Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionsrådet - Referat - 25. august 2014

Mødedato
25-08-2014 kl. 15:00 - 18:00
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Carl Holst, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Thies Mathiasen, O
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Bente Gertz, A
 • Poul Andersen, A
 • Pierre Topaz, A
 • William Jensen, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Meho Selman, A
 • Peter Christensen, A
 • Andrea Terp, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Lasse Krull, C
 • John Lohff, C
 • Poul Sækmose, C
 • Karsten Hønge, F
 • Ida Damborg, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Susanne Eilersen, O
 • Holger Gorm Petersen, O
 • Peter Kofod Poulsen, O
 • Stephanie Lose, V
 • Bo Libergren, V
 • Preben Jensen, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Sonny Berthold, V
 • Carsten Abild, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Tage Petersen, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Peder Hvejsel, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Herdis Hanghøi, V
 • Jens Møller, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Mikkel Andersen, Ø

 • Afbud
   
 • Ida Damborg, F - Hans Winther stedfortræder
 • Holger Gorm Petersen, O - Kristina Jørgensen stedfortræder

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Forslag til budget 2015-2018
  2. Revisionsberetninger for regnskabsåret 2013
  3. Revisionsberetning vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. i 2013
  4. Udskiftning af KAG-udstyr til Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
  5. Renovering af boliger ved Kolding Sygehus
  6. Renovering af kølerum og kapel på Ærø Sygehus
  7. Udvidelse af kølekapacitet på OUH/Svendborg Sygehuse
  8. Udvidelse og samling af nuklearmedicinsk afdeling på Vejle Sygehus
  9. Øget ventilationskapacitet på klinisk genetisk afdeling på OUH
  10. Ændring af vedtægter for Hospice Fyn og Hospice-center Sydvestjylland
  11. Årsregnskab 2013 for Amgros
  12. Forskning og ulighed i sundhed
  13. Samarbejde med Forum for Mænds Sundhed
  14. Opfølgning på den Regionale Udviklingsplan og forberedelse af den regionale vækst- og udviklingsstrategi
  15. Råstofloven - principper for administration og delegation af regionsrådets kompetence
  16. Høringssvar til Strategi Fyn
  17. Forslag til tillæg nr. 3 til "Råstofplan 2012" - råstofgraveområde ved Veerst i Vejen Kommune
  18. Udmøntning af Vækstpakkens resterende midler - iværksætteraktivitet
  19. Orienteringer fra Vækstforum
  20. Indstillinger fra Vækstforum
  21. Ansøgninger til Region Syddanmarks Kulturpulje - H.C. Andersen aktiviteter
  22. Region Syddanmarks engagement i EARLALL
  23. Smart Vækst og Velfærd
  24. Fact finding-besøg i Japan, 20. - 25. oktober 2014
  25. Delegationsbesøg til Guangdong og Hong Kong, 7.- 13. december 2014
  26. Studiebesøg og studieture for regionsrådet og dets udvalg
  27. Ændring af mødedato i 2015
  28. Forslag fra regionsrådsmedlemmerne Peter Kofod Poulsen og Marianne Mørk Mathiesen
  29. Indstilling af medlem og stedfortræder til Regionernes Lønnings- og takstnævn
  30. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Byg til Vækst
  31. Ambulanceudbud
  32. LUKKET: Nødbehandlerbil
  33. LUKKET: Virksomhedsoverdragelse


  Sagsnr. 14/29915
  1. Forslag til budget 2015-2018
  fold dette punkt ind Resume
   

  På regionsrådets seminar den 19. juni 2014 blev der givet en foreløbig orientering om aftalen om regionernes økonomi for 2015, dens konsekvenser for Region Syddanmark og udfordringer m.v. i forlængelse heraf.

  I henhold til den overordnede budgetproces fremlægges forslag til budget 2015 til 1. behandling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Budgetforslaget tager udgangspunkt i overslagsårene 2015-2018, jf. ajourført budget 2014, fremskrevet til 2015-niveau. Overslagsår 2018 er sat lig 2017. Hertil kommer konsekvenserne af aftalen om regionernes økonomi for 2015 samt lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) for 2014.

  Til brug for 1. behandlingen er udarbejdet sidepapirer vedr. Sundhed, Social og Specialundervisning, Regional Udvikling samt Fælles formål og administration/Renter. Heri redegøres kort for bl.a. status for budgetforslaget, hovedelementerne i økonomiaftalen for 2015 og disses konsekvenser for regionen, finansiering mv., samt udfordringer i relation til budget 2015.

  Kommunale udviklingsbidrag indgår i finansieringen af regionens opgaver vedr. Regional Udvikling. Størrelsen heraf fastsættes af regionsrådet med forbehold for drøftelse den 23. september 2014 i Kommunekontaktudvalget. Det indstilles, at der for 2015 fastsættes et uændret, men fremskrevet niveau herfor, svarende til 127 kr. pr. indbygger som forudsat i økonomiaftalen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet oversender forslag til budget 2015-2018 til 2. behandling.

  At der med forbehold for drøftelse i Kommunekontaktudvalget fastsættes et uændret, men fremskrevet niveau for kommunale udviklingsbidrag i 2015.

  At fristen for forslag fra udvalg og politiske grupper til budget 2015 fastsættes til tirsdag den 2. september 2014.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-08-2014
   

  Forretningsudvalget besluttede at oversende forslag til budget 2015-2018 til 1. behandling i regionsrådet den 25. august 2014, og godkendte, at der ansøges om deponeringsfritagelse for OPP-projektet vedr. Psykiatrisk afd., Vejle, samt lån til refinansiering af afdrag.

  Forretningsudvalget bad administrationen forud for 2. behandlingen af budgettet at udarbejde:

  • Et forslag om revideret anlægsbudget indenfor rammerne med udgangspunkti størst mulig hensyntagen til planlagte byggerier.
  • Et sparekatalog med udgangspunkt i worst case på driften af somatikken.

  Forretningsudvalget indstiller til regionsrådet:

  At der med forbehold for drøftelse i Kommunekontaktudvalget fastsættes et uændret, men fremskrevet niveau for kommunale udviklingsbidrag i 2015.

  At fristen for forslag fra udvalg og politiske grupper til budget 2015 fastsættes til tirsdag den 2. september 2014.

  Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-08-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling. Kristina Jørgensen deltog som stedfortræder. Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Hans Winther deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

   

  Sagsnr. 14/5094
  2. Revisionsberetninger for regnskabsåret 2013
  fold dette punkt ind Resume
   

  Revisionens beretning om revision af årsregnskabet for 2013 og revisionsberetning for 2013 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, fremlægges til regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Revisionen har sendt beretning af 16. juni 2014 om revision af årsregnskabet for 2013 (afsluttende) og revisionsberetning for 2013 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion.

  Beretningerne er tidligere fremsendt til regionsrådsmedlemmerne. De forelægges nu til regionsrådets godkendelse.

  Beretningerne indeholder ikke bemærkninger, som regionsrådet skal besvare over for tilsynsmyndigheden, men revisionen har redegjort for konstateringer og anbefalinger.

  Det foreslås, at der svares tilsynet, at revisionens beretninger tages til efterretning, og at uddybende bemærkninger findes i de vedlagte bilag.

  Regionsrådet har tidligere behandlet årsrapport med bilagssamling for 2013 og afgivet den til revisionen.

  Regionsrådet kan, hvis ovenstående revisionsberetninger godkendes, meddele Statsforvaltningen, at regnskabet for 2013 betragtes som endeligt godkendt.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At beretning af 16. juni 2014 om revision af årsregnskabet for 2013 med administrationens besvarelser af konstateringer og anbefalinger godkendes.

  At beretning af 16. juni 2014 om revision af årsregnskabet for 2013 med besvarelser videresendes til tilsynsmyndigheden.

  At revisionsberetning for 2013 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, godkendes.

  At beretningen for 2013 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, videresendes til tilsynsmyndigheden.

  At årsrapport samt bilagssamlingen for 2013 endeligt godkendes.

  At årsrapporten fremsendes til tilsynsmyndigheden.

  At ekstraktudskrift med regionsrådets beslutning fremsendes til tilsynsmyndigheden.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-08-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-08-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling. Kristina Jørgensen deltog som stedfortræder. Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Hans Winther deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/21307
  3. Revisionsberetning vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. i 2013
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal afgive en revisionspåtegnet redegørelse for aktiviteten til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og til kommunalbestyrelserne i regionen. Dette skal ske senest 1. september 2014.

  Regionsrådet behandlede den 23. juni 2014 en udarbejdet redegørelse for området, og besluttede at afgive redegørelsen til revisionen med henblik på udarbejdelse af revisionsberetning.

  Revisionsberetningen er nu udarbejdet og fremlægges til behandling. Revisionen har ikke fundet anledning til afgivelse af bemærkninger, som regionsrådet skal besvare over for tilsynsmyndigheden.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet skal senest 1. september 2014 afgive en revisionspåtegnet redegørelse for aktiviteten på sundhedsområdet til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt til kommunalbestyrelserne i regionen.

  På baggrund af regionens redegørelse har revisionsfirmaet Deloitte udarbejdet vedlagte revisionsberetning.

  Revisionsgennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

  Revisionen anbefaler dog:

  • At der sker en konsolidering af brugeradministrationen i regionens nye PAS/EPJ-system COSMIC.
  • Den revisorerklæring omkring COSMIC systemets applikationskontroller, der for første gang er afgivet i år, kan med fordel udvides.
  • At der fortsat bevares stort fokus på vigtigheden af korrekte registreringer og sikres implementering af og kendskab til de retningslinjer, som er vedtaget fra centralt hold.

  Konklusionen i revisionsberetningen er:

  • At de dispositioner, der er omfattet af indberetningen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
  • At tilskudsbetingelserne i cirkulære nr. 9639 af 18. december 2012 om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud er opfyldt.
  • At tilskudsbetingelserne i cirkulære nr. 102 af 6. december 2011 om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet er opfyldt.
  • At de aktivitetsoplysninger, regionen har indberettet til ministeriet som grundlag for beregning af tilskud og medfinansiering fra kommunerne, er dokumenterede og rigtige, det vil sige uden væsentlige fejl og mangler.
  • At regionens forretningsgange, sagsbehandling, sagsopfølgning samt anvendelse af edb-systemer og rutiner for kvalitetssikring for de berørte områder er hensigtsmæssige og betryggende.

  Revisionens anbefalinger:

  Anbefalingerne vil blive behandlet således:

  • Brugerstyringen i COSMIC vil indgå som en del af den akkreditering, som OUH gennemgå i efteråret 2014. OUH har lead på COSMIC projektet. I den forbindelse med denne gennemgang af brugerstyringen i COSMIC, vil revisionens input vedr. brugerstyring blive bliver indarbejdet.
  • Med hensyn til revisionserklæringen omkring COSMIC-systemets applikationskontroller, er der med COSMIC leverandøren CGI og dennes IT-revisor aftalt en proces, hvori de yderligere beskrivelser regionens revisor har ønsket bliver indarbejdet i revisionserklæringen for aktivitetsåret 2014.
  • Som yderligere sikring af patientregistreringerne i regionen er der i regi af Registreringsgruppen udarbejdet en fælles skabelon med beskrivelse af, hvilke kontroller sygehusafdelingerne skal udføre, kontrollernes hyppighed samt hvorledes kontrollerne dokumenteres. Disse skabeloner er allerede implementeret på OUH og i Psykiatrien. Skabelonerne forventes implementeret på de resterende af regionens sygehuse i løbet af 2014.

  For alle anbefalingernes vedkommende gælder, at der vil blive arbejdet med mulighederne for at sikre en øget synlighed af initiativerne, herunder en tydeligere dokumentation af de gennemførte initiativer.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At revisionsberetningen tages til efterretning.

  At administrationen anmodes om at foretage de påtænkte initiativer som beskrevet ovenfor.

  At redegørelsen, revisionsberetningen og en orientering om de påtænkte initiativer i relation til revisionens anbefalinger sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, kommunalbestyrelserne i regionen og tilsynsmyndighederne i øvrigt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-08-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-08-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling. Kristina Jørgensen deltog som stedfortræder. Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Hans Winther deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/22240
  4. Udskiftning af KAG-udstyr til Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume
   

  I denne sag anmodes om stillingtagen til udskiftning af KAG-udstyr til Sygehus Sønderjylland, Aabenraa til en samlet udgift på 5,248 mio. kr. i 2014.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I efteråret 2014 skal den nye tilbygning til Sygehus Sønderjylland i Aabenraa tages i brug. I den forbindelse flyttes Hjertemedicinsk Klinik fra sygehuset i Haderslev til sygehuset i Aabenraa. Det var forudsat, at KAG-udstyret (koronar-arterio-grafi, udstyret anvendes til røntgenundersøgelse af hjertets kranspulsårer) skulle flyttes med. Det tager dog 6 uger at flytte udstyret, hvorfor der vil blive en periode, hvor det ikke vil være muligt at udføre KAG-scanninger på Sygehus Sønderjylland. Desuden er det relativt dyrt at flytte udstyret, og udstyret skal udskiftes om max. 2 år.

  Det foreslås derfor, at udstyret i Haderslev udskiftes med nyt KAG-udstyr til sygehuset i Aabenraa, som skal installeres inden flytningen fra Haderslev påbegyndes. Anskaffelse af nyt KAG-udstyr koster 5,248 mio. kr.

  Det foreslås, at finansieringen tages fra generalplanen på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg i 2014, idet der er ledigt rådighedsbeløb i 2014. Tilsvarende rådighedsbeløb foreslås tilført generalplanen ved en senere budgetlægning.      

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der meddeles en anlægsbevilling på 5,248 mio. kr. (indeks 133,1) til anskaffelse af KAG-udstyr til Sygehus Sønderjylland, Aabenraa.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2014 på 5,248 (indeks 133,1) til formålet finansieret af generalplanen for Sygehus Sønderjylland, Sønderborg.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 17-06-2014
   

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-08-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-08-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling. Kristina Jørgensen deltog som stedfortræder. Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Hans Winther deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 13/27118
  5. Renovering af boliger ved Kolding Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forbindelse med Kolding Sygehus ligger der en række læge- og sygeplejeboliger. En del af disse boliger har behov for en større renovering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Læge- og sygeplejeboligerne ved Kolding Sygehus er opført i 1967, og siden da er kun enkelte af boligerne blevet renoveret ud over den normale vedligeholdelse.

  Der er derfor behov for en større renovering af de resterende boliger for at bringe boligerne op til nutidig standard og krav.

  Renovering vil omhandle fire hovedområder: Brugsvand, afløb, varme og elinstallationer.

  Den samlede renovering er estimeret til 4,5 mio. kr., indeks 133,1, og alle udgifter vil blive afholdt i 2014.

  Renoveringen foreslås finansieret af prioriteringspuljen på anlæg.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At ideoplægget vedr. renovering af boligerne ved Kolding Sygehus godkendes.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt 4,5 mio. kr. i 2014 (indeks 133,1) til formålet finansieret af prioriteringspuljen på anlæg.

  At der meddeles anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. (indeks 133,1) til renovering af boligerne ved Kolding Sygehus.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultat indenfor den økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 17-06-2014
   

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-08-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-08-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling. Kristina Jørgensen deltog som stedfortræder. Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Hans Winther deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/22486
  6. Renovering af kølerum og kapel på Ærø Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
   

  Kapellet og kølerummet på Ærø Sygehus trænger til en opgradering.

  Der er derfor udarbejdet et ideoplæg om renovering af kølerum og kapel på sygehusenheden Ærø. I idéoplæg redegøres i kort form for ydelser og økonomi i forbindelse med renovering af kølerum og kapel på Ærø Sygehus.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Kapellet og kølerummet på Sygehusenheden Ærø trænger til en opgradering.

  Nuværende forhold
  Der er pladsproblemer i kølerummet, hvor der for tiden er tre kølepladser og arbejdsgangene i de trange rum giver risiko for personskader. I de sidste tre måneder har der gentagne gange været behov for mere end tre pladser i kølerummet. Det har betydet, at afdøde har stået uden for kølerummet. Dette giver betydelige lugtgener, når afdøde ikke kan køles i forhold til reglerne på området.

  Det nuværende anlæg er indrettet på en sådan måde, at rengøring besværliggøres.

  Når kølerummet er fyldt med tre kister, lægges der tæpper og håndklæder over bagerste kiste for at undgå, at vand trænger ind og kontaminerer afløbsvandet.

  Forslag til renovering af kølerummet
  For at sikre nødvendig arbejdsplads og forsvarlig omgang med afdøde foreslås det, at væggen mellem sektionsstuen (som er nedlagt) og kølerummet fjernes. Kølerummet erstattes af modulopbygget kølerum med 6 pladser. Der monteres lift i loftet, så personalet ikke skal håndtere de afdøde manuelt. Det er vigtigt at understrege, at ønsket er, at kister og bårer kan opbevares i rummet.

  Forslag til renovering af trappeskakten
  Nuværende trappelift til morsbåre (båre til afdøde) skal udskiftes pga. alder/slitage. Der er på nuværende trappelift også risiko for, at morsbåren kan falde af, da løftepladen er for lille. Trappeliften er den eneste mulighed for at transportere morsbåren fra sengeafdeling til kølerummet.

  Forslag til renovering af kapellet

  El og varmeinstallationer skal moderniseres, så rummet kan varmes op til stuetemperatur, når der er bisættelser og anden fremvisning. Dette vil også kræve en udskiftning af døren til kapellet.

  Der er ikke religiøse symboler, som ikke kan fjernes, hvis der er ønske herom.

  Istandsættelse af kølerum og kapel skønnes at vil beløbe sig til i alt 854.000 kr. (indeks 133,1) og foreslås finansieret af prioriteringspuljen til anlæg. Budgetoverslag fremgår af tabellen nedenfor.

  Budgetoverslag for renovering af kølerum og kapel, indeks 133,1 

   

  Ideoplæg

  Håndværkerudgifter i alt

  700.000 kr.

  Uforudsete udgifter

  70.000 kr.

  Rådgiverhonorar

  84.000 kr.

     

  I alt

  854.000 kr.

  Afslutningsvis skal det konstateres, at kølerummet på sygehuset er øens eneste, og historisk har der på øen etableret sig en praksis om, at sygehuset varetager opbevaringen af afdøde uanset, hvor dødsfaldet har fundet sted.

  Formelt set har regionen alene et ansvar for at opbevare de afdøde,

  • hvis dødsfald er sket på sygehuset, eller
  • hvor dødsårsagen ikke umiddelbart kan konstateres, og hvor der skal foretages obduktion, eller
  • hvor afdøde ikke er identificeret.

  De afdøde, som er i ligrum på sygehuset, overføres typisk til kapel 2-3 dage efter dødsfald. Det skal nævnes, at jordfæstelse og ligbrænding skal som udgangspunkt ske 8 dage efter dødsfald, hvor dødsdagen tælles med.

  Det vil sige, at med istandsættelse og udvidelse af kølerummet fortsætter sygehuset denne historiske praksis.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At idéoplægget for istandsættelse af kølerum og kapel på sygehusenheden Ærø godkendes.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 0,854 mio. kr. finansieret af prioriteringspuljen for somatikken (anlæg).

  At der meddeles anlægsbevilling på 0,854 mio. kr. (indeks 133,1) til istandsættelsen af kølerum og kapel.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til efterfølgende at godkende licitationen på opgaven inden for den meddelte bevilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 17-06-2014
   

  Indstilling tiltrådt.

  Holger Gorm Petersen og Susanne Eilersen tog forbehold for indstillingen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-08-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Dansk Folkeparti stemmer imod, da de ikke ønsker kapellet ændret til et multireligiøst rum.

  Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-08-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Dansk Folkeparti stillede et ændringsforslag om, at kapellet etableres med et fastmonteret kors. For ændringsforslaget stemte 5 (Dansk Folkeparti). Imod stemte 36.

  Herefter blev indstillingen tiltrådt af et enigt regionsråd.

  Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling. Kristina Jørgensen deltog som stedfortræder. Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Hans Winther deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/22879
  7. Udvidelse af kølekapacitet på OUH/Svendborg Sygehuse
  fold dette punkt ind Resume
   

  Odense Universitetshospital (OUH) nærmer sig meget stærkt kapacitetsgrænsen på de centrale køleanlæg i Odense og Svendborg.

  For at kunne overholde kravene til køling af scannere, operationsstuer, medicinrum mv. er det nødvendigt at øge kapaciteten allerede i 2014 i Odense og Svendborg.

  Til regionsrådets behandling og stillingtagen foreligger der nu ideoplæg til udvidelse af kølekapacitet i 2014 på OUH og Svendborg Sygehuse

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  OUH nærmer sig i 2014 meget stærkt kapacitetsgrænsen på de centrale køleanlæg i Odense og Svendborg. Det vurderes, at det også for Svendborg og Nyborg bliver nødvendigt at skaffe yderligere kapacitet i 2015.

  I Odense ønskes det at udvide eksisterende køleanlæg med en vådkøler. Herefter forventes det, at kølekapaciteten kan opfylde kølebehovet frem til Nyt OUH.

  På Svendborg Sygehus arbejdes der på at etablere et driftsøkonomisk sammenhængende køleanlæg som i Odense. Hvis der indkøbes det ønskede køleanlæg vil Svendborg Sygehus råde over i alt 1095 KW i 2015 samt en nødkølemaskine på 250 KW.

  Arbejdet ønskes igangsat hurtigst muligt og skønnes samlet at koste 5 mio. kr. for begge matrikler. Da er der tale om to byggesager med små entrepriser indhentes tilbud på de enkelte delopgaver.

  Budgetoverslag for udvidelse af køling på OUH og Svendborg Sygehus, indeks 133,1

   Beskrivelse

  Ideoplæg

  Odense

   

  Håndværkerudgifter i alt

  Kr. 2.023.000

  UFO

  Kr. 200.000

  Rådgiver

  Kr. 20.000

  I alt

  Kr. 2.243.000

     

  Svendborg

   

  Håndværkerudgifter i alt

  Kr. 2.310.000

  UFO

  Kr. 231.000

  Rådgiver

  Kr. 216.000

  I alt

  Kr. 2.757.000

     

  Samlet

  5.000.000

  De driftsmæssige konsekvenser vurderes således, at udgiften til produktion af køleenergi pr. kWh bliver reduceret, men samtidigt stiger kølebehovet eksplosivt, hvilket trækker de samlede udgifter i den anden retning. Det forventes, at de samlede udgifter til drift efter ombygningen, vil være moderat stigende.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At ideoplægget for udvidelse af køling på OUH og Svendborg Sygehus godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling på 5 mio. kr. (indeks 133,1) til udvidelse af køling på OUH og Svendborg Sygehus.

  At der frigives rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i 2014 (indeks 133,1) finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til generalplanen for Svendborg Sygehus.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den meddelte bevilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 17-06-2014
   

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-08-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-08-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling. Kristina Jørgensen deltog som stedfortræder. Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Hans Winther deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/9332
  8. Udvidelse og samling af nuklearmedicinsk afdeling på Vejle Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
   

  I henhold til Generalplanen for Vejle Sygehus skal Nuklearmedicinsk Afdeling samles i B-bygningen på Vejle Sygehus.

  Ved at flytte afdelingens funktioner fra Hovedkomplekset til B-bygningen samles afdelingen på to sammenhængende etager, hvilket både sikrer en bedre sammenhæng og logistik omkring det enkelte patientforløb, samt en mere fleksibel udnyttelse af ressourcerne. 

  Der foreligger nu ideoplæg til dette arbejde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I generalplanen for Vejle Sygehus er det fastlagt, at Nuklearmedicinsk Afdeling skal samles i B-bygningen på Vejle Sygehus. I dag er afdelingen fordelt på henholdsvis en etage i Hovedkomplekset (A620) og kælderetagen i B-bygningen (B110).

  Ved at flytte afdelingens funktioner fra Hovedkomplekset til B-bygningen samles afdelingen på to sammenhængende etager, hvilket både sikrer en bedre sammenhæng og logistik omkring det enkelte patientforløb, samt en mere fleksibel ressourceudnyttelse. 

  Nuklearmedicinsk Afdeling foretager fortrinsvis sammedagsundersøgelser på ambulante patienter, samt diagnostik og målrettet udredning af især onkologiske og hæmatologiske stationære patienter.

  Med en samlet placering og indretning kommer afdelingen til at disponere over hele B120 og B110 etagerne, hvilket fremtidssikrer afdelingens fysiske behov og tilgodeser de seneste års aktivitetsstigning.

  Samlingen af Nuklearmedicinsk Afdeling i B-bygningen er desuden en vigtig forudsætning for en række af de øvrige fremtidige rokader på Vejle Sygehus. Med udflytningen af Nuklearmedicinsk Afdeling fra A620 på Vejle Sygehus gøres der plads til den nødvendige udvidelse af Røntgenafdelingen. En udvidelse, som i første omgang omfatter CT-KAG (nuværende placering på B130) samt tre diagnostiske modaliteter bevirket af urologiens indflytning i 2016.

  Projektets etaper ser i hovedtræk således ud:

  1. Flytning af Nuklearmedicin/B110: Ombygning på B110 forløber i 2014 og indebærer ombygning til radiofarmacien samt opgradering af tekniske installationer, nyindretning af diverse birum og flytning af eksisterende omklædningsfaciliteter.
    
  2. Flytning af Nuklearmedicin/B120: Ombygningen på B120 omfatter klargøring til Nuklearmedicinsk Afdelings resterende funktioner fra A620. Ombygningen påbegyndes primo 2015 og færdiggøres ved årets udgang. 

  Begge etaper er udfordret af, at der sideløbende med ombygningerne skal være fuld drift i de involverede afdelinger. Derfor er det vigtigt, at den nødvendige erstatningskapacitet til Ortopædkirurgisk Ambulatorium i psykiatriens bygninger står til rådighed på det aftalte tidspunkt (primo 2015), således at der kan frigøres areal til ombygning på B120.

  Opgaven er anslået til at koste 12,650 mio. kr.

  Budgetoverslag for flytning og samling af nuklearmedicinsk afdeling

  Beskrivelse

  Ideoplæg

  Flytning af nuklearmedicinsk afdeling

  7.500.000 kr.

  Tekniske installationer

  1.650.000 kr.

  Projektering og planlægning

  1.900.000 kr.

  Uforudseelige udgifter

   1.100.000 kr.

  Byggeplads mm

   500.000 kr.

  I alt

   12.650.000 kr.

  Ombygningerne vil finde sted i perioden 3. kvartal 2014 – 4. kvartal 2015, således at arbejdet vil være færdigt med udgangen af 2015.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Ideoplægget for samling og udvidelse af nuklearmedicinsk afdeling godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling på 12,650 mio. kr. (indeks 133,1) til samling og udvidelse af nuklearmedicinsk afdeling.

  At der frigives rådighedsbeløb på 3,8 mio. kr. i 2014 og 8,850 mio. kr. i 2015 (indeks 133,1) finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til generalplanen for Vejle Sygehus.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende byggeprogram.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den meddelte bevilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 26-06-2014
   

  Fraværende: Simon Hempel-Jørgensen.

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-08-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-08-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling. Kristina Jørgensen deltog som stedfortræder. Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Hans Winther deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/22612
  9. Øget ventilationskapacitet på klinisk genetisk afdeling på OUH
  fold dette punkt ind Resume
   

  Foranlediget af påbud fra Arbejdstilsynet er der på OUH i afsnit for Klinisk genetisk afdeling behov for en væsentlig større luftmængde, end der i dag er muligt, således at alle lokaler kan ventileres 10 gange i timen.

  Derfor fremlægges hermed til regionsrådets behandling og stillingtagen ideoplæg til brug for etablering af øget ventilation.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Arbejdstilsynet har den 20. december 2013 givet OUH påbud om bl.a. at sikre mekanisk ventilation, således at der kan ske udluftning mm., uden vinduer åbnes. Der er i den anledning udarbejdet ideoplæg, der beskriver, hvordan dette påbud kan imødekommes.

  Af ideoplægget fremgår det, at der er behov for at øge ventilationskapacitet til klinisk genetisk afdeling på OUH, så luften i hvert rum udskiftes 10 gange i timen. Det betyder, at der skal kunne leveres en luftmængde på 10.000 – 11.000 m3 pr. time. I dag er der 6.335 m3 pr. time til rådighed.

  For at kunne foretage den nævnte forøgelse, skal de eksisterende forsyningsveje omlægges, og der skal etableres et nyt anlæg. Arbejdet er planlagt udført i etaper, så klinisk genetisk afdeling kan være i drift under arbejdet.

  Det forventes, at arbejdet vil være færdigt ultimo 2014 og vil koste 4 mio. kr., hvoraf 3,335 mio. kr. er udgifter til håndværkere. Budgetoverslag er vist nedenfor:

  Budgetoverslag for etablering af øget ventilationskapacitet til klinisk genetisk afdeling på OUH, indeks 133,1

   Beskrivelse

  Ideoplæg

  Håndværkerudgifter i alt

  3.335.000 kr.

     

  Uforudsete udgifter

  215.000 kr.

  Projektering, tilsyn mm

  450.000 kr.

  I alt

  4.000.000 kr.

  Sagen ønskes udbudt i fagentrepriser som indbudt licitation.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At ideoplæg for etablering af øget ventilationskapacitet til klinisk genetisk afdeling på OUH godkendes.

  At der meddeles en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. (indeks 133,1) til formålet.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2014 på 4,0 mio. kr. til formålet finansieret af prioriteringspuljen på anlægsbudgettet.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet indenfor den meddelte anlægsbevilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 17-06-2014
   

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-08-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-08-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling. Kristina Jørgensen deltog som stedfortræder. Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Hans Winther deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 07/15742
  10. Ændring af vedtægter for Hospice Fyn og Hospice-center Sydvestjylland
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vedtægterne for de selvejende institutioner Hospice Fyn og Hospice-center Sydvestjylland ønskes ændret. Vedtægtsændringer kræver ifølge § 1 i Region Syddanmarks driftsoverenskomst med hospice, regionens godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Bestyrelserne for Hospice Fyn og Hospice-center Sydvestjylland har fremsendt ønske om ændring af vedtægterne for den selvejende institution, hvilket ifølge § 1 i Region Syddanmarks driftsoverenskomst med hospice, kræver regionens godkendelse.

  For Hospice Fyn har bestyrelsen motiveret ændringerne med, at Hospice Fyn nu har været i drift i 10 år, hvilket har afstedkommet et behov for, at der i bestyrelsens kompetencer nu er fokus på drift og ikke igangsætning.

  I de ændrede vedtægter ledes Hospice Fyn af en bestyrelse på indtil 9 medlemmer, hvor op til 2 medlemmer udpeges af Region Syddanmark, og op til 2 medlemmer udpeges af Borgmesterforum på Fyn. Som noget nyt udpeges en medarbejderrepræsentant af personalet og herudover supplerer bestyrelsen sig selv med op til yderligere 4 medlemmer. Tidligere blev indtil 3 medlemmer udpeget af støtteforeningen for Hospice Fyn.  

  For Hospice-center Sydvestjylland er der tale om nogle opdateringer af forældede formuleringer fra amternes tid samt en tilføjelse af, at regionen godkender bestyrelsens valg af revisor.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At de ændrede vedtægter for Hospice Fyn og Hospice-center Sydvestjylland godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 17-06-2014
   

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-08-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Enhedslisten tog forbehold.

  Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-08-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling. Kristina Jørgensen deltog som stedfortræder. Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Hans Winther deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/15476
  11. Årsregnskab 2013 for Amgros
  fold dette punkt ind Resume
   

  Årets resultat for Amgros I/S viser et overskud på 49 mio. kr., hvoraf 20 mio. kr. udloddes til en uafhængig forskningspulje, og de resterende 29 mio. kr. udloddes til de 5 regioner efter deres andele af lægemiddelomsætningen i Amgros 2013. Region Syddanmarks andel af overskuddet for 2013 udgør 5,545 mio. kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Amgros er et politisk ledet interessantselskab, hvor de fem regioner er interessenter. Amgros fungerer som medicingrossist og koordinator for indkøb af og handel med lægemidler m.m. Yderligere er Amgros ansvarlig for indkøb af høreapparater til de offentlige høreklinikker.

  Amgros fungerer ligeledes som rådgiver for Danske Regioner, regionerne og Sygehusapotekerne, og bistår desuden Danske Regioner i forbindelse med økonomiforhandlinger, sager om lægemidler og øvrige strategiske initiativer på indkøbsområdet og sundhedsområdet.

  Amgros og sygehusapotekerne har i løbet af de sidste 10 år samarbejdet med Danske Regioner omkring metoder til at bremse udgiftsvæksten på hospitalsmedicin. Her er et af de centrale initiativer den fortsatte udvikling af RADS (Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin). Formålet med initiativet er at udarbejde nationale behandlingsvejledninger på klinisk niveau. I 2013 er der afsluttet 19 behandlingsvejledninger, og der er udsendt 30 lægemiddelrekommandationer. I 2014 forventes det at påbegynde yderligere 12 terapiområder. Yderligere er det forventningen til 2014, at samarbejdet med primærsektoren udbygges.

  Amgros og regionerne har i 2010 igangsat anskaffelsen af nyt apotekssystem kaldet APOTO. Efter aflæggelsen af årsregnskabet har Amgros opsagt aftalen med leverandøren som en følge af misligholdelse af kontrakten. I regnskabet er der straksafskrevet 25,5 mio. kr., da projektet på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen ikke er værdisat til de faktisk afholdte udgifter. Der kan også i 2014 forventes betragtelige afskrivninger på APOTO.

  Amgros omsatte i 2013 for 6.590 mio. kr. lægemidler, hvilket er en stigning i forhold til 2012 på 333 mio. kr., svarende til 5,3 %. Grunden til stigningen i omsætningen kommer af den fortsatte stigende anvendelse af en række nyere og dyrere præparater. Samtidig opnåede Amgros øgede rabatter på en række væsentlige lægemidler. Der indkøbes kun et minimalt antal lægemidler til fuld AIP (Apotekets Indkøbs Pris), hvor Amgros ikke har nogen fortjeneste på lægemidler, der købes til AIP.

  Årets resultat viser et overskud på 49 mio. kr., hvilket er et fald i forhold til overskuddet i 2012 på 78 mio. kr., bl.a. som en følge af straksafskrivningen af APOTO.  Det bemærkes, at personaleudgifterne til administration mv. er steget med 8,7 mio.kr. fra 2012 til 2013, svarende til en vækst på 20 %. I samme periode er det gennemsnitlige antal medarbejdere øget med 7 personer. Budgettet for 2014 for Amgros indebærer en yderligere forøgelse af personaleomkostningerne med ca. 5 mio. kr.

  Overskuddet for 2013 fordeles mellem interessenterne efter regionernes andel af lægemiddelomsætningen i 2013, hvor der udloddes 29 mio. kr. til interessenterne. Region Syddanmarks andel af omsætningen udgjorde i 2013 20,12 %, svarende til en udlodning på 5,545 mio. kr. Ifølge budgettet for Amgros i Region Syddanmark er der budgetteret med en indtægt på 3,628 mio. kr.

  Resultatet og udlodningsprincipperne er godkendt af bestyrelsen for Amgros I/S.

  De resterende 20 mio. kr. af overskuddet henlægges til den uafhængige forskningspulje på medicinområdet, som anbefalet af regionsrådet i forbindelse med godkendelsen af regnskabet for 2012. Regionernes andele af denne forskningspulje fordeles efter bloktilskudsnøglen for sundhed, hvor andelen for Region Syddanmark udgør 4,308 mio. kr.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regnskab 2013 for Amgros I/S godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 17-06-2014
   

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-08-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-08-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling. Kristina Jørgensen deltog som stedfortræder. Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Hans Winther deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/21635
  12. Forskning og ulighed i sundhed
  fold dette punkt ind Resume
   

  Et af målene i Sundhedsplanen for Region Syddanmark er, at der skal defineres ét særligt indsatsområde: Forskning i ulighed blandt store sygdomsgrupper.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Et af målene i Sundhedsplanen for Region Syddanmark er, at der skal defineres ét særligt indsatsområde: Forskning i ulighed blandt store sygdomsgrupper. Med dette mål skal vi med forskning styrke det regionale vidensgrundlag om ulighed i sundhed, og derved sætte initiativer i gang, der kan reducere uligheden i sundhed.

  Der er for nuværende ikke afsat selvstændige midler til forskning i ulighed i sundhed, men det anføres i sundhedsplanen, at der afsættes eventuelt øremærkede midler hertil.

  Den seneste Sundhedsprofil for Region Syddanmark peger på flere opmærksomhedspunkter inden for ulighed i sundhed, som kan gøres til genstand for en særlig forskningsindsats. Et af dem er mænds sundhed.

  Der er i dag god viden om mænds sundhed:

  • Mændenes levetid halter efter kvindernes, pt. med omkring 4-5 år.
  • Langvarigt uddannede mænds forventede levetid er højere end for kortuddannede mænd.
  • Hver gang der dør 100 kvinder af samme sygdom/hændelse som mænd, dør 300 mænd ved selvmord, 204 af ulykker, 150 af hjerte-karsygdomme, 145 af diabetes, 140 af kræft og 134 af lunge- og luftvejssygdomme.
  • Mænd med psykiske lidelser kan forvente at leve 20 år kortere end mænd uden. For kvinder er tallet 10 år.
  • Langt flere mænd er overvægtige, andelen af alkoholmisbrugere er højere for mænd end kvinder, flest mænd ryger og alligevel vurderer mænd deres helbred bedre end kvindernes.

  Derimod er der mindre viden om, hvilke mekanismer der skaber disse forskelle og hvad der skal til for at mindske denne ulighed i sundhed. Det kan forskningen hjælpe med at forstå.  

  Mænd og kvinder bruger sundhedsvæsenet forskelligt, hvilket kan være en væsentlig faktor for udvikling af nogle af de uligheder, som er skitseret ovenfor. Mænd har således ”dårlige vaner” i forhold til brug af sundhedsvæsenet. Blandt andet går mænd sent til læge ved symptomer og sygdom, og de er i mindre grad tilbøjelige til at gå til forebyggende sundhedsundersøgelse.

  Der vides ikke meget om, hvorfor mænd handler sådan, og hvad det er, der skal til, for at mænd bliver bedre til at reagere på symptomer og gå til læge i tide. Noget tyder på, at kommunikationen til mænd om sundhed og sygdom spiller en vigtig rolle. Det danske sundhedsvæsen kan således blive bedre til at møde mændene, hvad enten det gælder forebyggelse, rekruttering til behandling eller i forståelsen af mandens selvforståelse som patient og i rehabilitering.

  Inden for emnet ”mænds brug af sundhedsvæsenet” er der således mange facetter, der kan belyses med forskning. Der er dog mange andre særdeles relevante område inden for mænds sundhed, som kan være genstand for forskning. Eksperter peger f.eks. på:

  • Mænd i Kræft rehabilitering – mænd anvender ikke tilbud i så høj grad som kvinder.
  • Mænd og Graviditet – overset maskulin fødselsdepression.
  • Mænd i psykiatrien med somatisk sygdom – stor overdødelighed.

  Sagen blev behandlet på møde i ligestillingsudvalget den 16. juni 2014. Udvalgets beslutning fremgår nedenfor. Indstillingen er tilrettet i overensstemmelse ligestillingsudvalgets beslutning.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At mænds sundhed bliver et fokusområde indenfor forskning i ulighed i de kommende år.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 16-06-2014
   

  Indstillingen tiltrådt med tilføjelsen ”… i de kommende år”.

  Herdis Hanghøi og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-08-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-08-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling. Kristina Jørgensen deltog som stedfortræder. Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Hans Winther deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 14/2522
  13. Samarbejde med Forum for Mænds Sundhed
  fold dette punkt ind Resume
   

  Udkast til samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og Forum for Mænds Sundhed fremlægges til regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På mødet i Ligestillingsudvalget 7. april 2014 blev det besluttet, at der skulle arbejdes videre på at etablere et samarbejde med Forum for Mænds Sundhed.

  Administrationen har med henblik herpå afholdt et møde med formandskabet for Forum for Mænds Sundhed, og der er i fællesskab udarbejdet en samarbejdsaftale, som forelægges til godkendelse.

  Samarbejdsaftalen beskriver først aftalens parter, og dernæst formålet med samarbejdet, som er at arbejde for at forbedre mænds sundhed. Samarbejdet skal derfor understøtte initiativer, der kan medvirke til at sætte fokus på mænds sundhed, og som kan være med til at forbedre sundhedstilstanden hos mænd – særligt i Region Syddanmark. Formålet er både at reducere forskelle i sundhed mellem kønnene, og at sætte et særligt fokus på ulighed i sundhed blandt grupper af mænd.

  Hensigten med samarbejdet er at udnytte de to parters styrker og positioner til f.eks. at kvalificere videngrundlag og prioritering af indsatser i sundhedsvæsenet, at medvirke til at stimulere interessen for, at forskning i ulighed i sundhed inddrager kønsaspektet, og at dele viden og erfaringer om mænds sundhed og ulighed i sundhed relateret til mænd.

  Konkret aftales indholdet i samarbejdet løbende. Samarbejdet kan både rette sig mod den enkelte mand, når han er patient i almen praksis, eller i somatisk eller psykiatrisk behandling, og de sundhedsprofessionelle omkring ham. Samarbejdet kan have fokus på både forebyggelse, behandling og rehabilitering, herunder også indsatser for patienter med forløb på tværs af sektorerne, ligesom der kan samarbejdes om debatskabende aktiviteter.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og Forum for Mænds Sundhed godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 16-06-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Herdis Hanghøi og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-08-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-08-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling. Kristina Jørgensen deltog som stedfortræder. Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Hans Winther deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/14536
  14. Opfølgning på den Regionale Udviklingsplan og forberedelse af den regionale vækst- og udviklingsstrategi
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den Regionale Udviklingsplan 2012-15 blev vedtaget i regionsrådet den 23. april 2012. Der samarbejdes i regionale initiativer inden for uddannelse, infrastruktur og klima. Desuden er der fire initiativer for byregionerne Sønderjylland, Sydvestjylland, Trekantområdet og Fyn. Region Syddanmark og kommunerne er enige om, at udviklingsplanen er en fælles dagsorden, der bl.a. sikrer samspillet med kommunernes plan- og udviklingsstrategier.

  En række af de initiativer, der blev aftalt i den Regionale Udviklingsplan, er gennemført, og der er anledning til opfølgning og fornyelse af samarbejdsfelterne. Dette sker ved drøftelser med de syddanske nøgleaktører i den regionale udvikling.

  Det foreslås derfor, at Udvalget for Regional Udvikling i efteråret 2014 gennemfører møder med de syddanske kommuner og øvrige nøgleaktører om Den Regionale Udviklingsplan.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Alle steder i Syddanmark er det vigtigt at identificere de ressourcer og kvaliteter, der er unikke og har bæreevne for en fremtidig udvikling. Det er vigtigt at vide, hvad der skal til for at aktivere disse ressourcer og kvaliteter.

  Møderne mellem Udvalget for Regional Udvikling og de syddanske kommuner skal indkredse emner, som er vigtige for samarbejdet om Syddanmarks udviklingsindsats. Drøftelserne skal baseres på de nyeste analyser af udviklingen lokalt og regionalt, herunder de syddanske udfordringsbilleder der blev drøftet på udvalgets møde den 19. maj 2014, og i det politiske koordinationsudvalg (med repræsentanter fra KKR og regionen), der beskæftiger sig med koordinering mellem Regional Udviklingsplan og kommunernes planstrategier m.v. I øvrigt vil Konturpublikationerne for 2014 være et vigtigt grundlag, da de perspektiverer den enkelte kommunes byer, borgere og erhverv.

  Ambitionen med hvert møde er at afklare kommunens vigtigste udfordringer og de konkrete muligheder for at øge effekten af indsatsen.

  Den politiske dialog mellem Region Syddanmark og den enkelte kommune er udgangspunktet for at identificere fælles ønsker og behov, der går på tværs i hele Syddanmark eller i forskellige byregioner. Samtidig tegner møderne de forskellige lokale perspektiver på regional udvikling og fælles indsats.

  Et nøglespørgsmål for drøftelserne vil være sammenhængen mellem byer, byregioner og land: Hvor og hvordan kan vi opnå attraktive, sunde byer og områder med dygtige og engagerede borgere, der kan bidrage til at skabe vækst og fremgang? I den forbindelse kan der også tegne sig temaer, der bør tages op mere specifikt, f.eks. i forhold til den syddanske indsats for uddannelse, infrastruktur, erhverv, sundhed mm.

  Det foreslås derfor, at Udvalget for Regional Udvikling i efteråret 2014 gennemfører møder med de syddanske kommuner og øvrige nøgleaktører om Den Regionale Udviklingsplan. Møderunden blev den 28. maj 2014 drøftet mellem Region Syddanmark og kommunerne i det politiske koordinationsudvalg.

  Møderne forbereder samtidig regionsrådets arbejde med den regionale vækst- og udviklingsstrategi, som skal udarbejdes i 2014-15. Regionsrådet besluttede tidsplanen for dette strategiarbejde den 26. maj 2014.

  Udvalget forelægger efter afholdelse af møderækken konklusionerne for regionsrådet med henblik på opfølgningen på Den Regionale Udviklingsplan og det videre arbejde med den nye regionale vækst- og udviklingsstrategi.  

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At møderunden godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 16-06-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen, John Lohff og Kristian Grønbæk Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-08-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-08-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling. Kristina Jørgensen deltog som stedfortræder. Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Hans Winther deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 14/21900
  15. Råstofloven - principper for administration og delegation af regionsrådets kompetence
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forbindelse med evalueringen af kommunalreformen blev der indgået en aftale mellem Regeringen og Folketingets partier i juni 2013. Aftalen betød bl.a., at administrationen af råstofområdet overflyttes fra kommunerne til regionerne pr. 1. juli 2014 uden overgangsordninger. Efter 1. juli 2014 vil det være Region Syddanmark, der skal træffe afgørelser i alle sager, der vedrører råstofområdet, herunder sager, som kommunerne ikke har færdigbehandlet.

  De opgaver, som regionen får, vil blive beskrevet. Endvidere opstilles forslag til principper og servicemål for administrationen af råstofloven. Endelig forelægges forslag til delegation på udvalgte områder til administrationen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  1. Behandling af ansøgninger om råstofindvinding (tilladelser og afslag)

  I Region Syddanmark er der ca. 170 aktive råstofgrave – dvs. grave med gældende råstoftilladelse. Der bliver primært indvundet sand, grus og sten til bl.a. anlægsbranchen og betonindustrien. Derudover er der indvinding af ler til teglværkerne og klæg til reparation af diger.

  Hovedparten af råstoftilladelserne har en løbetid på 10 år, men ofte er gravningen ikke afsluttet, inden tilladelsen udløber. Herefter skal de tages op til fornyet behandling.

  Ved behandling af ansøgninger er det regionens opgave at udarbejde nye tilladelser og forlængelser af eksisterende tilladelser, på baggrund af de høringssvar og bemærkninger, der kommer ind fra kommuner, naboer og en række andre myndigheder.

  I fællesregionalt regi udvikles der IT-løsninger, så alle ansøgninger kan afleveres fuldt elektronisk pr. 1. oktober.

  Forslag til servicemål og delegation

  Der foreslås et servicemål på ni måneder for færdigbehandling af råstofansøgninger, regnet fra det tidspunkt, hvor sagen er fuldt oplyst fra ansøgers side.

  Det foreslås, at det delegeres til administrationen, at meddele tilladelse til og afslag på ansøgninger om råstofindvinding.

  Graveplanen

  Tilladelsen skal indeholde en plan for i hvilken rækkefølge de enkelte delafsnit inden for graven udvindes.

  Forslag til princip

  Graveplanen vil som udgangspunkt følge ansøgers ønske, men i de tilfælde, hvor der er bymæssig bebyggelse eller lokalplanlagt tæt på graveområdet, foreslås det, at regionen indpasser rimelige hensyn til disse forhold i graveplanen.

  Efterbehandlingplan

  Tilladelsen skal også indeholde en plan for, hvordan det udgravede område skal efterbehandles.

  Forslag til princip

  Efterbehandlingsplanen vil som udgangspunkt følge lodsejerens ønske, men

  det foreslås at regionen arbejder for, at de færdiggravede arealer efterbehandles på en sådan måde, at de tilfører området en værdi, når gravefasen er afsluttet. Dette vil ske i tæt dialog med lodsejer og kommune.

  Sikkerhedsstillelse

  Ansøger skal i henhold til råstofloven stille sikkerhed, som modsvarer omkostningerne til retablering af graveområdet i tilfælde af konkurs.

  Forslag til princip

  Regionen vil arbejde for at stille ansøgerne ens, men den konkrete sikkerhedsstillelse vil afhænge af efterbehandlingsplanen. Sikkerhedsstillelsen nedjusteres trinvist i takt med, at graveområdet efterbehandles.

  Administration af VVM bekendtgørelsen

  VVM (vurdering af virkningerne på miljøet) er en integreret del af alle råstofsager. Alle ansøgninger om råstofindvinding skal screenes for VVM pligt. Ganske få ansøgninger vil på grund af f.eks. den arealmæssige udbredelse eller tidshorisont for indvindingsperioden kunne udløse en egentlig VVM redegørelse.

  Forslag til delegation

  Det foreslås, at det delegeres til administrationen at gennemføre screeninger, mens VVM redegørelser behandles i regionsrådet.

  Natura 2000-områder

  Forslag til princip

  Tilladelser, som vurderes at kunne få en væsentlig negativ indvirkning på et Natura 2000 område – den højest klassificerede natur i Danmark – foreslås behandlet i regionsrådet i forbindelse med selve ansøgningen om råstofindvinding.

  2. Tilsyn med råstofindvinding

  I råstofloven er regionen tilsynsmyndighed og dermed forpligtet til at føre tilsyn med råstofindvindingerne, men der er ikke fastsat minimumsfrekvenser for, hvor ofte der skal udføres tilsyn i den enkelte råstofgrav. Der vurderes at være behov for at udføre mindst et tilsyn årligt pr. råstofgrav. Herudover vil der skulle føres tilsyn ved klager eller foretages opfølgende tilsyn i forbindelse med konstaterede uhensigtsmæssigheder eller ulovligheder.

  Det bemærkes, at der i forbindelse med råstofindvindingen kan forekomme overtrædelser af anden lovgivning, hvor kommunerne er myndighed, f.eks. vandindvinding, skade på natur eller affaldsoplag.

  Der kan gennemføres to former for tilsyn: anmeldt og uanmeldt tilsyn. Hvis der er behov for en direkte dialog med den ansvarlige ude i råstofgraven, er det hensigtsmæssigt så vidt muligt at anmelde på forhånd. Hvis der ikke er behov for en dialog inden tilsynet, er det mest hensigtsmæssigt, at tilsynet foretages uanmeldt, idet et uanmeldt tilsyn giver det bedste øjebliksbillede af driftsaktiviteten.

  Der føres som udgangspunkt altid tilsyn på baggrund af klager eller opfølgning på ulovlige forhold.

  Der føres altid tilsyn med råstofgrave, når hele eller dele af råstofgraven er under efterbehandling, idet efterbehandlingen skal følge den godkendte efterbehandlingsplan.

  Nogle råstofgrave har allerede af regionen fået dispensation efter Jordforureningslovens § 52 til at modtage rent eller eventuelt forurenet jord til råstofgraven. Hvis dette er tilfældet, vil tilsynet blive koordineret i forhold til tilsynet i den øvrige råstofgrav. 

  Forslag til servicemål

  Der foreslås følgende servicemål for regionens tilsyn med råstoftilladelserne:

  Beskrivelse

  Målsætning

  Antal

  Tilsyn (ordinært)

  1 tilsyn/år (minimum)

  163

  Tilsyn (opfølgning, ordinært)

  3 måneder fra sidste tilsyn (maksimalt)

  25

  3. Håndhævelse af fastsatte vilkår og anden gældende lovgivning

  Såfremt der konstateres ulovlige forhold, har regionsrådet pligt til at søge disse lovliggjorte. Dette sker normalt ved en henstilling, som er den mildeste form for håndhævelse. Såfremt forholdet ikke kan løses på denne måde, skal regionen indskærpe, at de allerede meddelte vilkår eller selve loven skal overholdes. Såfremt det ulovlige forhold fortsat ikke er bragt i orden, kan regionen indgive politianmeldelse eller eventuelt fortage en selvhjælpshandling, hvilket vil sige, at regionen foretager det nødvendige på råstofindvinders regning.

  Forslag til delegation

  Lang hovedparten af disse indskærpelser kræver, af hensyn til miljøet eller for at begrænse skadesomkostningerne, ”straks” handling. Håndhævelse i sådanne hastende tilfælde foreslås delegeret til administrationen.

  Såfremt der under tilsyn konstateres ulovlige forhold, der ikke blot kan lovliggøres med en indskærpelse af de eksisterende krav i indvindingstilladelsen eller i loven, vil dette kræve påbud om nye tiltag. I sådanne situationer skabes der en ny retstilstand. I de tilfælde hvor sådanne påbud vurderes at være af ikke hastende karakter, vil beslutning om meddelelse af påbud blive forelagt politisk.

  I tilfælde af konstateret jordforurening varetages lovliggørelsen efter reglerne i Jordforureningsloven i henhold til gældende delegation.

  Sagen blev behandlet på møde i udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 12. juni 2014. Udvalgets beslutning fremgår nedenfor. Indstillingen er tilrettet i overensstemmelse med udvalgets beslutning.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At de foreslåede principper, servicemål og tilsynsfrekvens som politisk grundlag for regionens administration tiltrædes.

  At Regionsdirektøren bemyndiges til:

  • At meddele tilladelse til og afslag på ansøgninger om råstofindvinding efter råstoflovens § 7.
  • At træffe afgørelse i råstofsager om VVM screening og VVM pligt efter reglerne i VVM bekendtgørelsen.
  • At udføre tilsyn med råstofgrave samt lovliggørelse af ulovlige forhold i henhold til råstoflovens §§ 31 og 33 ved behov for ”straks handling”, eller ved indskærpelse af gældende vilkår og lovgivning.

  At udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer orienteres om meddelte tilladelser og afslag på ansøgninger om råstofindvinding på næste møde efter, at sagen er afsluttet.

  At udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer orienteres om antal sager på råstofområdet, når regionsrådet pr. 1. juli 2014 overtager området fra kommunerne.

  At udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer forelægges årligt en tilsynsrapport om gennemførte tilsyn med råstofindvinding, første gang ved udgangen af 2014.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 12-06-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet, med følgende tilføjelser:

   -        Miljøudvalget orienteres om meddelte tilladelser og afslag på ansøgninger om råstofindvinding på næste møde efter, at sagen er afsluttet.

   -        Miljøudvalget orienteres om antal sager på råstofområdet, når regionsrådet pr. 1. juli 2014 overtager området fra kommunerne.

   -        Miljøudvalget forelægges årligt en tilsynsrapport om gennemførte tilsyn med råstofindvinding, første gang ved udgangen af 2014.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-08-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-08-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling. Kristina Jørgensen deltog som stedfortræder. Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Hans Winther deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 12/14536
  16. Høringssvar til Strategi Fyn
  fold dette punkt ind Resume
   

  De ni kommuner i Byregion Fyn har sendt ”Strategi Fyn” i høring frem til den 27. juni 2014. Strategi Fyn er den fælles politiske udviklingsstrategi for de ni kommuner. Den er en fælles overligger for kommunernes egne planstrategier og kommuneplaner.

  Der vedlægges forslag til høringssvar fra Region Syddanmark samt forslag til Strategi Fyn

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Strategien nævner, at den lægger sporene for fremtidens samarbejde i den fynske byregion. Visionen er, at have et stærkt samarbejde med udsyn og et tydeligt politisk lederskab, baseret på gensidig respekt og tillid.

  Strategien sætter pejlemærkerne for kommunernes arbejde med: 

  • At skabe en sammenhængende fynsk byregion.
  • At udvikle den fynske byregion i samspil med de øvrige danske byregioner, - ikke mindst som en aktiv del af den østdanske storbyregion.
  • At udvikle den fynske byregion som et laboratorium for nye grønne teknologier og løsninger på fremtidens globale udfordringer.  

  I forslaget til Region Syddanmarks høringssvar udtrykkes anerkendelse af initiativet til samarbejde og en helhedsorienteret indsats for Fyns Udvikling. Der peges dog også på behov for strategisk og handlingsmæssig opfølgning, bl.a. med henblik på samspil med den syddanske vækst- og udviklingsindsats.

  På grund af høringsfristen er foreløbigt høringssvar sendt efter behandling i Udvalget for Regional Udvikling med forbehold for regionsrådets endelige godkendelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forslag til høringssvar godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 16-06-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen, John Lohff og Kristian Grønbæk Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-08-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-08-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling. Kristina Jørgensen deltog som stedfortræder. Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Hans Winther deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/20246
  17. Forslag til tillæg nr. 3 til "Råstofplan 2012" - råstofgraveområde ved Veerst i Vejen Kommune
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har på mødet den 16. december 2013 besluttet, at påbegynde planprocessen for 6 tillæg for sand, grus og sten til ”Råstofplan 2012”. På denne baggrund anbefales Forslag til tillæg nr. 3 for et råstofgraveområde ved Veerst i Vejen Kommune fremlagt i offentlig høring i otte uger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionen har til opgave at gennemføre en kortlægning af råstoffer og etablere den overordnede planlægning af den fremtidige indvinding.

  Det skal samtidig sikres, at der er balance mellem behovet for at skabe vækst og udvikling og hensynet til natur, miljø og levevilkårene for befolkningen lokalt, hvor råstofferne udvindes. Råstofplanen er et led i at skabe denne balance.

  Ved udarbejdelsen af ”Råstofplan 2012”, blev det tilstræbt at udlægge graveområder svarende til efterspørgslen på råstoffer i de kommende 24 år (to planperioder) i hvert af delområderne Sønderjylland, Sydvestjylland, Trekantområdet og på Fyn. Råstofplanen viser, at regionen som helhed har ressourcer til at dække behovet i de kommende 24 år, men opgørelsen for de fire delområder viser også, at ressourcerne er meget skævt fordelt.

  Som følge af dette, er der i råstofplanens retningslinjer åbnet for at udarbejde tillæg til råstofplanen i de dele af regionen, hvor der forudses en mangelsituation.

  Området

  Ejeren af matr.nr. 8æ og 8r Veerst By, Veerst, har foreslået at udlægge et nyt graveområde på 18,9 ha på dele af de to matrikler. Arealet er i dag råstofinteresseområde.

  Området ligger i Vejen Kommune ca. 2 km fra landevejen mellem Vorbasse og motorvejen - 10 km sydøst for Vorbasse og 8,5 km nord for motorvejen. Området er i dag primært landbrugsjord. I den vestligste del findes et mindre areal med træbevoksning.

  I Sydvestjylland og i Trekantområdet er der et behov for yderligere graveområder til sikring af råstofforsyningen. Administrationen vurderer, at det ansøgte kan medvirke til at dække efterspørgslen efter råstoffer i Vejen, Vejle og Kolding Kommuner.

  Der er få andre sektorinteresser inden for det ansøgte areal og relativ stor afstand til nærmeste samlede bebyggelse.

  Administrationen vurderer, at de miljømæssige gener og risici ved råstofindvinding kan imødekommes med vilkår for indvinding og efterbehandling.

  Administrationen har udarbejdet en strategisk miljøvurdering for forslaget til graveområde, der svarer til det ansøgte. Resultatet er beskrevet i vedlagte forslag til plantillæg.

  Planprocessen
  Proceduren for et råstofplantillæg følger samme proces som udarbejdelsen af råstofplanen: Før udarbejdelsen af et forslag til råstofplantillæg, skal regionsrådet indkalde idéer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet. Denne forhøring blev gennemført fra 17. december 2013 til 26. februar 2014.

  Herefter udarbejder regionsrådet et forslag til råstofplantillæg. Administrationens forslag til plantillæg er vedlagt. Det er først i denne fase, at hensyn til andre interesser afvejes.

  Hvis regionsrådet vedtager forslaget, skal det fremlægges i offentlig høring i otte uger. Samtidig med offentliggørelse vil forslaget blive udsendt til partshøring hos lodsejere, der har ejendomme indenfor det planlagte graveområde og beboere i nærmeste boliger.

  På baggrund af høringssvarene foretages evt. ændringer i forslag til råstofplantillæg, hvorefter regionsrådet beslutter, om det justerede forslag til råstofplantillæg skal vedtages endeligt.

  Afgørelsen i regionsrådet kan påklages til Miljø- og Naturklagenævnet, dog kun vedrørende retlige forhold.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At godkende, at forslag til tillæg nr. 3 til ”Råstofplan 2012” for et graveområde ved Veerst i Vejen Kommune udsendes i offentlig høring i 8 uger.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 12-06-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-08-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-08-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling. Kristina Jørgensen deltog som stedfortræder. Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Hans Winther deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/11389
  18. Udmøntning af Vækstpakkens resterende midler - iværksætteraktivitet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det foreslås, at der bevilliges 200.000 kr. fra Vækstpakken, afsat ved budgetforlig 2014, til afholdelse af en iværksætterkonference i uge 47 i 2014.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet behandlede på møde den 23. juni 2014 udmøntning af 2,3 mio. kr. af Vækstpakken, afsat ved budgetforlig 2014. Det foreslås, der anvendes udisponerede midler på 200.000 kr. fra Vækstpakken til en iværksætterkonference.

  Det foreslås, at iværksætterkonferencen i uge 47 i 2014 omhandler kompetenceudvikling med fokus på at styrke virksomhedens vækst, da det fortsat er en udfordring, at skabe vækstiværksættere og vækst i små og mellemstore virksomheder (SMV). På konferencen vil deltagende syddanske vækstvirksomheder og vækstiværksættere kunne få inspiration om underemner, eksempelvis: Lederudvikling/medarbejderudvikling, finansiering, internationalisering, produktivitet samt strategi.

  I forbindelse med, at Region Syddanmark i 2013 af EUs regionsudvalg var udpeget til Europæisk Iværksætterregion, støttede regionsrådet Væksthus Syddanmarks Iværksætterkonference i uge 47 i 2013, idet konceptet for konferencen rummede fokus på EER 2013 og den fokuserede vækststrategi, som ligger til grund for udpegningen til Europæisk Iværksætterregion. Fokus for konferencen i 2013 var i øvrigt, at motivere og inspirere regionale vækstiværksættere til at tænke og agere internationalt, herunder eksportaktiviteter.

  Det foreslås, at Region Syddanmark, som forudsætning for engagement i gennemførelsen af konferencen i 2014, stiller krav om, at konferencen synliggør Region Syddanmarks bidrag til konferencen, herunder gør brug af Region Syddanmarks logo på alt materiale i relation til konferencen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der bevilges 200.000 kr. fra Vækstpakken, afsat ved budgetforlig 2014, til Væksthus Syddanmarks iværksætterkonference i uge 47 2014.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 16-06-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen, John Lohff og Kristian Grønbæk Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-08-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Enhedslisten tog forbehold.

  Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-08-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling. Kristina Jørgensen deltog som stedfortræder. Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Hans Winther deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 14/579
  19. Orienteringer fra Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forbindelse med Syddansk Vækstforums seminar og det efterfølgende ordinære møde den 25. juni 2014 drøftedes en række sager, herunder Vækstforums bidrag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi, vækstpartnerskabsaftale med regeringen, samt medfinansiering af støtte til innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi. Derudover har Vækstforums Formandskab udmøntet en reservation til medfinansiering af ny klyngesupportfunktion.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmarks Vækstforum drøftede på sit seminar og det efterfølgende ordinære møde den 25. juni 2014 en række sager.

   

  Rammer for de erhvervs- og vækstrettede dele af den kommende vækst- og udviklingsstrategi

  Vækstforum skal ifølge erhvervsudviklingsloven udarbejde et bidrag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi, der omhandler de erhvervs- og vækstrettede dele af strategien, dvs. erhvervsudviklingsindsatsen inklusive turisme.

  Forslag til rammer for Vækstforums bidrag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi

  Vækstforum lagde op til, at de bærende elementer i Vækstforums bidrag til den regionale vækst – og udviklingsstrategi som udgangspunkt bliver følgende:

  • Den syddanske tilgang til vækst, som består af (1) Smart specialisering (fokuseret tilgang), (2) Den syddanske Vækstmodel og (3) Effekt, porteføljestyring og evaluering.
  • Klyngeudvikling.
  • Indsatser som går på tværs af forretningsområderne, f.eks. yderområder, internationalisering og det grænseoverskridende samarbejde samt social inklusion.
  • Særlige tidsbegrænsede indsatser.
  • Udviklingsaktiviteter i yderområderne.

  Vækstforum godkendte rammerne for de erhvervs- og vækstrettede dele af den kommende vækst- og udviklingsstrategi, herunder at følgende medtages i det videre arbejde som bærende elementer:

  • En bred indsats på særligt udvalgte områder, bl.a. i forhold kvalificeret arbejdskraft samt social inklusion.
  • En fokuseret strategi baseret på triple helix og med fortsat fokus på de tre fyrtårne inden for sundheds-og velfærdsinnovation, energi (offshore, energieffektivisering) samt oplevelseserhverv (design og turisme).
  • En ny højvækstmodel, som skal modne nye, store vækstvirksomheder inden for energi (energieffektivisering, offshore) og velfærdsteknologi.
  • En turismeindsats med fokus på erhvervsturisme, markedsføring samt turismepartnerskaberne. Udvikling af kvalitetsturisme skal afklares nærmere.
  • Effektvurdering og porteføljestyring videreføres.

  Desuden indtænkes mulighederne for energioptimering i fødevareerhverv i det videre arbejde.

   

  Indspil til regional vækstpartnerskabsaftale 2014

  Erhvervs- og Vækstministeriet lægger op til, at en ny vækstpartnerskabsaftale 2014 bliver indgået mellem regeringen og Syddansk Vækstforum i oktober 2014.

  På Vækstforums møde den 7. april 2014 godkendte Vækstforum, at sekretariatet i den forberedende dialog fastholder fokus på de fire syddanske fyrtårne, som blev aftalt i vækstpartnerskabsaftalen 2013. Det drejer sig om syddanske fyrtårne inden for henholdsvis:

  • Sundheds- og velfærdsinnovation
  • Robotteknologi
  • Energi - energieffektivisering og offshore
  • Design

  Regeringens forhandlingsudspil forventes at ligge klar til drøftelse på Vækstforums møde i september 2014.

  Vækstforum besluttede, at dialogen med Erhvervs- og Vækstministeriet videreføres med fokus på de nævnte syddanske fyrtårne, og der blev lagt vægt på, at vækstpartnerskabsaftalen tager udgangspunkt i få, markante initiativer med udgangspunkt i de syddanske fyrtårne og med et klart, regionalt afsæt.

  Medfinansiering af støtte til innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi

  Klyngeorganisationen Welfare Tech har i samarbejde med en række nationale partnere fået bevilget 12 mio. kr. fra Styrelsen for Forskning og Innovation (FI) til etableringen og driften af et nationalt Innovationsnetværk for Sundheds- og Velfærdsteknologi.

  I forhold til Vækstforums Handlingsplan har Welfare Tech således levet op til forventningerne om at opnå status som nationalt innovationsnetværk og har desuden i april 2014 opnået status som guldklynge.

  Formålet med Innovationsnetværket er at muliggøre en bedre kommerciel udnyttelse af velfærdsteknologiens vækstpotentiale. Strategien for Innovationsnetværket er at anvende styrkerne i den danske velfærdsmodel som en trædesten for udviklingen af globalt konkurrencedygtige produkter, services og virksomheder. 

  Innovationsnetværket søger støtte Region Syddanmark til medfinansiering af bl.a. internationaliseringsaktiviteter, matchmaking og konkrete udviklingsaktiviteter.

  Det er vurderingen, at aktiviteterne i projektet vil bidrage til at styrke og udbygge Region Syddanmarks position inden for forretningsområdet, og at aktiviteterne vil bidrage til at gøre regionen til et endnu mere attraktivt sted for velfærdsteknologiske virksomheder. Samtidig er det vurderingen, at aktiviteterne sikrer, at virksomhederne i regionen får mest muligt udbytte af, at innovationsnetværket er blevet etableret i Region Syddanmark. De konkrete eksportrelaterede aktiviteter forventes at give virksomhederne endnu bedre muligheder for at sikre eksport af de produkter, der udvikles i de regionale virksomheder.

  Vækstforum besluttede på sit møde at bevilge projektet støtte på 8.975.000 kr. fra rammen til medfinansiering af innovationsnetværk, som regionsrådet tidligere har afsat og som Vækstforum har fået bemyndigelse til at udmønte.

   

  Udmøntning af reservation til medfinansiering af ny klyngesupportfunktion
  Regionsrådet besluttede den 28. oktober 2013 at reservere i alt 1.500.000 kr. over tre år fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af en ny klyngesupportfunktion i samarbejde med staten og de øvrige regioner, og Vækstforums Formandskab blev bemyndiget til at udmønte reservationen.

  Etableringen af en ny fælles supportfunktion er en del af den fælles nationale-regionale strategi for samarbejde om Danmarks klynge- og netværksindsats, som Vækstforum tilsluttede sig i 2012. Endvidere indgår initiativet i vækstpartnerskabsaftalen med regeringen.

  Der blev afgivet tilbud fra Danish Clusters Aps, der er en nyetableret privat konsulent virksomhed, etableret af personkredsen bag NetMatch, samt et tilbud fra et konsortium med RegX/SDU i spidsen. Konsortiet består derudover af Danmarks Tekniske Universitet, Roskilde Universitet og Aalborg Universitet. Et enigt indstillingsudvalg indstillede på baggrund af den gennemførte evaluering, at Styrelsen for Forskning og Innovation på vegne af ordregiverfællesskabet tildelte Danish Clusters ApS kontrakten som operatør på ”Cluster Excellence Denmark - supportfunktion for danske klynger og netværk.

  På den baggrund har Vækstforums Formandskab udmøntet den reserverede ramme på i alt 1.500.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af den nye klyngesupportfunktion i perioden 2014-16. Der er derfor indgået kontrakt med Danish Clusters Aps.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-08-2014
   

  Til orientering.

  Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-08-2014
   

  Til orientering.

  Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling. Kristina Jørgensen deltog som stedfortræder. Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Hans Winther deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/579
  20. Indstillinger fra Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume
   

  Syddansk Vækstforum behandlede på mødet den 25. juni 2014 en række sager, der indstilles til endelig beslutning i regionsrådet.

  Det drejer sig om udpegning af medlemmer til lokale aktionsgrupper (LAG), behandling af medfinansiering af et vækstprogram for små- og mellemstore produktionsvirksomheder, samt kontingent til Foreningen Vestdansk Investeringsfremme samt oprettelse.


  Der er indstillet i alt 9.400.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Medfinansiering af vækstprogram for små- og mellemstore produktionsvirksomheder

  Den syddanske Vækstpartnerskabsaftale for 2013 med regeringen indeholder et landsdækkende samarbejde om et vækstprogram for små- og mellemstore produktionsvirksomheder, foreslået af regeringen. Erhvervs- og Vækstministeriet foreslår, at initiativet udmøntes således, at det gennemføres over en 3-årig periode, og at det medfinansieres af alle regionale vækstfora med 1 mio. kr. om året i projektperioden, i alt 3 mio. kr. pr. vækstforum. Den øvrige finansiering tilvejebringes fra den nationale pulje af strukturfondsmidler i alt 29,5 mio. kr., samt medfinansiering fra virksomheder, evt. operatøren mv.

  Vækstprogrammet vil i Region Syddanmark bygge videre på infrastrukturen og erfaringerne fra Vækstforums allerede igangsatte indsatser, herunder automateringsindsatsen og talentprojekterne Power Push og Lån en Leder. Programmet vil i relevant omfang kunne udvides med initiativer inden for digitalisering, forretningsmodeller målrettet vækst, beskyttelse og kommercialisering af viden mv.

  Foreningen Vestdansk Investeringsfremme

  Foreningen Vestdansk Investeringsfremme (FVI) har til formål at tiltrække internationale investeringer og videnarbejdspladser til Vestdanmark. Foreningen er et samarbejde mellem Invest in Denmark, Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark.

  Den seneste resultatmåling af indsatsen viser, at der i perioden 2007-2013 er tiltrukket 1.221 jobs til Syddanmark.

  Vækstforum og regionsrådet har støttet initiativet siden 2007. På baggrund af de hidtidige gode resultater indstiller Vækstforum, at medlemskabet videreføres for årene 2015 og 2016. Kontingentet er på 3.200.000 kr. om året.

   

  Oprettelse af lokale aktionsgrupper (LAG)

  Der skal i 2014 etableres 8 nye lokale aktionsgrupper i den syddanske region.

  Vækstforum forventes sammen med regionsrådet at have mulighed for at udpege et medlem til bestyrelserne for de lokale aktionsgrupper i Syddanmark. Sagen om udpegning til LAG-bestyrelserne vil blive forelagt regionsrådet på et kommende regionsrådsmøde.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Vedr. medfinansiering af vækstprogram for små- og mellemstore produktionsvirksomheder indstiller Vækstforum til regionsrådet:

  • At Vækstprogrammet medfinansieres med i alt 3 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2014.
  • At initiativet gennemføres som en særlig indsats med henblik på at fastholde produktion i Syddanmark.
  • At der i forbindelse med udbuddet stilles krav om, at der er grundlag for en vurdering af effekterne.

  Vedr. Foreningen Vestdansk Investeringsfremme indstiller Vækstforum til regionsrådet:

  • At regionsrådet bevilger støtte fra de regionale erhvervs­udviklingsmidler afsat i 2014 på i alt 6.400.000 kr. til kontingentet for medlemskabet i 2015 og 2016.

  Vedr. oprettelse af nye lokale aktionsgrupper (LAG) indstiller Vækstforum til regionsrådet:

  • At regionsrådet udpeger medlemmer til LAG-bestyrelser i den syddanske region.
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-08-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-08-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling. Kristina Jørgensen deltog som stedfortræder. Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Hans Winther deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 14/25498
  21. Ansøgninger til Region Syddanmarks Kulturpulje - H.C. Andersen aktiviteter
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er én ansøgningsrunde til kulturpuljen i 2014. Den samlede pulje er på 8,4 mio. kr. inkl. overførsler og mindre forbrug på tidligere projekter til tematiske satsninger, til H.C. Andersen aktiviteter og den afsatte pulje til Dybbøl-aktiviteter.

  I forbindelse med budgetforliget for 2014, har regionsrådet reserveret 1 mio. kr. til opfølgning på H.C. Andersen aktiviteter og styrkelse af turismeindsatsen.

  Til ansøgningsrunden i juni 2014 er der indkommet 9 ansøgninger til H.C. Andersen aktiviteter.

  Administrationen anbefaler, at der bevilges 1,48 mio. kr. af kulturmidlerne til H.C. Andersen aktiviteter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Temaerne til denne ansøgningsrunde til kulturpuljemidlerne er både tematiske satsninger og H.C. Andersen aktiviteter og styrkelse af turismeindsatsen.

  Ved ansøgninger til H.C. Andersen puljen lægges der vægt på, at ansøgningerne har fokus på aktiviteter, der kan sætte fokus på H.C. Andersen, og være med til at styrke og forøge antallet af turister til både Odense, Fyn og Region Syddanmark.

  Der er indkommet 9 ansøgninger, og der søges om i alt 3,045 mio. kr. Ansøgere er foreninger, fonde, kulturregioner og kommuner m.fl.

  Projekterne er vurderet ud fra kulturpuljens retningslinjer med fokus på H.C. Andersen aktiviteter:

  • At styrke implementeringen af den Regionale Udviklingsplan og lokale kultur- og udviklingsstrategier.
  • At skabe synlighed og attraktivitet.
  • At samle mange aktører (lokale, regionale og nationale) med henblik på at opnå enighed om koordinerede satsninger med det formål at øge kulturmidlerne i regionen.
  • At regionens midler kan bidrage til udviklingen og afholdelse af store kulturarrangementer i Syddanmark.
  • At øge de internationale samarbejdspartneres kendskab til Syddanmark.
  • At styrke Syddanmark som et attraktivt område for kulturaktørerne, idet aktiviteterne har mulighed for stort besøgstal eller har potentiale herfor.

  Administrationen vurderer, at nedenstående tre ansøgninger bidrager til at opfylde kriterierne for tilskud til H.C. Andersen aktiviteter, der kan styrke turismeindsatsen:

  • I H.C. Andersens Hjulspor på Fyn, ansøgt af Syddansk Universitet, Odense – indstillet tilskud på 570.000 kr., som ansøgt.
  • H.C. Andersen Event i december 2014 i Guangdong-provinsen i Kina, ansøgt af H.C. Andersen Fonden, Odense – indstillet tilskud på 360.000 kr., som ansøgt.
  • H.C. Andersen i hertugdømmet Slesvig, ansøgt af Kulturregion Sønderjylland-Schleswig – indstillet tilskud på 550.000 kr., som ansøgt.

  Samtidig vurderes det, at de resterende fem projekter kun delvist lever op til kriterierne.

  Der henvises til bilaget for en nærmere gennemgang og vurdering af de enkelte indstillinger.

  I forbindelse med budgetforliget for 2014 har regionsrådet reserveret 1 mio. kr. til opfølgning på H.C. Andersen aktiviteter og styrkelse af turismeindsatsen.

  Regionsrådet bevilgede den 23. juni 2014 et tilskud på 500.000 kr. fra H.C. Andersen aktiviteter-puljen til H.C. Andersen Festivals 2014.

  Den samlede kulturpulje er i 2014 på 8,4 mio. kr. inkl. overførsel og mindre forbrug på tidligere projekter til tematiske satsninger og til H.C. Andersen aktiviteter, hvorfor der kan anvendes mere til H.C. Andersen aktiviteter og styrkelse af turismeindsatsen end de reserverede 1 mio. kr.  

  Tilsammen er de tre projekter indstillet til i alt 1,48 mio. kr. til bevilling fra Region Syddanmarks Kulturpulje til H.C. Andersen aktiviteter.

  Følges indstillingerne, vil der ikke være yderligere kulturpuljemidler til H.C. Andersen aktiviteter og tematiske satsninger i 2014.  

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At ansøgningen ”I H.C. Andersens Hjulspor på Fyn” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Kulturpulje på 570.000 kr.

  At ansøgningen ”H.C. Andersen Event i december 2014 i Guangdong-provinsen i Kina” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Kulturpulje på 360.000 kr.

  At ansøgningen ”H.C. Andersen i hertugdømmet Slesvig” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Kulturpulje på 550.000 kr.

  At de resterende 5 ansøgninger modtager afslag om støtte fra Region Syddanmarks Kulturpulje til H.C. Andersen aktiviteter.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-08-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-08-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Enhedslisten kunne ikke tilslutte sig, at der gives støtte til ”H.C. Andersen Event i Guangdong-provinsen i Kina”.

  Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-08-2014
   

  Indstillingen tiltrådt. Enhedslisten kunne ikke tiltræde indstillingen om, at der gives støtte til ”H.C. Andersen Event i Guangdong-provinsen i Kina”.

  Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling. Kristina Jørgensen deltog som stedfortræder. Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Hans Winther deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/89
  22. Region Syddanmarks engagement i EARLALL
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark er medlem af European Association of Regional and Local Authorities for Lifelong Learning (EARLALL). Der tages stilling til regionens fremtidige engagement i organisationen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark har siden 2007 været medlem af European Association of Regional and Local Authorities for Lifelong Learning (EARLALL). EARLALL er en sammenslutning af europæiske regioner, der samarbejder om uddannelse og livslang læring. Organisationen består af 15 medlemsregioner.

  Organisationen er velfungerende og stærk inden for sit område, men da Region Syddanmark har få opgaver inden for uddannelse, er udbyttet desværre begrænset. Efter regionens deltagelse i et EU-støttet erfaringsudvekslingsprojekt 2008-2010, har regionen ikke været involveret i konkrete EARLALL-aktiviteter. Regionen har i forbindelse med EARLALLs generalforsamling den 23. maj 2014 afsluttet sin deltagelse i organisationens bestyrelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Region Syddanmark melder sig ud af EARLALL med udgangen af 2014.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 16-06-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen, John Lohff og Kristian Grønbæk Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-08-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-08-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling. Kristina Jørgensen deltog som stedfortræder. Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Hans Winther deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 14/25585
  23. Smart Vækst og Velfærd
  fold dette punkt ind Resume
   

  Projektet Smart Vækst og Velfærd skal medvirke til at skabe bedre velfærd for færre penge ved at udvikle og anvende nye og smartere løsninger indenfor regionens opgaveområder. Der er fundet en række områder, hvor Region Syddanmark kan lære af andre, bør udvikle nye løsninger eller allerede har fundet har løsninger, som kan tjene som inspiration for andre.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark er udfordret på flere områder. Der er et større pres på regionen for at levere mere velfærd samtidig med, at de økonomiske rammer er stramme. Regionen oplever flere kronikere, og en forskydning i demografien, så vi får flere og flere ældre, hvilket statistisk betyder flere indlæggelser. Samtidig har vi for få store økonomiske vækstdrivere blandt virksomhederne.

  Det er baggrunden for et nyt projekt Smart Vækst og Velfærd. Projektets formål er at skabe bedre velfærd for færre penge ved at udvikle og anvende nye og smartere løsninger. Ambitionen er, at Region Syddanmark skal være et innovativt foregangseksempel i en national kontekst.

  Der er lagt op til, at der indenfor projektet arbejdes indenfor 3 forskellige kategorier:   

   

  Udviklingsprojekter – hvor der er behov for at udvikle nye og smarte løsninger. Udviklingsprojekterne er valgt efter, at potentialet rækker ud over Region Syddanmark. Der er altså potentielt også andre end Region Syddanmark, der kan få glæde af arbejdet.

  Best Practice ekstern – hvor man udenfor Region Syddanmark har lavet nogle løsninger, som er førende på området, og som vi i Region Syddanmark kan lære af.

  Best Practice intern – løsninger, som anvendes i Region Syddanmark i dag og som er ”best practice” (førende) på nationalt plan. Her kan vi stille smarte løsninger til rådighed som inspiration for andre.

  Der er indhentet cases fra regionens drifts- og stabsområder. Disse cases vil indgå i projektet og blive viderebearbejdet med henblik på realisering. 

  De 59 cases er inddelt i syv forskellige spor:

  Smart vækst

  Smart sundhed & sygehuse

   

  Smart Psykiatri

  Smart administration

   

  Smart tværsektorionelt samarbejde

  Smart uddannelsesindsats

  Smart kompetenceudvikling

  Det foreslås, at projektet forankres i regionsrådet således, at de syv spor i projektet behandles én for én som temadrøftelser på de kommende regionsrådsmøder, så de politiske sigtelinjer for hvert enkelt spor er klare. Forud for temadrøftelsen i regionsrådet forelægges de enkelte spor for de relevante stående udvalg, der også løbende vil følge arbejdet med de enkelte spor. Regionsrådet vil blive holdt orienteret om den samlede status for projektet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der arbejdes videre med projektet Smart Vækst og Velfærd.

  At de syv spor i Smart Velfærd behandles én for én som temadrøftelse på de kommende regionsrådsmøder.

  At de syv spor desuden behandles i de relevante stående udvalg, der også løbende følger arbejdet med sporene.

  At regionsrådet løbende modtager en samlet status for projektet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-08-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-08-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling. Kristina Jørgensen deltog som stedfortræder. Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Hans Winther deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/13414
  24. Fact finding-besøg i Japan, 20. - 25. oktober 2014
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det fremgår af Syddansk Vækstforums vækstpartnerskabsaftale med regeringen, at parterne vil styrke samarbejdet med Japan om velfærds- og robotteknologi. Det foreslås på den baggrund, at der afholdes et fact finding-besøg til Japan den 20.-25. oktober 2014.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det fremgår af Syddansk Vækstforums vækstpartnerskabsaftale med regeringen, at parterne vil styrke samarbejdet med Japan om velfærds- og robotteknologi, herunder afsøge mulighederne for at indgå et Memorandum of Understanding med Japan.

  På den baggrund foreslås det, at der gennemføres en fact finding-tur til Japan den 20.-25. oktober 2014. Formålet med besøget er at afklare hvilke udfordringer og potentielle gevinster, der kan være i at samarbejde med Japan inden for automatiserings-, robot- og velfærdsteknologi. Besøget skal derfor give deltagerne et godt billede af japanske systemer og aktører på området; skabe kontakt til relevante samarbejdspartnere, herunder klynger, vidensinstitutioner og virksomheder, der kan have interesse i et samarbejde med Danmark; give inspiration til konkrete initiativer og/eller samarbejdsprojekter.

  Delegationen foreslås fra Region Syddanmark at bestå af regionsrådets formandskab, Vækstforums formandskab samt 2 embedsmænd. Region Syddanmark er i dialog med Erhvervs- og Vækstministeriet om deres evt. deltagelse. Derudover foreslås en række eksterne deltagere inviteret med henblik på etablering af kontakter og opfølgning på videre samarbejde. Der vil være egenbetaling for disse eksterne deltagere. Udgifterne til Region Syddanmarks delegations rejseomkostninger og planlægning af besøget mv. skønnes at beløbe sig til omkring 380.000 kr.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At fact finding-besøget til Japan den 20. - 25. oktober 2014 godkendes.

  At de regionsrådsmedlemmer, der deltager i fact finding-besøget, anmodes om deltagelse heri, jf. den kommunale styrelseslov § 16, stk. 1, litra f, jf. stk. 5.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-08-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Enhedslisten kunne ikke tilslutte sig indstillingen.

  Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-08-2014
   

  Indstillingen tiltrådt. Enhedslisten stemte imod.

  Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling. Kristina Jørgensen deltog som stedfortræder. Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Hans Winther deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 14/26668
  25. Delegationsbesøg til Guangdong og Hong Kong, 7.- 13. december 2014
  fold dette punkt ind Resume
   

  I 2014 er det 10 år siden, at den første samarbejdsaftale med Guangdong-provinsen blev indgået af Fyns Amt. Aftalen er senere blevet videreført og udviklet af Region Syddanmark. Det foreslås, at der i den anledning arrangeres et delegationsbesøg ledet af regionsrådsformanden til Guangdong den 7. - 13. december 2014.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark har en samarbejdsaftale med Guangdong-provinsen i det sydlige Kina. Aftalen er videreført fra Fyns Amt, og det er i år 10 år siden, at den første samarbejdsaftale blev underskrevet.

  Det foreslås at bruge anledningen til et større delegationsbesøg til Guangdong den 7. -13. december 2014. Besøget skal bringe samarbejdet med Guangdong videre inden for de områder, som Region Syddanmark prioriterer. Det foreslås derfor, at besøget primært fokuserer på turisme med udgangspunkt i H.C. Andersen samt på energi-området, hvor der følges op på det samarbejde, der er etableret under tidligere besøg. Andre områder kan inddrages efter relevans.

  Endelig foreslås det at kombinere besøget med en dag i Hong Kong med det formål at undersøge mulighederne for, at Hong Kong kan fungere som indgang til det kinesiske marked for syddanske virksomheder.

  Delegationen foreslås at bestå af regionens formandskab, formandskabet for Udvalget for Regional Udvikling samt to embedsmænd. Derudover foreslås det, at en række eksterne aktører og virksomheder inviteres til at deltage med egenbetaling. Udgifterne til besøget skønnes at beløbe sig til omkring 275.000 kr. til dækning af transport, ophold, forplejning, bistand til programlægning fra det Danske Generalkonsulat i Guangzhou, netværksarrangementer, tolkebistand mv.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At delegationsbesøget til Guangdong den 7.- 13. december 2014 godkendes.

  At de regionsrådsmedlemmer, der deltager i delegationsbesøget, anmodes om deltagelse heri, jf. den kommunale styrelseslov § 16, stk. 1, litra f, jf. stk. 5.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-08-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Enhedslisten kunne ikke tilslutte sig indstillingen.

  Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-08-2014
   

  Indstillingen tiltrådt. Enhedslisten stemte imod.

  Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling. Kristina Jørgensen deltog som stedfortræder. Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Hans Winther deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 14/12987
  26. Studiebesøg og studieture for regionsrådet og dets udvalg
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det indstilles, at der vedtages overordnede retningslinjer for studieture og studiebesøg i valgperioden 2014-2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der kan være behov for, at regionsrådet tager på studiebesøg og studieture for at indsamle erfaringer og viden til brug for arbejdet i regionsrådet.

  Der foreslås derfor følgende retningslinjer for studiebesøg og studieture:

  • Studiebesøg er 1-2 dages varighed og er målrettet et udvalg.
  • Studieture er på 3-7 dage og udbydes til hele regionsrådet.
  • Forud for studiebesøg og studieture til udlandet forelægges program og budget for turen til godkendelse i regionsrådet. Undtaget herfra er dog besøg som led i det løbende grænseoverskridende samarbejde med Slesvig-Holsten.
  • Ved planlægningen af en studietur undersøges det, om det er muligt at arrangere en tur, der har fokus på flere udvalgsområder.
  • Studieture gennemføres så vidt muligt inden 2. halvår af 2016, så de kan være med til at danne grundlag for regionsrådets og udvalgenes arbejde i denne valgperiode.
  • Der afrapporteres til regionsrådet efter gennemførelsen af hver studietur og studiebesøg.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At retningslinjerne for studieture for valgperioden 2014-2017 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-08-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-08-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling. Kristina Jørgensen deltog som stedfortræder. Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Hans Winther deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 14/17860
  27. Ændring af mødedato i 2015
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det foreslås, at det planlagte regionsrådsmøde mandag den 18. maj 2015 ændres til tirsdag den 26. maj 2015.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På regionsrådsmødet den 23. juni 2014 blev regionsrådets mødekalender for 2015 vedtaget.

  På mødet blev den foreslåede mødedato i maj ændret fra den 26. maj til den 18. maj.

  Det har efterfølgende vist sig, at den ændrede dato medfører sammenfald med mødedato for byrådet i Fredericia Kommune.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At mødedatoen for regionsrådets møde i maj måned 2015 ændres fra mandag den 18. maj til tirsdag den 26. maj.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-08-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling. Kristina Jørgensen deltog som stedfortræder. Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Hans Winther deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 14/29759
  28. Forslag fra regionsrådsmedlemmerne Peter Kofod Poulsen og Marianne Mørk Mathiesen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Nedenstående forslag er indkommet fra regionsrådsmedlemmerne Peter Kofod Poulsen og Marianne Mørk Mathiesen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådsmedlemmerne Peter Kofod Poulsen og Marianne Mørk Mathiesen har anmodet om, at få følgende sag på regionsrådets dagsorden jf. den kommunale styrelseslov § 11.

  Peter Kofod Poulsen og Marianne Mørk Mathiesen foreslår, at fremtidige budgetmøder og øvrige halvdagsseminarer afholdes internt i regionshuset.

  I 2014 er flere af regionens halvdagsmøder afholdt eksternt på bla. Munkebjerg Hotel og Hotel Kolding Fjord. Der er intet formål med at flytte møderne 15 kilometer væk fra regionshuset, da eksterne halvdagsmøder nemt og uproblematisk kan afholdes i regionshuset, hvor der forefindes gode mødefaciliteter. Politikere bør begrænse regionens udgifter og behandle skatteborgernes penge med respekt.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-08-2014
   

  Regionsrådet stemte om forslaget. For forslaget stemte 4 (Liberal Alliance, Peter Kofoed Poulsen, Susanne Eilersen og Kristina Jørgensen), mens 31 stemte imod (Venstre, Socialdemokraterne og  Konservative Folkeparti). 6 undlod at stemme (Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Thies Mathiasen og Niels Erik Søndergaard). Forslaget var hermed ikke vedtaget.

  Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling. Kristina Jørgensen deltog som stedfortræder. Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Hans Winther deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 13/34984
  29. Indstilling af medlem og stedfortræder til Regionernes Lønnings- og takstnævn
  fold dette punkt ind Resume
   

  Indstilling af medlem og stedfortræder til Regionernes Lønnings- og takstnævn.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 3 i bekendtgørelse om Regionernes Lønnings- og takstnævn skal regionsrådet indstille 1 medlem og 1 stedfortræder for denne til bestyrelsen.

  Vedkommende skal være medlem af regionsrådet, og beskikkes efter indstillingen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet indstiller 1 medlem og 1 stedfortræder for denne til bestyrelsen for Regionernes Lønnings- og takstnævn.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-08-2014
   

  Bo Libergren blev indstillet som medlem med Thyge Nielsen som suppleant.

  Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling. Kristina Jørgensen deltog som stedfortræder. Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Hans Winther deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 14/23453
  30. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Byg til Vækst
  fold dette punkt ind Resume
   

  Udpegning af medlem til bestyrelsen for Byg til Vækst.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Byg til Vækst er en forening med de fynske kommuner som medlemmer. Foreningen har til formål at skabe et forum for samarbejde mellem medlemmerne og andre private og offentlige aktører, hvor parterne i fællesskab arbejder for at sikre nyttiggørelse af større fynske anlægsarbejder i et jobskabelses- og vækstperspektiv.

  Hovedmålene er:

  • At sikre beskæftigelse til den fynske arbejdskraftsreserve.
  • At udvikle den bestående fynske arbejdsstyrke.
  • At opkvalificere fynske virksomheder til at deltage i anlægsarbejderne.
  • At etablere et netværk, der skal sikre samarbejdet med Byg til Væksts og medlemmernes væsentlige interessenter.

  I henhold til vedtægterne er regionsrådet blevet tilbudt en plads i bestyrelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger et medlem til bestyrelsen for Byg til Vækst.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-08-2014
   

  Stephanie Lose blev udpeget som medlem til bestyrelsen.

  Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling. Kristina Jørgensen deltog som stedfortræder. Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Hans Winther deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 14/7825
  31. Ambulanceudbud
  fold dette punkt ind Resume
   

  Ambulancetjenesten, præhospitale støtteenheder og liggende sygetransport har været i udbud, og resultatet ligger nu til endelig godkendelse i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På møde den 16. december 2013 vedtog regionsrådet strategioplæg for udbud af ambulancetjenesten. En af de vigtigste ændringer i forhold til det nuværende er, at ambulancekørslen i Region Syddanmark fik en geografisk opdeling svarende til de fire sygehusenheders optageområde. En anden vigtig ændring er, at den tekniske disponering på AMK-vagtcentral hjemtages.

  Regionsrådet havde med strategioplægget et ønske om, at skærpe konkurrencen på området. Denne målsætning må vurderes opfyldt, idet der i alle delområder har været mere end ét bud.

  Regionen har modtaget tre tilbud fra henholdsvis Responce A/S (i konsortium med Life Care One A/S), der har budt på et område, samt fra Falck Danmark A/S og BIOS Ambulance Services Danmark A/S, der har budt på alle fire områder.

  Konditionsvurdering af tilbud
  Der er lavet en egnethedsvurdering, hvor tilbudsgivernes økonomiske og finansielle kapacitet, samt deres tekniske og faglige kapacitet er blevet vurderet ud fra mindstekrav samt krav til dokumentation. Ligeledes har alle tilbudsgivere skulle fremsende minimum én attest om tilfredsstillende udført arbejde fra en nuværende eller tidligere kunde. Alle tre tilbudsgivere er vurderet egnede.

  Efterfølgende er det blevet vurderet, om tilbuddene er konditionsmæssige. Alle tilbuddene på de fire delaftaler opfylder de fastsatte dokumentations- og mindstekrav i udbuddet.

  Tilbudsvurdering
  Tilbudsvurderingen på de egnede og konditionsmæssige tilbud er foretaget ud fra det af regionsrådet besluttede tildelingskriterium; det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra en vurdering af følgende underkriterier: Økonomi, kvalitet og driftsikkerhed. Vægtet med henholdsvis 50 % (økonomi), 25 % (kvalitet) og 25 % (leveringssikkerhed).

  Det har været nedsat en gruppe bestående af lægefaglige præhospitale kompetencer, ambulancedrifts kompetencer, administrative kontraktlige kompetencer samt udbudsfaglige kompetencer, der har vurderet tilbuddene. Endvidere har gruppen benyttet interne juridiske kompetencer og ekstern rådgivning ved Kammeradvokaten.

  I evalueringsnotatet er det muligt at se vurderingen af de enkelte tilbud i forhold til egnethed, konditionsmæssighed og konkurrenceparametrene, samt tildelingen af kontrakter. Der er et særskilt bilag med den samlede pointvurdering samt et bilag med en økonomioversigt pr. delaftale. 

  Tildeling
  Tilbudsvurderingen i forhold til tildelingskriteriet viser, at tilbuddet fra Responce A/S er det økonomisk mest fordelagtige tilbud på Trekantområdet. For de øvrige tre områder (Fyn, Sydvestjylland og Sønderjylland) viser tilbudsvurderingen, at BIOS Ambulance Services Danmark A/S har afgivet de økonomisk mest fordelagtige tilbud.

  Den gennemsnitlige årlige værdi af de fire nye kontrakter er ca. 490 mio. kr. Den for­vent­ede besparelse de første fem år af kontraktperioden er på ca. 52 mio. kr. årlig, mens den forventede besparelse de sidste fem år er ca. 79 mio. kr. årlig i forhold til de nuværende kontrakter.

  Baggrunden for den øgede besparelse efter de første fem år i kontraktperioden skyldes bl.a., at etableringsomkostninger er blevet afskrevet i de første fem år i kontraktperioden. Her tænkes bl.a. på etablering af baser, ansættelse af nøglepersoner allerede ved implementeringsperiodens start, og ansættelse af øvrige medarbejdere før kontraktstart i forbindelse med uddannelse mm.

  Variable udgifter
  For at sikre, at leverandørerne ikke påføres omkostninger ved regional disponering af ambulancer, har regionen påtaget sig flere variable udgifter end i dag. Disse udgifter er medtaget i den tidligere nævnte forventede besparelse.

  Alle de variable udgifter er affødt af disponering på AMK-vagtcentral (Akut Medicinsk Koordination) (f.eks. kompensation ved afbrudt pause, overtid, ekstra kilometer mv.).

  Endvidere vil der, uanset valg af leverandør, være engangsinvesteringer i forhold til opstart af de nye kontrakter, der vil skulle håndteres. Dette skyldes regionens mindstekrav om nye ambulancer ved opstart. Her tænkes på flytning af regionens kommunikationsudstyr fra de gamle til de nye ambulancer samt installering af præhospital patientjournal. Eventuelle investeringer vil blive forelagt regionsrådet i 2015.

  Hjemtagelse af den tekniske disponering og de organisatoriske konsekvenser heraf har indflydelse på AMK-vagtcentralens kommende budget. Ud over de ca. 8,5 mio. kr., der er afsat i det nuværende budget for aftalen med Falck, vil der skulle tilføres ca. 3 mio. kr. yderligere hertil. Den hidtidige lave pris på teknisk disponering skal ses i sammenhæng med sidste udbud, hvor Falck bød på alle kontrakter. I den sammenhæng var det vigtig for Falck at få kontrakten på den tekniske disponering, hvorfor de gav en gunstig pris på denne.

  Udgiften på de 3 mio. kr. er medtaget i den tidligere nævnte forventede besparelse. Forslag til AMK-vagtcentralens økonomi vil blive præsenteret regionsrådet på møde primo 2015.

  Optioner
  For at give regionen mulighed for at ændre på det nuværende præhospitale setup, f.eks. ønske om at ændre serviceniveauet, er der i udbudsmaterialet oplistet forskellige tilvalgsmuligheder, der skulle prissættes af tilbudsgiver. Bl.a. tilkøb af ekstra beredskab, tilkøb af akutbil mm. Specielt i forhold til Ærø opstillede regionen et konkurrencekrav om etablering af yderligere beredskab på en omkostningseffektiv måde.

  Regionen har fra ingen af de to tilbudsgivere på delaftale Fyn modtaget forslag til en løsning, der kan bruges ved akutte samtidige kørsler.

  Kontrakten giver mulighed for eventuelt, at tilkøbe et ekstra lavaktivitets-døgnberedskab på Fyn, der kan placeres på Ærø. Grundet den meget begrænsede aktivitet kan andre løsninger end faste beredskaber overvejes. Forslag til løsning af yderligere beredskab på Ærø vil blive præsenteret for regionsrådet i 2015.

  Ligestillingsprincip
  Det følger af det udbudsretlige ligebehandlingsprincip, at samtlige tilbudsgivere skal underrettes om tildelingsbeslutningen samtidig. Det betyder, at den der vinder kontrakten, ikke må få besked om, at han har fået tildelt kontrakten før de øvrige bydende. Ej heller må der gives besked til en ”tabende” tilbudsgiver forud for tidspunktet, hvor de øvrige tilbudsgivere gøres bekendte med resultatet

  Der vil derfor straks efter beslutning i regionsrådet blive udsendt breve til de tre tilbudsgivere med information om tildeling af kontrakter.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At kontrakterne på ambulancetjeneste, præhospitale støtteenheder og liggende sygetransport tildeles således:

  • Trekantsområdet tildeles konsortiet Responce A/S og Life Care One A/S.
  • Områderne Fyn, Sydvestjylland og Sønderjylland tildeles Bios Ambulance Services Danmark A/S.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at underskrive kontrakterne for ambulancetjeneste, præhospitale støtteenheder samt liggende patienttransport i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-08-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 13-08-2014
   

  Fraværende: Poul Sækmose, Meho Selman.

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 25-08-2014
   

  Indstillingen tiltrådt. Vibeke Syppli Enrum undlod at stemme.

  Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling. Kristina Jørgensen deltog som stedfortræder. Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Hans Winther deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr.  
  32. LUKKET: Nødbehandlerbil
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  33. LUKKET: Virksomhedsoverdragelse
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

   


  Siden er sidst opdateret 29-08-2014
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring