Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionsrådet - Referat - 27. april 2015

Mødedato
27-04-2015 kl. 15:00 - 18:00
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Carl Holst, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Thies Mathiasen, O
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Bente Gertz, A
 • Poul Andersen, A
 • Pierre Topaz, A
 • William Jensen, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Meho Selman, A
 • Peter Christensen, A
 • Andrea Terp, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Lasse Krull, C
 • John Lohff, C
 • Poul Sækmose, C
 • Karsten Hønge, F
 • Ida Damborg, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Susanne Eilersen, O
 • Holger Gorm Petersen, løsgænger
 • Peter Kofod Poulsen, O
 • Stephanie Lose, V
 • Bo Libergren, V
 • Preben Jensen, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Sonny Berthold, V
 • Carsten Abild, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Tage Petersen, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Peder Hvejsel, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Herdis Hanghøi, V
 • Jens Møller, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Mikkel Andersen, Ø

 • Afbud
   
 • Preben Friis-Hauge, V

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Temadrøftelse: Smart Uddannelsesindsats
  2. Årsrapport 2014 - ledelses- og regnskabsberetning
  3. Anlægsregnskaber for afsluttede projekter i 2014 på over 10 mio. kr.
  4. Genbevillinger i 2015 inkl. ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger
  5. 1. budgettilpasning på sundhedsområdet
  6. Udkast til svarbrev til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. forskningsmidler
  7. Fremtidig organisering af den øverste ledelse
  8. Afrapportering af servicemål for skadebehandling, 4. kvartal 2014
  9. Etablering af sundhedshuse i Region Syddanmark
  10. Ensartet brugerbetaling på de somatiske sygehuse i Region Syddanmark
  11. Ændring af procedure for udsendelse af påmindelser i mammografiscreeningsprogrammet
  12. Samling af behandlingen for nyrekræft i Region Syddanmark
  13. Forlængelse af rekrutteringsprojekt i almen praksis
  14. Fremtidens samarbejde mellem Region Syddanmark og Gigtforeningen om Kong Christian X´s Gigthospital
  15. Rokade på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg
  16. Indgåelse af § 64-aftale om diabetesscreening og OCT-scanning i øjenlægepraksis
  17. Udbetalingsanmodning for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  18. Nyt OUH - ansøgning om låneadgang vedr. energibesparende foranstaltninger
  19. Dispositionsforslag for Nyt OUH
  20. Psykiatrien i Nyt OUH som OPP
  21. Opfølgning på borgermødet den 28. februar 2015
  22. Sundhedsstyrelsens godkendelse af sundhedsaftalen 2015-2018
  23. Orientering om siddende patientbefordring
  24. Udvidelse af specialtandplejen på Vejle Sygehus
  25. Udvidelse af specialtandplejens klinik på sygehuset i Sønderborg
  26. Orienteringer fra Vækstforum
  27. Indstillinger fra Vækstforum
  28. Årsplan 2015/2016 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og Slesvig-Holsten
  29. Afrapportering på resultatkontrakt med Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling for 2014
  30. Studietur til Silicon Valley
  31. Afrapportering fra Psykiatri- og socialudvalgets studiebesøg i Eindhoven
  32. Opfølgning på sygefravær
  33. Orientering om ansættelser af direktører, sygehusledelser og centerledere
  34. Sag efter anmodning fra Enhedslistens og Socialistisk Folkepartis gruppe i regionsrådet
  35. Ændring af Region Syddanmarks styrelsesvedtægt
  36. Godkendelse af regionsrådets mødekalender 2016
  37. Udpegning af nyt medlem til Syddansk Vækstforum
  38. Udpegning af nyt medlem og suppleant til Interreg 5A-udvalget
  39. LUKKET - Delegation af beslutningskompetence
  40. LUKKET - Licitationsresultat
  41. LUKKET - Miljø- og råstofsag


  Sagsnr. 15/17942
  1. Temadrøftelse: Smart Uddannelsesindsats
  fold dette punkt ind Resume
   

  I regi af projektet Smart Vækst og Velfærd er det besluttet at tage projektets syv spor op som politiske temadrøftelser i regionsrådet. Forud for temadrøftelsen i regionsrådet, forelægges de enkelte spor for de relevante stående politiske udvalg. Det sidste spor, der tages op til en temadrøftelse, er Smart Uddannelsesindsats.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet igangsatte på mødet den 25. august 2014 projektet Smart Vækst og Velfærd. Projektet skal medvirke til at skabe bedre velfærd for færre penge ved at udvikle og anvende nye og smartere løsninger indenfor regionens opgaveområder. Ambitionen er, at Region Syddanmark skal være et innovativt foregangseksempel i en national kontekst.

  Projektet er forankret i regionsrådet således, at de 7 spor i projektet behandles ét for ét som temadrøftelser, så de politiske sigtelinjer for hvert enkelt spor er klare.

  Sporet Smart Uddannelsesindsats handler om, hvordan regionens smartest arbejder med sin uddannelsesindsats, så uddannelsesniveauet i Syddanmark øges til gavn for den enkelte og til gavn for de virksomheder, der er afhængige af dygtige medarbejdere.

  Oplægget vil bl.a. indeholde en række eksempler på smarte uddannelsesindsatser i en syddansk optik, samt udvalgte udfordringer på uddannelsesområdet. Oplægget vil endvidere give konkrete eksempler på igangværende projekter og initiativer på uddannelsesområdet, hvor regionsrådet har sat målrettet ind for at løse konkrete udfordringer på uddannelsesområdet.

  I den efterfølgende drøftelse kan regionsrådet tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

  • Inden for hvilke områder er der behov for at udvikle nye ”smarte uddannelsesindsatser”?
  • Hvordan kan regionen styrke sin koordinerende rolle i forhold til at sikre et bredt udbud af ungdomsuddannelser, inden for uddannelsesinstitutionernes økonomiske incitamentsstrukturer?
  • Hvordan kan regionen styrke den tværfaglige indsats, f.eks. i relation til opgaverne på psykiatri og socialområdet?

  Smart Uddannelsesindsats har været forelagt til drøftelse på møde i Udvalget for Regional Udvikling den 23. marts 2015. Regionsrådets drøftelse indledes af et kort oplæg.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-04-2015
   

  Punktet blev drøftet. De faldne bemærkninger indgår i det videre arbejde med Smart Uddannelsesindsats.

  Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/15494
  2. Årsrapport 2014 - ledelses- og regnskabsberetning
  fold dette punkt ind Resume
   

  Aktiviteten har været stigende i Region Syddanmark, også i 2014. Snævre økonomiske rammer i såvel 2014 som de kommende år betyder, at det fortsat er en central udfordring at dæmpe væksten i aktiviteten, så den flugter med, hvad der er aftalt og finansieret i de årlige aftaler med regeringen.

  Samtidig er det vigtigt ikke at sætte regionens grundlæggende økonomiske balancer over styr.

  Region Syddanmark har i 2014 opnået et driftsresultat i balance, samtidig med at der i lighed med tidligere år er budget- og aftaleoverholdelse. Der er også i 2014 sket en konsolidering af driften i et flerårigt perspektiv. Desuden har det været muligt at videreføre en langsigtet, ambitiøs investeringsstrategi. Likviditeten er faldende, bl.a. i lyset af at den langfristede gæld er nedbragt, og at økonomiaftalen for 2014 ikke er fuldt finansieret.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I henhold til lov om regioner mv. aflægger forretningsudvalget regionens årsregnskab til regionsrådet. Regionsrådet afgiver regnskabet til revisionen. Efter at revisionens bemærkninger har været meddelt forretningsudvalget, træffer regionsrådet i et møde afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse.

  Årsrapporten indeholder dels en generel ledelsesberetning, dels beretninger vedr. Sundhed, Social og Specialundervisning samt Regional Udvikling. Årsrapporten indeholder også resultat- og pengestrømsopgørelse og balance med noter hertil, samt beskriver anvendt regnskabspraksis mv. Mere specifikke bemærkninger mv. findes i særskilt bilagssamling.

  Samlet har 2014 været præget af en vis vækst i aktiviteten:

  Somatik: Aktiviteten er steget med 3,2 pct. For Region Syddanmark er den faktiske aktivitet 2007-2014 derfor højere end forudsat – og finansieret – i de årlige aftaler med regeringen om regionernes økonomi.

  Psykiatri: Aktiviteten er steget ca. 5 pct. i forhold til 2013.

  Social og Specialundervisning: Belægningen ligger under niveauet i 2013 og er 3 pct.point lavere end budgetteret.

  Regional Udvikling: Aktiviteten, målt i kroner, svarer til det forudsatte.

  Det samlede driftsresultat viser et underskud på 25 mio. kr. Resultatet skal ses i sammenhæng med, at økonomiaftalen for 2014 ikke er fuldt finansieret. Der var således forudsat likviditetsfinansiering af driften på 108 mio. kr. for Region Syddanmarks vedkommende. Med i vurderingen af resultatet hører også, at der i driften indgår en række beregnede omkostninger, som ikke her og nu udgør et træk på likviditeten. Finansieringen af Sundhed og Regional Udvikling fra staten og kommunerne skal omvendt ikke dække disse, men alene udgifterne til såvel drift som anlæg, svarende til likviditetsstrækket i året. I økonomiaftalen for 2014 indgik dog også et element af likviditetsfinansiering af anlæg, ligeledes på 108 mio. kr. for Region Syddanmarks vedkommende. Der er i 2014 investeret ca. 1.240 mio. kr. i bygninger og apparatur, it mv. Dermed er fastholdt de seneste års høje investeringsniveau, når der også tages højde for leasing af apparatur og lignende.

  Der er i lighed med tidligere også budget- og aftaleoverholdelse i 2014.

  Ved udgangen af 2014 udgør regionens samlede balance 15,5 mia. kr. Værdien af bygninger, apparatur og inventar mv. er vokset i løbet af året som udtryk for, at de samlede investeringer overstiger afskrivningerne, så regionens kapitalapparat er vedligeholdt. Regionens egenkapital er ved årets udgang 4,1 mia. kr. Likviditeten er faldende over tid, hvilket bl.a. afspejler, at den langfristede gæld er nedbragt betragteligt, da der ikke er optaget nye lån til refinansiering heraf. Hertil kommer effekten af tidligeres års vækstpakke i form af fremrykning af investeringer. Endelig er økonomiaftalerne for 2013 og 2014 ikke fuldt finansierede.    

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Forretningsudvalget aflægger Årsrapport 2014 til regionsrådet og indstiller, at årsrapporten/regnskab 2014 afgives til revisionen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-04-2015
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Niels Erik Søndergaard, Poul-Erik Svendsen og Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-04-2015
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/12067
  3. Anlægsregnskaber for afsluttede projekter i 2014 på over 10 mio. kr.
  fold dette punkt ind Resume
   

  Anlægsregnskaber for større projekter, afsluttet i 2014, forelægges til godkendelse forud for overgivelse til revisionen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I henhold til Budget- og regnskabssystem for regioner skal der over for regionsrådet aflægges særskilt anlægsregnskab for projekter på over 10 mio. kr.

  I forlængelse af sag om årsrapport/regnskab 2014 forelægges hermed anlægsregnskaber for større, afsluttede projekter i 2014. Af sammenfatningens oversigt fremgår anlægsbevilling og forbrug/regnskab for de enkelte projekter.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regnskaber vedr. afsluttede, større anlægsprojekter i 2014 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-04-2015
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Niels Erik Søndergaard, Poul-Erik Svendsen og Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.
   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-04-2015
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/14878
  4. Genbevillinger i 2015 inkl. ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger
  fold dette punkt ind Resume
   

  På baggrund af Region Syddanmarks overførselsregler indstilles genbevilget mer-/mindreforbrug på drift og anlæg, jf. regnskab 2014. Desuden søges om ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På baggrund af Region Syddanmarks regler for overførsler mellem år søges om genbevilling af i alt 42,226 mio. kr. vedr. driften.

  Endvidere søges om genbevillinger af rådighedsbeløb på i alt 264,175 mio. kr., samt ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger på 2,036 mio. kr.

  Genbevillinger vedr. rådighedsbeløb indeksreguleres. Der fortages ikke pris- og lønregulering af genbevillinger vedr. drift.

  For Sundhed gælder det, at genbevillinger vedr. driften ud over 1 pct. af nettobudgettet skal begrundes konkret, ligesom tidspunktet for anvendelse heraf aftales med Sundhedsdirektøren.

  Sundhedsdirektøren og Psykiatridirektøren vurderer, at genbevillingerne vil kunne håndteres styringsmæssigt inden for det udgiftsloft, der gælder for 2015.

  Tabel 1: Genbevillinger på drift og anlæg samt ajourføring af anlægsbevillinger

   

  Hovedkonto

  (1.000 kr.)

  Drift

  Anlæg

  Ajourføring af anlægsbevilling (indeks 133,9)

  Sundhed

  42.906

  208.542

  3.423

  Social og specialundervisning

  0

  41.451

  -1.299

  Regional Udvikling

  -680 

  2.584

  0

  Fælles formål og administration

  0

  11.598

  -88

  I alt

  42.226

  264.175

  2.036

   

  Endvidere søges der om overskud vedr. eksterne projektilskud på i alt 357,7 mio. kr.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At genbevillingerne vedr. driften fra 2014 til 2015 jf. tabel 1 godkendes, som finansieres af likvide midler.

  At der meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb på i alt 264,175 mio. kr. i 2015 fordelt jf. tabel 1.

  At genbevillingerne vedr. anlæg finansieres af de likvide midler i 2015.

  At der meddeles tillæg til allerede meddelte anlægsbevillinger på i alt 2,036 mio. kr. fordelt jf. tabel 1.

  At sygehusene må afholde udgifter vedr. eksterne projekttilskud i 2015 for i alt 357,7 mio. kr. jf. bilag.

  At der under Psykiatrien laves en budgetomplacering, der netto giver nul, fra Fællesudgifter og indtægter – 2,207 mio.kr. til Psykiatrien i Region Syddanmark 2,207 mio. kr. i 2015.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-04-2015
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Niels Erik Søndergaard, Poul-Erik Svendsen og Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-04-2015
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/13725
  5. 1. budgettilpasning på sundhedsområdet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Budgettilpasningen på sundhedsområdet omfatter permanentgørelse af økonomi på de somatiske sygehuse, svarende til den senest ajourførte aktivitetsopgørelse for sygehusenes meraktivitet i 2014.

  Budgettilpasningen indeholder forslag til ændring af gældsprofilen for Sygehus Sønderjylland, så gælden afdrages over en lidt længere periode.

  Desuden indeholder budgettilpasningen udmøntning af en række tidligere afsatte puljer til sygehusene, samt en række andre budgetneutrale omflytninger mellem bevillingsområderne på sundhedsområdet.

  Endelig anbefales, at sundhedsdirektøren bemyndiges til at udmønte midler til styrket indsats for kræftpatienter med multisygdom.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  De somatiske sygehuse bliver i denne budgettilpasning tilført 244,656 mio. kr. til videreførelse af aktivitetsniveauet fra 2014 til 2015 og frem. Ved næste budgettilpasning i juni vil den endelige aktivitetsopgørelse for 2014 foreligge, og sygehusene vil få korrektioner i forhold til det nævnte beløb.

  Forsinkelsen i lukningen af Haderslev Sygehus har bevirket, at den forudsatte driftsbesparelse ikke har kunnet finansiere flytteomkostningerne. Budgettilpasningen indeholder forslag til en udjævning af gældsprofilen for Sygehus Sønderjylland, så gælden skal afdrages over en lidt længere periode.

  Desuden indeholder budgettilpasningen udmøntning af en række tidligere afsatte puljer til sygehusene, bl.a. puljen til forskning i højt specialiseret forskning, frontlinjepuljen til etablering af nye højt specialiserede funktioner og kontaktpersonordningen. 

  Derudover foreslås en reduktion af sygehusenes budgetter til finansiering af driftsudgifter til Effektiv System Adgang og Digital Diktering og Talegenkendelse. Der foreslås en bemyndigelse til sundhedsdirektøren til at udmønte midler til styrket indsats for kræftpatienter med multisygdom.

  Budgettilpasningen omfatter desuden følgende reguleringer, som er nærmere beskrevet i sagens bilag:

  • Fast vagt til anorexipatienter, Odense Universitetshospital
  • Flytning af budget til svampeundersøgelser, Sygehus Lillebælt og Odense Universitetshospital
  • Korrektion af særlig afregning, Odense Universitetshospital
  • Fedmekirurgi, Odense Universitetshospital
  • Uddannelse af kliniske diætister, alle somatiske sygehuse
  • Driftsbudget til jordemodercentret i Faaborg, Odense Universitetshospital
  • Lægelige videreuddannelse, alle somatiske sygehuse
  • Nyt apotekersystem
  • Søvnklinik, Odense Universitetshospital
  • Prøveanalyser, alle somatiske sygehuse
  • Prisstigninger på plasmaferese, alle somatiske sygehuse
  • Høreapparater, alle somatiske sygehuse
  • Aktivitet røntgen og nuklearmedicin, Sygehus Lillebælt
  • Afregning for Krop og kræft, alle somatiske sygehuse
  • Aktivitetsstigning 2013, Sydvestjysk sygehus
  • Gældsprofil Sygehus Sønderjylland
  • Høreapparater til sygesikringsområdet
  • Hotline Syddanmark
  • Cosmic Posthusmodul
  • Effektiv System Adgang, alle sygehuse
  • Besparelser ejendomskatter, alle sygehuse
  • Digital diktering og talegenkendelse, alle sygehuse
  • Netværksmodernisering, alle sygehuse
  • Sundhedscenter Vejle, Psykiatrisygehuset
  • Regional medfinansiering på satsprojekter 2014-2017
  • Indflytning i ambulatorier, Psykiatrisygehuset
  • FAM/PAM projektleder, Psykiatrisygehuset
  • Telepsykiatrisk Center, Psykiatrisygehuset
  • Permanentgørelse af budget til socialområdets elever, Psykiatrisygehuset
  • Styrkelse af Afdeling for Klinisk IT, Psykiatrisygehuset
  • Bevilling til SDSI
  • Opretholdelse af 7 senge frem til indflytning i Aabenraa, Psykiatrisygehuset
  • Udmøntning af kompetencemidler i økonomiaftalen 2015, Psykiatrisygehuset
  • Sammenlægning af rammer vedrørende medicoteknik
  •  Tilbageførsel af anlægsbevillinger vedr. fem mindre projekter
  • Tilpasning af anlægsbevilling vedr. generalplan for SVS Esbjerg
  • Anlægsbevilling til fire it-projekter
  • Anlægsbevilling vedrørende køb af grund i Odense
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At de somatiske sygehuse får bevillingsmæssig dækning til videreførelse af 2014 aktiviteten i 2015 og frem med en aconto bevilling på 244,656 mio. kr., finansieret af meraktivitetspuljen.

  At øvrige budgetneutrale bevillingsændringer, som er beskrevet i sagens bilag, godkendes.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at udmønte midler til styrket indsats for kræftpatienter med multisygdom.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb i overensstemmelse med de formål, som er anført i bilaget. Dispositionerne er samlet set budgetneutrale.

   

  At der meddeles anlægsbevilling på i alt 52,527 mio. kr. til ovennævnte projekter (indeks 133,9).

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-04-2015
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Niels Erik Søndergaard, Poul-Erik Svendsen og Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.
   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-04-2015
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.
   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/8358
  6. Udkast til svarbrev til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. forskningsmidler
  fold dette punkt ind Resume
   

  Rigsrevisionen har fremlagt beretning om forskningsmidler på hospitalerne.

  Regionen er anmodet om at forholde sig til indhold og konklusioner heri samt statsrevisorernes bemærkninger til beretningen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Økonomi- og Indenrigsministeriet har i brev af 13. marts 2015 bedt regionsrådet inden 5. maj 2015 om at forholde sig til indhold og konklusioner i Rigsrevisionens beretning om forskningsmidler på hospitalerne, samt Statsrevisorernes bemærkninger til beretningen, herunder hvilke foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til.

  Der forelægges her et udkast til regionsrådets svarbrev.

  I udkast til svarbrevet understreges det bl.a., at regionsrådet ikke kan genkende Rigsrevisionens stærke kritik af manglende kontrolindsats og indtrykket af ”en særegen afvigende forvaltningskultur”, som dækkende for administration af forskningsmidler i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udkast til svarbrev godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-04-2015
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Niels Erik Søndergaard, Poul-Erik Svendsen og Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.
   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-04-2015
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/775
  7. Fremtidig organisering af den øverste ledelse
  fold dette punkt ind Resume
   

  Konsulentfirmaet Muusmann har udarbejdet en evaluering og analyse af den fremtidige organisering af den øverste ledelse. Muusmanns anbefalinger har været sendt i høring i Hovedudvalget, Regionshusets MED-udvalg og øvrige Fælles MED-udvalg. Sagen forelægges med henblik på, at der træffes beslutning om den fremtidige organisering af den øverste ledelse og igangsættes ansættelse af ny regionsdirektør.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsdirektøren fik i efteråret 2014 nyt job. Som følge heraf igangsatte regionsrådet en proces, der skulle føre til fastlæggelse af den fremtidige organisering af den øverste ledelse. Muusmann A/S fik til opgave at udarbejde en analyse.

  Muusmann har foretaget interviews med en lang række politikere og embedsmænd, og fremlagde sine anbefalinger på regionsrådets budgetseminar den 10. marts 2015.

  Muusmanns anbefalinger er (citat):  

  • I en ny direktionsmodel bør alle direktionsmedlemmer have fokus på udvikling og innovation. Region Syddanmark har godt fat om driften, en tilstand der skal opretholdes, hvorfor driftsrettede opgaver i højere grad kan forankres i ledelseslaget under direktionen og i sygehusorganisationen.
  • Udfordringerne i Region Syddanmark er ikke alene at sikre driften, en høj produktivitet og den fortsatte udvikling af de enkelte direktørområder. Ligeledes bør den fornødne integration af områders/sektorers forskellige indsatser og udviklingsarbejde sikres, således der f.eks. af borgerne opleves kvalitet og sammenhæng i ydelser og forløb, opnås synergieffekter ved bedre koordinering og samarbejde og reducere transaktionsomkostninger og spild og andre unødige udgifter på vejen for at sikre borgerne ”Det gode liv”. Det kræver også mulighed for øgede prioriteringer i det faglige kvalitetsarbejde på sygehusene, herunder på forskning og uddannelse.
  • I den kommende direktionsmodel bør direktørerne have samme referenceforhold. 
  • Modellen bør operere med en koncerntilgang, således at strategiarbejde, helhedstænkning, samarbejde og sammenhængskraft signaleres fra direktionen til resten af organisationen.  
  • En ny direktionsmodel bør søge at reducere den ubalance i opgaveportefølje, der kendetegner den nuværende konstruktion.  
  • Organisation og ledelsesstruktur skal så optimalt som muligt understøtte regionens samlede opgavevaretagelse, herunder supporteringen af regionsråd, regionsrådsformand og politiske udvalg. Der bør således søges en model, som ikke er for smal i toppen. En udvidelse af direktionen kan i sammenhæng med en vurdering/analyse af den underliggende organisation måske endog reducere det samlede antal topchefer.  
  • Etablering af en idealkonstruktion for direktionen bør i princippet være uafhængig af personer, og den nuværende situation tilsiger meget tydeligt, at det ikke alene bør være det forhåndenværende som princip, der bringes i anvendelse. Det forholder sig imidlertid sådan, at regionen råder over to meget dygtige direktører, som vil finde plads i den nye direktion.  
  • Uanset hvilken direktionsmodel, der vælges, vil det være hensigtsmæssigt at foretage en analyse af stabsstrukturen og stabenes referenceforhold, idet den samlede ledelsesorganisation og sammensætning er væsentlig for direktionens resultatopnåelse. Direktion og stabe er hinandens forudsætninger i henseende til at opnå resultater.  
  • Der bør udarbejdes tydelige principper for samspillet i en ny direktion, ligesom personlige profiler bør reflekteres nøje, når den nye direktion sammensættes.  
  • Det vurderes, at der strategisk og organisatorisk er behov for en regionsdirektør ”på fuld tid” i embedet, og at det ikke er noget problem relevant at udfylde regionsdirektørens opgaveportefølje.  
  • Det er væsentligt, at den kommende regionsdirektør har betydelig indsigt i sundhedsvæsenets organisering, økonomi, funktionsmåde og kultur.  
  • Regional Udvikling bør blive et selvstændigt direktørområde i direktionen.  
  • Psykiatrien bør – indtil videre – forblive i et direktørområde uden for det somatiske område.

  Muusmann anbefaler, at den fremtidige direktionsmodel ser således ud: 

  Konsulentfirmaets vurdering af fordele og ulemper ved denne model er beskrevet i rapporten.

  Regionsrådet har sendt den anbefalede model i høring i Hovedudvalget, Regionshusets MED-udvalg samt øvrige Fælles MED-udvalg, der har afgivet deres bemærkninger. Bemærkningerne er vedlagt som bilag.

  Regionsrådet har den 24. november 2014 vedtaget en tids- og procesplan. I henhold til denne skal ansættelsen af ny regionsdirektør samtidig igangsættes.

  Til forretningsudvalgets behandling af sagen havde administrationen indstillet følgende:

  At forretningsudvalget træffer beslutning om indstilling til regionsrådet af fremtidig organisering af den øverste ledelse.

  Administrationen havde endvidere indstillet, at forretningsudvalget indstiller til regionsrådet, at ansættelse af ny regionsdirektør igangsættes og at der nedsættes ansættelsesudvalg til at forestå processen som beskrevet i oplægget til videre proces.

  Administrationen havde desuden indstillet, at ansættelsesudvalget sammensættes af Regionsrådsformanden, et antal medlemmer af regionsrådet, repræsentant(er) fra direktionen, HR-direktøren, næstformanden i Hovedudvalget, repræsentant fra sygehusledelserne, repræsentant fra psykiatri- og socialledelsen og en repræsentant fra Regional Udvikling, samt at regionsrådet udpeger et antal regionsrådsmedlemmer til ansættelsesudvalget.

  Ansættelsesudvalget anbefales bistået af et eksternt rekrutteringsfirma, der kan hjælpe med den fornødne search og rekruttering af egnede kandidater.

  Både Mercuri Urval og Lundgaard Konsulenterne vil være egnede til opgaven med at finde den rette kandidat, idet det kræver en indsigt i regionens forhold og udfordringer, som de må formodes at have fra foranalysen.

  Mercuri Urval har stor erfaring i rekruttering og headhunting af topledere til såvel privat som offentlig sektor.

  Lundgaard Konsulenterne har ligeledes erfaring i at rekruttere til den offentlige sektor, særligt til kommunerne.

  På den baggrund havde administrationen indstillet, at forretningsudvalget indstiller til regionsrådet, at Mercuri Urval bistår ansættelsesudvalget i rekrutteringsprocessen.

  Forretningsudvalget behandlede sagen på møde den 15. april 2015.

  I forhold til den fremtidige organisering af den øverste ledelse besluttede forretningsudvalget at indstille, at Muusmanns anbefalinger vedrørende referenceforhold i direktionen følges, og anbefaler vedlagte notat om Region Syddanmarks organisering over for regionsrådet. Muusmanns anbefalinger vedrørende fordeling af direktionens opgaveportefølje følges således ikke.

  Forretningsudvalget besluttede at anbefale, at ansættelse af regionsdirektør igangsættes, og at der nedsættes et ansættelsesudvalg til at forestå processen, som beskrevet i oplægget til videre proces.

  Forretningsudvalget besluttede endvidere at anbefale, at ansættelsesudvalget sammensættes af Regionsrådsformanden, seks medlemmer af regionsrådet, en repræsentant fra direktionen, næstformanden i Hovedudvalget, en repræsentant fra sygehusledelserne, en repræsentant fra psykiatri- og socialledelsen og en repræsentant fra Regional Udvikling, samt at HR-direktøren tilknyttes rekrutteringsprocessen, og bistår det eksterne rekrutteringsbureau

  Endvidere besluttede forretningsudvalget at anbefale, at der søges indgået aftale med Mercuri Urval om at bistå ansættelsesudvalget i rekrutteringsprocessen. Hvis det ikke er muligt at indgå aftale med Mercuri Urval bemyndiges det politiske udvalg, der udvalgte konsulentfirma til analyseopgaven, til at træffe anden afgørelse om rekrutteringsbureau.

  Indstillingen i sagen er tilrettet i overensstemmelse med forretningsudvalgets indstilling og anbefalinger.

  Ansættelsesudvalgets opgaver er beskrevet i vedlagte beskrivelse af ansættelses-processen. Beskrivelsen er opdateret i forhold til forretningsudvalgets anbefalinger om sammensætning af ansættelsesudvalget.

  Ansættelsesudvalgets indstilling vil blive behandlet i forretningsudvalget den 17. juni og i regionsrådet den 22. juni.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Muusmanns anbefalinger vedrørende referenceforhold i direktionen følges, og at regionsrådet tager stilling til vedlagte notat om Region Syddanmarks organisering.

  Det indstilles endvidere:

  At ansættelse af regionsdirektør igangsættes.

  At der nedsættes et ansættelsesudvalg til at forestå processen, som beskrevet i oplægget til videre proces.

  At ansættelsesudvalget sammensættes af Regionsrådsformanden, seks medlemmer af regionsrådet, en repræsentant fra direktionen, næstformanden i Hovedudvalget, en repræsentant fra sygehusledelserne, en repræsentant fra psykiatri- og socialledelsen og en repræsentant fra Regional Udvikling.

  At regionsrådet, under forudsætning af godkendelse af ansættelsesudvalgets sammensætning, ud over regionsrådsformanden og næstformanden i Hovedudvalget, udpeger:

  - 6 regionsrådsmedlemmer

  - 1 repræsentant fra direktionen

  - 1 repræsentant fra sygehusledelserne

  - 1 repræsentant fra psykiatri- og socialledelsen

  - 1 repræsentant fra Region Udvikling

  til ansættelsesudvalget.

  At HR-direktøren tilknyttes rekrutteringsprocessen, og bistår det eksterne rekrutteringsbureau.

  At der søges indgået aftale med Mercuri Urval om at bistå ansættelsesudvalget i rekrutteringsprocessen. Hvis det ikke er muligt at indgå aftale med Mercuri Urval bemyndiges det politiske udvalg, der udvalgte konsulentfirma til analyseopgaven, til at træffe anden afgørelse om rekrutteringsbureau.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-04-2015
   

  Forretningsudvalget bemyndigede på møde den 10. marts 2015 regionsrådsformanden til at vurdere, om andre fælles MED-udvalg end regionshusets MED-udvalg, skulle have Muusmanns anbefalinger i høring.

  På baggrund af tilkendegivelser fra flere sider, og vigtigheden af at lade berørte komme til orde, har Fælles MED-udvalgene også fået mulighed for at afgive bemærkninger til den anbefalede model. 

  Forretningsudvalget indstiller, at Muusmanns anbefalinger vedrørende refererenceforhold i direktionen følges, og anbefaler vedlagte notat om Region Syddanmarks organisering over for regionsrådet.

  Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet, at ansættelse af regionsdirektør igangsættes.

  Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet, at der nedsættes et ansættelsesudvalg til at forestå processen, som beskrevet i oplægget til videre proces, og at ansættelsesudvalget sammensættes af Regionsrådsformanden, seks medlemmer af regionsrådet, en repræsentant fra direktionen, næstformanden i Hovedudvalget, en repræsentant fra sygehusledelserne, en repræsentant fra psykiatri- og socialledelsen og en repræsentant fra Regional Udvikling.

  Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet, at HR-direktøren tilknyttes rekrutteringsprocessen, og bistår det eksterne rekrutteringsbureau. 

  Forretningsudvalget anbefaler endvidere over for regionsrådet, at der søges indgået aftale med Mercuri Urval om at bistå ansættelsesudvalget i rekrutteringsprocessen. Hvis det ikke er muligt at indgå aftale med Mercuri Urval bemyndiges det politiske udvalg, der udvalgte konsulentfirma til analyseopgaven, til at træffe anden afgørelse om rekrutteringsbureau. 

  Niels Erik Søndergaard, Poul-Erik Svendsen og Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-04-2015
   

  Regionsrådet tiltrådte notat om Region Syddanmarks organisering, og Muusmanns anbefalinger vedrørende referenceforhold i direktionen følges.

  Indstillingen blev i øvrigt tiltrådt.

  Marianne Mørk Mathiesen stemte imod.

  Følgende regionsrådsmedlemmer blev udpeget til ansættelsesudvalget:

  Poul-Erik Svendsen, Karsten Uno Petersen, Pia Tørving, Thyge Nielsen, Thies Mathiasen og Lasse Krull.

  Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.
   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/6546
  8. Afrapportering af servicemål for skadebehandling, 4. kvartal 2014
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der gives orientering om overholdelse af servicemål for skadebehandling på regionens FAM’er og skadestuer/-klinikker i forbindelse med skadestuernes patientregistreringer i 4. kvartal 2014, samt orientering om gennemsnitlige ventetider på skadebehandling i perioden 2011 til 2014.

  Punktet indeholder endvidere et forslag til en ny beregningsteknik for opgørelse af målopfyldelse, som følge af ændringerne i FAM’ernes registreringspraksis.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Baggrund
  Servicemål for skadebehandling blev indført efter et politisk ønske om at skabe et ensartet servicetilbud inden for den akutte behandling med mindst mulig ventetid i hele regionen. Herudover ønskede man at harmonisere skadestuemonitoreringen på regionens sygehuse.

  På den baggrund godkendte regionsrådet på møde i oktober 2010 ”Rapport om servicemål for skadebehandlingen i Region Syddanmark”. Rapporten anbefalede at indføre servicemål for skadehandlingen i regionen således, at 75 % af patienterne på skadestuerne skal være startet i behandling inden 1 time og 95 % inden 3 timer. Herudover skal 95 % af alle patienter på skadeklinikkerne være startet i behandling inden 1 time. Ventetiden måles fra patientens ankomsttidspunkt til behandlingen igangsættes.

  Registreringspraksis
  Man registrerer ankomsttidspunktet når patienten ankommer til skadestuen. Behandlingsstart defineres som det tidspunkt, hvor den objektive undersøgelse starter, som afføder en behandlingsstart/-plan af en læge eller behandlersygeplejerske. Der er ikke tale om behandlingsstart, hvis patienten får is, smertestillende piller eller en midlertidig bandage på en skade i den initiale triage/visitation. Ventetiden defineres til at være det interval, der er mellem ankomst og behandlingsstart. Disse oplysninger registreres på et skadekort, der danner grundlag beregninger af servicemålsopfyldelsen.

   

  Resultater for overholdelse af servicemål
  Vedhæftede bilag viser overholdelse af servicemål for skadebehandling på regionens FAM’er og skadestuer/-klinikker.

  Af vedlagte bilag fremgår det, at regionen i hele perioden samlet set overholder alle servicemål på FAM’erne/skadestuerne og skadeklinikkerne.

  Alle FAM’er/skadestuer formår i 4. kvartal 2014 at opfylde målet om at 75 % af patienterne skal tilses inden for en 1 time. Regionen har som helhed en opfyldelse på knap 84 %, der tilses inden for en 1 time, hvilket er en forbedring på knap 5 % i forhold til tilsvarende periode sidste år. 

  Alle FAM’er/skadestuer opfylder i 4. kvartal 2014 servicemålet, hvor 95 % skal tilses inden 3 timer. Regionen stiger, sammenlignet med tilsvarende periode i 2013, med knap 1 % i målopfyldelse til 97,9 %. 

  Samtlige skadeklinikker formår at overholde servicemålet i 4. kvartal 2014, hvor 99,6 % af patienterne tilses inden 1 time.

  Gennemsnitlige ventetider
  I 4. kvartal 2014 er udsvingene i ventetiderne kraftigt formindsket. Den gennemsnitlige ventetid for hele regionen er ved udgangen af 4. kvartal på ca. ½ time. For hele året er den gennemsnitlige ventetid på skadestuerne ca. 40 minutter.

   

   


  Registreringsmæssige udfordringer
  Der har været flere udfordringer i forbindelse med beregningerne af servicemålene. I 2013 identificeredes patienten som en skadestuepatient ved en særlig patienttype. Denne patienttype er fra starten af 2014 udgået og erstattet med en ny definition, akut ambulant. Dette som følge af ændringer på landsplan. Den akutte ambulante patient findes også på andre afdelinger, hvorfor udtrækket i 2014 er suppleret ved at filtrere data, så kun skadestue-/skadekliniklokaliteter medtages.

  En anden udfordring har været, at FAM’erne registrerer medicinske patienter som akutte ambulante på samme lokalitet som skadestuerne, herunder Odense og Svendborg, der har haft denne praksis siden opstart af FAM i 2012. Aabenraa indførte denne praksis i september 2014 i forbindelse med indflytning i nye FAM-lokaler, Kolding, fra årsskiftet og de resterende skadestuer forventer at udføre samme ændring. 

  Som orienteringen om de registreringsmæssige udfordringer i januar viste, har det givet kraftig stigning i antallet af patienter, der indgår i den gruppe, der bruges til at beregne servicemålsopfyldelse med. Årsagen hertil skyldes som nævnt en omlægning af registreringspraksis, så man nu registrerer alle de medicinske patientforløb på et skadekort. En del af de medicinske patienter indlægges og resten udskrives, men tæller stadig med i opgørelsen grundet deres skadekort. Før indførelsen af FAM ville mange af disse patienter være blevet registreret som indlagt umiddelbart efter deres ankomst til akutmodtagelsen, og dermed ikke indgå i gruppen af klassiske skadestuepatienter.

  Når de medicinske patienter indgår i beregningen af servicemålsopfyldelsen, har de en stor indvirkning på målopfyldelsen, der bliver bedre. Årsagen hertil er organiseringen af FAM’erne, hvor målet er, at patienten får en klinisk vurdering inden 30 minutter.

  Servicemålene var ved indførslen tiltænkt at dække de ”klassiske skadestuepatienter” - altså de patienter der sidder i skadestuernes venteværelser - og ikke de medicinske patienter, der enten udskrives eller indlægges via FAM’erne. Dog har der også historisk set været en mindre andel medicinske patienter på skadestuerne, eksempelvis patienter med bistik og pilleforgiftninger med mere.

  Forslag til ny praksis
  Ved at registrere alle patienter på et skadekort er servicemålene ikke længere et mål for de klassiske skadestuepatienter i skadestuernes venteværelser. I Odense og Svendborg udgør de medicinske patienter nu over halvdelen af de patienter, der beregnes servicemål for. Der er faglig enighed om at man bør ændre praksis, så servicemålene fremadrettet kun indeholder de klassiske skadestuepatienter.

  I Landspatientregisteret (LPR) registreres patienter med en kontaktårsag. Her har definitionen været, at kontaktårsag 1, ”sygdom” er en medicinsk patient og patienter med kontaktårsag 2 ”ulykke” er skadestuepatienter. Kontaktårsag 3-8 dækker øvrige kategorier af skadestuepatienter. Blandt de medicinske patienter er der dog enkelte kategorier af patienter, der betragtes som skadestuepatienter (patienter med aktionsdiagnose DS og DT, læsioner, forgiftninger og ydre påvirkninger) og disse bør medregnes til gruppen af patienter til at indgå i servicemålsopfyldelsen. En klassisk skadestuepatient kan derfor defineres til at være følgende: En akut ambulant patient på en given skadestuelokalitet, med kontaktårsag ”ulykke + øvrige” samt patienter med kontaktårsag ”sygdom” med aktionsdiagnose DS og DT. Herudover må patienten ikke have en efterfølgende indlæggelse på en stamafdeling inden for 24 timer. Der henvises til bilag 2, hvor der ses en foreløbig beregning af servicemålsopfyldelsen efter den nye definition, der sammenlignes med den oprindelige definition.


  Det foreslås at ny beregningspraksis, jf. ovenfor, indføres pr 1. januar 2015. Det foreslås også, at der i en overgangsperiode (1. halvår 2015) afrapporteres efter både den gamle og nye definition, således at FAM’erne har en periode til at få den nye praksis på plads. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forslagene om ændringer af fremtidig afrapportering af servicemål for skadebehandling tiltrædes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 24-03-2015
   

  Indstilling tiltrådt.

  Lasse Krull, Thyge Nielsen og Susanne Eilersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-04-2015
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Niels Erik Søndergaard, Poul-Erik Svendsen og Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.
   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-04-2015
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/12068
  9. Etablering af sundhedshuse i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der foreligger beskrivelse af, hvordan etablering af sundhedshuse kan bidrage til at afhjælpe rekrutteringsvanskeligheder i de af regionen i april 2014 udpegede områder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Flere steder i Region Syddanmark er der mangel på praktiserende læger. Etableringen af sundhedshuse kan bidrage til at sikre lægedækningen.

  Derfor har regionsrådet i april 2014 truffet principbeslutning om at etablere et antal sundhedshuse i de kommende år i de områder, hvor manglen på praktiserende læger er størst. Her tænkes især på Esbjerg- og Ribe-området, men også Vejen, Toftlund, Grindsted og Aabenraa by. Sundhedshusene vil kunne etableres efterhånden, som der findes økonomisk råderum hertil.

  På baggrund af samtaler med de udvalgte kommuner er der nu udarbejdet en vurdering af, hvor etableringen af sundhedshuse kan bidrage til afhjælpning af rekrutteringsproblemer inden for almen praksis.  Vurderingen fremgår af notat af 27. januar 2015 om etablering af sundhedshuse i Region Syddanmark, som er vedlagt som bilag.

  Notatet indledes med en vision for etablering af sundhedshuse, som det forudsættes, at de samarbejdende parter tilslutter sig som arbejdsgrundlag i det kommende sundhedshus. Det centrale i visionen er:

  ”I sundhedshuset får borgeren én indgang til en række centrale sundhedstilbud i nærmiljøet, hvor nøgleord er høj faglighed i samt koordination og samordning af sundhedstilbud. Det vil sige, at de centrale aktører inden for det primære sundhedsområde er samlet i sundhedshuset.”

  Siden sommerferien er der i dialog med de af regionsrådet udpegede kommuner foretaget en vurdering af, hvorvidt et sundhedshus, som fysisk ramme for det nære sundhedstilbud, kan være en farbar metode til at styrke generationsskiftet og dermed sikre lægedækningen i områder med rekrutteringsvanskeligheder.

  Samlet er det vurderingen, at det ikke er de fysiske rammer, der stiller sig hindrende for generationsskifte i Grindsted, Billund og Vejen. For så vidt angår Toftlund pågår der i Tønder Kommune, med inddragelse af relevante sundhedsprofessionelle, allerede i dag et arbejde med etablering af et sundhedshus. Dette arbejde er regionen involveret i.

  For så vidt angår Aabenraa er drøftelser om behov for sundhedshus ikke færdige.

  Drøftelserne med Esbjerg Kommune, samt i et vist omfang med interesserede læger, viser at etablering af et sundhedshus i Ribe og Esbjerg byer kan bidrage til generationsskiftet, og der således vil være basis for, at der i 2015-16 etableres sundhedshuse i de to byer.

  Regional finansiering

  I Region Syddanmarks regnskab for 2014 er der et mindreforbrug på 19,44 mio. kr. på rammen til patientnære tilbud, som er formålsbestemt overført med henblik på finansiering af sundhedshuse. Det skal understreges, at der ikke kun er et behov for finansiering af anlægsudgifter, men der er også behov for finansiering af facilitering af udvikling af det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde efter sundhedshuset er taget i brug.  

  Der er følgende finansieringsbehov i årene 2015-2017.

   

  Overslag over udgifter til etablering og drift af sundhedshuse i Ribe og Esbjerg i perioden 2015-2017

  I hele 1.000 kr.

   

  2015

  2015

  2016

  2017

   

  i alt

  anlæg

  Proces

  anlæg

  proces

  anlæg

  proces

  Sundhedshus i Esbjerg

  kr. 5.100

  kr. 2.250

  kr. 400

  kr. 1.850

  kr. 300

  kr. 0

  kr. 300

  Sundhedshus i Ribe

  kr. 8.400

  kr. 4.000

  kr. 400

  kr. 3.400

  kr. 300

  kr. 0

  kr. 300

  I alt

  kr. 13.500

  kr. 6.250

  kr. 800

  kr. 5.250

  kr. 600

  kr. 0

  kr. 600

  Ramme i alt 

  kr. 19.440

   

   

   

   

   

   

  Med proces menes driftsudgift til facilitering af tværfagligt og tværsektorielt samarbejde i en forsøgsperiode.

  Der er således et finansieringsbehov på 13,5 mio. kr. i 2015-2017. Da etablering af sundhedshuse primært er en anlægsudgift, foreslås denne rent teknisk finansieret af rammen til medicoteknisk apparatur. For at fastholde det forudsatte investeringsniveau til medicioteknik foreslås apparatur for et tilsvarende beløb leaset. Det vil sige, at der i regionsrådets pulje til patientnære tilbud er økonomisk råderum til udvikling af samarbejde og organisation i sundhedshuse i Esbjerg og Ribe byer.

  Det skal nævnes, at der i forbindelse med finansloven blev afsat 5 mia. kr. til regeringens sundhedsstrategi i perioden 2015-2018 til styrkelse af sundhedsindsatsen. I denne pulje indgår en:

  ”Styrkelse af den praktiserende læge (1,0 mia. kr.)

  Investeringer i moderne lægehuse der understøtter lægedækning i alle dele af landet og styrket samarbejde på tværs af faggrupper, finansieringsforsøg der nedbringer genindlæggelser, fast tilknyttet læge til plejecentre og bosteder. ”

  Der er ikke truffet beslutning om, hvordan og hvornår disse midler udmøntes. Det synes dog at være Ministeren for Sundhed og Forebyggelses opfattelse, at disse penge er kommunernes med den begrundelse, at regionerne hidtil har stået for den centrale del af sundhedsvæsenet, men i årene fremover skal der lægges mere vægt på forebyggelse og rehabilitering. Her vil det så være kommunale opgaver, som udgår fra de kommende sundhedshuse. Dette vil kunne få implikationer på arbejdet med sundhedshuse i Region Syddanmark. Det er regionens hovedinteresse i opgaven med etableringen af sundhedshuse at sikre lægedækningen i de områder af regionen, hvor generationsskiftet forventes ikke at kunne finde sted alene på almindelige vilkår.

  Hvis disse statslige midler gives til kommunal varetagelse af sundhedshusopgaven, foreslås det, at regionale midler erstattes helt eller delvist af disse statslige midler. 

  Proces efter behandling i regionsrådet marts 2015

  Når regionsrådet i marts 2015 har foretaget prioritering af de enkelte forslag til den tidsmæssige rækkefølge for etablering af sundhedshuse, skal der igangsættes et arbejde, der konkretiserer indretning, byggeproces og det tværfaglige arbejde i husene. Derudover skal der udarbejdes formelle administrative retningslinjer og vilkår for samarbejdet mellem region og kommune om etablering og drift af husene.

  Det foreslås, at der for hvert af de prioriterede sundhedshuse i Esbjerg og Ribe by nedsættes en projektorganisation, hvortil der knyttes dels en politisk styregruppe dels en arbejdsgruppe for hvert af de to prioriterede projekter.

  Den politiske styregruppe skal have repræsentation af:

  - regionale regionsrådsmedlemmer fra de relevante områder

  - kommunale byrådsmedlemmer

  - administrativ ledelse i Esbjerg Kommune og Region Syddanmark.

  Formålet med de politiske styregrupper er at sikre fremdriften i etableringen af sundhedshusene, herunder udfoldelse af vision om dels at sikre lægedækning i området, og dels at tilskynde til det tværfaglige samarbejde på tværs af sektorerne.

  Det foreslås ligeledes, at de praktiserende lægers lokale organisation i Ribe og Esbjerg orienteres om og inddrages i arbejdet, og resultatet heraf vil være en del af det endelige beslutningsoplæg, som skal forelægges regionsrådet. 

  Arbejdsgruppen skal komme med forslag til:

  • At fastsætte fælles faglige visioner og mål for det sundhedsfaglige arbejde i huset.
  • At håndtere og forslag til facilitering af udvikling af samarbejdsmodel for udvikling af det nære sundhedstilbud i huset.
  • At allokere aktører til huset. Det skal godtgøres, at der er reel mulighed for rekruttering af relevante aktører, der kan og vil bosætte sig i huset, når det er færdigt.
  • Tidsplan frem mod åbning af sundhedshuset.
  • Administrativt samarbejde, herunder vilkår og retningslinjer for samarbejde mellem region og kommune.

  o    Samarbejde omkring byggeriet.

  o    Samarbejdet omkring driften.

  o    Fastsættelse af huslejeniveau og vilkår i øvrigt for erhvervslejemål/ejerfællesskab.

  Arbejdsgruppen refererer til den politiske styregruppe.

  Samlet skal disse oplysninger godtgøre, at det enkelte projekt er bæredygtigt og bidrager til at imødekomme regionsrådets vision med sundhedshusene om:

  • At der er sammenhæng og faglig tyngde i behandlingen af borgere og patienter – også i deres nærmiljø.
  • At der sker en rekruttering af læger i udkantsområder, hvor det er svært at fastholde lægedækningen. 

  Når disse vilkår for etableringen er belyst, fremlægges disse for regionsråd og kommunalbestyrelse med henblik på formel igangsættelse af etableringen af de enkelte sundhedshuse som ordinære byggesager.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der igangsættes arbejde med konkretisering af eventuel etablering af sundhedshuse i Esbjerg og Ribe byer herunder etablering af projektorganisation, der blandt andet medfører:

  • Etablering af politisk styregruppe omkring sundhedshusene i Ribe og Esbjerg.
  • Orientering og inddragelse af de praktiserende lægers lokale organisationer i Ribe og Esbjerg. 

  At der reserveres en anlægsbevilling på samlet 11,5 mio. kr. (indeks 133,9) til formålet.

  At der reserveres et beløb i 2015 på 6,25 mio. kr. og i 2016 5,25 mio. kr. til formålet finansieret af 2014-rammen til medicoapparatur.

  At der reserveres et beløb i 2015 på 0,8 mio. kr., i 2016 0,6 mio. kr. og i 2017 0,6 mio. kr. til udvikling af tværfagligt samarbejde i sundhedshusene i Esbjerg og Ribe byer finansieret af pulje til patientnære tilbud.

  At de regionale midler erstattes helt eller delvist af de statslige midler, hvis der gives statslige midler til kommunal varetagelse af sundhedshusopgaven. 

  At der med henblik på endelig beslutning udarbejdes projektoplæg for de to sundhedshuse i Ribe og Esbjerg.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 17-03-2015
   

  Indstilling tiltrådt, idet Marianne Mørk Mathiesen tog forbehold.

  Poul Sækmose, Preben Friis-Hauge og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-04-2015
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet. Marianne Mørk Mathiesen stemte imod.

  Niels Erik Søndergaard, Poul-Erik Svendsen og Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.
   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-04-2015
   

  Indstillingen tiltrådt. Marianne Mørk Mathiesen stemte imod.

  Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/25588
  10. Ensartet brugerbetaling på de somatiske sygehuse i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der forelægges principper for egenbetaling og standardpriser for egenbetaling på de somatiske sygehuse i Region Syddanmark til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Baggrund

  Den 18. november 2014 blev Sundhedsudvalget præsenteret for en oversigt over egenbetaling på sygehusene i Region Syddanmark. På mødet udtrykte Sundhedsudvalget ønske om at få forelagt overvejelser om harmonisering på tværs af sygehusene, ens retningslinjer i forhold til forældres betaling for mad ved indlæggelse sammen med barn, fokus på rammevilkårene, overveje vision i forhold til serviceniveau, og når der ikke er tale om kerneydelser – så er udgangspunktet omkostningsdækkende betaling.

  Overordnede principper for egenbetaling i Region Syddanmark
  Harmoniseringen af egenbetalingen på de somatiske sygehuse i Region Syddanmark tager udgangspunkt i at al sygehusbehandling ydes vederlagsfrit.

  Der kan opkræves betaling for ydelser, som ikke tilhører kategorien sygehusbehandling, men som er ydelser, der er tilknyttede ydelser i sundhedsvæsenet. Der må opkræves en betaling svarende til samtlige direkte og indirekte omkostninger for den pågældende ydelse.

  I Region Syddanmark bør de grundlæggende principper for, hvornår der opkræves egenbetaling være ensartede.

  Med inspiration fra Region Midtjyllands principper stilles der følgende forslag til principper for brugerbetaling i Region Syddanmark:

  • Kost skal være gratis for én forælder til indlagte børn på børneafdelingen.
  • Prissætning på øvrig kost og overnatning vil forsat kunne variere, da prisen skal afspejle udgifterne og derfor fastsættes ud fra de konkrete omkostninger på de enkelte sygehuse.
  • Ensartet prissætning på områder, hvor det formodes at omkostningerne er ensartet uanset matrikel:
   • undersøgelse af thorax og blodprøvetagning, som ikke er lægefaglig begrundet
   • ultralydsbilleder af fostre
   • scanningsbilleder
   • kisteilægning.

  I vedlagte oversigt er der forslag til standardpriser. Ved behov for at regulere priserne på grund af stigende udgifter skal ændringerne koordineres på tværs af sygehusenheder.

  Herudover vil priserne blive pris- og lønreguleret efter gældende takster.

  Ændringer som følge af harmoniseringen træder i kraft pr. 1. juni 2015. Det er sygehusenhederne, som er ansvarlige for at implementere ensartet praksis for brugerbetaling.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At de ovenfornævnte principper og standardpriser for egenbetaling på de somatiske sygehuse i Region Syddanmark godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 24-03-2015
   

  Indstilling tiltrådt.

  Lasse Krull, Thyge Nielsen og Susanne Eilersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-04-2015
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Niels Erik Søndergaard, Poul-Erik Svendsen, Vibeke Syppli Enrum, Bo Libergren og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.
   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-04-2015
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/31416
  11. Ændring af procedure for udsendelse af påmindelser i mammografiscreeningsprogrammet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der fremlægges forslag til ændret procedure for udsendelse af påmindelser om screening.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Kvinder, der modtager en invitation til screening, og som ikke reagerer på denne, modtager i dag en påmindelse om screening med en ny reserveret tid. 

  Fremmødet til tider, der udsendes med påmindelsen om screening, ligger meget lavt, hvorfor der er et stort spild på disse tider.

  Fremmøde på påmindelsestid marts 2014 til februar 2015:

  Antal påmindelsesbreve med reserveret tid, marts 2014 til februar 2015

  6.200

  100 %

  ·    Heraf fremmødt

  2.197

  35 %

  ·    Heraf aflyst tid

     745

  12 %

  ·    Heraf udeblevet uden afbud

  3.258

  53 %

  For at reducere det store spild på disse tider til mammografi foreslås det, at Region Syddanmark fremover anvender følgende procedure for invitation og påmindelse om screening:

  1. Kvinden modtager en invitation til screening med en reserveret tid.
  2. Ved manglende fremmøde modtager kvinden et påmindelsesbrev uden reserveret tid med opfordring til at henvende sig og få en ny tid til screening.
  3. Ved manglende reaktion overføres kvinden til næste screeningsrunde, hvor hun vil få samme tilbud, til hun fylder 70 år.

  Med indførelsen af denne procedure harmoniseres proceduren nationalt, idet de fire andre regioner i forvejen følger denne procedure.

  Status vedrørende ændring og aflysninger af tider til mammografi via webportal

  Der er bl.a. som led i kampagnen ”Stop regelrytteriet” i 2013 oprettet en løsning, så kvinder, der har modtaget en tid til screening, kan ændre eller aflyse denne gennem en sikker webportal https://mammo.rsyd.dk . Løsningen benyttes i gennemsnit ca. 36 gange om dagen.

  Der er desuden mulighed for at ændre tid telefonisk eller via sikker post.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At ny procedure for udsendelse af påmindelse om screening godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 24-03-2015
   

  Indstilling tiltrådt.

  Lasse Krull, Thyge Nielsen og Susanne Eilersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-04-2015
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Niels Erik Søndergaard, Poul-Erik Svendsen, Vibeke Syppli Enrum, Bo Libergren og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.
   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-04-2015
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/5930
  12. Samling af behandlingen for nyrekræft i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sundhedsstyrelsen har meddelt, at behandlingen af nyrekræft fremover højst kan varetages på 1-2 matrikler for hver region. Da behandlingen af nyrekræft i øjeblikket varetages tre steder i Region Syddanmark, skal behandlingen samles i regionen.

  Der fremlægges hermed forslag til den fremtidige organisering af nyrekræftbehandlingen i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Behandlingen af nyrekræft varetages i Region Syddanmark i øjeblikket på Odense Universitetshospital (OUH) samt på Sønderborg og Fredericia Sygehuse i formaliseret samarbejde med OUH.

  Sundhedsstyrelsen har meddelt, at antallet af behandlingssteder for nyrekræft skal reduceres, således at behandlingen kun varetages 1-2 steder i hver region. Region Syddanmark skal således reducere med en afdeling, og denne reduktion skal iværksættes allerede 1. juli 2015. Af vedlagte notat fremgår Sundhedsstyrelsens begrundelse herfor, samt oversigt over aktiviteten i regionen.

  Der er ikke konstateret et kvalitetsproblem i Region Syddanmark.

  Der foreslås følgende fremtidig organisering af området:

  • Nyrecancerbehandlingen foretages fremover på Odense Universitetshospital (OUH) og Fredericia Sygehus i formaliseret samarbejde. Sønderborg Sygehus ophører med at udføre nyrecanceroperationer pr. 1. juli 2015 eller snarest derefter.
  • De fleste partielle nefrektomier kan med fordel udføres med robotkirurgi. Disse patienter fra hele regionen visiteres fremover til operation på OUH.
  • Øvrige nyrekræftoperationer på regionsfunktionsniveau fra den jyske del af regionen visiteres til Fredericia Sygehus.
  • Der etableres formaliserede MDT-konferencer mellem Fredericia Sygehus og OUH med henblik på visitering af patienter.

  Det vurderes, at der med denne organisering vil være sikret tilstrækkeligt volumen, robusthed og rutine til at kunne fastholde en høj kvalitet på området.

  Der skal ske et mageskifte, således at Sønderborg Sygehus kompenseres for den mistede aktivitet på nyrekræftområdet. Det kan både ske ved, at der tilføres aktivitet til sygehuset på allerede godkendte områder inden for det urologiske speciale, ligesom der i forbindelse med den kommende specialeplan skal være fokus på, om der kan ansøges om nye specialiserede funktioner til Sygehus Sønderjylland.

  Det tilstræbes, at der med mageskiftet ikke bliver behov for større ændringer i afdelingens rammebevilling. Der vil dog efterfølgende ske en budgettilpasning for de involverede afdelinger.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forslaget til den fremtidige organisering af nyrekræftbehandlingen i

  Region Syddanmark godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 24-03-2015
   

  Indstilling tiltrådt.

   

  Lasse Krull, Thyge Nielsen og Susanne Eilersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-04-2015
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Niels Erik Søndergaard, Poul-Erik Svendsen, Vibeke Syppli Enrum, Bo Libergren og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.
   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-04-2015
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/39597
  13. Forlængelse af rekrutteringsprojekt i almen praksis
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det 3-årige rekrutteringsprojekt ”Rekruttering Almen Praksis” udløber den 30. september 2015. På baggrund af den fortsatte mangel på praktiserende læger foreslås projektet forlænget i yderligere 3 år.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Rekrutteringsprojekt ”Rekruttering Almen Praksis” udløber den 30. september 2015. På grund af den fortsatte mangel på praktiserende læger og vakante uddan­nelsesstillinger foreslåes det regionsrådet, at projektet forlænges til udgangen af 2018.

  Initiativkataloget er i sin tid udarbejdet af en implementeringsgruppe udpeget af sund­hedsstaben, den Lægelige Videre­uddannelse og PLO Syddanmark. Initiativkataloget er godkendt på Samarbejdsudvalgsmødet den 20. juni 2012.

  Der er nedsat en projektgruppe, som følger og bistår rekrutteringsteamet. Gruppens medlemmer er dels medar­bejdere fra Praksisafdelingen, Den Lægelige Videreuddannelse, PLO Syddanmark samt rekrutteringskonsulenterne og projektlederen. Lægedæknings­grup­pen er udpeget af praksisplanudvalget som rekrutteringsprojektets styregruppe.

  Rekrutteringsprojektet er finansieret via regionsrådets afsatte ramme til rekruttering og fastholdelse. Tidligere var fokus rettet mod fastholdelse af ældre læger. I 2012 blev fokus ændret og rettet mod rekruttering af yngre læger. Der blev af rammen årligt afsat 4 mio. kr. til projektet. Opgørelse over forbruget fremgår af bilag.
   

  Rekrutteringsteamet er kommet godt fra start, og er blevet taget godt i mod af alle parter. Teamet har imple­menteret 15 af de 18 rekrutteringsinitiativer fra Initiativkataloget. Notat med status og evaluering af initiativer fremgår af bilag. 

  Rekrutteringsteamet har afholdt en række arrangementer i almen praksis med henblik på at sikre læge­dæk­ningen. Det er lykkes at rekruttere læger til Nordborg, Varde og Lange­land.

  Rekrutteringsteamet har pt. fokus på at sikre lægedækningen i Esbjerg og Ribe, idet der er 4 ledige kapaciteter i nuværende praksis og 16 praktiserende læger på +62 år. I 2014 blev der afholdt en praksismesse hvor 12 yngre læger deltog. De 9 yngre læger er fortsat i dialog eller ansat i praksis med henblik på kompagniskab. En læge er nedsat i Ribe.

  Derudover er der rekrutteret 5 udenlandske praktiserende læger til Vestkysten. 2 til Esbjerg, 1 til Ribe, 1 til Varde og 1 til Ølgod. De er alle i 14 måneders ”evaluerings- og introduktionsstillinger” i praksis, hvoraf de 6 måneder er intensiv sprogundervisning. De 5 læger er klar til nedsættelse ultimo 2015. Yderligere 7 praksis har ønsket teamets hjælp til rekruttering af udenlandske læger i efteråret 2015. Det drejer sig om praksis i Esbjerg, Gørding, Grindsted, Vorbasse, Skærbæk og på Langeland.

  På grund af vakante uddannelsesstillinger og ældre læger må der for­ventes at være problemer med lægedækningen, særligt på Vestkysten/i Sønderjylland en del år endnu.

  Når man sammenholder ”fødekæden til praksis” med antallet af praktiserende læger +62 år fra Vestkysten og Sønderjylland, er der en reel manko på 33 læger, jf. bilag. Seneste opgørelse over vakante uddannelsesstillinger i almen medicin fremgår af bilag.

  Forlængelsen af rekrutteringsprojektet har været forelagt og drøftet med Samarbejds­udvalget for almen praksis og Lægedækningsgruppen den 5. februar 2015. Begge anbefalede fort­sættel­sen og det fortsatte fokus på de rekrutteringstruede områder.

  Forlængelsen blev ligeledes drøftet i Praksisplanudvalget på mødet den 23. februar 2015.
  Praksisplanudvalget anbefalede en forlængelse af projektet til udgangen af 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At rekrutteringsprojektet forlænges med uændret bemanding og budget til og med udgangen af 2018.

  At projektet fortsat finansieres inden for den afsatte ramme til rekruttering og fastholdelse.

  At rekrutteringsteamet fortsætter med at promovere almen praksis, bistår ”praksis i knibe”, motiverer og medvirker til at flytte yngre læger fra ”ikke rekrutte­rings­truede områder” til ”truede områder”, iværksætter initiativer som kan medvirke til at afhjælpe vakante uddannelsesstillinger, og om nødvendigt rekrutterer yder­ligere udenlandske læger til sikring af ”fødekæden” i de truede områder.

  At de konkrete rekrutteringsinitiativer i den kommende periode aftales med Læge­dæk­ningsgruppen, som fungerer som styregruppe for rekrutteringsprojektet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 17-03-2015
   

  Indstilling tiltrådt.

  Poul Sækmose, Preben Friis-Hauge og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-04-2015
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Niels Erik Søndergaard, Poul-Erik Svendsen, Vibeke Syppli Enrum, Bo Libergren og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.
   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-04-2015
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/26037
  14. Fremtidens samarbejde mellem Region Syddanmark og Gigtforeningen om Kong Christian X´s Gigthospital
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark og Gigtforeningen har udarbejdet et oplæg til en aftale om det fremtidige samarbejde om behandling, rehabilitering og forskning på det reumatologiske område. Oplægget beskriver hvordan Kong Christian X´s Gigthospital (Gigthospitalet) i Gråsten kan flytte ind på ledige arealer på sygehuset i Sønderborg. Dette oplæg forelægges nu til politisk behandling.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Baggrund
  Region Syddanmark har siden etableringen af regionen haft en driftsaftale med Gigthospitalet i Gråsten om reumatologisk behandling i Sygehus Sønderjyllands optageområde. Aftalen er oprindeligt indgået af Sønderjyllands Amt. Aftalen blev, sammen med tilhørende administrationsaftale, godkendt i regionsrådet den 23. juni 2008.

  Samarbejdet har fungeret til stor tilfredshed for Region Syddanmark, og det er et aktiv for regionen at kunne tilbyde patienter de højt kvalificerede faglige tilbud som Gigthospitalet rummer. Derfor ønsker Region Syddanmark at fortsætte det tætte samarbejde med Gigthospitalet på langt sigt.

  Der forelægges derfor en rammeaftale, som skal danne grundlag for henholdsvis flytningen af Gigthospitalet til Sønderborg, samt rammer for det fremtidige samarbejde om behandling, rehabilitering og forskning på det reumatologiske område.

  Gigthospitalets nuværende fysiske rammer i Gråsten er ikke længere af en beskaffenhed, der kan understøtte den behandling, man ønsker at give patienterne. Derfor har Gigtforeningen over en længere årrække søgt at finde ekstern finansiering til renovering af bygningerne i Gråsten. Det har dog ikke været muligt, og derfor er der ikke udsigt til, at faciliteterne kan bringes til en tidssvarende stand. Gigtforeningen har derfor søgt og opnået ekstern finansiering til at videreføre Gigthospitalets drift i nye fysiske rammer på Sønderborg Sygehus, hvor Region Syddanmark får ledige arealer i takt med udbygningen af akutsygehuset i Aabenraa.

  En sådan flytning passer fint overens med regionens pligt til at afhænde bygningsmæssig overskudskapacitet og ligeledes ønsket om at finde alternative anvendelsesmuligheder til ledige arealer på sygehusene, gerne i form af andre typer af borgerrettet sundhedsaktivitet.

  Visioner for Gigthospitalets indflytning på Sygehus Sønderjylland Sønderborg
  Det er parternes fælles vision at opnå følgende i forbindelse med flytningen: 

  • Bedre patientforløb for kronikere og for gruppen af patienter med sammensatte problemstillinger.
  • Stærkere tværfaglig sammenhæng i kliniske tilbud og lettere adgang til samarbejdspartnere.
  • Styrket forskning.
  • Faglige og ressourcemæssige synergier.

  Aktivitet
  Region Syddanmark og Gigtforeningen har analyseret og estimeret regionens fremtidige behov for reumatologisk aktivitet i Sygehus Sønderjyllands optageområde. Analysen er baseret på en sammenligning med regionens øvrige reumatologiske funktioner, hvoraf det ses, at langt de fleste reumatologiske patienter behandles ambulant. Af hensyn til Gigthospitalets særlige tilbud om rehabilitering under indlæggelse, vil der dog fortsat være behov for senge, der kan dække dette behov.

  Ovennævnte analyse viser, at den stationære aktivitet for Region Syddanmark vil kunne rummes af 19 senge. Hertil forventes der at være behov for yderligere 9 senge til patienter fra øvrige regioner, hvorved den fremtidige sengekapacitet samlet set vil være på 28 senge. Den ambulante aktivitet er fastsat til 13.500 ambulante besøg årligt.

   

   

  Budget
  Indflytningen på sygehusmatriklen i Sønderborg, tættere samarbejde om støttefunktioner og ændrede behandlings- og rehabiliteringsforløb skaber samlet set synergi, der kan ressourcemæssigt indhøstes. Det betyder at Gigtforeningens fremtidige budget for aktivitet fra Region Syddanmark med den nye aftale vil andrage 53,5 mio. kr. årligt. Dertil kommer et årligt beløb til dækning af biologisk medicin (godt 48 mio. kr. i 2014).

  Dertil skal lægges 0,8 mio. kr. årligt til at finansiere afskrivninger på arealer som Gigtforeningen erhverver i Sønderborg, samt en årlig forrentning af Gigtforeningens investering, svarende til 1 % + diskonto af købssummen i Sønderborg. Afskrivningerne og forrentningen tilføres budgettet, da Region Syddanmark anerkender og ønsker at understøtte de omfattende investeringer, Gigtforeningen planlægger at gennemføre i de arealer, der erhverves på sygehuset i Sønderborg.

   

  Gigthospitalets ændrede budget vil først være gældende fra første hele år efter Gigthospitalets indflytning. Dette sikrer, at Gigthospitalet ikke skal realisere den samlede driftsoptimering i det år, hvor flytningen og omstillingsprocessen skal gennemføres.

  I aftalen for 2014 betaler Region Syddanmark årligt 68 mio. kr. til driften af Gigthospitalet i Gråsten samt 48 mio. kr. til biologisk medicin.

  En række opgaver, i form af støttefunktioner, skal fremover løses af Sygehus Sønderjylland og leveres til Gigthospitalet. I de fleste tilfælde indgår økonomien hertil i Gigthospitalets budget, hvorefter Gigthospitalet indgår aftale med Sygehus Sønderjylland om køb af disse ydelser. Med henblik på at undgå unødig administration, er der dog enighed om, at røntgenydelser leveres vederlagsfrit. Det betyder, at udgifterne hertil ikke vil optræde i Gigtforeningens budget, men at Sygehus Sønderjylland skal have tilført budget og baseline til løsning af disse opgaver. Der forelægges særskilt sag om finansiering af Sygehus Sønderjyllands aktiviteter i denne forbindelse, når den samlede forventede meraktivitet er fastlagt.

     

  Varighed af aftalen
  Flytningen af Gigthospitalet og ændringen af de aktivitetsmæssige forudsætninger som det fremtidige samarbejde indebærer, er en stor forandring og omfattende udviklingsopgave for Gigthospitalet, og kræver derfor sikkerhed for stabil drift i en længere årrække. Derfor lægges der op til, at aftalen i første omgang gælder i 10 år efter indflytning i Sønderborg. 

   

  Styrkelse af forskning
  Region Syddanmark finder at Gigthospitalets særlige styrke og anseelse på det forskningsmæssige område skaber en unik position for den samlede reumatologiske behandlingsindsats i regionen. Derfor er der enighed mellem Region Syddanmark og Gigtforeningen om, at det tættere samarbejde og den fysiske nærhed skal udmøntes i en styrket forskningsindsats på det reumatologiske område. Det betyder at Region Syddanmark tilfører yderligere midler til forskningsområdet, som er indarbejdet i det årlige budget for Gigthospitalet, svarende til godt 0,5 mio. kr. årligt.

  Samtidig er der et fælles ønske om at styrke forskning, der sker i samarbejde mellem forskellige specialer i Sygehus Sønderjylland og Gigthospitalet. I den forbindelse foreslås det, at parterne etablerer en fælles forskningspulje, jf. vedlagt bilag. Det foreslås derfor, at hver part tilfører 0,5 mio. kroner årligt i 3 år, gældende fra første budgetår med det nye budget, til en fælles forskningspulje. Disse midler indgår ikke i Gigthospitalets budget, men er dedikeret fælles forskningsprojekter.

  Personale
  Gigtforeningen og regionen er enige om at anvende reglerne for virksomhedsoverdragelse (virksomhedsoverdragelsesloven) i de tilfælde, hvor opgaver i forbindelse med flytningen af Gigthospitalet overgår til enten den ene eller den anden af parterne. Det betyder, at de medarbejdere, der beskæftiger sig med de opgaver, der flyttes, vil følge med opgaverne til henholdsvis Gigthospitalet/Sygehus Sønderjylland. De medarbejdere, der overdrages i forbindelse med opgaveflytningen, vil være omfattet af virksomhedsoverdragelseslovens regler. Dog kan parterne ikke garantere, at medarbejderne vil blive beskæftiget med præcist den samme opgave som vedkommende varetager for nuværende.

  Der vil herudover være situationer, hvor der er tale om at eksisterende opgaver nedlægges eller kan varetages med færre medarbejdere end hidtil. I disse tilfælde kan der blive tale om nedlæggelse af stillinger og afskedigelse af medarbejdere. Vilkårene herfor vil i udgangspunktet altid følge de almindelige overenskomstmæssigt fastsatte rammer. 

   

  Bygninger
  Gigtforeningen har ønsket at erhverve i alt 5.900 m² på sygehuset i Sønderborg. Med henblik på at frigøre disse arealer, forelægges der en sag vedrørende ”Rokade på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg”, til politisk behandling parallelt med nærværende sag. De 5.900 m², der skal anvendes til Gigthospitalet er placeret i Tårn 10 samt i den bygning der huser terapiarealer. Der vil i efteråret 2015 blive forelagt en sag om køb og salg af ejendom i forbindelse med flytningen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At rammeaftalen ”Fremtidens samarbejde mellem Region Syddanmark og Gigtforeningen om Kong Christian X´s Gigthospital”, tiltrædes med henblik på at udgøre fundamentet for fremtidens samarbejde med Gigtforeningen om behandling, rehabilitering og forskning på det reumatologiske område samt flytningen af Gigthospitalet fra Gråsten til ledige arealer på Sønderborg Sygehus.

  At indholdet af ovennævnte rammeaftale er gældende i forbindelse med indflytningen af Gigthospitalet på Sønderborg Sygehus.

  At rammeaftalen udmøntes i nye specifikke aftaler om drift og samarbejde, som afløser eksisterende henholdsvis drifts- og administrationsaftale.

  At der etableres en fælles forskningspulje, jf. vedlagte oplæg, der af hver part i samarbejdet tilføres 0,5 mio. kr. årligt, i 3 år gældende fra første budgetår, hvor det fremtidige budget for Gigthospitalet er gældende.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 24-03-2015
   

  Indstilling tiltrådt.

  Lasse Krull, Thyge Nielsen og Susanne Eilersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-04-2015
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Niels Erik Søndergaard, Poul-Erik Svendsen, Vibeke Syppli Enrum, Bo Libergren og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-04-2015
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/32837
  15. Rokade på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der forelægges et idéoplæg vedr. rokader på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg, til godkendelse samt ansøgning om rådgiverbevilling på 2,8 mio. kr. til projektet. Projektet er en del af generalplanen for Specialsygehus Sønderborg. Rokaderne på sygehuset vil gøre det muligt for Gigthospitalet i Gråsten at overtage ledige lokaler på sygehuset i Sønderborg medio 2016, jf. helhedsplanen for Specialsygehus Sønderborg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med budgetlægningen for 2015 blev der afsat 40 mio. kr. til generalplanen på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg, til finansiering af restaurant og rokader i forbindelse med indflytning af Gigthospitalet og Lokalpsykiatrien, jf. sundhed-sidepapiret til 2. behandlingen af budget 2015 den 29. september 2014.

  I januar 2015 meddelte regionsrådet anlægsbevilling på 12,4 mio. kr. (indeks 133,9) til gennemførelse af ny restaurant og rokade af Sygehus Sønderjyllands funktioner forbundet med efterfølgende indflytning af Lokalpsykiatrien. Nærværende sag vedrører rokade af sygehusets funktioner forbundet med efterfølgende indflytning af Gigthospitalet i de rømmede lokaler.

  Nærværende sag hænger sammen med særskilt sag om fremtidens samarbejde mellem Region Syddanmark og Gigtforeningen om Kong Christian X´s Gigthospital i Gråsten.

  Efter første fase af udbygningen på sygehuset i Aabenraa stod færdig i efteråret 2014, og funktioner flyttede fra Sønderborg til Aabenraa, er der ledige arealer i tårnbygning nr. 30 på sygehuset i Sønderborg. Tårnbygning nr. 30 indgår i det fremtidige specialsygehus, mens tårnbygning nr. 10 (det sydligste tårn) inkl. tilbygning mod øst udgår af specialsygehuset, jf. helhedsplan godkendt af regionsrådet den 17. december 2012. Derfor er det hensigtsmæssigt, at nogle af sygehusets funktioner i tårnbygning nr. 10 flytter til tårnbygning nr. 30 således, at Gigthospitalet kan overtage dele af tårnbygning nr. 10 medio 2016.

  På den baggrund er der udarbejdet et idéoplæg for sygehusets rokadeprojekt. Idéoplægget beskriver rømningen af tårn 10 (stue, 1. og 2. sal) og tilbygningen i østlig retning, og indflytningen på i alt 3.505 kvadratmeter primært i tårnbygning nr. 30. Afledte ombygnings- og renoveringsarbejder af de 3.505 kvadratmeter samt flytninger forventes udført i perioden 3. kvartal 2015 til 2. kvartal 2016. Seneste aflevering af tårnbygning nr. 10 (stue, 1. og 2. sal) samt tilbygning vil ske ultimo 2. kvartal 2016, hvorefter Gigthospitalet kan overtage bygningen.

  Udgifterne til at gennemføre sygehusets ombygnings- og renoveringsprojekt er beregnet til i alt 27,6 mio. kr. fordelt på 2015 og 2016. Heraf udgør rådgivningsydelsen 2,8 mio. kr., og der ansøges om en anlægsbevilling til rådgivning, så projekteringen af projektet kan sættes i gang.

  Regionsrådet vil i efteråret 2015 blive forelagt et byggeprogram for projektet, hvor der samtidigt vil blive ansøgt om en anlægsbevilling til at gennemføre projektet.    

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At idéoplægget om flytninger forbundet med indflytning af

  Gigthospitalet på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg godkendes.

  At der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. (indeks 133,9) til rådgivning vedr. generalplan for Specialsygehus Sønderborg.

  At der frigives rådighedsbeløb på 2,8 mio. kr. i 2015-2016 (indeks 133,9) til rådgivning, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til formålet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 26-03-2015
   

  Indstilling tiltrådt.

  Simon Hempel-Jørgensen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-04-2015
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Niels Erik Søndergaard, Poul-Erik Svendsen, Vibeke Syppli Enrum, Bo Libergren og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.
   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-04-2015
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/31497
  16. Indgåelse af § 64-aftale om diabetesscreening og OCT-scanning i øjenlægepraksis
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som opfølgning på regionsrådets besparelser for budget 2015, og som udmøntning på den af regionsrådet godkendte praksisplan på øjenlægeområdet vedrørende OCT-scanning i øjenlægepraksis, har der været ført forhandlinger med de praktiserende øjenlæger.

  Udkast til ny aftale om screening af diabetespatienter samt aftale om OCT-scanning i praksis forelægges for stillingstagen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Som led i regionens besparelser for budget 2015 blev de tidligere aftaler om screening af diabetespatienter i øjenlægepraksis opsagt. Opsigelsen skete med henblik på at indgå en ny aftale, der alene omfatter de kliniske retningslinjer for screening for herved at reducere omkostningerne for regionen.

  Der har været ført forhandlinger mellem administrationen og repræsentanter for de praktiserende speciallæger om en ny aftale om øjenscreening af diabetespatienter samt en udmøntning af regionsrådets praksisplan vedrørende indgåelse af aftale om OCT-scanning i øjenlægepraksis.

  For så vidt angår øjenscreening af diabetespatienter er parterne blevet enige om en ny aftale (vedlagt som bilag) gældende for alle øjenlæger i hele regionen. Den nye aftale omhandler en screeningsydelse, hvor patienterne screenes som anbefalet i de gældende kliniske retningslinjer, hvilket indebærer at der foretages visus (undersøgelse af syn), fundusfoto, gradering af retinopatigrad (diabetsgrad) samt stillingtagen til, hvornår næste screening skal foregå.  

  Aftalen indeholde desuden et administrationsgebyr dækkende for indkaldelse og epikrise, som kan tages én gang pr. screening af alle øjenlæger, samt et indberetningshonorar til øjenlægerne på Fyn, der indberetter til den Fynske Diabetesdatabase.

  Til orientering skal det oplyse, at alle øjenlæger har pligt til at indberette screeningen til den landsdækkende database Diabasen.

  I den af regionsrådet godkendte praksisplan anbefales det, at der åbnes op for muligheden for indgåelse af en aftale vedrørende anvendelse af OCT-scanning i praksis. Parterne er blevet enige om en aftale (vedlagt som bilag) omhandlende de praktiserende øjenlæger, der for nuværende har apparaturet i praksis.

  Aftalen omhandler patienter med diabetisk maculaødem eller væskeopsamlinger i nethindens centrum, patienter med forkalkninger i øjenbaggrunden (AMD, hvor de strukturelle forandringer ikke kan vurderes tilstrækkeligt med traditionel fotografering) eller oftalmoskopi.

  OCT-scanningen skønnes at være relevant for ca. 7 % af patientkredsen i øjenlægepraksis.

  De praktiserende øjenlæger, der deltager i aftalen, tildeles en kvote i forhold til antallet af 1. konsultationer i praksis i det foregående år samt ydelsens skønnede relevans for patientkredsen i øjenlægepraksis.

  Praktiserende øjenlæger (herunder nynedsatte), der anskaffer en OCT-scanner, kan efter ansøgning til regionen tilsluttes aftalen.

  Af hensyn til regionens budgetsikkerhed vil der ved ønsker om tilslutning til aftalen ske en omfordeling af den eksisterende kvote. Omfordelingen vil ske proportionalt. 

  Med indgåelse af de nye aftaler efterleves regionsrådets vedtaget besparelse for budget 2015 på 4,1 mio. kr.

  Indgåelse af ovestående aftale er under forbehold for godkendelse i Speciallægelandssamarbejdsudvalget.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At aftale om screening for diabetisk øjensygdom og aftale om OCT-scanning i øjenlægepraksis godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 17-03-2015
   

  Indstilling tiltrådt.

  Poul Sækmose, Preben Friis-Hauge og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-04-2015
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Niels Erik Søndergaard, Poul-Erik Svendsen, Vibeke Syppli Enrum, Bo Libergren og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-04-2015
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/39211
  17. Udbetalingsanmodning for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er udarbejdet en udbetalingsanmodning for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, der indstilles til regionsrådets godkendelse. 

  I udbetalingsanmodningen bekræfter Region Syddanmark, at projektet Nyt OUH fortsat lever op til de betingelser, som det endelige tilsagn byggede på, at projektet fortsat er realistisk og robust inden for den samlede totalramme på 6,3 mia. kr. (2009-pl), og at projektet overholder de specifikke tilsagnsbetingelser.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark modtog den 15. juni 2011 endeligt tilsagn fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om tilskud fra Kvalitetsfonden til byggeprojektet Nyt OUH. Ministeriet anmodede samtidig regionen om at udarbejde en detaljeret tidsprofil for afholdelsen af investeringsudgifterne, som skulle fremsendes til Ministeriet med henblik på udbetaling af midler fra Kvalitetsfonden. Regionerne har den 24. juni 2014 modtaget den seneste revisions- og regnskabsinstruks, og på baggrund heraf er udarbejdet vedlagte ansøgning om udbetalingsanmodning for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH. Ansøgningen om udbetalingsanmodning forelægges hermed til regionsrådets godkendelse. 

  Ansøgningen om udbetalingsanmodning består af et notat, et udfyldt skemamateriale, en revisorerklæring for alle afholdte udgifter på projektet til og med den 31. december 2014, samt en risikoprofil. I udbetalingsanmodningen bekræfter Region Syddanmark, at projektet Nyt OUH fortsat lever op til de betingelser, som det endelige tilsagn byggede på, at projektet fortsat er realistisk og robust inden for den samlede totalramme på 6,3 mia. kr. (2009-pl), og at projektet overholder de specifikke tilsagnsbetingelser. En af betingelserne er, at Region Syddanmark følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger på akutområdet, herunder visiteret adgang til akutbehandling.

  Udbetalingsanmodningen indeholder en udgiftsprofil for hele projektet, jf. skema A i bilagsmaterialet.

  Efter regionsrådets godkendelse fremsendes udbetalingsanmodningen til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse med henblik på opstart af udbetaling af midler fra Kvalitetsfonden. Herefter vil udbetalingerne være knyttet op på en løbende kvartalsvis rapportering, samt en årlig rapportering fra regionsrådet til Ministeriet. Den løbende udbetaling af midler fra Kvalitetsfonden er betinget af en tilfredsstillende rapportering.

  I forbindelse med ansøgningen om udbetalingsanmodning søger regionen endvidere om finansiering af allerede afholdte udgifter til projektet Nyt OUH. Der har pr. 31. december 2014 været et forbrug på 458,7 mio. kr. Dette forbrug er påtegnet af regionens revisorer.  

  Revisionserklæringen indeholder et forbehold og to supplerende oplysninger:

  ”Forbehold vedrørende manglende indregning af løn og rådgiverhonorar”:

   

  Omkostninger vedrørende løn og rådgiverhonorar på i alt 12,9 mio. kr. mangler efter vores opfattelse at blive indregnet i forbruget i udbetalingsanmodningen. Vi tager forbehold for den manglende indregning af disse omkostninger. Det er vores opfattelse, at forbruget i udbetalingsanmodningen skulle være opgjort til 472 mio. kr.

   

  Administrationen vil fremadrettet have større fokus på korrekt periodisering.

   

  ”Supplerende oplysninger vedrørende forhold i udbetalingsanmodningen”:

  Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at der i udbetalingsanmodningen er anvendt en anden fordelingsnøgle for grundkøbet end den af Ministeriet godkendte. Ministeriet har godkendt en fordelingsnøgle, hvorefter 89,6 % af fællesomkostningerne skal henføres til kvalitetsfondsprojektet og 10,4 % skal henføres til byggeri af nyt psykiatrisygehus. Ved fordeling af omkostningerne til grundkøbet er der taget udgangspunkt i hvor meget de to byggesager fylder på grunden (byggeriets fodaftryk) mellem de 2 byggesager, således at 81,2 % af omkostningerne til grundkøbet

  henføres til kvalitetsfondsprojektet og de resterende 18,8 % af omkostningerne kan henføres psykiatrisygehuset. Vi er enige i, at den anvendte omkostningsfordeling for grundkøbet giver et mere korrekt udtryk for omkostningsfordelingen mellem kvalitetsfondsprojektet og psykiatrisygehuset.

  Administrationen mener, at byggeriets fodaftryk er en bedre fordelingsnøgle, efter reduceringen af Nyt OUH´s grundplan.  

  ”Supplerende oplysninger om anvendt regnskabspraksis og begrænsning i distribution og anvendelse”:

   

  Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at opgørelsen har som særligt formål at overholde Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses regnskabsinstruks. Som følge heraf kan opgørelsen være uegnet til andet formål.

  Når udbetalingsanmodningen er godkendt af Ministeriet, vil der blive forelagt særskilt sag vedr. de bevillingsmæssige konsekvenser i relation til finansiering, herunder låntagning. 

  Regionsrådet vil blive forelagt en særskilt sag vedrørende ansøgning om låneadgang til energibesparende investeringer, som er etableret med økonomiaftalen for 2013.

   

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At ansøgningen om udbetalingsanmodning for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 26-03-2015
   

  Indstilling tiltrådt.

  Simon Hempel-Jørgensen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-04-2015
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Niels Erik Søndergaard, Poul-Erik Svendsen, Vibeke Syppli Enrum, Bo Libergren og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.
   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-04-2015
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/17466
  18. Nyt OUH - ansøgning om låneadgang vedr. energibesparende foranstaltninger
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er udarbejdet en ansøgning om låneadgang vedrørende energibesparende foranstaltninger for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH til Økonomi- og Indenrigsministeriet, og ansøgningen indstilles til regionsrådets godkendelse.

  I forbindelse med økonomiaftalen for 2013 blev det besluttet at oprette en lånepulje til energibesparende foranstaltninger i kvalitetsfondsprojekter.

  Det vil være muligt at udvide rammen på 6,3 mia. kr. for kvalitetsfondsbyggeriet Nyt OUH med 144,4 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med økonomiaftalen for 2013, blev det besluttet at oprette en lånepulje til energibesparende foranstaltninger i kvalitetsfondsprojekterne.

  Puljen gør det muligt at give projekterne et løft til bygningsklasse 2020 (BK2020) udover midlerne fra kvalitetsfonden. Låneadgangen vil ikke kunne udgøre mere end 2,3 % af den samlede investeringsramme for projektet, inkl. it, udstyr og apparatur, i alt 144,9 mio. kr. (09 pl).

  Nyt OUH er planlagt med et areal på 224.176 m2, som bliver opført i bygningsklasse 2020, hvilket giver en låneadgang på 644 kr./m2 i alt 144,4 mio. kr. (09 pl).

  Initiativerne for at føre Nyt OUH op i BK2020 er bl.a. tæt og isoleret klimaskærm, energirigtige vinduer, decentrale tekniske anlæg til opvarmning og køling via ventilation, samt gennemstrømningsvandvarmere ved brugssteder. Der vil også blive fokuseret på energiforbruget i forbindelse med indkøb og anvendelse af udstyr. Desuden tilvejebringes en del af energien via vedvarende energi, som f.eks. vindenergi eller solceller.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der ansøges om låneadgang til energibesparende foranstaltninger på i alt 144,4 mio. kr. (indeks 100 – 2009pl) i forbindelse med opførelsen af Nyt OUH.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 26-03-2015
   

  Indstilling tiltrådt.

  Simon Hempel-Jørgensen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-04-2015
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Niels Erik Søndergaard, Poul-Erik Svendsen, Vibeke Syppli Enrum, Bo Libergren og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.
   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-04-2015
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/39417
  19. Dispositionsforslag for Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume
   

  Dispositionsforslaget er totalrådgivers forslag til disponering af Nyt OUH på baggrund af bygherres krav og ønsker til projektet, som er formuleret i byggeprogrammet, der er tiltrådt af regionsrådet i december 2012.  

  Dispositionsforslaget fremlægges til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Med byggeprogrammet for Nyt OUH af december 2012 forelå en sammenfatning af bygherrens (her Region Syddanmarks) krav og ønsker (f.eks. funktion og arkitektur), sammenholdt med rammerne for byggesagen. Rammerne er i denne sammenhæng tilsagnet fra staten med beskrivelse af budget- og arealramme (somatik). Regionsrådets beslutninger om de to byggesager (somatik og psykiatri) er også en del af rammerne, ligesom de fysiske forhold og lovgivning sætter rammen for projektet.

  Dispositionsforslaget er totalrådgivers forslag til disponering af Nyt OUH, på baggrund af bygherres krav og ønsker til projektet, formuleret i byggeprogrammet.

  Dispositionsforslaget indeholder beskrivelser af forudsætninger, arkitektoniske ideer, funktioner, forslag til overordnet materialevalg, konstruktionsprincipper, installationsprincipper og overvejelser om drift og vedligehold, forsyningsforhold, myndighedsforhold og status på forhold vedrørende tid, økonomi og arealer. I dispositionsforslaget videreføres konkurrenceprojektets kvaliteter og den tekniske programmering, der i byggeprogrammet måles mod bygherres vision og konkurrenceprojektets fortællinger. Resultatet er en samlet plandisponering af samtlige rum og funktioner i det fulde anlæg, og en overordnet bearbejdning af generelle og principielle løsninger for projektet.

  Dispositionsforslaget er ledsaget af et notat, som udgør en læsevejledning i form af en tematiseret gennemgang af dispositionsforslaget. Notatet gennemgår ligeledes i hovedtræk den hidtidige proces, siden regionsrådet i september 2008 tiltrådte, at der opføres et nyt universitetshospital i Odense.

  Dispositionsforslagsfasen afsluttes formelt med den politiske behandling af dispositionsforslaget for Nyt OUH. Dispositionsforslaget er administrativt godkendt af projektets øverste administrative ledelse – styregruppen for Nyt OUH – på møde den 27. februar 2015. Dette er i overensstemmelse med styringsmanualen for Nyt OUH. Dermed er næste fase – projektforslagsfasen – administrativt sat i gang pr. 2. marts 2015.

  Sagen blev behandlet på et fælles møde mellem Innovationsudvalget og Psykiatri- og Socialudvalget den 26. marts 2015.

  Til Psykiatri- og Socialudvalget var der følgende indstilling: Det indstilles, at Psykiatri- og Socialudvalget indstiller til regionsrådet, at dispositionsforslaget for Nyt OUH tiltrædes og udgør det principielle grundlag for projektforslagsfasen, og at voksenpsykiatrien ved Nyt OUH opføres som OPP-projekt, jfr. regionsrådets beslutning i september 2014. Indstillingen blev tiltrådt. Bente Gertz, Hans Philip Tietje og Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  Innovationsudvalgets beslutning fremgår nedenfor. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At dispositionsforslaget for Nyt OUH tiltrædes og udgør det principielle grundlag for projektforslagsfasen.

  At voksenpsykiatrien ved Nyt OUH opføres som OPP-projekt, jfr. regionsrådets beslutning af september 2014.

  At luftskifte (frisk luft) på operationsstuer på Nyt OUH ændres fra 1.200 m3/time, som det fremgår af dispositionsforslaget, til 2.000 m3/time.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 26-03-2015
   

  Indstilling tiltrådt.

  Simon Hempel-Jørgensen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-04-2015
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Niels Erik Søndergaard, Poul-Erik Svendsen, Vibeke Syppli Enrum, Bo Libergren og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.
   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-04-2015
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Preben Friis-Hauge og Tage Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/43813
  20. Psykiatrien i Nyt OUH som OPP
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har besluttet at gennemføre psykiatriprojektet efter OPP-model. Det foreslås, at psykiatriklyngen skilles ud som OPP-projekt. Budgettet til psykiatridelen på Nyt OUH foreslås tilpasset og opjusteret i forlængelse af det udarbejdede dispositionsforslag. Totalrådgiver ophører med projektering, når dispositionsforslaget er afleveret. Der etableres en særskilt projektorganisation i psykiatriregi til at gennemføre OPP-udbuddet i tæt samarbejde med Nyt OUH-projektet. Regionens udgifter til OPP-udbud finansieres frem til og med 2017 af den forventede puljebevilling til psykiatridelen på Nyt OUH.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det fremgår af budget 2015, at psykiatrien på Nyt OUH skal bygges som OPP. Der er udarbejdet vedlagte oplæg til afgrænsning og organisering af OPP-Odense-projektet. Det indeholder, udover en kort introduktion til OPP-modellen, dels oplæg til beslutninger her og nu, og dels en introduktion til det videre arbejde med forberedelse af OPP-udbuddet. Her og nu er der behov for stillingtagen på følgende områder:

  1.Tilpasning af grundbudgettet for psykiatridelen på Nyt OUH
  Det nuværende anlægsbudget for psykiatridelen på Nyt OUH har bl.a. bygget på en lavere kvm.-pris end somatikkens byggeri på grund af ikke mindst en lavere udgift til medicoteknik og en lavere brutto-/netto-faktor (brutto-/netto-forholdet mellem behandlingsarealer og det samlede areal for sygehuset inkl. ikke-behandlingsarealer som gange, kældre, teknikarealer m.v.) end somatikken (1,8 mod 2,0).

  Kvm.-prisen forventes fortsat at holde, mens det med dispositionsforslaget står klart, at det er nødvendigt at opjustere brutto-/netto-faktoren fra 1,8 til 1,92 (somatikkens er på 2,15). Det skyldes, at den oprindelige brutto-/netto-faktor ikke har taget tilstrækkelig højde for de mange kvm. kælder og tunnel, der indgår i et universitetssygehusprojekt og psykiatriens bidrag til fællesarealer, der dimensioneres efter somatikkens brutto-/netto-faktor.

  Desuden er det nødvendigt at opskrive psykiatriens anlægsbudget som en følge af, at Nyt OUH undervejs er gået over til at projektere efter at overholde kravene til energiforbrug, der følger BR 2020 og ikke BR 2015, som lå til grund for psykiatriens anlægsbudget.

  Endelig er det naturligt at opskrive psykiatriens anlægsbudget til nuværende byggeindeks forud for udskilning af budget til OPP-projektet. Samlet ender psykiatriens anlægsbudget i dagens priser på 723 mio. kr. mod tidligere 592 mio. kr. Heraf udgør indekseringen 2/3-dele af stigningen.

  2. Afgrænsning af OPP-projektet
  For at kunne høste de potentielle fordele ved OPP-modellen, når det gælder totaløkonomi og risiko og ansvarsfordeling, er det centralt, at der er klare snitflader mellem OPP-byggeriet og det øvrige byggeri. Derfor anbefales det, at det er psykiatriklyngen (sengefunktionen), der ligger adskilt fra resten af Nyt OUH, der bygges som OPP-projekt. Det udgør ca. 45 % af det samlede psykiatriprojekts areal og ca. 270 mio. kr. i anlægsbudget. Den øvrige del af psykiatriprojektet – børne- og ungdomspsykiatrien og psykiatriens andel af fællesarealer og investeringsrammer – er så integreret i Nyt OUH-projektet, at det ikke vurderes til at være egnet til at indgå i OPP-projektet.

  Gennemførelse af OPP-projektet vil indebære en årlig husleje til OPP-selskabet efter indflytning på forventeligt ca. 16 mio. kr., der skal finansieres af regionens driftsbudget, og en deponering på ca. 270 mio. kr.

  I de seneste år har der i de årlige økonomiaftaler været aftalt en ansøgningspulje vedr. deponeringsfritagelse. Da regeringen hidtil alene har fastsat ét-årige rammer og vilkår for deponeringsfritagelse i økonomiaftalerne, kan muligheden for deponeringsfritagelse ikke forventes kendt på beslutningstidspunktet for projektet. I den videre proces skal der følges op på sagens likviditetsmæssige udfordringer.

  I forhold til den del af psykiatriprojektet, der fortsat skal finansieres regionalt, skal der findes 355 mio. kr. på anlægsbudgettet i årene 2018 frem til byggeslut i 2022.

  3. Organisering af OPP-projektet
  Der er behov for både et dedikeret fokus på OPP-projektet og en tæt koordinering med Nyt OUH-projektet. Derfor etableres der en særlig styregruppe for OPP-Odense i psykiatriregi, der skal sikre fokus og fremdrift i OPP-sagen, mens koordinering mellem OPP og Nyt OUH-projekterne sikres i den eksisterende styregruppe for Nyt OUH.

  Der etableres en særskilt OPP-projektorganisation i regi af psykiatriens anlægssekretariat, der bygger på de indhøstede erfaringer fra OPP-Vejle, trækker på de opbyggede OPP-kompetencer i stabene i regionen og placeres og arbejder tæt sammen med projektorganisationen for Nyt OUH. Med dette setup forventes behovet for bestillerrådgivning at blive væsentlig mindre end i forbindelse med OPP-Vejle. Det endelige budget for regionens udgifter til OPP kan først fastlægges, når OPP-model og udbudsstrategi er valgt sidst på året. For 2015 ønskes der bevilget 2 mio. kr. til opstart af OPP-udbuddet. Det kan finansieres af den statslige puljebevilling til psykiatriprojektet på Nyt OUH, som regionen forventer godkendt snarest.

  Som konsekvens af beslutning om psykiatriklyngen som OPP-projekt, skal der ikke projekteres yderligere i regi af nuværende totalrådgiver. Den videre projektering skal ske i regi af det OPP-selskab, der vinder opgaven. Aftalen med totalrådgiver skal derfor reduceres på dette felt, hvilket projektorganisationen for Nyt OUH går videre med.

  Med beslutninger om afgrænsning af OPP-projektet, stop for projektering og model for organisering af arbejdet, er der grundlag for at gå videre med forberedelse af OPP-udbuddet. Herudover redegør notatet for det videre arbejde med OPP-projektet. Der vil i det videre forløb blive arbejdet på nærmere afklaring af:

  1. Afgrænsning af driftsydelser, der skal indgå i en OPP-kontrakt
  2. Valg af konkret OPP-model
  3. Valg af udbudsmodel

  Der arbejdes hen imod et samlet oplæg om OPP-Odense-projektet til politisk behandling ultimo 2015, hvor ovenstående punkter forventes afklaret.

  Sagen blev behandlet på et fælles møde mellem Innovationsudvalget og Psykiatri- og Socialudvalget den 26. marts 2015. Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At det samlede budget for psykiatridelen af Nyt OUH tilpasses gældende indeks, opskrives til B2020-energikrav og højere brutto/netto faktor, svarende til et anlægsbudget på 723 mio. kr. (indeks 133,9).

  At det er psykiatriklyngen, der etableres som OPP-projekt, svarende til ca. 11.600 kvm. og et anlægsbudget på 273 mio. kr.

  At aftalen med totalrådgiver om projektering af psykiatriklyngen opsiges efter aflevering af dispositionsforslaget.

  At der etableres en særskilt projektorganisation og styregruppe for projektet, som beskrevet i sagsfremstillingen.

  At regionens udgifter til gennemførelse af OPP-udbud finansieres inden for den forventede puljebevilling til psykiatriprojektet på Nyt OUH.

  At der bevilges 2 mio. kr. til dækning af udgifter i 2015 til OPP-udbud finansieret af puljebevilling til psykiatriprojektet på Nyt OUH.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 26-03-2015
   

  Indstillingerne blev godkendt. 

  Bente Gertz, Hans Philip Tietje og Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 26-03-2015
   

  Indstilling tiltrådt. 

  Simon Hempel-Jørgensen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-04-2015
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Niels Erik Søndergaard, Poul-Erik Svendsen, Vibeke Syppli Enrum, Bo Libergren og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.
   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-04-2015
   

  Indstillingen tiltrådt. Vibeke Syppli Enrum undlod af stemme.

  Preben Friis-Hauge og Tage Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/48074
  21. Opfølgning på borgermødet den 28. februar 2015
  fold dette punkt ind Resume
   

  Status på borgermødet, der blev afholdt den 28. februar 2015 som et led i Danske Regioners politiske projekt ”Borgernes sundhedsvæsen - Vores sundhedsvæsen”.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Baggrunden og rammen for borgermødet
  Den 28. februar 2015 var 130 borgere og 23 regionspolitikere samlet til borgermøde i Lillebæltshallerne i Middelfart. Borgermødet blev afholdt af regionsrådet i Region Syddanmark i samarbejde med Danske Regioner og med hjælp fra Teknologirådet. 

  Baggrunden for borgermødet er Danske Regioners bestyrelse, der ønsker input til en kommende vision og handleplan om borgernes sundhedsvæsen. Input og ideer fra borgermødet kan desuden anvendes i Region Syddanmark i udviklingen af sundhedsvæsenet.

  Alle fem regioner holdt borgermøder samme dag. I alt deltog cirka 600 udvalgte borgere i møder med regionspolitikere i de fem regioner. De borgere, som regionen inviterede til at deltage på borgermødet, er udvalgt blandt regionens 1,2 mio. borgere, så de repræsenterer regionens borgere hvad angår køn, alder og bopæl.

  Der var to temaer til drøftelse; kommunikation og service på de syddanske sygehuse.

  Budskaber og temaer
  Nedenfor er essensen af nogle gennemgående hovedpointer, som borgerne fremhævede som væsentlige:

  Kommunikation
  Kommunikation skal være en del af kerneydelsen og kulturen i klinikken og ikke noget, som skal tænkes ind ved siden af arbejdet i øvrigt. I forbindelse med drøftelsen var der fokus på ord som kommunikation i øjenhøjde, ligeværdighed, empati, fleksibilitet, tid og fortrolighed, samt et ønske om, at personalet taler med os i stedet for til os. Konkret var der ønske om at få en optagelse eller et resumé med hjem af eksempelvis samtalen med lægen ved stuegang eller udskrivning. Når man kommer hjem, kan man selv eller de pårørende læse eller lytte til, hvad der blev sagt eller skrevet. Det kan eksempelvis være relevant, hvis de pårørende bor langt væk og ikke har mulighed for at være med, eller hvis man ikke forstod informationen i første omgang. Generelt er det vigtigt, at information bliver givet i et lettilgængeligt og forståeligt sprog, og at der skabes tid og rum til samtalen – ikke mindst hvis den indebærer et alvorligt budskab.

  Der var anerkendelse af, at meget personale er gode til at kommunikere, men der kan være behov for uddannelse til nogen i at mestre den gode samtale. Betydning af, at udenlandske læger taler et forståeligt dansk, blev også nævnt.  Der var ligeledes et ønske om at kunne kommunikere elektronisk med de sundhedsprofessionelle, hvis man har spørgsmål efter eksempelvis en indlæggelse.

  Koordination
  Der var ønske og en klar forventning om, at sundhedsvæsenet deler relevant viden, så man som patient ikke skal starte forfra med at give oplysninger, hver gang man møder en ny sundhedsprofessionel eller krydser afdelinger, sygehuse eller sektorgrænser. Patient eller pårørende skal ikke selv have dette ansvar. Herudover skal kontaktpersonordningen fungere.

  Planlægning
  Planlægningen og tilrettelæggelsen af et behandlingsforløb skal ske med respekt for patienter og pårørende, og ikke kun på systemets præmisser. Sundhedsvæsenet skal bl.a. blive bedre til at møde patienten forberedt, ligesom patienten også selv skal have mulighed for at forberede sig, så han/hun kan møde med de rette forventninger til forløbet og de rette spørgsmål. Patienten skal ikke kun indrette sig efter systemet, men selv have indflydelse på, hvornår han eller hun skal møde til undersøgelse, kontrol, have samtale med lægen mv. Der var konkrete forslag om en "stifinder"/hjælper, der kan sikre, at man kommer det rette sted hen, når man møder ind på sygehuset og en app, hvor hele behandlingsforløbet er beskrevet.

  Patient- og pårørendeinddragelse
  Der skal skabes en inddragelseskultur i sundhedsvæsenet, og sundhedsvæsenet må gerne opfordre aktivt til, at patienten tager pårørende med sig til eksempelvis samtaler og stuegang. Der var forslag om, at ressourcestærke patienter og pårørende deltager og bidrager under eksempelvis en indlæggelse i det omfang, de har ressourcerne til. Præmissen er, at det skal være frivilligt. Det kan eksempelvis være ved socialt samvær og ved at hente mad til andre patienter. Det handler bl.a. om at frigøre ressourcer, som personalet kan bruge på de mindre ressourcestærke patienter. Der var herudover et konkret forslag om en "pårørende-pakke", som er klar på forhånd, når man bliver indlagt. Pakken skal fungere via sundhed.dk, så patienten kan registrere, hvad man ønsker de pårørende involveret i.  Der var et andet konkret forslag om en digital patienttavle, hvor de pårørende kan skrive de oplysninger ind, som de mener kan have betydning for behandlingsforløbet, naturligvis forudsat patientens samtykke.  

   

  Selvhjælp og ansvar
  Personalet kan have en berettiget forventning om, at man som patient efterlever de anbefalinger, som personalet kommer med – det kan være kostændringer, deltagelse i genoptræning osv. Igen er det vigtigt, at der tages individuelle hensyn, idet man som patient har forskellige forudsætninger, motivation og ressourcer.

  Ovenstående er alene hovedtendenser. Udover ovenstående fremkom der på dagen en række yderligere konkrete forslag, ideer og ønsker på plancher, postkort mv. Borgernes idéer og input er i fin tråd med tankerne i regionens sundhedsvision ”Du tager ansvar for din sundhed – sammen tager vi hånd om din sygdom”, og herunder nøgleordene om sammenhæng, dialog og ansvar. 

  Psykiatri – og socialudvalget behandlede sagen på møde den 20. marts 2015. Der blev givet en orientering, og indstillingerne blev godkendt. Thies Mathiasen og Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At ovenstående orientering tages til efterretning.

  At input og ideer fra borgermødet indgår i den fortsatte udvikling af sundhedsområdet i Region Syddanmark, herunder evt. giver anledning til justering af målene i sundhedsplanen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 24-03-2015
   

  Indstilling tiltrådt.

  Lasse Krull, Thyge Nielsen og Susanne Eilersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-04-2015
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Niels Erik Søndergaard, Poul-Erik Svendsen, Vibeke Syppli Enrum, Bo Libergren og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-04-2015
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Preben Friis-Hauge og Tage Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/13793
  22. Sundhedsstyrelsens godkendelse af sundhedsaftalen 2015-2018
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sundhedsstyrelsen har godkendt sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Efter politisk godkendelse i hhv. regionsråd samt kommunalbestyrelserne i de 22 syddanske kommuner, blev Sundhedsaftalen 2015 – 2018 den 31. januar 2015 indsendt til endelig godkendelse i Sundhedsstyrelsen (jf. bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler).

  Sundhedsstyrelsen har den 13. marts 2015 sendt brev til Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner med oplysning om, at Sundhedsaftalen 2015 – 2018 nu er endelig godkendt.

  Sundhedsstyrelsen har vurderet, at sundhedsaftalen lever op til kravene i Bekendtgørelse og Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler, og at sundhedsaftalen overordnet sætter en god ramme for udviklingen af det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet i Region Syddanmark. Sundhedsstyrelsen har blandt andet vurderet på om aftalen dækker de obligatoriske indsatsområder, om den sætter konkrete mål for indsatserne, og om den understøtter udvikling af sundhedstilbud tæt på borgerne og patienterne.

  Sundhedsstyrelsen skriver blandt andet i sit svarbrev til regionen, at de vurderer, at sundhedsaftalen sætter en god ramme for udviklingen af det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet i Region Syddanmark. Sundhedsstyrelsens svar vil indgå i det videre arbejde med implementering og opfølgning af sundhedsaftalen.

  Sundhedssamordningsudvalget blev på møde den 14. marts 2015 mundtligt orienteret om godkendelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-04-2015
   

  Til orientering.

  Niels Erik Søndergaard, Poul-Erik Svendsen, Vibeke Syppli Enrum, Bo Libergren og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.
   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-04-2015
   

  Til orientering.

  Preben Friis-Hauge og Tage Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/45412
  23. Orientering om siddende patientbefordring
  fold dette punkt ind Resume
   

  Punktet indeholder en gennemgang af gældende regler for den siddende patientbefordring forårsaget af en række forskellige henvendelser til regionen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der har været en række henvendelser til regionen i form af læserbreve, mails til politikere med mere omkring reglerne for den siddende patientbefordring. Det har været fælles for henvendelserne, at borgere/patienter har vanskeligt ved at forstå, hvorfor de i visse tilfælde ikke kan få kørsel til behandling på sygehusene.

  Området administreres fra regionens kørselskontorer/økonomiafdelinger samt sundhedsstaben, og bærer præg af at være et område med et meget komplekst regelsæt. Området administreres efter minimumsbestemmelserne i lovgivningen. Her har regionen dog en række undtagelser, hvor patienterne kan få kørsel – den senest indførte undtagelse er kørsel i forbindelse med udredningsretten. Det komplekse sagsområde og regionens undtagelser giver anledning til mange henvendelser, og man må forvente at antallet af henvendelser vil stige fremover.

  Der er vedlagt et notat til orientering. Notatet indeholder en redegørelse for reglerne på området, herunder med særlig fokus på visitationspraksis, regler for ledsagelse, kørsel af patienter fra grænseområder med mere. Notatet gennemgår regionens praksis på området med afsæt i en række konkrete cases, hvor der har været tvivl om regelsættet.  Endvidere er der vedlagt et bilag, hvor regionsrådsmedlem Thies Mathiasen får svar på spørgsmål stillet af en patient vedr. siddende befordring.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 09-03-2015
   

  Indstilling tiltrådt.

  Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-04-2015
   

  Til orientering.

  Niels Erik Søndergaard, Poul-Erik Svendsen, Vibeke Syppli Enrum, Bo Libergren og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.
   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-04-2015
   

  Til orientering.

  Preben Friis-Hauge og Tage Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/11004
  24. Udvidelse af specialtandplejen på Vejle Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
   

  For at kunne imødekomme kommunernes behov for specialtandpleje anbefales det, at specialtandplejen i Vejle udvides.

  Til brug for udvidelse af specialtandplejen er der derfor udarbejdet et idéoplæg herom, som forelægges regionsrådet til behandling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Antallet af patienter til specialtandplejen stiger, og for at aflaste regionsklinikken i Esbjerg ønskes specialtandplejens patienter fra Vejen og Billund kommuner, samt patienter fra den nordlige del af Haderslev Kommune flyttet til Vejle fra regionsklinikken i Esbjerg.

  Det betyder, at der er behov for at udvide kapaciteten fra 2 tandlægeklinikker til 3 tandlægeklinikker, samt udvidelse af opvågningsarealet. 

  Specialtandplejen fastlægges i § 133 i Sundhedsloven som en kommunal myndighedsopgave, hvor det fulde finansieringsansvar påhviler kommunen. Regionen har ansvaret for at stille de nødvendige behandlingstilbud til rådighed for de kommuner, der ønsker at købe ydelsen.

  Målgruppen for specialtandplejens ydelser er patienter, som er sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børn- og ungetandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen.

  Klinikken og opvågning placeres i eksisterende omklædningsrum, der ligger i umiddelbar tilknytning til den eksisterende specialtandplejeklinik. Omklædningsrummene omlægges og der etableres erstatningslokaler herfor andre steder i bygningskomplekset.

  Ved placering af klinikrummene er der taget hensyn til, at der kan ”bygges videre” på de eksisterende installationer.

  Byggeprojektet ønskes gennemført i maj – juni 2015 og udstyr monteres, således at klinikkerne er klar til drift august 2015.

  Af idéoplægget fremgår det, at opgaven kan gennemføres for 0,5 mio. kr. Udgifter til udstyr finansieres på anden vis.

  Budgetoverslag for udvidelse af specialtandplejen på Vejle Sygehus

  Beskrivelse

  Budget

  Nedbrydning

                   75.000 kr.

  Bygningsdele

                 100.000 kr.

  Tekniske installationer

                 100.000 kr.

  Specialinstallationer

                          50.000 kr. 

  Øvrige omkostninger

                   50.000 kr.

  Uforudseelige udgifter

                   50.000 kr.

  Reetablering af omklædnings- og arkivskabe

                   75.000 kr.

  Samlet anlægsbudget

                500.000 kr.

  Budgetoverslaget indeholder ligeledes reetablering af omklædnings- og arkivskabe, som må flyttes for at give plads til udvidelsen af specialtandplejen. Det forudsættes, at de nuværende arkiv- og omklædningsskabe genbruges.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At idéoplæg for udvidelse af specialtandplejen på Vejle Sygehus godkendes.

  At der meddeles en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. (indeks 133,9) til formålet.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2015 på 0,5 mio. kr. til formålet finansieret af prioriteringspuljen på anlægsbudgettet.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den meddelte anlægsbevilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 24-03-2015
   

  Indstilling tiltrådt.

  Lasse Krull, Thyge Nielsen og Susanne Eilersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-04-2015
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Niels Erik Søndergaard, Poul-Erik Svendsen, Vibeke Syppli Enrum, Bo Libergren og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-04-2015
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Preben Friis-Hauge og Tage Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/35231
  25. Udvidelse af specialtandplejens klinik på sygehuset i Sønderborg
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er behov for at udvide specialtandplejens klinik i Sønderborg, idet der er sket en stigning i antallet af patienter. Det foreslås, at klinikken udvides via en ombygning, hvor flere omkringliggende lokaler inddrages i klinikken. Udgiften til ombygningen er beregnet til 1,325 mio. kr., og projektet planlægges gennemført i 2015.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Specialtandplejen fastlægges i § 133 i Sundhedsloven som en kommunal myndighedsopgave, hvor det fulde finansieringsansvar påhviler kommunen. Regionen har ansvaret for at stille de nødvendige behandlingstilbud til rådighed for de kommuner, der ønsker at købe ydelsen. Der indgås årligt aftale mellem kommunerne og regionen om varetagelse af specialtandpleje for borgere, som ikke er i stand til at benytte normale tandplejetilbud. Målgruppen for specialtandplejens ydelser er patienter, som er sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl.  

  Siden 2010 er der sket en stigning på 30 procent i antallet af patienter til specialtandplejen i Sønderborg. Derfor er der behov for at udvide kapaciteten fra én tandklinik til tre tandklinikker, samt at udvide opvågningsarealet. Desuden er der behov for at få etableret et handicaptoilet og diverse birum. På den baggrund er der udarbejdet et idéoplæg for udvidelse af specialtandplejens klinik. 

  Specialtandplejen er placeret på sygehuset i Sønderborg i bygning 23, som er en af de ældre røde bygninger på grunden. Udvidelsen indebærer, at omkringliggende rum i forhold til nuværende tandklinik ombygges og inddrages i tandklinikken. Det økonomiske overslag beløber sig til 1,325 mio. kr. Projektet er planlagt til at blive gennemført i sommeren 2015 og ibrugtaget i august 2015.

  Finansieringen af ombygningen foreslås at ske fra prioriteringspuljen på sundhedsområdets anlægsbudget. Udgifter til udstyr finansieres på anden vis.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At idéoplæg for udvidelse af specialtandplejens klinik på sygehuset i Sønderborg godkendes.

  At der meddeles en anlægsbevilling på 1,325 mio. kr. (indeks 133,9) til formålet. 

  At der afsættes og frigives et rådighedsbeløb på 1,325 mio. kr. i 2015 (indeks 133,9) til formålet, finansieret af prioriteringspuljen på anlægsbudgettet.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den meddelte anlægsbevilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 24-03-2015
   

  Indstilling tiltrådt.

  Lasse Krull, Thyge Nielsen og Susanne Eilersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-04-2015
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Niels Erik Søndergaard, Poul-Erik Svendsen, Vibeke Syppli Enrum, Bo Libergren og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.
   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-04-2015
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Preben Friis-Hauge og Tage Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/596
  26. Orienteringer fra Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume
   

  På Vækstforums møde den 17. marts 2015 drøftedes en række sager, herunder Vækstforums bidrag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi, Team Vækst Danmark, Pulje til social inklusion, pulje til kvalificeret arbejdskraft, opfølgning på udmøntning af aftale om turisme, opfølgning på kontrol af regionalfondsregnskab for Holmegaard Kursus- og Træningscenter, vækstpartnerskabsaftale med regeringen samt forøgelse af de regionale rammer for EU’s Regional- og Socialfond.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Udkast til de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst- og udviklingsstrategi
  På baggrund af drøftelserne i Vækstforum den 25. juni, 25. september og 2. december 2014 samt de fem afholdte strategiseminarer, foreligger der et udkast til de erhvervs- og vækstrettede dele af den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi, der bl.a. bygger på en fortsættelse af en fokuseret strategi baseret på triple helix med fortsat fokus på de tre fyrtårne inden for sundheds- og velfærdsinnovation, bæredygtig energi (offshore og energieffektivisering) samt oplevelseserhverv (kreative erhverv, herunder design og turisme) samt en ny højvækstmodel, som skal modne nye, store vækstvirksomheder inden for bæredygtig energi (energieffektivisering og offshore) og sundheds- og velfærdsinnovation og oplevelseserhverv.

  I forhold til udkastet besluttede Vækstforum, at ”særlige indsatser” i stedet kaldes ”brede indsatser”, og at indsatser af denne type både kan være kort- og langsigtede. Indsatserne igangsættes fortsat på initiativ af Vækstforum. Derudover indarbejdes målbare delmål samt enkelte redaktionelle ændringer, inden strategien forelægges for Danmarks Vækstråd.

  Udkast til Vækstforums erhvervs- og vækstrettede dele af den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi, som forelagt Vækstforum, er vedlagt som bilag.

  Team Vækst Danmark
  Team Vækst Danmark er et forslag til et tværregionalt iværksætteriinitiativ med en række specialiserede elitetræningscentre, der bygger på de regionale styrker, og med en fælles koordinerende enhed. Initiativet indgår i vækstpartnerskabsaftalen med regeringen og vil kunne understøtte og spille sammen med højvækstmodellen.

  Vækstforum tilkendegav, at der bør tilstræbes en snarlig afklaring af en fælles model for organiseringen af Team Vækst Danmark. Herudover besluttede Vækstforum, at den syddanske højvækstmodel indgår i Team Vækst Danmark-initiativet under forudsætning af, at Team Vækst Danmark etableres som en fleksibel, regionalt forankret model baseret på stærke regionale klynger.

  Pulje til social inklusion
  Vækstforum har besluttet at igangsætte en særlig indsats med fokus på social inklusion. På baggrund af en kortlægning fra konsulentvirksomheden Cabi, besluttede Vækstforum, at der ønskes indsatser med udgangspunkt i følgende:

  1. Indslusningsforløb via virksomheder til arbejdsmarkedet, herunder et mål om at øge antallet af virksomheder, der tilbyder virksomhedspraktik og job med løntilskud til målgruppen. 
  2. Indslusningsforløb til arbejdsmarkedet via socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende formål, herunder at øge volumen i eksisterende socialøkonomiske virksomheder.

  Der afsættes en pulje på 27,5 mio. kr. fra Den Europæiske Socialfond. Der er fastlagt en ansøgningsfrist til puljen til den 11. maj 2015, med forventet behandling på Vækstforums møde den 22. september 2015. Indsatserne skal ligge udenfor og supplere den ordinære arbejdsmarkedsindsats.

  Pulje til kvalificeret arbejdskraft
  Vækstforum har besluttet at igangsætte en særlig indsats med fokus på kvalificeret arbejdskraft med henblik på at højne arbejdsstyrkens kvalifikationer inden for to overordnede indsatser, som EU’s Socialfondsprogram giver mulighed for:

  1. At få flere unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse ved at løfte det faglige niveau, mindske frafaldet og sikre flere praktikpladser.
  2. At få løftet uddannelsesniveauet primært blandt de ansatte i SMV’er, så antallet af voksne personer med erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse øges.

  Oxford Research har til Vækstforum udarbejdet en mindre kortlægning af behovet for kvalificeret arbejdskraft i Syddanmark med særligt fokus på omfanget af behovet for faglært arbejdskraft.

  Det er blevet besluttet at afsætte en pulje på 45 mio. kr. fra Den Europæiske Socialfond. Der er fastlagt en ansøgningsfrist til den 11. maj 2015 med forventet behandling på Vækstforums møde den 22. september 2015.

  Opfølgning på udmøntning af aftale om turisme
  Der foreligger en godkendt projektbeskrivelse og godkendte vedtægter for såvel Dansk Kyst og Naturturisme (DKNT) og MeetDenmark.  DKNT er stiftet som erhvervsdrivende fond pr. 1. januar 2015, hvilket regionsrådet godkendte den 15. december 2014. DKNT’s direktør Jens Hausted er tillige ansat fra årsskiftet. Bestyrelsen for DKNT er godkendt i alle regioner og har konstitueret sig den 28. januar 2015. Bestyrelsen er valgt for en periode på to år. 

  MeetDenmark er stiftet som en forening, og der er nedsat en bestyrelse herfor. Bestyrelsen har konstitueret sig, og det syddanske bestyrelsesmedlem direktør Birgitte Hee Olesen, Inspiring Denmark, er formand. Partnerskab for Erhvervs- og Mødeturisme i Vestdanmark ledes af en styregruppe, hvis formand og repræsentanter udpeges af partnerskabets bidragsydere. Styregruppen er endnu ikke nedsat.

  Opfølgning på kontrol af regionalfondsregnskab for Holmegaard Kursus- og Træningscenter
  Ved møde i Vækstforum den 2. december 2014 drøftedes det at anmode Erhvervsstyrelsen om at gennemføre en ekstraordinær kontrol af regionalfondstilskud til Holmegaard Kursus- og Træningscenter. Vækstforum havde modtaget en anmodning herom fra regionsrådet. Da Vækstforum på mødet blev orienteret om, at Erhvervsstyrelsen af egen drift allerede havde startet en sådan kontrol, foretog Vækstforum sig ikke yderligere.

  Som opfølgning på sagen har sekretariatet anmodet Erhvervsstyrelsen om en status forud for Vækstforummødet den 17. marts 2015. På den baggrund har Erhvervsstyrelsen den 9. marts 2015 meddelt, at de har overgivet sagen om Holmegaard til bagmandspolitiet (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International kriminalitet). Styrelsen kan derfor ikke udtale sig yderligere om den konkrete sag. 

  Vækstpartnerskabsaftale 2015 med regeringen
  Den 19. december 2014 blev der indgået en ny vækstpartnerskabsaftale mellem regeringen og Syddansk Vækstforum. Samlet set indgår der 21 initiativer i aftalen, herunder en national kampagne for at synliggøre jobmulighederne i offshore-branchen, styrket indsats for at dække kompetencebehovet i sektoren for energieffektive teknologier samt at synliggøre den danske klynge for velfærdsteknologi og tiltrække globale talenter og vækstiværksættere. Der følges løbende op på fremdriften i aftalen i samspil med staten.

  Forøgelse af de regionale rammer for Regional- og Socialfonden
  Vækstforums Formandskab har indstillet syddanske projekter til en tillægsbevilling fra en fælles national tilbageløbspulje. Regionsrådet har efterfølgende tiltrådt indstillinger om medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Indstillingen har medført en merbevilling på knap 6 mio. kr. til fem ud af 10 indstillede syddanske projekter.

  Referatet fra mødet i Vækstforum den 17. marts 2015 er tilgængeligt på følgende link: http://www.regionsyddanmark.dk/wm463846

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-04-2015
   

  Til orientering.
   

  Niels Erik Søndergaard, Poul-Erik Svendsen, Vibeke Syppli Enrum, Bo Libergren og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-04-2015
   

  Til orientering.

  Preben Friis-Hauge og Tage Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/596
  27. Indstillinger fra Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume
   

  Syddansk Vækstforum behandlede på mødet den 17. marts 2015 en række sager, der indstilles til endelig beslutning i regionsrådet. Det drejer sig om et udvidet call vedr. Højvækstmodel samt projektansøgninger vedr. regionale erhvervsudviklingsmidler.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Udvidet call vedr. Højvækstmodel
  Vækstforum og regionsrådet besluttede i december 2014 at afsætte en ramme på 30 mio. kr. til udmøntning af den syddanske højvækstmodel, der handler om at tiltrække nationale og internationale iværksættertalenter, som tilbydes et struktureret og specialiseret inkubator- og acceleratorforløb med afsæt i virksomheder inden for velfærdsteknologi, energieffektivisering og offshore.

  Vækstforum besluttede på mødet den 17. marts 2015, at et call vedrørende højvækstmodellen udvides til også at omfatte oplevelseserhverv (turisme og kreative erhverv – herunder designerhverv). Derfor besluttede Vækstforums også at indstille, at der til udmøntning og medfinansiering af Højvækstmodellen afsættes en ramme på yderligere 10 mio. kr., heraf 3,5 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015.

  Det anbefales, at Højvækstmodellen igangsættes hurtigst muligt, men det tilstræbes at initiativet indgår som en del af Team Vækst Danmark.

  Projektansøgninger vedr. regionale erhvervsudviklingsmidler
  Vækstforum behandlede følgende ansøgninger vedr. regionale erhvervsudviklingsmidler, der indstilles til beslutning i regionsrådet:

  • Anmodning om ændring af støtteprocent til "Medfinansiering af støtte til Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi”
  • We Know How You Grow With Less Energy
  • Spirende fødevareoplevelser
  • D2i - Designklyngeorganisation
  • Growth by Design
  • Growth Catalyst
  • Design Innovation
  • Design Business Boot Camp
  • Kreativitet og iværksætteri
  • TEK Innovation 2.0
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Vedr. udvidet call om højvækstmodel indstiller Vækstforum:

  • At der afsættes en ramme på yderligere 3,5 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 til medfinansiering af den syddanske højvækstmodel.


  Vedr. anmodning om ændring af støtteprocent til Medfinansiering af støtte til Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi indstiller Vækstforum:

  • At støttesatsen fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til projektet ”Medfinansiering af støtte til Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi” ændres fra 16,56 % til 29,35 %.
  • At det oprindelige støttebeløb på 8,975 mio. kr. til ”Medfinansiering af støtte til Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi” fastholdes.

  Vedr. projektet We Know How You Grow With Less Energy indstiller Vækstforum:

  • At projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 på 732.842,00 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 5,12 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At det forudsættes, at der senest den 1. april 2015 indsendes en revideret samarbejdsaftale mellem SustainAgri og CLEAN, som Vækstforum Sekretariatet skal godkende forud for udstedelse af tilsagn.

  Vedr. projektet Spirende fødevareoplevelser indstiller Vækstforum:

  • At projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 på 5.432.990,00 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 18,45 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • Særlige vilkår i bevillingen: Projektet skal vise opbakning og deltagelse fra hele regionen ved at dokumentere den lokale forankring i hele regionens geografi. Projektet skal derfor senest ved projektstart den 1. august 2015 dokumentere den regionale dækning ved at indsende partnerskabserklæringer til godkendelse hos Vækstforumsekretariatet.

  Vedr. projektet D2i - Designklyngeorganisation indstiller Vækstforum:

  • At Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 på 2.200.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 80 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At det forudsættes, at projektets økonomiske partnere forpligter sig til at støtte op om udviklingen af netværkssamarbejdet på designområdet ved aktivt at tage medansvar for opstart og etablering af D2i – Designklyngeorganisationen.

  Vækstforum indstillede designprojekterne med en klar forventning om, at aktørerne inden for designområdet forpligtes til at samarbejde.

  Vedr. projektet Growth by Design indstiller Vækstforum:

  • At Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 på 7.086.023,78 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At det er et vilkår for bevillingen, at projektet i forbindelse med afrapportering til Erhvervsstyrelsen pr. 28. februar 2017 kan dokumentere, at projektet har nået minimum 75 % af de målbare aktivitets- og outputmål, der jf. tilsagnet fra Erhvervsstyrelsen, skal være nået pr. 28. februar 2017. Hvis ikke aktivitets- og outputmålene er nået, kan Vækstforum indstille til Erhvervsstyrelsen, at bevillingen nedsættes. 
  • At det forudsættes, at projektets økonomiske partnere forpligter sig til at støtte op om udviklingen af netværkssamarbejdet på designområdet ved aktivt at tage medansvar for opstart og etablering af D2i – designklyngeorganisationen.


  Vedr. projektet Growth Catalyst indstiller Vækstforum:

  • At projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 på 1.306.033,00 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 19,73 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At det er et vilkår for bevillingen, at projektet i forbindelse med afrapportering til Erhvervsstyrelsen pr. 28. februar 2017 kan dokumentere, at projektet har nået minimum 75 % af de målbare aktivitets- og outputmål, der jf. tilsagnet fra Erhvervsstyrelsen, skal være nået pr. 28. februar 2017. Hvis ikke aktivitets- og outputmålene er nået, kan Vækstforum indstille til Erhvervsstyrelsen, at bevillingen nedsættes. 
  • At det forudsættes, at projektets økonomiske partnere forpligter sig til at støtte op om udviklingen af netværkssamarbejdet på designområdet ved aktivt at tage medansvar for opstart og etablering af D2i – designklyngeorganisationen.

  Vedr. projektet Design Innovation indstiller Vækstforum: 

  • At projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 på 3.393.856,08 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At det er et vilkår for bevillingen, at projektet i forbindelse med afrapportering til Erhvervsstyrelsen pr. 28. februar 2017 kan dokumentere, at projektet har nået minimum 75 % af de målbare aktivitets- og outputmål, der jf. tilsagnet fra Erhvervsstyrelsen, skal være nået pr. 28. februar 2017. Hvis ikke aktivitets- og outputmålene er nået, kan Vækstforum indstille til Erhvervsstyrelsen, at bevillingen nedsættes.
  • At det forudsættes, at projektets økonomiske partnere forpligter sig til at støtte op om udviklingen af netværkssamarbejdet på designområdet ved aktivt at tage medansvar for opstart og etablering af D2i – designklyngeorganisationen.

  Vedr. projektet Design Business Boot Camp indstiller Vækstforum:

  • At projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 på 1.508.411,57 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At det er et vilkår for bevillingen, at projektet i forbindelse med afrapportering til Erhvervsstyrelsen pr. 28. februar 2017 kan dokumentere, at projektet har nået minimum 75 % af de målbare aktivitets- og outputmål, der jf. tilsagnet fra Erhvervsstyrelsen, skal være nået pr. 28. februar 2017. Hvis ikke aktivitets- og outputmålene er nået, kan Vækstforum indstille til Erhvervsstyrelsen, at bevillingen nedsættes.  
  • At det forudsættes, at projektets økonomiske partnere forpligter sig til at støtte op om udviklingen af netværkssamarbejdet på designområdet ved aktivt at tage medansvar for opstart og etablering af D2i – designklyngeorganisationen.

  Vedr. projektet Kreativitet & Iværksætteri indstiller Vækstforum:

  • At projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 på 8.000.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 22,5 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At det er et vilkår for bevillingen, at projektet i forbindelse med afrapportering til Erhvervsstyrelsen pr. 28. februar 2017 kan dokumentere, at projektet har nået minimum 75 % af de målbare aktivitets- og outputmål, der jf. tilsagnet fra Erhvervsstyrelsen, skal være nået pr. 28. februar 2017. Hvis ikke aktivitets- og outputmålene er nået, kan Vækstforum indstille til Erhvervsstyrelsen, at bevillingen nedsættes. 
  • At det er et vilkår for bevillingen, at projektet koordinerer projektets aktiviteter med Design2Innovate ved at invitere Design2Innovate som medlem i nærværende projekts advisory board.

  Vedr. projektet TEK Innovation 2.0 indstiller Vækstforum:

  • At projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 på 3.112.638,85 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At tilsagnet forudsætter, at projektet koordinerer den opsøgende virksomhedskontakt med projekterne ”KOMPAS” og ”Strategisk Kompetenceudvikling”.
  • At det forudsættes, at der indgås samarbejdsaftaler med CLEAN, Offshoreenergy.dk, Design2Innovate, Welfare Tech og Væksthus Syddanmark, som vækstforums sekretariat skal godkende, inden der kan udstedes tilsagn.
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-04-2015
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Niels Erik Søndergaard, Poul-Erik Svendsen, Vibeke Syppli Enrum, Bo Libergren og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.
   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-04-2015
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Preben Friis-Hauge og Tage Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/38956
  28. Årsplan 2015/2016 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og Slesvig-Holsten
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmarks partnerskabsaftale med delstaten Slesvig-Holsten udmøntes primært gennem årsplaner, der vedtages i regionsrådet og af delstatsregeringen i Kiel. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den 27. juni 2007 underskrev Region Syddanmark og delstaten Slesvig-Holsten en partnerskabsaftale om regionalt samarbejde mellem delstaten Slesvig-Holsten og Region Syddanmark. Som et led i aftalen udarbejdes årsplaner for aktiviteter, der har fælles interesse. Med årsplanerne sker der en forankring, og dermed en prioritering af de dansk-tyske aktiviteter hos parterne.

  Årsplanen 2015-2016 vil tage udgangspunkt i områder, som understøtter Region Syddanmarks og Syddansk Vækstforums strategier.

  Der er foreslået følgende samarbejdsområder:  

  • I indledningen fastslår partnerne bl.a., at man er enige om at arbejde strategisk med det nye dansk-tyske Interreg-program, samt at man ønsker at arbejde for at nedbryde de barrierer, der i dag er med til at vanskeliggøre grænseoverskridende samarbejde og mobilitet. 
  • Afsnittet vedrørende uddannelse og arbejdsmarked fokuserer på at understøtte forskellige samarbejder i relation til både de videregående uddannelsesinstitutioner og på erhvervsskoleområdet, hvor bl.a. opstart af det nye Interreg 5a-projekt om samarbejde inden for erhvervsuddannelser er nævnt som en milepæl. 
  • I afsnittet om erhvervsudvikling fremhæves opbygningen af grænseoverskridende klyngestrukturer, bl.a. inden for områderne vedvarende energi og energieffektivisering (Cleantech), grøn offshore energi, velfærdsinnovation/Life Science samt kreative erhverv og designanvendelse. 
  • I afsnittet om samarbejde på sundhedsområdet understreges, at det fortsat er et fælles mål for partnerne at indføre et dansk-tysk sundhedskort, og at partnerne derudover ønsker at afdække yderligere samarbejdsmuligheder inden for sundhedsområdet. 
  • I afsnittet vedrørende infrastruktur og mobilitet fremhæves det, at partnerne ønsker at arbejde for at afstemme infrastrukturplanlægningen på begge sider af grænsen, herunder at arbejde for optimering af forholdene for togtrafikken på Jyllandsruten (Hamburg – Aarhus/Odense) samt sikring af kapaciteten på den primære vejforbindelse på Jyllandsaksen (motorvej A7/E45). 
  • Afsnittet om kulturelt samarbejde og mindretal fokuserer på at understøtte det daglige grænsenære kultursamarbejde og den gensidige kulturelle forståelse og på at inddrage de nationale mindretal nord og syd for grænsen i dette arbejde.

  Den endelige årsplan 2015-2016 planlægges underskrevet af hhv. ministerpræsident Torsten Albig, delstatsregeringen i Schleswig-Holstein, og regionsrådsformand Carl Holst, Region Syddanmark, efter vedtagelse i delstatsregeringen og regionsrådet.

  Sideløbende med Region Syddanmarks politiske proces behandles årsplanen også politisk i Slesvig-Holsten med henblik på godkendelse af delstatsregeringen i Kiel den 28. april 2015.

  Udkast til årsplan 2015-2016 er vedlagt. Det bemærkes, at der kan ske en lettere sproglig-redaktionel revision før underskrivelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At årsplanen 2015-2016 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og Slesvig-Holsten godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 30-03-2015
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-04-2015
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Niels Erik Søndergaard, Poul-Erik Svendsen, Vibeke Syppli Enrum, Bo Libergren og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.
   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-04-2015
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Preben Friis-Hauge og Tage Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/33021
  29. Afrapportering på resultatkontrakt med Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling for 2014
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet indgik i december 2013 en resultatkontrakt for 2014 med Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling. Videncenteret har primo 2015 sendt en afrapportering til regionsrådet i overensstemmelse med resultatkontraktens krav.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling blev oprettet som et led i aftalen om folkeskolereformen i 2013. Centret blev placeret i Jelling i tilknytning til University College Lillebælt.

  Formålet med videncentret er at fremme primært børn og unges viden om og forståelse af, at historie og kulturarv har betydning for samfundsudvikling, hverdagsliv, værdigrundlag og dermed forståelsen af det moderne samfund. Og at denne viden og forståelse kan styrke børns og unges kompetencer til at vurdere deres fremtidsmuligheder, valg og handlinger.

  Regionsrådet besluttede i aftalen om budgettet for 2014 at støtte centret med 1,5 mio. kr. i 2014, og indgik derfor en resultatkontrakt med videncentret med følgende fire aktiviteter:

  1.       Læremiddel/lærervejledning

  2.       Laboratorium

  3.       Kortlægning af historiske regionale højdepunkter

  4.       Regionalt samarbejde.

       Afrapportering

  Den vedlagte afrapportering indeholder en gennemgang af de forskellige aktiviteter, som Videncentret har gennemført med udgangspunkt i resultatkontrakten. Det fremgår bl.a.: 

  • Videncentret har udarbejdet to lærebøger om historie i skolen, og mere end 90 skoler i Region Syddanmark har bestilt og modtaget gratis klassesæt til undervisningen, og 10 skoler har modtaget yderligere konsulentbistand. 
  • Der er arbejdet med laboratorier, hvor lærer- og pædagogstuderende, undervisere på uddannelserne, skoler og evt. andre aktører samarbejder om fælles udvikling. 
  • Der er etableret et samarbejdsprojekt med museer i Syddanmark, daginstitutioner og pædagoguddannelserne i Jelling og Odense.  
  • Der er etableret samarbejde med NTS-centerets afdeling i Region Syddanmark med henblik på at udveksle erfaringer vedr. netværksdannelse og afdække mulighederne for fælles indsatser, der tænker historie- og kulturarvsformidling sammen med naturvidenskabsformidling.  
  • I forhold til kortlægning af de regionale højdepunkter, er der i samarbejde med Museum Sønderjylland kortlagt/udpeget 20 højdepunkter i Sønderjyllands historie, som er knyttet op på steder og begivenheder. 

  Videncentret vil i 2015 bygge videre på de erfaringer, indsatser og projekter, der er igangsat i 2014. Centret vil særligt fokusere på at udvide målgruppen for centrets aktiviteter til i højere grad også at inkludere ungdomsuddannelserne og til dels også førskoleområdet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.           

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 16-03-2015
   

  Til orientering.

  Simon Hempel-Jørgensen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-04-2015
   

  Til orientering.

  Niels Erik Søndergaard, Poul-Erik Svendsen, Vibeke Syppli Enrum, Bo Libergren og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.
   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-04-2015
   

  Til orientering.

  Preben Friis-Hauge og Tage Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/3773
  30. Studietur til Silicon Valley
  fold dette punkt ind Resume
   

  Innovationsudvalget besluttede på møde den 23. februar 2015 at indstille til regionsrådet, at økonomioverslag og rammeprogram for studietur den 1. - 6. november 2015 godkendes som udgangspunkt for det videre planlægningsarbejde. På forretningsudvalgets møde den 10. marts 2015 blev det besluttet at sende sagen tilbage til udvalget med henblik på videre planlægning. På innovationsudvalgsmøde den 26. marts blev det besluttet at anbefale revideret programudkast samt budget baseret på indhentede tilbud.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Innovationsudvalget besluttede på mødet den 23. februar 2015 at indstille til regionsrådet, at rammeprogram og økonomioverslag for en studietur i perioden 1. - 6. november 2015 godkendtes som udgangspunkt for det videre planlægningsarbejde. Sagen blev forelagt forretningsudvalget den 10. marts 2015. Forretningsudvalget besluttede at sende sagen tilbage til udvalget med henblik på videre planlægning med udgangspunkt i det vedlagte økonomioverslag og rammeprogram.
   

  Innovationsudvalget behandlede sagen på møde den 26. marts 2015. Det var indstillet at udvalget godkendte programudkast og budget.

  Udvalget besluttede, at indstille revideret program samt budget for studieturen baseret på indhentede tilbud. Prisen pr. deltager er på baggrund af det reviderede budget beregnet til 19.261 kr. Det forventes ikke, at der vil forekomme yderligere udgifter til turen. Indstillingen er tilrettet i overensstemmelse med udvalgets beslutning.

  Formålet med studieturen er at få øget viden om konkrete sundheds- og velfærdsløsninger, som dels bidrager til højere produktivitet i sundhedsvæsenet, og dels er medvirkende til at skabe vækst i det private erhvervsliv. Studieturen skal bidrage til grundlaget for udvalgets arbejde med innovation, særligt sundhedsinnovation. Fokus vil være på de bedste løsninger inden for sundhedsinnovation, samt innovative indsatser med en erhvervsmæssig udviklingstankegang, herunder indblik i gode rammevilkår for venture kapital.

  Besøget skal give deltagerne et godt billede af, hvad der driver og understøtter innovation i Silicon Valley, skabe kontakt til relevante samarbejdspartnere, herunder klynger, vidensinstitutioner og virksomheder, der kan have interesse i et samarbejde med Region Syddanmark, samt give inspiration til konkrete initiativer og/eller samarbejdsprojekter.
   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At revideret program og budget godkendes, sådan at prisen er 19.261 kr. pr. deltager.

  At de regionsrådsmedlemmer, der deltager i studierejsen, anmodes om deltagelse heri, jf. den kommunale styrelseslov § 16, stk. 1, litra f, jfr. stk. 5.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 26-03-2015
   

  Revideret program blev udleveret på mødet. Vedlægges.

  Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At revideret program og budget godkendes, sådan at prisen er 19.261 kr. pr. deltager.

  At de regionsrådsmedlemmer, der deltager i studierejsen, anmodes om deltagelse heri, jf. den kommunale styrelseslov § 16, stk. 1., litra f, jf. stk. 5.

  Peter Kofod Poulsen stemte imod.

  Administrationen tilretter, jf. udvalgets drøftelse, sagsfremstilling og bilag, inden sagen forelægges for Forretningsudvalg og Regionsråd.

  Simon Hempel-Jørgensen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-04-2015
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet. Marianne Mørk Mathiesen stemte imod.

  Niels Erik Søndergaard, Poul-Erik Svendsen, Vibeke Syppli Enrum, Bo Libergren og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.
   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-04-2015
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Enhedslisten, Peter Kofod Poulsen og Marianne Mørk Mathiesen stemte imod.

  Preben Friis-Hauge og Tage Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/36219
  31. Afrapportering fra Psykiatri- og socialudvalgets studiebesøg i Eindhoven
  fold dette punkt ind Resume
   

  Psykiatri- og socialudvalget var på studiebesøg i Eindhoven den 28. - 29. januar 2015 med det formål at studere smart homes teknologier på socialområdet samt innovationsprojekter inden for sundheds- og psykiatriområdet, baseret på bl.a. lysteknologi.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Gennem et intensivt studiebesøg den 28. - 29. januar 2015 til Eindhoven fik Psykiatri- og socialudvalget, samt en gruppe embedsmænd, inspiration til hvordan teknologi og innovation kan understøtte Region Syddanmarks strategiske mål omkring rehabilitering og minimering af tvang.

  Dag 1 var tilrettelagt primært med fokus på løsninger, der kan understøtte borgere på de sociale centre i deres hverdag. Den første dag omfattede besøg på et forældreinitieret center for handicappede, demonstration af smart homes teknologier hos organisationen Smart Homes, samt præsentation af en webløsning (online community), der kan anvendes bl.a. til aktivering af civilsamfundet, pårørende m.m.

  Dag 2 var tilrettelagt i samarbejde med Philips Design og Research og indeholdt både faglige oplæg, demonstration af metoder, prototyper og teknologier, samt et besøg på det psykiatriske hospital GGzE, der har samarbejdet med Philips omkring indretning af hospitalet med det formål at minimere anvendelsen af tvang.

  Med udgangspunkt i input fra studiebesøget kunne det være relevant at afsøge muligheder for at igangsætte projekter ud fra følgende perspektiver:

  1. Hvordan kan vi med lys skabe et beroligende miljø omkring ECT-behandlingen?
  2. Hvordan kan vi med lys og et patientorienteret fokus skabe miljøer, der nedtrapper konflikter?
  3. Hvordan kan patienter og psykisk sårbare nemmere anvende lys i eget hjem til at få en bedre søvnrytme?
  4. Hvordan kan vi dokumentere døgnrytmelysets virkning (forskningsbaseret evaluering)?
  5. Hvordan kan dynamisk lys testes på de sociale centre?

  Evalueringer fra besøget viser, at deltagerne har fundet turen lærerig, interessant og veltilrettelagt. Men samtidig ønskede deltagerne mere tid imellem programpunkterne.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der på baggrund af studiebesøget arbejdes videre med at etablere udviklingsprojekter omkring helende og rehabiliterende miljøer i psykiatrien og på det sociale område.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 20-03-2015
   

  Indstillingen blev godkendt.

  Thies Mathiasen og Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-04-2015
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Niels Erik Søndergaard, Poul-Erik Svendsen, Vibeke Syppli Enrum, Bo Libergren og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.
   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-04-2015
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Preben Friis-Hauge og Tage Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/9216
  32. Opfølgning på sygefravær
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der gives en orientering om sygefraværet i Region Syddanmark. Måltallet for det samlede sygefravær i Region Syddanmark er ikke nået i 2014.

  Prognosen for årets resultat indikerer, at Region Syddanmark når årets måltal for sygefravær ved udgangen af 2015.

  Prognosen er kun baseret på 2 måneders realiserede data, og derfor forbundet med en vis usikkerhed. Der er for 2015 planlagt en række indsatser og tiltag, som understøtter enhederne i at nå de fastsatte måltal.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Hermed opfølgning på sygefraværet i Region Syddanmark som led i opfølgning på Sygefravær & Trivsel 2015.

  Det samlede sygefravær for Region Syddanmark var på 4,2 pct. i 2014, hvilket er 0,1 pct. point fra at opnå den opstillede målsætning. Resultatet dækker over en svag reduktion i sygefraværet fra 4,21 pct. i 2013 til 4,15 pct. i 2014.

  Måltallet er nået på Odense Universitetshospital, Sydvestjysk Sygehus, de sociale centre og i regionshuset i 2014.

  Det korte sygefravær i Region Syddanmark var i 2014 på 2,6 pct., hvilket er 0,1 pct. point højere sammenlignet med 2013. Det lange sygefravær i 2014 er for Region Syddanmark samlet set på 1,5 pct., hvilket er på niveau med 2013.

  Sygefraværet i Region Syddanmark var i perioden januar-februar 2015 på 5,1 pct. Måltallet for sygefraværet i regionen er 4,1 pct. i 2015. Prognosen for årsresultat er på 4,0 pct., hvilket indikerer, at hvis sygefraværet fortsætter med samme tendens som tidligere, vil måltallet blive nået. Prognosen er kun baseret på 2 måneders realiserede data, og derfor forbundet med en vis usikkerhed.

  Prognosen indikerer, at Sygehus Lillebælt og de sociale centre har størst udfordring i at nå måltallet. De sociale centre har sat måltallet yderligere ned med 10 pct. i 2015 og er på 5,7 pct. sammenlignet med 6,3 pct. i 2014. Prognosen for de sociale centre viser lige nu et årsresultat på 6,0 pct. i 2015.

  Uddybende oplysninger om sygefravær samt andre HR nøgletal kan ses i ”HR nøgletal”: http://hrnoegletal.rsyd.net/.

  Samlet årsafrapportering af arbejdsmiljødata

  HR har desuden udarbejdet en kommenteret Arbejdsmiljøårsrapport, der indeholder yderligere oplysninger om årsresultatet og udviklingen i sygefraværet i Region Syddanmark på tilsvarende vis som tidligere år. Årsrapporten indeholder desuden information om udviklingen i arbejdsulykker samt baggrunden herfor, udvalgte MTU resultater samt oversigter over reaktioner fra arbejdstilsynet og de certificerede enheder. Årsrapporten er vedlagt som bilag.    

  Af tabellen fremgår det, at Sygehus Sønderjylland, Psykiatrien og regionshuset alle lever op til ambitionen om grøn smiley, som viser, at enheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet. Sygehus Sønderjylland og Psykiatrien er arbejdsmiljøcertificeret, og lever derfor pr. definition op til målsætningen om grøn smiley. For de øvrige enheder gælder det, at der pr. 12. januar 2015 var 6 p-enheder med gul smiley. Ulykkesfrekvensen er højest på de sociale centre (24,6 ulykker med fravær pr. 1 mio. arbejdstimer) og lavest på Sygehus Sønderjylland (6,7 ulykker med fravær pr. 1 mio. arbejdstimer). Endeligt viser tabellen, at trivslen er høj på tværs af alle enheder i Region Syddanmark (3,9 - 4,1).

  Aktiviteter i sygefravær og trivselsprojektet

  Der er for 2015 planlagt en række indsatser og tiltag, som understøtter enhederne i at nå de fastsatte måltal, således at regionen samlet set når måltallet senest ved udgangen af 2015.

  Undersøgelse – ”Den sundeste medarbejder”

  Region Syddanmark skal lære af de afdelinger, som har mange medarbejdere, der trives og som møder på arbejde hver dag. Via projektet ”Den sundeste medarbejder” er formålet at finde frem til de faktorer, som er afgørende for, om man er langtidsfrisk eller ej, og derved bidrage til, at der kommer flere langtidsfriske medarbejdere i fremtiden. Forundersøgelse og fokusgruppe-interview gennemføres i første kvartal af 2015. Resultater herfra formidles til regionen, og det vurderes herefter, om resultaterne kan understøttes af særlige aktiviteter.

  Skærpet samarbejde med kommuner i regionen – Partnerskabsaftaler

  Der arbejdes på at indgå partnerskabsaftaler med kommuner i Region Syddanmark vedrørende samarbejde, når medarbejdere bliver langtidssyge. Med den nye sygedagpengelov pr. 1. juli 2014 vil perioden for fuld lønkompensation for nogle medarbejdere blive forkortet. Som en del af lovændringen vil kommuner komme til at arbejde med ”fast track” tiltag, som betyder, at arbejdspladsen hurtigere kan bede jobcentrene om hjælp og støtte til at få sygemeldte tilbage i job. Region Syddanmark er godt i gang med en partnerskabsaftale mellem OUH og Odense Kommune. Koncern HR sætter yderligere skub i arbejdet med at etablere nye partnerskabsaftaler, så samarbejdet strømlines.

  Etablere et formaliseret samarbejde med de praktiserende læger

  Et mere formaliseret samarbejde med de praktiserende læger har flere gange været drøftet. Det er relevant at drøfte muligheden for et sådant samarbejde i lyset af det nye tiltag omkring ”fast track” i forbindelse med den nye sygedagpengereform. Koncern HR har i samarbejde med Praksisafdelingen tage konkrete initiativer, der kan sætte skub i en direkte dialog med de praktiserende læger om samarbejdet omkring håndtering af sygefraværet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-04-2015
   

  Til orientering.

  Forretningsudvalget anmodede administrationen om at undersøge behovet for at tydeliggøre baggrunden for ændringen i statistikken vedrørende arbejdsulykker.

  Niels Erik Søndergaard, Poul-Erik Svendsen, Vibeke Syppli Enrum, Bo Libergren og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.
   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-04-2015
   

  Til orientering.

  Preben Friis-Hauge og Tage Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/1695
  33. Orientering om ansættelser af direktører, sygehusledelser og centerledere
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der orienteres i denne sag om ansættelser af direktører, sygehusledelser og centerledere i april måned 2015.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har besluttet, at regionsrådet og forretningsudvalget skal orienteres om ansættelser af direktører, centerledere og direktører i sygehusledelserne.

  • Dorthe Crüger ansættes som administrerende direktør på Sygehus Lillebælt pr. 1. april 2015.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-04-2015
   

  Til orientering.

  Niels Erik Søndergaard, Poul-Erik Svendsen, Vibeke Syppli Enrum, Bo Libergren og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.
   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-04-2015
   

  Til orientering.

  Preben Friis-Hauge og Tage Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/15172
  34. Sag efter anmodning fra Enhedslistens og Socialistisk Folkepartis gruppe i regionsrådet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Enhedslistens og Socialistisk Folkepartis gruppe i regionsrådet har anmodet om at få nærværende sag optaget på regionsrådets dagsorden, jf. den kommunale styrelseslovs § 11.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det pålægges Præhospitaludvalget at udarbejde en nødplan for ambulancekørsel.

  Begrundelse:

  Trods Præhospitaludvalgets fortsatte tillid til BIOS evne til at håndtere den fremtidige ambulancebetjening, vil regionsrådet sikre borgerne i alle situationer. Der skal udarbejdes en plan, som tager højde for flere forskellige situationer, hvis der opstår problemer i forbindelse med skift af udbyder fra Falck til BIOS.  Vi får løbende mange foruroligende oplysninger om problemer med at rekruttere mandskab. Derfor skal regionsrådet reagere. De mange skriftlige spørgsmål som Karsten Hønge har stillet i den forbindelse – besvaret den 4. og 23. marts - har øget vores utryghed ved situationen. Svarene er overfladiske, og generelt af så ringe kvalitet, at de muligvis netop afslører alvorlige grundlæggende problemer hos BIOS. Debatten på regionsrådsmødet den 23. marts udstillede manglende viden om problemerne hos BIOS, og fravær af vilje til at sikre tryghed om den fremtidige ambulancekørsel. Efter syv måneder har BIOS endnu ikke ansat personale i nævneværdigt omfang, og rekrutteringsstrategien ændrer sig hele tiden. Alt for meget er overladt til tilfældigheder, og ikke som en gennemtænkt linje fra en seriøs samarbejdspartner. Direktør i BIOS Danmark, Morten Hansen, udtaler til medierne at de skulle have 400 ansøgere. På regionsrådsmødet fortalte udvalgsformand Thyge Nielsen til gengæld, at der blot var sendt 200 skemaer ud, men ikke noget om hvor mange der faktisk var sendt retur til BIOS. Under alle omstændigheder er der langt op til de nødvendige ca. 550 reddere.

  Det er uholdbart med usikkerhed, om hvorvidt BIOS kan løfte denne helt centrale opgave.

  Alt i alt finder Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti situationen meget bekymrende, og mener, at regionen skal sikre sig i forhold til alle situationer, som kan opstå. En nødplan er, som navnet udtrykker, netop kun en plan, som skal træde i kraft, hvis den oprindelige plan af forskellige grunde ikke kan føres ud i livet. Men det er den eneste ansvarlige beslutning som regionsrådet kan træffe.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-04-2015
   

  Der blev stemt om Enhedslistens og Socialistisk Folkepartis forslag om, at det præhospitale udvalg pålægges at udarbejde en nødplan for ambulancekørsel.

  4 stemte for (Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti).

  34 stemte imod (Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre).

  Forslaget bortfaldt hermed.

  Holger Gorm Petersen, Preben Friis-Hauge og Tage Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 13/41611
  35. Ændring af Region Syddanmarks styrelsesvedtægt
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark har søgt og fået dispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til at indsætte en midlertidig bestemmelse i styrelsesvedtægten om vederlæggelse af stedfortrædere.

  På den baggrund foreslås styrelsesvedtægten ændret.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet besluttede på mødet den 26. januar 2015 at anmode Økonomi- og Indenrigsministeriet om dispensation, så der i overensstemmelse med det økonomiske regelsæt kan ydes diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til stedfortrædere for deltagelse i enkelte regionsrådsmøder.

  Region Syddanmark har den 18. februar 2015 fået dispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til at indsætte en midlertidig bestemmelse i styrelsesvedtægten vedrørende vederlæggelse til stedfortrædere. Bestemmelsen gælder resten af valgperioden.

  På den baggrund foreslås, at der indsættes et nyt kapitel i styrelsesvedtægten med følgende indhold:

  Kapitel 8

   

  Midlertidig bestemmelse gældende til 31. december 2017

   

  § 29.   Stedfortrædere, som indkaldes efter § 28 til at deltage i enkelte møder i regionsrådet, vederlægges i overensstemmelse med bestemmelserne i regionslovens § 11, stk. 1, jf. § 16, stk. 8, i lov om kommunernes styrelse, og § 7, stk. 1, 3. pkt. i bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv.”

  Ændringer i styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i regionsrådet med mindst 6 dages mellemrum og vedtagne ændringer indsendes til Statsforvaltningen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forslag til ændret styrelsesvedtægt for Region Syddanmark godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-03-2015
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-03-2015
   

  Indstilling tiltrådt.

  Lasse Krull og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-04-2015
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Hans Philip Tietje, Holger Gorm Petersen, Preben Friis-Hauge og Tage Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/16917
  36. Godkendelse af regionsrådets mødekalender 2016
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådets mødekalender for 2016 skal godkendes.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I de senere år har regionsrådet som udgangspunkt afholdt møder den fjerde mandag i måneden, dog under hensyntagen til ferieperioder og helligdage.

  Med dette som udgangspunkt er der udarbejdet følgende forslag til mødedatoer for regionsrådet i 2016 med mødestart kl. 15.00:

  • Mandag den 25. januar
  • Mandag den 29. februar
  • Tirsdag den 29. marts (pga. påsken)
  • Mandag den 25. april
  • Mandag den 23. maj
  • Mandag den 27. juni
  • Mandag den 22. august
  • Mandag den 26. september
  • Mandag den 24. oktober
  • Mandag den 28. november
  • Mandag den 19. december

  Herudover foreslås afholdt budgetseminar for regionsrådet tirsdag den 8. marts 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådets mødekalender for 2016 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-04-2015
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Hans Philip Tietje, Holger Gorm Petersen, Preben Friis-Hauge og Tage Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 14/587
  37. Udpegning af nyt medlem til Syddansk Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet udpeger medlemmer af Syddansk Vækstforum efter indstilling fra de indstillingsberettigede organisationer mv. Henrik Styrup, der har repræsenteret Dansk Byggeri, Håndværksrådet, TEKNIQ og Dansk Arkitekter, er udtrådt af Vækstforum, og derfor skal regionsrådet udpege et nyt medlem efter indstilling fra disse organisationer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Dansk Byggeri, Håndværksrådet, TEKNIQ og Dansk Arkitekter indstiller i fællesskab et medlem til Syddansk Vækstforum. Henrik Styrup, der har repræsenteret disse organisationer, er udtrådt af Vækstforum. Derfor har Dansk Byggeri, Håndværksrådet,
  TEKNIQ og Danske Arkitekter i fællesskab i overensstemmelse med ligestillingsloven indstillet en kvinde og mand til den ledige plads i Vækstforum.  Der er indstillet følgende personer i prioriteret rækkefølge:

  - Grethe Adamsen Dahl, direktør, Isolerings-Gruppen A/S
  - Peter Wagner, chefkonsulent, Dansk Byggeri

  Den nuværende sammensætning af Syddansk Vækstforum 2014-17 er følgende:

  Kommunerne i Region Syddanmark (6 medlemmer)
  -
  Rådmand Steen Møller (C), Odense Kommune
  - Borgmester Ib Kristensen (V), Billund Kommune
  - Borgmester Erik Buhl Nielsen (V), Varde Kommune
  - Borgmester Morten Andersen (V), Nordfyns Kommune
  - Borgmester Anker Boye (A), Odense Kommune
  - Borgmester Erik Lauritzen (A), Sønderborg Kommune 

  Dansk Industri (i fællesskab 2 medlemmer)
  - Adm. direktør Bo Stærmose, Juliana Drivhuse A/S
  - Senior Vice President Mette Refshauge, Danfoss A/S

  HORESTA (i fællesskab 1 medlem)
  - Restauratør Grethe Johnsen, Restaurant Dronning Louise

  Dansk Erhverv (i fællesskab 1 medlem)
  Direktør Ove Vestergaard, Bankdata

  Landbrug & Fødevarer (i fællesskab 1 medlem)
  Direktør Gitte Grønbæk, Dansk Kvæg

  Håndværksrådet, Dansk Byggeri, TEKNIQ og Danske Arkitektvirksomheder (i fællesskab 1 medlem)
  Vakant

  De lange videregående uddannelser (i fællesskab 1 medlem)
  - Rektor Henrik Dam, Syddansk Universitet

  De mellemlange videregående uddannelser (i fællesskab 1 medlem)
  - Rektor Birthe Friis Mortensen, University College Syddanmark

  De korte videregående uddannelser og erhvervsuddannelser (i fællesskab 1 medlem)
  - Direktør Lars Bregnehøj Hansen, Syddansk Erhvervsskole, Odense - Vejle

  Fra LO, Akademikerne og FTF (i fællesskab 2 medlemmer)
  - Afdelingsformand Johanne Gregersen, Teknisk Landsforbund Sydvest
  - Mads Henriksen, medlem af DJØFs bestyrelse

  Dansk Arbejdsgiverforening (i fællesskab 1 medlem)
  -
  Direktør Sten Jensen, Lindpro A/S

  Regionsrådet (3 medlemmer)
  -
  Carl Holst (V) (formand for Vækstforum og medlem af Vækstforums Formandskab)
  - Karsten Uno Petersen (A)
  - Stephanie Lose (V)

  Observatører (3 medlemmer)
  - Formand Hinrich Jürgensen, det tyske mindretal
  - Ole Kjær, Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Sydjylland
  - Per Diget, Det Regionale Arbejdsmarkedsråd på Fyn

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger et medlem til Syddansk Vækstforum efter fælles indstilling fra Dansk Byggeri, Håndværksrådet, TEKNIQ og Danske Arkitekter.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-04-2015
   

  Grethe Adamsen Dahl blev udpeget som medlem af Syddansk Vækstforum.

  Hans Philip Tietje, Holger Gorm Petersen, Preben Friis-Hauge og Tage Petersen deltog ikke i sagens behandling.
   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/22555
  38. Udpegning af nyt medlem og suppleant til Interreg 5A-udvalget
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådsmedlemmerne Poul-Erik Svendsen og Bente Gertz ønsker begge at udtræde af INTERREG 5A-udvalget som hhv. medlem og suppleant. Der skal derfor udpeges et nyt medlem og en ny suppleant hertil.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet udpegede på mødet den 6. januar 2014 regionsrådsmedlem Poul-Erik Svendsen som medlem af INTERREG 5A-udvalget med regionsrådsmedlem Bente Gertz som suppleant.

  Poul-Erik Svendsen har den 16. april 2015 meddelt, at han ønsker at udtræde som medlem. Ønsket er begrundet med øget arbejdspres i forbindelse med varetagelse af øvrige hverv.

  Bente Gertz har i mail af 15. april 2015 meddelt, at hun ønsker at udtræde som suppleant. Ønsket er begrundet med, at hun ikke længere er medlem af Udvalget for dansk-tysk samarbejde.

  Udpegningerne er gældende for hele valgperioden, men regionsrådet kan efter begæring fritage Poul-Erik Svendsen og Bente Gertz for hvervene. Gruppen kan herefter besætte pladserne med nye medlemmer.

  Gruppen har efterfølgende oplyst, at Poul Andersen overtager hvervet som medlem med Karsten Uno Petersen som suppleant.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet fritager regionsrådsmedlemmerne Poul-Erik Svendsen og Bente Gertz fra hvervene som hhv. medlem og suppleant i INTERREG 5A-udvalget.

  At Poul Andersen og Karsten Uno Petersen overtager hvervene som hhv. medlem og suppleant i INTERREG 5A-udvalget.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 27-04-2015
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Hans Philip Tietje, Holger Gorm Petersen, Preben Friis-Hauge og Tage Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.  
  39. LUKKET - Delegation af beslutningskompetence
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  40. LUKKET - Licitationsresultat
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  41. LUKKET - Miljø- og råstofsag
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Siden er sidst opdateret 12-06-2015
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring