Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionsrådet - Referat - 29. september 2014

Mødedato
29-09-2014 kl. 15:00 - 18:00
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Carl Holst, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Thies Mathiasen, O
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Bente Gertz, A
 • Poul Andersen, A
 • Pierre Topaz, A
 • William Jensen, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Meho Selman, A
 • Peter Christensen, A
 • Andrea Terp, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Lasse Krull, C
 • John Lohff, C
 • Poul Sækmose, C
 • Karsten Hønge, F
 • Ida Damborg, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Susanne Eilersen, O
 • Holger Gorm Petersen, løsgænger
 • Peter Kofod Poulsen, O
 • Stephanie Lose, V
 • Bo Libergren, V
 • Preben Jensen, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Sonny Berthold, V
 • Carsten Abild, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Tage Petersen, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Peder Hvejsel, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Herdis Hanghøi, V
 • Jens Møller, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Mikkel Andersen, Ø

 • Afbud
   
 • Lasse Krull, C
 • Hans Philip Tietje, V - Susanne Linnet stedfortræder

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Forslag til budget 2015-2018 - 2. behandling
  2. 2. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2014
  3. Pris- og lønregulering af budget 2014
  4. Udmøntning af bloktilskudsreguleringer for 2014
  5. Budgettilpasning på sundhedsområdet
  6. Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne
  7. Om- og tilbygning til Klinisk Biokemisk Afdeling på Svendborg Sygehus
  8. Udvendig bygningsvedligeholdelse på sundhedsområdet i 2014
  9. Henvendelse fra Haderslev Kommune vedrørende skadeklinik
  10. Samarbejde med privat fødeklinik
  11. Klinisk Etiske Komitéer
  12. Region Syddanmarks høringssvar vedrørende sundhedsaftalen 2015-2018
  13. Kunststrategi for Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
  14. 10. rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus for 2. kvartal 2014
  15. Rapportering nr. 15 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding
  16. Rapportering nr. 15 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  17. Rapportering nr. 15 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  18. Årsregnskab 2013 for SANO, Middelfart
  19. Godkendelse af budget og takster for 2015 for SANO i Middelfart
  20. Styringsaftale på det sociale område for 2015
  21. Mageskifte - Ejby Mose
  22. Godkendelse af Region Syddanmarks deltagelse i europæisk viden- og innovationsnetværk
  23. Ansøgninger til Region Syddanmarks Kulturpulje - tematiske satsninger
  24. Temaer for Uddannelsespuljen 2015
  25. Forslag til tillæg nr. 4 til "Råstofplan 2012". Råstofgraveområde ved Ødis-Taps i Kolding Kommune.
  26. Indstillinger fra Vækstforums formandskab
  27. Dybbøl 2014: Bogudgivelse i anledning af markeringen af 150-året for Slaget ved Dybbøl
  28. Udtalelse til Statsforvaltningen vedr. manglende varetagelse af arkivmæssige hensyn
  29. Oprettelse af nye lokale aktionsgrupper (LAG)
  30. Udpegning af medlemmer til INTERREG 5A-udvalget
  31. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Sønderjyllands Symfoniorkester
  32. LUKKET PUNKT - Eventuelt køb af ejendom
  33. LUKKET PUNKT - Ansøgning om huslejegaranti
  34. LUKKET PUNKT - Ambulanceområdet


  Sagsnr. 14/29915
  1. Forslag til budget 2015-2018 - 2. behandling
  fold dette punkt ind Resume
   

  I henhold til den overordnede budgetproces fremlægges forslag til budget 2015-2018 til 2. behandling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet oversendte den 25. august 2014 forslag til budget 2015-2018 til 2. behandling.

  Fastsættelse af kommunale udviklingsbidrag for 2015 drøftes på møde i Kommunekontaktudvalget den 23. september 2014. Der budgetteres med uændret niveau herfor, fremskrevet til 2015-niveau, jf. aftalerne om regionernes og kommunernes økonomi for 2015.

  Til brug for 2. behandlingen er der udarbejdet sidepapirer vedr. Sundhed, Social og Specialundervisning, Regional Udvikling samt Fælles formål og administration/Renter. Heri redegøres bl.a. for status for budgetforslaget.

  Herudover er udarbejdet et sparekatalog med udgangspunkt i worst case på driften af somatikken, jf. forretningsudvalgets 1. behandling den 13. august 2014. Høringssvar vedr. sparekataloget fra sygehusenes Fælles MED-udvalg er vedlagt som bilag, mens høringssvar fra Hovedudvalgets møde den 15. september 2014 eftersendes. Forslag til revideret anlægsbudget inden for rammerne med udgangspunkt i størst mulig hensyntagen til planlagte byggerier, jf. forretningsudvalgets 1. behandling, er beskrevet i sidepapirerne.

  I forbindelse med forretningsudvalgets 2. behandling har et flertal i forretningsudvalget, på baggrund af forslag fra partigrupperne, anbefalet et ændringsforslag til budget 2015-2018.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Forretningsudvalget indstiller:

  At vedlagte ændringsforslag til budget 2015 og overslagsårene 2016-2018 vedtages.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 17-09-2014
   

  Et flertal i forretningsudvalget bestående af Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance anbefaler vedlagte ændringsforslag til budget 2015 og overslagsårene 2016-18 over for regionsrådet, dog med den ændring, at besparelsesforslag nr. 31 på det somatiske område udgår og i stedet drøftes i Hovedudvalget.  

  Enhedslisten kunne ikke tilslutte ændringsforslaget med følgende begrundelse: som udgangspunkt anser vi ikke besparelser som løsning på problemerne i Region Syddanmark. Vi er således ikke tilhængere af et nedskæringsbudget. Men når vi som region ikke selv er i stand til at skaffe nye indtægter via skatter, har vi foreslået en prioritering af ressourcerne, der ikke er blevet tilgodeset i det foreslåede budget.

  Dansk Folkeparti kunne ikke tilslutte sig ændringsforslaget, da det ikke indeholdt bevarelse af skadeklinikken i Haderslev og etablering af privat jordemoderklinik i Fredericia.

  Karsten Hønge og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling. Lasse Krull deltog delvist i sagens behandling. Ida Damborg overværede sagens behandling. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-09-2014
   

  Regionsrådet stemte først om ændringsforslag fra Enhedslisten (Enhedslistens budgetforslag af 2. september 2014).

  For ændringsforslaget stemte 2 (Enhedslisten). Imod ændringsforslaget stemte 36 (Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Holger Gorm Petersen). 2 undlod at stemme (Socialistisk Folkeparti).

  Forslaget bortfaldt hermed.

  Herefter blev der stemt samlet om ændringsforslagene fra Socialistisk Folkeparti,

  om at der ikke gennemføres følgende besparelsesforslag; besparelse på økologi på 3 mio. kr., lukning af skadestuen i Vejle på 1,5 mio. kr., lukning af natåbent på ortopæd. afdeling i Svendborg på 1,5 mio. kr., patientskadeerstatning på 8,5 mio. kr., samt høreklinikker på 10 mio. kr.

  For forslaget stemte 4 (Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti). Imod forslaget stemte 36 (Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Holger Gorm Petersen).

  Forslaget bortfaldt hermed.

  Herefter blev der stemt om ændringsforslag til budgettet indstillet af et flertal i forretningsudvalget.

  For forslaget stemte 32 (Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre og Holger Gorm Petersen).

  Imod forslaget stemte 8 (Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten).

  Ændringsforslag til budgettet indstillet af et flertal i forretningsudvalget var hermed vedtaget.

  Hans Philip Tietje og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/20569
  2. 2. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2014
  fold dette punkt ind Resume
   

  Hermed forelægges 2. Økonomi- og aktivitetsrapportering med forventninger til årsresultat 2014.

  Rapporteringen er opgjort på baggrund af årets to første kvartaler for henholdsvis: Sundhed, Social- og specialundervisning, Regional Udvikling samt Fælles formål. 

  Der afgives samtidig en beskrivelse af mål med opfølgning.    

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Årets 2. økonomi- og aktivitetsrapportering forelægges, hvori der redegøres for forventninger og udvikling i forhold til aktivitet, økonomi og kvalitet mv.

  Se bilag for yderligere redegørelse, prognoser og opgørelser for alle områderne vedr.

  økonomi, aktivitet og kvalitet, samt opfølgning på mål. I bilagene vedrørende psykiatri- og socialområdet er måltallene opdateret i forhold til forretningsudvalgets behandling af sagen.

  Sundhed

  Økonomi:

  Den overordnede økonomiske strategi for sundhedsområdet er at bringe væksten i økonomi og aktivitet ned på det aftalte og finansierede niveau i økonomiaftalerne med regeringen. Økonomiaftalen for 2015 giver en utilstrækkelig finansiering til den forventede vækst 2015. Med henblik på at sikre balance i regionens økonomi for 2015 er det nødvendigt at indarbejde besparelser for ca. 120 mio.kr. indenfor somatikken, inkl. praksisområdet, indføre rammestyring og dermed begrænse afregningen for meraktivitet i 2015.

  Samlet forventes balance i forhold til budgetterne for 2014.

  Prognoserne for 2014 viser dog en vækst i økonomi og aktivitet, der ligger udover det forventede niveau ved årets første økonomi- og aktivitetsopfølgning. Væksten kan håndteres uden budgetoverskridelser for 2014, bl.a. som en følge af midlertidige mindreforbrug under praksisområdet samt forsinkelser i projekter mv. I relation til budget 2015 betyder driftsforværringerne i 2014, at fremsatte besparelsesforslag skal have en betydelig effekt i 2015, og at buffere i driften til at håndtere eventuelle forsinkelser i realiseringen af spareplaner eller nye driftsforværringer er minimeret væsentligt.

  For somatiske sygehuse forventes en overskridelse på samlet 29 mio. kr. Overskridelserne er fordelt på Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Sønderjylland og skyldes bl.a. at de igangværende initiativer og handleplaner der skulle sikre balance, endnu ikke er blevet realiseret. 

  For fællesområdet forventes et samlet merforbrug på 66 mio. kr.

  Der er under fællesområdet indregnet, at der ultimo året – indenfor årets udgiftsramme - kan foretages en nedbringelse af den leasingforpligtigelse, regionen har oparbejdet i 2014.

  For praksisområdet forventes et mindreforbrug på 125 mio. kr.

  Aktivitet:

  De somatiske sygehuse forventer en vækst på ca. 2 pct. i 2014.

  Dette medfører en lavere prognose for aktivitetsafregning end ved 1. økonomi- og aktivitetsrapportering, og er bl.a. en konsekvens af de forventede afregningslofter i 2014.

  Udover aktivitetsafregning forventes en øget afregning til særlig dyr medicin og materialer, hvilket er en markant udgiftsforværring i forhold til 1. økonomi- og aktivitetsopfølgning. 

  Psykiatri:

  Økonomi:

  Med en forudsætning om at overførslerne ud af 2014 fastholdes på niveau med overførslerne ind i 2014, styrer psykiatriområdet som helhed efter sin andel af udgiftsloftet samt budgetoverholdelse.

  Aktivitet:

  På aktivitetssiden forventes den ambulante aktivitet at blive lidt højere end baseline, mens den stationære aktivitet forventes at blive lidt lavere end baseline.

  Med hensyn til udrednings- og behandlingsretten, så er der i perioden målopfyldelse på både Børn & Unge (B&U)- og voksenområdet. På B&U-området påbegyndtes alle patienters behandling inden 60 dage fra henvisningstidspunktet, mens 97 pct. af de voksne patienters behandling blev påbegyndt inden 60 dage.

  Social- og Specialundervisning

  Økonomi:

  Forventningen efter andet kvartal viser samlet set et tilfredsstillende resultat.

  Der er budgetteret med et akkumuleret overskud for 2014 på 6,9 mio. kr.

  Dette overskud er i henhold til styringsprincipperne reserveret til 2015, hvor der indregnes tilbagebetaling i taksterne på i alt 1,9 mio. kr. og hvor centrene kan disponere over i alt 5,0 mio. kr.

  Ved denne 2. økonomiopfølgning er det forventede resultat et samlet akkumuleret underskud på 4,1 mio. kr., hvilket er 11,1 mio. kr. mindre end det budgetterede, svarende til en budgetafvigelse på 1,4 %.

  I forhold til 1. Økonomi- og aktivitetsrapportering er der således tale om en større forventet afvigelse fra det budgetterede.   

  Aktivitet:

  Ved denne 2. rapportering forventes fortsat en underbelægning på 2 procent lavere end budgetteret.

  Regional Udvikling

  Økonomi:

  Årets forbrug forventes at ligge inden for det oprindelige budget, dvs. udgiftsloftet for Region Syddanmark isoleret set, jf. budgetloven af juni 2012.

  Det forventede årsregnskab for 2014 er fortsat på i alt 529,8 mio. kr., med et ajourført budget på 530,9 mio. kr. Forbrug pr. 31. juli 2014 er opgjort til i alt 212,4 mio. kr.

  På baggrund af forbruget i årets første syv måneder forventes fortsat aftaleoverholdelse, idet der i den løbende planlægning og økonomiske styring vil blive taget de nødvendige skridt i den resterende del af året for at sikre dette. Fx via tilpasning af aktivitetsniveauet.

  Aktivitet:

  Se bilag for Regional Udvikling for en opfølgning på udvalgte aktiviteter vedr.:

  Erhvervsudvikling, RUP (Den Regionale Udviklingsplan 2012-2015), Kultur, Uddannelse, Miljø og jordforurening, Kollektiv trafik samt diverse øvrige aktiviteter.

  Fælles formål

  Området omfatter dels stabe og politiske organisation, samt tjenestemandspension.

  For området forventes fortsat balance i forhold til budgettet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 17-09-2014
   

  Til orientering.

  Karsten Hønge, Bo Libergren og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-09-2014
   

  Til orientering.

  Hans Philip Tietje og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/33919
  3. Pris- og lønregulering af budget 2014
  fold dette punkt ind Resume
   

  For at fastholde uændret købekraft foretages en regulering af budgetterne for 2014 på baggrund af dels den faktiske udvikling i 2013, dels nye skøn for den forventede udvikling i 2014.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Fremskrivningen af priser og lønninger i budget 2014 bygger på skøn fra juni 2013 vedr. den forventede udvikling i 2013 og 2014.

  Der foreligger nu tal for den faktiske pris- og lønudvikling i 2013 samt nye skøn for udviklingen i 2014. Såvel pris- som lønudviklingen er lavere end oprindeligt forudsat, især i 2014.

  For at fastholde uændret købekraft foretages med udgangspunkt heri en pris- og lønregulering af budgetterne i indeværende år. Tilsvarende foretages indeksering af rådighedsbeløb vedr. anlæg.

  I fremskrivningen af budget 2015 er taget højde for de reviderede pris- og lønskøn vedr. 2013 og 2014.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At sygehusenes m.fl. driftsbudgetter i 2014 reduceres med 20,5 mio. kr., idet centrale rammer vedr. hhv. somatik og psykiatri opskrives tilsvarende. Fordelingen på bevillingsområder fremgår af bilaget

  At rådighedsbeløb i 2014 vedr. Sundhed reduceres med 6,9 mio. kr., vedr. Social og Specialundervisning med 2,5 mio. kr. og Vedr. Fælles formål og administration med 0,2 mio. kr., som tilgår de likvide midler.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 17-09-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Hønge, Bo Libergren og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-09-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Hans Philip Tietje og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/33088
  4. Udmøntning af bloktilskudsreguleringer for 2014
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionernes bloktilskud for 2014 reguleres med henvisning til mer-/mindreudgifter som følge af nye eller ændrede love og bekendtgørelser (DUT).

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Folketingets finansudvalg tiltrådte den 19. juni 2014 aktstykke om bl.a. midtvejsregulering af regionernes bloktilskud for 2014 samt fastsættelse af bloktilskuddene for 2015.

  Midtvejsreguleringen følger af Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT). DUT-princippet indebærer, at regionerne over bloktilskuddet kompenseres for udgiftsmæssige konsekvenser af nye opgaver, og/eller merudgifter som følge af nye eller ændrede love og bekendtgørelser. Omvendt reduceres bloktilskuddet ved bortfald af opgaver og lignende.

  For Region Syddanmark opreguleres bloktilskuddet vedr. Sundhed med 10,8 mio. kr. og den kommunale medfinansiering med 0,6 mio. kr. Tilsvarende opskrives driftsbudgettet med 12,2 mio. kr. Den lille forskel i beløbene skyldes, at der i reguleringen af bloktilskuddet indgår regionens andel af medfinansiering af Fællesoffentlig strategi for digital velfærd.

  For Regional Udvikling opreguleres bloktilskuddet med 1,0 mio. kr. Driftsbudgettet opskrives tilsvarende.

  I konsekvens af midtvejsreguleringen er de aftalte driftslofter i 2014 for henholdsvis Sundhed og Regional Udvikling opskrevet, svarende til de udgiftsmæssige konsekvenser.

  Bloktilskuddene for 2015-2018 for Sundhed og Regional Udvikling er indarbejdet i forslag til budget 2015. Ligeledes er indarbejdet de udgiftsmæssige konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT).

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At bloktilskuddet i 2014 vedr. Sundhed opreguleres med 10,825 mio. kr. og vedr. Regional Udvikling med 1,025 mio. kr., mens den kommunale medfinansiering vedr. Sundhed opreguleres med 0,603 mio. kr.

  At der meddeles tillægsbevilling vedr. driften i 2014 på 12,245 mio. kr. vedr. Sundhed og 1,025 mio. kr. vedr. Regional Udvikling. Fordeling heraf på bevillingsområder fremgår af bilaget.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 17-09-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Hønge, Bo Libergren og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-09-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Hans Philip Tietje og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/33076
  5. Budgettilpasning på sundhedsområdet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Budgettilpasningen omfatter budgetneutrale budgettilpasninger på sundhedsområdet.

  Budgettilpasningen omfatter finansiering af netværksmodernisering på de somatiske sygehuse, udmøntninger til ekstraordinære elever samt etablering af træningsafsnit i Kolding vedrørende implementering af Koncept for Døgnpsykiatri.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forlængelse af den 2. økonomi- og aktivitetsrapportering for 2014, jævnfør et andet punkt på dagsordenen, foreslås en række bevillingsændringer bragt på plads indenfor den samlede økonomi på sundhedsområdet. Konsekvenserne heraf er indregnet i prognosen for 2. økonomi- og aktivitetsrapportering.

  De somatiske sygehuses lokale investeringsrammer bliver i denne budgettilpasning nedskrevet over en flerårig periode med henblik på at leasingfinansiere en gennemgribende netværksmodernisering.

  Derudover foreslås bl.a. en udmøntning af centrale midler til ekstraordinære elever, udmøntning af forskningsmidler til højt specialiseret behandling på Odense Universitetshospital, samt etablering af et træningsafsnit i psykiatrien i Kolding til kompetenceudvikling inden flytningen til OPP Vejle i 2017.

  Budgettilpasningen omfatter desuden følgende reguleringer, som er nærmere beskrevet i sagens bilag:

  • Idriftsættelse af blodbus
  • Finansiering af CT scanner i Tønder
  • Flytning af personalebudget til Onbase
  • Regulering af rådighedsbeløb til Cosmic
  • Opnormering af AMK-funktion
  • Forhøjelse af Sygehus Lillebælts og Medicoteknisk Afdelings leasingrammer
  • Stigninger i antal overnatninger på patienthotellet.
  • ESA-projektet
  • Driftsmidler til reduktion af tvang
  • Udmøntning af kommunal medfinansiering til projekter under satspuljen 2012-2015
  • FAM/PAM projektleder
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At budgetneutrale bevillingsændringer, som er beskrevet i sagens bilag, godkendes.

  At anlægsbevillingen til Cosmic reduceres med 46 mio. kr. (indeks 132,1).

  At rådighedsbeløbet til ramme for Sundheds-IT tilføres 46 mio. kr., som finansieres af en tilsvarende nedskrivning af rådighedsbeløbet til Cosmic.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 17-09-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Hønge, Bo Libergren og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-09-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Hans Philip Tietje og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/22926
  6. Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark har sammen med de øvrige regioner forpligtet sig på mål om flere fælles udbud. Et afgørende redskab til at sikre målopfyldelse, er oprettelsen af Regionernes Fælles Indkøb (RFI). RFI skal medvirke til effektive indkøb ved at sikre et koordineret og forpligtende samarbejde, hvor én region udbyder på vegne af de andre.

  Samarbejdsaftalen for RFI respekterer den enkelte regions indkøbspolitik og øvrige politiske beslutninger omkring regionernes eget indkøb og organisering.

  Samarbejdsaftalen forelægges med henblik på tiltrædelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionerne køber årligt varer og tjenesteydelser for ca. 38 mia. kr. Sammen har regionerne en fælles strategi på indkøbsområdet for perioden 2010-2015, hvor alle som en del af strategien har forpligtet sig til at frigøre 1 mia. kr. Når indkøbsstrategien udløber i 2015, skal regionerne sikre yderligere 1 mia. kr. frem mod 2020 ved fælles udbud. Besparelsen bidrager til de løbende produktivitetsforbedringer, der er forudsat i økonomiaftalerne.

  Ligeledes er det vedtaget af bestyrelsen i Danske Regioner, at der udarbejdes en masterplan med henblik på at gennemføre flere fælles udbud og sikre en stærkere organisering heraf.

  Regionerne har haft positive resultater af de fælles udbud der allerede er gennemført, men en ny styrket indsats er nødvendig for at sikre yderligere effektivisering af indkøbsområdet. For at virkeliggøre det økonomiske potentiale ved udbud, som den enkelte region ikke kan høste alene, skal der skabes større volumen i de enkelte udbud og dermed opnås også bedre priser. Her til kommer, at der kan gennemføres et større antal udbud inden for den samme økonomiske ramme.

  Et afgørende redskab til at sikre målopfyldelse, er oprettelsen af Regionernes Fælles Indkøb (RFI). Formålet med RFI er at sikre et koordineret og forpligtende samarbejde, hvor én region udbyder på vegne af de andre. RFI har derfor ansvaret for at etablere en langsigtet udbudsplan, og fordele udbudsopgaver mellem regionerne.

  Fælles indkøb med de andre regioner skal medvirke til effektivitet, ved at udnytte alle regionernes fælles købekraft, og ved at harmonisere og udvikle fælles indkøbsprocesser, samt udnytte kapacitet og kompetencer på tværs af regionerne. 

  Samarbejdsaftalen respekterer den enkelte regions indkøbspolitik og øvrige politiske beslutninger omkring regionernes eget indkøb og organisering.

  I forbindelse med det styrkende initiativ er der nedsat en styregruppe for RFI. Den består af regionernes økonomidirektører og en direktør fra Danske Regioner. Regionsdirektør Mikkel Hemmingsen er valgt som formand for styregruppen. Styregruppen vil fremadrettet have ansvar for den overordnede fremdrift for de fælles udbud og implementering af regionernes fælles strategi på indkøbsområdet.

  Samarbejdet tiltrædes ved underskrift af ”Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne af 30. april 2014”. Samarbejdsaftalen skal tiltrædes inden udgangen af september 2014. 

  Aftalen erstatter den tidligere ”Samarbejdsaftale for fælles udbud af 28. maj 2008”.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At samarbejdsaftalen tiltrædes. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 17-09-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Hønge, Bo Libergren og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-09-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Hans Philip Tietje og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/3292
  7. Om- og tilbygning til Klinisk Biokemisk Afdeling på Svendborg Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der foreligger et byggeprogram for om- og tilbygning til Klinisk Biokemisk Afdeling på Svendborg Sygehus. Formålet med byggeprojektet er at etablere bygningsmæssige forhold som, sammen med det bevilgede apparatur til analyse- og blodprøvetagningsfunktionen, vil medføre en højere grad af automatisering af funktionen i afdelingen.

  Udgiften til byggeprojektet er beregnet til 5,610 mio. kr.    

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte den 24. februar 2014 principper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler og bemyndigede sundhedsdirektøren til at foretage den endelige udmøntning af midler til apparatur samt afledte anlægsomkostning under 2 mio. kr.

  Svendborg Sygehus er blevet tildelt apparatur til en automatisering af analyse- og blodprøvetagningsfunktionen i Klinisk Biokemisk Afdeling. I forbindelse med installering af udstyret skal der ske en ombygning og tilbygning til afdelingen, bygning 17.

  Der foreligger nu et byggeprogram for projektet, som indstilles til regionsrådets godkendelse.

  Udgiften beløber sig til 5,610 mio. kr., hvoraf 0,632 mio. kr. skal finansieres af generalplanen for Svendborg Sygehus (jf. dagsordenspunkt nr. 16 fra regionsrådsmødet den 16. december 2013), og 4,978 mio. kr. skal finansieres af den centrale leasingramme til medicotekniske investeringer i 2014.

  Det reserverede budget på 4,978 mio. kr. på leasingrammen foreslås frigivet. Det reserverede budget på 0,632 mio. kr. på generalplanen meddelte regionsrådet anlægsbevilling til i december 2013.       

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At byggeprogram for om- og tilbygning til Klinisk Biokemisk Afdeling på Svendborg Sygehus godkendes.

  At der frigives 4,978 mio. kr. til formålet finansieret af den centrale leasingsramme til medicotekniske investeringer i 2014.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet for projektet inden for det samlede budget på 5,610 mio. kr.  

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 26-08-2014
   

  Afbud: Holger Gorm Petersen.

  Fraværende: Thyge Nielsen deltog ikke under behandling af punktet.

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 17-09-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Hønge, Bo Libergren og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-09-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Hans Philip Tietje og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/525
  8. Udvendig bygningsvedligeholdelse på sundhedsområdet i 2014
  fold dette punkt ind Resume
   

  På sundhedsområdets driftsbudget er der afsat en årlig pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse af regionens somatiske og psykiatriske sygehuse. Udmøntningen af puljen for 2014 blev forelagt regionsrådet den 24. marts 2014. Der foreligger nu en ny prioritering af større vedligeholdelsesprojekter for 2014 til regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den 24. marts 2014 tog regionsrådet igangsætningen af 7 større vedligeholdelsesprojekter i 2014 til efterretning, heraf 2 projekter på Sygehus Lillebælt, Kolding, henholdsvis vinduesudskiftning samt tagrenovering på Kolding Sygehus.

  I forbindelse med koordinering af igangsætning af de udvendige vedligeholdelsesprojekter og udførelsestidsplanen for kvalitetsfondsprojektet på Sygehus Lillebælt, Kolding, er det fundet hensigtsmæssigt at flytte vedligeholdelsesprojekterne til 2015. Således at arbejderne sker i sammenhæng med kvalitetsfondsprojektets udførelse, og ikke som tidligere planlagt i 2014. Ændringen begrundes i en tidsoptimering af perioden, hvor udførelsen er til mindst gene for driften på sygehuset.

  Denne forskydning frigiver 4,25 mio. kr. af de prioriterede midler til udvendig vedligeholdelse i 2014. Det indstilles, at disse midler omprioriteres til anvendelse på projekterne facadeudskiftning og PCB renovering i forbindelse med facadeudskiftning på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, i 2014. Der blev den 24. marts bevilget 14 mio. kr. til facadeudskiftning og 2,4 mio. kr. til PCB renovering i forbindelse med facadeudskiftningen på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

  Det indkomne licitationsresultat vedr. miljøsanering for PCB overskred budgettet for 2014 med ca. 3,4 mio. kr., idet projektering og udførelse i forbindelse med saneringen har vist sig mere omfangsrigt end først antaget. Det må forventes, at den resterende del af miljøsaneringen i de efterfølgende år også overskrider budgettet. Det nærmere omfang vil blive kalkuleret i forbindelse med fordelingen af midlerne til udvendig bygningsvedligeholdelse for 2015.

  De resterende 0,85 mio. kr. flyttes til facadeudskiftningen på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, for at kunne gennemføre projektet uden reduktioner. Der tages forbehold for den samlede pris for facadeudskiftningen. Projektet vil blive efterkalkuleret i forbindelse med fordelingen af midlerne til udvendig bygningsvedligeholdelse for 2015.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At den ændrede udmøntning af puljen til udvendig vedligeholdelse i 2014 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 21-08-2014
   

  Indstilling tiltrådt.

  Peter Kofod Poulsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 17-09-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Hønge, Bo Libergren og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-09-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Hans Philip Tietje og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/6066
  9. Henvendelse fra Haderslev Kommune vedrørende skadeklinik
  fold dette punkt ind Resume
   

  Haderslev Kommune har fremsendt en forespørgsel til Region Syddanmark vedrørende perspektiverne for at etablere en midlertidig skadeklinik i Haderslev, i forbindelse med at sygehuset i Haderslev lukker i 2014.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Baggrund
  Et bredt flertal i regionsrådet vedtog i 2008 akut- og gennemførselsplanen for fremtidens sygehusstruktur i Region Syddanmark. Planen indebærer, at Sygehus Sønderjylland skal samle aktivitet i Aabenraa, Tønder og Sønderborg når kapaciteten muliggør det, hvorefter Haderslev Sygehus lukkes og ejendommen sælges. Dette indebærer også lukning af skadeklinikken.

  Regionsrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012, at der skulle udarbejdes en sag om fremskyndet lukning af Haderslev Sygehus. Sagen blev behandlet på regionsrådsmøde den 30. januar 2012, hvor regionsrådet besluttede, at Haderslev Sygehus lukkes i forbindelse med ibrugtagning af 1. fase af udbygningen af Aabenraa Sygehus, der på det tidspunkt blev forventet implementeret primo 2014.

  Dette er blevet udsat nogle måneder, således lukningen af aktiviteterne på Haderslev Sygehus og flytning til andre matrikler i Sygehus Sønderjylland vil blive gennemført nu i september og oktober 2014. De enkelte afdelinger vil blive flyttet løbende. Selve flytningen begynder den 1. september og flytningen af de sidste aktiviteter forventes at være afsluttet den 28. oktober. Skadeklinikken er berammet til at lukke den 15. september klokken 22. Den 15. september bliver således sidste åbningsdag.

  Dialog med Haderslev Kommune vedrørende sundhedshus 
  Region Syddanmark har løbende været i dialog med Haderslev Kommune vedrørende perspektiverne for at etablere et fælles sundhedshus i Haderslev. I denne dialog har Haderslev Kommune udtrykt ønske om en afklaring af mulighederne for at etablere en form for skadetilbud til borgerne i regi af dette sundhedshus.

  Fra politisk side i Region Syddanmark er det tilkendegivet, at man gerne vil samarbejde for at afdække mulighederne herfor. Det blev senest på et møde i maj 2014 aftalt at nedsætte en administrativ arbejdsgruppe, der har fået til opgave at analysere og beskrive perspektiverne. På mødet blev der drøftet en række forhold, som forudsættes afklaret for at et skadetilbud i det kommende sundhedshus kan realiseres.

  • Der er indført visitation til skadebehandling i Region Syddanmark fra 1. april i år. Regionen forventer, at det vil få konsekvenser for skadeklinikkernes fremtid, hvilket drøftes i regionsrådet i forbindelse med budgetlægningen for 2015.
  • Der skal være etableret et sundhedshus i Haderslev med de nødvendige faciliteter, hvor et sådant samarbejde kan foregå. Dette forventes først færdigt i 2017.
  • Det skal afklares, om der er praktiserende læger som vil flytte ind i et kommende sundhedshus. Det er i øjeblikket uafklaret.
  • Det skal afklares, om der i sundhedshuset kan findes en hensigtsmæssig samarbejdsmodel om skader, som disse læger vil tilslutte sig.

  Fra regionens side har det være afgørende at få afklaret, om der er et tilstrækkeligt antal praktiserende læger, som ønsker at flytte ind i sundhedshuset.

  Kommunal forespørgsel om at videreføre skadeklinikken som en midlertidig løsning
  På mødet med Haderslev Kommune den 7. maj 2014 tilkendegav man fra kommunal side, at man finder at skadeklinikken bør videreføres ved lukningen af Haderslev Sygehus. Forslaget fra kommunen peger på, at der bør etableres en midlertidig løsning, som kan drives frem til at et eventuelt skadetilbud kan fungere i det kommende sundhedshus.

  Denne opfordring blev af kommunen fulgt op af en henvendelse til Sundhedsudvalget af 4. juni 2014 med forslag om at videreføre skadeklinikken i en midlertidig løsning.

  Sundhedsudvalget blev forelagt henvendelsen fra kommunen og udkast til svar den 17. juni 2014. Af svaret fremgår det, at der ikke er grundlag for, at regionen kan bidrage til at etablere et midlertidigt skadetilbud i Haderslev fra efteråret 2014. Dette beror på, at de faglige og praktiske forudsætninger, ikke er til stede. Denne korrespondance er vedlagt som bilag.

  Denne brevveksling blev fulgt op af en yderligere henvendelse fra formand og næstformand for kommunens Udvalg for Sundhed og Forebyggelse, der udtrykte uenighed i de forudsætninger som regionen har lagt til grund for perspektiverne for fremtidige skadetilbud, og et ønske om at regionsrådet skal genoptage sagen vedrørende lukning af skadeklinikken i Haderslev. Henvendelsen fra kommunens Udvalg for Sundhed og Forebyggelse er vedlagt som bilag sammen med sundhedsudvalgsformand Poul-Erik Svendsens svar herpå.

  Endvidere har Haderslev Kommune fremsendt et forslag til fremtidig organisering af en fælles sundhedsklinik. Det foreslås at forslaget indgår i det videre arbejde i den administrative arbejdsgruppe.

  Scenarier for fremtidig skadebehandling

   

  Haderslev kommunes henvendelse kan anskues ud fra to scenarier for fremtidig skadebehandling i Haderslev.

  På kort sigt: Skadeklinikken i Haderslev lukkes i forbindelse med lukningen af selve Haderslev sygehus, i overensstemmelse med tidligere beslutning i Regionsrådet. Hvis en skadeklinik skal videreføres, enten permanent eller midlertidigt frem mod etablering af en fælles løsning i et kommende sundhedshus, vil det derfor kræve selvstændig finansiering. Der er udarbejdet en analyse af de forventede omkostninger i den forbindelse.

  Analysen viser, at det vil koste godt 5,33 mio. kroner årligt kroner at fortsætte driften af en skadeklinik i Haderslev inklusive røntgen. Som følge af etableringsomkostninger, vil det dog det første år koste 9,08 mio. kroner.

  Alternativt kan man etablere en klinik, der ikke kan tilbyde røntgenoptagelser. En sådan vil koste 3,77 mio. årligt at drive, og vil i det første år koste 4,52 mio. som følge af etableringsomkostninger.

  På langt sigt: En realisering af en sundhedsklinik, der indholdsmæssigt tager udgangspunkt i oplægget fra Haderslev kommune, vil skulle realiseres på længere sigt. Der lægges særligt vægt på en integration mellem behandling af mindre skader samt forebyggelses- og plejeopgaver.

  Det vil optimalt set skulle foregå i forbindelse med det kommende sundhedshus, da mange af de nødvendige ressourcer og aktører vil være samlet der. Perspektiverne for regionen ved at indgå i en sådan løsning vil afhænge af en nærmere analyse af målgruppe, aktivitetsniveau og behov, samt deraf følgende krav til behandling, uddannelse, arealer, faciliteter og medicoteknisk udstyr.

  Samtidig vil det forudsætte nøje beskrivelser af samarbejdsfladerne mellem kommunale og regionale aktører samt praktiserende læger, for at sikre veltilrettelagte forløb og optimal fælles ressourceudnyttelse.

  Disse forhold vil skulle beskrives og afklares i den administrative arbejdsgruppe, der er nedsat i samarbejde mellem Region Syddanmark og Haderslev kommune.

  Det er på det foreliggende grundlagt ikke muligt at estimere omkostningsniveauet for regionen ved at indgå i en sådan sundhedsklinik.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 26-08-2014
   

  Afbud: Holger Gorm Petersen.

  Fraværende: Thyge Nielsen deltog ikke under behandling af punktet.

  Sundhedsudvalget indstiller til regionsrådet, at sagen drøftes.

  Inden sagen forelægges for forretningsudvalg og regionsråd suppleres sagen med en yderligere belysning i forhold til seneste henvendelse fra Haderslev Kommune.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 17-09-2014
   

  Forretningsudvalget oversendte sagen til drøftelse i regionsrådet.

  Karsten Hønge, Bo Libergren og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-09-2014
   

  Punktet blev drøftet.

  Hans Philip Tietje og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/20779
  10. Samarbejde med privat fødeklinik
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark har modtaget en ansøgning om en samarbejdsaftale mellem regionen og jordemoder Birgit Thalwitzer Enghild om en privat fødeklinik.

  I sagen redegøres nærmere for indholdet i fødeklinikken samt den ansøgte samarbejdsaftale. Derudover gøres der rede for de økonomiske perspektiver i en aftale på området.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Jordemoder Birgit Thalwitzer Enghild har ansøgt om en samarbejdsaftale med Region Syddanmark om en privat fødeklinik.

  Administrationen har efterfølgende været i dialog med jordemoder Birgit Thalwitzer Enghild, og i nedenstående redegøres nærmere for indholdet i fødeklinikken samt den ansøgte samarbejdsaftale.

  Redegørelsen tager udgangspunkt i de oplysninger, som Birgit Thalwitzer Enghild har givet administrationen.

   

  Indholdet i fødeklinikken og i en evt. samarbejdsaftale
  Birgit Thalwitzer Enghild har i dialogen med regionen oplyst, at formålet med en samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og en privat fødeklinik er at etablere et nyt tilbud til gravide og fødende, der kan være et supplement til det allerede eksisterende i sygehusregi. Målsætningen for fødeklikkens virke er således at imødekomme de gravide og fødendes ønsker om kendthed, tryghed og kontinuitet i deres graviditets- og fødselsforløb.

  Tanken er, at klinikken som udgangspunkt vil være tilgængelig for alle typer af gravide/fødende, hvor der er forventning om normal fødsel til termin m.v. De fødende forventes således primært at komme fra trekantområdet og Vestfyn. Mod syd og vest tænkes klinikken at kunne dække til og med Haderslev og Vejen.

  Det er forventningen, at klinikken vil kunne varetage de graviditets- og fødselsforløb, der på nuværende tidspunkt gennemføres i regi af Sygehus Lillebælts ordninger vedr. hjemmefødsel og fødsel med kendt jordemoder. Fødsler vil kunne finde sted på klinikken eller som en hjemmefødsel.

  Den eksisterende klinik er beliggende i Fredericia. Det er planen, at klinikken vil komme til at indeholde to fødestuer og et barselsrum/udslusningsrum, hvor forældre og barn vil have mulighed for et hvil af nogle timers varighed efter fødslen. Der vil ikke være mulighed for egentlig barselshvile på klinikken. I stedet tilbydes et hjemmebesøg efter fødslen.

  Klinikken vil ikke kunne tilbyde de fødende smertelindring med rygmarvsbedøvelse eller morfin. Ved behov herfor er det planen, at en overførsel til sygehuset typisk vil ske ved, at klinikken ringer til den modtagende sygehusafdeling, som vil sørge for transporten. I nogle tilfælde kan det overvejes, om det vil være mest hensigtsmæssigt, at selve transporten sker i egen bil eller med taxa. Transporttiden til sygehuset i Kolding vil med almindelig kørsel tage ca. et kvarter, med udrykningskørsel ca. 10 minutter.

  Der vil ikke være en jordemoder til stede på klinikken døgnet rundt. En jordemoder kommer til klinikken efter aftale eller tilkald, og der vil døgnet rundt være en tilkaldevagt. Der vil være kapacitet til, at to fødsler kan finde sted samtidigt i klinikkens regi.

  Tre faste jordemødre og en vikar forventes tilknyttet klinikken. Der er ønske om at rekruttere medarbejdere, som tidligere har arbejdet på et mindre fødested. Det vil desuden være et krav ved rekrutteringen, at jordemødrene har en maksimal transporttid mellem hjem og klinik på 30 minutter. Birgit Thalwitzer Enghild vil selv have en transporttid til klinikken på ca. 10 minutter.

  Der vil ikke være nogen børnelæge på klinikken, men der vil være adgang til at sparre med en børnelæge i grænsetilfælde, hvor der er tvivl om, hvorvidt en gravid kvinde imødekommer visitationskriterierne for at føde på fødeklinikken.

  I forhold til den faglige bæredygtighed har regionens chefjordemødre ved en tidligere lejlighed vurderet, at den enkelte jordemoder skal varetage omkring 40 fødsler årligt for at kunne an opretholde en tilstrækkelig rutine. For så vidt angår klinikkens økonomiske bæredygtighed er det vurderingen, at klinikken vil skulle varetage omkring 150-200 fødsler, afhængigt af hvordan det enkelte forløb honoreres.

  Der vil i udgangssituationen være tale om én klinik beliggende i Fredericia, men en ambition på længere sigt kunne være at etablere tilsvarende klinikker i andre dele af regionen: på Fyn, i Sydvestjylland og Sønderjylland.

   

  Økonomi
  På nuværende tidspunkt vurderer Birgit Thalwitzer Enghild, at honoreringen til klinikken vil udgøre i størrelsesordenen 19.000 kr. for hvert samlede forløb omfattende jordemoderkonsultationer, fødselsforberedelse, scanning sidst i graviditeten, fødsel, barselsbesøg og evt. efterfødselssamtale.

  Estimeret udgift til privat fødeklinik
  Med udgangspunkt i, at en evt. privat hjemmefødselsordning vil kunne varetage ca. 180 fødsler årligt, vil dette med den af Birgit Thalwitzer Enghild oplyste pris pr. fødsel på kr. 19.000 beløbe sig til ca. 3,4 mio. kr. årligt.

  Mulige besparelser på sygehusenes fødesteder
  Et graviditets- og fødselsforløb for en ukompliceret flergangsfødsel på et sygehus indebærer 5 besøg hos jordemoder inden fødsel og 1 besøg hos jordemoder efter fødsel.

  Nedenstående er estimater på direkte udgifter til aktiviteten samt utensilier (medicinsk udstyr), rengøring, kost og slid på inventar/apparatur. Estimaterne er baseret på anslået timeforbrug for fagpersonale samt for jordemoderkonsultationernes vedkommende på DRG-værdier.

  Type

  Antal

  Omkostning

  Jordemoderkonsultation basis

  4

                     722

  Jordemoderkonsultation udvidet

  (første gang samt efter fødsel)

  2

                     722

  Ultralydsscanning, ukompliceret

  1

  805

  Ultralydsscanning, kompliceret

  1

  1.214

  I alt jordemoderkonsultation

  7

                  3.463

       

  Direkte udgifter til spontan fødsel[1]

  1

                  2.125

  I alt

   

                  5.588

  Der vil ud fra ovenstående beregning være en anslået besparelse på fødestedet på 5.588 kr. pr. fødsel, der overgår til privat tilbud. Det svarer til en samlet besparelse på omkring 1 mio. kr. årligt ved en aftale om, at ca. 180 fødsler varetages i privat regi.

  Den landsgennemsnitlige DRG-takst for en spontan flergangsfødsel er på 27.029 kr.

  DRG-taksten er et udtryk for en gennemsnitsomkostning, og indeholder derfor også en andel af de samlede udgifter, der er forbundet med en fødsel på et sygehus, herunder bl.a. drift, rengøring og vedligehold af bygninger, afskrivning på medicoteknisk udstyr samt lægefagligt beredskab indenfor obstetrik, pædiatri og anæstesiologi.

  Disse omkostninger reduceres ikke ved en aftale med en privat fødeklinik om at varetage ca. 180 fødsler om året. Dette skyldes, at regionen fortsat er forpligtet på at stille lokaler og medicoteknisk udstyr til rådighed til de fødende, der vælger at føde på sygehuset. Dertil kommer, at regionen er ansvarlig for at bistå fødeklinikken med det lægefaglige beredskab i forbindelse med fødsler, der finder sted på fødeklinikken, hvis der bliver behov for lægefaglig assistance eller overførsel til sygehuset, eksempelvis i tilfælde af akut kejsersnit eller ved behov for neonatal assistance.


  [1] [1]  Baseret på

  •    5 timers jordemoderarbejde (inklusive forberedelse, tid på fødestuen, tid forbrugt på barselspleje) á 250 kr. Dette dækker også, såfremt der er andre faggrupper involveret (Sygeplejersker, sekretærer, etc.)

  •    ½ times rengøring på fødestue samt hvilestue á 150 kr.

  •    Udgifter til forplejning i et døgn svarende til 300 kr.

  •    Utensilier og slid på inventar/tekniske hjælpemidler anslået til 500 kr.


  Sundhedsstyrelsens anbefalinger
  Region Sjælland har indgået en samarbejdsaftale med en privat jordemoder om varetagelse af maksimalt 200 fødsler om året. I den forbindelse har Region Sjælland rådført sig med Sundhedsstyrelsen, som i tilbagemeldingen til Region Sjælland har anført betænkeligheder i forbindelse med en sådan aftale. Dette skyldes dels en bekymring for, at en sådan aftale kan medføre, at patientgrundlaget for et eller flere af regionens fødesteder bliver udtyndet og dels, at et sammenhængende patientforløb for den fødende/nybagte mor kan blive udfordret, hvis der opstår akutte situationer med behov for overflytning. Dertil kommer, at Sundhedsstyrelsen generelt anbefaler, at ”fødsler samles på sygehusene sammen med fælles akutmodtagelse, pædiatri og neonatologiske kompetencer, idet det giver det bedste grundlag for et ensartet højt behandlingsniveau”.

  Udvikling i antal fødsler i Region Syddanmark 

  I Region Syddanmark har fødselstallet i perioden 2010-2013 været faldende på alle regionens fødesteder, og der er således tale om et samlet fald på 10,9 % i regionen, hvilket fremgår af nedenstående tabel.

  Fødselstal/År

  2010

  2011

  2012

  2013

  Nedgang i % fra 2010-13

  OUH

  4.894

  4.545

  4.500

  4.386

  - 10,3

  SLB

  3.263

  3.139

  3.130

  3.038

   - 6,9

  SHS

  2.068

  1.680

  1.666

  1.625

  - 21,4

  SVS

  2.015

  1.764

  1.754

  1.856

   - 7,9

   

  12.240

  11.128

  11.050

  10.905

  - 10,9

  Som det fremgår af nedenstående tabel har antallet af hjemmefødsler i Region Syddanmark ligget på mellem 74 og 125 fødsler i perioden 2008-2013.

   

  Antal hjemmefødsler

  Andel af fødsler i procent

  2008

  109

  0,8

  2009

  107

  0,8

  2010

  108

  0,8

  2011

  74

  0,6

  2012

  99

  0,9

  2013

  125

  1,1

  Sammenfatning
  Det tilbud, den private fødeklinik ved Birgit Thalwitzer Enghild i en samarbejdsaftale med regionen vil tilbyde, sker angiveligt med udgangspunkt i et fagligt seriøst setup, som en lille gruppe af gravide og fødende i Region Syddanmark kan få gavn af. Det er dog væsentligt at være opmærksom på, at de kompenserende besparelser, der kan gennemføres på sygehusenes fødesteder, ikke vil kunne dække regionens omkostninger ved en privat fødeklinik. Årsagen hertil er, at regionen til enhver tid vil skulle opretholde et generelt lægefagligt akutberedskab med bl.a. pædiatri, anæstesiologi og neonatallæger – også for de fødsler, der evt. varetages af en privat fødeklinik.

  Konsekvenserne ved at indgå en aftale med en privat fødeklinik vil derfor være, at der skal gennemføres besparelser på serviceniveauet i regionens øvrige fødselsforløb for at finansiere udgifterne til fødsler på en privat fødeklinik.  

  Dertil kommer, at Sundhedsstyrelsen udtrykker bekymring for en sådan ordning. Dette skyldes hensyntagen til at sikre en høj faglig kvalitet på fødeområdet samt et ønske om at skabe de rette forudsætninger for et sammenhængende patientforløb med et ensartet højt behandlingsniveau.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 26-08-2014
   

  Afbud: Holger Gorm Petersen.

   

  Sundhedsudvalget indstiller til regionsrådet, at sagen drøftes.

  Inden sagen forelægges for forretningsudvalg og regionsråd suppleres sagen med en beskrivelse af faldende fødselsantal, herunder en fordeling på geografiske områder. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 17-09-2014
   

  Forretningsudvalget oversendte sagen til drøftelse i regionsrådet.

  Karsten Hønge, Bo Libergren og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-09-2014
   

  Punktet blev drøftet.

  Hans Philip Tietje og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 12/9186
  11. Klinisk Etiske Komitéer
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der orienteres om erfaringer fra det første år med kliniske etiske komitéer på de somatiske sygehuse i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sundhedspersonalet står tit over for at tage vanskelige etiske beslutninger i den daglige klinik ved behandling og pleje af patienterne. Flere og flere danske sygehuse opretter derfor klinisk etisk komitéer, som skal hjælpe personalet igennem etiske dilemmaer.

  I Danmark begynder historien om kliniske etiske komitéer i 2004, hvor den første komité oprettedes. Herfra er det gået stødt fremad, og i 2014 er der registreret i alt 15 klinisk etiske komitéer på de danske sygehuse.

  I 2010 fik Region Syddanmark som dem første region en klinisk etisk komité inden for psykiatrien.

  I 2012 var grundlaget stærkt nok til at danne et fælles nationalt forum for klinisk etik i form af Dansk Selskab for Klinisk Etik.

  I 2013 etablerede de somatiske sygehusenheder i Region Syddanmark hver en klinisk etisk komité.

  Efter et års virke kan de første erfaringer fra komitéernes arbejde på de somatiske sygehuse i Region Syddanmark nu præsenteres overfor regionsrådet.

  Sygehusene har valgt at sammensætte komitéerne, så der både er en stærk og bred faglighed, humanistiske kompetencer og ledelsesforankring. Komitéerne har således repræsentation af læger og sygeplejerske og andre sundhedsfaggrupper, sygehuspræsten er medlem, og fra ledelsessystemet sidder gerne en sygehusdirektør. Desuden er en jurist repræsenteret og i ét tilfælde også en borgerrepræsentant.

  Det første år viser, at det tager tid og kræver en del kræfter at etablere en arbejdsdygtig klinisk etisk komité. Der er således brugt energi på at få komitéerne formelt sammensat, på efteruddannelse af medlemmerne inden for det etiske område samt at få beskrevet det grundlag og den form, som skal sikre en grundig og ordentlig behandling af de etiske dilemmaer.

  De enkelte komitéer sørger for, at konklusioner og anbefalinger om klinisk etiske dilemmaer udbredes internt på sygehuset. Regionalt samles der op på komitéernes arbejde i sygehusledelseskredsen med henblik på erfaringsudveksling og videre udbredelse af viden mellem sygehusene. Hver af sygehusenhederne udarbejder derfor en gang om året en statusrapport, så erfaringerne kan drøftes samlet først på et sygehusledelsesmøde, og derefter forelægges regionsrådet til orientering én gang om året.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 26-08-2014
   

  Afbud: Holger Gorm Petersen.

  Fraværende: Thyge Nielsen deltog ikke under behandling af punktet.

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 17-09-2014
   

  Til orientering.

  Karsten Hønge, Bo Libergren og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-09-2014
   

  Til orientering.

  Hans Philip Tietje og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 13/1347
  12. Region Syddanmarks høringssvar vedrørende sundhedsaftalen 2015-2018
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sundhedskoordinationsudvalget har udarbejdet udkast til sundhedsaftale 2015-2018. Region Syddanmark har fået udkastet i høring. Udkast til høringssvar forelægges til regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sundhedskoordinationsudvalget har udarbejdet et udkast til den sundhedsaftale, der efter sundhedslovens § 205 skal indgås mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen, og som vil være gældende i perioden 2015-2018.

  Udkastet til sundhedsaftale rummer både en politisk og en administrativ del. Den politiske del beskriver vision, principper, målsætninger og udviklingsområder.

  Den administrative del omhandler en række tværgående temaer (kvalitet, økonomi samt velfærdsteknologi og telemedicin) og de obligatoriske indsatsområder (forebyggelse, behandling og pleje samt genoptræning og rehabilitering). Hertil kommer et kapitel med aftaler om specifikke målgrupper samt afslutningsvis et kapitel om implementering og organisering.

  Sundhedskoordinationsudvalget har sendt aftaleudkastet i høring. Høringssvar skal afgives senest den 6. oktober 2014.

  Aftaleudkastet og et resumé heraf er vedlagt. Høringsmaterialet er desuden tilgængeligt på Region Syddanmarks høringsportal: http://www.regionsyddanmark.dk/wm450128

  Da Region Syddanmark er blandt høringsparterne, har administrationen udarbejdet vedlagte forslag til høringssvar fra Region Syddanmark. Det er sket med inddragelse af regionens sygehuse og Syddansk Sundhedsinnovation. Hovedemner i forslaget til høringssvar er:

  • Mulighederne for harmonisering i sundhedsvæsenets daglige drift, samtidig med at nye løsningsmodeller stadig kan afprøves i mindre skala
  • Fokus på det hele menneske – herunder ligestillingen af somatik og psykiatri
  • Ønske om en særskilt målgruppeaftale vedrørende patienter med funktionelle lidelser
  • Tættere inddragelse af almen praksis – også i implementeringen af den nye sundhedsaftale
  • Vigtigheden af, at den enkelte sektors planer passer ind i den tværsektorielle ramme, eksempelvis på it-området
  • Behov for bedre dokumentation af effekter og kvalitet i det tværsektorielle samarbejde
  • Sikring af relevante tilbud til særligt udsatte grupper
  • Tvivl om ansvarsfordelingen ved levering og finansiering af ydelser må aldrig komme en borger til skade
  • Behov for en nærmere prioritering af de mange indsatser i implementeringen af et meget ambitiøst aftaleudkast
  • I forlængelse heraf forslag om en fælles prioritering af de midler til det nære sundhedsvæsen, som tilgår region og kommuner i medfør af økonomiaftalerne for 2015 og kommende økonomiaftaler.

  Sundhedskoordinationsudvalget forestår tilretningen af sundhedsaftalen på baggrund af de indkomne høringssvar og godkender efter planen det tilrettede aftaleudkast på sit møde den 17. december 2014.

  Herefter forelægges aftalen til godkendelse i regionsråd og kommunalbestyrelser.

  Sundhedsaftalen skal indsendes til Sundhedsstyrelsens godkendelse senest den 31. januar 2015.

  Sundhedssamordningsudvalget behandlede udkast til høringssvar på møde den 16. september 2014. Det høringssvar som udvalget behandlede er vedlagt som bilag 3. Udvalget tiltrådte forslag til høringssvar med følgende tilføjelser:

  -          I forbindelse med fokus på "det hele menneske" præciseres det, at der bør være fokus på bolig, job/uddannelse og fritid.

  -          Det er vigtigt, at begrebet "udsatte grupper" beskrives nærmere, når sundhedsaftalens enkeltaftaler omsættes til konkrete initiativer.

  Preben Friis-Hauge deltog ikke i behandling af punktet.

  Indstillingen er tilrettet i overensstemmelse med udvalgets beslutning.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forslaget til Region Syddanmarks høringssvar vedr. sundhedsaftaleudkastet godkendes med følgende tilføjelser:

  -         I forbindelse med fokus på "det hele menneske" præciseres, at der bør være fokus på bolig, job/uddannelse og fritid.

  -         Det er vigtigt, at begrebet "udsatte grupper" beskrives nærmere, når sundhedsaftalens enkeltaftaler omsættes til konkrete initiativer.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 17-09-2014
   

  Sundhedssamordningsudvalgets indstilling anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Hønge, Bo Libergren og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-09-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Hans Philip Tietje og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 09/3307
  13. Kunststrategi for Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
  fold dette punkt ind Resume
   

  Denne sag indeholder en kunststrategi for generalplanen for udbygningen af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, der indstilles til godkendelse. Det indstilles endvidere, at Innovationsudvalget udpeges som kunstkomité for udmøntningen af kunststrategien på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Generalplanen for Sydvestjysk Sygehus blev godkendt af regionsrådet i marts 2010 med det formål at skabe et af regionens fire akutsygehuse. Undervejs i projektet vil fokus også være rettet mod det kommende Sydvestjysk Sygehus’ æstetiske rammer. Dels med det mål at skabe veldesignede, trygge og positivt stemte omgivelser for patienter, personale og pårørende. Dels for at sikre sammenhængskraft på tværs af nyt og eksisterende byggeri.

  Ønsket er at lade integreret kunstnerisk udsmykning spille en markant rolle i det kommende sygehus, samt at lade processen gennemføre på et professionelt og kvalificeret niveau. Det blev derfor i januar 2014 besluttet at tilknytte en kunstkonsulent og udvikle nærværende kunststrategi, som skal sætte ord på visionerne, fungere som styreredskab og dermed sikre kvaliteten af den integrerede kunst.

  I henhold til Region Syddanmarks byggestyringsregler er der afsat 3,6 mio. kr. af det samlede budget for generalplanen til kunstnerisk udsmykning. Budgettet for kunst frigives i takt med regionsrådets godkendelse af byggeprogrammer i generalplanen. Sydvestjysk Sygehus vil forsøge at forøge dette beløb ved at søge ekstern finansiering.

  Det indstilles, at Innovationsudvalget nedsættes som kunstkomité for generalplanen for udbygningen af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg for at udmønte nærværende kunststrategi.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At kunststrategi for Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg godkendes.

  At Innovationsudvalget udpeges som kunstkomité for Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

  At Innovationsudvalget bemyndiges til at udvælge kunstprojekter og dermed udmønte kunststrategien for generalplanen for Sydvestjysk Sygehus.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 21-08-2014
   

  Indstilling tiltrådt.

  Peter Kofod Poulsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 17-09-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Hønge, Bo Libergren og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-09-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Hans Philip Tietje og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/15286
  14. 10. rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus for 2. kvartal 2014
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har besluttet, at der skal ske en periodisk rapportering til regionsrådet om fremdriften i Region Syddanmarks store sygehusbyggerier.

  Denne sag indeholder rapporteringen for 2. kvartal 2014 for udbygningen af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Rapporteringen følger de rammer, der er fastsat af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Kvartalsrapporten sendes ikke til ministeriet, idet udbygningen af Esbjerg Sygehus ikke er et kvalitetsfondsprojekt.

  Generalplanen forventes gennemført inden for den fastsatte økonomi og kvalitet.

  Tidsmæssigt er status uændret siden sidste rapportering.

  Der er i juni afholdt licitation vedrørende hovedentreprisen for etablering af den Fælles Akutmodtagelse. Der blev opnået et resultat inden for den godkendte økonomiske ramme.

  Miljøsaneringen for den Fælles Akutmodtagelse følger tidsplan og budget.

  Udbuddet for sengebygningsprojektet er udskudt indtil konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner er indarbejdet i anlægsbudgettet for Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 21-08-2014
   

  Indstilling tiltrådt.

  Peter Kofod Poulsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 17-09-2014
   

  Til orientering.

  Karsten Hønge, Bo Libergren og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-09-2014
   

  Til orientering.

  Hans Philip Tietje og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/16891
  15. Rapportering nr. 15 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning.

  Den revisorpåtegnede rapportering for 2. kvartal 2014 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på videresendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring samt en uvildig risikovurdering.

  Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2014 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding er vedlagt og indstilles til godkendelse og fremsendes til ministeriet.

  Status på projektet i Kolding
  Den overordnede status for økonomi og tid er stadig gul. Dette skyldes en fortsat 49 dages forsinkelse på fase 3 samt udfordringer i forbindelse med fundering og miljøsaneringer. Det har givet udslag i et større træk på reserverne, end forudsat på det nuværende stade. Dog nærmer funderingsarbejderne sig deres afslutning, hvorfor der ved næste kvartalsrapportering kan gøres endelig status for de ekstraordinære uforudsete udgifter, som har været forbundet med disse arbejder.

  I det omfang det vil blive nødvendigt at finde besparelser i projektet, vil regionsrådet blive inddraget.

  Kvaliteten vurderes at være grøn for hele projektet, da projektet opfylder de ønskede kvalitetsnormer.

  Revisorerklæringen
  Eventuelle supplerende oplysninger fra revisionen samt bemærkninger hertil fremgår af bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At rapporteringen for 2. kvartal 2014 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding godkendes med henblik på videresendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 21-08-2014
   

  Indstilling tiltrådt.

  Peter Kofod Poulsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 17-09-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Hønge, Bo Libergren og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-09-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Hans Philip Tietje og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/15285
  16. Rapportering nr. 15 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning.

  Den revisionspåtegnede rapportering for 2. kvartal 2014 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på videresendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring samt en uvildig risikovurdering.

  Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2014 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa er vedlagt og indstilles til godkendelse og fremsendelse til ministeriet.

  Status på økonomi, tid og kvalitet er ikke ændret siden rapporteringen for 1. kvartal 2014. Kvalitetsfondsprojektet er opdelt i to faser.

  Status på Fase 1
  Den 4. august 2014 blev der afholdt afleveringsforretning af byggeriet, dog vil der sideløbende med sygehusets indflytning blive udført udbedring af mangler. Udbedring af mangler vil blive planlagt, så arbejdet ikke påvirker indflytningen. Indflytningen i tilbygningen forventes afsluttet i uge 44.    

  Reserverne til at færdigbygge projektet vurderes tilstrækkelige, dog er Projektafdelingen fortsat opmærksom på økonomien på grund af risici. Udover selve færdiggørelsen af byggeriet er der krav til bygherre og modkrav til entreprenører og totalrådgiver, som skal løses via forhandlinger eller voldgiftssager, hvilket kan være en længerevarende proces. Projektafdelingen har foretaget et foreløbigt skøn af resultatet af krav og modkrav, som viser, at der er balance formentlig med et mindre overskud i bygherres favør. Skønnet er dog omfattet af stor usikkerhed. Ligesom i forrige rapportering er status på økonomi markeret gul (overholder rammen, men er under observation), men der er fortsat risiko for, at projektets økonomi kan være rød (overskredet rammerne).

  Status på Fase 2
  Byggeprogrammet er under udarbejdelse, og forventes som planlagt at blive forelagt for regionsrådet i oktober 2014. Økonomi er fortsat under observation, da budgettet tidligere på året blev reduceret med 30 mio. kr. for at dække merudgifter på Fase 1. Projektet følger fortsat rammerne for tid og kvalitet.    

  Revisorerklæringen
  Eventuelle supplerende oplysninger fra revisionen samt bemærkninger hertil fremgår af bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At rapporteringen for 2. kvartal 2014 vedr. kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på videresendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 21-08-2014
   

  Indstilling tiltrådt.

  Peter Kofod Poulsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 17-09-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Hønge, Bo Libergren og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-09-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Hans Philip Tietje og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/17788
  17. Rapportering nr. 15 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har besluttet, at der skal ske en periodisk rapportering til regionsrådet om fremdriften i kvalitetsfondsbyggerierne.

  Rapporteringen følger de rammer, der er fastsat af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Nyt OUH har ikke fremsendt udbetalingsanmodningen, hvorfor rapporteringen ikke skal sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Rapporteringen følger de rammer, der er fastsat af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Nyt OUH har ikke fremsendt udbetalingsanmodning vedr. kvalitetsfondsmidler, hvorfor rapporteringen ikke skal sendes til Ministeriet.

  I forbindelse med granskningen af dispositionsforslaget, har der været et intensivt forløb mellem totalrådgiver og projektorganisationen på Nyt OUH i forhold til projektets økonomi, arealstatus og den fremadrettede organisering hos totalrådgiver. Der er sået tvivl om overholdelse af anlægsrammen med det nuværende projekt.

  I den forbindelse har der været afholdt en række møder mellem Region Syddanmark og konsortiet Medic OUH om det fremtidige arbejde. Medic OUH har frem til den 18. august 2014 til at gennemføre et review på projektet, med hensyn til om der leveres et tilfredsstillende projekt og inden for den økonomiske ramme.

  Det forventes, på grund af forlængelse af dispositionsforslagsfasen, at den tidligere udmeldte afleveringsdato ultimo 2021 vanskeligt kan overholdes. Dette vil tidligst kunne fastlægges, når situationen om færdiggørelse af dispositionsforslaget er afklaret.

  I forhold til Odense Letbane har der i perioden været afholdt møder mellem bygherre, totalrådgiver og Odense Letbane med henblik på organisering af fælles grænsefladetemaer. Der pågår analyser vedrørende letbanens påvirkning mod omgivelserne for så vidt angår den elektromagnetiske påvirkning, vibrationer og vagabonderende strøm. Der er indgået en principaftale mellem Odense Kommune, Staten og Region Syddanmark om etablering af et anlægsselskab med ansvar for den videre projektering/anlæggelse. Parterne er enige om, at de i fællesskab skal godkende udbudsmateriale, tildeling af kontrakt og større ændringer i projektet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 21-08-2014
   

  Indstilling tiltrådt.

  Peter Kofod Poulsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 17-09-2014
   

  Til orientering.

  Karsten Hønge, Bo Libergren og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-09-2014
   

  Til orientering.

  Hans Philip Tietje og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 07/7307
  18. Årsregnskab 2013 for SANO, Middelfart
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark er beliggenhedsregion for SANO i Middelfart (tidligere Center for Sundhed og Træning) og skal derfor godkende centrets revisionspåtegnede regnskab.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  SANO i Middelfart behandler forskellige led-, ryg- og muskelsygdomme.

  Da Region Syddanmark er beliggenhedsregion for SANO i Middelfart skal regionen godkende centrets revisionspåtegnede regnskab.

  Af nedenstående tabel fremgår regnskaberne og udviklingen fra 2012 til 2013.

  1.000 kr.

  2012

  2013

  Driftsudgifter

  14.639

  14.793

  Driftsindtægter (ekskl. Betalinger fra regionerne)

  896

  924

  Betaling fra regionerne

  13.748

  13.869

  Samlet regnskab

  0

  6

  Regnskabet er blevet revideret og der har ikke været anledning til forbehold.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regnskab 2013 for SANO i Middelfart godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 17-09-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Hønge, Bo Libergren og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-09-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Hans Philip Tietje og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 07/7307
  19. Godkendelse af budget og takster for 2015 for SANO i Middelfart
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark indgår ifølge Sundhedsloven overenskomst med SANO i Middelfart (det tidligere Center for Sundhed og Træning). I den forbindelse skal regionen godkende budget og takster for centeret.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Gigtforeningen har fremsendt budgetforslag herunder forslag til ny sengedagstakst vedr. 2015 for SANO i Middelfart.

  SANO er godkendt til at modtage patienter fra hele Danmark efter reglerne for frit sygehusvalg inden for en fastsat økonomisk ramme. Den samlede fritvalgsramme er i budgettet fremskrevet med en fremskrivningsprocent på 1,7 til 13,234 mio. kr.  

  Sammen med de forventede indtægter for ophold, hvortil regionerne giver kaution (0,990 mio. kr.), udgør de forventede indtægter for ophold 14,224 mio. kr. i 2015.

  Budgetforslaget indebærer forventede nettodriftsudgifter på 14,224 mio. kr. og aktivitet på 7.641 sengedage, hvilket svarer til antallet i budget 2014. Den foreslåede takst for 2015 er beregnet til at stige fra 1.703 kr. til 1.732 kr., hvilket svarer til en stigning på 1,7 pct. fra 2014 til 2015.

  Godkendelse af det fremlagte budgetforslag betyder en samlet driftsudgift i 2015 på 15,693 mio. kr., som delvist dækkes af med betalinger fra regionerne på 14,224 mio. kr. og delvis med andre driftsindtægter på 1,469 mio. kr.  Andre driftsudgifter dækket over bl.a. bassin lejeindtægter og indtægter fra selvbetalende patienter.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At budgettet for SANO i Middelfart for 2015 på 15,693 mio. kr. godkendes.

  At sengedagstaksten for 2015 på 1.732 kr. godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 17-09-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Hønge, Bo Libergren og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-09-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Hans Philip Tietje og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 14/32018
  20. Styringsaftale på det sociale område for 2015
  fold dette punkt ind Resume
   

  Styringsaftalen udgør sammen med Udviklingsstrategien rammeaftalen mellem kommuner og regionen for det sociale område. Styringsaftalen for 2014 er i forsommeren behandlet administrativt og skal være politisk godkendt i kommunerne og regionen i Syddanmark senest den 15. oktober 2014.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for de tilbud som Styringsaftalen omfatter. Alle regionens tilbud er omfattet af Styringsaftalen. Styringsaftalen sikrer, at der tages stilling til de styringsmæssige forhold ved kommunernes køb og salg af pladser, samt regionens salg af pladser. Styringsaftalens formål er desuden at sikre klare spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger.

  Styringsaftalen for 2015 deler ambition med Udviklingsstrategien for 2015 om, at det specialiserede socialområde skal fastholde og udvikle det høje faglige niveau samtidig med, at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Styringsaftalen for 2015 har samme form som Styringsaftalen for 2014. Der er udover redaktionelle ændringer foretaget følgende justeringer/præciseringer:

  • Takstaftale 2015: Der vil i 2015 være fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde, minimum fastholdes i forhold til 2014 i alle kommuner og regionen. Dette skal ske ved at sætte fokus på udvikling af nye og mere effektfulde tilbud til borgeren samt øget effektivitet.
  • Ambition om koordinering af kapacitetsudviklingen: Kommunerne og regionen ønsker at følge og koordinere kapacitetsudviklingen indenfor de forskellige målgrupper på det specialiserede socialområde på tværs af kommuner og region.
  • Aftale om sikring af effektiv drift: Den enkelte udbyder af tilbuddene skal løbende tilpasse driftsudgifterne ved vigende belægning. Dette gøres for at minimere en eventuel efterregulering som følge af mindre belægning end forudsat ved udarbejdelsen af taksterne. Der skal også løbende arbejdes på at effektivisere driften som et redskab til at styre udgiftsudviklingen på området.
  • Særligt tema i 2015: Det opleves, at borgere med handicap og borgere med sindslidelser bliver ældre og får sygdomme og problematikker, som konsekvens af dette. Denne udvikling følges.
  • Prisstruktur: Under Styringsaftalen kan der anvendes tre modeller for fastsættelse af takster: (1) En takststruktur, der bygger på takster, som er gennemsnitlige og rummelige, men med mulighed for differentiering. (2) En takststruktur, der er baseret på ydelsespakker. (3) En abonnementsordning.
  • Overtagelse af tilbud: Kommunalbestyrelsen kan én gang i hver valgperiode overtage regionale tilbud, der er beliggende i kommunen. I indeværende valgperiode betyder dette, at en kommunalbestyrelse, der ønsker at overtage et regionalt tilbud, skal meddele dette til regionsrådet senest den 1. januar 2016. Overtagelse skal ske senest den 1. januar 2017.

  Der forventes en ny takstbekendtgørelse pr. 1. januar 2015, og den forventes offentliggjort i det tidlige efterår 2014. De forventede ændringer er indarbejdet i Styringsaftalen for 2015. Hvis det efter offentliggørelsen vurderes nødvendigt, udarbejdes der efterfølgende et tillæg til Styringsaftalen, som forelægges til politisk godkendelse.

  Styringsaftalen skal være politisk godkendt i regionen og kommunerne senest den 15. oktober 2014. På grund af tidsfristen er sagen først behandlet i forretningsudvalget, og herefter i psykiatri – og socialudvalget den 19. september 2014. Udvalgets beslutning vil således foreligge inden møde i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Styringsaftalen for 2015 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 17-09-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Enhedslisten kunne ikke anbefale indstillingen.

  Karsten Hønge, Bo Libergren og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-09-2014
   

  For indstillingen stemte 38 (Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Holger Gorm Petersen). 2 stemte imod indstillingen (Enhedslisten).

  Hans Philip Tietje og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/31654
  21. Mageskifte - Ejby Mose
  fold dette punkt ind Resume
   

  Middelfart Kommune er i gang med et naturforbedringsprojekt i Ejby mose, hvor regionen ejer noget af jorden, som er fordelt på flere matrikler. Der forslås i den forbindelse, at der foretages et vederlagsfrit mageskifte mellem en del af jordlodderne, således at regionens jord samles på en matrikel.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Middelfart Kommune er i gang med et EU-støttet projekt i Ejby Mose. Kommunen vil lave området til et naturforbedringsprojekt, der samtidig gør en del af mosen til et tilgængeligt område for egnens borgere. Der vil i projektet indgå flere områder med stier og shelters, samt afgræsning på dele af de jordarealer der er i mosen. På den del regionen ejer, ønsker man afgræsning, da arealet egner sig godt til det. Derudover ønsker man, at lodsejerne har mulighed for at bytte lodder og dermed få jord, der ligger i umiddelbar forlængelse af hinanden.

  Region Syddanmark ejer matr.nr. 4h og 66a Kindstrup by, Gelsted.

  I området ligger Kingstrup, som er en afdeling under Center for Senhjerneskade. Kingstrup er et højtspecialiseret tilbud for personer over 18 år med erhvervet hjerneskade, primært frontalskadede. Der er 12 pladser på hhv. dag og døgn.

  I forbindelse med Middelfart Kommunes natur/miljøprojekt i Ejby-Kingstrup Mose ønskes det, at der foretages jordomlægninger, hvilket kan beskrives således:

  Region Syddanmark afgiver matr.nr. 66a Kindstrup By, Gelsted og modtager et tilsvarende areal fra en anden lodsejer matr.nr. 9e smst.

  Herefter vil Region Syddanmarks areal i mosen alene bestå af én lod, som vil blive benævnt med matr.nr. 4h.

  Samtidig ønskes vejadgangen til matr.nr. 4h ændret. Den nordsydgående vej over matr.nr. 38 til matr.nr. 4h ønskes slettet, og der ønskes udlagt ny vej.

  Hidtil har Kingstrup ikke brugt området, men ved det projekt Middelfart Kommune ønsker gennemført, ses mulighed for, at området bliver lettere tilgængeligt, også for stedets borgere. Kingstrup vil kunne anvende området ved mosen til udflugter og gåture. Jorden ligger et par kilometer fra institutionen.

  Der er ikke tale om at udvide arealet, men omlægningerne skal ske for at samle regionens areal i én lod, som skal være en del af et græsningsområde, frem for nu, hvor regionens areal er delt i to separate lodder.

  Der har været afholdt møde med Middelfart Kommune, hvor projektet er blevet gennemgået. På baggrund af dette møde vurderes det, at regionen ved at indgå aftalen vil støtte et naturprojekt, der vil kunne gavne dels centerets borgere samt områdets øvrige borgere, da mosen vil blive mere tilgængelig med mulighed for, på anlagte stier, at gå ture, nyde naturen osv.

  Omlægningerne foretages vederlagsfrit og har i øvrigt ikke andre økonomiske konsekvenser.

  Sagen er på som orienteringspunkt til psykiatri- og socialudvalgets møde den 19. september 2014.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At gennemførelse af mageskiftet godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 17-09-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Hønge, Bo Libergren og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-09-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Hans Philip Tietje og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/1070
  22. Godkendelse af Region Syddanmarks deltagelse i europæisk viden- og innovationsnetværk
  fold dette punkt ind Resume
   

  Af Vækstpartnerskabsaftalen 2013 med regeringen og i Syddansk Vækstforums handlingsplan for 2014-15 fremgår det, at der skal arbejdes for dansk deltagelse i et Knowledge and Innovation Community (KIC). På den baggrund deltager Region Syddanmark sammen med bl.a. Syddansk Universitet i det europæiske konsortium LifeKIC, som den 10. september 2014 har indsendt en ansøgning til European Institute of Innovation and Technologies (EIT).

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Af Vækstpartnerskabsaftalen 2013 med regeringen og i Syddansk Vækstforums handlingsplan for 2014-15 fremgår det, at der skal arbejdes for dansk deltagelse i et Knowledge and Innovation Community (KIC) inden for sund levevis og aktiv aldring. På den baggrund deltager Region Syddanmark sammen med Syddansk Universitet i det europæiske konsortium LifeKIC.

  Konsortiet LifeKIC er ledet af Skotland og har - udover Syddanmark og Skotland - knudepunkter i Baskerlandet/Galicien, Dresden, Lombardiet og Amsterdam. Ud over de 6 knudepunkter er der tilknyttet partnere i Frankrig, Polen og Tjekkiet, som på sigt får mulighed for at blive knudepunkter i LifeKIC.

  Med ansøgningen ønsker Region Syddanmark at indgå som partner i et centralt knudepunkt i et førende europæisk videns- og innovationsdrevet partnerskab, som sammenbringer kompetencer inden for teknologi, forskning og det private erhvervsliv med henblik på at producere ny innovation. Hvis LifeKIC konsortiet vinder udbuddet, vil de 6-8 knudepunkter over en periode på 7-15 år kunne ansøge om midler fra EIT. EIT midlerne vil udgøre 25 pct. af LifeKICs samlede budget, som forventes at være på mellem EUR 100-200 mio. årligt. De resterende 75 pct. skal finansieres af parterne selv, bl.a. gennem private midler, nationale/regionale midler og bidrag fra EU (dog ikke fra EIT). Midlerne vil primært komme fra allerede eksisterende projekter inden for området.

  LifeKIC konsortiet vil arbejde for at imødekomme nogle af de største samfundsmæssige udfordringer inden for social- og sundhedsområdet gennem fokus på initiativer inden for entreprenørskab, uddannelse, forskning og innovation i produkter og services. Der lægges således op til aktiviteter, der blandt andet understøtter:

  • Opdyrkelse af nye markeder, der bidrager til at opretholde livslang sundhed og velfærd.
  • Ændring af fokus fra akutte behandlingsbehov til fremme af borgernes medansvar for egen sundhed og velfærd.
  • Udvikling af en sammenhængende tilgang til innovation, entreprenørskab og videndeling, der kan anvendes i et offentlig/privat social- og sundhedssystem. 

  I LifeKIC-ansøgningen er der stor fokus på forretningsmodellen bag innovationspartnerskabet samt de forventede effekter for vidensniveauet, beskæftigelsen og den økonomiske vækst på tværs af Europa. Det tilstræbes at skabe et innovationsmiljø, som er økonomisk selvbærende på længere sigt bl.a. gennem intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR).

  Ansøgningen er udarbejdet i LifeKIC-konsortiet og er indsendt den 10. september 2014. Resumé af ansøgningen er vedlagt som bilag 1.

  Syddansk Vækstforum behandler den 25. september 2014 en ansøgning fra Syddansk Universitet om at få afsat en økonomisk ramme på 10 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler, som LifeKIC konsortiet efterfølgende kan søge om at få udmøntet til konkrete initiativer, såfremt LifeKIC vinder KIC’et. Vækstforums indstilling vil blive forelagt regionsrådet til godkendelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Region Syddanmarks deltagelse i LifeKIC-konsortiets ansøgning til EIT om at etablere et KIC inden for innovation i sund levevis og aktiv aldring godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 21-08-2014
   

  Indstilling tiltrådt.

  Peter Kofod Poulsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 17-09-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Hønge, Bo Libergren og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-09-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Hans Philip Tietje og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/25496
  23. Ansøgninger til Region Syddanmarks Kulturpulje - tematiske satsninger
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er én ansøgningsrunde til kulturpuljen i 2014. Den samlede pulje er på 8,4 mio. kr., inkl. overførsler og mindre forbrug på tidligere projekter til tematiske satsninger, til H.C. Andersen aktiviteter og den afsatte pulje til Dybbøl-aktiviteter.

  Til ansøgningsrunden i juni 2014 er der indkommet 14 ansøgninger til tematiske satsninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Temaet for ansøgningsrunden i juni 2014 er tematiske kultursatsninger (kultur og historie, kultur og natur, kultur og design og kultur og oplevelser), der kan søges af kommunerne og partnere i de fire byregioner; Fyn, Sydvestjylland, Sønderjylland og Trekantområdet.

  Der lægges vægt på, at kulturmidlerne også fremmer projekter i mindre bysamfund. Det forudsættes, at kommunerne samarbejder på tværs inden for byregionerne.

  Der er indkommet 14 ansøgninger, og der søges om i alt 13.615.000 kr. Ansøgere er både byregioner, kulturregioner, kommuner og foreninger.

  Projekterne er vurderet ud fra kulturpuljens retningslinjer med fokus på de enkelte temaer:

  • At styrke implementeringen af Den Regionale Udviklingsplan og lokale kultur- og udviklingsstrategier.
  • At skabe synlighed og attraktivitet.
  • At samle mange aktører (lokale, regionale og nationale) med henblik på at opnå enighed om koordinerede satsninger med det formål at øge kulturmidlerne i regionen.
  • At regionens midler kan bidrage til udviklingen og afholdelse af store kulturarrangementer i Syddanmark.
  • At øge de internationale samarbejdspartneres kendskab til Syddanmark.
  • At styrke Syddanmark som et attraktivt område for kulturaktørerne, idet aktiviteterne har mulighed for stort besøgstal eller har potentiale herfor.

  Administrationen har vurderet, at otte ansøgninger bidrager til at opfylde regionens kriterier for tilskud til kulturprojekter. Samtidig vurderes det, at de resterende fem projekter kun delvist lever op til kriterierne. En ansøgning er trukket tilbage. Administrationens indstilling ift. til beløbsmæssig fordeling af tilskud til de 8 projekter fremgår af bilag 1.

  Udvalget for Regional Udvikling har behandlet sagen den 11. august 2014. Udvalget besluttede at indstille 7 projekter til at modtage tilskud fra kulturpuljen, samt at ændre på den beløbsmæssige fordeling af tilskud i forhold til enkelte af projekterne. Udvalgets beslutning fremgår nedenfor, og fremgår ligeledes af bilag 1.

  Indstillingen i sagen er ændret i overensstemmelse udvalgets beslutning.

  Tilsammen er de 7 projekter indstillet til 5.187.500 kr. til bevilling fra Region Syddanmarks Kulturpulje.  

  Følges indstillingerne, vil der ikke være yderligere kulturpuljemidler til tematiske satsninger i 2014.  

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At ansøgningen "Trekantområdets Festuge 2014 og 2015", modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Kulturpulje på 1.400.000 kr.

  At ansøgningen "Wadden Tide – udtryk, der sætter aftryk", modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Kulturpulje på 1.000.000 kr.

  At ansøgningen "Filmvæksthus i Tønder – Filmby Vest", modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Kulturpulje på 990.000 kr.

  At ansøgningen "At the Castle – en multikulturel Festival", modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Kulturpulje på 800.000 kr.

  At ansøgningen "Udvikling af Lysfesten i Haderslev kommune", modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Kulturpulje på 250.000 kr.

  At ansøgningen "Carl Nielsen Fejringen 2015", modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Kulturpulje på 600.000 kr.

  At ansøgningen "Kulturen som redskab til at mestre det gode liv", modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Kulturpulje på 147.500 kr.

  At de resterende 6 ansøgninger modtager afslag om støtte fra Region Syddanmarks Kulturpulje.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-08-2014
   

  Udvalget indstiller over for regionsrådet:

  At ansøgningen "Trekantområdets Festuge 2014 og 2015", modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Kulturpulje på 1.400.000 kr.

  At ansøgningen "Wadden Tide – udtryk, der sætter aftryk", modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Kulturpulje på 1.000.000 kr.

  At ansøgningen "Filmvæksthus i Tønder – Filmby Vest", modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Kulturpulje på 990.000 kr.

  At ansøgningen "At the Castle – en multikulturel Festival", modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Kulturpulje på 800.000 kr.

  At ansøgningen "Udvikling af Lysfesten i Haderslev kommune", modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Kulturpulje på 250.000 kr.

  At ansøgningen "Carl Nielsen Fejringen 2015", modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Kulturpulje på 600.000 kr.

  At ansøgningen "Kulturen som redskab til at mestre det gode liv", modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Kulturpulje på 147.500 kr.

  At de resterende 6 ansøgninger modtager afslag om støtte fra Region Syddanmarks Kulturpulje.

  Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 17-09-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet. Enhedslisten kunne ikke anbefale indstillingen.

  Karsten Hønge, Bo Libergren og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-09-2014
   

  Indstilling tiltrådt. Enhedslisten stemte imod.

  Hans Philip Tietje og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder. Niels Erik Søndergaard deltog delvist i behandling af punktet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/29862
  24. Temaer for Uddannelsespuljen 2015
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal fastlægge temaer for uddannelsespuljen i 2015. Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale anbefaler de to temaer ”Udbredelse af best practice” og ”Flere drenge på videregående uddannelse efter studentereksamen”, som udgangspunkt for uddannelsespuljen 2015, fordelt på to ansøgningsfrister.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Administrationen anbefaler, at regionsrådet allerede nu fastlægger temaer for uddannelsespuljen i 2015. Det vil give mulige ansøgere bedre tid til at udarbejde gode ansøgninger, hvis tema og ansøgningsfrist er kendt tidligst muligt i processen. Temaerne er et af kriterierne for uddannelsespuljen.

  Syddansk Uddannelsesaftale er Region Syddanmarks samlede uddannelsessatsning, der med udgangspunkt i ungdomsuddannelserne samler alle aktører: Kommuner, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv med flere om at nå målsætningerne om at:  

  • 95% af de unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse.
  • 50% af drengene skal gennemføre en videregående uddannelse.
  • 20% flere skal gennemføre en naturvidenskabelig, teknisk eller sundhedsfaglig uddannelse i forhold til 2010.  

  På det seneste møde i styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale den 17. juni 2014, blev temaerne for uddannelsespuljen 2015 drøftet, og på den baggrund anbefaler Styregruppen, at regionsrådet vedtager to temaer for puljen i 2015.

  Forslagene bygger på regionsrådets Handlingsplan 2014-15 og Uddannelsesbarometret 2013, der peger på en række udfordringer i forhold til at indfri målsætningerne i regionsrådets uddannelsesstrategi.

  Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale anbefaler regionsrådet nedenstående temaer og ansøgningsfrister til uddannelsespuljen for 2014:

  1.        Ansøgningsfrist medio marts 2015

  Implementering af best practice fra eksisterende projekter og af videnbaserede metoder mv., med henblik på at opnå øget effekt af den samlede indsats på uddannelsesområdet. Temaet retter sig mod alle tre mål i Syddansk Uddannelsesaftale.

  2.        Ansøgningsfrist medio september 2015

  Sikre at flere drenge tager en videregående uddannelse efter studentereksamen (STX, HHX, HTX, EUX og HF), med udgangspunkt i forventet efterspørgsel efter arbejdskraft.

  Baggrund for forslag til temaer

  Udbredelse af best practice

  Budskabet fra rigtig mange projekter er, at det er svært at udbrede det, der er udviklet – i særlig grad på skoler der ikke har deltaget. Styregruppen er meget optaget af, at denne del styrkes, og det er derfor et initiativ i handlingsplanen. F.eks. på Science-området udvikles der/er der udviklet en række rigtig gode undervisningsforløb, som er skræddersyet til, at lærerne bare kan bruge dem, men det sker ikke i tilstrækkeligt omfang. Dermed opnås ikke den optimale effekt af de investerede midler.

  Midlerne skal gå til tilpasning og implementering af de udviklede tiltag – ikke til pjecer, markedsføring mv.

                                    

  Flere drenge på videregående uddannelse efter studentereksamen

  Her er to af udfordringerne, dels at mange færre drenge end piger tager en videregående uddannelse (26% af de 30-39 årige mænd vs. 40% af kvinderne), og dels at kun 73,3% af drengene er i gang med en videregående uddannelse 27 mdr. efter, at de har taget en studentereksamen.

  Temaerne vil være udgangspunkt for Uddannelsespuljen 2015, da det er et af flere kriterier, som ansøgningerne vurderes ud fra.

  Administrationen vil fastlægge de konkrete ansøgningsfrister for Uddannelsespuljen 2015 administrativt under hensyntagen til mødekalender for udvalg og regionsråd.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At de to temaer for Uddannelsespuljen 2015, fordelt med to ansøgningsrunder, godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-08-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 17-09-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Hønge, Bo Libergren og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-09-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Hans Philip Tietje, Lasse Krull og Niels Erik Søndergaard deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 12/2560
  25. Forslag til tillæg nr. 4 til "Råstofplan 2012". Råstofgraveområde ved Ødis-Taps i Kolding Kommune.
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har på mødet den 16. december 2013 besluttet at påbegynde planprocessen for 6 tillæg for sand grus og sten til ”Råstofplan 2012”. På denne baggrund anbefales Forslag til tillæg nr. 4 for et råstofgraveområde ved Ødis-Taps i Kolding Kommune fremlagt i offentlig høring i 8 uger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionen har til opgave at gennemføre en kortlægning af råstoffer og etablere den overordnede planlægning af den fremtidige indvinding.

  Det skal samtidig sikres, at der er balance mellem behovet for at skabe vækst og udvikling og hensynet til natur, miljø og levevilkårene for befolkningen lokalt, hvor råstofferne udvindes. Råstofplanen er et led i at skabe denne balance.

  Ved udarbejdelsen af ”Råstofplan 2012”, blev det tilstræbt at udlægge graveområder svarende til efterspørgslen på råstoffer i de kommende 24 år (to planperioder) i hvert af delområderne Sønderjylland, Sydvestjylland, Trekantområdet og på Fyn. Råstofplanen viser, at regionen som helhed har ressourcer til at dække behovet i de kommende 24 år, men opgørelsen for de 4 delområder viser også, at ressourcerne er meget skævt fordelt.

  Som følge af dette, er der i råstofplanens retningslinjer åbnet for at udarbejde tillæg til råstofplanen i de dele af regionen, hvor der forudses en mangelsituation.

  Området

  Ejerne af matr.nr. 1d og 1h Brænore By, Taps, har foreslået at udlægge et nyt graveområde på 16 ha på de to matrikler. 

  Området ligger i Kolding Kommune ca. 3 km fra landevejen mellem Kolding og Christiansfeld og 7,5 km til nærmeste motorvejstilkørsel. Området er i dag primært landbrugsjord. Langs den sydøstlige afgrænsning løber en å beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.

  I Sydvestjylland og i Trekantområdet er der et behov for yderligere graveområder til sikring af råstofforsyningen. Administrationen vurderer, at det ansøgte kan medvirke til at dække efterspørgslen efter råstoffer i Vejen og Kolding Kommuner.

  Der er få andre sektorinteresser inden for det ansøgte areal og relativ stor afstand til nærmeste samlede bebyggelse.

  Administrationen vurderer, at de miljømæssige gener og risici ved råstofindvinding kan imødekommes med vilkår for indvinding og efterbehandling.

  Miljø og Råstoffer har udarbejdet en strategisk miljøvurdering for forslaget til graveområde, der svarer til det ansøgte. Resultatet er beskrevet i vedlagte forslag til plantillæg.

  Planprocessen
  Proceduren for et råstofplantillæg følger samme proces som udarbejdelsen af råstofplanen: Før udarbejdelsen af et forslag til råstofplantillæg skal regionsrådet indkalde idéer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet. Denne forhøring blev gennemført fra 17. december 2013 til 26. februar 2014.

  Herefter udarbejder regionsrådet et forslag til råstofplantillæg. Det er først i denne fase, at hensyn til andre interesser afvejes. Administrationens udkast til dette forslag til plantillæg fremlægges nu for regionsrådet. Hvis regionsrådet vedtager forslaget, skal det fremlægges i offentlig høring i 8 uger. Samtidig med offentliggørelse vil forslaget blive udsendt til partshøring hos lodsejere, der har ejendomme indenfor det planlagte graveområde og beboere i nærmeste boliger.

  På baggrund af høringssvarene foretages evt. ændringer i forslag til råstofplantillæg, hvorefter regionsrådet beslutter, om det justerede forslag til råstofplantillæg skal vedtages endeligt.

  Afgørelsen i regionsrådet kan påklages til Miljø- og Naturklagenævnet, dog kun vedrørende retlige forhold.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forslag til tillæg nr. 4 til ”Råstofplan 2012” for et graveområde ved Ødis-Taps i Kolding Kommune udsendes i offentlig høring i 8 uger.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 28-08-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 17-09-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Hønge, Bo Libergren og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-09-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Hans Philip Tietje, Lasse Krull og Niels Erik Søndergaard deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/579
  26. Indstillinger fra Vækstforums formandskab
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforums Formandskab har behandlet en række sager, der indstilles til endelig beslutning i regionsrådet.

  Det drejer sig om behandling af fem tillægsbevillinger vedrørende regionale erhvervsudviklingsmidler til igangværende projekter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På Vækstforums møde 4. april 2013 besluttede Vækstforum at bemyndige Vækstforums formandskab til at indstille projekter til bevilling fra EU’s Socialfond og Regionalfond i den resterende strukturfondsperiode for 2007-13, hvor det er muligt at indstille tilbageløbsmidler til fondene.

  Vækstforums besluttede samtidig at bemyndige Vækstforums formandskab til at indstille til regionsrådet om eventuel medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på maksimalt 1 mio. kr. Vækstforum træffer fortsat beslutning om indstilling til regionsrådet vedrørende ansøgninger om medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på mere end 1 mio. kr.

  Formandskabet har behandlet følgende fem tillægsbevillinger vedr. regionale erhvervsudviklingsmidler, der indstilles til beslutning i regionsrådet:

  Tillægsbevilling til Oplevelsernes Academy. Der er søgt under forretningsområdet oplevelseserhverv. Sagen er under behandling i Erhvervsstyrelsen vedr. EU-strukturfondsmidlerne.

  Tillægsbevilling til LEC 2.0. Der er søgt under forretningsområdet Bæredygtig Energi. Sagen er under behandling i Erhvervsstyrelsen vedr. EU-strukturfondsmidlerne.

  Tillægsbevilling til projekt DesignVÆKST (Designandelen). Der er søgt under forretningsområdet Oplevelseserhverv. Der foreligger tilsagn fra Erhvervsstyrelsen vedr. EU-strukturfondsmidlerne.

  Tillægsbevilling til TEK Innovation. Der er søgt under alle forretningsområder. Der foreligger tilsagn fra Erhvervsstyrelsen vedr. EU-strukturfondsmidlerne.

  Tillægsbevilling til Innovirk, Den Innovative Virksomhed. Der er søgt under den særlige indsats for kompetenceudvikling. Sagen er under behandling i Erhvervsstyrelsen vedr. EU-strukturfondsmidlerne.


  En kort beskrivelse af projekterne er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Vedr. tillægsbevilling til Oplevelsernes Academy indstiller Vækstforums formandskab:
  At projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2014 på 519.300 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 9 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  At det forudsættes, at projektet formidler deres erfaringer skriftligt og gør disse tilgængelige for erhvervet og for fremtidige kompetenceudviklingsindsatser, samt at disse stilles til rådighed for offentligheden.

  At det forudsættes, at projektet indgår i Syddansk Vækstforums porteføljestyring. Dette indebærer, at projektet i samarbejde med Vækstforumsekretariatet som et minimum hvert halve år følger op på projektets fremdrift i forhold til økonomi, aktiviteter og opnåede resultater og effekter, dels at projektet medvirker i en ekstern midtvejs – og slutevaluering (på nuværende tidspunkt er midtvejsevalueringen gennemført.)

  At det forudsættes, at projektet leverer de i ansøgningen og resultatkontrakten beskrevne aktiviteter, resultater og forventede effekter.

  Vedr. tillægsbevilling til LEC 2.0 indstiller Vækstforums Formandskab:

  At projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2014 på 213.875,00 kr. – bevillingen kan max. udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter på i alt 236.000,00 kr. i perioden frem til 31. december 2014 og 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter på i alt 206.500,00 kr. i perioden 1. januar 2015 til 31. august 2015.

  At det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet, stilles til rådighed for offentligheden, at projektet indgår i Syddansk Vækstforums porteføljestyring. Dette indebærer, at projektet i samarbejde med vækstforumsekretariatet løbende hvert halve år følger op på projektets fremdrift i forhold til økonomi, aktiviteter og opnåede resultater og effekter, dels at projektet medvirker i en ekstern slutevaluering.

  At det forudsættes, at projektet leverer de i ansøgningen beskrevne aktiviteter, resultater og forventede effekter.

  Vedr. tillægsbevilling til projekt DesignVÆKST (Designandelen) indstiller Vækstforums formandskab:

  At projektet bevilges yderligere støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2014 på 525.000 kr. – merbevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  At det forudsættes, at Erhvervsstyrelsen godkender, at projektperioden forlænges til 31. januar 2015.

  At det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden.

  At aktiviteterne i forlængelsesperioden koordineres med de relevante parter inden for design og kreative erhverv, og at ansøger fremsender en plan for dette til Vækstforumsekretariatet inden start på forlængelsesperioden 1. september 2014,

  At de hidtil gældende vilkår for projektet i øvrigt fastholdes.

  Vedr. tillægsbevilling til TEK Innovation indstiller Vækstforums formandskab:

  At projektet bevilges yderligere støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2014 på 187.500 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  At projektet forlænges til 31. marts 2015.

  At de hidtil gældende vilkår for projektet i øvrigt fastholdes.

   

  Vedr. tillægsbevilling til Innovirk, Den Innovative Virksomhed indstiller Vækstforums formandskab:

  At projektet bevilges yderligere støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2014 på 750.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter til merbevillingen.

  At sekretariatet bemyndiges til at udmønte aktuelt rådighedsbeløb under socialfondens prioritet 1 og efterfølgende udmønte tilbageløb til denne prioritet til projektet.

  At projektet forlænges til 30. april 2015.

  At de hidtil gældende vilkår for projektet i øvrigt fastholdes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 17-09-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Hønge, Bo Libergren og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-09-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Hans Philip Tietje, Lasse Krull og Niels Erik Søndergaard deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/21747
  27. Dybbøl 2014: Bogudgivelse i anledning af markeringen af 150-året for Slaget ved Dybbøl
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som afslutning på 150-års markeringen af krigen i 1864 og Slaget ved Dybbøl foreslås det, at der afsættes en ramme på 150.000 kr. af de resterende strategiske kulturmidler afsat til Dybbøl 2014 til udgivelse af en bog, der dokumenterer markeringen og sætter fokus på det dansk-tyske samarbejde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Markeringen af 150-året for krigen i 1864 og Slaget ved Dybbøl har været Region Syddanmarks store satsning i 2014 i forhold til det dansk-tyske samarbejde. Markeringen har tiltrukket sig stor opmærksomhed, både nationalt og syd for grænsen. Det bevidner bl.a. de 15.000 besøgende på Dybbøl Banke den 18. april.

  Det foreslås, at Region Syddanmark, som afslutning på Dybbøl 2014, udgiver en bog. Formålet med bogen er på den ene side at dokumentere året i ord og billeder, herunder ikke mindst den officielle markering den 18. april, og på den anden side, at sætte fokus på det gode dansk-tyske samarbejde og dets potentiale, som Dybbøl 2014 er et vigtigt eksempel på.

  Målgruppen er primært samarbejdspartnere, der har været involveret i Dybbøl 2014, men også aktører i den Dansk-Tyske Region samt borgere i Region Syddanmark.

  Det foreslås derfor, at der afsættes en ramme på 150.000 kr. til trykkeomkostninger og ekstern bistand af de resterende strategiske kulturmidler 2012-2014, som er afsat til markeringen af Dybbøl 2014.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der afsættes en ramme på 150.000 kr. af den pulje på 2 mio. kr. af de strategiske kulturmidler 2012-2014, afsat ved budgetforlig 2014, til en bogudgivelse som afslutning på Dybbøl 2014-markeringen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 29-08-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bente Gertz og Peter Kofoed Poulsen deltog ikke i sagens behandling

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 17-09-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Hønge, Bo Libergren og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-09-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Hans Philip Tietje, Lasse Krull og Niels Erik Søndergaard deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 14/30199
  28. Udtalelse til Statsforvaltningen vedr. manglende varetagelse af arkivmæssige hensyn
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark er, af Statens Arkiver, blevet indberettet til Statsforvaltningen for manglende varetagelse af arkivmæssige hensyn. Regionsrådet er i den forbindelse blevet anmodet om, at afgive en udtalelse til sagen inden den 15. oktober 2014.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Statens Arkiver igangsatte i efteråret 2012 et tilsyn med Region Syddanmarks IT-systemer og sygehusenes papirarkivalier.

  Som opfølgning på Statens Arkivers tilsyn med Region Syddanmark, modtog regionen i oktober 2012 en række spørgsmål vedrørende papirarkivalier. Spørgsmålene vedrørte en række sygehuse i regionen: Fåborg Sygehus, Kolding Sygehus, Gram Sygehus, Nyborg Sygehus, Ribe Sygehus, Ringe Sygehus og Ærø Sygehus. Spørgsmålene til de enkelte sygehuse kan ses i det vedhæftede bilag.

  Region Syddanmark og Statens Arkiver har siden oktober 2012 været i dialog omkring besvarelse af spørgsmålene.

  Statens Arkiver sendte den 21. marts 2014 et brev til Region Syddanmark omkring manglende svar på en række spørgsmål vedrørende papirarkivalier. I brevet blev Region Syddanmark anmodet om at fremkomme med et tilfredsstillende svar inden den 1. maj 2014.

  Statens Arkiver konstaterede i maj 2014, at der endnu ikke var modtaget et tilfredsstillende svar på spørgsmålene vedrørende papirarkivalierne.

  Som følge af den manglende opfyldelse, er Region Syddanmark i juni 2014 blevet indberettet til Statsforvaltningen for manglende varetagelse af arkivmæssige hensyn.

  Statsforvaltningen har i den forbindelse anmodet regionsrådet om, at afgive en udtalelse til sagen inden den 15. oktober 2014.

  Administrationen har efterfølgende arbejdet på at få løst sagen. I den forbindelse har administrationen været i løbende dialog med de omhandlende sygehuse og Statens Arkiver med det formål at få besvaret de stillede spørgsmål på tilfredsstillende vis snarest muligt.

  Dialogen med de enkelte sygehuse og Statens Arkiver er fortsat i gang. For så vidt angår Ribe Sygehus og Kolding Sygehus er det allerede blevet tilkendegivet fra Statens Arkiver, at spørgsmålene er besvaret på tilfredsstillende vis. Der arbejdes fortsat på, at få besvaret spørgsmålene vedr. Gram Sygehus, Fåborg Sygehus, Nyborg Sygehus, Ringe Sygehus og Ærø Sygehus. Det forventes, at de resterende spørgsmål vil blive besvaret på tilfredsstillende vis senest ved udgangen af 2014.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udkastet til udtalelse til Statsforvaltningen i forbindelse med Region Syddanmarks manglende varetagelse af arkivmæssige hensyn godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 17-09-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Hønge, Bo Libergren og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-09-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Hans Philip Tietje, Lasse Krull og Niels Erik Søndergaard deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/27214
  29. Oprettelse af nye lokale aktionsgrupper (LAG)
  fold dette punkt ind Resume
   

  Lovgrundlaget for oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper er nu på plads, og der skal i 2014 etableres nye lokale aktionsgrupper i den syddanske region.

  Regionsrådet har i denne programperiode mulighed for at udpege et eller flere medlemmer til bestyrelserne for de lokale aktionsgrupper i Syddanmark, og det anbefales at der udpeges suppleanter hertil.

  Det foreslås desuden at drøfte nedsættelse af forum for regionsrådets repræsentanter i LAG bestyrelserne og at udpege en koordinator til dette forum.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) er i gang med at etablere en række nye lokale aktionsgrupper (LAG’er). Det skyldes, at de lokale aktionsgrupper er trådt ind i en ny programperiode for EU’s landdistriktsprogram 2014-2020. Det betyder, at de 57 gamle lokale aktionsgrupper i Danmark er under afvikling, og at der kan etableres 26 nye aktionsgrupper. I Region Syddanmark afvikles 19 LAG’er, og der kan oprettes 8 nye. Regionsrådet blev den 26. maj 2014 orienteret om den nye organisering på LAG området, der også betyder at Esbjerg og Vejle kommuner udgår som LAG områder. Det er fortsat uklart, om der kan oprettes Fiskeri LAG’er.

  Baggrund

  Lokale aktionsgrupper er lokalt forankrede foreninger, som skal skabe udvikling og innovation i landdistrikterne ved blandt andet at tildele tilskudsmidler til projekter. LAG’er er udpeget af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og modtager midler fra EU’s landdistriktsprogram. Hver aktionsgruppe får et budget fra ministeriet og EU, som går til dels at støtte lokale projekter, dels til at drive foreningen.

  Lovgrundlag for oprettelse og drift af LAG

  Ministeriet har udarbejdet ny bekendtgørelse om tilskud til oprettelse og drift af LAG under landdistriktsprogrammet.

  Det fremgår af bekendtgørelsens § 7, at det er muligt for regionsrådet at udpege et eller flere medlemmer af de enkelte LAG bestyrelser. Dog må hvert af følgende fire grupper højst udgøre 49 % af bestyrelsen:

  1)     Lokale borgere

  2)     Lokale virksomheder, erhvervsorganisationer og fagforeninger

  3)     Lokale natur-, miljø-, kultur-, borger- og fritidsforeninger

  4)     Offentlige myndigheder

  I bekendtgørelsen fremgår desuden følgende vedr. udpegning:

  § 7, stk. 5: Der skal tilstræbes en ligelig køns- alders- og geografisk fordeling i bestyrelsen.

  § 7, stk. 6: Bestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer, dog mindst 7

  Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har mundtligt meddelt, at koordinering af ovenstående principper skal foregå lokalt i den enkelte LAG af hensyn til bottom up princippet. Regionsrådet er således ikke garanteret, at personer der udpeges, bliver medlemmer af LAG bestyrelserne.

  Udpegning af bestyrelsesmedlemmer

  I den tidligere programperiode kunne regionsrådet og Vækstforum i forening udpege et medlem af LAG-bestyrelserne i Syddanmark. Efter ny bekendtgørelse er vedtaget kan både regionsrådet og Vækstforum udpege et eller flere medlemmer til de enkelte LAG-bestyrelser. Der er truffet formandsbeslutning om, udpegning af foreløbige medlemmer til LAG’erne af hensyn til de regionale bestyrelsesmedlemmers mulighed for at deltage i den strategiproces, der allerede er startet i LAG’erne.

  Af bekendtgørelsen fremgår der ikke noget om udpegning af suppleanter for regionsrådets repræsentanter i LAG-bestyrelserne, men Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har mundtligt anbefalet, at regionsrådet udpeger suppleanter for at sikre kontinuerlig repræsentation fra regionsrådet. Der har også i den tidligere periode været udpeget suppleanter.

  I Region Syddanmark kan der etableres LAG’er i følgende områder:

  1.       Billund og Vejen

  2.       Fanø og Varde

  3.       Haderslev og Tønder

  4.       Sønderborg og Aabenraa

  5.       Nordfyn, Middelfart, Kerteminde og Assens

  6.       Svendborg, Faaborg-Midtfyn og Nyborg

  7.       Langeland, Læsø, Samsø og Ærø

  8.       Småøerne (12 ud af 27 småøer ligger i Syddanmark)

  Godkendelse af lokale udviklingsstrategier

  Det videreføres i bekendtgørelsen, at regionsrådet inden for en frist på 14 dage godkender om LAG’ernes lokale udviklingsstrategier er i overensstemmelse med den regionale udviklingsstrategi og erhvervsudviklingsstrategi. Af hensyn til den korte tidsfrist foreslås det, at administrationen ligesom i den tidligere periode bemyndiges til at godkende de lokale udviklingsstrategier.

  Forum for regionsrådets repræsentanter i LAG-bestyrelser

  Regionsrådet har i de to foregående valgperioder nedsat et forum bestående af rådets repræsentanter i de lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriprogrammet. Det foreslås at drøfte nedsættelse af dette forum og at regionsrådet udpeger en koordinator, som sammen med administrationen tilrettelægger arbejdet i LAG-forum.

  Formålet med dette forum har været at give mulighed for:

  - at udveksle erfaringer fra bestyrelsesarbejdet;

  - at ajourføre viden om EUs landdistriktsprogram, EUs fiskeriudviklingsprogram og regionens strategier;

  - at diskutere strategiernes betydning for bestyrelsesarbejdet.

  Fremadrettet proces

  De lokale aktionsgrupper skal indsende udkast til en lokal udviklingsstrategi til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter senest den 1. december 2014.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at regionsrådet:

  Udpeger medlemmer og suppleanter til de otte LAG’er i Syddanmark.

  Bemyndiger administrationen til inden for den korte tidsfrist at godkende, hvorvidt de lokale udviklingsstrategier er i overensstemmelse med den regionale udviklingsstrategi. 

  Det indstilles endvidere, at regionsrådet drøfter:

  Hvorvidt LAG-forum, bestående af regionsrådets repræsentanter i de lokale aktionsgrupper, nedsættes i indeværende valgperiode, og at regionsrådet anmoder repræsentanterne om at deltage i aktiviteterne i dette forum.

  Hvorvidt regionsrådet udpeger en koordinator, der sammen med administrationen kan tilrettelægge arbejdet i LAG-forum

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-08-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Udvalget indstiller endvidere til regionsrådet, at der i indeværende valgperiode nedsættes et LAG-forum, bestående af regionsrådets repræsentanter i de lokale aktionsgruppers bestyrelse.

  Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-08-2014
   

  Forretningsudvalget anbefaler Udvalget for Regional Udviklings indstilling over for regionsrådet.

  Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-09-2014
   

  Indstilling tiltrådt.

  Følgende blev udpeget, som medlemmer og suppleanter:

  LAG Billund og Vejen: Preben Jensen med Sonny Berthold som suppleant

  LAG Fanø og Varde: Preben Friis-Hauge med Thyge Nielsen som suppleant

  LAG Haderslev og Tønder: Jens Møller med Mette Bossen Linnet som suppleant

  LAG Sønderborg og Aabenraa: Andrea Terp med Jørn Lehmann Petersen som suppleant

  LAG Nordfyn, Middelfart, Kerteminde og Assens: Poul Andersen med William Jensen som suppleant

  LAG Svendborg, Faaborg-Midtfyn og Nyborg: Ulrik Sand Larsen med Herdis Hanghøi som suppleant

  LAG Langeland, Læsø, Samsø og Ærø: Poul Sækmose med Lasse Krull som suppleant

  LAG Småøerne: Vibeke Syppli Enrum med Mikkel Andersen som suppleant

  Der nedsættes et LAG-forum. Preben Friis-Hauge blev udpeget som koordinator

  Hans Philip Tietje, Lasse Krull og Niels Erik Søndergaard deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 14/22555
  30. Udpegning af medlemmer til INTERREG 5A-udvalget
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege medlemmer og suppleanter til det dansk-tyske Interreg-udvalg 2014-2020. Regionsrådet har på mødet den 6. januar 2014 udpeget to medlemmer og to suppleanter fra regionsrådet. De øvrige medlemmer og suppleanter skal udpeges på baggrund af indstillinger fra eksterne organisationer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det dansk-tyske Interreg 5A-program medfinansieres fra Den Europæiske Regionalfond med ca. 90 mio. € (ca. 672 mio. DKK) i perioden 2014-2020. Et programudkast er fremsendt til Europa-Kommissionen den 23. juli 2014 med henblik på godkendelse.

  I henhold til artikel 47 stk. 3 i rådsforordning (EF) nr. 1303/2013 nedsættes et overvågningsudvalg (herefter Interreg-udvalg) for programmet. Udvalgets opgaver fremgår af forordningens artikel 49 og 110. Udvalget mødes mindst én gang om året og behandler bl.a. gennemførelsen af programmet, godkender udvælgelseskriterier, vurderer programmets målopfyldelse, behandler og godkender årsrapporten, samt udvælger de projekter der tildeles støtte under programmet.

  Efter § 30 i bekendtgørelse om ansvar og kompetencefordeling mv. udpeges de danske medlemmer af Interreg-udvalget af regionerne, som er omfattet af programmet. For det dansk-tyske program drejer det sig om Region Syddanmark og Region Sjælland.

  Regionsrådet udpegede på mødet den 6. januar 2014 Hans Philip Tietje som medlem med Carsten Abild som suppleant og Poul-Erik Svendsen som medlem med Bente Gertz som suppleant.

  Derudover har regionsrådet den 28. april 2014, efter indstilling fra Syddansk Vækstforum, udpeget rådmand Steen Møller og regionsrådsmedlem Stephanie Lose som medlemmer og Hinrich Jürgensen udpeges som suppleant til INTERREG 5A-udvalget.

  Region Syddanmark skal desuden udpege et medlem og en suppleant efter indstilling fra henholdsvis KKR Syddanmark, Syddansk Universitet og det tyske mindretal (Bund Deutscher Nordschleswiger).

  Sammen med Region Sjælland skal Region Syddanmark desuden udpege i alt to medlemmer og to suppleanter efter fælles indstilling fra Beskæftigelsesregion Syddanmark og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland. Heraf skal mindst et medlem og en suppleant repræsenterer arbejdstagersiden.

  På baggrund af ovenstående har Region Syddanmark anmodet om indstillinger fra KKR Syddanmark, Syddansk Universitet og det tyske mindretal (Bund Deutscher Nordschleswiger). Sammen med Region Sjælland har Region Syddanmark derfor anmodet om en fælles indstilling fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland samt Beskæftigelsesregion Syddanmark.

  Udpegningerne skal ske under hensyntagen til ligestillingsloven.

  KKR Syddanmark har indstillet følgende:

  Som medlem: Arne Sigtenbjerggaard

  Som suppleant: Søren Peschardt

  KKR Syddanmark oplyser i deres indstillingsbrev, at de indstillede politikere afspejler den faktiske kønssammensætning i KKR Syddanmark. Indstillingen fra KKR Syddanmark er desuden resultatet af en større forhandling om fordeling af repræsentanter til regionale fora.

  Syddansk Universitet har indstillet følgende:

  Som medlem: Bjarne Graabech Sørensen/Louise Heidemann

  Som suppleant: Louise Heidemann/Bjarke S. Christoffersen

  De indstillede personer fra Syddansk Universitet er angivet i prioriteret rækkefølge. 

  Det tyske mindretal (Bund Deutscher Nordschleswiger) har indstillet følgende:

  Som medlem Carsten Leth Schmidt/Susanne Jagusch

  Som suppleant Siegfried Matlok/Ruth Candussi

  De indstillede personer fra det tyske mindretal (Bund Deutscher Nordschleswiger) er angivet i prioriteret rækkefølge fra organisationens side.

  Beskæftigelsesregion Syddanmark og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland har indstillet følgende:

  Som medlemmer: Formand for det regionale Beskæftigelsesråd i Region Syddanmark Thorkild Jacobsen, Dansk El-forbund og Ulla Clausen, HR-chef Hardi International A/S

  Som suppleanter: Karl Schmidt, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Syddanmark og Henrik Tonnesen, Fødevareforbundet NNF Sjælland og Øerne

  Det anbefales, at regionsrådsformanden bemyndiges til fremadrettet at udpege medlemmer, såfremt organisationerne anmoder om ændringer i indstillingerne/hvis der skiftes ud i perioden.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der udpeges ét medlem og én suppleant repræsenterende KKR Syddanmark.

  At der udpeges ét medlem og én suppleant repræsenterende Syddansk Universitet.

  At der udpeges ét medlem og én suppleant repræsenterende det tyske mindretal.

  At der udpeges i alt to medlemmer og to suppleanter repræsenterende Beskæftigelsesregion Syddanmark og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, hvoraf mindst et medlem og en suppleant repræsenterer arbejdstagersiden.

  At regionsrådsformanden bemyndiges til fremadrettet at udpege til Interreg-udvalget.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-09-2014
   

  Indstilling tiltrådt.

  Følgende udpeges til INTERREG 5A-udvalget:

  Fra KKR: Arne Sigtenbjerggaard som medlem. Søren Peschardt som suppleant.

  Fra Syddansk Universitet: Bjarne Graabech Sørensen som medlem. Louise Heidemann som suppleant.

  Fra det tyske mindretal: Carsten Leth Schmidt som medlem. Siegfried Matlok som suppleant.

  Fra Beskæftigelsesregion Syddanmark og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, i fællesskab: Thorkild Jacobsen, Dansk El-forbund, og Ulla Clausen, HR-chef Hardi International A/S som medlemmer. Karl Schmidt, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Syddanmark og Henrik Tonnesen, Fødevareforbundet NNF Sjælland og Øerne som suppleanter.

  Hans Philip Tietje, Lasse Krull og Niels Erik Søndergaard deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 13/38167
  31. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Sønderjyllands Symfoniorkester
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sønderjyllands Symfoniorkesters nye vedtægter er nu på plads, og ifølge vedtægterne skal regionsrådet udpege et medlem til bestyrelsen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  De nye vedtægter for Sønderjyllands Symfoniorkester er nu faldet på plads.

  Ifølge de nye vedtægter skal regionen fortsat udpege et medlem til bestyrelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger et medlem til bestyrelsen for Sønderjyllands Symfoniorkester.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-09-2014
   

  Kurt Bjørndal blev udpeget til bestyrelsen for Sønderjyllands Symfoniorkester.

  Hans Philip Tietje, Lasse Krull og Niels Erik Søndergaard deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.


  Sagsnr.  
  32. LUKKET PUNKT - Eventuelt køb af ejendom
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-09-2014
   

  .


  Sagsnr.  
  33. LUKKET PUNKT - Ansøgning om huslejegaranti
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-09-2014
   

  .


  Sagsnr.  
  34. LUKKET PUNKT - Ambulanceområdet
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-09-2014
   

  .

   


  Siden er sidst opdateret 08-10-2014
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring