Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionsrådet - Referat - 26. maj 2014

Mødedato
26-05-2014 kl. 15:00 - 18:00
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Carl Holst, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Thies Mathiasen, O
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Bente Gertz, A
 • Poul Andersen, A
 • Pierre Topaz, A
 • William Jensen, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Meho Selman, A
 • Peter Christensen, A
 • Andrea Terp, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Lasse Krull, C
 • John Lohff, C
 • Poul Sækmose, C
 • Karsten Hønge, F
 • Ida Damborg, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Susanne Eilersen, O
 • Holger Gorm Petersen, O
 • Peter Kofod Poulsen, O
 • Stephanie Lose, V
 • Bo Libergren, V
 • Preben Jensen, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Sonny Berthold, V
 • Carsten Abild, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Tage Petersen, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Peder Hvejsel, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Herdis Hanghøi, V
 • Jens Møller, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Mikkel Andersen, Ø
 •  


  Afbud
   
 • Karsten Uno Petersen, A - Vibeke Hejnfelt stedfortræder
 • John Lohff, C
 • Poul Sækmose, C - Knud Erik Langhoff stedfortræder
 • Karsten Hønge, F - Hans Winther stedfortræder
 • Preben Jensen, V - Henning Ravn stedfortræder
 • Peder Hvejsel, V - Susanne Linnet stedfortræder

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Religiøse rum på sygehusene i Region Syddanmark
  2. Temadrøftelse af den kommende sundhedsaftales politiske vision
  3. Etablering af regionsfunktionen for hjerneskaderehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade
  4. Etablering af sengepladser for regionsfunktionen for hjerneskaderehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade
  5. Etablering af sundhedshuse i Region Syddanmark
  6. Reform af sygedagpengesystemet
  7. Udarbejdelse af ny vækst- og udviklingsstrategi
  8. Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om evaluering af de regionale vækstforas indsats for yderområderne
  9. Høring af udkast til nyt hav- og fiskeriudviklingsprogram 2014-2020 og status på LAG-organisering
  10. Trafikstyrelsens rapport "Optimering af stationsstrukturen"
  11. Trafikministeriets rapport om lokaltogsbetjening af Vestfyn
  12. Afrapportering på Region Syddanmark som Europæisk Iværksætterregion 2013
  13. Etablering af letbane i Odense
  14. Orienteringer fra Vækstforum
  15. Indstillinger fra Vækstforum
  16. Orientering om ansættelser og afskedigelser af direktører, sygehusledelser og centerledere
  17. Ændring af styrelsesvedtægten for Region Syddanmark
  18. Udpegning af nyt medlem og suppleant til Videnskabsetisk Komite II
  19. Indstilling af sagkyndige retsmedlemmer 2014-2017
  20. Forslag fra regionsrådsmedlem Niels Erik Søndergaard


  Sagsnr. 14/3070
  1. Religiøse rum på sygehusene i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  På baggrund af drøftelse den 22. april 2014 i Sundhedsudvalget er der nu til regionsrådets behandling udarbejdet indstilling om prioritering af refleksions-/bederum i nybyggeri, pårørendes mulighed for afsked med afdøde i et religiøst rum, samt regionsrådets håndtering af private donationer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På møde den 24. april 2014 havde regionsrådet en temadrøftelse af indretning af religiøse rum på sygehusene i Region Syddanmark.

  Der blev til brug herfor udarbejdet et notat, der redegør for, hvordan der på det enkelte sygehus gives adgang til udførelse af religiøse handlinger under ophold på sygehuset. Her tænkes bl.a. på adgang til:

  • egentlige kirkesale
  • bede- og refleksionsrum eller øvrige religiøse rum
  • kapel eller andet rum, hvor pårørende kan tage afsked med afdøde etc.

  På mødet var der rådsmedlemmer, der gav udtryk for, at der på sygehusene bør være permanent adgang til et kristent rum, hvorfra der bl.a. kan afholdes gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Der var også rådsmedlemmer, der fremførte det synspunkt, at der på alle sygehusene - uanset trosretning - skal være adgang til religiøse ceremonier i forbindelse med ophold på sygehuse.

  Samlet blev der således på regionsrådets møde udvekslet synspunkter om prioritering af indretning af religiøse rum, herunder navngivning af religiøse rum, fleksible løsninger for religiøse symboler, overvejelser i forhold til bindinger angående finansiering af kvalitetsfondsbyggerier, samt eventuel donation/sponsorerede midler, omfanget af religiøse rum mv.

  På baggrund af temadrøftelsen anmodede regionsrådet Sundhedsudvalget om at udarbejde anbefaling for bl.a.:

  • prioritering af religiøse rum i forbindelse med byggeri
  • regionsrådets involvering ved private donationer
  • pårørendes mulighed for afsked med afdøde i et religiøst rum.

  Det skal nævnes, at Fyens Stift Bispeembede har rettet henvendelse til regionsrådsformand Carl Holst om indretning af kirkesal på Nyt OUH (det nye universitetshospital i Odense) herunder forslag om finansiel støtte hertil. Regionsrådet vil på et efterfølgende møde få forelagt henvendelsen.

  Til Sundhedsudvalgets behandling af sagen den 22. april 2014 havde administrationen indstillet følgende:

  • At der ved ny- og ombygning af religiøse rum på sygehusene etableres multireligiøse rum.
  • At der efter en konkret vurdering og godkendelse af regionsrådet kan gives mulighed for donation til religiøse rum på sygehusene.
  • At sygehusenes kapeller indrettes således, at rummet kan anvendes af alle uansat trosretning.

  Under behandlingen af sagen i sundhedsudvalget var der flertal for en ændret indstilling til regionsrådet.

  Indstillingen er tilrettet i overensstemmelse flertallets beslutning i Sundhedsudvalget.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At ved en konkret henvendelse om donation til religiøse rum på sygehusene tages der stilling i regionsrådet.

  At der ved ny- og ombygning på sygehusene (hvor de nuværende religiøse rum berøres) sikres, at der etableres nye religiøse rum, der kan benyttes af alle trosretninger.

  At sygehusenes kapeller indrettes således, at rummet kan anvendes af alle uanset trosretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 22-04-2014
   

  Sundhedsudvalget indstiller til regionsrådet,

  • At ved en konkret henvendelse om donation til religiøse rum på sygehusene tages der stilling i regionsrådet.

  Et flertal i Sundhedsudvalget indstiller til regionsrådet,

  • At der ved ny- og ombygning på sygehusene (hvor de nuværende religiøse rum berøres) sikres det, at der etableres nye religiøse rum, der kan benyttes af alle trosretninger.
  • At sygehusenes kapeller indrettes således, at rummet kan anvendes af alle uanset trosretning.

  Flg. 7 medlemmer stemte for denne indstilling: Poul-Erik Svendsen, Kristian Grønbæk Andersen, Herdis Hanghøi, Thyge Nielsen, Jens Møller, Peter Christensen, Pia Tørving.

  Et mindretal i Sundhedsudvalget indstiller til regionsrådet,

  • At der ved ny- og ombygninger etableres kirkerum. Disse kan anvendes af alle trosretninger, således at de kristne symboler kan tildækkes efter behov.
  • At sygehusenes kapeller indrettes med kristne symboler, og rummet kan anvendes af alle trosretninger.

  Flg. 4 medlemmer stemte for denne indstilling: Lasse Krull, Susanne Eilersen, Holger Gorm Petersen, Pierre Topaz.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-05-2014
   

  Sagen oversendes til regionsrådet med henblik på en politisk drøftelse i det åbne rum.

  Karsten Uno Petersen, Jørn Lehmann Petersen og Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-05-2014
   

  Regionsrådet tiltrådte, at der ved en konkret henvendelse om donation til religiøse rum på sygehusene tages stilling i regionsrådet. For indstillingen stemte 38, mens 2 stemte imod (Enhedslisten).

  Herefter stemte Regionsrådet om flertallets og mindretallets indstillinger i sundhedsudvalget.

  For flertallet i sundhedsudvalgets indstilling stemte 25 (Socialdemokratiet på nær Pierre Topaz, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre, Carl Holst, Thyge Nielsen, Stephanie Lose, Tage Petersen, Mette Bossen Linnet, Hans Philip Tietje, Ulrik Sand Larsen, Herdis Hanghøj og Jens Møller)

  For mindretallet i sundhedsudvalgets indstilling stemte 15 (Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Bo Libergren, Henning Ravn, Preben Friis-Hauge, Carsten Abild, Sonny Berthold, Susanne Linnet og Pierre Topaz).

  Indstillingen fra flertallet i sundhedsudvalget var hermed vedtaget.


  Preben Jensen, Peder Hvejsel, Karsten Hønge, Karsten Uno Petersen, Poul Sækmose og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  Henning Ravn, Susanne Linnet, Hans Winther, Vibeke Hejnfelt og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/1347
  2. Temadrøftelse af den kommende sundhedsaftales politiske vision
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der skal indgås en ny sundhedsaftale, som skal gælde i årene 2015-2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sundhedsaftalen er det formelle grundlag for samarbejdet på tværs af sektorgrænserne i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis. Når der skal indgås en ny sundhedsaftale, som gælder i årene 2015-2018, er det derfor en hovedopgave i 2014 både politisk og administrativt.

  Som led i den politiske proces for udarbejdelsen af sundhedsaftalen har regionsrådet en temadrøftelse af den vision, som skal ligge til grund for aftalen.

  Drøftelsen vil tage udgangspunkt i en kort præsentation af hovedindholdet i rapporten Fælles Fremtidsbillede (som beskriver status, muligheder og udfordringer på sundhedsområdet i Syddanmark), samt det nuværende udkast til politisk vision i sundhedsaftalen.

  De input til visionen, som fremkommer ved regionsrådets temadrøftelse, vil blive behandlet af Sundhedssamordningsudvalget den 27. maj i år med henblik på at afklare, hvordan de bedst bringes ind i det videre arbejde med sundhedsaftalens politiske del. Eksempelvis hvordan de kan indgå i drøftelserne på en række dialogmøder mellem Sundhedskoordinationsudvalgets formandskab og repræsentanter for kommunerne samt Praktiserende Lægers Organisation i Syddanmark.

  Et samlet udkast til ny sundhedsaftale forventes sendt i høring ultimo august og vil blive dagsordenssat på regionsrådets møde den 29. september i år med henblik på behandling af Region Syddanmarks høringssvar.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-05-2014
   

  Punktet blev drøftet. De faldne bemærkninger indgår i det videre arbejde med sundhedsaftalen.

  Preben Jensen, Peder Hvejsel, Karsten Hønge, Karsten Uno Petersen, Poul Sækmose, Poul-Erik Svendsen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  Henning Ravn, Susanne Linnet, Hans Winther, Vibeke Hejnfelt og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/14922
  3. Etablering af regionsfunktionen for hjerneskaderehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark har fået godkendt regionsfunktionen for hjerneskaderehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade til Neurorehabiliteringen på Sydvestjysk Sygehus, Grindsted og Neurorehabiliteringen på OUH, Ringe.

  Der vurderes på den baggrund at være behov for 6 nye sengepladser på Sydvestjysk Sygehus, Grindsted og behov for kvalitetsløft for at varetage regionsfunktionen både i Grindsted og Ringe.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Baggrund
  Sundhedsstyrelsen har i specialelægning for neurologi taget udgangspunkt i forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade, der er udsendt i juni 2011 af Sundhedsstyrelsen.

  Med forløbsprogrammet blev de 3 specialiseringsniveauer defineret: Hovedfunktion, regionsfunktion og højtspecialiseret niveau. Tidligere var neurorehabilitering opdelt i basisfunktion og landsdelsfunktion. Der tilføjes hermed en yderligere behandlingsfunktion.

  Regionsfunktionen hjerneskaderehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade er således en ny funktion.

  Region Syddanmark har i forbindelse med den opsamlende ansøgningsrunde i 2012 søgt og fået regionsfunktionen for hjerneskaderehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade i henholdsvis Ringe og Grindsted. (Ringe søgte og fik ligeledes godkendt funktionen: Neurorehabilitering ved svære neuropatier herunder Guillian Barrés sygdom).

  Den højtspecialiserede funktion er godkendt til Hammel Neurocenter og Glostrup Hospital.

  Kvalitetsløft
  Implementering af Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for erhvervet hjerneskade indebærer et kvalitetsløft i behandlingen af voksne med erhvervet hjerneskade.

  Varetagelse af regionsfunktionen forudsætter, at der udover læger, terapeuter og plejepersonale deltager neuropsykolog, logopæd (talepædagog) og socialrådgiver i behandlingen. Videre anbefaler forløbsprogrammet en styrkelse af koordinationen.

  På den baggrund er der behov for at få tilknyttet socialrådgiver-kompetencer samt øgede neuropsykolog-kompetencer til varetagelse af regionsfunktionen i henholdsvis i Ringe og Grindsted.

  For at sikre en ensartet hjerneskaderehabilitering og hensigtsmæssig kapacitetsudnyttelse, er der behov for at etablere en samlet regional tværfaglig visitation i Region Syddanmark. Den regionale visitation skal varetage visitationen til regions- og højt specialiseret niveau. Dette vil i højere grad sikre, at patienterne kommer til det rette tilbud, og der sker opfølgning af de patienter, som tilgår det højtspecialiserede område.

  For at imødekomme Sundhedsstyrelsens krav til varetagelse af regionsfunktionen, foreslås der tilført neurorehabiliterings-området i alt 1,6 mio. kr. årligt til kvalitetsløft.

  Fordelingen sker i forhold til befolkningsunderlag for de to respektive neurorehabiliterings-afdelinger i Ringe og Grindsted. Samlet fordeles budgettet som anført i tabel 1:

   Tabel 1

  Fyn/Ringe

  480.000 kr.

  Jylland/Grindsted

  720.000 kr.

  Koordination

  400.000 kr.

  I alt

  1.600.000 kr.

  Logopæder/talepædagoger
  Logopæderne er ansat i kommunikationscentre, der modtager en fast økonomisk ramme af regionen, beregnet ud fra en objektiv befolkningsfordeling. Betjeningen af de nye senge i Grindsted afklares når en model for servicering af regionsfunktionspatienter fra Sygehus Sønderjylland og Sygehus Lillebælt foreligger.

  Behov for flere pladser
  OUH (Odense Universitetshospital)/Neurorehabilitering Ringe varetager behandlingen af patienter på hovedfunktionsniveau og regionsfunktionsniveau for optageområde Fyn (inkl. Middelfart) og har i alt 26 pladser. Der forudsættes ikke ændringer i den samlede patientvolumen, som følge af regionsfunktionen for hjerneskaderehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade er godkendt til Neurorehabiliteringen i Ringe.

  Neurorehabilitering Grindsted, Sydvestjysk Sygehus får ved tildeling af regionsfunktionen et øget patientvolumen. Grindsted skal fremadrettet varetage behandlingen af regionsfunktionspatienter fra det sønderjyske område og for trekantområdet – patienter som i dag fortrinsvist behandles af Sygehus Lillebælt og Sygehus Sønderjylland. I Jylland vil neurorehabilitering på hovedfunktionsniveau fremover blive varetaget i Sønderborg, Vejle og Grindsted.

  Neurorehabilitering, Grindsted, Sydvestjysk Sygehus har pt. 20 pladser. Nu, hvor Grindsted skal modtage patienter fra Sygehus Lillebælt og Sygehus Sønderjylland med behov for hjerneskaderehabilitering på regionsfunktionsniveau, vurderes der behov for 6 nye pladser.  

  Der er i vedlagte notat taget udgangspunkt i det nationale skøn over patientvolumen på regionsfunktions niveau. Med baggrund i det nationale skøn og dataudtræk vedr. det nuværende forbrug af sengedage inden for området er der estimeret et behov for yderligere 6 senge.

   

  Finansiering af driftsudgifter som følge af flere sengepladser
  Med udgangspunkt i den nuværende drift af de 20 pladser på Neurorehabiliteringen, Grindsted anslås driftsudgiften af de 6 nye pladser at være 6,510 mio. kr.

  Driftsudgiften ved de 6 nye pladser forventes finansieret ved at flytte økonomi fra Sygehus Sønderjylland og Sygehus Lillebælt samt ved et mindre forbrug af sengedage på Neurocenter Hammel. For nærmere beskrivelse af det forventede mindreforbrug på Hammel Neurocenter se vedlagt notat side 6 og 7.

  Sydvestjysk Sygehus forudsættes ikke at bidrage til driften af de 6 nye pladser, da udvidelsen alene relaterer sig til modtagelsen af patienter fra Sygehus Lillebælt og Sygehus Sønderjylland, som har behov for behandling på regionsfunktionsniveau. Videre er der en forventning om at kunne hjemtrække patienter på regionsfunktionsniveau fra Hammel Neurocenter, hvilket de ekstra pladser og den regionale visitations enhed skal være med til at sikre.

  Eventuelle personalemæssige konsekvenser, ved at patienter fra Sygehus Lillebælt og Sygehus Sønderjylland tilgår Grindsted Sygehus, vil blive håndteret i overensstemmelse med de generelle regler for personaleprocesser, herunder Regions Syddanmarks ”Vilkår for organisationsændringer, der medfører reduktion af stillinger”. Det betyder, at berørte medarbejdere på somatiske sygehuse kan vælge at indgå i en ordning med en garanti om et jobtilbud. Der er ikke tale om ansættelsesgaranti i samme type stilling, der er tale om en garanti for et tilbud om en anden stilling.

  Initiativ til varslinger mv. foretages af Sygehus Lillebælt og Sygehus Sønderjylland, efter politisk stillingtagen. Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg tager initiativ til dialog med berørte sygehuse.

  Etableringen af de nye 6 pladser på Grindsted Sygehus indebærer ombygning. Dette behandles som en særskilt anlægssag under et andet punkt på dagsordenen. Ombygningen forventes at tage 9 måneder.

  De 6,510 mio. kr. til drift af 6 nye sengepladser finansieres på følgende vis:

  Tabel 2 (1.000 kr.)

  Konto til behandling i andre regioner:

  Forventet besparelse i alt på hjemtrækning

  - 3.105 kr.

  Sygehus Lillebælt

  - 1.538 kr.

  Sygehus Sønderjylland

  - 1.867 kr.

  I alt

   - 6.510 kr.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Sydvestjysk Sygehus, Grindsted tilføres 6,510 mio. kr. årligt til drift af yderligere 6 sengepladser finansieret som anført i sagsfremstillingens tabel 2.

  At midler tilføres med virkning fra tilbuddets opstart.

  At der bevilges samlet 1, 6 mio. kr. årligt til kvalitetsforbedringer ved varetagelse af regionsfunktionen ”Hjerneskaderehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade”. Beløbet på de 1,6 mio. kr. finansieres af prioriteringspuljen for somatikken.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 22-04-2014
   

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-05-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen, Jørn Lehmann Petersen og Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-05-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Preben Jensen, Peder Hvejsel, Karsten Hønge, Karsten Uno Petersen, Poul Sækmose, John Lohff og Poul-Erik Svendsen deltog ikke i sagens behandling.

  Henning Ravn, Susanne Linnet, Hans Winther, Vibeke Hejnfelt og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/14984
  4. Etablering af sengepladser for regionsfunktionen for hjerneskaderehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade
  fold dette punkt ind Resume
   

  Med etableringen af regionsfunktionen for neurorehabilitering på Sydvestjysk Sygehus, Grindsted, er der behov for at etablere yderligere 6 sengepladser. Denne sag omhandler ombygning af sygehuset for at rumme de ekstra sengepladser.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Med etableringen af regionsfunktionen for neurorehabilitering (rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade) på Sydvestjysk Sygehus, Grindsted, er der behov for at etablere yderligere 6 sengepladser. De nye sengepladser etableres på afdeling 200 på 2. sal og forbindes med den eksisterende neurorehabilitering på 3. sal ved hjælp af en nybygget trappe. Desuden etableres spise-/opholdsrum samt anretterkøkken på afdeling 200.

  På afdeling 200 er der i dag ortopædkirurgisk sengeafdeling. Denne flyttes til bygning 2, etage 2, der i dag huser sekretærer fra forskellige afdelinger. Sekretærerne flyttes til tomme lokaler i stuetagen. Desuden igangsættes flytning af akutmedicinsk afdeling og renovering af sterildepot og hvilestue.

  Følgende budget er opstillet for ombygningen, til afholdelse i 2014:

   Opgave

  Budget

  Ombygning afdeling 200

  1.222.000 kr.

  Ombygning til ortopæd kirurgisk sengeafdeling

  1.274.000 kr.

  Flytning af akutmedicinsk afdeling

  235.000 kr.

  Sterildepot og hvilestue

  359.000 kr.

  Etablering af trappe imellem afd. 200 og 300

  1.000.000 kr.

  Diverse bygningsændringer

  140.000 kr.

  Uforudseelige udgifter

  338.400 kr.

  Honorar til ekstern rådgiver

  250.000 kr.

  Byggeudgifter i alt (indeks 133,1)

  5.248.400 kr.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At ideoplæg vedr. etablering af ekstra sengepladser til neurorehabilitering på Sydvestjysk Sygehus, Grindsted, godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling på 5,248 mio. kr. (indeks 133,1) til udvidelse af neurorehabiliteringsfunktionen på Sydvestjysk Sygehus, Grindsted.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 5,248 mio. kr. i 2014 (indeks 133,1) til formålet finansieret af prioriteringspuljen på anlæg.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende byggeprogram og licitationsresultat indenfor den godkendte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 22-04-2014
   

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-05-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen, Jørn Lehmann Petersen og Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-05-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Preben Jensen, Peder Hvejsel, Karsten Hønge, Karsten Uno Petersen, Poul Sækmose, John Lohff og Poul-Erik Svendsen deltog ikke i sagens behandling.

  Henning Ravn, Susanne Linnet, Hans Winther, Vibeke Hejnfelt og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/3940
  5. Etablering af sundhedshuse i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  I regionen er der arbejdet med at etablere bæredygtige lægepraksis og sundhedshuse, hvor kommunale og regionale funktioner samles. 

  Der er i samarbejde med kommunerne etableret 6 sundhedshuse i regionen, finansieret af staten. I disse er der kommunale funktioner, f.eks. hjemmesygeplejen, almen praksis og regionale sundhedsfunktioner.

  Der er foreløbigt gode erfaringer med sundhedshuse, som en rekrutteringsfaktor for alment praktiserende læger, og som en ramme for et styrket samarbejde mellem det kommunale sundhedsvæsen og almen praksis. 

  Derfor ønskes der i perioden 2014 – 2018 etableret et antal sundhedshuse, der kan bidrage til dels at fremme generationsskiftet i almen praksis og dermed lægedækning, og dels skabe en god ramme for sundhedstilbud i nærområdet i de områder af regionen, som har rekrutteringsvanskeligheder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sundhedshuse kan være en god fysisk ramme for de nære sundhedstilbud, og det anbefales, at det i det videre arbejde tages udgangspunkt i dels erfaringer fra de andre regioner, og dels regionens egne erfaringer.

  Sundhedshusene bør være andet og mere end bofællesskaber, og der bør være fokus på at skabe:

  • Et fysisk samlet sundhedstilbud i nærområdet.
  • Kvalitet i samarbejdet om den enkelte patient på tværs af faggrupper og sektorer.
  • Tryghed hos borgerne i nærområdet.

  Sundhedshusene kan således danne ramme for et udvidet samarbejde mellem almen praksis og det kommunale sundhedsvæsen, og dermed udgøre et godt tilbud til befolkningen i nærområdet.

  Etableringen af de nuværende sundhedshuse er sket for mellem 10 og 23 mio. kr. pr. hus afhængigt af ambitionsniveau, hvoraf Langelandsprojektet er det største hus med den største spredning i aktørgruppen. Udgiften pr. sundhedshus vil fremover afhænge af, i hvilket omfang der kan stilles bygninger til rådighed, som er i en rimelig stand, og hvor der ikke skal ske grundlæggende ændringer i installationer mm.

  Det anbefales, at der i årene fremover etableres et antal sundhedshuse i det omfang, der er økonomisk råderum hertil. En umiddelbar finansieringsmulighed vil være den økonomiske ramme, som er afsat til ”det nære sundhedstilbud”.

  På regionsrådets budgetseminar 2014 blev det drøftet at etablere et antal sundhedshuse i perioden 2014-2018, således der på regionsrådets møde i maj 2014 kan ske en endelig behandling af etablering af nye sundhedshuse i perioden. Derfor inddrages ønsket om etablering af sundhedshuse allerede nu i dialogrunden i april-juni 2014 med kommunerne om revision af sundhedsaftalerne. Ønsket om etablering af nye sundhedshuse indskrives ligeledes i praksisplanen for 2014 -2018.

  Nedenfor er givet en umiddelbar vurdering af, hvor det kunne være hensigtsmæssigt at etablere sundhedshuse. Udvælgelsen er baseret på en vurdering af:

  • Praksisstrukturen, vurderet ud fra rekrutteringsmuligheder og bæredygtighed herunder andel af solopraksis.
  • Aldersstrukturen blandt læger svarende til andelen af læger over 65 år

  Oversigt over områder med aktuelle problemer med generationsskifte i almen praksis i Region Syddanmark

   Kommuner

  Mulige områder

  Billund kommune

  Grindsted

  Esbjerg kommune

  Esbjerg
  Ribe overvejes

  Tønder kommune

  Toftlund

  Vejen kommune

  Vejen

  Aabenraa kommune

  Aabenraa by overvejes

  Sundhedshusene skal etableres som et samarbejde mellem regionen og udvalgte kommuner. 

  Hvis regionsrådet godkender denne plan, vil der blive optaget dialog med kommunerne i de respektive fora med henblik på at opstille samarbejdsprojekter. Herefter vil regionen tage kontakt til de udvalgte kommuner med henblik på at få tilsagn om samarbejde. Herudfra vil der blive udarbejdet en konkret vurdering af de enkelte projekters perspektiver, som regionsrådet så skal tage stilling til i forhold til prioritering af de indstillede projektet.

  Herefter vil arbejdet med etableringen af sundhedshuset gå i gang som et ordinært byggeprojekt.

  Regionen vil sammen med de udvalgte kommuner i hvert enkelt tilfælde afsøge muligheder for finansiering. 

  Arbejdet med etablering af nye sundhedshuse er nærmere beskrevet i notat af 8. april 2014, som er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der arbejdes på etablering af et antal sundhedshuse i perioden 2014-2018 i det omfang, der kan skabes økonomisk råderum hertil.

  At etablering af sundhedshuse inddrages i dialogrunden i april-juni 2014 med kommunerne om revision af sundhedsaftalerne.

  At der arbejdes ud fra en prioritering af sundhedshuse i Esbjerg, Vejen, Tønder, Aabenraa og Billund kommuner og efter dialog med kommuner og almen praksis.

  At iværksættelse af de enkelte projekter sker efter konkret beslutning i regionsrådet med angivelse af konkret finansieringsmulighed.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 29-04-2014
   

  Fraværende: Preben Friis-Hauge.

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-05-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen, Jørn Lehmann Petersen og Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-05-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Preben Jensen, Peder Hvejsel, Karsten Hønge, Karsten Uno Petersen, Poul Sækmose, John Lohff og Poul-Erik Svendsen deltog ikke i sagens behandling.

  Henning Ravn, Susanne Linnet, Hans Winther, Vibeke Hejnfelt og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/842
  6. Reform af sygedagpengesystemet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Et bredt flertal i Folketinget indgik den 18. december 2013 forlig om en reform af sygedagpengeområdet.

  Loven træder i kraft 1. juli 2014. Indeholdt i loven er bestemmelser om samarbejde mellem kommuner og regionen om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i lighed med det samarbejde, der blev indført med reformen om førtidspension og fleksjob.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Et bredt flertal i Folketinget indgik den 18. december 2013 forlig om en reform af sygedagpengeområdet. Aftalen skal bl.a. sikre, at der iværksættes en tidligere indsats, der i højere grad støtter den enkelte i at vende hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet. Samtidig kommer indsats og opfølgning til at ske tidligere i sygdomsforløbet.

  Aftalen træder i kraft den 1. juli 2014 og handler om samarbejde mellem de enkelte borgere, virksomhederne, kommunerne samt mellem kommunerne og regionerne.

  Regionerne skal levere sundhedsfaglig rådgivning til kommunerne i forbindelse med behandling af sygedagpengesager samt i sager, hvor personer, der har modtaget dagpenge i en periode på 5 måneder, og som ikke kan få forlængelse efter en af de gældende forlængelsesregler, overgår til et jobafklaringsforløb (sygemeldte i kategori 3).

  Kategori 3 defineres som sager, hvor der ikke er en klar forventet raskmeldingsdato, og hvor der er tale om diffus, uafklaret sygdom, der udgør en betydelig barriere for arbejdsevnen, og/eller borgeren har udfordringer ud over sygdommen, f.eks. sociale udfordringer, der skygger for tilbagevenden til arbejde.

  Jobafklaringsforløb tager udgangspunkt i modellen for ressourceforløb, der er etableret som følge af reformen om førtidspension og fleksjob.

  Regionerne skal levere sundhedsfaglig rådgivning og vurdering via en sundheds-koordinator, som bl.a. deltager i kommunernes tværfaglige rehabiliteringsteams, der behandler sager om jobafklaringsforløb, og en klinisk funktion, som leverer sundhedsfaglig rådgivning og vurderinger til kommunen.

  Kommunerne kan fortsat søge lægefaglig rådgivning ved borgerens praktiserende læge.

  Det skal præciseres, at der er tale om indtægtsdækket virksomhed.

  Sygemeldte, der overgår til jobafklaringsforløb, skal have deres sag forelagt det tværfaglige rehabiliteringsteam efter senest 12 uger. Antallet af sager, der skal behandles i Region Syddanmark, skønnes at være 7.000. Dertil kommer, at det i henhold til reformforudsætningerne skønnes, at der efter 5 måneder på sygedagpenge vil være ca. 2.800 personer, der skal have deres sag revurderet.

  Regionen og kommunerne afventer den endelige bekendtgørelse for området, men har indledt en dialog om processen med henblik på at sikre, at der udarbejdes en fælles samarbejdsaftale til godkendelse i regionsrådet og de syddanske kommuner i juni 2014.

  Region Syddanmark arbejder ud fra en model, hvor det er Friklinikken i Give der, ligesom på førtidspension- og fleksjobområdet, løfter den regionale del af opgaven. Regionens løsning går på tværs af somatik og psykiatri. I førtidspensionsreformen er der årligt ca. 5.000 sager. Der er altså tale om mindst en fordobling af sagsantallet.

  Til varetagelse af den nye opgave er behov for rekruttering af flere medarbejder til klinisk funktion med ekspertise inden for samfundsarbejde, social-, almen medicinsk og psykiatrisk området.  

  Sagen har været forelagt for Psykiatri- og socialudvalget og Sundhedssamordningsudvalget. Psykiatri- og socialudvalget tiltrådte indstillingen på møde den 28. april 2014. Sundhedssamordningsudvalgets beslutning fremgår nedenfor.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At påbegyndelse af rekruttering af det nødvendige antal stillinger til varetagelse af opgaveløsningen, som besættes når der er indgået en aftale herom, godkendes.

  At udgifter forbundet med etableringen afholdes indenfor rammen.  

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 29-04-2014
   

  Fraværende: Preben Friis-Hauge, Thies Mathiasen.

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-05-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen, Jørn Lehmann Petersen og Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-05-2014
   

  Indstillingen tiltrådt. Regionsrådet får en status på indsatsen om et år.

  Preben Jensen, Peder Hvejsel, Karsten Hønge, Karsten Uno Petersen, Poul Sækmose, John Lohff og Poul-Erik Svendsen deltog ikke i sagens behandling.

  Henning Ravn, Susanne Linnet, Hans Winther, Vibeke Hejnfelt og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/13618
  7. Udarbejdelse af ny vækst- og udviklingsstrategi
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal i indeværende valgperiode udarbejde en ny regional vækst- og udviklingsstrategi, jf. lov om erhvervsfremme og regional udvikling, der trådte i kraft 1. februar 2014. I bilaget præsenteres udkast til overordnet tidsplan for udarbejdelsen af strategien.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet skal med bidrag fra det regionale vækstforum vedtage en regional vækst- og udviklingsstrategi.

  Strategien skal beskrive den fremtidige udvikling og de regionale vækst- og udviklingsvilkår. Endvidere skal den indeholde en redegørelse for de initiativer, regionsrådet vil tage som opfølgning på strategien.

  Den nye strategi fusionerer den regionale strategi for erhvervsudvikling og den regionale udviklingsplan til én samlet strategi, for dermed at styrke sammenhængen mellem erhvervsudvikling og den regionale udviklingsindsats.

  Den regionale vækst- og udviklingsstrategi skal omhandle vækst- og udviklingsvilkår for infrastruktur, erhvervsudvikling, turisme, uddannelse, beskæftigelse, udvikling i byerne, landdistrikterne og yderområderne, natur og miljø, rekreative formål, kultur og samarbejde med tilgrænsende lande.

  Strategien kan inddrage andre emner af betydning for den regionale udvikling, herunder grøn omstilling, større byers betydning for væksten, klimatilpasning, kollektiv trafik mv.

  Vækstforum skal udarbejde et bidrag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi, der omhandler de erhvervs- og vækstrettede dele af strategien. Danmarks Vækstråd skal høres om dette bidrag, og Vækstforum skal forholde sig til Danmarks Vækstråds eventuelle anbefalinger, inden bidraget overleveres til regionsrådet. 

  I bilaget er præsenteret et forslag til en overordnet tidsplan for udarbejdelsen af en ny vækst- og udviklingsstrategi. Idet Vækstforum parallelt udarbejder et færdigt bidrag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi, omfatter tidsplanen to koordinerede arbejdsspor, der begge tager afsæt i de fælles syddanske udfordringer. Igennem processen udveksles information, mål, indsatser mv., så arbejdet i de to spor kan samles til et sammenhængende strategiprodukt.

  Tidsplanen har 4 halvårlige faser:  

  • Forberedelsesfasen med beslutning af tidsplaner og tegning af udfordringsbilledet.
  • Inputfasen til dialog med de regionale nøgleaktører – herunder en møderunde med kommunerne og temamøder om hvert af forretningsområderne på erhvervsområdet.
  • Udarbejdelsesfasen, hvor indsatsen prioriteres og beskrives.
  • Høringsfasen med 8 ugers offentlig høring og endelig vedtagelse i regionsrådet.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forslag til overordnet tidsplan for udarbejdelsen af en ny regional vækst- og udviklingsstrategi godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 23-04-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-05-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen, Jørn Lehmann Petersen og Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-05-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Preben Jensen, Peder Hvejsel, Karsten Hønge, Karsten Uno Petersen, Poul Sækmose, Poul-Erik Svendsen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  Henning Ravn, Susanne Linnet, Hans Winther, Vibeke Hejnfelt og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/590
  8. Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om evaluering af de regionale vækstforas indsats for yderområderne
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum har den 8. april 2014 modtaget udkast til bekendtgørelse om evaluering af de regionale vækstforas indsats for yderområderne i høring. Høringsfristen er 15. maj 2014.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum har modtaget udkast til bekendtgørelse om evaluering af de regionale vækstforas indsats for yderområderne i høring.  

  Bekendtgørelsen er en udmøntning af § 10, stk. 6 i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, der fastslår, at erhvervs- og vækstministeren fastsætter regler om, hvordan yderområdeindsatsen skal evalueres.

  Det fremgår af bekendtgørelsesudkastet, at Danmarks Vækstråd udarbejder en ramme for evaluering af de regionale vækstforas indsatser for yderområderne inden for regionen, at evalueringen skal gennemføres af eksterne evaluatorer og som minimum omfatte:

  1. En beskrivelse af de regionale vækstforas målsætninger for vækst og erhvervsudvikling i yderområderne.
  2. En beskrivelse af de igangsatte initiativer.
  3. En vurdering af effekten af de igangsatte initiativer.

  Evalueringen skal kunne bruges som afsæt for benchmarking og videndeling om yderområdeindsatsen på tværs af de regionale vækstfora.

  I bekendtgørelsesudkastets § 2, sidste punktum, fastsættes det, at udgiften til evalueringen afholdes af de regionale vækstfora.

  Udkast til høringssvar

  Det fremgår af bemærkningerne til lovens § 6, stk. 1 nr. 3, at Danmarks Vækstråd, i dialog med de regionale vækstfora, kan forestå koordineringen af evalueringen. Denne bemærkning er ikke afspejlet i udkastet til bekendtgørelse. Derfor foreslås det, at der i vedlagte udkast til høringssvar gøres opmærksom på, at rammerne for evalueringen bør fastlægges i dialog med de regionale vækstfora, som forudsat i lovbemærkningerne.

  De regionale vækstfora råder ikke over egne midler, men har indstillingsret til regionsrådet om afholdelse af regionale erhvervsudviklingsmidler og til Erhvervsstyrelsen om afholdelse af strukturfondsmidler. De regionale vækstfora kan således ikke afholde udgiften, som forudsat i bekendtgørelsesudkastet. Udgiften til evalueringen må derfor forventes pålagt regionerne.

  Dette fremgik ikke af forslaget til lov om ændring af lov om erhvervsfremme. Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det tværtimod, at der ikke forventes økonomiske og administrative byrder for regionerne i forbindelse med lovændringen.

  Såfremt den regionale finansiering af den eksterne evaluering fastholdes, bør bekendtgørelsesudkastet afspejle en større regional indflydelse på rammerne for evalueringen af yderområdeindsatsen, som forudsat i bemærkningerne til loven.

  Bekendtgørelsesudkastet bør desuden præciseres, så det fremgår, at udgifterne afholdes af regionsrådene, eventuelt efter indstilling fra de regionale vækstfora.

   

  Proces

  På grund af høringsfristen den 15. maj 2014, er foreløbigt høringsbrevet sendt til Erhvervsstyrelsen efter forretningsudvalgets behandling af sagen, med forbehold for regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udkast til høringssvar godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 23-04-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-05-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen, Jørn Lehmann Petersen og Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-05-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Preben Jensen, Peder Hvejsel, Karsten Hønge, Karsten Uno Petersen, Poul Sækmose, Poul-Erik Svendsen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  Henning Ravn, Susanne Linnet, Hans Winther, Vibeke Hejnfelt og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/17598
  9. Høring af udkast til nyt hav- og fiskeriudviklingsprogram 2014-2020 og status på LAG-organisering
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark har modtaget forslag til nyt hav- og fiskeriudviklingsprogram for 2014-2020 i høring. Programmet sætter bl.a. rammerne for de lokale fiskeri aktionsgrupper (FLAG), og det foreslås, at Region Syddanmark indsender høringssvar.

  Desuden er organiseringen af de lokale aktionsgrupper (LAG) offentliggjort, og næste skridt er udpegning af regionsrådsmedlemmer til de enkelte LAG-bestyrelser.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har fået det danske Hav- og Fiskeriudviklingsprogram i høring. Programmets overordnede formål er, at indfri EU2020-målene om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Det vil ske gennem fremme af en fiskeripolitik, der balancerer hensyn til miljø, natur og behov for vækst og beskæftigelse i fiskeri og akvakultur.

  Udkast til høringssvar FLAG

  Som en del af programmet er det frivilligt om de enkelte nationalstater benytter sig af muligheden for at nedsætte lokale fiskeri aktionsgrupper (FLAG). I Danmark er der endnu ikke taget stilling til dette spørgsmål, og i vedhæftede forslag til høringssvar opfordres der til, at FLAG-indsatsen fortsættes. Det er administrationens vurdering, at FLAG-indsatsen hidtil har bidraget positivt til den lokale udvikling i de syddanske havne- og kystområder. FLAG-indsatsen understøtter og supplerer den regionale indsats for udvikling af erhverv i kystområderne, både fiskerierhvervet og øvrige erhverv, herunder turismeerhvervet.

  Programforslaget giver i store træk de samme rammer for FLAG-indsatsen, som der har været i den hidtidige periode. Som noget nyt er der lagt op til administrative forenklinger i forhold til bedre samspil med Landdistriktsfonden, hvilket anerkendes i høringssvaret.

  Beslutning om nedsættelse af FLAG’er i Danmark vil ske i forbindelse med forelæggelse af det samlede program for regeringens Økonomiudvalg, når den danske budgettildeling under den Europæiske Hav- og Fiskerifond er kendt.

  Fremadrettet proces for FLAG

  Høringsfristen er den 10. juni 2014. Grundet den korte høringsfrist er sagen behandlet i forretningsudvalget den 14. maj 2014 og behandles i Udvalget for Regional Udvikling den 19. maj 2014. Udvalgets beslutning vil blive eftersendt inden behandling i regionsrådet.

  Orientering om LAG organisering

  Regionsrådet behandlede på sit møde den 24. marts 2014 høringssvar om ny organisering af de lokale aktionsgrupper (LAG), og herunder hvilke kommuner, der fremover skal være LAG-områder. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har nu offentliggjort den fremtidige organisering, der bl.a. betyder, at Kerteminde igen bliver LAG-område, mens Esbjerg og Vejle fortsat udgår som LAG-områder.

  Organiseringen udmøntes i en bekendtgørelse, der bl.a. beskriver formalia for drift af LAG, herunder nedsættelse af LAG-bestyrelser. Ministeriet oplyser, at bekendtgørelsen vil komme i høring i løbet af foråret 2014. Det forventes, at proceduren for nedsættelse af LAG-bestyrelser bliver nogenlunde som hidtil, og at der således også fremover bliver repræsentation af medlemmer, der er udpeget af regionsrådet. Udpegning af nye repræsentanter fra regionsrådet til LAG-bestyrelserne vil blive igangsat i forbindelse med offentliggørelse af høringsmateriale til ny LAG-bekendtgørelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At høringssvar godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-05-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen, Jørn Lehmann Petersen og Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 19-05-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-05-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Preben Jensen, Peder Hvejsel, Karsten Hønge, Karsten Uno Petersen, Poul Sækmose, Poul-Erik Svendsen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  Henning Ravn, Susanne Linnet, Hans Winther, Vibeke Hejnfelt og Knud Erik Langhoff deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/14565
  10. Trafikstyrelsens rapport "Optimering af stationsstrukturen"
  fold dette punkt ind Resume
   

  Trafikstyrelsen har den 17. marts 2014 offentliggjort rapporten ”Optimering af stationsstrukturen”. Rapporten er en teknisk rapport, der afklarer forskellige muligheder for at optimere stationsstrukturen. Det vurderes, at Region Syddanmark bør give bemærkninger til rapportens forslag om stationsåbninger og -lukninger i Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Trafikstyrelsen har den 17. marts 2014 offentliggjort rapporten ”Optimering af stationsstrukturen” (vedlagt). Rapporten er en teknisk rapport, der afklarer forskellige muligheder for at optimere stationsstrukturen. Dermed er der ikke lagt op til, at rapportens forslag uden videre inddrages i en beslutningsproces. Det vurderes dog, at Region Syddanmark allerede på grundlag af rapporten bør give bemærkninger til forslagene om stationsåbninger og -lukninger i Syddanmark.

  I rapporten foreslås stationslukninger på følgende strækninger:

  • Odense-Svendborg (Fruens Bøge, Højby, Pederstrup, Rudme og Stenstrup Syd).
  • Odense-Fredericia (Holmstrup, Skalbjerg, Bred og Kauslunde) – byggende på Transportministeriets rapport om lokaltogsbetjening på Vestfyn, jf. andet punkt på denne dagsorden.

  Desuden er 6 lokaliteter analyseret for deres potentiale som nye stationer. Heraf anbefales 2 – Erritsø og Jerne – til mere dybtgående analyse.

  Rapporten er en teknisk rapport og ikke et oplæg til beslutninger om stationsåbninger eller -lukninger, men har til formål at skabe et samlet videngrundlag. Derved ”… indikerer (den) nogle muligheder, som kan ligge til grund for en politisk beslutning”.

  Analyserne viser, at opretholdelse af de små stationer kan betyde et ”anseeligt samfundsøkonomisk tab”, både i form af øget rejsetid, og fordi toget mister konkurrencekraft i forhold til bilen. Der er næppe noget grundlag for at betvivle, at der med stationslukninger vil kunne fås væsentligt flere passagerer uden ekstra omkostninger. Skal man derfor forfølge den nationale målsætning om, at togtrafikken skal fordobles frem mod 2030, vil den indsats, rapporten beskriver, være et element i at opnå denne målsætning.

  Selv om analyserne således anviser en enkel og billig måde at få flere togpassagerer på, er der ikke taget hensyn til den betydelige ulempe, som landsbyer der mister deres togbetjening, vil blive udsat for.

  Der tegner sig altså et tydeligt dilemma: på den ene side vil der utvivlsomt kunne opnås flere togpassagerer, og på den anden side har det væsentlige uheldige konsekvenser for de berørte landsbyer.

  Der er udarbejdet et forslag til bemærkninger til rapporten (vedlagt). I bemærkningerne bakkes der op om videre analyser af nye stationer i Jerne og Erritsø. Derimod tages der afstand fra tankerne om lukning af stationer på såvel Odense-Svendborg-banen som på Vestfyn.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forslaget til bemærkninger godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 23-04-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-05-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen, Jørn Lehmann Petersen og Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-05-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Preben Jensen, Peder Hvejsel, Karsten Hønge, Karsten Uno Petersen, Poul Sækmose, Poul-Erik Svendsen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  Henning Ravn, Susanne Linnet, Hans Winther og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/21137
  11. Trafikministeriets rapport om lokaltogsbetjening af Vestfyn
  fold dette punkt ind Resume
   

  Transportministeriets rapport om lokaltogsbetjening af Vestfyn er sendt i høring i de berørte kommuner. Der er udarbejdet udkast til Region Syddanmarks høringssvar til Transportministeriets rapport.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Transportministeriets rapport om lokaltogsbetjening af Vestfyn er sendt i høring i de berørte kommuner – Fredericia, Odense, Assens og Middelfart Kommuner. Høringsfristen for kommunerne var oprindelig den 11. april 2014, men er udsat til den 2. maj 2014.

  Trafikstyrelsen offentliggjorde den 17. marts 2014 rapporten ”Optimering af stationsstrukturen”, som foreslår stationsåbninger og -lukninger i hele Danmark, herunder også på Vestfyn, jf. andet punkt på denne dagsorden.

  Der er udarbejdet et forslag (vedlagt) til bemærkninger til Transportministeriets rapport. Hovedbudskabet i dette forslag er, at Region Syddanmark på det foreliggende grundlag ikke kan bifalde at nedlægge de fire små stationer, og at der bør ske en samlet planlægning af hele den regionale togbetjening i Østjylland og Vestfyn.

  Af hensyn til høringsfristen er foreløbigt høringssvar afsendt til Transportministeriet efter Udvalget for Regional Udviklings behandling af sagen under forbehold for regionsrådets endelige godkendelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forslag til høringssvar godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 23-04-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet, idet overskriften ”Region Syddanmarks bemærkninger til Transportministeriets rapport om lokaltogsbetjeningen på Vestfyn” ændres til ”Region Syddanmarks høringsvar til Transportministeriets rapport om lokaltogsbetjeningen på Vestfyn”.

  Poul Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-05-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen, Jørn Lehmann Petersen og Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-05-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Preben Jensen, Peder Hvejsel, Karsten Hønge, Karsten Uno Petersen, Poul Sækmose, Poul-Erik Svendsen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  Henning Ravn, Susanne Linnet, Hans Winther og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/9156
  12. Afrapportering på Region Syddanmark som Europæisk Iværksætterregion 2013
  fold dette punkt ind Resume
   

  Afslutningen på, at Region Syddanmark har været udpeget til Europæisk Iværksætterregion for året 2013, blev markeret med besøg af repræsentanter fra Commitee of Regions, der evaluerede partnernes samlede resultater.

  Der fulgte ikke økonomiske midler med udnævnelsen, men regionsrådet havde afsat midler til henholdsvis at planlægge og at gennemføre aktiviteter i iværksætteråret som beskrevet i ansøgningen. Der gives et samlet overblik over aktiviteter, resultater og økonomi.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark blev, som den første danske region, udnævnt til Europæisk Iværksætterregion (European Entrepreneurial Region - EER) i 2013 af EUs Regionsudvalg. Regionsudvalget begrundede udnævnelsen med regionens klare satsning på tre erhvervsmæssige styrker – Sundheds- og Velfærdsinnovation, Energi-effektivisering samt oplevelseserhverv, herunder design. Desuden er udpegningen begrundet i det brede partnerskab bag iværksætteråret.

  Der fulgte ikke midler med udpegningen til iværksætterregion. Regionsrådet afsatte 0,5 mio. kr. i 2012 til forberedelser af iværksætteråret. Regionsrådet afsatte desuden, i forbindelse med budgetforliget for 2013, yderligere 1,0 mio. kr. til gennemførelse af aktiviteter i forbindelse med, at Region Syddanmark i 2013 var udpeget til Europæisk Iværksætterregion.

  Udpegningen indebar en forpligtelse for partnerne til at gøre en særlig indsats for iværksætteri, herunder at gennemføre de aktiviteter som partnerskabet har nævnt i ansøgningen.

  Den 12. og 13. marts 2014 var regionen vært for besøg af en international evalueringsdelegation. Det omfattende besøgsprogram indeholdt oplæg om det danske system for fremme af iværksætteri, EER aktiviteter, besøg hos 2.200 unge syddanskere, der deltog i eleviværksætter konkurrencer, rundvisning på regionens test- og innovationsfaciliteter, Syddansk Sundhedsinnovation samt besøg på robotvirksomheden Inrotech ApS - vinderen af EER2013-prisen (EUs Regionsudvalgs pressemeddelelse er vedlagt som bilag).

  Der er udarbejdet en evalueringsrapport, som giver et overblik over samtlige gennemførte EER aktiviteter i Region Syddanmark, samt en vurdering af udbyttet af iværksætteråret. Rapporten er vedlagt som bilag.

  Følgende kan fremhæves fra evalueringsrapporten:

  • Rammebetingelserne for iværksætteri er blevet sat på dagsordenen i Region Syddanmark.
  • Portalen www.startopnu.dk, Powerdag og Go Global Day har bidraget til en endnu større bevidsthed om den enkelte iværksætters mulighed for at få vejledning.
  • 500 enkeltmandsvirksomheder og iværksættere er blevet præsenteret for viden, inspiration og værktøjer, der kan understøtte dem i videre vækst.
  • 200 vækstvirksomheder er blevet præsenteret for viden, inspiration og værktøjer, der kan understøtte dem i videre eksport succes.
  • Mere end 20 teams (højt uddannede iværksættere) har indtil nu meldt sig til at deltage i PRO-programmet.
  • Iværksætterkulturen er blevet styrket gennem involvering af:

   -  3.600 elever fra syddanske folkeskoler og ungdomsuddannelser.
   -  165 lærere og undervisere fra syddanske folkeskoler og ungdomsuddannelser.
   -  Under de Syddanske Dage, har der været dialog med hen ved 1.500 syddanske borgere omkring muligheden for, at skabe deres eget job inden for de prioriterede syddanske erhvervsområder.
  • Der er blevet skabt værdifulde kontakter til andre europæiske regioner. 

  Flere af delegationens medlemmer udtrykte særlig interesse for den fokuserede syddanske erhvervsudviklingsstrategi og vækstmodellen, som indebærer, at iværksætteren understøttes gennem hele værdikæden fra idé til marked.

  Der er samlet forbrugt 1.302.500 mio. kr. af de afsatte midler til aktiviteter i forbindelse med udpegningen som Europæisk Iværksætterregion. Dertil kommer medarbejderressourcer. Afrapportering af forbrug er vedlagt som bilag.

  Iværksætterindsatsen videreføres i den regionale udviklingsstrategi 2020 og den regionale handlingsplan for 2014-15, hvori iværksætteri indgår som vækstdriver.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At afrapporteringen af iværksætteråret 2013 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 23-04-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-05-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen, Jørn Lehmann Petersen og Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-05-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Preben Jensen, Peder Hvejsel, Karsten Hønge, Karsten Uno Petersen, Poul Sækmose, Poul-Erik Svendsen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  Henning Ravn, Susanne Linnet, Hans Winther og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/13707
  13. Etablering af letbane i Odense
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der foreligger nu udkast til principaftale for Odense Letbane. Aftalen indgås mellem de finansierende parter: Odense kommune, Staten og Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

   I budgetlægningen for 2013 og overslagsårene blev følgende besluttet:

  "I forbindelse med kommende anlægslov søges om hjemmel til at Region Syddanmark kan bidrage med 100 mio. kr. til etablering af Letbane i Odense. Det forudsættes, at det økonomiske bidrag kan ydes som et direkte økonomisk tilskud uden belastning af de løbende regionale drifts- og anlægslofter. Det forudsættes endvidere, at det regionale bidrag forfalder, når letbanen kan tages i drift, dvs. forventeligt i 2020".

  Odense Kommune har etableret en administrativ styregruppe for projektet, hvor regionsdirektør Mikkel Hemmingsen/økonomidirektør Mogens Sehested deltager i den administrative styregruppe. Nyt OUH er tæt involveret i forhold til den tekniske koordinering, således at det sikres, at letbanen ikke negativt vil påvirke universitetshospitalets drift gennem støj, rystelser og elektromagnetisk påvirkning mv. Ligeledes deltager Fynbus’ direktør, således, at der sker en koordination i forhold til den kollektive bustrafik.

  Ejerforholdene har været drøftet på regionsrådets møde den 24. juni 2013, hvor det blev besluttet, at Region Syddanmark ikke ønsker at indgå som medejer eller bestyrelsesmedlem i anlægs-, infrastruktur- eller driftsselskab for Odense Letbane.

  Det foreliggende udkast til principaftale respekterer Region Syddanmarks forudsætning om:

  • At der etableres hjemmel til medfinansiering via anlægslov.
  • At regionen medfinansierer 100 mio. kr. (2014 P/L).
  • At medfinansieringen sker i projektets sidste fase.
  • At medfinansieringen ikke belaster regionens anlægslofter.
  • At regionen ikke indgår i bestyrelsen eller ejerforholdet til Letbanen. 

  I principaftalen meddeles mulighed for lånefinansiering af 80% af regionens finansieringsandel. Ligeledes foreligger der redegørelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, som bekræfter, at regionens tilskud kan ydes uden belastning af driftsloftet på regional udvikling.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Region Syddanmark tiltræder udkast til principaftale for Odense Letbane.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-05-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen, Jørn Lehmann Petersen og Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-05-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Preben Jensen, Peder Hvejsel, Karsten Hønge, Karsten Uno Petersen, Poul Sækmose, Poul-Erik Svendsen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  Henning Ravn, Susanne Linnet, Hans Winther og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/579
  14. Orienteringer fra Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume
   

  Syddansk Vækstforum drøftede på mødet den 7. april 2014 en række sager, herunder konstituering af Vækstforum, Vækstforums vækstpartnerskabsaftale med regeringen, projektudvikling i yderområderne, Regional- og Socialfondsprogrammerne 2014-15 samt regeringens vækstplan for turisme.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Syddansk Vækstforum drøftede på sit møde den 7. april 2014 en række sager.

   

  Konstituering af Vækstforum

  Vækstforum besluttede, at der i lighed med den foregående periode etableres et Formandskab til at bistå formanden med forberedelse og opfølgning på møderne i Vækstforum.

  Vækstforum nedsatte et formandskab med følgende medlemmer:

  Regionsrådsformand Carl Holst (for regionsrådet)

  Borgmester Ib Kristensen (for kommunerne)

  Direktør Bo Stærmose (for organisationerne – arbejdsgiver/lønmodtager/erhverv)

  Rektor Henrik Dam (for vidensinstitutionerne)

   

  Vækstforums vækstpartnerskabsaftale med regeringen

  Vækstpartnerskabsaftalen 2013 sætter særligt fokus på initiativer, der følger op på evalueringen af kommunalreformen og anbefalinger fra regeringens Vækstteams. Aftalen rummer en række initiativer inden for tre indsatsområder:

  1. Fælles opfølgning på regeringens vækstplaner mv.
  2. Styrket sammenhæng mellem erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen.
  3. Styrket regional resultatopfølgning, arbejdsdeling og koordination.

  Inden for disse områder blev der, på initiativ af Syddansk Vækstforum, aftalt fire syddanske fyrtårne inden for henholdsvis:

  • Sundheds- og velfærdsinnovation
  • Robotteknologi
  • Energi - energieffektivisering og offshore
  • Design

  Derudover indeholder aftalen en række initiativer, som staten har spillet ind.

  Erhvervs- og Vækstministeriet lægger op til, at en ny vækstpartnerskabsaftale 2014 bliver indgået mellem regeringen og Syddansk Vækstforum i september/oktober 2014.

  Med den foreliggende tidsplan lægges der op til at drøfte vækstpartnerskabsaftale 2014 på Syddansk Vækstforums møder i juni og september.

  Projektudvikling i yderområderne

  Strukturfondsprogrammerne for 2014-2020 definerer yderområder anderledes end hidtil. Det betyder ændringer i hvilke områder i Syddanmark, der fremover udgør yderområderne. I forbindelse med Vækstforums behandling af dagsordenen i december 2013 blev det besluttet, at det forelægges Vækstforum, hvorvidt Vækstforums pulje til projektudvikling i yderområderne kan omfatte andre områder end yderområder under strukturfondenes definition.

  De nye kriterier for yderområder i strukturfondsprogrammerne 2014-20 betyder, at to nye kommuner bliver en del af yderområderne i Region Syddanmark, nemlig Aabenraa og Sønderborg. Samtidig vil Faaborg-Midtfyn ikke længere være yderområde. Tønder, Ærø, Svendborg og Langeland vil fortsat være yderområder.

  Faaborg-Midtfyn Kommune har dog ønsket fortsat at have status som yderområdekommune og dermed have mulighed for at benytte den særlige pulje til projektudvikling i regionens yderområder.

  Vækstforum besluttede, at puljen til projektudvikling i yderområderne midlertidigt skal omfatte både nuværende og kommende yderområdekommuner, indtil strategien for den fremtidige yderområdeindsats er vedtaget.

   

  Orientering om Regional- og Socialfondsprogrammerne 2014-20

  EUs strukturfondsprogrammer gennemføres i 7-årige perioder. Ved udgangen af 2013 sluttede perioden 2007-2013, hvor Syddansk Vækstforum havde indstillingsret på ca. 750 mio. kr. fra de to fonde, Regionalfonden og Socialfonden til projekter. Den nye programperiode løber fra 2014-2020. De overordnede rammer og budgetter for programperioden ligger fast, men der kan først bevilges midler i den nye programperiode, når det nationale program er godkendt i EU. Det forventes at ske i perioden juni-september 2014.

  Erhvervsstyrelsen har i februar 2014 udmeldt en regional fordeling af midlerne. I henhold til denne, har Syddansk Vækstforum en indstillingsret på 580 mio. kr. Budgettet i den nye periode svarer dermed til 76,5 % af budgettet for perioden 2007-2013. Derudover ligger der yderligere midler i en resultatreserve, der først kan udløses i 2019.

  Resultatreserven udløses, hvis de støttede projekter lever op til programmernes mål. Hvis resultatreserven udløses fuldt ud, stiger Syddansk Vækstforums andel med 35 mio. kr. til 615 mio. kr., hvilket i givet fald svarer til 81,1 % af niveauet i 2007-2013.

   

  Orientering om vækstplan for turisme

  Regeringen har den 20. januar 2014 offentliggjort sin vækstplan for dansk turisme. Regeringens vækstplan indeholder 23 konkrete initiativer, der fordeler sig over fire indsatsområder: 1) Dansk turisme skal være kvalitetsturisme, 2) Væksten i storby- og erhvervsturismen skal øges, 3) Kyst- og naturturismen skal udvikles samt 4) Bedre organisering af turismefremmeindsatsen.

  Vækstplanen foreslår en ny organisering af dansk turisme, hvor der blandt andet nedsættes et nationalt turismeforum. Indsatsen for udvikling af dansk turisme samles fremover i tre udviklingsenheder for hhv. kyst- og naturturismen, erhvervs- og mødeturismen og storbyturismen.

  Den nye organisering betyder desuden, at de involverede regioner, i samarbejde med staten, skal etablere et fælles udviklingsselskab for Dansk Kyst- og Naturturisme med en selvstændig bestyrelse og direktion. Selskabet får ansvar for udvikling af kyst- og naturturismen i hele Danmark, herunder partnerskaber for udvikling af turismen på hhv. Vestkysten og omkring Østersøen.

  Vækstforum drøftede regeringens vækstplan for turisme med udgangspunkt i den nuværende syddanske turismestrategi og satsninger på turismeområdet. Det blev tilkendegivet, at der er opbakning til de særlige syddanske satsninger inden for erhvervsturisme ved Inspiring Denmark og markedsføringsforeningen FOMARS. Der blev endvidere udtrykt ønske om, at Vækstforum prioriterer de to partnerskaber for hhv. vestkyst- og østersøturismen, samt at partnerskaberne geografisk omfatter turisme­fyrtårne inde i landet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-05-2014
   

  Til orientering.

  Karsten Uno Petersen, Jørn Lehmann Petersen og Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-05-2014
   

  Til orientering.

  Preben Jensen, Peder Hvejsel, Karsten Hønge, Karsten Uno Petersen, Poul Sækmose, Poul-Erik Svendsen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  Henning Ravn, Susanne Linnet, Hans Winther og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/579
  15. Indstillinger fra Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume
   

  Syddansk Vækstforum behandlede på mødet den 7. april 2014 to sager, der indstilles til endelig beslutning i regionsrådet.

  Det drejer sig om behandling af to ændringsansøgninger vedrørende regionale erhvervsudviklingsmidler til to igangværende projekter.

  Der er indstillet i alt 887.373 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Projektansøgninger vedr. regionale erhvervsudviklingsmidler

  Vækstforum behandlede følgende ansøgninger vedr. regionale erhvervsudviklingsmidler, der indstilles til beslutning i regionsrådet:

  • Ændret finansieringssammensætning for Projektet ”Green Power Electronic test Lab” (Green PET Lab”). Der er søgt under forretningsområdet Bæredygtig Energi.
  • Ændret støtteprocent for projektet ”Kompetenceudvikling og innovation i yderområderne” (KOIN). Der er søgt under den særlige satsning for kompetenceudvikling i yderområderne.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Vedr. ændringsansøgning projektet ”Green Power Electronic test Lab” (Green PET Lab”) indstiller Vækstforum:

  • At projektet bevilges yderligere støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2014 på 887.373 kr., – merbevillingen kan sammen med den oprindelige bevilling på 5.659.471,23 kr. maksimalt udgøre 15 % af de godkendte støtteberettigede udgifter på i alt 2.134.627 kr. i perioden 1. juli 2012 til 31. december 2014 og 65 % af de samlede støtteberettigede udgifter i på i alt 9.579.462,00 kr. i perioden 1. januar 2015 til 31. december 2017.
    
  • At øvrige indstillingsvilkår, som vedtaget af Vækstforums Formandskab den 19. juni 2012, opretholdes.

  Vedr. ændret støtteprocent for projektet ”Kompetenceudvikling og innovation i yderområderne” (KOIN) indstiller Vækstforum:

  • At projektets oprindelige tilskudsramme fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 1.431.650,85 kr. fastholdes, mens støttesatsen øges fra 5,50 % til 5,77 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-05-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen, Jørn Lehmann Petersen og Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-05-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Preben Jensen, Peder Hvejsel, Karsten Hønge, Karsten Uno Petersen, Poul Sækmose, Poul-Erik Svendsen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  Henning Ravn, Susanne Linnet, Hans Winther og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/1695
  16. Orientering om ansættelser og afskedigelser af direktører, sygehusledelser og centerledere
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der orienteres i denne sag om ansættelser og afskedigelser af direktører, sygehusledelser og centerledere i maj måned 2014, jf. tidligere beslutning herom.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har besluttet, at regionsrådet og forretningsudvalget skal orienteres om ansættelser og afskedigelser af direktører, centerledere og direktører i sygehusledelserne.

  I maj måned 2014 er sket følgende ansættelse:

  • Christian Schacht-Magnussen er ansat som socialdirektør pr. 1. juni 2014.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-05-2014
   

  Til orientering.

  Karsten Uno Petersen, Jørn Lehmann Petersen og Karsten Hønge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-05-2014
   

  Til orientering.

  Preben Jensen, Peder Hvejsel, Karsten Hønge, Karsten Uno Petersen, Poul Sækmose, Poul-Erik Svendsen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  Henning Ravn, Susanne Linnet, Hans Winther og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 13/41611
  17. Ændring af styrelsesvedtægten for Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der foreslås på grund af nye vederlagsregler en teknisk ændring af styrelsesvedtægten for Region Syddanmark. Herved bringes styrelsesvedtægten i overensstemmelse med de nye regler.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet ændrede i januar måned styrelsesvedtægten for Region Syddanmark.

  I forbindelse med ændringen blev det i styrelsesvedtægten fastsat, at der ydes vederlag til formændene for de stående udvalg. Størrelsen af vederlaget blev fastsat til det dobbelte af det beløb, som regionsrådet har besluttet at yde i vederlag for medlemskab af udvalget.

  Økonomi- og Indenrigsministeriet har efterfølgende udstedt en ny vederlagsbekendtgørelse. Det følger af bekendtgørelsen, at størrelsen af vederlag til udvalgsformænd i styrelsesvedtægten skal fastsættes i procent af regionsrådsformandens vederlag.

  Udvalgsformændene modtager pr. 1. april 2014 19.745,04 kr. i vederlag om året. Det svarer til 2,381 % af regionsrådsformandens vederlag. 

  På den baggrund foreslås det, at § 25 i styrelsesvedtægten ændres til følgende:

  ”Der ydes vederlag for varetagelsen af hvervet som formand for de stående udvalg nævnt i kapitel 4. Hver udvalgsformand for de stående udvalg modtager et vederlag, som udgør 2,381 % af regionsrådsformandens vederlag.”  

  Herved bringes styrelsesvedtægten i overensstemmelse med den nye vederlagsbekendtgørelse.

  Ændringer i styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i regionsrådet med mindst 6 dages mellemrum og vedtagne ændringer indsendes til Statsforvaltningen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forslag til styrelsesvedtægt for Region Syddanmark vedtages.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-04-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Vibeke Syppli Enrum, Marianne Mørk Mathiesen og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-04-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-05-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Preben Jensen, Peder Hvejsel, Karsten Hønge, Karsten Uno Petersen, Poul Sækmose, Poul-Erik Svendsen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  Henning Ravn, Susanne Linnet, Hans Winther og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/40734
  18. Udpegning af nyt medlem og suppleant til Videnskabsetisk Komite II
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådsmedlem Karsten Hønge ønsker at overgå fra medlem til suppleant i Videnskabsetisk Komite II.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet udpegede på møde den 6. januar 2014 regionsrådsmedlem Karsten Hønge til Videnskabsetisk Komite II med regionsrådsmedlem Ida Damborg som personlig suppleant.

  Karsten Hønge har meddelt, at han på grund af øget arbejde i forbindelse varetagelse af andet offentligt hverv ønsker at overgå fra medlem til suppleant i Videnskabsetisk Komite II.

  Udpegningen er gældende for hele valgperioden, men regionsrådet kan efter begæring fritage Karsten Hønge for hvervet. Gruppen kan herefter besætte pladsen med et nyt medlem. Gruppen har meddelt, at såfremt begæringen imødekommes, besættes pladsen som medlem af Videnskabsetisk Komite II af Ida Damborg med Karsten Hønge som personlig suppleant.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet fritager regionsrådsmedlem Karsten Hønge fra hvervet som medlem af Videnskabsetisk Komite II.

  At regionsrådsmedlem Ida Damborg overtager hvervet som medlem af Videnskabsetisk Komite II med regionsrådsmedlem Karsten Hønge som personlig suppleant.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-05-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Preben Jensen, Peder Hvejsel, Karsten Hønge, Karsten Uno Petersen, Poul Sækmose, Poul-Erik Svendsen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  Henning Ravn, Susanne Linnet, Hans Winther og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 14/17647
  19. Indstilling af sagkyndige retsmedlemmer 2014-2017
  fold dette punkt ind Resume
   

  Danske Regioner kan afgive indstilling vedr. beskikkelse af sagkyndige retsmedlemmer til at deltage i behandlingen af borgerlige sager i Østre og Vestre landsretskredse. Regionsrådet skal indstille sagkyndige til Danske Regioner.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Danske Regioner kan afgive indstilling ved beskikkelse af sagkyndige retsmedlemer til at deltage i behandlingen af borgerlige sager i Østre og Vestre landsretskredse. Danske Regioner skal indstille i alt 8 sagkyndige – det vil sige 4 til hver landsretskreds.

  Region Syddanmark tilhører begge landsretskredse, idet Fyn tilhører Østre landsretskreds, og Jylland tilhører Vestre landsretskreds. Region Syddanmark kan indstille to medlemmer – et til hver landsretskreds.

  Ifølge retsplejeloven skal de, der beskikkes skal være i besiddelse af indgående og tidssvarende praktisk kendskab til vedkommende sagsområde, have dansk indfødsret, ikke være fyldt 70 år, være uberygtede og ikke være umyndige, under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter samme lovs § 7 og deres bo må ikke være under konkursbehandling. De skal endvidere have fast bopæl eller forretningssted inden for den landsretskreds, som de beskikkes for.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet over for Danske Regioner indstiller et sagkyndigt retsmedlem til Østre landsretskreds og et sagkyndigt retsmedlem til Vestre landsretskreds.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-05-2014
   

  Poul-Erik Svendsen blev indstillet som sagkyndigt retsmedlem til Østre Landsretskreds.

  Carl Holst blev indstillet som sagkyndigt retsmedlem til Vestre Landsretskreds.


  Preben Jensen, Peder Hvejsel, Karsten Hønge, Karsten Uno Petersen, Poul Sækmose, Poul-Erik Svendsen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  Henning Ravn, Susanne Linnet, Hans Winther og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 14/20387
  20. Forslag fra regionsrådsmedlem Niels Erik Søndergaard
  fold dette punkt ind Resume
   

  Nedenstående forslag er indkommet fra regionsrådsmedlem Niels Erik Søndergaard.

  Henning Ravn, Susanne Linnet, Hans Winther og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådsmedlem Niels Erik Søndergaard har anmodet om at få følgende sag på regionsrådets dagsorden, jf. den kommunale styrelseslov § 11:

  ”De kristne gudstjenesterum og kapeller ved sygehusene i Region Syddanmark skal - med eller uden donationer - bevares i fremtidens sygehusstruktur".

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-05-2014
   

  Punktet blev ikke behandlet efter begæring fra Niels Erik Søndergaard.

  Preben Jensen, Peder Hvejsel, Karsten Hønge, Karsten Uno Petersen, Poul Sækmose, Poul-Erik Svendsen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

   


  Siden er sidst opdateret 23-07-2014
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring