Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionsrådet - Referat - 23. juni 2014

Mødedato
23-06-2014 kl. 15:00 - 18:00
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Carl Holst, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Thies Mathiasen, O
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Bente Gertz, A
 • Poul Andersen, A
 • Pierre Topaz, A
 • William Jensen, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Meho Selman, A
 • Peter Christensen, A
 • Andrea Terp, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Lasse Krull, C
 • John Lohff, C
 • Poul Sækmose, C
 • Karsten Hønge, F
 • Ida Damborg, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Susanne Eilersen, O
 • Holger Gorm Petersen, O
 • Peter Kofod Poulsen, O
 • Stephanie Lose, V
 • Bo Libergren, V
 • Preben Jensen, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Sonny Berthold, V
 • Carsten Abild, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Tage Petersen, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Peder Hvejsel, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Herdis Hanghøi, V
 • Jens Møller, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Mikkel Andersen, Ø

 • Afbud
   
 • Karsten Uno Petersen, A - Vibeke Hejnfelt stedfortræder
 • Ida Damborg, F

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. 1. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2014
  2. Budgettilpasning på sundhedsområdet
  3. Første budgettilpasning øvrige områder
  4. Redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2013
  5. Praksisplan for almen praksis
  6. Samarbejde mellem lægevagten og sygehusenes akutfunktioner - finansiering
  7. Medicoteknisk apparatur til OUH afledt af Sjællandsaftalen
  8. Etablering af parkeringspladser og garderober i Fase 2 på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
  9. Etablering af vare- og affaldsgård på Vejle Sygehus
  10. Installation af MR-scanner og forberedelse af MR Center Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
  11. Dimensionering af Nyt OUH
  12. Generalplanen Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg - renovering af kontorlokaler
  13. 9. rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus for 1. kvartal 2014
  14. Rapportering nr. 14 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  15. Rapportering nr. 14 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  16. Rapportering nr. 14 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding
  17. Sundhedsforskning, Region Syddanmarks Ph.d.-pulje og postdoc.-pulje
  18. Plan for ibrugtagning af centrale systemer i Region Syddanmarks sundheds it-platform
  19. Etablering af øget netværkssikkerhed
  20. Sygedagpengereformen - godkendelse af samarbejdsaftale med kommunerne
  21. Organisering og drift af børne- og ungdomspsykiatrien
  22. Udrednings- og behandlingsretten - afregning for hurtig opstart
  23. Udmøntning af puljebevilling til nedbringelse af tvang
  24. Center for Misbrug og Socialpsykiatri - ombygning af Syrenparken
  25. Godkendelse af vedtægter for afdelinger under Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi
  26. Godkendelse af partnerskabsaftale for Integrated Care projektet
  27. Partnerskabsaftale mellem Region Syddanmark og Headspace Danmark
  28. Udarbejdelse af den regionale vækst- og udviklingsstrategi - udfordringsbilledet
  29. Dybbøl 2014 - Udmøntning af pulje afsat ved budgetforlig 2014
  30. Udmøntning af Budget 2014: Vækstpakken under den Regionale Udviklingsplan
  31. Høring af Sydtrafiks forslag til Trafikplan 2014-2018
  32. Kulturpuljen - Ansøgning om tilskud til H.C. Andersen Festival Odense 2014
  33. Forslag til tillæg nr. 2 til "Råstofplan 2012" - Råstofgraveområde ved Ålsbo i Assens Kommune
  34. Orientering om ansættelser og afskedigelser af direktører, sygehusledelser og centerledere
  35. Godkendelse af regionsrådets mødekalender 2015
  36. Udpegning af medlemmer og suppleanter til INTERREG 4A-Udvalget
  37. Indstilling af personlige suppleanter til bestyrelsen for Amgros I/S
  38. LUKKET PKT.: Ledige ejendomme og arealer


  Sagsnr. 14/20569
  1. 1. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2014
  fold dette punkt ind Resume
   

  Hermed forelægges 1. Økonomi- og aktivitetsrapportering med forventninger til årsresultat 2014, opgjort på baggrund af årets første kvartal for henholdsvis: Sundhed, Social- og specialundervisning, Regional Udvikling samt Fælles formål. 

  Overordnet forventes fortsat balance og aftaleoverholdelse.

  Der afgives samtidig en opfølgning på mål. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Årets 1. økonomi- og aktivitetsrapportering forelægges, hvori der redegøres for forventninger og udvikling i forhold til aktivitet, økonomi og kvalitet mv.

  Se bilag for yderligere redegørelse for alle områderne, samt opfølgning på mål mv.

  Sundhed

  Aktivitet:

  Samlet set må det forventes, at der er en ikke ubetydelig risiko for, at rammen til meraktivitet er overskredet ved årets afslutning. Dette skyldes stor vækst i særligt den ambulante aktivitet, samt afregning til særlig dyr medicin og materialer.

  Psykiatri: 2014 forventes på nuværende tidspunkt at blive lavere end baseline.

  Økonomi:

  Samlet forventes balance i forhold til budgettet for 2014 samt aftaleoverholdelse.

  Prognoserne for 2014 viser en vækst i økonomi og aktivitet, der ligger udover det forventede niveau for 2014. Væksten kan håndteres uden budgetoverskridelser for 2014, men vil reducerer mulighederne for konsolidering af driften i 2014, og sætter samtidig takststyringsmodellen i Region Syddanmark under massivt pres.

  For de somatiske sygehuse forventes en samlet overskridelse på 10 mio. kr., der primært kan henføres til en forventet overskridelse på Sygehus Sønderjylland. Sygehuset har derfor iværksat en strammere opfølgning på eksisterende handleplanerne, samt iværksætter supplerende handleplaner for 2014.

  På fællesområdet forventes et samlet merforbrug på ca. 30 mio. kr.

  Under fællesområdet er indregnet nedbringelse af leasingforpligtigelse for 2014. Som led i den fortsatte konsolidering kan en del af apparaturanskaffelserne i 2014 finansieres via genbevilget mindreforbrug på medicotekniske anlægsrammer mv.

  Prognoserne for fremmede sygehuse og meraktivitetsafregning betyder, at beløbet til indfrielsen af leasingforpligtigelsen i 2014 reduceres markant, og at der i driften for 2015 og frem skal tages højde for ydelsesbetalinger vedrørende medicotekniske anskaffelser mv. bevilget i 2014. Som en afledt konsekvens er mulighederne for at videreføre leasingstrategien i 2015 markant forringet.

   

  Psykiatri: Med en forudsætning om at overførslerne ud af 2014 fastholdes på niveau med overførslerne ind i 2014, styrer psykiatriområdet som helhed efter sin andel af udgiftsloftet samt budgetoverholdelse. 

  Social- og specialundervisning

  Aktivitet:

  Ved denne første rapportering forventes en underbelægning på 2 procentpoint.

  Økonomi:

  Der er budgetteret med et akkumuleret overskud for 2014 på 6,7 mio. kr.

  Ved denne økonomiopfølgning er det forventede samlede akkumulerede overskud på 0,8 mio. kr., hvilket er 5,9 mio. kr. mindre end det budgetterede.

  Kvalitet:

  Med virkning fra 1. januar 2014 flyttede tilsynet, herunder magtanvendelse, med de regionale sociale centre til den nye tilsynsenhed under Faaborg-Midtfyn Kommune. Opgaveflytningen sker som konsekvens af den lovændring, som er gennemført i 2013.

  Tal vedr. tilsyn og magtanvendelse fremgår af bilag.

  Regional Udvikling

  Aktivitet:

  Redegørelse for udvalgte aktiviteter fremgår af notat for henholdsvis:

  Erhvervsudvikling, Den Regionale Udviklingsplan (RUP), Kultur, Uddannelse, Miljø og jordforurening, Kollektiv trafik, samt diverse aktiviteter og initiativer. 

  Økonomi:

  Årets forbrug forventes at ligge inden for det oprindelige budget for 2014.

  På baggrund af forbruget i årets første fire måneder forventes fortsat aftaleoverholdelse.

  Fælles formål

  Området omfatter dels stabe og politiske organisation, samt tjenestemandspension.

  For området forventes fortsat balance.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2014
   

  Til orientering.

  Karsten Uno Petersen, Pia Tørving, Karsten Hønge og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-06-2014
   

  Til orientering.

  Karsten Uno Petersen og Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/21452
  2. Budgettilpasning på sundhedsområdet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Budgettilpasningen omfatter budgettilpasning på sundhedsområdet.

  Budgettilpasningen på sundhedsområdet omfatter permanentgørelse af økonomi til videreførelse af aktivitetsniveauet for 2013 i 2014 og frem, reduktion af Sygehus Sønderjyllands driftsbudget i forbindelse med lukning af Haderslev Sygehus, samt en række andre budgetneutrale omflytninger mellem bevillingsområderne på sundhedsområdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forlængelse af den 1. økonomi- og aktivitetsrapportering for 2014, jævnfør et andet punkt på dagsordenen, foreslås en række bevillingsændringer bragt på plads indenfor den samlede økonomi på sundhedsområdet. Konsekvenserne heraf er indregnet i prognosen for 1. økonomi- og aktivitetsrapportering.

  De somatiske sygehuse bliver i denne budgettilpasning tilført 26,076 mio. kr. på baggrund af den endelige aktivitetsopgørelse for 2013. Bevillingen ligger udover de 252,208 mio. kr., som sygehusene fik tilført på regionsrådsmødet den 28. april 2014. Det psykiatriske sygehus bliver fratrukket 10,979 mio. kr. til videreførelse af aktivitetsniveauet fra 2013 til 2014 og frem.

  Derudover foreslås bl.a. en udmøntning af de økonomiske konsekvenser ved lukning af Haderslev Sygehus, en bevilling til psykiatriske inventaranskaffelser vedrørende anlægsprojekter i Aabenraa og Esbjerg, samt budgetneutrale omflytninger af en række rådighedsbeløb.

  Budgettilpasningen omfatter desuden følgende reguleringer, som er nærmere beskrevet i sagens bilag:

  • Telemedicinsk VKA-behandling (dosering af blodfortyndende medicin)
  • Praksiskonsulenter til psykiatrien
  • Omplacering af uddannelsesbudgetter til lægelig videreuddannelse
  • Finansiering af fællesforvaltning af CIS (intensiv-system)
  • Udmøntning af midler til forskning i højt specialiseret behandling
  • Styrkelse af klinisk farmaci
  • Patienter med udstedt farlighedsdekret i retspsykiatrien
  • Kompetencemidler til projekter i forbindelse med ”Hjælp til forandring”
  • Rekruttering og kvalitet, Psykiatrien
  • Budget til elever, Psykiatrien
  • Lys i Psykiatrien
  • Etableringsudgifter vedr. lokalpsykiatri
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At de somatiske sygehuse med en bevilling på 26,076 mio. kr. får bevillingsmæssig dækning til videreførelse af 2013-aktiviteten i 2014 og frem, finansieret af meraktivitetspuljen.

  At det psykiatriske sygehus med en budgetreduktion på 10,979 mio. kr. får reduceret driftsbudgettet svarende til videreførelse af 2013-aktiviteten i 2014 og frem. Bevillingen tilgår psykiatriens ramme til meraktivitet.

  At øvrige budgetneutrale bevillingsændringer, som er beskrevet i sagens bilag, godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling på -6,923 mio. kr. (indeks 133,1) til de i sagen anførte projekter.

  At der på Sundhed foretages en række budgetneutrale omflytninger af afsatte rådighedsbeløb på samme projekter.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet. Vibeke Syppli Enrum stemte imod indstillingen.

  Karsten Uno Petersen, Pia Tørving, Karsten Hønge og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-06-2014
   

  Indstillingen tiltrådt. Enhedslisten stemte imod.

  Karsten Uno Petersen og Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 08/13279
  3. Første budgettilpasning øvrige områder
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sagen vedrører budgetneutral meddelelse af udgifts- og indtægtsbevilling, bl.a. til sekretariat vedr. ELENA-projektet om energiinvesteringer i den offentlige bygningsmasse i Syddanmark for i alt 570 mio. over de næste tre år, og anlægsbevilling til to projekter, finansieret af allerede afsatte anlægsmidler. Det drejer sig dels om nyt CMS-system (regionens digitale platform til hjemmesider, intranet mv.), og dels om KAI, der vedrører kortlægning og konsolidering af regionens it-infrastruktur.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark er Lead Partner på et projekt om energiinvesteringer i den offentlige bygningsmasse for 590 mio. kr. over de kommende 3 år, perioden fra 2014 til 2016. Projektet er et samarbejde mellem de 14 kommuner og Region Syddanmark som virksomhed.

  Projektet har gennem den Europæiske Investeringsbank ELENA-ordning (European Local Energy Assistance Facility) opnået støtte på ca. 24 mio.kr. til forberedende teknisk bistand til energiinvesteringerne. I 2014 modtager Regionen Syddanmark 9,6 mio. kr., der skal derfor søges om udgifts-/indtægtsbudget på 9,6 mio. kr., der netto giver nul.

  Endvidere skal der meddeles en indtægt/udgiftsbudget på 3 mio.kr., der netto giver nul til dækning kursusvirksomhed for HR, samt en indtægt/udgiftsbudget på 4,4 mio. kr., der netto giver nul til It drift.

  Der skal tilføres 0,6 mio. kr. til Syddansk Sundhedsinnovation fra Regional Udvikling i forbindelse med udvikling af erhvervssamarbejdet inden for velfærdsinnovation fra 2014 og frem. De afledte konsekvenser indarbejdes ligeledes på Regional Udvikling.

  Endvidere skal der tilføres 0,5 mio. kr. i 2014 vedr. forvaltningsmyndigheden for Interreg 4A under Fælles formål og administration, herunder skal de afledte konsekvenser indarbejdes for Regional Udvikling.

  I forbindelse med regionsrådsmødet i december 2013 blev der lavet genforsikringer på tjenestemænd på 1,5 mio. kr. for Regional Udvikling. De afledte konsekvenser for Fælles formål og administration samt Regional Udviklings bidrag til Fælles formål og administration indarbejdes fra 2014 og frem. 

  På grund af forlængelses af anlægsprojektet nyt CMS (regionens digitale platform til hjemmesider, intranet mv.), skal der meddeles et tillæg til rådighedsbeløb samt anlægsbevilling, jf. nedenstående tabel. Det bemærkes, at i forbindelse med budgetoverholdelse for budgetlægning 2014 blev det allerede meddelte rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. nulstillet. Samlet forventes projektet at koste 2,9 mio. kr.

  Tabel 1: Tillæg til rådighedsbeløb samt anlægsbevilling til Nyt CMS

  (1.000 kr.)

  Rådighedsbeløb (indeks 113,1)

  Indeks (133,1)

   

  2015

  2016

  Anlægsbevilling

  Nyt CMS

  1.481

  500

  1.981

  Investeringsramme 2015-2016

  -1.481

  -500

   

   

  0

  0

   

   

  Regionsrådet besluttede i 2011 at konkurrenceudsætte en række områder, herunder en del af it-driftsområdet. Konkurrenceudsættelsen af it-driftsområdet fik betegnelsen datacenterkonsolidering, og endte med at regionen undlod at indgå kontrakt med en ekstern leverandør. I stedet for er der arbejdet videre med at sikre den nødvendig dokumentation og viden om regionens it-platform.

  Der er nu udarbejdet et anlægsprojekt, som skal sikre at få fuld dokumentation af infrastrukturen, indeholdende applikationer og den underliggende serverplatform, samt konsolidering og optimering af serverplatformen i regionens 2 datacentre.

  I 2013 blev udgifterne til projektet afholdt af Regional It drift, de resterende 9,1 mio., som projektet anslås at koste, forslås derfor afsat som et rådighedsbeløb finansieret af nedenstående rammer, samt der skal gives et tillæg til anlægsbevilling på 0,133 mio. kr.

  Tabel 2: Rådighedsbeløb samt anlægsbevilling til KAI

  (1.000 kr.)

  Rådighedsbeløb (indeks 133,1)

  Indeks 133,1

   

  2014

  2015

  Anlægsbevilling

  KAI

  8.967

  133

  9.100

  Udvikling af HR-portalen

  -266

   

  -266

  Videre udvikling af nøgletal

  -533

   

  -533

  E-læring

  -1.598

   

  -1.598

  Pulje til investeringer (It)

  -4.749

   

  -4.749

  Regionshuset – renovering af it

  -20

   

  -20

  Investeringsramme 2014-2015

  -1.801

  -133

  -1.801 

  I alt

  0

  0

  133 

   

   

   

   

   

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der afsættes et udgifts/indtægtsbudget på 16,6 mio. kr. i 2014, som netto giver nul.

  At Regional Udviklings bidrag til fælles formål og administration i 2014 nedreguleres med 0,4 mio. kr., og fra 2015 og frem 1,5 mio. kr.

  At der meddeles et tillægsbevilling til rådighedsbeløb samt anlægsbevilling, jf. tabel 1 til nyt CMS, som finansieres af de allerede afsatte rådighedsbeløb på investeringsrammen.

  At der afsættes og frigives et rådighedsbeløb på i alt 9,1 mio.kr. (indeks 133,1) til kortlægning og konsolidering af applikationer og infrastruktur (KAI) med tilsvarende anlægsbevilling, jf. tabel 2.

  At finansiering af KAI-projeket håndteres via allerede afsatte rådighedsbeløb og anlægsbevillinger, samt et tillæg til anlægsbevilling på 0,133 mio. kr., jf. tabel 2.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen, Pia Tørving, Karsten Hønge og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-06-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Karsten Uno Petersen og Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 14/21307
  4. Redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2013
  fold dette punkt ind Resume
   

  Siden 1. januar 2007 har kommunerne været medfinansierende på sundhedsområdet. I den forbindelse skal der årligt følges op på den registrering af aktiviteten, der ligger til grund for beregningen af kommunernes andel af sundhedsudgifterne.

  Vedlagte redegørelse beskriver administrationen af indberetningerne af aktiviteten og kontrolforanstaltninger i forhold til at sikre korrekte registreringer.

  Redegørelsen forelægges med henblik på afgivelse til revisionen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I henhold til Cirkulære nr. 9639 af 18. december 2012 om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2013 til regionernes sygehusvæsen m.v. og Cirkulære nr. 102 af 6. december 2011 om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet, skal regionsrådet senest 1. september 2014 afgive en revisionspåtegnet redegørelse for aktiviteten på sundhedsområdet til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og til kommunalbestyrelserne i regionen.

  Administrationen har udarbejdet en redegørelse i relation til det statslige, aktivitetsbestemte tilskud i 2013. Redegørelsen indeholder blandt andet en beskrivelse af:

  • aktiviteten i relation til tilskuddet
  • kontrolforanstaltninger i forhold til sygehusenes indberetninger til Landspatientregistret og e-Sundhed
  • opfølgning på den kommunale medfinansiering og finansiering.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Forretningsudvalget indstiller til regionsrådet:

  At redegørelsen afgives til revisionen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Karsten Uno Petersen, Pia Tørving, Karsten Hønge og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-06-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Karsten Uno Petersen og Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/6764
  5. Praksisplan for almen praksis
  fold dette punkt ind Resume
   

  Praksisplanen for almenlægeområdet til ikrafttræden 1. maj 2014 blev vedtaget på møde i praksisplanudvalget den 1. april 2014. Planen forelægges regionsrådet til orientering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Jf. ændring af sundhedsloven vedtaget i Folketinget den 27. juni 2013, skal der 1. maj 2014 foreligge en ny praksisplan i regionen udarbejdet af praksisplanudvalget.

  Idet praksisplanen skal sikre sundhedsaftalens gennemførelse, må denne plan nødvendigvis blive en foreløbig plan, idet sundhedsaftalen først forventes vedtaget ultimo 2014. På den baggrund besluttede praksisplanudvalget på første møde den 4. februar 2014 at revidere udkastet til praksisplanen fra maj 2013 i forhold til kapacitet og den faktuelle del og sende denne i høring snarest muligt. Praksisplanen fra maj 2013 blev ikke sendt i høring i 2013 grundet den truende lægekonflikt.

  Høring
  Udkastet til praksisplan for almen praksis, revideret i henhold til beslutningen på praksisplanudvalgsmødet, har nu været i høring blandt kommuner og alment praktiserende læger i Region Syddanmark. Høringsudkastet har endvidere været omkring Sundhedsstyrelsen til rådgivning.

  Der indkom høringssvar fra i alt 20 kommuner og 2 lægepraksis, samt fra PLO (Praktiserende Lægers Organisation) Syddanmark.

  Fælles for en del af de kommunale svar er, at der er tilkendegivelser om øget fokus på:

  • Tilgængelighed.
  • Medicinhåndtering.
  • Løsning på problematikken om sygebesøg til patienter på ophold længere væk end 15 km fra lægens praksis.

  Fælles for en del af svarene fra PLO er fokus på:

  • Kapacitet – skal matche antal opgaver, kronikere mv.
  • Løsning på problematikken om sygebesøg til patienter på ophold længere væk end 15 km. fra lægens praksis.

  Kommunernes og PLO’s kommentarer vedrørende kapacitet og lægedækning er indarbejdet i foreliggende praksisplan vedtaget af praksisplanudvalget 1. april 2014. Endvidere er praksisplanen korrigeret i forhold til den faktuelle udvikling (primært kapitel 4) og de ændrede rammebetingelser i medfør af lovændringerne beskrevet.

  I høringssvarene er der indkommet mange tilkendegivelser om temaer, der ønskes behandlet i praksisplanen. Disse tilkendegivelser vil indgå i revisionen af den midlertidige praksisplan.

  Revision af praksisplanen
  Revisionen af praksisplan for almen praksis pågår og forventes afsluttet primo 2015.

  Praksisplanen for almen praksis bliver et centralt arbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommune og almen praksis, der beskriver, hvilke opgaver almen praksis skal varetage, samt hvilke snitflader der er til det øvrige sundhedsvæsen.

  Et af hovedformålene er at styrke almen praksis’ samarbejde med kommunen og andre aktører omkring patientforløb, herunder sikring af sundhedsaftalens gennemførelse på praksisområdet. Dette nødvendiggør, at sundhedsaftalen og praksisplanen i regionen afspejler samme elementer. Derfor udarbejdes praksisplanen i to tempi: indeværende midlertidige praksisplan og efterfølgende den praksisplan, som er revideret i forhold til sundhedsaftalen.

  Praksisplanen kan ses på følgende link http://www.regionsyddanmark.dk/wm249987

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 29-04-2014
   

  Fraværende: Preben Friis-Hauge, Thies Mathiasen.

  Til orientering.

  Den midlertidige praksisplan blev omdelt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2014
   

  Til orientering.

  Karsten Uno Petersen, Pia Tørving, Karsten Hønge og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-06-2014
   

  Til orientering.

  Karsten Uno Petersen og Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 14/12206
  6. Samarbejde mellem lægevagten og sygehusenes akutfunktioner - finansiering
  fold dette punkt ind Resume
   

  Brobyggerordningen, som har til formål at fremme samarbejdet mellem lægevagten og sygehusenes akutfunktioner, foreslås permanentgjort og udbredt. De årlige udgifter vurderes at være på 2,9 mio. kr. Ordningen foreslås finansieret med midler til patientnære initiativer afsat i ”Aftale om Regionernes Økonomi for 2014”.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Brobyggerordningen mellem FAM på OUH og lægevagten er et projekt, der har til formål at etablere et udvidet integreret samarbejde med henblik på at forbedre patientoplevelsen i begge regi samt at sikre, at patienter kan skifte spor mellem FAM og lægevagten uden at opleve at blive behandlet af to forskellige systemer.

  Ordningen foreslås nu permanentgjort og udbredt til de øvrige skadestuer i regionen.

  På baggrund af erfaringerne fra OUH er udgifterne til brobyggerordningen beregnet til at være ca. 19 kr. pr. patient i lægevagten, svarende til samlet 3,2 mio. kr. På baggrund af patienttallet i de enkelte lægevagter 2013 opnås følgende fordeling.

  Skadestue

  Patienter i lægevagten 2013/beløb

  Odense Universitetshospital (OUH),

  Odense

  59.000 patienter ≈ 1.125.000 kr.

  Odense Universitetshospital (OUH), Svendborg

  8500 patienter ≈ 162.000 kr.

  Sydvestjysk Sygehus (SVS),

  Esbjerg

  30.500 patienter ≈ 582.000 kr.*

  Sygehus Lillebælt (SLB)

  Kolding:

  27.500 patienter ≈ 524.000 kr.

  Vejle:

  15.500 patienter ≈ 265.000 kr.

  Sygehus Sønderjylland (SHS)

  Aabenraa

  18.500 patienter ≈ 353.000 kr.

  Sønderborg

  10.000 patienter ≈ 190.000 kr.

  I alt

  169.500 patienter ≈ 3.2 mio. kr. *

  * Der skal kompenseres for, at der allerede ydes sekretærassistance fra skadestuen på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg til lægevagten på 300.000 kr.

  Ordningens udbredelse og permanentgørelse foreslås finansieret med midler til patientnære tilbud, der blev afsat i ”Aftale om Regionernes Økonomi for 2014”.

  Med baggrund i aftalen er der i Region Syddanmark øremærket 55 mio. til indsatser indenfor patientrettet forebyggelse og til patienter med behandlingsforløb på tværs af sektorgrænser.

  I udmøntningen af disse midler er der afsat 2,8 mio. kr. til udbredelse og permanentgørelse af brobyggerordningen med henblik på integreret samarbejde mellem lægevagten og sygehusenes akutfunktioner. Ovenstående beregninger summerer udgifterne til 2,9 mio. kr.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At etableringen af brobyggerfunktionen med henblik på integreret samarbejde mellem skadestue og lægevagten på i alt 2,9 mio. kr. på årsbasis, finansieres af midler til patientnære tilbud, som er afsat i ”Aftale om Regionernes Økonomi for 2014”.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 27-05-2014
   

  Indstilling tiltrådt.

  Marianne Mørk Mathiesen, Poul Sækmose og Tage Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Karsten Uno Petersen, Pia Tørving, Karsten Hønge og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-06-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Karsten Uno Petersen og Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 13/40748
  7. Medicoteknisk apparatur til OUH afledt af Sjællandsaftalen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Denne sag vedrører bevilling på 5,869 mio. kr. til medicoteknisk apparatur til understøttelse af den øgede aktivitet på Odense Universitetshospital (OUH) som følge af det udvidede samarbejde med Region Sjælland om højt specialiseret kræftbehandling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I 2010 indgik Region Sjælland og Region Syddanmark en aftale, der betød, at borgere fra Region Sjælland kunne modtage højt specialiseret behandling på OUH (Sjællandsaftalen). På kræftområdet har samarbejdet været velfungerende, hvorfor aftalen i 2014 udvides til også at omfatte hovedhalskræft, øvre mavetarmkræft og kræft i hjernen. Aftalen med Region Sjælland er strategisk vigtig for Region Syddanmark, idet OUH med aftalen bliver landets største center for gynækologisk- og hovedhalskræft, samtidig med at OUH styrkes som højt specialiseret sygehus med et større optageområde.

  En analyse fra OUH af den forventede aktivitet fra Region Sjælland konkluderer, at der er behov for investeringer i medicoteknisk apparatur med henblik på at kunne varetage det øgede antal operationer på OUH indenfor de respektive kræftformer og samtidig kunne bevare det høje serviceniveau for regionens egne borgere. Opgørelsen fra OUH viser et samlet behov for medicoteknisk apparatur inkl. afledte etableringsudgifter på 5,869 mio. kr. fordelt på følgende afdelinger:

  Tabel 1: Apparatur til Sjællandsaftalen fordelt på afdelinger:

  1.000 kr.

  Beløb

  Kirurgisk afd.

  1.459

  Øre-, Næse- og Halskirurgisk + Kæbekirurgisk afd.

  3.359

  Onkologisk afd.

  362

  Neurokirurgisk afd.

  689

  Samlet beløb

  5.869

  De medicotekniske anskaffelser afledt af Sjællandsaftalen anbefales finansieret af de indtægter Region Syddanmark tilvejebringer ved behandling af patienter fra Region Sjælland.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At OUH meddeles en leasingbevilling på 5,869 mio.kr. i 2014 til medicotekniske anskaffelser finansieret af prioriteringspuljen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 20-05-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Karsten Uno Petersen, Pia Tørving, Karsten Hønge og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-06-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Karsten Uno Petersen og Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 12/5387
  8. Etablering af parkeringspladser og garderober i Fase 2 på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume
   

  Første fase af kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa er bygget færdig i 2014. Anden fase skal først stå færdig i 2020.

  I forbindelse med ibrugtagningen af Fase 1 i efteråret 2014 er der behov for ekstra parkeringspladser og garderober. Budgettet til parkeringspladser og garderober er afsat i Fase 2.

  Det foreslås derfor, at der i 2014/2015 frigives 14,5 mio. kr. af budgettet til Fase 2 til etablering af parkeringspladser og garderober på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa. Der er derudover afsat midler i Fase 2-budgettet til etablering af yderligere parkeringspladser og garderober, når Fase 2 skal bygges.   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark har fået tildelt en ramme på 1,264 mia. kr. inkl. energiklasse 2020 (PL-indeks 2009) til at bygge kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa. Sygehus Sønderjylland udvider akutsygehuset i Aabenraa i 2 faser. Fase 1 står færdig i 2014, mens Fase 2 forventes færdig i 2020. I forbindelse med ibrugtagningen af Fase 1 i efteråret 2014 er der behov for at etablere p-pladser og garderobeskabe. Budgettet til etablering af disse funktioner er afsat i Fase 2. Det foreslås derfor, at 14,5 mio. kr. af budgettet i Fase 2 frigives i 2014/2015 med henblik på at etablere en andel af disse funktioner nu.   

  Parkeringspladser
  I forbindelse med ibrugtagningen af Fase 1 er der behov for at etablere 400 p-pladser til at dække det øgede behov til patienter, pårørende og personale. Budgettet til etablering af p-pladser er afsat i Fase 2. Det foreslås, at der i 2014/2015 frigives 11 mio. kr. af det afsatte budget til parkeringspladser i Fase 2 til etablering af 400 p-pladser. Beløbet foreslås fordelt med 2,364 mio. kr. i 2014 og 8,636 mio. kr. i 2015. Der er derudover i Fase 2 afsat midler til etablering af det resterende behov for p-pladser, når Fase 2 skal ibrugtages i 2020.

  Garderober
  I forbindelse med ibrugtagningen af Fase 1 er der behov for at etablere garderober og udvide eksisterende uniformautomat til at dække det øgede behov til det ekstra personale. Budgettet til etablering af garderober er afsat i Fase 2. Det foreslås, at der i 2014 frigives 3,5 mio. kr. til at etablere 335 garderobepladser, indkøb af skabe og udvidelse af uniformsautomat. De 335 garderobepladser, som skal etableres i 2014, etableres i et råhusareal, som er bygget i kælderen under familiehuset i Fase 1. Der er i budgettet for Fase 2 derudover afsat midler til etablering af det resterende behov for garderober, når Fase 2 skal bygges.

  Der er udarbejdet et idéoplæg, som er vedlagt til godkendelse. Den samlede udgift er 14,5 mio. kr., og fordeler sig med 5,864 mio. kr. i 2014 og 8,636 mio. kr. i 2015.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At idéoplæg for parkeringspladser, garderober og uniformsautomat på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa godkendes.

  At der meddeles tillæg til anlægsbevilling til Fase 2 på 14,5 mio. kr. (PL-indeks 108,47) til etablering af p-pladser, garderober og uniformsautomat på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa.

  At der frigives 5,864 mio. kr. i 2014 (PL-indeks 108,47) og 8,636 mio. kr. i 2015 (PL-indeks 108,47) finansieret af det afsatte rådighedsbeløb hertil i Fase 2.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den meddelte anlægsbevilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 15-05-2014
   

  Beslutning:

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Karsten Uno Petersen, Pia Tørving, Karsten Hønge og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-06-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Karsten Uno Petersen og Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/9332
  9. Etablering af vare- og affaldsgård på Vejle Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der ønskes godkendt byggeprogram for etablering af vare- og affaldsgård på Vejle Sygehus, som en del af gennemførelsen af den generalplan, som regionsrådet godkendte den 27. maj 2013.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der ønskes etableret en vare- og affaldsgård på Vejle Sygehus med det formål at samle vareindleveringen til hoveddepotet på Vejle Sygehus og affaldshåndteringen på sygehuset i en fælles gård med tilhørende bygning placeret i sygehusets yderområde.

  Derved trækkes den tunge trafik, der er forbundet med disse vare- og affaldstransporter, væk fra sygehusets centrale områder, med øget sikkerhed for patienter, pårørende og personale til følge. Endvidere ønskes etableret et overdækkende halvtag, så varehåndteringen altid kan foregå i tørvejr.

  I den nye varegård ønskes ligeledes plads til en vaskemaskine for affaldsvogne med henblik på at forbedre arbejdsmiljøet for sygehusets personale og i særdeleshed højne hygiejnen i forbindelse med affaldshåndteringen.

  Licitationen ønskes afholdt i august 2014, således at byggeriet kan være færdigt inden udgangen af 2014.

  Arbejdet udbydes i begrænset licitation uden forudgående prækvalifikation.

  Der er i generalplanen i alt afsat 4,5 mio. kr. til vare- og affaldsgården. I byggeprogrammet skønnes det, at etableringen af vare- og affaldsgården vil koste i alt 4,5 mio. kr., der således kan finansieres inden for generalplanens ramme.  

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At byggeprogrammet for etablering af vare- og affaldsgård godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. (indeks 133,1) til varegården, og at der frigives et tilsvarende rådighedsbeløb af de allerede afsatte midler til generalplanen for Vejle Sygehus.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet indenfor den meddelte bevilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 15-05-2014
   

  Beslutning:

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Karsten Uno Petersen, Pia Tørving, Karsten Hønge og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-06-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Karsten Uno Petersen og Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/3292
  10. Installation af MR-scanner og forberedelse af MR Center Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der forelægges byggeprogram for installation af MR-scanner på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg og forberedes af de omkringliggende lokaler til etablering af nyt MR center.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte den 24. februar 2014 principper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler og bemyndigede sundhedsdirektøren til at foretage den endelige udmøntning af midler til apparatur samt afledte anlægsomkostning under 2 mio. kr. Sydvestjysk Sygehus er efterfølgende blevet tildelt en MR scanner.

  Der foreligger nu byggeprogram for installation af den tildelte scanner, samt forberedelse af areal til etablering af nyt MR center på Sydvestjysk Sygehus. Projektets formål er at sikre en fremtidssikret placering for MR-scannere i bygning 01, kælderen. Placeringen i forlængelse af Nuklearmedicinsk Afdeling er valgt på grund af muligheden for fælles reception med Nuklearmedicinsk Afdeling, samt gode logistiske forhold ved vedligeholdelse og installation af scannere i kælderen.

  Der er opstillet følgende budget:

  Beskrivelse

  kr.

  Håndværkerudgifter inkl. fast inventar

  3.940.000

  Løst inventar, it telefon og andre bygherreleverancer

  160.000

  Uforudseelige udgifter

  400.000

  Samlede udgifter

  4.500.000

  Indeks 133,1

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At byggeprogrammet for nyt MR Center på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg godkendes.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultat indenfor de økonomisk fastsatte rammer.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 20-05-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Karsten Uno Petersen, Pia Tørving, Karsten Hønge og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-06-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Karsten Uno Petersen og Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/15021
  11. Dimensionering af Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der skal udarbejdes et dispositionsforslag for Nyt OUH. Dette vil være af betydning for den konkrete indretning af de kvadratmeter, der kan etableres inden for rammerne af det tilsagn regionen har fået via Kvalitetsfonden.

  For at sikre at projekteringen af nyt OUH sker på det mest muligt opdaterede grundlag, er der foretaget beregninger på grundlag af de nyeste aktivitetstal fra 2013. Det er disse fremskrevne aktivitetstal, der skal ligge til grund for den videre bearbejdning af dispositionsforslaget. De nye fremskrevne aktivitetstal præsenteres nu sammen med et oplæg til strategi for dimensionering af Nyt OUH.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Arbejdet med etablering af et nyt universitetshospital i Odense er nået så vidt, at der er ved at blive udarbejdet et dispositionsforslag for Nyt OUH. Et dispositionsforslag indeholder forslag til den konkrete anvendelse af kvadratmeterne på Nyt OUH, og skal sikre, at bygningerne er indrettet efter behovet for behandlingskapacitet.

  Fremskrivning af aktivitet 
  For at sikre sammenhæng mellem arealer og fremtidig aktivitet har regionen løbende beregnet, hvilken aktivitet Nyt OUH skal kunne rumme ved ibrugtagning i 2020. Det er sket ved at tage udgangspunkt i den kendte aktivitet og fremskrive aktiviteten. Det er bl.a. gjort på baggrund af aktiviteten i 2007 og 2010.

  Fremskrivningen er sket på baggrund af en række antagelser om udviklingen i behandlingsformer, forekomsten af sygdomstilfælde og befolkningens sammensætning. Samtidig er fremskrivningen baseret på de forudsætninger, som følger af, at Nyt OUH er et kvalitetsfondsprojekt. Det betyder, at byggeriet skal leve op til de krav, som er defineret af det ekspertpanel, der rådgav den daværende regering i forbindelse med fordelingen af kvalitetsfondsmidler til regionernes sygehusbyggerier.

  Det betyder bl.a., at der forudsættes en stigning i ambulant aktivitet på 50 % og en generel reduktion i sengeantallet på 20 %.  

  Aktivitet i 2020
  For at sikre, at planlægningsgrundlaget er fuldt ud opdateret, er den fremtidige aktivitet i 2020 på Nyt OUH genberegnet primo 2014, baseret på den faktiske aktivitet i 2013. Beregningerne er sket ud fra samme kriterier, som de tidligere beregninger.

  Beregningerne viser, at der i 2020 skal kunne håndteres nedenstående aktivitet i regi af somatiske sygehusmatrikler i den samlede sygehusenhed OUH:

  Aktivitet på OUH i 2020

  OUH: Samlet aktivitet

  Fremskrevet 2020 aktivitet baseret på 2013 aktivitet

  Faktisk aktivitet 2013

  Ambulante besøg

  910.280

  731.740

  Ambulante endoskopier

  36.835

  29.610

  Ambulante operationer

  48.792

  39.222

  Fødsler

  4.232

  4.218

  Sengedage

  330.596

  370.295

  Stationære endoskopier

  7.681

  7.228

  Stationære operationer

  37.664

  35.924

  Stationære udskrivninger

  117.454

  105.624

  Der foreligger således et ajourført aktivitetsgrundlag for disponeringen af det nye OUH. Samtidig er præmisserne for organiseringen af aktiviteten ajourført, således man har beregnet aktivitetsforudsætningerne på baggrund af de krav, som følger af kvalitetsfondsprojekter samt en gennemsnitlig belægningsprocent på de enkelte sygehussenge på 90 %. Denne benyttelsesgrad er baseret på konkrete erfaringer med belægningsprocenterne på det nuværende OUH.

  Strategi for dimensionering af Nyt OUH
  Kriterierne for bevillingen af midler til Nyt OUH fra kvalitetsfonden er meget specifikke og baseret på fast definerede præmisser. Derfor er mulighederne for at justere på mængden af nybyggede kvadratmeter på Nyt OUH i den forestående fase begrænsede, idet den økonomiske ramme ligger fast.

  Med udgangspunkt i, at regionens ressourcer skal ses og vurderes som én samlet kapacitet på tværs af matrikler og sygehusenheder, er der derfor udarbejdet et notat, der beskriver en række tiltag, der kan bidrage til at sikre, at den samlede somatiske behandlingsaktivitet kan rummes i regionens fysiske produktionsapparat på tværs af sygehusenheder ved ibrugtagningen af Nyt OUH.

  De beskrevne mulige tiltag skal ses i lyset af, at Region Syddanmark har til opgave at sikre, at når de sygehusbyggerier, der er planlagt både i regi af kvalitetsfondsprojekter og selvstændigt i Region Syddanmark, står færdige, er bygningsmasse og produktionsapparat fuldt ud tidssvarende og funktionsdygtigt, samtidig med at de er i stand til at rumme den nødvendige aktivitet. Dertil skal det sikres, at kvalitetsfondsbyggerierne er i overensstemmelse med regeringens tilsagnsbetingelser.

  Notatet beskriver en række alternative strategier, der hver især kan bidrage til at optimere anvendelsen af den samlede behandlingskapacitet i Region Syddanmark.

  Bl.a. kan man overveje at flytte aktivitet til de jyske sygehusenheder ved at justere optageområder eller flytte kliniske funktioner. Man kan også vurdere om nogle funktioner skal blive i rammerne af det nuværende OUH, ligesom der kan gøres brug af muligheden for at højne udnyttelsen af kapaciteten på matriklerne i Nyborg og Svendborg. På baggrund af notatet vurderes det, at det mest hensigtsmæssige scenarie at følge, er en højere udnyttelse af matriklerne i Nyborg og Svendborg.

  Som en konsekvens af genberegningen har OUH iværksat en proces med henblik på en revurdering af disponeringen af arealer på Nyt OUH. Dette med henblik på at prioritere en større andel af arealerne til kliniske aktiviteter, således at der tilvejebringes den rette behandlingskapacitet.

  Betydning for de øvrige sygehusenheder
  Den ajourførte aktivitetsberegning er gennemført for de somatiske sygehuse som helhed. Der er således også opdaterede fremskrivninger for Sydvestjysk Sygehus, Sygehus Sønderjylland og Sygehus Lillebælt. De ajourførte aktivitetstal vil blive inddraget løbende som en del af grundlaget for realiseringen af de respektive generalplaner for de tre nævnte sygehusenheder.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At notatet vedrørende strategi for dimensionering af Nyt OUH danner grundlag for det videre arbejde med dispositionsforslaget for Nyt OUH.

  At der arbejdes videre i dispositionsforslaget på at øge benyttelsen af kapaciteten på matriklerne i Nyborg og Svendborg frem mod ibrugtagningen af Nyt OUH i 2021.

  At der arbejdes med en revurdering af disponeringen af arealer på Nyt OUH, med fokus på etablering af en større andel af arealer til specifikke kliniske aktiviteter.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 15-05-2014
   

  Beslutning:

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet. Niels Erik Søndergaard tog forbehold.


  Karsten Uno Petersen, Pia Tørving, Karsten Hønge og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-06-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Karsten Uno Petersen og Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 09/3307
  12. Generalplanen Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg - renovering af kontorlokaler
  fold dette punkt ind Resume
   

  Denne sag indeholder byggeprogram for renovering af administrationsbygningen på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

  Renoveringen er en del af generalplanen for udbygningen af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg og foreslås udført i 2014, idet der i 2015 opstår et behov for kontorarbejdspladser, som følge af nedrivningen af bygning 06 og 22 for at klargøre byggearealet til den nye sengebygning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Generalplanen for udbygningen af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg blev vedtaget i regionsrådet i marts 2010. Formålet med generalplanen er at etablere Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg som et af Region Syddanmarks fire akutsygehuse. Generalplanen er opdelt i tre faser.

  Fase 3 indeholder diverse renoveringer og ombygninger, herunder ombygning af administrationsbygningen og etablering af ambulatorier i eksisterende bygninger indeholdende sengedrift.

  Fase 2 består af en ny sengebygning, som regionsrådet godkendte ideoplæg for i april 2012. Byggeprogram for sengebygningen forventes klar til regionsrådets behandling i september 2014.

  For at klargøre det areal, hvor sengebygningen skal opføres, skal bygningerne 06 og 22 nedrives. Disse bygninger indeholder i dag kontorlokaler for dele af sygehusets administration. Nedrivningen planlægges til 1. kvartal 2015. Dermed opstår der et behov for kontorarbejdspladser, som kan løses ved at ombygge og renovere den eksisterende administrationsbygning (bygning 00 – Laksen).

  Det foreslås derfor, at renoveringen af administrationsbygningen fremrykkes til udførelse i 2014.

  Formålet med renoveringen er at etablere en rationel og velfungerende administrationsbygning i den gamle hovedbygning, og samle de administrative funktioner på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg i en bygning.

  Budgettet for ombygningen udgør 9,444 mio. kr. til afholdelse i 2014.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At byggeprogram for renovering af kontorlokaler i bygning 00 på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling på 9,444 mio. kr. (indeks 133,1) til renovering af kontorlokaler i bygning 00 i forbindelse med generalplanens Fase 3 på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

  At projektet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til generalplanens fase 3 i 2014 forøget med 0,744 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløb afsat til generalplanens Fase 2.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultat indenfor den godkendte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 15-05-2014
   

  Beslutning:

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Karsten Uno Petersen, Pia Tørving, Karsten Hønge og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-06-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Karsten Uno Petersen og Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/15286
  13. 9. rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus for 1. kvartal 2014
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har besluttet, at der skal ske en periodisk rapportering til regionsrådet om fremdriften i Region Syddanmarks store sygehusbyggerier.

  Denne sag indeholder rapporteringen for 1. kvartal 2014 for udbygningen af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Rapporteringen følger de rammer, der er fastsat af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Kvartalsrapporten sendes ikke til ministeriet, idet udbygningen af Esbjerg Sygehus ikke er kvalitetsfondsprojekt.

  Generalplanen forventes gennemført indenfor den fastsatte økonomi og kvalitet. Tidsmæssigt er status uændret siden sidste rapportering.

  Planlægning af Fælles Akutmodtagelse (FAM) og sengebygning pågår. FAM-projektet har været igennem en større rokade, som er gennemført tilfredsstillende. Rokaden er gennemført for at sikre fornuftige og adskilte arbejdsmæssige forhold for såvel sygehusdrift og byggeri. Byggeprogram for ny sengebygning forventes fremlagt til regionsrådets behandling i september 2014.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 15-05-2014
   

  Beslutning:

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2014
   

  Til orientering.

  Karsten Uno Petersen, Pia Tørving, Karsten Hønge og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-06-2014
   

  Til orientering.

  Karsten Uno Petersen og Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/15285
  14. Rapportering nr. 14 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning.

  Den revisorpåtegnede rapportering for 1. kvartal 2014 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på videresendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Revisorerklæringen indeholder en supplerende oplysning.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring samt en uvildig risikovurdering. Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2014 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa er vedlagt og indstilles til godkendelse og fremsendelse til ministeriet.

  Status på Fase 1
  Til forskel fra rapporteringen for 4. kvartal 2013, som regionsrådet godkendte den 28. april 2014, er markeringen for både økonomi og tid ændret fra rød/overskredet til gul/under observation i nærværende rapportering for 1. kvartal 2014.  

  Budgettet for Fase 1 er blevet konsolideret via indarbejdelse af tilførslen på 30 mio. kr. fra Fase 2 samt tilførslen af 8 mio. kr. fra risikopuljen. Økonomien for Fase 1 er derfor ikke længere overskredet (rød) men er under observation (gul).

  Som oplyst i forrige rapportering, har Fase 1 overskredet sine rammer for tid, idet aflevering er blevet fastsat til den 4. august 2014. Oprindelig afleveringstermin var den 22. juli 2014 inkl. risikotid. Tid er i indeværende kvartalsrapport markeret gul, da den nye afleveringsfrist den 4. august 2014 forventes overholdt, men tid er fortsat under observation.

  Status på Fase 2
  Der er ikke sket ændringer i farvemarkeringen vedr. Fase 2 siden forrige rapportering. Økonomi er stadig markeret gul, fordi den fortsat er under observation efter, at der er flyttet 30 mio. kr. fra budgettet til Fase 1. Siden forrige rapportering er helhedsplanen for Fase 2 færdiggjort. Helhedsplanen viser, at økonomi og arealer kan overholdes. Resultatet bliver dog nærmere vurderet i forbindelse med udarbejdelse af byggeprogram, hvorfor økonomien fortsat er under observation. Byggeprogrammet forventes forelagt regionsrådet i efteråret 2014.     

  Forsinkelsen på Fase 1 har ikke konsekvenser for tidsplanen for Fase 2, som fortsat overholdes og dermed fortsat er markeret grøn.

  Både Fase 1 og Fase 2 følger fortsat rammerne for kvalitet, idet der ikke er foretaget ændringer heraf. Kvalitet er fortsat markeret grøn.

  Revisorerklæringen indeholder en supplerende oplysning, som følger:

  Supplerende oplysning om usikkerhed vedrørende projektets økonomi

  Uden at modificere vores konklusion, gør vi opmærksom på, at rapporten i afsnit 3.2 beskriver, at totalrådgiveren har rejst et krav mod bygherre. Samtidig har bygherre varslet et erstatningskrav mod totalrådgiveren. Ingen af kravene er endeligt juridisk og økonomisk vurderet. Som følge af usikkerheden om kravenes økonomiske udfald, er der risiko for, at økonomien for Fase 1 i stedet for status ”Overholder rammen, men er under observation (gul)” burde have status som ”Overskredet rammerne (rød)”. Vi er enige i denne beskrivelse.

  Totalrådgivers krav på 13,8 mio. kr. blev modtaget den 3. april 2014, og er endnu ikke juridisk vurderet af regionen. Regionens varslede erstatningskrav mod totalrådgiver er endnu ikke opgjort. Der er på nuværende tidspunkt usikkerhed om kravene, og der findes endnu ingen juridisk vurdering af kravene i forhold til hinanden. Derfor indgår hverken totalrådgivers krav mod bygherre eller bygherres varslede erstatningskrav mod totalrådgiver i nærværende rapporterings opgørelse af økonomien. Økonomien er derfor vurderet gul (inden for rammerne, men under observation), som tidligere nævnt, men der er risiko for, at projektets økonomi kan være rød (overskredet rammerne), såfremt udfaldet af de to krav ikke falder til bygherres fordel.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At rapporteringen for 1. kvartal 2014 vedr. kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på videresendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 15-05-2014
   

  Beslutning:

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Karsten Uno Petersen, Pia Tørving, Karsten Hønge og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-06-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Karsten Uno Petersen og Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/17788
  15. Rapportering nr. 14 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har besluttet, at der skal ske en periodisk rapportering til regionsrådet om fremdriften i kvalitetsfondsbyggerierne.

  Rapporteringen følger de rammer der er fastsat af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Nyt OUH har ikke fremsendt udbetalingsanmodningen, hvorfor rapporteringen ikke skal sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Rapporteringen følger de rammer, der er fastsat af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Nyt OUH (Odense Universitetshospital) har ikke fremsendt udbetalingsanmodning vedr. kvalitetsfondsmidler, hvorfor rapporteringen ikke skal sendes til Ministeriet.

  I første kvartal har totalrådgiver afleveret dispositionsforslaget til bygherrens granskning. Granskningen har mundet ud i en række kommentarer, der er fremsendt til totalrådgiver for videre bearbejdning.

  Det har været et intensivt forløb mellem totalrådgiver og projektorganisationen i relation til anlægsøkonomisk og arealmæssig status. Der har været arbejdet intenst med en udredning af tiltag og konsekvenser for nedbringelse af projektets samlede bruttoareal hen imod arealrammen via fokus på tværgående arealoptimering. Der har endvidere været fokus på arbejdet med logistik, hvor en aftaleindgåelse med totalrådgiver afventer underskrivelse.

  Endvidere pågår forhandlingerne mellem bygherre og totalrådgiver vedrørende forlængelse af dispositionsforslagsfasen stadig.

  De ekstra brugermøder, som var fundet nødvendige jævnfør sidste kvartalsrapportering, er afsluttet planmæssigt.

  Det var berammet, at dispositionsforslaget skulle forelægges for regionsrådet i juni 2014. Dette bliver ikke muligt, da styregruppen for projektet indtil videre ikke har kunnet godkende totalrådgivers dispositionsforslag til forelæggelse for regionsrådet.

  I forhold til Odense Letbane, har der været afholdt en række møder mellem bygherre og totalrådgiver med henblik på et fælles grænseflademøde mellem Nyt OUH, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Syddansk Universitet og Odense Letbane. Møderne har mundet ud i en række grænsefladetemaer, som vil blive drøftet med letbanesekretariatet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 15-05-2014
   

  Beslutning:

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2014
   

  Til orientering.

  Karsten Uno Petersen, Pia Tørving, Karsten Hønge og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-06-2014
   

  Til orientering.

  Karsten Uno Petersen og Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/16891
  16. Rapportering nr. 14 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning.

  Den revisorpåtegnede rapportering for 1. kvartal 2014 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på videresendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Revisorerklæringen vedr. projektet i Kolding indeholder en supplerende oplysning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring samt en uvildig risikovurdering. Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2014 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding er vedlagt og indstilles til godkendelse og fremsendelse til ministeriet.

  Status på projektet i Kolding:

  Den overordnede status for økonomien ændres fra grøn til gul. Dette skyldes et større træk på de uforudsete udgifter end forventet, specielt omkring fundering af sengebygning og miljøsanering. Det er vurderingen, at det større træk kan håndteres via besparelser i projektet. I det omfang det vil blive nødvendigt at finde besparelser i projektet, vil regionsrådet blive inddraget.

  Revisionserklæringen indeholder en supplerende oplysning, der også var at finde i rapporteringen for 4. kvartal 2013.

  ”Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på at rapportens oplysning i afsnit 3.2 om, at definitionen af flytteomkostninger endnu ikke er fastlagt for projektet. Fastlæggelsen af omfanget af flytteomkostninger kan betyde ændringer i de allerede registrerede omkostninger for kvalitetsfondsprojektet”.

  I forrige kvartalsrapportering var det forventet, at dette ville være på plads til dette kvartal. Dette har dog vist sig sværere end først forventet at isolere flytteomkostningerne.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At rapporteringen for 1. kvartal 2014 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding godkendes med henblik på videresendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 15-05-2014
   

  Beslutning:

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Forretningsudvalget var enig om at fortsætte den hidtidige praksis om, at rapporteringerne forelægges for forretningsudvalget og regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen, Pia Tørving, Karsten Hønge og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-06-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Karsten Uno Petersen og Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/18611
  17. Sundhedsforskning, Region Syddanmarks Ph.d.-pulje og postdoc.-pulje
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmarks ph.d.-pulje og Region Syddanmarks postdoc.-pulje har været i 1. opslag for 2014.

  Der er i 1. opslag 2014 10 mio. kr. i ph.d.-puljen og 6 mio. kr. i postdoc.-puljen. Postdoc.-puljen støtter kliniske forskerstillinger efter at en ph.d.-grad er opnået. Der indstilles 20 ph.d.-projekter og 8 postdoc.-stillinger til støtte.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet besluttede i 2010, at ph.d.-puljen på 20 mio. om året kr. skulle gøres permanent fra 2011. Samme år etablerede regionsrådet også en permanent pulje på 5 mio. kr. til støtte af såkaldte postdoc.-stillinger, det vil sige stillinger, hvor praktisk klinisk virke og forskning kombineres og integreres.

  Ved hjælp af puljerne opbygges et stærkt rekrutteringsgrundlag af dygtige klinikere, som kan medvirke til en fortsat varetagelse og udvikling af de kliniske funktioner på højt specialiserede niveau.

  For at smidiggøre afviklingen af ph.d.-puljen og sikre de ph.d.-studerende bedre vilkår for planlægning af studier, besluttede regionsrådet i 2012, at ph.d.-puljen fra 2013 sættes i opslag to gange om året.

  Puljerne har indtil i dag medvirket til etablering af i alt 205 ph.d.-studier og 30 postdoc.-stillinger.

  På det kliniske område er der samlet set fra 2007 sket en markant udvikling af ph.d.-studier. I 2007 var der 107 ph.d.-studier i gang mod 336 studier i 2013. 

  I indeværende opslag af ph.d.-puljen 2014 kom 53 ansøgninger for i alt 26,5 mio. kr. og 17 ansøgninger til postdoc.-puljen for i alt 10,9 mio. kr.

  Der er 6 mio. kr. til rådighed i postdoc.-puljen i 2014, da 1. mio. kr. er overført som ubrugte midler fra opslaget i 2013.

  Ansøgningerne til ph.d.-puljen og postdoc.-puljen er vurderet af et fagligt bedømmelsesudvalg under Det Regionale Strategiske Forskningsråd. På baggrund af udvalgets vurderinger har Det Regionale Strategiske Forskningsråd prioriteret 20 ph.d.-studier for i alt 10 mio. kr., og 8 støtteværdige ansøgninger om postdoc.-stillinger til i alt 4,6 mio. kr. Ansøgningerne opfylder alle gældende krav til høj kvalitet og relevans i forhold til udviklingen af den kliniske praksis i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At 20 ph.d. -projekter for i alt 10 mio. kr. støttes.

  At 8 postdoc.-stillinger for i alt 4,6 mio. kr. støttes.

  At det resterende beløb på 1,4 mio. kr. i postdoc.-puljen sættes i nyt opslag i 2014.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 20-05-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Karsten Uno Petersen, Pia Tørving, Karsten Hønge og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-06-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Karsten Uno Petersen og Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/1
  18. Plan for ibrugtagning af centrale systemer i Region Syddanmarks sundheds it-platform
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet godkendte på sit møde den 17. december 2012 en plan om færdiggørelse af den fælles EPJ og PAS i Region Syddanmark.

  Som opfølgning herpå fremlægges her en fornyet status på området, idet der også gøres rede for projekterne vedrørende effektiv systemadgang (ESA) og vedrørende opgradering til nyt operativsystem (MS Windows7) og kontorsystemer (MS Office 2010). Årsagen til ændringerne i den hidtil forudsatte hovedplan er forsinkelser i leverancer og utilstrækkelig kvalitet fra leverandørside i EPJ/PAS-projekterne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Etablering af fællesregional PAS (patientadministrationssystem) og EPJ (elektronisk patientjournal) til understøttelse af et sammenhængende patientforløb tog sin begyndelse med regionsrådets beslutning i november 2009 om indkøb af systemet COSMIC, idet kontrakt blev indgået med firmaet CGI med leverance af selve systemet fra det svenske softwarehus Cambio.

  I december 2012 blev der bevilget supplerende finansiering til gennemførelse af to tekniske projekter vedrørende COSMIC: Dels et skifte af systemets databaseteknologi fra den nuværende Oracle database til MS SQL database, idet dette var blevet en forudsætning for at følge og nyde gavn af Cambios udviklingsplaner. Dels en opgradering af den eksisterende version af COSMIC EPJ til en højere version af systemet med yderligere faciliteter, der er stærkt efterspurgte af sygehusene.

  Parallelt med COSMIC-implementeringen påbegyndtes projektet ESA (Effektiv System Adgang) med implementering af en ny platform, der skal lette dagligdagen for det kliniske personale. F.eks. vil det være muligt, at personalet kan ”logge sig på én gang” til stort set alle de systemer, den enkelte kliniker har behov for samt mulighed for at ”tage sit arbejde med rundt” mellem forskellige pc’ere og eventuelt mobilt udstyr uden at skulle starte forfra i systemerne.

  Endelig er opgraderingen af regionens pc’er fra styresystemet Windows XP til Windows7 samt opgradering fra Office 2003 til Office 2010 blevet iværksat. Microsoft stoppede sin tekniske understøttelse (support) af Windows XP og Office 2003 primo april 2014.
  Projektet Windows7 har således til formål at udskifte styresystemet på hver enkelt af regionens ca. 23.000 pc’ere. Som et led heri er det nødvendigt at analysere, om alle regionens mange systemer (over 1.000) kan afvikles under Windows7.

  COSMIC- implementeringen har i 2013 været præget af en række udfordringer forbundet med forsinkelser og kvaliteten af de leverancer, som leverandøren af COSMIC har leveret. Den svigtende kvalitet har medført forsinkelser.

  Tidsplan 

  Som følge af de ovenfor beskrevne afvigelser er tidsplanen for implementering af COSMIC EPJ/PAS revideret. EPJ/PAS-, ESA-, Windows7- og Office2010-projekterne har en snæver teknisk og projektmæssig afhængighed og følges derfor tidsmæssigt ad.

  Følgende dele af planen er gennemført som planlagt:

  PAS på Sygehus Lillebælt

  Februar 2013

  PAS + EPJ i Psykiatrien Sygehus Lillebælt

  Februar 2013

  PAS + EPJ på Sydvestjysk Sygehus

  Juni 2013

  PAS + EPJ i Psykiatrien Sydvestjysk Sygehus

  Juni 2013

  For øvrige projekter er de reviderede sluttidspunkter nu følgende:

  SQL-databasekonvertering

  Maj 2014

  Ny EPJ/PAS version

  Januar 2015

  EPJ på Sygehus Lillebælt

  Februar 2015

  Fælles PAS + EPJ i Sygehus Sønderjylland

  September 2015

  Fælles PAS + EPJ i Psykiatrien Sygehus Sønderjylland

  Under vurdering

  PAS på OUH og Svendborg Sygehus

  November 2015

  PAS i Psykiatrien OUH og Svendborg Sygehus

  November 2015

  Det bemærkes, at pr. februar 2015 har alle sygehuse i Region Syddanmark samme EPJ-system (fra september 2015 også på samme tekniske platform) samt fra november 2015 samme PAS-system. Der er således tale om en samlet forsinkelse på færdiggørelsen på ca. 12 måneder.

  Behovet for tværgående adgang til sundhedsdata sikres i mellemtiden ved adgangen til e-Journal/Sundhedsjournal.

  Økonomiske konsekvenser

  Tidsforskydningerne vil betyde øgede drifts- og licensudgifter som følge af forlænget driftsperiode for de nuværende EPJ/PAS-systemer, samt øgede udgifter vedrørende brug af de nuværende Windows og Office-systemer. De forøgede driftsudgifter forventes imidlertid at kunne afholdes inden for de eksisterende økonomiske rammer. Merudgifterne til ESA afholdes således af sygehusenes driftsbevillinger. Det er i den forbindelse væsentligt, at ESA vil tilføre sygehusene besparelser.

  Tidsforskydningerne vil tilsvarende have anlægsøkonomiske konsekvenser, idet det vil være nødvendigt at forlænge projektorganisationernes eksistens, ligesom forskydningerne indebærer ekstra udgifter til leverandører.

  De forøgede anlægsudgifter vil kunne afholdes inden for de eksisterende rammer ved samtidige tidsforskydninger og besparelser på øvrige projekter på investeringsoversigten for sundheds-it. De bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes ved årets første budgettilpasning i 2014.

  Sagen er behandlet i sundhedsudvalget den 20. maj 2014 og i psykiatri- og socialudvalget den 23. maj 2014. Begge udvalg tiltrådte indstillingen.  

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At de reviderede tidsplaner for centrale systemer i Region Syddanmarks sundheds it-platform (COSMIC EPJ/PAS, ESA-, Windows7- og Office2010-projekterne) godkendes.

  At de forøgede driftsudgifter finansieres således, at:

   • merudgifterne for 2014 og 2015 afholdes indenfor de samlede rammer, der er anvist i økonomiaftalerne med regeringen.
   • merudgifterne til driften af ESA afholdes af sygehusenes driftsbevillinger.
   • merudgifterne til driften af COSMIC på 4,836 mio. kr. i 2016 og følgende år indarbejdes i budget 2015.

  At der meddeles tillæg til udvidelse af ESA-programmet på 9,775 mio. kr., finansieret af de afsatte leasingrammer i budget 2014 til investeringer i sundheds-it.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 23-05-2014
   

  Indstillingerne tiltrådt.

  Bente Gertz og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Karsten Uno Petersen, Pia Tørving, Karsten Hønge og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-06-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Karsten Uno Petersen og Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/7728
  19. Etablering af øget netværkssikkerhed
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forbindelse med moderniseringen af Region Syddanmarks it-infrastruktur, herunder udskiftning af netværkskabler og switche (adgangspunkter), foreslås samtidig etablering af øget sikkerhed i form af bedre nødstrømsdækning, udvidet redundans (dobbelt linjeføring) af fiberkabler og hoved-switche.

  Med den øgede sikkerhed minimeres risikoen for, at netværksinfrastrukturen bliver kilde til fejl, driftsforstyrrelser og egentlige nedbrud.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I takt med den stigende afhængighed af it-understøttelse af arbejdsgange og teknisk udstyr på sygehusene, øges behovet for driftsstabilitet og reducere risikoen for afbrydelser af it-netværket.

  Regionens sygehuse og øvrige driftsenheder står overfor at skulle gennemføre en modernisering af den tekniske it-infrastruktur. Herunder kabler og switche (adgangspunkter), skabe til placering af udstyret samt køling og låse/adgangsforhold.

  Der er tale om en gennemgribende modernisering, som afspejler den øgede afhængighed af it-infrastrukturen og den stigende belastning i form af krav til øget båndbredde mv.

  Udgifter til moderniseringen afholdes af sygehusenes eksisterende investeringsrammer. De samlede projektudgifter finansieres via leasing, og der vil derfor være mulighed for at fordele betalingen over en flerårig periode ved nedskrivning af de lokale investeringsrammer.

  I forbindelse med moderniseringen foreslås gennemført en opgradering af netværkssikkerheden i form af øget redundans (dobbelt linjeføring), udvidelse af nødstrømsdækning og fysisk sikring af netværket bl.a. ved at placere kritisk udstyr i separate rum, så risikoen for driftsforstyrrelser og egentlige driftsnedbrud reduceres.

  Den øgede sikkerhed består af følgende hovedelementer:

  • Redundant hovedkrydsfelt – minimerer risiko for nedbrud.
  • Dobbelt fiberkabling – fremført til hvert underkrydsfelt, så netværksadgangen er sikret af to separate linjer.
  • Fysisk adskillelse af aktivt udstyr (core switche i separate rum, så brand/vand eller lignende et sted ikke medfører tab af netværksadgang).
  • Nødstrøm – minimerer afbrydelser grundet strømsvigt/test af generatoranlæg.

  Med den foreslåede forbedrede netværksinfrastruktur, reduceres risikoen for tab af netværksadgang på sygehusene, lige som etableringen af dobbelt linjeføring i langt højere grad sikrer sygehusene mod kabelovergravninger, brand mv.

  Opgraderingen af sikkerheden foreslås gennemført i forbindelse med sygehusenes planlagte modernisering af netværket, hvorved der kun vil være kortvarige gener ved udskiftning af udstyr. Samtidigheden ventes tillige at reducere de samlede omkostninger til teknikerbesøg mv.

  Økonomi
  Nedenstående viser omkostningerne ved at øge sikkerheden på sygehuse:

   

  Opgradering af sikkerhed

  Sygehus Lillebælt

             4.101.000

  Sygehus Sønderjylland

             3.209.000

  Odense Universitetshospital

             7.193.000

  Psykiatrien

             1.211.000

  SVS[1]

             -  

  I alt

             15.714.000

     

  Finansieringsbehov 2014

             8.521.000

  Finansieringsbehov 2015

             7.193.000

  Note 1): Det bemærkes, at Sydvestjysk Sygehus i 2013 gennemgik en modernisering af netværket forud for implementeringen af COSMIC, hvorfor der allerede er foretaget de nødvendige investeringer i øget sikkerhed på SVS.

  Omkostningerne til øget sikkerhed på i alt 15,7 mio. foreslås finansieret centralt fra reguleringskontoen for somatikken med 14,5 mio. kr. og 1,2 mio. kr. fra prioriteringspuljen for psykiatrien. 

  Sagen er behandlet i sundhedsudvalget den 20. maj 2014 og i psykiatri- og socialudvalget den 23. maj 2014. Begge udvalg tiltrådte indstillingen. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionen i forbindelse med den planlagte netværksmodernisering øger sikkerhedsniveauet, gennem etablering af de foreslåede forbedringer.

  At udgifterne til forbedringer af sikkerheden på 15,7 mio. kr. leases, finansieret af reguleringskontoen for somatikken med 14,5 mio. kr. og 1,2 mio. kr. fra prioriteringspuljen for psykiatrien.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 20-05-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Karsten Uno Petersen, Pia Tørving, Karsten Hønge og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-06-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Karsten Uno Petersen og Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 12/25415
  20. Sygedagpengereformen - godkendelse af samarbejdsaftale med kommunerne
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er vedtaget en reform af sygedagpengeområdet. Det betyder, at regionerne fra den 1. juli 2014 skal stille sundhedsfaglig rådgivning til rådighed for kommunerne i forbindelse med behandling af visse sygedagpenge sager i lighed med det eksisterende samarbejde om førtidspensions- og fleksjobsager.

  Derfor har kommuner og region i fællesskab revideret den nugældende aftale, så den nu også omfatter samarbejdet afledt af sygedagpengereformen.

  Samarbejdsaftalen med kommunerne om den nye funktion fremlægges hermed til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Et bredt flertal i Folketinget indgik den 18. december 2013 forlig om en reform af sygedagpengeområdet. Aftalen skal bl.a. sikre, at der iværksættes en tidligere indsats, der i højere grad støtter den enkelte i at vende hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet. Samtidig kommer indsats og opfølgning til at ske tidligere i sygdomsforløbet.

  Aftalen træder i kraft den 1. juli 2014 og handler om samarbejde mellem de enkelte borgere, virksomhederne, kommunerne samt mellem kommunerne og regionerne.

  Som led i forliget om en reform af sygedagpengesystemet skal rehabiliteringsteamet give indstilling om en tværfaglig indsats i alle kategori 3-sager, samt i sager om jobafklaringsforløb for de sygemeldte, der ikke kan få forlænget deres sygedagpenge. Ved ophør af et jobafklaringsforløb giver teamet indstilling om, hvorvidt der skal iværksættes nyt forløb.  

  Sagerne vedrører således sygemeldte med en forudgående tilknytning til arbejdsmarkedet. Målgruppen for et jobafklaringsforløb vil typisk være sygemeldte med kortere forløb på offentlig forsørgelse end de personer, der modtager for eksempel ressourceforløb.

  Rehabiliteringsteamet har samme sammensætning og funktion som i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension, herunder en sundhedskoordinator fra regionens kliniske funktion.

  I de sager, der skal behandles i rehabiliteringsteamet, kan kommunen alene indhente sundhedsfaglig rådgivning og speciallægeattester fra regionens kliniske funktion. Kommunen kan herudover som hidtil indhente lægeattester fra borgerens praktiserende læge.

  Det skal præciseres, at der er tale om indtægtsdækket virksomhed.

  Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering seneste vurdering er, at når reformen er fuldt indfaset, vil der skulle behandles 24.000 sager årligt i rehabliteringsteamet på landsplan, som omregnet til Region Syddanmark vil betyde knap 5000 sager.

  Region Syddanmark arbejder ud fra en model, hvor det er Friklinikken i Give der, ligesom på førtidspension- og fleksjobområdet, løfter den regionale del af opgaven. Regionens løsning går på tværs af somatik og psykiatri. I førtidspensionsreformen er der årligt ca. 5.000 sager. Der er altså tale om en fordobling af sagsantallet.

  Friklinikken er i tæt dialog med de syddanske kommuner om deres konkrete forventninger til sagsantallet.

  Den endelige lovbekendtgørelse afledt af sygedagpengereformen afventes fortsat. Der tages således forbehold for, om den endelige lovbekendtgørelse kan give anledning til ændringer af samarbejdsaftalen. Administrationen vurderer, at regionsrådet på trods af ovennævnte forbehold skal træffe beslutning om godkendelse af samarbejdsaftalen nu, da samarbejdet trods manglende elementer i lovgivningen skal iværksættes fra den 1. juli 2014.

  Samarbejdsaftalen fremlægges i form af en standardaftale gældende for samtlige 22 kommuner. Der skal efterfølgende udarbejdes individuelle aftaler i forhold til den enkelte kommune for så vidt angår deres andel af sager og eventuelt tilkøb af øvrige ydelser mv. Derfor indstilles det, at sundhedsdirektøren og psykiatri- og socialdirektøren bemyndiges til at indgå individuelle aftaler herom.

  Sundhedssamordningsudvalget behandlede sagen den 27. maj 2014, hvor udvalget tiltrådte indstillingen. Marianne Mørk Mathiesen, Poul Sækmose og Tage Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  Sagen har desuden været behandlet i Psykiatri- og Socialudvalget den 23. maj 2014. Udvalgets beslutning fremgår nedenfor.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At samarbejdsaftalen om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen, godkendes.

  At sundhedsdirektøren og psykiatri- og socialdirektøren bemyndiges til at indgå individuelle aftaler med kommunerne.  

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 23-05-2014
   

  Indstillingerne tiltrådt.

  Bente Gertz og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Karsten Uno Petersen, Pia Tørving, Karsten Hønge og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-06-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Karsten Uno Petersen og Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/19443
  21. Organisering og drift af børne- og ungdomspsykiatrien
  fold dette punkt ind Resume
   

  Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark står aktuelt overfor en række problemstillinger og udfordringer, som der er taget initiativ til at løse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Organiseringen og driften af børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark indebærer aktuelt en række problemstillinger og udfordringer, som både vedrører hele området og de enkelte afdelinger hver for sig.

  Problemstillingerne vedrører især økonomi og aktivitet, rekruttering og fastholdelse, sygefravær og implementering af omstillingsinitiativer.

  Sygehusledelsen er i dialog med afdelingsledelserne på området om problemstillingerne, og man drøfter årsager og løsningsmuligheder, som sigter mod at opnå et fælles billede af mål og vejen til at indfri målene.

  Problemstillingerne er nærmere omtalt i vedlagte notat.

  Psykiatriledelsen vil inddrage et konsulentfirma i processen og i udarbejdelse og implementering af løsningsmuligheder. Psykiatriledelsen vurderer, at der er behov for at tilføre midler til området for at understøtte driftsafviklingen, indtil de aktuelle problemstillinger og udfordringer er løst.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At psykiatrisygehuset i 2014 bevilges 5 mio. kr. fra den centrale meraktivitetspulje til at tage hånd om den aktuelle situation på B & U-området samt igangsætte en proces med henblik på at finde varige løsninger,

  At sagen genfremlægges, når der foreligger et gennemarbejdet beslutningsgrundlag.  

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 23-05-2014
   

  Indstillingerne tiltrådt.

  Bente Gertz og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Karsten Uno Petersen, Pia Tørving, Karsten Hønge, Lasse Krull og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-06-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Karsten Uno Petersen og Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/16692
  22. Udrednings- og behandlingsretten - afregning for hurtig opstart
  fold dette punkt ind Resume
   

  Med henblik på at sikre en god implementering af udrednings- og behandlingsretten i psykiatrien foreslås en række økonomiske tiltag.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I 2013 trådte en lovændring i kraft, der har givet ret til hurtig udredning og en differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg for somatiske patienter på de danske sygehuse.

  Med økonomiaftalen for 2014 blev regeringen og Danske Regioner enige om at indføre en tilsvarende udrednings- og behandlingsret for psykiatriske patienter. Rettighederne for psykiatriske patienter svarer hermed til rettighederne på det somatiske område, dog således at rettighederne indføres i to faser.

  Første fase er indføringen af en udredningsret på 2 måneder og en differentieret behandlingsret pr. 1. september 2014.

  Anden fase er indføringen af den fulde udrednings- og behandlingsret pr. 1. september 2015, hvilket medfører ret til udredning inden for 1 måned.

  Regionsrådet i Region Syddanmark besluttede i budgetforliget i september 2013 at fremrykke indføringen af de udvidede rettigheder, med det formål hurtigst muligt at sikre en ligestilling af rettigheder for somatiske og psykiatriske patienter. Den udvidede udredningsret trådte således i kraft allerede 1. januar 2014, og nyhenviste psykiatriske patienter i Region Syddanmark har dermed nu den samme ret til udredning inden for 30 dage som patienter i somatisk behandling.

  Psykiatrisygehuset fik i 2013 udmøntet 5,4 mio. kr. til pukkelafvikling af venteliste, således at der pr. 1. januar 2014 ikke var patienter, som ventede på udredning udover 30 dage efter henvisningsdatoen.

  Pukkelafviklingen blev gennemført, og nedbringelse af ventetider og implementering af den nye udredningsret forløber planmæssigt.

  Økonomiaftalen med regeringen indeholder også en differentieret behandlingsret på henholdsvis 1 og 2 måneder, afhængig af behandlingsbehovet. Psykiatrien i Region Syddanmark vurderer, at der kan gennemføres en behandlingsret på 30 dage for samtlige patienter, der er henvist til behandling efter udredning, så den samlede maximale ventetid fra henvisning til udredning til behandling iværksættes er 60 dage. For mange patienter vil behandlingen blive iværksat allerede i forbindelse med udredningen, og nogle patienter går direkte over i et behandlingsforløb.

  Nationalt arbejdes der på en model til monitorering af udrednings og behandlingsretten. Det forventes, at den er på plads medio 2014. Herefter vil det være muligt at få data på det samlede udrednings- og behandlingsforløb.

  For at fastholde og sikre de gode resultater på hurtig opstart for både udredning og behandling foreslås det, at afregningen for hurtig udrednings-/behandlingsopstart sættes op fra 20 % til 40 % af taksten. Hvis den foreløbige prognose for afregningen i 2014 af hurtig opstart holder - målt på første besøg - skal sygehuset tilføres 4,8 mio. kr. ved årsskiftet 2014/2015, jf. denne afregningsmodel.

  Konkret foreslås der følgende:

  • Den forventede afregning for 2014 på 4,8 mio. kr. udmøntes til sygehuset nu, så midlerne kan bruges til gennemførelse af initiativer til og fastholdelse af hurtig behandlingsopstart indenfor 30 dage.
  • Der udmøntes 5 mio. kr. i 2014 og 10 mio. kr. i permanent bevilling fra 2015 til psykiatrisygehuset til at sikre den nødvendige behandlingskapacitet i forhold til en behandlingsret på 30 dage.

  Finansieringen foreslås at ske fra psykiatriområdets centrale puljer.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At den forventede afregning for hurtig udrednings-/behandlingsopstart i 2014 udmøntes til psykiatrisygehuset fra psykiatriområdets centrale puljer,

  At der udmøntes 5 mio. kr. i 2014 og 10 mio. kr. i permanent bevilling fra 2015 til psykiatrisygehuset fra psykiatriområdets centrale puljer.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 23-05-2014
   

  Indstillingerne tiltrådt.

  Bente Gertz og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Karsten Uno Petersen, Pia Tørving, Karsten Hønge, Lasse Krull og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-06-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Karsten Uno Petersen og Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 14/3618
  23. Udmøntning af puljebevilling til nedbringelse af tvang
  fold dette punkt ind Resume
   

  I finansloven for 2014 er der indgået aftale om at skabe bedre psykiatri med en målsætning om, at anvendelsen af tvang i psykiatrien skal nedbringes med 50 % frem mod 2020. Til at understøtte målsætningen er der afsat 100 mio. kr. til bedre fysiske rammer for at nedbringe anvendelsen af tvang. Region Syddanmark har den 28. marts 2014 fået bevilget 21,52 mio. kr. til formålet, svarende til det ansøgte beløb.

  Derudover blev der i finansloven afsat 50 mio. kr. fra 2014 til partnerskaber om tvangsnedbringelse. Region Syddanmark modtager ca. 10 mio. kr. fra denne pulje.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den 24. marts 2014 godkendte regionsrådet ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til puljen vedr. nedbringelse af tvang i psykiatrien. Ministeriet har efterfølgende tilkendegivet, at de ansøgte 21,52 mio. kr. er bevilget til forbedring af de fysiske rammer.

  Midlerne fra puljen muliggør, at psykiatriens rammer kan blive endnu bedre ved at integrere mindre tiltag/projekter i igangværende byggerier, som der ikke var midler til indenfor anlægsbevillingen samt ved at gennemføre forbedringer (bygnings- og inventarmæssigt) i eksisterende bygninger.

  Opsummerende blev der søgt midler til følgende projekter:

  Nr.

  Projekt

  Placering

  Budget

  1

  Etablering af skærmede afsnit

  Psykiatrisk Afdeling Odense og Kolding

  6.250.000 kr.

  2

  Ombygning af skadestue

  Psykiatrisk Afdeling Odense

  1.500.000 kr.

  3

  Etablering af sansestimuleringsrum

  Psykiatrisk Afdeling Middelfart, Aabenraa og Esbjerg

  2.100.000 kr.

  4

  Udviklingsprojekt vedr. interaktive skærme til psykiatrien

  Psykiatrisk Afdeling Kolding

  460.000 kr.

  5

  Motionsredskaber til udendørsbrug

  Psykiatrisk Afdeling Middelfart, Aabenraa og Esbjerg

  876.000 kr.

  6

  Etablering af multibaner og aktivitetssti

  Psykiatrisk Afdeling Middelfart, Aabenraa og Esbjerg

  3.568.000 kr.

  7

  Indkøb af psykiatrisenge

  Psykiatrisk Afdeling Esbjerg

  1.416.000 kr.

  8

  Etablering af døgnrytmelys

  Psykiatrisk Afdeling Aabenraa og Esbjerg

  4.800.000 kr.

  9

  Etablering af gårdhaver

  Psykiatrisk Afdeling Svendborg

  550.000 kr.

   

  I alt

   

  21.520.000 kr.

  I forhold til projekt nr. 7 har Ministeriet meddelt, at man ikke støtter indkøb af senge. Der er derfor udarbejdet en ny projektbeskrivelse til de resterende 1.416 mio. kr. Denne tager afsæt i ønske om at udvide bevillingen til sansestimulirum, så det bliver muligt at etablere sansestimulirum i flere afdelinger i regionen. Projekt 3 vedr. etablering af sansestimuleringsrum bliver derfor udvidet med en bevilling på 1.316.000 kr. Derudover udvides bevilling til projekt 5 med 100.000 kr. til indkøb af udendørs musiklegeredskaber til børne- og ungeområdet.

  Puljemidlerne skal bruges inden udgangen af 2014. Det betyder, at projekterne igangsættes løbende over de næste måneder. Bevillingen skal dermed udbetales kvartalsvis på grundlag af tidsplan og budget for hvert projekt.

  Uddybning af projekt ”Etablering af skærmede afsnit” (projekt 1)

  Psykiatrisk Afdeling Odense bliver en del af Nyt OUH i 2021, hvor de overordnede principper i forhold til skærmede enheder indtænkes i regionens nybyggeri. Generalplanen foreskriver, at de fysiske rammer er fleksible, så det er muligt at skærme patienterne i visse perioder af indlæggelsen. Derved oplever patienten ikke det skift og brud i kontinuiteten, der følger af flytning mellem åbne og lukkede afsnit.

  Den nuværende afdeling i Odense er indrettet med traditionelle åbne og lukkede afsnit. En ændring til åbne afsnit med skærmede enheder vil kræve en ombygning for, at de skærmede enheder kan leve op til kravene i psykiatriloven, samt hensynet til overskuelighed og tæt personalekontakt.

  Med projektet etableres der tre skærmede enheder som en integreret del af afdelingen i Odense. Desuden skal et afsnit omdannes fra at være anvendt til ambulant behandling til et sengeafsnit.

  Ombygningsprojektet forventes at koste 6 mio. kr., som er finansieret af puljemidlerne. Eftersom midlerne skal anvendes inden udgangen af 2014, er der startet op med rådgiver og afholdt brugerprocesser på afdelingen. Det forventes, at udførelsesfasen påbegyndes i september og afsluttes inden udgangen af året. Resumé af byggeprogram er vedlagt som bilag.

  Driftsbevilling til reduktion af tvang

  Der er på finansloven for 2014 afsat 50 mio. kr. fra 2014 til partnerskaber om tvangsnedbringelse. Region Syddanmark modtager 10 mio. kr. fra denne pulje. Midlerne udmøntes til psykiatrisygehuset med henblik på anvendelse til understøttende aktiviteter i driften, der knytter op på de anlægsmæssige tiltag. Det vil sige udvikling af behandlingsindsatsen i forhold til de nye rammer med fokus på bl.a. kontinuitet i patientforløbet, herunder konflikt minimering, aktivitetsfremmende, konfliktdæmpende og sansestimulerende tiltag, overskuelig og tæt personalekontakt mm.

  De konkrete mål, som Danske Regioner skal indgå med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, skal danne rammen for partnerskabet med regionen. Målene er endnu ikke fastsat, men hvis sygehuset skal nå at igangsætte udvikling af behandlingsindsatsen indenfor de nævnte områder, vil det være hensigtsmæssigt at udmønte midlerne nu. Det vurderes forsvarligt at gøre dette forlods, da indsatsen skal udvikles indenfor en bred vifte at tiltag, jf. ovenstående. Med bevillingen følger ansvaret for at sikre, at midlerne anvendes til realisering af de konkrete mål, og at det sker på et fagligt funderet grundlag, jf. finansloven for 2014.

  Når partnerskabsaftalen med Danske Regioner er vedtaget, vil der blive fremlagt en sag for regionsrådet, som præciserer indsatsen i forhold til de konkrete mål og anlægsmæssige tiltag.

  Frem til Region Syddanmark modtager 10 mio. kr. til partnerskab om tvangsnedbringelse, gives bevillingen til psykiatrisygehuset fra psykiatriområdets meraktivitetspulje.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der i 2014 afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt 21,52 mio. kr. til otte projekter for at nedbringe anvendelsen af tvang i psykiatrien, jf. sagsfremstillingen, finansieret af tilskud fra staten hertil.

  At resume af byggeprogram vedr. etablering af skærmede afsnit på Psykiatrisk Afdeling Odense godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling på i alt 21,52 mio. kr. (indeks 133,1) og anlægsindtægtsbevilling på -21,52 mio. kr. hertil.

  At psykiatri- og socialdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultater inden for de meddelte bevillinger.

  At driftsbevillingen på 10 mio. kr. udmøntes til psykiatrisygehuset fra psykiatriområdets meraktivitetspulje, frem til midlerne til indsatsen modtages fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 23-05-2014
   

  Indstillingerne tiltrådt.

  Bente Gertz og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Karsten Uno Petersen, Pia Tørving, Karsten Hønge, Lasse Krull og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-06-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Karsten Uno Petersen og Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/39661
  24. Center for Misbrug og Socialpsykiatri - ombygning af Syrenparken
  fold dette punkt ind Resume
   

  I investeringsbudget 2014 er der afsat 63,278 mio. kr. i årene 2014-16 til større ombygning af Syrenparken i Børkop. Syrenparken er en afdeling under Center for Misbrug og Socialpsykiatri. Sagen vedrører anlægsbevilling til gennemførelse af ombygningen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det socialpsykiatriske botilbud Syrenparken har i alt 46 boliger (excl. Pomonahuset). 11 af boligerne er der tidligere gennemført om- og tilbygninger på, og opfylder regionens målsætninger vedrørende boligstandard. De 11 boliger omfattes derfor ikke af denne sag.

  Der forelægges nu byggeprogram for de resterende 35 boliger, således at også disse ombygges til to-rums boliger med eget bad og toilet samt køkkenafsnit i stuen. Personale- og fællesområder vil i et vist omfang blive omfattet af ombygningen, som forventes at udgøre ca. 3.350 m2. Hertil kommer nybyggeri på ca. 730 m2. Der gøres opmærksom på, at endeligt arealmæssigt omfang og fordeling af om- og nybyggeri kan variere med den kommende projektering. Nybyggeriet skal opføres efter lavenergiklasse 2015. Eksisterende solcelleanlæg inddrages ved energitabsberegning for ombygningen.

  De samlede udgifter til byggeriet er i byggeprogrammet beregnet til 63,278 mio. kr., svarende til det afsatte beløb.

  Efter antagelse af totalrådgiver og gennemførelse af projektering ventes byggeriet påbegyndt omkring den 1. maj 2015 og afleveret den 1. oktober 2016. I tidsplanen er der taget højde for, at der skal påregnes genhusning på stedet i nødvendigt omfang, hvorfor byggeriet må etapeopdeles.

  Resumé af byggeprogram vedlægges.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At resumé af byggeprogram vedr. Syrenparken godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling på 63,278 mio. kr. (indeks 133,1) til gennemførelse af om- og tilbygning på Syrenparken.

  At udgiften finansieres af det på investeringsbudgettet afsatte rådighedsbeløb til formålet i årene 2014-16.

  At økonomidirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultat inden for bevillingen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 23-05-2014
   

  Indstillingerne tiltrådt.

  Bente Gertz og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Karsten Uno Petersen, Pia Tørving, Karsten Hønge, Lasse Krull og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-06-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Karsten Uno Petersen og Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/5111
  25. Godkendelse af vedtægter for afdelinger under Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi
  fold dette punkt ind Resume
   

  Efter centerdannelsen på socialområdet har det været nødvendigt at tilpasse de eksisterende vedtægter til den ændrede organisering.

  De ændrede vedtægter forelægges til godkendelse.

  Efter de ændrede vedtægter skal regionsrådet udpege medlemmer til bestyrelserne. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Som følge af centerdannelsen pr. 1. januar 2013 på socialområdet er vedtægter for afdelingerne under Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi blevet tilpasset den ændrede organisering.

  Dette betyder, at de eksisterende fire sæt vedtægter for Center for Høretab, Center for Rehabilitering og Specialundervisning, Center for Kommunikation og Hjælpemidler og Nyborgskolen efter omstruktureringen til Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi erstattes af tre sæt vedtægter, der tager højde for afdelingernes ændrede navne og funktioner efter centerdannelsen.

  • Fredericiaskolen, der varetager undervisning efter folkeskoleloven.
  • Ungetilbuddet, der varetager undervisning efter lov om specialundervisning.
  • Fælles vedtægter for Center for Kommunikation og Hjælpemidler/Center for Rehabilitering og Specialrådgivning, der varetager undervisning efter lov om specialundervisning.

  Der er i vedtægterne taget højde for, at Center for Kommunikation og Hjælpemidler er under afvikling. Vedtægterne har været i høring i de eksisterende bestyrelser. 

  Der skal være et medlem udpeget af regionsrådet i Region Syddanmark i de to bestyrelser, der vedrører undervisning efter lov om specialundervisning. For Fredericiaskolen skal der ikke udpeges et bestyrelsesmedlem, da skolen hører under folkeskoleloven.

  Det fremgår af de ændrede vedtægter, at regionsrådet skal udpege et bestyrelsesmedlem og en suppleant til bestyrelsen af Ungetilbuddet på Center for Høretab, samt et bestyrelsesmedlem og en suppleant til bestyrelsen af Center for Kommunikation og Hjælpemidler/Center for Rehabilitering og Specialrådgivning.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At vedtægterne godkendes.

  At regionsrådet udpeger bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen for Ungetilbuddet på Center for Høretab og til bestyrelsen for Center for Kommunikation og Hjælpemidler/Center for Rehabilitering og Specialrådgivning, i alt 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 23-05-2014
   

  Indstillingerne tiltrådt.

  Bente Gertz og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Karsten Uno Petersen, Pia Tørving, Karsten Hønge, Lasse Krull og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-06-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Regionsrådet udpegede Bente Gertz til bestyrelsen for Ungetilbuddet på Center for Høretab med Pia Tørving som suppleant.

  Regionsrådet udpegede Peder Hvejsel til bestyrelsen for Center for Kommunikation og Hjælpemidler/Center for Rehabilitering og Specialrådgivning med Sonny Berthold som suppleant.

  Karsten Uno Petersen og Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/19445
  26. Godkendelse af partnerskabsaftale for Integrated Care projektet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Samarbejdsprojektet Integrated Care mellem Odense Kommune, PLO Syddanmark og Region Syddanmark står nu overfor at skulle gå ind i pilotfasen. Derfor fremlægges den formelle partnerskabsaftale til politisk godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Samarbejdsprojektet Integrated Care mellem Odense Kommune, PLO Syddanmark og Region Syddanmark står nu overfor at skulle gå ind i pilotfasen. De tre parter skal derfor indgå en formel partnerskabsaftale.

  Med partnerskabsaftalen ønskes udviklet og etableret en model for, hvordan øget fokus på tidlig indsats og inddragelse af borgeren kan bidrage til at skabe reelle sammenhængende patientforløb, så borgeren oplever at blive understøttet af et samlet og proaktivt sundhedsvæsen. I projektet er indsatsen rettet mod borgere med stress, angst og depression samt ældre medicinske patienter.

  Samarbejdsmodellen indeholder syv elementer, som parterne indgår i et forpligtende samarbejde omkring:

  • Fælles data om patienten/borgeren
  • Risikostratificering af målgrupperne
  • Fælles fagligt grundlag for arbejdet med de to målgrupper
  • Udarbejdelse af handleplaner for patienter i målgrupperne
  • Fælles ansvar for udmøntning af handleplaner
  • Fælles tværfaglige konferencer i tværsektorielle teams
  • Jævnlige review af performance (opfølgning på resultater)

  Parterne afgiver ikke kompetence, i henhold til lovgivningen, til en anden part i samarbejdet. Partnerskabsaftalen kan af hver deltagende part opsiges med mindst 6 måneders varsel med virkning fra den følgende 1. januar. Partnerskabsaftalen indgås med hjemmel i sundhedslovens § 78, frikommunelovens § 26b samt overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og PLO om almen praksis. Partnerskabsaftalen forelægges sideløbende til politisk godkendelse i Odense Kommune, PLO Syddanmark og Region Syddanmark.

  Region Syddanmark har afsat i alt 44 mio. kr. til projektet, der fra start er berammet til at løbe fra 2013 til 2015. Odense Kommune har afsat 24 mio. kr. til projektet.

  Sundhedssamordningsudvalget behandlede sagen den 27. maj 2014, hvor udvalget tiltrådte indstillingen. Marianne Mørk Mathiesen, Poul Sækmose og Tage Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  Sagen har desuden været behandlet i Psykiatri- og Socialudvalget den 23. maj 2014. Udvalgets beslutning fremgår nedenfor.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At partnerskabsaftalen godkendes.  

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 23-05-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Bente Gertz og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Karsten Uno Petersen, Pia Tørving, Karsten Hønge, Lasse Krull og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-06-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Karsten Uno Petersen og Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/20097
  27. Partnerskabsaftale mellem Region Syddanmark og Headspace Danmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark og foreningen Det Sociale Netværk har i foråret 2014 drøftet muligheder for et styrket samarbejde om tilbuddet Headspace Danmark i perioden 2014-2016. Der stilles forslag om en ½ fremskudt medarbejder i henholdsvis Esbjerg og Odense headspacecentre, svarende til 750.000 kr. samt 250.000 kr. i driftstilskud til headspace Esbjerg. Beløbet svarer til 1 mio. kr. i alt over de to år.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark og foreningen Det Sociale Netværk har i foråret 2014 drøftet muligheder for et styrket samarbejde om tilbuddet Headspace Danmark over de næste to år.

  Headspace Danmark er et civilsamfundsprojekt, der har til formål at skabe et sted, hvor unge i alderen 12-25 kan komme og få en snak omkring sociale og/eller psykiske problemer og få hjælp til at finde derhen, hvor en yderligere hjælp er mulig – alt efter problemstilling. Konceptet bygger på tanken om én indgang.

  Drøftelserne har taget afsæt i foreningens etablering af nyt headspacecenter i Esbjerg til august 2014. Et headspacecenter åbnede i Odense i september 2013.

  Samarbejdsprojektet tager udgangspunkt i øget sammenhæng mellem forebyggelse og behandling og øget udmøntning af regionens arbejde med den specialiserede forebyggelse. Desuden er det formålet at understøtte en tidligere indsats og mere gnidningsløse forløb for de mest sårbare unge.

  Med et partnerskab med Headspace Danmark vil Region Syddanmark kunne afprøve samarbejdet med civilsamfundet/de frivillige i praksis, samt indhente egen viden om, hvordan frivillige fremadrettet vil kunne indgå som bidragsyder i det brede sundhedssamarbejde.

  På baggrund af henvendelsen, samt møder med Det Sociale Netværk og de relevante psykiatriske afdelingsledelser i psykiatrien, er der udarbejdet et forslag til partnerskabsaftale.

  Forslaget bygger på samme konstruktion, som den beliggenhedskommunerne Esbjerg og Odense indgår i, det vil sige en kombination af fremskudte medarbejdere og driftstilskud.

  Konkret beror forslaget på en ½ fremskudt medarbejder i henholdsvis Esbjerg og Odense, svarende til 750.000 kr. samt 250.000 kr. i driftstilskud til headspace Esbjerg. Beløbet svarer til 1 mio. kr. i alt over to år.

  Partnerskabet finansieres af psykiatriens prioriteringspulje.

  I oplægget til partnerskabsaftalen indtænkes endvidere et tæt samarbejde med det regionale projekt ”Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne” – herunder mulighed for adgang til projektets uddannelsestilbud.

  Målgruppen for partnerskabsaftalens udmøntning er sårbare unge, der ikke trives, og som følge heraf har brug for hjælp. Målgruppen er endvidere de unge, der viser tidlige tegn på psykisk sygdom, og som med en mindre indgribende indsats på et tidligere tidspunkt i samarbejde mellem sektorerne vil få bedre fremtidsprognose.

  Oplæg til partnerskabsaftale (baggrundsnotat) mellem Region Syddanmark og Headspace Danmark samt partnerskabsaftale mellem Region Syddanmark og Headspace Danmark er vedlagt.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At partnerskabsaftalen godkendes.

  At udgiften finansieres af psykiatriens prioriteringspulje på i alt 1 mio. kr. med 260.417 kr. i 2014, 520.833 kr. i 2015 og 218.750 kr. i 2016.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 23-05-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Bente Gertz og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Karsten Uno Petersen, Pia Tørving, Karsten Hønge, Lasse Krull og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-06-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Karsten Uno Petersen og Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/18315
  28. Udarbejdelse af den regionale vækst- og udviklingsstrategi - udfordringsbilledet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet godkendte den overordnede tidsplan for udarbejdelse af den regionale vækst- og udviklingsstrategi den 26. maj 2014.

  Tidsplanens forberedelsesfase, der ligger i foråret 2014, omfatter udarbejdelsen af

  overordnede udfordringsbilleder for Syddanmarks vækst og udvikling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Udfordringsbillederne er et vigtigt grundlag for det videre arbejde med udviklingsstrategien. En fælles opfattelse af de syddanske udfordringer er en forudsætning for, at regionsrådet kan samarbejde Vækstforums bidrag vedr. de erhvervs- og vækstrettede dele og de øvrige regionale strategier på infrastruktur, uddannelse, kultur, grænsesamarbejde m.m. til en sammenhængende vækst- og udviklingsstrategi.

  Udfordringsbillederne er således bl.a. et vigtigt grundlag for inputfasen fra august til januar, hvor der er lagt op til, at Vækstforum har temakonferencer, og Udvalget for Regional Udvikling har møder med de syddanske kommuner og andre regionale nøgleaktører. Udfordringsbillederne tegner de udfordringer, som kommende indsatser og syddanske strategier på forskellig vis skal bidrage til at løse.

  Udvalget for regional udvikling drøftede udfordringerne den 19. maj 2014. Udvalgets

  bemærkninger er indarbejdet i de vedlagte udfordringsbilleder. Udfordringsbillederne har været forelagt det politiske RUP-koordinationsudvalg med repræsentanter for KKR og regionen den 28. maj 2014, og forventeligt drøftes i Vækstforum den 25. juni 2014.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udfordringsbillederne tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 19-05-2014
   

  Udvalget drøftede udfordringsbilledet. De faldne bemærkninger indgår i arbejdet med udformning af udfordringsbilledet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Karsten Uno Petersen, Pia Tørving, Karsten Hønge, Lasse Krull og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-06-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Karsten Uno Petersen og Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/21747
  29. Dybbøl 2014 - Udmøntning af pulje afsat ved budgetforlig 2014
  fold dette punkt ind Resume
   

  I budgetforliget for 2014 afsatte regionsrådet en økonomisk pulje på 2 mio. kr. af de strategiske kulturmidler 2012-2014 til markering af Dybbøl 2014. Der resterer 1.112.000 kr.

  Det indstilles, at der ydes tilskud på 460.000. kr. som økonomisk ramme for aktiviteter, der gennemføres i forbindelse med efterårsferien i uge 42, 2014 i Sønderborg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet afsatte ved budgetforliget for 2014 en økonomisk pulje på 2 mio. kr. af de strategiske kulturmidler 2012-14 til markering af Dybbøl 2014. Formålet er at markere 150-året for Slaget ved Dybbøl med en række fremadrettede aktiviteter, der sætter fokus på de nuværende dansk-tyske relationer og den dansk-tyske regions potentiale, og styrker den gensidige forståelse og samarbejde hen over grænsen. Der resterer 1.112.000 kr., som endnu ikke er blevet udmøntet.

  Den 18. april 2014 blev 150 årsdagen for Slaget ved Dybbøl 2014 markeret ved et stort anlagt arrangement, som tiltrak 15.000 besøgende og resulterede i mange timers TV-transmission og TV-indslag, samt over 500 skrevne artikler i månederne op til og dagene efter.

  Det må forventes, at premieren på DRs store TV-serie ”1864”, samt de planlagte TV- og radio-livesendinger og –optagelser, der henlægges til Sønderborg i uge 42, endnu engang vil kunne tiltrække et stort publikum. For at kunne tiltrække især børnefamilier gælder det om at tilbyde og markedsføre en række attraktive aktiviteter, der kan bidrage til at synliggøre regionen som et attraktivt sted at besøge. Det planlægges at tilbyde f.eks.:

  • 1864-børnelege på Sønderborg Slot og 1864-stratego, bålmad og Geocaching for børn på Dybbøl Banke
  • 1864-rollespil i slotsparken og i slotsgården
  • Skansefortællinger
  • Højsæsonsprogram på Historiecenter Dybbøl Banke
  • Levendegørelse på Dybbøl Mølle
  • Lysshow ved Sønderborg Slot
  • Rekordforsøg med Røde Kors og andre Røde Kors aktiviteter
  • Historiske telte med 1864-forplejning

  Formandskabet for Syddansk Dybbøl Forum anbefaler, at der udmøntes yderligere 460.000 kr. Det sker på baggrund af den store publikums-interesse og de erfaringer, der er gjort med planlægningen af den 18. april. Regionsrådet har tidligere udmøntet 500.000 til efterårsferie-eventen, såfremt indstillingen følges vil der i alt udmøntes 960.000 kr. til gennemførelse af efterårsferie-eventen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der ydes et tilskud på 460.000 kr. fra den økonomiske pulje på 2 mio. kr. af de strategiske kulturmidler 2012-14 til markering af Dybbøl 2014, afsat ved budgetforlig 2014, til en økonomisk ramme for aktiviteter, der gennemføres i efterårsferien uge 42 i Sønderborg.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 04-06-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Bente Gertz deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Karsten Uno Petersen, Pia Tørving, Karsten Hønge, Lasse Krull og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-06-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Karsten Uno Petersen og Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 12/14536
  30. Udmøntning af Budget 2014: Vækstpakken under den Regionale Udviklingsplan
  fold dette punkt ind Resume
   

  I aftalen om Budget 2014 indgår, at der med henblik på den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi, igangsættes en samlet vækstpakke i regi af den regionale udviklingsplan. Samtidig nævnes en række initiativer, som Vækstpakken bl.a. kan tage udgangspunkt i.

  Der er til vækstpakken afsat 2,5 mio. kr. finansieret af rammen til regional udvikling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I Budget 2014 skitserer Vækstpakken følgende initiativer:

  • Bredbåndsdækning. Tiltrækning af erhverv, bosætning og Region Syddanmarks satsning på udbredelse af telemedicin og velfærdsteknologi, forudsætter et velfungerende bredbånds- og mobilnet. Region Syddanmark skal støtte områder med dårlig dækning med en indledende problemudredning og handleplan, og samling af de relevante aktører til sikring af bedre dækning.
  • Bosætning. Yderområderne er præget af fraflytning, og selv de større byer oplever udflytning af unge til uddannelsesbyerne Aarhus og København. De der forlader regionen, får generelt en højere uddannelse end de der flytter hertil. Flytteanalyser skal bruges som et skridt på vejen i et syddansk arbejde med udviklingsstrategier for regionen og for de syddanske byregioner/områdeinitiativer. Det er vigtigt at vide, hvem og hvor mange med en videregående uddannelse, der kan tiltrækkes.
  • Flere studiejob. Syddanmark er en af de regioner, som taber flest unge i overgangen fra bachelor til kandidatuddannelse. Kvalificerende studiejob kan være afgørende for at fastholde bachelorer og jobsøgende kandidater ved endt uddannelse. Regionen skal igangsætte et arbejde i forhold til at skaffe flere relevante studiejob.
  • Mindre byer og yderområder. Mindre byer – især i yderområderne, har det svært. De skal finde en ny rolle og en ny identitet, hvis de skal skabe en positiv udvikling. Den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi, skal få erhvervsudviklingsindsatsen til at spille bedre sammen med arbejdet for bedre rammebetingelser – uddannelse, bosætning, infrastruktur mm. Dette vil ikke mindst være vigtigt for de mindre byer og yderområderne.
  • EER. Netværket og erfaringerne fra iværksætteråret 2013 skal fortsættes og indsatserne implementeres, herunder arbejdet med at skabe en iværksætterkultur blandt unge.
  • Byregioner. Fra udkant til byregion. I Syddanmark er der fire byregioner i Den Regionale Udviklingsplan. Sydvestjylland med center i Esbjerg, er ved at blive analyseret – hvilken rolle har den enkelte by og opland, hvad skal den bidrage med, hvilken funktion i det samlede billede. Det foreslås, at kortlægge alle 4 byregioner.
  • Infrastruktur- og mobilitetsanalyser, herunder ajourføring af rapporten vedr. Fyn-Als forbindelsen, idet der forudsættes medfinansiering fra Sønderborg og Faaborg-Midtfyn Kommuner.
  • Grundvandskortlægning. Hvordan forbereder regionens større byer sig på et stigende grundvandsspejl? Region Syddanmark har sammen med Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser, udviklet og afprøvet metoder til at lave så detaljerede kort, at de kan bruges i forbindelse med byplanlægningen. Metoden kan videreudvikles til andre større byområder. 

  På basis af en vurdering af initiativernes status og potentialer foreslås, at der arbejdes videre med initiativerne ud fra nedenstående disponering af midlerne. Initiativerne ligger inden for Vækstpakkens rammer og vil være en udmøntning af nogle de initiativer, der er beskrevet i overdragelsesnotatet.  

  Forslag til udmøntning:

  Bredbåndsdækning i Syddanmark                           100.000 kr.

  Bosætning og flytteanalyser                                   250.000 kr.

  Flere studiejob                                                      100.000 kr.

  Mindre byer og yderområder                                  300.000 kr.

  EER                                                                                0 kr.

  Byregioner                                                            500.000 kr.

  Infrastruktur- og mobilitetsanalyser                        350.000 kr.

  Grundvandskortlægning                                         700.000 kr.

  I alt                                                                   2.300.000 kr.

  EER-iværksætteråret er afsluttet, og udgifter til dette, er afholdt inden for den afsatte økonomiske ramme i 2013, hvor der resterer 135.000 kr., der ikke er disponerede.

  Udvalget for Regional Udvikling behandler på møde den 16. juni 2014 et forslag til udmøntning af de udisponerede midler på 200.000 kr. vedr. iværksætter-aktiviteter, potentielt en iværksætterkonference, som vil blive forelagt regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At den foreslående udmøntning på 2,3 mio. kr. af vækstpakken, afsat ved budgetforlig 2014, godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 19-05-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Endvidere indstiller udvalget, at de udisponerede midler på 200.000 kr. bevilges til iværksætter-aktiviteter, potentielt en iværksætterkonference. På næste møde forelægges oplæg til udmøntning.

  Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Karsten Uno Petersen, Pia Tørving, Karsten Hønge, Lasse Krull og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-06-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Karsten Uno Petersen og Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 14/18361
  31. Høring af Sydtrafiks forslag til Trafikplan 2014-2018
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sydtrafik har sendt forslag til Trafikplan 2014-18 i høring frem til den 27. juni 2014.

  Forslaget til trafikplan er udarbejdet i en proces, hvor der bl.a. har været afholdt to workshops med embedsmænd samt et temamøde for politikere. Region Syddanmark har været repræsenteret i alle tre møder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Trafikselskaberne skal i henhold til Lov om Trafikselskaber, udarbejde en trafikplan hvert fjerde år, som ”… med udgangspunkt i den statslige trafikplan…” er en plan for ”… serviceniveauet for den offentlige servicetrafik…”.

  Sydtrafiks forslag tager udgangspunkt i den fælles vision, som var til behandling i udvalget i år på møderne i januar og februar.

  Forslaget til trafikplan indeholder fire overordnede mål:

  • Flere passagerer. Der sættes et mål om en gennemsnitlig årlig passagervækst på 1%. Der er forskellige vækstpotentialer i kommunerne, og i nogle kommuner vil nulvækst være et ambitiøst mål. 
  • Flere tilfredse passagerer. Der er allerede en høj tilfredshed på 88%, men målet er at øge denne med 1% årligt. 
  • Bæredygtighed. Målet er et faldende miljøaftryk over tid, som f.eks. skal opnås ved, at busser med højest euro-norm for begrænsning af bussers forurening, skal udføre mest kørsel. 
  • Udvikling af flextrafikken. Sydtrafik vil være den foretrukne rådgiver for kommuner og region. 

  Høringssvar på Fynbus’ forslag til Trafikplan 2014-17, blev behandlet på møde i Udvalget for Regional Udvikling den 2. december 2013 og i regionsrådet den 16. december 2013.

  Udvalget for Regional Udvikling behandlede sagen den 19. maj 2014. Udvalgets bemærkninger er indarbejdet i vedlagte udkast til høringssvar.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forslag til høringssvar godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 19-05-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet. De faldne bemærkninger indarbejdes i forslag til høringssvar før forelæggelse for forretningsudvalget og regionsrådet.

  Holger Gorm Petersen og Niels Erik Søndergaard, Dansk Folkeparti, tager forbehold.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet. Marianne Mørk Mathiasen stemte imod indstillingen. Dansk Folkeparti tog forbehold.

  Karsten Uno Petersen, Pia Tørving, Karsten Hønge, Lasse Krull og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-06-2014
   

  Regionsrådet stemte først om et ændringsforslag fra Dansk Folkeparti om, at det i slutningen af høringssvaret tilføjes, at målet med at afprøve de forskellige busteknologier også er at finde den mest omkostningseffektive teknologi, således at der er fokus på at sikre en konkurrencedygtig kollektiv trafik. For ændringsforslaget stemte 36 (Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre), imod stemte 4 (Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance). Ændringsforslaget var herefter vedtaget.

  Regionsrådet stemte herefter om det samlede høringssvar. Høringssvaret blev godkendt med 37 stemmer for (Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre). 3 stemte imod (Enhedslisten og Liberal Alliance). Høringssvaret var hermed godkendt.

  Karsten Uno Petersen og Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/16728
  32. Kulturpuljen - Ansøgning om tilskud til H.C. Andersen Festival Odense 2014
  fold dette punkt ind Resume
   

  Foreningen H.C. Andersen Festival Odense søger om et tilskud på 600.000 kr. til H.C. Andersen Festival Odense 2014. Visionen for projektet er at øge kendskabet til Odense, både regionalt, nationalt og internationalt gennem H.C. Andersens univers.

  Foreningen H.C. Andersen Festival er stiftet af en række erhvervsvirksomheder, som har forpligtet sig til at sponsorere festivalen for en tre-årig periode indtil 2015.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Foreningen H.C. Andersen Festival Odense søger Region Syddanmark om et tilskud på 600.000 kr. til projektet ”H.C. Andersen Festival Odense 2014”, der afholdes i uge 34 i 2014. Den planlægges gennemført årligt, men er indtil 2015 sikret økonomisk støtte fra en række erhvervsvirksomheder.

  Festivalens overordnede hensigt er, med én uges kulturelle og festlige begivenheder, at øge kendskabet til Odense og hermed også Region Syddanmark igennem H.C. Andersens univers. Festivalen indgår som en del af turisme- og kultursatsningen i Odense og på Fyn.

  Festivalen bygger på et bredt samarbejde mellem Odenses erhvervsliv, Odense Kommune og det eksisterende frivillige foreningsliv, uddannelsesinstitutioner og festivals, herunder Odense Blomsterfestival, Odense Symfoniorkester, Udvikling Fyn, VisitOdense og Region Syddanmark.

  Festivalen stræber efter at være en altfavnende festival, med begivenheder for alle målgrupper. De tre store målgrupper er børnefamilier, det voksne publikum og de unge. Uddannelsesinstitutioner på alle niveauer i kommunen inddrages i udvikling og afvikling med forskellige aktiviteter for skoleelever og studerende på de videregående uddannelser. Der vil blive gennemført over 450 kulturoplevelser fordelt på 7 dage.

  Festivalen forventes på længere sigt at føre til øget erhvervsdrift, turisme og derigennem øget beskæftigelse.

  Det samlede budget for festivalen er ca. 12 mio. kr.

  Regionsrådet afsatte ved aftale om budget 2014, 1 mio. kr. fra Kulturpuljen til opfølgning på H.C. Andersen-aktiviteter og styrkelse af turismeindsatsen. Ansøgere kan være foreninger, organisationer, kommuner m.fl. Der var ansøgningsfrist mandag den 2. juni 2014.

  Denne ansøgning forelægges nu, da festivalen er i uge 34. Øvrige ansøgninger vil blive behandlet på regionsrådsmødet den 25. august 2014.

  Der søges om 600.000 kr. fra Region Syddanmark. Det vurderes, at festivalen ved at sætte fokus på H.C. Andersens univers på en ny måde, kan medvirke til at tiltrække turister – og dermed falder inden for budgetaftalens formål med den afsatte 1 mio. kr.

  Regionsrådet tiltrådte på mødet den 17. december 2012, at der blev ydet et tilskud på 500.000 kr. fra Kulturpuljen til H.C. Andersen Festival 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der fra Kulturpuljens H.C. Andersens pulje på 1 mio. kr. i 2014, ydes et tilskud på 500.000 kr. til H.C. Andersen Festival 2014.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 19-05-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Karsten Uno Petersen, Pia Tørving, Karsten Hønge, Lasse Krull og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-06-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Karsten Uno Petersen og Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/15232
  33. Forslag til tillæg nr. 2 til "Råstofplan 2012" - Råstofgraveområde ved Ålsbo i Assens Kommune
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har på mødet den 16. december 2013 besluttet at påbegynde planprocessen for 6 tillæg for sand grus og sten til ”Råstofplan 2012”.

  På baggrund heraf indstilles det, at Forslag til tillæg nr. 2 for et råstofgraveområde ved Ålsbo i Assens Kommune fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Generelt
  Regionen har til opgave at gennemføre en kortlægning af råstoffer og etablere den overordnede planlægning af den fremtidige indvinding.

  Det skal samtidig sikres, at der er balance mellem behovet for at skabe vækst og udvikling og hensynet til natur, miljø og levevilkårene for befolkningen lokalt, hvor råstofferne udvindes. Råstofplanen er et led i at skabe denne balance.

  Ved udarbejdelsen af ”Råstofplan 2012”, blev det tilstræbt at udlægge graveområder svarende til efterspørgslen på råstoffer i de kommende 24 år (to planperioder) i hvert af delområderne Sønderjylland, Sydvestjylland, Trekantområdet og på Fyn. Råstofplanen viser, at regionen som helhed har ressourcer til at dække behovet i de kommende 24 år, men opgørelsen for de 4 delområder viser også, at ressourcerne er meget skævt fordelt.

  Som følge af dette, er der i råstofplanens retningslinjer åbnet mulighed for at udarbejde tillæg til råstofplanen i de dele af regionen, hvor der forudses en mangelsituation.

  Området
  Ejeren af matr.nr. 1b Ålsbo, Rørup, Erholm Gods, foreslog ved udarbejdelsen af ”Råstofplan 2012” at udlægge et nyt graveområde på 34 ha. En del af arealet (11 ha) blev imidlertid ikke udlagt i råstofplanen på grund af en indsigelse fra Naturstyrelsen. Baggrunden for indsigelsen var hensyn, som skal varetages i skovloven.

  Det er arealet på 11 ha, der nu ønskes udlagt som graveområde i et tillæg til råstofplanen.

  Naturstyrelsen har siden udarbejdelsen af ”Råstofplan 2012” tilkendegivet, at såfremt regionsrådet mener, at der vil være væsentlige samfundsmæssige interesser i at kunne udnytte den konkrete ressource, er Naturstyrelsen indstillet på at give dispensation.

  Særligt på Vestfyn er der et behov for yderligere graveområder til sikring af råstofforsyningen. Det vurderes derfor, at det ansøgte kan medvirke til at dække efterspørgslen efter råstoffer med en tilstrækkelig kvalitet på Fyn.

  De miljømæssige og trafikale problemer ved råstofindvinding i området er relativt mindre til sammenligning med andre indvindingsområder i regionen. Det skyldes, at der er få andre sektorinteresser og en relativ stor afstand til nærmeste beboelse på naboejendomme.

  Det vurderes derfor, at de miljømæssige gener og risici ved råstofindvinding kan imødekommes med vilkår for indvinding og efterbehandling og at de hensyn, der er i skovloven, kan varetages ved, at råstofindvinding sker efter fældning af hugstmoden skov, hvorefter arealet atter tilplantes.

  Der er udarbejdet en strategisk miljøvurdering for forslaget til graveområde, der svarer til det ansøgte. Resultatet er beskrevet i vedlagte forslag til plantillæg.

  Planprocessen
  Proceduren for et råstofplantillæg følger samme proces som udarbejdelsen af råstofplanen: Før udarbejdelsen af et forslag til råstofplantillæg, skal regionsrådet indkalde idéer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet. Denne forhøring blev gennemført fra 17. december 2013 til 26. februar 2014.

  Herefter udarbejder regionsrådet et forslag til råstofplantillæg. Det er først i denne fase, at hensyn til andre interesser afvejes. Udkast til dette forslag til plantillæg fremlægges nu for regionsrådet. Hvis regionsrådet vedtager forslaget, skal det fremlægges i offentlig høring i 8 uger. Samtidig med offentliggørelse vil forslaget blive udsendt til partshøring hos lodsejere, der har ejendomme indenfor det planlagte graveområde og beboere i nærmeste boliger.

  På baggrund af høringssvarene foretages evt. ændringer i forslag til råstofplantillæg, hvorefter regionsrådet beslutter, om det justerede forslag til råstofplantillæg skal vedtages endeligt.

  Afgørelsen i regionsrådet kan påklages til Miljø- og Naturklagenævnet, dog kun vedrørende retlige forhold.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At godkende, at forslag til tillæg nr. 2 til ”Råstofplan 2012” for et graveområde ved Ålsbo i Assens Kommune udsendes i offentlig høring i 8 uger.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 21-05-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet. Vibeke Syppli Enrum stemte imod indstilingen.
   

  Karsten Uno Petersen, Pia Tørving, Karsten Hønge, Lasse Krull og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-06-2014
   

  Indstillingen tiltrådt. Enhedslisten stemte imod med følgende begrundelse:

  Enhedslisten finder ikke, at der er så væsentlige samfundsmæssige interesser på spil, så det er nødvendigt at udvide graveområderne omkring Ålsbo. Udvidelsen af graveområderne er begrundet i behovet for mere råstofudvinding til brug for fortsat vækst i byggeri og anlæg på Fyn – og sætter således hensynet til vækst over hensynet til klima og miljø. Området er for tiden tilplantet med produktionsskov.

  Enhedslisten anser de samfundsmæssige interesser bedre tilgodeset ved et forslag om at udlægge området til naturskov. Det vil også passer fint ind i Assens Kommunes kommuneplan, hvor området er udlagt som potentielt naturområde, og hvor skabelse af naturskov kan blive til gavn for borgere og ikke mindst for planter og dyr. Råstofudvinding vil forsinke sådanne planer i mange år.

  Karsten Uno Petersen og Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/1695
  34. Orientering om ansættelser og afskedigelser af direktører, sygehusledelser og centerledere
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der orienteres i denne sag om ansættelser og afskedigelser af direktører, sygehusledelser og forstandere i juni måned 2014, jf. tidligere beslutning herom.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har besluttet, at regionsrådet og forretningsudvalget skal orienteres om ansættelser og afskedigelser af direktører, centerledere og direktører i sygehusledelserne.

  I juni måned 2014 er sket følgende ansættelse:

  • Kim Brixen er ansat som ny direktør på Odense Universitetshospital/Svendborg Sygehus pr. 1. september 2014.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-06-2014
   

  Til orientering.

  Karsten Uno Petersen, Pia Tørving, Karsten Hønge, Lasse Krull og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-06-2014
   

  Til orientering.

  Karsten Uno Petersen, Ida Damborg og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 14/17860
  35. Godkendelse af regionsrådets mødekalender 2015
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådets mødekalender for 2015 skal godkendes.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I de senere år har regionsrådet som udgangspunkt afholdt møder den fjerde mandag i måneden, dog under hensyntagen til ferieperioder og helligdage.

  Med dette som udgangspunkt er der udarbejdet følgende forslag til mødedatoer for regionsrådet i 2015 med mødestart kl. 15.00:

  • Mandag den 26. januar
  • Mandag den 23. februar
  • Mandag den 23. marts
  • Mandag den 27. april
  • Tirsdag den 26. maj (pga. pinsen)
  • Mandag den 22. juni
  • Mandag den 24. august
  • Mandag den 28. september
  • Mandag den 26. oktober
  • Mandag den 23. november
  • Mandag den 21. december

  Herudover foreslås afholdt budgetseminar for regionsrådet den 10. og 11. marts 2015.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådets mødekalender for 2015 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-06-2014
   

  Indstillingen tiltrådt med den ændring, at regionsrådsmødet i maj afholdes den 18. maj.

  Karsten Uno Petersen, Ida Damborg og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 07/17463
  36. Udpegning af medlemmer og suppleanter til INTERREG 4A-Udvalget
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege to medlemmer og et tilsvarende antal suppleanter som repræsentanter for Kommunekontaktrådet Syddanmark (KKR) til INTERREG 4A-Udvalget, samt én ny suppleant for Syddansk Universitet (SDU).

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark på dansk side og Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Landeshauptstadt Kiel, Stadt Flensburg og Stadt Neumünster på tysk side gennemfører i fællesskab programmet ”INTERREG 4A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N.” i perioden 2007-2013.

  INTERREG-Udvalget har bevilget programmets samlede tilskudsmidler på ca. 320 mio. kr. til i alt 73 grænseoverskridende projekter. I programmets afsluttende fase kan der forventes mindre tilbageløb som følge af uforbrugte bevillinger, der kan genbevilges i form af supplerende tillæg til igangværende projekter. 

  For programmet er der nedsat et kombineret overvågnings- og styringsudvalg kaldet ”INTERREG-Udvalget.” Selvom programperioden officielt udløber i 2013, fortsætter medlemmernes og suppleanternes hverv frem til, at programmet er endeligt afrapporteret i 2017.

  I perioden 2014 – 2017 vil INTERREG-Udvalgets primære opgaver bestå i overvågning af programmets afsluttende aktiviteter, behandling af tillægsbevillinger samt godkendelse af programmets årlige afrapportering til EU-Kommissionen. Der forventes at blive afholdt maksimalt ét årligt møde fra 2014. Møderne afholdes skiftevis på dansk og tyske side og simultantolkes.

  INTERREG-Udvalget består af 27 medlemmer, som repræsenterer de programbærende parter samt regionale repræsentanter for kommuner, erhvervspolitik, miljø, uddannelse, beskæftigelse, det danske og tyske mindretal, nationalstaterne og forvaltningsmyndigheden. Derudover har EU-Kommissionen en observatørplads i udvalget.

  Regionsrådet skal udpege to nye medlemmer og to nye suppleanter fra Kommunekontaktrådet Syddanmark og én ny suppleant for Syddansk Universitet.

  Kommunekontaktrådet Syddanmark indstiller som nye medlemmer:

  • Jørgen Otto Jørgensen, Borgmester Ærø Kommune
  • Hans Peter Geil, Borgmester Haderslev Kommune

  Kommunekontaktrådet Syddanmark indstiller som nye suppleanter:

  • Lisa Pihl Jensen, kommunalbestyrelsesmedlem Langeland Kommune
  • Laurids Rudebeck, Borgmester Tønder Kommune

  Syddansk Universitet indstiller som ny suppleant (prioriteret rækkefølge):

  • Jørgen Schou, Kontorchef, Ledelsessekretariatet, Syddansk Universitet
  • Louise Dupont Heidemann, Specialkonsulent, Ledelsessekretariatet, Syddansk Universitet

  Efter § 23 i bekendtgørelse om ansvar og kompetencefordeling mv. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og den Europæiske Socialfond udpeges de danske medlemmer af udvalget af de regioner, som er omfattet af programmet. I nærværende program udpeges de danske medlemmer således af Region Syddanmark efter aftale med Erhvervsstyrelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger i alt to nye medlemmer og to nye suppleanter for Kommunekontaktrådet Syddanmark.

  At Regionsrådet udpeger i alt én ny suppleant for Syddansk Universitet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-06-2014
   

  Regionsrådet udpegede Jørgen Otto Jørgensen og Hans Peter Geil som medlemmer til INTERREG 4A-Udvalget med Lisa Pihl Jensen og Laurids Rudebeck som suppleant.

  Regionsrådet udpegede Jørgen Schou som suppleant til INTERREG 4A-Udvalget.

  Karsten Uno Petersen, Ida Damborg og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/34990
  37. Indstilling af personlige suppleanter til bestyrelsen for Amgros I/S
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal indstille en personlig suppleant for henholdsvis Poul-Erik Svendsen og Thyge Nielsen, der på regionsrådsmødet den 6. januar 2014 blev indstillet som medlemmer til bestyrelsen for Amgros I/S.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark skal for denne valgperiode indstille to medlemmer med personlige suppleanter til bestyrelsen for Amgros I/S.

  På regionsrådsmødet den 6. januar 2014 blev regionsrådsmedlemmerne Poul-Erik Svendsen og Thyge Nielsen indstillet som medlemmer til bestyrelsen for Amgros I/S, men der blev på mødet ikke indstillet personlige suppleanter.

  Der skal derfor indstilles en personlig suppleant for henholdsvis Poul-Erik Svendsen og Thyge Nielsen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet indstiller en personlig suppleant til bestyrelsen for Amgros I/S for henholdsvis Poul-Erik Svendsen og Thyge Nielsen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 23-06-2014
   

  Regionsrådet indstillede Karsten Uno Petersen som personlig suppleant for Poul-Erik Svendsen og Bo Libergren som personlig suppleant for Thyge Nielsen til bestyrelsen for Amgros I/S.

  Karsten Uno Petersen, Ida Damborg og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortræder.


  Sagsnr.  
  38. LUKKET PKT.: Ledige ejendomme og arealer
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

   


  Siden er sidst opdateret 30-07-2014
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring