Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionsrådet - Referat - 15. december 2014

Mødedato
15-12-2014 kl. 15:00 - 16:45
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Carl Holst, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Thies Mathiasen, O
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Bente Gertz, A
 • Poul Andersen, A
 • Pierre Topaz, A
 • William Jensen, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Meho Selman, A
 • Peter Christensen, A
 • Andrea Terp, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Lasse Krull, C
 • John Lohff, C
 • Poul Sækmose, C
 • Karsten Hønge, F
 • Hans Winther, F (midlertidigt for Ida Damborg)
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Susanne Eilersen, O
 • Holger Gorm Petersen, løsgænger
 • Peter Kofod Poulsen, O
 • Stephanie Lose, V
 • Bo Libergren, V
 • Preben Jensen, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Sonny Berthold, V
 • Carsten Abild, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Tage Petersen, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Peder Hvejsel, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Herdis Hanghøi, V
 • Jens Møller, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Mikkel Andersen, Ø

 • Afbud
   
 • Poul Sækmose, C
 • Preben Jensen, V - Susanne Linnet stedfortræder
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø - Andreas Lund Andersen stedfortræder

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Temadrøftelse: Smart Vækst og Velfærd: Smart psykiatri og social
  2. Overførsler fra 2014 til 2015
  3. Hjemtagelse af lån til refinansiering af afdrag i 2015
  4. 3. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2014
  5. Budgettilpasning på sundhedsområdet
  6. 3. budgettilpasning 2014 - øvrige områder
  7. Administrative besparelser 2015-2018
  8. Udvendig bygningsvedligeholdelse på sundhedsområdet i 2015
  9. Byggeprogram for Klinisk Biokemisk Afdeling på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg
  10. Rapportering nr. 16 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  11. Rapportering nr. 16 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding
  12. Rapportering nr. 16 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  13. 11. rapportering for udbygning af Esbjerg Sygehus for 3. kvartal 2014
  14. Dialogprojekt under Borgernes Sundhedsvæsen
  15. Den regionale lægevagt - revideret vagtaftale
  16. Ankepraksis i patienterstatningssager
  17. Årsberetningen 2013 fra Patientombuddet
  18. Delegation af beslutningskompetence på almen praksis-området
  19. Praksisplan for fodterapi
  20. Rigsrevisionens beretning om Fælles Medicinkort
  21. Region Syddanmarks ph.d.-pulje og postdoc.-pulje 2014
  22. Forsinkelse af justering af budgettet for social og specialundervisning
  23. Navngivning af ny afdeling på Handicapcenter Nordøstfyn
  24. Studieretninger 2015
  25. Ansøgninger til Region Syddanmarks Uddannelsespulje – september 2014
  26. Videreførelse af ungdomsmøder jUNG zuSAMMEN i 2015 og 2016
  27. Orienteringer fra Vækstforum
  28. Indstillinger fra Vækstforum
  29. Region Syddanmarks andel af Dansk Kyst og Naturturismes grundkapital
  30. Idefasehøring for banebetjening af Billund Lufthavn
  31. Resultatkontrakt med Højskolehistorisk Forening
  32. Resultatkontrakt med Nationalt videncenter for historie- og kulturarvsformidling
  33. Revision af råstofplan 2012
  34. Ansøgning om tillæg til råstofplan 2012. Råstofgraveområde ved Bastrup i Varde Kommune
  35. Forslag til tillæg nr. 5 til råstofplan 2012
  36. Videre proces for fremtidig organisering af den øverste ledelse
  37. Program for Psykiatri- og Socialudvalgets studiebesøg til Holland
  38. Udskiftning af medlem i udvalg
  39. Indstilling af medlemmer til Samrådet for abort, fosterreduktion og sterilisation
  40. LUKKET PUNKT: Lægevagtsbetjening


  Sagsnr. 14/24702
  1. Temadrøftelse: Smart Vækst og Velfærd: Smart psykiatri og social
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet igangsatte på mødet den 25. august 2014 projektet ”Smart Vækst og Velfærd”. Det er besluttet, at hvert af projektets syv spor tages op som temadrøftelser i regionsrådet med henblik på at drøfte de politiske sigtelinjer i hvert spor. Forud for temadrøftelsen i regionsrådet har ”Smart Psykiatri og Social” været forelagt Psykiatri- og Socialudvalget til drøftelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet igangsatte på mødet den 25. august 2014 projektet ”Smart Vækst og Velfærd”. Projektet skal medvirke til at skabe bedre velfærd for færre penge ved at udvikle og anvende nye og smartere løsninger inden for regionens opgaveområder. Ambitionen er, at Region Syddanmark skal være et innovativt foregangseksempel i en national kontekst. Endvidere skal projektet synliggøre gode resultater på de respektive driftsområder med det formål at udbrede gode erfaringer mellem områderne.


  Projektet er opdelt i syv spor, der hver repræsenterer et af regionens indsatsområder: ”vækst”, ”sundhed og sygehuse”, ”psykiatri og social”, ”administration”, ”tværsektorielt samarbejde”, ”uddannelsesindsats” og ”kompetenceudvikling”.

  Det er besluttet, at hvert af projektets syv spor tages op som temadrøftelser i regionsrådet med henblik på at drøfte de politiske sigtelinjer i hvert spor.

  Forud for temadrøftelsen i regionsrådet, forelægges de enkelte spor for de relevante stående udvalg.

  Smart Psykiatri og Social
  Et af sporene i projektet er ”Smart Psykiatri og Social”.

  Der er inden for ”Smart Psykiatri og Social” udpeget i alt 10 cases, heraf 6 på psykiatriområdet og 4 på socialområdet. Casene er udvalgt, fordi de handler om udvikling og anvendelse af nye arbejdsmetoder og ‑redskaber, der kan medvirke til at sikre effektiv drift og tidssvarende tilbud til borgere og patienter. Herudover sætter casene fokus på indfrielsen af de mål og planer, der er opstillet for henholdsvis psykiatri- og socialområdet.

  Cases på psykiatriområdet:

  • Ambulant retspsykiatri
  • Opfyldelse af udrednings- og behandlingsretten
  • OPP psykiatrisygehus i Vejle
  • Internetpsykiatrien
  • Lys i psykiatrien
  • Videobaseret demensudredning og -behandling

   Cases på socialområdet:

  • Kunderåd på de sociale centre
  • DEL: Dokumentation, Effekt og Læring
  • Ny takststruktur
  • Rehabiliterende tilgang
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 15-12-2014
   

  Punktet blev drøftet. De faldne bemærkninger indgår i det videre arbejde med Smart Psykiatri.

  Vibeke Syppli Enrum, Preben Jensen, Bo Libergren og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/46372
  2. Overførsler fra 2014 til 2015
  fold dette punkt ind Resume
   

  Bevillinger, som regionsrådet meddeler, er et-årige. Det indebærer, at ikke-forbrugte beløb i princippet bortfalder ved årets udgang.

  For at begrænse de uhensigtsmæssigheder, som princippet om et-årige bevillinger giver anledning til, kan derfor tilrettelægges ordninger for overførsler og genbevilling af uforbrugte bevillingsbeløb mellem budgetår.

  Overførslerne fra 2014 vedrører overførsel til samme formål i 2015 som følge af tidsforskydning i forbruget mellem år.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På baggrund af tidsforskydning i planlagte aktiviteter og prioriterede initiativer indstilles vedr. drift overført i alt 190,834 mio. kr. vedr. sundhed. Overførslerne på sundhed vedrører fælles konti.

  På baggrund af forskydninger i byggetakten indstilles vedr. anlæg overført rådighedsbeløb vedr. igangværende eller prioriterede projekter på i alt 518,0 mio. kr. vedr. sundhed. På social og specialundervisning overføres 34,8 mio. kr. og på Fælles formål overføres 7,7 mio. kr.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der vedr. drift meddeles tillægsbevilling på -190,8 mio. kr. vedr. Sundhed og tilsvarende positive tillægsbevillinger i 2015, jf. bilag.

  At der vedr. anlæg meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2014 på -518 mio. kr.  med tilsvarende positiv tillægsbevilling på 523,0 mio. kr. i 2015 vedr. Sundhed. Vedr. Social og Specialundervisningen meddeles der tillægsbevilling i 2014 på -34,8 mio. kr. og tilsvarende positiv tillægsbevilling på 35,3 mio. kr. i 2015. Vedr. Fælles formål og administration meddeles der tillægsbevilling på – 7,7 mio. kr. med tilsvarende positiv tillægsbevilling på 7,8 mio. kr. i 2015.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 03-12-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Vibeke Syppli Enrum og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 15-12-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Preben Jensen, Bo Libergren og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/46412
  3. Hjemtagelse af lån til refinansiering af afdrag i 2015
  fold dette punkt ind Resume
   

  I budget 2015 er indarbejdet lån på 89,5 mio. kr. til refinansiering af afdrag.

  Sagen forelægges med henblik på hjemtagelse af lånet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I aftalen om regionernes økonomi for 2015 indgår, at der for 2015 etableres en lånepulje til refinansiering af indtil halvdelen af regionale afdrag inden for en ramme på 650 mio. kr.

  Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 24. september 2014 meddelt Region Syddanmark lånedispensation til refinansiering af afdrag i 2015 på 89,5 mio. kr.

  Sagen forelægges med henblik på hjemtagelse af lånet i 2015 som obligationsbaseret lån hos KommuneKredit med en løbetid på 25 år.

  Det indstilles, at økonomidirektøren bemyndiges til at hjemtage lånet samt aftale nærmere vilkår herfor med långiver, herunder dato for hjemtagelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At lån i 2015 på 89,5 mio. kr. til refinansiering af afdrag hjemtages.

  At økonomidirektøren bemyndiges til at aftale nærmere, konkrete lånevilkår med långiver.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 03-12-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Vibeke Syppli Enrum og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 15-12-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Preben Jensen, Bo Libergren og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 14/20569
  4. 3. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2014
  fold dette punkt ind Resume
   

  Hermed forelægges 3. Økonomi- og aktivitetsrapportering med forventninger til årsresultat 2014, opgjort på baggrund af årets tre første kvartaler for henholdsvis: Sundhed, Social og Specialundervisning, Regional Udvikling samt Fælles formål. 

  Der afgives samtidig en beskrivelse af mål med opfølgning.    

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Årets 3. økonomi- og aktivitetsrapportering forelægges, hvori der redegøres for forventninger og udvikling i forhold til økonomi, aktivitet og kvalitet mv.

  Se bilag for yderligere redegørelse, prognoser og opgørelser for alle områderne vedr.

  økonomi, aktivitet og kvalitet, samt opfølgning på mål.

  Sundhed

  Økonomi:

  Den overordnede økonomiske strategi for sundhedsområdet er at bringe væksten i økonomi og aktivitet ned på det aftalte og finansierede niveau i økonomiaftalerne med regeringen.

  Med henblik på at sikre balance i regionens økonomi for 2015 er der i budgettet for 2015 indarbejdet konkrete besparelser for ca. 120 mio. kr. indenfor somatikken, inkl. praksisområdet, samt indført rammestyring på sygehusene med henblik på at begrænse afregningen for meraktivitet.

  Samlet forventes balance i forhold til budgetterne for 2014 samt overholdelse af udgiftsloftet i økonomiaftalen.

  Prognoserne for 2014 viser fortsat en vækst i økonomi og aktivitet, der ligger udover det forventede niveau ved årets begyndelse. Væksten kan i 2014 håndteres uden budgetoverskridelser for 2014, bl.a. som en følge af midlertidige mindreforbrug under praksisområdet, samt indførelsen af loft for afregningen i 2014.

  For de somatiske sygehuse forventes en overskridelse på samlet 29 mio. kr. Overskridelserne er fordelt på Sygehus Sønderjylland og Odense Universitetshospital. For Sygehus Sønderjylland skyldes merforbruget primært den forsinkede afvikling af Haderslev Sygehus, og at de handleplaner, der skulle sikre balance, endnu ikke har haft den nødvendige virkning. Overskridelsen på Odense Universitetshospital har sammenhæng med, at et fald i aktiviteten ikke har haft tilstrækkelig effekt på udgiftsniveauet.

  For fællesområdet forventes der fortsat et samlet merforbrug på 66 mio. kr.

  Der er under fællesområdet indregnet, at der ultimo året – indenfor årets udgiftsramme - kan foretages en nedbringelse af den leasingforpligtigelse, regionen har oparbejdet i 2014.

  Samlet konstateres et betydeligt udgiftspres under fællesområdet. Dette skyldes dels prognoser for fremmede sygehuse. Dels konstateres en væsentlig nedgang i indtægterne fra Sjællandsaftalen. Dels konstateres stigende udgifter til behandling af Region Syddanmarks borgere på basis- og højt specialiseret niveau i andre regioner.

  For praksisområdet forventes et lidt lavere mindreforbrug på i alt 115 mio., i forhold til

  2. økonomi- og aktivitetsrapportering.

  Der er i økonomiaftalen for 2015 forudsat et udgiftsfald på ca. 100 mio. kr. for udgifter til medicintilskud. Prognoserne for 2014 viser ikke umiddelbart tegn på fald, og området vil således blive fulgt tæt i 2015.

  Aktivitet:

  Sygehusene forventer en vækst på ca. 2 pct. i 2014.

  Dette medfører en aktivitetsafregning til sygehusene, der er lidt lavere end ved forrige rapportering, på i alt 64 mio. kr.

  Udover aktivitetsafregning forventes en afregning til særlig dyr medicin og materialer på ca. 151 mio. kr., svarende til den forventede udgiftsstigning ved seneste økonomi- og aktivitetsopfølgning.

  Psykiatri

  Økonomi:

  Idet overførslerne ud af 2014 fastholdes på niveau med overførslerne ind i 2014, styrer psykiatriområdet som helhed efter sin andel af udgiftsloftet samt budgetoverholdelse.

  Psykiatrisygehuset forventer et mindreforbrug på ca. 12 mio. kr., primært pga. forskydninger på interne forskningskonti, hvor der centralt vil blive foretaget dispositioner i samme omfang, som fremadrettet konsoliderer driften.

  Aktivitet:

  Psykiatrisygehusets samlede aktivitet for 2014 forventes på nuværende tidspunkt at blive lavere end baseline.

  Social og Specialundervisning

  Økonomi:

  Forventningen efter tredje kvartal viser fortsat, samlet set, et tilfredsstillende resultat.

  Der er budgetteret med et akkumuleret overskud for 2014 på 6,9 mio. kr.

  Dette overskud er i henhold til styringsprincipperne reserveret til 2015, hvor der indregnes tilbagebetaling i taksterne på i alt 1,9 mio. kr., og hvor centrene kan disponere over i alt 5,0 mio. kr.

  Der forventes et samlet akkumuleret underskud på 0,9 mio. kr., hvilket er 7,9 mio. kr. mindre end det budgetterede, svarende til en budgetafvigelse på 1,0 %.

  Det samlede billede er, at effekten af de senere års takstreduktioner, inkl. reduktionen i 2014-taksterne, generelt set er implementeret i omkostningsniveauet. Den positive udvikling er en konsekvens af det kontinuerlige fokus på styring.

  Aktivitet:

  Der forventes fortsat en lidt lavere belægning.

  Ved denne 3. rapportering er den forventede belægningsprocent 3 procent lavere end budgetteret.

  Regional Udvikling

  Økonomi:

  Årets forbrug forventes at ligge inden for det oprindelige budget, dvs. udgiftsloftet for Region Syddanmark isoleret set, jf. budgetloven af juni 2012.

  Det forventede årsregnskab for 2014 er på i alt 528,9 mio. kr., med et ajourført budget på 531,9 mio. kr. Forbrug pr. 31. oktober 2014 er opgjort til i alt 299,8 mio. kr.

  På baggrund af forbruget i årets første syv måneder forventes fortsat aftaleoverholdelse, idet der i den løbende planlægning og økonomiske styring vil blive taget de nødvendige skridt i den resterende del af året for at sikre dette. F.eks. via tilpasning af aktivitetsniveauet.

  Aktivitet:

  Se bilag for Regional Udvikling for en opfølgning på udvalgte aktiviteter vedr.:

  Erhvervsudvikling, RUP (Den Regionale Udviklingsplan 2012-2015), Kultur, Uddannelse, Miljø og jordforurening, Kollektiv trafik samt diverse øvrige aktiviteter.

  Fælles formål

  Området omfatter dels stabe og politiske organisation, samt tjenestemandspension.

  For området forventes fortsat balance i forhold til budgettet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 03-12-2014
   

  Til orientering.

  Vibeke Syppli Enrum og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 15-12-2014
   

  Til orientering.

  Vibeke Syppli Enrum, Preben Jensen, Bo Libergren og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/44823
  5. Budgettilpasning på sundhedsområdet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Budgettilpasningen på sundhedsområdet omfatter afregning til de somatiske sygehuse for forventet meraktivitet i 2014 efter regionens takststyringsmodel, bevilling til etablering af søvnklinik, regulering af tidligere bevillinger til kræftpakkerne, samt permanentgørelse af satspuljeprojektet Opsøgende Psykoseteams i Psykiatrien.

  Derudover bringes en række budgetneutrale omflytninger på plads mellem bevillingsområderne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forlængelse af den 3. økonomi- og aktivitetsrapportering for 2014, jævnfør andet dagsordenspunkt, foreslås flere bevillingsændringer bragt på plads indenfor den samlede økonomi på sundhedsområdet. Konsekvenserne heraf er indregnet i prognosen for 3. økonomi- og aktivitetsrapportering.

  I budgettilpasningen indgår afregning til de somatiske sygehuse for forventet meraktivitet i 2014 efter grundprincipperne i regionens takststyringsmodel for 2014. De somatiske sygehuse afregnes for al planlagt mer- eller mindreaktivitet udover et fastsat aktivitetsniveau, dog afregnes ikke for stationær aktivitet på medicinske specialer. Afregningstaksten er 55% af DRG/DAGS taksten.  

  Desuden afregnes der efter særlige takster for behandlingsformer, hvor en marginalafregning ikke dækker de faktiske marginale udgifter (f.eks. implantater og dyr medicin).

  Samlet foreslås en aconto afregning for 2014 på 220,748 mio. kr. Fordelingen mellem de somatiske sygehuse fremgår af bilaget.

  Vurderingen for aktivitetsniveauet, der ligger til grund for afregningen, er fortsat usikker, og det foreslås derfor, at sundhedsdirektøren i lighed med tidligere år bemyndiges til at efterregulere afregningen i supplementsperioden.

  I forbindelse med implementering af kræftpakkerne blev der indført en såkaldt ”rent bord model”.

  Med baggrund i modellen er der tidligere udmøntet permanente midler til sygehusene til de personalegrupper, som indgår i de beredskabsordninger, der skal sikre, at tidsfristerne i kræftpakkerne overholdes.

  Bevillingerne er koblet sammen med målopfyldelse på forløbstider i kræftpakkerne

  (henvisnings- og udredningsperiode), og budgettilpasningen indeholder reguleringer som følge af manglende målopfyldelse i kræftpakkerne i 2013.

  Psykiatrisygehuset har med finansiering fra satspuljen 2010-2013 etableret 3 opsøgende psykoseteams i Region Syddanmark. Af satspuljeaftalen fremgår det, at projektet permanentgøres efter udløb af projektperioden over bloktilskuddet. I denne budgettilpasningssag flyttes midler til psykiatrisygehuset til permantgørelse af projektet.

  Budgettilpasningen omfatter desuden følgende budgetneutrale reguleringer, som nærmere beskrevet i sagens bilag:

  • Korrektion af meraktivitetsafregning Odense Universitetshospital
  • Søvnklinik
  • Flytning af administrative udgifter til praksisområdet
  • Forskning i højt specialiseret behandling Odense Universitetshospital
  • Flytning af vaskerifunktioner
  • Overflytning af IT-puljer mellem hovedkonto 1 og Hovedkonto 4
  • Medicoteknisk service til Odense Universitetshospital
  • Ekstraordinære elever
  • Tjenestemænd
  • Forhøjelse af leasingramme Sygehus Lillebælt
  • Leasing af analyseudstyr Medicoteknisk afdeling
  • Opsigelse af serviceaftale mellem psykiatrisygehuset og Sygehus Sønderjylland
  • Endeligt budget til Telepsykiatrisk Center
  • Rekrutteringsindsats, Psykiatrien
  • Implementering af Nem økonomi, Psykiatrien
  • Internetpsykiatri
  • Lønrefusion fra Anlægssekretariatet til Service, Psykiatrien
  • Bevilling på forskningsområdet, Psykiatrien
  • Korrektion til aktivitetsafregning 2013 og frem for Psykiatri Afdeling Kolding-Vejle
  • Satspulje 2012-2015: Budget vedrørende den kommunale medfinansiering
  • Bevilling til fælles udkaldssystem til regionens førstehjælpsordninger, Anlæg
  • Udstyr til opstart af kardiologi på Friklinikken, Anlæg
  • Ernærings- og forplejningssystem, Anlæg
  • Etablering af P-pladser, Brørup og ombygning af dele af Tønder Sygehus
  • Samling af uforbrugte rådighedsbeløb vedr. medicoteknik
  • Meddelelse af bevillinger til anlægsrammer
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At de somatiske sygehuse afregnes for forventet mer-/mindreaktivitet i 2014 med 220,748 mio. kr. jævnfør regionens takststyringsmodel, finansieret af de centrale meraktivitetsmidler

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at efterregulere meraktivitetsafregningen ultimo januar 2015

  At øvrige budgetneutrale bevillingsændringer, som er beskrevet i sagens bilag, godkendes.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt -0,768 mio. kr. netto i 2014 og 0 kr. netto i 2015 til de formål, som er anført i bilaget. Nettobeløbet konverteres fra anlæg til drift.

  At der meddeles anlægsbevilling på i alt 162,121 mio. kr. til ovennævnte projekter (indeks 132,1) samt allerede afsatte investeringsrammer i 2015 (indeks 133,9).

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 03-12-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Vibeke Syppli Enrum og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 15-12-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Preben Jensen, Bo Libergren og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 08/13279
  6. 3. budgettilpasning 2014 - øvrige områder
  fold dette punkt ind Resume
   

  Budgettilpasning omfatter budgetneutrale tilpasninger for Regional Udvikling og Fælles formål og administration.

  Budgettilpasning omfatter omflytning af rådighedsbeløb, samt afsættelse af rådighedsbeløb og meddelelse af anlægsbevilling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regional Udvikling

  Miljø og Råstoffer har pr. 1. juli overtaget myndighedsopgaven med bl.a. gravetilladelser og tilsyn i råstofgrave. Til den opgave er der behov for en 4-hjulstrukken, høj bil til tilsynsopgaven, egnet til kørsel i aktive råstofgrave. Endvidere er der behov for at udskifte en nedslidt bil.

  Der foreslås derfor afsat rådighedsbeløb på 0,430 mio. kr. i 2014 med tilhørende anlægsbevilling (indeks 132,1), finansieret af driftsbudgettet for Miljø og Råstoffer.

  Fælles formål og administration

  Region Syddanmark er i gang med at implementere nyt økonomisystem, finansieret via leasing. De fremtidige udgifter hertil afholdes inden for eksisterende rammer til Fælles formål og administration.

  Til udvikling mv. af et nyt økonomisystem er oprindeligt afsat rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr., som foreslås reduceret med 0,5 mio. kr., der med tilhørende anlægsbevilling overføres til investeringsrammen under Fælles formål og administration.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 0,430 mio. kr. i 2014 til indkøb af 2 biler, finansieret af driftsbudgettet for Miljø og Råstoffer drift i 2014.

  At der meddeles anlægsbevilling på 0,430 mio. kr. (indeks 132,1) til formålet.

  At det afsatte rådighedsbeløb i 2014 vedr. nyt økonomisystem reduceres med 0,516 mio. kr. (indeks 132,1), der overføres til investeringsrammen for Fælles formål med tilhørende anlægsbevilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 03-12-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Vibeke Syppli Enrum og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 15-12-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Preben Jensen, Bo Libergren og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 08/13279
  7. Administrative besparelser 2015-2018
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som led i besparelserne på Sundhed, ekskl. Psykiatri, i budget 2015 er det besluttet at gennemføre besparelser på centrale administrative funktioner på 10 mio. kr. årligt, svarende til ca. 2,5 pct. Der redegøres hermed for udmøntningen heraf.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I budget 2015 er indarbejdet besparelser på de centrale administrative funktioner på 10 mio. kr. årligt.

  Der er udarbejdet forslag til udmøntning heraf, som er drøftet i den lokale MED-organisation.

  Forslaget fremgår af oversigten nedenfor, fordelt på direktørområde. 

  Direktørområde

  Reduktion

  Løn

  Aktiviteter

  I alt

   

  Årsværk

  1.000 kr.

  Sundhedsstaben

    3

  1.400

  0

  1.400

  Økonomi

  2

  900

  0

  900

  Regional It

  2

  1.200

  800

  2.000

  HR

  3

  1.650

  1.300

  2.950

  Kommunikation

  1

  550

  2.200

  2.750

  Råds og Direktionssekretariat

  Ophør af 1 stilling

  0

  0

  0

  Syddansk Sundhedsinnovation

  0

  0

  0

  0

  I alt

  12

  5.700

  4.300

  10.000

  Reduktionerne i årsværk vil kun for halvdelens vedkommende realiseres ved ikke at besætte vakante stillinger. Resten sker derfor gennem nedlæggelse af stillinger/opsigelser.

  I lyset af reduktionerne i årsværk vil arbejdsgange m.v. i et vist omfang blive ændret, ligesom der vil ske tilpasninger af opgaver og serviceniveau. For økonomistaben sker der reduktion af opgaver i servicefunktion, og for HR betyder det en omlægning af administrationen af de centrale overenskomstaftalte puljemidler mv. I forhold til sundhedsstaben vil bl.a. informationsaktiviteter til samarbejdspartnere blive reduceret.

  Reduktionen i aktiviteter indebærer bl.a. 4 årlige udgivelser af Sund i Syd mod nu 6, færre midler til branding af Region Syddanmark, endvidere nedlægges Personalebladet PULS i den trykt form og overgår til intranettet. Der vil være færre midler til rekruttering og branding, reduktion i brug af eksterne konsulenter og færre aktiviteter i forhold til lederudviklingsforløb. Endvidere vil Citrix platformen, der bruges til administrative arbejdsplader, blive lukket.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At besparelsesforslaget godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 03-12-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Vibeke Syppli Enrum og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 15-12-2014
   

  Indstillingen tiltrådt. Enhedslisten stemte imod.

  Vibeke Syppli Enrum, Preben Jensen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/43467
  8. Udvendig bygningsvedligeholdelse på sundhedsområdet i 2015
  fold dette punkt ind Resume
   

  På sundhedsområdets driftsbudget er der afsat en årlig pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse af regionens somatiske og psykiatriske sygehuse. Udmøntningen af puljen i 2015 forelægges til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På sundhedsområdets driftsbudget er der afsat en årlig pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse på regionens somatiske og psykiatriske sygehuse. I samarbejde med de tekniske chefer på sygehusene har Bygningsafdelingen foretaget den årlige bygningsgennemgang med henblik på udmøntning af puljen i 2015. Puljen er på 37,347 mio. kr. i 2015.

  Ved bygningsgennemgangen og prioriteringen er der, jf. gældende retningslinjer, fokuseret på udbedring af forhold, der relaterer sig til sikkerhed, tæthed, energiforbrug og sikring mod nedbrydning af konstruktioner. Der udføres så vidt muligt konstruktionsforbedringer således, at nye bygningsdele opfylder nugældende isoleringskrav m.v.  

  På den baggrund er der udarbejdet en prioriteret liste over behovene for udvendig bygningsvedligeholdelse i 2015. Overordnet set foreslås puljen udmøntet således:

  Beløb i 1.000 kr. 

  Almindelig vedligeholdelse

  10.167

  Større vedligeholdelsesprojekter

  25.080

  Uforudseelige udgifter og 5-års eftersyn

  2.100

  I alt

  37.347

  Det vurderes, at puljen sikrer en tilfredsstillende udvendig bygningsvedligeholdelse af sundhedsområdets bygninger, og at ca. 75 procent af bygningsmassen vil have et middel vedligeholdelsesniveau eller derover ved udgangen af 2015.

  I bilagene findes en oversigt over indholdet af større og almindelige vedligeholdelsesprojekter. Det fremgår af bilaget vedr. større vedligeholdelsesprojekter, at to projekter vedr. udskiftning af vinduer og tag på Sygehus Lillebælt, Kolding er prioriteret i 2015 efter at regionsrådet den 29. september 2014 godkendte at udskyde projekterne fra 2014 til 2015 for at kunne afholde merudgifter til facadeudskiftning og PCB-renovering på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg. Udgifterne til de to projekter på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg er nu blevet kalkuleret, og merudgifterne er indarbejdet i vedlagte budget.  

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udmøntningen af puljen til udvendig bygningsvedligeholdelse i 2015 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-11-2014
   

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 03-12-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Vibeke Syppli Enrum og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 15-12-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Preben Jensen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/3292
  9. Byggeprogram for Klinisk Biokemisk Afdeling på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg
  fold dette punkt ind Resume
   

  Klinisk Biokemisk Afdeling på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg, er blevet tildelt nyt apparatur til analyse- og blodprøvetagningsfunktionen finansieret af den centrale ramme til medicotekniske investeringer i 2014. Apparaturet vil medføre en højere grad af automatisering af funktionen i afdelingen. Der forelægges hermed et byggeprogram for ombygninger af Klinisk Biokemisk Afdeling i forbindelse med installeringen af udstyret.

  Udgiften til byggeprojektet er beregnet til 4,6 mio. kr. svarende til det afsatte budget til formålet på den centrale leasingramme til medicotekniske investeringer i 2014.     

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte den 24. februar 2014 principper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler og bemyndigede sundhedsdirektøren til at foretage den endelige udmøntning af midler til apparatur samt afledte anlægsomkostninger under 2 mio. kr.

  Sygehus Sønderjylland er på den baggrund blevet tildelt nyt apparatur til automatisering af analyse- og blodprøvetagningsfunktionen i Klinisk Biokemisk Afdeling på både sygehuset i Aabenraa og Sønderborg. Endvidere er der på rammen til medicotekniske investeringer i 2014 reserveret 6,6 mio. kr. til installeringen af udstyret på Sygehus Sønderjylland, idet der skal foretages ombygninger. Udgifterne fordeler sig med 2 mio. kr. til ombygninger i Aabenraa og 4,6 mio. kr. til ombygninger i Sønderborg.

  Da udgiften til de afledte anlægskonsekvenser i Sønderborg overstiger 2 mio. kr. forelægges hermed et resumé af byggeprogram for ombygningsprojektet, som indstilles til godkendelse. Ombygningsprojektet i Aabenraa har været i udbud og kostede 1,995 mio. kr. og er derfor igangsat administrativt.

  Det fremgår af resumé af byggeprogram, at ombygningsprojektet i Sønderborg skal starte op primo 2015, og at det forventes afsluttet i oktober 2015.

  Det reserverede budget på 4,6 mio. kr. på leasingrammen foreslås frigivet til formålet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At byggeprogram for ombygning af Klinisk Biokemisk Afdeling på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg godkendes.

  At der til formålet frigives 4,6 mio. kr. finansieret af den centrale leasingramme til medicotekniske investeringer i 2014.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for budgettet på 4,6 mio. kr.  

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 18-11-2014
   

  Afbud: Pia Tørving

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 03-12-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Vibeke Syppli Enrum og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 15-12-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Preben Jensen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/17788
  10. Rapportering nr. 16 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har besluttet, at der skal ske en periodisk rapportering til regionsrådet om fremdriften i kvalitetsfondsbyggerierne.

  Rapporteringen følger de rammer, der er fastsat af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Nyt OUH har ikke fremsendt udbetalingsanmodningen, hvorfor rapporteringen ikke skal sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Rapporteringen følger de rammer, der er fastsat af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Nyt OUH har ikke fremsendt udbetalingsanmodning vedr. kvalitetsfondsmidler, hvorfor rapporteringen ikke skal sendes til Ministeriet.

  Bygherre og bygherrerådgivers granskning af dispositionsforslaget, der blev afleveret i 2. kvartal 2014, ledte til en række spørgsmål vedrørende tid, økonomi samt organisering. Overordnet blev der sået tvivl om overholdelse af anlægsrammen med det nuværende projekt.

  Totalrådgiver udarbejdede på denne baggrund et review af projektet, som reducerer i antallet af kvadratmeter, der ikke bliver benyttet til kliniske formål. Der er i 3. kvartal sket en yderligere granskning af dispositionsforslaget samtidig med bearbejdningen af reviewet. Der afholdes løbende opfølgningsmøder med Medic OUH for at betrygge bygherrerådgiver i, at der kan afleveres et dispositionsforslag til bygherregodkendelse i februar 2015.

  På grund af forlængelse af dispositionsforslagsfasen forventes den endelige aflevering af projektet at ske medio 2022.

  Foruden reduktion af arealet, stiller Medic OUH med en ny organisation og bemanding, som regionen har tillid til kan færdiggøre dispositionsforslaget og gennemføre de næste faser.

  I relation til lovforslaget om letbane, er der udarbejdet en samarbejdsaftale for anlæg af letbanen igennem Nyt OUH-området, med bl.a. aftale om finansiering af følgeomkostninger for Nyt OUH på grund af letbanens linjeføring gennem Nyt OUH. Det vurderes, at det afsatte beløb i budgettet for letbaneprojektet, vil være tilstrækkeligt til at afholde følgeomkostningerne. Der pågår analyser vedrørende letbanens påvirkning mod omgivelserne for så vidt angår den elektromagnetiske påvirkning, vibrationer og vagabonderende strøm.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-11-2014
   

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 03-12-2014
   

  Til orientering.

  Vibeke Syppli Enrum og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 15-12-2014
   

  Til orientering.

  Vibeke Syppli Enrum, Preben Jensen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/16891
  11. Rapportering nr. 16 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning.

  Den revisorpåtegnede rapportering for 3. kvartal 2014 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på videresendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring samt en uvildig risikovurdering.

  Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2014 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding er vedlagt og indstilles til godkendelse og fremsendes til ministeriet.

  Status på projektet i Kolding
  I den forløbne periode har der vist sig problemer med at planlægge arbejdet omkring råhus, facade og indvendige arbejder for sengebygningen efter den gældende tidsplan. Dette betyder en forlængelse af tidsplanen på 77-82 arbejdsdage, udover de tidligere udfordringer med fundering og miljøsanering. Disse forsinkelser er indarbejdet i den rapporterede tidsplan, som projektet fremover vil rapportere status ud fra. Status på tid er derfor rød for fase 3 -sengebygning og fase 4 som konsekvens af dette. For fase 2 forløber tidsplanen planmæssigt.

  Den overordnede status for økonomi og kvalitet er grøn for projektet.

  Revisionserklæringen indeholder to supplerende oplysninger:

  ”Supplerende oplysning om indarbejdelse af forventet godkendelse fra regionsrådet vedrørende besparelsesforslag og ændringer:

   

  Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på rapportens oplysning i bl.a. afsnit 2 og 3.2, om at der i rapporten er indarbejdet indstillingen til regionsrådets beslutning den 24. november 2014 vedrørende godkendelse af besparelser, projektændringer, brug af overførte midler fra fase 1 samt ændret besparelseskatalog. Indarbejdelse af regionsrådets forventede tiltrædelse af beslutningsforslaget påvirker vurderingen af projektets samlede økonomiske status som værende inden for rammerne.”

   

  ”Supplerende oplysning om udbetalingsprofil:

   

  Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på rapportens oplysninger i afsnit 3.2 om at der er stor usikkerhed om det forventede forbrug i de efterfølgende kvartaler, som følge af manglende justering af tidsplanerne, der er afledt af udfordringerne af facadelukningen. Som omtalt i rapporten er der derfor usikkerhed tilknyttet oplysningerne i bilag 2, om forventet frigivelse af forbrug til Sygehus Lillebælt, samt usikkerhed tilknyttet den akkumulerede investeringsprofil i bilag 4.”

   

  Administrationen er enig i, at der er en vis usikkerhed, og vil, så snart der er aftalt nye tidsplaner, justere udbetalingsprofilen, såfremt denne viser sig ikke at være retvisende.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At rapporteringen for 3. kvartal 2014 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding godkendes med henblik på videresendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-11-2014
   

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 03-12-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Vibeke Syppli Enrum og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 15-12-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Preben Jensen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/15285
  12. Rapportering nr. 16 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den revisorpåtegnede rapportering for 3. kvartal 2014 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på videresendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring samt en uvildig risikovurdering.  

  Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2014 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges hermed til godkendelse med henblik på videresendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Projektet i Aabenraa er inddelt i to faser:

  Status på Fase 1
  Tid er forbedret fra gul i forrige rapport til grøn i 3. kvartal 2014. Afleveringsdatoen den 4. august 2014 blev overholdt, og indflytningen i de nye bygninger blev afsluttet med udgangen af oktober 2014 som planlagt.

  Økonomi er dog forværret fra gul i forrige rapport til rød i 3. kvartal 2014. Samlet set vurderes den økonomiske ramme for Fase 1 at kunne overholdes, men i modsætning til forrige rapportering, kræver det nu at både et forventet overskud på apparaturrammen og et skønnet overskud på krav/modkrav inddrages til at dække byggeudgifterne.

  Det foreløbige skøn over resultatet af krav til bygherre og modkrav til totalrådgiver og entreprenører viser et overskud i bygherres favør, som vil være tilstrækkelig til at kunne dække det estimerede underskud på byggeprojektet.

  Der er dog usikkerhed forbundet med både estimeringen af udgifterne til at færdiggøre byggeprojektet og skønnet over resultatet af krav og modkrav. Der er behov for yderligere detaljering af krav og modkrav, såvel juridisk som økonomisk. Kravene skal løses enten via forhandling eller voldgift, hvilket kan være en længerevarende proces.

  Status på Fase 2
  Tid er uændret markeret grøn i kvartalsrapporten for 3. kvartal 2014, idet den overordnede tidsplan fortsat overholdes. Regionsrådet godkendte byggeprogrammet og et change request katalog for Fase 2 på mødet den 27. oktober 2014, og dispositions-/projektforslaget er under udarbejdelse.

  Økonomi for Fase 2 er uændret markeret gul, idet økonomien fortsat er under observation på grund af usikkerheden omkring resultatet af Fase 1. En eventuel budgetoverskridelse på Fase 1 vil skulle finansieres af Fase 2. Ligeledes vil et mindre forbrug på apparaturrammen i Fase 1 kræve et tilsvarende større forbrug på apparatur i Fase 2 på grund af tilsagnsbetingelserne fra staten.

  I marts 2014 godkendte regionsrådet at flytte 30 mio. kr. af budgettet fra Fase 2 til Fase 1 for at dække merudgifter på Fase 1. I den forbindelse blev regionsrådet oplyst, at mulighederne for erstatning fra rådgiveren for Fase 1 vil blive undersøgt, og at en eventuel erstatning vil mindske budgetreduktionen på Fase 2.

  Opgørelsen af erstatningsansvaret er igangsat, men der er nu risiko for, at en eventuel erstatning ikke vil kunne tilfalde Fase 2, men i stedet skal dække et yderligere underskud på Fase 1. Der er i økonomien for byggeprogrammet for Fase 2 ikke indregnet en eventuel erstatning fra Fase 1.

  Da Fase 2 er på et meget tidligt stade, er der stadig flere forskellige muligheder for at finde besparelser i projektet, såfremt det bliver nødvendigt for at kunne overholde den samlede økonomiske ramme for projektet. Den samlede vurdering er derfor, at projektet kan styres inden for den økonomiske ramme.

  Både Fase 1 og Fase 2 følger fortsat rammerne for kvalitet, idet der ikke er foretaget ændringer heri. Kvalitet er derfor fortsat markeret grøn.        

  Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At rapporteringen for 3. kvartal 2014 vedr. kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på videresendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-11-2014
   

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 03-12-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Vibeke Syppli Enrum og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 15-12-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Preben Jensen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/15286
  13. 11. rapportering for udbygning af Esbjerg Sygehus for 3. kvartal 2014
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har besluttet, at der skal ske en periodisk rapportering til regionsrådet om fremdriften i Region Syddanmarks store sygehusbyggerier.

  Denne sag indeholder rapporteringen for 3. kvartal 2014 for udbygningen af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Rapporteringen følger de rammer, der er fastsat af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Kvartalsrapporten sendes ikke til ministeriet, idet udbygningen af Esbjerg Sygehus ikke er et kvalitetsfondsprojekt.

  Generalplanen forventes gennemført inden for den fastsatte økonomi og kvalitet. Tidsmæssigt er status forbedret siden sidste rapportering.

  Regionsrådet godkendte den 24. november 2014 byggeprogrammet for ny sengebygning. Konsekvenserne af byggeprogrammet er indarbejdet i denne kvartalsrapport.

  Årsagen til forbedring af status for tid for Fase 2 og samlet er, at byggeprogrammet for ny sengebygning indeholder en ny tidsplan med færdiggørelse i 2019, som der følges op på i kvartalsrapporteringen.

  Der er i september tegnet kontrakt med hovedentreprenør for FAM projektet inden for den fastsatte økonomiske ramme. I forbindelse med hovedentrepriseudbuddet blev der fremsendt en klage fra en af de bydende efter tildeling af vinder. Klagen er nu afklaret, og forsinkelsen som følge heraf er opgjort til 9 uger.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-11-2014
   

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 03-12-2014
   

  Til orientering.

  Vibeke Syppli Enrum og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 15-12-2014
   

  Til orientering.

  Vibeke Syppli Enrum, Preben Jensen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/48074
  14. Dialogprojekt under Borgernes Sundhedsvæsen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Danske Regioners politiske projekt ”Borgernes sundhedsvæsen – vores sundhedsvæsen” bygger på input fra borgere og centrale aktører på sundhedsområdet. Dialog mellem borgere og regionspolitikere står derfor centralt i projektet og skal være med til at forme handlingsplanen for Borgernes sundhedsvæsen og den efterfølgende implementering. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Baggrund om Borgernes sundhedsvæsen

  Danske Regioners bestyrelse har godkendt, at Danske Regioner og regionerne frem mod foråret 2015 henter input til en fælles vision og en konkret handlingsplan for et sundhedsvæsen, der har borgeren som omdrejningspunkt. Dette skal ske i samarbejde med blandt andre patienter, patientforeninger, medarbejdere i sundhedsvæsenet, medarbejderorganisationer, kommuner, eksperter og andre aktører.

  Den fælles vision og handlingsplan for ”Borgernes sundhedsvæsen - vores sundhedsvæsen” vil foreligge i foråret 2015, og kan sættes i gang umiddelbart efter Danske Regioners generalforsamling.

  2 dialogmøder

  I forlængelse af de øvrige aktiviteter indenfor udviklingen af handlingsplanen for Borgernes Sundhedsvæsen indgår det, at den direkte dialog med borgerne om sundhedsvæsenet, finder sted to gange i hver region indenfor det næste års tid.

  Dette sker i form af dialogmøder.

  Første gang vil være inden handlingsplanen for Borgernes Sundhedsvæsen er endeligt på plads, og anden gang vil være ca. et halvt år efter. Det første møde vil være input til handlingsplanen, som hver region melder ind. Det andet møde giver borgerne mulighed for at tage aktiv del i implementeringen af handlingsplanen, og give input, der kan kvalificere den del af arbejdet. Samtidig viser det borgerne, at politikerne seriøst ønsker dialogen og at fastholde kontakten.

  De to dialogmøder skal koordineres med aktiviteter i de enkelte regioner, der henvender sig til borgerne, så det fælles projekt kan spille optimalt sammen med de enkelte regioners projekter.

   

  Emne

  Der tegner sig et fælles emne, under Borgernes Sundhedsvæsen, som en dialog kunne tage udgangspunkt i:

  Kommunikation og service: Hvad er det borgerne gerne vil vide før, under og efter deres kontakt med sundhedsvæsenet? Hvordan kan borgerne hjælpe os med at få udviklet en kultur, hvor man ser på det hele menneske, og ikke bare diagnosen? Har vi en tendens til at kommunikere for fagligt, at sende for mange papirer, taler vi forbi hinanden? Vil borgerne gerne have deres informationer på pjecer, hjemmesider, videoer, apps mv.?

  Hvad er vigtigt for borgerne når de møder sundhedsvæsenet? Er det forståelige navne på afdelingerne, at maden er god og kan spises, når det passer patienten, at de pårørende kan overnatte på afdelingen/stuen, at man selv bestemmer hvornår man kan besøge sine indlagte pårørende? Er det at personalet får patienter og pårørende til at følge sig velkomne i systemet og bliver hørt, og at man som borger ikke føler sig i vejen for systemets ageren? Er det at der er sammenhæng mellem de forskellige faser? At kontaktpersonordningen fungerer?

  Dialogmødernes form

  Udgangspunktet er at møderne vil vare omkring 3 timer og centreres omkring dialog mellem alle regionsrådets politikere og ca. 100-200 borgere, på baggrund af f.eks. videoklip, korte oplæg og forskellige dialogværktøjer, så formen bliver levende og frugtbar for alle.

  Det foreslås, at dialogmøderne finder sted i alle regioner lørdag den 28. februar 2015.

  Deltagerne udvælges som udgangspunkt ved cpr-nummer udtræk, evt. med mulighed for at tilføje deltagere på anden vis.

  Økonomi

  Danske Regioners bestyrelse har godkendt projektet og Danske Regioner udvikler konceptet – i samarbejde med regionerne - og står for finansieringen af denne del. Regionen står selv for udgifter til gennemførsel af selve dialogarrangementet og andre lokale aktiviteter i projektet.

  Danske Regioners bestyrelsen har afsat 0,9 mio. kr. til den fælles del af dialogmøderne. Dette skal dække blandt andet udgifter til ekstern(e) partner(e).

  Idet Danske Regioners planlægning af dialogmøderne aktuelt er i en afklarende fase, er det ikke muligt på nuværende tidspunkt at fremlægge et budget for udgifter, der skal afholdes af Region Syddanmark. Det er dog forventningen, at de regionale udgifter vil kunne afholdes af allerede afsatte rammer til kommunikation i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At emnet ”Kommunikation og service” til de to dialogmøder med borgerne godkendes.

  At det første dialogmøde afholdes lørdag den 28. februar 2015.

  At regionsrådet godkender, at eventuelle regionale udgifter til afholdelse af dialogmøderne afholdes inden for allerede afsatte rammer til kommunikation i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 03-12-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Vibeke Syppli Enrum og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 15-12-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Preben Jensen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 14/27096
  15. Den regionale lægevagt - revideret vagtaftale
  fold dette punkt ind Resume
   

  Lægevagtsaftalen har været under revidering, og der foreligger nu et udkast til politisk godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På baggrund af en konkret sag om lægevagten i sommeren 2014 har der været behov for at revidere lægevagtsaftalen.

  På ekstraordinært samarbejdsudvalgsmøde den 7. juli 2014 blev Region Syddanmark og PLO Syddanmark enige om at igangsætte en gennemskrivning af vagtaftalen og vagtinstruksen med en række fokuspunkter, samt at udarbejde en funktionsbeskrivelse for vagtchefen.

  De centrale omdrejningspunkter for revideringsarbejdet har været:

  • Sikring af forsvarlighed i omfanget af lægernes deltagelse i lægevagtsordningen.
  • Afklaring af samarbejdsudvalgets rolle og beføjelser.
  • Afklaring af vagtchefens funktion og referenceforhold.
  • Sikring af løbende kvalitetssikring af lægevagtsordningen.

  Der foreligger nu udkast til en revideret lægevagtsaftale, revideret vagtinstruks samt funktionsbeskrivelse for vagtchefen (ny). Med revisionen er det blandt andet sikret, at vagtlæger kun deltager i vagtordningen i et forsvarligt omfang, set i forhold til hvile og dagtidsarbejde. Det er endvidere præciseret, at vagtchefen har ansvaret for at sikre, at vagtplaner opfylder dette og for at holde samarbejdsudvalget løbende orienteret om sit arbejde.

  De reviderede dokumenter er godkendt i samarbejdsudvalget med forbehold for regionsrådets og PLO’s medlemmers godkendelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At den reviderede lægevagtsaftale, den reviderede vagtinstruks samt funktionsbeskrivelsen for vagtchefen godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 05-11-2014
   

  Afbud: Poul Sækmose, Marianne Mørk Mathiesen, Thies Mathiasen, Preben Friis-Hauge, Tage Petersen.

  De tilstedeværende medlemmer anbefaler indstillingen over for Regionsrådet.

  Punktet flyttes til åben dagsorden.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 03-12-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Vibeke Syppli Enrum og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 15-12-2014
   

  Indstillingen tiltrådt. Enhedslisten undlod at stemme.

  Vibeke Syppli Enrum, Preben Jensen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/31001
  16. Ankepraksis i patienterstatningssager
  fold dette punkt ind Resume
   

  Administrationen har udarbejdet fremadrettet ankepraksis i patienterstatningssagerne, jf. bilag. Ankepraksis forelægges til efterretning i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Baggrunden er regionsrådets vedtagelse af budget 2015, herunder sparekatalog, hvori blandt andet er indeholdt, at regionen fremadrettet skal spare 8,5 mio. kr. pr. år ved at ændre ankepraksis i patienterstatningssagerne. Regionen har hidtil haft en meget tilbageholdende ankepraksis.

  Den fremadrettede ankepraksis indebærer, at regionen fremadrettet altid anker de afgørelser fra Patienterstatningen, som 1) regionen med overvejende sandsynlighed vurderer er forkerte, enten ud fra en lægefaglig vurdering, og/eller ud fra en juridisk vurdering, og de afgørelser fra Patienterstatningen som 2) regionen vurderer er udgiftsdrivende, typisk fordi afgørelsen underkender en fast behandlings - eller operationsmetode eller lignende.

  Andre afgørelser end de nævnte kan ankes efter en konkret vurdering.

  Afgørelser, der udløser, eller kan udløse, en samlet erstatning på under 100.000 kr., vil som hovedregel ikke blive anket.

  Ankepraksis er uddybet i bilag. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At ankepraksis, jf. bilag, tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 18-11-2014
   

  Afbud: Pia Tørving

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 21-11-2014
   

  Indstillingen blev godkendt. 

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 03-12-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet. Socialistisk Folkeparti tog forbehold.

  Vibeke Syppli Enrum og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 15-12-2014
   

  Indstillingen tiltrådt. Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten stemte imod.

  Vibeke Syppli Enrum, Preben Jensen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/2848
  17. Årsberetningen 2013 fra Patientombuddet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal senest 6 måneder efter Patientombuddets offentliggørelse af årsrapport, redegøre for, hvilke initiativer årsrapporten har givet anledning til.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Patientombuddet er en statslig styrelse under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Patientombuddet udgiver hvert år en årsberetning, som giver indsigt i ombuddets arbejde. Patientombuddets årsberetning for 2013 er offentliggjort i primo juli 2014.

  Årsberetningen kan findes her.

  I henhold til bekendtgørelse af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (KEL § 12, stk. 5), skal regionsrådet senest 6 måneder efter Patientombuddets offentliggørelse af årsrapport overfor Patientombuddet og Sundhedsstyrelsen redegøre for, hvilke initiativer årsrapporten har givet anledning til.

  Et af formålene med Patientombuddets årsberetning er bl.a. at pege på kritiske sammenhænge, når viden tilgængelig i klage- og erstatningssystemet sammenstilles med viden, der findes i rapporteringerne om utilsigtede hændelser. Der peges ikke på kritiske sammenhænge i Årsberetningen for 2013.

  Årsberetningen er sendt til alle sygehusene med henblik på at give bemærkninger til rapporten. Svarene er samlet og der er udarbejdet det i bilag 1 vedhæftede forslag til redegørelse. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forslaget til redegørelsen for Patientombuddets Årsberetning 2013 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 18-11-2014
   

  Afbud: Pia Tørving

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 03-12-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Vibeke Syppli Enrum og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 15-12-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Preben Jensen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/37204
  18. Delegation af beslutningskompetence på almen praksis-området
  fold dette punkt ind Resume
   

  Med ændringerne i Sundhedsloven er der ændret på kompetencefordelingen mellem Samarbejdsudvalget om almen praksis og regionen.

  Det er overgået fra Samarbejdsudvalget om almen praksis til regionen at godkende ansøgninger om praksisflytninger.

  Regionen er tildelt nyt myndighedsansvar over blandt andet placering af kapaciteter, herunder:

  - Satellitpraksis

  - Kobling af ydernummer til en bestemt fysisk lokalitet

  - Ydernumre på licens.

  For at lette sagsgangen oplistes i det følgende forslag til delegation af beslutningskompetencer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er med ændringerne i Sundhedsloven af den 27. juni 2013 ændret på kompetencefordelingen mellem Samarbejdsudvalget om almen praksis og regionen.

  A) Flytning

  Det er blandet andet overgået fra Samarbejdsudvalget til regionen at godkende ansøgninger om praksisflytninger, jf. overenskomstens § 5.

  Det foreslås, at Sundhedsstaben bemyndiges til administrativt at behandle og godkende ansøgninger om flytninger, der ikke ændrer forudsætningerne for praksisplanen eller er i strid med denne, jf.  overenskomstens § 5 stk. 1. Det vil sige, hvis praksis ønsker at flytte indenfor de i praksisplanen definerede områder, hvor der fortsat skal være praksis og forudsat at afstanden ikke øges urimeligt for patienterne og lægevalgsmulighederne ikke forringes væsentligt. Der skal ved godkendelsen endvidere tages højde for kravene til praksis adgangs- og indretningsforhold, jf. overenskomstens § 47, stk. 1.

  Det foreslås, at Sundhedssamordningsudvalget bemyndiges til at behandle og godkende andre flytninger, hvis der foreligger særlige omstændigheder. F.eks. flytning af en ifølge praksisplanen matrikelbunden lægekapacitet som følge af en opsplitning af kompagniskab eller ophør i samarbejdspraksis, jf. overenskomstens § 5, stk. 2.

  Regionen er med ændringerne i sundhedsloven endvidere tildelt nyt myndighedsansvar over blandt andet placering af kapaciteter, herunder:

  B) Satellitpraksis
  Det følger af overenskomstens § 23, at regionen kan give en praksis tilladelse til etablering af en satellitpraksis som supplement til det primære konsultationssted.

    

  Det foreslås, at Sundhedssamordningsudvalget bemyndiges til at behandle ansøgninger om satellitpraksis, herunder godkende samt meddele afslag, jf. overenskomstens § 23.

  C) Kobling af ydernummer til en bestemt fysisk lokalitet
  Efter overenskomstens § 24 kan regionen i særlige tilfælde begrundet i praksisplanen og/eller hensynet til lægedækningen i et lokalområde gøre tildeling af et ydernummer betinget af, at praksis ikke kan flyttes i en periode på op til 10 år. Det indebærer, at lægekapaciteten bliver koblet til en bestemt fysisk lokalitet (matrikelnummer).

   

  Betingelsen kan alene stilles i tilfælde, hvor den pågældende praksis drives fra lokaler, som region eller kommune har indrettet og står som udlejer af.

   

  Det foreslås, at Sundhedssamordningsudvalget bemyndiges til at behandle ansøgninger om kobling af ydernummer til en bestemt fysisk lokalitet, herunder godkende samt meddele afslag, jf. overenskomstens § 24.

  D) Ydernumre på licens

  Det følger af overenskomstens § 25, at et ydernummer kan tildeles en læge personligt uden mulighed for videresalg. Muligheden betegnes ”ydernummer på licens”. Regionen kan gøre brug af muligheden, når en kommune og/eller region stiller klinik til rådighed for lægen. Lægen driver praksis efter overenskomstens regler og honorering, men betaler til regionen et nærmere aftalt omkostningsbidrag efter de konkrete omstændigheder.

   

  Det foreslås, at Sundhedssamordningsudvalget bemyndiges til at behandle ansøgninger om ydernummer på licens, herunder godkende samt meddele afslag, jf. overenskomstens § 25.

  For mere information om overenskomsten, læs her.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forslagene til delegation af beslutningskompetencer godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 03-12-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Vibeke Syppli Enrum og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 15-12-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Preben Jensen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 14/42592
  19. Praksisplan for fodterapi
  fold dette punkt ind Resume
   

  I henhold til Overenskomst om Fodterapi udarbejder regionen en praksisplan indenfor fodterapi.

  I forbindelse med praksisplanarbejdet har der været nedsat en referencegruppe, som har bidraget til udarbejdelsen af den første praksisplan på fodterapiområdet i Region Syddanmark.

  Der forelægger nu et høringsudkast, som har været forelagt samarbejdsudvalget vedrørende fodterapi.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I henhold til § 7 i Landsoverenskomsten om Fodterapi udarbejder regionen en samlet regional plan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fodterapeutiske betjening i regionen. Praksisplanlægningen skal fremme udviklingen i samarbejdet og opgavefordelingen lokalt.

  Arbejdet med praksisplanen har taget udgangspunkt i de politiske målsætninger på sundhedsområdet, der overordnet set omhandler sammenhængende patientforløb samt et tidssvarende, kvalitetsbevidst og effektivt sundhedsvæsen. Disse målsætninger er i praksisplanen konkretiseret i form af følgende overordnede mål for den kommende praksisplan indenfor fodterapiområdet:

  • Der skal sikres borgerne i Region Syddanmark en nem adgang til fodterapeutisk behandling. Det vil sige, at der skal være begrænset ventetid og en vis geografisk nærhed.
  • Det skal sikres, at patienterne får en effektiv behandling med god faglig kvalitet og med en god service.
  • Det skal sikres, at patienterne får en fodterapeutisk behandling, der er samordnet med øvrige tilbud i sundhedsvæsenet, således at der opnås et sammenhængende sundhedsvæsen. 

  Med udgangspunkt i disse overordnede målsætninger er der nu udarbejdet et høringsudkast til en praksisplan inden for fodterapi, gældende for perioden 2015–2017.

  Høringsudkastet har været drøftet i samarbejdsudvalget vedrørende fodterapi. Udvalget havde ingen bemærkninger.

  På baggrund heraf forelægges høringsudkastet til godkendelse i regionsrådet.

  Anbefalinger
  I høringsudkastet anbefales det, at der for at sikre nærhed i behandlingstilbuddet samt sikre en bedre kvalitet og service over for patienterne, etableres et toårigt forsøgsprojekt, hvor der sker et delvist opgør med den relative stramme kapacitetsstyring inden for området. Konkret vil forsøgsprojektet dels give eksisterende fodterapipraksis frihed til at ansætte fodterapeuter inden for et max. på 6 kapaciteter, dels vil regionen blive inddelt i henholdsvis åbne og lukkede områder i forhold til nynedsættelser. Vedrørende det sidste stilles der visse kvalitetskrav til ansøgende fodterapeuter. Blandt andet skal nynedsættelser tilbyde både klinik– og hjemmebehandling. Endvidere er der skærpede krav omkring handicapvenlig adgang og indretning. Endelig er det, for at sikre en vis geografisk spredning, ikke muligt at søge om et ydernummer i en allerede eksisterende praksis med ydernummer.

  Med hensyn til økonomien i forsøgsprojektet er det vurderingen, at den samlede efterspørgsel er forholdsvis konstant, idet den er styret af krav om henvisning fra lægen, høj brugerbetaling (50 – 60 %), loft på antal behandlingsydelser samt et økonomiloft.

  Det er derfor vurderingen, at projektet vil kunne holdes inden for den afsatte økonomiske ramme. Da der er tale om et forsøgsprojekt, vil udgiftsudviklingen i projektet blive fulgt meget tæt.

  Endvidere er der også en række anbefalinger med det til fælles, at de yderligere søger at integrere de praktiserende fodterapeuter i det regionale sundhedsvæsen. I den forbindelse vil der blandt andet blive søgt etableret en forsøgsordning med en praksiskonsulentordning inden for fodterapi.

  Ligeledes er der en række anbefalinger omkring fortsat kvalitetsudvikling, herunder blandt andet i forhold til IT–kommunikationen mellem fodterapeuter og øvrige sundhedsaktører, først og fremmest de praktiserende læger, kommunerne (især hjemmeplejen) samt sårambulatorier. Her er der blandt andet fokus på kvaliteten af henvisninger, samt at få beskrevet, hvornår det er relevant, at en sundhedsperson informerer en anden sundhedsperson samt ikke mindst, hvilke oplysninger der bør indgå i korrespondancen.

  I forbindelse med referencegruppens arbejde blev det mere klart, at der fagligt er et overlap mellem de praktiserende fodterapeuter og den kommunale hjemmepleje omkring diabetiske sår. Det anbefales derfor undersøgt, hvorvidt samarbejdet med kommunerne inden for flere områder kan udbygges.

  Endelig er der en anbefaling om, at det nærmere skal undersøges, hvorvidt en afgrænset del af sygehusenes sårbehandling kan udlægges til fodterapeuter.

  Økonomiske konsekvenser
  Implementering af praksisplanen forventes at kunne holdes inden for den afsatte økonomiske ramme til fodterapi.

  Regionens udgifter til tilskud til fodterapi udgør i alt 21,5 mio. kr. (forventet regnskab 2014). Budgettet for 2014 er på 22,7 mio. kr. Der ydes 50 % i tilskud til patienter med diabetes samt svær leddegigt samt 40 % til patienter med arvæv samt nedgroede negle.

  Høring og politisk behandling
  Praksisplanen vil efter behandling og godkendelse i regionsrådet blive sendt i høring hos specialets samarbejdspartnere. Planen forelægges efter endt høringsrunde til regionsrådets endelige godkendelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At det foreliggende udkast godkendes som høringsmateriale.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 05-11-2014
   

  Afbud: Poul Sækmose, Marianne Mørk Mathiesen, Thies Mathiasen, Preben Friis-Hauge, Tage Petersen.

  De tilstedeværende medlemmer anbefaler indstillingen over for Regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 03-12-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Vibeke Syppli Enrum og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 15-12-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Preben Jensen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/28243
  20. Rigsrevisionens beretning om Fælles Medicinkort
  fold dette punkt ind Resume
   

  Statsrevisorerne offentliggjorde den 17. september 2014 beretning nr. 24/2013 om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort.

  Der orienteres om Region Syddanmarks høringssvar.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Statsrevisorerne offentliggjorde den 17. september 2014 beretning nr. 24/2013 om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort (FMK).

  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har i den forbindelse anmodet om regionernes bemærkninger til beretningen.  

  Høringssvarene fra regionerne og ministerens kommentarer hertil indgår som en del af den endelige ministerredegørelse til Statsrevisorerne.

  I høringssvaret fra Region Syddanmark er man grundlæggende enig i konklusionerne i beretningen. Region Syddanmark finder i den forbindelse grund til at understrege, at vanskelighederne til trods øger FMK kvalitet og sikkerhed i patientbehandlingen betragteligt.

  Høringssvaret fra Region Syddanmark er vedlagt til orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 03-12-2014
   

  Til orientering.

  Vibeke Syppli Enrum og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 15-12-2014
   

  Til orientering.

  Vibeke Syppli Enrum, Preben Jensen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/18611
  21. Region Syddanmarks ph.d.-pulje og postdoc.-pulje 2014
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmarks ph.d.-pulje og Region Syddanmarks postdoc.-pulje har været i 2. opslag for 2014.

  Der er i 2. opslag 2014 10 mio. kr. i ph.d.-puljen og 1,4 mio. kr. i postdoc.-puljen.

  Postdoc.-puljen støtter kliniske forskerstillinger efter at en ph.d.-grad er opnået.

  Der indstilles 18 ph.d.-projekter. Der fandtes ikke støtteegnede postdoc.-ansøgninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet besluttede i 2010, at ph.d.-puljen på 20 mio. kr. om året skulle gøres permanent fra 2011. Samme år etablerede regionsrådet også en permanent pulje på 5 mio. kr. til støtte af såkaldte postdoc.-stillinger, det vil sige stillinger, hvor praktisk klinisk virke og forskning kombineres og integreres.

  Ved hjælp af puljerne opbygges et stærkt rekrutteringsgrundlag af dygtige klinikere, som kan medvirke til en fortsat varetagelse og udvikling af de kliniske funktioner på højt specialiserede niveau.

  For at smidiggøre afviklingen af ph.d.-puljen og sikre de ph.d.-studerende bedre vilkår for planlægning af studier, besluttede regionsrådet i 2012, at ph.d.-puljen fra 2013 sættes i opslag to gange om året.

  Puljerne har indtil i dag medvirket til medfinansiering af i alt 225 ph.d.-studier og 38 postdoc.-stillinger.

  På det kliniske område er der samlet set fra 2007 sket en markant udvikling af ph.d.-studier. I 2007 var der 107 ph.d.-studier i gang, og i 2013 var tallet 336 studier. 

  I indeværende 2. opslag af ph.d.-puljen 2014 kom 38 ansøgninger for i alt 19 mio. kr. og 9 ansøgninger til postdoc.-puljen for i alt 7,8 mio. kr.

  Ansøgningerne til ph.d.-puljen og postdoc.-puljen er vurderet af et fagligt bedømmelsesudvalg under det regionale strategiske forskningsråd. På baggrund af udvalgets vurderinger har det regionale strategiske forskningsråd prioriteret 18 ph.d.-studier for i alt 9 mio. kr. Ansøgningerne opfylder alle gældende krav til høj kvalitet og relevans i forhold til udviklingen af den kliniske praksis i Region Syddanmark.

  Der fandtes derimod ikke støtteegnede ansøgninger til postdoc.-stillinger, da ansøgningerne enten ikke havde den fornødne kvalitet eller faldt på gældende formalia for puljen.

  Ansøgningerne er beskrevet i bilagene.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At 18 ph.d.-projekter for i alt 9 mio. kr. støttes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 18-11-2014
   

  Afbud: Pia Tørving

   

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 03-12-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Vibeke Syppli Enrum og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 15-12-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Preben Jensen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/46896
  22. Forsinkelse af justering af budgettet for social og specialundervisning
  fold dette punkt ind Resume
   

  Forslag til justering af budgettet for social og specialundervisning, som normalt forelægges regionsrådet til godkendelse i december, kan på grund af udefrakommende udfordringer med implementeringen af den nye takststruktur først forelægges regionsrådet i janaur 2015.

  For regionen er nettovirkningen af justeringerne som helhed nul.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har den 29. september 2014 vedtaget budgettet for 2015 for social og specialundervisning. Ifølge tidsplanen for takstudarbejdelsen skulle beregningen af de endelige takster for 2015 afsluttes i november med henblik på forelæggelse til godkendelse i regionsrådet i december.

  En stor del af taksterne for 2015 er baseret på implementeringen af den nye takststruktur, som er blevet forsinket, og nu først forventes afsluttet ultimo december. De endelige takster for 2015 og dermed justering af budgettet for social og specialundervisning forelægges derfor regionsrådet til godkendelse i januar 2015. Omkostningerne inden for social og specialundervisning finansieres fuldt ud af de kommunale takstbetalinger, og derfor er nettovirkningen af justeringerne for regionen som helhed nul.

  Årsagen til forsinkelsen er, at kommunerne i Syddanmark på et møde i oktober har besluttet, at aftalerne om de nye priser ikke er endelige, før Socialdirektørforum i Syddanmark har godkendt service- og takstniveauet på et møde den 12. december 2014. Denne beslutning tager afsæt i et krav fra de syddanske kommuner om, at udgifterne samlet set ikke må stige for de syddanske kommuner. Dette er en ny implementerings-forudsætning, idet regionen tidligere alene har garanteret, at indførelse af den nye takststruktur ikke ville give udgiftsstigninger samlet set for alle betalingskommuner. For at imødekomme dette krav har det været nødvendigt at indarbejde yderligere effektiviseringer på de sociale centre. Dokumentation for takstgrundlaget forelægges regionsrådet i januar.

  I lighed med tidligere år forelægges taksterne for beboerbetalinger på de enkelte enheder til godkendelse i regionsrådet sammen med de øvrige takster.

  I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2015 blev det udmeldt, at der ultimo 2014 vil blive forelagt en revideret boligplan til godkendelse i regionsrådet. Der er imidlertid opstået en del udfordringer, blandt andet om i hvilket omfang planerne kan finansieres indenfor de eksisterende økonomiske rammer. Der arbejdes derfor med at få planerne tilpasset til de økonomiske rammer, og det forventes, at forslag til revideret boligplan kan forelægges regionsrådet til godkendelse i marts 2015.     

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 03-12-2014
   

  Til orientering.

  Vibeke Syppli Enrum og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 15-12-2014
   

  Til orientering.

  Vibeke Syppli Enrum, Preben Jensen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 14/19280
  23. Navngivning af ny afdeling på Handicapcenter Nordøstfyn
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er bygget en ny afdeling til Handicapcenter Nordøstfyn. Afdelingen foreslås navngivet Skærehaven.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Handicapcenter Nordøstfyn er beliggende i Nyborg og består af afdelingerne:

  Engbo

  Skovhuse 1a

  Skovhuse 15 og 16

  Nordlys (beskæftigelsestilbud)

  Målgruppen er voksne med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

  Afdelingen Skovhuse 15 og 16 er beliggende i lokaler i det tidligere sociale tilbud ”Strandvænget”. I forbindelse med socialområdets boligplan blev det besluttet, at der skulle etableres en ny afdeling for Skovhuse 15 og 16 med henblik på, at beboerne skulle flytte ud af ”Strandvænget”.

  Til formålet købte regionen en grund på Strandvængets matrikel. Matriklen, regionen købte og valgte at bygge på, har altid gået under betegnelsen ”Skærehaven”, idet det var et sted, hvor beboerne og personalet altid gik ned for at skære blomster, som de kunne tage med hjem.

  Det foreslås derfor, at den nye afdeling navngives Skærehaven.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At navnet Skærehaven godkendes som det officielle navn for det nye botilbud i Nyborg under Handicapcenter Nordøstfyn.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 21-11-2014
   

  Godkendt. 

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 03-12-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Forretningsudvalget bad direktionen ved lejlighed om at give forretningsudvalget nogle reflektioner over rammerne for navngivning.

  Vibeke Syppli Enrum og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 15-12-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Preben Jensen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 12/690
  24. Studieretninger 2015
  fold dette punkt ind Resume
   

  De almene gymnasier i Region Syddanmark har, via de forpligtende samarbejder, indmeldt deres studieretninger for 2015. Administrationen vurderer, at der er den fornødne bredde og geografiske spredning i udbuddet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet skal koordinere den samlede indsats i regionen for at sikre sammenhæng i udbuddet af ungdomsuddannelser, herunder for så vidt angår den geografiske placering af udbuddet og kapaciteten på uddannelserne med henblik på, at der er et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud til alle unge og voksne i regionen, jfr. LBK nr. 880 af 8. august 2011.

  Administrationen vurderer, at en bredde i de almene gymnasiers udbud af studieretninger er med til at sikre et varieret uddannelsestilbud. Derfor orienteres regionsrådet om udbuddet af studieretninger på de almene gymnasier.

  De almene gymnasier indenfor de fire forpligtende samarbejder i regionen har indberettet de studieretninger, der udbydes fra den 1. januar 2015. Alle gymnasier vil udbyde studieretninger inden for hver af de eksisterende fire hovedkategorier af studieretninger. Der er tale om henholdsvis den naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige, sproglige og kunstneriske hovedkategori.

  Administrationen vurderer, at der er den fornødne bredde og geografiske spredning, da alle fire hovedkategorier af studieretninger bliver udbudt på alle gymnasier i 2015.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 17-11-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Niels Erik Søndergaard deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 03-12-2014
   

  Til orientering.

  Vibeke Syppli Enrum og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 15-12-2014
   

  Til orientering.

  Vibeke Syppli Enrum, Preben Jensen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 14/9550
  25. Ansøgninger til Region Syddanmarks Uddannelsespulje – september 2014
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er to ansøgningsfrister til uddannelsespuljen i 2014, hvor puljen udgør ca. 23 mio. kr. inkl. tilbageløb. Der er indkommet 10 ansøgninger til ansøgningsfristen i september, hvoraf fem projekter indstilles til støtte på i alt 11.546.042 kr.

  Seks projekter fik i april 2014 tilsagn på i alt 11.590.400 kr.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet skal tage stilling til 10 ansøgninger til ansøgningsfristen i september 2014 under temaerne:

  • Fremme antallet af særligt drenge på EUX og EUD uddannelserne i regionen.
  • Sikre at de unge får kendskab til de muligheder det giver at indarbejde tysk som en del af en karrierevej. 

  Der søges om i alt 23.357.651 kr.

  Der er i alt 11.546.042 kr. til rådighed i puljen. Der har, som forventet været tilbageløb fra afsluttede projekter, som nu kan disponeres til nye projekter.

  Projekterne er vurderet ud fra kriterierne for uddannelsespuljen:

  • At der er tale om et udviklingsprojekt. 
  • At det understøtter grundtanken med Syddansk Uddannelsesaftale, indsatsområder og mål i Handlingsplanen 2014-2015. 
  • At projektet ligger indenfor de temaer, som regionsrådet har fastsat: 

   - Fremme antallet af særligt drenge på EUX og EUD uddannelserne i regionen.

   - Sikre at de unge får kendskab til de muligheder det giver at indarbejde tysk som en del af en karrierevej.
  • At det fremmer samarbejdet mellem aktørerne i Syddansk Uddannelsesaftale.  
  • At det har nyhedsværdi. 
  • At det har effekt på en eller flere af regionens målsætninger: 

            - At 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

            - At 50% af drengene skal gennemføre en videregående uddannelse.

            - At 20% flere skal gennemføre en science uddannelse. 

  • At projekternes leverancer kan videreføres efterfølgende uden tilførsel af ekstra midler. 
  • At projekternes leverancer formidles bredt i regionen. 

  Administrationen vurderer, at følgende fem ansøgninger bidrager til at opfylde regionens og Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan:

  • Hands-On
  • Tysk en Karrierevej (Tønder Gymnasium)
  • Krydsfelt Syd
  • Uddannelse til kloge hænder
  • Mission EUX

  Administrationen vurderer, at de fem ovennævnte projekter alle lever op til uddannelsespuljens kriterier og er indenfor temaerne. Samtidig vurderes det, at de resterende fem projekter kun delvist lever op til uddannelsespuljens kriterier og har mindre effekt på regionens målsætninger i handlingsplanen, end de projekter, der er indstillet til tilsagn. Samtidig er det nødvendigt at prioritere midlerne i puljen, da der er ansøgt for flere midler, end der er til rådighed.

  Der henvises til bilaget for en nærmere gennemgang og præcisering af de enkelte indstillinger.

  Af de indstillede projekter, er der fire projekter, der styrker søgningen til erhvervsuddannelse. En styrket indsats for at promovere erhvervsuddannelserne, var en del af budgetaftalen for 2014 i regionsrådet.

  Administrationen vil tage kontakt til de ansøgere, der modtager afslag med henblik på afklaring af fremtidige projektmuligheder under Syddansk Uddannelsesaftale.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At ansøgningen ”Tysk en Karrierevej fra Tønder Gymnasium” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 2.919.500 kr.

  At ansøgningen ”Hands-On” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 2.920.440 kr.

  At ansøgningen ”Krydsfelt” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 1.500.000 kr.

  At ansøgningen ”Uddannelse til Kloge Hænder” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 2.243.960 kr.

  At ansøgningen ”Mission EUX” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 1.962.142 kr.

  At ansøgningen ”Fra passiv til aktiv elev” modtager afslag om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

  At ansøgningen ”Tysk en Karrierevej fra VUC Syd” modtager afslag om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

  At ansøgningen ”Robotteknologi – vejen til den nye verden” modtager afslag om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

  At ansøgningen ”Tysk på langs og på tværs” modtager afslag om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

  At ansøgningen ”Udvikling af uddannelsesmoduler” modtager afslag om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 17-11-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Niels Erik Søndergaard deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 03-12-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Vibeke Syppli Enrum og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 15-12-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Preben Jensen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/21747
  26. Videreførelse af ungdomsmøder jUNG zuSAMMEN i 2015 og 2016
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der forelægges forslag om mulig model for videreførelse af projektet jUNG zuSAMMEN i 2015 og 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Udvalget for dansk-tysk samarbejde blev på sit møde den 29. august 2014 forelagt en afrapportering vedr. projektet jUNG zuSAMMEN, som har været en del af Dybbøl 2014-satsningen.

  På baggrund af udvalgets drøftelse har administrationen været i dialog med de involverede samarbejdspartnere om mulighederne for at videreføre jUNG zuSAMMEN i 2015 og 2016.

  Der tegnede sig en mulig model, hvor jUNG zuSAMMEN gennemføres efter et tilsvarende koncept som i 2014: et 14-dages højskoleophold i henholdsvis Danmark og Tyskland, der afsluttes med et ungdomsparlament. Der lægges dog op til en mindre deltagerkreds på i alt 50 unge fra begge sider af grænsen (deltagerkredsen var i år 80 unge).

  Modellen indebærer, at grænseforeningen er ansvarlig for projektgennemførelsen. Finansieringsbehovet forventes at være på ca. 700.000 kr. årligt.

  Der blev drøftet en potentiel finansieringsmodel med tilskud på 100.000 kr. årligt fra Region Syddanmark og fra tysk side. Øvrig finansiering skulle dækkes af Grænseforeningens midler og af eksterne bidrag.

  Et tilskud på i alt 200.000 kr. vil kunne finansieres af de resterende midler afsat til Dybbøl 2014.

  Grænseforeningen har efterfølgende givet udtryk for ønske om et højere tilskud, og der er modtaget et forslag om 320.000 kr. fra henholdsvis dansk og tysk side. Dette er der pt. ikke finansiering til i forhold til Dybbølmidlerne.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der ydes et tilskud på til videreførelse til jUNG zuSAMMEN på 100.000 kr. om året i 2015 og 2016.

  At tilskuddet finansieres af resterende midler afsat til Dybbøl 2014.

  At tilskuddet gøres betinget af, at der opnås deltagelse fra i alt 50 unge, og at der opnås et tilsvarende tilskud fra delstaten Slesvig-Holsten.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 10-11-2014
   

  Udvalget bad om et notat fra det møde, der er afholdt om mulige modeller for videreførelse af JUNG zuSAMMEN.

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet. Peter Kofod Poulsen (Dansk Folkeparti) tog forbehold.

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 03-12-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet. Dansk Folkeparti tog forbehold.

  Vibeke Syppli Enrum og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 15-12-2014
   

  Regionsrådet besluttede, at Region Syddanmark yder et tilskud på i alt 200.000 kr. fra de resterende Dybbøl-midler til videreførsel af jUNG zuSAMMEN i 2015 og 2016.

  Det fulde tilskud kan udbetales i 2015 for at kompensere for, at det tilsvarende tilskud fra delstaten Slesvig-Holsten først kan udbetales i 2016.

  Tilskuddet gøres betinget af, at der opnås deltagelse fra i alt 50 unge i hvert af de to år.

  Vibeke Syppli Enrum, Preben Jensen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 14/579
  27. Orienteringer fra Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forbindelse med Vækstforums møde den 2. december 2014 blev der drøftet en række sager, herunder fremdriften i Vækstforums strategiarbejde, midtvejsstatus for resultatkontrakten for 2014-2015 med det syddanske EU-kontor, regionsrådets anmodning om ekstraordinær kontrol af Holmegård Kursus- og Træningscenter samt medfinansiering af støtte til innovationsnetværk Offshoreenergy.dk.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Syddansk Vækstforum har på det ordinære møde den 2. december 2014 drøftet en række sager.

   

  Fremdriften i Vækstforums strategiarbejde med særligt fokus på den kommende yderområdeindsats

  Vækstforum skal ifølge erhvervsudviklingsloven udarbejde et bidrag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi, der omhandler de erhvervs- og vækstrettede dele af strategien, det vil sige erhvervsudviklingsindsatsen inklusiv turisme.

  På vækstforummødet den 25. juni 2014 tiltrådte Vækstforum de overordnede rammer for udarbejdelsen af Vækstforums bidrag. På baggrund heraf afholdes der fem tema-seminarer i løbet af november og december 2014 og januar 2015.

  Den regionale vækst- og udviklingsstrategi skal i højere grad skabe fundamentet for en sammenhængende indsats for vækst og udvikling i Region Syddanmark. Derfor vil Vækstforums bidrag til strategien indgå i et samspil med andre elementer som f.eks. uddannelse, kollektiv transport, det grænseoverskridende samarbejde mv.

  For så vidt angår yderområder fremgår det af lov om erhvervsfremme og regional udvikling, at de enkelte vækstfora skal beskrive indsatsen for yderområderne inden for regionen som et led i Vækstforums samlede bidrag. I forhold til Vækstforums eksisterende indsats for yderområderne kan særligt tre ændringer fremhæves:

  • De nye kriterier for yderområder i strukturfondsprogrammerne 2014-20 betyder, at to nye kommuner bliver en del af yderområderne i Region Syddanmark, nemlig Aabenraa og Sønderborg. Tønder, Ærø, Svendborg og Langeland vil fortsat være yderområder. Faaborg-Midtfyn vil fremover ikke være yderområdekommune, men Vækstforum har besluttet på mødet den 7. april 2014, at det først træder i kraft, når Vækstforum har vedtaget sin strategi for den kommende periode.
  • For så vidt angår anvendelsen af strukturfondsmidler er der i den nye strukturfondsperiode ikke længere et krav om, at en vis andel af strukturfondsmidlerne skal komme yderområderne under ét til gavn.
  • Der skal gennemføres en ekstern evaluering af de regionale vækstforas indsats for yderområderne.

  Vækstforum har i den seneste strukturfondsperiode understøttet en række virkemidler, som har til formål at bidrage til vækst og udvikling i yderområderne. Det drejer sig bl.a. om en indsats for øget kompetenceudvikling i yderområderne, en særlig pulje til projektudvikling i yderområderne, Syddansk Lånefond for yderområderne mv.

  På baggrund af bl.a. disse erfaringer foreslås det, at der arbejdes med to principper for vækst og udvikling i yderområderne:

  • Der kan understøttes indsatser i yderområderne, hvor der kan bygges bro til regionens erhvervsmæssige styrker og potentialer. Dvs. forretningsområderne i Vækstforums strategi.
  • Der kan understøttes indsatser i yderområderne, hvor der tages udgangspunkt og handling i en helhedsorienteret tilgang til vækst og udvikling, baseret på lokale vækstpotentialer på baggrund af analyser af rammebetingelser, vækstdrivere, kritiske succesfaktorer m. Der stilles krav om, at lokale aktører igangsætter aktiviteter, som understøtter indsatserne og dermed påvirker de rammer og forhold, som de selv har indflydelse på.

  Principperne kan i Vækstforums handlingsplan omsættes således, at:

  • Der etableres en forprojektpulje, der kan yde tilskud til at udvikle projekter, der

  o        er rettet mod Vækstforums forretningsområder

  o        understøtter en helhedsorienteret indsats

  o        kan indgå i INTERREG-programmet som enten a) ligger inden for Vækstforums forretningsområder eller b) understøtter en helhedsorienteret indsats.

  • Yderområdekommunerne kan sende ansøgninger til Vækstforum

  o        Inden for Vækstforums forretningsområder mv.

  o        Uden for Vækstforums forretningsområder – MEN hvor der er skærpede krav til, at projekterne indgår i en helhedsorienteret indsats, hvor der er krav om tydeligere forpligtigelser fra ansøger både i fht. handlinger og ressourcer, herunder økonomi.

  Vækstforum godkendte på mødet principperne for den kommende yderområdeindsats, og at Vækstforums bidrag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi ikke kommer til at stå isoleret men kommer til at indgå i et samspil med indsatserne på andre områder. Vækstforum opfordrede på mødet til opmærksomhed på at balancere kravene i forbindelse med udmøntningen af en helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i lokale styrker.

  Endelig bemærkes, at som led i arbejdet med at skabe en sammenhængende strategi, mødes Vækstforums formandskab med Udvalget for Regional Udvikling for at drøfte mulighederne for at sikre en sammenhængende strategisk indsats på en række områder. I forlængelse af vækstforummødet mødtes Vækstforum, Innovationsudvalget og kommunale udvalgsformænd til en strategi- og temadrøftelse om sundheds- og velfærdsinnovation.

   

  Midtvejsstatus på resultatkontrakten med det syddanske EU-kontor samt orientering om vedtægtsændringer

  Resultatkontrakt

  I december 2013 blev der indgået en resultatkontrakt med det syddanske EU-kontor for 2014-15. Der er tale om en fælles kontrakt med Syddansk Vækstforum, Region Syddanmark, KKR og Syddansk Universitet.

  I kontrakten forpligter Det Syddanske EU-kontor (SDEO) sig til at realisere 9 aktivitetsmål, der skal komme SDEO’s målgrupper i Syddanmark til gavn: International projektudvikling, Europæiske konferencer, Virksomhedsgennemgang, Interessevaretagelse, Entreprise Europe Network (EEN), Knowledge Innovation Community (KIC), Presse og kommunikation i Syddanmark, Internationalisering af kommunerne i Syddanmark samt Særskilte mål for Syddansk Universitet.

  Det syddanske EU-kontor har pr. 18. november 2014 foretaget en midtvejsopfølgning på resultatkontraktens mål. Overordnet set vurderes den foreløbige målopfyldelse at være tilfredsstillende. SDEO konkluderer i sin midtvejsopfølgning, at SDEO i 2014 har arbejdet målrettet på at indfri resultatkontraktens mål, og at SDEO har præsteret resultater og aktiviteter, der ligger over, hvad der kan forventes halvvejs i kontraktperioden.

  Samlet set er vækstforumsekretariatet af den opfattelse, at SDEO midtvejs i kontraktperioden har en tilfredsstillende målopfyldelse for så vidt angår målene om international projektudvikling, virksomhedsgennemgang, interessevaretagelse, Entreprise Europe Network (EEN), Knowledge Innovation Community, presse og kommunikation. Der er stadig et stykke vej i forhold til målene om europæiske konferencer samt internationale kommuner i Syddanmark.

  En status på alle ni aktivitetsmål fremgår i vedlagte bilag. En større ekstern evaluering vil blive foretaget i 2015, og vil kunne anvendes i arbejdet med at udarbejde en resultatkontrakt med SDEO for 2016-17.

   

  Ændrede vedtægter

  Der har været afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor følgende er blevet tilføjet i SDEOs vedtægter: ”SDEOs bestyrelse modtager vederlag for deres arbejde i bestyrelsen. Vederlagets størrelse er på niveau med vederlaget i lignende organisationer.”. Vederlagsbetalingen vil gælde fra starten af indeværende bestyrelsesperiode. Vederlagets størrelse vil blive fastlagt og vedtaget på næste ordinære generalforsamling, som afholdes i 2015.

  Vækstforum godkendte på mødet midtvejsopfølgningen på resultatkontrakten for 2014-15 og tilkendegav, at Vækstforum fortsat forventer et højt ambitionsniveau og yderlige gode resultater fra EU-kontoret i 2015.

  Anmodning om ekstraordinær kontrol af regionalfondstilskud til Holmegård Kursus- og Træningscenter

  Regionsrådet drøftede den 27. oktober 2014 grundlaget for tilskud fra EU"s Regionalfond, udbetalt til projektet Holmegårds Trænings- og Kursuscenter på Langeland. 

  Region Syddanmark er ikke part i sagen. Regionsrådet har derfor indstillet til Vækstforum, at der rettes henvendelse til Erhvervsstyrelsen med anmodning om, at der gennemføres en ekstraordinær kontrol.

  Vækstforum konstaterede på mødet, at det ikke længere er aktuelt at rette henvendelse til Erhvervsstyrelsen om ekstraordinær kontrol af projektet, idet Erhvervsstyrelsen siden drøftelsen i regionsrådet af egen drift har igangsat en ekstraordinær kontrol.

  Medfinansiering af støtte til innovationsnetværk Offshoreenergy.dk

  Innovationsnetværket offshoreenergy.dk har i samarbejde med en række partnere fået bevilget 14 mio. kr. fra Styrelsen for Forskning og Innovation til at understøtte og forstærke den danske offshore branches konkurrencekraft.

  Aktiviteterne i Innovationsnetværket har et overordnet formål med at skabe merværdi for virksomhederne ved at bygge bro mellem vidensinstitutioner, virksomheder og myndighederne. Innovationsnetværksordningen giver samtidig Offshoreenergy.dk mulighed for at få tilskud til sekretariatsdriften og generelle netværksaktiviteter.

  Den regionale medfinansiering af innovationsnetværket vil bidrage til udvikling af nye internationale aktiviteter, klyngesamarbejde med olie/gas aktører i Brasilien, Australien, Nordsølandene og i Arktis. Desuden vil der blive udviklet nye serviceløsninger og forretningsmodeller i regi af et nyetableret O&M center (service og vedligehold af vind og olie/gas installationer), så danske SMV’er kan opnå konkurrencefordele på det voksende marked for offshore O&M.

  Projektet er indstilles til tilsagn i Vækstforum, fordi aktiviteterne i Innovationsnetværket Offshorenergy.dk adresserer hovedudfordringerne i offshorebranchen, og fordi aktiviteterne vil bidrage til at styrke og udbygge Region Syddanmarks position inden for forretningsområdet offshore. Virksomhederne i offshorebranchen får nye attraktive muligheder via aktiviteterne i innovationsnetværket, og vurderingen er at det vil styrke eksporten, innovationen og væksten i branchen.

  Vækstforum tiltrådte på mødet den 2. december indstillingen om at bevilge projektet støtte på 5.250.000 kr. fra rammen til medfinansiering af innovationsnetværk, som regionsrådet tidligere har afsat og som Vækstforum har fået bemyndigelse til at udmønte.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 03-12-2014
   

  Til orientering.

  Vibeke Syppli Enrum og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 15-12-2014
   

  Til orientering.

  Vibeke Syppli Enrum, Preben Jensen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/579
  28. Indstillinger fra Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforum drøftede på mødet den 2. december 2014 en række sager, herunder udmøntning af højvækstmodel, politisk aftale om turisme, forlængelse af bevilling til Inspiring Denmark, status på Welfare Tech Invest og kapitaltilførsel, videreførelse af Healthcare Denmark, pulje til projektudvikling i yderområder samt en særlig ramme til Vækstforumsekretariatet.

  Derudover behandlede Vækstforum seks projektansøgninger, hvoraf de fire vedrørte regionale erhvervsudviklingsmidler, der indstilles til endelig beslutning i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Udmøntning af højvækstmodel

  På Vækstforums heldagsseminar den 25. juni 2014 blev det besluttet at igangsætte en højvækstmodel, der med afsæt i best practice fra bl.a. USA og Israel skal modne nye, store virksomheder inden for velfærdsteknologi og energi (energieffektivisering og offshore).

  Modellens elementer vil være et struktureret incubator- og acceleratorforløb med afsæt i de regionale styrkepositioner samt tiltrækning af nationale og internationale iværksættertalenter. Modellen skal bygge på partnerskaber og et sammenhængende koncept, hvor rådgivning på højt niveau, risikovillig kapital og fysiske iværksættermiljøer spiller sammen hele vejen fra innovativ forretningsidé til virksomhedens børsintroduktion. Konceptet bygger således videre på Vækstforums fokuserede strategi, hvor højvækstmodellen er næste skridt i udviklingen af stærke klynger.

  Sideløbende arbejdes der med et lignende, tværregionalt initiativ, Team Vækst Danmark, som på tilsvarende vis har til formål at skabe flere vækstvirksomheder i Danmark. Initiativet skal samle alle regionerne om en tværregional, koordineret og arbejdsdelende indsats, som skal sikre kritisk masse af virksomheder og kompetencer samtidig med, at de forskellige regionale specialiseringer understøttes og udnyttes.

  Team Vækst Danmark forventes etableret med en række regionale, specialiserede elitetræningscentre, der bygger på de regionale styrker, og med en fælles koordinerende enhed, der skal sikre synergi og koordination. De regionale specialiserede elitetræningscentre stilles til rådighed nationalt.

  Med henblik på at udmønte Vækstforums beslutning om at etablere den syddanske højvækstmodel tiltrådte Vækstforum indstillingen om, at Syddansk Vækstforum gennemfører et call, der skal indhente projektforslag fra aktører og partnerskaber, der kan udvikle og implementere den syddanske højvækstmodel.

  Såfremt Team Vækst Danmark etableres som et fælles tværregionalt initiativ, kan de tre syddanske elitetræningscentre under højvækstmodellen indgå som en del af Team Vækst Danmark initiativet. I så fald kan den valgte operatør blive forpligtet til at indgå i det tværregionale samarbejde med henblik på at sikre den tværgående koordinering og arbejdsdeling.

  Vækstforum tiltrådte desuden indstillingen om, at Vækstforum i forbindelse med call’et reserverer en ramme på i alt 30 mio. kr., som over en treårig periode anvendes til medfinansiering af den syddanske højvækstmodel og den koordinerende enhed, såfremt denne etableres. De 30 mio. kr. fordeles med 20 mio. kr. fra EU’s Socialfond og 10 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler for 2014.

  Udmøntning af politisk aftale om turisme

  Der er opnået politisk enighed om fordelingsnøgler for den regionale medfinansiering af de to nye selskaber Dansk Kyst og Natur og Dansk Erhvervs- og Mødeturisme.

  Det er aftalt mellem regionerne og regeringen, at staten giver 10 mio. kr. pr. år til Dansk Kyst- og Naturturisme, og at regionerne matcher beløbet med 10 mio. kr. samlet pr. år. Fordelingsnøglen ser ud som følger:

   

  Aftalt fordelingsnøgle i forhold til Dansk Kyst- og Naturturisme i 2015 og 2016

   

  Fordeling

  Mio. kr. pr. år

  Nordjylland

  3/12

  2,5

  Midtjylland

  3/12

  2,5

  Syddanmark

  3/12

  2,5

  Sjælland

  2/12

  1,67

  Hovedstaden

  1/12

  0,83

  Total

  12/12

  10

  Det er desuden aftalt, at staten giver 1,75 mio. kr. pr. år til Dansk Erhvervs- og Mødeturisme, og at regionerne matcher beløbet med 1,75 mio. kr. samlet pr. år. Der er mellem regionerne politisk enighed om, at 2 mio. kr. af det samlede årlige beløb til Dansk Erhvervs- og Mødeturisme går til det vestdanske partnerskab for erhvervs- og mødeturisme. Fordelingsnøglen ser ud som følger:

   

  Aftalt fordelingsnøgle i forhold til Dansk Erhvervs- og Mødeturisme i 2015 og 2016

   

  Fordeling

  Mio. kr. pr. år

  Nordjylland

  1/10

  0,175

  Midtjylland

  2/10

  0,35

  Syddanmark

  3/10

  0,525

  Sjælland

  1/10

  0,175

  Hovedstaden

  3/10

  0,525

  Total

  1

  1,75

  Region Syddanmark forventes således at skulle medfinansiere de to selskaber med samlet 6,05 mio. kr. i 2015 og 2016.

  Det fremgår af aftalen mellem regionerne og regeringen, at ”Det er de regionale og lokale aktører, der står for sammensætningen af bestyrelsen i udviklingsselskabet, idet det lægges til grund at medfinansiering af udviklingsselskabet og indflydelse følges ad.”

  Arbejdet i interim-bestyrelsen for Dansk Kyst og Naturturisme er i fuld gang. Opgaverne for den udpegede formand Henrik Höhrmann og den øvrige interim-bestyrelse er bl.a. at rekruttere en direktør til selskabet, at udarbejde vedtægter for selskabet og at beskrive opgaverne for selskabet, bestyrelsen og advisory boardet. Interim-bestyrelsen har udarbejdet forslag til bestyrelsessammensætning med i alt 9 medlemmer. Forslaget fremgår af bilaget. Der er tale om et samlet forslag til bestyrelse bestående af erhvervsfolk, der dækker såvel forskellige geografiske, faglige som erhvervsmæssige områder med fokus på viden og kendskab til turisme og oplevelsesbranchen. Med hjemsted i Region Syddanmark er indstillet: som formand Henrik Höhrmann, tidligere adm. direktør Legoland, Christian Woller, adm. dir., Legoland og Steen Slaikjær, medejer og direktør, Hvidbjerg Strand Feriepark.

  Partnerskab for Vestkystturisme har afholdt møde i den midlertidige styrelse, hvor de tre borgmestre fra Varde, Ringkøbing-Skjern og Jammerbugt, tre erhvervsrepræsentanter og regionsrådsformændene fra Region Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark deltog. Efter mødet blev udsendt en fælles udtalelse, der udtrykker fælles opbakning til indholdet i partnerskabets strategioplæg og enighed om, at den formelle etable­ring og organisering af partnerskabet afventer interim-bestyrelsens selskabsetablering.

  I Østersøpartnerskabet er der afholdt et fælles møde på administrativt niveau mellem regionerne og udvalgte turismeaktører fra Region Sjælland, Region Syddanmark og Bornholms Regionskommune. Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentation bl.a. fra Region Syddanmark, de syddanske destinationer, Region Sjælland og Bornholms Regionskommune, der skal arbejde videre med at formulere et strategioplæg baseret på mødets drøftelser. Region Sjælland er tovholder på dette arbejde, jf. aftalen mellem regionerne og regeringen.

  Etableringen af Dansk Erhvervs- og Mødeturisme foregår i regi af det eksisterende MeetDenmark i samarbejde med regionerne. Det nuværende MeetDenmark består af VisitAalborg, VisitAarhus, WoCo og Inspiring Denmark. Arbejdsgruppen udarbejder forslag til vedtægter, projektplan og bestyrelse. Woco er sekretariat for selskabet, jf. aftale mellem regionerne og Erhvervs- og vækstministeriet.

  Forslag til bestyrelsessammensætning fremgår af bilaget, dog har Region Sjælland og Region Syddanmark endnu ikke udpeget medlemmer. De øvrige regioner peger på direktører for visit-organisationer i de store byer. Sekretariatet har arbejdet for en bestyrelse med stærk erhvervsrepræsentation. Dette har der ikke kunnet opnås enighed om med de øvrige regioner. Vækstforum tiltrådte på den baggrund forslaget om at indstille direktør for Inspiring Denmark, Birgitte Hee Olesen, til bestyrelsen. 

  Vækstforum godkendte desuden indstillingen af Henrik Höhrmann, Christian Woller og Steen Slaikjær til bestyrelsen for Dansk Kyst- og Naturturisme.

  Forlængelse af bevilling til Inspiring Denmark

  Vækstforum og regionsrådet godkendte i 2012 en bevilling til Inspiring Denmark på 2 mio. kr. årligt i 2013, 2014 og 2015, i alt 6 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2012. Denne bevilling søges allerede nu forlænget til og med 2018 for at sikre et solidt fundament for varetagelsen af den regionale opgave som operatør og samarbejdspartner for de øvrige regionale partnere og Erhvervs- og Vækstministeriet i forbindelse med erhvervs- og mødeturisme.

  En foreløbig opgørelse af Inspiring Denmarks resultat- og effektskabelse viser, at Inspiring Denmark i perioden 2012 til 2014 har tiltrukket 53 internationale kongresser og konferencer med et estimeret maksimumforbrug på 117 mio. kr. Aktuelt pågår der tiltrækningsarbejde i forhold til yderligere ni internationale kongresser og konferencer i samarbejde med de respektive kongresværter. Inspiring Denmark har siden 2012 indsendt i alt 18 bids, hvoraf 14 er vundet umiddelbart, og to af de ikke-vundne arrangementer har resulteret i tiltrækning af arrangementet på et senere tidspunkt.

  I Vækstplan for dansk turisme er målet, at der i 2014-2015 pr. år skal tiltrækkes 10 procent flere internationale konferencer og begivenheder til Danmark sammenlignet med 2011-2012. Internationale erhvervsturister har et højt døgnforbrug, og flere kongresser, møder og konferencer i regionens hoteller og konferencesteder betyder øget omsætning og flere beskæftigede.

  Fokus for Inspiring Denmark er udvikling af aktiviteter, som markedsfører Syddanmark som møde­destination og dermed tiltrækker internationale møder og kongresser. Inspiring Denmark er direkte udførende ved udarbejdelse af internationale bids og den understøttende markedsføring, tovholder på udvikling af nye kampagner og events, koordinator på samarbejdet med destination­erne og byerne i regionen samt den regionale operatør i det nationale samarbejde med VisitDenmark og øvrige nationale og regionale aktører på erhvervsturismeområdet.

  Inspiring Denmark driver desuden et netværk af private hotel- og kongresvirksomheder. Udgifter til at drive dette netværk udgør ikke en del af denne bevilling. Inspiring Denmark gennemfører herudover projektet Strategisk Værtskab under samarbejdsaftale med tilsagnsmodtager VisitVejle. Dette projekt udløber i marts 2016. Inspiring Denmark og VisitVejle forventer at indsende en ansøgning om midler til et nyt projekt primo 2015.

  Det er Vækstforumsekretariatets vurdering, at en aftale om bevilling med et længere tidsperspektiv vil være vigtigt i forhold til det arbejde, der nu begyndes med opbygning af det nye selskab Dansk Erhvervs- og Mødeturisme og særligt det vestdanske partnerskab. Det vil give Inspiring Denmark et kontinuerligt fundament, der kan bidrage til god opbakning fra erhverv og øvrige aktører, således at der kan arbejdes mere slagkraftigt i et længere perspektiv.

  Status på Welfare Tech Invest og kapitaltilførsel

  Fonden for Syddansk Vækstfremme er en erhvervsdrivende kapitalfond, der er stiftet af Region Syddanmark efter indstilling fra Vækstforum, og administreret af Accelerace Management. Fonden optog i 2012 binavnet Fonden Welfare Tech Invest Syddanmark og går i daglig tale under navnet Welfare Tech Invest.  

  Formålet med fonden er at accelerere unge syddanske virksomheders vækst gennem tilførsel af kapital og ressourcer. Kapitalen i fonden er i alt 120 mio. kr. Heraf er 100 mio. kr. afsat til investeringer i velfærdsteknologiske virksomheder samt til lån til virksomheder inden for energieffektivisering og design. 20 mio. kr. er afsat til lån til innovative iværksættere i regionens yderområder. De 95 mio. kr. af fondens midler stammer fra EUs Socialfond, mens de 25 mio. kr. er regionale erhvervsudviklingsmidler. Fonden tilbyder lån i størrelsesordenen 100.000 – 3 mio. kr. og kan gennemføre investeringer op til 10 mio. kr.

  Fonden har været aktiv siden januar 2012. Efter en langsom start med et stort forarbejde har fonden haft et meget højt aktivitetsniveau, og samtlige EU-midler vil blive investeret og udlånt i projektperioden, ligesom man i meget høj grad er lykkes med at finde matchende privat medfinansiering i de enkelte investerings- og låneprojekter. Pt. har i alt 30 virksomheder fået tilsagn om investering eller lån fra fonden. Ifølge den seneste afrapportering, har de foretagne lån og investeringer indtil nu gennemsnitligt haft en værdi af 2,4 mio. kr. Det mindste lån, der er gennemført, har været på 190.000 kr. og den største investering har været på 7,5 mio. kr.

  Fonden oplever stadig tilstrømning af nye unge virksomheder, der har behov for egenkapital eller lån. Det er i indeværende programperiode på nuværende tidspunkt ikke muligt at bruge EU-midlerne til kapitalinstrumenter, men der gennemføres for tiden en gap-analyse. Såfremt denne viser, at der er et hul i markedet, kan der eventuelt igen fra 2016 blive åbnet for at tilføre fonden midler fra EUs Socialfond.

  For at sikre at fonden kan oppebære et vist aktivitetsniveau – herunder evt. medvirke til mikrofinansiering af de eliteiværksættere, der tiltrækkes via højvækstmodellen fra nu og frem til et evt. nyt kapitalindskud af EU-midler, foreslås det, at der tilføres fonden yderligere regionale erhvervsudviklingsmidler.

  COWI har netop gennemført en evaluering af fonden og der er scoret ”grønt” på projektets tilrettelæggelse samt resultat- og effektskabelse. I evalueringen fremhæves bl.a. følgende:

  Det vurderes, at projektet generelt er veltilrettelagt i forhold til opnåelse af WTI’s målsætninger. Der er en stærk og god sammenhæng imellem de gennemførte aktiviteter og de umiddelbare målsætninger. Længerevarende effekter er det dog ikke muligt at vurdere på nuværende tidspunkt. WTI’s organisering er veludtænkt. Samspillet imellem bestyrelse og managementfunktion har resulteret i en succesfuld implementering. Kvaliteten i projektvurderingerne vurderes at være høj. WTI er designet til at være et langsigtet engagement, og grundlaget vurderes at være på plads til at være dette. Særligt hvis der tilføjes yderligere investeringskapital. Det kan konstateres, at WTI i forhold til formålet om at få investeret midlerne i løbet af projektperioden er godt foran målsætningen. Fondens aktiviteter har allerede resulteret i effekter i forhold til omsætning, eksport og ansættelser. Dog kan en egentlig effekt først vurderes, når WTI begynder at afhænde deres investeringer igen og trække gevinster hjem til geninvestering. I forhold til virksomhedernes forventninger til omsætning vurderes disse til imellem 85 og 117 mio. kr. Samtidig har virksomhederne en forventning om, at der i alt skabes imellem 41 og 57 jobs. Virksomhederne forventer ligeledes effekter i forhold til eksport på mellem 41 og 57 mio. kr. COWI anbefaler følgende: Byg videre på succesen, fokuser på sammenhæng i kommunikationen og en hensigtsmæssig kobling til Acceleraces forløb.

  Med afsæt i evalueringen og anbefalingerne tiltrådte Vækstforum indstillingen om, at der tilføres fonden yderligere 25 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

  Videreførelse af Healthcare Denmark

  Markedsføringskonsortiet Healthcare Denmark blev dannet i maj 2012 af en bred partnerkreds bestående af Erhvervs- og Vækstministeriet, Sundhedsministeriet, Udenrigsministeriet, DI, Danske Regioner, Region Syddanmark, KMD, Systematik og COWI. Konsortiet er bosiddende i Forskerparken i Odense, og dets bevilling udløber i maj 2015.

  Konsortiet har til opgave at udbrede kendskabet til Danmarks styrker og kompetencer inden for sundheds- og velfærdsløsninger ved at:

  • Markedsføre Danmark som et land, der leverer sundheds- og velfærdsydelser af høj kvalitet.
  • Forbedre udlandets kendskab til mangfoldigheden og kvaliteten af Danmarks styrker og kompetencer inden for sundheds- og velfærdsløsninger.
  • Styrke danske virksomheders markedsvilkår i den nye ”Silver Economy” og deres muligheder for at afsætte produkter og services.
  • Koordinere med og drage nytte af eksisterende nationale og regionale projekter og initiativer inden for velfærdsområdet.

  Parterne bag Healthcare Denmark har drøftet forskellige modeller for en videreførelse af konsortiet. Alle parterne er blevet bedt om at vurdere mulighederne for medfinansiering fremadrettet. Healthcare Denmark forventes at ansøge Vækstforum om en videreførelse af finansieringen. Healthcare Denmark fremlægger i forbindelse med ansøgningen dokumentation for deres aktiviteter og resultater frem til nu.

  Den aktuelle ramme, Region Syddanmark har bevilget til Healthcare Denmark i perioden 2012-2015, er på 4 mio. kr. Bevillingen er afsat til medlemskabskontingent samt sekretariatsdrift og konkrete aktiviteter, der understøtter markedsføring af syddanske og danske sundheds- og velfærdsteknologiske styrker.

  Den nye ramme foreslås udmøntet på baggrund af en konkret ansøgning, som forelægges Vækstforum til beslutning. Det foreslås, at der i forbindelse med behandlingen af ansøgningen – ud over krav til aktiviteter og resultater - bl.a. lægges vægt på, at Healthcare Denmark kan fremlægge dokumentation for tilfredsstillende resultater i den foregående periode, at der tilvejebringes medfinansiering fra andre parter, og at Healthcare Denmark fortsat er placeret i Forskerparken i Odense.  

  Vækstforum understregede på mødet, at en eventuel ansøgning om medfinansiering effektvurderes på lige fod med andre ansøgninger og forudsætter tilfredsstillende resultater fra den hidtidige indsats.

  Pulje til projektudvikling i yderområderne

  Vækstforum har siden 2007 afsat en særlig pulje til projektudvikling i regionens yderområder. Formålet med disse midler er at understøtte aktiviteter, netværksdannelse og udvikling af projekter, der kan bidrage til erhvervsmæssige aktiviteter i yderområderne. I henhold til Vækstforums handlingsplan for 2014-15 har Vækstforum afsat 3,3 mio. kr. til projektudvikling i yderområderne for 2014.

  Der er pr. 1. november 2014 bevilget 2.130.815 kr. til projekter. De resterende midler kan søges frem til årets udgang, og der er kendskab til, at yderligere en forprojektansøgning er på vej.

   

  I handlingsplanen for 2014-15 er det besluttet at afsætte midler til forundersøgelser, projektudvikling og udvikling af samarbejder, der bidrager til udvikling af større, strategiske indsatser i yderområderne. Vækstforum besluttede derfor at indstille til regionsrådet at der også i 2015 afsættes 3,3 mio. kr. hertil.

  Vækstforum tiltrådte indstillingen om, at regionsdirektøren, i lighed med tidligere år, bemyndiges til at bevilge midlerne efter indstilling fra Vækstforums sekretariat. Anvendelsen af puljen afrapporteres på Vækstforums og regionsrådets sidste møder i 2015. Der udarbejdes en ny handlingsplan til implementering af den kommende erhvervs- og vækststrategi. I den forbindelse vil der blive taget stilling til den fremtidige yderområdeindsats. 

  Særlig ramme til sekretariatet

  Vækstforum og regionsrådet har i de forløbne år afsat en årlig ramme på 1 mio. kr. til Vækstforumsekretariatets disposition til mindre aktiviteter, analyser, kortlægninger mv.

  I alt forventes der pr. december 2014 disponeret 1. mio. kr. fra rammen i 2014. Midlerne forventes disponeret til afholdelse af fem temaseminarer i forbindelse med Vækstforums erhvervs- og vækstrettede bidrag til den kommende vækst- og udviklingsstrategi, GAP-analyse af finansielle instrumenter, velfærdsteknologisk event-uge samt en publikation om syddanske OPI-historier.

  Vækstforum besluttede at indstille til regionsrådet, at vækstforumsekretariatet også i 2015 bevilges en ramme på 1 mio. kr., der kan anvendes til mindre aktiviteter, analyser, kortlægninger mv.

  Projektansøgninger vedr. regionale erhvervsudviklingsmidler

  Vækstforum behandlede den 2. december 2014 følgende ansøgninger vedr. de regionale erhvervsudviklingsmidler, der indstilles til beslutning i regionsrådet:

  • Erhvervsrettet OPI v. Welfare tech. Der er søgt under forretningsområdet Sundheds- og Velfærdsinnovation.
  • Smart Trolley – arbejdsvenlig og energieffektiv multifunktionel sækkevogn til distribution af varer v. Smart Trolley IVS., Banke ApS, Linka m.fl. Der er søgt under forretningsområdet Bæredygtig energi.
  • KOMPAS v. Syddansk Universitet og Væksthus Syddanmark. Der er søgt under alle forretningsområder.
  • Strategisk kompetenceudvikling v. Væksthus Syddanmark. Der er søgt under alle forretningsområder.

  En kort beskrivelse af de 4 projekter er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Vedr. Udmøntning af højvækstmodel indstiller Vækstforum til regionsrådet:

  • At der afsættes en ramme på 10 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2014 til medfinansiering af den syddanske højvækstmodel.
  • At Vækstforum bemyndiges til at udmønte rammen.

  Vedr. Udmøntning af politisk aftale om turisme indstiller Vækstforum til regionsrådet:

  • At regionsrådet afsætter 6,05 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2014 til dækning af den syddanske andel af den samlede regionale medfinansiering til de to selskaber Dansk Kyst og Naturturisme og Dansk Erhvervs- og Mødeturisme og partnerskaberne herunder.
  • At regionsrådet tager til orientering, at Vækstforums Formandskab bemyndiges til at udmønte midlerne efter indstilling fra Vækstforums sekretariatsgruppe. 

  Vedr. Forlængelse af bevilling til Inspiring Denmark indstiller Vækstforum til regionsrådet:

  • At regionsrådet afsætter i alt 6 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2014 til finansiering af udviklingsaktiviteter i Inspiring Denmark, 2 mio. kr. årligt til 2016-2018.

  Vedr. Status på Welfare Tech Invest og kapitaltilførsel indstiller Vækstforum til regionsrådet:

  • At der bevilges 25 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2014 til kapitalindskud i Welfare Tech Invest.

  Vedr. Videreførelse af Healthcare Denmark indstiller Vækstforum til regionsrådet:

  • At der afsættes en ramme på 3 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2014 fordelt over 3 år til medfinansiering af videreførelse af Healthcare Denmark.
  • At en eventuel medfinansiering betinges af, at Healthcare Denmark fortsat er placeret i Forskerparken i Odense, at der fremlægges tilfredsstillende dokumentation for resultater, og at den øvrige finansiering dækkes af andre aktører.
  • At Vækstforum bemyndiges til at udmønte rammen på baggrund af konkret ansøgning fra Healthcare Denmark.

  Vedr. Pulje til projektudvikling i yderområderne indstiller Vækstforum til regionsrådet:

  • at der bevilges 3,3 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 til puljen til projektudvikling i yderområderne,
  • at regionsdirektøren bemyndiges til at bevilge midler fra denne pulje efter indstilling fra Vækstforums sekretariat. Vækstforum og regionsrådet får en afsluttende afrapportering om anvendelse af midlerne på det sidste møde i 2015.

  Vedr. Særlig ramme til sekretariatet indstiller Vækstforum til regionsrådet:

  • At regionsrådet bevilger en ramme fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 på 1 mio. kr. til sekretariatets disposition til mindre aktiviteter, analyser, kortlægninger mv. i 2015.

  Projektansøgninger:

  Vedr. Erhvervsrettet OPI indstiller Vækstforum følgende til regionsrådet:

  • At projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2014 på 8.750.000kr. – bevillingen udgør 97 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At projektets aktiviteter ikke må virke konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv, herunder bl.a., at projektets aktiviteter udelukkende gennemføres til fordel for en åben kreds af både offentlige og private aktører, og at der ikke gennemføres individuelle forløb med private virksomheder, som har karakter af traditionel rådgivning.

  Vedr. Smart trolley indstiller Vækstforum følgende til regionsrådet:

  • At projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2014 på 1.102.975,50 kr.  – bevillingen kan maksimalt udgøre 13,07 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At projektets forskningsresultater skal gøres tilgængelige for en bredere kreds af interessenter. Der skal i denne sammenhæng offentliggøres en forskningsrapport, og Region Syddanmark skal derudover godkende en plan for udbredelse af den opnåede viden. Denne plan skal godkendes inden første udbetaling af regionale erhvervsudviklingsmidler.

  Vedr. KOMPAS indstiller Vækstforum følgende til regionsrådet:

  • At projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2014 på 4.197.583,00 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At tilsagnet forudsætter, at projektet koordinerer den opsøgende virksomhedskontakt med projektet ”Strategisk Kompetenceudvikling”.

  Vedr. Strategisk kompetenceudvikling indstiller Vækstforum følgende til regionsrådet:

  • At projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på op til 843.750,00 kr. afsat i 2014 – bevillingen kan maksimalt udgøre 2,89 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At projektet løbende redegør for de deltagende virksomheders relation til Vækstforums forretningsområder, samt virksomhedernes vækstpotentiale.
  • At tilsagnet forudsætter, at projektet koordinerer den opsøgende virksomhedskontakt med projektet ”KOMPAS”.
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 03-12-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Vibeke Syppli Enrum og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 15-12-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Preben Jensen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/32113
  29. Region Syddanmarks andel af Dansk Kyst og Naturturismes grundkapital
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som led i udmøntningen af vækstplan for dansk turisme er der indgået aftale mellem Danske Regioner og Erhvervs- og Vækstministeriet om etablering af bl.a. selskab for Dansk Kyst og Naturturisme. Regionsrådet anmodes om bevilling af Region Syddanmarks andel af den grundkapital, som selskabet skal besidde jævnfør selskabets vedtægter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I juni 2014 er der indgået aftale mellem regeringen og en bred kreds af Folketingets partier om vækstplan for dansk turisme. Et centralt element i aftalen er ændringer i organiseringen af den offentlige turismeindsats. I forlængelse af den politiske aftale er der indgået aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner om den nærmere tilrettelæggelse af de tre selskaber for Dansk Kyst- og Naturturisme, Dansk Erhvervs- og Mødeturisme (MeetDenmark) og Storbyturisme.

  Det er således aftalt, at Selskabet for Dansk Kyst- og Naturturisme etableres med sekretariat i Region Nordjylland. Der etableres to partnerskaber under selskabet med inddragelse af lokale og regionale aktører; Vestkystpartnerskabet, der placeres i Region Midtjylland og Østersøpartnerskabet, der placeres i Region Sjælland. Selskabet ledes af en bestyrelse på i alt ni medlemmer, ligesom der etableres et advisory board for selskabet med 24 medlemmer.

  Der foreligger et notat, der redegør for selskabets formål og opgaver, statslige og regionale finansiering, samt bestyrelsessammensætningen, som er sendt til godkendelse hos de regionale vækstfora. Ramme til basisudgifter til de to selskaber Dansk Kyst- Naturturisme og Selskab for Dansk Erhvervs- og Mødeturisme forelægges til regionsrådets godkendelse under et andet punkt på dagsordenen. Der er udarbejdet udkast til vedtægter for fonden, og en uddybende projektbeskrivelse for selskabet er under udarbejdelse.

  Selskabet Dansk Kyst og Naturturisme etableres som erhvervsdrivende fond med virkning fra 1. januar 2015. I forbindelse med etableringen skal fonden ifølge vedtægterne have en grundkapital på i alt 500.000 kr. En omkostning, der deles ligeligt mellem de fem stiftende regioner. Det tilfalder således Region Syddanmark at betale en andel heraf på i alt 100.000 kr., som regionsrådet anmodes om at bevilge.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der bevilges i alt 100.000 kr. til Region Syddanmarks andel af grundkapitalen forbundet med etablering af selskabet Dansk Kyst og Naturturisme. Midlerne bevilges fra ”øvrige omkostninger og indtægter” på 2014-budgettet for Regional Udvikling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 03-12-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Vibeke Syppli Enrum og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 15-12-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Preben Jensen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 14/4390
  30. Idefasehøring for banebetjening af Billund Lufthavn
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den 13. maj 2014 blev parterne bag Togfonden (regeringen, DF, SF og Enhedslisten) enige om, at en ny baneforbindelse til Billund Lufthavn skal anlægges som en almindelig jernbane.

  Banedanmark har med henblik på at indhente ”.. forslag om de forhold, der skal tages hensyn til i de videre undersøgelser”, igangsat en såkaldt idefasehøring med høringsfrist 26. november 2014 om bygningen af jernbane til Billund Lufthavn.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  14. januar 2014 blev Togfondens parter enige om, at der skulle anlægges jernbane til Billund. De lokale interessenter blev spurgt, om de foretrak en letbaneløsning eller en egentlig jernbane. Resultatet blev, at der blev valgt en jernbaneløsning i form af en enkeltsporet bane fra Jelling til Billund Lufthavn og videre til Billund by.

  Region Syddanmark lagde i sit svar vægt på, dels at der arbejdes på at finde en løsning på de pressede kapacitetsforhold, der vil opstå for trafikken gennem Grejsdalen, og dels at der skabes sikkerhed for, at den nye banestrækning forberedes for elektrificering (så den kan elektrificeres samtidig med elektrificeringen af Vejle-Herning).

  Af aftalen fremgår det, at jernbanen til Billund (en jernbane med tilslutning til den eksisterende Vejle-Herning bane i Jelling), forventes at være færdig i 2019 og får stationer ved Billund Lufthavn og nær Legoland.

  Af materialet til idefasehøringen fremgår (side 6), at strækningen forventes åbnet 2020, mens det både i forord og afsnittet ”Det videre forløb” anføres – i overensstemmelse med den politiske beslutning – at jernbanen forventes færdig i 2019.

  Der er i materialet, der nu udsendes i forbindelse med idefasehøringen, ikke nævnt noget hverken om kapaciteten i Grejsdalen eller om forberedelse for elektrificering. På trods af, at det i den politiske aftale klart fremgår, at en station nær Legoland er en del af aftalen, er det i materialet nævnt som en mulighed, at jernbanen kan forlænges til Legoland.

  Der er udarbejdet et forslag til høringssvar, hvor de tre forhold nævnt i forrige afsnit samt banens færdiggørelsestidspunkt adresseres.

  Udvalget for Regional Udvikling behandlede sagen den 17. november 2014. Høringsbrevet er tilrettet i overensstemmelse med udvalgets beslutning.

  Forslaget til høringssvar er efter behandling i udvalget fremsendt til Banedanmark under forbehold af regionrådets godkendelse, idet høringsfristen udløb den 26. november 2014.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forslag til høringssvar godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 17-11-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet med en formuleringsjustering i høringsbrevets afsnit 3, så det betones yderligere, at den politiske aftale om stop ved Legoland og færdiggørelse af jernbanen i 2019 forventes overholdt. Udkastet til høringsbrev forelægges derefter forretningsudvalg og regionsråd.

  Niels Erik Søndergaard og Karsten Hønge, deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 03-12-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Vibeke Syppli Enrum og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 15-12-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Preben Jensen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/16782
  31. Resultatkontrakt med Højskolehistorisk Forening
  fold dette punkt ind Resume
   

  Højskolehistorisk Forening har forespurgt, om Region Syddanmark vil yde et tilskud på 500.000 kr. til en forundersøgelse af mulighederne for etablering af et Højskolehistorisk Videnscenter, hvis formål er at indsamle, bevare, registrere og forske samt formidle højskolehistorien.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Højskolehistorisk Forening har ansøgt Region Syddanmark om et tilskud på 500.000 kr. til en forundersøgelse af mulighederne for etablering af et Højskolehistorisk Videnscenter, hvis formål er at indsamle, bevare, registrere og forske samt formidle højskolehistorien.

  Højskolehistorisk Forening blev stiftet i 2008 med det formål at bevare og formidle højskolehistorien. I dag er indsamling, bevaring, registrere, forskning og formidling om højskolehistorien fordelt på mange institutioner og afhængigt af enkeltpersoners interesse.

  Et eventuelt kommende Højskolehistorisk Videnscenter skal bidrage til at bevare højskolernes historie, og til at sætte fokus på deres betydning for Danmarks særlige udvikling. Det skal bevare, formidle, registrere, indsamle og forske i højskolehistorien. Desuden skal det bidrage til udvikling og samarbejde mellem højskolerne, kulturhistoriske museer, arkiver samt andre relevante forskningsinstitutioner.

  Forundersøgelsen skal afklare mulighederne for at skabe og etablere et Højskolehistorisk Videnscenter med museums-, arkiv- og biblioteksfunktioner. Videnscenterets fysiske placering kan enten være ved et museum eller en højskole, eller eventuelt gennem et nybyggeri med de muligheder dette giver for at skabe et hus med symbolværdi. Der skal også tilknyttes et nytænkende og spændende udstillingssted til et kommende Videnscenter.

  Der vedlægges udkast til resultatkontrakt vedr. udarbejdelse af forundersøgelse af mulighederne for etablering af et Højskolehistorisk Videnscenter. Aftalens parter udgøres af Region Syddanmark, Museet på Sønderskov og Højskolehistorisk Forening. Resultatkontrakten løber fra 1. januar 2015 til 31. december 2015.

  I henhold til udkast til resultatkontrakt skal bl.a. det faglige indhold, de bygningsmæssige, or­ganisatoriske og juridiske rammer samt budgetter for centerets etablering, drift og finansiering beskrives i forundersøgelsen.

  Folkehøjskolerne startede i Danmark og har stor betydning for det danske samfund, både historisk og også for de kommende generationer.

  Kulturstrategien har i de tematiske kultursatsninger også fokus på Kultur og Historie, herunder også højskolernes historie og denne helt specielle danske kulturarv.

  Administrationen vurderer, at et kommende Højskolehistorisk Videnscenter vil kunne bidrage til at vise højskolernes vigtige rolle i opbygningen af det danske samfund, og deres funktion som en aktiv aktør nu og fremadrettet.

  Tilskud til forundersøgelsen kan finansieres af 300.000 kr. fra kulturpuljen i 2014 (ikke forbrugte midler fra tidligere projekter). De resterende 200.000 kr. tilføres kulturbudgettet fra øvrige omkostninger. Hermed er hele kulturbudgettet for 2014 opbrugt.

  Udvalget for Regional Udvikling behandlede sagen på møde den 17. november 2014.

  Administrationen havde indstillet, at udvalget drøftede, hvorvidt Region Syddanmark skal yde tilskud til en forundersøgelse af mulighederne for etablering af et Højskolehistorisk Videnscenter, som beskrevet i udkastet til resultatkontrakt mellem Region Syddanmark, Museet på Sønderskov og Højskolehistorisk Forening.

  Udvalget besluttede at indstille, at der på det foreliggende grundlag ikke ydes tilskud til ansøgningen. 

  Indstillingen er tilrettet i overensstemmelse med udvalgets beslutning.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der på det foreliggende grundlag ikke ydes tilskud til ansøgningen. Ansøgningen henvises til muligheden for at søge til Kulturstrategiens ordinære ansøgningsrunder. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 17-11-2014
   

  Udvalget indstiller, at der på det foreliggende grundlag ikke ydes tilskud til ansøgningen. Ansøgningen henvises til muligheden for at søge til Kulturstrategiens ordinære ansøgningsrunder. 

  Niels Erik Søndergaard deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 03-12-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Vibeke Syppli Enrum og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 15-12-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Preben Jensen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/33021
  32. Resultatkontrakt med Nationalt videncenter for historie- og kulturarvsformidling
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet besluttede i forbindelse med budgetforliget for 2015 at støtte Nationalt videncenter for historie- og kulturarvsformidling, der er placeret i Jelling, med 1,0 mio. kr. til udvikling af aktiviteter i Syddanmark.

  Midlerne udmøntes på baggrund af vedlagte resultatkontrakt, som indstilles til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Formålet med Nationalt videncenter for historie- og kulturarvsformidling er at fremme primært børns og unges viden om og forståelse af, at historie og kulturarv har betydning for samfundsudvikling, hverdagsliv, værdigrundlag og dermed forståelsen af det moderne samfund. Og at denne viden og forståelse kan styrke børn og unges kompetencer til at vurdere deres fremtidsmuligheder, valg og handlinger. 

  Regionsrådet besluttede ved vedtagelse af budgettet for 2015 at støtte Nationalt videncenter for historie- og kulturarvsformidling, der er placeret i Jelling, med 1,0 mio. kr. til udvikling af aktiviteter i Syddanmark. Centeret har et årligt budget på 13,4 mio. kr., hvoraf de 10 mio. kr. er en finanslovbevilling.

  Administrationen har derfor, i samarbejde med videncenteret, udarbejdet vedlagte udkast til resultatkontrakt hvorigennem midlerne konkret udmøntes.

  Regionrådet støttede videncenteret med 1,5 mio. kr. i forbindelse med budgettet for 2014.

  Centeret skal med udgangen af 2014 afrapportere til regionsrådet i forhold til aktiviteterne i resultatkontrakten for 2014. Erfaringerne herfra inddrages i relevant omfang i forbindelse med udmøntningen af indsatserne i resultatkontrakten for 2015.

   

  Resultatkontrakten indebærer at: 

  Nationalt videncenter for historie- og kulturarvsformidling i 2015 forpligter sig til at iværksætte følgende indsatser:

  • Centeret indgår i et samarbejde med det nye oplevelsescenter, der etableres ved Nationalmuseet Kongernes Jelling. Samarbejdet skal have fokus på at udvikle oplevelsescenterets skoletjeneste og øvrige tilbud til uddannelsesinstitutioner, og kan f.eks. indeholde produktion af digitale og trykte undervisningsmaterialer, samt udvikling af nye formidlingsformer, der kan være med til at understøtte folkeskolens fælles mål og understøtte implementeringen af folkeskolereformen. 
  • Centeret skal i 2015 udbygge sit samarbejde med kulturinstitutioner i regionen, herunder blandt andre Museum Sønderjylland, Esbjerg Museum og museumsvæsnet i Billund med henblik på at styrke museernes muligheder for at samarbejde med uddannelsessektoren. 
  • Centeret skal være arrangør (eller medarrangør) af minimum to større arrangementer (konferencer eller lign.) i regionen, der falder indenfor centerets indsatsområder. 
  • Centeret skal udvikle en eller flere onlineplatforme med tilbud om undervisningsaktiviteter eller informationer til grundskoler og ungdomsuddannelserne.  

  Regionsrådets kulturstrategi har i de tematiske kultursatsninger fokus på Kultur og Historie. Centeret vil med de aktiviteter, der gennemføres i regi af resultatkontrakten, være med til at understøtte samarbejde mellem museer og folkeskolen og dermed styrke elevernes viden om og forståelse af historie og kultur.

  Nationalt videncenter for historie- og kulturarvsformidling forpligter sig til at afrapportere skriftligt ved udgangen af år 2015 på de skitserede aktivitetsmål. Derudover stiller centret sig til rådighed med yderligere informationer og statusberetninger på centrets øvrige aktiviteter, såfremt Region Syddanmark har et ønske om dette.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At resultatkontrakten godkendes, og at der bevilges 1,0 mio. kr. til Nationalt videncenter for historie- og kulturarvsformidling, som afholdes på kultur finansieret af uforbrugte midler i 2014 på øvrige omkostninger, som følge af tidsforskydninger.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 17-11-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Niels Erik Søndergaard og Karsten Hønge, deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 03-12-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Vibeke Syppli Enrum og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 15-12-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Preben Jensen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/42187
  33. Revision af råstofplan 2012
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal gennemgå råstofplanen hvert fjerde år for at vurdere, om der er behov for justeringer eller revision. Regionsrådet besluttede i 2010 at revidere den daværende råstofplan og udarbejdede derfor Råstofplan 2012. Regionsrådet skal nu tage stilling til, om der er behov for justeringer eller revision af Råstofplan 2012.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionen har til opgave at gennemføre en kortlægning af råstoffer og etablere den overordnede planlægning af den fremtidige indvinding.

  Det skal samtidig sikres, at der er balance mellem behovet for råstoffer og hensynet til natur, miljø og levevilkårene for befolkningen lokalt, hvor råstofferne udvindes. Den regionale råstofplan er et led i at skabe denne balance.

  Regionsrådet er gennem råstofloven forpligtet til at gennemgå råstofplanen hvert fjerde år for at vurdere, om der er behov for justeringer eller revision. Dette skal ske på baggrund af en redegørelse, der skal udsendes i offentlig høring. På dette grundlag beslutter regionsrådet, om der er behov for at revidere råstofplanen.

  Status på området

  Ved udarbejdelsen af Råstofplan 2012, blev det tilstræbt at udlægge graveområder svarende til efterspørgslen på råstoffer i de kommende 24 år (to planperioder) i hvert af delområderne Sønderjylland, Sydvestjylland, Trekantområdet og på Fyn. Råstofplanen viste, at regionen som helhed havde ressourcer til at dække behovet i de kommende 24 år, men opgørelsen for de 4 delområder viste også, at ressourcerne er meget skævt fordelt. Ressourceopgørelsen viste, at strategiens mål kun kunne opfyldes i Sønderjylland og Trekantområdet med udgangspunkt i 2012.

  Målet med en forsyningshorisont på 24 år i alle delområderne kan fortsat ikke opfyldes med de udlæg, der er i råstofplan 2012, heller ikke med de tillæg der er under udarbejdelse. Forsyningshorisonten er siden, at råstofplanen blev vedtaget, blevet afkortet gennem 2 års indvinding.

  De uopfyldte mål i Råstofplan 2012 rejser følgende spørgsmål i forhold til, om råstofplanen bør revideres:

  -   Skal der udlægges nye graveområder for sand, grus og sten for at leve op til strategien?

  -   Skal strategiens grundlæggende principper, herunder forsyningsmålsætningen, revideres?

  eller

  -   Finder regionsrådet, at der ikke er grundlag for at revidere råstofplanen?

  Regionen har siden vedtagelsen af råstofplan 2012 udført kortlægning af råstofferne i en række områder. Denne råstofkortlægning kan danne grundlag for udlæg af graveområder og justering af interesseområder.

  Ansvaret for at give tilladelser til råstofindvinding er flyttet fra kommunerne til regionerne pr. 1. juli 2014. Der vil derfor alene af den grund være relevant med en konsekvensrettelse af retningslinjerne, og det bør overvejes, om ændringerne i kompetencen giver anledning til ændringer i retningslinjernes indhold.

  Dette rejser følgende spørgsmål:

  -   Er der anledning til at ændre i retningslinjernes indhold i anledning af kompetenceoverførslen?

  En redegørelse for hovedproblemstillingerne og status på området kan findes i bilaget ”Indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan 2016 - status på råstofområdet og hovedspørgsmål”.

  Planprocessen

  Hvis regionsrådet beslutter, at der ikke er behov for at revidere råstofplanen, fortsætter Råstofplan 2012 med at være gældende. Råstofplan 2012 er gyldig frem til 2024.

  Hvis regionsrådet beslutter at revidere råstofplanen, vil dette indebære en hørings- og vedtagelsesproces for hele planen.

  Før udarbejdelsen af et forslag til råstofplan 2016, skal regionsrådet indkalde idéer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet (for-offentlighedsfasen). Indkaldelsen skal indeholde en beskrivelse af status på området (redegørelse) og beskrivelse af hovedspørgsmål for den kommende planlægning. Indkaldelsen sker med en svarfrist på min. 8 uger.

  På baggrund af de indkomne bemærkninger, idéer og forslag udarbejder regionsrådet derefter et forslag til Råstofplan 2016.

  Hvis regionsrådet vedtager et forslag til råstofplan, skal det fremlægges i offentlig høring i min. 8 uger. Regionsrådets forslag til revideret råstofplan forventes at kunne være vedtaget og offentliggjort senest den 1. januar 2016, såfremt planlægningsprocessen besluttes og sættes i gang nu.

  Samtidig med offentliggørelse vil forslaget blive udsendt til partshøring hos lodsejere, der har ejendomme indenfor nye, planlagte graveområde og beboere i nærmeste boliger. På baggrund af høringssvarene foretages evt. ændringer i forslag til råstofplanen, hvorefter regionsrådet beslutter, om det justerede forslag til råstofplan skal vedtages endeligt.

  Det forventes, at regionsrådet kan tage endelig stilling til en revideret råstofplan inden udgangen af 2016. Afgørelsen i regionsrådet kan påklages til Miljø- og Naturklagenævnet, dog kun vedrørende retlige forhold.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At en revision af Råstofplan 2012 igangsættes.

  At ”Indkaldelse af idéer og forslag til Råstofplan 2016 - status på råstofområdet og hovedspørgsmål” fremlægges i offentlig høring i 8 uger med henblik på det videre planlægningsarbejde.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 13-11-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Niels Erik Søndergaard deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 03-12-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Vibeke Syppli Enrum og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 15-12-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Preben Jensen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/14711
  34. Ansøgning om tillæg til råstofplan 2012. Råstofgraveområde ved Bastrup i Varde Kommune
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har på mødet den 16. december 2013 besluttet at påbegynde planprocessen for 6 ansøgninger om tillæg for sand, grus og sten til Råstofplan 2012. Administrationen har udarbejdet en miljøvurdering for ansøgning nr. 5 for et område ved Bastrup, Varde Kommune.

  På baggrund af usikkerhed om muligheden for fremtidig forsyning med rent drikkevand til Varde By, anbefales det, at ansøgningen om udlæg af råstofgraveområde ved Bastrup ikke imødekommes.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionen har til opgave at gennemføre en kortlægning af råstoffer og etablere den overordnede planlægning af den fremtidige indvinding.

  Det skal samtidig sikres, at der er balance mellem behovet for at skabe vækst og udvikling og hensynet til natur, miljø og levevilkårene for befolkningen lokalt, hvor råstofferne udvindes. Råstofplanen er et led i at skabe denne balance.

  Ved udarbejdelsen af Råstofplan 2012, blev det tilstræbt at udlægge graveområder svarende til efterspørgslen på råstoffer i de kommende 24 år (to planperioder) i hvert af delområderne Sønderjylland, Sydvestjylland, Trekantområdet og på Fyn. Råstofplanen viser, at regionen som helhed har ressourcer til at dække behovet i de kommende 24 år, men opgørelsen for de 4 delområder viser også, at ressourcerne er meget skævt fordelt.

  Som følge af dette, er der i råstofplanens retningslinjer åbnet for at udarbejde tillæg til råstofplanen i de dele af regionen, hvor der forudses en mangelsituation.

  Området

  Jessen og Jakobsen Aps har ansøgt om at få udlagt et nyt graveområde på 21 ha, som tillæg til Råstofplan 2012. Området er en del af matr.nr. 4i Lunderup Hdg., Varde Jorder og ligger ca. 3,5 km nord-nordøst for Varde ud til landevejen mellem Tarm og Esbjerg.

  Området er i dag primært landbrugsjord og er udlagt som interesseområde i Råstofplan 2012.

  I Sydvestjylland og i Trekantområdet er der et behov for yderligere graveområder til sikring af råstofforsyningen. Administrationen vurderer, at det ansøgte kan medvirke til at dække efterspørgslen efter råstoffer i Varde Kommune.

  Andelen af groft materiale i det ansøgte graveområde skønnes at være lidt lavere end gennemsnittet i eksisterende graveområder i Sydvestjylland og Varde Kommune. Ansøger angiver, at råstofferne kan anvendes dels til vejmaterialer og dels til betonmaterialer. Det er dog ikke dokumenteret med analyser.

  Miljø og Råstoffer har udarbejdet en strategisk miljøvurdering for det ansøgte.

  Det ansøgte areal er beliggende i et område, der er udpeget som område med drikkevandsinteresser, og mere end halvdelen af arealet er beliggende i det administrativt gældende indvindingsopland til Lerpøtvejens Vandværk, Varde Forsyning. Indvindingsboringerne ligger 2,5-3 km syd for det ansøgte areal.

  Varde Forsyning har i 1998-2000 gennemført en undersøgelse i Bastrup Plantage umiddelbart syd for det ansøgte areal med henblik på etablering af et nyt kildefelt til vandværket, og selv om kildefeltet ikke er taget i brug, har forsyningen fortsat indvindingsinteresser her. Vandanalyser viser et højt nitratindhold til ca. 75 meters dybde, og der er således tale om et meget sårbart magasin.

  Siden det gældende indvindingsopland for Lerpøtvejens Vandværk blev beregnet, har forsyningen flyttet en del af indvindingen mod øst til et nyt kildefelt Carolinelunden.

  Geofysiske undersøgelser peger på, at der måske findes et dybtliggende grundvandsmagasin i begravede dalstrukturer i området. Naturstyrelsen har igangsat en grundvands­kort­lægning i området, bl.a. med henblik på at afklare eksistensen af det dybtliggende magasin og på at fastlægge en ny afgrænsning af indvindingsoplandet til vandværket. Naturstyrelsens kortlægning forventes afsluttet og afrapporteret i 2015.

  Da hovedparten af Lerpøtvejens Vandværks bynære indvindingsboringer er truet af forurening med bl.a. pesticider, planlægges hele indvindingen flyttet til kildefelterne i Bastrup Plantage og i Carolinelunden. Der findes i øjeblikket ingen kendte alternativer til disse kildefelter i området.

  Lerpøtvejens Vandværk leverer ca. 1,4 mio. m3 vand om året svarende til ca. 90 % af Varde Forsynings totalt producerede vandmængde. Vandværkets indvinding er derfor helt afgørende for opretholdelse af områdets drikkevandsforsyning.

  På baggrund af grundvandsmagasinets store sårbarhed, fraværet af aktuelt kendte alternative kildefelter og hensynet til drikkevandsforsyningssikkerheden, anbefaler administrationen derfor et afslag på udlægning af graveområde på det ansøgte areal. Arealet fastholdes som råstofinteresseområde.

  Planprocessen
  Proceduren for et råstofplantillæg følger samme proces som udarbejdelsen af råstofplanen: Før udarbejdelsen af et forslag til råstofplantillæg, skal regionsrådet indkalde idéer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet. Denne forhøring blev gennemført fra 17. december 2013 til 26. februar 2014.

  Herefter udarbejder regionsrådet en miljørapport og evt. et forslag til råstofplantillæg. Det er først i denne fase, at hensyn til andre interesser afvejes. Det betyder, at det først er på dette tidspunkt, der kan tages stilling til, om en ansøgning skal afvises på baggrund af en negativ miljøpåvirkning. Administrationens vurdering af den mulige miljøpåvirkning forelægges nu for regionsrådet.

  Hvis regionsrådet beslutter, at de miljømæssige forhold gør, at ansøgningen om råstofplantillæg ikke skal imødekommes, er denne afgørelse endelig.

  Hvis regionsrådet vedtager et forslag til råstofplantillæg, skal det fremlægges i offentlig høring i 8 uger. Samtidig med offentliggørelse vil forslaget blive udsendt til partshøring hos lodsejere, der har ejendomme indenfor det planlagte graveområde og beboere i nærmeste boliger. På baggrund af høringssvarene foretages evt. ændringer i forslag til råstofplantillæg, hvorefter regionsrådet beslutter, om det justerede forslag til råstofplantillæg skal vedtages endeligt.

  Afgørelsen i regionsrådet kan påklages til Miljø- og Naturklagenævnet, dog kun vedrørende retlige forhold.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At ansøgning om tillæg til Råstofplan 2012 for et graveområde ved Bastrup i Varde Kommune ikke imødekommes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 13-11-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Niels Erik Søndergaard deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 03-12-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Vibeke Syppli Enrum og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 15-12-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Preben Jensen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/21332
  35. Forslag til tillæg nr. 5 til råstofplan 2012
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har på mødet den 28. oktober 2013 besluttet at påbegynde planprocessen for tillæg til Råstofplan 2012 for ler på Fyn. På denne baggrund anbefales Forslag til tillæg nr. 5 til Råstofplan 2012 – Rød- og Gulbrændende ler på Fyn fremlagt i offentlig høring i 8 uger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionen har til opgave at gennemføre en kortlægning af råstoffer og etablere den overordnede planlægning af den fremtidige indvinding.

  Det skal samtidig sikres, at der er balance mellem behovet for at skabe vækst og udvikling og hensynet til natur, miljø og levevilkårene for befolkningen lokalt, hvor råstofferne udvindes. Råstofplanen er et led i at skabe denne balance.

  Regionsrådet tilkendegiver i Råstofplan 2012, at teglværksindustrien bør sikres forsyning med råstoffer inden for en afstand på 30 km fra teglværkerne og tilkendegiver samtidig, at man vil arbejde for, at de anmeldte rettigheder udlægges som graveområder.

  På Fyn er der ikke udlagt graveområder for ler i råstofplan 2012, men kun interesseområder. Det betyder, at de anmeldte rettigheder på Fyn ikke er udlagt som graveområder i råstofplan 2012.

  Samtidig er der foretaget en ler-kortlægning, der kan danne udgangspunkt for udlægning af graveområder for ler.

  Der har været indkaldt ideer og forslag i perioden 4. november 2013 til 10. januar 2014. Der kom ingen ideer og forslag i høringsperioden. Region Syddanmark har den 27. oktober 2014 modtaget forsinket udtalelse fra Danmarks Naturfredningsforenings Odense afdeling, hvori foreningen udtaler sig imod et eventuelt udlæg af Øghaven som graveområde.

  Administrationen har foretaget en miljøvurdering af potentielle muligheder for udlæg af graveområder på Fyn, og på dette grundlag – og i dialog med erhverv og kommuner - er der udarbejdet et forslag til råstofplantilllæg.

  Der foreslås udlagt 2 graveområder for rød- og gulbrændende ler og 3 graveområder for rødbrændende ler i Vissenbjerg-området.

  Endvidere foreslås udlagt 1 graveområde for rød- og gulbrændende ler samt arealer til rødbrændende ler i 2 områder på Sydfyn.

  Der henvises til kortbilagene.

  Det foreslås, at indvindingen i videst muligt omfang skal henvises til disse graveområder, og derfor er der samtidig foreslået en indskrænkning på Fyn og øer af mulighederne for at kunne få tilladelse til indvinding af rødbrændende ler uden for graveområderne, idet retningslinje 4.4.3 i råstofplan 2012 ophæves på Fyn og øer.

  Der er endvidere foreslået justeringer og ændringer af udlæggene af interesseområder for ler på Fyn.

  Der er beregnet en forsyningshorisont på 72 år med de pågældende udlæg til rødbrændende ler og på 79 år for gulbrændende ler.

  Administrationen vurderer, at der på baggrund af miljøvurderingen og på baggrund af interessen for udvinding af leret, er udvalgt de områder, der har den mest begrænsede negative effekt på miljøet samtidig med, at erhvervets interesser tilgodeses.

  Planprocessen herefter

  Hvis regionsrådet vedtager forslaget, skal det fremlægges i offentlig høring i 8 uger. Samtidig med offentliggørelse vil forslaget blive udsendt til partshøring hos lodsejere, der har ejendomme indenfor de planlagte graveområder og beboere i nærmeste boliger.

  På baggrund af høringssvarene foretages evt. ændringer i forslag til råstofplantillæg, hvorefter regionsrådet beslutter, om det justerede forslag til råstofplantillæg skal vedtages endeligt.

  Afgørelsen i regionsrådet kan påklages til Miljø- og Naturklagenævnet, dog kun vedrørende retlige forhold.

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forslag til tillæg nr. 5 til Råstofplan 2012 – ”Rød- og gulbrændende ler på Fyn” udsendes i offentlig høring i mindst 8 uger med frist for bemærkninger til 1. april 2015.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 13-11-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Niels Erik Søndergaard deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 03-12-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet. Det Radikale Venstre tog forbehold.

  Vibeke Syppli Enrum og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 15-12-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Preben Jensen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/41270
  36. Videre proces for fremtidig organisering af den øverste ledelse
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet besluttede på sit møde den 24. november, at der arbejdes videre efter den forelagte tids- og procesplan. Der forelægges nu bemærkninger fra MED-systemet og oplæg til næste skridt.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Tids- og procesplanen har været forelagt Hovedudvalget og regionhusets MED-udvalg med henblik på eventuelle bemærkninger. Bemærkningerne fra drøftelserne i Hovedudvalget og regionshusets MED-udvalg er vedlagt som bilag.

  I overensstemmelse med tids- og procesplanen har direktionen screenet markedet for konsulentfirmaer, der kan varetage analyseopgaven omkring den fremtidige organisering af den øverste ledelse. Der er kigget på konsulentfirmaernes erfaringer indenfor den kontekst, regionens øverste ledelse arbejder i, samt konsulentfirmaernes præsentationer.

  Tre mulige konsulentfirmaers præsentationer er vedlagt som bilag. Det drejer sig om Muusmann, Mercuri Urval og H.C. Vestergaard.

  Næste skridt i tids- og procesplanen er nedsættelse af et politisk udvalg. Det politiske udvalg har til opgave at gennemføre samtaler med forventet tre konsulentfirmaer. Udvalget indstiller herefter overfor forretningsudvalget og regionsrådet et konsulentfirma til analyseopgaven.

  Ifølge tidsplanen forelægges indstillingen om valg af konsulentfirma og udkastet til kommissorium på forretningsudvalget og regionsrådet i januar måned.

  Forretningsudvalget behandler sagen forud for regionsrådsmødet den 15. december 2014. Udvalgets anbefaling vil foreligge inden regionsrådsmødet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der tages stilling til, om bemærkningerne fra MED-systemet giver anledning til revision af tids- og procesplanen.

  At der nedsættes et politisk udvalg, der i starten af januar udarbejder indstilling til forretningsudvalget og regionsrådet om valg af konsulentfirma.

  At der udpeges medlemmer til det politiske udvalg.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 15-12-2014
   

  Indstillingen tiltrådt. Forretningsudvalget anbefaler, at der udpeges 7 personer til udvalget.

  Vibeke Syppli Enrum og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 15-12-2014
   

  MED-systemet gives mulighed for at afgive kommentarer til udkastet til kommissorium for analyseopgaven indenfor tidsplanens rammer.

  Regionsrådet tiltrådte indstillingen om at nedsætte et politisk udvalg, der udarbejder indstilingen til forretningsudvalget og regionsrådet om valg af konsulentfirma.

  Følgende personer blev udpeget:

  Carl Holst

  Thyge Nielsen

  Thies Mathiesen

  Lasse Krull

  Poul-Erik Svendsen

  Karsten Uno Petersen

  Pia Tørving

  Vibeke Syppli Enrum, Preben Jensen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/46763
  37. Program for Psykiatri- og Socialudvalgets studiebesøg til Holland
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der forelægges hermed udkast til program for Psykiatri- og Socialudvalgets studiebesøg til Holland i perioden 28. - 29. januar 2015.

  Programmet forelægges med henblik på godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er udarbejdet program for Psykiatri- og Socialudvalgets studiebesøg til Holland, hvor fokus er på nye teknologiske muligheder indenfor psykiatri- og socialområdet.

  Program for studiebesøget er vedlagt. Der kan forekomme justeringer.

  I programmet er der fokus på at besøge et socialt tilbud samt et demonstrationscenter, der gør brug af at anvende og afprøve forskellige teknologiske løsninger med henblik på at skabe bedre forhold for slutbrugerne. Derudover er der fokus på den teknologi Philips har udviklet i forhold til psykiatriske patienter. Studiebesøget vil bl.a. indeholde et besøg på det psykiatriske hospital GGZE, hvor man har nedbragt anvendelsen af tvang med 50 % ud fra et helt program om deeskalering, der omfatter ny praksis for personalets adfærd. Samtidig understøtter bygninger og teknologi målet om deeskalering ved at skabe meningsfulde rammer for den hverdag, patienterne opholder sig i.

  Det skønnes, at studiebesøget inkl. flybilletter, bustransport, hotelovernatning, måltider samt diverse, vil få en personpris på 10.000 kr.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At program og økonomioverslag godkendes.

  At de medlemmer fra Psykiatri- og Socialudvalget, der deltager i studiebesøget, anmodes om deltagelse heri, jf. Den kommunale styrelseslov § 16, stk. 1, litra f, jf. stk. 5.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 21-11-2014
   

  Godkendt. 

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 03-12-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Vibeke Syppli Enrum og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 15-12-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Preben Jensen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/47744
  38. Udskiftning af medlem i udvalg
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådsmedlem Bente Gertz ønsker at udtræde af udvalget for dansk-tysk samarbejde pr. 1. januar 2015.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådsmedlem Bente Gertz har meddelt, at hun ønsker at udtræde af udvalget for dansk-tysk samarbejde pr. 1. januar 2015. Begrundelsen er megen mødeaktivitet.

  Valg til et udvalg gælder som udgangspunkt for udvalgets funktionsperiode. Dog kan regionsrådet, efter anmodning fra et medlem, fritage vedkommende for hvervet for resten af perioden. Herefter kan gruppen besætte den ledige plads i udvalget.

  Såfremt anmodningen fra Bente Gertz imødekommes, har gruppen meddelt, at Karsten Uno Petersen indtræder i udvalget.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet fritager Bente Gertz fra hvervet som medlem af det dansk-tyske udvalg pr. 1. januar 2015. Den Socialdemokratiske gruppe har meddelt, at Karsten Uno Petersen overtager pladsen i udvalget.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 15-12-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Preben Jensen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 14/2
  39. Indstilling af medlemmer til Samrådet for abort, fosterreduktion og sterilisation
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal indstille medlemmer til Samrådet for abort, fosterreduktion og sterilisation for perioden 2015-2018. Disse medlemmer beskikkes af ministeren for sundhed og forebyggelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ministeren for sundhed og forebyggelse beskikker medlemmer til Samrådet for abort, fosterreduktion og sterilisation på baggrund af indstilling fra regionsrådene for indtil fire år ad gangen, jf. Sundhedslovens § 97. Indeværende funktionsperiode udløber den 31. december 2014, hvorfor der skal ske ny- og genbeskikkelse af medlemmer til samrådet for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018.

  Samrådet består af tre medlemmer:

  • En speciallæge i gynækologi, så vidt muligt ansat ved et af regionens sygehuse.
  • En speciallæge i psykiatri eller med særlig socialmedicinsk indsigt.
  • En medarbejder fra regionen med juridisk eller social uddannelse.

  Foruden de ordinære medlemmer bør der beskikkes et så tilpas stort antal stedfortrædere, at der er dækning i ferieperioder og lignende.

  Samrådets opgave er at tage stilling til ansøgninger om abort, sterilisation og fosterreduktion, hvor det efter lovgivningen er betinget af en forudgående tilladelse. I langt de fleste tilfælde drejer det sig om ansøgninger om tilladelse af abort efter 12. graviditetsuge.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At de i vedlagte notat foreslåede medlemmer og stedfortrædere af samrådet indstilles til beskikkelse.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at indstille yderligere medlemmer, såfremt der viser sig behov herfor, og at indstille nyt medlem ved hidtidigt medlems fratræden i funktionsperioden.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 15-12-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Preben Jensen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. Andreas Lund Andersen og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr.  
  40. LUKKET PUNKT: Lægevagtsbetjening
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

   


  Siden er sidst opdateret 17-12-2014
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring