 2013-2017 er nu revideret i samarbejde med sygehusene.

  Sundheds-It Strategi 2013-2017 er opdelt i en generel del, der omhandler overordnede mål og principper, der gælder uændret for hele planperioden, og en del, der omfatter delstrategier for de enkelte systemområder, og som forudsættes revideret årligt. Den sidstnævnte del er revideret pr. juni 2015.

  Sundheds-It Strategi 2013-2017s systemområdespecifikke del omfatter for hvert område:

  • Beskrivelse af systemområdets strategi
  • Igangværende projekter
  • Forslag til nye projekter (projektforslag), hver med en kort redegørelse for indhold, estimat for udgift og planlagt gennemførelsestidspunkt.

  Projektforslagene er efter behandling i Udvalget for Sundheds-It fordelt på to klasser:

  1. Prioriterede projektforslag

  Omfatter projektforslag prioriteret til gennemførelse. Projektforslagene løser de mest kritiske forretningsmæssige behov (betydende patientsikkerhedsmæssige risici, meget store effektiviseringspotentialer) eller er bundne i form af lovkrav, økonomiaftale med staten, RSI-pejlemærker etc. 

  1. Pipeline projektforslag

  Projektforslag, der alle har væsentlige skønnede netto-benefits i form af effektivisering, patientsikkerhed eller serviceforbedringer, men ikke på nuværende tidspunkt er prioriteret til gennemførelse.

  Det bemærkes, at der på dette tidspunkt i planlægningsprocessen kan knytte sig en usikkerhed til de enkelte projektforslags udgifts- og gevinstestimater og nærmere indhold.

  For projektforslag, der er optaget som ”Prioriterede projektforslag”, er der foretaget en foreløbig udgiftsmæssig reservation på anlægsbudgettet. Der træffes først en endelig beslutning om gennemførelse og projektets mere præcise indhold i forbindelse med behandling i Udvalg for Sundheds-It af projektbeskrivelse (herunder business case) for projektet, efterfulgt af behandling i Sundhedsudvalg og endelig beslutning i regionsrådet.

  De enkelte projektforslags estimerede udgiftsmæssige konsekvenser er redegjort, jf. bilag 3, og der er foretaget en sammenstilling af projektforslagenes samlede udgifter overfor forudsatte finansieringsrammer, se tabel 1 nedenfor.

  Tabel 1: Udgiftsoverslag for prioriterede projektforslag, projektforslag i pipeline og forudsat budgetramme.

  1.000 kr.

  2015

  2016

  2017

  2018

  I alt

  Budget

  ramme

  47.712

  51.381

  56.634

  56.634

  212.361

  Finansieringsbehov

  prioriterede

  projekter

  8.875

  78.310

  67.690

  15.000

  169.875

  Rådighedsbeløb efter finansiering

  af prioriterede

  projekter 

  38.837

  -26.929

  -11.056

  41.634

  42.486

  Udgiftsestimat

  projektforslag

  i pipeline

  6.316

  47.673

  49.950

  18.000

  121.939

  Blandt de væsentligste indsatsområder i Sundheds-It Strategien kan fremhæves følgende:

  EPJ/PAS

  EPJ/PAS udgør et fælles fundament for sygehusenes it-anvendelse og har den højeste opmærksomhed.

  Den fælles Cosmic EPJ anvendes i alle tilfælde, undtagen hvor den ikke rummer den ønskede funktionalitet og/eller ikke kommer til at rumme den inden for en rimelig tidshorisont, eller hvor der kan demonstreres markante og tilstrækkelige gevinster ved valg af en alternativ løsning.

  Regionerne er gensidigt i RSI-samarbejdet og via økonomiaftalen med staten forpligtet til et for den enkelte region fælles EPJ-landskab. Aktuelt mangler fælles Cosmic implementering på Sygehus Sønderjylland (SHS) samt Cosmic PAS (patientadministration) for OUH, SHS og Psykiatrien. Dette gennemføres i 2015.

  Ibrugtagningen af Cosmic-platformen er imidlertid fra leverandørernes side fortsat præget af gentagne forsinkelser, mange fejl og dårlig driftsmæssig performance og stabilitet med mulige negative konsekvenser for sygehusene.

  Resten af 2015, og også ind i 2016, er hovedfokus derfor også på konsolidering af Cosmic med hensyn til driftsstabilitet, svartider, fejlrettelse med sigte på patientsikkerhed og at lette dagligdagen for vore klinikere og brugere.

  I 2016-17 arbejdes videre i følgende spor:

  • PAS – korrekt og nem registrering.
  • Mere ud af Cosmic/åbne Cosmic - Snitflader, mobilitet, dosisdispensering.
  • Bedre brug af Cosmic.

  Medicinhåndtering

  Medicinhåndtering er en nøgleaktivitet i sundhedsvæsnets arbejde med patientbehandling. Området er blevet tiltagende komplekst.

   

  Fælles medicinkort (FMK) er implementeret på alle sygehusene i Region Syddanmark. FMK giver mulighed for at afstemme medicinordinationer mellem sygehuse og almen praksis, således at alle parter har overblik over en borgers aktuelle medicinering.

  Der tilrettelægges en fokuseret indsats både på nationalt og regionalt plan både med hensyn til drift (svartider), fejl og forbedringer i systemerne, samt mod anvendelsen i klinikken, således at de gevinster kan opnås for det kliniske personale, der var formålet med FMK.

  Billeddiagnostik

  Ibrugtagning af det fælles billedarkiv, der på kortere sigt muliggør deling af røntgenbilleder på tværs af regionen (og med andre regioner), samt i næste udbygningsfase også andre kliniske billeder.

  Laboratorieområdet

  Laboratorieopgaverne skal betjenes af et fælles system for rekvisition/svar for hele regionen og omfattende alle laboratoriespecialer. Løsningen skal understøtte sammenhæng i patientforløb, kvalitet i behandlingen og effektive arbejdsgange i forbindelse med behandlingen af prøver i laboratorier.

  Logistik

  Klinisk logistik defineres som planlægning, styring og synliggørelse af patientflow, sundhedsaktiviteter og anvendelse af ressourcer med henblik på at gennemføre et veltilrettelagt og effektivt behandlingsforløb.

  I planperioden gennemføres en udbredelse af den allerede eksisterende løsning (oversigtsskærme, m.m.) til akutafdelinger, samt større operationsgange med tilhørende sengestuer. Hermed opfyldes et fællesregionalt forpligtende ”pejlemærke”.

  Præhospital

  De præhospitale it-løsninger skal sikre, at borgerne får den rigtige hjælp til det rigtige

  tidspunkt, understøtte et sammenhængende patientforløb, herunder at overleveringen til Sygehusenes Fælles Akut Modtagelser (FAM) sker med en høj kvalitet. Systemerne dækker hele den præhospitale proces fra skadested til modtagelse på FAM. Projekterne gennemføres under et fællesregionalt samarbejde, hvor Region Syddanmark har projektansvaret.

  Løsning til de mobile enheder er i brug, og den Præhospitale Patient Journal (PPJ) implementeres henover efteråret. Løsning til vagtcentraler er ramt af leverancevanskeligheder og vil eventuelt blive gennemført som enkeltregionale løsninger.

  Sygesikring

  Regionerne vil optimere håndteringen af administrative opgaver i praksissektoren med bedre muligheder for strategisk kontrol af ydelser. Der skal også være mulighed for benchmarking mellem regionerne, monitorering af ydelsesmønstre og adfærd samt mulighed for et datamæssigt grundlag for forhandling af overenskomster. Fællesregionalt sygesikringssystem indgår som RSI pejlemærke 15 med implementering i de enkelte regioner i 2015-16.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At Sundheds-IT Strategien 2013-2017, revision pr. juni 2015, godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 25-08-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Herdis Hanghøi og Thyge Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/30925
  20. Rammeaftale 2016 - det specialiserede socialområde i Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Regionen og kommunerne skal hvert år indgå en fælles udviklingsstrategi samt en styringsaftale, der samlet udgør en årlig rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde i Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den årlige rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisnings-område dækker de 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi, der omhandler den faglige udvikling på det sociale område, samt en styringsaftale, der omhandler aftaler og tiltag for økonomi og kapacitet på det sociale område. Socialdirektørforum i Syddanmark har udarbejdet og godkendt udkast til styringsaftale og udviklingsstrategi 2016 samlet i en rammeaftale.

  Der er i ”Udviklingsstrategien 2016” fokuseret på de aktiviteter, som allerede er igangsat:

  • Samspil og styring på det specialiserede socialområde.
  • National koordinationsstruktur.
  • Tværgående kompetenceudviklingsprojekt.
  • Metoder i botilbud.

  Det er inden for temaet om samspil og styring på det specialiserede socialområde, at processer omkring overtagelser af regionale tilbud og drøftelser af samarbejde kommunerne imellem og med regionen finder sted.

  Status primo august 2015 er, at kommunerne har tilkendegivet ønske om at overtage regionale tilbud fra 1. januar 2017 svarende til ca. 21 % af budgettet på det regionale socialområde.

  Det fremgår af udviklingsstrategien, at der er opmærksomhed på en nedre grænse i forhold til antal af tilbud, som regionen kan drive bæredygtigt. Det forventes, at der i den fremadrettede strategiske dialog indgår, hvilke typer af tilbud kommunerne ønsker, at regionen skal drive. Samtidig vil regionen aktivt arbejde for en tættere dialog med kommunerne.


  Herudover er der et nyt tema om videndeling, hvor det foreslås, at der i 2016 afholdes tværkommunale/regionale workshops om emner, der har en bredere interesse.


  I styringsaftalen for 2016 fremgår en aftale omkring styring af udgifterne: ”Der vil i 2016 være fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde, som minimum fastholdes i forhold til 2015 i alle kommuner og regionen. Der tages dog højde for pris- og lønfremskrivning, hvilket i praksis betyder, at udgifterne fra 2015 til 2016 maximalt må stige med KL’s pris- og lønfremskrivning. Dette skal ske ved at fastholde fokus og øget effektivisering på de tilbud, der eksisterer samt via fokus på udvikling af nye og effektfulde tilbud.”

  I 2016 vil Socialdirektørforum analysere udvalgte udgiftsområder, der er i risiko for at stige, enten som følge af demografi eller pres på kvaliteten. Hvis områder tegner til at udvikle sig bekymrende, vil dette blive forsøgt imødegået i fællesskab.


  Der er - afledt af en ny takstbekendtgørelse af 12. januar 2015 - foretaget justeringer i Styringsaftalen for 2016, jf. vedlagte bilag. For at sikre, at fortolkningen af enkelte punkter i takstbekendtgørelsen i forhold til håndtering af over- og underskud mellem årene ligger inden for lovgivningen, har Socialdirektørforum i april 2015 rettet henvendelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for en afklaring. Hvis ministeriet vurderer, at fortolkningen er i overensstemmelse med lovgivningen, indarbejdes principperne i ”Styringsaftale 2016”.


  Rammeaftalen er behandlet i kommunaldirektørkredsen den 4. juni 2015 samt godkendt i KKR Syddanmark den 17. juni 2015, hvorefter aftalen skal politisk behandles i alle byråd samt regionsrådet. Efter at Psykiatri- og Socialudvalget fik forelagt udkast til ”Rammeaftale 2016” til orientering på møde den 16. juni 2015, er der i rammeaftalen indskrevet en beskrivelse af den politiske proces omkring tilbagemelding i den nationale koordinationsstruktur. Hermed forelægges det endelige aftaleforslag til behandling.


  Rammeaftalen for 2016 skal være godkendt i byråd og regionsråd senest den 15. oktober 2015.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At Rammeaftale 2016 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Syddanmark godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 19-08-2015

  Indstillingen godkendt.

  Ulrik Sand Larsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/18227
  21. Fuglemajgård, omdannelse af almene boliger til servicelovboliger
  fold dette punkt ind Resume

  De almene boliger på bo- og beskæftigelsestilbuddet Fuglemajgård ved Jels foreslås omdannet til boliger efter servicelovens § 108. Det foreslås, at der meddeles anlægsbevilling på 13,0 mio. kr. til at kunne gennemføre omdannelsen, herunder til indfrielse af lån mv. Ved at omdanne boligerne til boliger efter serviceloven § 108 lovliggøres anvendelsen af boligerne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Bo- og beskæftigelsestilbuddet Fuglemajgård ved Jels blev planlagt som almene ældreboliger i 2004-2006 og opført i 2006-2007. Ejendommen (både boliger, servicearealer og beskæftigelsesarealer) ejes af Region Syddanmark.

  Fuglemajgård er en afdeling under Specialcenter for Voksne med Handicap, og målgruppen er psykisk udviklingshæmmede med udtalt uhensigtsmæssig social adfærd. Nogle af borgerne har, eller er på vej til at få en anbringelsesdom. Med den nuværende målgruppe, vurderes det nødvendigt, at Fuglemajgård omdannes fra almene boliger til boliger efter servicelovens § 108.

  Det fremgår af servicelovens § 108, stk. 6, at borgere med dom til anbringelse skal anbringes i boformer efter servicelovens § 108. I forbindelse med at Socialtilsyn Syd skal godkende Fuglemajgård, er der blevet gjort opmærksom på problemstillingen, som i yderste konsekvens kan medføre, at Fuglemajgård ikke kan blive godkendt med den nuværende målgruppe.

  Da beboerne på nuværende tidspunkt bor i en almen bolig, har disse et lejemål i henhold til almenlejeloven. Det medfører, at beboerne ikke kan opsiges fra deres lejemål på Fuglemajgård. Når beboerne ikke kan opsiges, har regionen alene mulighed for at lovliggøre anvendelsen af boligerne, hvis beboerne med anbringelsesdom fraflytter frivilligt eller ved omdannelse af boligerne til boliger efter servicelovens § 108. Såfremt anvendelsen af boligerne ikke lovliggøres, enten ved fraflytning af beboere med anbringelsesdom eller ved omdannelse til boliger efter servicelovens § 108, må det antages, at socialtilsynet ikke godkender Fuglemajgård.

  Aktuelt bor der en enkelt borger med en anbringelsesdom på Fuglemajgård. Problemstillingen er dog aktuel for samtlige beboere på Fuglemajgård, da tilbuddets målgruppe er psykisk udviklingshæmmede med udtalt uhensigtsmæssig social adfærd, hvoraf nogle har eller er på vej til at få en anbringelsesdom. Pt. afventer tre beboere en retsafgørelse, som potentielt kan være en anbringelsesdom. Hvis disse beboere modtager en anbringelsesdom, kan beboerne ikke lovligt blive boende i boligerne, medmindre boligerne bliver omdannet til § 108 boliger.

  Regionen oplever endvidere, at der er efterspørgsel på pladser til borgere med anbringelsesdom. Derfor vil det være en uhensigtsmæssig begrænsning i regionens mulighed for at imødekomme kommunernes efterspørgsel efter disse højt specialiserede pladser, hvis Fuglemajgård fremover ikke kan modtage denne type borgere.

  Som alternativ til omdannelse af boligerne til § 108 boliger, har det været overvejet at anvende boligerne til en anden målgruppe end centrets målgruppe. Det er vurderingen, at der ikke vil være tilstrækkelig efterspørgsel hertil.

  På baggrund af ovenstående foreslås det derfor, at der igangsættes en proces med henblik på at få godkendt omdannelsen, så regionen kan anvende Fuglemajgård til borgere med en anbringelsesdom. En nærmere beskrivelse af processen fremgår af vedlagte bilag.

  De økonomiske konsekvenser ved at omdanne de almene boliger til boliger efter serviceloven er følgende:

  • Som en del af processen skal de indestående, statsgaranterede lån indløses. For at kunne gennemføre processen foreslås det, at der søges en anlægsbevilling på 13,0 mio. kr. inklusiv diverse omkostninger. Beløbet foreslås finansieret ved mindreforbrug på anlægsrammer inden for det sociale område. Denne omprioritering af allerede afsatte anlægsrammer har ingen betydning for regionens samlede driftsmidler.
  • Omdannelsen vil kunne håndteres inden for centrets nuværende økonomi. Centrets takster bliver derfor ikke ændret.
  • Beboernes rådighedsbeløb vil gennemsnitlig stige med ca. 3.000 kr. om året.

  Tidsperspektivet for omdannelsen er ca. 1 år, men er meget afhængigt af, at omdannelsen skal godkendes i mange instanser, bl.a. beliggenhedskommune, Statens Administration m.fl.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet: 

  At der iværksættes en proces vedrørende omdannelse af 11 almene boliger på Fuglemajgård til boliger efter servicelovens § 108.

  At der meddeles anlægsbevilling samt afsættes og frigives rådighedsbeløb på 13,0 mio. kr. i 2015 (indeks 133,9) til indfrielse af lån m.v.

  At rådighedsbeløbet finansieres af den afsatte ramme vedr. socialpsykiatriske tilbud.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 19-08-2015

  Indstillingerne godkendt.

  Ulrik Sand Larsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/8248
  22. Handicapcenter Nordøstfyn, afdeling Bognæs - byggeprogram
  fold dette punkt ind Resume

  I investeringsbudget 2015 er der afsat i alt 26,157 mio. kr. til større ombygning af Bognæs i Bogense – en afdeling under Handicapcenter Nordøstfyn. Der er nu udarbejdet byggeprogram, og der foreslås på den baggrund meddelt anlægsbevilling til gennemførelse af ny- og ombygning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte i marts 2014, at der tilkøbes en nabogrund til Handicapcenter Nordøstfyns afdeling Bognæs i Bogense, og meddelte anlægsbevilling på 0,750 mio. kr. til købet.

  Hensigten med købet var at skabe plads til nybyggeri, således at de 26 beboere i afdelingen alle kan tilbydes en tidssvarende bolig, og dermed opfylde regionens målsætninger vedrørende boligstandard. Projektet er en del af den langsigtede plan for modernisering af boliger og andre bygninger på socialområdet (boligplanen), som tidligere er godkendt i regionsrådet.

  Der er nu udarbejdet byggeprogram for projektet. I byggeprogrammet foreslås, at der nybygges 10 boliger, og at der indrettes 16 boliger i de nuværende bygninger – dels ved ombygning af de nuværende 26 boliger, og dels ved ombygning af forskellige birum. Nybyggeriet skal udføres efter lavenergiklasse 2015. Byggeriet foreslås udbudt i partiel totalentreprise på baggrund af et projektforslag.

  Byggeprogrammet viser, at det på grund af de nødvendige ombygningers omfang og karakter ikke forventes, at projektet vil kunne udføres indenfor den afsatte ramme på 26,157 mio. kr. Projektet, inklusiv den allerede meddelte anlægsbevilling på 0,750 mio. kr., forventes samlet at kunne udføres for 30,290 mio. kr. Det betyder, at projektet vil blive i alt 4,133 mio. kr. dyrere end først antaget.

  Det foreslås derfor, at der meddeles yderligere anlægsbevilling på 29,540 mio. kr., så den samlede anlægsbevilling bliver på i alt 30,290 mio. kr.

  Anlægsbevillingen på 29,540 mio. kr. foreslås finansieret af henholdsvis det resterende rådighedsbeløb i den afsatte ramme (25,464 mio. kr.) og den ikke brugte ramme til større ombygning af Strandvænget i 2017 (4,076 mio. kr.).

  Om- og tilbygning udføres etapedelt, således at midlertidig genhusning i videst muligt omfang undgås. Byggeriet ventes påbegyndt primo december 2015 og afsluttet primo august 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet: 

  At resumé af byggeprogram vedr. Bognæs godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling med 29,540 mio. kr. (indeks 133,9) til gennemførelse af om- og tilbygning på Bognæs.

  At udgiften finansieres dels af det på investeringsbudgettet til formålet afsatte rådighedsbeløb på 25,464 mio. kr., som fordeles med 3 mio. kr. i 2015, 16 mio. kr. i 2016 og 6,464 mio. kr. i 2017 og dels med 4,076 mio. kr. fra uforbrugt ramme til større ombygning af Strandvænget i 2017.

  At økonomidirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultat inden for bevillingen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 19-08-2015

  Indstillingerne godkendt.

  Ulrik Sand Larsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/25550
  23. Lokalpsykiatri Sønderborg
  fold dette punkt ind Resume

  I Budget 2015 er der afsat rådighedsbeløb på 11,5 mio. kr. i årene 2015-2017 til etablering af Lokalpsykiatri Sønderborg, finansieret af statslige puljemidler.

  Der forelægges hermed byggeprogram, som er udarbejdet med udgangspunkt i Generalplanen og Fremtidens Psykiatri. Psykiatrien i Region Syddanmark har overtaget to bygninger beliggende ved Sygehus Sønderjylland i Sønderborg, hvoraf i første omgang den ene bygning skal huse lokalpsykiatrifunktionen. Lokalpsykiatrien flytter til Sønderborg som følge af lukningen af Psykiatrisk Afdeling Augustenborg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I Budget 2015 er afsat rådighedsbeløb på 11,5 mio. kr. i årene 2015-2017 til en lokalt baseret moderne ambulant psykiatri med bedre fysiske faciliteter i Sønderborg. Der er søgt om finansiering af projektet fra den statslige pulje til formålet. Sundheds- og Ældreministeriet har dog endnu ikke godkendt bevillingen. Der er en forventning om, at der snart kommer en afklaring. Der fortsættes således de forberedende processer frem til indgåelse af kontrakt med håndværkerentrepriserne. Dette betyder, at projekteringsfasen påbegyndes, men at der ikke indgås kontrakt med håndværksmæssige entrepriser, før bevillingen er godkendt af ministeriet. 

  Etablering af Lokalpsykiatri Sønderborg sker som led i psykiatriplanen (Fremtidens Psykiatri) med lukning af Psykiatrisk Afdeling Augustenborg, og dermed flytning af lokalpsykiatrifunktionen til Sønderborg.

  Psykiatrien i Region Syddanmark har overtaget to bygninger fra somatikken. I første omgang anvendes den ene bygning (bygning 22) til lokalpsykiatrifunktionen, men på sigt, når kommunen forhåbentlig rykker ind, vil der blive brug for begge bygninger. Udover lokalpsykiatrifunktionen vil der i bygning 22 blive plads til udgående mere specialiserede teams med base andre steder i regionen, når de har aktiviteter i Sønderborg-området.  Udover de interne regionale satellitfunktioner, har RCT Jylland udtrykt ønske om at kunne anvende centret nogle dage om ugen til patientsamtaler, hvilket der også er skabt plads til.

  Parallelt med indretning af den nye lokalpsykiatri arbejdes der fortsat på at undersøge muligheden for at få relevante funktioner fra Sønderborg Kommune tilknyttet. Kommunen har udbedt sig materiale om bygningerne og vil vende tilbage omkring mulighederne for et fælles psykiatricenter i de to sygehusbygninger. 

  Der har i foråret 2015 været afholdt brugerprocesser med personalerepræsentanter fra lokalpsykiatrifunktionen. Baggrunden for indretning af lokalpsykiatrien har været psykiatriplanens anbefalinger til lokalpsykiatrien samt Generalplanens standarder for moderne fysiske rammer i psykiatrien. Resultatet af brugermøderne indgår i det vedlagte byggeprogram.

  Fra byggeprogrammet kan følgende væsentlige fokusområder fremhæves:

  • Stort fokus på fleksibilitet og multifunktionelle rum med henblik på at udnytte kvadratmeterne bedst muligt. Dette skal samtidig understøtte forskelligartet anvendelse af rummene af lokalpsykiatriens teams samt satellitter (f.eks. pårørendeundervisning, vidensdelingsseminarer, møder, konferencer mv.).
  • Fokus på at understøtte samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere. Indretningen af lokalpsykiatrien giver mulighed for at rumme egne regionale satellitfunktioner samt eksterne samarbejdspartnere, herunder blandt andet RCT Jylland og Sønderborg Kommune.

  Etablering af ventilation
  Vurderinger af de fysiske forhold i bygning 21 og 22 viser, at det vil blive nødvendigt at installere ventilationsanlæg i bygningerne for at opnå et tilfredsstillende arbejdsmiljø. Dette har ikke været indregnet i budgetoverslaget på 11,5 mio. kr. Dette overslag var baseret på en vurdering af, at bygningerne var indflytningsklare, som det fremgik af en bygningsvurdering, som Rambøll tidligere havde lavet for Sygehus Sønderjylland.

  Selvom det i første omgang kun vil være bygning 22, der tages i fuld anvendelse, vil det være hensigtsmæssigt og mest omkostningseffektivt at gennemføre ventilationsprojektet i begge bygninger nu. Selve hardwaren i ventilationsprojektet udgør 2,5 mio. kr. og foreslås leasingfinansieret, hvilket vil kunne ske inden for rammerne af Budget 2015. Derved kan det øvrige projekt holdes inden for det afsatte rådighedsbeløb på 11,5 mio. kr. Alternativt reduceres ventilationsprojektet til kun at omfatte bygning 22, hvilket i så fald ville kunne afholdes inden for det afsatte rådighedsbeløb.

  Økonomi
  Det samlede projekt beløber sig således til 14,0 mio. kr., hvoraf 11,5 mio. kr. foreslås finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til formålet, mens de resterende 2,5 mio. kr. til ventilation dækkes af psykiatriens leasingramme. Herudover er i overslaget forudsat, at rammen til udvendig vedligeholdelse dækker udgifterne til udskiftning af de gamle og utætte vinduer i bygning 22.

  De driftsmæssige udgifter anslås årligt at være 0,995 mio. kr. som finansieres af ramme vedr. satspuljer m.v. Herunder vil der være etableringsudgifter på 1,9 mio. kr. i forbindelse med flytningen af lokalpsykiatrien. Disse foreslås finansieret af samme ramme. De driftsmæssige konsekvenser bringes på plads på et senere tidspunkt.

  Tid
  Udbud af rådgivning samt senere hen entrepriser vil pågå i efteråret/vinteren 2015. Renovering af bygning 22 og etablering af ventilationsanlæg i begge bygninger vil blive i foråret/sommeren 2016. Ud fra nuværende tidsplan forventes lokalpsykiatrien at kunne flytte ind i bygning 22 i Sønderborg i 2. halvår 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At byggeprogram for Lokalpsykiatri Sønderborg godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling på 11,5 mio. kr. (indeks 133,9) til projektet, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til formålet.

  At psykiatri- og socialdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet indenfor den meddelte anlægsøkonomi.

  At ventilationsudgifter godkendes, idet udgiften på 2,5 mio. kr. til selve ventilationsanlægget leasingfinansieres inden for psykiatriens samlede ramme.

  At psykiatri- og socialdirektøren bemyndiges til at indgå leasingaftaler herom hos Kommuneleasing.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 19-08-2015

  Indstillingerne godkendt.

  Ulrik Sand Larsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/23124
  24. Satspulje "Børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser"
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark og Aabenraa Kommune ansøger i fællesskab om 4,012 mio. kr. fra Satspuljen: ”En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med en psykisk lidelse” til at implementere ”Koncept for systematisk inddragelse af pårørende”.

  Konceptet er udviklet af blandt andre Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen med henblik på at skabe en ramme for systematisk inddragelse af pårørende i forbindelse med behandling af mennesker med en psykisk lidelse.

  Projektet skal skabe styrket fokus på børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser og derigennem medvirke til at minimere risikoen for at barnet/den unge pårørende selv udvikler mistrivsel og på sigt egne psykiske vanskeligheder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I aftalen om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018 har regeringen og de øvrige satspuljepartier afsat midler til børne- og ungeområdet.

  I forlængelse heraf udmeldtes puljen ”En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser”. Der er afsat 9,0 mio. kr. i perioden 2015 - 2018 til tilbud om systematiske familie- og børnesamtaler i forbindelse med forældres og søskendes ind- og udskrivning i psykiatrien og undervejs i behandlingsforløbet.

  Formålet er at forebygge, at børn og unge, der er pårørende til borgere med en psykisk lidelse, udvikler mistrivsel og på sigt egne psykiske vanskeligheder. Der lægges vægt på, at de projekter, der opnår midler fra puljen, bygger videre på allerede eksisterende initiativer og erfaringer fra lignende projekter. I projektperioden skal de projekter, som modtager støtte, udarbejde og implementere en plan for systematisk inddragelse af pårørende med udgangspunkt i ”Koncept for systematisk inddragelse af pårørende”. 

  Puljen skal tilvejebringe viden om virkningen af at anvende konceptet og viden om implementeringsmæssige erfaringer, herunder de organisatoriske forandringer og ledelsesmæssige fokus, der er nødvendige for at implementere anbefalingerne i konceptet.

  I Region Syddanmark ansøges midlerne af lokalpsykiatrien i Aabenraa, sengeafdelingen i Augustenborg samt Aabenraa Kommune. PsykInfo er desuden part i projektet, da stillingen som projektleder forankres i regi af PsykInfo.

  Der ansøges om i alt 4.012.222 kr. til projektet. Hertil kommer en medfinansiering i form af timer til kompetenceudvikling af personale svarende til 82.480 kr. for Region Syddanmark og 206.200 kr. for Aabenraa Kommune. I alt beløber projektet sig til 4.300.902 kr. Projektperioden er oktober 2015 – maj 2018.

  Målet for indsatsen i Aabenraa er at klæde børnene/de unge på med aldersrelevant information, således at de bedre kan mestre de udfordringer, de møder som pårørende. Indsatsen vil omhandle tilbud om familiesamtaler i kommunalt regi, aldersopdelte pårørendegrupper for børn og unge – herunder psykoedukation, samt forældregrupper, som kan hjælpe forældrene til at tale med deres børn om sygdommen og dens indflydelse på familielivet.

  Der planlægges kompetenceudvikling af personalet ved Psykiatrisk Afdeling Haderslev-Augustenborg, samt Socialpsykiatrien i Aabenraa Kommune. Medarbejderne skal have viden om projektet og øget opmærksomhed på børn og unge som pårørende. En undergruppe skal kunne afholde familiesamtaler, pårørendegrupper og forældregrupper.

  Der er indsendt ansøgning til Sundhedsstyrelsen med forbehold for politisk godkendelse af ansøgningen i såvel Region Syddanmark som Aabenraa Kommune. Ansøgningen er godkendt på møde i Social- og Sundhedsudvalget i Aabenraa Kommune den 15-06-2015.

  På baggrund af ansøgningen har Sundhedsstyrelsen i juli måned anmodet om en reduktion i størrelsen af det ansøgte beløb. Denne rettelse er indarbejdet i de vedlagte bilag og denne sagsfremstilling.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:  

  At ansøgningen godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 19-08-2015

  Indstillingen godkendt.

  Ulrik Sand Larsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/17592
  25. Regionernes tilslutning til biocover tilskudsordningen
  fold dette punkt ind Resume

  Staten har i forbindelse med Finansloven 2015 besluttet at etablere en såkaldt biocover tilskudsordning, der skal reducere udledningen af drivhusgasser fra lukkede etaper på eksisterende deponeringsanlæg og nedlukkede lossepladser. Ordningen bidrager til, at Danmark kan opfylde det vedtagne klimamål i 2020, og ordningen er finansieret af staten med 185 mio. kr.

  Ordningen er frivillig, men regionernes positive medvirken anses for at være en forudsætning for, at ordningen bliver en succes. Da initiativet er i god tråd med Region Syddanmarks klimamål, er Region Syddanmark på administrativt niveau gået positivt ind i de indledende drøftelser med Danske Regioner, de øvrige regioner og Miljøstyrelsen om udformning af ordningen og regionernes rolle heri.

  Regionerne skal stå for ansøgningerne og etableringen af biocover på nedlukkede lossepladser på vegne af grundejeren. Det forventes at tilskudsordningen vil være omkostningsneutral for regionenerne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sagens baggrund

  Staten har i forbindelse med Finansloven 2015 besluttet at etablere en såkaldt biocover tilskudsordning, der skal reducere udledningen af drivhusgasser fra nedlukkede lossepladser. Ordningen er således et klimatiltag. Se vedlagte faktaark om statslig finansiering af biocover ordningen.

  Ordningen finansieres af staten med 185 mio. kr., og det er tanken, at etablering af biocover på udvalgte lossepladser skal ske inden udgangen af 2017. Miljøstyrelsen står for udformningen af ordningen. Ordningen er en frivillig ordning, der bygger på ansøgning om støtte til etablering af biocover.

  Ny opgave til regionerne

  Miljøstyrelsen har henvendt sig til regionerne, da disse har kendskab til en lang række af de nedlukkede lossepladser fra regionernes arbejde efter jordforureningsloven. Regionernes positive medvirken er en forudsætning for, at ordningen bliver en succes, og Miljøstyrelsen har vurderet, at der er hjemmel i den eksisterende jordforureningslov til at regionerne kan beskæftige sig med ordningen.

  Miljøstyrelsen har vurderet, at der i ordningen er økonomi til, at biocover kan etableres på ca. 30 - 40 deponeringsanlæg i drift og ca. 60 – 70 nedlukkede lossepladser på landsplan. Det er Miljøstyrelsens tanke, at regionerne skal stå for ansøgningerne om etablering af biocover ordningen på nedlukkede lossepladser på vegne af grundejeren. Et lignende princip kendes fra Værditabsordningen for boligejere på jordforureningsområdet. Regionerne overtager, efter aftale med grundejeren, ansvaret for etablering og drift af biocover anlægget.

  Af udkast til bekendtgørelse om tilskud til biocovers fremgår det, at tilskud dækker 100% af omkostninger ved administration og etablering af biocovers i forbindelse med en forundersøgelse, projektering, etablering og drift frem til 2020.

  Forud for ansøgning om biocover skal der, for at få et overblik over, hvilke gamle lossepladser, der egner sig til biocover ordningen, gennemføres en screening af de ca. 2.800 nedlukkede fyld- og lossepladser, som regionerne har kendskab til. Formålet er at identificere ca. 60 – 70 pladser, som kan være bedst egnede til biocover ordningen. Danske Regioner og regionerne har i samarbejde estimeret, at den samlede udgift til denne indledende proces vil beløbe sig til ca. 600.000 – 800.000 kr. afhængigt af, hvor mange lossepladser, der skal gennemgås for at finde frem til 60 – 70 egnede pladser. Miljøstyrelsen har givet tilsagn om, at der kan indgås kontrakt med Danske Regioner om, at den indledende screening også finansieres af tilskudsordningen.

  Status

  Administrationen fortsætter dialogen med Miljøstyrelsen og de øvrige regionale parter med henblik på etablering af og deltagelse i biocoverordningen.

  Den indledende screening vil blive afsluttet i løbet af efteråret. Den udføres af Danske Regioner og regionerne i fællesskab med hjælp fra private konsulentfirmaer.

  Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at vurdere, hvor mange biocoveranlæg, der evt. vil blive etableret i Region Syddanmark. Dette afhænger bl.a. af, hvor mange af regionens nedlagte lossepladser, der findes egnede til biocover samt hvor mange grundejere på de egnede lossepladser, der frivilligt ønsker at deltage i ordningen.

  Perspektivering

  Etablering af biocovers forventes at reducere udledningen af drivhusgasser til gavn for klimaet. Samtidig er det tanken, at danske virksomheder får opbygget et erfaringsgrundlag, der kan åbne muligheder for eksport af rådgivning og know-how.

  Da biocover ordningen er frivillig, er regionerne ikke forpligtiget til at medvirke. En positiv deltagelse vil dog være med til at demonstrere, at regionerne har kompetence til at løse en bred vifte of opgaver, og at regionerne er villige til at påtage sig nye opgaver.

   

  Derudover vil regionens medvirken bidrage til, at Danmark kan opfylde det vedtagne klimamål i 2020.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At Region Syddanmark vil medvirke til etablering af biocovers på nedlukkede lossepladser under forudsætning af, at regionens udgifter refunderes af staten.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 27-08-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Mette Bossen Linnet og Susanne Linnet var fraværende ved sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/14536
  26. Udmøntning af budgetaftalens initiativ "Opfølgning på den Regionale Udviklingsplan - Det Gode Liv”
  fold dette punkt ind Resume

  I budgetaftale 2015 er der prioriteret 1,0 mio. kr. til opfølgning på den Regionale Udviklingsplan 2012-15 ”Det Gode Liv” og analyse af mulighederne for udvikling i lokalområder, som er udfordret af fraflytning.

  Regionsrådet skal tage stilling til udmøntning af budgetaftale 2015’s initiativ vedr. Det Gode Liv.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det fremgår af budgetaftalen for 2015:

  ”Det gode Liv” i hele regionen omfatter også landdistrikterne. Region Syddanmark ønsker sammen med kommunerne, at identificere potentialerne for udvikling af lokalområder, som er udfordret af fraflytning. Der prioriteres 1,0 mio. kr. i 2015 til opfølgning på den regionale udviklingsplan for sammen med kommunerne, at analysere mulighederne for at undgå fraflytning, dalende befolkningstal og lange liggetider for huse til salg.

  Som led i en fortløbende indsats for ”Det Gode Liv” og de områder, der er udfordrede, foreslås, at de 1 mio. kr. disponeres til tre strategiske analyser:

  1. Et samarbejdsprojekt med OECD om en analyse, der skal måle forskellige sider af livskvalitet i danske byregioner. Analysen skal bidrage til at skabe et bedre grundlag for regionale og lokale udviklingsstrategier – og dermed bidrage til at identificere potentialerne for udvikling af lokalområder, som er udfordret af fraflytning m.v.
  2. En undersøgelse af udviklingen af ”Det Gode Liv” i de syddanske kommuner. Værdien af målingen af ”Det Gode Liv” forstærkes, når udviklingen i kommunerne kan følges over tid. Det kan medvirke til at identificere potentialerne for udvikling af lokalområder og dermed mulighederne for at undgå fraflytning, dalende befolkningstal og lange liggetider for huse til salg m.v.
  3. En analyse af mindre byer. Kommunernes efterspørgsel på analyser af mindre byer imødekommes ved udvikling af et produkt med nøgletal for de pågældende byer, således der for én by udarbejdes én publikation. Nøgletallene vil omfatte flytninger, husstande, erhverv, demografi og servicetilbud – og dermed bidrage til at identificere potentialerne for udvikling af lokalområder, som er udfordret af fraflytning m.v.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At budgetaftale 2015’s initiativ vedr. ”Det Gode Liv” udmøntes som beskrevet i sagsfremstillingen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-08-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Stephanie Lose deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/23377
  27. Ansøgninger til Region Syddanmarks Kulturpulje - juni 2015
  fold dette punkt ind Resume

  Der er én ansøgningsrunde til Kulturpuljen i 2015. Den samlede pulje er på ca. 8,7 mio. kr. inkl. overførsler og mindre forbrug på tidligere projekter.

  Ved budgetforliget for 2015 har regionsrådet reserveret 3 mio. kr. til nye kultur- og turismesatsninger i Vadehavsområdet. Til tematiske og strategiske kultursatsninger er der reserveret 4,5 mio. kr. Hertil kommer overførsler og mindre forbrug på tidligere projekter på ca. 1,2 mio. kr.

  I denne runde kan der søges om tilskud til både nye kultur- og turismesatsninger i Vadehavet og til tematiske og strategiske kultursatsninger.

  Til ansøgningsrunden i juni 2015 er der indsendt 34 ansøgninger, fordelt med 10 til Vadehavet og 24 til tematiske og strategiske kultursatsninger.

  Administrationen anbefaler, at der bevilges 8.642.500 kr. af kulturmidlerne til nye kultur- og turismesatsninger i Vadehavet, tematiske og strategiske kultursatsninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Budgettet for Kulturpuljen i 2015 er på 8.686.599 kr. (samlet pulje i 2015 inkl. overførsler og mindre forbrug på tidligere projekter) til fordeling blandt ansøgerne på følgende to områder:

  • Nye kultur- og turismesatsninger i Vadehavet, inden for kulturstrategiens rammer – 3 mio. kr.
  • Tematiske- og strategiske kultursatsninger - ca. 5,7 mio. kr.

  Vadehavet blev i 2014 optaget på UNESCOs Verdensarvsliste, som en anerkendelse af, at området i marsklandet er noget ganske særligt med en enestående natur og et fantastisk fugle- og dyreliv. På den baggrund, har regionsrådet reserveret 3 mio. kr. til nye kultur- og turismesatsninger.

  Forud for ansøgningsrunden inviterede Region Syddanmark alle kultur- og turismeaktører i Vadehavsområdet til en inspirationsdag den 3. marts 2015 i Ribe.

  Til tematiske og strategiske kultursatsninger er der reserveret 5,7 mio. kr. inkl. overførsler og mindre forbrug på tidligere projekter. Ansøgninger til tematiske satsninger skal rettes mod ét af de fire tematiske områder: Kultur og Historie, Kultur og Natur, Kultur og Design og Kultur og Oplevelser.

  Ansøgninger til strategiske satsninger skal fokusere på projektets særlige betydning for hele Syddanmark. Der kan også ansøges til projekter der er nyskabende, for derigennem at skabe potentiale og vækst.

  Nye kultur- og turismesatsninger i Vadehavet
  Til nye kultur- og turismesatsninger i Vadehaver er der indkommet 10 ansøgninger, og der søges om i alt 8.249.625 kr.

  Projekterne til Vadehavspuljen er vurderet ud fra kulturpuljens retningslinjer med fokus på, at der gennem nye kultur- og turismesatsninger kommer endnu flere turister til området. Hermed skabes både flere arbejdspladser og øget samarbejde mellem aktørerne i området.

  Administrationen har vurderet, at følgende 3 ansøgninger bidrager til at opfylde kriterierne for tilskud til nye kultur- og turismesatsninger i Vadehavet.

  Administrationens vurdering og indstilling i forhold til beløbsmæssig fordeling af tilskud,

  fremgår af bilag 1, hvor der også er en nærmere gennemgang af de enkelte indstillinger.

  Der indstilles tilskud på i alt 2.950.000 kr.:

  • Vadehavskysten – et salgs- og markedsføringstiltag fra turistaktørerne langs Vadehavet, ansøgt af Vadehavskysten F.M.B.A. c/o Visit Ribe – indstillet til tilskud på 1.000.000 kr. som ansøgt.
   Det er en betingelse for bevillingen, at der indgås et formaliseret samarbejde med projektet ”Oplevelser i Vadehavet – på tur i Verdensarven”.
  • Oplevelser i Vadehavet – på tur i Verdensarven, ansøgt af Sydvestjysk Udviklingsforum – indstillet til tilskud på 1.800.000 kr. (700.000 kr. mindre end ansøgt).
   Det er en betingelse for bevillingen, at der indgås et formaliseret samarbejde med projektet ”Vadehavskysten – et salgs- og markedsføringstiltag fra turistaktørerne langs Vadehavet”.
  • Ravfestival 2016, ansøgt af PROVarde – indstillet til tilskud på 150.000 kr. som ansøgt.

  Det vurderes, at de resterende 7 projekter kun delvist lever op til kriterierne, og derfor ikke indstilles til støtte fra Region Syddanmarks Kulturpulje.

  Tematiske og strategiske kultursatsninger

  Til tematiske og strategiske kultursatsninger er der indkommet 24 ansøgninger, fordelt på 5 ansøgninger til tematiske kultursatsninger og 19 til strategiske kultursatsninger. Der søges om i alt 12.965.954 kr. til de to satsninger.

  Projekterne er vurderet ud fra kulturpuljens retningslinjer med fokus på de enkelte temaer, herunder:

  • At styrke implementeringen af Den Regionale Udviklingsplan.
    
  • At skabe synlighed og attraktivitet.
    
  • At samle mange aktører (lokale, regionale og nationale) for at opnå enighed om koordinerede satsninger med det formål at øge kulturmidlerne i regionen.
  • At Region Syddanmarks kulturmidler kan bidrage til udviklingen og afholdelse af store kulturarrangementer i regionen.
  • At øge internationale samarbejdspartneres kendskab til Syddanmark.

  Administrationen har vurderet, at følgende ni ansøgninger bidrager til at opfylde regionens kriterier for tilskud til tematiske og strategiske satsninger.

  Administrationens vurdering og indstilling i forhold til beløbsmæssig fordeling af tilskud fremgår af bilag 2, hvor der også er en nærmere gennemgang af de enkelte indstillinger.

  Der indstilles tilskud på i alt 5.692.500 kr.

  Tematiske kultursatsninger:

  • Modstrøm, ansøgt af Kulturregion Fyn – indstillet til tilskud på 1.000.000 kr. (500.000 kr. mindre end ansøgt).
  • Kulturår 2016, ansøgt af Trekantområdet, Kolding – indstillet til tilskud på 1.000.000 kr. (800.000 kr. mindre end ansøgt).
  • Folkemusik Fødekædeudvikling i Region Syddanmark, ansøgt af Sønderborg Kommune – indstillet til tilskud på 990.000 kr. som ansøgt.
  • Sommerbiblioteker i Vadehavsområdet/Sydvestjylland, ansøgt af alle biblioteker i Vadehavsområdet - indstillet til tilskud på 1.300.000 kr. (46.052 kr. mindre end ansøgt).

  Strategiske kultursatsninger:

  • Danmarks første Kristne, ansøgt af Ribe VikingeCenter – indstillet til tilskud på 709.000 kr. som ansøgt.
  • Kulturturisme over grænserne, ansøgt af Syddansk Musikfestival – indstillet til tilskud på 375.000 kr. som ansøgt.
  • Højskolehistorisk Videnscenter, ansøgt af Museet på Sønderskov – indstillet til tilskud på 158.500 kr. som ansøgt.
  • DEFINE Festival 2015, ansøgt af Foreningen Ny Kunst i Sønderborg – indstillet til tilskud på 80.000 kr. som ansøgt.
  • Synliggørelse af 6. julifesten i Fredericia/koncerttourné ”Gemmer Hvert Et Ord”, ansøgt af Trinitatis Kirke – indstillet til tilskud på 80.000 kr. som ansøgt.

  Det vurderes, at de resterende 15 projekter kun delvist lever op til kriterierne og derfor ikke indstilles til støtte fra Region Syddanmarks Kulturpulje.

  Den samlede kulturpulje i 2015, er på 8.686.599 kr. inkl. overførsel og mindre forbrug på tidligere projekter.

  Den samlede indstilling for Vadehavsområdet, tematiske og strategiske kultursatsninger udgør kr. 8.642.500 kr.

  Følges indstillingerne, vil der ikke være yderligere kulturpuljemidler til projekter i 2015.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At ansøgningen ”Vadehavskysten – salgs- og markedsføringstiltag fra turistaktørerne langs Vadehavet”, modtager tilsagn om støtte på 1.000.000 kr. fra Region Syddanmarks Kulturpulje.
  Betingelse for bevillingen, at der indgås et formaliseret samarbejde med projektet ”Oplevelser i Vadehavet – på tur i Verdensarven”.

  At ansøgningen ”Oplevelser i Vadehavet – på tur i Verdensarven”, modtager tilsagn om støtte på 1.800.000 kr. fra Region Syddanmarks Kulturpulje.
  Betingelse for bevillingen, at der indgås et formaliseret samarbejde med projektet ”Vadehavskysten – salgs- og markedsføringstiltag fra turistaktørerne langs Vadehavet”.

  At ansøgningen ”Ravfestival, ansøgt af PROVarde – modtager tilsagn om støtte på 150.000 kr. fra Region Syddanmarks Kulturpulje.

  At ansøgningen ”Modstrøm”, modtager tilsagn om støtte på 1.000.000 kr. fra Region Syddanmarks Kulturpulje.

  At ansøgningen ”Kulturår 2016”, modtager tilsagn om støtte på 1.000.000 kr.

  fra Region Syddanmarks Kulturpulje.

  At ansøgningen ”Folkemusik Fødekædeudvikling i Region Syddanmark”, modtager tilsagn om støtte på 990.000 kr. fra Region Syddanmarks Kulturpulje.

  At ansøgningen ”Sommerbiblioteker i Vadehavsområdet”, modtager tilsagn om støtte på 1.300.000 kr. fra Region Syddanmarks Kulturpulje.

  At ansøgningen ”Danmarks første kristne”, modtager tilsagn om støtte på 709.000 kr. fra Region Syddanmarks Kulturpulje.

  At ansøgningen ”Kulturturisme over grænserne”, modtager tilsagn om støtte på 375.000 kr. fra Region Syddanmarks Kulturpulje.

  At ansøgningen ”Højskolehistorisk Videnscenter, udvikling, rammer og projektplan”, modtager tilsagn om støtte på 158.500 kr. fra Region Syddanmarks Kulturpulje.

  At ansøgningen ”DEFINE Festival 2015”, modtager tilsagn om støtte på 80.000 kr. fra Region Syddanmarks Kulturpulje.

  At ansøgningen ”Gemmer Hvert Et Ord”, modtager tilsagn om støtte på 80.000 kr.

  fra Region Syddanmarks Kulturpulje.

  At de resterende 22 ansøgninger modtager afslag om støtte fra Region Syddanmarks Kulturpulje til nye kultur- og turismesatsninger i Vadehavet samt til tematiske og strategiske kultursatsninger.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-08-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Stephanie Lose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/3414
  28. Endeligt tillæg nr. 6 til råstofplan 2012. Råstofgraveområde ved Vibæk-Hostrup i Varde Kommune
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet vedtog den 23. februar 2015 at sende Forslag til tillæg nr. 6 for et råstofgraveområde ved Vibæk-Hostrup i Varde Kommune i offentlig høring i 8 uger. På baggrund af høringen har administrationen udarbejdet et udkast til endeligt tillæg nr. 6 til råstofplanen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionen har til opgave at gennemføre en kortlægning af råstoffer og etablere den overordnede planlægning af den fremtidige indvinding.

  Det skal samtidig sikres, at der er balance mellem behovet for at skabe vækst og udvikling og hensynet til natur, miljø og levevilkårene for befolkningen lokalt, hvor råstofferne udvindes. Råstofplanen er et led i at skabe denne balance.

  Ved udarbejdelsen af Råstofplan 2012, blev det tilstræbt at udlægge graveområder svarende til efterspørgslen på råstoffer i de kommende 24 år (to planperioder) i hvert af delområderne Sønderjylland, Sydvestjylland, Trekantområdet og på Fyn. Råstofplanen viser, at regionen som helhed har ressourcer til at dække behovet i de kommende 24 år, men opgørelsen for de 4 delområder viser også, at ressourcerne er meget skævt fordelt.

  Som følge af dette, er der i råstofplanens retningslinjer åbnet for at udarbejde tillæg til råstofplanen i de dele af regionen, hvor der forudses en mangelsituation.

  Området

  Billum Vognmandsforretning, ejer af matr.nr. 2z og 4f Vibæk By, Alslev, har foreslået at udlægge et nyt graveområde på 25 ha på dele af de to matrikelnumre. Forekomsten består af kvartssand, der er anvendeligt, f.eks. som betontilslag.

  Området ligger ud til landevejen mellem Varde og Esbjerg, 5 km sydvest for Varde. Området anvendes i dag som landbrugsjord. Det meste af det ansøgte areal ligger inden for råstofinteresseområdet ved Vibæk-Hostrup.

  I Sydvestjylland og i Trekantområdet er der et behov for yderligere graveområder til sikring af råstofforsyningen. Administrationen vurderer, at det ansøgte kan medvirke til at dække efterspørgslen efter kvartssand i det sydvestjyske område.

  Der skal tages hensyn til en sø på et fredet areal, der grænser op til råstofgraven. Derudover er der få andre sektorinteresser inden for det ansøgte areal, og der er relativt stor afstand til nærmeste samlede bebyggelse.

  Administrationen vurderer, at de miljømæssige gener og risici ved råstofindvinding kan imødekommes med vilkår for indvinding og efterbehandling. Det vurderes, at det kan sikres, at søen på det fredede areal ikke påvirkes.

  Administrationen har udarbejdet en strategisk miljøvurdering for forslaget til graveområde, der svarer til det ansøgte. Resultatet er beskrevet i vedlagte forslag til plantillæg.

  Planprocessen
  Proceduren for et råstofplantillæg følger samme proces som udarbejdelsen af råstofplanen: Før udarbejdelsen af et forslag til råstofplantillæg, skal regionsrådet indkalde idéer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet. Denne forhøring blev gennemført fra 17. december 2013 til 26. februar 2014.

  Herefter udarbejder regionsrådet et forslag til råstofplantillæg. Det er først i denne fase, at hensyn til andre interesser afvejes. Regionsrådet vedtog den 23. februar 2015 at fremlægge et forslag til råstofplantillæg i offentlig høring i 8 uger. Samtidig med offentliggørelsen blev forslaget udsendt til partshøring hos lodsejere, der har ejendomme indenfor det planlagte graveområde og beboere i nærmeste boliger.

  Der er i høringsperioden modtaget 2 bemærkninger.

  Arkæologi Vestjylland oplyser om overpløjede gravhøje, og der anbefales en forundersøgelse. Oplysningerne i Arkæologi Vestjyllands høringssvar er taget til efterretning og indgår nu i beskrivelsen af området (afsnit 5.3.3 i tillæg nr. 6 til Råstofplan 2012).

  Varde Kommune foreslår at de tre områder, graveområdet består af, samles til et sammenhængende graveområde af hensyn til reetablering til rekreative formål.

  Miljø og Råstoffer vurderer, at oplysningerne i høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i den samlede vurdering af udlægget af graveområdet, idet Varde Kommunes forslag om samling af området tages op til vurdering i forbindelse med forslag til råstofplan 2016.

  Regionsrådet skal nu træffe afgørelse om godkendelse af det justerede forslag til råstofplantillæg.

  Regionsrådets afgørelse kan påklages til Miljø- og Naturklagenævnet inden 4 uger efter, at planen annonceres offentligt. Der kan dog kun klages over retlige forhold.

  Det endelige råstofplantillæg kan ikke træde i kraft, før klagefristen er udløbet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At tillæg nr. 6 til Råstofplan 2012 vedtages endeligt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 27-08-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Mette Bossen Linnet og Susanne Linnet var fraværende ved sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/12056
  29. Udmøntning af midler til "Dansk-tysk kompetencecenter"
  fold dette punkt ind Resume

  Interreg-projektet ”Dansk-tysk kompetencecenter” blev den 25. juni 2015 godkendt af Interreg-udvalget. Regionsrådet har i budget 2015 afsat 500.000 kr. til medfinansiering af projektet, og det foreslås i punktet, at midlerne udmøntes. Desuden anmodes regionsrådet om at udpege et medlem til det dansk-tyske erhvervsuddannelsesforum, der nedsættes i forbindelse med projektet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Industrie- und Handelskammer zu Flensburg (IHK Flensburg) står bag projektansøgningen ”Dansk-tysk kompetencecenter”, der blev indsendt til Interreg til ansøgningsfristen den 25. februar 2015. Ansøgningen blev godkendt på Interreg-udvalgets møde den 25. juni 2015.

  Projektet blev præsenteret på mødet i udvalget for dansk-tysk samarbejde den 30. marts 2014, da projektleder Mette Lorentzen fra IHK Flensburg gav oplæg om ansøgningen.

  Projektet fokuserer på at styrke uddannelsessamarbejdet på tværs af grænsen på området for erhvervsuddannelser og kortere videregående uddannelser med særligt fokus på at skabe flere praktikpladser til danske elever. Projektet vil udvikle modeller, der betyder, at man inden for udvalgte erhvervsuddannelser kan gennemføre en uddannelse, hvor eleven opnår både et dansk og et tysk uddannelsesbevis, som styrker mulighederne for at søge arbejde på begge sider af grænsen.

  I forbindelse med gennemførelsen af projektet kan der løbende blive identificeret udfordringer i forhold til at lave dansk-tyske erhvervsuddannelser med dobbeltkompetencer, hvor det umiddelbart ikke er muligt at finde en løsning lokalt eller inden for de eksisterende rammer.

  På den baggrund nedsættes der et dansk-tysk erhvervsuddannelsesforum bestående af repræsentanter fra parterne bag projektet. Erhvervsuddannelsesforummet får til opgave at:

  • Drøfte forslag til mulige løsninger på de problemstillinger, der identificeres i regi af Interreg-projektet.
  • Videreformidle løsningsforslag til de relevante parter og myndigheder, herunder de faglige udvalg på begge sider af grænsen og i relevant omfang den danske regering og delstatsregering Slesvig-Holsten.

  Regionsrådet anmodes om at udpege et medlem til dansk-tysk erhvervsuddannelsesforum.

  Regionsrådet har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 afsat 500.000 kr. til medfinansiering af projektet, og indgår dermed som officiel partner i projektet.

  Udmøntningen af midler til ”Dansk-tysk kompetencecenter” forelægges med henblik på godkendelse

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:


  At udmøntningen af de bevilgede 500.000 kr. til Dansk-tysk Kompetencecenter godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 31-08-2015

  Indstillingen anbefales overfor regionsrådet


  Sagsnr. 15/10709
  30. Udmøntning af midler til indsats i samarbejde med "Grænsetrekanten"
  fold dette punkt ind Resume

  Punktet præsenterer et forslag til udmøntning af midlerne til initiativer i samarbejde med ”Grænsetrekanten” og dansk-tyske forbindelser afsat på regionsrådets budget for 2015.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I regionsrådets budget for 2015 er der afsat 1,5 mio. kr. til ”initiativer i samarbejde med grænsetrekanten samt analyse vedrørende den fremtidige dansk-tyske forbindelse. Midlerne skal bl.a. understøtte udviklingen af et samarbejde i grænsetrekantkommunerne Sønderborg, Aabenraa og Flensborg, herunder analyse af en grænsebanegård. Desuden gennemføres i samarbejde med de relevante parter en analyse af den dansk-tyske forbindelse med udgangspunkt i de erhvervs- og turistmæssige potentialer langs den jyske vestkyst og Naturpark Vadehavet”.

  Den 4. marts 2015 blev der afholdt møde mellem udvalget for dansk-tysk samarbejde og styregruppen for ”Grænsetrekanten” vedrørende samarbejdsmulighederne mellem Region Syddanmark og ”Grænsetrekanten”. ”Grænsetrekanten er et kommunalt samarbejde på tværs af den dansk-tyske grænse mellem kommunerne Aabenraa, Sønderborg og Flensborg. Det blev aftalt at kigge nærmere på mulige samarbejder inden for emnerne turisme og byregion. På baggrund af efterfølgende administrative drøftelser fremlægges fem initiativer.

  Det foreslås, at der igangsættes følgende initiativer:

  • Byregionsanalyse
   En byregionsanalyse med fokus på den dansk-tyske forbindelse, især attraktivitet og tilgængelighed, koblet med socioøkonomisk udvikling, levevilkår, livskvalitet m.v. Analysen skal bidrage til en bedre forståelse af områders forskellige forudsætninger og udvikling, og vil blandt andet kunne bruges til at understøtte udviklingen af et samarbejde om planlægning og udvikling af både byer og landdistrikter. Flensburg og det nordlige Tyskland inddrages, hvor det er muligt.
  • Flytteanalyse
   En analyse af fraflytternes relationer til deres tidligere lokalområde i Sønderjylland 15 til 20 år efter, at de forlod grundskolen. Målet med analysen er at indhente viden om, hvordan det er muligt at få flere til at vende tilbage. Desuden undersøges tilbageflytternes motiver for at vende tilbage. Tilsvarende analyser er gennemført i Sydvestjylland og på Fyn.
  • Undersøgelse af mulighederne for fælles strategisk turisme-udvikling
   Der er inden for de seneste år etableret destinationssamarbejder inden for turisme på begge sider af grænsen. Det drejer sig om Destination Sønderjylland og Flensburger Förde. Det vurderes, at det strategiske samarbejde mellem de to nyetablerede organisationer med fordel kan styrkes med henblik på fælles initiativer og aktiviteter.
  • Initiativer til synliggørelse af grænselandet som bæredygtig byregion
   Der arbejdes i grænselandet med ambitiøse målsætninger om klimaneutralitet, som det vurderes med fordel kan synliggøres internationalt. Konkret bidrages der til finansiering af konferencen ”100% Climate Neutrality” i Sønderborg i september 2015. Konferencen skal blandt andet munde ud i anbefalinger til FN’s næste klimatopmøde COP21.

  Desuden foreslås det, at følgende indsats finansieres af de i budgettet afsatte midler:

  • Analyse af grænsebanegård
   Med Flensborg By som tovholder, deltager bl.a. Aabenraa Kommune og Region Syddanmark i at finansiere en analyse af en ny station i/ved Flensborg. Analysen forventes fremlagt på et borgermøde i efteråret 2015.

  Budgettet for de fem initiativer er i alt 1,5 mio. kr.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At udmøntningen af initiativer i samarbejde med Grænsetrekanten og til analyse af de fremtidige dansk-tyske forbindelser godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 31-08-2015

  Indstillingen anbefales overfor regionsrådet


  Sagsnr. 15/14372
  31. Nedsættelse af Sundhedsbrugerråd pr. 1. januar 2016
  fold dette punkt ind Resume

  Det indstilles, at kommissorium for Sundhedsbrugerråd i Region Syddanmark pr. 1. januar 2016 godkendes, og at der udpeges regionsrådsmedlemmer til rådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet besluttede i januar 2014 at nedsætte det nuværende Sundhedsbrugerråd for en toårig periode (2014-2015). Baggrunden for den toårige periode var, at der var nye regler på vej i sundhedsloven angående nedsættelse af patientinddragelsesudvalg. Patientinddragelsesudvalget blev nedsat i foråret 2014, jf. bekendtgørelse nr. 257 om patientinddragelsesudvalg.

  Sundhedsudvalget og Psykiatri- og Socialudvalget i Region Syddanmark har den 21. april 2015 besluttet at sende forslag til ny organisering af Sundhedsbrugerrådet i Region Syddanmark til høring.

  Vedlagte materiale beskriver høringssvarene og sundhedsdirektørens og psykiatri- og socialdirektørens anbefalinger til justeret forslag til ny organisering af Sundhedsbrugerrådet.

  Det foreslås, at der nedsættes et Sundhedsbrugerråd, som medlemmerne af Patientinddragelsesudvalget er en fast del af, og hvortil der udpeges yderligere 6 medlemmer fra Danske Patienter samt 9 regionrådsmedlemmer. Formålet er at sikre mulighed for en bredere fælles forankring af brugerinteresser og mulighed for direkte dialog med medlemmer af regionsrådet.

  Sundhedsbrugerrådets funktion og opgaver er uændret og foreslås videreført.

  Rent praktisk foreslås det, at møderne i Sundhedsbrugerråd og Patientinddragelses-udvalg afholdes på samme dag og i forlængelse af hinanden. Dette vil give mulighed for en generel drøftelse i Sundhedsbrugerrådet af sager/temaer, samt en drøftelse af sager til behandling i Patientinddragelsesudvalget.

  Endvidere foreslås det, at eventuelle medlemssammenfald med Patientinddragelsesudvalget og hhv. Kontaktforum for Handicap og Psykiatrisk Dialogforum kan overvejes i forbindelse med regionsrådets stillingtagen til eventuel fortsættelse af disse fora pr. 1. januar 2018, herunder eventuelle justerede kommissorier.

  Udpegning af medlemmer vil ske på regionsrådsmødet den 28. september 2015.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At kommissorium for Sundhedsbrugerråd i Region Syddanmark pr. 1. januar 2016 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 25-08-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Herdis Hanghøi og Thyge Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 19-08-2015

  Indstillingerne godkendt.

  Ulrik Sand Larsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/1695
  32. Orientering om ansættelser og afskedigelser af direktører, sygehusledelser og centerledere
  fold dette punkt ind Resume

  Der orienteres i denne sag om ansættelser og afskedigelser af direktører, sygehusledelser og centerledere i august måned 2015, jf. tidligere beslutning herom.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet har besluttet, at regionsrådet og forretningsudvalget skal orienteres om ansættelser og afskedigelser af direktører, centerledere og direktører i sygehusledelserne.

  I august måned 2015 er der sket følgende ansættelser:

  • Jane Kraglund er ansat som regionsdirektør i Region Syddanmark pr. 1. oktober 2015.
  • Susanne Lauth er ansat som sygeplejefaglig direktør på Sydvestjysk Sygehus pr. 1. oktober 2015.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2015

  Til orientering.

  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 14/51374
  33. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2015

  Under punktet blev orienteret om:

  ·         Regionsdirektør Jane Kraglund starter 1. oktober 2015. Der vil i den forbindelse blive afholdt en fælles tiltrædelsesreception for den nye regionsrådsformand og regionsdirektør den 9. oktober 2015 kl. 12-14.

  ·         Regionsrådsformanden opfordrede til, at man anvendte de politiske fora, som regionsrådsmedlemmerne har adgang til, hvis man havde brug for at få en politisk dialog om en sag.

  ·         Orientering om status på opstart af ambulancekontrakter

  ·         Orientering om Projekt Smart Vækst og Velfærd og ansættelsen af kommunikationsmedarbejder.

  Forretningsudvalget var enige om følgende udtalelse:

  Udtalelse fra et enigt forretningsudvalg i Region Syddanmark

  Forretningsudvalget konstaterer, at der er indicier for, at den tidligere regionsrådsformand Carl Holst har misbrugt en medarbejders arbejdsindsats i forbindelse med valgkampen. Det tager forretningsudvalget afstand fra. Forretningsudvalget tager endvidere afstand fra ulovligheder i det omfang, de har fundet sted.

  Forretningsudvalget bakker op om Statsforvaltningens undersøgelse, og Region Syddanmark vil stille alle de nødvendige oplysninger til rådighed, ligesom vi vil opfordre Statsforvaltningen til at fremskynde undersøgelsen mest muligt.

  Når Statsforvaltningens vurdering foreligger, vil Regionsrådet tage stilling til eventuelle konsekvenser.


  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 14/51374
  34. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2015

  -

  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  35. LUKKET - evt. køb af ejendom
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 16-09-2015
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring