Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionsrådet - Referat - 24. november 2014

Mødedato
24-11-2014 kl. 15:00 - 18:00
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Carl Holst, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Thies Mathiasen, O
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Bente Gertz, A
 • Poul Andersen, A
 • Pierre Topaz, A
 • William Jensen, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Meho Selman, A
 • Peter Christensen, A
 • Andrea Terp, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Lasse Krull, C
 • John Lohff, C
 • Poul Sækmose, C
 • Karsten Hønge, F
 • Ida Damborg, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Susanne Eilersen, O
 • Holger Gorm Petersen, løsgænger
 • Peter Kofod Poulsen, O
 • Stephanie Lose, V
 • Bo Libergren, V
 • Preben Jensen, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Sonny Berthold, V
 • Carsten Abild, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Tage Petersen, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Peder Hvejsel, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Herdis Hanghøi, V
 • Jens Møller, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Mikkel Andersen, Ø

 • Afbud
   
 • Pierre Topaz, A - Vibeke Hejnfelt stedfortræder
 • Ida Damborg, F - Hans Winther stedfortræder

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Temadrøftelse - Smart vækst
  2. Optagelse af lån i forbindelse med kvalitetsfondsprojektet i Kolding
  3. Ny takststyringsmodel for somatikken for 2015
  4. Nyt OUH- høring over lokalplan for Odense letbane og aftale om finansiering
  5. Byggeprogram for ny sengebygning på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
  6. Udbygning af Kolding Sygehus - Besparelser og ændringer
  7. Godkendelse af byggeprogram for sundhedscenter i Haderslev
  8. Håndtering af elever i forbindelse med ambulanceudbud
  9. Orientering om specialeprocessen og beslutning af præmisser for specialplanlægningen i Region Syddanmark
  10. Partnerskabsprojektet "Livsstilsguide i praksis"
  11. Forslag til rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde 2015-2017
  12. Rapport om Region Syddanmarks Ligestillingsredegørelse 2013
  13. Region Syddanmarks internationale samarbejde
  14. Afholdelse af Nordsøkommissionens årsmøde i 2016
  15. Endeligt tillæg nr. 1 til råstofplan 2012. Råstofgraveområde ved Leby i Ærø Kommune.
  16. Endeligt tillæg nr. 2 til råstofplan 2012. Råstofgraveområde ved Ålsbo i Assens Kommune.
  17. Indstillinger fra Vækstforums formandskab
  18. Program for studietur til Holland
  19. Orientering om ansættelser og afskedigelser af direktører, sygehusledelser og centerledere
  20. Procesplan vedr. fremtidig organisering af den øverste ledelse
  21. Sag efter anmodning fra Enhedslistens gruppe
  22. Indstilling af medlemmer til de Regionale Arbejdsmarkedsråd
  23. Udpegning af nyt medlem og suppleant til LAG Nordfyn, Middelfart, Kerteminde og Assens
  24. LUKKET PUNKT: Ledige ejendomme og arealer
  25. Indkaldelse af stedfortræder for regionsrådsmedlem Ida Damborg


  Sagsnr. 14/39047
  1. Temadrøftelse - Smart vækst
  fold dette punkt ind Resume
   

  I regi af projektet Smart Vækst og Velfærd er det besluttet at tage projektets syv spor op som politiske temadrøftelser i regionsrådet. Det andet spor, der tages op, er Smart Vækst.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet igangsatte på mødet den 25. august 2014 projektet Smart Vækst og Velfærd. Projektet skal medvirke til at skabe bedre velfærd for færre penge ved at udvikle og anvende nye og smartere løsninger indenfor regionens opgaveområder. Ambitionen er, at Region Syddanmark skal være et innovativt foregangseksempel i en national kontekst.

  Projektet er forankret i regionsrådet således, at de 7 spor i projektet behandles ét for ét som temadrøftelser, så de politiske sigtelinjer for hvert enkelt spor er klare. Det andet spor, der tages op til drøftelse, er Smart Vækst. Sporet blev drøftet i Udvalget for Regional Udvikling på mødet den 20. oktober 2014.

  Sporet Smart Vækst handler om hvordan regionen på nye, smarte måder kan understøtte den vækst, der skal skabe indtægterne for fremtidens velfærdssamfund. Region Syddanmark er udfordret på væksten. Væksten er lav, og der bliver skabt få nye, store virksomheder, der kan konkurrere globalt og udgøre motorer for underleverandører og det omliggende samfund.

  Oplægget til temadrøftelsen vil have titlen Smart Vækst med afsæt i Sundheds- og Velfærdsinnovation.

   

  Oplægget vil indeholde en præsentation af forretningsområdet Sundheds- og Velfærdsinnovation, herunder potentialer og status på de opnåede resultater i Syddanmark. De offentlige institutioners åbenhed i forhold til at samarbejde med erhvervslivet er en vigtig forudsætning for på den ene side at skabe smarte og effektive løsninger og på den anden side at skabe erhvervsmæssig vækst. Oplægget vil give konkrete eksempler på igangværende offentlig-private innovationssamarbejder samt præsentere de næste planlagte initiativer.

  Det foreslås, at Regionsrådet drøfter problemstillinger i forhold til den rolle, som regionens enheder indenfor sundheds-, psykiatri- eller socialområdet kan spille i forhold til Smart Vækst. Regionen har på den ene side ansvaret for en række driftsenheder, der skal løse en række opgaver på en effektiv og omkostningsbevidst måde til gavn for borgerne. På den anden side har regionen ansvaret for den regionale vækst og udvikling, bl.a. gennem innovation og samarbejde med erhvervslivet.  

  Spørgsmålet er, hvordan regionen kan udnytte og drage yderligere nytte af denne dobbeltrolle og bidrage til udvikling af nye løsninger, som imødekommer behovene i driften samtidig med, at samarbejdet med virksomhederne udbygges, så der skabes erhvervsmæssig vækst.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-11-2014
   

  Punktet blev drøftet. De faldne bemærkninger indgår i det videre arbejde med Smart Vækst i Region Syddanmark.

  Ida Damborg og Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling. Hans Winther og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 14/43129
  2. Optagelse af lån i forbindelse med kvalitetsfondsprojektet i Kolding
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet godkendte i september 2013 optagelse af lån i 2014 til finansiering af kvalitetsfonds-byggeriet i Kolding.

  Sagen forelægges med henblik på hjemtagelse af lån i 2014.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse godkendte den 27. maj 2013 udbetalingsanmodning for udbygningen af Kolding Sygehus. Samtidig blev der udmeldt en finansieringsprofil for projektet, fordelt mellem støtte fra kvalitetsfonden, egenfinansiering via deponerede midler, låneadgang samt låneadgang vedr. bygningsklasse 2020.

  Regionsrådet godkendte den 23. september 2013, at der optages lån i 2014 på i alt 132,7 mio. kr. (indeks 106,34). Økonomiministeriet har sidenhen justeret låneadgang i vedlagte lånebevis til i alt 134,0 mio. kr. Heraf 13,2 mio.kr til energilån.

  Sagen forelægges med henblik på hjemtagelse af lån i 2014 som obligationsbaserede lån hos KommuneKredit med en løbetid på 25 år.

  Det indstilles, at økonomidirektøren bemyndiges til at hjemtage de to lån, samt aftale nærmere lånevilkår med långiver, herunder dato for hjemtagelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der hjemtages lån i 2014 vedr. kvalitetsfondsbyggeriet i Kolding på hhv. 120,8 mio. kr. og 13,2 mio. kr., i alt 134,0 mio. kr.

  At økonomidirektøren bemyndiges til at aftale nærmere, konkrete lånevilkår med långiver.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-11-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-11-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Ida Damborg og Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling. Hans Winther og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/38330
  3. Ny takststyringsmodel for somatikken for 2015
  fold dette punkt ind Resume
   

  Økonomiaftalen mellem regionerne og regeringen for 2015, samt forventningerne til de fremtidige økonomiske rammer for regionerne på sundhedsområdet, har skabt en situation, hvor Region Syddanmark på såvel kort som langt sigt må ændre i tilgangen til den måde, hvorpå aktiviteterne finansieres på det somatiske område.

  Det forslås derfor, at der sker justering af takststyringsmodellen for 2014 og indføres en ny model for 2015.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Over en årrække har det været tydeligt, at finansieringen af sundhedsområdet ville komme under et stadigt stigende pres med stadig ringere finansiering i aftalerne. Økonomiaftalen for 2015 markerer et skridt videre i en retning af et paradigme med dæmpet aktivitetsvækst og indebærer, at den uundgåelige vækst i sundhedsydelser ikke længere kan ske med ekstern finansiering, men derimod skal finansieres inden for de nuværende driftsrammer. Det vil sige udelukkende ved produktivitetsforbedringer.

  Siden etableringen af Region Syddanmark i 2007 har man på det somatiske område anvendt en aktivitetsbaseret finansiering af sygehusenhedernes økonomi. Det har betydet, at sygehusene har været afregnet via en takststyringsmodel fra regionen, der har givet en afregning for ambulant og elektiv stationær aktivitet. Denne model vil med prognoserne for fremtidens økonomiske rammer for regionernes økonomi på sundhedsområdet ikke længere være bæredygtig. Derfor er det nødvendigt at foretage et paradigmeskifte, således at der i fremtiden gøres brug af rammestyring af økonomien på de somatiske sygehuse i Region Syddanmark.

   

  Paradigmet som Region Syddanmark har anvendt siden regionen blev etableret er bedst og nyttigt at anvende i en periode med behov for vækst, og hvor der løbende tilføres ressourcer til sundhedsvæsenet. Dette scenarie ændrer sig i disse år. Der vil ikke i samme grad blive tilført yderligere ressourcer til sundhedsvæsenet udefra. Samtidig vil der til stadighed være pres på udgifter til behandling og dyr medicin. Det betyder, at de ressourcer, der skal anvendes til vækst og udvikling skal findes inden for sundhedsvæsenets nuværende rammer.

  Den hidtidige finansieringsmodel har fremmet en tilgang, hvor man har et naturligt incitament til at levere ydelser i tilfælde, hvor der kan være tvivl om værdien, fordi modellen er skabt til at fremme vækst i produktion af ydelser. Hvis der er tvivl om en given ydelse er til gavn for patienten, vil man potentielt lade tvivlen komme patienten og afdelingens økonomi til gode, hvis man samtidig få en merfinansiering.

  Konsekvensen er, at der skal være et andet strategisk fokus i driftsenhederne. I stedet for at fokusere på vækst i produktionen, skal der fokuseres på at sætte en scene, hvor ydelserne målrettes populationen, så det giver mest sundhedsfaglig nytte. Det skal derfor vurderes, om de ydelser, der kun skaber ringe merværdi (diagnostisk, behandlingsmæssigt og kontrolmæssigt), kan undværes, og om ressourcerne kan gøre mere gavn og skabe større merværdi andre steder.

  Med henblik på at imødegå de økonomiske udfordringer foreslås, at der for 2014 lægges loft over meraktivitetsafregningen. Loftet fastlægges med baggrund i sygehusenes forventninger efter 1. kvartal 2014 til meraktivitetsafregning for 2014 tilpasset en nedjustering resten af året svarende til 25 pct.

  Der foreslås således følgende lofter:

  OUH: 80 mio.kr. minus 25 pct. = 60 mio. kr.

  SLB, SHS og SVS hver 10 mio. kr. minus 25 pct. = 7,5 mio. kr. hver.

  Samlet loft for meraktivitetsafregning for 2014 bliver derfor 82,5 mio. kr.

  Hertil kommer afregning for særlig dyr medicin og materialer/implantater. 

  For 2015 foreslås indført en ny takststyringsmodel med etablering af garantiafdelinger inden for de fleste specialer, som skal sikre borgere fra hele regionen mulighed for undersøgelse og behandling inden for tidsfristerne i udrednings- og behandlingsgarantien.

  På garantiafdelingerne vil der være meraktivitetsafregning uden loft for ambulant aktivitet og stationær elektiv aktivitet. For den akutte stationære aktivitet vil der kun være mindreafregning. Afregningssatsen vil være 55 pct. af DRG taksten.

  På øvrige afdelinger, der ikke er garantiafdelinger, vil der ikke være meraktivitetsafregning, men kun afregning for mindreaktivitet i forhold til baseline.

  Herudover vil sygehusene som hidtil blive afregnet for vækst i særlig dyr ambulant medicin.

  Af vedhæftede to bilag fremgår:

  1. En nærmere redegørelse for baggrunden for og implikationerne af indførelse af et nyt styringsparadigme.
  2. En konkret beskrivelse af den nye takststyringsmodel der foreslås indført.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At justeringerne af takststyringsmodellen for 2014 godkendes.

  At den nye takststyringsmodel for 2015, jf. beskrivelsen i bilag herom, godkendes.

  At regionens målsætning angående udredning inden for én måned ændres i overensstemmelse med beskrivelsen i bilag om ny takststyringsmodel.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 21-10-2014
   

  Afbud: Poul-Erik Svendsen og Lasse Krull.

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-11-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten tog forbehold.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-11-2014
   

  Indstillingen tiltrådt med 38 stemmer for, mens 2 stemte imod (Enhedslisten). 2 undlod at stemme (Socialistisk Folkeparti).

  Ida Damborg og Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling. Hans Winther og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/40147
  4. Nyt OUH- høring over lokalplan for Odense letbane og aftale om finansiering
  fold dette punkt ind Resume
   

  Odense Kommune har udarbejdet lokalplan og kommuneplantillæg for området, hvor første etape af Odense Letbane skal anlægges. Materialet er sendt i offentlig høring, og der fremlægges forslag til høringssvar fra Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med fastlæggelse af de planmæssige forhold for at kunne opføre den første etape af Odense Letbane har Odense Kommune udarbejdet forslag til kommuneplantillæg med tilhørende lokalplan.

  En lokalplan er en juridisk bindende plan for et afgrænset område. I kommuneplanen skal byrådet i Odense Kommune fastlægge de overordnede rammer for planlægningen af de enkelte arealer i kommunen. Med en lokalplan kan byrådet fastlægge, hvad der må ændres i omgivelserne og hvordan. Der skal eksempelvis altid vedtages en lokalplan, inden et større byggeri, anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes i gang. En lokalplan kan indeholde bestemmelser om f.eks. områdets anvendelse, vej- og stiforhold samt placering og udformning af bebyggelsen. Derfor har Odense Kommune udarbejdet en lokalplan for det område/tracé, hvor første etape af Odense Letbane anlægges, hvilket vil sige 14,4 km dobbeltrettet letbanetracé med et forløb fra Tarup Center i Odense NV til bymidten og videre til campusområdet og Nyt OUH og Hjallese Station i Odense S. På denne strækning etableres 26 stationer.

  Odense Kommune har sendt kommuneplantillæg og lokalplan i offentlig høring, og Projektorganisationen for Nyt OUH har udarbejdet forslag til høringssvar til lokalplan og kommuneplantillæg. Høringsfasen afsluttes den 24. november 2014. Regionen har i starten af 2014 ligeledes afgivet svar i Odense Kommunes høring af VVM-redegørelse for letbanen.

  Oprindeligt udkast til høringssvar har været behandlet i innovationsudvalget den 23. oktober 2014. Parallelt hermed har Projektorganisationen for Nyt OUH været i dialog med Odense Kommune, og der har den 28. oktober 2014 været afholdt et møde mellem parterne. På mødet er aftalt, hvordan visse bestemmelser i lokalplanforslaget skal forstås, og at andre bestemmelser skal søges ændret.

  På den baggrund er der efter innovationsudvalgets behandling af sagen udarbejdet et revideret udkast til høringssvar til Odense Kommune i høringen af lokalplan for Odense Letbane, 1. etape. Det reviderede høringssvar er vedlagt og indeholder referat af ovennævnte med Odense Kommune.

  Der er desuden den 21. oktober 2014 indgået en aftale mellem Region Syddanmark og Odense Letbane ved Odense Kommune om finansiering af Region Syddanmarks omkostninger ved placering af Letbaneprojektet med køreledninger centralt gennem Nyt OUH.

  Aftalen regulerer samarbejdet om tidsplaner for de to anlægsprojekter og udbudsmaterialet for Letbaneprojektet. Som det vigtigste regulerer aftalen også, hvorledes man skal opgøre og finansiere de følgeomkostninger, som Nyt OUH-projektet påføres som følge af den valgte linjeføring af letbanen. Det er aftalt, at følgeomkostningerne afholdes af det anlægsselskab, der skal stå for etablering af letbanen.

  Aftalen skal bruges i forbindelse med Folketingets behandling af anlægsloven for Odense Letbane, og tidsfristerne for indgåelse af aftalen var derfor meget korte.  På grund af sagens hastende karakter er der den 21. oktober 2014 truffet en formandsbeslutning om indgåelse af aftalen. Aftalen er vedlagt til orientering.

  I aftalen er det desuden fastlagt, at linjeføringen går ned gennem Nyt OUH, som skitseret i forslag til lokalplan, og som aftalen sigter mod at gennemføre i fællesskab. Med indgåelse af aftalen tilkendegiver regionen, at der ikke længere ønskes en midlertidig linjeføring af letbanen gennem Nyt OUH-området.

  Odense Kommune er blevet varslet om indholdet af regionens reviderede høringssvar. Kommunen har tilkendegivet, at formuleringer i det reviderede høringssvar om letbanens linjeføring på Nyt OUH-området kan så tvivl om, hvorvidt regionen – i modsætning til, hvad der fremgår af aftalen om finansiering – ønsker en midlertidig linjeføring øst om hospitalet under hospitalets anlægsfase. På den baggrund, er det indstillet, at det sidste tekstafsnit i de generelle kommentarer til høringsmaterialet udgår af det reviderede høringssvar. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At revideret udkast til høringssvar til lokalplan for Odense Letbane – 1. etape godkendes, idet sidste tekstafsnit i de generelle kommentarer til høringsmaterialet udgår, jfr. aftale mellem Region Syddanmark og Odense Letbane ved Odense Kommune om finansiering af Region Syddanmarks omkostninger ved placering af Letbaneprojektet med køreledninger centralt gennem Nyt OUH.

  At Aftale mellem Region Syddanmark og Odense Letbane v. Odense Kommune om finansiering af Region Syddanmarks omkostninger ved placering af Letbaneprojektet med køreledninger centralt gennem Nyt OUH tages til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 23-10-2014
   

  Afbud: Lasse Krull, Peter Christensen og Simon Hempel-Jørgensen.

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-11-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-11-2014
   

  Indstillingen tiltrådt. 

  Ida Damborg og Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling. Hans Winther og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 09/3307
  5. Byggeprogram for ny sengebygning på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
  fold dette punkt ind Resume
   

  Generalplanen for udbygningen af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg – Fase 2 indeholder opførelsen af ny sengebygning med 158 ensengsstuer. Der foreligger nu byggeprogram til regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet vedtog i marts 2010 generalplanen for udbygningen af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg med det formål at gøre Esbjerg Sygehus til et af Region Syddanmarks fire akutsygehuse.

  Generalplanens fase 2 indeholder opførelsen af en sengebygning indeholdende 158 ensengsstuer for at etablere tidssvarende indlæggelsesforhold på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg. Som forudsat i generalplanen erstatter den nye sengebygning de eksisterende senge i bygning 02 opført i 1974, mens anvendelsen af de nuværende sengestuer i bygning 11, 12 og 13 bibeholdes. Det resterende sengebehov dækkes ved senge i den Fælles Akutmodtagelse og på Grindsted Sygehus.

  Sengebygningen planlægges opført med fem sengeetager placeret over stueplansniveau af diskretions- og støjhensyn. Stueetagen indrettes med reception og venteområde, samt forberedes for indretning af auditorium og ambulatorium for blodprøvetagning. Den ny sengebygning forberedes for anlæggelse af helikopterlandingsplads placeret på taget, helikopterplatformen er ikke omfattet af nærværende byggeprogram. Etablering af helikopterplatform afhænger af en godkendt Miljø- og VVM redegørelse, der forventes afsluttet og behandlet i byrådet i Esbjerg Kommune medio maj 2015.

  Sengebygningen opføres langs Haraldsgade. Eksisterende bygninger, benævnt blok 05, 06 og 22, nedrives for at gøre plads til byggeriet. Eksisterende bygninger indeholder PCB og andre giftige byggematerialer, der skal bortskaffes i forbindelse med nedrivningen. Med henblik på at klargøre byggefeltet og målrette udbuddene planlægges nedrivning og forberedende arbejder udbudt i et separat udbud før udbuddet af opførelsen af sengebygningen.

  Fordeling af budget på år

  År

  kr.

  2014

    20.005.000

  2015

            0

  2016

    39.000.000

  2017

    55.000.000

  2018

  125.000.000

  2019

    98.995.000

  Samlede udgifter

  338.000.000

  Prisindeks 2014: 132,1

  Prisindeks 2015-2019: 133,9

  I april 2012 godkendte regionsrådet idéoplæg for ny sengebygning og meddelte anlægsbevilling til rådgivning på 24,1 mio. kr. (indeks 124,9). Det indstilles, at der inden for denne bevilling også kan afholdes omkostninger til nedrivning af blok 05, 06 og 22, samt andre forberedende arbejder for opførelsen af sengebygning på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

  De afsatte rådighedsbeløb i de enkelte år er indeholdt i det vedtagne investeringsbudget for 2015-2018, jf. regionsrådets møde den 29. september 2014. I økonomiaftalen med regeringen indgår et loft for regionernes anlægsudgifter i 2015 og 2016. I sagens natur kendes regionernes anlægsramme for 2017 og efterfølgende år ikke. Der vil derfor kunne vise sig behov for prioritering indenfor regionens samlede anlægsramme. I den forbindelse bemærkes, at godkendelse af byggeprogram for ny sengebygning ved Sydvestjysk Sygehus sætter gang i en byggeproces, der strækker sig over adskillige år og som indebærer økonomiske bindinger, som ikke vil kunne ændres uden meromkostninger.

  Licitationsresultatet for opførelsen af ny sengebygning på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg planlægges forelagt for regionsrådet i april 2015 med henblik på kontraktindgåelse i juni 2015.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At byggeprogram for opførelsen af ny sengebygning på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg godkendes.

  At den allerede meddelte anlægsbevilling til rådgivning udvides til også at omfatte nedrivning af blok 05, 06 og 22, samt andre forberedende arbejder for opførelsen af sengebygning på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

  At der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 314,428 mio. kr. (indeks 133,9) til opførelsen af ny sengebygning på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

  At der frigives rådighedsbeløb, jf. skema i sagsfremstillingen.

  At sundhedsdirektøren indenfor den allerede afsatte bevilling bemyndiges til at godkende licitationsresultat for nedrivning af blok 05, 06 og 22, samt andre forberedende arbejder for opførelsen af sengebygning på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 23-10-2014
   

  Afbud: Lasse Krull, Peter Christensen og Simon Hempel-Jørgensen.

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-11-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-11-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Ida Damborg og Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling. Hans Winther og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/8204
  6. Udbygning af Kolding Sygehus - Besparelser og ændringer
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er i forbindelse med udbygningen af Kolding Sygehus konstateret et behov for at finde besparelser i projektet. Udover konkrete besparelser og ændringer til projektet er der desuden fundet en række fremtidige besparelsesmuligheder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med udbygningen af Kolding Sygehus har der som beskrevet i de kvartalsvise rapporteringer været udfordringer med blandt andet funderingen af den nye sengebygning samt store udgifter til miljøsaneringen. Der er desuden afsat et beløb på i alt 2,5 mio. kr. til voldgifter og tvister.  Disse særlige udfordringer er estimeret til i alt 19,0 mio. kr.

  Rådgiverne har desuden konstateret, at det ikke er muligt at lukke facaden på sengebygningen hurtigt nok til, at de indvendige arbejder kan starte op i henhold til udbudstidsplanen. Rådgiverne anbefaler derfor en forlængelse af perioden til facademontering. Dette er samlet estimeret til en ekstra udgift på 4,8 mio. kr. Dette vil desuden betyde en yderligere forsinkelse af sengebygningen på mellem 77 og 82 dage.  Forsinkelsen opstår som følge af en fejl i udbudstidsplanen. På den baggrund er der sendt reklamation til totalrådgiver Niras A/S.

  I forbindelse med udførelsen er det ud fra et klinisk hensyn sygehusets vurdering, at der er behov for at tilkøbe yderligere glas (vinduer og døre) for i alt 2 mio. kr. samt udføre ændringer i forhallen og FAM for i alt 1,5 mio. kr.

  Der har og vil derfor være et større træk end forventet på puljen til uforudsete udgifter. Der er derfor behov for at finde besparelser i projektet for i alt 27,3 mio. kr.

  Projektet har derfor i den forløbende periode arbejdet med at identificere besparelser, og har fundet besparelser, der sammen med budgetoverskud på andre poster udgør i alt 28,2 mio. kr. Besparelserne er uddybet i vedlagte notat.

  Samlet set er der følgende ændringer i projektet:

  Budgetreserver

   

  Fase 1 Overskud

  0,2 mio. kr.

  Budgetoverskud under fase 2-3 (fremrykkede projekter)

  3,0 mio. kr.

  Reduceret el udgift under byggeriet

  1,0 mio. kr.

  Ændrede tekniske løsninger

  2,0 mio. kr.

  I alt

  6,2 mio. kr.

   

   

  Besparelser og ændringer der indfries nu

   

  Auditorium

  14,0 mio. kr.

  Indretning af birumsfunktioner over FAM

  3,0 mio. kr.

  Besparelse ved indretning af ½ sengeetage til daghospital

  3,5 mio. kr.

  Ingen opgradering af parkeringsområde

  1,0 mio. kr.

  Arbejdsstationer

  0,5 mio. kr.

  Forberedelse til lagerreol

  0,0 mio. kr.

  I alt

  22,0 mio. kr.

   

   

  I alt

  28,2 mio. kr.

   

   

  Samlede udgifter

   

  Særlige udfordringer

  19,0 mio. kr.

  Lukning af sengebygning

  4,8 mio. kr.

  Projektændringer

  3,5 mio. kr.

  I alt

  27,3 mio. kr.

   

   

  Samlet overskud

  0,9 mio. kr.

  Udover disse besparelser er der i kvalitetsfondsprojekterne krav om, at projekterne har en proces for at håndtere ”change request”. Projektet har derfor også identificeret en række fremtidige besparelsesmuligheder.

  De fremtidige besparelser vil blive taget i brug, såfremt der viser sig nye udfordringer i projektet. Da der er en risiko for, at besparelsesmulighederne vil blive reduceret jo længere fremskredet byggeriet er, fremgår det af vedlagte bilag, hvorledes den enkelte besparelsesmulighed kan endeligt godkendes.

  Det vurderes, at hvis alle besparelser indfries, vil der fortsat være tale om et fuldt funktionsdygtigt sygehus, hvilket er en præmis for udbetalingerne af kvalitetsfondsmidler.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At de foreslåede besparelser og ændringer godkendes.

  At besparelseskataloget og den tilhørende godkendelsesprocedure godkendes.

  At det afsatte rådighedsbeløb vedrørende mor barn center – fase 1 reduceres med 0,156 mio. kr. (indeks 107,4) i 2014, der tilføres de afsatte rådighedsbeløb vedrørende fase 2 og 3 i 2015 (indeks 108,8).

  At den allerede meddelte anlægsbevilling vedrørende mor barn center – fase 1 reduceres med 0,156 mio. kr. (indeks 107,4), svarende til de realiserede mindreudgifter og at den allerede meddelte anlægsbevilling vedrørende fase 2 og 3 øges tilsvarende (indeks 108,8).

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 23-10-2014
   

  Afbud: Lasse Krull, Peter Christensen og Simon Hempel-Jørgensen.

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-11-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-11-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Ida Damborg og Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling. Hans Winther og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/7217
  7. Godkendelse af byggeprogram for sundhedscenter i Haderslev
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet godkendte på sit møde den 28. april 2014 at afsætte rådighedsbeløb til etablering af sundhedscenter i Haderslev. Der forelægges hermed byggeprogram for sundhedscenteret med henblik på meddelelse af anlægsbevilling.

  Sundhedscenteret etableres i et samarbejde mellem Haderslev Kommune og Region Syddanmark, og skal rumme såvel kommunale som regionale funktioner, primært inden for det psykiatriske område, men også regionale funktioner som jordemoderkonsultation og vagtlæge, samt plads til mammografibus og bloddonorbus. Sundhedscenteret foreslås nybygget i et samarbejde mellem Region Syddanmark og Haderslev Kommune, og regionens udgift er beregnet til i alt 33,679 mio. kr., hvoraf somatikkens andel udgør 3,679 mio. kr., og psykiatriens andel udgør 30 mio. kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Et vigtigt element i Region Syddanmarks psykiatriplan "Fremtidens psykiatri" er samling af alle ambulante aktiviteter inden for almenpsykiatrien i lokalpsykiatrier. I Haderslev vil det blive som en del af et kommende fælles regionalt-kommunalt Haderslev Sundhedscenter.

  Visionen for Haderslev Sundhedscenter er, at det skal understøtte en sammenhængende indsats overfor den enkelte borger. Der sættes særligt fokus på samspillet med lokalpsykiatrien, jobcenteret, socialpsykiatrien og misbrugsbehandling, der alle vil være til stede i centeret. Fra Region Syddanmarks side indgår også jordemoderkonsultation og vagtlægefunktion i sundhedscenteret, samt plads til mammografibus og bloddonorbus.

  Byggeprogrammet er et resultat af et samarbejde mellem Haderslev Kommune og Region Syddanmark, og er baseret på input fra brugermøder med repræsentanter fra de kommende funktioner i centeret. Samtidig er alle de tekniske krav til byggeriet fra henholdsvis kommune og region samlet, så det lever op til kommunens og regionens standarder. Resumé af byggeprogrammet er vedlagt.

  Haderslev Kommunes økonomiudvalg har den 22. september 2014 godkendt grundkøb til sundhedscenteret, og udgiften svarer til det, der indgår i anlægsbudgettet i byggeprogrammet.

  Sundhedscenteret etableres med Region Syddanmark og Haderslev Kommune som bygherre i en fælles ejerforening. Projektet forventes udbudt efter totalrådgivermodellen og i efterfølgende fagentrepriser.

  Arbejdet med en fælles samarbejdsaftale for projekterings-, bygge- og driftsfasen for Haderslev Sundhedscenter er i fuld gang. Samarbejdsaftalen skal fastlægge forretningsorden, fordeling af juridiske og økonomiske ansvar og øvrige spilleregler for kommunens og regionens samarbejde omkring opførelse og drift af centeret. Der arbejdes ud fra modeller fra andre fælles regionale-kommunale huse i regionen, f.eks. på Brørup Sundhedscenter.

  Tidsplanen

  I forhold til idéoplægget skulle indflytning i det nye sundhedscenter ske primo 2017. Idet byggeprogrammet bliver behandlet senere end forventet, er tidsplanen blevet justeret, så det nu forventes, at indflytning vil kunne ske i oktober 2017. Som følge af tidsforskydningen forventes det, at udgifterne i projektet hovedsagligt vil skulle afholdes i 2016 og 2017.

  Anlægsøkonomi

  Samlet set forventes udbudt et sundhedscenter på 4.499 m2 (brutto) med en option på op til ca. 2.500 m2 udvidelse. Region Syddanmarks andel af det samlede areal udgør 2.017 m2, heraf 312 m2, som udgør regionens andel af fællesarealerne.

  Det fremgik af idéoplægget, at der i forbindelse med byggeprogrammet skulle laves en nærmere vurdering af, om kvadratmeterprisen ville holde på den konkrete placering. Vurderingen er, at der skal tilføres 4 mio. kr. til projektet, idet grundens terræn betyder, at der med al sandsynlighed skal etableres kælder i bygningen. Regionens finansiering af andelen af disse ekstraudgifter (2 mio. kr.) sker ved en reduktion i regionens arealramme. Reduktionen er muliggjort ved, at det har vist sig, at der er behov for færre arbejdspladser i den lokalpsykiatri, der flyttes ind i centret, end det oprindeligt var forudsat.

  Regionens samlede anlægsudgift forventes dermed fortsat at udgøre 33,679 mio. kr. (indeks 133,9).

  Der er en forståelse mellem Haderslev Kommune og Region Syddanmark om, at de besluttede fordelingsnøgler for afholdelse af udgifter mellem kommune og region er fleksible i de enkelte år, og alene skal gælde for den samlede projektperiode. Dette er for at udvise fleksibilitet i forhold til de kommende års anlægsloft for regioner og kommuner.

  I investeringsbudgettet for 2015 er der afsat 30 mio. kr. til Sundhedscenter Haderslev i 2015-2017, hvortil der søges om tilskud fra de afsatte satspuljemidler. Hertil kommer 3,679 mio. kr. til jordemoder- og lægevagtkonsultation, finansieret af somatikken, jf. regionsrådets møde den 28. april 2014.

  Det bemærkes, at det oprindelige afsatte rådighedsbeløb var afsat i 2014-indeks. Hvorimod beløbene i 2015-2017 er afsat i 2015-indeks, som er højere.

  Drift

  De nærmere forhold omkring evt. afledte driftsmæssige konsekvenser vil blive forelagt Psykiatri- og socialudvalget senere, når det endelige byggeri er lagt fast og vil basere sig på Region Syddanmarks standard for beregning af afledte driftsøkonomiske konsekvenser i forbindelse med ændringer i antallet af kvadratmeter. I beregning af evt. ekstraudgifter indgår også de allerede afholdte driftsudgifter på den nuværende matrikel (Haderslev Sygehus).

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At byggeprogram for Sundhedscenter Haderslev godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling på 33,679 mio. kr. (indeks 133,9) til regionens andel af sundhedscenteret finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2015-2017 til formålet, der frigives.

  At psykiatri- og socialdirektøren samt sundhedsdirektøren på regionens vegne bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den godkendte anlægsramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 07-10-2014
   

  Afbud: Tage Petersen.

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 10-10-2014
   

  Indstillingerne blev godkendt. 

  Hans Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-11-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-11-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Ida Damborg og Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling. Hans Winther og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/41415
  8. Håndtering af elever i forbindelse med ambulanceudbud
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionen har sammen med Responce og BIOS fundet en løsning for de 12 redder-elever, der har fået opsagt deres elevkontrakter af Falck.

  Responce indgår kontrakt med alle 12 elever pr. 1. februar 2015 og BIOS overtager 9 elever med kontrakt start den 1. september.

  Det foreslås, at Region Syddanmark kompenserer Responce for dette ekstraordinære elevoptag ved at afholde udgifterne for de 12 elever fra 1. februar og indtil kontrakt start. Udgifterne er på 480.000 kr., der finansieres af befordringsområdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Som resultatet af tildeling af kontrakter på ambulanceudbud, hvor regionen for alle delaftaler skifter ambulanceoperatør, har regionens nuværende operatør, Falck, valgt at opsige de indgåede elevkontrakter for 12 redder-elever, der skulle starte på uddannelsen her i efteråret.

  For at regionens ændring af leverandører på ambulancetjenesten ikke kommer redder-eleverne til last, har regionen drøftet en mulig løsning med BIOS og Responce.

  Den forslåede løsning er, at redder-eleverne får en uddannelsesaftale med Responce i perioden 1. februar til 31. august 2015. Responce bliver derfor ansvarlig for aflønning af eleverne mm. I uddannelsesaftalen får 9 af eleverne indføjet, at deres aftale pr 1. september 2015 overgår til BIOS. Fremgangsmåden er valgt, fordi BIOS ikke uden dispensation vil kunne ansætte elever, inden de er ambulanceoperatører i Danmark.

  Eleverne starter således et ganske ordinært uddannelsesforløb den 1. februar 2015 på Rescue Center Denmark i Esbjerg.

  Responce får ved indgåelse af 12 elevkontrakter inden opstart af kontrakten med Region Syddanmark en merudgift i forbindelse med aflønning af disse, der ikke har været muligt at taget højde for.

  Det foreslås derfor, at regionen kompenserer Responce for denne merudgift. Udgiften er på 40.000 kr. pr. elev og 480.000 kr. i alt. Beløbet er fremkommet ved at beregne omkostningerne ved at have en elev: elevløn, feriepenge, uniformer mm. fratrukket elevrefusion under skoleophold.

  Det foreslås, at de 480.000 kr. i 2015 finansieres af befordringsområdet, hvor det præhospitale område hører under.

  Ud over en aftale om de 12 nye redder-elever er regionen sammen med Falck, Responce og Bios gået i dialog om håndtering af de elever, der lige nu er i gang med redder-uddannelsen. Det forventes, at disse elever enten vil kunne tilbydes flytning til øvrige regioner eller overflytning til de nye leverandører og herved blive i regionen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Responce kompenseres med 480.000 kr. i forbindelse med indgåelse af 12 elevkontrakter pr. 1. februar 2015.

  At finansieringen findes indenfor det samlede budget til befordringsområdet, inkl. det præhospitale område.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 10-11-2014
   

  Afbud: Poul Sækmose.

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-11-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-11-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Ida Damborg og Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling. Hans Winther og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 14/18294
  9. Orientering om specialeprocessen og beslutning af præmisser for specialplanlægningen i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sundhedsstyrelsen træffer beslutning om, hvor regionsfunktioner og højtspecialiserede funktioner inden for de lægelige specialer skal placeres. Dette sker efter ansøgning fra regioner og private sygehuse.

  Sundhedsstyrelsen har i 2014 iværksat en proces med gennemgang af de enkelte specialer. Denne proces foregår i tæt sammenhæng med de videnskabelige selskaber og fagpersoner fra regionerne. 

  Gennemgangen af de enkelte specialer skal danne baggrund for udformning af ansøgningsmateriale forud for ansøgning og godkendelse af en ny specialplan i 2016.

  Foranlediget af den kommende ansøgningsrunde i 2015 er der behov for, at regionsrådet godkender præmisserne for specialeplanprocessen i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Baggrund
  Ifølge Sundhedslovens § 208 stk. 1 og stk. 2 har Sundhedsstyrelsen beslutningskompetencen i forhold til, hvor regionsfunktioner og højtspecialiserede funktioner skal placeres. Godkendelser af placeringer sker efter ansøgning fra regionerne. Sundhedsstyrelsen udmønter dette i en såkaldt specialeplan.

  Specialeplanen omhandler placering af regionsfunktioner og højtspecialiserede funktioner (behandlinger/undersøgelser). Dette involverer 36 specialer, heraf 2 inden for de psykiatriske specialområder.

  Denne specialiserede behandling udgør en lille del af alle sygehusbehandlinger. De øvrige sygehusbehandlinger foregår på hovedfunktionsniveau, som regionerne selv beslutter placeringen af.

  Processen med ansøgning og godkendelse er gennemført første gang i 2010.

  Formålet med specialeplanlægningen er at sikre høj faglig kvalitet i behandlingen, helhed i patientforløbene og den bedste udnyttelse af ressourcerne. Specialeplanlægningen skal desuden fremme den nødvendige opbygning og vedligeholdelse af ekspertise, forskning og udvikling for at sikre den bedste behandling af patienterne. Netop ved at samle den specialiserede behandling på færre matrikler/sygehuse søger man at efterleve princippet om ”at øvelse gør mester”.

  Overordnet set medførte Sundhedsstyrelsens specialeplan 2010 i Region Syddanmark, at der er blevet en større samling af specialfunktioner, og at samlingen blev koncentreret omkring akutsygehusene.

  Fordelingen af de specialiserede funktioner kan ses af Sundhedsstyrelsens hjemmeside på følgende link http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/planlaegning-og-beredskab/specialeplanlaegning/specialeplan-2010

   

  Specialeplanproces 2015
  Specialeplanen skal vurderes regelmæssigt med henblik på eventuel revision og justering.

  Sundhedsstyrelsen har i 2014, med bistand fra fagpersoner fra hver region og repræsentanter fra de relevante lægevidenskabelige selskaber, gennemgået de enkelte specialer med henblik på eventuel justering. Specialevejledningerne er efterfølgende blevet drøftet i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning. Et udvalg, som er nedsat i overensstemmelse med Sundhedslovens § 207 til at rådgive i forbindelse med specialeplanlægning. Regionerne er repræsenteret i dette udvalg.

  Den 1. marts 2015 forventes ansøgningsprocessen for regioner og private sygehuse at blive igangsat.

  Med udgangspunkt i de reviderede specialevejledninger inviteres specialerne i Region Syddanmark til drøftelse om de specifikke ansøgninger. Sundhedsdirektøren vil (bistået de lægelige direktører) gennemføre denne drøftelse med henblik på at fastlægge hvilke funktioner, der skal søges om.

  På baggrund af disse drøftelser gennemføres der høring blandt specialerådene og sygehusenes MED-udvalg samt Hovedudvalget af udkast til fordeling af specialer med tilhørende specialfunktioner. 

  Ansøgningerne udformes herefter (de respektive specialrådsformænd sikrer det faglige indhold i ansøgningerne).

  Den 24. august 2015 forventes regionsrådet at behandle den samlede ansøgning forud for Sundhedsstyrelsens ansøgningsfrist omkring den 1. september 2015.

  Præmisser for specialeplanlægningen i Region Syddanmark
  Præmisserne skal danne et fælles grundlag for specialeplans drøftelserne internt i Region Syddanmark. Præmisserne skal være den ramme inden for hvilken, regionens ansøgninger om specialfunktioner bliver udformet.

  I forbindelse med akutplanlægningen i Region Syddanmark vedtog det daværende regionsråd følgende præmisser for specialeplanlægningen, som var gældende ved den første specialerunde 2009/2010:

  Præmisser for specialeplanlægning var:

  • At sikre bæredygtige faglige miljøer.
  • At sikre høj faglig standard gennem tilstrækkeligt patientunderlag og samarbejde med relevante specialer.
  • At sikre lokal betjening med mindre faglige hensyn taler imod.
  • At sikre en afbalanceret fordeling af specialer og regionsfunktioner til de 4 sygehusenheder.
  • At overveje ”flytteomkostninger” ved flytning af eksisterende faglige miljøer.
  • At OUH som hovedregel har alle regionsfunktioner, og skal sikres så mange højt specialiserede funktioner som fagligt muligt på landsplan.

  Ovenstående præmisser har været med til at sikre, at der blev ansøgt om funktioner i overensstemmelse med den samlede plan for Fremtidens Sygehuse i Region Syddanmark.

  På baggrund af erfaringerne i forbindelse med den første specialeplansrunde foreslås præmisserne videreført til denne ansøgningsrunde. Herudover foreslås følgende to præmisser tilføjet:

  • Der medfølger som udgangspunkt ikke særskilt finansiering ved varetagelse af specialfunktioner.
  • Såfremt der er særlige forhold ved etableringen eller varetagelsen af en specialfunktion, der berettiger en særskilt finansiering – enten til etablering eller drift – skal dette forelægges via særskilt ansøgning fra det respektive sygehus enhed. Det skal ved indmelding til sundhedsstaben om ønske om varetagelse af nye funktioner anføres, at sygehusenheden vurderer, at der er behov for særskilt finansiering til funktionen, såfremt der søges og opnås godkendelse fra Sundhedsstyrelsen.

  Ovenstående tilføjelser af præmisser skal sikre, at det finansieringsmæssige aspekt af en funktion bliver overvejet, inden der bliver ansøgt om en funktion.

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At orientering om specialeproces tages til efterretning.

  At de oprindelige præmisser bibeholdes suppleret med de nævnte præmisser vedr. finansieringsaspektet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 21-10-2014
   

  Afbud: Poul-Erik Svendsen og Lasse Krull.

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-11-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-11-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Ida Damborg og Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling. Hans Winther og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 13/16838
  10. Partnerskabsprojektet "Livsstilsguide i praksis"
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er indgået partnerskab mellem regionen, de 22 syddanske kommuner og Steno Center for Sundhedsfremme til projektet ”Livsstilsguide i praksis”. Projektet har fået bevilliget 3 mio. kr. af Ministeriet for Forebyggelse og Sundhed.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ministeriet for Forebyggelse og Sundhed offentliggjorde i foråret 2014 en partnerskabspulje, der skal være med til at understøtte de nye nationale mål for danskernes sundhed.

  Region Syddanmark, de 22 syddanske kommuner og Steno Center for Sundhedsfremme ansøgte puljen med partnerskabsprojektet ”Livsstilsguide i praksis”. Formålet med partnerskabsprojektet er tværsektoriel forebyggelse af livsstilssygdomme hos mennesker med en sindslidelse, hvor parterne ønsker at reducere social ulighed i sundhed specifikt i forhold til mennesker med sindslidelse og dermed bidrage til at reducere overdødeligheden. Konkret skal projektet være med til at understøtte strategien ”Forebyggelse og sundhedsfremme hos mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark”, som er indgået mellem regionen, de 22 kommuner og almen praksis.

  Projektet er 3-årigt og foregår i perioden 2015-2017. Projektet består af både en udviklingsdel samt en undervisningsdel. Udviklingsdelen af projektet er brugerdrevet for at sikre kvalitet og anvendelighed af projektets leverancer. Målgruppen for uddannelsesdelen er sundhedsprofessionelle i kommuner og på sygehuse. Formålet med uddannelsen er at give de sundhedsprofessionelle et kompetenceløft i forhold til at understøtte og motivere psykisk syge til at ændre deres livsstil.

  Projektet har fået en bevilling på 3.000.000 kr. Det ansøgte beløb var på 4.804.500 kr. Ministeriet har anmodet om, at der fremsendes revideret budget og ansøgning på baggrund af den konkrete bevilling. 

  De 22 syddanske kommuner og regionen bidrager med egenfinansiering til projektet i form af medarbejdertimer til deltagelse i udvikling, afprøvning og justering af et nyt undervisningskoncept.

  Der er set på, om det er muligt at ændre på projektets målsætninger og omfang, så det svarer til det bevilligede beløb. Vurderingen er, at det omfang det ansøgte projekt havde i forhold til udviklings- og undervisningsdelen er nødvendigt for, at projektet har den ønskede effekt i forhold til at understøtte og motivere psykisk syge til at ændre deres livsstil.

  For at opretholde samme ambitionsniveau i projektet har regionens psykiatri- og socialstab øget egenfinansieringen med 440.500 kr. og UC Lillebælt har som leverandør budt ind med en egenfinansiering på 20.000 kr. Derudover er udviklingsdelen udskudt til at starte i januar 2015 (besparelse på 275.000 kr.). Herudover foreslås det, at regionen øger egenfinansieringen med 1.150.000 kr. finansieret fra økonomiaftalemidlerne til patientnære initiativer fordelt over tre år: 224.000 kr. i år 2015, 337.000 kr. i år 2016 og 589.000 kr. i år 2017.

  Den reviderede ansøgning samt budget er sendt til Ministeriet for Forebyggelse og Sundhed, hvor der var frist for indsendelse af materiale den 17. oktober 2014. Materialet er fremsendt med understregning af, at det er med forbehold for regionsrådets godkendelse af bevilling på 1.150.000 kr.

  Den reviderede ansøgning er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der bevilliges i alt 1.150.000 kr. til partnerskabsprojektet ”Livsstilsguide i praksis”, fordelt over tre år med 224.000 kr. i 2015, 337.000 kr. i 2016 og 589.000 kr. i 2017 finansieret med midler til patientnære initiativer.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 05-11-2014
   

  Afbud: Poul Sækmose, Marianne Mørk Mathiesen, Thies Mathiasen, Preben Friis-Hauge, Tage Petersen.

  De tilstedeværende medlemmer anbefaler indstillingen over for Regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-11-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-11-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Ida Damborg og Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling. Hans Winther og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/31090
  11. Forslag til rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde 2015-2017
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionens socialområde ønsker at tilbyde en mere systematisk rehabiliterende indsats for borgere på regionens sociale centre. Derfor er der udarbejdet forslag til en rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde fra 2015-2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er stor fokus på udvikling af rehabiliterende indsatser for borgerne. Det er et fokus, der går på tværs af det sociale område, psykiatrien og somatikken. Det rehabiliterende samarbejde med borgeren indgår således som et af tre hovedmål i den kommende sundhedsaftale for de 22 kommuner og Region Syddanmark for 2015-2018.

  Det regionale socialområde vil videreudvikle den rehabiliterende tilgang. Derfor er der nu udarbejdet et forslag til en rehabiliteringsstrategi for det regionale socialområde fra 2015 til 2017.

  Med en strategi for rehabilitering ønsker socialområdet i de kommende år at tilbyde et tankesæt og en professionel praksis, der i endnu højere grad skærper fokus på borgernes udviklingspotentialer, personalets indsats og virksomme metoder, der tager afsæt i en rehabiliterende tilgang.

  Det øgede strategiske fokus på rehabilitering bygger på sociale indsatser på de regionale sociale centre, der allerede i dag i vid udstrækning sætter borgerens behov, ønsker og udvikling i centrum. Opgaven er at videreudvikle indsatserne, så de bliver mere systematiske, målrettede, og i højere grad sammenhængende på tværs af aktører. Regionens ambition er, at indsatserne sker i en reel samskabelse mellem borgeren, de professionelle og evt. pårørende eller andre samarbejdspartnere.

  Med rehabiliteringsstrategien foreslås igangsat flere nye aktiviteter målrettet medarbejdere og ledere på socialområdet, der skal omsætte den rehabiliterende tænkning i praksis. Der foreslås iværksat kompetenceudvikling i forhold til at arbejde systematisk rehabiliterende. Der foreslås desuden iværksat aktiviteter, som kan medvirke til at skabe et tankesæt og en kultur, der har grundlæggende afsæt i den rehabiliterende tænkning. Det foreslås også at sætte fokus på, hvordan vi kan bygge videre på og understøtte medarbejdernes motivation, fordi det er helt afgørende for, hvordan vi lykkes med at omsætte den nye strategi i de sociale centres praksis.

  Der udarbejdes en implementeringsplan for de konkrete aktiviteter.

  Det regionale socialområde arbejder desuden allerede med flere strategiske tiltag, der hver for sig understøtter udvikling af en systematisk rehabiliterende tilgang. Disse initiativer er beskrevet i rehabiliteringsstrategien og omfatter blandt andet indførelse af systematisk dokumentation af resultater og effekt af indsatserne, implementering af en ny takststruktur samt udvikling af anvendelse af velfærdsteknologi.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At strategien godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 10-10-2014
   

  Indstillingerne blev godkendt. 

  Hans Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-11-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-11-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Ida Damborg og Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling. Hans Winther og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/6616
  12. Rapport om Region Syddanmarks Ligestillingsredegørelse 2013
  fold dette punkt ind Resume
   

  På baggrund af Region Syddanmarks indberetning af Ligestillingsredegørelse 2013 har Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold nu udarbejdet en rapport. Rapporten viser, at Region Syddanmark i nogen grad arbejder med Ligestilling samt at Region Syddanmark har fået det bedste resultat sammenlignet med de øvrige regioner.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark indberettede 1. november 2013 en ligestillingsredegørelse for perioden september 2011 – august 2013 til Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Heri redegøres for Region Syddanmarks arbejde med kønsmæssig ligestilling på henholdsvis personaleområdet og i forhold til kerneydelserne.

  På baggrund af ligestillingsredegørelsen har Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold udarbejdet en rapport, der er offentliggjort 29. oktober 2014.

  I rapporten vurderes dels Region Syddanmarks arbejde med ligestilling ud fra et ligestillingsindeks, ligesom Region Syddanmarks placering på ligestillingsindekset sammenlignes med de øvrige regioners placering på ligestillingsindekset.

  Ligestillingsindekset består af 5 niveauer med pointgivning fra 0-100:

  Point

  Vurdering

  81-100

  Regionen arbejder i meget høj grad med ligestilling.

  61-80

  Regionen arbejder i høj grad med ligestilling.

  41-60

  Regionen arbejder i nogen grad med ligestilling.

  21-40

  Regionen arbejde i begrænset omfang med ligestilling.

  0-20

  Regionen arbejder i ringe grad eller slet ikke med ligestilling.

  Af nedenstående tabel fremgår Region Syddanmarks ligestillingsindeks sammenlignet med regionerne som helhed:

   

  Region Syddanmark

  Regionerne som helhed

  Samlet resultat

  53

  44

  Resultat på personaleområdet

  51

  49

  Resultat på kerneydelser

  56

  39

  Ligestillingsindekset viser dels, at Region Syddanmark arbejder med ligestilling ”i nogen grad” og dels at Region Syddanmark er den af regionerne, der har fået det bedste resultat.

  Ligestillingsudvalget vil på deres møde 16. februar 2015 behandle rapporten mere indgående og drøfte mulige anbefalinger til regionsrådet i forhold til det fortsatte arbejde med kønsmæssig ligestilling i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-11-2014
   

  Til orientering.

  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-11-2014
   

  Til orientering.

  Ida Damborg og Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling. Hans Winther og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/31260
  13. Region Syddanmarks internationale samarbejde
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der gives en status for Region Syddanmarks internationale samarbejde, og på den baggrund foreslås det, at regionen afslutter sine samarbejdsaftaler med hhv. Malopolska i Polen og Olomouc i Tjekkiet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Internationalt samarbejde spiller en væsentlig rolle inden for alle Region Syddanmarks fagområder og er integreret i det daglige arbejde.

  Udgangspunktet er, at det internationale samarbejde er et middel til at understøtte og bidrage til de målsætninger og strategier, der arbejdes med på de enkelte områder. Det vil således også være kriteriet for Region Syddanmarks formelle engagementer i forhold til samarbejdsregioner og internationale organisationer.

  På den baggrund og på baggrund af det foregående Udvalg for Regional Udviklings evaluering af den hidtidige internationale handlingsplan i oktober 2013, vil Region Syddanmarks internationale arbejde foregå inden for følgende rammer:

  • Fuld fokus på samarbejdet med Guangdong-provinsen i Kina.
  • Engagement i organisationerne CPMR/NSC, NTN og Vadehavsforum fortsættes (for mere information se vedlagte oversigt).
  • Der gøres status over regionens engagement i AER i forbindelse med det kommende valg ved generalforsamlingen i foråret 2015.

  I forlængelse heraf foreslås det, at samarbejdsaftalerne med henholdsvis Malopolska i Polen og Olomouc i Tjekkiet afsluttes.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At status om det internationale samarbejde tages til efterretning.

  At samarbejdsaftalerne med hhv. Malopolska i Polen og Olomouc i Tjekkiet afsluttes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 20-10-2014
   

  Udvalget drøftede dagsordenspunktet og tog det til efterretning som et aktuelt statusbillede af Region Syddanmarks internationale samarbejde.

  Udvalget anbefaler over for regionsrådet, at samarbejdsaftalerne med hhv. Malopolska i Polen og Olomouc i Tjekkiet afsluttes.

  Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-11-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-11-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Ida Damborg og Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling. Hans Winther og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/40626
  14. Afholdelse af Nordsøkommissionens årsmøde i 2016
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark er i kraft af sit medlemskab af Nordsøkommissionen (NSC) blevet opfordret til at ansøge om værtskabet for NSCs årsmøde i 2016. Årsmødet afholdes i samarbejde mellem NSC og INTERREG B-programmet for Nordsøen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark er medlem af Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) og dens geografiske kommission for Nordsøen (North Sea Commission – NSC). Regionen er i NSC repræsenteret ved Preben Friis-Hauge, som er formand for den tematiske gruppe vedr. transport og dansk landerepræsentant i NSCs bestyrelse (Executive Committee).

  NSC afholder årligt et årsmøde i samarbejde med INTERREG B-programmet for Nordsøen. Værtskabet for årsmødet går traditionelt på skift mellem medlemslandene (Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Holland, Frankrig, England og Skotland). Årsmødet i 2015 er fastlagt, og derefter vil det være Danmarks tur til at varetage værtskabet. Da de to øvrige danske medlemsregioner (Region Midtjylland og Region Nordjylland) tidligere har været værter, har NSC-sekretariatet opfordret Region Syddanmark til at ansøge NSC og INTERREG for Nordsøen om værtskabet i sommeren 2016.

  Selve årsmødet løber over 3 dage i juni måned og består af følgende elementer:

  1½ dags konference,

  ½ dag med et antal parallelle studieture og

  1 dags årsmøde/generalforsamling i NSC.

  Der kan på fjerdedagen tilbydes en supplerende ”turist-fremvisning” af værtsregionen. De eksakte datoer fastlægges i samarbejde mellem værtsregionen, NSCs sekretariat og sekretariatet for INTERREG for Nordsøen.

  Organiseringen finder sted i samarbejde mellem de tre parter, hvor NSC og INTERREG står for den indholdsmæssige planlægning samt tilmelding, mens værtsregionen tager sig af den praktiske organisering, herunder studieturene. Værtsregionen forventes samlet set at bruge 0,5-0,75 årsværk på planlægning og organisering.

  Deltagerantallet varierer lidt mellem årene, i 2014 var der ca. 400 deltagere.

  Finansieringen af konferencedelen fordeles med 50% fra INTERREG og 50% fra NSC og værtsregionen. Dertil kommer studieture og NSCs generalforsamling. NSC bidrager samlet med et fast beløb på 15.000 EUR (ca. 112.000 kr.). På baggrund af budgetterne for de foregående to år, forventes Region Syddanmark at skulle afsætte 250-300.000 kr. til arrangementet, hvis man ansøger om og får værtskabet.

  Såfremt Region Syddanmark ansøger om værtskabet for NSCs årsmøde i 2016, vil finansieringen skulle findes inden for rammerne af Regional Udviklings budget i 2016.

  Udvalget for Regional Udvikling drøftede på møde den 20. oktober 2014, hvorvidt Region Syddanmark skal ansøge om værtskabet for NSCs årsmøde i 2016. Udvalget valgte at oversende sagen til forretningsudvalget med anbefaling om, at Region Syddanmark påtager sig værtskabet for Nordsøkommissionens årsmøde i 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Region Syddanmark ansøger om værtskabet for NSCs årsmøde i 2016, og at der indenfor budgettet til regional udvikling, øvrige udgifter og indtægter, reserveres en ramme på 300.000 kr. til formålet i 2016.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 20-10-2014
   

  Udvalget oversender sagen til forretningsudvalget, idet det anbefales:

  At Region Syddanmark påtager sig værtskabet for Nordsøkommissionens årsmøde i 2016.

  At der indenfor budgettet til regional udvikling, øvrige udgifter og indtægter reserveres en ramme på 300.000 kr. til formålet i 2016.

  Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-11-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-11-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Ida Damborg og Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling. Hans Winther og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 12/21488
  15. Endeligt tillæg nr. 1 til råstofplan 2012. Råstofgraveområde ved Leby i Ærø Kommune.
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har på mødet den 16. december 2013 besluttet at påbegynde planprocessen for 6 tillæg for sand, grus og sten til Råstofplan 2012. Regionsrådet vedtog den 28. april 2014 at sende Forslag til tillæg nr. 1 for et råstofgraveområde ved Leby i Ærø Kommune i offentlig høring i 8 uger. På baggrund af høringen har administrationen udarbejdet et udkast til endeligt tillæg nr. 1 til råstofplanen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionen har til opgave at gennemføre en kortlægning af råstoffer og etablere den overordnede planlægning af den fremtidige indvinding.

  Det skal samtidig sikres, at der er balance mellem behovet for at skabe vækst og udvikling og hensynet til natur, miljø og levevilkårene for befolkningen lokalt, hvor råstofferne udvindes. Råstofplanen er et led i at skabe denne balance.

  Ved udarbejdelsen af Råstofplan 2012, blev det tilstræbt at udlægge graveområder svarende til efterspørgslen på råstoffer i de kommende 24 år (to planperioder) i hvert af delområderne Sønderjylland, Sydvestjylland, Trekantområdet og på Fyn. Råstofplanen viser, at regionen som helhed har ressourcer til at dække behovet i de kommende 24 år, men opgørelsen for de 4 delområder viser også, at ressourcerne er meget skævt fordelt.

  Som følge af dette, er der i råstofplanens retningslinjer åbnet op for at udarbejde tillæg til råstofplanen i de dele af regionen, hvor der forudses en mangelsituation.

  Søren Hansen, Vindeballe Vognmandsforretning har fremsendt forslag til udlæg af et nyt råstofgraveområde ved Leby i Ærø Kommune. Miljø og Råstoffer har udarbejdet en strategisk miljøvurdering for et graveområde, der svarer til det ansøgte. Resultatet er beskrevet i vedlagte udkast til endeligt plantillæg.

  Planprocessen

  Proceduren for et råstofplantillæg følger samme proces som udarbejdelsen af råstofplanen: Før udarbejdelsen af et forslag til råstofplantillæg, skal regionsrådet indkalde idéer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet. Denne forhøring blev gennemført fra 17. december 2013 til 26. februar 2014.

  Herefter udarbejder regionsrådet et forslag til råstofplantillæg. Det er først i denne fase, at hensyn til andre interesser afvejes. Regionsrådet vedtog den 28. april 2014 at fremlægge et forslag til råstofplantillæg i offentlig høring i 8 uger. Samtidig med offentliggørelsen blev forslaget udsendt til partshøring hos lodsejere, der har ejendomme inden for det planlagte graveområde og beboere i nærmeste boliger.

  Der er i høringsperioden modtaget én bemærkning. Bemærkningen kommer fra Øhavsmuseet – Arkæologi Sydfyn. I høringssvaret beskrives kulturhistoriske interesser i og omkring det foreslåede graveområde og anbefaler arkæologiske forundersøgelser inden en evt. gravning påbegyndes.

  Oplysningerne i høringssvaret er taget til efterretning og indgår nu i beskrivelsen af området (afsnit 6.3 i tillæg nr. 1 til Råstofplan 2012). Administrationen vurderer, at oplysningerne i høringssvaret ikke giver anledning til ændringer i den samlede vurdering af udlægget af graveområdet.

  Regionsrådet skal nu behandle det justerede forslag til råstofplantillæg.

  Afgørelsen i regionsrådet kan påklages til Miljø- og Naturklagenævnet, dog kun vedrørende retlige forhold.

  Det endelige råstofplantillæg kan ikke træde i kraft, før klagefristen er udløbet, og Natur- og Miljøklagenævnet har taget stilling til eventuelle klager.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At tillæg nr. 1 til Råstofplan 2012 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 22-10-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Peter Christensen og Ulrik Sand Larsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-11-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-11-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Ida Damborg og Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling. Hans Winther og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/15232
  16. Endeligt tillæg nr. 2 til råstofplan 2012. Råstofgraveområde ved Ålsbo i Assens Kommune.
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har på mødet den 16. december 2013 besluttet at påbegynde planprocessen for 6 tillæg for sand, grus og sten til Råstofplan 2012. Regionsrådet vedtog den 23. juni 2014 at sende Forslag til tillæg nr. 2 for et råstofgraveområde ved Ålsbo i Assens Kommune i offentlig høring i 8 uger. På baggrund af høringen har administrationen udarbejdet et udkast til endeligt tillæg nr. 2 til råstofplanen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionen har til opgave at gennemføre en kortlægning af råstoffer og etablere den overordnede planlægning af den fremtidige indvinding.

  Det skal samtidig sikres, at der er balance mellem behovet for at skabe vækst og udvikling og hensynet til natur, miljø og levevilkårene for befolkningen lokalt, hvor råstofferne udvindes. Råstofplanen er et led i at skabe denne balance.

  Ved udarbejdelsen af Råstofplan 2012, blev det tilstræbt at udlægge graveområder svarende til efterspørgslen på råstoffer i de kommende 24 år (to planperioder) i hvert af delområderne Sønderjylland, Sydvestjylland, Trekantområdet og på Fyn. Råstofplanen viser, at regionen som helhed har ressourcer til at dække behovet i de kommende 24 år, men opgørelsen for de 4 delområder viser også, at ressourcerne er meget skævt fordelt.

  Som følge af dette, er der i råstofplanens retningslinjer åbnet for at udarbejde tillæg til råstofplanen i de dele af regionen, hvor der forudses en mangelsituation.

  Området
  Ejeren af matr.nr. 1b Ålsbo, Rørup, Erholm Gods, foreslog ved udarbejdelsen af Råstofplan 2012 at udlægge et nyt graveområde på 34 ha. En del af arealet (11 ha) blev imidlertid ikke udlagt i råstofplanen grundet en indsigelse fra Naturstyrelsen. Baggrunden for indsigelsen var de hensyn, som skal varetages i skovloven. Det er dette areal på 11 ha, der ønskes udlagt som graveområde i et tillæg til råstofplanen.

  Naturstyrelsen har siden udarbejdelsen af Råstofplan 2012 tilkendegivet, at såfremt regionsrådet mener, at der vil være væsentlige samfundsmæssige interesser i at kunne udnytte den konkrete ressource, er Naturstyrelsen indstillet på at give dispensation. Det er en forudsætning for udlægget, at arealet efterbehandles til skov eller natur.

  Særligt på Vestfyn, er der et behov for yderligere graveområder til sikring af råstofforsyningen. Administrationen vurderer, at det ansøgte kan medvirke til at dække efterspørgslen efter råstoffer med en tilstrækkelig kvalitet på Fyn.

  De miljømæssige og trafikale problemer ved råstofindvinding i området er relativt mindre til sammenligning med andre indvindingsområder i regionen. Det skyldes, at der er få andre sektorinteresser og relativ stor afstand til nærmeste beboelse på naboejendomme.

  Administrationen vurderer, at de miljømæssige gener og risici ved råstofindvinding kan imødekommes med vilkår for indvinding og efterbehandling, og at de hensyn, der er i skovloven, kan varetages ved, at råstofindvinding sker efter fældning af hugstmoden skov, hvorefter arealet atter tilplantes.

  Administrationen har udarbejdet en strategisk miljøvurdering for forslaget til graveområde, der svarer til det ansøgte. Resultatet er beskrevet i vedlagte udkast til endeligt plantillæg.

  Planprocessen
  Proceduren for et råstofplantillæg følger samme proces som udarbejdelsen af råstofplanen: Før udarbejdelsen af et forslag til råstofplantillæg, skal regionsrådet indkalde idéer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet. Denne forhøring blev gennemført fra 17. december 2013 til 26. februar 2014.

  Herefter udarbejder regionsrådet et forslag til råstofplantillæg. Det er først i denne fase, at hensyn til andre interesser afvejes. Regionsrådet vedtog den 23. juni 2014 at fremlægge et forslag til råstofplantillæg i offentlig høring i 8 uger. Samtidig med offentliggørelsen blev forslaget udsendt til partshøring hos lodsejere, der har ejendomme indenfor det planlagte graveområde og beboere i nærmeste boliger.

  Der er i høringsperioden modtaget én bemærkning. Bemærkningen kommer fra Odense Bys Museer. I høringssvaret beskrives kulturhistoriske interesser i og omkring det foreslåede graveområde og anbefaler arkæologiske forundersøgelser inden en evt. gravning påbegyndes.

  Oplysningerne i høringssvaret er taget til efterretning og indgår nu i beskrivelsen af området (afsnit 6.3 i tillæg nr. 2 til Råstofplan 2012). Administrationen vurderer, at oplysningerne i høringssvaret ikke giver anledning til ændringer i den samlede vurdering af udlægget af graveområdet.

  Regionsrådet skal nu behandle det justerede forslag til råstofplantillæg.

  Afgørelsen i regionsrådet kan påklages til Miljø- og Naturklagenævnet, dog kun vedrørende retlige forhold.

  Det endelige råstofplantillæg kan ikke træde i kraft, før klagefristen er udløbet, og Natur- og Miljøklagenævnet har taget stilling til eventuelle klager

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At tillæg nr. 2 til Råstofplan 2012 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 22-10-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Peter Christensen og Ulrik Sand Larsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-11-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-11-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Ida Damborg og Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling. Hans Winther og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/579
  17. Indstillinger fra Vækstforums formandskab
  fold dette punkt ind Resume
   

  Syddansk Vækstforum har modtaget to ansøgninger om tillægsbevillinger til projekterne Design2innovate og Micro Grid Living Lab, som begge vedrører EU-tilbageløbsmidler samt regionale erhvervsudviklingsmidler under 1 mio. kr.

  Sagerne har været i skriftlig behandling i Vækstforums Formandskab og forelægges nu til beslutning i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Syddansk Vækstforum har modtaget to ansøgninger om tillægsbevillinger til projekterne Design2innovate og Micro Grid Living Lab, som begge vedrører EU-tilbageløbsmidler samt regionale erhvervsudviklingsmidler under 1 mio. kr.

  Syddansk Vækstforum har bemyndiget Vækstforums Formandskab til at indstille projekter til bevilling fra EU’s Socialfond og EU’s Regionalfond i den resterende strukturfondsperiode for 2007-13 samt at indstille eventuel medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på maksimalt 1 mio. kr.

  De to sager har været i skriftlig behandling i Vækstforums formandskab, der har indstillet nedenstående strukturfondsmidler til Erhvervsstyrelsen. Hvad angår regionale erhvervsudviklingsmidler, indstilles disse nu til beslutning i regionsrådet.

  Ansøgningen om en tillægsbevilling til projektet Design2innovate vedrører videreførelsen af en række aktiviteter, herunder Bæredygtige Forstyrrelser, Designkupon, Designværktøj/effektvurdering, Kommunikation om designanvendelse samt Projektledelse frem til 31. marts 2015. Projektet ansøger om en tillægsbevilling på 1.690.712 kr. fra Den Europæiske Regionalfond og 670.427,50 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

  Ansøgningen om en tillægsbevilling til projektet Micro Grid Living Lab vedrører en udvidelse af projektet, der blandt andet vil betyde, at dataplatformen i projektet vil blive kvalificeret, og at Micro Grid Living Lab i højere grad vil efterkomme virksomhedernes efterspørgsel efter detaljerede og anonymiserede data. Tillægsbevillingen vedrører 149.088,32 kr. fra Den Europæiske Regionalfond og 74.544,16 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Vedr. ansøgning om tillægsbevilling til Design2innovate indstiller Vækstforums formandskab til regionsrådet:

  • At projektet bevilges yderligere støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2014 på 670.427,50 kr. – tillægsbevillingen kan maksimalt udgøre 19,83 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,
  • At det forudsættes, at de hidtil gældende strukturfondsvilkår herunder statsstøttevilkår for projektet fastholdes.
  • At det forudsættes, at Erhvervsstyrelsen godkender den ansøgte forlængelse af projektet.

  Vedr. ansøgning om tillægsbevilling til projektet Micro Grid Living Lab indstiller Vækstforums formandskab til regionsrådet:

  • At projektet bevilges yderligere støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2014 på 74.544,16 kr. Bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At de hidtil gældende vilkår for projektet i øvrigt fastholdes.
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-11-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-11-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Ida Damborg og Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling. Hans Winther og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/34034
  18. Program for studietur til Holland
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der forelægges hermed et program for studietur til Holland i perioden 6. -8. januar 2015 til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er udarbejdet forslag til studietur til Holland med fokus på præhospital- og sundhedsområdet den 6. – 8. januar 2015.

  Det faglige indhold i programmet for studieturen er bekræftet, og programmet er vedlagt. Programmet indeholder i overskrifter følgende:

  • Personificeret kræftbehandling
  • Besøg hos ny ambulanceudbyder BIOS
  • Besøg på ambulancecentral og akutmodtagelse
  • Hospitalshygiejne
  • Apoteksudsalg på sygehuse

  Det skønnes, at studieturen inkl. flybilletter, bustransport, hotelovernatning, måltider samt diverse vil få en personpris på 10.000 kr.

  Der vil inden for kort tid blive efterspurgt foreløbige tilmeldinger til studieturen blandt regionsrådets medlemmer med henblik på at skabe et overblik over tilslutningen til turen.

  Sundhedsudvalget har behandlet sagen på møde den 21. oktober 2014. Sundhedsudvalget tiltrådte indstillingen om at anbefale program og økonomioverslag.

  Præhospitaludvalget behandlede sagen på møde den 10. november 2014. Udvalget tiltrådte indstillingen.  

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At endeligt program og økonomioverslag godkendes.

  At de regionsrådsmedlemmer, der deltager i studierejsen anmodes om deltagelse heri, jfr. den kommunale styrelseslov § 16, stk. 1, litra f, jfr. stk. 5.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 10-11-2014
   

  Afbud: Poul Sækmose.

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-11-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-11-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Ida Damborg og Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling. Hans Winther og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/1695
  19. Orientering om ansættelser og afskedigelser af direktører, sygehusledelser og centerledere
  fold dette punkt ind Resume
   

  Forretningsudvalget og regionsrådet orienteres i denne sag om ansættelser og afskedigelser af direktører, sygehusledelser og centerledere i oktober måned 2014, jfr. tidligere beslutning herom.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har besluttet, at regionsrådet og forretningsudvalget skal orienteres om ansættelser og afskedigelser af direktører, centerledere og direktører i sygehusledelserne.

  I oktober måned 2014 er sket følgende ansættelse:

  • Direktør på Odense Universitetshospital Peter Fosgrau er udpeget som ny projektdirektør for projektorganisationen for Nyt OUH.

   Den nuværende projektdirektør for Nyt OUH Niels Mortensen fratræder på grund af sygdom.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-11-2014
   

  Til orientering.

  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-11-2014
   

  Til orientering.

  Ida Damborg og Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling. Hans Winther og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 14/41270
  20. Procesplan vedr. fremtidig organisering af den øverste ledelse
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der orienteres om direktionens opgave- og ansvarsfordeling i overgangsperioden og forelægges et forslag til den videre proces ift. den fremtidige organisering og bemanding af den øverste ledelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet besluttede den 27. oktober 2014 at konstituere Jacob Stengaard Madsen som regionsdirektør i en overgangsperiode mens det afklares, hvad der skal ske efterfølgende.

  Opgave- og ansvarsfordeling i direktionen i overgangsperioden er beskrevet i vedlagte notat.

  Som aftalt på regionsrådsmødet den 27. oktober 2014 er der udarbejdet et udkast til en procesplan for afklaring af den fremtidige organisering af den øverste ledelse samt ansættelsesproces. I udarbejdelse af planen er der lagt vægt på at sikre løbende politisk forankring af processen og inddragelsen af MED-systemet.

  På baggrund af forretningsudvalgets bemærkninger er der udarbejdet et revideret udkast til procesplan.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At beskrivelsen af direktionens opgave- og arbejdsdeling tages til orientering.

  At udkast til procesplan for det videre arbejde godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-11-2014
   

  Forretningsudvalget kunne tilslutte sig selve processen men fandt procestiden lang og bad om, at administrationen arbejder på en forkortelse af tidsplanen, så der kan træffes beslutning om ansættelse inden sommerferien. Bl.a. skal ses på processen i to konkrete perioder – 11.december -14. januar og ultimo februar-primo april. Det blev understreget, at såfremt der er behov for ekstraordinære møder i processen, er der villighed til det. 

  Forretningsudvalget bad desuden om, at kommissoriet for konsulentfirmaet kun om fatter analysefasen, således at man er frit stillet i forhold til valg af konsulentbistand i selve rekrutteringsfasen.

  Administrationen udarbejder på baggrund af de faldne bemærkninger et revideret forslag til tids- og procesplan inden regionsrådsmødet.

  Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-11-2014
   

  Regionsrådet godkendte, at der køres videre efter den foreslåede tids- og procesplan – og at næste skridt således er en høring i MED-systemet. Regionsrådet understregede  samtidig, at processen gerne må køre endnu hurtigere, men at det er afgørende, at processen skal overholde regionens værdier om ordentlighed.

  Ida Damborg og Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling. Hans Winther og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/45544
  21. Sag efter anmodning fra Enhedslistens gruppe
  fold dette punkt ind Resume
   

  Enhedslistens gruppe i regionsrådet har anmodet om at få nærværende sag optaget på regionsrådets dagsorden, jf. den kommunale styrelseslovs § 11.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionen skal ikke handle med, købe varer fra eller på anden måde samarbejde med de selskaber, der har benyttet sig af den såkaldte Luxembourg-finte for at undgå at betale skat i de lande, hvor pengene er tjent, herunder Danmark.

  Begrundelse:

  Flere hundrede multinationale selskaber benytter sig af den såkaldte Luxembourg-finte og betaler kun 1-2 procent i skat i EU-landet Luxembourg. Det har medier i 26 lande netop afsløret.

  Indtil der gribes effektivt ind overfor denne skatteunddragelse for milliarder af kroner, kan det offentlige – herunder Region Syddanmark – i det mindste undlade at købe fra eller handle med disse selskaber, sådan som skatteekspert Lars Koch fra den danske NGO IBIS har foreslået.

  Enhedslisten i Regionsrådet i Syddanmark foreslår derfor, at Region Syddanmark indtil videre ikke køber varer fra, handler med eller på anden måde har med de selskaber at gøre, som er med på den liste over selskaber, som benytter sig af Luxembourg-finten.

  Når det offentlige – herunder bl.a. Region Syddanmark – er i konstant pengemangel til at kunne yde en ordentlig service for borgerne, ville det være helt og aldeles umoralsk at have med disse selskaber at gøre.

  Selskaberne er, ifølge en læk af over 500 aftaledokumenter fra verdens næststørste revisionsfirma, PwC (se linket):

  http://www.information.dk/telegram/514867

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-11-2014
   

  Regionsrådet besluttede, at bede Danske Regioner om at undersøge muligheden for – så vidt det er lovligt – at lave fælles retningslinjer samt evt. at vurdere hvilke fælles henvendelser man i regi af Danske Regioner kunne gøre i forhold til problemstillingen og de involverede stater.

  Holger Gorm stemte imod, da han ikke mener, at det er et anliggende for regionsrådet men alene for Folketinget. 

  Lasse Krull, Ida Damborg og Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling. Hans Winther og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/44354
  22. Indstilling af medlemmer til de Regionale Arbejdsmarkedsråd
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet er af beskæftigelsesministeren blevet anmodet om at indstille medlemmer til de nye Regionale Arbejdsmarkedsråd, der etableres i forbindelse med reformen af beskæftigelsessystemet.

  Regionsrådet skal indstille et medlem plus suppleant til hvert af de Regionale Arbejdsmarkedsråd, der etableres i Syddanmark på henholdsvis Fyn og i Sydjylland.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I foråret 2014 blev der indgået et forlig blandt Folketingets partier om en reform af beskæftigelsesindsatsen.

  Som led i reformen ændres organiseringen af området, idet de regionale og lokale beskæftigelsesråd nedlægges og erstattes af otte nye Regionale Arbejdsmarkedsråd.

  Det regionale arbejdsmarkedsråd skal varetage følgende hovedopgaver, jf. lovforslag om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., § 30:

  • Indgår i et samspil med kommunerne og understøtter beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommuner.
  • Rådgiver og går i dialog med kommunerne om udvikling af beskæftigelsesindsatsen.
  • Samarbejder og koordinerer beskæftigelsesindsatsen med arbejdsløshedskasser og øvrige aktører, herunder VEU-centre og vækstfora, samt koordinerer uddannelses- og erhvervsvejledningen.
  • Koordinerer virksomhedsindsatsen og indsatsen rettet mod områder med mangel på arbejdskraft og områder med høj ledighed.
  • Godkender den regionale positivliste for den regionale uddannelsespulje, jf. § 33b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
  • Varetager opgaver, som efter andre love eller regler udstedt i medfør heraf er henlagt til rådene.

  Beskæftigelsesministeren udpeger medlemmerne af rådet efter indstilling fra de i rådet repræsenterede organisationer og myndigheder således:

  • 6 fra Dansk Arbejdsgiverforening
  • 5 fra Landsorganisationen i Danmark
  • 1 fra FTF
  • 1 fra Akademikerne
  • 1 fra Lederne
  • 5 fra Kommunerne beliggende i regionen i forening
  • 1 fra Dansk Handicaporganisationer
  • 1 fra regionsrådet

  Regionsrådet skal indstille et medlem plus suppleant til hvert af de to Regionale Arbejdsmarkedsråd, der etableres i Syddanmark på henholdsvis Fyn og i Sydjylland.

  Indstillingerne skal ske i overensstemmelse med Ligestillingsloven.

  Medlemmerne udpeges for en 4-årig periode fra 1. juni i året efter de kommunale og regionale valgår. Første funktionsperiode vil dermed være kortere end fire år og løbe frem til 1. juni 2018.

  Ministerens udpegning sker med forbehold for lovens endelige vedtagelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet indstiller 1 medlem og 1 suppleant til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd på Fyn i overensstemmelse med Ligestillingsloven.

  At regionsrådet indstiller 1 medlem og 1 suppleant til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Sydjylland i overensstemmelse med Ligestillingsloven.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-11-2014
   

  Preben Jensen og Mette Bossen Linnet blev indstillet som medlem af Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland, med Mette Bossen Linnet og Preben Jensen som suppleant.

  Pia Tørving og Poul Andersen blev indstillet som medlem af Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn, med Poul Andersen og Pia Tørving som suppleant.

  Thies Mathiasen, Lasse Krull, Ida Damborg og Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling. Hans Winther og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 14/27214
  23. Udpegning af nyt medlem og suppleant til LAG Nordfyn, Middelfart, Kerteminde og Assens
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådsmedlem Poul Andersen ønsker at overgå fra medlem til suppleant i LAG Nordfyn, Middelfart, Kerteminde og Assens.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet udpegede på møde den 29. september 2014 regionsrådsmedlem Poul Andersen til LAG Nordfyn, Middelfart, Kerteminde og Assens med regionsrådsmedlem William Jensen som personlig suppleant.

  Poul Andersen har meddelt, at han på grund af mødeaktivitet i forbindelse med varetagelse af andre hverv ønsker at overgå fra medlem til suppleant i LAG Nordfyn, Middelfart, Kerteminde og Assens.

  Udpegningen er gældende for hele valgperioden, men regionsrådet kan efter begæring fritage Poul Andersen for hvervet. Gruppen kan herefter besætte pladsen med et nyt medlem. Gruppen har meddelt, at såfremt begæringen imødekommes, besættes pladsen som medlem af LAG Nordfyn, Middelfart, Kerteminde og Assens af William Jensen med Poul Andersen som personlig suppleant.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet fritager regionsrådsmedlem Poul Andersen fra hvervet som medlem af LAG Nordfyn, Middelfart, Kerteminde og Assens.

  At regionsrådsmedlem William Jensen overtager hvervet som medlem af LAG Nordfyn, Middelfart, Kerteminde og Assens med regionsrådsmedlem Poul Andersen som person suppleant.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-11-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Thies Mathiasen, Lasse Krull, Ida Damborg og Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling. Hans Winther og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr.  
  24. LUKKET PUNKT: Ledige ejendomme og arealer
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr. 14/45833
  25. Indkaldelse af stedfortræder for regionsrådsmedlem Ida Damborg
  fold dette punkt ind Resume
   

  Indkaldelse af stedfortræder for regionsrådsmedlem Ida Damborg, der forventer at være fraværende af helbredsmæssige årsager i en forventet periode på over en måned.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådsmedlem Ida Damborg, Socialistisk Folkeparti, har meddelt, at hun vil være fraværende af helbredsmæssige årsager i en forventet periode på over en måned.

  Ifølge reglerne i den kommunale styrelseslov § 15, stk. 2 indkaldes der stedfortræder, hvis et medlem er forhindret i at varetage sine regionale hverv af helbredsmæssige årsager i en periode af mindst en måneds varighed. Det er regionsrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede.

  Ida Damborg er af regionsrådet udpeget til at være medlem af Psykiatri- og socialudvalget og Ligestillingsudvalget.

  Ifølge § 28, stk. 2 i styrelsesloven kan gruppen bestemme om der skal indsættes en anden i udvalgene.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet godkender, at betingelserne for at indkalde stedfortræder for regionsrådsmedlem Ida Damborg er til stede.

  At 1. stedfortræder på Socialistisk Folkepartis kandidatliste, Hans Winther indkaldes som stedfortræder for Ida Damborg, så længe hun er forhindret i at varetage sit regionale hverv af helbredsmæssige årsager.

  At gruppen beslutter om der skal indsættes en anden i de udvalg, som Ida Damborg er udpeget til.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-11-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Hans Winther deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.
   

  Thies Mathiasen, Lasse Krull, Ida Damborg og Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortræder.

   


  Siden er sidst opdateret 25-11-2014
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring