Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Regionsrådet - Referat - 26. januar 2015

Mødedato
26-01-2015 kl. 15:00 - 18:00
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Carl Holst, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Thies Mathiasen, O
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Bente Gertz, A
 • Poul Andersen, A
 • Pierre Topaz, A
 • William Jensen, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Meho Selman, A
 • Peter Christensen, A
 • Andrea Terp, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Lasse Krull, C
 • John Lohff, C
 • Poul Sækmose, C
 • Karsten Hønge, F
 • Hans Winther, F (midlertidigt for Ida Damborg)
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Susanne Eilersen, O
 • Holger Gorm Petersen, løsgænger
 • Peter Kofod Poulsen, O
 • Stephanie Lose, V
 • Bo Libergren, V
 • Preben Jensen, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Sonny Berthold, V
 • Carsten Abild, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Tage Petersen, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Peder Hvejsel, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Herdis Hanghøi, V
 • Jens Møller, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Mikkel Andersen, Ø

 • Afbud
   
 • Carl Holst, V - Henning Ravn stedfortræder
 • Jørn Lehmann Petersen, A - Vibeke Hejnfelt stedfortræder
 • Poul Sækmose, C - Niels Christiansen stedfortræder

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Temadrøftelse: Smart Kompetenceudvikling
  2. Region Syddanmarks godkendelse af sundhedsaftalen 2015-2018
  3. Idéoplæg om sikring mod stråling fra gammaceller på Klinisk Immunologisk Afdeling på OUH
  4. Specialsygehus Sønderborg: Ny restaurant og flytninger forbundet med indflytningen af lokalpsykiatrien
  5. Rigsrevisionens notat om Elektronisk Patient Journal (EPJ)
  6. Region Syddanmarks Forskningspulje 2014
  7. Justering af budgettet for social og specialundervisning
  8. Kapacitet på de almene gymnasier og hf-udbydere 2015
  9. Udtalelse om udbud af IB-uddannelser
  10. Indstillinger fra Vækstforums Formandskab
  11. Afrapportering fra fact-finding-besøg i Japan 2014
  12. Garanti om jobtilbud
  13. Opdatering af regelsættet om økonomiske ydelser
  14. Valg af konsulentfirma til analyse vedr. organisering af den øverste ledelse
  15. Danske Regioners Generalforsamling 2015
  16. Regionsrådets budgetseminar i marts 2015
  17. Indstilling af medlem og suppleant til Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning i sygehusvæsenet
  18. Udpegning af nyt medlem til INTERREG 4A-Udvalg
  19. LUKKET PUNKT: Meddelelser


  Sagsnr. 14/24702
  1. Temadrøftelse: Smart Kompetenceudvikling
  fold dette punkt ind Resume
   

  I regi af projektet Smart Vækst og Velfærd er det besluttet at tage projektets 7 spor op som politiske temadrøftelser i Regionsrådet. Det 4. spor, der tages op, er Smart Kompetenceudvikling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet igangsatte på mødet den 25. august 2014 projektet Smart Vækst og Velfærd. Projektet skal medvirke til at skabe bedre velfærd for færre penge ved at udvikle og anvende nye og smartere løsninger indenfor regionens opgaveområder. Ambitionen er, at Region Syddanmark skal være et innovativt foregangseksempel i en national kontekst.

  Projektet er forankret i regionsrådet således, at de 7 spor i projektet behandles ét for ét som temadrøftelser, så de politiske sigtelinjer for hvert enkelt spor er klare. Det fjerde spor, der tages op til drøftelse, er Smart Kompetenceudvikling.

  Gennem de seneste år er der sket en stor udvikling i kommuner og regioner såvel på sundhedsområdet som på det sociale område. Dette er sket bl.a. på baggrund af kommunalreformen, den demografiske udvikling og økonomiske udfordringer. Udviklinger der har stimuleret behovet for at finde nøglen til bedre og billigere velfærd.

  Det er bl.a. et paradigmeskifte, hvor fokus ændres fra at se på velfærd som noget, vi leverer til borgerne, til at se velfærd som noget, vi skaber sammen med borgerne og mange andre.

  Det betyder, at det er vigtigt, at vi ser på hvordan medarbejderne i højere grad kan blive aktive medspillere, og hvordan vi sikrer kompetenceudvikling af medarbejderne i den igangværende omstilling af velfærdssamfundet.

  Sporet Smart Kompetenceudvikling handler om, hvordan Region Syddanmark på nye, smarte og effektive måder kan understøtte de udfordringer, som medarbejderne møder, og som kalder på nye indsatser og kompetencer.

  Regionsrådets drøftelse indledes af et kort oplæg.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-01-2015
   

  Punktet blev drøftet. De faldne bemærkninger indgår i det videre arbejde med Smart Kompetenceudvikling.

  Carl Holst, Jørn Lehmann Petersen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. Henning Ravn, Vibeke Hejnfelt og Niels Christiansen deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 13/1347
  2. Region Syddanmarks godkendelse af sundhedsaftalen 2015-2018
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt et forslag til sundhedsaftale for perioden 2015-2018. Forslaget forelægges hermed til politisk godkendelse i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sundhedskoordinationsudvalget godkendte den 17. december 2014 et forslag til sundhedsaftale med nogle enkelte bemærkninger, der efterfølgende er indarbejdet i aftaleteksten. Sundhedsaftalen, der efter sundhedslovens § 205 skal indgås mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen, vil være gældende i perioden 2015-2018.

  Aftalens hovedindhold

  Forslaget til sundhedsaftale rummer både en politisk og en administrativ del. Den politiske del beskriver vision, principper, målsætninger og udviklingsområder med udgangspunkt i tre hovedmål og tre principper.

  Hovedmålene er:

  • sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren;
  • sundhed for alle;
  • sundhed med sammenhæng.

  Principperne er:

  • vi vil prioritere vores indsatser skarpt;
  • vi vil se borgeren som et helt menneske, der har indflydelse på sit eget forløb;
  • vi vil udnytte Region Syddanmarks styrkeposition på det velfærdsteknologiske område.

  Den administrative del omhandler en række tværgående temaer (kvalitet, økonomi samt velfærdsteknologi og telemedicin) og de obligatoriske indsatsområder (forebyggelse, behandling og pleje samt genoptræning og rehabilitering). Hertil kommer et kapitel med aftaler om specifikke målgrupper samt afslutningsvis et kapitel om implementering og organisering.

  Høringen

  Regionsrådet drøftede senest sundhedsaftalen den 29. september 2014 ved behandlingen af Region Syddanmarks høringssvar vedrørende det aftaleudkast, som var i høring i perioden 19. august - 6. oktober 2014. Der indkom i alt 32 høringssvar, der kan ses her: http://www.regionsyddanmark.dk/wm450133. Hovedtendensen i svarene var, at:

  • aftalen er et fornuftigt grundlag for de næste fire års samarbejde;
  • aftalen er ambitiøs;
  • aftalen har fokus på de vigtige udfordringer i det tværsektorielle sundhedssamarbejde i regionen.

  Ændringer i forhold til høringsudgaven

  Høringssvarene gav anledning til præciseringer og justeringer, herunder sproglige. En del af bemærkningerne var ikke direkte relateret til teksten i sundhedsaftalen, men væsentlige i forhold til den efterfølgende udarbejdelse og implementering af samarbejdsaftaler på nærmere afgrænsede områder. Bemærkningerne vil indgå i dette arbejde.

  Af indholdsmæssige ændringer/præciseringer i selve sundhedsaftalen skal opmærksomheden særligt henledes på: 

  • Der er indsat et nyt afsnit 2.1 om ”Forebyggelse”.
  • I afsnit 3 om ”Mål” er det i målsætningen ”Vi undersøger årsager til dårlig mental sundhed, herunder blandt børn og unge” præciseret i succeskriteriet, at der på baggrund af kortlægningen sættes konkrete mål for reduktion i andelen af unge med dårligt mentalt helbred.
  • Der er indsat et nyt afsnit 3.2 om ”Nationale mål fra økonomiaftalerne”.
  • I afsnit 4 om ”Udvikling” er det præciseret, at der primo 2015 udarbejdes en nærmere beskrivelse af, hvad der kendetegner projekter i udviklingsaftalen, hvordan de initieres, følges og hvad kriterierne for nye projekter er.
  • I afsnit 4.2.4 om ”Fastholdelse i job og uddannelse” er der beskrevet et udviklingsprojekt for mennesker med funktionelle lidelser og/eller lidelser i bevægeapparatet.
  • I afsnit 4.2.5 om ”Mental sundhed” er det tilføjet, at der skal undersøges mulige metoder til at belyse udfordringerne i målgruppen 0-16-årige.

  Den videre proces
  Efter godkendelse i regionsråd og kommunalbestyrelser skal sundhedsaftalen indsendes til Sundhedsstyrelsens godkendelse senest den 31. januar 2015. Ifølge bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler har Sundhedsstyrelsen herefter seks uger til at godkende aftalen eller gøre indsigelse.

  Sundhedssamordningsudvalget behandlede forslaget til sundhedsaftale 2015-2018 på møde den 13. januar 2015. Udvalget tiltrådte indstillingen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forslaget til sundhedsaftalen 2015-2018 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-01-2015
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-01-2015
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Carl Holst, Jørn Lehmann Petersen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. Henning Ravn, Vibeke Hejnfelt og Niels Christiansen deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/46323
  3. Idéoplæg om sikring mod stråling fra gammaceller på Klinisk Immunologisk Afdeling på OUH
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er udarbejdet ideoplæg om sikring mod gammastråling i Klinisk Immunologisk Afdeling (KIA) på OUH.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sundhedsstyrelsen, Statens Institut for Strålebeskyttelse (SIS) finder, at Klinisk Immunologisk Afdelings to anlæg med gammaceller for blodbestråling ikke er tilfredsstillende sikret. De to gammaceller er i dag placeret to forskellige steder på 1. sal i bygning 1 på OUH.

  Derfor er der udarbejdet idéoplæg for, hvordan der kan ske sikring mod stråling fra gammacellerne.

  Det indbefatter, at der i fremtiden vil blive placeret to anlæg ved siden af hinanden i et nyt sikret rum omgivet af betonvægge og - dæk.

  De skønnede byggeomkostninger udgør ekskl. moms 1.135.000 kr. Heri indgår rådgiverhonorar på 100.000 kr. Skøn over fordelingen af udgifter er vist nedenfor.

  Tabel 1. Oversigt over budget til sikring mod stråling fra gammacellerne

  Beskrivelse

  Budget

  Håndværkerudgifter

           680.000 kr.

  Diverse

   245.000 kr.

  Uforudseelige udgifter

   110.000 kr.

  Rådgiverhonorar

   100.000 kr.

  Samlede udgifter

   1.135.000 kr.

  Opgaven vil blive igangsat primo februar 2015, og vil skønsmæssigt kunne være gennemført i uge 16 i 2015.

  Arbejdet udbydes i fagentrepriser i underhåndsbud.

  En mere detaljeret beskrivelse af byggeopgaven er givet i ideoplæg af 29. oktober 2014, som er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At det fremsendte idéoplæg godkendes som grundlag for planlægning, projektering af udbud af projektet.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2015 på 1,135 mio. kr. (indeks 133,9) til projektet, finansieret af prioriteringspuljen (anlæg).

  At der meddeles anlægsbevilling på 1,135 mio. kr. (indeks 133,9) til projektet.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultat inden for den meddelte anlægsøkonomi.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 09-12-2014
   

  Indstilling tiltrådt.

   

  Herdis Hanghøi og Poul-Erik Svendsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-01-2015
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-01-2015
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Carl Holst, Jørn Lehmann Petersen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. Henning Ravn, Vibeke Hejnfelt og Niels Christiansen deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/32837
  4. Specialsygehus Sønderborg: Ny restaurant og flytninger forbundet med indflytningen af lokalpsykiatrien
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der forelægges to anlægssager til godkendelse, som begge er en del af generalplanen for Sygehus Sønderjylland, Specialsygehus Sønderborg. Det drejer sig om ny restaurant til 10,9 mio. kr. og flytninger forbundet med indflytningen af lokalpsykiatrien til 1,5 mio. kr.

  Projekterne planlægges gennemført i 2015.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte den 17. december 2012 helhedsplanen for Specialsygehus Sønderborg. Af helhedsplanen fremgik, at specialsygehusets funktioner skal samles og huses på 31.047 m². Planen indeholdt desuden en tegning over bygninger, som bliver disponible, når specialsygehuset er fuldt gennemført. Samtidig bevilgede regionsrådet 5 mio. kr. til rådgivning til tre fremrykkede anlægsprojekter (sammedagskirurgi, intensiv og restaurant), som en opstart på etableringen af specialsygehuset.

  Projektet sammedagskirurgi er gennemført. Intensiv-projektet er udskudt til gennemførelsen af selve hovedprojektet, og indgår derfor ikke længere i de fremrykkede projekter. I nærværende sag forelægges resumé af byggeprogram for restaurant-projektet med henblik på at få igangsat det sidste af de fremrykkede projekter.

  Endvidere forelægges i nærværende sag et idéoplæg vedrørende en intern rokade af sygehusfunktioner på sygehuset i Sønderborg. Rokaden har til formål at tømme bygning E og F på sygehuset i Sønderborg og flytte funktionerne til nye lokaler på sygehuset. Bygning E og F overdrages herefter til lokalpsykiatrien i 2015, idet bygningerne er en del af de disponible bygninger i helhedsplanen. Budgettet til denne rokade blev afsat i forbindelse med regionsrådets godkendelse af budget 2015.   

  Restaurant
  Restaurantprojektet er i overensstemmelse med den godkendte helhedsplan, og den bliver placeret ved hovedindgangen. Formålet med projektet er at implementere et nyt bespisningskoncept på specialsygehuset i Sønderborg. Bespisningskonceptet omhandler let tilgængelig og varieret mulighed for bespisning 24 timer i døgnet. Maden skal ses som en del af patientens behandling, og der skal derfor være et à la carte tilbud med bred mulighed for at servere den rette mad til den rette patient på det rette tidspunkt. Hertil kommer, at der skal være tilbud om sunde og fleksible måltider imellem hovedmåltiderne, samt at personale, pårørende og mødegæster skal have mulighed for at købe mad 24 timer i døgnet. Bespisningskonceptet er implementeret på sygehuset i Aabenraa.

  Ombygningerne til restaurant og køkkenfunktion dækker et areal på 750 m² brutto. Arealerne blev tidligere anvendt af neonatal-afdelingen, der flyttede til Aabenraa i oktober 2014. Arealerne er derfor indrettet som sengeafsnit og skal ombygges til restaurant og køkken. Ifølge tidsplanen skal projektet gennemføres i 2015 og ibrugtages i 3. kvartal 2015.

  Når den nye restaurant står færdig, nedlægges nuværende café, personalekantine og køkken, dog ikke produktionsfunktionen.  

  Udgifterne til ombygning samt inventar er beregnet til 10,9 mio. kr., og der ansøges om anlægsbevilling hertil. Endvidere er der udgifter til rådgivning på 0,7 mio. kr., som regionsrådet bevilgede anlægsbevilling til i december 2012. Projektet foreslås finansieret af det afsatte budget til generalplanen for Specialsygehus Sønderborg i 2015.

  Intern rokade: Flytninger forbundet med indflytning af lokalpsykiatrien
  I forlængelse af Familiecentrets flytning fra Sønderborg til Aabenraa i oktober 2014 og administrationens flytning fra Sønderborg til Aabenraa i januar 2015 er det blevet muligt at flytte sygehusfunktionerne fra bygning E og F til primært de ledige lokaler i tårn 30, hvor Familiecentret var placeret, og til den tidligere administrationsbygning. Museum Sygehus Sønderjylland, Sønderborg forbliver dog i bygning F. Bygning E og F overdrages herefter til lokalpsykiatrien. Bygningerne skal også rumme Sønderborg Kommunes lokalpsykiatri. Regionsrådet vil forventeligt i 2. kvartal 2015 få forelagt en særskilt sag om indretningen af bygning E og F til lokalpsykiatri.  

  Det er følgende funktioner, der skal flytte: Onkologisk dagafsnit, psykolog, diætister, sexologisk ambulatorium, socialrådgiver, palliative teams, medicinske yngre læger, medicinske læger og vagtværelser.

  Det rømmede areal i bygning E og F udgør ca. 3.540 m². Funktionerne vil blive genetableret på 1.893 m². Det vil være nødvendigt at udføre mindre renoveringsarbejder samt indretning af et enkelt handicaptoilet i de nye lokaler. Rokaden samt ombygningerne skal gennemføres i foråret 2015, og bygning E og F kan overdrages til lokalpsykiatrien senest med udgangen af 2. kvartal 2015.

  Udgifterne til de mindre ombygningsarbejder i de nye lokaler er opgjort til 1,5 mio. kr., og der ansøges om anlægsbevilling hertil. Projektet foreslås finansieret af det afsatte budget til generalplanen for Specialsygehus Sønderborg i 2015.

  I forbindelse med budgetlægningen for 2015 blev der afsat i alt 40 mio. kr. fordelt i 2014-2016 til generalplanen på sygehuset i Sønderborg til finansiering af restaurant og rokader i forbindelse med indflytning af Gigthospitalet og lokalpsykiatri, jf. sundhed-sidepapiret til 2. behandlingen af budget 2015 den 29. september 2014. Regionsrådet vil senere blive forelagt en særskilt sag om rokader for at lave plads til en eventuel indflytning af Gigthospitalet på sygehuset i Sønderborg.      

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At resumé af byggeprogram for ny restaurant på Specialsygehus Sønderborg godkendes.

  At idéoplæg for flytninger forbundet med indflytningen af lokalpsykiatrien godkendes.

  At der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 12,4 mio. kr. (indeks 133,9) til generalplan Sønderborg til ny restaurant og flytninger forbundet med indflytningen af lokalpsykiatrien.

  At der frigives 12,4 mio. kr. (indeks 133,9) i 2015 til ny restaurant og flytninger forbundet med indflytningen af lokalpsykiatrien finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til formålet.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultaterne inden for den meddelte anlægsbevilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 18-12-2014
   

  Indstilling tiltrådt.

  Andrea Terp, Peter Kofod Poulsen og Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-01-2015
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-01-2015
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Carl Holst, Jørn Lehmann Petersen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. Henning Ravn, Vibeke Hejnfelt og Niels Christiansen deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/12240
  5. Rigsrevisionens notat om Elektronisk Patient Journal (EPJ)
  fold dette punkt ind Resume
   

  Rigsrevisionen indledte i 2011 en beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. Da regionerne fortsat ikke har indfriet anbefalingerne, følges der op på beretningen gennem Rigsrevisionsnotater.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Rigsrevisionen indledte i 2011 en beretning om elektroniske patientjournaler (EPJ) på sygehusene. Da regionerne fortsat ikke har indfriet anbefalingerne, følges der op på beretningen gennem Rigsrevisionsnotater. Rigsrevisionen har offentliggjort sit seneste notat den 12. november 2014. Danske Regioner fremsendte høringssvar på vegne af alle regioner til et udkast til notatet i slutningen af september 2014. Regionernes bemærkninger er gengivet i Rigsrevisionens notat.

  Rigsrevisionen konkluderer, at der fortsat er store forbedringspotentialer i regionernes anvendelse af EPJ. Det indebærer, at Rigsrevisionen ikke indstiller opfølgningen på EPJ endnu. Dels vil der blive fulgt op på konsolideringen i Region Syddanmark i november 2015, dels vil der blive fulgt op på anvendelsen af EPJ, det vil sige indikatorerne, som blev aftalt ved ØA 2014.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 09-12-2014
   

  Sundhedsudvalget indstiller til regionsrådet, at notatet tages til orientering.

  Herdis Hanghøi og Poul-Erik Svendsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-01-2015
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-01-2015
   

  Til orientering.

  Carl Holst, Jørn Lehmann Petersen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. Henning Ravn, Vibeke Hejnfelt og Niels Christiansen deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/47708
  6. Region Syddanmarks Forskningspulje 2014
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den Danske hjerte-kar-screeningsundersøgelse indstilles til støtte med 1,5 mio. kr. om året i 3 år fra Region Syddanmarks forskningspulje 2014.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet vedtog på mødet den 16. december 2013 en ny puljestruktur for Region Syddanmarks forskningspulje. Herunder afsattes 5 mio. kr. om året til støtte af store forskningsmiljøer, der kan udøve tværgående forskning af stor og udbredt relevans for patienter og borgerne i Region Syddanmark.

  Puljen var i opslag for første gang i juni 2014. Der indkom fem ansøgninger i kategorien af store tværgående forskningsmiljøer inden for de strategiske forskningsområder, hvor én ansøgning: ”Den Danske hjerte-kar-screeningsundersøgelse” viste sig støtteværdig.

  I undersøgelsen testes blandt andet om en HjerteCT-skanning kan opdage en begyndende forkalkning i hjertes kranspulsårer og udposninger på pulsåren, hermed kan der evt. gribes ind tidligt med forebyggende behandlinger inden tilstanden bliver invaliderende og livstruende. Selve HjerteCT-skanningen udføres på få sekunder, og er uproblematisk for forsøgspersonerne.

  Det er tale om et meget ambitiøst og omfangsrigt projekt med målinger på op til 25.000 mænd i Region Syddanmark i alderen fra 65-74 år, hvoraf halvdelen udtages til skanning.

  Det er første gang, at der udføres et så stort studie af den slags i verden.

  Projektet har således meget store perspektiver for forebyggelse af hjerte-karsygdom. I Danmark dør 14.000 af sygdommen om året, og 420.000 har anerkendte symptomer på hjertekarsygdom med forringet livskvalitet og leveår for patienten og pårørende til følge. Den forventede potentielle effekt af undersøgelsen er en årlig forebyggelse af op i mod 1.000 dødsfald i Danmark, en betydelig reduktion i antal indlæggelser og en betydelig reduktion i forbruget af medicin.

  Indstillingen af netop dette projekt bygger på en grundig faglig vurdering af alle indkomne ansøgninger foretaget af eksperter fra Region Syddanmark og Region Midtjylland. Endvidere har der været interview af ansøgerne fra de to bedst kvalificerede ansøgninger i regi af det regionale strategiske forskningsråd.

  Under bedømmelsesprocessen skilte ”Den Danske hjerte-kar-screeningsundersøgelse” sig markant ud, da den har et stort forebyggelsespotentiale inden for en af de store danske folkesygdomme, og det samtidig undersøges om nytten af screeningen står mål med udgifterne.

  Desuden er det afgørende for indstillingen, at projektet involverer flere sygehusenheder i Region Syddanmark, og projektet følges af et internationalt panel, hvormed der er garanti for projektets udvikling og kvalitet. Projekter omfatter blandt andet Odense Universitetshospital (OUH) og Svendborg Sygehus og Sygehus Lillebælt og fra Syddansk Universitet Center for Sundhedsøkonomisk forskning.

  Hermed opfylder projektet til fulde de ambitiøse krav, der er for at opnå støtte fra Region Syddanmarks Forskningspulje til etablering af store forskningsmiljøer inden for de strategiske indsatsområder.

  Det indstilles derfor, at projektet støttes med 1,5 mio. kr. per år i tre år. Det vil sige i alt 4,5 mio. kr. fra Region Syddanmarks Forskningspulje 2014. Det 3. år gives dog kun under forudsætning af, at projektet undervejs viser sin berettigelse og fremdrift ved aktivt at ansøge det regionale strategiske forskningsråd om godkendelse af støtte til det 3. år.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At projektet ”Den Danske hjerte-kar-screeningsundersøgelse” støttes med 1,5 mio. kr. om året i 3 år fra Region Syddanmarks forskningspulje 2014.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 09-12-2014
   

  Indstilling tiltrådt.

  Herdis Hanghøi og Poul-Erik Svendsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-01-2015
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-01-2015
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Carl Holst, Jørn Lehmann Petersen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. Henning Ravn, Vibeke Hejnfelt og Niels Christiansen deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/1111
  7. Justering af budgettet for social og specialundervisning
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er efter regionsrådets vedtagelse af Budget 2015 foretaget en række justeringer i budgettet for social og specialundervisning. For regionen er nettovirkningen af justeringerne som helhed nul. Herudover er der foretaget ændringer i beregningsgrundlaget mv. for beboerbetalinger i 2015.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har den 29. september 2014 vedtaget budgettet for 2015 for social og specialundervisning. I overensstemmelse med tidsplanen for takstudarbejdelsen i Styringsaftalen afsluttes beregningen af de endelige takster for 2015 først efter vedtagelsen af budgettet. På grund af udefrakommende udfordringer med implementeringen af den nye taktstruktur forelægges justering af budgettet dog først til godkendelse i januar 2015. Der er i december 2014 redegjort for årsager til forsinkelsen.

  Omkostningerne inden for social og specialundervisning finansieres fuldt ud af de kommunale takstbetalinger, og nettovirkningen af justeringerne for regionen som helhed er derfor nul.

  Den nye takststruktur er fra 2015 implementeret som planlagt på syv af regionens otte centre, idet Socialdirektørforum i Syddanmark den 12. december 2014 godkendte service- og takstniveauet for de fem centre, der fra 2015 får ny takststruktur. Regionen har i forbindelse med indførelsen af den nye takststruktur garanteret kommunerne, at den nye takststruktur ikke ville medføre udgiftsstigninger samlet set for alle betalingskommuner. Denne garanti blev i implementeringens sidste fase udvidet til også at gælde særskilt for de syddanske betalingskommuner. Dokumentation for nulløsningen fremgår af vedlagte bilag.

  Der er ved takstberegningen for 2015, i henhold til regionsrådets beslutning om en generel takstreduktion på 1 % og i forlængelse af dialogen med de syddanske kommuner omkring implementeringen af den nye takststruktur, indregnet reduktioner i omkostningerne fra 2014 til 2015 som medfører et gennemsnitligt fald i taksterne samlet set for alle centrene på i alt 1,2 %. Herudover er omkostningerne justeret, dels med henvisning til justeringer i aktiviteten, dels på grund af aftaler med kommunerne om ændring af serviceniveauet for en række borgere. 

  Regionen har – i lighed med kommunerne – reduceret taksterne de senere år. Med reduktionerne i Budget 2015 er taksterne herefter siden 2009 samlet set reduceret med godt 9 %.

  Der er for taksterne for beboerbetalinger på de enkelte enheder i forbindelse med beregningerne for 2015 foretaget en række præciseringer, som har affødt et behov for ændringer i beregningsgrundlaget og retningslinjerne for fastsættelse af beboerbetalingerne. Justeringerne har medført mindre ændringer i beboerbetalingerne.

  Af vedlagte bilag fremgår principperne og taksterne for de reviderede beboerbetalinger.    

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At de foreslåede takster og ændringer i budgetterne godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-01-2015
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet. Enhedslisten tog forbehold.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-01-2015
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Carl Holst, Jørn Lehmann Petersen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. Henning Ravn, Vibeke Hejnfelt og Niels Christiansen deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/3870
  8. Kapacitet på de almene gymnasier og hf-udbydere 2015
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionens fire forpligtende samarbejder inden for de almengymnasiale uddannelser og regionens erhvervsgymnasier har indmeldt deres optagelseskapacitet for nye 1. års klasser i 2015 til regionsrådet. Tallene skal indberettes til Undervisningsministeriet senest den 1. februar 2015.

  Skolerne i de forpligtende samarbejder har indmeldt en samlet optagelseskapacitet for 2015, der ligger 3 klasser højere end den tilsvarende kapacitet for 2014. Set i forhold til det faktiske optag i 2014, ligger kapaciteten for 2015 26 klasser højere. Antallet af 16-årige i regionen ventes at falde til næste år. I tilfælde af en uændret søgefrekvens til de almengymnasiale uddannelser, må der således forventes en overkapacitet næste år.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionens fire forpligtende samarbejder inden for de almengymnasiale uddannelser, har indmeldt deres endelige optagelseskapacitet for nye 1. års klasser i 2015 til regionsrådet.

  De foreløbige tal for optagelseskapaciteten blev behandlet på mødet i Udvalget for Regional Udvikling den 10. december 2014. De endelige tal for optagelseskapaciteten er nu indmeldt og punktet er i den forbindelse opdateret.

  Optagelseskapacitet for skoleåret 2015-2016 og demografisk udvikling

  På første side i vedlagte bilag 1 ses optagelseskapaciteten for de almengymnasiale uddannelser i næste skoleår (2015-2016), dvs. det antal klasser, som den enkelte skole har kapacitet til at oprette. Det fremgår bl.a. også, hvor stor kapaciteten var for indeværende skoleår, samt hvor mange klasser, der rent faktisk blev oprettet i år.

  Den samlede optagelseskapacitet for de almengymnasiale uddannelser i 2015 er på 346 1. års klasser mod en optagelseskapacitet på 343 1. års klasser i 2014. Optagelseskapaciteten er således nogenlunde uændret fra 2014 til 2015. Der blev kun oprettet 320 1. års klasser i 2014, og skolerne har dermed samlet set mulighed for, at optage 26 ekstra klasser i 2015 sammenlignet med det faktiske antal klasser i år. De 26 mulige ekstra klasser fordeler sig med 1 klasse på Fyn, 9 klasser i Trekantområdet, 5 i Sønderjylland og 11 i Sydvestjylland.

  Antallet af 16-årige i regionen i 2015 forventes at ligge ca. 5 % lavere end i 2014. Udviklingen er faldende i hvert af de 4 geografiske områder, hhv. Fyn, Sydvestjylland, Sønderjylland og Trekantområdet, og der er kun mindre forskelle områderne imellem. Fra 2014 og frem mod 2019, ventes antallet af 16-årige i Syddanmark at falde med i alt ca. 9 %, og her kan der iagttages en forskel mellem Trekantområdet på den ene side (ca. 4 % fald) og de øvrige tre områder på den anden side (11-12 % fald).

  Det Forpligtende Samarbejde for Trekantområdet har den 26. november 2014 fremsendt et brev til regionsrådet, hvori der redegøres for hvilke overvejelser, der ligger til grund for den udmeldte optagelseskapacitet i Trekantområdet for 2015. Brevet er vedlagt som bilag 2.

  Kapacitetsloftet i 2014-2015 og erfaringerne hermed

  På regionsrådsmødet den 20. januar 2014, besluttede regionsrådet at anmode ministeren om at pålægge Rosborg Gymnasium et kapacitetsloft på 18 nye 1. års klasser (15 stx og 3 hf) og Rødkilde Gymnasium et kapacitetsloft på 11 nye 1. års klasser (alle stx). Ministeren valgte at følge anmodningen, og loftet blev pålagt med en varighed på ét år.

  Erfaringerne med det udmeldte kapacitetsloft har været, at det i praksis kun fik betydning for Rosborg Gymnasium. Det skyldes, at antallet af 1. prioritetsansøgere til Rødkilde Gymnasium kun svarede til 8 nye 1. års klasser. Som følge af kapacitetsloftet, måtte Fordelingsudvalget i Trekantområdet flytte 47 stx ansøgere fra Rosborg Gymnasium til andre gymnasier. Med udgangspunkt i ansøgernes prioriterede uddannelsesønsker resulterede dette i 28 flytninger til Rødkilde Gymnasium, 12 til Tørring Gymnasium, 4 til Grindsted Gymnasium, 2 til Horsens Gymnasium og 1 til Fredericia Gymnasium. Det relativt lave antal af flytninger til Tørring og Grindsted skyldtes, at antallet af ansøgere til Rosborg fra Billund, Grindsted, Jelling, Tørring og Uldum også var relativt lavt (ca. 40 ud af i alt 476). Derudover havde en del af disse ansøgere angivet Rødkilde Gymnasium som 2. prioritet, hvilket betød at de blot blev flyttet fra ét Vejle gymnasium til et andet.

  Kapacitetsloftet medførte dermed i alt 16 flytninger til gymnasierne i Tørring og Grindsted. Kapacitetsloftet betød imidlertid også, at 47 ansøgere ikke kunne få opfyldt deres 1. prioritet, hvilket medførte klager til fordelingsudvalget i 18 af tilfældene.

  Regionsrådets indberetning af optagelseskapacitet til Undervisningsministeriet

  I henhold til optagelsesbekendtgørelsens § 24 stk. 4, skal regionsrådet senest 1. februar 2015 give Undervisningsministeriet besked om den samlede fastsættelse af optagelseskapacitet i regionen for skoleåret 2015-2016. Som led heri har regionsrådet mulighed for igen i 2015, at anmode ministeriet om et kapacitetsloft på den/de institutioner, hvor regionsrådet måtte ønske det. Det skal i den forbindelse bemærkes, at det som følge af forarbejderne til lovgivningen må antages, at ministeriet vil lægge til grund, at den samme institution som udgangspunkt kun bør pålægges et kapacitetsloft maksimalt to år i træk.  

  I forbindelse med en eventuel anmodning om et nyt kapacitetsloft, vil der på ny skulle foretages en afvejning mellem hensynet til gymnasierne i de mindre byer på den ene side, og hensynet til, at flest mulige ansøgere kan få opfyldt deres 1. prioritet, på den anden side.

  Rosborg Gymnasium og Rødkilde Gymnasium, som blev pålagt et kapacitetsloft i 2014, vil med deres kapacitetsudmelding i 2015 kunne optage i alt 4 stx klasser mere end det faktiske optag i 2014 (heraf 1 klasse på Rosborg og 3 klasser på Rødkilde). Den høje kapacitet på stx betyder, at man, inden for den udmeldte kapacitet, ikke kan afvise ansøgere, der har Rødkilde eller Rosborg som 1. prioritet. Det kan få betydning for de omkringliggende gymnasier bl.a. Tørring og Grindsted, hvis søgemønstret blandt ansøgerne fra disse områder ændrer sig på en sådan måde, at de unge i højere grad søger ind mod Vejle.

  I relation til Rosborg og Rødkilde, bør det endvidere bemærkes, at antallet af 16-årige i Vejle Kommune forventes at stige med små 10% i perioden 2015-2017. Dog ventes der et lille fald fra 2014-2015 (2-3%), men dette opvejes imidlertid til en vis grad af en stigning på 8% i antallet af 15-årige i samme periode.

  Elevgrundlaget i Vejle i 2015 må derfor forventes, at være omtrent det samme som i 2014. Ifølge administrationens vurdering, er der desuden ikke noget der tyder på, at den relative søgning til stx på gymnasierne i Vejle vil stige fra 2014 til 2015, eftersom denne har været nogenlunde stabil siden 2011 (omkring 50%). Samlet set forventer administrationen derfor ledig kapacitet inden for stx på Vejle gymnasierne i 2015, hvorefter det så må forventes, at kapaciteten i højere grad udnyttes i 2016 og 2017, i takt med den demografiske udvikling.

  For Syddanmark samlet set, forventes der overkapacitet på de almengymnasiale uddannelser i 2015, dels på baggrund af befolkningsfremskrivningen, og dels ud fra en antagelse om en uændret søgefrekvens til de almengymnasiale uddannelser.

  Erhvervsgymnasierne i Syddanmark har også indberettet deres optagelseskapacitet for 2015. Tallene for erhvervsgymnasierne fremgår ligeledes af bilag 1.

  Vedlagt som bilag 3 er et udkast til et brev til Undervisningsministeriet, der skal ledsage indberetningen af optagelseskapaciteten for 2015. Brevet er blevet opdateret i overensstemmelse med beslutningen på mødet i Udvalget for Regional Udvikling den 10. december 2014.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At godkende vedlagte forslag til brev til Undervisningsministeriet vedr. optagelseskapaciteten på gymnasierne 2015.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 10-12-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  For så vidt angår en mulig fornyelse af kapacitetsloftet i 2015 på Rosborg Gymnasium og Rødkilde Gymnasium fandt udvalget, at man ikke skal anmode om dette.

  Udvalgets opfattelse hviler på en helhedsvurdering, herunder det nuværende søgemønster og erfaringer med kapacitetsloftet i 2014. Udvalget understregede dog, at der samtidig er tale om en problemstilling, som regionsrådet bør have opmærksomhed på og løbende følge udviklingen i. Hvis der på et fremtidigt tidspunkt viser sig nye omstændigheder, f.eks. i form af et søgemønster, hvor de unge i højere grad søger ind mod Vejle, så anbefaler udvalget, at regionsrådet på ny overvejer muligheden for et kapacitetsloft.

  Formanden oplyste, at det i forslag til brev til Undervisningsministeriet, skal præciseres, at ”Kapacitetsloftet betød imidlertid også, at 47 ansøgere ikke kunne få opfyldt deres 1. prioritet, hvilket medførte klager til fordelingsudvalget i 18 af tilfældene” i stedet for halvdelen af tilfældene.

  Dagsordenspunkt og forslag til brev til Undervisningsministeriet, der forelægges forretningsudvalget og regionsrådet, konsekvensrettes i overensstemmelse med ovenstående.

  Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-01-2015
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-01-2015
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Carl Holst, Jørn Lehmann Petersen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. Henning Ravn, Vibeke Hejnfelt og Niels Christiansen deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/50610
  9. Udtalelse om udbud af IB-uddannelser
  fold dette punkt ind Resume
   

  Undervisningsministeriet har udsendt materiale i forbindelse med en landsdækkende udbudsrunde af op til tre nye udbud af IB uddannelser i Danmark – IB er en international gymnasial uddannelse.

  Ansøgere skal vedlægge en udtalelse fra regionsrådet til sin ansøgning til ministeriet. Der er to gymnasiale uddannelser i Syddanmark, der har fremsendt en ansøgning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den 20. november 2014 indgik kredsen bag IB-uddannelsen en ny aftale, som blandt andet indebærer, at antallet af offentlige skoler med IB kan udvides fra 10 til 13 skoler.

  Undervisningsministeriet har efterfølgende iværksat en udbudsrunde, hvor udbydere af gymnasiale uddannelser kan ansøge om muligheden for at udbyde IB-uddannelsen.

  Der kan indsendes en af to typer af ansøgninger:

  A.  Skoler, der allerede har opnået godkendelse af IBO (International Baccalaureate Organization), eller som kan dokumentere, at de er langt i processen hen imod en godkendelse hos IBO, kan ansøge Undervisningsministeriet om tilladelse til at udbyde IB i Danmark.

  B.  Øvrige skoler kan ansøge Undervisningsministeriet om forhåndsgodkendelse til, at skolen indleder ansøgningsprocessen om godkendelse hos IBO.

  Regionsrådene skal afgive begrundede indstillinger om den stedlige placering i regionerne af nye IB-uddannelsessteder.

  Administrationen har medio december 2014 anmodet alle gymnasiale uddannelser i regionen, der ønsker at ansøge om at udbyde IB-uddannelsen, om at fremsende materiale til Region Syddanmark primo januar 2015, således at regionsrådet kan vedtage en udtalelse ultimo januar 2015.

  Det er aftalt med ministeriet, at regionsrådets udtalelse sendes direkte til ministeriet, da skolernes ansøgningsfrist til ministeriet allerede er den 10. januar 2015. Undervisningsministeriet vil primo februar 2015 træffe afgørelse om udbud af op til tre nye IB uddannelser på landsplan.

  Ansøgninger fra gymnasiale uddannelser i Syddanmark.

  Administrationen har modtaget ansøgninger fra Esbjerg Gymnasium og Tietgen Handelsgymnasium i Odense. Esbjerg Gymnasium er langt i processen ift. at opnå en godkendelse fra IBO og vil derfor i givet fald udbyde IB uddannelsen fra 2016 med en pre-IB allerede fra august 2015. Tietgen er ikke så langt i sin proces, og forventer i givet fald at kunne udbyde uddannelsen fra august 2017.

  Esbjerg gymnasium og Tietgen har desuden fremsendt udtalelser fra henholdsvis Kolding Gymnasium og Nyborg Gymnasium, der som nærliggende uddannelser har mulighed for at tilkendegive deres holdning til evt. nye udbud.

  Administrationens vurdering

  Esbjerg Gymnasium

  Der eksisterer pt. ikke et udbud af IB uddannelsen i Sydvestjylland. Det nærmeste udbud af IB uddannelsen ligger i Kolding, Sønderborg og Ikast.

  Kolding Gymnasium angiver i sin udtalelse, at det pt. ca. er 13 % (21 elever) af de nuværende elever på IB i Kolding, der kommer fra områder vest fra Kolding, heraf 8 fra Esbjerg. For disse kunne det være en mulighed at søge til Esbjerg.

  Det vurderes derfor, at et udbud af IB-uddannelsen på Esbjerg Gymnasium kun i mindre grad må forventes at påvirke optaget på Kolding Gymnasium, da afstanden mellem de to byer er relativt stor (ca. 70 km.), og at transporttiden med offentlig transport er op mod 60 min + transport til og fra banegård.

  Et udbud i Esbjerg vil sikre, at der i Syd- og Sønderjylland er et tilstrækkeligt udbud af IB-uddannelser.

  I den nuværende erhvervsudviklingsstrategi er en af de langsigtede udfordringer inden for Bæredygtig Energi at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft – bl.a. til offshore erhvervet i Esbjerg. Etableringen af en IB-uddannelse i Esbjerg kan bidrage hertil.

  Tietgen Handelsgymnasium

  Der eksisterer pt. ikke et udbud af IB uddannelsen i Odense Kommune. Det nærmeste udbud findes i Nyborg, mens der ligeledes er et udbud i Kolding.

  Nyborg Gymnasium, der udbyder IB-uddannelsen i Nyborg, har som bilag til sin udtalelse fremsendt oversigt over deres elever på pre-IB og IB-uddannelsen ift. deres nuværende kommune eller deres hjemmeadresse, hvis de bor på den kostskole der findes i tilknytning til Nyborg Gymnasium. På eks. pre-IB uddannelsen kommer 22 ud af 80 elever fra Odense. Såfremt fagsammensætningen ikke er den afgørende faktor, kan det formodes, at de ville overveje at tage uddannelsen i Odense, hvis der var et udbud. Dertil kommer få elever fra Svendborg, Assens og Faaborg-Midtfyn Kommuner, som også må forventes at søge mod Odense.

  Den korte afstand mellem Nyborg og Odense (ca. 33 km.) og de jævnlige togafgange mellem byerne (ca. 13 min.), vil derfor alt andet lige betyde, at et udbud af IB-uddannelsen i Odense vil få nogen betydning for elevgrundlaget på IB-uddannelsen i Nyborg.

  Kolding Gymnasium angiver, at de pt. har 6 elever fra Fyn og 10 fra Fredericia. Elever fra disse egne vil potentielt kunne søge mod Odense.

  Et udbud i Odense må derned forventes kun i mindre grad at påvirke elevgrundlaget på IB-uddannelsen på Kolding Gymnasium

  Omvendt er Odense den største danske by uden IB-uddannelse og den kommune med flest indbyggere med udenlandsk statsborgerskab i Syddanmark (over 13.000 personer). Det kan tale for, at der kan være potentiale for et øget udbud, hvilket underbygges af de senere års vækst i antallet af elever på IB-uddannelsen i Nyborg, som kan være udtryk for en øget efterspørgsel efter IB-uddannelse.

  Desuden vil et udbud i Odense give mulighed for et sammenhængende forløb fra international grundskole over IB-uddannelse til Syddansk Universitet. Tietgen angiver desuden, at de som Handelsgymnasium kan tilbyde en anden (merkantil) fagsammensætning end de eksisterende IB udbud. Fagsammensætningen kan betyde, at flere unge vil tilvælge en IB-uddannelse. Et udbud i Odense kan derfor have potentiale til at øge den samlede volumen på IB-uddannelserne på Fyn. Det vil alt andet lige betyde, at Nyborg Gymnasium rammes mindre hårdt, end ved en uændret samlet volumen.

  Som bilag er vedlagt udkast til udtalelser fra regionsrådet til hver af de to ansøgninger fra henholdsvis Esbjerg Gymnasium og Tietgen Handelsgymnasium.

  Desuden vedlægges det samlede ansøgningsmateriale incl. udtalelserne fra Kolding Gymnasium og Nyborg Gymnasium. Kolding Gymnasium har fremsendt udtalelser både ift. ansøgningen fra Tietgen Handelsgymnasium og ansøgningen fra Esbjerg Gymnasium.

  Pga. sagens hastende karakter har sagen været behandlet på forretningsudvalgets møde den 14. januar 2015, og vil blive behandlet på møde i Udvalget for Regional Udvikling den 19. januar 2015. Indstillingen fra Udvalget for Regional Udvikling vil således foreligge inden regionsrådets behandling af sagen.

  Til forretningsudvalgets behandling af sagen havde administrationen indstillet, at forretningsudvalget anbefalede regionsrådet, at udkast til udtalelser godkendes.

  Forretningsudvalget besluttede at anbefale regionsrådet, at udkast til udtalelse vedr. Esbjerg Gymnasium godkendes og at udkast vedr. Tietgen Handelsgymnasium godkendes med den ændring, at der i slutningen af udtalelsen tilføjes: ”På baggrund af ovenstående kan regionsrådet derfor støtte etableringen af en IB-uddannelse i Odense på Tietgen Handelsgymnasium”.

  Indstillingen er tilrettet i overensstemmelse med forretningsudvalgets beslutning.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udkast til udtalelse vedr. Esbjerg Gymnasium godkendes.

  At udkast vedr. Tietgen Handelsgymnasium godkendes med den ændring, at der i slutningen af udtalelsen tilføjes: ”På baggrund af ovenstående kan regionsrådet derfor støtte etableringen af en IB-uddannelse i Odense på Tietgen Handelsgymnasium”.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-01-2015
   

  Forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At udkast til udtalelse vedr. Esbjerg Gymniasium godkendes.

  At udkast vedr. Tietgen Handelsgymnasium godkendes med den ændring, at der i slutningen af udtalelsen tilføjes: ”På baggrund af ovenstående kan regionsrådet derfor støtte etableringen af en IB-uddannelse i Odense på Tietgen Handelsgymnasium”.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 19-01-2015
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-01-2015
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Carl Holst, Jørn Lehmann Petersen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. Henning Ravn, Vibeke Hejnfelt og Niels Christiansen deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/579
  10. Indstillinger fra Vækstforums Formandskab
  fold dette punkt ind Resume
   

  Syddansk Vækstforum har modtaget to ansøgninger om tillægsbevillinger til projekterne ”SAFIR – Strategisk Automation i Fremstillingsvirksomheder” og ”Talentvækst Syddanmark”, som begge vedrører EU-tilbageløbsmidler samt regionale erhvervsudviklingsmidler under 1 mio. kr.

  Sagerne har været i skriftlig behandling i Vækstforums Formandskab.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Syddansk Vækstforum har modtaget to ansøgninger om tillægsbevillinger til projekterne ”SAFIR – Strategisk Automation i Fremstillingsvirksomheder” og ”Talentvækst Syddanmark”, som begge vedrører EU-tilbageløbsmidler samt regionale erhvervsudviklingsmidler under 1 mio. kr.

  Syddansk Vækstforum har bemyndiget Vækstforums Formandskab til at indstille projekter til bevilling fra EU’s Socialfond og EU’s Regionalfonden i den resterende strukturfondsperiode for 2007-13, samt at indstille eventuel medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på maksimalt 1 mio. kr.

  De to ansøgninger har været i skriftlig behandling i Vækstforums Formandskab i december 2014.

  Tillægsbevilling til projektet ”SAFIR – Strategisk Automation i Fremstillingsvirksomheder”
  Ansøgningen vedrører forlængelse af projektet med fem måneder for at kunne gennemføre flere af de efterspurgte aktiviteter indenfor analyse af automatiseringspotentialet, udarbejdelse af business case og strategisk automatiseringsrådgivning. SAFIR er netop blevet slutevalueret af Vækstforums eksterne evaluator, COWI. SAFIRS indsats og resultater er blevet vurderet tilfredsstillende. Formandskabet har truffet beslutning om at indstille projektet til en tillægsbevilling på 667.990 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler samt 329.010 kr. fra Den Europæiske Regionalfond. Sagen er under behandling i Erhvervsstyrelsen vedr. EU-strukturfondsmidlerne.

  Tillægsbevilling til projektet ”Talentvækst Syddanmark”: Ansøgningen vedrører styrkelse og udvikling af samarbejdet bag eleviværksætterkonkurrencer. Ansøgningen om tillægsbevilling vedrører udelukkende elever på de syddanske ungdomsuddannelser og erhvervsskoler. Projektet skaber en kobling til det eksisterende erhvervsfremmesystem i form af, at de tre elevteams, som vinder iværksætterkonkurrencerne, får mulighed for at videreudvikle forretningsideen i samarbejde med relevante lokale erhvervsfremmeaktører. Formandskabet har truffet beslutning om at indstille projektet til en tillægsbevilling på 383.054,80 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler samt 957.637 kr. fra Den Europæiske Socialfond. Sagen er under behandling i Erhvervsstyrelsen vedr. EU-strukturfondsmidlerne.

  En kort beskrivelse af de 2 projekter er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Vedr. ansøgning om tillægsbevilling til ”SAFIR – Strategisk Automation i Fremstillingsvirksomheder” indstiller Vækstforums Formandskab til regionsrådet:

  At projektet bevilges yderligere støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 på 667.990 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 33,5 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.


  At det forudsættes, at de indstillede tilbageløbsmidler fra Den Europæiske Regionalfond er til rådighed for Vækstforum.


  At der forudsættes, at Erhvervsstyrelsen godkender at projektet forlænges til 31. maj 2015.


  At det forudsættes, at de hidtil gældende vilkår for bevillingen i øvrigt fastholdes.

  Vedr. ansøgning om tillægsbevilling til ”Talentvækst Syddanmark” indstiller Vækstforums Formandskab til regionsrådet:

  At projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 på 383.054,80 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 20 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.


  At de hidtil gældende vilkår for projektet i øvrigt fastholdes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-01-2015
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-01-2015
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Carl Holst, Jørn Lehmann Petersen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. Henning Ravn, Vibeke Hejnfelt og Niels Christiansen deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/13414
  11. Afrapportering fra fact-finding-besøg i Japan 2014
  fold dette punkt ind Resume
   

  Fact-finding-besøget til Japan var arrangeret i et samarbejde mellem Økonomi- og Vækstministeriet og Region Syddanmark som opfølgning på Vækstpartnerskabsaftalen 2013. Hensigten med fact-finding-besøget var at undersøge mulighederne for et styrket  samarbejde med Japan inden for automatiserings- og robotteknologi, herunder velfærds- og sundhedsteknologi.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte den 25. august 2014 et fact-finding-besøg i Japan, til at finde sted i perioden 20.- 25. oktober 2014.

  Baggrunden herfor var Vækstpartnerskabsaftalen 2013 mellem Syddansk Vækstforum og regeringen. Det fremgår af aftalen, at parterne vil styrke samarbejdet med Japan om velfærds- og robotteknologi, herunder afsøge mulighederne for at indgå en Memorandum of Understanding med Japan.

  Besøget var tilrettelagt i et samarbejde mellem Økonomi- og Vækstministeriet og Syddansk Vækstforum som opfølgning på vækstpartnerskabsaftalen. Formålet var at afklare, hvilke udfordringer og potentielle gevinster, der kan være i et samarbejde med Japan inden for automatiserings-, robot- og velfærdsteknologi.

  De overordnede konklusioner fra fact-finding-besøget er følgende:

   

  Status

  Japan har et stort fokus på teknologiudvikling, automatisering og robotter og har en klar styrkeposition på området. Det gælder særligt i forhold til industrirobotter, som udgør størstedelen af markedet, og hvor eksporten er stigende.

  Udviklingen og implementeringen af velfærdsrobotter i Japan er relativt begrænset. Det er de samme produkter, der præsenteres, og de anvendes sjældent i praksis i Japan. Den manglende udbredelse skal ses i sammenhæng med, at der ikke er tradition for samspil med brugerne – hverken på universiteterne eller i virksomhederne. Samspillet på tværs af de relevante ministerier, det japanske erhvervsministerium og sundhedsministerium, i forbindelse med de nationale programmer forekommer ligeledes begrænset.

   

  Potentialer

  Det vurderes, at der kan være et potentiale for samarbejde med Japan om styrket automatisering i de syddanske virksomheder med industrirobotter. Der er igangsat en automatiseringssatsning i Region Syddanmark, og de konkrete muligheder for at styrke automatiseringen i syddanske virksomheder yderligere, gennem et øget samarbejde med Japan kan med fordel afdækkes nærmere. 

  Der vurderes desuden at være et potentiale for samarbejde om innovation og produktudvikling inden for velfærdsteknologi. De japanske styrker på teknologisiden i kombination med de danske styrker inden for design, brugerinvolvering og testmuligheder udgør et godt fundament for et styrket samarbejde, som kan give gevinst for begge parter.

  Næste skridt

  Der er behov for at afdække interessen for samarbejde nærmere, blandt såvel de danske som de japanske virksomheder. Desuden er der behov for at afdække interessen blandt de parter, der har særlige kompetencer inden for brugerinvolvering og design samt testmuligheder, herunder uddannelses- og vidensinstitutioner samt kommuner og region. Med dette afsæt kan samarbejdsmulighederne konkretiseres yderligere.

  På denne baggrund er det i forbindelse med den nye Vækstpartnerskabsaftale med regeringen, som blev indgået i december 2014, aftalt, at Økonomi- og Vækstministeriet og Syddansk Vækstforum i fællesskab har ansvaret for at afdække interessen for samarbejde og konkretisere samarbejdsmulighederne. Arbejdet udføres af en arbejdsgruppe med deltagelse af relevante nationale og regionale parter. Målet med et eventuelt samarbejde vil være at skabe erhvervsmæssig vækst og gevinst for såvel de japanske som de danske virksomheder og aktører.

  Uddybende beskrivelse af rejsens program og udbytte er vedlagt.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der følges op på fact-finding-besøget, som aftalt i Vækstpartnerskabsaftalen mellem Syddansk Vækstforum og regeringen, og at et eventuelt samarbejde kan indgå i den kommende regionale vækststrategi og handlingsplan.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-01-2015
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-01-2015
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Carl Holst, Jørn Lehmann Petersen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. Henning Ravn, Vibeke Hejnfelt og Niels Christiansen deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/35011
  12. Garanti om jobtilbud
  fold dette punkt ind Resume
   

  Hovedudvalget nedsatte i september 2014 en arbejdsgruppe med henblik på en drøftelse af garanti om et jobtilbud. Medarbejdersiden har som udgangspunkt ønsket at fastholde den nuværende garanti om et jobtilbud, og arbejdsgruppen har derfor arbejdet på en ændring af garanti om et jobtilbud.

  Da det ikke har været muligt for arbejdsgruppen at opnå enighed om, i hvilket omfang tidsbegrænsede stillinger er at betragte som et jobtilbud i henhold til ordningen, har en enig arbejdsgruppe anbefalet Hovedudvalget, at tilslutte sig en ophævelse af garanti om et jobtilbud.

  Hovedudvalget besluttede den 4. december 2014 at følge arbejdsgruppens indstilling om at ophæve garanti om et jobtilbud pr. 1. maj 2015.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Med budget 2015 er vedtaget ændrede styringsparadigmer for sygehusvæsenet i Region Syddanmark. Det er forventningen, at de ændrede styringsparadigmer både i 2015 og årene fremover vil indebære meget stramme økonomiske betingelser for sygehusene, og at der vil blive behov for både regionale og decentrale prioriteringer.

  På den baggrund har sygehusenes FMU’er givet udtryk for bekymring for garanti om et jobtilbud i ordningens nuværende form.

  Hovedudvalget nedsatte derfor i september 2014 en arbejdsgruppe med Jane Kraglund som formand, med henblik på en drøftelse af garanti om et jobtilbud.

  Psykiatrien har efterfølgende tilkendegivet, at de ønsker at tilslutte sig dét, som arbejdsgruppen måtte beslutte i forhold til ophævelse af garanti om jobtilbud, eller andre tiltag i forbindelse med personalereduktioner.

  Medarbejdersiden har som udgangspunkt ønsket at fastholde den nuværende garanti om et jobtilbud, men har samtidig tilkendegivet forståelse for, at det med de ændrede økonomiske vilkår kan være nødvendigt at sikre en øvre tidsmæssig grænse for at være omfattet af ordningen.

  Arbejdsgruppen har derfor arbejdet på en ændring af garanti om et jobtilbud. Da det ikke har været muligt for arbejdsgruppen at opnå enighed om, i hvilket omfang tidsbegrænsede stillinger er at betragte som et jobtilbud i henhold til ordningen, har en enig arbejdsgruppe anbefalet Hovedudvalget, at tilslutte sig en ophævelse af garanti om et jobtilbud. 

  Hovedudvalget har den 4. december 2014 tilsluttet sig denne anbefaling.

  En ophævelse betyder, at medarbejderne på regionens sygehuse og i psykiatrien vil blive omfattet af den almindelige del i ”Vilkår for organisationsændringer, der medfører reduktion af stillinger”, på samme vis som regionens øvrige medarbejdere. Ledelsen skal i henhold til den almindelige del af vilkårene afsøge mulighederne for omplacering til en anden relevant stilling, som medarbejderen er kvalificeret til, og som ligger inden for samme overenskomstområde, inden der sker afskedigelse. En omplaceringsforpligtelse der i øvrigt også følger af dansk retspraksis.

  Da der er tale om ophævelse af en retningslinje i henhold til § 8, stk. 3 i ”Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse i regionerne”, vil garanti om et jobtilbud skulle ophæves med 3 måneders varsel. Forretningsudvalget og regionsrådet skal behandle sagen i januar 2015, og en ophævelse vil således tidligst kunne træde i kraft pr. 1. maj 2015.

  Arbejdsgruppens arbejde har desuden synliggjort uklarheder i den nuværende pjece om ”Vilkår for organisationsændringer, der medfører reduktion af stillinger”, og Hovedudvalget har derfor også tilsluttet sig arbejdsgruppens indstilling om at nedsætte en ny arbejdsgruppe, der skal foretage en præcisering og gennemskrivning af pjecen.

  Direktionen har den 17. december 2014 tiltrådt arbejdsgruppens indstilling om ophævelse af garanti om et jobtilbud som drøftet i Hovedudvalget, samt at sagen videresendes til behandling i forretningsudvalget og regionsrådet. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At garanti om jobtilbud ophæves.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-01-2015
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet. Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten stemte imod, idet man ønsker at afvente resultatet af den nye arbejdsgruppes arbejde, før man ophæver den nuværende jobgaranti.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-01-2015
   

  For indstillingen stemte 37 (Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance, Holger Gorm Petersen). Imod stemte 4 (Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten), da de ønsker at garanti om jobtilbud fortsætter.

  Carl Holst, Jørn Lehmann Petersen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. Henning Ravn, Vibeke Hejnfelt og Niels Christiansen deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 10/133
  13. Opdatering af regelsættet om økonomiske ydelser
  fold dette punkt ind Resume
   

  På baggrund af regionens ændring af styreform i januar 2014 samt udstedelse af ny vederlagsbekendtgørelse er det økonomiske regelsæt opdateret.

  Regelsættet forelægges til regionsrådets godkendelse.

  Det indstilles samtidig, at der søges Økonomi- og Indenrigsministeriet om dispensation til at yde diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til stedfortrædere, der deltager i enkelte regionsrådsmøder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmarks ændrede i januar 2014 styreform til udvalgsstyre efter den såkaldte ”Skanderborgmodel”. Samtidig besluttede regionsrådet, at der ydes vederlag for medlemskab af forretningsudvalget og de stående udvalg samt at der ydes vederlag til formænd for de stående udvalg.

  Der er endvidere i 2014 udstedt ny bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af regionale hverv.

  På den baggrund er der behov for en opdatering af det økonomiske regelsæt, således at regelsættet afspejler den nye udvalgsstruktur og de nye vederlagsregler. Der er alene tale om tekniske ændringer og konsekvensrettelser i regelsættet.

  Det opdaterede regelsæt er vedlagt som bilag. Opdateringerne er markeret med gråt i bilaget.

  Vederlag til stedfortrædere

  I det økonomiske regelsæt er det fastsat, at stedfortrædere, der efter den udvidede stedfortræderordning deltager i enkelte regionsrådsmøder, modtager diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

  Administrationen er blevet opmærksom på, at de hidtidige regler om vederlæggelse af stedfortrædere, der deltager i enkelte regionsrådsmøder, formelt kræver en dispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

  Der er mulighed for at søge Økonomi- og Indenrigsministeriet om dispensation efter regionslovens § 36 til i styrelsesvedtægten, at indsætte bestemmelse om at yde diæter og tabt arbejdsfortjeneste til stedfortrædere, der deltager i et enkelt regionsrådsmøde. Der er praksis for, at der i denne situation gives dispensation. 

  Administrationen indstiller på den baggrund, at der søges om dispensation, således at der i overensstemmelse med det økonomiske regelsæt kan ydes diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til stedfortrædere for deltagelse i enkelte regionsrådsmøder.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At det opdaterede økonomiske regelsæt godkendes.

  At Økonomi- og Indenrigsministeriet søges om dispensation til at yde diæter og erstatning for dokumenteret arbejdsfortjeneste til stedfortrædere, der deltager i enkelte regionsrådsmøder.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-01-2015
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-01-2015
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Carl Holst, Jørn Lehmann Petersen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. Henning Ravn, Vibeke Hejnfelt og Niels Christiansen deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/775
  14. Valg af konsulentfirma til analyse vedr. organisering af den øverste ledelse
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forlængelse af regionsdirektørens fratræden har Regionsrådet har besluttet at få lavet en analyse af den fremtidige organisering af den øverste ledelse. Der foreligger nu indstilling om valg af konsulentfirma til opgaven og udkast til kommissorium.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har besluttet at igangsætte en proces, der skal afklare den fremtidige organisering af den øverste ledelse.

  På regionsrådsmødet den 15. december nedsatte regionsrådet et udvalg vedr. valg af konsulentfirma. Udvalget har afholdt samtaler med 4 konsulentfirmaer og indstiller på den baggrund, at Muusmann A/S tildeles opgaven vedr. analyse af den fremtidige organisering af den øverste ledelse.

  Muusmann A/S har udarbejdet et udkast til kommissorium for opgaven. Efter ønske fra MED-systemet er udkastet sendt i høring hos medarbejdersiden i Hovedudvalget og Regionshusets MED-udvalg. Medarbejdersidens bemærkninger er vedlagt som bilag.

  Udgifterne til analyseopgaven afholdes indenfor administrationens budget. Resultaterne af analysen vil blive præsenteret den 10. marts på regionsrådets budgetseminar.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Muusmann A/S tildeles analyseopgaven.

  At udkastet til kommissorium godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-01-2015
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-01-2015
   

  Indstilling tiltrådt.

  Regionsrådet anmoder samtidig de i kommissoriet nævnte regionsrådsmedlemmer om at deltage i interviews med Muusmann. 

  Carl Holst, Jørn Lehmann Petersen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. Henning Ravn, Vibeke Hejnfelt og Niels Christiansen deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/49373
  15. Danske Regioners Generalforsamling 2015
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal drøfte, om man ønsker at stille forslag til dagsordenen for Danske Regioners generalforsamling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Danske Regioners generalforsamling 2015 bliver afholdt torsdag den 23. april på Centralværkstedet i Aarhus.

  Eventuelle forslag til dagsordenen fra regionsrådet eller regionsrådsmedlemmerne skal sendes til Danske Regioners bestyrelse senest torsdag den 12. marts 2015.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-01-2015
   

  Punktet blev drøftet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-01-2015
   

  Punktet blev drøftet.

  Carl Holst, Jørn Lehmann Petersen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. Henning Ravn, Vibeke Hejnfelt og Niels Christiansen deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 14/17860
  16. Regionsrådets budgetseminar i marts 2015
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der orienteres om ændring af tidspunktet for budgetseminar.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Budgetseminaret har oprindeligt været planlagt til den 10. og 11. marts som et døgnseminar.

  Budgetseminaret afholdes nu i stedet som et dagsseminar tirsdag den 10. marts 2015.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-01-2015
   

  Til orientering.

  Carl Holst, Jørn Lehmann Petersen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. Henning Ravn, Vibeke Hejnfelt og Niels Christiansen deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 14/50614
  17. Indstilling af medlem og suppleant til Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning i sygehusvæsenet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sundhedsstyrelsen har anmodet Region Syddanmark om at indstille et medlem og en suppleant til Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning i sygehusvæsenet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sundhedsstyrelsen har i brev af 3. december 2014 anmodet Region Syddanmark om at indstille et medlem og en suppleant til Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning i sygehusvæsenet. Indstillingerne skulle være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 18. december 2014.

  Den tidligere periode udløb den 31. december 2014, og det er derfor tid til fornyet udpegning gældende for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015.

   

  Jf. bekendtgørelse nr. 1465 af 20. december 2005 om indstilling af regionale repræsentanter til Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning i sygehusvæsenet, skal regionsrådet i Region Syddanmark indstille medlem og suppleant.

  Med forbehold for regionsrådets godkendelse den 26. januar 2015 er sundhedsdirektør Jens Elkjær indstillet som medlem og direktør Per Busk som suppleant.

  Sundhedsdirektør Jens Elkjær og direktør Per Busk var i den tidligere periode udpeget af regionsrådet som henholdsvis medlem og suppleant af Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning i sygehusvæsenet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet godkender indstilling af Sundhedsdirektør Jens Elkjær som medlem og direktør Per Busk som suppleant.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-01-2015
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Carl Holst, Jørn Lehmann Petersen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. Henning Ravn, Vibeke Hejnfelt og Niels Christiansen deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 07/17463
  18. Udpegning af nyt medlem til INTERREG 4A-Udvalg
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege et nyt medlem som repræsentant for Erhvervsstyrelsen (ERST) til INTERREG 4A-Udvalget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark på dansk side og Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Landeshauptstadt Kiel, Stadt Flensburg og Stadt Neumünster på tysk side gennemfører i fællesskab programmet ”INTERREG 4A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N.” i perioden 2007-2013.

  For programmet er der nedsat et kombineret overvågnings- og styringsudvalg kaldet ”INTERREG 4A-Udvalget.” Selvom programperioden officielt udløber i 2013, fortsætter udvalgsmedlemmernes og suppleanternes hverv frem til, at programmet er endeligt afrapporteret i 2017.

  INTERREG 4A-Udvalget har bevilget programmets samlede tilskudsmidler på ca. 320 mio. kr. til i alt 73 grænseoverskridende projekter. I programmets afsluttende fase forventes mindre tilbageløb som følge af uforbrugte bevillinger, der kan genbevilges i form af supplerende tillæg til igangværende projekter. 

  I perioden 2015 – 2017 vil INTERREG 4A-Udvalgets primære opgaver bestå i overvågning af programmets afsluttende aktiviteter, behandling af tillægsbevillinger samt godkendelse af programmets årlige afrapportering til EU-Kommissionen. Der forventes at blive afholdt maksimalt et årligt møde i den afsluttende fase. Møderne afholdes skiftevis på dansk og tyske side og simultantolkes.

  INTERREG 4A-Udvalget består af 27 medlemmer, som repræsenterer de programbærende parter samt regionale repræsentanter for kommuner, erhvervspolitik, miljø, uddannelse, beskæftigelse, det danske og tyske mindretal, nationalstaterne og forvaltningsmyndigheden. Derudover har EU-Kommissionen en observatørplads i udvalget.

  Regionsrådet skal udpege et nyt medlem som repræsentant for Erhvervsstyrelsen (ERST).

  Erhvervsstyrelsen indstiller som nyt medlem: Specialkonsulent Jacob Gyldendorf Holt.

  Efter § 23 i bekendtgørelse om ansvar og kompetencefordeling mv. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og den Europæiske Socialfond udpeges de danske medlemmer af udvalget af de regioner, som er omfattet af programmet. I nærværende program udpeges de danske medlemmer således af Region Syddanmark efter aftale med Erhvervsstyrelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger et nyt medlem som repræsentant for Erhvervsstyrelsen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-01-2015
   

  Regionsrådet udpegede Jacob Gyldendorf Holt til INTERREG 4A-Udvalg som repræsentant for Erhvervsstyrelsen.

  Carl Holst, Jørn Lehmann Petersen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. Henning Ravn, Vibeke Hejnfelt og Niels Christiansen deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr.  
  19. LUKKET PUNKT: Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

   


  Siden er sidst opdateret 09-03-2015.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring