Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forretningsudvalget - Referat - 12. august 2015

Mødedato
12-08-2015 kl. 15:00 - 18:00

Mødested
Mødelokale 7

Deltagere
 • Stephanie Lose, V
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • John Lohff, C
 • Lasse Krull, C
 • Karsten Hønge, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Thies Mathiasen, O
 • Bo Libergren, V
 • Sonny Berthold, V
 • Preben Jensen, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Revisionsberetninger for regnskabsåret 2014
  2. Revisionsberetning vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. i 2014
  3. Ændret tidsplan for budget 2016
  4. Forslag til budget 2016-2019
  5. Udbygning af Kolding Sygehus - afsluttende Fase 4 projekter
  6. Ekstramidler til Familieambulatoriet i Region Syddanmark
  7. Kræftinitiativer i ”Jo før – Jo bedre"
  8. Orientering om undersøgelser vedrørende administration af forskningsmidler og indtægtsdækket virksomhed
  9. Sundhedsforskning: Støtte af excellente forskningsmiljøer
  10. Sundhedsforskning: Region Syddanmarks ph.d.-pulje og postdoc.-pulje
  11. Forslag til regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2020
  12. CSR Awards 2015
  13. Indstillinger fra Vækstforum
  14. Orienteringer fra Vækstforum
  15. Oprensningen i Kærgård Plantage
  16. Afrapportering fra ligestillingsudvalgets studietur til København, Malmø og Gøteborg
  17. Godkendelse af psykiatri- og socialudvalgets studietur til Trieste 2015
  18. Program for studietur til Sjælland og hovedstadsområdet for udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer
  19. Konstituering af direktion
  20. Meddelelser
  21. Eventuelt
  22. LUKKET - Påbud
  23. LUKKET - Status på IT


  Sagsnr. 15/9709
  1. Revisionsberetninger for regnskabsåret 2014
  fold dette punkt ind Resume

  Revisionens beretning om revision af årsregnskabet for 2014 og revisionsberetning for 2014 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, fremlægges til regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Revisionen har sendt beretning af 15. juni 2015 om revision af årsregnskabet for 2014 (afsluttende) og revisionsberetning for 2014 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion.

  Beretningerne er tidligere fremsendt til regionsrådsmedlemmerne. De forelægges nu til regionsrådets godkendelse.

  Beretningerne indeholder ikke bemærkninger, som regionsrådet skal besvare over for tilsynsmyndigheden, men revisionen har redegjort for konstateringer og anbefalinger.

  Det foreslås, at der svares tilsynet, at revisionens beretninger tages til efterretning, og at uddybende bemærkninger findes i de vedlagte bilag.

  Regionsrådet har tidligere behandlet årsrapport med bilagssamling for 2014 og afgivet den til revisionen.

  Regionsrådet kan, hvis ovenstående revisionsberetninger godkendes, meddele Statsforvaltningen Syddanmark, at regnskabet for 2014 betragtes som endeligt godkendt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At beretning af 15. juni 2015 om revision af årsregnskabet for 2014 med administrationens besvarelser af konstateringer og anbefalinger godkendes.

  At beretning af 15. juni 2015 om revision af årsregnskabet for 2014 med besvarelser videresendes til tilsynsmyndigheden.

  At revisionsberetning for 2014 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, godkendes.

  At beretningen for 2014 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, videresendes til tilsynsmyndigheden.

  At årsrapport samt bilagssamlingen for 2014 endeligt godkendes.

  At årsrapporten fremsendes til tilsynsmyndigheden.

  At ekstraktudskrift med regionsrådets beslutning fremsendes til tilsynsmyndigheden.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/23768
  2. Revisionsberetning vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. i 2014
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet skal afgive en revisionspåtegnet redegørelse for aktiviteten til Sundheds- og Ældreministeriet og til kommunalbestyrelserne i regionen. Dette skal ske senest 1. september 2015.

  Regionsrådet behandlede den 22. juni 2015 en udarbejdet redegørelse for området og besluttede at afgive redegørelsen til revisionen med henblik på udarbejdelse af revisionsberetning.

  Revisionsberetningen er nu udarbejdet og fremlægges til behandling. Revisionen har ikke fundet anledning til afgivelse af bemærkninger, som regionsrådet skal besvare over for tilsynsmyndigheden.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I henhold til cirkulære nr. 9805 af 16. december 2013 om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2014 til regionernes sygehusvæsen m.v. og cirkulære nr. 102 af 6. december 2011 om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet, skal regionsrådet senest 1. september 2015 afgive en revisionspåtegnet redegørelse for aktiviteten på sundhedsområdet til Sundheds- og Ældreministeriet samt til kommunalbestyrelserne i regionen.

  På baggrund af regionens redegørelse har revisionsfirmaet Deloitte udarbejdet vedlagte revisionsberetning.

  Revisionsgennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

  Revisionen anbefaler dog:

  • At særligt årsagerne til efterregistreringerne på sygesikringsområdet bør undersøges, idet omfanget af efterregistreringer er relativt væsentlige og udviser en stigende tendens.
  • At de to revisorerklæringer, der er afgivet omkring COSMIC-systemets applikationskontroller, med fordel kan udvides, idet de to afgivne erklæringer ikke er fuldt dækkende i forhold til regionens behov.
  • At en fælles skabelon til kontrol af registreringskvaliteten, der er udarbejdet i Region Syddanmark, bliver revurderet, således at der på tværs af sygehusene altid er et ajourført minimumsniveau med hensyn til kontrolindsatsen.

  Konklusionen i revisionsberetningen er:

  • At de dispositioner, der er omfattet af indberetningen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
  • At tilskudsbetingelserne i cirkulære nr. 9805 af 16. december 2013 om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud er opfyldt.
  • At tilskudsbetingelserne i cirkulære nr. 102 af 6. december 2011 om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet er opfyldt.
  • At de aktivitetsoplysninger, regionen har indberettet til ministeriet som grundlag for beregning af tilskud og medfinansiering fra kommunerne, er dokumenterede og rigtige, det vil sige uden væsentlige fejl og mangler.
  • At regionens forretningsgange, sagsbehandling, sagsopfølgning samt anvendelse af edb-systemer og rutiner for kvalitetssikring for de berørte områder er hensigtsmæssige og betryggende.

   

  Revisionens anbefalinger vil blive behandlet således:

  • Efterregistreringer på sygesikringsområdet

  Årsagen til den relativt høje grad af efterregistreringer på sygesikringsområdet er blevet afklaret. Stigningen i andelen af efterregistreringer skyldes, at afslutningen på regnskabsåret er blevet fremrykket ved afslutningen af regnskabsåret 2013 og frem. Dette forhold bevirker, at december måneds afregning med yderne ikke når at blive afregnet inden regnskabsåret afsluttes. December måneds afregning vil således fremstå som efterregistreringer rent regnskabsteknisk.  

  • Revisionserklæring

  Mht. revisionserklæringen omkring COSMIC-systemets applikationskontroller, er der med COSMIC-leverandøren CGI og dennes IT-revisor aftalt en proces, hvori de yderligere beskrivelser, regionens revisor har ønsket, bliver indarbejdet i revisionserklæringen for aktivitetsåret 2015.

  • Ajourføring af kontroller af registreringskvaliteten

  I regi af Registreringsgruppen i Region Syddanmark er der tidligere udarbejdet ”fælles forretningsgange for kontroller af registreringskvaliteten for sygehusene/afdelingerne og for dokumentationen af disse”.

  I forbindelse med at de sidste to sygehusenheder i Region Syddanmark overgår til COSMIC-systemet ultimo 2015, er det aftalt med revisoren, at de nuværende minimumskrav i forhold til kontrol og dokumentation af disse ajourføres i forhold til de muligheder, der forelægger i COSMIC-systemet. Dette arbejde vil blive iværksat umiddelbart efter, at den sidste sygehusenhed OUH, er overgået til COSMIC-systemet ultimo 2015.

  For alle anbefalingernes vedkommende gælder, at der vil blive arbejdet med mulighederne for at sikre en øget synlighed af initiativerne, herunder en tydeligere dokumentation af de gennemførte initiativer.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At revisionsberetningen tages til efterretning.

  At administrationen anmodes om at foretage de påtænkte initiativer som beskrevet i dagsordensteksten.

  At redegørelsen, revisionsberetningen og en orientering om de påtænkte initiativer i relation til revisionens anbefalinger sendes til Sundheds- og Ældreministeriet, kommunalbestyrelserne i regionen og tilsynsmyndighederne i øvrigt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/34113
  3. Ændret tidsplan for budget 2016
  fold dette punkt ind Resume

  Aftalen om regionernes økonomi forventes indgået i august 2015.

  I lyset heraf foreslås 2. behandlingen af budgetforslaget rykket/udskudt.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I henhold til Budget- og regnskabssystem for regioner skal:

  • Forretningsudvalget senest 15. august udarbejde forslag til budget for det kommende år.
  • Forslag til budget undergives to behandlinger i regionsrådet med mindst tre ugers mellemrum.
  • 1. behandlingen foregå senest 24. august.
  • 2. behandlingen foregå senest 1. oktober.

  Af regeringsgrundlaget fra juni 2015 fremgår, at ”Regeringen vil i løbet af sommeren gøre status på sundhedsområdet og tage stilling til, hvilke område der særligt skal prioriteres. I lyset af denne status vil regeringen umiddelbart efter sommerferien indbyde Danske Regioner til drøftelse af de økonomiske rammer for regionerne i 2016, således at regionerne kan afslutte budgetlægningen senest 15. oktober 2015”.

  I lyset heraf kan – med udnyttelse af allerede fastlagte mødedatoer – foreslås følgende, ændrede tidsplan for 2. behandlingen af forslag til budget 2016 i forretningsudvalg og regionsråd.

  12/8

  FU: 1. behandling af budget 2016

  24/8

  RR: 1. behandling af budget 2016

  16/9

  Forretningsudvalgsmøde

  28/9

  Regionsrådsmøde

  Ekstraordinært FU-møde: 2. behandling

  7/10

  Forretningsudvalgsmøde

  Ekstraordinært RR-møde: 2. behandling

  I lighed med tidligere år foreslås, at der i umiddelbar forlængelse af økonomiaftalens indgåelse gives en orientering til regionsrådet samt repræsentanter for medarbejdersiden i Hovedudvalget om aftalens indhold og dens konsekvenser for Region Syddanmark. Her vil der også være mulighed for foreløbige tilkendegivelser fra de politiske grupper til budget 2016. Om muligt kunne dette ske i tilknytning til regionsrådets møde i august, alternativt på et særskilt tidspunkt i slutningen af august/starten af september.

  I forlængelse heraf inviterer regionsrådets formand de politiske grupper til forhandlinger om en budgetaftale for 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At forretningsudvalget tiltræder, at der afholdes et ekstraordinært møde den 28. september 2015 vedr. 2. behandling af forslag til budget 2016.

  At forretningsudvalget anbefaler regionsrådet, at budget 2016 vedtages på et ekstraordinært møde den 7. oktober 2015.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2015

  Indstillingen tiltrådt.


  Sagsnr. 15/34113
  4. Forslag til budget 2016-2019
  fold dette punkt ind Resume

  Forslag til budget 2016 forelægges til 1. behandling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Budgetforslaget tager udgangspunkt i overslagsårene 2016-2018, jf. ajourført budget 2015, fremskrevet til 2016-niveau. Overslagsår 2019 er sat lig 2018.

  Hertil vil komme konsekvenserne af aftalen om regionernes økonomi for 2016, der forventes indgået i august 2015, samt lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) for 2015.

  Til brug for 1. behandlingen er udarbejdet sidepapirer vedr. Sundhed, Social og Specialundervisning, Regional Udvikling samt Fælles formål og administration/Renter. Heri redegøres kort for bl.a. status for budgetforslaget samt udfordringer i relation til budget 2016 forud for økonomiaftalens indgåelse.

  I forlængelse af økonomiaftalens indgåelse vil der blive udarbejdet materiale, der gennemgår aftalens hovedelementer og disses konsekvenser for regionen, finansiering m.v.

  Kommunale udviklingsbidrag indgår i finansieringen af regionens opgaver vedr. Regional Udvikling. Størrelsen heraf fastsættes af regionsrådet med forbehold for drøftelse den 26. august 2015 i Kommunekontaktudvalget. Det indstilles, at udviklingsbidraget budgetteres i overensstemmelse med økonomiaftalens forudsætning.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At forretningsudvalget oversender forslag til budget 2016-2019 til 1. behandling i regionsrådet den 24. august 2015.

  At forretningsudvalget indstiller til regionsrådet, at de kommunale udviklingsbidrag i 2016 – med forbehold for drøftelse i Kommunekontaktudvalget – budgetteres i overensstemmelse med økonomiaftalens forudsætning.

  At fristen for forslag fra udvalg og politiske grupper til budget 2016 fastsættes til tirsdag den 8. september 2015.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2015

  Forretningsudvalget besluttede at oversende forslag til budget 2016-2019 til 1. behandling i regionsrådet den 24. august 2015.

  Forretningsudvalget indstiller til regionsrådet:

  At  de kommunale udviklingsbidrag i 2016, med forbehold for drøftelse i Kommunekontaktudvalget, budgetteres i overensstemmelse med økonomiaftalens forudsætning.

  At fristen for forslag fra udvalg og politiske grupper til budget 2016 fastsættes til tirsdag den 8. september.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/26205
  5. Udbygning af Kolding Sygehus - afsluttende Fase 4 projekter
  fold dette punkt ind Resume

  De resterende arbejder i kvalitetsfondsprojektet i Kolding igangsættes. Det drejer sig om en ekstra skopistue (rum til kikkertundersøgelser), 3 intensivstuer samt øget ambulant kapacitet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  De resterende arbejder i forbindelse med kvalitetsfondsprojektet i Kolding skal nu igangsættes.

  Det drejer sig om etablering af et dagkirurgisk center, hvilket kræver en udvidelse af eksisterende skopifunktion. Der etableres derfor 1 ekstra skopistue i blok 2. Yderligere skal der ske en udvidelse af den intensive kapacitet med 3 ekstra intensivstuer. I ansøgningen til ekspertpanelet er der desuden angivet et behov for øget ambulatorie kapacitet for at kunne håndtere den øgede aktivitet efter indflytningen af Fredericia Sygehus. Dette kapacitetsbehov sikres ved at istandsætte dele af blok 3 og 5 til ambulatorier.

  Det samlede budget til de ovenævnte projekter er 22,352 mio. kr. (indeks 108,8) fordelt i årene 2015 til 2017. Budgettet er den resterende del af kvalitetsfondsprojektets samlede ramme. Udgiften fordeler sig med vejledende rammebudgetter på ca. 5 mio. kr. til dagkirurgi i blok 2, 3,6 mio. kr. til intensiv i blok 7 og 9 mio. kr. til ambulatorier og indretning af kontorer i blok 3 og 5. Herudover er der inden for budgetterne afsat midler til omkostninger, egne arbejder og anskaffelser. Niveauet for omfanget af ombygningsarbejder for ambulatorier justeres løbende af hensyn til projekternes overholdelse af totalrammen. 

  Projekterne vil være den sidste del af kvalitetsfondsprojektet, og det er vurderingen, at når disse projekter er gennemført, vil projektet have levet op til tilsagnsbetingelserne.

  Det indstilles, at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultaterne under hensyn til, at den samlede totalramme for kvalitetsfondsprojektet i Kolding kan overholdes.

  Der er udarbejdet idéoplæg vedr. indretning af skopifunktion i blok 2 og udvidelse af intensiv. Idet indretning til ambulatorier og kontorer udføres etapevis i perioden 4 kvartal 2015 til 2017, og at niveauet for disse arbejder justeres i overensstemmelse med totalrammen, er der for disse arbejder ikke udfærdiget decideret idéoplæg. Det er dog en naturlig forudsætning og vurdering, at der inden for de midler, der er til rådighed, kan skabes ambulatorier, der kapacitets- og kvalitetsmæssigt er i overensstemmelse med tilsagnsbetingelserne.

  Der vil således ved gennemførelse af de resterende projekter beskrevet under fase 4 kunne skabes et funktionsdygtigt akutsygehus i Kolding.

  Regionsrådet har tidligere meddelt anlægsbevilling til fase 4 på 31,0 mio. kr. til blodprøvetagning, dialyse, og tilpasning af klyngekøkken på mødet den 16. december 2013 samt 2,0 mio. kr. den 24. juni 2013 vedr. rådgivning.

  Det indstilles, at der meddeles tillæg på 22,352 mio. kr. til anlægsbevilling vedr. fase 4, og at afsatte rådighedsbeløb i 2015-2017 vedr. fase 4 tilpasses inden for den samlede tilsagnsramme, jf. ajourført udgiftsprofil i den seneste kvartalsrapportering som gengivet i nedenstående skema:

  Mio. kr.

  Rådighedsbeløb (indeks 108,8) – Fase 4

  Forbrug 31.12.14

  2015

  2016

  2017

  I alt

  6,408

  30,400

  13,600

  5,000

  55,408

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At idéoplægget for udvidelse af intensiv kapacitet godkendes.

  At idéoplægget for etablering af ny skopistue godkendes.

   

  At rådighedsbeløbet tilpasses, jf. ovenstående skema.

  At der meddeles tillæg til anlægsbevilling vedr. fase 4 på 22,352 mio. kr. (indeks 108,8), således at den samlede anlægsbevilling er på 55,408 mio. kr.

  At Sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultaterne inden for den afsatte anlægsøkonomi.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 25-06-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Lasse Krull og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/25386
  6. Ekstramidler til Familieambulatoriet i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Finansloven for 2015 indeholdt ekstramidler til Familieambulatorierne.

  Region Syddanmark skulle inden den 24. juni 2015 indsende accept af Sundhedsstyrelsens tilskudsbetingelser. Accepten er således indsendt til Sundhedsstyrelsen efter sagens behandling i Sundhedsudvalget med forbehold for regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund
  I forbindelse med satspuljeaftalerne for 2007 og 2008 blev der afsat 31,5 mio. kr. årligt til etablering af regionale familieambulatoriefunktioner i alle fem regioner.

  Sundhedsstyrelsen har sidenhen forlænget projektet, således at det nu varer til udgangen af 2015.

  Midlerne til familieambulatorierne er afsat permanent, og det er hensigten, at midlerne skal overføres til regionernes bloktilskud, når evalueringen foreligger, og den er blevet vurderet.

  Med Region Syddanmarks vidtstrakte geografi blev der besluttet en organisering, der skulle sikre, at tilbuddet blev geografisk tilgængeligt for den gravide, barnet og familien omkring dem, hvilket indebar en vis geografisk spredning af funktionen.

  Familieambulatoriet er en enhedsorganisation, hvor OUH har det overordnede ansvar for, at Familieambulatoriet i Region Syddanmark leverer et helhedsorienteret tilbud til målgruppen. Dette ved hjælp af et team af speciallæger i obstetrik og pædiatri, socialrådgivere, psykologer og jordemødre i tæt samarbejde med praktiserende læger og sundhedsplejersker.

  Den obstetriske indsats blev placeret på OUH med satellitter på sygehusene i Kolding, Esbjerg og Sønderborg.

  Den pædiatriske og psykologiske indsats blev placeret på OUH og Sønderborg (nu Aabenraa) med udefunktion fra Sønderborg (Aabenraa) 1-2 gange om måneden henholdsvis Esbjerg og Kolding. Årsagen til at den pædiatriske indsats ikke blev lokalt forankret på Esbjerg og Kolding Sygehuse, skyldtes at specialeplanen kun tillod, at regionsfunktionen socialpædiatri blev placeret to steder i regionen.

  Målgruppe
  Målgruppe for familieambulatoriets virke er:

  1. Gravide med et aktuelt eller tidligere (op til 2 år) forbrug af afhængighedsskabende medicin, alkohol og/ eller andre rusmidler. Forbrugets karakter defineres nærmere i Familieambulatoriets inklusionskriterier.

  2. Gravide, hvis partner eller andre nære omsorgspersoner for det ventede barn har et problematisk forbrug af afhængighedsskabende medicin, alkohol og/eller andre rusmidler.

  3. Børn op til skolealderen, som i fostertilstanden har været eksponeret for afhængighedsskabende medicin, alkohol og/ eller andre rusmidler

  Ekstra midler
  I forbindelse med aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018 blev der afsat yderligere midler til familieambulatorierne med henblik på at understøtte det tværfaglige samarbejde med det øvrige hospitalsvæsen såvel som de kommunale myndigheder på det sociale område. De ekstra midler kan også anvendes til afvikle eventuelle pukler inden for de opfølgende børneundersøgelser. Se vedlagt DUT-høring den 17. november 2015.

  Tilførelsen af midler indebærer således ikke, at familieambulatorierne skal varetage nye opgaver.

  Region Syddanmark har for 2015 fået tilsagn om i alt 8.486.000 kr., heri indgår de ekstra midler på 1.786.000 kr. Se vedlagte tilsagnsskrivelse af 27. maj 2015. De øvrige midler på 6.700.000 kr. (8.486.000 kr. minus 1.786.000 kr.) hører til de oprindelige midler afsat ved satspuljeaftalerne 2007-2008.

  De ekstra midler på 1.786.000 kr. bevilget for 2015 foreslås i Region Syddanmark anvendt til at afbøde de udfordringer, som organiseringen har medført i forhold til at den pædiatriske opfølgning i familieambulatoriet på henholdsvis Esbjerg og Kolding Sygehus foretages af personale på anden matrikel.

  De ekstra midler, som følge af satspuljefordelingen 2015 – 2018 vil derfor primært blive brugt til at ansætte sekretær og socialrådgiver lokalt på henholdsvis Kolding og Esbjerg Sygehuse. Dette med henblik på at støtte den socialfaglige indsats og samarbejdet samt knytte funktionerne sammen. Samtidig vil børnedelen blive løftet på det psykologfaglige område. Alene på OUH er 236 børn indskrevet i Familieambulatoriet primo maj 2015. Se vedlagte oversigt over antal børn indskrevet i de regionale familieambulatorier primo maj 2015.

  De ekstra midler planlægges fordelt på følgende vis årligt fra 2015 til og med 2018:

  OUH

  Kolding

  Esbjerg

  Sekretær

  173.000

  173.000

  Socialrådgiver

  195.000

  195.000

  Psykolog

  230.000

  I alt

  966.000

  I det omfang, der er aktivitetsmæssige konsekvenser, vil baseline blive korrigeret i overensstemmelse hermed.

  De ekstra midler fra satspuljefordelingen 2015-2018 udmøntes ikke ensartet henover årene 2015 til 2018. Der bliver udmøntet flest penge i 2015, hvorefter beløbet falder.

  Derfor planlægges der overført uforbrugte midler fra 2015 til de efterfølgende år for at kunne fastholde de opnormerede personaleressourcer. Det betyder, at der budgetteres med 966.000 kr. i 2015 til ekstra personaleressourcer, selvom der er givet tilsagn om 1.786.000 kr. i 2015. Der forventes således overført 820.000 kr. til 2016. Dette sker ifølge aftale med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  Når midlerne bliver permanente efter 2018 skal udgifter tilpasses i forhold til den aftalte finansiering i lov- og cirkulæreprogrammet.

  Proces
  Grundet den korte tidsfrist har det været nødvendigt at indsende accept for anvendelse af det ekstra tilskud til Familieambulatoriet inden den 24. juni med forbehold for regionsrådets godkendelse den 24. august 2015.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At der meddeles indtægtsbevilling på 1.786.000 kr. i 2015 til styrkelse af familieambulatoriet.

  At der meddeles udgiftsbevilling på 1.786.000 kr. til de i sagsfremstillingen beskrevne aktiviteter.

  At udmøntningen for 2016 og frem sker i forbindelse med udmøntningen af lov- og cirkulæreprogrammet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 23-06-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Peter Christensen, Thyge Nielsen og Susanne Eilersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/27168
  7. Kræftinitiativer i ”Jo før – Jo bedre"
  fold dette punkt ind Resume

  Regeringen og Danske Regioner har i februar 2015 indgået aftale om udmøntning af midlerne fra regeringens sundhedsudspil ”Jo før – jo bedre” til en styrket kræftindsats. Der forelægges forslag til anvendelse af midlerne i kategorien ”Øget kapacitet til udredning af kræft”, samt en status på de øvrige områder. Der anbefales blandt andet afsat en leasingramme til investering i relevant kræftapparatur.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regeringen og Danske Regioner har i februar 2015 indgået aftale om udmøntning af midlerne fra regeringens sundhedsudspil ”Jo før – jo bedre” til en styrket kræftindsats, jf. vedlagte udmøntningsaftale. Initiativer falder inden for fire hovedgrupper og regionens forventede andel af midlerne ses i nedenstående tabel. Der forelægges forslag til anvendelse af midlerne i kategorien ”Øget kapacitet til udredning af kræft”, samt en status på de øvrige områder.

  Initiativer, RSD andel, mio. kr.

  2015

  2016

  2017

  2018

  Bedre redskaber til hurtigere at opdage kræft

  8,6

  8,6

  12,9

  12,9

  Øget kapacitet til udredning af kræft

  23,7

  23,7

  50,6

  50,6

  Øget kapacitet til skånsom kirurgi

  5,4

  5,4

  10,8

  10,8

  Styrket palliativ indsats for uhelbredeligt syge børn

  3,2

  3,2

  3,2

  3,2


  Øget kapacitet til udredning af kræft:
  Formålet er at give de praktiserende læger udvidet adgang til at henvise direkte til diagnostiske undersøgelser på sygehuset og bl.a. i tilknytning hertil er der lagt op til etablering af udvidet diagnostisk kapacitet på sygehusene. Som grundlag for udmøntning af midlerne via bloktilskuddet, skal der udarbejdes en samlet plan for kapacitetsudbygningen, som skal forelægges Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.  På baggrund af drøftelser med sygehusene foreslås midlerne anvendt på følgende områder, og disse indgår i regionens input til kapacitetsudbygningsplan:

  • Udbygning og udbredelse af mulighed for direkte henvisning til åbne ultralydsambulatorier.

  Sygehus Lillebælt i Vejle har i en årrække haft gode erfaringer med, at almen praksis har haft mulighed for at henvise direkte til ultralydsscanning i et åbent ultralydsambulatorium. Der er i dag lignende funktioner på radiologisk afdeling i Middelfart og Sønderborg. Dette kan være en organisering, som kan bidrage til at praktiserende læge hurtigere kan få en afklaring af patienter, som fremviser almindelige symptomer, men hvor der kan være en risiko for ondartet sygdom.

  Det foreslås, at tilbuddet i lignende organiseringer etableres på regionens øvrige sygehusenheder, forventeligt i løbet af 2. halvår 2015. Der vurderes behov for anskaffelse af ekstra ultralydsapparatur, og samtidig foreslås afsat en ramme til uddannelse af ultralydsradiografer til varetagelse af opgaven sammen med radiologer.

  • Øget kapacitet inden for klinisk patologi 

  Det kan konstateres, at patologiske undersøgelser aktuelt udgør en større flaskehals inden for udredningen af kræft. Der lægges derfor op til at prioritere midler til dette område. Det drejer sig især om målrettede investeringer i avanceret apparatur, som kan bidrage til at øge kapaciteten og yderligere automatisere kliniske arbejdsprocesser og derved frigøre kapacitet på personalesiden.

  Herudover satses på at frigøre kapacitet gennem opgaveglidning fra læger til bioanalytikerne ved uddannelse af bioanalytikere til at varetage relevante opgaver i forhold til udskæring af operationspræparater og mikroskopering. Der er foreslået afsat en ramme til investering i apparatur og til uddannelse.

  • Udvidet kapacitet til kikkertundersøgelser ved mistanke om tyk- og endetarmskræft.

  I screeningsprogrammet for tarmkræft, som startede primo 2014, er der set en højere deltagerprocent end forventet (over 60 pct.) og samtidig er der flere med positive afføringsprøver, som skal have gennemført koloskopi. Dette sammenholdt med en øget opmærksomhed på symptomer, som har betydet, at flere patienter bliver henvist fra almen praksis uden om screeningen, har medført øget pres på kapaciteten til koloskopi på regionens sygehuse. Derfor er der behov for at investere i en øget udredningskapacitet inden for dette område, hvilket bl.a. indebærer en udbygning med flere endoskopisøjler m.v. på flere af regionens sygehuse. Der afsættes en ramme til investering i udstyr.

  • Aktivitetsfinansiering af kræftudredning

  Generelt må der i de kommende år forventes en stigende aktivitet på sygehusene til både udredning og behandling af flere kræftpatienter, alene den demografiske udvikling med flere ældre, vil medføre en stigning i nye kræfttilfælde, og dermed et øget kapacitetsbehov på sygehusene. Udover ovenstående målrettede initiativer vil midlerne derfor også skulle anvendes til at finansiere dele af denne løbende øgede aktivitet.  Den billeddiagnostiske udredning er omfattet af en aktivitetsbestemt finansieringsmodel, hvorfor det foreslås at en større andel af midlerne allokeres til regionens meraktivitetspulje.

  Der lægges op til, at apparaturanskaffelserne leasingfinansieres med en ydelsesprofil fordelt ud i perioden 2015-2018. De enkelte områder og estimat over økonomi er nærmere beskrevet i det vedlagte bilag.

   

  Bedre redskaber til hurtigere at opdage kræft:
  Formålet er at give de praktiserende læger bedre redskaber til udredning af patienter med uklare symptomer gennem en bred uddannelsesindsats, og/eller mulighed for styrket specialistrådgivning fra sygehusene.  Rammerne for indsatsen er ved at blive fastlagt centralt med inddragelse af SST, PLO og DSAM, og dette arbejde afventes før der forelægges forslag til udmøntning i Region Syddanmark. 

   

  Øget kapacitet til skånsom kirurgi:
  Formålet er at prioritere midler til særlige behandlingsområder, hvor det er dokumenteret, at nye eller mere skånsomme former for kirurgi kan forbedre overlevelse/livskvalitet for patienten. Der er nedsat en gruppe med repræsentanter fra bl.a. Sundhedsstyrelsen og regionerne, som skal udarbejde fagligt oplæg til hvilke områder, der har størst potentiale og som bør prioriteres. Resultatet af dette arbejde afventes, før der forelægges forslag til udmøntning i Region Syddanmark.

   

  Styrket palliativ indsats for uhelbredeligt syge børn:
  Formålet er at forbedre den udgående indsats til behandling af børn med livstruende sygdom i eget hjem. Indsatsen skal koncentreres om at styrke de udgående teams på sygehusene, som er specialiseret i børns behov. Der er aktuelt nedsat en regional arbejdsgruppe, der skal udarbejde forslag til udmøntning i Region Syddanmark. Der forventes at blive forelagt en sag til politisk behandling i 3. kvartal 2015.

   

  Økonomi
  På finansloven er afsat midler til initiativerne i ”Jo før, Jo bedre”. Hovedparten udmøntes i lov- og cirkulæreprogrammet 2015/2016, der forventes at foreligge i forbindelse med indgåelse af en økonomiaftale for 2016.

  Henset til mulighederne for at komme i gang med initiativerne på kræftområdet hurtigst muligt anbefales, at der allerede nu meddeles leasingbevilling på 21,0 mio. kr. til finansiering af de apparaturanskaffelser, der er nødvendige for at gennemføre planen.  Den samlede økonomi i planen, inkl. anskaffelser, for så vidt angår ”Øget kapacitet til udredning af kræft” er nærmere beskrevet i vedlagte notat. Øvrige økonomiske konsekvenser af initiativerne på kræftområdet udmøntes i forbindelse med udmøntningen af lov- og cirkulæreprogrammet og/eller ved senere særskilt sagsfremlæggelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At plan for forøgelse af kapacitet til udredning af kræft godkendes.

  At der meddeles leasingbevilling til anskaffelse af apparatur for 21,0 mio.kr. i 2015.

  At øvrige økonomiske konsekvenser af planen udmøntes i forbindelse med udmøntningen af lov- og cirkulæreprogrammet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 23-06-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Peter Christensen, Thyge Nielsen og Susanne Eilersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/8358
  8. Orientering om undersøgelser vedrørende administration af forskningsmidler og indtægtsdækket virksomhed
  fold dette punkt ind Resume

  Der er igangsat en intern undersøgelse af forvaltningen af anden indtægtsdækket virksomhed end forskningsmidler på Region Syddanmarks sygehusenheder. 

  13.000 bilag er blevet screenet, heraf er 2.260 bilag blevet udvalgt til nærmere undersøgelse af sygehusene. Den samlede rapportering forventes at foreligge i sensommeren 2015.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er i 2015 fremkommet to undersøgelser, der helt eller delvist vedrører Region Syddanmarks forvaltning af forskningsmidler på sygehusområdet. På baggrund af disse undersøgelser har sygehusledelsen i foråret igangsat en intern undersøgelse af forvaltningen af anden indtægtsdækket virksomhed end forskningsmidler på Region Syddanmarks sygehusenheder.  

  Status og konklusioner på undersøgelserne er beskrevet nedenfor.

  Rigsrevisionens beretning
  Rigsrevisionens undersøgelse har omfattet en række af regionernes hospitaler. For Region Syddanmarks vedkommende har undersøgelsen omfattet OUH og Sygehus Lillebælt   

  Rigsrevisionens beretning om forskningsmidler på hospitalerne har følgende hovedkonklusioner:

  • En særegen afvigende forvaltningskultur.
  • Interne kontroller sikrer ikke, at retningslinjer bliver fulgt, og at der er sikkerhed for, at forskningsmidlerne bliver anvendt til formålet.
  • Uklar ansvarsfordeling og ansvarsdefinition.
  • Forskningsmidler fra flere forskningsprojekter blandes sammen.
  • Inaktive forskningsprojekter lukkes ikke.
  • Udgifter til forskning adskilles ikke i tilstrækkelig omfang fra driftsudgifter.
  • Regionens tilsyn med hospitalernes forvaltning af forskningsmidler er utilstrækkelig.

  Deloittes gennemgang
  For at få en mere omfattende og dybtgående undersøgelse af området bad Region Syddanmark parallelt med Rigsrevisionens undersøgelse regionens eksterne revisor Deloitte om at gennemgå forholdene vedrørende administrationen af forskningsmidler.

  Deloittes gennemgang har følgende hovedkonklusioner:

  • Der er ikke fundet indikationer på misbrug af midler, eller at midlerne ikke er anvendt til det bevilgede formål.
  • Kun få tilfælde, hvor udgifterne ikke er afholdt i overensstemmelse med regionens regler og praksis.
  • Generelt efterleves regionens regler og praksis.
  • Der er generelt et hensigtsmæssigt og betryggende kontrolmiljø, men der bør strammes op på dokumentation for udførte kontroller.

  Svar til Økonomi- og Indenrigsministeriet
  Økonomi- og Indenrigsministeriet har på baggrund af rigsrevisionens beretning anmodet Region Syddanmark om at forholde sig til beretningens konklusioner.

  I svaret til ministeriet anfører Region Syddanmark med henvisning til Deloitte-undersøgelsen bl.a., at Rigsrevisionens stærke kritik af manglende kontrolindsats og indtrykket af ”en afvigende særegen forvaltningskultur” ikke kan genkendes som dækkende for administrationen af forskningsmidler i Region Syddanmark.

  De konkrete kritikpunkter vedrørende især mangelfulde bilagspåtegninger, samt dokumentation af kontroller og ledelsesopfølgning tages til efterretning. 

  Intern undersøgelse vedrørende indtægtsdækket virksomhed medicinafprøvninger
  På baggrund af hovedkonklusionerne i ovennævnte undersøgelser, besluttede sundhedsdirektøren, at der gennemføres en intern undersøgelse, som kortlægger sygehuses forvaltning af udgifter tilknyttet indtægtsdækket virksomhed.

  Undersøgelsen omfatter driftsområderne somatik og psykiatri under sundhed. Da ovennævnte undersøgelser fra Rigsrevisionen og Deloitte har vedrørt indtægtsdækket indtægt i form af forskningsmidler, er denne undersøgelse afgrænset til at kortlægge anden indtægtsdækket virksomhed end forskningsmidler.

  Endvidere er alle afdelingerne på sygehusenhederne blevet bedt om at oplyse, om der skulle findes selvstændige projekter, hvor der benyttes pengeinstitutkonti og/eller regnskabskonti udenfor den regionale bankaftale/økonomisystem.

  Undersøgelsen udføres som intern kontrol af Regnskab og Finans med bistand fra sygehusenes økonomafdelinger.

  Bilagene, som undersøges, omfatter perioden 2012-2014, svarende til den periode, hvor det er et krav, at bilagene skal opbevares i regionen.

  Der er tale om et bilagsregister på godt 13.000 bilag, som er screenet med henblik på at udtage bilag til særlig gennemgang. Med udgangspunkt i en vurdering af væsentlighed og risiko har regnskabsafdelingen udvalgt i alt 2.260 bilag, som man har bedt sygehusene om at undersøge nærmere. Udgiftsmæssigt repræsenterer de udtagne bilag ca. 1/3 af de samlede udgifter. Særligt udgifter forbundet med køb af IT-udstyr, rejseudgifter, repræsentation, evt. honorering af familie­med­lemmer og gavekort er udtaget til særlig kontrol, da de vurderes som særligt risikofyldte.

  Bilagsgennemgangen er nu tilendebragt, og der er ikke fundet tegn på misbrug, men der kan i lighed med de foregående undersøgelser konstateres et antal mangler vedrørende dokumentation.

  På baggrund af undersøgelsens fund og konklusioner, vil der blive udarbejdet revideret regionsdækkende instruks og vejledning vedrørende håndtering af eksternt finansierede aktiviteter.

  Der forventes at foreligge en samlet rapportering i sensommeren 2015.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2015

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 23-06-2015

  Sundhedsudvalget indstiller til Regionsrådet, at sagen tages til orientering.

  Peter Christensen, Thyge Nielsen og Susanne Eilersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 14/32395
  9. Sundhedsforskning: Støtte af excellente forskningsmiljøer
  fold dette punkt ind Resume

  To centre indstilles til bevilling fra Region Syddanmarks pulje til støtte af excellente kliniske forskningsmiljøer. Et internationalt vurderingspanel har fundet de to centre excellente på hver deres område.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forbindelse med udmøntning af ”Politik for Sundhedsforskning” har regionsrådet på mødet den 16. december 2013 tiltrådt en ny ambitiøs plan for fremme af den excellente kliniske forskning i Region Syddanmark. Den excellente forskning skal understøtte patientbehandlingen på allerhøjeste niveau. Regionrådet afsatte i den anledning 5 mio. kr. årligt til etablering af 1- 2 excellente kliniske forskningsmiljøer om året i Region Syddanmark.

  Det Regionale Strategiske Forskningsråd har afsluttet den vurderingsproces, som i indeværende indstilling har ført til anbefalingen af støtte til to forskningsmiljøer, der er på højeste internationale plan, hvad angår patientbehandling og forskning.

  Efter en prækvalifikationsrunde med vurderinger fra internationale forskere og klinikere, var to ansøgninger tilbage, som begge viste sig kvalificerede til at gå videre i processen med en dybdegående ansøgning og vurdering.

  I 2. runde blev Jørgen Frøkiær engageret som uafhængig formand for vurderingsprocessen. Han blev udpeget på baggrund af sin rolle som formand for Det Nationale Frie Forskningsråd for Sundhed og Sygdom, og hans erfaring som topforsker, professor og leder af Nuklear Medicin ved Aarhus Universitetshospital.

  De to ansøgninger blev sendt til vurderinger af internationale fageksperter fra England, Skotland, Sverige, Holland og Frankrig. Som afslutning på processen afholdtes den 10. juni 2015 et evalueringsmøde, hvor de internationale fageksperter og formanden samledes for at interviewe ansøgerne og komme overens i forhold til spørgsmålet om forskningsmiljøerne er excellente i klinik og forskning. 

  På baggrund af denne grundige proces fandtes begge ansøgninger kvalificerede som excellente kliniske forskningsmiljøer. Det er:
   

  •        Cardiovascular Centre of Excellence

  •        Danish Colorectal Cancer Center South

  Cardiovascular Centre of Excellence på OUH er Excellent, fordi centret via forskning og klinik på højt internationalt niveau vil finde frem til bedre diagnose, forebyggelse og behandling af hjertekarsygdomme.  Forskningen bygges op omkring undersøgelse af 15.000 personer i Region Syddanmark. 

  Potentialet for ny og fremragende forskning inden for hjertekarsygdomme opstår særligt ved et bredt samarbejde på tværs af klinikker og forskningsdiscipliner i Region Syddanmark, som sikrer en helhedstilgang til forskning i hjertekarsygdomme. Det involverer kardiologi, karkirurgi, hjertekirurgi, billeddiagnostik, endokrinologi og epidemiologi. Desuden er tilknyttet sundhedsøkonomiske eksperter, der sikrer omkostningseffektiv implementering af forskningsresultater.

  Danish Colorectal Cancer Center South på Sygehus Lillebælt er excellent, fordi centret bedriver forskning og klinik på højt international plan med det mål at optimere og skræddersy behandling til den enkelte patient med colorectal/tyktarmskræft. Særligt er det for centrets metoder, at patienten inddrages i beslutningsprocessen om den bedst egnede behandling. 

  På forskningssiden igangsættes studier hele vejen rundt om patienten og emnet med involvering af en række specialer: onkologi, kirurgi, patologi, radiologi, molekylær biologi og laboratoriefag.  Desuden udvikles en platform, der skal sikre klinikerne en hurtig adgang til den nyeste viden, så patienten altid kan få den bedste behandling af colorectal cancer.

  Det indstilles derfor at Danish Colorectal Cancer Center South støttes med 1,5 mio. kr. hvert år i 5 år, og at Cardiovascular Centre of Excellence støttes med 1,5 mio. kr. hvert år i 5 år.

  Centrene evalueres løbende undervejs af et internationalt fagpanel, der skal sikre, at centrene fortsat udvikles i excellent retning, og opfylder de betingelser, der er for at være et Center for Klinisk Excellence i Region Syddanmark.

  Der er vedlagt beskrivelser af de to indstillede centre.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At Danish Colorectal Cancer Center South støttes med 1,5 mio. kr. hvert år i 5 år.

   

  At Cardiovascular Centre of Excellence støttes med 1,5 mio. kr. hvert år i 5 år.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 23-06-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Peter Christensen, Thyge Nielsen og Susanne Eilersen deltog ikke i sagens

  behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/24779
  10. Sundhedsforskning: Region Syddanmarks ph.d.-pulje og postdoc.-pulje
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmarks ph.d.-pulje og Region Syddanmarks postdoc.-pulje har været i 1. opslag for 2015. Der er i 1. opslag 2015 11 mio. kr. i ph.d.-puljen og 6,4 mio. kr. i postdoc.-puljen. Postdoc.-puljen støtter kliniske forskerstillinger, efter at en ph.d.-grad er opnået.

  Der indstilles 22 ph.d.-projekter og 4 postdoc.-stillinger. Desuden indstilles, at uafhentede og uforbrugte midler i postdoc.-puljen omsættes til forskning i ny kvalitetsdagsorden.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet besluttede i 2010, at ph.d.-puljen på 20 mio. kr. om året skulle gøres permanent fra 2011. Samme år etablerede regionsrådet også en permanent pulje på 5 mio. kr. til støtte af såkaldte postdoc.-stillinger, det vil sige stillinger, hvor praktisk klinisk virke og forskning kombineres og integreres. Postdoc.-stillinger indgår som et væsentligt led i en forsat karrierevej som forsker og kliniker. 

  Ved hjælp af puljerne opbygges et stærkt rekrutteringsgrundlag af dygtige klinikere, som kan medvirke til en fortsat varetagelse og udvikling af de kliniske funktioner på højt specialiseret niveau.

  I indeværende 1. opslag af ph.d.-puljen 2015 indkom 37 ansøgninger for i alt 18,5 mio. kr. og 11 ansøgninger til postdoc.-puljen for i alt 7,1 mio. kr. 

  Ansøgningerne til ph.d.-puljen og postdoc.-puljen er vurderet af et fagligt bedømmelsesudvalg under Det Regionale Strategiske Forskningsråd. På baggrund af udvalgets vurderinger har Det Regionale Strategiske Forskningsråd prioriteret 22 ph.d.-studier for i alt 11 mio. kr. Ansøgningerne opfylder alle gældende krav til høj kvalitet og relevans i forhold til udviklingen af den kliniske praksis i Region Syddanmark. 

  Der fandtes fire støtteegnede ansøgninger til postdoc.-stillinger for i alt 2,3 mio. kr. Der er således i postdoc.-puljen et restbeløb på 4,1 mio. kr. Det Regionale Strategiske Forskningsråd anbefaler, at restbeløbet slås op i 2015, og således gøres tilgængelig for nye postdoc.-stillinger på sygehusene i Region Syddanmark.  

  Aktivering af uafhentede midler i post.doc-puljen
  I Region Syddanmarks postdoc.-pulje skubbes uddelte, men uafhentede midler helt naturligt fra år til år. Det skyldes, at postdoc’en først kan hente bevillingen, når han/hun er ansat i en stilling som postdoc. på Syddansk Universitet, hvilket kan tage op til et år. Desuden er der uforbrugte midler til rådighed i puljen, hvor bevillingsmodtagerne af forskellige årsager ikke har ønsket at modtage bevillingen. 

  Det forslås derfor, at nogle af disse midler aktiveres i nye postdoc.-stillinger målrettet forskning i emner, der er særligt relevante for Region Syddanmarks sundhedsvæsen. Her står forskning i udvikling af en ny kvalitetsdagsorden for sygehusene meget højt på den nationale og regionale dagsorden. En dagsorden som blandt andet giver patienterne en ny og meget aktiv rolle i udvikling af sundhedsvæsenets ydelser, samt sætter nogle helt nye ledelsesværktøjer i spil i klinikken. Dette område er på trods af sin vigtighed sparsomt beskrevet med forskning i Danmark, og giver Region Syddanmark en oplagt mulighed for at være på forkant.  

  Region Syddanmark har da også alle forudsætningerne for at netop at skabe ny relevant forskning inden for dette felt:

  • For det første er der etableret et tæt samarbejde mellem Region Syddanmark og sundhedsorganisationen Virginia Mason Medical Organisation, Seattle, Washington, USA, som er førende inden for patientinvolvering og ledelse ved optimering af sundhedsvæsenet.
  • For det andet er der allerede udpeget tre modelsygehuse for opbygning og implementering af en ny kvalitetsdagsorden. Sygehus Lillebælt, Sygehus Sønderjylland og Sydvestjysk Sygehus, hvor de første erfaringer kan uddrages.
  • For det tredje har Region Syddanmark Center for Kvalitet/Forskningsinitiativet for forskning i Sundhedsvæsenet, som har erfaringen og et tæt samarbejde med Syddansk Universitet om netop den forskning, der er behov for.

  Det indstilles derfor, at uafhentede og uforbrugte midler i postdoc.-puljen afsættes til Center for Kvalitet til støtte af 3 postdoc.-stillinger med hver 900.000 kr. til forskning inden for den nye kvalitetsdagsorden. Midlerne udbetales over 3 år med 900.000 kr. i hvert af årene 2016, 2017 og 2018. Midlerne indbefatter løn til postdoc.-stillingerne samt drift af tilknyttede forskningsprojekter. Det er vigtigt, at midlerne målrettes projekter bestemt af behov og ønsker på sygehusene. Sygehusledelserne skal derfor involveres, når der skal udpeges postdoc.-stillinger. Desuden skal postdoc.-stillingerne vurderes i bedømmelsesudvalget for postdoc.-puljen, så der er garanti for den forskningsmæssige kvalitet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At 22 ph.d.-projekter støttes for i alt 11. mio. kr.

  At 4 postdoc-stillinger støttes for i alt 2,3 mio. kr.

  At restbeløbet på 4,1 mio. kr. i postdoc.-puljen sættes i genopslag i 2015.

  At uafhentede midler for i alt 2,7 mio. kr. i postdoc-puljen aktiveres i 3 nye postdoc.-stillinger til forskning i ny kvalitetsmodel.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 23-06-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Peter Christensen, Thyge Nielsen og Susanne Eilersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/18315
  11. Forslag til regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2020
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet skal, med bidrag fra Det Regionale Vækstforum, vedtage en regional vækst- og udviklingsstrategi i indeværende valgperiode, jf. lov om erhvervsfremme og regional udvikling.

  Forslaget til en regional vækst- og udviklingsstrategi forelægges til regionrådets vedtagelse, hvorefter det sendes i offentlig høring i 10 uger frem til den 2. november 2015.

  Forslaget til udviklingsplanen er udarbejdet på baggrund af en række analyser og i tæt dialog med kommunerne og andre nøgleaktører. Udvalget for regional udvikling har styret processen. Der har desuden været nedsat et politisk koordinationsudvalg med repræsentation fra KKR og regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet skal, med bidrag fra Det Regionale Vækstforum, vedtage en regional vækst- og udviklingsstrategi i indeværende valgperiode, jf. lov om erhvervsfremme og regional udvikling. Strategien afløser ved sin endelige vedtagelse ”Det Gode liv som vækstskaber. Regional Udviklingsplan 2012-15.”

  Regionsrådet godkendte på sit møde den 26. maj 2014 processen for udarbejdelsen af en ny strategi, herunder en møderunde med de 22 syddanske kommuner.

  Strategien beskriver den ønskede fremtidige udvikling og de regionale vækst- og udviklingsvilkår, og integrerer erhvervsbidraget i den samlede regionale udviklingsindsats.

  Der har i udarbejdelsen af strategien været gennemført en lang række aktiviteter, der har involveret mange aktører. Udvalget for Regional Udvikling har iværksat en række analyser, herunder et samlet regionalt udfordringsbillede og omfattende analyser af hver kommune. På den baggrund har udvalget gennemført en møderække med hver af de syddanske kommuner i efteråret 2014, og afholdt møder i det nedsatte politiske koordinationsudvalg med kommunale og regionale repræsentanter for at fremme sammenhængen med de kommunale planstrategier og udviklingsstrategier. Konklusionerne fra kommunerunden blev afrapporteret til regionsrådet på mødet den 23. marts 2015. Udvalget har desuden holdt møde med Vækstforum og Syddansk Uddannelsesaftale. Udvalgsformanden for Regional Udvikling har endvidere holdt møder med en række af regionsrådets udvalg, Mobilitetsrådet og præsenteret og drøftet strategien på to møder i KKR Syddanmark med mere.

  Region Syddanmark og KKR Syddanmark var den 13. april 2015 værter for Syddansk Topmøde, hvor en bred deltagerkreds med kommuner, landspolitikere, faglige og frivillige organisationer, samt uddannelsesinstitutioner deltog i debatten om den fremtidige vækst og udvikling i Syddanmark. Topmødet resulterede i en fælles erklæring ”Fælles om en stærkere fremtid” som regionsrådsformanden, udvalgsformanden for regional udvikling og borgmester Egon Fræhr, formand for KKR, sammen skrev under på. Erklæringen indeholder fire fokusområder: Visionen om Det gode Liv samt tre overordnede mål: Et attraktivt Syddanmark, Et aktivt Syddanmark og Et produktivt Syddanmark. Regionsrådet havde inden topmødet godkendt visionen og de tre overordnede mål for den regionale vækst- og udviklingsstrategi på mødet den 23. februar 2015.

  Forslaget til den regionale vækst- og udviklingsstrategi indeholder seks indssatsspor, der skal flytte Syddanmark tættere på visionen om det gode liv og de overordnede mål om et mere attraktivt, aktivt og produktivt Syddanmark.

  De seks indsatsspor er:

  • Viden i bevægelse
  • Mennesker med potentiale
  • Erhverv i Udvikling
  • Grønne muligheder
  • Levende byregioner
  • Stærke forbindelser.

  Når forslaget er vedtaget, sendes det i offentlig høring, der foreslås at løbe over 10 uger frem til 2. november 2015. Efter høringsperioden forelægges forslaget til endelig vedtagelse, forventet på regionsrådets første eller andet møde i 2016.

  Udvalget for Regional Udvikling behandlede sagen på sit møde den 11. august 2015. Udvalget godkendte forslaget med en række præciseringer. Udvalgets præciseringer er indarbejdet i forslaget, der forelægges for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At forslaget til den regionale vækst- og udviklingsstrategi vedtages og sendes i offentlig høring frem til den 2. november 2015.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-08-2015

  Udvalget indstiller, at forslag til regional vækst- og udviklingsstrategi med de faldne præciseringer, godkendes af regionsrådet med henblik på udsendelse i offentlig høring.

  Stephanie Lose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/14536
  12. CSR Awards 2015
  fold dette punkt ind Resume

  CSR Fonden har søgt regionen om midler til arrangementet CSR Awards 2015, der bliver afholdt i Vejle den 7. oktober 2015.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  CSR Fonden afholder i efteråret 2015 konferencen CSR Awards om Corporate Social Responsibility i Vejle, og søger om støtte til arrangementet. Region Syddanmark har tidligere støttet CSR Awards to gange. Region Syddanmark bidrog til CSR Awards med 250.000 kr. i 2011, jf. regionsrådets beslutning den 22. august 2011, og med 500.000 kr. i 2012, jf. regionsrådets beslutning den 26. marts 2012.

  CSR handler om at arbejde strategisk med samfundsansvar i form af miljømæssig, menneskelig og økonomisk bæredygtighed. På konferencen uddeles en række priser vedr. CSR, sponsoreret af forskellige fonde og virksomheder. Konferencen arrangeres af CSR fonden, der er en non-profit organisation, som blev etableret i 2011 med en mission om, at fremme social ansvarlighed blandt danske virksomheder.

  Region Syddanmarks klimastrategi 2012-2015 dækker dels Region Syddanmarks egen indsats, og dels den fælles indsats i hele Syddanmark. Strategien indeholder en bred vifte af indsatser, hvoraf Region Syddanmarks egen CSR-indsats alene retter sig mod den interne indsats i organisationen Region Syddanmark.

  Klimastrategien indeholder to CSR mål, hvor det ene mål er, at Region Syddanmark skal være kendt for et godt arbejdsmiljø, og det andet mål er at anvende sociale klausuler til at stille krav til regionens leverandører.

  Udvalget for Regional Udvikling behandlede den 15. juni 2015 henvendelsen fra CSR om støtte til CSR Awards 2015. Sagen blev ikke anbefalet til støtte over for regionsrådet, da formålet ikke blev vurderet til at bidrage væsentligt til at opnå klimastrategiens CSR mål.

  CSR-fonden og Vejle Kommune har efterfølgende henvendt sig og bedt om, at sagen yderligere bliver vurderet ud fra, at man har ”sammensat et program med internationale talere, side events og debatindlæg, der sætter fokus på og understøtter bæredygtighed som en forretningsdisciplin, der styrker virksomheders konkurrenceevne, produktivitet, robusthed og innovationskraft, og at økonomisk støtte og deltagelse vil styrke Region Syddanmarks fokus på vidensopbygning og -deling, løsninger inden for klimaområdet, styrke virksomhedernes fokus på innovative løsninger, konkurrenceevne, innovation samt styrke deres globale udsyn”.

  Deltagelse kan være f.eks. at medfinansiere eller afholde et 2 timers såkaldt side-event under CSR-Awards, hvor man som partner bestemmer indhold, tema og form. Finansieringsomkostningerne ved at afholde et side-event er ifølge CSR-Fondens hjemmeside for 30-50 deltagere: 50.000 DKK + moms, for 50-100 deltagere: 75.000 DKK + moms og for 100-150 deltagere: 100.000 DKK + moms.

  Region Syddanmark har ikke støttemidler til de nævnte formål, men formålene ligger inden for rammerne af Den Regionale Udviklingsplan, hvor to af de fire temaer er Viden og Klima. Deltagelse kan derfor anskues som et led i det generelle arbejde med Den Regionale Udviklingsplan i tråd med initiativerne under de to temaer i Den Regionale Udviklingsplan, og omkostningerne herved afholdes administrativt af budgettet for Den Regionale Udviklingsplan.

  Sagen behandles på møde i Udvalget for Regional Udvikling den 11. august. Udvalgets beslutning vil blive eftersendt inden forretningsudvalgets møde.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At Region Syddanmark, på en generel baggrund af Videns- og klimatemaerne i Den Regionale Udviklingsplan, afholder omkostninger på maksimalt 125.000 kr. inkl. moms ved deltagelse i CSR-Award i form af en sideevent, som synliggør og understøtter temaerne i Den regionale Udviklingsplan. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-08-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Stephanie Lose deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/596
  13. Indstillinger fra Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume

  Syddansk Vækstforum behandlede på mødet den 16. juni 2015 en række sager. Det drejer sig om ”Særlig indsats for fastholdelse af produktion gennem automatisering” og ”Afsætning af ramme til evalueringer”. Derudover drejer det sig om en række projektansøgninger, der indstilles til endelig beslutning i regionsrådet, for så vidt angår de regionale udviklingsmidler.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Særlig indsats for fastholdelse af produktion gennem automatisering

  Ifølge analyser har industrien i Danmark de seneste 30-35 år mistet tæt på 200.000 job som resultat af udflytning af produktion. Dette rammer særligt hårdt i Region Syddanmark, hvor industrivirksomheder har en særlig stor betydning. Næsten 86.000 beskæftigede er i Region Syddanmark. Automatisering og anvendelsen af robotteknologi kan være et svar på udfordringen med hensyn til udflytning af arbejdspladser, og bidrage til produktivitetsforøgelser i virksomhederne.

  Vækstforum besluttede i foråret 2013 at afsætte en pulje på 10 mio. kr. til en ”særlig indsats for fastholdelse af produktion gennem automatisering” og indstillede efterfølgende tre projekter til støtte. Det har resulteret i vigtige regionale erfaringer om, hvordan man bedst rådgiver og støtter små og mellemstore virksomheder (SMV) i forhold til at udnytte automationspotentialer. Den seneste opgørelse (primo marts 2015) viser, at projekterne har været i kontakt med flere end 300 SMV’er, fulgt mere end 125 i tættere individuelle forløb, og at ca. 20 SMV’er har investeret i automatiseringsudstyr i projektperioden.

  På landsplan har Erhvervs- og Vækstministeriet taget initiativ til Vækstløftprogrammet, hvor automatisering er ét blandt flere mulige redskaber. Denne indsats kan med fordel suppleres med en dyberegående automationsindsats. Det er vurderingen, at der fortsat er et behov og potentiale for at øge produktiviteten og øge antallet af arbejdspladser i den syddanske region, og at en automationsindsats kan være et svar på denne udfordring. 

  Erfaringer fra den gennemførte regionale indsats viser, at projektperioden var for kort, og at en indsats med fordel også bør inddrage udbydere af automationsløsninger. Derfor indstiller Vækstforum, at der etableres en ny særlig automationsindsats af 3 års varighed, og at der bygges videre på de opnåede regionale erfaringer. På baggrund af erfaringerne fra den gennemførte indsats indstiller Vækstforum, at der reserveres en ramme på 25 mio. kr., heraf 7,5 mio. kr. fra EU’s Regionalfond og 17,5 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til indsatsen.

  Afsætning af ramme til evalueringer
  Vækstforumsekretariatet har sammen med de andre vækstforumsekretariater og Erhvervsstyrelsen set på mulighederne for fælles evalueringer på tværs af de regionale vækstfora. Det forventes, at der foretages udbud af opgaven, således at der kan indgås en kontrakt med en fælles evaluator i løbet af oktober 2015.


  I det kommende udbud vil der blive fokuseret endnu mere på at uddrage læring af evalueringerne. Der lægges endvidere op til, at det skal være obligatorisk, at alle strukturfondsprojekter, som får støtte fra EU’s regional- eller socialfond på over 2 mio. kr. i 2014-2017, skal slutevalueres af en fælles ekstern evaluator. Det er derimod frivilligt, om der også skal foretages midtvejsevalueringer. For alle øvrige projekter er det også frivilligt, om projektet skal evalueres af en fælles evaluator. Der lægges også op til, at der kan gennemføres 1-2 evalueringer årligt af tværgående temaer på landsplan.


  Det er planen, at der for de syddanske projekter fortsat gennemføres både midtvejs- og slutevalueringer, herunder af projekter med regionale erhvervsudviklingsmidler med støtte på over 2 mio. kr.


  Erhvervsstyrelsen bidrager med EU-midler til de fælles slutevalueringer af strukturfondsprojekterne, svarende til halvdelen af udgifterne, dog maksimalt 10 mio. kr. til vækstforaene samlet i hele strukturfondsperioden fra 2014-2020. Vækstforum skal selv stå for finansieringen af midtvejsevalueringer samt slutevalueringer af regionale erhvervsudviklings-projekter.

  På baggrund af en estimering af pris og antal evalueringer indstiller Syddansk Vækstforum, at der afsættes en ramme på 8 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2015 til finansiering og medfinansiering af evalueringer af henholdsvis strukturfonds- og regionale erhvervsudviklingsprojekter, der får tilsagn i 2014 til 2017. Rammen er fastsat ud fra et forsigtighedsprincip. Den samlede pris for evalueringerne vil afhænge af udfaldet af det fælles udbud kombineret med det faktiske antal evalueringer, der skal gennemføres.


  Projektansøgninger vedr. regionale erhvervsudviklingsmidler
  Vækstforum behandlede følgende ansøgninger vedr. regionale erhvervsudviklingsmidler, der indstilles til beslutning i regionsrådet:

  • Viden og Innovationslaboratorier
  • Sundiværk for studerende
  • Smart Energy til markedet
  • Effektelektronik Region
  • FURGY CLEAN Innovation.

  En uddybende beskrivelse af projekterne er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Vedr. særlig indsats for fastholdelse af produktion gennem automatisering indstiller Vækstforum:

  • At der afsættes en ramme på 17,5 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015, og at Vækstforum bemyndiges til at udmønte rammen.


  Vedr. afsætning af ramme til evalueringer indstiller Vækstforum:

  • At der afsættes en ramme på 8 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2015 til henholdsvis finansiering og medfinansiering af evalueringer af henholdsvis strukturfonds- og regionale erhvervsudviklingsprojekter, der får tilsagn i 2014 til 2017.
  • At udviklingsdirektøren bemyndiges til at udmønte rammen administrativt.

  Vedr. projektet Viden og Innovationslaboratorier indstiller Vækstforum:

  • At projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 5.225.503,15 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • Særlige vilkår for bevillingen:

  -    I forbindelse med indsendelse af halvårsregnskaber til Erhvervsstyrelsen, som samtidig indsendes til Vækstforumsekretariatets godkendelse, skal Vækstforumsekretariatet halvårligt godkende leverancebeskrivelser for hvert af de fire laboratorier. Der lægges særligt vægt på, at de forventede output nås, og at hvert af laboratorierne har et tilstrækkeligt antal relevante virksomheder involveret.

  -    Vækstforumsekretariatet kan på baggrund af det rapporterede indstille til Erhvervsstyrelsen om laboratoriet kan fortsætte arbejdet; Om der skal foretages justerende tiltag i laboratoriet med henblik på gennemførelse eller om medfinansieringen af laboratoriets aktiviteter indstilles på baggrund af manglende resultater i forhold til projektets målsætninger.

  Vedr. projektet Sundiværk for studerende indstiller Vækstforum:

  • At projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 på 1.295.191,90 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter. 

  Vedr. projektet Smart energy til markedet indstiller Vækstforum:

  • At projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 på 3.360.479,23 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At det er et vilkår for bevillingerne, at der senest i januar 2017 afholdes et opfølgningsmøde mellem projektet og Vækstforumsekretariatet. På mødet skal projektet redegøre for resultaterne fra 1. forløb for 5 virksomheder. På baggrund heraf vil Vækstforumsekretariatet vurdere projektet ud fra følgende kriterier:

  1. Er der etableret et konsortium?

  2. Er ’turn-key-løsning’ udviklet og afprøvet?

  3. Er ’turn-key-løsning’ dokumenteret?

  4. Er der udarbejdet garanti for energieffekter?

  5. Er der udarbejdet en businessplan med økonomi, tilbagebetalingstider, TCO, jura, service og garantistillelse?

  6. Er potentialet for salg og eksport sandsynliggjort?

  • At det er et vilkår for bevillingerne, at projektets forløb for de resterende 30 virksomheder først må iværksættes, når Vækstforumsekretariatet har vurderet og godkendt resultaterne af 1. forløb og aftalt eventuelle tilretninger af projektet. Hvis Vækstforumsekretariatet ikke kan godkende resultaterne af 1. forløb, kan Vækstforum indstille til Erhvervsstyrelsen og regionsrådet, at bevillingen nedsættes.

  Vedr. projektet Effektelektronik Region indstiller Vækstforum:

  • At projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 på 3.525.571 kr. til medfinansiering af maksimalt 20 % af de danske partneres godkendte støtteberettigede udgifter i Interregprojektet ”Effektelektronik Region”.
  • At bevillingen er betinget af, at det samlede projekt ”Effektelektronik Region”, modtager tilsagn fra Interreg.


  Vedr. projektet FURGY CLEAN innovation indstiller Vækstforum:

  • At projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 på 1.572.090 kr. til medfinansiering af maksimalt 15 % af de syddanske partneres godkendte støtteberettigede udgifter i INTERREG 5A-projektet FURGY Clean Innovation.
  • At bevillingen er betinget af, at det samlede projekt ”FURGY Clean Innovation” modtager tilsagn fra INTERREG 5A.
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/596
  14. Orienteringer fra Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume

  På mødet den 16. juni 2015 drøftede Vækstforum en række sager, herunder ”Vækstforums handlingsplan 2016-17”, ”Team Vækst Danmark – tværregional aftale”, ”Styrket vestdansk samarbejde”, samt ”Orientering om udmøntning af puljen til internationalisering af klyngerne”.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Vækstforums Handlingsplan 2016-17

  Vækstforums handlingsplan for 2014-15 udløber ved årsskiftet. Derfor vil der i løbet af indeværende år blive udarbejdet en handlingsplan for 2016-17. Handlingsplanen udarbejdes på baggrund af de erhvervs- og vækstrettede dele af den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi.

  Indsatsområderne i handlingsplanen for 2016-17 vil derfor ligge inden for de tre fokuserede forretningsområder: sundheds- og velfærdsinnovation, bæredygtig energi (offshore og energieffektivisering) samt oplevelseserhverv (turisme samt design og kreative erhverv).

  Endvidere vil handlingsplanen omfatte en ny højvækstmodel, som skal modne nye, store vækstvirksomheder inden for de tre forretningsområder, og der vil blive lagt op til, at Vækstforum på eget initiativ kan igangsætte brede indsatser, som kan række ud over de tre forretningsområder, f.eks. i forhold til kvalificeret arbejdskraft/kompetenceudvikling, social inklusion, automatisering mv. Endelig vil handlingsplanen indeholde en indsats for yderområderne.

  Der vil foreligge et første udkast til handlingsplanen i september 2015. Vækstforum forventes at godkende handlingsplan 2016-17 i december 2015.

   

  Team Vækst Danmark - tværregional aftale
  Team Vækst Danmark er et tværregionalt initiativ, der skal skabe flere vækstvirksomheder i Danmark via en række specialiserede elitetræningscentre. De 5 regionale vækstfora har behandlet sager om Team Vækst Danmark i vinteren 2014/foråret 2015. Vækstforaene har godkendt, at der arbejdes videre på at realisere initiativet, og at der reserveres EU-midler og regionale midler til formålet.

  Syddansk Vækstforum og regionsrådet har tidligere besluttet at afsætte en ramme på i alt 40 mio. kr., fordelt med 26,5 mio. kr. fra EU’s Regionalfond og 13,5 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til udmøntning af den syddanske højvækstmodel med specialiseringer inden for områderne Sundheds- og Velfærdsinnovation, Energieffektivisering, Offshore og Oplevelseserhverv.

  Det er tidligere besluttet, at den syddanske højvækstmodel skal indgå i det tværregionale Team Vækst Danmark initiativ under forudsætning af, at Team Vækst Danmark etableres som en fleksibel, regionalt forankret model baseret på stærke regionale klynger. En sådan model er nu udarbejdet, og er grundet krav i EU-programmerne forholdsvis kompleks. Modellen blev godkendt på vækstforummødet den 16. juni 2015 med den tilføjelse, at de to følgegrupper, der er omtalt i vedlagte modelnotat, sammenlægges i én administrativ følgegruppe.


  Styrket vestdansk samarbejde

  I sommeren 2013 blev der indgået en aftale mellem de tre vestdanske vækstfora om øget samarbejde på tværs af regionerne med udgangspunkt i de enkelte regioners udfordringer og styrkepositioner. 

  Der har været igangsat en række aktiviteter, men det har vist sig, at potentialerne for samarbejde ikke er lige store inden for alle områder. Der er derfor nu indgået en ny aftale, der fokuserer på fire områder, som tager udgangspunkt i det etablerede samarbejde med relevante innovationsnetværk og klyngeorganisationer: Fødevarer, Energi, Sundheds- og velfærdsteknologi og Fremtidens industri - Danmark som produktionsland

  Det overordnede formål med aftalen er at tilskynde til, at virksomhederne - uanset geografisk tilhørsforhold - har mulighed for at deltage i relevante aktiviteter med henblik på udvikling af virksomheden.

  Konkret indebærer samarbejdsaftalen, at den enkelte region ikke skeler til det geografiske tilhørsforhold for den enkelte virksomhed men betaler for, at virksomheder fra de to andre regioner deltager i aktiviteterne.

  De tre regioner evaluerer ordningen efter et års virkning og tager stilling til, hvorvidt ordningen skal fortsætte.

  Aftalen er i løbet af juni 2015 blevet godkendt i de tre vestdanske vækstfora. Syddansk Vækstforum har lagt vægt på, at virksomhederne skal orienteres om mulighederne i aftalen gennem kommunikation til bl.a. de lokale erhvervsråd.

  Samarbejdsaftalen trådte i kraft den 1. juli 2015 og er vedlagt som bilag.

   
  Beslutningsreferatet fra mødet i Vækstforum den 16. juni 2015 er tilgængeligt på følgende link:

  http://vaekstforum.regionsyddanmark.dk/wm468701

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2015

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/21644
  15. Oprensningen i Kærgård Plantage
  fold dette punkt ind Resume

  Administrationen forelægger en status efter afslutningen af den aftalte indsats i Kærgård Plantage, som har haft til formål at forbedre forholdene for ophold på stranden og i klitterne. Indsatsen vil først på sigt reducere udsivningen til Vesterhavet. Oprensningen er sket indenfor en ramme på 50 mio. kr. med ligelig fordeling mellem regionen og miljøministeriet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Opgravningen af grube 3-4 i Kærgård er nu afsluttet og dermed indsatsen over for den del af forureningen, som kan graves væk.

  Set under ét har indsatsen over for grube 1-4 fjernet bl.a. 80 tons klorerede opløsningsmidler, 66 tons kulbrinter, 2,2 tons kviksølv, 3 tons cyanid, samt en lang række andre stoffer. Hvis man alene ser på de klorerede opløsningsmidler, svarer det til oprensning af 800 almindelige renserigrunde.

  Det forventes, at man nu frit kan færdes i klitterne i Kærgård Plantage, hvilket var et af hovedformålene med den samlede indsats.

  Den samlede oprensningsindsats har siden 2008 kostet i alt 47 mio. kr. - inkl. pilotforsøg for at udvikle en metode til oprensning af den resterende, kraftige grundvandsforurening.

  Hvis udsivningen til Vesterhavet skal reduceres til et niveau, hvor badeforbuddet kan ophæves, så kræver det en oprensning af grundvandet lige under grube 1 til 4. Teknologien er på plads nu, og administrationen vurderer, at en oprensning af grundvandet under grube 1 til 4 kan gennemføres til en pris på i alt ca. 100 mio. kr. over en periode på 5-8 år. Det vil betyde, at badeforbuddet på stranden ud for grubeområdet sandsynligvis vil kunne ophæves inden for en tidshorisont på 15 til 20 år fra start af en sådan indsats.

  Den samlede pris på ca. 100 mio. kr. til en eventuel oprensning af grundvandet skal sammenholdes med, at Region Syddanmark i gennemsnit har 43 mio. kr. pr. år til den samlede indsats overfor jordforurening i regionen. Regionens ressourcer er for en dels vedkommende bundet af lovkrav, f.eks. til undersøgelser på boliggrunde. Anvendelsen af de øvrige midler følger politisk vedtagne strategier og arbejdsplaner, hvor indsatsen over for grundvandstruende forureninger har højeste prioritet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2015

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 24-06-2015

  Til orientering.

  Sagen forelægges regionsrådet til orientering.

  William Jensen og Ulrik Sand Larsen var fraværende ved sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/2233
  16. Afrapportering fra ligestillingsudvalgets studietur til København, Malmø og Gøteborg
  fold dette punkt ind Resume

  Ligestillingsudvalget var på studiebesøg i København, Malmø og Gøteborg den 13. - 15. april 2015 med det formål at få inspiration og viden omkring, hvordan Region Syddanmark fremadrettet kan arbejde med ligestilling.

  Efterfølgende er der udarbejdet en afrapportering, der nu forelægges for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Gennem et tæt planlagt program var ligestillingsudvalget på studietur den 13. – 15. april 2015 til København, Malmø og Gøteborg, og fik her indblik i – og viden om, hvordan man i en række offentlige organisationer arbejder med ligestilling. Formålet var at få inspiration til, hvordan Region Syddanmark som arbejdsgiver for ca. 25.000 ansatte, og som leverandør af serviceydelser, fremadrettet kan arbejde med ligestilling og initiativer i forhold til ligestilling.

  Dag 1 - København

  Ligestillingsudvalget var til møde i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Her fik ligestillingsudvalget indblik i, hvordan ministeriet arbejder med ligestilling, og hvordan man fra centralt hold understøtter arbejdet med ligestilling. Ligestillingsudvalget havde også lejlighed til at fortælle om, hvordan og i hvilket omfang man fra Region Syddanmarks side arbejder med ligestilling, og understregede, at regionen derfor har meget at byde ind med.

  Ligestillingsudvalget var senere til møde med Københavns Kommune for at høre om kommunens erfaringer med at få flere kvinder i ledelse. Efterfølgende var ligestillingsudvalget på besøg hos Center for Kræft og Sundhed, hvor man har målrettet kræftrehabiliteringen mod mænd med flotte resultater.

   

  Dag 2 - Malmø

  Ligestillingsudvalget startede ud med et besøg på en legeplads/aktivitetsplads: Rosens røde tæppe, som er et eksempel på, hvordan ligestilling kan tænkes ind i byplanlægning. Efterfølgende var udvalget til møde med Malmø Kommune. Her var fokus på, hvordan kommunen arbejder med ligestilling ud fra en helhedsorienteret tilgang. Således tænkes ligestilling ind i al planlægning, i alle beslutningsfaser, i alle dele af processen og på alle niveauer.    

  Dagen afsluttedes med et møde med Malmøkommissionen, hvor Sundhedssamordningsudvalget også deltog. Kommissionen blev nedsat af Byrådet i Malmø i 2010 med afsæt i, at voksende sociale forskelle fra alle perspektiver er i direkte modstrid med ambitioner om en bæredygtig byudvikling. Kommissionens opgave blev på videnskabeligt grundlag at beskrive strategier for, hvordan sundhedsmæssige forskelle mellem befolkningsgrupper kan mindskes, med udgangspunkt i Malmøs udfordringer, herunder at identificere, hvad der kan påvirkes af hvem og hvordan.       

  Dag 3 - Gøteborg

  Ligestillingsudvalget på besøg hos Gøteborg Kommune, som arbejder for, at alle velfærdsydelser og kommunale services skal være ligeværdige og ligestillede uanset, hvem man er, og hvor man bor i kommunen. Fra Gøteborg Kommune deltog både en del politikere og en større kreds fra administrationen. Formålet var at fortælle Ligestillingsudvalget om dels den politiske styring af ligestillingsarbejdet, og dels ligestilling ud fra et arbejdsgiverperspektiv, og i forhold til deres rolle som leverandør af serviceydelser til borgerne.

  Ligestillingsudvalget afholdt udvalgsmøde på hjemturen, hvor der blev fulgt op på studieturen. På mødet blev udvalget enige om følgende:

  ”Udvalget er blevet inspireret af og nysgerrig på ligestilling i bred forstand på følgende områder:

  • i forhold til dialog og kommunikationsmateriale til borgere
  • i forhold til byggerier og indretning
  • sammenhæng mellem køn og henholdsvis kort- og langtidssygefravær
  • mulighed for at udtrække og måle på kønsmæssige data om ansatte (inspireret af Jämix)
  • mulighed for samarbejde med Ligestillingsministeriet om konkrete projekter, fx mænds sundhed.

  Der vil i den kommende tid blive arbejdet videre med dette i udvalget.”

  Regnskabet for studieturen er afsluttet, og der er ikke sket overskridelse i forhold til det anslåede budget.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalgt anbefaler regionsrådet:

  At afrapporteringen tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 08-06-2015

  Indstillingen tiltrådt.

  Susanne Eilersen, Tage Petersen og Mikkel Andersen, deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/26981
  17. Godkendelse af psykiatri- og socialudvalgets studietur til Trieste 2015
  fold dette punkt ind Resume

  Der forelægges hermed program samt budget for psykiatri- og socialudvalgets studietur til Trieste i perioden den 18. - 21. oktober 2015.

  Program og budget forelægges med henblik på godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet program samt budget for psykiatri- og socialudvalgets studietur til Trieste i perioden den 18. – 21. oktober 2015. Der kan forekomme ændringer i programmet.

  Triestes psykiatri er af WHO udpeget til at være et veletableret forbillede til inspiration for psykiatrien i hele verden. WHO anbefaler politikere og fagfolk at besøge Trieste med henblik på at lade sig inspirere.

  Psykiatri- og Socialudvalgets studietur til Trieste har til formål at få indblik i og viden omkring den helhedsorienterede indsats, som Trieste er kendt for i forhold til mennesker med psykisk sygdom.

  Der er i samarbejde med WHO udarbejdet et forslag til program for studieturen til Trieste. Programmet samt budget er vedlagt som bilag.

  Fokusområderne i programmet er:

  • Høre om historikken bag psykiatrien i Trieste og høre om det tidligere psykiatrisygehus.
  • Besøge en af deres rehabiliterende enheder, hvor der bl.a. vil blive fortalt om borgernes personlige sundhedsbudget.
  • Besøge en af de i alt fire “Mental Healthcare Centres”, der har åbent 24 timer i døgnet alle ugens 7 dage, og hvor der i alt er 6-8 sengepladser pr. enhed. Mental Healthcare Centrene er det centrale element i hele den måde, psykiatrien i Trieste er organiseret på.
  • Besøge deres ”Emergency unit”, hvor der i alt er 6 akutsenge.
  • Besøge en frivillighedsorganisation for at høre om, hvordan man samarbejder med frivillige. I Trieste gør de en del brug af frivillige i deres arbejde, hvilket kan være inspirerende i forhold til regionens frivillighedsstrategi.

  I forbindelse med forberedelse af turen har psykiatri- og socialstaben bl.a. været i kontakt med Folketingets § 71-udvalg, som har besøgt Trieste. § 71- udvalget anbefaler, at andre også besøger Trieste og er selv blevet meget inspireret af besøget.

  I forhold til at forberede psykiatri- og socialudvalget på besøget i Trieste planlægges det, at udvalgsmedlemmerne forud for studieturen kommer på studiebesøg på en psykiatrisk afdeling. Derved vil udvalget have mulighed for at sammenholde indtrykkene fra besøget i Trieste med de oplevelser, man har fået på studiebesøget i Danmark.  

  Med beregning af et forventet deltagerantal på 12 personer er budgetoverslaget på 13.777 kr. pr. person.

  Som en del af budgettet er der indregnet udgifterne til en dansk læge, der er bosat i Italien, som skal agere som tolk under studieturen. Sekretariatet for § 71- udvalget har anbefalet denne løsning, idet der kan være sproglige barrierer i forhold til de lægefaglige udtryk i oversættelsen italiensk-engelsk-dansk.    

  Psykiatri- og socialudvalget behandlede sagen på møde den 16. juni 2015.

  Ulrik Sand Larsen og Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  Såfremt program samt budget bliver godkendt, vil der blive sendt en forespørgsel ud til hele regionsrådet omkring deltagelse i studieturen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At programmet for studieturen godkendes. 

  At budgettet for studieturen godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Vibeke Syppli Enrum tog forbehold for indstillingen. Marianne Mørk Mathiesen stemte imod.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/24697
  18. Program for studietur til Sjælland og hovedstadsområdet for udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer
  fold dette punkt ind Resume

  Der forelægges hermed program for studietur for udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer til Sjælland og hovedstadsområdet i perioden 23. - 25. september 2015 til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet et foreløbigt program for studietur til Sjælland og hovedstadsområdet for udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 23. - 25. september 2015.

  Programskitse for studieturen er vedlagt. Der kan forekomme justeringer.

  I programmet er der fokus på at indsamle konkret inspiration til udvalgets arbejde med innovation og øvrige arbejde med jordforurening og råstoffer.

  Det skønnes, at studieturen inkl. bustransport, hotelovernatning, måltider samt diverse vil få en personpris på ca. 6.500 kr.

  Efter regionsrådsmødet vil studieturen blive udbudt til hele regionsrådet med en tilmeldingsfrist den 27. august.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At programskitse og økonomioverslag godkendes.

  At de regionsrådsmedlemmer, der deltager i studieturen anmodes om deltagelse heri, jf. den kommunale styrelseslov § 16, stk. 1, litra f, jf. stk. 5.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 24-06-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  William Jensen og Ulrik Sand Larsen var fraværende ved sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/35068
  19. Konstituering af direktion
  fold dette punkt ind Resume

  På baggrund af regionsdirektørens fratrædelse den 1. august 2015 foreslås konstitueringer i stillingerne som regionsdirektør, psykiatri- og socialdirektør og direktør for Regional Udvikling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatri- og socialdirektør i Region Syddanmark - Jacob Stengaard Madsen - har fået nyt job som regionsdirektør i Region Midtjylland.

  Regionsrådsformanden har udpeget sundhedsdirektør Jens Elkær som fungerende regionsdirektør indtil en eventuel konstituering kan vedtages af regionsrådet. Den fungerende regionsdirektør har efterfølgende udpeget anlægschef Torben Kyed Larsen som fungerende direktør for psykiatri- og socialområdet, og afdelingschef Dorthe Kusk som fungerende dirktør for Regional Udvikling.

  Det foreslås, at sundhedsdirektør Jens Elkær konstitueres i stillingen som regionsdirektør.

  Det foreslås desuden, at anlægschef i Psykiatrien Torben Kyed Larsen konstitueres i stillingen som psykiatri- og socialdirektør, og at afdelingschef Dorthe Kusk konstitueres i stillingen som direktør for Regional Udvikling.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At sundhedsdirektør Jens Elkjær konstitueres i stillingen som regionsdirektør.

  At anlægschef i psykiatrien Torben Kyed Larsen konstitueres i stillingen som psykiatri- og socialdirektør.

  At afdelingschef Dorthe Kusk konstitueres i stillingen som direktør for Regional Udvikling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Sagsnr. 14/51374
  20. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2015

  Under punktet blev orienteret om:

  • Brev til social- og indenrigsministeren om investeringstilskud til privatbanerne.


  Sagsnr. 14/51374
  21. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-08-2015

  Under punktet orienterede formanden for det præhospitale udvalg om status for implementering af ambulancekontrakter.


  Sagsnr.
  22. LUKKET - Påbud
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr.
  23. LUKKET - Status på IT
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 17-08-2015
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring