Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Vækstforums formandskab - Referat - 20. maj 2015

 

Mødedato
20-05-2015 (skriftlig behandling)
 

 
Deltagere
 
 • Carl Holst
 • Henrik Dam
 • Ib Kristensen
 • Bo Stærmose

 •  
   

   

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat fra mødet i Vækstforums Formandskab den 27. februar 2015
  3. Vækstforums handlingsplan 2016-17
  4. Team Vækst Danmark - tværregional aftale
  5. Styrket vestdansk samarbejde
  6. TEMADRØFTELSE: Automatisering
  7. Særlig indsats for fastholdelse af produktion gennem automatisering
  8. Udpegning til bestyrelsen for det Syddanske EU-kontor
  9. Udpegning til bestyrelsen for Inspiring Denmark
  10. Årsrapport 2014 fra Foreningen Vestdansk Investeringsfremme
  11. Offshoreenergy.dk-ansøgning til Pulje til øget internationalisering af klyngerne
  12. CLEAN-ansøgning til Pulje til øget internationalisering af klyngerne
  13. Afsætning af ramme til evalueringer
  14. Orientering om regeringsinitiativ om styrket dansk-tysk samarbejde
  15. Orientering om erfaringer med porteføljestyring af Vækstforumprojekter
  16. Orientering om jobvækst
  17. Region Syddanmarks Vækstbarometer udsigt 2. kvartal 2015
  18. Orientering om Vækstforums kommunikationsindsats
  19. Orientering om økonomioversigt for handlingsplan 2014-15
  20. Orientering om indkomne ansøgninger
  21. Ansøgning: Viden- og Innovationslaboratorier
  22. Ansøgning: Globale VækstKompetencer
  23. Ansøgning: Sundiværk for studerende
  24. Ansøgning: Smart Energy til markedet
  25. Ansøgning: Effektelektronik Region
  26. Ansøgning: FURGY CLEAN Innovation
  27. Meddelelser
  28. Eventuelt


  Sagsnr. 15/604
  1. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   
  • At Formandskabet godkender dagsordenen
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 20-05-2015
   

  Der tilføjes et punkt på mødet i Vækstforum om puljerne til social inklusion og kvalificeret arbejdskraft, da der ser ud til at blive behov for to ekstra ansøgningsrunder i efteråret.


  Sagsnr. 15/604
  2. Godkendelse af referat fra mødet i Vækstforums Formandskab den 27. februar 2015
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   
  • At Formandskabet godkender beslutningsreferatet fra mødet den 27. februar 2015.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 20-05-2015
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/3187
  3. Vækstforums handlingsplan 2016-17
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der fremlægges et udkast til dispositionen for Vækstforums handlingsplan 2016-17, og der præsenteres en opsamling på Vækstforums strategi-seminarer, hvor en bred kreds af aktører har bidraget med idéer til Vækstforums strategi og handlingsplan 2016-17.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vækstforums handlingsplan for 2014-15 udløber ved årsskiftet. Derfor vil der i løbet af indeværende år blive udarbejdet en handlingsplan for 2016-17. Handlingsplanen udarbejdes på baggrund af de erhvervs- og vækstrettede dele af den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi, som Vækstforum godkendte på Vækstforums møde den 17. marts 2015. Vækstforums indsatsområder i handlingsplanen for 2016-17 vil derfor ligge inden for de tre fokuserede forretningsområder sundheds- og velfærdsinnovation, bæredygtig energi (offshore og energieffektivisering) samt oplevelseserhverv (turisme samt design og kreative erhverv). Endvidere vil handlingsplanen omfatte en ny højvækstmodel, som skal modne nye, store vækstvirksomheder inden for de tre forretningsområder, og der vil blive lagt op til, at Vækstforum på eget initiativ kan igangsætte brede indsatser, som kan række ud over de tre forretningsområder, fx i forhold til kvalificeret arbejdskraft/kompetenceudvikling, social inklusion, automatisering mv. Endelig vil handlingsplanen indeholde en indsats for yderområderne. 

  Vækstforum vil få forelagt et første udkast til handlingsplanen på mødet den 22. september 2015. Endelig godkendelse af Vækstforums handlingsplan 2016-17 forventes at ske på Vækstforums møde den 1. december 2015. En overordnet skitse for handlingsplanens disposition er vedlagt som bilag.

  Vækstforum har afholdt fem strategi-seminarer i perioden november 2014 til januar 2015. Formålet med seminarerne var at få input til arbejdet med de erhvervsrettede dele af den regionale vækst- og udviklingsstrategi og til udformningen af Vækstforums handlingsplan 2016-17. Desuden var formålet at udbrede kendskabet til Vækstforums arbejde, samt at skabe en fælles forståelse af udfordringerne og mulighederne på de forskellige forretningsområder. Seminarerne havde fokus på henholdsvis offshore, design og kreative erhverv, sundheds- og velfærdsinnovation, energieffektive teknologier og turisme, men der var også mulighed for at bidrage med indspil inden for andre områder til Vækstforums arbejde. Samlet deltog knap 400 repræsentanter fra erhvervsliv, kommuner, region og uddannelsesinstitutioner, m.fl.

  Der vil blive arbejdet videre med input fra strategi-seminarerne i regi af Vækstforums handlingsplan for 2016-2017. På strategiseminarerne blev det blandt andet foreslået, at Vækstforum skal sætte øget fokus på kvalificeret arbejdskraft og kompetenceudvikling, og at det er vigtigt at understøtte internationaliseringen af Vækstforums klynger. Det blev også fremhævet, at det i forbindelse med udvikling af forretningsområderne er  vigtigt, at Vækstforum understøtter innovation særligt i forhold til produktudvikling, service, salg og markedsføring. Endvidere blev det foreslået at arbejde for etableringen af regionale kapitalfonde til gavn for syddanske iværksættere, ligesom det også blev anbefalet at fortsætte Vækstforums fokus på brugen af digitalisering og automatisering i de syddanske virksomheder.

  En opsamling af de væsentligste input fra workshop-drøftelserne fra de fem strategi-seminarer er vedlagt som bilag. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum godkender den overordnede disposition og processen for Vækstforums handlingsplan 2016-17.
  • at Vækstforum tager opsamlingen fra de 5 strategi-seminarer til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 20-05-2015
   

  Formandskabet tilkendegav, at de har modtaget positive tilkendegivelser til processen og inddragelsen af aktørerne.

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/5639
  4. Team Vækst Danmark - tværregional aftale
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforaene i de fem regioner, foruden Bornholm, har godkendt, at der arbejdes videre med realiseringen af Team Vækst Danmark som et tværregionalt, landsdækkende initiativ for at fremme skabelsen af højvækstvirksomheder, og at der reserveres EU-midler og regionale midler til formålet.

  Vækstforumsekretariaterne har sammen fundet frem til en governance-model for initiativet og været i dialog med Erhvervsstyrelsen om modellen. 

  For at lette de administrative byrder for ansøgere og tilbudsgivere lægges der op til, at Region Sjælland indkalder ansøgninger for hele landet, hvilket betyder at de andre regioner overfører deres afsatte ramme af EU-midler til Region Sjælland.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vækstforaene i de fem regioner foruden Bornholms Vækstforum har behandlet sager om Team Vækst Danmark i vinteren 2014/foråret 2015. Vækstforaene har godkendt, at der arbejdes videre på at realisere initiativet, og at der reserveres EU-midler og regionale midler til formålet.

  Der har været igangsat et samarbejde mellem vækstforumsekretariaterne om at finde en fælles model for et landsdækkende initiativ. Samtidig har der været en dialog med Erhvervsstyrelsen om at finde frem til, hvordan initiativet kan organiseres med finansiering fra EU’s Regionalfond.

  Der er på den baggrund opnået enighed om en fælles model med henblik, at initiativet kan igangsættes og realiseres:

  Der vil være en ansøgningsrunde til EU’s Regionalfond med henblik på, at der kan gives tilsagn om anvendelse af midlerne. Ansøgningsrunden vil indebære, at tilsagnsmodtager sender opgaven i EU-udbud, således at professionelle operatører kan varetage den konkrete opgave at drive Team Vækst Danmark-centrene.

  Af praktiske grunde og for at begrænse de administrative byrder for ansøgere og kommende tilbudsgivere, har vækstforumsekretariaterne aftalt, at der foretages én samlet ansøgningsrunde på vegne af alle vækstfora.

  Vækstforum Sjælland har tilbudt at stå for denne ansøgningsrunde og modtage og behandle ansøgninger. Team Vækst Danmark er et landsdækkende initiativ, men der er behov for to ”ansøgningsgeografier”. Der skal være separat ansøgning vedr. Region Sjælland, da regionen er eget programområde (overgangsregion i EU’s definition), mens der kan være en samlet ansøgning vedr. de fire andre regioner. 

  Ansøgningsrunden igangsættes snarest. Ansøgninger ventes at blive behandlet på Vækstforum Sjællands møde 2. september 2015 med efterfølgende godkendelse i Erhvervsstyrelsen. Tilsagnsmodtager vil herefter gennemføre EU-udbud på opgaven med henblik på at indhente de mest kvalificerede operatører til at drive Team Vækst Danmark-centrene.

  Tilsagnsmodtager udvælger operatører med inddragelse af en administrativ følgegruppe med repræsentation fra vækstforumsekretariaterne, Erhvervsstyrelsen og andre relevante parter.

  De enkelte regionale vækstfora fastlægger selv hvor mange centre og midler, der afsættes til opgaven og fællesfunktionen, og hvilke specialiseringer, de enkelte centre skal indeholde.

  Alle vækstfora vil få forelagt sagen, herunder beslutning om den regionale medfinansiering samt om, at EU-rammer overflyttes til Vækstforum Sjælland, som gennemfører ansøgningsrunden. Dansk Erhverv og de øvrige parter i Vækstforum vil dermed blive inddraget i processen, blandt andet via Vækstforum Sjællands forberedelsessekretariat og de tilsvarende organer i andre regioner.

  Syddansk Vækstforum har på møderne den 2. december 2014 og den 17. marts 2015 besluttet at afsætte en ramme på i alt 40 mio. kr., fordelt med 26,5 mio. kr. fra EU's Regionalfond prioritetsakse 2 og 13,5 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler, til udmøntning af den syddanske højvækstmodel med specialiseringer inden for områderne Sundheds- og Velfærdsinnovation, Energieffektivisering, Offshore og Oplevelseserhverv.

  Vækstforum har tidligere besluttet, at den syddanske højvækstmodel skal indgå i det tværregionale Team Vækst Danmark initiativ under forudsætning af, at Team Vækst Danmark etableres som en fleksibel, regionalt forankret model baseret på stærke regionale klynger. En sådan model er nu udarbejdet og fremlægges til godkendelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum godkender den vedlagte tværregionale aftale vedrørende Team Vækst Danmark.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 20-05-2015
   

  Formandskabet udtrykte tilfredshed med, at regionerne er blevet enige om en fælles model. Det blev bemærket, at nogle tekniske detaljer fortsat er under afklaring og forventes at være endelig på plads inden mødet i Vækstforum.

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/16978
  5. Styrket vestdansk samarbejde
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er udarbejdet et forslag til en revideret samarbejdsaftale mellem de tre vestdanske vækstfora om øget samarbejde på tværs af regionerne. Med udgangspunkt i de enkelte regioners udfordringer foreslås følgende fire fokusområder, hvor samarbejdet kan styrkes: Fødevarer, energi, sundheds- og velfærdsteknologi samt fremtidens industri. Det overordnede formål med aftalen er at tilskynde til, at virksomhederne oplever, at de – uanset geografisk tilhørsforhold – har mulighed for at deltage i relevante aktiviteter med henblik på udvikling af virksomheden.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I sommeren 2013 blev der indgået en aftale mellem de tre vestdanske vækstfora om øget samarbejde på tværs af regionerne. Baggrunden var en OECD-analyse af den regionale innovations- og erhvervsfremmeindsats i Region Syddanmark og Region Midtjylland, som pegede på, at samarbejdet på tværs af regionerne om støtte til erhvervslivets vækst og jobskabelse med fordel kunne øges.


  Med udgangspunkt i de enkelte regioners udfordringer og styrkepositioner blev der identificeret otte områder, hvor det blev vurderet, at det var relevant at styrke samarbejdet med henblik på at øge effekten af de forskellige indsatser for de involverede parter, herunder særligt for virksomhederne. Der har været igangsat en række aktiviteter, men det har efterfølgende vist sig, at potentialerne for samarbejde ikke er lige store inden for de otte områder, og derfor foreslås det, at aftalen fokuserer på følgende fire områder som tager udgangspunkt i det etablerede samarbejde med relevante innovationsnetværk og klyngeorganisationer: 

  • Fødevarer, som omfatter ressourceområdet fra produktion, forarbejdning, afsætning over til forskning og udvikling.
  • Energi, som omhandler hele energi- og miljøområdet, herunder energi- og miljøteknologi, offshore-energi, bioøkonomi og den erhvervsrettede del af strategisk energiplanlægning. Indsatsen på vindområdet tager udgangspunkt i det etablerede samarbejde om Det Nationale Vindprogram og i innovationsnetværkene på området som eksempelvis Inbiom og Offshoreenergy.dk.
  • Sundheds- og velfærdsteknologi, som omhandler teknologi, processer og service rettet mod sundheds- og socialområdet.
  • Fremtidens industri - Danmark som produktionsland, som omhandler højteknologisk produktion, automatisering, fremstillings- og underleverandørnetværk mv.

  Hertil kommer turisme, hvor der er indgået en politisk aftale mellem regeringen og et flertal af Folketingets partier om en ny landsdækkende organisering af den regionale turismeindsats med virkning fra januar 2015. Der oprettes tre udviklingsselskaber med fokus på henholdsvis kyst- og naturturisme, storbyturisme og erhvervsturisme.

  Derudover er der i regi af Jyllandskorridoren ambitioner om at styrke det tværregionale klyngesamarbejde gennem et fælles, transnationalt Interregions-initiativ. Jyllandskorridoren er et geografisk område fra Sydnorge i nord til Hamborg i Syd, der er bundet sammen i et fællesskab betinget af geografi, erhvervsliv og samfundsforhold.

  Principper for virksomhedernes deltagelse i det tværregionale samarbejde

  Det overordnede formål med aftalen er at tilskynde til, at virksomhederne oplever, at de - uanset geografisk tilhørsforhold - har mulighed for at deltage i relevante aktiviteter med henblik på udvikling af virksomheden. Regionsgrænserne skal ikke opleves som en barriere for den enkelte virksomheds deltagelse i relevante aktiviteter, og virksomhederne skal opleve, at det er nemt og ubureaukratisk at deltage.

  Konkret indebærer samarbejdsaftalen, at de tre vestdanske regioner hver især dækker eventuelle udgifter til alle virksomheders deltagelse i støtteordninger og programmer.  Dvs. at den enkelte region ikke skeler til det geografiske tilhørsforhold for den enkelte virksomhed men betaler for, at virksomheder fra de to andre regioner deltager i aktiviteterne.


  Hver region udarbejder halvårligt en opgørelse over hver regions samlede forbrug af midler til virksomheder udenfor regionen.

  De tre regioner evaluerer ordningen efter et års virkning og tager stilling til, hvorvidt ordningen skal fortsætte.


  Aftalen forelægges til godkendelse i de tre vestdanske vækstfora hhv. Nordjylland den 2. juni, Syddanmark den 16. juni og Midtjylland den 17. juni 2015.

  Samarbejdsaftalen er vedlagt som bilag og træder i kraft den 1. juli 2015.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum godkender samarbejdsaftalen herunder fokusområder samt principper for, hvordan virksomheder kan deltage i ordninger og satsninger på tværs af regionsgrænser i det vestdanske område.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 20-05-2015
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr.  
  6. TEMADRØFTELSE: Automatisering
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der foreslås en temadrøftelse om automatisering på mødet i Vækstforum. Drøftelsen kan tage udgangspunkt i en præsentation af evaluering og læringspunkter af den hidtidige syddanske indsats, konkrete virksomhedserfaringer samt relevante kompetencer inden for automatisering.

  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 20-05-2015
   

  Formandskabet lagde vægt på betydningen af øget automatisering og besluttede, at der sættes tid af til en temadrøftelse af automatisering på vækstforummødet.


  Sagsnr. 13/3948
  7. Særlig indsats for fastholdelse af produktion gennem automatisering
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som et svar på udfordringen med udflytning af syddanske arbejdspladser igangsatte Syddansk Vækstforum i 2013 en indsats for at få syddanske SMV’er til at udnytte automationspotentiale. Cowi har evalueret de igangsatte projekter, herunder peget på læringspunkter. Det foreslås at etablere en treårig syddansk automationsindsats samt at reservere 15 mio. kr. til indsatsen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vækstforums nuværende erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 gør det muligt for Vækstforum på eget initiativ at igangsætte særlige indsatser med stort erhvervspotentiale, som kan række ud over Vækstforums tre forretningsområder. Det kan være indsatser, der adresserer udfordringer på såvel generelle som specifikke ramme­betingelser. Særlige indsatser skal ifølge strategien være tidsbegrænsede, og der skal afsættes særskilte puljemidler til indsatsen.

  Ifølge analyser har industrien i Danmark de seneste 30-35 år mistet tæt på 200.000 job som resultat af udflytning af produktion. Dette rammer særligt hårdt i Region Syddanmark, hvor industrivirksomheder har en særlig stor betydning. Næsten 86.000 beskæftigede, eller mere end 25 procent af alle danske industrijob, er i Region Syddanmark. Automatisering og anvendelsen af robotteknologi kan være et svar på udfordringen med hensyn til udflytning af arbejdspladser og bidrage til produktivitetsforøgelser i virksomhederne.

  Vækstforum besluttede i foråret 2013 at afsætte en pulje på 10 mio. kr. til en ”særlig indsats for fastholdelse af produktion gennem automatisering” og indstillede efterfølgende tre projekter til støtte. Det har resulteret i vigtige regionale erfaringer om, hvordan man bedst rådgiver og støtter SMV’er i forhold til at udnytte automationspotentialer. Den seneste opgørelse (primo marts 2015) viser, at projekterne har været i kontakt med flere end 300 SMV’er, fulgt mere end 125 i tættere individuelle forløb, og at ca. 20 SMV’er har investeret i automatiseringsudstyr i projektperioden.

  COWI vurderer, at årsagen til det umiddelbart lille antal SMV’er, der har investeret i udstyr, hovedsageligt skyldes projekternes meget korte løbetid på 1½ år, kombineret med en langsom modnings- og beslutningstid hos SMV’er, inden de reelt begynder at investere i automatiseringsløsninger.

  Af betydning for en ny bred indsats peger COWI på følgende læringspunkter:

  • SMV’er tager lang tid om at træffe beslutning om at indføre automation
  • SMV’er har høje forventninger til billige investeringer med hurtig tilbagebetaling.
  • Ekspertnetværk fremmer værdiskabelsen
  • Udbydere af automationsløsninger bør inddrages
  • Størst effekt skabes, når SMV'erne screenes, så SMV’er med størst potentiale identificeres
  • Der er behov for en vedholdende motivation af SMV'erne

  På landsplan har Erhvervs- og Vækstministeriet taget initiativ til Vækstløftprogrammet, hvor automatisering er ét blandt flere mulige redskaber. Denne indsats kan med fordel suppleres med en mere dybdegående automationsindsats. Det er vurderingen, at der fortsat er et potentiale for at øge produktiviteten og øge antallet af arbejdspladser i den syddanske region, og at en automationsindsats kan være et svar på denne udfordring.

  Erfaringer fra den regionale indsats viser, at projektperioden var for kort, og at en indsats med fordel også kan inddrage udbydere af automationsløsninger. Derfor foreslås det, at der etableres en ny særlig automationsindsats af 3 års varighed, og at der bygges videre på de opnåede regionale erfaringer. Det foreslås, at der reserveres en ramme på 15 mio. kr., heraf 5 mio. kr. fra EU’s Regionalfonds prioritet 1a og 10 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

  Der vil på Vækstforums juni-møde blive givet en mundtlig præsentation om erfaringer fra den tidligere indsats for fastholdelse af produktion og en skitse til rammer for en eventuel ny regional indsats.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller, 

  • at Vækstforum igangsætter en ny særlig automationsindsats over en tre årig periode.
  • at Vækstforum reserverer en ramme på 5 mio. kr. fra EU’s Regionalfond prioritet 1a.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der afsættes en ramme på 10 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015, og at Vækstforum bemyndiges til at udmønte rammen.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 20-05-2015
   

  Formandskabet anbefalede en forhøjelse af rammen til automatiseringsindsatsen. Sekretariatet blev anmodet om, at anbefalingen tages med i forberedelsen af dagsordenen til vækstforummødet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/615
  8. Udpegning til bestyrelsen for det Syddanske EU-kontor
  fold dette punkt ind Resume
   

  Henrik Styrup, der har repræsenteret Vækstforum i bestyrelsen for Det Syddanske EU-kontor, er trådt ud af Syddansk Vækstforum. Derfor skal Vækstforum udpege et nyt medlem til bestyrelsen for Det Syddanske EU-kontor.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vækstforum har én plads i bestyrelsen for Det Syddanske EU-kontor. På Vækstforums møde i april 2014 blev Henrik Styrup udpeget som Vækstforums repræsentant i bestyrelsen. Henrik Styrup har imidlertid meddelt, at han er trådt ud af Syddansk Vækstforum, og derfor skal Vækstforum udpege en ny repræsentant.

  Det Syddanske EU-kontor (SDEO) har til formål at medvirke til en regional udvikling, hvor øget internationalt fokus og øget deltagelse i internationale projekter og netværk skal medføre udviklingsfremmende projekter og initiativer i såvel den private som offentlige sektor. Formålet er at sikre kontinuerlig innovation, forretningsudvikling og konkurrencedygtighed.

   

  Aktiviteter og initiativer skal ske som led i udmøntningen af Syddansk Vækstforums strategi. Projekter og ydelser skal således bidrage til opfyldelse af Vækstforums Handlingsplan og Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi. Det betyder bl.a., at aktiviteter og initiativer skal komme virksomhederne til gavn, bidrage til vækst i produktivitet, højere eksportandel og vækst i antallet af beskæftigede.

  Foreningen ledes af en bestyrelse, der vælges for 4 år ad gangen. Valgperioden følger den kommunale valgperiode. Bestyrelsen består af ni personer, som er udpeget af ejerkredsen bag Det Syddanske EU-Kontor (Region Syddanmark, samtlige 22 kommuner i regionen og Syddansk Universitet):

  -      Borgmester Johnny Søtrup, Esbjerg Kommune, formand

  -      Regionsrådsmedlem Karsten Uno Petersen, Region Syddanmark, næstformand

  -      Borgmester Anker Boye, Odense Kommune

  -      Borgmester Arne Sigtenbjerggaard, Vejle Kommune

  -      1. viceborgmester Søren Peschardt, Vejle Kommune

  -      Regionsrådsmedlem Thies Mathiasen, Region Syddanmark

  -      Dekan Simon Møberg Torp, Syddansk Universitet

  -      Entreprenør Henrik Styrup, Syddansk Vækstforum (udtrådt)

  -      Regionsrådsmedlem Sonny Berthold, Region Syddanmark

   


  Det næste bestyrelsesmøde afholdes som en del af bestyrelsens årlige strategiseminar i Bruxelles den 29.-30. juni 2015.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum udpeger et medlem til bestyrelsen for det syddanske EU-kontor.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 20-05-2015
   

  Formandskabet drøftede kandidater til posten. Formandskabets forslag fremlægges på mødet i Vækstforum.


  Sagsnr. 15/615
  9. Udpegning til bestyrelsen for Inspiring Denmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Syddansk Vækstforum har tidligere udpeget 3 medlemmer til bestyrelsen for fonden Inspiring Denmark. Udpegningen løber til 2016, men det ene medlem, direktør for Hotel Legoland Søren Dalhof, har fået nyt job, og derfor har fonden anmodet Vækstforum om at udpege et nyt medlem. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Inspiring Denmark er en non-profit organisation, der har til formål at styrke erhvervsturismen og vidensvæksten i Region Syddanmark ved at tilbyde gratis rådgivning til mødeplanlæggere, enkeltpersoner eller organisationer med visioner om at afholde møder, kongresser eller konferencer i regionen.
   

  Syddansk Vækstforum er udpegningsberettiget til 3 medlemmer til bestyrelsen for Inspiring Denmark. Medlemmerne udpeges for en 4-årig periode. Udpegningerne er gældende til 2016, men det ene medlem, direktør for Hotel Legoland Søren Dalhof, har fået nyt job, og derfor har fonden anmodet Vækstforum om at udpege et nyt medlem.

  Ifølge vedtægterne skal medlemmerne af bestyrelsen tilsammen repræsentere branchemæssig, erhvervsmæssig og ledelsesmæssig indsigt. De tre medlemmer, der er udpeget af Vækstforum, skal repræsentere erhvervsturismeerhvervet. Bestyrelsen for fonden Inspiring Denmark er sammensat således:

  - 2 medlemmer udpeges af Region Syddanmark. (Regionsrådsmedlem Stephanie Lose, Region Syddanmark (Næstformand) og regionsrådsmedlem Karsten Uno Petersen, Region Syddanmark)

  - 3 medlemmer udpeges af Syddansk Vækstforum – de skal repræsentere erhvervsturismeerhvervet. (Direktør Jack Nielsen, Radisson Blu H.C. Andersen Hotel (Formand), direktør Grete Højgaard, Messe C og General Manager Søren Dalhof, Hotel Legoland)

  - 1 medlem udpeges af VisitDenmark. (Viceadministrerende direktør Lars Erik Jønsson, VisitDenmark)

  - 1 medlem udpeges af kommunekontaktrådet (borgmester Jørn Pedersen, Kolding Kommune)

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller,  

  • at Vækstforum udpeger 1 medlem som repræsenterer erhvervsturismeerhvervet til fonden Inspiring Denmark.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 20-05-2015
   

  Formandskabet drøftede kandidater til posten. Formandskabets forslag fremlægges på mødet i Vækstforum.


  Sagsnr. 07/24377
  10. Årsrapport 2014 fra Foreningen Vestdansk Investeringsfremme
  fold dette punkt ind Resume
   

  Foreningen Vestdansk Investeringsfremme har offentliggjort årsrapporten for 2014. Rapporten viser, at der er skabt og/eller fastholdt 105 arbejdspladser i 2014 og samlet 1.326 arbejdspladser i perioden 2007-2014 i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Foreningen Vestdansk Investeringsfremme (FVI) er et samarbejde mellem Invest in Denmark (Udenrigsministeriet), Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark. Formålet er at tiltrække internationale investeringer og videnarbejdspladser til Vestdanmark. Vækstforum har støttet initiativet siden 2007 og besluttede på møde den 25. juni 2014 at videreføre medlemskabet af FVI og det årlige kontingent for årene 2015 og 2016.

  Organisatorisk er der placeret 9 projektledere i de 3 regioner, heraf 3 i Syddanmark. De 2 er placeret i Odense i henholdsvis Syddanske Forskerparker og på Lindø Industripark. Disse projektledere har særligt fokus på at tiltrække virksomheder inden for Vækstforums forretningsområder Bæredygtig energi og Sundheds- og velfærdsinnovation. Endvidere er der en projektleder inden for designområdet med fysisk placering på Designskolen Kolding i tilknytning til Design2innovate.

  Til brug for en årlig resultatmåling, kontakter revisionsfirmaet KPMG alle virksomheder, der er tiltrukket eller fastholdt i Vestdanmark med bistand fra FVI for at verificere, at FVI’s indsats har haft en afgørende betydning for placeringen samt at verificere antallet af jobs.

  Årsrapporten for 2014 foreligger nu, og de samlede resultater af Vestdansk Investeringsfremmes indsats fremgår nedenfor:

  Jobskabelse i Vestdanmark

   

  2007

  2008

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  Total

  Nordjylland

  31

  117

  156

  65

  432

  85

  73

  275

  1234

  Midtjylland

  40

  203

  367

  11

  103

  400

  219

  66

  1409

  Syddanmark

  340

  268

  45

  38

  40

  246

  244

  105

  1326

  Total

  411

  588

  568

  114

  575

  731

  536

  446

  3969

  Som det fremgår, er der store udsving mellem de forskellige år. Det skyldes, at der er stor forskel på de enkelte investeringsprojekters størrelse. F.eks. dækker tallene i 2014 over henholdsvis 5 investeringsprojekter i Syddanmark, 4 investeringsprojekter i Nordjylland og 3 investeringsprojekter i Midtjylland.

  Hvis man ser på perioden 2007–2014, er der samlet tiltrukket eller fastholdt 1326 jobs til Syddanmark. Vækstforum har i samme periode investeret 25,6 mio. kr. som kontingent til foreningen. Det svarer til en pris per job på 19.306 kr.

  I 2014 er der skabt og/eller fastholdt 105 arbejdspladser i Region Syddanmark, hvilket isoleret set må siges, at være utilfredsstillende. Det vurderes dog, at de samlede resultater for perioden 2007-2014 for jobskabelsen i de tre regioner er tilfredsstillende.

  Bag tallene for 2014 i Syddanmark ligger, at fire virksomheder inden for bæredygtig energi har etableret sig i Region Syddanmark. Det drejer sig om Zenit Energy, der udbyder integrerede løsninger til solenergiteknologi, 3Sun som har specialiseret sig i at servicere offshoresektoren inden for vind og olie/gas, Grupo Benicio der gennem datterselskabet Envo Group står bag etableringen af et af verdens største biogasanlæg i Tønder (selskabet har desuden annonceret, at de vil etablere et tilsvarende anlæg i Aabenraa), samt CECEP City Lighting, som fokuserer på at videreudvikle danske biogasløsninger til kinesiske behov.

  Inden for oplevelseserhverv har en japansk virksomhed, Traffic Design Co. Ltd. etableret et salgskontor og showroom i Region Syddanmark. Virksomhedens danske navn er Haluta Aps. og beskæftiger sig med engroshandel af møbler og tekstilprodukter.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering, og 
  • at Vækstforum tilkendegiver en forventning om bedre resultater på jobskabelse i Region Syddanmark i 2015 i forhold til i 2014
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 20-05-2015
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/40456
  11. Offshoreenergy.dk-ansøgning til Pulje til øget internationalisering af klyngerne
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforum har etableret en pulje til øget internationalisering af klyngerne på 5 mio. kr. Regionsrådet har bemyndiget Vækstforums Formandskab til at udmønte puljen via samarbejdsaftaler med de fire prioriterede klynger. Offshoreenergy.dk har ansøgt om 1,25 mio. kr. fra puljen. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det fremgår af Syddansk Vækstforums handlingsplan 2014-2015, at Vækstforum vil arbejde for internationalisering af de fire prioriterede klynger. Regionsrådet har efter indstilling fra Vækstforum besluttet at etablere en Pulje til øget internationalisering af klyngerne på 5 mio. kr. Regionsrådet har bemyndiget Vækstforums Formandskab til at udmønte puljen via samarbejdsaftaler med de fire klynger.

  Offshoreenergy.dk har ansøgt om 1,25 mio. kr. fra puljen.

  Det er et krav, at samarbejdsaftalerne skal:

  • Indeholde konkrete mål for indsatsen
  • Sikre, at hjemtagning af midler sker i samspil med klyngens øvrige aktører
  • Sikre, at klyngernes indsats er supplerende i forhold til allerede bevilgede midler til klyngerne
  • Sikre, at indsatsen er supplerende ift. øvrige aktørers indsats på det internationale område, især det Syddanske EU-kontor (SDEO), som har ansvaret for at bistå med tiltrækning af midler fra EU-programmer med fokus på Vækstforums forretningsområder. Klyngerne har til opgave at involvere virksomhederne i internationale aktiviteter
  • Sikre, at aktiviteterne er supplerende i forhold til Foreningen Vestdansk Investeringsfremme, EUDK support samt de to markedsføringskonsortier på henholdsvis design- og velfærdsteknologiområdet
  • Sikre, at hver klynge har en samlet international strategi.

  Offshoreenergy.dk’s strategi arbejder med to hovedpunkter: Internationalisering og Cost Reduction.

  Offshoreenergy.dk har i perioden 2010 til 2015 gennemført en række projekter, som på hvert sit område har understøttet internationalisering af klyngen.

  Som en del af processen i 2012/13 med etablering af først Alliancen for Grøn Offshore Energi og siden Offshoreenergy.dk har Vækstforum medfinansieret internationaliseringsaktiviteter med 4 mio. kr. i 2013 og 2014 i projektet ”Danish Offshore Renewables Funding” (DORF). Formålet med DORF var blandt andet at sikre flere midler fra danske puljer og EU-puljer til den danske offshore sektor.  

  Resultaterne af DORF-projektet er, at der er sikret 47 mio. kr. til sektoren fra danske og EU-støttepuljer/programmer i 2013 og 2014 på baggrund af 24 indsendte ansøgninger, hvoraf 18 var succesfulde. Derudover er der opbygget en database på knap 1.000 virksomheds- og universitetskontakter, som arbejdsredskab for etablering af relevante ansøgningskonsortier mv.

  I hovedtræk indeholder ansøgningen fra Offshoreenergy.dk og udkastet til samarbejdsaftale en videreførelse og -udvikling af DORF-projektets aktiviteter, dog med et mindre budget.

   

  Aktiviteter

  Hovedaktiviteterne i samarbejdsaftalen består af tre temaer. En stor del af aktiviteterne vil blive gennemført i samarbejde med det Syddanske EU-kontor. Som grundlag herfor vil Offshoreenergy.dk etablere et mere formaliseret samarbejde med EU-kontoret, der sikrer koordination af de to organisationers indsats og ressourceanvendelse i forhold til resultatmålene i samarbejdsaftalen.

  Hovedaktiviteterne er:

  • Projektfaciliteringsarbejde, herunder opbygning af relevante netværk (til forskningsmiljøer, klynger m.v.), brug af eksisterende samarbejdspartneres ekspertise.
  • Kvalificeret rådgivning vedr. funding, herunder eksempelvis indhentning af information vedr. relevante EU programmer mv..
  • Arbejde for indflydelse på EU støtteprogrammer til gavn for branchens fundingmuligheder.

  Aktiviteterne forudsættes gennemført i samspil med det syddanske EU-kontor.

   

  Resultatmål

  I 2016 skal Offshoreenergy.dk som følge af støtten fra Pulje til øget internationalisering af klyngerne have opnået følgende:

  • Identificeret mindst 12 Offshoreenergy.dk medlemmer, som har ønske om og potentiale til at indgå i EU støttede udviklings-, forsknings- og innovationsprojekter.
  • Bidraget til at der bliver indsendt mindst 8 ansøgninger om tilskud fra EU’s tilskudsprogrammer med deltagelse af Offshoreenergy.dk og/eller dens medlemmer.
  • Hjemtaget 25 mio. kr. fra EU programmer til projekter med deltagelse af danske aktører i branchen.

  Det er sekretariatets vurdering, at samarbejdsaftalen lever op til Vækstforums krav og indstilles derfor til støtte.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at Formandskabet godkender samarbejdsaftalen med Offshoreenergy.dk
  • at Formandskabet udmønter 1,25 mio. kr. fra Pulje til øget internationalisering af klyngerne
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 20-05-2015
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/40456
  12. CLEAN-ansøgning til Pulje til øget internationalisering af klyngerne
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforum har etableret en pulje til øget internationalisering af klyngerne på 5 mio. kr. Regionsrådet har bemyndiget Vækstforums Formandskab til at udmønte puljen via samarbejdsaftaler med de fire prioriterede klynger. CLEAN har ansøgt om 1,25 mio. kr. fra puljen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det fremgår af Syddansk Vækstforums handlingsplan 2014-2015, at Vækstforum vil arbejde for internationalisering af de fire prioriterede klynger. Regionsrådet har efter indstilling fra Vækstforum besluttet at etablere en Pulje til øget internationalisering af klyngerne på 5 mio. kr. Regionsrådet har bemyndiget Vækstforums Formandskab til at udmønte puljen via samarbejdsaftaler med de fire klynger.

  CLEAN har ansøgt om 1,25 mio. kr. fra puljen.

  Det er et krav, at samarbejdsaftalerne skal:

  • Indeholde konkrete mål for indsatsen.
  • Sikre, at hjemtagning af midler sker i samspil med klyngens øvrige aktører
  • Sikre, at klyngernes indsats er supplerende i forhold til allerede bevilgede midler til klyngerne
  • Sikre, at indsatsen er supplerende ift. øvrige aktørers indsats på det internationale område, især det Syddanske EU-kontor (SDEO), som har ansvaret for at bistå med tiltrækning af midler fra EU-programmer med fokus på Vækstforums forretningsområder. Klyngerne har til opgave at involvere virksomhederne i internationale aktiviteter.
  • Sikre, at aktiviteterne er supplerende i forhold til Foreningen Vestdansk Investeringsfremme, EUDK support, samt de to markedsføringskonsortier på henholdsvis design- og velfærdsteknologiområdet.
  • Sikre, at hver klynge har en samlet international strategi.

  Samarbejdsaftalen med CLEAN er baseret på CLEAN’s internationale strategi. Strategien suppleres af en handlingsplan, som viser, hvordan de internationale aktiviteter, klyngeorganisationen ønsker gennemført med midler fra den internationale pulje, supplerer andre internationale initiativer med anden finansiering. Samarbejdsaftalen skal understøtte virksomhedernes samspil med internationale vidensorganisationer og tiltrække midler fra EU-programmer, herunder INTERREG og forskellige forskningsprogrammer.

  Et af de fire hovedindsatsområder i CLEANS strategi handler om at øge det internationale fokus på dansk cleantech ved særligt at fremme eksport af integrerede løsninger.

  CLEAN har tidligere i LEC 2.0 søgt om midler til at bidrage til forøgelse af SMV’ers eksportandele og til at fremme deres indtræden på eksportmarkederne gennem eksportpartnerskaber om energiteknologiske systemløsninger.

  Med støtte fra denne pulje gives der mulighed for udvikling af strategiske internationale aktiviteter for klyngeorganisationen. Det giver CLEAN mulighed for at styrke sin internationale position og profil samtidig med, at det giver mulighed for afsøgning, identifikation og dannelse af internationale konsortier med henblik på at hjemtage EU-midler.

  Midlerne vil blive anvendt til generel vejledning og åbne arrangementer for alle interesserede.

  Samarbejdsaftalen forventes at få følgende resultater for CLEAN:

  • Samarbejde med Internationale klynger og Lead på North European Infrastructure of Clean Energy (N*ICE), en nordeuropæiske alliance mellem energiklynger.
  • Etablere konsortier, ansøger om 2 projekter under Horizon 2020 og hjemtager mindst 1 projekt. Det er forventningen  at kunne hjemtage 10 mio. kr.
  • Afholde to eksportfremmende aktiviteter inden for energieffektivitet: én med fokus på Tyskland og én med fokus på Kina.
  • Blive partner og operatør på det seneste store FN (UNEP) initiativ ”Sustainable Energy for ALL”.
  • Deltage i 4 internationale konferencer om energieffektivitet og efterfølgende intern udbredelse af viden. Afholdelse af indlæg på mindst én af disse konferencer om fordelene og resultaterne ved klyngeopbygning omkring energieffektivitet.

  Aktiviteterne forudsættes gennemført i samspil med det syddanske EU-kontor.

  Det er sekretariatets vurdering, at samarbejdsaftalen lever op til Vækstforums krav, og den indstilles derfor til støtte.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at Formandskabet godkender samarbejdsaftalen med CLEAN
    
  • at Formandskabet udmønter 1,25 mio. kr. fra Pulje til øget internationalisering af klyngerne.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 20-05-2015
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/17181
  13. Afsætning af ramme til evalueringer
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som opfølgning på bl.a. vækstpartnerskabsaftalen har sekretariatet sammen med de øvrige vækstforumsekretariater og Erhvervsstyrelsen arbejdet videre med mulighederne for fælles evalueringer på tværs af de regionale vækstfora. Vækstforum anmodes nu om at afsætte midler til sin andel af finansieringen af evalueringerne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Som led i vækstpartnerskabsaftalen mellem regeringen og Syddansk Vækstforum og i forlængelse af orienteringen på vækstforummødet den 17. marts 2015 har sekretariatet sammen med de andre vækstforumsekretariater og Erhvervsstyrelsen arbejdet videre med mulighederne for fælles evalueringer på tværs af de regionale vækstfora. Det forventes, at der foretages udbud af opgaven i foråret 2015.


  I det kommende udbud lægges der op til at fokusere endnu mere på at uddrage læring af evalueringerne. Der lægges endvidere op til, at det skal være obligatorisk, at alle strukturfondsprojekter, som får støtte fra EU’s regional- eller socialfond på over 2 mio. kr. i 2014-2017, skal slutevalueres af en fælles ekstern evaluator. Det er derimod frivilligt, om der også skal foretages midtvejsevalueringer. For alle øvrige projekter (strukturfondsprojekter, som får et EU-tilsagn under 2 mio. kr., og regionale erhvervsudviklingsprojekter, som får et tilsagn i 2014-2017) er det også frivilligt, om projektet skal evalueres af en fælles evaluator. Der lægges også op til, at der kan gennemføres 1-2 evalueringer årligt af relevante tværgående temaer på landsplan.


  Vækstforum tilkendegav på seminaret i juni 2014, at porteføljestyringskonceptet bør videreføres i den nye strategi, og Vækstforum blev den 15. marts orienteret om status på arbejdet med det kommende fælles evalueringsudbud. I forbindelse med det kommende udbud lægges der derfor op til, at der for de syddanske projekter fortsat gennemføres både midtvejs- og slutevalueringer, og at der gennemføres midtvejs- og slutevalueringer af projekter med regionale erhvervsudviklingsmidler med støtte på over 2 mio. kr.


  Erhvervsstyrelsen bidrager med EU-midler til de fælles slutevalueringer af strukturfondsprojekterne, svarende til halvdelen af udgifterne, dog maksimalt 10 mio. kr. til vækstforaene samlet i hele strukturfondsperioden fra 2014-2020. I forhold til midtvejsevalueringer af hhv. regional- og socialfondsprojekter samt midtvejs- og slutevalueringer af regionale erhvervsudviklings-projekter skal Vækstforum selv stå for finansieringen.

  På baggrund af en estimering af antal midtvejs- og slutevalueringer fra 2014-2017 samt prisen for evalueringerne anmodes Vækstforum om at afsætte en ramme på 8 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til:

  • Finansiering af midtvejsevalueringer af regionalfonds- og socialfondsprojekter
  • Finansiering af midtvejs- og slutevalueringer af regionale erhvervsudviklingsprojekter, som får tilsagn i 2014-2017
  • Finansiering af tværgående temaevalueringer, samt
  • Medfinansiering af slutevalueringer af regional- og socialfondsprojekter, hvor Erhvervsstyrelsen også bidrager med midler.

  Rammen er fastsat ud fra et forsigtighedsprincip. Den samlede pris for evalueringerne vil afhænge af udfaldet af det fælles udbud kombineret med det faktiske antal evalueringer, der skal gennemføres.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller,

  • At Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der afsættes en ramme på 8 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2015 til henholdsvis finansiering og medfinansiering af evalueringer af henholdsvis strukturfonds- og regionale erhvervsudviklingsprojekter, der får tilsagn i 2014 til 2017.
  • At Vækstforum indstiller til regionsrådet, at udviklingsdirektøren bemyndiges til at udmønte rammen administrativt.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 20-05-2015
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.


  Sagsnr. 14/48789
  14. Orientering om regeringsinitiativ om styrket dansk-tysk samarbejde
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den danske regering og delstatsregeringen i Slesvig-Holsten har sammen igangsat en indsats for styrket dansk-tysk samarbejde om vækst og erhvervsudvikling. Samarbejdet har udmøntet sig i en fælles ministererklæring, som blev underskrevet af parterne den 24. april 2015 i Flensborg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den danske regering og delstatsregeringen i Slesvig-Holsten har sammen igangsat en indsats for styrket dansk-tysk samarbejde om vækst og erhvervsudvikling.

  I den forbindelse blev der den 16. februar 2015 afholdt en dansk-tysk ministerkonference, hvor deltagerne diskuterede erhvervsmuligheder på tværs af grænsen og et sammenhængende dansk-tysk arbejdsmarked. På vegne af Syddansk Vækstforum deltog Carl Holst og Grethe Johnsen.

  Slesvig-Holstens ministerpræsident Torsten Albig og skatteminister Benny Engelbrecht underskrev den 24. april 2015 en ministererklæring om vækst og erhvervsudvikling i det dansk-tyske grænseland. Erklæringen ledsages af en kort handlingsplan. Erklæring og handlingsplan er vedlagt som bilag.

  Handlingsplanen for ministererklæringen indeholder 11 initiativer inden for følgende 3 områder:

  • Nemmere at tage arbejde og rekruttere på begge sider af den dansk-tyske grænse
  • Samarbejde om erhvervsuddannelser mv.
  • Transport og logistik

  Den danske regering og delstatsregeringen i Slesvig-Holsten vil evaluere handlingsplanen i 2016 med henblik på udarbejdelse af fremtidige handlingsplaner.

  Mange af de 11 initiativer lægger op til at undersøge området nærmere eller til en dialog med relevante parter om mulige tiltag.

  Regeringsinitiativet kan ses i forlængelse af de allerede igangsatte regionale tiltag, herunder bl.a. uddannelsessamarbejder hen over grænsen.

  Desuden relaterer handlingsplanen sig til de fire initiativer i Vækstforums vækstpartnerskabsaftale med regeringen, som vedrører styrkelse af det dansk-tyske samarbejde. Ministererklæringen og den tilhørende handlingsplan konkretiserer kun i begrænset omfang yderligere handling fra regeringens side end det, der er aftalt i vækstpartnerskabsaftalen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 20-05-2015
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/30244
  15. Orientering om erfaringer med porteføljestyring af Vækstforumprojekter
  fold dette punkt ind Resume
   

  Syddansk Vækstforum har gået foran med effektvurdering og evaluering af vækstforumprojekter. Der følges løbende op på, hvad der kan læres af igangsatte projekter, og i dette dagsordenspunkt fremhæves nogle af læringspunkterne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  De fleste af de igangsatte projekter fra strukturfondsperioden 2007-2013 er ved at være afsluttet. Punktet giver en kort status på Vækstforums arbejde med projektopfølgning og evaluering samt udvalgte læringspunkter.

   

  I 2009 indførte Syddansk Vækstforum som det første Vækstforum en effektmodel, hvor projekter vurderes ud fra den forventede effekt i forhold til omkostninger og forventet tid før effekten realiseres. Ideen med modellen var at understøtte målstyring fremfor den hidtidige aktivitetsstyring af projekterne, og dermed synliggøre hvordan et projekt påvirker udvalgte indikatorer, der bidrager til Vækstforums mål.

  Med udgangspunkt i effektmodellen er der foretaget en løbende intern opfølgning af projekterne, herunder deres aktivitetsmæssige fremdrift, økonomiske forbrug samt deres forventede effektskabelse. I december 2012 besluttede Vækstforum endvidere at supplere den interne opfølgning med evalueringer, der er foretaget af eksternt konsulentfirma både midtvejs og til slut i projekternes levetid.

  Syddansk Vækstforum har således en meget omfattende porteføljestyring af de igangsatte projekter, og den har været mere vidtgående og med mere fokus på resultat- og effektskabelse, end EU har påkrævet.

  Ydermere er der fra 2013 foretaget en monitorering af udviklingen i de deltagende virksomheder i strukturfondsprojekter for at vurdere, om deltagelse har givet en effekt. Monitoreringen er sket i samarbejde med Erhvervsstyrelsen, Danmarks Statistik og de øvrige danske regioner. Monitoreringen er baseret på registerbaserede data fra Danmarks Statistik.

  Læring

  På baggrund af de interne opfølgninger og eksterne evalueringer opsamler vækstforumsekretariatet løbende læring, således at sekretariatet er bedre rustet til at gå i dialog med kommende projekter. Væsentlige læringspunkter fra strukturfondsperioden 2007-2013 har bl.a. været:

   1. En god tilrettelæggelse, organisering og ledelse af projekterne er en væsentlig forudsætning for, at projekterne kan levere de forventede resultater. De eksterne evalueringer indikerer, at projekterne scorer højt på tilrettelæggelse, om end der stadig er en del projekter, der bliver forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan. Evalueringerne indikerer også, at projekterne scorer mindre højt på resultat- og effektskabelse. Udgangspunktet for at skabe resultater er således til stede, men for at styrke resultatskabelsen endnu mere, er der bl.a. brug for en klarere sammenhæng i projekterne mellem aktiviteter, håndtering af kritiske succesfaktorer og forventede effekter. 
   2. Det er vigtigt, at der er et reelt virksomhedsengagement i projekterne. Det kræver typisk, at projekterne skal tage udgangspunkt i virksomhedernes behov, og at projekterne arbejder med forhold, der kommer så tæt på markedet som muligt. På den baggrund er et stærkt virksomhedsengagement blevet et tværgående kriterium, som anvendes i forbindelse med bedømmelsen af Vækstforums initiativer.
   3. Nogle virkemidler, som fx klyngeudvikling og innovationsindsatser, giver typisk først effekter på længere sigt, men har til gengæld typisk stor effekt i form af varigt forbedrede rammebetingelser, der kommer en bred kreds af virksomheder til gavn. Andre virkemidler, som fx virksomhedsvejledning, giver typisk mindre, men hurtigere effekt.
   4. Det har været vanskeligere at opnå succes med yderområdeprojekter end med andre projekter. Dette skyldes bl.a. at det ofte er nødvendigt at ‘modne’ projekter i yderområderne pga. færre store aktører der kan drive projekterne.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller,  

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 20-05-2015
   

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 15/604
  16. Orientering om jobvækst
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark har, sammen med de øvrige regioner, foretaget to analyser af, hvor jobvækst og jobtab finder sted. Analyserne er lavet som led i Den Regionale Udviklingsplans vidensinitiativ.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark har som led i Den Regionale Udviklingsplans vidensinitiativ foretaget to analyser af jobvækst og jobtab i hele landet sammen med de øvrige regioner, ”Hvor foregår jobvæksten” 1 og 2. Analyserne peger på, at regionernes jobudvikling går i forskellig retning efter krisen, og ser man udviklingen på kommuneniveau går ca. en tredjedel af landets kommuner frem, mens godt to tredjedele taber flere job, end de skaber. Branchernes udvikling forstærker de lokale og regionale forskelle.

  I Syddanmark har de fleste kommuner i Trekantområdet vendt krise til fremgang fra 2010-2013, men jobbalancen er stadig i minus de fleste steder i regionen.

  Bag nettotallene for jobudviklingen afslører bruttobevægelserne, at job lukkes ned og nye skabes i samtlige kommuner, hvilket afspejler en omstilling, der er forudsætning for vækst.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller,

  • At Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 20-05-2015
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/9010
  17. Region Syddanmarks Vækstbarometer udsigt 2. kvartal 2015
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforum får hvert kvartal en status på vækstforventningerne hos de små og mellemstore virksomheder i regionen. De fleste virksomheder forventer i 2. kvartal uændret eller stigende omsætning, og joboptimismen er vokset en smule. Det er især forventningen om et stigende forbrug og flere ordrer i Danmark, som bærer de positive forventninger. På de udenlandske markeder forventer virksomhederne, at det bliver vanskeligere. Næsten hver anden syddansk virksomhed, der har søgt arbejdskraft, har haft problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Efter et dyk i vækstoptimismen for 1. kvartal 2015 blev vækstforventningerne for 2. kvartal stabiliseret. Forventninger om flere ordrer og stigende forbrug har trukket optimismen op, mens forventninger om mindre eksport har trukket optimismen ned.

  Joboptimismen er vokset en lille smule. De flere ansatte forventes især i detailhandel, transport, vidensservice og anden service. Til gengæld er jobforventningen stort set uændret i brancher som industri, bygge-anlæg og hotel og restauration.

  Vækstoptimismen er primært knyttet til det danske marked og de danske forbrugere, hvilket giver positivt udslag på jobbarometeret. Derimod forventer virksomheder, der eksporterer, at det bliver vanskeligere.

  I detailhandel og hotel og restauration går udviklingen den rigtige vej. Forventningerne til omsætningen er kraftigt stigende, og der er en stor overvægt af optimister i begge brancher. I detailhandlen er forventningerne til højere omsætning bliver også omsat til forventninger om flere ansatte.

  Næsten hver anden syddansk virksomhed (45 %), der har søgt arbejdskraft det seneste halve år i, har haft problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Udfordringen for virksomhederne har ligget på et stabilt højt niveau siden september 2014. Det er især faglærte medarbejdere til opgaver i produktion og drift, der er mangel på.

  Stort set alle virksomheder, der mangler kvalificeret arbejdskraft oplever et større arbejdspres på de eksisterende medarbejdere, og mange virksomheder oplever mindre omsætning, tabte opgaver, tabte kunder, problemer med kvalitet og forsinkelser.

  Når det er vanskeligt at rekruttere nye medarbejdere, vælger hver femte virksomhed i høj eller nogen grad at ansætte udenlandsk arbejdskraft, og hver tredje virksomhed har valgt i høj grad selv at satse på at opkvalificere medarbejderne.

  Kilde: Region Syddanmarks Vækstbarometer, november 2014, 900 besvarelser.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller,
   

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 20-05-2015
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/604
  18. Orientering om Vækstforums kommunikationsindsats
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforumsekretariatet følger løbende medieomtalen af Vækstforums aktiviteter, hvilket afrapporteres på Vækstforums møder. I perioden den 16. februar 2015 – 4. maj 2015 har medierne bragt ca. 365 omtaler af Syddansk Vækstforum eller projekter, der er støttet af Syddansk Vækstforum. Omtalerne er for størstedelens vedkommende enten positive eller neutrale.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Kommunikationsplanen for Vækstforums indsats bygger på en fokuseret presseindsats, synliggørelse af syddanske styrker, Vækstforums hjemmeside, Vækstforums nyhedsbrev og foredrag og oplæg om Vækstforums arbejde.

  Vækstforumsekretariatet følger medieomtalen af Vækstforums aktiviteter via en medieopgørelse, der kvartalsvis udarbejdes af Infomedia. I perioden 16. februar 2015 – 4. maj 2015 har Syddansk Vækstforum eller projekter, der er støttet af Syddansk Vækstforum, været omtalt ca. 365 gange. Der måles på aktiviteter, der er igangsat fra 2010 og frem med henblik på at få hovedparten af de projekter med, der er igangsat efter Vækstforums fokusering på de nuværende tre forretningsområder.

  Medieopgørelsen viser, at omtalerne i denne periode generelt er positive. Welfare Tech, Offshoreenergy og Fremtidsfabrikken tegner sig for en stor del af omtalerne. Det bemærkes, at antallet af omtaler kan indeholde gengangere.

  Medieopgørelsen er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 20-05-2015
   

  Formandskabet anmodede sekretariatet om at overveje, hvordan kommunikationsindsatsen kan fokuseres yderligere.

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/3105
  19. Orientering om økonomioversigt for handlingsplan 2014-15
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforum har indstillingsret vedrørende anvendelse af følgende midler:

  • De regionale erhvervsudviklingsmidler
  • EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2014-2020 (de nye programmer)
  • Tilbageløbsmidler fra EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2007-2013 (de gamle programmer)

  Dette punkt giver en orientering om det aktuelle forbrug på de forskellige midler.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionale erhvervsudviklingsmidler

  Samlet er der i 2015 i alt 116,8 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler til disposition. Såfremt de foreliggende indstillinger følges, har Vækstforum 40,9 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 til rest, se tabel 1 i vedlagte bilag.

  EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2014-2020 (de nye programmer)
  Vækstforum har desuden 579,9 mio. kr. EU-midler til rådighed fra EU’s Social- og Regionalfond 2014-2020. Tabel 2 og 3 i vedlagte bilag giver en oversigt over midlernes fordeling på budgetrammer. Såfremt de foreliggende indstillinger følges, har Vækstforum 172,5 mio. kr. til rest på Socialfonden, se tabel 2 og 181,8 mio. kr. til rest på Regionalfonden, se tabel 3.

  Tilbageløbsmidler fra EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2007-2013 (de gamle programmer)

  På nuværende tidspunkt er alle regionale bevillinger, tilbageløbsmidler og tillægsbevillingerne via nationale tilbageløbsmidler fra EU’s Social- og Regionalfond 2007-2013 disponeret.

  Uanset alle tiltag for at medvirke til en fuld hjemtagning af Danmarks social- og regionalfondsmidler, og uanset at de støttede projekter følges tæt også i forhold til forbrug kontra budget, viser de hidtidige erfaringer dog, at mange projekter alligevel har uforbrugte midler ved projekternes afslutning. Da en lang række af de syddanske projekter først aflægger slutregnskab i løbet af 2015, må der således forventes betydelige tilbageløb af midler i den resterende del af 2015, hvor det ikke længere er muligt at igangsætte nye aktiviteter for tilbageløbsmidlerne.

  Primo april 2015 er der kun venteliste til Socialfondens prioritet 2. Der er ikke venteliste til Socialfondens prioritet 1 og til Regionalfonden. Se tabel 4 i vedlagte bilag.

  Pr. 8. april 2015 er der udbetalt 284,5 mio. kr. fra Socialfonden ud af de 382,1 mio. kr. disponerede midler. Fra Regionalfonden er der udbetalt 326,9 mio. af de 379,5 mio. kr. disponerede midler.

  Ifølge en særlig EU-regel (N+2 reglen) skal alle EU-midler være forbrugt senest det 2. år efter de bevilges af EU. EU-midler regnes først som "forbrugt", når de indgår i et revisorgodkendt regnskab. Derfor skal der i 2015 udbetales yderligere 97,6 mio. kr. fra Socialfonden og yderligere 52,6 mio. kr. fra Regionalfonden for at opfylde N+2 reglen i Syddanmark. Såfremt dette ikke opnås, vil Syddansk Vækstforum få reduceret sin samlede ramme af EU-midler, med mindre andre regionale vækstfora har et større forbrug end EU kræver, idet EU forbruget opgøres på landsplan. Da der ikke sættes nye projekter i gang og da alle projekter skal afsluttes i 2015, har en rammereducering i realiteten ingen betydning.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 20-05-2015
   

  Indstillingen blev tiltrådt, idet der på et senere tidspunkt sættes tid af til en principiel drøftelse.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/604
  20. Orientering om indkomne ansøgninger (lukket punkt) 
  Sagsnr. 15/10668
  21. Ansøgning: Viden- og Innovationslaboratorier  (lukket punkt)
  Sagsnr. 15/10671
  22. Ansøgning: Globale VækstKompetencer (lukket punkt) 
  Sagsnr. 15/10377
  23. Ansøgning: Sundiværk for studerende (lukket punkt)
  Sagsnr. 15/10672
  24. Ansøgning: Smart Energy til markedet (lukket punkt) 
  Sagsnr. 15/10470
  25. Ansøgning: Effektelektronik Region (lukket punkt) 
  Sagsnr. 15/10825
  26. Ansøgning: FURGY CLEAN Innovation (lukket punkt)
  Sagsnr.  
  27. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 20-05-2015
   

  Der var ingen kommentarer til punktet.


  Sagsnr.  
  28. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 20-05-2015
   

  Der var ingen kommentarer til punktet.

   


  Siden er sidst opdateret 23-06-2015
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring