Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionsrådet - Referat - 23. februar 2015

Mødedato
23-02-2015 kl. 15:00 - 18:00

Mødested
Regionsrådssalen

Deltagere
 • Carl Holst, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Thies Mathiasen, O
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Bente Gertz, A
 • Poul Andersen, A
 • Pierre Topaz, A
 • William Jensen, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Meho Selman, A
 • Peter Christensen, A
 • Andrea Terp, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Lasse Krull, C
 • John Lohff, C
 • Poul Sækmose, C
 • Karsten Hønge, F
 • Ida Damborg, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Susanne Eilersen, O
 • Holger Gorm Petersen, løsgænger
 • Peter Kofod Poulsen, O
 • Stephanie Lose, V
 • Bo Libergren, V
 • Preben Jensen, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Sonny Berthold, V
 • Carsten Abild, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Tage Petersen, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Peder Hvejsel, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Herdis Hanghøi, V
 • Jens Møller, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Mikkel Andersen, Ø

 • Afbud
 • Poul Sækmose, C

 • Luk alle punkter Referat


  1. Meddelelser
  2. Temadrøftelse: Smart tværsektorielt samarbejde
  3. Økonomiske udfordringer på sundhedsområdet
  4. Status for udmøntning af sparekatalog
  5. Finanslovens initiativer på sundhedsområdet
  6. Medicotekniske investeringsmidler 2015
  7. Styrkelse af kapaciteten på det neurofysiologiske område
  8. Modul til vækstkurver
  9. Status på Dialogmødet 28. februar 2015
  10. Region Syddanmarks frivillighedsstrategi
  11. Region Syddanmarks patient- og pårørendepolitik på psykiatriområdet
  12. Udarbejdelse af vækst- og udviklingsstrategien – overordnede mål
  13. Indstillinger fra Vækstforums Formandskab
  14. Forslag til tillæg nr. 6 til råstofplan 2012
  15. Dybbøl 2014 - afsluttende afrapportering
  16. Rammeprogram for studietur til Canada
  17. Program for studietur til København og Sverige
  18. Orientering om ansættelser og afskedigelser af direktører, sygehusledelser og centerledere
  19. Sag efter anmodning fra Dansk Folkepartis gruppe
  20. Sag efter anmodning fra Enhedslistens gruppe
  21. LUKKET - meddelelser


  Sagsnr. 15/138
  1. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-02-2015

  Regionsrådet besluttede at behandle et forslag fra Enhedslistens og Socialistisk Folkepartis grupper om, at regionen ikke længere benytter Ryanair, under dagsordenens punkt 19.

  Dagsordenen blev desuden udvidet med et lukket punkt: meddelelser.

  Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 14/51436
  2. Temadrøftelse: Smart tværsektorielt samarbejde
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet igangsatte på mødet den 25. august 2014 projektet ”Smart Vækst og Velfærd”. Det er besluttet, at hvert af projektets syv spor tages op som temadrøftelser i regionsrådet med henblik på at drøfte de politiske sigtelinjer i hvert spor. Forud for temadrøftelsen i regionsrådet forelægges de enkelte spor for de relevante stående udvalg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet igangsatte på mødet den 25. august 2014 projektet ”Smart Vækst og Velfærd”. Projektet skal medvirke til at skabe bedre velfærd for færre penge ved at udvikle og anvende nye og smartere løsninger inden for regionens opgaveområder. Ambitionen er, at Region Syddanmark skal være et innovativt foregangseksempel i en national kontekst. Endvidere skal projektet synliggøre gode resultater på de respektive driftsområder med det formål at udbrede gode erfaringer mellem områderne.


  Projektet er opdelt i syv spor, der hver repræsenterer et af regionens indsatsområder: ”vækst”, ”sundhed og sygehuse”, ”psykiatri og social”, ”administration”, ”tværsektorielt samarbejde”, ”uddannelsesindsats” og ”kompetenceudvikling”.

  Det er besluttet, at hvert af projektets syv spor tages op som temadrøftelser i regionsrådet med henblik på at drøfte de politiske sigtelinjer i hvert spor.

  Forud for temadrøftelsen i regionsrådet forelægges de enkelte spor for de relevante stående udvalg.

  Smart tværsektorielt samarbejde

  Et af sporene i projektet er Smart tværsektorielt samarbejde, der været forelagt sundhedssamordningsudvalget til drøftelse. 

  Inden for dette tema er der udpeget en række konkrete projekter. Det drejer sig om:

  • Integrated Care; projekt med Odense Kommune og Praktiserende Lægers Organisation, Odense
  • Den digitale Landevej
  • Sundhedshuse
  • Shared Care Platformen
  • Center for Borgernær Velfærdsteknologi
  • Samarbejdsaftale om indlæggelse og udskrivning, SAM:BO
  • Samarbejdsaftale om førtidspension- og fleksjobreform samt sygedagpengereform
  • Organisering af den orale antikoagulationsbehandling
  • Genoptræn.dk
  • Laboratorium for offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi, OPI-Lab.

  Smart tværsektorielt samarbejde har været forelagt sundhedssamordningsudvalget til drøftelse på møde den 13. januar 2015. 

  Regionsrådets drøftelse indledes af et kort oplæg.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-02-2015

  Punktet blev drøftet. De faldne bemærkninger indgår i det videre arbejde med Smart tværsektorielt samarbejde.

  Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/13253
  3. Økonomiske udfordringer på sundhedsområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Der er udarbejdet en redegørelse for de økonomiske udfordringer i budget 2015 og budget 2016. Redegørelsen viser væsentlige forudsætningsskred i udgifterne til sygesikringsmedicin, der som udgangspunkt skal drøftes med regeringen. Sundhedsdirektøren anbefaler, at der etableres beredskab, der skal udarbejde besparelsesforslag med virkning fra 2015 og 2016 med henblik på at sikre aftaleoverholdelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ved indgangen til 2015 konstateres merudgifter på sundhedsområdet, primært udgifter til sygesikringsmedicin, der ligger udover forudsætningerne i økonomiaftalen for 2015. De forventede overskridelser på sygesikringsmedicinen ligger i størrelsesordenen 140-160 mio. kr. Bufferne i sundhedsbudgettet er ikke tilstrækkelige til at dække de forventede merudgifter.

  Håndteringen af forudsætningsskredet skal som udgangspunkt drøftes med regeringen, senest i forbindelse med indgåelse af en økonomiaftale for 2016 i juni måned. Afhængig af udfaldet af drøftelser med regeringen, kan det blive nødvendigt at genåbne budgettet for 2015 med henblik på at finde kompenserende besparelser, der kan sikre overholdelse af udgiftsloftet for 2015.

  Midlerne til sundhedsområdet i finanslovsaftalen for 2015 er øremærkede nye initiativer, og kan således ikke anvendes til at løse udfordringerne i 2015 og frem.

  For 2016 og frem må fortsat forventes snævre rammer for udviklingen i økonomi- og aktivitet, og der kan næppe forventes fuldt finansierede aftaler. Særligt udviklingen af udgifterne til særligt dyre præparater i behandling af kræft, sclerose og Hepatitis C vil indebære betydelige vækstscenarier fremover.

  Udfordringerne for budget 2015 og 2016 er beskrevet i vedlagte notat. På budgetseminaret den 10. marts 2015 vil regionsrådet få forelagt nærmere analyser af 2014-resultatets afledte konsekvenser for budget 2015 og 2016.

  På baggrund af de samlede udfordringer anbefaler sundhedsdirektøren, at der etableres et beredskab, der skal udarbejde besparelsesforslag til budget 2015 og 2016.

  Udgangspunktet for udarbejdelsen af et sparekatalog er, at indholdet af de enkelte besparelsesforslag ikke er overlappende i forhold til sygehusenes øvrige økonomiske udfordringer, der er afledt af produktivitetskravet på 2 pct. årligt, effektiviseringskrav forbundet med ibrugtagningen af nye sygehusbyggerier, den interne budgetproces på sygehusniveau samt de betydelige tilpasningsbehov, der er følger af den nye afregningsmodel.

  Besparelsesforslagene vil have fokus på ændringer i sygehusstruktur, serviceniveau/aktivitetsbegrænsende initiativer samt produktivitetsforbedringer.

  Sagen blev behandlet på forretningsudvalgsmødet den 4. februar 2015.

  Administration indstillede til forretningsudvalget, at anbefale regionsrådet:

  At orienteringen om de økonomiske udfordringer for 2015 og 2016 tages til efterretning, jf. vedhæftede notat.

  At der etableres beredskab, der skal udarbejde besparelsesforslag med virkning for 2015 og 2016.

  Forretningsudvalget besluttede, at indstille til regionsrådet:

  At udviklingen i økonomien på somatikken følges tæt, ikke mindst i relation til de kommende økonomiforhandlinger med regeringen.

  Indstillingen er tilrettet i overensstemmelse med forretningsudvalgets beslutning.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At udviklingen i økonomien på somatikken følges tæt, ikke mindst i relation til de kommende økonomiforhandlinger med regeringen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 04-02-2015

  Forretningsudvalget indstiller til regionsrådet:

  At udviklingen i økonomien på somatikken følges tæt, ikke mindst i relation til de kommende økonomiforhandlinger med regeringen.

  Pia Tørving, Jørn Lehmann Petersen, Marianne Mørk Mathiesen og Stephanie Lose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-02-2015

  Indstillingen tiltrådt.

  Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/13253
  4. Status for udmøntning af sparekatalog
  fold dette punkt ind Resume

  I budget 2015 er indarbejdet spareramme på 120 mio. kr. på sundhedsområdet. Vedlagt sagen fremgår status for udmøntningen af besparelsesforslagene.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I regionens budget for 2015 er indarbejdet en samlet spareramme på 120 mio. kr. i 2015 stigende til 168 mio. kr. i 2016 og frem. Sparerammen har baggrund i, at økonomiaftalen for 2015 ikke har givet en tilstrækkelig finansiering til uundgåelig opdrift på sundhedsområdet, i særdeleshed vedr. udgifterne til særligt dyr medicin.

  Sparerammen skal realiseres via 29 konkrete tiltag omfattende fremrykkelse af strukturændringer, overflytning af opgaver til kommunerne, serviceforringelser, praksisområdet, administrationsområdet og specifik aktivitetsnedgang.

  Med vedtagelsen af budget 2015 er flere af besparelsesforslagene udmøntet, mens andre besparelser afventer udarbejdelse af implementeringsplan mv. Provenuet på udmøntede besparelser udgør 73 mio. kr. i 2015, stigende til 115 mio. kr. i 2016 og frem. Besparelser, der betragtes som udmøntet i forbindelse med budgetvedtagelsen, omfatter bl.a. ændret ankepraksis vedr. patientskadeerstatninger, reduktion af fødeområdet, opsigelser af aftaler mv. under praksisområdet, besparelser forbundet med ambulanceudbud, administrationsbesparelser og lukning af skadestuen i Vejle i tidsrummet 22-07.

  For at realisere sparemålet udestår fortsat endelig udmøntning af besparelser for 46 mio. kr. i 2015. Jævnfør vedhæftede status for udmøntningen af disse forslag, vurderes det realistisk at realisere det forudsatte provenu i sparekataloget. Som en følge af tidsforskydninger og øvrige mindre forudsætningsskred i de fremlagte besparelsesforslag, kan det vise sig vanskeligt at høste alle besparelser med fuldt effekt i 2015. Det omfatter bl.a. besparelsesforslag vedr. høreapparater samt samling af laboratoriefunktioner. Det forudsættes, at forsinkelser i indhøstningen af besparelserne håndteres via ”lån” fra det merprovenu sparekataloget giver fra 2016 og frem.

  Med henblik på at sikre den nødvendige fremdrift i udmøntningen af besparelserne, er der aftalt månedlige opfølgninger på besparelsesforslagene. I forbindelse med regionsrådets budgetseminar marts 2015 og i de 3 årlige økonomi- og aktivitetsopfølgninger vil regionsrådet få en status for målopfyldelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At orienteringen om status for sparekataloget tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 20-01-2015

  Indstilling tiltrådt.

   

  Lasse Krull og Kristian Grønbæk Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 04-02-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Pia Tørving, Jørn Lehmann Petersen, Marianne Mørk Mathiesen og Stephanie Lose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-02-2015

  Indstillingen tiltrådt.

  Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/13253
  5. Finanslovens initiativer på sundhedsområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Finanslovsaftalen indebærer tilførsel af 6,5 mia. kr. til sundhedsområdet over perioden 2015-2018. Regionernes andel af midlerne og konditionerne for deres anvendelse er ikke afklaret med Finansministeriet, og det anbefales derfor, at den regionale udmøntning af midlerne sker, når der er klarhed over dette.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regeringen har november 2014 indgået aftale med Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Finansloven for 2015. Aftalen indebærer, at sundhedsområdet over perioden 2015-2018 tilføres i alt 6,5 mia. kr. med følgende fordeling mellem år:

  Mio. kr.

  2015

  2016

  2017

  2018

  I alt

  Sundhedsinitiativer i Finansloven (landstal), drift og anlæg

  622

  1.800

  2.200

  1.900

  6.522

  Med aftalen er regeringens sundhedspolitiske strategi "Jo før - jo bedre" til samlet 5,0 mia. kr. finansieret som forudsat i strategien, jf. vedhæftede bilag. Strategien består af en række initiativer på fem områder, der skal sikre forbedringer for patienter og pårørende de kommende år:

  • Kræft skal opdages tidligere, så flere kan overleve.
  • Kroniske sygdomme opdages tidligere, der skal foreligge klare forløbsplaner, og personer med særlig stor risiko for kroniske sygdomme skal have et sundhedstjek.
  • Den praktiserende læge skal styrkes, herunder skal der etableres sundhedshuse.
  • Kvaliteten skal forbedres ved inddragelse af patienter og pårørende.
  • Kvaliteten i behandlingen forbedres via synlighed og åbenhed om resultater.

  Ved indgåelsen af finanslovsaftalen er yderligere prioriteret 1,5 mia. kr. over de næste fire år til sundhedsområdet med fokus på følgende indsatsområder:

  • Styrket indsats mod overbelægning, herunder afsættes midler til øget kapacitet på medicinske og geriatriske afdelinger.
  • Styrket sundhedsplejeindsats overfor børn af udsatte og sårbare forældre.
  • Løft af kvaliteten på fødeafdelingerne.
  • Borgerrettet forebyggelse, forskning i hormonforstyrrende stoffer samt medicintilskud til kronisk syge.

  Midlerne i aftalen ligger udover den anviste finansiering i økonomiaftalen for 2015, og er således ikke indarbejdet i regionens budget 2015. I løbet af 2015 skal der således ske en regional udmøntning af strategien.

  Midlerne i strategien omfatter indsatsområder, der skal varetages af regioner og kommuner, ligesom der kan være elementer i strategien, der skal varetages af statslige myndigheder. Det gælder f.eks. iværksættelse af nationalt program for ledelse.

  Samtidig er midlerne i strategien øremærket, og midlerne skal således som udgangspunkt anvendes til iværksættelse af nye initiativer og behandlinger eller styrkelse af eksisterende. På nogle indsatsområder er der anført puljefinansiering, andre underlægges særskilt regnskabsmæssig dokumentation (f.eks. tiltag i relation til fødeområdet), mens der for andre indsatsområder ikke nærmere er oplyst, hvordan midlerne frigives og konditionerne for deres anvendelse. Øremærkningen betyder, at de økonomiske udfordringer, der følger af økonomiaftalen for 2015, som udgangspunkt ikke er reduceret med aftalen.

  I forhold til en regional udmøntning af midlerne er det væsentligt at få nærmere oplyst:  

  • Fordelingen af midler mellem regioner, kommuner og staten.
  • Om evt. mindreforbrug som følge af forsinkelser i udmøntningen kan overføres uden budgetlovens sanktioner.
  • Om regionerne kan prioritere økonomien mellem strategiens enkelte dele i forhold til en regional vurdering af aktuel målopfyldelse på området.
  • Om der kan ske overførsel af midlerne mellem drift og anlæg. Eksempelvis kan udvidelsen af den diagnostiske kapacitet betyde udgifter til personale såvel som apparatur. I oplægget er dog alene anvist driftsmidler til formålet.

  Danske Regioner har kontaktet Finansministeriet med henblik på at få klarhed over regionernes andel af midlerne samt konditioner mv. for midlernes anvendelse. Forventningen er, at regeringen vil indgå de nødvendige aftaler med Danske Regioner om de enkelte initiativer foråret 2015.

  Sundhedsdirektøren anbefaler på den baggrund, at udmøntningen af strategien i Region Syddanmark sker i forlængelse af en samlet udmelding fra Finansministeriet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At den regionale udmøntning af midlerne til sundhedsområdet sker i umiddelbar forlængelse af udmelding fra Finansministeriet om konditioner mv. for midlernes anvendelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 20-01-2015

  Indstilling tiltrådt.

   

  Lasse Krull og Kristian Grønbæk Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 04-02-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Pia Tørving, Jørn Lehmann Petersen, Marianne Mørk Mathiesen og Stephanie Lose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-02-2015

  Indstillingen tiltrådt.

  Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/50733
  6. Medicotekniske investeringsmidler 2015
  fold dette punkt ind Resume

  I denne sag anmodes Regionsrådet om at tage stilling til principperne for udmøntning af de afsatte rammer til medicoteknisk apparatur i 2015.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Investeringer i apparatur er et vigtigt bidrag for at skabe grundlag for, at sygehusene løbende kan forbedre produktiviteten, samt fastholde eller forbedre omkostningseffektiviteten. Den teknologiske udvikling skal ligeledes sikres, således at borgerne i Region Syddanmark fortsat ydes en god og effektiv behandling på regionens sygehuse.

  I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 er det vurderet, at der årligt er behov for at afsætte 350 mio. kr. til anskaffelser af apparatur, it mv. Som en følge af uudmøntede rammer for 2014 til it-anskaffelser, er det i 2015 alene vurderet nødvendigt at skaffe finansiering til medicotekniske anskaffelser for 300 mio. kr. Anskaffelser er finansieret med 245 mio. kr. på anlægsbudgettet for 2015, idet de resterende 55 mio. kr. genbevilges fra den medicotekniske ramme for 2014.

  Med henblik på at prioritere behovet for medicoteknisk apparatur på Region Syddanmarks sygehuse i 2015, har administrationen iværksat en ansøgningsrunde til medicoteknisk apparatur. Det indstilles, at denne behovsopgørelse danner grundlag for prioriteringen af midlerne.

  Forslaget indebærer følgende overordnet udmøntning af midlerne til medicoteknisk apparatur 2015:

  Mio. kr.

     2015

  Større medicotekniske anskaffelser 2015 (over 200.000 kr.)

  190,147

  Afledte anlægskonsekvenser af medico-anskaffelser

    15,592

  Lokale investeringsrammer sygehuse mv. (under 200.000 kr.)

    69,261

  Akutpulje

    25,000

  I alt

   300,000

  I prioriteringen indgår strategiske investeringer i laboratorieudstyr, med henblik på at sikre den bedst mulige aftale på investeringer i laboratorieautomatisering samt på driftsudgifter på prøvesvar. Laboratorieanskaffelser udgør samlet 51,519 mio. kr., hvoraf 3,530 mio. kr. forfalder til betaling i 2016. Finansieringen heraf forudsættes tilvejebragt inden for de samlede økonomiske rammer for 2016.

  Med henblik på at understøtte den fremtidige strategi for brug af PET/CT, indgår i prioriteringen for OUH en PET/CT scanner samt en cyklotron, der er nødvendig for at udnytte PET/CT scannerkapaciteten.

  Herudover indgår i prioriteringen en 4-årig rammeaftale på indkøb af diagnostiske monitorer. Indkøbet sikrer en løbende udskiftning og harmonisering på området med henblik på at fastholde en høj billeddiagnostisk kvalitet på sygehusene i Region Syddanmark.

  I forhold til de hidtil anvendte principper for fordeling af medicoteknisk apparatur, som regionsrådet senest tilsluttede sig på mødet den 24. februar 2014, foreslås videreført, at de afsatte midler anvendes til større strategiske anskaffelser og øvrige investeringer. Herudover foreslås, at midlerne anvendes til fælles investeringer med henblik på stordriftsfordele og/eller regional standardisering.

  De kompetencemæssige forhold vedr. den endelige udmøntning af midlerne foreslås ligeledes videreført, således at sundhedsdirektøren bemyndiges til at foretage den endelige udmøntning på baggrund af de vedtagne principper.

  I vedlagte bilag, "Medicotekniske investeringsmidler 2015", er der nærmere redegjort for forslag til principper for udmøntning af de medicotekniske rammer for 2015.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At de beskrevne principper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler godkendes.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til – på baggrund af de godkendte principper – at foretage den endelige udmøntning af midlerne til medicoteknisk apparatur, inkl. afledt anlæg.

  At anskaffelserne finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i 2015 til formålet på 245,0 mio. kr., hvortil kommer genbevilling af 55,0 mio.kr. i uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014, i alt 300 mio. kr. Fordelingen på de enkelte rammer fremgår af sagens bilag.

  Ar der meddeles anlægsbevilling på 157,603 mio. kr. vedr. den afsatte ramme til medicoteknik i 2015, og at rådighedsbeløbene frigives.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 20-01-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 04-02-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Pia Tørving, Jørn Lehmann Petersen, Marianne Mørk Mathiesen og Stephanie Lose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-02-2015

  Indstillingen tiltrådt.

  Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/707
  7. Styrkelse af kapaciteten på det neurofysiologiske område
  fold dette punkt ind Resume

  Der kan med de nuværende prognoser opstå mangel på personalemæssige ressourcer på det neurofysiologiske område i Region Syddanmark inden for en kortere årrække. For at sikre neurofysiologisk kapacitet i regionen, forelægges der nu en sag vedrørende uddannelse af neurologer, med henblik på styrkelse og konsolidering af det neurofysiologiske fagområde i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der kan på det neurofysiologiske fagområde opstå mangel på læger i Region Syddanmark. For nuværende varetages funktionen af to læger på OUH og 2 læger på Vejle Sygehus, begge steder i det neurologiske speciale. Til sammenligning er der alene på Rigshospitalet 9 overlæger og på Århus Universitetshospital 7 overlæger på det neurofysiologiske fagområde. Samtidig er situationen den, at 3 af de 4 neurofysiologer i Region Syddanmark forventes at gå på pension inden for en kortere årrække. Det er ikke muligt at tilvejebringe den fremtidige neurologiske kapacitet udelukkende ved at rekruttere færdiguddannede neurofysiologer. Det er derfor nødvendigt at iværksætte en indsats for at uddanne neurologer til at kunne varetage det neurofysiologiske fagområde.

  Neurofysiologi varetages af neurologer, der gennemgår en 2,5-årig overbygningsuddannelse. Det er derfor nødvendigt at iværksætte en række uddannelsesforløb for at sikre at fagområdet kan opretholdes på sigt i Region Syddanmark. Dette kan bidrage til at opretholde kapaciteten på det neurofysiologiske område i både Region Syddanmark og landet som helhed samt sikre, at der uddannes nye læger til fagområdet, i takt med at de nuværende går på pension.

  Samtidig er det neurofysiologiske område også en forudsætning for varetagelse af en række specialiserede funktioner og derfor afgørende for den videre udvikling af specialiseret behandling i Region Syddanmark (disse funktioner varetages ikke i regi af Sydvestjysk Sygehus, og derfor omfatter indsatsen ikke denne sygehusenhed).

  Uddannelse og rekruttering
  For at styrke det neurofysiologiske område i regionen foreslås det, at der planlægges efter at etablere 3 uddannelsespladser (2 i Odense samt 1 i Vejle), samt at der skabes økonomisk mulighed for at Sygehus Sønderjylland kan ansætte en færdiguddannet neurofysiolog. Sygehus Sønderjylland har fået mulighed for at rekruttere en erfaren neurofysiolog og ved en midlertidig bevillig vil sygehuset kunne skabe fundament for en fremadrettet neurofysiologisk funktion.

  Det vil betyde, at fagområdet styrkes og fremtidssikres både i Odense og Vejle, ligesom der skabes rammer for, at der også tilbydes neurofysiologi i regi af Sygehus Sønderjylland. Der vil således være tale om en generel udvidelse af tilbuddet i Region Syddanmark som helhed.

  Etableringen af en uddannelsesstilling i Vejle forudsætter, at der indgås et samarbejde med den højt specialiserede afdeling på OUH om uddannelsen. Det kan bidrage til, at der sker en tæt koordinering af den samlede uddannelsesindsats i Region Syddanmark på området, ligesom det sikres at kapaciteten styrkes i regionen i uddannelsesperioden.

  Økonomi og finansiering
  Det vurderes at Region Syddanmark anvender godt 1 mio. kr. årligt på neurofysiologiske aktiviteter på sygehuse i andre regioner og private sygehuse. Ved at styrke kapaciteten i Region Syddanmark kan denne udgift potentielt nedbringes. Dertil kan det forhindres, at der sker en stigning i udvisiteringen, når patienter kan få gavn af et lokalt tilbud i Region Syddanmark.

  Der tages udgangspunkt i en gennemsnitslønudgift på 0,786 mio. kr. årligt pr. uddannelsesforløb (2015 niveau). Det givet en samlet udgift på 3,144 mio. kr. årligt, svarende til 7,860 mio. kr. i hele perioden på 2,5 år. Det forventes, at uddannelsesforløbene kan igangsættes i løbet af foråret 2015.

  På baggrund heraf foreslås det, at der gives følgende bevillinger(2015-niveau):

  OUH (2 forløb):             2015: 1,179 mio. kr., fra  2016: 1,572 mio. kr. årligt.

  Sygehus Lillebælt:         2015: 0,590 mio. kr., fra  2016: 0,786 mio. kr. årligt.

  Sygehus Sønderjylland: 2015: 0,590 mio. kr., fra  2016: 0,786 mio. kr. årligt.

  For bevillingerne på OUH og Sygehus Lillebælt gælder, at de kun udmøntes såfremt uddannelsesstillingerne besættes og ophører når uddannelserne er gennemført, samt for Sygehus Sønderjylland, at udmøntningen sker såfremt den planlagte rekruttering gennemføres.

  Det foreslås, at midlerne finansieres af prioriteringspuljen for somatikken.

  Sygehusenes baseline opskrives med 1,287 mio. kr. pr. læge i det tidsrum, hvor der sker central finansiering.

  Det forudsættes, at de respektive sygehusenheder finansierer lønudgifterne til neurofysiologerne inden for sygehusenes egne budgetrammer, når den 2,5-årige uddannelse er afsluttet. Bevillingerne vil gælde fra forløbene starter og derefter 2,5 år frem.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At der med henblik på uddannelse og rekruttering af neurofysiologer bevilliges følgende (på 2015-niveau)fra prioriteringspuljen for somatikken:

  OUH:                             2015: 1,179 mio. kr., fra 2016: 1,572 mio. kr. årligt.

  Sygehus Lillebælt:          2015: 0,590 mio. kr., fra  2016: 0,786 mio. kr. årligt.

  Sygehus Sønderjylland:   2015: 0,590 mio. kr., fra 2016: 0,786 mio. kr. årligt.

  At bevillingerne gælder fra forløbene starter og herefter 2,5 år frem. Det giver en samlet udgift på 3,144 mio. kr. årligt, svarende til 7,860 mio. kr. i hele perioden på 2,5 år. Samt at de respektive sygehusenheder finansierer lønudgifterne til neurofysiologerne inden for sygehusenes egne budgetrammer, når uddannelsesperioden er afsluttet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 20-01-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 04-02-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Pia Tørving, Jørn Lehmann Petersen, Marianne Mørk Mathiesen og Stephanie Lose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-02-2015

  Indstillingen tiltrådt.

  Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/2319
  8. Modul til vækstkurver
  fold dette punkt ind Resume

  Det foreslås, at der frigives midler til anskaffelse af modul til vækstkurver i fødselsmodulet i COSMIC. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På 3/4 af børneafdelinger i Region Syddanmark føres vækstkurver i dag på papir. Dette medfører at pædiaterne er nødt til at sikre, at de har fremfundet de rette blanketter forud for gennemførelse af konsultationer.

  Ved indførelsen af elektroniske vækstkurver i COSMIC, vil det være muligt at behandle og se data på tværs af regionens børneafdelinger.

  Dette medfører:

  • Et hurtigt og forbedret klinisk overblik, idet vækstkurver kan vises med det samme direkte fra COSMIC.
  • En forbedret arbejdsgang for pædiaterne, da målte værdier ikke manuelt skal indtegnes på papirblanketter.
  • En reduktion i risikoen for fejl og utilsigtede hændelser, idet data i vækstkurver plottes automatisk.

  Projektet har et samlet budget på 0,988 mio. kr.

  På regionsrådets møde den 25. februar 2013 er det godkendt, at der afsættes samlet 11,0 mio. kr. til anskaffelse af elektronisk fødselsmodul. Ved behandlingen af sagen blev 1,5 mio.kr. frigivet til køb af licenser. Samtidig blev godkendt, at frigivelsen af de resterende 9,5 mio. kr. skal ske efter politisk godkendelse i regionsrådet, når der foreligger detailplan og budget for projektets gennemførelse. Det er forudsat, at projektet leasingfinansieres.

  Vækstkurver er en del af det oprindelige COSMIC Birth-projekt. Da vækstkurver, som isoleret komponent, umiddelbart kan tages i anvendelse af Region Syddanmark, foreslås det, at projektet finansieres af den afsatte ramme til COSMIC Birth-projektet.

  Sygehus Lillebælt har på nuværende tidspunkt, som det eneste af regionens sygehuse, en elektronisk præsentation af vækstkurver, i deres nuværende EPJ-system, IPJ. Ved gennemførelse af projektet vil Sygehus Lillebælt også være i stand til at vise vækstkurver elektronisk i COSMIC, når de overgår til COSMIC EPJ-systemet i marts 2015, som en del af Region Syddanmarks EPJ-strategi.

  Sundhedsudvalget behandlede sagen på møde den 20. januar 2015. Udvalget tiltrådte indstillingen. Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At der af regionens leasingramme til anskaffelse af fødselsmodul frigives 0,988 mio. kr. til anskaffelse af modul til vækstkurver.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 04-02-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Pia Tørving, Jørn Lehmann Petersen, Marianne Mørk Mathiesen og Stephanie Lose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-02-2015

  Indstillingen tiltrådt.

  Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 14/48074
  9. Status på Dialogmødet 28. februar 2015
  fold dette punkt ind Resume

  Status på planlægningen af indholdet af dialogmøderne som led i Danske Regioners politiske projekt ”Borgernes sundhedsvæsen – Vores sundhedsvæsen”.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Hermed gives status på planlægningen og det foreløbige indhold til dialogmødet, som planlægges afholdt i Lillebæltshallerne i Middelfart 28. februar 2015.

  Formålet med dialogmøderne, der finder sted samtidigt i alle regioner, er at give borgerne mulighed for at komme med input, som kan bruges i det videre arbejde med den nationale handlingsplan ”Borgernes sundhedsvæsen – Vores sundhedsvæsen.”

  På mødet 15. december 2014 godkendte regionsrådet i Region Syddanmark indstillingen om, at det er temaerne Service og Kommunikation, der skal drøftes på dialogmøderne 28. februar 2015.

  Det er Fonden Teknologirådet, der i samarbejde med Danske Regioner og medarbejdere fra hver enkelt region, der står for udviklingen af det fælles koncept, gennemførelse af mødet og afrapportering af mødets resultater på et politisk møde i Danske Regioner få dage efter.

  Konceptet er ikke på plads endnu, men foreløbig er det aftalt, at der ud over selve dialogmødet, skal ske en digital borgerinvolvering via internettet.

  Digital borgerinvolvering
  Ca. 3 uger før dialogmødet åbnes en national digital platform (website), hvor alle borgere inviteres til at fortælle, hvad der er vigtigt for dem, når de skal på sygehuset.

  Indtil videre er det tanken, at borgeren kan skrive et virtuelt ”postkort”, lægge et billede eller måske sende en lille film. Udvalgte bidrag fra det centrale website indgår i et eller andet omfang i selve dialogmødet. Se nærmere beskrivelse i bilaget fra Seismonaut.

  Dialogmøde i Middelfart
  Selve dialogmødet kommer for Region Syddanmarks vedkommende til at finde sted i Lillebæltshallerne i Middelfart.

  Mødet er en dialog mellem 120-160 borgere og medlemmer af regionsrådet. Der er lagt op til at dialogen finder sted i grupper, og elementer fra Region Syddanmarks kommende strategier for patientinddragelse vil indgå i drøftelserne.

  I bilag 2 beskrives dagen og mødets indhold, som det indtil videre er planlagt.

  Sagen har været behandlet i sundhedsudvalget den 20. januar 2015 og i psykiatri- og socialudvalget den 20. januar 2015. Begge udvalg tiltrådte indstillingen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At ovenstående status tages til orientering.

  At den videre opfølgning forankres i sundhedsudvalget og psykiatri- og socialudvalget.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 20-01-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 04-02-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Pia Tørving, Jørn Lehmann Petersen, Marianne Mørk Mathiesen og Stephanie Lose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-02-2015

  Indstillingen tiltrådt.

  Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/11531
  10. Region Syddanmarks frivillighedsstrategi
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmarks frivillighedsstrategi har været i bred offentlig høring. Der er indkommet 27 høringssvar. Generelt er høringssvarene positive og konstruktive, men giver dog anledning til enkelte ændringer.

  Strategien forelægges til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmarks frivillighedsstrategi har været i bred offentlig høring i perioden 28. oktober 2014 til 12. december 2014.

  Der er indkommet 27 høringssvar fra:

  • Kontaktforum for Handicap
  • Sundhedsbrugerrådet
  • Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark
  • Socialpædagogerne, Sydjylland og Lillebælt
  • Dansk Socialrådgiverforening, Region Syd
  • Danske Bioanalytikere, Syddanmark
  • FOA afdelingerne i Region Syddanmark
  • Lægeforeningen
  • FMU, Sygehus Sønderjylland
  • LMU, Center for Senhjerneskade
  • Kræftens Bekæmpelse, Område Syddanmark
  • Røde Kors
  • Palliativt Frivilligt Netværk
  • Landsforeningen SIND, Regionskreds Syddanmark
  • Landsforeningen for PTSD i Danmark
  • Foreningen Det Sociale Netværk
  • NEFOS (Netværket for Selvmordsramte)
  • Birgit Rasmussen, Medlem af brugerrådet i mobilitetsafsnittet på CRS, Region Syddanmark
  • Pårørenderådet for AutismeCenter Region Syddanmark
  • Det præhospitale område, Region Syddanmark
  • Billund Kommune
  • Fanø Kommune
  • Odense Kommune – Center for Civilsamfund
  • Nyborg Kommune
  • Varde Kommune
  • Vejen Kommune
  • Aabenraa Kommune

  Generelt positiv modtagelse

  Frivillighedsstrategien bliver overordnet positivt modtaget. Der synes at være bred opbakning til, at der bliver stigende fokus på inddragelse af frivilliges indsats i den offentlige sektor i de kommende år, og at det derfor er positivt og nødvendigt, at der opstilles klare retningslinjer herfor, så der sikres ordnede og trygge forhold for alle involverede.

  Udkastet karakteriseres som lettilgængeligt og velovervejet, og det kommer godt omkring de problematikker, der er i forbindelse med inddragelse af frivilliges indsats.

  Den overordnede strategi om at inddrage frivilliges indsats, hvor det kan skabe værdi for patienter og borgere, og de syv principper for samarbejdet med frivillige modtages positivt. Særligt fremhæves princippet om, at frivillig indsats er et supplement og ikke en erstatning for den professionelle indsats, samt at medarbejderne skal inddrages, før der iværksættes samarbejde med frivillige. Desuden bakkes der i vidt omfang op om, at inddragelse af frivillige primært skal ske gennem samarbejde med foreninger og organisationer. Også afsnittet, der beskriver de juridiske og forsikringsmæssige forhold, findes generelt relevant og brugbart.

  I det efterfølgende vedlægges bemærkninger og ændringsforslag fra de indkomne høringssvar (Bilag 1). Bemærkningerne er mangeartede, men grupperer sig om følgende temaer:

  Ledelse af frivillige

  Fra flere sider fremhæves ledelsens betydning for inddragelse af frivillige. Både i forhold til målsætningen for den frivillige indsats, ledelsen af frivillige – herunder ophør af samarbejde samt konflikt. Det fremhæves, at der er behov for, at der afsættes ledelsesmæssige ressourcer til dette, og at ledelsen klædes på til opgaven. Dette er præciseret i strategien, som også ses som et redskab for ledelserne. Der vil i forbindelse med implementeringen blive fulgt op på, om der er behov for yderligere tiltag rettet mod ledere.

  Uddannelse af frivillige

  Betydningen af at oplære de frivillige til opgaven fremhæves fra flere sider. Dette gælder både generelle forhold vedrørende hygiejne, tavshedspligt og patientrettigheder, men også den specifikke oplæring på den enkelte afdeling/institution vedrørende særlige forhold som fx sikkerhed omkring udadreagerende borgere. Dette er præciseret i strategien.

  Økonomi

  Det understreges i høringssvarene, at inddragelse af frivillige ikke er gratis.

  Bemærkninger om økonomi omhandler dels de ressourcer, der skal anvendes internt til ledelse, oplæring og supervision af de frivillige, og dels ønskes det fra flere sider, at der kan udbetales fx kørselsgodtgørelse, gives støtte til uddannelse mm.

  Strategien er udformet ud fra den præmis, at inddragelse af frivillige skal ske inden for den eksisterende økonomiske ramme.

  Konkrete opgaver

  I strategien nævnes en række konkrete eksempler på opgaver, frivillige kan varetage. Der gøres opmærksom på, at nogle af disse opgaver i visse tilfælde kan være omfattet af faglige opgaver. Strategien understreger betydningen af, at opgaverne altid drøftes i MED-udvalget, før der indgås samarbejde med frivillige.

  Frivillighedsstrategien er tilrettet på baggrund af høringssvarene (Bilag 2).

  Den reviderede udgave af frivillighedsstrategien samt høringssvarene blev behandlet på møde i Sundhedsudvalget den 20. januar 2015. Sundhedsudvalget tiltrådte at forslag til justeringer på baggrund af høringssvarene indarbejdes i frivillighedsstrategien, og at strategien godkendes. Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  Psykiatri- og socialudvalget behandlede den reviderede udgave af frivillighedsstrategien samt høringssvarene på møde den 20. januar 2015. I udvalget var der forslag til ændringer til strategien, som fremgår af udvalgets beslutning nedenfor. Udvalget tiltrådte i øvrigt, at forslag til justeringer på baggrund af høringssvarene indarbejdes i frivillighedsstrategien, og at strategien godkendes.

  Yderligere initiativer

  Som et opfølgende initiativ i forlængelse af vedtagelsen af frivillighedsstrategien, arbejdes der på et forslag til at omdanne Region Syddanmarks åbenhedspris til en frivillighedspris. Dette med henblik på at skabe opmærksomhed om inddragelse af frivillige og anerkendelse af de frivilliges indsats, samt for at understøtte dialogen og idéudviklingen på det frivillige område. Der vil blive forelagt særskilt sag herom.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At forslag til justeringer på baggrund af høringssvarene indarbejdes i frivillighedsstrategien.

  At de af psykiatri- og socialudvalget foreslåede ændringer indarbejdes i frivillighedsstrategien.

  At frivillighedsstrategien godkendes med de vedtagne ændringer.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 20-01-2015

  Der var følgende forslag til ændringer:

  1. ”Det skal desuden sikres, at inddragelse af frivillige ikke erstatter ansættelser under det rummelige arbejdsmarked, …..” (bør erstattes af skal).
  2. ”Det omgivende samfund” erstattes af ”Lokalområde”.

  Herefter godkendt.

  Ulrik Sand Larsen og Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 04-02-2015

  Forretningsudvalget indstiller til regionsrådet:

  At forslag til justeringer på baggrund af høringssvarene indarbejdes i frivillighedsstrategien

  At de af psykiatri- og socialudvalget foreslåede ændringer indarbejdes i frivillighedsstrategien

  At frivillighedsstrategien godkendes med de vedtagne ændringer

  Pia Tørving, Jørn Lehmann Petersen, Marianne Mørk Mathiesen og Stephanie Lose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-02-2015

  Indstillingen tiltrådt.

  Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/4318
  11. Region Syddanmarks patient- og pårørendepolitik på psykiatriområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmarks nye patient- og pårørendepolitik har været sendt i høring. Der er indkommet 9 høringssvar. Generelt er høringssvarene positive og konstruktive og giver anledning til enkelte ændringer.

  Hermed forelægges høringssvarene samt udkast til den endelige patient- og pårørendepolitik.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den gældende patient- og pårørendepolitik for Psykiatrien i Region Syddanmark er fra 2007. Det er derfor besluttet, at politikken skal revideres. Der er i foråret 2014 udarbejdet et kommissorium for en arbejdsgruppe, der har haft til opgave at revidere patient- og pårørendepolitikken. Arbejdsgruppen påbegyndte arbejdet i maj 2014. Arbejdsgruppens opgave har været at udarbejde et udkast til en revideret patient- og pårørendepolitik, der:

  • Sætter retningen for øget inddragelse af og bedre samarbejde med patienter og pårørende i Psykiatrien i Region Syddanmark.
  • Sikrer en gensidig forventningsafstemning mellem patienter, pårørende og medarbejdere i psykiatrisygehuset.

  Af kommissoriet fremgår endvidere, at det er vigtigt, at politikken bliver et overordnet dokument, der skaber overblik og understøtter igangværende aktiviteter og politikker.

  Der har deltaget fire repræsentanter fra Psykiatrisk Dialogforum samt repræsentanter fra Psykiatrisygehuset i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen har i sit arbejde lagt stor vægt på, hvordan den reviderede patient- og pårørendepolitik bliver omsat i praksis på afdelingerne og i lokalpsykiatrien.

  Høringsudkast til revideret patient- og pårørendepolitik blev godkendt af regionsrådet den 27. oktober 2014, og politikken har været i høring i perioden 28. oktober til 8. december 2014. Der er indkommet høringssvar fra følgende:

  1. Bedre Psykiatri for pårørende
  2. Dansk Socialrådgiverforening
  3. Dansk Sygeplejeråd
  4. Danske Fysioterapeuter
  5. FMU i Psykiatrien i Region Syddanmark
  6. FOA-afdelingerne i Region Syddanmark
  7. Klinisk Etisk Komité
  8. Medarbejdere med brugerbaggrund
  9. Ambassadørkorpset i ”En Af Os”

  Høringssvarene er positive. Flere høringssvar gør opmærksom på, at det er afgørende, at der bliver arbejdet med at realisere politikken i praksis. Der er givet enkelte konkrete forslag til ændringer eller præciseringer, mens der også er givet bemærkninger, der mere har karakter af ønske om opmærksomhedspunkter i den videre implementering af politikken. På baggrund af høringssvarene er indarbejdet enkelte præciseringer og sproglige justeringer i politikken. Der er nu udarbejdet et endeligt forslag til en ny patient- og pårørendepolitik, som også vil blive trykt i en pixi-udgave.

  Der er udarbejdet et udkast til en implementeringsplan for det videre arbejde med politikken, og det er besluttet, at den arbejdsgruppe, der har udarbejdet forslaget til den reviderede patient- og pårørendepolitik, fremadrettet følger arbejdet med at omsætte den nye patient- og pårørendepolitik i praksis. Erfaringerne med den nye patient- og pårørendepolitik forelægges endvidere psykiatri- og socialudvalget en gang årligt i de kommende år, første gang ultimo 2015.

  Forslag til endelig patient- og pårørendepolitik er vedlagt som bilag. Der er i dokumentet ikke muligt at se, hvilke ændringer der er blevet lavet, idet ændringerne beror på ændring af nogle sproglige formuleringer og ikke på det egentlige indhold i politikken.  

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At patient- og pårørendepolitikken for Psykiatrien i Region Syddanmark godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 20-01-2015

  Godkendt.

  Ulrik Sand Larsen og Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 04-02-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Pia Tørving, Jørn Lehmann Petersen, Marianne Mørk Mathiesen og Stephanie Lose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-02-2015

  Indstillingen tiltrådt.

  Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/18315
  12. Udarbejdelse af vækst- og udviklingsstrategien – overordnede mål
  fold dette punkt ind Resume

  Forslag til overordnede mål som grundlag for det videre arbejde med den regionale vækst- og udviklingsstrategi forelægges til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den regionale vækst- og udviklingsstrategis struktur og overordnede fælles mål, er basis for forårets udarbejdelse af den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Alle bidrag til strategiarbejdet skal tilpasses disse rammer for at ramme et slutprodukt, der bliver en sammenhængende helhed.

  Målene skal afspejle visionen ”Det Gode Liv”, og sigte mod optimale vilkår for borgere og virksomheder. Altså viden, ressourcer og relationer udvikles og bruges til værdiskabelse og markering af Syddanmark som et godt sted for både borgere og virksomheder.

  Forslag til overordnede mål sigter på, jf. bilaget, at styrke de tre strategiske dimensioner: Produktivitet, aktivitet og attraktivitet. På hver af de tre dimensioner, foreslås defineret nogle få målbare mål (målindikatorer), så regionens udvikling kan følges hurtigt og overskueligt. Indikatorerne afstemmes med erhvervsbidraget, der udarbejdes i en parallel proces.

  Der lægges op til, at hvert strategibidrag, det vil sige erhverv, uddannelse, infrastruktur, kultur og oplevelser, natur og miljø mm., beskrives i forhold til de overordnede mål. Desuden udarbejdes der tværgående afsnit på henholdsvis yderområder, arbejdsmarked og byregioner. Disse tre afsnit sammenstiller elementer fra de øvrige afsnit for at vise den samlede indsats på disse områder.

  De syddanske udfordringsbilleder blev i sommeren 2014 drøftet i regionsrådet, Vækstforum og KKR. Også strategiens overordnede mål er der nået enighed om med Vækstforums formandskab og det politiske koordinationsudvalg.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At forslag til overordnede mål godkendes som grundlag for det videre arbejde med vækst- og udviklingsstrategien.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 19-01-2015

  Udvalget indstiller, at regionsrådet godkender forslag til overordnede mål som grundlag for det videre arbejde.

  Formanden redegjorde for et godt møde med Vækstforums formandskab den 18. december 2014 om vækst- og udviklingsstrategien samt om et konstruktivt møde med det politiske koordineringsudvalg med kommunerne den 5. januar 2015.

  Formanden oplyste, at den tidligere nævnte inputkonference, der bl.a. skal involvere aktører der ikke har været direkte møder med, ikke havde været mulig datomæssigt den 17. februar 2015 og i stedet flyttes til den 13. april 2015.

  Formanden orienterede om, at erhvervsbidraget, der behandles i Vækstforum i marts 2015, ikke når at komme på Danmarks Vækstråds møde i marts 2015, men først den 18. juni 2015. Af hensyn til sagens væsentlighed accepterede udvalget, at forsøge at flytte udvalgsmødet frem i august for at indhente tid mhp. at få det færdige forslag på regionsrådsmøde i august. Det forudsætter, at Danmarks Vækstråds bemærkninger kan indarbejdes, så Vækstforum kan sende det færdige erhvervsbidrag til udvalget senest den 3. juli 2015. Dette skyldes hensynet til især ekstern grafisk bearbejdning inden ferielukning og indarbejdelse af bidraget i den samlede strategi, så der sikres en helhed.

  Forudsat dette, vil regionsrådet kunne vedtage det endelige forslag med en mindre forsinkelse i februar 2016 i stedet for som planlagt i januar 2016.

  Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 04-02-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Pia Tørving, Jørn Lehmann Petersen, Marianne Mørk Mathiesen og Stephanie Lose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-02-2015

  Indstillingen tiltrådt.

  Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/596
  13. Indstillinger fra Vækstforums Formandskab
  fold dette punkt ind Resume

  Vækstforum har fået mulighed for at give yderligere tillægsbevillinger til en række syddanske projekter fra EU-regionalfonds- og socialfondsprogrammerne 2007-2013, da der på landsplan forventes at komme tilbageløbsmidler fra en række projekter, der ikke kan anvende deres bevilling fuldt ud. Pengene kommer ind i en fælles pulje, som administreres af Erhvervsstyrelsen, og som alle de regionale vækstfora kan indstille projekter til. Ordningen vil kun være gældende i 2015.
   

  Sagerne har været i skriftlig behandling i Vækstforums Formandskab og forelægges nu til beslutning i regionsrådet, men med forbehold for Erhvervsstyrelsens godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Vækstforumsekretariatet har modtaget en henvendelse fra Erhvervsstyrelsen om den samlede anvendelse af EU-midler fra regionalfond- og socialfondsprogrammerne 2007-2013. Disponeringen af midlerne fra disse programmer er aktuelt på 100 %. Ifølge Erhvervsstyrelsen må der dog forventes et vist tilbageløb af strukturfondsmidler fra projekter, der ikke vil kunne anvende deres bevilling fuldt ud. Dette gælder på landsplan og er ikke specifikt for Syddanmark.

  Erhvervsstyrelsen har derfor anmodet de regionale vækstforumsekretariater om at undersøge alle muligheder for at anvende de midler, der falder tilbage. Erhvervsstyrelsen har i denne sammenhæng opfordret Vækstforum til at sende indstillinger på projekter, som vil kunne udnytte en tillægsbevilling inden udgangen af september måned 2015.

  Syddansk Vækstforum har bemyndiget Vækstforums Formandskab til at indstille projekter til bevilling fra EU’s Socialfond og EU’s Regionalfond i den resterende strukturfondsperiode for 2007-13, samt at indstille eventuel medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på maksimalt 1 mio. kr.

  Vækstforums Formandskab har indstillet tillægsbevillinger til 10 igangværende projekter, hvoraf fem af projekterne søger om medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Projekterne er udvalgt på baggrund af en ekstern evaluering af det enkelte projekt samt om projekternes økonomiske forbrug lever op til de gældende budgetter. Det drejer sig om følgende fem projekter:

  • Automation Syd (Auto Syd)
  • International Brainstormers – Elite Knowlegde Performers in Southern Denmark
  • Lån en leder
  • PRO-projektet
  • TEK Innovation

  En beskrivelse af de fem projekter er vedlagt som bilag.

  Det kan ikke forventes, at Erhvervsstyrelsen umiddelbart kan imødekomme alle indstillingerne fra Syddanmark, da de skal konkurrere med indstillinger fra de øvrige Vækstfora. Indstillingerne er således med forbehold for Erhvervsstyrelsens beslutning.

  Med blik på at pengene hurtigst muligt kan komme ud til projekterne og gøre gavn inden ordningen udløber, har sagen været behandlet i forretningsudvalget inden Udvalget for Regional Udvikling orienteres som sagen på møde den 16. februar 2015.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Vedr. Automation Syd (Auto Syd) indstiller Vækstforums Formandskab til regionsrådet:

  At projektet modtager merbevilling fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 på 342.200 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  Vedr. International Brainstormers – Elite Knowlegde Performers in Southern Denmark indstiller Vækstforums Formandskab til regionsrådet:

  At projektet modtager merbevilling fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 på 481.205 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  Vedr. Lån en leder indstiller Vækstforums Formandskab til regionsrådet:

  At projektet modtager merbevilling fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 på 126.010,40 kr. afsat i 2015 – bevillingen kan maksimalt udgøre 2,38 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  Vedr. PRO-projektet indstiller Vækstforums Formandskab til regionsrådet:

  At projektet modtager merbevilling fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 på 99.749,83kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 9,28 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  Vedr. TEK Innovation indstiller Vækstforums Formandskab til regionsrådet:

  At projektet modtager merbevilling fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 på 260.012 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 04-02-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Pia Tørving, Jørn Lehmann Petersen, Marianne Mørk Mathiesen og Stephanie Lose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 16-02-2015

  Til orientering.

  Karsten Uno Petersen, John Lohff og Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-02-2015

  Indstillingen tiltrådt.

  Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/3414
  14. Forslag til tillæg nr. 6 til råstofplan 2012
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har på mødet den 16. december 2013 besluttet at påbegynde planprocessen for 6 tillæg for sand, grus og sten til Råstofplan 2012. På foranledning heraf, anbefales ”Forslag til tillæg nr. 6 for et råstofgraveområde ved Vibæk-Hostrup i Varde Kommune” fremlagt i offentlig høring i 8 uger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionen har til opgave at gennemføre en kortlægning af råstoffer og etablere den overordnede planlægning af den fremtidige indvinding.

  Det skal samtidig sikres, at der er balance mellem behovet for at skabe vækst og udvikling og hensynet til natur, miljø og levevilkårene for befolkningen lokalt, hvor råstofferne udvindes. Råstofplanen er et led i at skabe denne balance.

  Ved udarbejdelsen af Råstofplan 2012, blev det tilstræbt at udlægge graveområder svarende til efterspørgslen på råstoffer i de kommende 24 år (to planperioder) i hvert af delområderne Sønderjylland, Sydvestjylland, Trekantområdet og på Fyn. Råstofplanen viser, at regionen som helhed har ressourcer til at dække behovet i de kommende 24 år, men opgørelsen for de 4 delområder viser også, at ressourcerne er meget skævt fordelt.

  Som følge af dette, er der i råstofplanens retningslinjer åbnet for at udarbejde tillæg til råstofplanen i de dele af regionen, hvor der forudses en mangelsituation.

  Området

  Billum Vognmandsforretning, ejeren af matr.nr. 2z og 4f Vibæk By, Alslev, har foreslået at udlægge et nyt graveområde på 24,55 ha på dele af de to matrikelnumre.

  Forekomsten består af kvartssand, der er anvendeligt f.eks. som betontilslag.

  Området ligger ud til landevejen mellem Varde og Esbjerg 5 km sydvest for Varde. Området anvendes i dag som landbrugsjord. Det meste af det ansøgte areal ligger indenfor råstofinteresseområdet ved Hostrup.

  I Sydvestjylland og i Trekantområdet er der et behov for yderligere graveområder til sikring af råstofforsyningen. Administrationen vurderer, at det ansøgte kan medvirke til at dække efterspørgslen efter kvartssand i det sydvestjyske område.

  Der skal tages hensyn til en sø på et fredet areal, der grænser op til råstofgraven. Derudover er der få andre sektorinteresser inden for det ansøgte areal, og der er relativt stor afstand til nærmeste samlede bebyggelse.

  Administrationen vurderer, at de miljømæssige gener og risici ved råstofindvinding kan imødekommes med vilkår for indvinding og efterbehandling. Det vurderes, at det kan sikres, at søen på det fredede areal ikke påvirkes.

  Administrationen har udarbejdet en strategisk miljøvurdering for forslaget til graveområde, der svarer til det ansøgte. Resultatet er beskrevet i vedlagte forslag til plantillæg.

   

  Planprocessen

  Proceduren for et råstofplantillæg følger samme proces som udarbejdelsen af råstofplanen: Før udarbejdelsen af et forslag til råstofplantillæg, skal regionsrådet indkalde idéer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet. Denne for-høring blev gennemført fra 17. december 2013 til 26. februar 2014.

  Herefter udarbejder regionsrådet et forslag til råstofplantillæg. Det er først i denne fase, at hensyn til andre interesser afvejes.

  Administrationens udkast til dette forslag til plantillæg fremlægges nu for regionsrådet. Hvis regionsrådet vedtager forslaget, skal det fremlægges i offentlig høring i 8 uger. Samtidig med offentliggørelse vil forslaget blive udsendt til partshøring hos lodsejere, der har ejendomme indenfor det planlagte graveområde og beboere i nærmeste boliger.

  På baggrund af høringssvarene foretages evt. ændringer i forslag til råstofplantillæg, hvorefter regionsrådet beslutter, om det justerede forslag til råstofplantillæg skal vedtages endeligt.

  Afgørelsen i regionsrådet kan påklages til Miljø- og Naturklagenævnet, dog kun vedrørende retlige forhold.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At forslag til tillæg nr. 6 til Råstofplan 2012 for et graveområde ved Vibæk-Hostrup i Varde Kommune udsendes i offentlig høring i 8 uger.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 15-01-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Mette Bossen Linnet og Ulrik Sand Larsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 04-02-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Pia Tørving, Jørn Lehmann Petersen, Marianne Mørk Mathiesen og Stephanie Lose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-02-2015

  Indstillingen tiltrådt.

  Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/21747
  15. Dybbøl 2014 - afsluttende afrapportering
  fold dette punkt ind Resume

  Da 150-året for Slaget ved Dybbøl nu er overstået, gives der en samlet afrapportering for de afholdte aktiviteter i 2014.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet nedsatte på sit møde den 30. januar 2012 Syddansk Dybbøl-Forum og udpegede regionsrådsformanden som formand herfor. Syddansk Dybbøl-Forum fik til opgave at rådgive regionsrådet om en grænseoverskridende, fremadrettet og vækstorienteret markering af 150-året for Krigen i 1864 og Slaget ved Dybbøl. Regionen påtog sig samtidig en koordinerende rolle i forhold til markeringen og nedsatte til dette formål et sekretariat.

  På baggrund af Syddansk Dybbøl-Forums idéer og prioriteringer, og regionsrådets beslutning på mødet den 23. april 2012, blev der planlagt en stort anlagt officiel markering 18. april 2014, og udviklet et grænseoverskridende INTERREG-projekt ”Dybbøl 2014” med Region Syddanmark (leadpartner), delstaten Slesvig-Holsten, Industri- og handelskammeret i Flensburg og Udviklingsråd Sønderjylland som projektpartnere.

  Regionsrådet afsatte til formålet 1 mio. kr. ved budgetforliget for 2012, 2.166.900 til to konkrete projekter, 3. mio. kr. ved budgetforliget for 2013 og 2 mio. kr. ved budgetforliget for 2014 af de strategiske kulturmidler 2012-14 til markering af Dybbøl 2014. I alt 8.166.900 kr.

  Pga. den store medieinteresse valgte direktionen endvidere at afsatte 500.000 kr. af brandingpuljen til ansættelse af ½ årsværk i forbindelse med kommunikationen omkring Dybbøl 2014.

  I samarbejde med Sønderborg Kommune, Hærens Sergentskole, Sct. Marie Kirke, Sønderjyllands Symfoniorkester samt diverse aktører stod Region Syddanmark i spidsen for den officielle markering 18. april 2014. Programmet for dagen var bl.a. en militær ceremoni ved Krigergravene, en civil ceremoni i Kongeskansen, en mindegudstjeneste i Sct. Marie Kirke og en event om aftenen i Alsion. Der deltog ca. 200 officielle gæster på dagen. Politiet har vurderet, at der deltog ca. 15.000 borgere i markeringen. Der var akkrediteret ca. 100 mediefolk fra Danmark og Tyskland. Kommunikationsindsatsen og effekterne heraf fremgår af vedlagte bilag med overblik over aktiviteter.

  En del af regionsrådets midler er anvendt til medfinansiering af førnævnte INTERREG-projektet ”Dybbøl 2014”. Projektet lancerede en hjemmeside www.dybboel2014.dk med en fælles landsdækkende og grænseoverskridende kalender over aktiviteter i anledningen af Dybbøl 2014.

  Derudover arrangerede projektet et grænseoverskridende Erhvervsmøde, Ungdomsmøde og Kulturmøde, som hver især indeholdt en række aktiviteter, der skulle sikre en fremadrettet fortælling om den dansk-tyske region, sætte fokus på de nuværende dansk-tyske relationer og den dansk-tyske regions potentiale, og styrke den gensidige forståelse og samarbejdet hen over grænsen. Projektet, der havde et samlet budget på ca. 5,77 mio. kr., afsluttes 31. januar 2015.

  ”Dybbøl 2014”-projekts ungdomsmøde ”jUNG zuSAMMEN” omfattede konkret afholdelsen af et højskoleophold for 80 danske og tyske unge på Højskolen Østersøen i Aabenraa og Nordsee Akademi i Leck. Her fik de unge i alderen 18-26 år et indblik i den dansk-tyske region og udviklede deres bud på visioner for regionens fremtid. Visionerne blev fremlagt for inviterede danske og tyske politikere ved et ungdomsparlament, der blev afholdt i Landdagen i Kiel den 31. juli 2014. Der henvises til vedlagte bilag om opfølgning på jUNG zuSAMMEN.

  På baggrund af en indstilling fra udvalget for dansk-tysk samarbejde besluttede regionsrådet den 15. december 2014 støtte en videreudvikling af Ungdomsmødet jUNG zuSAMMEN i 2015 og 2016.

  Den officielle markering af Slaget ved Dybbøl 18. april og et udvalg af de mange aktiviteter, der er arrangeret i forbindelse med 150-året, dokumenteres med en bog, som er støttet af regionsrådet og forventes udgivet ultimo februar 2015.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 21-01-2015

  Indstillingen tiltrådt.

  Karsten Uno Petersen og Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 04-02-2015

  Til orientering.

  Pia Tørving, Jørn Lehmann Petersen, Marianne Mørk Mathiesen og Stephanie Lose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-02-2015

  Til orientering.

  Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/42483
  16. Rammeprogram for studietur til Canada
  fold dette punkt ind Resume

  Der fremlægges forslag til rammeprogram for en studietur til Canada med fokus på bl.a. koordinering af og samarbejde om sundhedsydelser, samt brugen af velfærdsteknologiske løsninger i sundhedsvæsenet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet forslag til rammeprogram for en studietur til Canada med fokus på:

  • Introduktion til det nationale og regionale canadiske sundhedsvæsen med fokus på koordinering af og samarbejde om sundhedsydelser på tværs af parterne.
  • Patientinddragelse.
  • Brugen af telemedicinske og velfærdsteknologiske løsninger i sundhedsvæsenet.

  Geografisk vil turen være centreret om byerne Ottawa og Toronto.

  Turen forventes at finde sted fra søndag den 6. september til lørdag den 12. september 2015.

  Det skønnes, at studieturen inkl. flybilletter, intern transport i Canada, hotelovernatning, måltider, gaver mv. vil få en personpris på cirka 18.300 kr.

  Det bemærkes, at vedlagte rammeprogram er udarbejdet med inspiration i en studietur, som Region Midtjyllands udvalg vedr. nære sundhedstilbud gennemførte i 2013. Herudover bemærkes, at rammeprogrammet er udarbejdet med forbehold for, at der endnu ikke er foretaget bestillinger eller truffet endelige aftaler om besøget.

  Der vil inden for kort tid blive efterspurgt foreløbige tilmeldinger til studieturen blandt regionsrådets medlemmer med henblik på at skabe et overblik over tilslutningen til turen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At økonomioverslag og rammeprogram godkendes som udgangspunkt for det videre planlægningsarbejde.

  At de regionsrådsmedlemmer, der deltager i studierejsen anmodes om deltagelse heri, jfr. den kommunale styrelseslov § 16, stk. 1, litra f, jfr. stk. 5.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 16-12-2014

  Studietur til Canada anbefales overfor Regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen stemte imod.

  Poul Sækmose og William Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 04-02-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet. Vibeke Syppli Enrum kunne ikke anbefale indstillingen.

  Pia Tørving, Jørn Lehmann Petersen, Marianne Mørk Mathiesen og Stephanie Lose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-02-2015

  Indstillingen tiltrådt med 37 stemmer for (Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Holger Gorm Petersen) og 3 stemmer imod (Enhedslisten og Liberal Alliance).

  Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/2233
  17. Program for studietur til København og Sverige
  fold dette punkt ind Resume

  Der forelægges hermed et program for studietur til København og Sverige i perioden 13.-15. april 2015 til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet program for studietur til København og Sverige 13. - 15. april 2015 med fokus på ligestilling.

  Program for studieturen er vedlagt. Der kan forekomme justeringer.

  I programmet er der fokus på ligestilling, dels i forhold til regionens rolle som leverandør af kerneydelser til borgerne (f.eks. ulighed i sundhed), og dels i forhold til regionens rolle som arbejdsgiver. Der planlægges besøg hos Ligestillingsministeriet, Københavns Kommune, Malmø Stad og Gøteborg Stad med henblik på indhentning af erfaringer med arbejdet med ligestilling og ligestillingsvurderinger hos de pågældende, inspiration til arbejdet med ligestilling i Region Syddanmark i de kommende år samt videndeling.

  Det skønnes at studieturen inkl. Bustransport, hotelovernatning, måltider samt diverse vil få en personpris på ca. 8.000 kr.

  Ligestillingsudvalget har behandlet forslag om studietur på møde 29. september 2014 og får forelagt program for turen på møde 16. februar 2015.

  Der vil kort efter behandlingen i regionsrådet blive efterspurgt tilmeldinger til studieturen blandt regionsrådets medlemmer.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At program og økonomioverslag godkendes.

  At de regionsrådsmedlemmer, der deltager i studieturen anmodes om deltagelse heri, jf. den kommunale styrelseslov § 16, stk. 1, litra f, jf. stk. 5.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 04-02-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Pia Tørving, Jørn Lehmann Petersen, Marianne Mørk Mathiesen og Stephanie Lose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-02-2015

  Indstillingen tiltrådt med 37 stemmer for (Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Holger Gorm Petersen). 1 stemte imod (Liberal Alliance), mens 2 undlod at stemme (Enhedslisten).

  Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/1695
  18. Orientering om ansættelser og afskedigelser af direktører, sygehusledelser og centerledere
  fold dette punkt ind Resume

  Der orienteres i denne sag om ansættelser og afskedigelser af direktører, sygehusledelser og centerledere i januar måned 2015, jf. tidligere beslutning herom.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet har besluttet, at regionsrådet og forretningsudvalget skal orienteres om ansættelser og afskedigelser af direktører, centerledere og direktører i sygehusledelserne.

  I januar måned 2015 er der sket følgende ansættelse:

  • Niels Nørgaard Pedersen er ansat som administrerende sygehusdirektør på Odense Universitetshospital pr. 1. marts 2015.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 04-02-2015

  Til orientering.

  Pia Tørving, Jørn Lehmann Petersen, Marianne Mørk Mathiesen og Stephanie Lose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-02-2015

  Til orientering.

  Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/5822
  19. Sag efter anmodning fra Dansk Folkepartis gruppe
  fold dette punkt ind Resume

  Dansk Folkepartis gruppe i regionsrådet har anmodet om at få nærværende sag optaget på regionsrådets dagsorden, jf. den kommunale styrelseslovs § 11.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På vegne af Dansk Folkeparti genfremsættes ønske om at oprette en privat fødeklinik i Region Syddanmark, som en 4-årig forsøgsordning.

  Da der er kommet nye forudsætninger for at etablere en privat fødeklinik, siden budgetforhandlingerne for 2015, tillader Dansk Folkepart sig herved at genfremsætte ønsket om at etablere en 4-årig forsøgsordning med etablering af en privat fødeklinik i Region Syddanmark.

  Et af argumenterne var, at der skulle spares på fødeområdet i budget 2015, efterfølgende har regeringen bevilliget penge gennem satspuljen til fødeområdet.

  Det drejer sig om ca. 6 mio. kr. i 2015 og ca. 14 mio. kr. i 2016 og frem.

  Nogle af disse midler anmoder Dansk Folkeparti om at få ansøgt, og anvendt på dette 4- årige forsøg.

  Med hensyn til bekymring om patientsikkerheden, så har Sundhedsstyrelsen lige afsluttet en langvarig proces, netop om patientsikkerhed på den private fødeklinik i Region Sjælland, og har hermed konkluderet, at patientsikkerheden er tilfredsstillende.

  Dansk Folkeparti regner med, ud fra de ændrede forudsætninger, at kunne søge opbakning til forslaget blandt de øvrige forligspartier.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-02-2015

  Sagen blev trukket og genforelægges regionsrådet, når der er kommet retningslinjer for anvendelsen af de på finansloven afsatte midler til forbedring af kvaliteten på fødeområdet. 

  Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/5815
  20. Sag efter anmodning fra Enhedslistens gruppe
  fold dette punkt ind Resume

  Enhedslistens gruppe i regionsrådet har anmodet om at få nærværende sag optaget på regionsrådets dagsorden, jf. den kommunale styrelseslovs § 11.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Boykot af varer fra israelske bosættelser på Vestbredden

  Israels besættelse af den palæstinensiske Vestbred og de israelske bosættelser er ulovlige i henhold til folkeretten. Den danske regering fraråder engagementer eller aktiviteter, der finder sted i bosættelserne eller som er rettet mod at begunstige bosættelserne. Derfor bør Region Syddanmark boykotte varer og tjenesteydelser, som produceres i bosættelser.

  Forslag:

  Administrationen sikrer, at regionens leverandører i kommende kontrakter og indkøb garanterer, at varerne eller tjenesteydelserne ikke er produceret i de israelske bosættelser på Vestbredden.

  Baggrund

  Økonomi og indenrigsministeren har i et svar til Enhedslisten tilkendegivet, at kommunerne gerne må boykotte de israelske bosættelser.

  Bilag: Se flg. links:

  http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/kou/spm/16/svar/1175798/1426586.pdf

  http://www.ft.dk/samling/20131/vedtagelse/V13/index.htm

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-02-2015

  Regionsrådet besluttede at bede administrationen om at belyse, om den foreslåede boycott af varer og tjenesteydelser produceret på i de israelske bosættelser på Vestbredden vil være juridisk holdbar, herunder om det vil være juridisk holdbart at boycotte varer fra andre områder af verden. For beslutningen stemte 31 (Venstre, Socialdemokraterne, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance). 6 stemte imod (Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Holger Gorm Petersen).  

  For et forslag fra Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om at regionen ikke anvender Ryan Air stemte 4 (Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti). 28 stemte imod (Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Poul-Erik Svendsen, Karsten Uno Petersen, Jørn Lehmann Petersen, Poul Andresen, Pierre Topaz, Andrea Terp og Holger Gorm Petersen ). 6 undlod at stemme (Liberal Alliance, Pia Tørving, William Jensen, Simon Hempel-Jørgensen, Meho Selman og Peter Christensen). Forslaget var dermed bortfaldet.

  Poul Sækmose, Bente Gertz og Susanne Eilersen deltog ikke i sagens behandling. Poul-Erik Svendsen var fraværende under afstemningen om beslutningen vedr. videre håndtering af forslaget om boycott af varer fra israelske bosættelser på Vestbredden.


  Sagsnr.
  21. LUKKET - meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 31-03-2015
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring