Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forretningsudvalget - Referat - 10. juni 2015

Mødedato
10-06-2015 kl. 15:00 - 18:00

Mødested
Mødelokale 7

Deltagere
 • Carl Holst, V
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • John Lohff, C
 • Lasse Krull, C
 • Karsten Hønge, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Thies Mathiasen, O
 • Bo Libergren, V
 • Sonny Berthold, V
 • Stephanie Lose, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø

 • Afbud
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Karsten Hønge, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, I

 • Luk alle punkter Referat


  1. 1. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2015
  2. Budgettilpasning på sundhedsområdet
  3. Første budgettilpasning for øvrige områder
  4. Redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. i 2014
  5. Redegørelse for likviditeten i Region Syddanmark
  6. Revision af arbejdsklausul i Region Syddanmarks kontrakter
  7. 13. rapportering for udbygning af Esbjerg Sygehus for 1. kvartal 2015
  8. Rapportering nr. 18 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding
  9. Rapportering nr. 18 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  10. Rapportering nr. 18 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  11. Frivillighedspris
  12. Aftale om oprydning i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK)
  13. Strategi for patient- og pårørendeinddragelse på somatiske sygehuse i Region Syddanmark 2015-2018
  14. Godkendelse af Praksisplan for Kiropraktik
  15. Fødeområdet - rammer for tilsagn om midler til fødeområdet
  16. Automatiseret medicinering på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
  17. Indførelse af behandling med Aurikellukning på OUH
  18. Status for målopfyldelse af mål i sundhedsplanen samt ændring af mål
  19. Udtalelse fra regionsrådet om hospitalernes brug af personaleressourcer
  20. Årsregnskab 2014 for Amgros
  21. Årsregnskab 2014 for SANO, Middelfart
  22. Danske Regioners debatoplæg: "Tidens velfærdsudfordringer, fremtidens vækstmuligheder?"
  23. Status på kommunale overtagelser af regionale sociale tilbud - maj 2015
  24. Ansøgninger til uddannelsespuljen - marts 2015
  25. Udmøntning af budgetaftalen på uddannelsesområdet
  26. Udmøntning af midler til grænseoverskridende turismeudvikling
  27. Svar på henvendelse fra Region Sønderjylland-Schleswig
  28. Jordforurening - Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015
  29. Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen
  30. Henvendelse fra Sønderborg Kommune vedr. Fyn-Als-forbindelsen
  31. Orientering om ansættelser og afskedigelser af direktører, sygehusledelser og centerledere
  32. Meddelelser
  33. Eventuelt


  Sagsnr. 14/20569
  1. 1. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2015
  fold dette punkt ind Resume

  Hermed forelægges 1. Økonomi- og aktivitetsrapportering med forventninger til årsresultat 2015, opgjort på baggrund af årets første kvartal for henholdsvis: Sundhed, Social og Specialundervisning, Regional Udvikling samt Fælles formål.

  Der afgives samtidig en beskrivelse af mål med opfølgning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  1. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2015 forelægges, hvori der på baggrund af årets første kvartal redegøres for forventninger og udvikling i forhold til økonomi, aktivitet og kvalitet mv.

  Se bilag for yderligere redegørelse, prognoser og opgørelser for alle områderne vedr. økonomi, aktivitet og kvalitet samt opfølgning på mål.

  Sundhed

  Økonomi:

  Den overordnede økonomiske strategi i Region Syddanmark er at bringe væksten i økonomi og aktivitet ned på det aftalte og finansierede niveau i økonomiaftalerne med regeringen. 

  De ordentligt snævre rammer for udviklingen i økonomi og aktivitet, der er indeholdt i økonomiaftalen for 2015, har betydet, at der i budgettet for 2015 er vedtaget besparelser for 120 mio. kr. i 2015 stigende til 168 mio. kr. i 2016. Samtidig er regionens afregningsmodel ændret, således at næsten alle afdelinger overgår til rammestyring uden afregning for meraktivitet og med negativ afregning for mindreaktivitet.

  Budgettet for 2015 indebærer yderligere, at centrale buffere til at imødegå forudsætningsskred i budgettet er reduceret markant.

  Samlet forventes et resultat for 2015 med en overskridelse af udgiftsloftet i intervallet 0-50 mio. kr.

  Prognosen tager afsæt i et uændret udgiftsloft for 2015. Det må dog forventes, at udgiftsloftet for 2015 bliver justeret i forbindelse med indgåelsen af en økonomiaftale for 2016.

  Som følge af den verserende valgkamp kendes tidspunktet for indgåelsen af en økonomiaftale for 2016 pt. ikke, og der er derfor fortsat usikkerhed om de samlede økonomiske rammer for den økonomiske styring i 2015.  

  Prognosen for 2015 tager afsæt i et overordnet set positivt driftsresultat for 2014, der gav mulighed for at konsolidere driften i 2015. Herved er frigjort driftsmidler i størrelsesordenen 100 mio. kr. i 2015.  Prognosen for 2015 viser balance på flere større poster i budgettet.

  For de somatiske sygehuse forventes i 2015 en overskridelse på 33 mio. kr.

  For fællesområdet forventes et mindreforbrug på 138 mio. kr., idet udgiftsudviklingen på området tilpasses i forhold til årets samlede udgiftsramme for sundhed. I praksis håndteres dette bl.a. ved tilbageholdenhed med anskaffelser mv. af investeringsmæssig karakter.

  For praksisområdet forventes et merforbrug på 68 mio. kr. der primært skyldes merudgifter til sygesikringsmedicin.

  I økonomiaftalen for 2015 er forudsat, at faldende udgifter til sygesikringsmedicin kunne indgå til delvis finansiering af stigende udgifter til sygehusmedicin. Denne væsentlige forudsætning for budget 2015 ser ikke ud til at holde, og derfor skal området drøftes særskilt i forbindelse med økonomiaftalen for 2016.

  Aktivitet:

  Sygehusene forventer samlet set, at aktivitet i 2015 bliver meget tæt på baseline, og at afregningen for meraktivitet således samlet set bliver beskeden.

  Udgifterne til særlig dyr medicin viser dog betydelig vækst. Henset til den betydelige usikkerhed, der er om aktivitetsudviklingen i 2015, er der i den samlede prognose forudsat, at rammerne til meraktivitet, inkl. særlig dyr medicin, anvendes fuldt ud.

  Psykiatri

  Økonomi:

  Med en forudsætning om at overførslerne ud af 2015 fastholdes på niveau med overførslerne ind i 2015, styrer psykiatriområdet som helhed efter sin andel af udgiftsloftet på p.t. 1.614 mio. kr.

  På den baggrund er prognosen ved 1. økonomi- og aktivitetsrapportering, at psykiatriområdet overholder sit samlede budget.

  Psykiatrisygehusets afdelinger oplever dog p.t. en stigning i medicinudgifterne på ca. 58 pct. Baggrunden for denne stigning er ved at blive undersøgt nærmere, og vil blive afrapporteret i 2. økonomi- og aktivitetsrapportering.

  Aktivitet:

  Den samlede aktivitet for psykiatrisygehuset for 2015 forventes på nuværende tidspunkt at blive lavere end baseline. 

  Social og Specialundervisning

  Økonomi:

  Forventningen efter første kvartal viser samlet set et tilfredsstillende resultat.

  Der er budgetteret med et akkumuleret underskud for 2015 på 0,2 mio. kr.

  Dette underskud er i henhold til styringsprincipperne reserveret til 2016, hvor det indregnes som efterregulering i taksterne. Ved årets første økonomiopfølgning er det forventede akkumulerede underskud på 1,7 mio. kr., hvilket er 1,4 mio. kr. mere end det budgetterede.

  Det samlede billede er, at effekten af de senere års takstreduktioner, inkl. reduktionen til 2015, generelt set er implementeret i omkostningsniveauet. 

  Aktivitet:

  Ved denne 1. rapportering forventes en underbelægning på 1 procent opgjort på baggrund af måltal for normerede pladser, som er det antal pladser, der ligger til grund for centrenes budget i 2015.

  Regional Udvikling

  Økonomi:

  Årets forbrug forventes at ligge inden for det oprindelige budget, dvs. udgiftsloftet for Region Syddanmark isoleret set, jf. budgetloven af juni 2012.

  Det forventede årsregnskab for 2015 er på i alt 535,4 mio. kr., med et ajourført budget på 537,1 mio. kr.

  Forbrug pr. 30. april 2015 er opgjort til i alt 132,6 mio. kr.

  På baggrund af forbruget i årets første 4 måneder forventes fortsat aftaleoverholdelse, idet der i den løbende planlægning og økonomiske styring vil blive taget de nødvendige skridt i den resterende del af året for at sikre dette. F.eks. via tilpasning af aktivitetsniveauet.

  Aktivitet:

  Se bilag for Regional Udvikling for en opfølgning på udvalgte aktiviteter vedr.:

  Erhvervsudvikling, RUP (Den Regionale Udviklingsplan 2012-2015), Kultur, Uddannelse, Miljø og jordforurening, Kollektiv trafik samt Øvrige aktiviteter.

  Fælles formål

  Området omfatter dels stabe og politiske organisation, samt tjenestemandspension.

  For området forventes fortsat balance i forhold til budgettet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2015

  Til orientering.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Karsten Hønge og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/21535
  2. Budgettilpasning på sundhedsområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Budgettilpasningen på sundhedsområdet omfatter endelig permanentgørelse af økonomi til videreførelse af aktivitetsniveauet for 2014 i 2015 og frem, samt en række andre budgetneutrale omflytninger mellem bevillingsområderne på sundhedsområdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forlængelse af den 1. økonomi- og aktivitetsrapportering for 2015, jævnfør første punkt på dagsordenen, foreslås en række bevillingsændringer bragt på plads indenfor den samlede økonomi på sundhedsområdet. Konsekvenserne heraf er indregnet i prognosen for 1. økonomi- og aktivitetsrapportering.

  Ved første budgettilpasning i april fik de somatiske sygehuse permanentgjort økonomien svarende til den aktivitet, der på det tidspunkt var registreret for 2014. I denne budgettilpasning korrigeres afregningen i forhold til den endelige aktivitetsopgørelse for 2014 med i alt 5,8 mio. kr.  Det psykiatriske sygehus tilføres 4,089 mio. kr. til videreførelse af aktivitetsniveauet fra 2014 til 2015 og frem.

  Budgettilpasningen omfatter desuden følgende reguleringer, som er nærmere beskrevet i sagens bilag:

  • Projektledere ved Model Sygehus
  • Overførsel af medicotekniker fra Sydvestjysk Sygehus til Medicoteknisk Afdeling
  • Laboratorieinformationssystem LIMS
  • It-system til EKKO kardiografier
  • It-system til kø-styring i laboratorier
  • Indkøbsbesparelser på Cochlear implantater
  • Investeringsplan, Syddanske Vaskerier
  • Fællesregional Change Manager
  • Fødselsmodul – oversættelse til dansk
  • Omflytning af budget vedr. ESA – Effektiv Systemadgang
  • Korrektion af besparelse på høreapparater
  • Restbudget til IT-hardware, Psykiatrien
  • Permanentgørelse af aktivitetsafregning 2014, herunder korrektion til afregning for 2014, Psykiatrien
  • Hurtig behandlingsopstart
  • Internetpsykiatri – engangsbevilling
  • Restbudget til socialområdets elever
  • Omflytning af rådighedsbeløb og anlægsbevilling – ESA
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At de somatiske sygehuse med en bevilling på 5,778 mio. kr. får bevillingsmæssig dækning til videreførelse af 2014-aktiviteten i 2015 og frem, finansieret af meraktivitetspuljen.

  At det psykiatriske sygehus med en bevilling på 4,089 mio. kr. får bevillingsmæssig dækning til videreførelse af 2014-aktiviteten i 2015 og frem, finansieret af psykiatriens ramme til meraktivitet.

  At øvrige budgetneutrale bevillingsændringer, som er beskrevet i sagens bilag, godkendes.

  At der foretages en budgetneutral omflytning af afsatte rådighedsbeløb vedr. ESA og rammen til medicoteknik 2015.

  At de meddelte anlægsbevillinger hertil justeres tilsvarende (indeks 133,9).

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Karsten Hønge og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 08/13279
  3. Første budgettilpasning for øvrige områder
  fold dette punkt ind Resume

  I løbet af året er det muligt at lave budgettilpasninger, dette er den første budgettilpasning for de øvrige områder uden for sundhedsområdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udgangspunktet for budgettilpasning for de øvrige områder er ajourføring af budgettet, samt budgetneutrale omflytninger.

  Omflytning af budget vedr. ESA – Effektiv Systemadgang

  Udgifter til projektledelse mv. samt drift af systemet afholdes af Regional IT. Finansiering heraf overføres fra Sundhed.

  Tabel 1: ESA

  2015

  2016 og frem

  Regional IT – ESA

  + 1.267

  +1.181

  Bidrag vedr. Sundhed

   -1.267

  -1.181

  I alt

  0

  0

   

  Meddelelse af indtægt/udgiftsbudget, der netto giver nul

  Der bør meddeles en indtægt/udgiftsbudget på 11,21 mio. kr. i 2015 og fra 2016 og frem 0,669 mio. kr., der netto giver nul til dækning af salg af ydelser fra Regional It.

   

  Endvidere bør der meddeles en nulstilling indtægt/udgiftsbudget på 0,156 mio. kr., der netto giver nul vedr. salg af ydelser under HR.

  Finansiering af Forvaltningsmyndigheden for Interreg 4A

  Der bør tilføres 0,5 mio. kr. i 2015 vedr. forvaltningsmyndigheden for Interreg 4A under Fælles formål og administration, herunder skal de afledte konsekvenser indarbejdes for Regional Udvikling.

  Budgetomflytning vedr. Regional Udvikling

  Der bør overføres 0,297 mio. kr. fra kultur, 3,7 mio. kr. fra erhvervsudvikling og 2,1 mio. kr. fra uddannelse til bevillingsområdet Øvrige omkostninger, da det ikke længere er muligt at aflønne medarbejdere på de forskellige områder, samt da der på kultur- og uddannelsesområdet kun må forefindes tilskudskonti. Ændring af kontostrukturen foretages i forbindelse med omlægning til regionens nye regnskabssystem.

  Tilpasning anlægsbevilling vedr. Nyt CMS

  På grund af forlængelse af anlægsprojektet Nyt CMS (regionens nye digitale platform til intranet og hjemmeside), bør der meddeles et tillæg på 1,343 mio. kr. til rådighedsbeløb i 2017 samt anlægsbevilling (indeks 133,9), som finansieres af Investeringsramme 2017.

  Låddenhøj – anlægsbevilling til forundersøgelser, adgangsvej mv.

  På investeringsbudgettet er afsat i alt 24,1 mio. kr. til ombygning og erstatningsbyggeri vedr. Låddenhøj i Nyborg.

  Til forundersøgelser mv. samt etablering af ny adgangsvej i forbindelse med ibrugtagning af Skovhuse og Lilleskov søges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 0,825 mio. kr. (indeks 133,9).

  Der forelægges efterfølgende sag vedr. selve byggeprojektet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At Sundheds bidrag til Fælles formål og administration forøges med 1,267 mio. kr. i 2015 og fra 2016 og frem 1,181 mio. kr.

  At der afsættes et udgifts/indtægtsbudget på 11,054 mio. kr. i 2015 og fra 2016 og frem 0,669 mio. kr., som netto giver nul.

  At Regional Udviklings bidrag til fælles formål og administration i 2015, opjusteres med 0,5 mio. kr.

  At der under Regional Udvikling laves budgetomflytning med i alt 6,097 mio. kr. til bevillingsområdet Øvrige omkostninger fra bevillingsområdet kultur med 0,297 mio. kr., erhvervsudvikling med 3,7 mio. kr. og uddannelse med 2,1 mio. kr.

  At der i 2017 meddeles et tillægsbevilling til rådighedsbeløb samt anlægsbevilling på 1,343 mio. kr. (indeks 133,9) til nyt CMS, som finansieres af de allerede afsatte rådighedsbeløb på investeringsrammen i 2017.

  At finansiering af Låddenhøj forundersøgelser finansieres via allerede afsatte rådighedsbeløb samt at der meddeles en anlægsbevilling på 0,825 mio. kr. (indeks 133,9).

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Karsten Hønge og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/23768
  4. Redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. i 2014
  fold dette punkt ind Resume

  Siden 1. januar 2007 har kommunerne været medfinansierende på sundhedsområdet. I den forbindelse skal der årligt følges op på den registrering af aktiviteten, der ligger til grund for beregningen af kommunernes andel af sundhedsudgifterne.

  Vedlagte redegørelse beskriver administrationen af indberetningerne af aktiviteten og kontrolforanstaltninger i forhold til at sikre korrekte registreringer.

  Redegørelsen forelægges med henblik på afgivelse til revisionen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I henhold til cirkulære nr. 9805 af 16. december 2013 om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2014 til regionernes sygehusvæsen m.v. og cirkulære nr. 102 af 6. december 2011 om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet, skal regionsrådet senest 1. september 2015 afgive en revisionspåtegnet redegørelse for aktiviteten på sundhedsområdet til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og til kommunalbestyrelserne i regionen.

  Administrationen har udarbejdet en redegørelse i relation til det statslige, aktivitetsbestemte tilskud i 2014. Redegørelsen indeholder blandt andet en beskrivelse af:

  • Aktiviteten i relation til tilskuddet
  • kontrolforanstaltninger i forhold til sygehusenes indberetninger til Landspatientregistret og e-Sundhed
  • Opfølgning på den kommunale medfinansiering og finansiering.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At forretningsudvalget oversender redegørelsen til regionsrådet med henblik på afgivelse til revisionen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Karsten Hønge og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/23685
  5. Redegørelse for likviditeten i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Økonomi- og Indenrigsministeriet har på baggrund af regionens seneste likviditetsopgørelse anmodet om en kort redegørelse for regionens økonomiske situation, udviklingen i regionens likviditet samt hvilke tiltag, regionen iværksætter – eller har iværksat – for at sikre en udvikling i likviditeten, som minimerer risikoen for at regionens likviditet bliver negativ.

  Der forelægges udkast til svar til ministeriet.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Økonomi- og Indenrigsministeriet anmoder i brev af 19. maj 2015 om en kort redegørelse for regionens økonomiske situation samt udviklingen i regionens likviditetsmæssige stilling. Samtidig bedes redegjort for, hvilke tiltag Region Syddanmark iværksætter – eller har iværksat – for at sikre en udvikling i likviditeten, som minimerer risikoen for, at regionens likviditet bliver negativ. Ministeriet er opmærksomt på, at der kan være forhold af mere midlertidig karakter, som kan have spillet ind i forbindelse med likviditetsudviklingen.

  Baggrunden er, at Region Syddanmarks likviditet efter 1. kvartal 2015 udgør 972,6 mio. kr., svarende til ca. 807 kr. pr. indbygger i gennemsnit, opgjort efter kassekreditreglen.

  Vedr. regionens økonomiske situation kan anføres, at Region Syddanmark i såvel den økonomiske planlægning som løbende opfølgning og styring i alle år har lagt afgørende vægt på såvel budget- som aftaleoverholdelse. Det gælder i såvel budget som regnskab i forhold til regionens andel af de udgiftslofter, der følger af de årlige økonomiaftaler.

  Vedr. udviklingen i regionens likviditet bemærkes, at denne har været faldende siden 2009, hvilket især skal ses i sammenhæng med:

  • At aftalerne om regionernes økonomi i 2013 og 2014 ikke var fuldt finansierede.
  • At regionens langfristede gæld siden 2009 er nedbragt med 1,4 mia., da der ikke er optaget nye lån til refinansiering af afdrag.
  • At regionens kortfristede gæld også er faldet, især i 2013 og 2014.

  Hertil kommer investeringer i sygehusbyggerier, som ikke har fået støtte fra den statslige kvalitetsfond, samt på det sociale område. Endelig er til og med udgangen af 2014 afholdt 459 mio. kr. vedr. Nyt OUH, som i første omgang er finansieret af regionens likvide midler, indtil der foreligger godkendt udbetalingsanmodning.

  Ændrede betalingsterminer i forhold til staten vedr. bl.a. afregning for A-skat påvirker også den seneste likviditetsopgørelse i negativ retning.

  I forhold til iværksatte initiativer peges bl.a. på, at regionsrådet i april 2015 behandlede udbetalingsanmodning for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH. Godkendelse heraf fra statens side vil umiddelbart indebære en markant styrkelse af regionens likviditet.

  Mere generelt peges på, at da al finansiering af regionens virksomhed kommer fra staten eller kommunerne, er det – som anført i Årsrapporten for 2013 og 2014 – ”centralt, at kommende økonomiaftaler er fuldt finansierede, herunder også i relation til afdrag på lån. Ellers opstår det paradoks, at regionen – trods fuld aftaleoverholdelse – på sigt bringes i konflikt med det skærpede mål for regionernes likviditet – ud over kassekreditreglen – på 1.000 kr. pr. indbygger, som indgår i budgetloven”.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At udkast til svar til Økonomi- og Indenrigsministeriet godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Karsten Hønge og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/23739
  6. Revision af arbejdsklausul i Region Syddanmarks kontrakter
  fold dette punkt ind Resume

  Forslag til revision af arbejdsklausul i Region Syddanmarks kontrakter forelægges til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På baggrund af Beskæftigelsesministeriets cirkulære og vejledning om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter anbefales en revision af den arbejdsklausul, der benyttes i regionens kontrakter på bygge- og anlægsområdet samt tjenesteydelseskontrakter.

  Den anbefalede ændring vil sikre, at regionen får øgede muligheder for at stille krav til dokumentation samt mulighed for at pålægge leverandøren en bod, såfremt der er tale om manglende dokumentation eller egentlig misligholdelse. Ligeledes er indføjet mulighederne for udbudskarantæne på baggrund af misligholdelse af arbejdsklausulen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At der gennemføres en revision af arbejdsklausulen i Region Syddanmarks kontrakter.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Karsten Hønge og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/20025
  7. 13. rapportering for udbygning af Esbjerg Sygehus for 1. kvartal 2015
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har besluttet, at der skal ske en periodisk rapportering til regionsrådet om fremdriften i Region Syddanmarks store sygehusbyggerier.

  Denne sag indeholder rapporteringen for 1. kvartal 2015 for udbygningen af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rapporteringen følger de rammer, der er fastsat af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Kvartalsrapporten sendes ikke til ministeriet, idet udbygningen af Esbjerg Sygehus ikke er et kvalitetsfondsprojekt.

  Generalplanen forventes gennemført inden for den fastsatte økonomi og kvalitet. Tidsmæssigt er status uændret siden sidste rapportering.

  Første etape af den Fælles Akut Modtagelse (FAM) (Fase 1) er overdraget til sygehusets driftsorganisation den 28. april 2015. Dermed er en fuldt fungerende FAM med 51 sengepladser taget i brug. Hele FAM projektet med 61 en-sengsstuer forventes færdigt i april 2016.

  Udbud for ny sengebygning (Fase 2) blev afsluttet i februar måned 2015, den 27. april 2015 godkendte Regionsrådet licitationsresultatet. Kontrakt med den vindende entreprenør forventes indgået i juni 2015. Detailplanlægning pågår frem til sommeren 2016, hvorefter byggeriet forventes igangsat.

  I Fase 3 er renoveringen af administrative afsnit gennemført og overdraget til sygehuset januar 2015, hvorved stabene er samlet i en mere intensivt udnyttet administrationsbygning.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At rapporten for 1. kvartal 2015 for udbygningen af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg tages til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 21-05-2015

  Indstilling tiltrådt. 

  Karsten Uno Petersen og Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Karsten Hønge og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/18872
  8. Rapportering nr. 18 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding
  fold dette punkt ind Resume

  Den revisorpåtegnede rapportering for 1. kvartal 2015 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding forelægges til Regionsrådets godkendelse med henblik på videresendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  Desuden er vedlagt en obligatorisk rapportering om effektiviseringsgevinster, der indstilles til godkendelse med henblik på videresendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring samt en uvildig risikovurdering. 

  Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2015 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding forelægges hermed til godkendelse med henblik på at videresende rapporten til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  Status på projektet i Kolding
  Projektet er i den forgangne periode overordnet forløbet planmæssigt.

  Der har henover 1. kvartal 2015 vist sig et relativt stort træk på de uforudsete udgifter primært hidrørende fra arbejderne i forbindelse med fase 2 (FAM). Projektafdelingen på Kolding Sygehus har igangsat en vurdering af, hvorvidt dette relativt store træk vil resultere i et behov for besparelser i projektet. Resultat af dette arbejde vil foreligge i løbet af 2. kvartal 2015.

  I forbindelse med ombygningerne i fase 2 er der udarbejdet en ny tidsplan, der er acceptabel for den kliniske drift. Dette vil få en betydning for fasens endelig aflevering. Dette vil dog ikke have indflydelse på indflytningen fra Fredericia eller den kliniske drift.  

  Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  Effektiviseringsgevinst
  Udover den kvartalsvise rapportering skal regionerne ved centrale faseovergange og som minimum hvert 1½ år rapportere på effektiviseringsgevinster. Rapporteringen viser, at Sygehus Lillebælt forventer at kunne leve op til tilsagnskravet om en årlig effektiviseringsgevinst på driftsøkonomien på 76 mio. kr. (2010-pl), som skal realiseres i år 1 efter ibrugtagelsen af det nye sygehus.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At rapporteringen for 1. kvartal 2015 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding godkendes med henblik på videresendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  At rapporteringen for effektiviseringsgevinster for kvalitetsfondsprojektet i Kolding godkendes med henblik på videresendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 21-05-2015

  Indstilling tiltrådt. 

  Karsten Uno Petersen og Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Karsten Hønge og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/16786
  9. Rapportering nr. 18 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning.

  Den revisorpåtegnede rapportering for 1. kvartal 2015 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på videresendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Revisorerklæringen indeholder en supplerende oplysning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring samt en uvildig risikovurdering. 

  Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2015 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges hermed til godkendelse med henblik på at videresende rapporten til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Projektet i Aabenraa er inddelt i to faser:

  Status på Fase 1
  Fase 1 er færdigbygget og taget i brug. Regnskabet er dog endnu ikke afsluttet. Økonomi er markeret gul ligesom i forrige kvartal, idet der ikke er en afklaring af forholdet mellem krav og modkrav mellem bygherre, rådgiver og entreprenører. Den økonomiske ramme forventes fortsat at kunne overholdes, omend der er usikkerhed omkring udfaldet af krav og modkrav. Det forventes fortsat, at der vil kunne overføres ikke forbrugte midler på apparaturrammen til apparaturrammen i Fase 2.

  Status på Fase 2
  Kvartalsrapporten blev udarbejdet under forudsætning af regionsrådets godkendelse af dispositionsforslaget for Fase 2 på regionsrådsmødet den 26. maj 2015. Fase 2 er nu i projektforslagsfasen.

  Tid er markeret grøn, idet den reviderede tidsplan, som er indeholdt i dispositionsforslaget, forventes overholdt.

  Økonomi er uændret markeret gul, idet økonomien fortsat er under observation på grund af usikkerheden omkring resultatet af Fase 1. En eventuel budgetoverskridelse på Fase 1 vil skulle finansieres af Fase 2.

  Kvalitet er uændret markeret grøn på trods af, at projektet blev reduceret med to operationsstuer i forbindelse med dispositionsforslaget. Sygehusets driftsorganisation har vurderet, at der er tilstrækkelig operationskapacitet for det samlede akutsygehus, når Fase 2 er ibrugtaget. Dette hænger sammen med, at der er optimeret på flow og logistik i de nuværende operationsstuer.

  Revisorerklæringen indeholder en supplerende oplysning, som følger:

  Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på rapportens oplysning i bl.a. afsnit 3.1 og 3.2, om at effekten af dispositionsforslaget for Fase 2 for tid, økonomi og kvalitet er indarbejdet i rapporten for 1. kvartal 2015, selvom dispositionsforslaget ikke er behandlet af Regionsrådet på tidspunktet for udarbejdelsen af rapporten. Dispositionsforslaget er vedtaget af Innovationsudvalget 16. april 2015 og af Forretningsudvalget 6. maj 2015.”

  I rapporteringen er regionsrådets godkendelse den 26. maj 2015 af dispositionsforslaget for Fase 2 indarbejdet. Da rapporteringen blev udarbejdet, havde regionsrådet dog endnu ikke godkendt dispositionsforslaget. Det fremgik af sagsfremstillingerne til både innovationsudvalget og forretningsudvalget, at dispositionsforslaget var under forudsætning af regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At rapporteringen for 1. kvartal 2015 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på videresendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 21-05-2015

  Indstilling tiltrådt. 

  Karsten Uno Petersen og Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Karsten Hønge og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/20555
  10. Rapportering nr. 18 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har besluttet, at der skal ske en periodisk rapportering til regionsrådet om fremdriften i kvalitetsfondsbyggerierne.

  Denne sag indeholder rapportering nr. 18 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rapporteringen følger de rammer, der er fastsat af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Nyt OUH har den 30. april 2015 fremsendt udbetalingsanmodning vedr. kvalitetsfondsmidler til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, og anmodningen behandles fortsat. Derfor skal kvartalsrapporteringen ikke sendes til ministeriet.

  Projektforslagsfasen er startet, da det af kontrakten mellem totalrådgiver og Region Syddanmark er aftalt, at dispositionsforslaget er uden projekteringsstop. I Projektforslagsfasen vil projektet blive konkretiseret yderligere, herunder bestykning af de enkelte rum og materialevalg. Projektforslagsfasen indeholder en omfattende brugerinvolvering. Den 15. maj 2015 blev der afholdt et stort arrangement som ”kick off” til brugerprocessen.

  Der er fortsat bekymring om anlægsøkonomien. Der er derfor indgået en aftale med totalrådgiver om, at de i projektforslagsfasen skal undersøge det økonomiske potentiale i forbindelse med blandt andet standardisering og brug af offsite manufactoring.

  Det fælles kunstudvalg har fået fremvist skitseforslag til hovedindgangen for Nyt SUND, Vidensaksen og hovedindgangen for Nyt OUH. Der blev fundet en vinder af konkurrencen om udsmykningen af Vidensaksen og skitseforslaget til Nyt SUNDs hovedindgang blev godkendt. Der arbejdes videre på at finde en kunstner til udsmykningen af hovedindgangen ved Nyt OUH.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At rapporteringen for 1. kvartal 2015 på Nyt OUH tages til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 21-05-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Karsten Uno Petersen og Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Karsten Hønge og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/14966
  11. Frivillighedspris
  fold dette punkt ind Resume

  I forbindelse med vedtagelse af Frivillighedsstrategien blev der ønsket et forslag til at omdanne Region Syddanmarks Åbenhedspris til en Frivillighedspris. Rammerne for en Frivillighedspris fremlægges her til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog den 23. februar 2015 en frivillighedsstrategi, der skal udbygge samarbejdet med de frivillige, som via deres indsats kan skabe værdi for patienter og borgere.

  Kernen i frivillighed er et ønske om at gøre noget for andre mennesker uden at få penge for det. Med øget mulighed for inddragelse af frivillige i somatikken, samt på psykiatri- og socialområdet i Region Syddanmark må det formodes, at der tilsvarende vil være et ønske om at anerkende frivillighed.

  Fra åbenhed til frivillighed

  I årene 2008-2013 har regionsrådet uddelt en Åbenhedspris til afdelinger, botilbud, sygehuse eller institutioner, der har dokumenteret, at de er gode til at praktisere regionens værdier om åbenhed, dialog og borgerinddragelse. Vinderne har hvert år modtaget en pris på 250.000 kr.

  Åbenhedsprisen har således påskønnet udmøntningen af regionens værdier inden for egne rammer. Værdierne, som blev født med regionen, har på den måde haft stor eksponering og dermed mulighed for at blive anerkendt og husket blandt medarbejderne.

  Med frivillighedsstrategien løftes blikket nu mod de ressourcer, der kan supplere den væsentlige indsats, som medarbejderne i Region Syddanmark hver dag løfter.

  For at understøtte dette fokus på de frivillige kræfter gives hermed udkast til, hvordan en frivillighedspris kan erstatte åbenhedsprisen.

  Frivillighedsprisen skal påskønne de frivilliges indsats

  Frivillighedsprisen skal gives som påskønnelse af det store arbejde og den indsats, som personale eller konkrete afdelinger yder for at inddrage frivillige. Prisen kan øremærkes til konkrete aktiviteter i regionens regi, som udføres af frivillighedsorganisationer, udvalgte frivillige grupper eller enkeltstående frivillige med en formaliseret tilknytning til en afdeling eller lignende.

  Prisen skal desuden støtte op om den generelle anvendelse af frivillige i Region Syddanmark, samt skabe øget opmærksomhed omkring frivillighed inden for social- og sundhedsområdet.

  Frivillighedsprisen uddeles en gang om året. Første gang i 2015.

  Borgere, patienter, pårørende kan indstille til frivillighedsprisen. Men også regionens egne arbejdspladser og medarbejdere kan indstille til Frivillighedsprisen.

  Prisen er på 50.000 kr.

  Vinderne får 50.000 kr. Det er dommerkomiteen, der beslutter, hvem der vinder de 50.000 kr. Dommerkomiteen kan desuden beslutte at tildele ekstra 10.000 for ’Den gode idé’ - et projekt eller idé, der fremmer frivillighed i regionen i løbet af det kommende år.

  Det er tanken, at pengene, der vindes, skal bruges til at udvikle, styrke og/eller bidrage konkret til det fortsatte arbejde.

  Selve prisens beløb på 50.000 kr., eventuelt 60.000 kr., er således væsentligt lavere, end Åbenhedsprisens beløb på 250.000 kr.

  Tanken er, at frivillige – qua deres motivation for at yde en frivillig indsats – vil have større interesse i at møde andre frivillige og få inspiration end i prisens beløb.

  Derfor er det i samme ånd, at frivillighedsprisen ikke blot handler om penge, men lige så meget om anerkendelse og deltagelse ved selve prisuddelingen.

  Således er prisens beløb mindre end beløbet til Åbenhedsprisen, imens der afsættes forholdsmæssigt større beløb til selve arrangementet ved til prisuddelingen.

  Tildelingskriterier

  For at komme i betragtning til Frivillighedsprisen skal det dokumenteres, den eller de indstillede har:

  • Fremmet opmærksomheden på kvaliteten/værdierne ved frivilligt socialt arbejde.
  • Styrket livskvalitet og trivsel for en gruppe mennesker.
  • Skabt opmærksomhed på en ellers overset problematik.
  • Iværksat nyskabende aktiviteter med frivillige.
  • Fremmet samarbejdet i den frivillige verden.
  • Fremhævet og synliggjort det frivillige arbejdsgrundlag på en positiv måde.
  • Øget engagement og virkelyst for individer og/eller afdelinger.

  Der skal i indstillingen være fokus på, hvordan og hvilken forskel og værdi frivilligheden konkret skaber for borgere, patienter og pårørende.

  Dommerkomiteen

  Hvert år sammensættes en dommerkomité bestående af syv medlemmer:

  • Regionsrådet (to medlemmer)
  • Organisationer med stort frivillig-engagement (ét medlem)
  • Frivilligrådet/Regionens brugerråd (to medlemmer)
  • Repræsentant fra sygehus- eller socialområdet (ét medlem)
  • Pressen (deltog også ved Åbenhedsprisen, da det var med til at skabe forankring og omtale af prisen) (ét medlem).

  Prisuddeling

  Frivillighedsprisen uddeles ved et arrangement, hvor nominerede, frivillige, repræsentanter for frivillige, regionsrådet og dommerkomiteen deltager.

  Dagens indhold fokuserer på oplæg, workshops eller oplevelser, der i særlig grad kommer de frivillige fremmødte til gode. Der kan eventuelt indhentes input fra frivillige i forhold til dagens indhold.

  Økonomi

  Ud over præmiesummen på 50.000/60.000 kr. budgetteres med udgifter til arrangementet på ca. 125.000 kr. Dette er estimeret på baggrund af udgifterne til arrangementet ved Åbenhedsprisen.

  Udgiften afholdes af regionsrådet.

  Såfremt ovenstående godkendes vil der senere blive forelagt en sag om uddeling af Frivillighedsprisen 2015.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At Åbenhedsprisen erstattes af en Frivillighedspris.

  At de ovenfor beskrevne rammer for Frivillighedsprisen godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Karsten Hønge og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/4042
  12. Aftale om oprydning i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK)
  fold dette punkt ind Resume

  Der er indgået ”Aftale mellem Region Syddanmark, de syddanske kommuner og PLO Syddanmark om oprydning i forbindelse med igangsættelse af implementering af FMK i kommunerne”.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Alle læger på sygehuse og i praksissektoren er fra 1. september 2014 forpligtet til at anvende Fælles Medicinkort (FMK) fremadrettet til ordination af lægemidler. Kommunerne er forpligtet til at implementere FMK i løbet af 2015.

  Da kommunerne er afhængige af ajourførte oplysninger på FMK for at kunne anvende FMK som basis for medicinadministration, er der opnået enighed om, at kommunerne i forbindelse med igangsættelse af FMK kan anmode en praktiserende læge om oprydning på et medicinkort tilhørende en patient, der er tilmeldt praksis. Lægen honoreres med 300 kr. for denne opgave.

  Det forventes, at udgifterne til oprydningen udgør ca. 6. mio. kr. i 2015, hvoraf regionen afholder 3 mio. kr. og kommunerne i Region Syddanmark 3 mio. kr. Som udgangspunkt er der ikke taget højde for udgifterne i sygesikringsbudgetterne for 2015. Udgifterne anbefales afholdt over sygesikringsbudgettet til almen praksis og medtages som en del af de samlede økonomiske udfordringer på området i 2015.

  De regionale parter, dvs. de syddanske kommuner, PLO Syddanmark og Region Syddanmark har på praksisplanudvalgets møde den 28. april 2015 underskrevet en aftale om oprydning i FMK med udgangspunkt i en national aftale. De regionale repræsentanter i praksisplanudvalget har underskrevet aftalen med forbehold for regionsrådets godkendelse af aftalen. Forretningsudvalget er i forbindelse med møde den 14. januar 2015 orienteret om sagen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At Aftale mellem Region Syddanmark, de syddanske kommuner og PLO Syddanmark om oprydning i forbindelse med igangsættelse af implementering af FMK i kommunerne godkendes.

  At udgifterne til aftalen afholdes over sygesikringsbudgettet for almen lægehjælp.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 12-05-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Jørn Lehmann Petersen, Preben Friis-Hauge og Meho Selman deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Karsten Hønge og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/18046
  13. Strategi for patient- og pårørendeinddragelse på somatiske sygehuse i Region Syddanmark 2015-2018
  fold dette punkt ind Resume

  Sundhedsudvalget forelægges et forslag til strategi for patient- og pårørendeinddragelse på somatiske sygehuse i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På baggrund af drøftelse i sundhedsudvalget i foråret 2014, blev der igangsat et arbejde med udvikling af en strategi for patient- og pårørendeinddragelse i somatikken i Region Syddanmark. Resultatet af dette arbejde fremlægges hermed i form af et forslag til strategi for patient- og pårørendeinddragelse på somatiske sygehuse i Region Syddanmark.

  Strategien har været i høring hos Danske Patienter og på somatiske sygehuse, hvor MED-udvalg, kvalitetsudvalg mv. har været involveret. Strategien er blevet positivt modtaget. Der er tilkendegivet bred opbakning til behovet for en regional strategi, ligesom det er påpeget, at strategien er solid og velunderbygget, samt peger på de væsentligste mål og tilhørende relevante indsatser. Den karakteriseres endvidere som letlæselig, passende ambitiøs og handlingsanvisende. 

  Høringsparterne mener alle, at strategien sætter fokus på et vigtigt emne, nemlig at patienter og pårørende skal føle sig godt behandlet i mødet med sygehusvæsenet. Målet er en inddragende kultur.

  Ledelserne af de somatiske sygehuse bakker op om vedlagte forslag til strategi for patient- og pårørendeinddragelse på somatiske sygehuse i Region Syddanmark.

  På national plan indgår temaet patient- og pårørendeinddragelse i Danske Regioners udspil om ”Borgernes Sundhedsvæsen - vores sundhedsvæsen”. Region Syddanmarks strategi for patient- og pårørendeinddragelse 2015-2018 er udviklet på baggrund af regionens eget initiativ og egne behov, men strategien understøtter samtidig det nationale fokus på patient- og pårørendeinddragelse.

  Samtidig adresserer strategien et af de udviklingsområder, som blandt andet den seneste Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) har vist, at sygehusområdet i Region Syddanmark har. Desuden er patient- og pårørendeinddragelse et område, hvor der er generel enighed om, at sundhedsområdet har et potentiale for udvikling og bedre samlet ressourceudnyttelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At Region Syddanmarks strategi for patient- og pårørendeinddragelse 2015-2018 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 19-05-2015

  Indstilling tiltrådt. 

  Susanne Eilersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Karsten Hønge og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/2334
  14. Godkendelse af Praksisplan for Kiropraktik
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet godkendte den 23. marts 2015 høringsudkast til praksisplan for kiropraktik i Region Syddanmark. Praksisplanen har efterfølgende været sendt i høring og på baggrund af høringssvarene forelægges planen nu Regionsrådet for endelig stillingtagen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte på sit møde den 23. marts 2015 høringsudkast til praksisplan for kiropraktik i Region Syddanmark, hvori der dels er en status over den nuværende kapacitet, dels forslag til den fremtidige kapacitet i kiropraktorpraksis. Regionsrådet besluttede at sende rapporten i høring.

  Link til det af regionsrådet godkendte høringsudkast til praksisplan: http://regionsyddanmark.dk/wm464171

  Hovedelementerne i praksisplanen er:

  • At forvaltningen af ydernummer videreføres således, at der også i den kommende periode arbejdes videre med begreberne overenskomstregulerede områder og frie områder.
  • At ordningen om udmøntning af et ydernummer om året videreføres ud fra ønsket om at tilgodese borgernes mulighed for at modtage tilskudsberettiget kiropraktisk behandling og forpligtige kiropraktorer uden ydernummer i forhold til overenskomsten. Udmøntningen sker i henhold til de i praksisplan anførte betingelser, herunder at regionsrådet i planperioden konkret kan træffe beslutning om, at der ikke skal opslås nyt ydernummer.
  • At der i planperioden ses på muligheden for kiropraktors mulighed for henvisning til muskuloskeletal ultralydsscanning.
  • At der ses på kiropraktorernes mulighed for direkte henvisning til de reumatologiske, neurologiske og ortopædkirurgiske specialer.
  • At praksiskonsulentordningen bevares.

  Praksisplanen har i perioden fra den 27. marts 2015 til den 27. april 2015 været i høring, og der foreligger nu en samlet vurdering af høringssvarene. Hovedsynspunktet er, at der er tilfredshed med praksisplanen og at kiropraktorpraksis beskrives som en integreret del af sundhedsvæsenet i Region Syddanmark. 

  Resumé af høringssvar samt sundhedsdirektørens bemærkninger fremgår af vedlagte bilag. Endvidere vedlægges høringssvar som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At praksisplanen for kiropraktik godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 12-05-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Jørn Lehmann Petersen og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Karsten Hønge og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/20878
  15. Fødeområdet - rammer for tilsagn om midler til fødeområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Finansloven for 2015 indeholdt flere midler til fødeområdet. De ekstra midler fordeles jf. bloktilskudsnøglen.

  Regionerne skal senest den 1. juni 2015 indsende en ansøgning på bloktilskudsbeløbet for 2015.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Tilsagn om midler
  Der er på Finansloven for 2015 afsat 35,0 mio. kr. i 2016 og 75,0 mio. årligt fra 2016 til et løft af kvaliteten på fødeafdelingerne. Midlerne fordeles til regionerne på baggrund af bloktilskudsnøglen. Region Syddanmarks andel svarer til 7,525 mio. i 2015 og 16,125 mio. kr. fra 2016.

  Af Finanslovsteksten fremgår det, at midlerne skal anvendes til en styrket indsats, som indfrier Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til Svangreomsorgen. Der er fokus på kvalitet og det faktum, at et stigende antal fødsler kan betegnes som komplicerede.

  De enkelte regioner skal indsende et særskilt budget for de midler, der udmøntes til løft af kvaliteten på fødegangen. De konkrete poster på budgettet skal generelt følge Sundhedsstyrelsens ”Anbefalinger for Svangreomsorgen” og kan falde inden for følgende områder: 

  • Yderligere personaleressourcer, hvor der skønnes at være behov herfor.
  • Yderligere ressourcer til at tage højde for det stigende antal igangsatte og komplicerede fødsler.
  • Understøttelse af kvalitetsudviklingen, herunder f.eks. at gøre projekt ”Sikre Fødsler” permanent.

  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 6. maj 2015 meddelt, at regionerne senest den 1. juni 2015 skal indsende en ansøgning på bloktilskudsbeløbet for 2015.

  For nærmere oplysninger om vilkår og regnskabsafgivelse, se bilag 1.

  Forslag til prioritering af midler 
  Det fremgår af specialevejledningen for gynækologi og obstetrik, at de gravide i dag er ældre, oftere overvægtige, har hyppigere medicinske sygdomme, herunder specielt sukkersyge, og godt 10 % af gravide ryger. Alt sammen er det faktorer, der medfører øget risiko for komplikationer både hos den gravide og fosteret i forbindelse med graviditet og fødsel.

  Dertil kommer, at der i 2011 på landsplan blev indført en ny retningslinje om, at fødsler skal igangsættes, når graviditeten har varet mere end 41 uger. Dette har medført, at op mod 20 – 30 % af alle fødsler igangsættes, hvor det tidligere drejede sig om ca. 12 % af fødslerne. I forbindelse med igangsætning er der behov for øget overvågning.

  Sideløbende med disse ændringer er der i regi af Dansk selskab for patientsikkerhed etableret Projekt Sikre Fødsler, som anvendes til at sikre kvaliteten på fødestederne. Projekt Sikre Fødsler overgik i januar 2015 til permanent drift på fødestederne.

  Med grundlag i ovenstående foreslås det, at Region Syddanmark ansøger om at anvende de tildelte midler til at tage højde for det stigende antal igangsatte og komplicerede fødsler, herunder anvender en del af midlerne til en konsolidering af Projekt Sikre Fødsler.

  Med udgangspunkt i andelen af komplicerede fødsler fordeles midlerne mellem fødestederne i Region Syddanmark.

   

  Privat fødeklinik
  Medlem af Regionsrådet Susanne Eilersen (DF) har den 23. februar 2015 anmodet om, at regionsrådet drøfter et punkt vedr. etablering af en privat fødeklinik i Region Syddanmark. Det blev ved denne behandling besluttet at afvente retningslinjer for anvendelsen af de på finansloven afsatte midler til forbedring af kvaliteten på fødeområdet forelå, se bilag 2.

  Med baggrund i de rammer, som Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har fremsendt for anvendelsen af de ekstra midler, som er afsat jævnfør finansloven 2015, vil der være risiko for, at midlerne til en fødeklinik, der tager sig af ukomplicerede fødsler, vil blive problematiseret af ministeriet.

  Proces
  Grundet den korte tidfrist er det nødvendigt at indsende ansøgningen til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse den 1. juni 2015 med forbehold for regionsrådets godkendelse den 22. juni 2015. Ansøgning er vedlagt.

  Formandskabet for Region Syddanmarks følgegruppe for fødeplanen har bidraget til forslag til ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At Region Syddanmark ansøger Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om at anvende de tildelte midler til at tage højde for det stigende antal igangsatte og komplicerede fødsler, herunder anvender en del af midlerne til en konsolidering af Projekt Sikre Fødsler.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 19-05-2015

  Indstilling tiltrådt. 

  Forslag til ansøgning blev udleveret på mødet. Vedlægges.

  Susanne Eilersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet. Dansk Folkeparti stemte imod, idet de ønsker midler afsat til oprettelse af en privat fødeklinik i Region Syddanmark.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Karsten Hønge og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/21902
  16. Automatiseret medicinering på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
  fold dette punkt ind Resume

  I forbindelse med planlægning af patientbehandlingen på generalplanen for Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg i den Fælles Akutmodtagelse (FAM) og den nye sengebygning er der afdækket en række potentielle fordele ved automatiseret medicinering, som undersøges i et forprojekt med henblik på anskaffelse af medicinrobot.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Generalplanen for udbygningen af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg blev vedtaget i marts 2010 med det formål at gøre Esbjerg Sygehus til et af Region Syddanmarks fire akutsygehuse. I forbindelse med planlægning af patientbehandlingen i den Fælles Akutmodtagelse (FAM) og den nye sengebygning er der afdækket en række potentielle fordele ved automatiseret medicinering.

  Medicineringssystemet automatiserer en proces, der starter med lægens ordination af patientspecifik medicin, ordinationen overføres automatisk til medicinrobotten, der doserer og pakker og via rørpostanlæg automatisk fremfører medicinen til patientens sengeafsnit.

  Automatiseret medicinering kan ved en succesfuld implementering give følgende fordele:

  • Øget patientsikkerhed, som følge af færre fejl.
  • Hurtigere levering af medicin til patienten.
  • Mere rationel drift som følge af personalets sparede medicinhåndteringer, mindre lager i hidtidige medicinrum og mindre medicinspild. 

  Skulle det vise sig, at integrationen mellem medicinrobotten og Elektronisk Patient Journal System (Cosmic) ikke på kort sigt lader sig realisere, vil det være muligt at nyttiggøre medicinrobot og rørpostanlæg, idet medicinordinationer kan overføres manuelt fra Cosmic til medicinrobotten. Tilsvarende indtænkes der i alle faser af udrulningen og medicineringsprocesserne, hvordan eventuelle nedbrud kan imødegås ved alternative løsninger, der sikrer projektets økonomiske og patientsikkerhedsmæssige rationale.

  Det skal understreges, at automatiseret medicinering er et integrationsprojekt, der involverer flere behandlingsafdelinger og servicefunktioner på Sydvestjysk Sygehus, samt regionale systemer og processer. Processen for automatiseret medicinering skal bringes til at virke uden risiko for den kliniske drift. Derfor iværksætter Sydvestjysk Sygehus et forprojekt, hvor processen for automatiseret medicinering afdækkes og beskrives, og hvor projektets sandsynlighed for at virke undersøges.

  Det indstilles, at Sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende forprojektet, som en forudsætning for gennemførelse af hovedprojektet for automatiseret medicinering. Det samlede budget for indkøb af medicinrobot, afledte anlægskonsekvenser og IT integration forventes at udgøre 21,2 mio. kr. (indeks 133,9).

  I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2014 blev der frigjort samlet 32 mio. kr. på regionens medicotekniske ramme for 2014. Det er forudsat, at virkningen af konsolideringen i 2014 skal indgå som buffer, der kan bidrage til aftaleoverholdelse i 2015, jf. orienteringen om regionens økonomi for 2015 på budgetseminaret i marts 2015. Det anbefales, at midlerne på den medicotekniske ramme nu frigives med 21,2 mio. kr. til indkøb af medicinrobotten, idet driftsbudgettet for Sydvestjysk Sygehus samtidig reduceres med samme beløb, fordelt med 14,1 mio. kr. i 2015 og 7,1 mio. kr. i 2016. Driftsmidlerne indarbejdes på en central buffer, der skal sikre aftaleoverholdelse i 2015.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At der indkøbes en medicinrobot til Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg under forudsætning af, at forprojektet viser, at medicinrobotten har et økonomisk og patientsikkerhedsmæssigt rationale på sygehuset.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende resultatet af forprojektet som en forudsætning for indkøb af medicinrobotten til Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

  At der meddeles anlægsbevilling på 21,2 mio. kr. (indeks 133,9) til indkøb af medicinrobot.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 21,2 mio. kr. i 2015 (indeks 133,9) til formålet, i første række finansieret af restbeløb på 2014-rammen til medicoteknisk apparatur, alternativt finansieret via leasing.

  At Sydvestjysk Sygehus’ driftsramme med henblik på finansiering af investeringen nedskrives med 14,1 mio. kr. i 2015 og 7,1 mio. kr. i 2016, og at de frigjorte midler afsættes centralt med henblik på imødegåelse af regionens samlede økonomiske udfordringer på sundhedsområdet i 2015.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende indkøbet af medicinrobotten inden for den meddelte anlægsbevilling og godkende finansieringsformen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 21-05-2015

  Indstilling tiltrådt. 

  Karsten Uno Petersen og Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Karsten Hønge og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 14/38330
  17. Indførelse af behandling med Aurikellukning på OUH
  fold dette punkt ind Resume

  OUH ønsker i 2015 at indføre behandling med Aurikellukning på hjertemedicinsk afd. B.

  Aurikellukning er en udviklingsfunktion, som endnu ikke er introduceret på OUH, men aktuelt udføres i Skejby og på Rigshospitalet. Skejby har i 2014 udført 42 aurikellukninger, hvoraf enkelte patienter kommer fra Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Aurikellukning er en kateterbaseret behandling via en blodåre i lysken, som udføres i fuld bedøvelse. De fleste patienter med forkammerflimren tilrådes blodfortyndende behandling for at mindske risiko for dannelse af små klumper af blod (tromber), som kan føres med blodstrømmen og forårsage blodprop i hjernen og andre organer. Patienter, hvor den blodfortyndende behandling ikke kan gennemføres på grund af risikoen for alvorlige blødninger og patienter, hvor den blodfortyndende behandling svigter, kan tilbydes lukning af venstre aurikel. Ved at aflukke auriklet kan der ikke længere dannes blodpropper der, og risikoen for blodpropper til hjernen og til andre organer i forbindelse med forkammerflimren mindskes betydeligt.

  I udkast til den kommende specialevejledning for kardiologi er aurikellukning nævnt som en højtspecialiseret behandling: Hjerteklapsygdom m.v. 21. Kateterbaserede intrakardielle implantater, herunder aorta-stentklapper, mitraldevices og aurikellukninger. 

  OUH vurderer, at det af hensyn til den kommende specialeplan er yderst vigtigt, at behandlingen implementeres nu, da det vil være vanskeligt at hjemtage behandlingen ved en senere lejlighed.

  Afdelingen forventer at udføre 20 aurikellukninger i 2015 og 40-50 i 2016. Aktiviteten kodes med proc kode KFFW98A og grupperer til DRG gruppe 513. Taksten udgør 89.826 kr. i 100 % drg-afregning. Hjertemedicinsk Afdeling B OUH er rammestyret fra 2015 og vil derfor ikke opnå merafregning ved almindelig afregning. Det er opgjort, at den samlede udgift til proceduren udgør 63.106 kr., svarende til en samlet udgift på 1,262 mio. kr. ved 20 operationer og en udgift på 2,524 - 3,155 mio. kr. ved 40-50 operationer.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At aurikellukning på Hjertemedicinsk afdeling på OUH afregnes udover rammen for 2015 og frem, det vil sige selvstændig baseline og aktivitetsopgørelse for denne aktivitet uden loft for afregning.

  At der indføres en forhøjet afregningssats for behandling med Aurikellukning i 2015, svarende til en afregning på 70 pct. af DRG gruppe 513.

  At der forventes en aktivitet på 20 operationer i 2015, svarende til en afregning på 1,258 mio. kr. i 2015 og en aktivitet i 2016 på 45-50 operationer, svarende til en afregning på 2,515 - 3,144 mio. kr. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 19-05-2015

  Indstilling tiltrådt. 

  Susanne Eilersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Karsten Hønge og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 12/2483
  18. Status for målopfyldelse af mål i sundhedsplanen samt ændring af mål
  fold dette punkt ind Resume

  I sundhedsplanen er der udvalgt en række mål. Der gøres nu status på målopfyldelse og afrapportering. I forlængelse af ændret takststyringsmodel for sygehusene fra 2015 lægges der op til en ændring af sundhedsplan mål 4.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog i september 2013 Sundhedsplan for Region Syddanmark. Sundhedsplanen kan læses på: http://www.fremtidenssygehuse.dk/wm435824

  I sundhedsplanen er der i sidste kapitel beskrevet en række mål for udvalgte områder, og der er løbende sket statusafrapportering i politiske udvalg for målopfyldelsen på disse mål. I sundhedsplanen er det understreget, at der naturligvis eksisterer mange andre mål i Region Syddanmark, og at der formuleres nye mål inden for sundhedsplanens rammer i de kommende år.

  Det første halvandet år med sundhedsplanen er gået, og det er tid til at gøre status og justere på eksisterende mål, så de stadig er relevante. I statusbilag ses den aktuelle målopfyldelse for de enkelte mål ved seneste afrapportering. Af de 23 fastsatte sundhedsplanmål vurderes det, at målet er nået for 4 mål, at man er tæt på målopfyldelse for 6 mål, at 11 mål er i proces og at 2 mål afventer.

   

  Mål opfyldt

  Tæt på

  I proces

  Afventer

  Mål

  12, 13, 22, 23

  3, 9, 14, 17, 18, 21

  1,2,4,5, 6, 8,10,11,16,19, 20

  7, 15

  På nuværende tidspunkt foreslås der nedenfor justering af ét mål. De øvrige mål foreslås fastholdt, idet det dog skal bemærkes, at det på et senere tidspunkt, som følge af landsdækkende drøftelse om ny kvalitetsdagsorden, må forventes formuleret nye kvalitetsmål på landsplan, som naturligvis vil skulle indarbejdes i regionens kvalitetsmål og muligvis også i sundhedsplanmålene.

  Forslag om justering af mål nr. 4
  Det foreslås, at mål 4 vedrørende første kontakt inden for 14 dage ændres. Baggrunden herfor skal ses i sammenhæng med ny takststyringsmodel:

  Samtidig med regionsrådets vedtagelse af budget for 2015 blev der indført en ny takststyringsmodel, så langt de fleste afdelinger ikke længere er aktivitetsfinansierede, men rammestyrede. Som led heri blev der pr. 1. januar 2015 også etableret garantiklinikker for at sikre udrednings- og behandlingskapacitet til regionens patienter.

  Med det nye styringsparadigme er der ikke samme behov for fokus på første besøg, da aktiviteten ikke længere kan øges ubegrænset. Det primære fokus bør ligge i hurtig visitering af henvisningerne, så afdelingen umiddelbart kan informere patienterne om deres rettigheder til behandling andre steder, hvis patienten ikke forventes at kunne blive udredt inden for 30 dage i modtagende afdeling.

  Som følge af denne ændring foreslås sundhedsplanmål nr. 4 ændret fra ”Første kontakt inden 14 dage for 80 % af ikke-akutte patienter” til et mål som lyder ”Sygehuset skal for 95 % af ikke-akutte patienter sende indkaldelsesbrev inden for 2 hverdage fra henvisningen er modtaget”.

  Regionsrådet besluttede allerede i forbindelse med implementering af ret til hurtig udredning, en regional målsætning om, at indkaldelsesbrevet i Region Syddanmark skal sendes inden for 2 hverdage, fra henvisningen er modtaget. Efter sundhedslovens § 90 har patienten – inden for 8 hverdage efter henvisning er modtaget – ret til information om dato og sted for undersøgelse/behandling i indkaldelsesbrev, men hvis sygehuset (eller en garantiafdeling) skal kunne nå at udrede inden for 30 dage, skal visitationen og vurderingen af patientens henvisning prioriteres højere. Det har regionsrådet taget konsekvensen af ved beslutningen om den regionale målsætning.

  Patienten får efter denne målsætning hurtig information, hvis modtagende sygehus vurderer, at de ikke kan udrede inden for 30 dage – og patienten gives et alternativt tilbud om udredning på en garantiklinik.

  Den regionale målsætning er indarbejdet i Region Syddanmarks kvalitetsmål om ”hurtig og klar besked”, som løbende følges af den fælles sygehusledelseskreds. Ved seneste gennemgang i sygehusledelseskredsen i maj 2015 var der en generel målopfyldelse af ”hurtig og klar besked” for 64,7 % af de henviste ikke-akutte patienter (vedr. marts 2015).

  For at sikre, at garantiklinikkerne har en mulighed for at kunne opfylde hurtig udredning, må de have tid til at indkalde patienten til det nye sygehus og gennemføre udredningen. Da der ikke kan stilles krav om, at patienten beder sig omvisiteret straks efter indkaldelsesbrevet er modtaget, må sygehusafdelingerne optimere i patientforløbet allerede fra henvisningen modtages.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet: 

  At orienteringen om status på målopfyldelse tages til efterretning.

  At mål nr. 4 i Sundhedsplanen ændres til: ”Sygehuset skal for 95 % af ikke-akutte patienter sende indkaldelsesbrev inden for 2 hverdage fra henvisningen er modtaget”.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 19-05-2015

  Indstilling tiltrådt. 

  Susanne Eilersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Karsten Hønge og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/17133
  19. Udtalelse fra regionsrådet om hospitalernes brug af personaleressourcer
  fold dette punkt ind Resume

  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelsen har anmodet om regionsrådets udtalelse til Rigsrevisionens ”Beretning til Statsrevisorerne om hospitalers brug af personaleresurser”.

  Der forelægges et udkast til besvarelse til regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I marts 2015 offentliggjorde Rigsrevisionen ”Beretning til Statsrevisorerne om hospitalers brug af personaleresurser”. Danske Regioner har på baggrund af brev fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse bedt regionerne om en udtalelse fra regionsrådene. Ministeriet ønsker følgende fra regionerne: ”Udtalelsen fra regionsrådet skal forholde sig til såvel beretningens indhold og konklusioner som til Statsrevisorernes bemærkninger”

  Statsrevisorerne havde følgende bemærkninger til Rigsrevisionens beretning:

  • At det er muligt at få bedre og mere sundhed for pengene, hvis hospitalerne bruger personaleresurser og kapacitet mere effektivt.
  • At regioner, hospitaler og afdelinger i denne beretning kan få inspiration til god praksis for, hvordan personaleresurserne kan anvendes mere omkostningsbevidst.

  Udkast til udtalelse til Ministeriet for Sundhed og forebyggelse er vedlagt som bilag.  

  Af hensyn til Danske Regioners svarfrist er udtalelsen afsendt med forbehold for regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At udkast til udtalelse vedrørende hospitalers brug af personaleressourcer godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Karsten Hønge og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/20707
  20. Årsregnskab 2014 for Amgros
  fold dette punkt ind Resume

  Årets resultat for Amgros I/S viser et overskud på 66,468 mio. kr., hvoraf 20 mio. kr. udloddes til en uafhængig forskningspulje. De resterende 46,468 mio. kr. udloddes til de fem regioner efter deres andele af lægemiddelomsætningen i Amgros 2014. Region Syddanmarks andel af overskuddet for 2014 udgør 9,206 mio. kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Amgros er et politisk ledet interessantselskab, der er ejet af landets 5 regioner. Amgros fungerer som medicingrossist og koordinator for indkøb af og handel med lægemidler samt høreapparater til de offentlige høreklinikker. Desuden har Amgros ansvaret for, at de lægemidler, der produceres på sygehusapotekerne i Danmark virker som de skal og er sikre at anvende. Amgros fungerer også som rådgiver for regionerne, og bistår eksempelvis Danske Regioner i forbindelse med økonomiforhandlinger, sager om lægemidler og øvrige strategiske initiativer på sundhedsområdet.

  Amgros og Sygehusapotekerne har i løbet af de sidste 10 år samarbejdet med Danske Regioner omkring metoder til at bremse udgiftsvæksten på hospitalsmedicin. Her er et af de centrale initiativer den fortsatte udvikling af RADS, Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin. Formålet med initiativet er at udarbejde nationale behandlingsvejledninger på klinisk niveau. Ved udgangen af 2014 er der afsluttet 50 behandlingsvejledninger, og i 2015 forventes det at påbegynde yderligere 10 terapiområder.

  Amgros og regionerne har i 2010 igangsat anskaffelsen af nyt apotekssystem kaldet APOTO. I 2014 har Amgros ophævet kontrakten med leverandøren som en følge af misligholdelse af kontrakten. Tabet forbundet med afslutningen af projektet er straksafskrevet i regnskabet for 2013, og påvirker således ikke regnskabet for 2014.

  Amgros omsatte i 2014 for 7.277 mio. kr. lægemidler, inkl. høreapparater, hvilket er en stigning i forhold til 2013 på 557 mio. kr., svarende til 8,3 %. Stigningen i omsætningen kommer af den fortsat stigende anvendelse af en række nye dyre præparater, herunder særligt til behandling af sklerose, Hepatitis C og kræft.

  I 2014 opnåede Amgros øgede rabatter på en række lægemidler, og den gennemsnitlige rabat er således steget fra 19,6 % i 2013 til 20,5 % i 2014.

  Årets resultat viser et overskud på 66,468 mio. kr., hvilket er en stigning i forhold til overskuddet i 2013 på 49 mio. kr. Korrigeret for straksafskrivningen af APOTO på 25,5 mio. kr. i 2013 er overskuddet faldet med ca. 9 mio. kr.

  Det bemærkes, at personaleudgifterne til administration mv. er steget med 8,3 mio. kr. fra 2013 til 2014, udover de 8,7 mio. kr. personaleomkostningerne steg med fra 2012-2013 (løbende priser). Samlet svarer det til en stigning i personaleomkostningerne på 40 procent over perioden 2012-2014.

  Overskuddet for 2014 fordeles mellem interessenterne efter regionernes andel af lægemiddelomsætningen i 2014, hvor der udloddes 46,467 mio. kr. til interessenterne.

  Region Syddanmarks andel af omsætningen udgjorde i 2014 20,33 %, svarende til en udlodning på 9,206 mio. kr. I regionens budget for 2015 er der budgetteret med en indtægt på 3,685 mio. kr.

  De resterende 20 mio. kr. af overskuddet henlægges til en uafhængig forskningspulje på medicinområdet.

  Resultatet og udlodningsprincipperne er godkendt af bestyrelsen for Amgros I/S.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At regnskab 2014 for Amgros I/S godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 19-05-2015

  Indstilling tiltrådt. 

  Susanne Eilersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Karsten Hønge og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 07/7307
  21. Årsregnskab 2014 for SANO, Middelfart
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark er beliggenhedsregion for SANO i Middelfart (tidligere Center for Sundhed og Træning), og skal derfor godkende centrets revisionspåtegnede regnskab.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  SANO i Middelfart behandler forskellige led-, ryg- og muskelsygdomme.

  Da Region Syddanmark er beliggenhedsregion for SANO i Middelfart, skal regionen godkende centrets revisionspåtegnede regnskab.

  Af nedenstående tabel fremgår regnskaberne og udviklingen fra 2013 til 2014.

  1.000 kr.

  2013

  2014

  Driftsudgifter

  14.793

  15.217

  Driftsindtægter (ekskl. betalinger fra regionerne)

  924

  1.203

  Betaling fra regionerne

  13.869

  14.017

  Samlet regnskab

  0

  3

  Regnskabet er blevet revideret, og der har ikke været anledning til forbehold.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At regnskab 2014 for SANO i Middelfart godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Karsten Hønge og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/21507
  22. Danske Regioners debatoplæg: "Tidens velfærdsudfordringer, fremtidens vækstmuligheder?"
  fold dette punkt ind Resume

  Danske Regioner har anmodet om, at alle regionsråd drøfter debatoplægget "Tidens velfærdsudfordringer, fremtidens vækstmuligheder?" med henblik på at give bemærkninger til det videre arbejde med emnet. Debatoplægget er en forløber for et kommende politisk oplæg om emnet, som Danske Regioner forventer at udarbejde i 1. halvår 2015.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Danske Regioners Udvalg for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde har i efteråret 2014 arbejdet med debatoplægget "Tidens velfærdsudfordringer, fremtidens vækstmuligheder?" Debatoplægget er en forløber for et kommende politisk oplæg om emnet, som Danske Regioner forventer at udarbejde i 1. halvår 2015.

  Danske Regioner har anmodet om, at alle regionsråd drøfter debatoplægget med henblik på at give bemærkninger til det videre arbejde med emnet. Der inviteres til debat om, hvordan regionerne sammen med erhvervslivet kan skabe de bedste rammer for innovation af nye digitale løsninger til sundhedsvæsenet. Målet med samarbejdet er at skabe "Sund vækst" til gavn for både patienter, sundhedspersonale og virksomheder.

  Debatoplægget indeholder seks overordnede temaer, som der i tilbagemeldingen fra Region Syddanmark kommenteres på. Hovedelementerne i udkastet til tilbagemeldingen er: 

  1. Kan ny digital teknologi styrke sundhedsvæsenet og vækst?
   Én af barriererne for sund vækst i forbindelse med digitalisering er, at der i dag findes mange tekniske systemer i de forskellige sektorer og på tværs af sektorerne. I Region Syddanmark arbejder vi med en tværsektoriel digital infrastruktur gennem OPI-projektet Den Digitale Landevej for at gøre det lettere og billigere at udvikle, drifte, implementere og anvende digitale borgerløsninger.
  1. Rammer for offentlig-privat samarbejde om innovation og markedsudvikling
   En vigtig faktor for at det offentlig-private samarbejde lykkes er, at de innovative løsninger bliver testet i tilstrækkelig grad på slutbrugerne før markedsintroduktionen. Region Syddanmark har opbygget stor erfaring med offentlig-privat samarbejde om markedsudvikling og intelligent offentlig efterspørgsel, bl.a. i regi af Danmarks største forsknings- og innovationsprojekt inden for velfærdsteknologi, Patient@home, og det tværregionale projekt, OPI Lab. Derudover har Region Syddanmark opbygget det nationale testmiljø CoLab Denmark, for at styrke indsatsen for at udvikle og tilpasse nye velfærdsteknologiske løsninger på tværs af sektorerne.
  1. Telemedicin
   Telemedicin er for alvor blevet et område, der oplever en tiltagende interesse og opbakning fra regionerne, kommunerne og staten. I Syddanmark er vi allerede langt på det telemedicinske område. Ved etableringen af Center for Innovativ Medicinsk Teknologi, CIMT, har Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet skabt det største forsknings-, udviklings- og ikke mindst implementeringsmiljø inden for telemedicin i Europa og dermed den største aktivitet og viden inden for telemedicin nationalt og internationalt. Dertil kommer, at Syddansk Sundhedsinnovation med Shared Care, Den Digitale Landevej og etableringen af CoLab Denmark har opbygget et unikt fundament for telemedicin, hvor tværsektorielle sammenhænge er i centrum.
  1. mHealth
   mHealth, det vil sige digitale sundhedsløsninger, som kan betjenes via mobile enheder, er en ud af flere mulige måder at skabe nye velfærdsteknologier på. En forudsætning for udvikling af mHealth-løsninger er, at de kan trække på relevante sundhedsdata, og at det sker på en sikker måde og efter gældende standarder. I den del af CoLab Denmark, som kaldes CoLab Plug & Play, kan dette testes. CoLab Plug & Play kan validere, at løsningen er i overensstemmelse med kravene til udstyr i den danske velfærdsteknologiske infrastruktur og overholder Continua- og andre internationale standarder.   
  1. Logistik og sporing i de nye sygehusbyggerier
   Et væsentligt bidrag til realisering af effektiviseringsgevinster kan findes inden for logistik og sporing. Region Syddanmark har derfor fokus på styrkelse og samordning af det fælles regionale indkøb internt mellem sygehusene og mellem regionerne, forenkling og regionalisering af varesortiment og fokus på transport, logistik og strategisk indkøb i sygehusene. Konkret har regionen i tæt samarbejde med især private virksomheder og med støtte fra Markedsmodningsfonden aktivt deltaget i udvikling af Intelligent Hospitalslogistik (IHL), som er et lager- og logistiksystem til sygehuse.
  1. Data som drivkraft for sundhedsforskning og for udvikling af sundhedsvæsenets kerneopgaver
   I Danmark er vi allerede langt fremme i forhold til dataregistrering på et datamæssigt meget højt kvalitetsniveau. Vi er også langt fremme internationalt i forhold til standardisering og frisættelse af offentlige data. Samtidig er vi åbne over for brug af offentlige data under kontrollerede forhold. Det er et forspring, Region Syddanmark er optaget af, at vi skal udnytte til at skabe værdi på den tredobbelte bundlinje - til gavn for virksomhederne, borgerne og sundhedsvæsenet. 

  Debatoplægget samt udkast til tilbagemelding til Danske Regioner er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At vedlagte tilbagemelding på debatoplægget fremsendes til Danske Regioner.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 21-05-2015

  Indstilling tiltrådt. 

  Karsten Uno Petersen og Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Ved en fejl fremgik det ikke af indstillingen til forretningsudvalget, at det indstilles at drøfte emnet med afsæt i debatoplægget fra Danske Regioner. Dette vil blive tilrettet inden behandling af sagen i regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Karsten Hønge og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/4460
  23. Status på kommunale overtagelser af regionale sociale tilbud - maj 2015
  fold dette punkt ind Resume

  Kommunerne i Syddanmark er aktuelt i gang med beslutningsprocessen om eventuelle overtagelser af regionale sociale tilbud. Der bliver med sagen forelagt en status.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund

  Reglerne for kommunernes overtagelse af regionale sociale tilbud blev justeret med ændring af Lov om social service m.v., der trådte i kraft den 1. juli 2014. Kommunerne kan efter lovændringen nu kun overtage regionale sociale tilbud én gang i hver valgperiode. En kommunalbestyrelse, der ønsker at overtage et regionalt socialt tilbud, skal meddele regionsrådet dette senest den 1. januar i valgperiodens tredje år. Overtagelse skal ske senest den 1. januar i valgperiodens fjerde år. Det betyder, at kommunerne senest den 1. januar 2016 skal meddele, om man ønsker at overtage regionale tilbud.

  Status

  Der er i perioden februar 2015 til primo maj 2015 gennemført en politisk høringsfase i kommunerne. Der er pt. ikke taget politisk stilling i alle kommuner. Status er aktuelt, at flere kommuner politisk har tilkendegivet, at man ønsker at overtage regionale sociale tilbud. Det drejer sig om følgende afdelinger:

  • Holtegården, afdeling under Center for Misbrug og Socialpsykiatri, Vejen Kommune (med forbehold for efterspørgsel).
  • Stjernen, afdeling under Center for Børn og Unge, Odense Kommune (forbehold vedr. bygninger).
  • Bihuset, afdeling under Center for Børn og Unge, Odense Kommune (forbehold vedr. bygninger).
  • Opsigelser af aftaler med Center for Rehabilitering og Specialrådgivning afdeling under Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Middelfart, Svendborg, Odense (enkelte ydelser).

  Budgetmæssigt svarer de aktuelt tilkendegivne overtagelser til en reduktion af budgettet på det regionale socialområde på ca. 11 % fra 1. januar 2017.

  Flere kommuner har politisk tilkendegivet, at man ikke ønsker at overtage regionale sociale tilbud. Følgende centre/afdelinger ønsker kommunerne ikke at overtage:

  • Syrenparken, afdeling under Center for Misbrug og Socialpsykiatri, Vejle Kommune.
  • Grønnebæk, afdeling under Specialcenter for Voksne med Handicap, Vejen Kommune.
  • Lilleskov, Annekserne, Låddenhøj, afdelinger under Handicapcenter Sydøstfyn, Nyborg Kommune.
  • Engbo, Nordlys, Skærehaven, afdelinger under Handicapcenter Nordøstfyn, Nyborg Kommune.
  • Bognæs, afdeling under Handicapcenter Nordøstfyn, Bogense Kommune.
  • Østruplund, afdeling under Specialcenter for Voksne med Handicap, Nordfyns Kommune.
  • Holmehøj, afdeling under Autismecenteret, Faaborg-Midtfyn Kommune.
  • Flydedokken, afdeling under Center for Misbrug og Socialpsykiatri, Fredericia Kommune.
  • Toftlund, afdeling under Center for Misbrug og Socialpsykiatri, Tønder Kommune.
  • Center for Høretab, afdeling under Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Fredericia Kommune.
  • Center for Rehabilitering og Specialrådgivning afdeling under Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi: ca. 80 % af aktuel aktivitet.

  I alt udgør budgettet for de tilbud, kommunerne har tilkendegivet, at man ikke ønsker at overtage, ca. 58 %.

  Endelig er der en del tilbud, hvor der fortsat mangler politisk stillingtagen til overtagelse. Det drejer sig om følgende tilbud:

  • Midgårdhus, afdeling under Specialcenter for Voksne med Handicap, Esbjerg Kommune.
  • Engbo, afdeling under Handicapcenter Nordøstfyn, Kerteminde Kommune.
  • Møllebakken, afdeling under Center for Børn og Unge, Faaborg-Midtfyn Kommune.
  • Æblehaven, afdeling under Autismecenteret, Kolding Kommune.
  • Center for Senhjerneskade, afdeling Kolding, Kolding Kommune.
  • Børnehusene, afdeling under Center for Børn og Unge, Middelfart Kommune.
  • Egely, afdeling under Center for Børn og Unge, Middelfart Kommune.
  • Teglgårdshuset, afdeling under Center for Misbrug og Socialpsykiatri, Middelfart Kommune.
  • Kingstrup, afdeling under Center for Senhjerneskade, Middelfart Kommune.
  • Sydbo, afdeling under Handicapcenter Sydøstfyn, Svendborg Kommune.

  I alt udgør budgettet for de tilbud, der pt. er uafklarede, ca. 31 %.

  Af bilaget fremgår en samlet oversigt over status på stillingtagen til overtagelser i alle beliggenhedskommuner.

  Den videre proces  

  Den videre kommunale proces er følgende:

  • 20. maj 2015: Status på processen drøftes i Socialdirektørforum i Syddanmark.
  • 17. juni 2015: Drøftelse i KKR - på baggrund af høringsresultater.
  • Juni–december 2015: Konkret beslutning om evt. overtagelse.
  • (10. september 2015: Mulighed for drøftelse i KKR, hvis der er behov)
  • 1. januar 2016 (senest): Region Syddanmark skal have besked om eventuel overtagelse af sociale tilbud.
  • 1. januar 2017 (senest): Tilbud skal være overtaget.

  Hvis kommunerne overtager et betydeligt omfang af enheder, vil det kraftigt udfordre den faglige og dermed også den økonomiske bæredygtighed på de regionale centre. Det vil vanskeliggøre regionens fortsatte muligheder for at effektivisere og udvikle opgaveløsningen.

  Når der foreligger et samlet overblik over, hvilke sociale tilbud kommunerne har besluttet at overtage fra 1. januar 2017, vil der blive taget stilling til eventuelle organisatoriske og andre konsekvenser for det regionale socialområde, herunder om der eventuelt bliver behov for at foretage justeringer i centerdannelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 19-05-2015

  Taget til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2015

  Til orientering.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Karsten Hønge og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/5840
  24. Ansøgninger til uddannelsespuljen - marts 2015
  fold dette punkt ind Resume

  Der er to ansøgningsfrister til uddannelsespuljen i 2015, hvor puljen udgør ca. 21 mio. kr. inkl. tilbageløb. Der er indkommet 8 ansøgninger til ansøgningsfristen i marts 2015, hvoraf fire projekter indstilles til støtte på i alt 9.070.603 kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet skal tage stilling til 8 ansøgninger til ansøgningsfristen i marts 2015 under temaet:  

  • Implementering af best practice fra eksisterende projekter og af videnbaserede metoder mv., med henblik på at opnå øget effekt af den samlede indsats på uddannelsesområdet. 

  Der søges om i alt 16.156.107 kr.

  Projekterne er vurderet ud fra kriterierne for uddannelsespuljen: 

  • At projektet ligger indenfor de temaer, som regionsrådet har fastsat for ansøgningsfristen, jf. ovenfor.
  • At der er tale om et udviklingsprojekt (i dette tilfælde udvikling af daglig praksis).
  • At det understøtter grundtanken med Syddansk Uddannelsesaftale, indsatsområder og mål i Handlingsplanen 2014-2015.
  • At det fremmer samarbejdet mellem aktørerne i Syddansk Uddannelsesaftale.
  • At det har nyhedsværdi.
  • At det har effekt på en eller flere af regionens målsætninger: 

  - at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

  - at 50% af drengene skal gennemføre en videregående uddannelse.

  - at 20% flere skal gennemføre en science uddannelse.

  • At projekternes leverancer kan videreføres efterfølgende uden tilførsel af ekstra midler.
  • At projekternes leverancer formidles bredt i regionen. 

  Administrationen vurderer, at nedenstående fire ansøgninger bidrager til at opfylde regionens og Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan: 

  • EUD i skolen, skolen i EUD.
  • Campus Faaborg – Kulturforandring og udvidet brobygning i 3 faser.
  • Praksisnær undervisning.
  • Viden til flere. 

  Administrationen vurderer, at de fire ovennævnte projekter alle lever op til uddannelsespuljens kriterier og er indenfor temaerne. Samtidig vurderes det, at de resterende fire projekter kun delvist lever op til uddannelsespuljens kriterier – særligt kriteriet vedr. temaet om implementering.

  Der henvises til bilaget for en nærmere gennemgang og præcisering af de enkelte indstillinger.

  Administrationen vil tage kontakt til de ansøgere der modtager afslag med henblik på afklaring af fremtidige projektmuligheder under Syddansk Uddannelsesaftale.

  Uddannelsespuljen september 2015

  Temaet for uddannelsespuljens ansøgningsfrist den 9. september 2015 er, at ”Sikre at flere drenge tager en videregående uddannelse efter studentereksamen (STX, HHX, HTX, EUX og HF), med udgangspunkt i forventet efterspørgsel efter arbejdskraft”.

  Da der, såfremt indstillingerne på projekterne følges, fortsat vil være 12 mio. kr. + tilbageløb fra afsluttede projekter tilbage i uddannelsespuljen i 2015, anbefaler administrationen, at temaet for den kommende ansøgningsfrist udvides.

  Det foreslås, at temaet udvides så det omfatter alle indsatser, der kan bidrage til at opfylde målene og fyrtårnsinitiativerne i handlingsplanen 2014-15, herunder at implementering indgår som en væsentlig del af projektets aktiviteter. Endvidere afsættes minimum 4 mio. kr. til det oprindelige tema, og at ansøgningsfristen forlænges fra den 7. september til den 16. september 2015.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At ansøgningen ”EUD i skolen, skolen i EUD” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 2.468.912 kr.

  At ansøgningen ”Campus Faaborg – Kulturforandring og udvidet brobygning i 3 faser” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 1.193.856 kr.

  At ansøgningen ”Praksisnær undervisning” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 1.500.000 kr.

  At ansøgningen ”Viden til flere” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 3.907.835 kr.

  At ansøgningen ”Fokus på fagligt talent” modtager afslag om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

  At ansøgningen ”Projekt OVI” modtager afslag om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

  At ansøgningen ”Ready2Go” modtager afslag om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

  At ansøgningen ”Virksomhedsrettede forløb sikrer uddannelse til unge ledige” modtager afslag om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

  At ansøgningsfristen den 7. september 2015 udvides, så det omfatter alle indsatser, der kan bidrage til at opfylde målene og fyrtårnsinitiativerne i handlingsplanen 2014-15, herunder at implementering indgår som en væsentlig del af projektets aktiviteter. Endvidere afsættes minimum 4 mio. kr. til det oprindelige tema, og at ansøgningsfristen forlænges fra den 7. september til den 16. september 2015.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 18-05-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen og Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Karsten Hønge og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/17942
  25. Udmøntning af budgetaftalen på uddannelsesområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har med aftalen om budgettet for 2015, prioriteret midler til en række indsatser inden for uddannelsesområdet. Regionsrådet skal beslutte den konkrete udmøntning af budgetaftalen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Budgetaftalen 2015

  Regionsrådet vedtog følgende budgettekst i forbindelse med budgettet for 2015.

   

  ”Der er ca. 20% af en ungdomsårgang, der ikke får en ungdomsuddannelse. Der er bl.a. behov for indsatser målrettet sårbare unge i forlængelse af projektet ”Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne”, samt unge med svage forudsætninger inden for dansk og matematik. Der er ligeledes brug for en målrettet rekrutteringsindsats i forhold til den forberedende voksenuddannelse (FVU).

   

  Der prioriteres 5,0 mio. kr. fra uddannelsespuljen i 2015 til at udbrede og implementere indsatser, som kan øge optagelses- og gennemførelsesfrekvensen for begge områder. Endvidere målrettes indsatsen på at fremskaffe flere praktikpladser ved at koordinere samarbejde mellem erhvervsskoler og virksomheder.

   

  Udmøntningen skal ses i sammenhæng med temaerne for uddannelsespuljen i 2015”.

  Det er ligeledes relevant at se udmøntningen af budgetaftalen i sammenhæng med Vækstforums igangværende ansøgningsrunde til puljen til kvalificeret arbejdskraft og puljen til social inklusion (se nedenfor).

   

  Uddannelsespuljen 2014

  Regionsrådet bevilgede med uddannelsespuljen i 2014 støtte til fem projekter under temaet ”Styrke de unges færdigheder i dansk og matematik” på i alt ca. 10,2 mio. kr. Regionsrådet støttede ved samme lejlighed et projekt under temaet ”Styrke indsatsen overfor unge, der under uddannelse oplever mistrivsel” med 1,3 mio. kr.

   

  Udmøntning via ansøgninger til uddannelsespuljen marts 2015

  Under andet punkt på denne dagsorden behandles ansøgninger til uddannelsespuljen inden for temaet:

  • Implementering af best practice fra eksisterende projekter og af videnbaserede metoder mv., med henblik på, at opnå øget effekt af den samlede indsats på uddannelsesområdet.

  Der er to ansøgninger om tilskud til uddannelsespuljen (jf. dagsordenspunkt om ansøgninger til uddannelsespuljen), der styrker trivslen på ungdomsuddannelserne og de skriftlige færdigheder/dansk.

  Projektet ”Viden til Flere” styrker bl.a. skriftligheden, f.eks. via en styrket og anderledes tilgang til dialogen med eleverne om deres skriftlige afleveringer. Projektets indhold bygger på konkrete erfaringer fra lignende initiativer i landet, og implementerer best pratice fremfor at udvikle nye redskaber fra bunden. Projektet er indstillet til støtte på 3,9 mio. kr.

  Projektet ”Campus Faaborg – Kulturforandring og udvidet brobygning i 3 faser” er et projekt, der bl.a. skal styrke det sociale miljø via campussamarbejdet, hvor elever på forskellige uddannelser oplever et styrket fællesskab. En styrkelse af det sociale miljø kan bl.a. være med til at forebygge mistrivsel blandt de sårbare elever. Projektet tager udgangspunkt i det arbejde og de metoder, der bl.a. er anvendt i forbindelse med Campus Grindsted og anvender således best pratice derfra i udviklingen af Campus Faaborg. Projektet er indstillet til støtte på ca. 1,2 mio. kr.

  Udmøntning via Vækstforums pulje til kvalificeret arbejdskraft og pulje til social inklusion

  Vækstforum besluttede på sit møde i marts at etablere en pulje til kvalificeret arbejdskraft og en pulje til social inklusion med ansøgningsfrist den 11. maj 2015. Begge puljer indeholder midler, der kan understøtte udmøntningen af intentionerne i regionsrådets budgetaftale for 2015. Der er afsat ca. 45 mio. kr. fra Den europæiske Socialfond til puljen til kvalificeret arbejdskraft og tilsvarende 27,5 mio. kr. til puljen til social inklusion.

  Der er udsendt information om puljerne til alle relevante uddannelsesinstitutioner, herunder regionens seks VUC’er og erhvervsuddannelserne, ligesom der er annonceret i dagspressen og afholdt et informationsmøde for alle interesserede.

  Forberedende forløb, f.eks. FVU for ufaglærte ansatte, kan godt indgå i indsatsen for kvalificeret arbejdskraft, hvis det forberedende forløb er en forudsætning for, at medarbejderen kan gennemføre en erhvervsuddannelse efterfølgende, og hvis det forberedende forløb indgår som en del af et samlet uddannelsesforløb, hvor målet er at løfte den ufaglærte til et faglært niveau.

  Endvidere er der mulighed for, at forberedende forløb kan indgå i indsatser under social inklusion, hvis forløbene indgår i en helhedsorienteret indsats målrettet udsatte gruppers indslusning på arbejdsmarkedet.

  Socialfondsmidlerne kan eksempelvis bruges til at binde de offentlige finansierede tilbud bedre sammen og/eller til at binde dem sammen på en ny måde. Socialfondsmidlerne kan dog ikke bruges til at finansiere aktiviteter, der i forvejen er offentligt finansieret, f.eks. taxameterfinansieret, hvilket FVU-forløb er.

  I forbindelse med puljen til kvalificeret arbejdskraft, er der desuden også mulighed for at søge midler til en ekstraordinær praktikpladsindsats, da et af målene for indsatsen i Socialfonden er at øge antallet af praktikpladser.

  Vækstforum vil på sit møde i juni 2015 blive orienteret om de indkomne ansøgninger til de to puljer, for bl.a. at kunne vurdere behovet for en yderligere ansøgningsfrist.

  Der er samlet set i Socialfonden i programperioden, der løber frem til 2020, afsat 118,6 mio. kr. til indsatsen for, at flere unge skal gennemføre en erhvervsuddannelse, og til at øge antallet af voksne personer med erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse.

  Uddannelsespuljen september 2015

  Temaet for uddannelsespuljens ansøgningsfrist den 9. september 2015 er, at ”Sikre at flere drenge tager en videregående uddannelse efter studentereksamen (STX, HHX, HTX, EUX og HF), med udgangspunkt i forventet efterspørgsel efter arbejdskraft”.

   

  Der henvises til andet punkt på dagsordenen om behandling af ansøgninger til uddannelsespuljen i forhold til en justering af temaet for den kommende ansøgningsfrist. Såfremt denne indstilling følges, vil der være mulighed for, at ansøgere også kan søge støtte til projekter, der styrker indsatser i forhold til sårbare unge og i forhold til, at styrke de unges faglige forudsætninger.

  Samlet set indstilles det, at regionsrådets budgetaftale på uddannelsesområdet udmøntes som følger:

  -          Støtte til projektet ”Campus Faaborg – Kulturforandring og udvidet brobygning i 3 faser”, der bl.a. styrker det sociale miljø.

  -          Støtte til projektet Viden til Flere”, der bl.a. styrker skriftligheden.

  -          Udvalget for Regional Udvikling har i forlængelse af temadrøftelsen i regionsrådet om Smart Uddannelsesindsats taget initiativ til dialog med erhvervsuddannelserne. Dialogen kan bl.a. handle om, hvordan erhvervsuddannelserne og regionsrådet i fællesskab kan arbejde for, at der skabes flere praktikpladser og en øget søgning til erhvervsuddannelserne for både unge og voksne. Der kan søges midler i Socialfonden til bl.a. en ekstraordinær praktikpladsindsats samt forberedende forløb, fx FVU for ufaglærte ansatte, hvis det forberedende forløb er en forudsætning for, at medarbejderne kan gennemføre en erhvervsuddannelse efterfølgende, og hvis det forberedende forløb indgår som en del af et samlet uddannelsesforløb, hvor målet er at løfte den ufaglærte til et faglært niveau.

  -          Ved at udvide temaet for den kommende ansøgningsfrist til uddannelsespuljen i september 2015, så alle projekter, der bidrager til indfrielsen af målene i handlingsplanen kan komme i betragtning.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At godkende, at udmøntning af budgetaftalen sker som foreslået.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 18-05-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen og Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Karsten Hønge og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/21023
  26. Udmøntning af midler til grænseoverskridende turismeudvikling
  fold dette punkt ind Resume

  Punktet præsenterer et forslag til udmøntning af midlerne til grænseoverskridende turismeudvikling afsat på regionsrådets 2015-budget. Udmøntningsforslaget består af fem indsatser. Forslag til udmøntning af midler til grænseoverskridende turismeudvikling forelægges udvalget med henblik på godkendelse i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet har i budgetforliget af 29. september 2014 afsat 1,5 mio. kr. til at understøtte grænseoverskridende turismeudvikling. I budgetforliget hedder det: ”I den nye nationale turismeorganisering bliver der to turismepartnerskaber for hhv. Østersøen og Vestkysten. Til at understøtte udviklingen af nye indsatser, der skal styrke den grænseoverskridende turismeudvikling i de to syddanske områder, prioriteres 1,5 mio. kr. i 2015.”

  Efter budgetforliget har administrationen haft dialog med destinationer og aktører, hvilket har resulteret i konkrete input til midlernes anvendelse med afsæt i destinationernes/aktørernes behov og potentialer i forhold til udviklingen af grænseoverskridende fyrtårnsprojekter. Der har været dialog med destinationerne Fyn, Lillebælt, Sydvestjylland og Sønderjylland, deltagerne i turisme-gruppen på Region Syddanmarks INTERREG-workshop og Koordinationsudvalget for turismen i Syddanmark.

  De to partnerskaber for hhv. Østersø og Vestkystturisme er fortsat under etablering, og har derfor endnu ikke kunnet inddrages formelt i dialogen. Dog har der på administrativt niveau været dialog med Varde Kommune, der repræsenterer de fire syddanske kommuner i etableringen af Partnerskab for Vestkystturisme. Endeligt har der med henblik på at inspirere opgaveløsningen været dialog med IHK Flensburg.

  Med afsæt i den beskrevne proces og de indkomne input foreslås midlerne disponeret til følgende indsatser:

  1.    Kortlægning af nordtyske og danske aktører inden for udvalgte temaer

  2.    Idé- og partnerbørsdag

  3.    Besøgsture inden for temaerne

  4.    Politisk dialogmøde

  5.    Videre facilitering og sikring af fremdrift.

  Ud fra dialogen med de nævnte aktører fokuseres særligt på temaerne: naturparker, UNESCO-verdensarv, sejlerturisme, cykel- og vandreturisme og museum­samarbejde, idet disse vurderes at have et særligt grænseoverskridende potentiale.

  Budgettet for de fem aktiviteter er i alt 1,5 mio. kr. I forhold til de foreslåede indsatser vil der løbende være en vurdering af potentialer vedrørende involvering af Region Sjælland og sjællandske turismeaktører.

  Indsatserne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

   

  Møde i det dansk-tyske udvalg den 28. maj 2015 blev aflyst. Sagen har derfor været til skriftlig behandling blandt udvalgsmedlemmerne. Udvalget har på den baggrund tiltrådt indstillingen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At udmøntningen af de bevilgede 1,5 mio. kr. godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 28-05-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Karsten Hønge og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/4551
  27. Svar på henvendelse fra Region Sønderjylland-Schleswig
  fold dette punkt ind Resume

  Region Sønderjylland-Schleswigs bestyrelse har nedsat et ad hoc-udvalg, der har til formål at udarbejde et konkret forslag til organisationens fremtidige opgaver, finansiering og struktur. I den forbindelse beder man om input fra alle Region Sønderjylland-Schleswigs partnere. Der forelægges udkast til svar fra Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark er partner i regionssamarbejdet Sønderjylland-Schleswig, der er en europæisk region, der omfatter det geografiske område, der afgrænses af Stadt Flensburg, Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg, og Aabenraa Kommune, Haderslev Kommune, Sønderborg Kommune og Tønder Kommune.

  Samarbejdet i Region Sønderjylland-Schleswig har eksisteret som en europæisk region siden 1997, hvor det var det tidligere Sønderjyllands Amt, der sammen med de tre tyske partnere indgik en aftale om at oprette Region Sønderjylland-Schleswig. Den nuværende aftale om det dansk-tyske samarbejde i Region Sønderjylland-Schleswig er indgået af Region Syddanmark, Aabenraa Kommune, Haderslev Kommune, Sønderborg Kommune og Tønder Kommune på dansk side og Stadt Flensburg, Kreis Nordfriesland og Kreis Schleswig-Flensburg på tysk side.

  Organisationens udgifter afholdes – efter fradrag af tilskud fra anden side – med 50 % fra hhv. dansk og tysk side. I efteråret 2014 vedtog en af de tyske partnere, Kreis Schleswig-Flensburg, en besparelse på 22.000 Euro. En besparelse, der ikke på forhånd var drøftet med de øvrige partnere i samarbejdet.

  Udmeldingen om besparelsen resulterede i, at det på bestyrelsesmødet den 8. december 2014 blev besluttet at nedsætte et ad hoc-udvalg med det formål at udarbejde et konkret forslag til Region Sønderjylland-Schleswigs fremtidige opgaver, finansiering og struktur. Ad hoc-udvalget forventes på det næste bestyrelsesmøde, der afholdes den 15. juni 2015, at fremlægge forslaget for bestyrelsen med henblik på, at eventuelle ændringer kan træde i kraft fra 2016. Ad hoc-udvalget består af:

  Ulrich Brüggemeier, formand

  Hans Philip Tietje, næstformand

  Gary Funck, formand for kulturudvalget

  Stephan Kleinschmidt, næstformand i kulturudvalget

  Anja Starick, Stadt Flensburg

  Christiane Plischke, forvaltningsgruppen, Tønder Kommune

  Peter Hansen, Regionskontoret

  En del af ad hoc-udvalgets kommissorium er at inddrage partnerne. Dette har man valgt at gøre ved at igangsætte en rundspørge blandt alle partnere i Region Sønderjylland-Schleswig med fokus på følgende emner:

  •        Mål og visioner for det grænseoverskridende samarbejde

  •        Behov for strukturel tilpasning

  •        Finansiering

  •        Information/Kommunikation

  Udkast til svar på henvendelse fra Region Syddanmark er vedlagt som bilag. Desuden vedhæftes henvendelsen fra Region Sønderjylland-Schleswig.

  Møde i det dansk-tyske udvalg den 28. maj 2015 blev aflyst. Sagen har derfor været til skriftlig behandling blandt udvalgsmedlemmerne. Udvalget har på den baggrund tiltrådt indstillingen.

  Af hensyn til processen i ad hoc-udvalget er der fremsendt udkast til svar efter behandling i udvalget for dansk-tysk samarbejde med forbehold for godkendelse i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At udkastet til Region Syddanmarks tilbagemelding til Region Sønderjylland-Schleswig godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 28-05-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Karsten Hønge og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/45588
  28. Jordforurening - Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015
  fold dette punkt ind Resume

  Det årlige forslag til, hvor i regionen der skal startes nye forureningsundersøgelser og oprensninger, har været i offentlig høring i 4 uger. Der er indkommet høringssvar fra en grundejer, Ærø Kommune og Kolding Kommune.

  Der fremlægges forslag til behandling af de indkomne høringssvar med henblik på vedtagelse af ”Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015”. Som følge af det ene af høringssvarene, foreslås det, at der tilføjes yderligere en lokalitet på listen over, hvor regionen skal gennemføre videregående undersøgelser i 2015.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer besluttede på sit møde den 11. december 2014 at sende forslag til ”Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015” i høring i 4 uger. Den offentlige høring er nu afsluttet, og der fremlægges forslag til behandling af de indkomne høringssvar med henblik på vedtagelse af vedlagte ”Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015”.

  ”Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015” indeholder den del af regionens indsats over for jordforurening, som kan besluttes i 2015, og omfatter igangsætning af nye aktiviteter for i alt ca. 4,0 mio. kr. Den øvrige del af regionens driftsbudget på jordforureningsområdet går i 2015 til at færdiggøre de mange aktiviteter, der allerede er sat i gang, og til at gennemføre de aktiviteter, der er fastlagt i regionens overordnede strategi og i vedtagne handleplaner samt ved lov.

  Prioriteringen af forureningsundersøgelser og oprensninger er udarbejdet på grundlag af de principper, som regionsrådet har vedtaget i Jordforureningsstrategien (2008), strategirevisionen (2012), ”Grundvandsstrategi 2016” (2013) og ”Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg” (2014). Det betyder, at den videregående indsats primært skal ske inden for de højest prioriterede grundvandsindsatsområder, men også at konkret viden om væsentlige indeklimaproblemer i boliger følges op med en indsats. Det kan i særlige tilfælde desuden være nødvendigt at fremrykke en indsats over for enkelte forureninger, der udgør en akut risiko over for værdifuldt grundvand. Kun i helt særlige situationer sættes der ind over for jordforureninger, der alene udgør en risiko ved kontakt med jorden.

  Konkret er målsætningen for regionens grundvandsindsats, at grundvandet i de 11 højest prioriterede områder er beskyttet ved udgangen af 2016. Ved prioriteringen af indsatsen i 2015 er fokus derfor lagt på at afslutte den systematiske grundvandsindsats i de 11 højest prioriterede områder inden udgangen af 2016. Denne indsats indledtes i 2013 og er videreført i 2014. I 2015 fortsætter arbejdet med grundvandsindsatsen i de sidste af de 11 prioriterede områder. Et af områderne er Søndersø, hvor der gennemføres en samlet risikovurdering af flere forureninger med specielt chlorerede opløsningsmidler i 2015. Et andet af områderne er Svendborg, som følger en særskilt plan, hvor der i 2015 foretages en samlet vurdering af grundlaget for at fortsætte med en yderligere indsats i 2016 af hensyn til den bynære indvinding i Svendborg. Indsatsen i 2015 omfatter desuden tre undersøgelser i grundvandsområde Børkop, som er aktualiseret af et udviklingsprojekt med fokus på pesticider og losse­pladser.

  En liste med de prioriterede undersøgelser og oprensninger kan findes i publikationen ”Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015” (bilag), hvor der også er oplysninger om baggrunden for prioriteringen og et kort med lokaliteternes geografiske placering i forhold til statens grundvandskortlægning.

  Hvis der bliver mulighed for at sætte flere undersøgelser eller oprensninger i gang, vil det ske i overensstemmelse med strategien, strategirevisionen, grundvandsstrategien og handleplanen for Svendborg. Såfremt risikovurderingen i Søndersø området viser, at der ikke skal udføres oprensning af hensyn til grundvandsressourcen i området, påbegyndes grundvandsindsatsen til Odense Vest, delområde 1. Dette område er prioriteret som område nr. 12 i grundvandsstrategien, og er dermed det næste område på den prioriterede liste næstefter de 11 prioriterede grundvandsområder i ”Grundvandsstrategi 2016”.

  ”Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015” medfører ikke pligter eller rettigheder for grundejerne. Hvis det skønnes nødvendigt, kan regionen gennemføre andre undersøgelser og oprensninger end dem, der fremgår af forslaget, f.eks. kan nyt kendskab til alvorlige forureninger nødvendiggøre en indsats her og nu.

  Indkomne høringssvar og behandling

  Regionen har modtaget høringssvar fra en grundejer og to kommuner - Kolding og Ærø. Høringssvarene er gengivet i notatet ”Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 – Behandling af høringssvar” (vedlagt som bilag) sammen med Miljø og Råstoffers forslag til besvarelse og behandling af høringssvarene. Der foreslås tilføjet yderligere en lokalitet på listen over, hvor regionen skal gennemføre videregående undersøgelser i 2015.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At forslag om ”Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015” og forslag til behandling af høringssvar godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 30-04-2015

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Karsten Hønge og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/20835
  29. Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen
  fold dette punkt ind Resume

  Der er behov for en revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Derfor foreslås en proces, som sigter på at skabe størst mulig dialog om de grundlæggende principper med interessenterne på området.

  Vedlagte notat beskriver dels kort regionens opgaver på området, og dels en række principper, der foreslås som bærende for regionens indsats på området fremadrettet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er behov for en revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen, som blev vedtaget af det daværende regionsråd i 2012. Dette hænger sammen med lovændringer og væsentlig ny viden om grundvandets sårbarhed som følge af den statslige grund­vands­kortlægning, som afsluttes i år.

  Der foreslås en proces, der sigter på at skabe størst mulig dialog om de grundlæggende principper med interessenterne på området, før regionsrådet lægger sig fast på principperne og herefter begynder at udarbejde den konkrete strategi. Den konkrete strategi vil efter den politiske behandling blive sendt i offentlig høring, hvorefter høringssvarene behandles, og strategien vedtages i den endelige form – medio 2016.

  Det foreslås, at den overordnede prioritering af indsatsen fremover skal være:

  1. Indsatsen overfor grundvandstruede forureninger i grundvandsindsatsområder har højeste prioritet.
  2. Indsatsen overfor indeklima-problemer på boliggrunde prioriteres højt.
  3. Indsatsen i forhold til overfladevand og natur samt overfor jordforurening med kontaktrisiko prioriteres sideordnet:
   1. Indsatsen overfor overfladevand og natur prioriteres kun i særlige tilfælde
   2. Indsatsen overfor jordforurening med kontaktrisiko prioriteres kun i særlige tilfælde.

  I forhold til prioritering af grundvandsindsatsen foreslås følgende:

  • At det bærende princip bliver at prioritere en områdevis indsats rettet alene mod de typer af forureninger som udgør den største risiko for vandforsyningen (de højmobile stoffer som chlorerede opløsningsmidler, MTBE (tilsætningsstof til benzin) og visse pesticider).

  Herved nedprioriteres den grundvandsrettede indsats mod andre typer af forureninger.

  • At opprioritere en indsats rettet mod pesticidpunktkilder, der truer vandforsyningen, i områder hvor kommune og vandforsyning tager medejerskab for opgaven.
  • At indsatsen rettes mod såvel den nuværende indvinding som den strategiske ressource.
  • At den fremtidige områderækkefølge baseres på et princip om mest godt grundvand for pengene.

  Det betyder, at rækkefølgen fastlægges ud fra hensyn til sårbarhed, behov for indvinding og omkostninger til håndtering af jordforureninger – med henblik på at få mest godt grundvand for pengene.

  • At områder, hvor det er vanskeligt at finde nyt godt grundvand, hvis den bestående forsyning ødelægges, også skal prioriteres. Dette er uafhængigt af øvrige aktørers indsats.
  • At nedprioritere indsatsen, hvor den på længere sigt ikke giver mening. En sådan beslutning forelægges politisk.
  • At regionen i helt særlige tilfælde fremrykker en indsats overfor en enkelt punktkilde, hvis den udgør en særlig stor eller akut risiko.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At vedlagte notat fremlægges i offentlig høring i 8 uger, som regionsrådets forslag til bærende principper for den fremadrettede indsats på jordforureningsområdet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 21-05-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet. De faldne bemærkninger indarbejdes i notatet ”Revision af regionens strategi for jordforureningsindsats. Høring af nye bærende principper”, som forelægges regionsrådet.

  Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Karsten Hønge og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/19438
  30. Henvendelse fra Sønderborg Kommune vedr. Fyn-Als-forbindelsen
  fold dette punkt ind Resume

  Sønderborg Kommune vil, jf. vedlagte brev, nedsætte en politisk styregruppe for etablering af en fast forbindelse mellem Als og Fyn.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sønderborg Kommune foreslår samarbejdet om etablering af en fast forbindelse mellem Als og Fyn styrket, gennem etablering af en politisk styregruppe med repræsentanter fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Region Syddanmark og Sønderborg Kommune.

  Af Sønderborg Kommunes brev fremgår, at styregruppen foreslås sammensat af formand og næstformand fra det udvalg i de to kommuner og regionen, der er ansvarlig for opgaven med etablering af en fast forbindelse. I henvendelsen er der ikke beskrevet et kommissorium.

  Budgetaftale 2014 for Region Syddanmark afsatte 2,5 mio. kr. til en række forskellige initiativer til udmøntning af RUP’en, herunder ”Ajourføring af COWI-rapporten vedrørende Fyn-Als forbindelsen, idet der forudsættes medfinansiering fra Sønderborg og Fåborg-Midtfyn Kommuner”.

  På et politisk møde den 10. marts 2014, blev det mellem Sønderborg Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune og Region Syddanmark aftalt, hvordan rækkefølgen i arbejdet skulle gribes an. I aftalen, som er i overensstemmelse med budgetaftalen, blev det aftalt at foretage en genberegning af trafiktal (behov), når den kommende Landstrafikmodel er tilgængelig for beregninger, og i forlængelse heraf samfundsøkonomisk vurdering og brugerfinansieringspotentiale. Vurderingen af, om der skal foretages yderligere analyser, sker på baggrund heraf.

  Næste skridt, som blev besluttet i budgetaftale 2014, vil ved hjælp af Landstrafikmodellen være en opdatering af trafiktallene fra analysen fra 2011 (Analyse af den økonomiske og trafikale betydning af en fast forbindelse mellem Fyn og Als).

  Det bemærkes, at Region Syddanmark er administrativt repræsenteret i den dansk-tyske Transportkommission, hvis arbejdsområde har en vis parallelitet til Fyn-Als forbindelsen.

  Administrationen havde indstillet til udvalget for Regional Udvikling at drøfte henvendelsen fra Sønderborg Kommune. Det gjorde udvalget på udvalgsmøde den 18. maj 2015.

  Udvalget besluttede at indstille til regionsrådet, at udvalgsformanden bemyndiges til at svare positivt tilbage på Sønderborg Kommunes henvendelse med henblik på afholdelse af et politisk møde, når det af parterne aftalte næste skridt i form af en analyse med Landstrafikmodellen foreligger.

  Indstillingen er tilrettet i overensstemmelse med udvalgets beslutning.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At formanden for Udvalget for Regional Udvikling bemyndiges til at svare positivt tilbage på Sønderborg Kommunes henvendelse med henblik på afholdelse af et politisk møde, når det af parterne aftalte næste skridt i form af en analyse med Landstrafikmodellen foreligger.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 18-05-2015

  Udvalget besluttede at indstille til regionsrådet, at udvalgsformanden bemyndiges til, at svare positivt tilbage på Sønderborg kommunes henvendelse med henblik på afholdelse af et politisk møde, når det af parterne aftalte næste skridt i form af en analyse med Landstrafikmodellen foreligger.

  Karsten Uno Petersen og Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Karsten Hønge og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/1695
  31. Orientering om ansættelser og afskedigelser af direktører, sygehusledelser og centerledere
  fold dette punkt ind Resume

  Der orienteres i denne sag om ansættelser og afskedigelser af direktører, sygehusledelser og centerledere i maj måned 2015, jf. tidligere beslutning herom.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet har besluttet, at regionsrådet og forretningsudvalget skal orienteres om ansættelser og afskedigelser af direktører, centerledere og direktører i sygehusledelserne.

  I maj måned 2015 er der sket følgende ansættelse:

  • Mads Koch Hansen er ansat som ny lægelig direktør på Sygehus Lillebælt pr. primo august 2015.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2015

  Til orientering.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Karsten Hønge og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 14/51374
  32. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2015

  Under punktet blev orienteret om:

  • Grundet gensopslag af direktørstilling, afholdes der ikke forretningsudvalgsmøde den 17. juni.
  • Orientering på baggrund af bestikkelsessag i Region Sjælland.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Karsten Hønge og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling. Bo Libergren gik under punktet.


  Sagsnr. 14/51374
  33. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-06-2015

  Under punktet blev følgende omtalt:

  - BIOS anmodet om skriftlig redegørelse.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Karsten Hønge, Pia Tørving og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 23-06-2015
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring