Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionsrådet - Referat - 28. april 2014

Mødedato
28-04-2014 kl. 15:00 - 18:00
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Carl Holst, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Thies Mathiasen, O
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Bente Gertz, A
 • Poul Andersen, A
 • Pierre Topaz, A
 • William Jensen, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Meho Selman, A
 • Peter Christensen, A
 • Andrea Terp, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Lasse Krull, C
 • John Lohff, C
 • Poul Sækmose, C
 • Karsten Hønge, F
 • Ida Damborg, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Susanne Eilersen, O
 • Holger Gorm Petersen, O
 • Peter Kofod Poulsen, O
 • Stephanie Lose, V
 • Bo Libergren, V
 • Preben Jensen, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Sonny Berthold, V
 • Carsten Abild, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Tage Petersen, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Peder Hvejsel, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Herdis Hanghøi, V
 • Jens Møller, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Mikkel Andersen, Ø

 • Afbud
   
 • Lasse Krull, C
 • Mikkel Andersen, Ø

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  0. Inhabilitet
  1. Årsrapport 2013 - ledelses- og regnskabsberetning
  2. Anlægsregnskaber for afsluttede projekter i 2013 på over 10 mio. kr.
  3. Genbevillinger i 2014 inkl. ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger
  4. Budgettilpasning på sundhedsområdet
  5. Region Syddanmarks sundhedsprofil 2013
  6. Samling af regionsfunktionen: "Operation for fedme og de akutte symptomer hertil" på én matrikel
  7. Etablering af ny operationsstue på Odense Universitetshospital til patienter med hoved-/halscancer
  8. Miljøsanering Fælles Akut Modtagelse, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
  9. Facadevalg Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
  10. Vejle Sygehus - ekstra etage på B-bygning og udvidet skopifunktion
  11. P-hus ved Kolding Sygehus
  12. Etablering af sundhedscenter i Haderslev
  13. Høringssvar til Statsrevisorernes beretning om regionernes præhospitale indsats
  14. Rigsrevisionens notater til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier
  15. Rapportering nr. 13 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH og 8. rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus for 4. kvartal 2013
  16. Rapportering nr. 13 for kvalitetsfondsprojekterne i Aabenraa og Kolding
  17. Projektstatus på sygehusbyggerier
  18. Justering af rådighedsbeløb for generalplaner
  19. Status på psykiatriens anlægsprojekter
  20. Udviklingsstrategi 2015 - Det sociale område
  21. Afdeling for Traume- og Torturoverlevere - budgetløft og baselinekorrektion
  22. Regionsrådets udtalelse i forbindelse med nedlæggelsen af Sygeplejeskolen Sønderborg
  23. Høring af Trafikstyrelsens notat om lokale holdninger om bane til Billund
  24. Region Syddanmarks deltagelse i INTERREG 5A
  25. Dybbøl 2014 - Udmøntning af pulje til projekt Dybbøl2014 - Europa2014
  26. Ansøgninger til Region Syddanmarks Uddannelsespulje - januar 2014
  27. Godkendelse af ændring i Sydtrafiks vedtægter
  28. Borgerrettede servicemål for sagsbehandlingen på jordforureningsområdet
  29. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg
  30. Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014
  31. Forslag til tillæg nr. 1 til "Råstofplan 2012". Råstofgraveområde ved Leby i Ærø Kommune.
  32. Dimensionering - Pædagoguddannelsen
  33. Status på sygefraværet i 2013
  34. Ændring af styrelsesvedtægten for Region Syddanmark
  35. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Miljøforum Fyn
  36. Udpegning af formand for Syddansk Vækstforum 2014-17
  37. Indstillinger fra Vækstforum: Udpegning til INTERREG-udvalgene
  38. Indstilling fra Vækstforum: Udpegning til bestyrelsen for Vestdansk Investeringsfremme
  39. LUKKET PUNKT: Salg af fast ejendom
  40. LUKKET PUNKT: Bankudbud


  Sagsnr. 13/40430
  0. Inhabilitet
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-04-2014
   

  Regionsrådet afgjorde, at Carl Holst er inhabil i behandlingen i dagsordenens punkt 22 om lukning af Sygeplejeskolen i Sønderborg.

  Lasse Krull og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 14/13478
  1. Årsrapport 2013 - ledelses- og regnskabsberetning
  fold dette punkt ind Resume
   

  Aktiviteten har været høj i Region Syddanmark også i 2013. Snævrere økonomiske rammer i såvel 2013 som de kommende år betyder, at den centrale udfordring, efter år med høj vækst, har været – og fortsat er – at dæmpe udviklingen i aktiviteten, så den flugter med, hvad der er aftalt og finansieret i de årlige aftaler med regeringen.

  Samtidig skal denne overgang til dæmpet vækst ske uden at sætte regionens grundlæggende økonomiske balancer over styr.

  I lighed med de forudgående år har Region Syddanmark også i 2012 opnået et positivt driftsresultat, samtidig med at der er sket en konsolidering af driften på mellemlangt og langt sigt. Alle områder – Sundhed, Social og Specialundervisning samt Regional Udvikling – bidrager til det positive driftsresultat. Der er samtidig budget- og aftaleoverholdelse. Desuden har det været muligt at videreføre en langsigtet, ambitiøs investeringsstrategi. Likviditeten er fortsat er sund, men faldende, bl.a. i lyset af at den langfristede gæld er nedbragt, og at økonomiaftalen for 2013 ikke var fuldt finansieret.

  På den baggrund vurderes det samlede resultat for 2013 overordnet at være tilfredsstillende.

  Årsrapport og regnskab forelægges med henblik på afgivelse til revisionen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I henhold til lov om regioner m.v. aflægger forretningsudvalget regionens årsregnskab til regionsrådet. Regionsrådet afgiver regnskabet til revisionen. Efter at revisionens bemærkninger har været meddelt forretningsudvalget, træffer regionsrådet i et møde afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse.

  Årsrapporten indeholder dels en generel ledelsesberetning, dels beretninger vedr. Sundhed, Social og Specialundervisning samt Regional Udvikling. Årsrapporten beskriver også anvendt regnskabspraksis samt resultat- og pengestrømsopgørelse og balance samt noter hertil. Mere specifikke bemærkninger m.v. findes i særskilt bilagssamling.

  Samlet har 2013 været præget af en mere afdæmpet udvikling i aktiviteten, afstemt med de snævrere økonomiske rammer:

  Somatik: Aktiviteten er steget med knapt 3 pct., stort set svarende til det, der var aftalt i økonomiaftalen for 2013. For Region Syddanmark har den faktiske aktivitet 2007-2013 været væsentligt højere end forudsat – og finansieret – i de årlige aftaler med regeringen om regionernes økonomi.

  Psykiatri: Aktiviteten er stort set på niveau med 2012.

  Social og Specialundervisning: Belægningen modsvarer det høje niveau i 2012, men ligger fortsat en smule under det budgetterede.

  Regional Udvikling: Aktiviteten har været høj, opgjort i udgifter, som udtryk for, at der er gennemført en række initiativer, finansieret af uforbrugte midler fra tidligere år.

  Der er opnået et samlet positivt driftsresultat på 613 mio. kr. Det hører med i vurderingen heraf, at der i driften indgår en række beregnede omkostninger, som ikke her og nu udgør et træk på likviditeten. Finansieringen fra staten og kommunerne skal omvendt ikke dække disse, men alene udgifterne til såvel anlæg som drift, svarende til likviditetstrækket i året. Der er i 2013 investeret 1.094 mio. kr. i bygninger og apparatur, it m.v. Investeringsniveauet er dermed lavere end i 2012, men fortsat højt, når der tages højde for leasing af apparatur m.v. med henblik på overholdelse af anlægsloftet.

  Der er budget- og aftaleoverholdelse også i 2013.

  Ved udgangen af 2013 udgør regionens samlede balance 15,7 mia. kr. Værdien af bygninger, apparatur og inventar m.v. er vokset i løbet af året som udtryk for, at de samlede investeringer overstiger afskrivningerne. Regionens egenkapital er ved årets udgang godt 3,9 mia. kr. Likviditeten er faldende over tid, hvilket bl.a. afspejler, at den langfristede gæld er nedbragt betragteligt, da der ikke er optaget nye lån. Hertil kommer effekten af tidligere års vækstpakke i form af fremrykning af investeringer. Endelig var økonomiaftalen for 2013 ikke fuldt finansieret.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Forretningsudvalget aflægger Årsrapport 2013 til regionsrådet og indstiller, at årsrapporten/regnskab 2013 afgives til revisionen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-04-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Vibeke Syppli Enrum, Marianne Mørk Mathiesen og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-04-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/11832
  2. Anlægsregnskaber for afsluttede projekter i 2013 på over 10 mio. kr.
  fold dette punkt ind Resume
   

  Anlægsregnskaber for større projekter, afsluttet i 2013, forelægges til godkendelse forud for overgivelse til revisionen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I henhold til Budget- og regnskabssystem for regioner skal der over for regionsrådet aflægges særskilt anlægsregnskab for projekter på over 10 mio. kr.

  I forlængelse af sag vedr. årsrapport/regnskab 2013 forelægges hermed anlægsregnskaber for større, afsluttede projekter i 2013. Af sammenfatningens oversigt fremgår anlægsbevilling og forbrug/regnskab for de enkelte projekter.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Forretningsudvalget indstiller regnskaber vedr. afsluttede, større anlægsprojekter i 2013 til regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-04-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Vibeke Syppli Enrum, Marianne Mørk Mathiesen og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-04-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/13538
  3. Genbevillinger i 2014 inkl. ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger
  fold dette punkt ind Resume
   

  På baggrund af Region Syddanmarks overførselsregler indstilles genbevilget mer-/mindreforbrug på drift og anlæg, jf. regnskab 2013. Desuden søges om ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På baggrund af Region Syddanmarks regler for overførsler mellem år søges om genbevilling af i alt 90,6 mio. kr. vedr. driften.

  Endvidere søges om genbevilling af rådighedsbeløb på i alt 404,8 mio. kr. samt ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger på 60,0 mio. kr.

  Genbevillinger vedr. rådighedsbeløb indeksreguleres. Der foretages ikke pris- og lønregulering af genbevillinger vedr. drift.

  Tabel 1: Genbevillinger på drift og anlæg samt ajourføring af anlægsbevillinger

  Hovedkonto

  (1.000 kr.)

  Drift

  Rådighedsbeløb

  Ajourføring af anlægsbevillinger

  (indeks 133,1)

  Sundhed

  90.634

  321.064

  48.263

  Social og Specialundervisning

  0

  57.390

  6.308

  Regional Udvikling

  1.027

  10.625

  10

  Fælles formål og administration

  0

  15.708

  5.319

  I alt

  91.661

  404.787

  59.900

  Hertil kommer ubrugte midler vedrørende projekter med eksterne tilskud på 314,2 mio. kr.

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der vedr. drift meddeles tillægsbevilling på 90,6 mio. kr. vedr. Sundhed og 1,0 mio. kr. vedr. Regional Udvikling i 2014, jf. tabel 1, som finansieres af likvide aktiver.

  At der vedr. anlæg i 2014 meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 321,1 mio. kr. vedr. Sundhed, 57,4 mio. kr. vedr. Social og specialundervisning, 10,6 mio. kr. vedr. Regional udvikling samt 15,7 mio. kr. vedr. Fælles formål, jf. tabel 1.

  At genbevillingerne vedr. drift og anlæg finansieres af de likvide midler.

  At der meddeles tillæg til allerede meddelte anlægsbevillinger på 48,3 mio. kr. vedr. Sundhed, 6,3 mio. kr. vedr. Social og specialundervisning samt 5,3 mio. kr. vedr. Fælles formål.

  At sygehusene må afholde udgifter vedr. eksterne tilskud i 2014 for 314,2 mio. kr., jf. bilag.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-04-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Vibeke Syppli Enrum, Marianne Mørk Mathiesen og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-04-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/13239
  4. Budgettilpasning på sundhedsområdet
  fold dette punkt ind Resume
   

  De somatiske sygehuse bliver i denne budgettilpasning tilført 252,208 mio. kr. til videreførelse af aktivitetsniveauet fra 2013 til 2014 og frem. Ved næste budgettilpasning i juni vil den endelige aktivitetsopgørelse for 2013 foreligge og sygehusene vil få korrektioner i forhold til det nævnte beløb.

  Desuden indeholder budgettilpasningen etablering af en leasingramme til anskaffelser af biler i psykiatrisygehuset, reduktioner af sygehusenes budgetter som følge af energioptimerings-projekterne, bevilling til robotkirurgi på Odense Universitetshospital, samt en række andre budgetneutrale omflytninger mellem bevillingsområderne på sundhedsområdet.

  Endelig anbefales, at sundhedsdirektøren bemyndiges til at frigive midler op til en beløbsgrænse på 5 mio. kr. fra leasingrammen til it-investeringer til opgraderinger eller udskiftninger af eksisterende it-systemer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  De somatiske sygehuse bliver i denne budgettilpasning tilført 252,208 mio. kr. til videreførelse af aktivitetsniveauet fra 2013 til 2014 og frem. Ved næste budgettilpasning i juni vil den endelige aktivitetsopgørelse for 2013 foreligge og sygehusene vil få korrektioner i forhold til det nævnte beløb.

  Budgettilpasningen indeholder forslag til, at Psykiatrisygehuset får en leasingramme på 10 mio. kr. i 2014 til anskaffelser af biler med henblik på at understøtte den udgående behandling og aktivitet og nedbringe psykiatrisygehusets omkostninger til kørselsgodtgørelse.

  Derudover foreslås en udmøntning af sygehusenes energibesparelser på energioptimeringsprojekter, udmøntning af midler til forskning i højt specialiserede funktioner, en bevilling vedr. robotkirurgi på OUH samt en bemyndigelse til sundhedsdirektøren til at frigive it-investeringsmidler.

  Budgettilpasningen omfatter desuden følgende reguleringer, som er nærmere beskrevet i sagens bilag:

  • Omlægning til hjemme-hæmodialyse, Odense Universitetshospital
  • Afregning vedr. ESES, Odense Universitetshospital
  • Fast vagt til anorexipatienter, Odense Universitetshospital
  • Korrektion af pris- og lønregulering, Odense Universitetshospital
  • Medicoteknisk servicering af Afdeling V, Odense Universitetshospital
  • Tilbagebetaling af ejendomsskatter, Odense Universitetshospital
  • Hybrid operationer, Sygehus Lillebælt
  • Overførsel af teknikerstilling fra Sydvestjysk Sygehus til Medicoteknisk afdeling
  • Shared Care platform
  • Flytning af introduktionsstilling i patologi fra Sydvest Sygehus til Sygehus Lillebælt
  • Videreførelse af EPJ-bevilling , Odense Universitetshospital
  • Genforsikring af tjenestemandspensioner
  • Lægevagten - Sydtelefoni
  • Patientforsikring – præmieopkrævning 2014
  • Effektivisering ved nyt laboratoriehus, Sydvestjysk Sygehus
  • Drift af it-applikationer
  • Samling af psykiatriens kommunikationsstab
  • Permanentgørelse af satspuljeprojektet ’Akut visitationsfunktion’ – Augustenborg
  • Projekt ’Sikker psykiatri’
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At de somatiske sygehuse får bevillingsmæssig dækning til videreførelse af 2013-aktiviteten i 2014 og frem med en aconto bevilling på 252,208 mio. kr., finansieret af meraktivitetspuljen.

  At øvrige budgetneutrale bevillingsændringer, som er beskrevet i sagens bilag, godkendes.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at frigive midler op til en beløbsgrænse på 5 mio. kr. fra leasingrammen til it-investeringer til opgraderinger eller udskiftninger af eksisterende it-systemer.

  At der etableres en leasingramme på 10 mio. kr. til anskaffelser af biler til udgående aktivitet i psykiatrisygehuset.

  At leasingforpligtigelsen afbetales via centrale rammer i psykiatrien.

  At besparelserne på kørselsgodtgørelse tilfalder psykiatrisygehuset til anvendelse i behandling m.m.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-04-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Vibeke Syppli Enrum, Marianne Mørk Mathiesen og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-04-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/17830
  5. Region Syddanmarks sundhedsprofil 2013
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark har udarbejdet en ny sundhedsprofil, der beskriver status for sundhed og sygdom i befolkningen samt udvikling siden 2010.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den regionale sundhedsprofilundersøgelse ”Hvordan har du det? 2013” kortlægger borgernes trivsel, sundhed og sygelighed og viser udviklingen siden 2010, hvor den første sundhedsprofil blev gennemført.

  Mere end 36.000 borgere i regionen deltog i undersøgelsen, det svarer til en svarprocent på 65 %. 

  Overordnet viser undersøgelsen, at der er en ulighed i forhold til sygelighed og sundhedsadfærd. Det er borgere med en kort uddannelse, der er mest syge og lever mest usundt. Sundhedsprofilen viser desuden, at:

  • 19 procent af borgerne i regionen ryger dagligt - det er markant færre end i 2010, og faldet ses i samtlige kommuner og i alle køns- og aldersgrupper.
  • Hver femte borger drikker så meget alkohol, at de risikerer at udvikle en række sygdomme.
  • Andelen af borgere med dårligt mentalt helbred er steget siden 2010. Stigningen ses især blandt kvinder mellem 16 og 24 år.
  • 34 % af borgerne i Region Syddanmark har en eller flere langvarige sygdomme.

  Alle regioner har gennemført undersøgelsen, og resultaterne fra de regionale undersøgelser er samlet i en national rapport.

  Den nationale rapport viser bl.a., at Region Syddanmark generelt har dårligere resultater sammenlignet med de øvrige regioner. Det gælder i særdeleshed for området mentalt helbred, herunder f.eks. stress, nedtrykthed, søvnbesvær og ensomhed. Region Syddanmark har også flest dagligrygere af regionerne.

  Sagen har været forelagt sundhedssamordningsudvalget den 18. marts 2014 og i psykiatri- og socialudvalget den 1. april 2014 til orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 18-03-2014
   

  Til orientering.

  Konsulent Ingvild Little, Sundhedsstaben orienterede udvalget om resultaterne af Sundhedsprofil 2013.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-04-2014
   

  Til orientering.

  Vibeke Syppli Enrum, Marianne Mørk Mathiesen og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-04-2014
   

  Til orientering.

  Lasse Krull og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/11835
  6. Samling af regionsfunktionen: "Operation for fedme og de akutte symptomer hertil" på én matrikel
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsfunktionen ”Operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertilvaretages på Odense Universitetshospital (OUH)/Svendborg Sygehus og Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg. Imidlertid er antallet af denne type operationer faldet betydeligt som følge af ændrede visitationskriterier.

  Derfor finder Sundhedsstyrelsen ikke, at Region Syddanmark kan have denne behandlingstype to steder i regionen. Region Syddanmark har derefter redegjort for, hvordan funktionen fremadrettet kan varetages på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Baggrund
  Regionsfunktionen ”Operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil” varetages på OUH/Svendborg Sygehus og Sydvestjysk Sygehus (SVS), Esbjerg. Funktionerne blev tilkendt af Sundhedsstyrelsen ved udmeldingen af specialeplanen 2010.

  Den 17. december 2010 udsendte Sundhedsstyrelsen retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet. De udsendte visitationsretningslinjer var en skærpelse af visitationskriterierne i forhold til tidligere protokoller på området.

  Effekten af de ændrede visitationskriterier slog først igennem i 2012, da der ved indgangen til 2011 allerede var en række patienter på venteliste til operation, patienter som efter al sandsynlighed var visiteret efter de oprindelige visitationskriterier.

  Det fremgår af Sundhedsstyrelsens svar på regionernes statusrapporter, at der generelt ses en massiv nedgang i antallet af operationer for fedme i 2012. Sundhedsstyrelsen påtænker på baggrund af det lave antal operationer at fratage en region og et privathospital varetagelsen af regionsfunktionen for fedmeoperationer. Sundhedsstyrelsen opfordrer regionerne til at være opmærksomme på behovet for at samle regionsfunktionen på færre matrikler.

  I forhold til Region Syddanmark anførte Sundhedsstyrelsen følgende:

  ”Der er for specialet afgivet detaljeret statusrapport for regionsfunktionen: ”Operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil”. Sundhedsstyrelsen konstaterer, at det er en meget klar nedgang i volumen i forhold til det forventede volumental, og styrelsen påtænker at fratage Region Syddanmark en af regionens godkendelser for regionsfunktionen ”Operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil”, da to godkendelser i regionen ikke kan varetages i overensstemmelse med de af styrelsen fastsatte krav og forudsætninger.”

  Udviklingen i antal operationer for fedme fremgår af nedennævnte tabel:

  År

  OUH/Svendborg

  SVS

  2010

   

  6

  2011

  53

  214

  2012

  55

  135

  2013*

  55

  105

  Kilde: E-sundhed

  *Der må formodes at mangle registreringer i 2013, da året endnu ikke var færdigregistreret på opgørelsestidspunktet primo januar 2014.

  Ændring
  Med baggrund i Sundhedsstyrelsen tilkendegivelse har Region Syddanmark sendt et notat i høring hos Sundhedsstyrelsen. Notatet beskriver, hvordan regionsfunktionen for fedmeoperationer fremadrettet vil blive varetaget på et tværfagligt bariatrisk kompetencecenter på Sydvestjysk Sygehus.

  Det pointeres desuden over for Sundhedsstyrelsen, at OUH og øvrige sygehuse i regionen fortsætter med at varetage vægttabsforløbene før operationerne, og OUH fortsætter med den medicinske opfølgning efter operationerne for patienter bosat på Fyn. 

  Svangreomsorgen varetages forsat på OUH, som siden 2008 har fulgt gravide med tidligere bariatrisk kirurgi (operationer for fedme) i et tværfagligt team omfattende bl.a. obstetriker, endokrinolog, diætist og diabetessygeplejerske, som i forvejen behandler patienter med højt specialiserede endokrinologiske og/eller obstetriske diagnoser. Der forskes i området, som forventes at blive et satsningsområde for OUH.

  Sundhedsstyrelsen har i vedlagte svarbrev tilkendegivet, at styrelsen kan tilslutte sig indholdet i Region Syddanmarks beskrivelse, herunder den implicitte nedlukning af den bariatriske funktion på Svendborg Sygehus.

  Den fremadrettede varetagelse af regionsfunktionen ”Operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil” på kun én matrikel forventes fuldt ud implementeret senest inden udgangen af 2014. Samlingen af funktionen vurderes ikke at give udfordringer i forhold til dimensioneringen.

  Det forventes, at der ved samlingen af funktionen vurderes at være behov for ca. 150 gastric bypass operationer (operation, der opdeler mavesækken i to) og ca. 60 operationer for komplikationer til gastric bypass pr. år. Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg kan med nuværende kapacitet udføre 250 operationer årligt samt komplikationskirurgi efter behov.

  Der foreligger for nuværende ikke oplysninger om behov for reduktion af stillinger på OUH/Svendborg, som følge af nedlukning af bariatrisk funktion. Opstår der imidlertid en sådan situation vil dette blive håndteret i overensstemmelse med de generelle regler for personaleprocesser, herunder Region Syddanmarks ”Vilkår for organisationsændringer, der medfører reduktion af stillinger”. Det betyder, at berørte medarbejdere på somatiske sygehuse kan vælge at indgå i en ordning med en garanti om et jobtilbud. Der er ikke tale om ansættelsesgaranti i samme type stilling, der er tale om en garanti for et tilbud om en anden stilling.

  Initiativ til varslinger mv. foretages af OUH/Svendborg, så snart den politiske beslutning foreligger. Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg tager initiativ til dialog med berørte sygehuse, om hvordan hensigtsmæssige patientforløb sikres set i lyset af, at funktionen samles på en matrikel.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsfunktionen ”Operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil” fremover varetages på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg og den tilsvarende funktion på OUH/Svendborg nedlukkes snarest muligt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 25-03-2014
   

  Indstilling tiltrådt.

   

  Fraværende: Kristian Grønbæk Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-04-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Vibeke Syppli Enrum, Marianne Mørk Mathiesen og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-04-2014
   

  Indstillingen tiltrådt med 38 stemmer for og 1 stemme imod (Vibeke Syppli Enrum).

  Enhedslisten stemmer ikke for at trække fedmeoperationerne væk fra Svendborg Sygehus. Enhedslisten anerkender ønsket om at samle et faldende antal operationer på et sygehus, men er forsat modstandere af nedlæggelsen af Svendborg Sygehus som akutsygehus. Derfor er vi modstandere af at fjerne aktiviteter (som planlagte operationer) fra matriklen, uden at der sættes andre i stedet.

  Lasse Krull og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/9845
  7. Etablering af ny operationsstue på Odense Universitetshospital til patienter med hoved-/halscancer
  fold dette punkt ind Resume
   

  Odense Universitetshospital har behov for at etablere en ny operationsstue på minimum 40 m2 til at understøtte aftalen med Region Sjælland om operation af patienter med hoved-/halscancer og efterfølgende ansigtsrekonstruktion af patienter med mundhulecancer.

  Det vurderes, at etablering af en ny operationsstue koster 4,8 mio. kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er et behov for at etablere en ny operationsstue på minimum 40 m2 på Odense Universitetshospital (OUH), til at operere patienter med hoved-/halscancer og efterfølgende ansigtsrekonstruktion af patienter med mundhulecancer. Det vurderes, at etablering af en ny operationsstue koster 4,8 mio. kr.

  Tidligere foregik der primært mindre operationer. Nu foregår der i stigende grad operationer, der forudsætter pladskrævende apparatur. Endvidere er det ikke muligt at tage nyudviklet operationsapparatur i brug på det kæbekirurgiske område, som følge af størrelsen af den kæbekirurgiske operationsstue.

  Der er generelt pres på operationsstuer på OUH, ikke mindst på operationsstuer på 40 m2 eller mere. Derfor kan hoved-/halscanceroperationerne og ansigtsrekonstruktionerne ikke flyttes til andre operationsstuer. Det vil være muligt at etablere en operationsstue i kælderetagen i umiddelbar tilknytning til en anden operationsstue, som kæbekirurgisk afdeling disponerer over. Det kan ske ved at inddrage et omklædningsområde (de nedlagte omklædningspladser genetableres ikke).

  Ved etablering af den nye operationsstue kan den nuværende kæbekirurgiske operationsstue frigives og benyttes til hoved-/halscanceroperationer. Operationsstuen ligger i sammenhæng med de øvrige operationsstuer på samme etage til hoved-/halscanceroperationer. Derved kan den samlede operationskapacitet forøges med hensyn til antal operationsstuer og med hensyn til stuernes anvendelighed til pladskrævende apparatur.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At byggeprogram for etablering af ekstra operationsstue på Odense Universitetshospital til operation af patienter med hoved-/halscancer godkendes.

  At der meddeles en anlægsbevilling på 4,8 mio. kr. (indeks 133,1) til formålet.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2014 på 4,8 mio. kr. til formålet finansieret af prioriteringspuljen på anlægsbudgettet.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet indenfor den meddelte anlægsbevilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 25-03-2014
   

  Indstilling tiltrådt.

   

  Fraværende: Kristian Grønbæk Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-04-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Vibeke Syppli Enrum, Marianne Mørk Mathiesen og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-04-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 09/3307
  8. Miljøsanering Fælles Akut Modtagelse, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forbindelse med etableringen af den Fælles Akutmodtagelse (FAM) på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg er der konstateret forekomster af giftige stoffer, bl.a. PCB. Det giftige materiale skal bortskaffes i forbindelse med nedbrydning i de områder, hvor FAM skal etableres.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet igangsatte i juni 2012 en kortlægning af PCB i regionens bygninger. Undersøgelsen viste, at indholdet i luften i bygning 01 og 02 på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg overskrider Sundhedsstyrelsens anbefalede nedre aktionsværdi. Sundhedsstyrelsen angiver, at påvirkning af indeklimaet i dette omfang kan være sundhedsskadelig ved ophold gennem længere tid (år). Sundhedsstyrelsen råder derfor til, at der udfærdiges en plan for nedbringelsen af niveauet. Prøveresultaterne overskrider ikke Arbejdstilsynets påbudsværdi.

  Regionsrådet godkendte i maj 2013 byggeprogram for den Fælles Akutmodtagelse (FAM), som en del af generalplanen for udbygningen af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg. FAM etableres i stueplan i bygning 01 og 02. Etableringen forudsætter nedbrydning i områder, der indeholder giftige stoffer, bl.a. PCB, bly, asbest og klorerede parafiner. I forbindelse med nedbrydningen frigives de giftige stoffer i luften, hvorfor saneringen skal ske under særlige miljøforanstaltninger. Desuden skal det giftige materiale afleveres til kontrolleret destruktion. Projektets formål er således at fjerne giftigt materiale, samtidig med at gældende regler for miljørigtigt byggeri overholdes.

  De konstaterede PCB forekomster ved vinduerne renoveres i forbindelse med facadeudskiftningen, som varetages af regionens bygningsafdeling.

  Miljøsaneringen koster 10,1 mio. kr. (indeks 133,1) fordelt på 7,0 mio. kr. i 2014 og 3,1 mio. kr. i 2015.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At byggeprogram for PCB sanering ved den Fælles Akutmodtagelse på Sydvestjysk Sygehus godkendes.

  At der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. (indeks 133,1) til PCB sanering i forbindelse med FAM på generalplanens fase 1 på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 7,0 mio. kr. i 2014 og 3,1 mio. kr. i 2015 til formålet finansieret af prioriteringspuljen på anlæg.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultat inden for den godkendte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-03-2014
   

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-04-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Vibeke Syppli Enrum, Marianne Mørk Mathiesen og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-04-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/9486
  9. Facadevalg Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
  fold dette punkt ind Resume
   

  Facadeudskiftningen på bygning 01 og 02 på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg er igangsat i forbindelse med udmøntningen af den årlige pulje til udvendig vedligeholdelse.

  Der foreligger nu 2 alternativer til facadeudskiftning:

  • koncept A: Glasfacade
  • koncept B: Skærmtegl

  Der kan vurderes på anskaffelsespris, levetid, vedligeholdelse, funktionalitet og udseende.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med udmøntningen af den årlige pulje til udvendig vedligeholdelse på sundhedsområdet, blev facadeudskiftning på bygning 01 og 02 på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg igangsat. Bygningerne er opført omkring 1974 og fremstår med de originale facader. Facadeudskiftningen planlægges i årene 2014–17 og koordineres så vidt muligt med generalplanens ombygningsarbejder for at mindske gener for patienter og sygehusdrift.

  Der foreligger nu 2 alternativer til facadeudskiftning:

  • koncept A: Glasfacade
  • koncept B: Skærmtegl.

  For bygning 1 er der i forhold til koncept A: Glasfacade udarbejdet 2 forslag, koncept A1: Glasfacade med glastop og koncept A2: Glasfacade med tegltop. Forskellen mellem koncept A1 og A2 er, at det øverste af facaden er udformet med henholdsvis glas og skærmtegl.

  Løsningerne kan derfor vurderes på anskaffelsespris, levetid, vedligeholdelse, funktionalitet og udseende. Alternativerne præsenteres i vedlagte fremstilling.

  Anskaffelsespris
  Glasfacaden vurderes som ca. 800 – 1.000 kr. billigere pr. m² end skærmtegl, svarende til i alt ca. 5 mio. kr. ud af et samlet budget på 50,5 mio. kr. Der er dermed en risiko for budgetoverskridelse ved valg af skærmtegl. Der vurderes ikke at være prisforskel på koncept A1 og A2, idet det dyrere materialevalg ved glasfacade med tegltop opvejes af en dyrere monteringspris ved glasfacade med glastop. Den dyrere monteringspris på glastoppen skyldes konstruktionsmæssige forhold ved taget på Bygning 01.

   

  Levetid
  Glasfacaden har en forventet levetid på 40 – 50 år, mens skærmteglfacaden har en forventet levetid på over 50 år.

  Vedligeholdelse
  Glasfacaden har årlige vedligeholdelsesomkostninger på estimeret 1 % af anskaffelsessummen, mens skærmteglfacaden estimeres på 2 – 3 % af anskaffelsessummen.

  Funktionalitet
  Der er kun mindre forskelle på de to facadeløsninger i forhold til isoleringsevne. Begge løsninger overholder de stillede krav til isoleringsevne i forbindelse med Energiklasse 2020.

  Alternativerne har været behandlet i Innovationsudvalget. Udvalget valgte at indstille model A: Glasfacade og koncept A1 for bygning 01:Glasfacade med glastop.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At model A: Glasfacade, og koncept A1 for bygning 01: Glasfacade med glastop vælges til facadeudskiftning. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-03-2014
   

  Innovationsudvalget indstiller til regionsrådet,

  • at model A: Glasfacade, og
  • at koncept A1 for bygning 01: Glasfacade med glastop vælges til facadeudskiftning. 
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-04-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Vibeke Syppli Enrum, Marianne Mørk Mathiesen og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-04-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/9332
  10. Vejle Sygehus - ekstra etage på B-bygning og udvidet skopifunktion
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forbindelse med generalplanen for Vejle har der vist sig behov for en ekstra etage på b-bygningen. Derudover igangsættes arbejdet med en udvidet skopifunktion.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med den mere detaljerede planlægning af masterplanen for Sygehus Lillebælt i Vejle er det konstateret, at der i den underliggende generalplan er lavet en fejl i beregningen af arealbehovet til Nuklear Medicin. Dette sætter en i forvejen presset plan for rokaderne i forbindelse med de i generalplanen planlagte arbejder under pres.

  Det har i den forbindelse vist sig ikke at være muligt at gennemføre masterplanen med de rokader og ombygninger, der oprindeligt var planlagt.

  Der foreslås derfor, at der bygges en ekstra etage på B-bygningen, som skal indeholde ambulatorier. Derved frigives ledige arealer til rokader og de ændre arealbehov for Nuklear Medicin kan løses.

  Denne løsning har endvidere den fordel, at der ikke bliver behov for på sigt at flytte øjenafdelingen til de nuværende psykiatriarealer, men at afdelingen i stedet kan placeres i hovedkomplekset, hvor der er et større fagligt fællesskab, samt der undgås dyre ombygninger i de nuværende psykiatriarealer.

  Det vil på sigt endvidere være muligt at rive bygninger ned, der ikke er egnet til sygehusformål (det gamle sygehusapotek), således at sygehusets nettoareal bliver det samme som forudsat i generalplanen.

  Den ekstra etage på B-bygningen kan finansieres af sparede udgifter til ombygninger og rokader, og den samlede ramme for generalplanen for Vejle Sygehus ændres således ikke. Udgifter til den ekstra etage beløber sig i alt til 31,0 mio. kr. (indeks 133,1).

  Desuden igangsættes arbejdet med at etablere en ekstra skopistue i B-bygningen, som beskrevet i generalplanen for Vejle Sygehus. Dette beløber sig til i alt 5,5 mio. kr. (indeks 133,1).

  De samlede udgifter beløber sig til 36,5 mio. kr. (indeks 133,1) fordelt med 26,5 mio. kr. i 2014 og 10,0 mio. kr. i 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At ideoplægget for en ny etage på B-bygning og udvidet skopifunktion godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling på 36,5 mio. kr. (indeks 133,1) til en ekstra etage og udvidet skopifunktion.

  At der frigives rådighedsbeløb på 26,5 mio. kr. i 2014 og 10,0 mio. kr. i 2017 (indeks 133,1) finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til generalplanen for Vejle Sygehus.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende byggeprogram.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den meddelte bevilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-03-2014
   

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-04-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Vibeke Syppli Enrum, Marianne Mørk Mathiesen og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-04-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/10082
  11. P-hus ved Kolding Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
   

  Med opførelsen af et kommunalt sundhedshus ved Kolding Sygehus samt den daglige oplevelse af parkeringssituationen ved Kolding Sygehus vurderes det, at der et behov for et parkeringshus på cirka 420 pladser, der kan placeres tæt ved den nye hovedindgang.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Parkeringssituationen ved Kolding Sygehus har i den seneste periode været presset og vil blive yderligere presset i de kommende år. Dette skyldes dels byggearbejder i forbindelse med udbygningen af Kolding Sygehus, men i stor grad også at Kolding Kommune opfører et sundhedscenter. Behovet for parkeringshuset er desuden beskrevet i masterplanen for Sygehus Lillebælt som regionsrådet godkendte den 27. maj 2013.

  Der er identificeret en mulighed for at opføre et parkeringshus i umiddelbar nærhed til den kommende hovedindgang til akutsygehuset samt kommunens sundhedscenter. Parkeringshuset vil være forbeholdt patienter og besøgende og dermed følge sygehusets generelle parkeringspolitik.

  Med et parkeringshus er det vurderingen, at de etablerede parkeringspladser vil kunne dække behovet når akutsygehuset står færdigt. Parkeringshuset forventes at stå klar ultimo 2014 og kan dermed fra 2015 afhjælpe den pressede parkeringssituation.

  Det samlede budget for etablering af et parkeringshus er 40 mio. kr. (indeks 133,1),

  der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til generalplanen i Kolding.

  Såfremt der senere sker en yderligere udbygning af sygehuset eller aktiviteten stiger mere en forventet, vil der blive behov for yderligere parkeringspladser. Disse vil kunne placeres i et parkeringshus på den nyetablerede helikopterlandingsplads, hvorefter helikopterlandingspladsen etableres på taget af parkeringshuset.

  Det vurderes hensigtsmæssigt ikke at placere et parkeringshus på helikopterlandingspladsen i denne omgang, da det har vist sig muligt at placere et parkeringshus tættere på hovedindgangen og dermed med kortere gåafstand til hovedindgangen på sygehuset. Derudover vil en placering af en heliport på taget af et parkeringshus medføre øgede driftsudgifter til blandt andet brandberedskab.

  Der er desuden et ledigt areal til parkeringspladser placeret bagved helikopterlandingspladsen på den tidligere kolonihavegrund. Her vil der være plads til cirka 220 pladser. Dette vurderes ikke at være tilstrækkeligt til at dække behovet og er desuden placeret langt fra den nye hovedindgang.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At ideoplægget for et nyt parkeringshus ved Kolding Sygehus godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling på 40,0 mio. kr. (indeks 133,1) til planlægning og opførelse af et nyt parkeringshus ved Kolding Sygehus, og frigives et tilsvarende rådighedsbeløb i 2014 af det afsatte rådighedsbeløb til generalplan for Kolding Sygehus.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende byggeprogram.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for meddelte bevilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-03-2014
   

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-04-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Vibeke Syppli Enrum, Marianne Mørk Mathiesen og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-04-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/7217
  12. Etablering af sundhedscenter i Haderslev
  fold dette punkt ind Resume
   

  I et samarbejde mellem Haderslev Kommune og Region Syddanmark er der udarbejdet et idéoplæg til etablering af Haderslev Sundhedscenter.

  Sundhedscenteret foreslås at rumme såvel kommunale som regionale funktioner, primært indenfor det psykiatriske område men også jordemoderkonsultation og vagtlæge. Sundhedscentret foreslås nybygget i et samarbejde mellem Region Syddanmark og Haderslev Kommune.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Et vigtigt element i Region Syddanmarks psykiatriplan "Fremtidens psykiatri" er samling af alle ambulante aktiviteter inden for almenpsykiatrien i lokalpsykiatrier.

  Haderslev Sundhedscenter skal understøtte en sammenhængende indsats overfor den enkelte borger samt medvirke til, at der skabes én indgang til sundhedsydelserne. Der sættes særligt fokus på samspillet med lokalpsykiatrien, Jobcentret, socialpsykiatrien og misbrugsbehandling. Mental sundhed er et særligt fokusområde i det nye Sundhedscenter. Fra Region Syddanmarks side indgår også jordemoderkonsultation og vagtlægefunktion i Sundhedscenteret.

  Det vedlagte idéoplæg beskriver nærmere tankerne bag og indholdet af Sundhedscentret. Sundhedscenteret etableres med Region Syddanmark og Haderslev Kommune som bygherre i en fælles ejerforening, og projektet forventes udbudt efter totalrådgivermodellen. Modellen vil gøre det muligt, at private aktører kan indgå i centeret. Dette vil ikke medføre en finansiel risiko for regionen.

  Der arbejdes ud fra en placering på Clausensvej 3 og 5 i Haderslev. Kommunen er i forhandling med UC Syddanmark omkring køb af grunden. Samlet set forventes udbudt et Sundhedscenter på 4.634 m2 (brutto) med en option på 30 % udvidelse. Region Syddanmarks andel udgør 2.152 m2, hvoraf de 1.912 m2 kan henføres til lokalpsykiatrien og 240 m2 vedrører jordemoderkonsultation og lægevagt. Den samlede anlægsudgift for psykiatriens del af Sundhedscentret forventes at udgøre 29,2 mio. kr. og 3,657 mio. kr. til jordemoderkonsultation og lægevagt. (indeks 133,1). I forbindelse med udarbejdelse af byggeprogrammet afklares om der er forhold ved grunden, der afføder ekstraomkostninger – eksempelvis parkering under terræn.

  Byggeprogrammet vil blive udarbejdet i foråret 2014 og fremlagt til politisk godkendelse med henblik på frigivelse af anlægsbevilling.

  Haderslev Sundhedscenter kan ifølge tidsplanen forventes klar til indflytning i starten af 2017. Af nedenstående tabel fremgår de forventede udgifter samt forslag til finansiering fordelt over perioden 2014–2017.

  Mio. kr. (Indeks 133,1)

  2014

  2015

  2016

  2017

  I alt

  Lokalpsykiatri Haderslev

  2,8

  12,3

  12,3

  1,9

  29,2

  Jordemoderkonsultation og lægevagt

  3,657

         

  Lokalpsykiatriramme

   

  -12,3

  -12,3

   

  -24,5

  Prioriteringspulje

  - 3,657

         

  Konsolideringsramme

  -2,8

  0,0

  0,0

  -1,9

  -4,7

  I alt

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  Idéoplægget er den 28-02-2014 behandlet i psykiatri- og socialudvalget, der godkendte følgende indstilling:

  • at Psykiatri- og Socialudvalget indstiller overfor regionsrådet, at idéoplæg til etablering af Haderslev Sundhedscenter godkendes.  
  • at Psykiatri- og Socialudvalget indstiller overfor regionsrådet, at der afsættes rådighedsbeløb på i alt 29,2 mio. kr. i årene 2014-2017 til formålet, finansieret af den afsatte ramme til lokalpsykiatri samt konsolideringsrammen.

  Bente Gertz deltog ikke i behandling af punktet.

  Idéoplægget er den 18-03-2014 behandlet i sundhedssamordningsudvalget, der godkendte følgende indstilling:

  • At idéoplægget til Etablering af Sundhedscenter Haderslev godkendes,
  • At der afsættes tillæg til rådighedsbeløb på 3,657 mio. kr. i 2014 (indeks 133,1) til jordemoder- og lægevagtkonsultation i Sundhedscenter Haderslev, finansieret af prioriteringspuljen.

   Marianne Mørk Mathiesen og Preben Friis-Hauge deltog ikke i behandling af punktet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At idéoplægget til etablering af Sundhedscenter Haderslev godkendes.

  At der afsættes rådighedsbeløb på i alt 29,2 mio. kr. i årene 2014-2017 til formålet, finansieret af den afsatte ramme til lokalpsykiatri samt konsolideringsrammen.

  At der afsættes tillæg til rådighedsbeløb på 3,657 mio. kr. i 2014 (indeks 133,1) til jordemoder- og lægevagtkonsultation i Sundhedscenter Haderslev, finansieret af prioriteringspuljen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-04-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Vibeke Syppli Enrum, Marianne Mørk Mathiesen og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-04-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/11611
  13. Høringssvar til Statsrevisorernes beretning om regionernes præhospitale indsats
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sagen vedrører forslag til høringssvar fra Region Syddanmark til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse på Statsrevisorernes beretning om regionernes præhospitale indsats.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Statsrevisorerne har den 22. januar 2014 afgivet en beretning om regionernes præhospitale indsats.

  I henhold til lov om revision af statens regnskaber mm., skal ministeren herefter afgive en redegørelse til Statsrevisorerne for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen har givet anledning til. I den forbindelse skal ministeren indhente udtalelser fra regionsrådene, der indgår som en del af den endelige ministerredegørelse til statsrevisorerne.

  Udkast til udtalelse fra Region Syddanmark til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse er vedlagt som bilag.

  I udkastet konstateres det, at der på den ene side er god overensstemmelse mellem statsrevisorernes anbefalinger om fælles kvalitetsparameter for den præhospitale indsats og regionernes aktuelle kvalitetsarbejde i regi af danske regioner, og på den anden side statsrevisorernes anbefalinger om øget konkurrence på ambulanceområdet og Region Syddanmarks strategi for det kommende ambulanceudbud.

  På grund af tidsfristen for afgivelse af høringssvaret er der afsendt høringssvar efter behandlingen i Præhospitaludvalget med forbehold for endelig godkendelse i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At høringssvaret godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 10-03-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-04-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Vibeke Syppli Enrum, Marianne Mørk Mathiesen og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-04-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/20547
  14. Rigsrevisionens notater til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier
  fold dette punkt ind Resume
   

  Rigsrevisionen har afgivet to notater til Statsrevisorerne vedrørende beretninger om sygehusbyggerier.

  Den ene beretning handler bl.a. om opfyldelse af tilsagnsbetingelser for kvalitetsfondsbyggerier, og den anden beretning handler om effektivisering ved kvalitetsfondsbyggerier.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Notat vedr.: Opfølgning i sagen om sygehusbyggerier (beretning nr. 3/2011)
  Beretningen handler bl.a. om hvorvidt regionerne levede op til tilsagnsbetingelserne for kvalitetsfondsbyggerierne. Beretningen viste bl.a., at Region Syddanmark planlagde med uvisiteret adgang til akutmodtagelserne, hvilket ikke er i overensstemmelse med tilsagnsbetingelserne. Af økonomiaftalen for 2013 fremgår det, at ”Regeringen og Danske Regioner er enige om frem mod foråret 2014 gradvist at indfase visiteret adgang til landets fælles akutmodtagelser”.

  Regionsrådet har den 25. februar 2013 vedtaget, at der arbejdes videre med at etablere visitation til skadesbehandlingen på regionens sygehuse. Af implementeringsplan for skadesvisitation, vedtaget af regionsrådet den 23. september 2013, fremgår det at der indføres visiteret adgang til skadesbehandling på regionens sygehuse den 1. april 2014.

  Rigsrevisionen finder dette initiativ og de øvrige initiativer omtalt i rapporten for tilfredsstillende og vurderer, at sagen kan afsluttes.

  Notat vedr.: Ministeren for Sundhed og Forebyggelses redegørelse af 21. januar 2014, vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II
  Beretningen handler om Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og regionernes fokus på, at driften i regionernes nye sygehusbyggerier, som har fået endeligt tilsagn om tilskud fra Kvalitetsfonden, bliver effektiviseret.

  Regionsrådet behandlede Statsrevisorernes beretning på møde den 20. januar 2014, hvori Region Syddanmarks svar til ministerredegørelsen blev godkendt.

  Rigsrevisionen finder det ikke tilfredsstillende, at regionerne på baggrund af beretningens konklusioner øjensynligt ikke påtænker at iværksætte initiativer ud over dem, som beretningen behandlede.

  Det er Rigsrevisionens vurdering, at regionernes tilgang til at effektivisere sygehusdriften stadig er ugennemsigtig. Der er derfor fortsat risiko for, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses krav om effektiviseringer erstattes med generelle besparelser på driften af sygehusene. Rigsrevisionen finder det dog tilfredsstillende, at Region Syddanmark har iværksat et systematisk opfølgningsarbejde på effektiviseringsgevinsterne.

  Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om regionernes arbejde med at effektivisere sygehusdriften i de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-03-2014
   

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-04-2014
   

  Til orientering.

  Vibeke Syppli Enrum, Marianne Mørk Mathiesen og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-04-2014
   

  Til orientering.

  Lasse Krull og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/4091
  15. Rapportering nr. 13 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH og 8. rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus for 4. kvartal 2013
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har besluttet, at der skal ske en periodisk rapportering til regionsrådet om fremdriften i Region Syddanmarks store sygehusbyggerier.

  Denne sag indeholder rapporteringen for 4. kvartal 2013 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH og udbygningen af Esbjerg Sygehus.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Rapporteringen følger de rammer, der er fastsat af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Kvartalsrapporterne sendes ikke til ministeriet. For Nyt OUH skal rapporteringen sendes når udbetalingsanmodningen for projektet er fremsendt og godkendt. Da udbygningen af Esbjerg Sygehus ikke er et kvalitetsfondsprojekt sendes rapporten ikke til ministeriet.

  Nyt OUH
  Arbejdet med dispositionsforslaget er i perioden blevet yderligere konkretiseret. Der foregår fortsat forhandlinger mellem projektorganisationen og totalrådgiver angående den tidsmæssige forlængelse, som blev nævnt i forrige kvartalsrapportering. Dispositionsforslaget forventes forelagt til politisk godkendelse i regionsrådet juni 2014.

  Der arbejdes desuden intenst med nedbringelse af projektets samlede bruttoareal til arealrammen på 212.000 m2.

  Esbjerg Sygehus
  Forureningsproblematikken vedrørende PCB-sanering i forbindelse med etablering af den Fælles Akutmodtagelse (FAM) betyder en forsinkelse på 6 måneder, således at FAM færdiggøres med udgangen af 2015. Den økonomiske konsekvens på ca. 10 mio. kr. søges afdækket via særskilt anlægsansøgning, som behandles under særskilt punkt på denne dagsorden.

  Generalplanen forventes gennemført inden for den fastsatte økonomi og kvalitet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-03-2014
   

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-04-2014
   

  Til orientering.

  Vibeke Syppli Enrum, Marianne Mørk Mathiesen og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-04-2014
   

  Til orientering.

  Lasse Krull og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/4091
  16. Rapportering nr. 13 for kvalitetsfondsprojekterne i Aabenraa og Kolding
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning.

  De revisorpåtegnede rapporteringer for 4. kvartal 2013 for kvalitetsfondsprojekterne i Aabenraa og Kolding forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på videresendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Revisorerklæringen vedr. projektet i Aabenraa indeholder to supplerende oplysninger. Revisorerklæringen vedr. projektet i Kolding indeholder en supplerende oplysning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Det drejer sig indtil videre om projekterne i Aabenraa og Kolding. Kvartalsrapporterne skal indsendes med en revisorerklæring, en ledelseserklæring samt en uvildig risikovurdering. Kvartalsrapporterne er vedlagt og indstilles til godkendelse med henblik på videresendelse til ministeriet.   

  Status på projektet i Aabenraa
  Siden sidste rapportering har Fase 1 overskredet rammerne for økonomien. Regionsrådet besluttede på mødet den 24. marts 2014 at flytte 30 mio. kr. fra Fase 2 til Fase 1. På baggrund heraf er økonomien for Fase 2 i denne kvartalsrapport markeret som ”under observation”. Sygehus Sønderjylland er i samarbejde med rådgiver for Fase 2 i gang med at gennemgå økonomi og kvadratmeter for Fase 2 i et forsøg på at finde løsninger, der ikke påvirker gevinster og funktionskrav stillet af ministeriet i forbindelse med tilsagn om støtte fra kvalitetsfonden.

  Som oplyst i forrige rapportering har Fase 1 overskredet rammerne for tid, som dog er forbedret med 11 dage fra den 15. august 2014 i forrige rapport til den 4. august 2014 i nærværende rapport. Oprindelig afleveringstermin var den 22. juli 2014 inkl. risikotid. Forsinkelsen på Fase 1 har ikke konsekvenser for tidsplanen for Fase 2, som fortsat overholdes.

  Fase 1 og Fase 2 følger fortsat rammerne for kvalitet, idet der ikke er foretaget ændringer heraf.

  Revisorerklæringen indeholder to supplerende oplysninger.

  ”Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på rapportens oplysning i bl.a. afsnit 3.1 og 3.2, om at selvom flytning af 30 mio. kr. fra Fase 2 til Fase 1 ikke er behandlet af Regionsrådet, jf. indstillingen til Regionsrådet den 24. marts 2014, er flytningen indarbejdet i rapporten for 4. kvartal 2013”.

  I rapporteringen er anbefalingen fra Innovationsudvalget om at flytte 30 mio. kr. fra Fase 2 til Fase 1 indarbejdet, jf. udvalgets møde den 17. februar 2014, idet der naturligvis blev taget højde for regionsrådets behandling heraf på mødet den 24. marts 2014. Det er vanlig praksis i Region Syddanmark, at anbefalinger vedr. endnu ikke behandlede punkter indarbejdes i efterfølgende sager til regionsrådet med henblik på, at sagsfremstillingen er så opdateret som mulig. Af sagsfremstillingen vil det samtidig tydeligt fremgå, at dette er ”under forudsætning af regionsrådets godkendelse på det pågældende møde”.  

  ”Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på, at rapporten i afsnit 3.2 Fase 2 og afsnit 3.5 beskriver, at konsekvenserne for økonomi og kvalitet for Fase 2 ved at følge indstillingen til Regionsrådet om at flytte 30 mio. kr. fra Fase 2 til Fase 1, på nuværende tidspunkt ikke er fuldstændig belyst. Vi er enige i denne beskrivelse”.

  Af rapporteringen fremgår, at der på nuværende tidspunkt er usikkerhed om konsekvenserne for økonomi og kvalitet på Fase 2 af budgetreduktionen på 30 mio. kr., og at der arbejdes på en helhedsplan for Fase 2 for at skabe overblik over økonomi og kvadratmeter. Helhedsplanen forventes færdig ultimo marts 2014, og resultatet vil indgå i næste kvartalsrapportering.

  Status på projektet i Kolding
  Der er ikke sket ændringer i den overordnede status på økonomi, tid og kvalitet siden forrige rapportering. Projektets igangværende faser (2,3,4) overholder fortsat rammerne for både økonomi og kvalitet, og tid er fortsat ”under observation” i fase 3 og 4, mens fase 2 overholder rammerne for tid. Der har i fase 3 vist sig at være udfordringer omkring fundering og miljøsanering, der har medført et øget træk på de uforudsete udgifter. Dette følges tæt.

  Finansieringsprofilen er blevet opdateret på baggrund af entreprenørernes rateplaner, og sundhedsstaben vil derfor ansøge Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om en revideret finansieringsprofil for projektet i Kolding.

  Revisorerklæringen indeholder en supplerende oplysning.

  ”Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på rapportens oplysning i afsnit 3.2 om, at definitionen af flytteomkostninger endnu ikke er fastlagt for projektet. Fastlæggelsen af omfanget af flytteomkostninger kan betyde ændringer i de allerede registrerede omkostninger for kvalitetsfondsprojektet”.

  Afklaringen af hvilke udgifter, der kan defineres som flytteomkostninger, forventes at være på plads til næste kvartalsrapportering. 

  Effektiviseringsgevinster for projektet i Aabenraa
  Ud over den kvartalsvise rapportering skal regionerne ved centrale faseovergange og som minimum hvert 1½ år rapportere på effektiviseringsgevinster. På den baggrund er rapporteringen på effektiviseringsgevinster for projektet i Aabenraa vedlagt og indstilles godkendt med henblik på videresendelse til ministeriet. Rapporteringen viser, at Sygehus Sønderjylland forventer at kunne leve op til effektiviseringskravet på 103 mio. kr. (2010-pl), som skal realiseres i år 1 efter ibrugtagelsen af det nye sygehus. Ibrugtagnings-tidspunkt er p.t. fastsat til primo 2020.

  Årlig rapportering for Aabenraa og Kolding
  Ud over den kvartalsvise rapportering skal regionerne årligt rapportere på ”change request” og it, udstyr og apparatur. På den baggrund er de årlige rapporteringer for projekterne i Aabenraa og Kolding vedlagt til regionsrådets godkendelse med henblik på videresendelse til ministeriet.

  Vedr. Aabenraa: Der vil blive udarbejdet et ”change request” katalog på i alt 43 mio. kr. for Fase 2. Et foreløbigt ”change request” katalog vil blive vedlagt næste kvartalsrapport. Herudover er der en risikopulje til Fase 2 på 37 mio. kr. Rapporteringen vedr. it, udstyr og apparatur viser, at den af ministeriet udmeldte ramme på minimum 200 mio. kr. (2009-pl) til formålet forventes overholdt inkl. forudsætningen om, at over 70 % skal anvendes til patientrettet it, udstyr og apparatur.

  Vedr. Kolding: Det er fortsat muligt at anvende besparelseskataloget fra licitation, dog ville der skulle betales en godtgørelse til entreprenørerne, såfremt punkterne skal anvendes. Der er igangsat et arbejde med at fastlægge et opdateret besparelseskatalog med færre bindinger til licitationsresultatet.       

  Rapporteringen vedr. it, udstyr og apparatur viser, at den af ministeriet udmeldte ramme på minimum 100 mio. kr. (2009-pl) til formålet forventes overholdt inkl. forudsætningen om, at over 70 % skal anvendes til patientrettet it, udstyr og apparatur.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At rapporteringerne for 4. kvartal 2013 for kvalitetsfondsprojekterne i Aabenraa og Kolding godkendes med henblik på videresendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  At rapporteringen om effektiviseringsgevinster vedr. projektet i Aabenraa godkendes med henblik på videresendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  At de årlige rapporteringer for kvalitetsfondsprojekterne i Aabenraa og Kolding godkendes med henblik på videresendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-03-2014
   

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-04-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Vibeke Syppli Enrum, Marianne Mørk Mathiesen og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-04-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/15339
  17. Projektstatus på sygehusbyggerier
  fold dette punkt ind Resume
   

  Orientering om de større somatiske sygehusbyggerier i regionen med anlægsbevilling/rådighedsbeløb over 15 mio. kr., eksklusiv kvalitetsfondsbyggerierne og Sydvestjysk Sygehus.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I denne sag orienteres om de større somatiske sygehusbyggerier i regionen med anlægsbevilling/rådighedsbeløb over 15 mio. kr., eksklusiv kvalitetsfondsbyggerierne og Sydvestjysk Sygehus.

  Projektstatus på sygehusbyggerier 4. kvt. 2013
  I vedlagte projektstatus er følgende projekter beskrevet:

  1. OUH, FAM i Svendborg
  2. Generalplan Svendborg
  3. Generalplan Vejle
  4. Masterplan Sygehus Lillebælt, Kolding
  5. Fase 2, Sønderborg
  6. Oversigt over projekter, der mangler godkendelse af anlægsregnskab i regionsrådet
  7. Oversigt over afsluttede byggerier.

  Fase 1, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, fremgår af særskilt rapportering sammen med kvalitetsfondsprojekterne.  

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-03-2014
   

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-04-2014
   

  Til orientering.

  Vibeke Syppli Enrum, Marianne Mørk Mathiesen og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-04-2014
   

  Til orientering.

  Lasse Krull og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/10554
  18. Justering af rådighedsbeløb for generalplaner
  fold dette punkt ind Resume
   

  Rådighedsbeløbene for generalplaner justeres i forhold til mere konkrete projektplaner.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På baggrund af yderligere bearbejdning af generalplanerne for Esbjerg, Svendborg, Sønderborg, Kolding og Vejle foreslås det, at justere de allerede afsatte rådighedsbeløb i henhold til nedenstående skema.

  Generalplan

  (beløb i 1.000 kr.)

  2014

  2015

  2016

  2017

  Kolding Total

  55.000

  22.000

  30.500

  10.000

  Vejle Total

  37.930

  30.000

  56.800

  25.200

  Sønderborg Total

  25.000

  21.600

  25.000

  25.143

  Svendborg Total

  31.464

  32.569

  17.987

  16.750

  Esbjerg Total

  75.500

  137.400

  149.600

  116.700

  Der er alene tale om en ændret fordeling af rådighedsbeløbene for de enkelte projekter over år.

  Det samlede budget til generalplanerne er uændret og inden for rammerne af de af regionsrådet godkendte generalplaner for de enkelte sygehuse. 

  Specielt for Kolding og Vejle er der tale om en fremrykning for hurtigt at kunne imødekomme behovet for et parkeringshus i Kolding og en ekstra etage på B-bygningen i Vejle.

  For 2014 og 2015 er det samlede rådighedsbeløb på tværs af generalplanerne uændret.

  Der er tale om forøgelse af rådighedsbeløbet på ca. 72,3 mio. kr. i 2016 og ca. 1,5 mio. kr. i 2017 (indeks 133,1). Dette foreslås finansieret af de likvide aktiver.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At de allerede afsatte rådighedsbeløb til generalplanerne forøges med 72,3 mio. kr. i 2016 og 1,5 mio. kr. i 2017 samt -73,8 mio. kr. i 2018 og frem, finansieret af de likvide aktiver, jf. skema i sagsfremstillingen.

  At rådighedsbeløbene justeres i henhold til ovenstående skema.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-03-2014
   

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-04-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Vibeke Syppli Enrum, Marianne Mørk Mathiesen og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-04-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 13/42778
  19. Status på psykiatriens anlægsprojekter
  fold dette punkt ind Resume
   

  Orientering om psykiatriens anlægsprojekter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Psykiatrien i Region Syddanmark har igangsat en række anlægsprojekter. Psykiatri- og Socialudvalget vil løbende blive holdt orienteret om status på de enkelte projekter.

  Anlægsprojekterne i psykiatrien vedrører:

  • Psykiatrisk Afdeling i Esbjerg
  • Psykiatrisk Afdeling i Middelfart
  • Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa
  • Psykiatrisk Afdeling i Vejle
  • Nyt OUH

  Derudover bygges en række lokalpsykiatrier samt gennemførelse af projekterne ”Ny seng i psykiatrien” og ”Lys i psykiatrien”.

  I vedlagte bilag er der lavet en kortfattet status.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 01-04-2014
   

  Der blev givet en orientering.

  Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-04-2014
   

  Til orientering.

  Vibeke Syppli Enrum, Marianne Mørk Mathiesen og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-04-2014
   

  Til orientering.

  Lasse Krull og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/11962
  20. Udviklingsstrategi 2015 - Det sociale område
  fold dette punkt ind Resume
   

  Hvert år skal der udarbejdes en udviklingsstrategi på det sociale område, som kommuner og regionen skal godkende senest den 1. juni. Udviklingsstrategien omhandler blandt andet den faglige udvikling på det specialiserede socialområde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den årlige Udviklingsstrategi omhandler det tværkommunale og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde og dele af specialundervisningsområdet og skal bidrage til at sikre, at kapaciteten også fremadrettet dækker behovene i Syddanmark.

  Der er i Udviklingsstrategien for 2015 sat særligt fokus på rehabilitering, samarbejde og overgange mellem sektorer. Dette afspejler, at både kommunerne og Region Syddanmark prioriterer det at styrke samarbejdet og skabe sammenhængende forløb for borgerne på tværs af forvaltninger og sektorer meget højt. Fokuspunkterne er udarbejdet på baggrund af kommunale indmeldinger og drøftelse i Socialdirektørforum.

  Det fremgår af Udviklingsstrategien, at der i samarbejde med borgere, pårørende og brugerorganisationer skal sættes fokus på, hvad der er et godt liv og livskvalitet, samt at der skal arbejdes på at tilbyde mest mulig kvalitet for pengene. Med dette afsæt foreslås den overordnede ambition for Udviklingsstrategien at være:

  "Det specialiserede socialområde skal fastholde og udvikle det høje faglige niveau, samtidig med, at det skal drives på et lavere omkostningsniveau".

  Der er foreslået tre temaer i Udviklingsstrategi 2015:

  1. Socialministerens udmeldte tema for 2015: Anbragte børn og unges undervisning/uddannelse.

  2. Det gode ældreliv for borgere med handicap

  3. Forberedelse til det selvstændige voksenliv for børn og unge med handicap.

  I Udviklingsstrategi 2015 indgår desuden en beskrivelse af samspillet med det nye socialtilsyn, der trådte i kraft pr. 1. januar 2014, samt en beskrivelse af den koordinering på landsplan, der er aftalt omkring de lands- og landsdelsdækkende tilbud på specialundervisningsområdet samt de sikrede institutioner for børn og unge.

  Udviklingsstrategien skal ses i sammenhæng med den årlige styringsaftale, der har til formål at sikre styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på området. I styringsaftalen for Syddanmark er der i de seneste år blandt andet indgået aftaler om den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde for kommuner og regionen i Syddanmark. Det forventes, at der i Styringsaftalen for 2015 aftales, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde som skal minimum fastholdes i forhold til 2014 for alle kommuner og regionen under ét. Styringsaftalen skal godkendes i oktober måned af kommunalbestyrelserne og regionsrådet.

  Socialdirektørforum i Syddanmark har udarbejdet forslag til Udviklingsstrategi 2015, der efterfølgende er blevet behandlet i kommunaldirektørkredsen den 24. februar 2014. Kommunekontaktrådet har den 5. marts 2014 godkendt Udviklingsstrategi 2015 samt udsendt til politisk behandling i kommunalbestyrelserne og regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At Udviklingsstrategi 2015  godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 01-04-2014
   

  Indstillingen blev godkendt.

  Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-04-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Vibeke Syppli Enrum, Marianne Mørk Mathiesen og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-04-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/20996
  21. Afdeling for Traume- og Torturoverlevere - budgetløft og baselinekorrektion
  fold dette punkt ind Resume
   

  I de senere år har afdelingen for Traume- og Torturoverlevere (ATT) fået et stigende antal henvisninger. Dette har medført øget pres på behandlingskapaciteten og sat behandlingsretten under pres.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Afdelingen for Traume og Torturoverlevere (ATT) har i perioden 2009 til 2013 modtaget et stigende antal henvisninger, som har øget presset på den nuværende behandlingskapacitet. Trods stigende aktivitet i samme periode har det stigende antal henvisninger betydet, at der er opstået en venteliste fra patienten er udredt til behandlingsforløbet påbegyndes.

  ATT overholder udredningsretten på 4 uger på både tidligere og nuværende henvisninger.

  Tal fra februar 2014 viser, at 29 borgere har stået på venteliste i under 2 måneder til behandling efter udredning, mens 129 borgere har stået på venteliste til behandling i over 2 måneder.

  For at give ATT nogle rammer, som kan understøtte nedbringelse af ventetiden til behandlingsforløbet foreslås to tiltag.

  For det første foreslås det, at ATT overgår til psykiatriens takststyringsmodel, hvor budgettet løbende tilpasses aktivitetsniveauet, dog med afregning pr. forløb, idet den tekniske understøttelse (COSMIC) af besøgsbaseret afregning endnu ikke er udrullet på ATT. Der er til formålet beregnet en forløbstakst på 24.000 kr. inkl. tolkeudgifter på 4.000 kr. Taksten dækker både flygtninge og veteraner.

  For det andet foreslås en kapacitetsudvidelse på ca. 20 % svarende til 100 forløb pr. år for at sikre et større flow i behandlingen, så den opståede venteliste nedbringes.

  Derudover foreslås, at en række budgetudeståender vedrørende bl.a. veteraner bringes på plads.

  Den samlede økonomi for ændringer og budgetudeståender er skitseret i nedenstående tabel:

  Budgetløft                                                                              (mio. kr.)

  2014

  2015+

  100 behandlingsforløb - ATT

  2,400

  2,400

  Budget til ATT til behandling af veteraner

  0,960

  0,960

  Budget til Psykiatrisk Afdeling Odense til behandling af veteraner

  0,240

  0,240

  Øvrige budgetudeståender

  -0,445

  0,168

  I alt

  3,155

  3,768

  Med de ekstra 100 afsluttede forløb fastsættes afdelingens aktivitetskrav (baseline) for 2014 til 604 afsluttede forløb. Mer- eller mindreaktivitet afregnes ved udgangen af 2014 med 24.000 kr. pr. forløb fra psykiatriområdets meraktivitetspulje.

  Med ovenstående initiativer forventes det, at ATT kan overholde behandlingsretten indenfor 6-8 måneder.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At ATT’s budget løftes med 3,155 mio. kr. i 2014 og 3,768 mio. kr. i 2015 og frem.

  At finansieringen sker fra psykiatriområdets pulje til udredningsret, voksen.

  At ATT overgår til den fælles afregningsmodel for psykiatrien.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 01-04-2014
   

  Indstillingerne blev godkendt.

  Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-04-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Vibeke Syppli Enrum, Marianne Mørk Mathiesen og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-04-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 14/14844
  22. Regionsrådets udtalelse i forbindelse med nedlæggelsen af Sygeplejeskolen Sønderborg
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal afgive en udtalelse om UC Syddanmarks bestyrelses beslutning om at pege på en nedlæggelse af Sygeplejeskolen Sønderborg og flytte uddannelsen til Aabenraa.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Bestyrelsen for UC Syddanmark vedtog på sit møde den 31. marts 2014, at pege på en flytning af sygeplejerskeuddannelsen i Sønderborg til Aabenraa. Jf. § 29 i Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, har UC Syddanmark bedt regionsrådet om en udtalelse i forbindelse med nedlæggelsen af Sygeplejeskolen Sønderborg.

  UC Syddanmark anmoder i henvendelsen om en hurtig sagsbehandling af hensyn til medarbejdere og studerende i Sønderborg.

  I henvendelsen af 4. april 2014 (se bilag), begrunder UC Syddanmark nedlæggelsen af sygeplejerskeuddannelsen i Sønderborg og flytningen af uddannelsen til Aabenraa med en samlet vurdering af de uddannelsesmæssige perspektiver og UC Syddanmarks udviklingsmuligheder. Der fremhæves særligt tre grunde, som vejer tungt i bestyrelsens beslutning:

  • Styrket flerfaglighed og tværfaglighed: Aabenraa-løsningen vil give de bedste muligheder for at styrke flerfagligheden og tværfagligheden gennem et professionelt relevant samarbejde mellem beslægtede uddannelser på samme niveau inden for UC Syddanmarks regi, nemlig sygeplejerske-, socialrådgiver- og pædagoguddannelserne. Dermed kan UC Syddanmark bedre imødekomme aftagernes krav til de nyuddannedes tværfaglige kompetencer.
  • Øget potentiale for forskning og udvikling: En flerfaglig campus med beslægtede fag vil udgøre et stærkt fundament for at fremme samarbejdet mellem professionsbacheloruddannelserne og UC Syddanmarks afdeling for udvikling og forskning. Her kan de ansatte umiddelbart indtage rollerne som forsker, underviser og konsulent på tværs af de faglige skel. På den måde vil Aabenraa-løsningen fremme udviklingen af ny viden, der kan gavne professionerne, undervisningen, de studerende og de ansattes faglige udvikling.
  • Bedre optagegrundlag og bedre fastholdelse: Ved flytning til Aabenraa vil uddannelsen, inden for en radius på 50 km, få adgang til 73 pct. flere 19-22-årige. Flere potentielle ansøgere vil resultere i, at flere søger uddannelsen, hvilket igen vil give bedre muligheder for at optage flere højt kvalificerede. Dermed mindskes risikoen for, at de studerende falder fra uddannelsen i utide, idet det erfaringsmæssigt er studerende med de laveste karakterer, der har størst risiko for frafald. Altså: En forventning om flere uddannede på et fagligt højere niveau.

  De økonomiske aspekter har ikke været afgørende for bestyrelsens beslutning, idet driftsudgifterne ved de to løsninger anslås til at være stort set ens.

  Konsekvenser ift. det geografiske udbud af uddannelser og den Regionale UdviklingsPlan

  Efter § 29 i Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser skal en professionshøjskole indhente en udtalelse fra regionsrådet inden den træffer beslutning om at nedlægge et uddannelsessted. Regionsrådet har jf. loven en høringsret, men ikke en formel beslutningskompetence i forhold til UC Syddanmark, idet ministeren ikke er forpligtet til at rette sig efter regionsrådets udtalelse.

  Dermed inddrages regionsrådet ved nedlæggelse af bestemte uddannelsessteder og i den regionale planlægning, ligesom det er tilfældet med kapacitetsstyring af de gymnasiale uddannelser. Formålet er i den forbindelse at sikre, at der er et tilstrækkeligt, geografisk dækkende og varieret udbud af ungdomsuddannelser og almene voksenuddannelser til alle i regionen.

  Det er som følge heraf relevant, at regionsrådet i sin udtalelse forholder sig til, hvad nedlæggelsen af Sygeplejeskolen Sønderborg betyder i forhold til intentionerne i den Regionale UdviklingsPlan samt for det geografiske udbud af den pågældende uddannelse. 

  Vision for den regionale udvikling (Regional UdviklingsPlan) er at skabe Det Gode Liv. Rammerne for et godt og sundt liv med adgang til job, boliger, servicetilbud, uddannelse, kultur og fritidstilbud i både by- og landdistrikter, skal tiltrække nye borgere samt inspirere og skabe muligheder for de mennesker, der bor i Syddanmark, og som skal skabe væksten i Syddanmark nu og i fremtiden.

  En nedlæggelse af Sygeplejeskolen Sønderborg berører 27 ansatte og 357 studerende pr. 31. marts 2014. Det skal ses i lyset af, at der i Sønderborg Kommune var 33.200 arbejdspladser i 2012 og i omegnen af 2.200 studerende i 2014 på de øvrige videregående uddannelser (Erhvervsakademi Sydvest og SDU). Administrationen vurderer, at såfremt de medarbejdere og studerende på Sygeplejeskolen, der i dag er bosat i Sønderborg vælger at flytte, kan nedlæggelsen af Sygeplejeskolen få en vis betydning for Sønderborg-området.

  Administrationen vurderer endvidere at der, såfremt Sygeplejeskolen Sønderborg nedlægges og flyttes til Aabenraa, fortsat vil være et bredt geografisk udbud af sygeplejerskeuddannelser i regionen med uddannelser i Esbjerg, Aabenraa, Vejle og Odense.

  Forretningsudvalget oversendte på mødet den 9. april 2014 sagen til politisk sagsbehandling i Udvalget for Regional Udvikling forud for forelæggelse i regionsrådet.

  Udvalget for Regional Udvikling behandlede sagen på møde den 23. april 2014. Udvalgets beslutning og revideret udkast til regionsrådets udtalelse blev eftersendt til regionsrådets medlemmer den 23. april 2014.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udtalelsen godkendes og sendes til UC Syddanmark.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-04-2014
   

  Sagen oversendes til politisk sagsbehandling i udvalget for regional udvikling forud for forelæggelse i regionsrådet.

  Carl Holst deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

  Vibeke Syppli Enrum, Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 23-04-2014
   

  Udvalget indstiller til regionsrådet, at vedlagte forslag til høringsbrev, hvor udvalgets bemærkninger er indarbejdet, godkendes. Dette forslag erstatter administrationens forslag til høringsbrev.

  Poul Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-04-2014
   

  Regionsrådet stemte først om et ændringsforslag om at udelade de to sidste linjer i forslaget til udtalelse. For ændringsforslaget stemte 1 (Vibeke Syppli Enrum), mens 37 (Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance) stemte imod. Forslaget var herefter forkastet.

  Herefter stemte regionsrådet om Udvalget for Regional Udviklings forslag til udtalelse. For udtalelsen stemte 36 (Venstre, Socialdemokraterne på nær Jørn Lehmann Petersen, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance). Imod udtalelsen stemte 2 (Vibeke Syppli Enrum og Jørn Lehmann Petersen).

  Jørn Lehmann Petersen stemte imod med den begrundelse, at han er blevet bekendt med, at referatet fra mødet i UC Syddanmarks bestyrelse, der danner baggrund for UC Syddanmarks henvendelse til regionsrådet ifb. med udarbejdelse af høringssvaret, endnu ikke er godkendt i UC Syddanmarks bestyrelse.

  Enhedslisten finder ikke, at det brede geografiske udbud af sygeplejerskeuddannelsen i regionen bevares, hvis Sygeplejeskolen flyttes fra Sønderborg til Aabenraa. Enhedslisten finder det endvidere uhensigtsmæssigt, at Region Syddanmark ikke har større indflydelse på den geografiske placering af uddannelser i regionen.

  Lasse Krull og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  Carl Holst deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/4390
  23. Høring af Trafikstyrelsens notat om lokale holdninger om bane til Billund
  fold dette punkt ind Resume
   

  I Togfondsforliget blev det besluttet, at lokale myndigheder skulle høres med hensyn til præference hvad angår bane til Billund. Trafikstyrelsen har gennemført en lokal dialog og fremsendte den 13. marts 2014 i høring et notat om de lokale holdninger til banebetjening af Billund. Høringsfristen var 27. marts 2014.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Trafikstyrelsen har i februar-marts 2014 gennemført en møderække med Billund Kommune, Vejle Kommune, Region Syddanmark, Sydtrafik, samt erhvervsvirksomheder i Billund repræsenteret ved Kirkbi, LEGOLAND, Lalandia og Billund Lufthavn.

  I notatet sammenfattes de lokale holdninger til banebetjening af Billund. Trafikstyrelsen indstiller i notatet til Transportministeren, at det tages til efterretning, at Billund kommune, Billund Lufthavn og Vejle Kommune ønsker en jernbane mellem Jelling og Billund. Region Syddanmark tilslutter sig den løsning, der bedst understøtter Billund Lufthavn.

  Trafikstyrelsen indstiller desuden, at det som et led i VVM-analysen bliver undersøgt, hvordan kapacitetsforholdene i Grejsdalen kan forbedres.

  Der vedlægges Trafikstyrelsens faktanotat vedr. jernbane til Billund via Jelling. Heri beskrives den løsning, som anbefales af kommunerne og lufthavnen.

  Trafikstyrelsens notat har været drøftet i Udvalg for Regional Udvikling den 17. marts 2014. På baggrund af denne drøftelse er der udformet et svar med bemærkninger til Trafikstyrelsens notat. I svaret bemærkes bl.a. at Region Syddanmark kan acceptere, at der vælges en jernbanebetjening, og der udtrykkes bekymring for kapacitetsproblemet i Grejsdalen.

  På grund af høringsfristen er bemærkningerne afsendt til Trafikstyrelsen med forbehold for Regionsrådets endelige godkendelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At godkende bemærkninger til Trafikstyrelsens notat.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 17-03-2014
   

  Udvalget drøftede Trafikstyrelsens notat. Det blev aftalt, at der udarbejdes et svar til Trafikstyrelsen som sendes til skriftlig kommentering hos udvalgets medlemmer inden det går videre til godkendelse i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-04-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Vibeke Syppli Enrum, Marianne Mørk Mathiesen og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-04-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/14421
  24. Region Syddanmarks deltagelse i INTERREG 5A
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal træffe beslutning om Region Syddanmarks indholdsmæssige og finansielle deltagelse i INTERREG 5A-programmet 2014-2020. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  INTERREG A-programmerne er et initiativ til fremme af den regionale udvikling i EUs grænseregioner. Initiativet har eksisteret siden 1991 og været medfinansieret af den Europæiske Regionalfond. Indtil 2006 var tidligere Sønderjyllands Amt og Fyns Amt involveret i to forskellige INTERREG A-programmer med hhv. 3 vestlige og 3 sydøstlige parter i Delstaten Slesvig-Holsten. I forbindelse med nedlæggelse af amterne, blev de 2 programmer lagt sammen og i perioden 2007-2013 fortsatte Region Syddanmark samarbejdet med 6 tyske parter i Slesvig-Holsten. I samme tidsrum deltog Region Sjælland i et lignende INTERREG-program med 3 tyske partnere i den nordøstlige del af Delstaten Slesvig-Holsten. For Region Syddanmarks vedkommende har det INTERREG-samarbejde ligget i forlængelse af den overordnede strategi for det dansk-tyske samarbejde og af regionens vækstorienterede erhvervsudviklingsstrategi.

  I perioden 2014-2020 lægger EU op til en økonomisk og indholdsmæssig opgradering af INTERREG-programmerne. Grænseområderne tildeles højere støttebeløb, men samtidig skærpes kravet om strategisk tyngde og påviselig effekt af iværksatte initiativer. For at honorere dette, besluttede parterne bag de to hidtidige dansk-tyske INTERREG 4A-programmer at arbejde frem imod ét stort dansk-tysk INTERREG 5A-program. Afsættet skulle være fælles erhvervsmæssige styrkepositioner, videreudvikling af det dansk-tyske kultursamarbejde, etablering af effektive administrative programorganer og sikring af mindst mulig bureaukrati for projektholderne.

  Til at gennemføre forberedelsesarbejdet blev der nedsat en administrativ styregruppe og arbejdsgruppe, ligesom de væsentligste aktører i programregionen har været involveret i forskellige faser. Som resultat af forberedelsesarbejdet er der udarbejdet en model og et budget for programmets organisering samt en detaljeret beskrivelse af programstrategi og indhold. Fra 30. november 2013 til 31. januar 2014 har programudkastet været i offentlig høring. Programudkastet er efterfølgende blevet justeret på baggrund af en samlet vurdering af høringssvarene og lægges nu frem til politisk behandling ved alle implicerede parter på dansk og tysk side.  

  Samtidig med at INTERREG-programmet var i offentlig høring frem til 31. januar 2014, offentliggjorde programparterne en miljørapport, der var i offentlig høring frem til den 7. februar 2014. Ved fristens udløb havde de danske og tyske myndigheder ikke modtaget høringssvar med bemærkninger til miljørapporten.

  Miljørapporten fastslår samlet set, at programmet på længere sigt vil have en gavnlig virkning på miljøet. Programmets gennemførelse må derfor vurderes at være miljømæssigt bedre end en situation uden programmet.

  Programmet får af EU tildelt ca. 675 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på ca. 30 % i forhold til den netop afsluttede strukturfondsperiode. Det forudsættes drevet i fællesskab mellem Region Syddanmark, Region Sjælland samt 9 kredse og byer fra Delstaten Slesvig-Holsten. Hvad angår de administrative enheder placeres programsekretariatet i Kruså og forvaltningsmyndigheden Kiel.

  INTERREG 5A fokuserer på følgende 4 prioriteter:

  1. Forskning, innovation og teknologisk udvikling
  2. Grøn vækst, miljø og turisme
  3. Beskæftigelse og nedbrydning af barrierer for grænseoverskridende mobilitet
  4. Samarbejde inden for det kulturelle område og mellem offentlige institutioner

  Der nedsættes et INTERREG-udvalg på 17 danske og 17 tyske medlemmer til at træffe beslutning om indkomne projektansøgninger og til overvågning af programmets fremdrift. Region Syddanmark og Region Sjælland tildeles hver 2 pladser. For Region Syddanmarks vedkommende fandt udpegning af rådets egne medlemmer sted på det konstituerende møde 6. januar 2014. På et senere tidspunkt skal regionsrådet endvidere udpege øvrige danske medlemmer efter indstilling fra de pågældende parter. 

  EU stiller 6 % af det samlede tilskud til rådighed til administration af INTERRG 5A-programmet. Beløbet forudses matchet med parternes egen finansiering. Til dækning af Region Syddanmarks andel af de fælles omkostninger til administration i perioden 2014-2023, har regionsrådet i 2013 besluttet at reservere 10,5 mio. kr. Ligeledes i 2013 besluttede regionsrådet at købe en bygning i Kruså og stille den til rådighed for sekretariatet. I relation til det finansielle engagement, mangler der at blive truffet beslutning om at stille garanti for et beløb på ca. 169 mio. kr., svarende til, at Region Syddanmark stiller garanti for ¼ af det samlede EU-tilskud på 675 mio. kr.  

  Hvad angår personalet bliver Region Syddanmark ansættelsesmyndighed for sekretariatets medarbejdere. Pr. 1. marts 2014 er der i første omgang ansat en sekretariatschef, en kommunikationsansvarlig, en økonomimedarbejder, 2 akademiske sagsbehandlere og en teamassistent. Dette er gjort henblik på at kunne rådgive og vejlede programmets aktører om projektansøgninger, så disse er klar til politisk behandling og igangsættelse, når programmet antageligt godkendes af EU-Kommissionen i sensommeren 2014.

  Udkastet til dansk-tysk INTERREG 5A-program og sammenfattende miljøredegørelse er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At den vedlagte version af udkast til dansk-tysk INTERREG 5A-program godkendes. Efterfølgende gives administrationen mandat til at indarbejde eventuelle ændringer af primært redaktionel karakter og i april 2014 at sende det til EU-Kommissionen til godkendelse.

  At det godkendes, at Region Syddanmark stiller garanti over for EU-Kommissionen for regionens andel af det samlede støttebeløb på 675 mio. kr. Garantistillelsen forventes at udgøre ¼ heraf, svarende til ca. 169 mio. kr.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 06-03-2014
   

  Oplæg om INTERREG 5A-programmet.

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-04-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Vibeke Syppli Enrum, Marianne Mørk Mathiesen og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-04-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr.  
  25. Dybbøl 2014 - Udmøntning af pulje til projekt Dybbøl2014 - Europa2014
  fold dette punkt ind Resume
   

  I budgetforliget for 2014 afsatte regionsrådet en økonomisk pulje på 2 mio. kr. af de strategiske kulturmidler 2012-2014 til markering af Dybbøl 2014.

  Det indstilles, at der i alt ydes tilskud på 220.000 kr. til projektet Dybbøl 2014 - Europa 2014.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet afsatte ved budgetforliget for 2014 en økonomisk pulje på 2 mio. kr. af de strategiske kulturmidler 2012-14 til markering af Dybbøl 2014. Formålet er at markere 150-året for Slaget ved Dybbøl med en række fremadrettede aktiviteter, der sætter fokus på de nuværende dansk-tyske relationer og den dansk-tyske regions potentiale, og styrker den gensidige forståelse og samarbejde hen over grænsen.

  Der er modtaget en ansøgning om tilskud til projekt Dybbøl 2014 – Europa 2014.

  Projektet er en delaktivitet i forbindelse med den internationale mindretalskonference, der afholdes i Flensborg og Sønderborg d. 7. maj – 11. maj 2014, arrangeret af Bund deutscher Nordschleswiger (BdN), Sydslesvigsk Forening (SSF) og sekretariatet for Federal Union of European Nationalities (FUEN).

  Konferencen afholdes denne gang i grænselandet for at markere anledningen af 150 året for Slaget ved Dybbøl.

  Til selve konferencen forventes ca. 200 gæster fra hele Europa. Slesvig-Holstens Ministerpræsident Torsten Albig, regionsrådsformand Carl Holst og EU-parlamentspræsident Martin Schulz er inviteret som talere.

  I tilknytning til konferencen er der planlagt en ”Dybbøl Europadag”, der indebærer forskellige arrangementer og workshops, et symposium i samarbejde med INTERREG-projektet „Haus der Minderheiten“ (Mindretallenes hus), kulturindlæg, præsentationer fra grænselandsinstitutioner og aktører, der er åbent for alle. Dertil vil man ved et offentligt arrangement for første gang uddele Minority Poetry Slam-prisen, som skal fremhæve den sproglige og kulturelle mangfoldighed i de mange europæiske regioner og understrege at flersprogethed regnes for en kilde til innovation og kreativitet. Prisen uddeles (3 priser) efter 10-12 forskellige kunstnere i løbet af eftermiddagen har optrådt i et show.

  Der er ansøgt om i alt 50.000 Euro (ca. 375.000 kr.), der bl.a. skal dække udgifter af kulturelle indslag i forbindelse med Dybbøl Europadagen, udgifter i forbindelse med oplæg, entré på Historiecenter Dybbøl, rejseudgifter og til praktiske udgifter for de ca. 200 konferencedeltagerne (forplejning etc.).

  Formandskabet for Syddansk Dybbøl-Forum anbefaler at give et tilskud på 220.000 kr. til projektet Dybbøl 2014 – Europa 2014, som skal dække udgifter til de kulturelle indslag på FUENs mindretalskonference d. 9. maj 2014, der er åbent tilgængeligt for alle borgere – og til de aktiviteter, der forklarer den dansk-tyske regions kulturhistoriske baggrund og videreformidler regionens fremadrettede potentialer.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der ydes et samlet tilskud på 220.000 kr. til projektet Dybbøl 2014 – Europa 2014, som skal dække udgifter til de kulturelle indslag på FUENs mindretalskonference den 9. maj 2014, der er åbent tilgængeligt for alle borgere – og til de aktiviteter, der forklarer den dansk-tyske regions kulturhistoriske baggrund og videreformidler regionens fremadrettede potentialer.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 06-03-2014
   

  Indstillingen blev tiltrådt

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-04-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Vibeke Syppli Enrum, Marianne Mørk Mathiesen og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-04-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/9765
  26. Ansøgninger til Region Syddanmarks Uddannelsespulje - januar 2014
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er to ansøgningsfrister til uddannelsespuljen i 2014, og derfor er den samlede pulje på ca. 21,5 mio. kr. delt i to. Til ansøgningsrunden i januar er der indkommet 9 ansøgninger. Der søges om i alt 17.844.295 kr. Seks projekter indstilles til tilsagn på i alt 11.590.400 kr.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Temaerne for ansøgningsrunden i januar 2014 er:

  • Styrke de unges færdigheder i dansk og matematik.
  • Styrke indsatsen overfor unge, der under uddannelse oplever mistrivsel. 

  Der er indkommet 9 ansøgninger, og der søges om i alt 17.844.295 kr.

  Projekterne er vurderet ud fra kriterierne for uddannelsespuljen: 

  • At der er tale om et udviklingsprojekt.  
  • At det understøtter grundtanken med Syddansk Uddannelsesaftale, indsatsområder og mål i Handlingsplan 2014-2015.  
  • At projektet ligger indenfor de temaer, som regionsrådet har fastsat:

            - Styrkelse af de unges færdigheder i dansk og matematik.

            - Styrkelse af indsatsen overfor unge, der under uddannelse oplever mistrivsel. 

  • At det fremmer samarbejdet mellem aktørerne i Syddansk Uddannelsesaftale.  
  • At det har nyhedsværdi.   
  • At det har effekt på en eller flere af regionens målsætninger:  

               - At 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

               - At 50% af drengene skal gennemføre en videregående uddannelse.

               - At 20% flere skal gennemføre en science uddannelse.

  • At projekternes leverancer kan videreføres efterfølgende uden tilførsel af ekstra midler.
  • At projekternes leverancer formidles bredt i regionen. 

  Administrationen vurderer, at nedenstående seks ansøgninger bidrager til at opfylde regionens og Syddansk Uddannelsesaftales målsætninger på uddannelsesområdet:  

  • GVS projektet
  • Flipped Learning
  • Læseløft Syd
  • Fagligt klar til erhvervsuddannelse i dansk, matematik og engelsk
  • Laboratorium for matematikundervisning
  • På forkant med mistrivsel

  Administrationen vurderer, at disse seks projekter alle lever op til uddannelsespuljens kriterier og er indenfor temaerne. Samtidig vurderes det, at de resterende tre projekter kun delvist lever op til uddannelsespuljens kriterier og har mindre effekt på regionens målsætninger, end de seks projekter som er indstillet til tilsagn.

  Der henvises til bilaget for en nærmere gennemgang og præcisering af de enkelte indstillinger.

  Tilsammen er de 6 projekter indstillet til 11.590.400 kr. til bevilling fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

  Regionsrådet besluttede med budgetforliget for 2014, at 6 mio. kr. af uddannelsespuljen skal bruges, dels til en styrket indsats målrettet ungdomsuddannelserne, med fokus på de faglige forudsætninger, dels til et øget fokus på erhvervsuddannelserne. Fem af projekterne, der indstilles til støtte, vil styrke de unges faglige forudsætninger. Dette forventes desuden, at indvirke positivt på de unges mulighed for at imødegå de skærpede adgangskrav til erhvervsuddannelserne, som er en del af den nye erhvervsskolereform.

  De fem projekter er indstillet til i alt 10.290.400 kr.

  Følges indstillingerne, vil der til den anden ansøgningsfrist være 9.946.905 kr. tilbage i puljen samt forventede tilbageløb fra afsluttede projekter, som kan disponeres igen. Et af temaerne for næste ansøgningsfrist til uddannelsespuljen er at fremme antallet af elever (særligt drenge) på EUX og EUD uddannelserne i regionen. Også dette tema harmonerer med de uddannelsespolitiske beslutninger i regionsrådets budgetforlig.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At ansøgningen ”GVS Projektet” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 1.650.000 kr.

  At ansøgningen ”På forkant med mistrivsel” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 1.300.000 kr.

  At ansøgningen ”Fagligt klar til erhvervsuddannelse i dansk, matematik og engelsk” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 1.700.000 kr.

  At ansøgningen ”Læseløft Syd” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 2.200.000 kr.

  At ansøgningen ”Flipped Learning” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 1.750.000 kr.

  At ansøgningen ”Laboratorium for Matematikundervisning” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 2.990.400 kr.

  At de resterende tre ansøgninger modtager afslag om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje. Administrationen vil tage kontakt til ansøgerne, med henblik på afklaring af fremtidige projektmuligheder under Syddansk Uddannelsesaftale.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 17-03-2014
   

  Udvalget indstiller til regionsrådet:

  At ansøgningen ”GVS Projektet” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 1.650.000 kr.

  At ansøgningen ”På forkant med mistrivsel” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 1.300.000 kr.

  At ansøgningen ”Fagligt klar til erhvervsuddannelse i dansk, matematik og engelsk” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 1.700.000 kr.

  At ansøgningen ”Læseløft Syd” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 2.200.000 kr.

  At ansøgningen ”Flipped Learning” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 1.750.000 kr.

  At ansøgningen ”Laboratorium for Matematikundervisning” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 2.990.400 kr.

  At de resterende tre ansøgninger modtager afslag om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje. Administrationen vil tage kontakt til ansøgerne, med henblik på afklaring af fremtidige projektmuligheder under Syddansk Uddannelsesaftale.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-04-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Vibeke Syppli Enrum, Marianne Mørk Mathiesen og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-04-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/9791
  27. Godkendelse af ændring i Sydtrafiks vedtægter
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sydtrafik har sendt forslag til vedtægtsændring, som er tiltrådt i Sydtrafiks repræsentantskab. Regionsrådet anmodes om at godkende vedtægtsændringen, idet dette er påkrævet for, at ændringen kan træde i kraft.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vedtægtsændringen har til formål at skabe hjemmel for, at møder i Sydtrafiks repræsentantskab kan være offentlige, hvilket indtil nu har været praksis.

  Baggrunden for at ændre vedtægten er, at Økonomi- og Indenrigsministeriet har meddelt Sydtrafik, at der savnes hjemmel til, at møder i repræsentantskabet kan være offentlige. Sydtrafik er derfor anmodet om at ændre vedtægten.

  Ændringen har været forelagt repræsentantskabet, som på sit møde den 28. februar 2014, tilsluttede sig den foreslåede vedtægtsændring.

  Ændringen kan ikke træde i kraft uden regionsrådets godkendelse.

  Brev fra Sydtrafik samt vedtægten for Sydtrafik med ændringer markeret, er vedlagt.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At vedtægtsændringen godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 17-03-2014
   

  Udvalget indstiller til regionsrådet, at vedtægtsændringen godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-04-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Vibeke Syppli Enrum, Marianne Mørk Mathiesen og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-04-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/11961
  28. Borgerrettede servicemål for sagsbehandlingen på jordforureningsområdet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det foreslås, at der ud over de lovfæstede sagsbehandlingstider indføres servicemål på andre områder af sagsbehandlingen, så der samlet set opstilles seks servicemål for den borgerrettede sagsbehandling inden for jordforureningsområdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der findes lovfastsatte grænser for sagsbehandlingstiden inden for visse områder af jordforureningsloven. For at holde fokus på serviceniveauet i de ydelser regionen leverer til borgerne foreslås det, at der sættes mål for sagsbehandlingstiden på flere områder, så der samlet set arbejdes med servicemål inden for

  1.     Behandling af dispensationssager (§52) for tilførsel af jord til råstofgrave

  2.     Myndighedsopgaver ved bygge- og anlægsaktiviteter på forurenede grunde

  3.     Myndighedsopgaver i forbindelse med kommunernes påbud til forurenere

  4.     Indledende forureningsundersøgelser

  Der foreslås opstillet i alt seks servicemål:

  Servicemål 1:      Afgørelse på ansøgning om dispensation meddeles senest 12 uger efter at sagen er fuldt oplyst fra ansøger og kommune.

  Servicemål 2.1:   Høringssvar til kommunens § 8 tilladelse skal være kommunen i hænde senest 4 uger fra modtagelsen.

  (Lovfæstet)

  Servicemål 2.2:   Godkendelse af, at en frivillig undersøgelse er tilstrækkelig til det ønskede formål, skal foreligge senest 6 uger efter at sagen er fuldt oplyst.

  Servicemål 2.3:   Godkendelse af, at en frivillig oprensning er tilstrækkelig til det ønskede formål, skal foreligge senest 6 uger efter at sagen er fuldt oplyst.

  Servicemål 3:      Påbudssagerne skal behandles, så en eventuel klage over afgørelsen er kommunen i hænde inden udløbet af klagefristen på 4 uger.

  (Lovfæstet)

  Servicemål 4:      Indledende undersøgelser på boliggrunde er afsluttet senest 1 år efter anmodning om undersøgelse.

  (Lovfæstet)

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der indføres servicemål inden for de fire nævnte områder, og at der forelægges en

  årlig redegørelse for udvalget om overholdelse af servicemålene.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 02-04-2014
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  Ulrik Sand Larsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-04-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Vibeke Syppli Enrum, Marianne Mørk Mathiesen og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-04-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/7505
  29. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg
  fold dette punkt ind Resume
   

  Med udgangspunkt i ”Grundvandsstrategi 2016” fremlægges en handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg. Resultatet af det nu afsluttede geologiske og hydrogeologiske modelarbejde peger på, at grundvands­indsatsen i området med lav risiko kan nedprioriteres, uden at dette vil påvirke den samlede beskyttelse af de eksisterende indvindinger. Med handleplanen fastsættes en mere detaljeret plan for den videre grundvandsrettede indsats i Svendborg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er udarbejdet en handlingsplan, der tager udgangspunkt i ”Grundvandsstrategi 2016”, som regionsrådet vedtog den 27. maj 2013. Formålet med den fremlagte handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg er at inddrage resultaterne af det gennemførte geologiske og hydrogeologiske modelarbejde i den grundvands­rettede indsats.

  I Svendborg by findes et meget stort antal forurenede og muligt forurenede lokaliteter. Gennem regionens hidtidige indsats på nogle af disse lokaliteter opstod der i 2011 usikkerhed omkring sårbarheden og grundvandsstrømningen i det centrale byområde. Svendborg udgør derfor en særlig udfordring, og indsatsen følger en anden takt end fastlagt i regionens reviderede strategi for jordforureningsindsatsen (2012).

  Regionen har derfor i 2013 opstillet en geologisk og hydrogeologisk model for den centrale del af byen, og på den baggrund gennemføres nye risikovurderinger i 2014.

  Denne fremgangsmåde forventes at reducere antallet af nødvendige grundvandsrettede undersøgelser og oprensninger på de forurenede lokaliteter, samt at skabe et bedre og mere omkostningseffektivt grundlag for risikovurdering af de mange lokaliteter, der skal undersøges.

  Resultatet af det gennemførte geologiske og hydrogeologiske modelarbejde er et samlet risikokort for området. Risikokortet opdeler modelområdet i to områdetyper med henholdsvis mellem til høj risiko eller lav risiko. Området med lav risiko ligger i byområder med intet eller ringe vandindvindings­potentiale i fremtiden. Resultatet af modelarbejdet peger således på, at grundvandsindsatsen i området med lav risiko kan nedprioriteres, uden at dette vil påvirke den samlede beskyttelse af de eksisterende indvindinger eller de fremtidige muligheder for at flytte vandindvindingen.

  I handleplanen beskrives den aktuelle status for grundvandsindsatsen i Svendborg og resultaterne af det geologiske og hydrogeologiske modelarbejde. Endvidere gives et skøn over de fremadrettede omkostninger ved regionens faseopdelte indsats.

  Handleplanen tager udgangspunkt i, at der skal være et rimeligt forhold mellem de samlede omkostninger til regionens grundvandsrettede indsats og de alternative omkostninger, som er forbundet med at flytte de mest udsatte kildepladser

  Beslutningsgrundlaget bør derfor revurderes før igangsætning af de videregående undersøgelser og igen før igangsætning af oprensninger. Det foreslås at gennemføre 75 indledende undersøgelser i Svendborg i 2015, mens videre undersøgelser på 54 lokaliteter, hvor en forurening alene kan true grundvand med intet eller ringe vand­ind­vindings­potentiale, foreslås nedprioriteret indtil videre.

  Parallelt hermed foreslås der gennemført en dialog med Svendborg Kommune og vandforsyningen om muligheden for at flytte de mest udsatte kildepladser ud af byområdet. Samtidig bør Naturstyrelsen foretage en revision af områder med særlige drikkevands­interesser (OSD) indenfor Svendborg by, så afgrænsningerne heraf kommer til at afspejle den seneste viden om områdets sårbarhed og vandindvindingspotentiale.

  Det bemærkes, at administrationen ved et møde den 28. februar 2014 har givet repræsentanter for Svendborg Kommune og vandforsyningen en teknisk orientering om resultaterne af modelarbejdet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At ”Handleplan for grundvands­indsatsen i Svendborg” vedtages.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 02-04-2014
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  Ulrik Sand Larsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-04-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Vibeke Syppli Enrum, Marianne Mørk Mathiesen og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-04-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/22761
  30. Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det årlige forslag til, hvor i regionen der skal startes nye forureningsundersøgelser og oprensninger, har været i offentlig høring i 4 uger. Der er indkommet høringssvar fra to grundejere og seks kommuner: Vejle, Esbjerg, Assens, Sønderborg, Odense og Nyborg.

  Administrationen fremlægger forslag til behandling af de indkomne høringssvar med henblik på vedtagelse af ”Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014”. Der foreslås ingen ændringer i prioriteringen af forureningsundersøgelser og oprensninger på baggrund af hørings­svarene.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Forslag til ”Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014” har været udsendt i høring. Den offentlige høring er nu afsluttet, og administrationen fremlægger forslag til behandling af de indkomne høringssvar med henblik på vedtagelse af vedlagte ”Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014”.

   

  Indhold og baggrund

  ”Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014” omfatter igangsætning af nye aktiviteter for i alt ca. 4,0 mio. kr. Den øvrige del af regionens driftsbudget på jordforureningsområdet går i 2014 til at færdiggøre de mange aktiviteter, der allerede er sat i gang, og til at gennemføre de aktiviteter, der er fastlagt i regionens overordnede strategi og i vedtagne handleplaner samt ved lov.

  Prioriteringen af forureningsundersøgelser og oprensninger er udarbejdet på grundlag af de principper, som regionsrådet har vedtaget i strategien (2008) og strategirevisionen (2012) samt ”Grundvandsstrategi 2016” (2013). Den videregående indsats skal primært ske inden for de højest prioriterede grundvandsindsatsområder, men også konkret viden om væsentlige indeklimaproblemer i boliger følges op med en indsats. Det kan i særlige tilfælde desuden være nødvendigt at fremrykke en indsats over for enkelte forureninger, der udgør en akut risiko over for værdifuldt grundvand. Kun i helt særlige tilfælde sættes der ind over for jordforureninger, der alene udgør en risiko ved kontakt med jorden.

  Konkret er målsætningen for grundvandsindsatsen i 2013-2016, at grundvandet i de 11 højest prioriterede områder er beskyttet ved udgangen af 2016. Ved prioriteringen af indsatsen i 2014 er fokus derfor lagt på at afslutte den systematiske grundvandsindsats i de 11 højest prioriterede områder inden udgangen af 2016. I 2013 påbegyndtes denne indsats i de 3 højest prioriterede områder. Dette arbejde fortsætter i 2014 og arbejdet i de næste 3 områder påbegyndes. Det bemærkes, at Svendborg-området udgør en særlig udfordring og derfor følger en anden takt end fastlagt i strategien.

  En liste med de prioriterede undersøgelser og oprensninger findes i publikationen ”Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014” (vedlagt som bilag), hvor der også er oplysninger om baggrunden for prioriteringen og et kort med lokaliteternes geografiske placering i forhold til statens grundvandskortlægning.

  Hvis der bliver mulighed for at sætte flere undersøgelser eller oprensninger i gang, vil det ske i overensstemmelse med strategien, strategirevisionen og grundvandsstrategien, dvs. primært inden for grundvandsindsatsområder, hvor statens grundvandskortlægning er afsluttet og kommunen har vedtaget en indsatsplan.

  ”Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014” medfører ikke pligter eller rettigheder for grundejerne. Hvis det skønnes nødvendigt, kan regionen gennemføre andre undersøgelser og oprensninger end dem, der fremgår af forslaget, f.eks. kan nyt kendskab til alvorlige forureninger nødvendiggøre en indsats her og nu.

   

  Indkomne høringssvar

  Regionen har modtaget høringssvar fra to grundejere, som er meget positive overfor regionens forslag om at gennemføre videregående indsats på deres fælles ejendom og fra seks kommuner: Vejle, Esbjerg, Assens, Sønderborg, Odense og Nyborg Kommuner.

  De tre førstnævnte kommuner har ikke bemærkninger til forslaget, mens Sønderborg Kommune værdsætter regionens planlagte indsats på to lokaliteter i kommunen. Høringssvarene fra Odense og Nyborg Kommuner er gengivet i vedlagte notat om behandling af høringssvar, sammen med administrationens forslag til besvarelse og behandling af høringssvarene.

  Der foreslås ingen ændringer i prioriteringen af forureningsundersøgelser og oprensninger på baggrund af hørings­svarene.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forslag til ”Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014” og forslag til behandling af høringssvar godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 02-04-2014
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  Ulrik Sand Larsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-04-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Vibeke Syppli Enrum, Marianne Mørk Mathiesen og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-04-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/21488
  31. Forslag til tillæg nr. 1 til "Råstofplan 2012". Råstofgraveområde ved Leby i Ærø Kommune.
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har i 2013 besluttet at påbegynde planprocessen for 6 tillæg for sand, grus og sten til Råstofplan 2012. På foranledning heraf, anbefales Forslag til tillæg nr. 1 for et råstofgraveområde ved Leby i Ærø Kommune fremlagt i offentlig høring i 8 uger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark har til opgave at gennemføre en kortlægning af råstoffer og etablere den overordnede planlægning af den fremtidige indvinding.

  Det skal samtidig sikres, at der er balance mellem behovet for at skabe vækst og udvikling og hensynet til natur, miljø og levevilkårene for befolkningen lokalt hvor råstofferne udvindes. Råstofplanen er et led i at skabe denne balance.

  Ved udarbejdelsen af Råstofplan 2012, blev det tilstræbt at udlægge graveområder svarende til efterspørgslen på råstoffer i de kommende 24 år (to planperioder) i hvert af delområderne Sønderjylland, Sydvestjylland, Trekantområdet og på Fyn. Råstofplanen viser, at regionen som helhed har ressourcer til at dække behovet i de kommende 24 år, men opgørelsen for de 4 delområder viser også, at ressourcerne er meget skævt fordelt.

  Som følge af dette, er der i råstofplanens retningslinjer åbnet op for at udarbejde tillæg til råstofplanen i de dele af regionen hvor der forudses en mangelsituation.

  Regionsrådet har på mødet den 16. december 2013 besluttet at påbegynde planprocessen for 6 tillæg for sand, grus og sten til Råstofplan 2012.

  Søren Hansen, Vindeballe Vognmandsforretning har fremsendt forslag til udlæg af et nyt råstofgraveområde ved Leby i Ærø Kommune. Administrationen har udarbejdet en strategisk miljøvurdering for forslaget til graveområde, der svarer til det ansøgte.

  Administrationen vurderer, at det ansøgte kan tilgodese et behov for råstoffer med en tilstrækkelig kvalitet på Ærø, hvor der kan forudses en mangel på tilgængelige råstoffer. De miljømæssige og trafikale problemer ved råstofindvinding i området er relativt mindre til sammenligning med andre indvindingsområder i regionen. Det skyldes at der er relativ stor afstand til nærmeste beboelse på naboejendomme og at der kun sker en forholdsvis begrænset indvinding til lokal forsyning af øen. På nuværende tidspunkt sejles grove materialer til Ærø, mens de fine indvindes lokalt.

  På baggrund af en samlet vurdering af de samfundsmæssige hensyn, der skal afvejes i følge råstoflovens § 3, kan administrationen anbefale at ansøgningen om et nyt råstofgraveområde fremlægges som forslag til råstofplantillæg og udsendes i høring.

  Planprocessen

  Proceduren for et råstofplantillæg følger samme proces som udarbejdelsen af råstofplanen: Før udarbejdelsen af et forslag til råstofplantillæg, skal regionsrådet indkalde idéer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet. Denne forudgående høring blev gennemført fra den 17. december 2013 til 26. februar 2014.

  Herefter udarbejder regionsrådet et forslag til råstofplantillæg. Det er først i denne fase, at hensyn til andre interesser afvejes. Administrationens udkast til dette forslag til plantillæg fremlægges nu for regionsrådet. Hvis regionsrådet vedtager forslaget, skal det fremlægges i offentlig høring i 8 uger. Samtidig med offentliggørelse vil forslaget blive udsendt til partshøring hos lodsejere, der har ejendomme indenfor det planlagte graveområde og beboere i nærmeste boliger.

  På baggrund af høringssvarene foretages evt. ændringer i forslag til råstofplantillæg, hvorefter regionsrådet beslutter, om det justerede forslag til råstofplantillæg skal vedtages endeligt.

  Afgørelsen i regionsrådet kan påklages til Miljø- og Naturklagenævnet, dog kun vedrørende retlige forhold.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forslag til tillæg nr. 1 til Råstofplan 2012 for et graveområde ved Leby i Ærø

  Kommune udsendes i offentlig høring i 8 uger.

  At forslaget udsendes i partshøring hos lodsejere, der har ejendomme inden for det

  planlagte graveområde og beboere i nærmeste boliger.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 02-04-2014
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  Ulrik Sand Larsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-04-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Vibeke Syppli Enrum, Marianne Mørk Mathiesen og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-04-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/7700
  32. Dimensionering - Pædagoguddannelsen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der skal for Region Syddanmark gives en samlet indstilling til dimensioneringen af pædagoguddannelsen. Dette sker på baggrund af anbefaling fra praktikpladsforum, hvor der deltager kommunale repræsentanter, en regionsrepræsentant og repræsentanter for Socialpædagogernes Landsforbund, Børne- og Ungdoms Pædagogernes Landsforbund og de to professionshøjskoler i Region Syddanmark. Det er KKR, der afholder møde i praktikpladsforum og afgiver indstilling til Uddannelses- og Forskningsministeriet.

  I 2012-2013 blev dimensioneringen nedsat med 3,5 %, idet det var forventningen, at den i de efterfølgende år skulle nedsættes yderligere. Imidlertid blev dimensioneringen fastholdt i forhold til 2013-2014. I forhold til den aktuelle dimensionering for 2014-2015 anbefales som det fremgår af nedenstående, at dimensioneringen nedsættes med 3,5 %.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark skal sammen med Kommunekontaktrådet (KKR – Syddanmark) afgive indstilling til Uddannelses- og Forskningsministeriet om antallet uddannelsespladser på pædagoguddannelsen i Syddanmark for studieåret 2014-2015. Indstillingen er drøftet i Praktikpladsforum, hvor syddanske kommuner og Region Syddanmark er repræsenteret.

  Praktikpladsforum havde møde den 6. februar 2014, hvor man besluttede at anbefale at reducere dimensioneringen i 2014-2015 med 3,5 % fra 1150 til 1110 pladser.

  Pædagoguddannelsen er ændret, hvilket blandt andet betyder, at dimensioneringen skal fordeles på uddannelsens tre nye specialeretninger. Her anbefaler KKR, at fordelingen bliver som følger (den anbefalede fordeling baserer sig på den nuværende fordeling af beskæftigede pædagoger):

  • dagtilbudspædagogik: 44 procent
  • social- og specialpædagogik: 40 procent
  • skole- og fritidspædagogik: 16 procent 

  I forhold til den samlede dimensionering var udgangspunktet for de kommunale og regionale repræsentanter forskelligt fra organisationernes, men praktikpladsforum enedes om anbefalingen om reduktion med 3,5 procent.

  Baggrunden for den anbefalede reduktion for Region Syddanmark er, at antallet af ansatte pædagoger de senere år er reduceret i takt med kommunal overtagelse af sociale institutioner. Hertil kommer den generelle beskæftigelsessituation med ledighed på området, og at også kommunerne efterspørger færre pædagoger (faldende børnetal og effektivisering).

  Fristen for KKR til at sende anbefalingen om nedsat dimensionering til Uddannelses- og Forskningsministeriet var den 7. april 2014. Det har ikke været muligt for administrationen at få materiale fra praktikpladsforums drøftelse tids nok til behandling i regionsrådet inden denne tilbagemelding. KKR’s tilbagemelding til ministeriet er afgivet med forbehold for regionsrådets endelig godkendelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At den anbefalede reduktion af dimensioneringen med 3,5% godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-04-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Vibeke Syppli Enrum, Marianne Mørk Mathiesen og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-04-2014
   

  Indstillingen tiltrådt. Vibeke Syppli Enrum stemte imod beslutningen.

  Enhedslisten støtter ikke forslaget om reduktion i dimensioneringen af pædagoguddannelsen. Det er formodentligt korrekt, at antallet af pædagoger i arbejde er reduceret som følge af den kommunale overtagelse af sociale institutioner og generelle nedskæringer på området. Men dette er politiske beslutninger, der ikke har afsæt i behov, men i økonomi. Hertil kommer kravet om, at de fleste unge skal have en uddannelse, og så nytter det ikke kun at uddanne til fag, der på kort sigt er sikret beskæftigelse. Hvis ønsket er at få mange i uddannelse, så er pædagoguddannelsen en bred og god uddannelse. En uddannelse, der er behov for i et samfund, hvor fællesskaberne polariseres mere og mere.

  Lasse Krull og Mikkel Andersen  deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 11/12952
  33. Status på sygefraværet i 2013
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der gives en status på sygefraværet i 2013 for Region Syddanmark. Sygefraværet er faldet fra 4,3% i 2012 til 4,2% i 2013.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Hermed status på sygefraværet i 2013 for Region Syddanmark som led i opfølgning på Sygefravær & Trivsel 2015. 

  Som det fremgår af bilagene er sygefraværet for Region Syddanmark faldet fra 4,3% i 2012 til 4,2% i 2013. Måltallet for 2013 på 4,1% blev ikke nået.

  Foreløbige opgørelser fra de øvrige regioner indikerer, at Region Syddanmark havde det laveste sygefravær af alle regioner i 2013.

  I den vedlagte årsrapport om sygefraværet for 2013 kan ses en uddybning af sygefraværet.

  Måltallet for 2014 er som i 2013 på 4,1%. Samlet set vil sygefraværet skulle reduceres yderligere 0,1 procentpoint til 4,1%.

  Administrationen er i tæt dialog med regionens enheder og vurderer løbende behovet for understøttende centrale initiativer.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-04-2014
   

  Til orientering.

  Vibeke Syppli Enrum, Marianne Mørk Mathiesen og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-04-2014
   

  Til orientering.

  Lasse Krull og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/41611
  34. Ændring af styrelsesvedtægten for Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der foreslås på grund af nye vederlagsregler en teknisk ændring af styrelsesvedtægten for Region Syddanmark. Herved bringes styrelsesvedtægten i overensstemmelse med de nye regler.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet ændrede i januar måned styrelsesvedtægten for Region Syddanmark.

  I forbindelse med ændringen blev det i styrelsesvedtægten fastsat, at der ydes vederlag til formændene for de stående udvalg. Størrelsen af vederlaget blev fastsat til det dobbelte af det beløb, som regionsrådet har besluttet at yde i vederlag for medlemskab af udvalget.

  Økonomi- og Indenrigsministeriet har efterfølgende udstedt en ny vederlagsbekendtgørelse. Det følger af bekendtgørelsen, at størrelsen af vederlag til udvalgsformænd i styrelsesvedtægten skal fastsættes i procent af regionsrådsformandens vederlag.

  Udvalgsformændene modtager pr. 1. april 2014 19.745,04 kr. i vederlag om året. Det svarer til 2,381 % af regionsrådsformandens vederlag. 

  På den baggrund foreslås det, at § 25 i styrelsesvedtægten ændres til følgende:

  ”Der ydes vederlag for varetagelsen af hvervet som formand for de stående udvalg nævnt i kapitel 4. Hver udvalgsformand for de stående udvalg modtager et vederlag, som udgør 2,381 % af regionsrådsformandens vederlag.”  

  Herved bringes styrelsesvedtægten i overensstemmelse med den nye vederlagsbekendtgørelse.

  Ændringer i styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i regionsrådet med mindst 6 dages mellemrum og vedtagne ændringer indsendes til Statsforvaltningen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At ændret styrelsesvedtægt for Region Syddanmark behandles første gang og oversendes herefter til behandling på førstkommende regionsrådsmøde til endelig vedtagelse

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-04-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Vibeke Syppli Enrum, Marianne Mørk Mathiesen og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-04-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/15918
  35. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Miljøforum Fyn
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege et medlem til bestyrelsen for Miljøforum Fyn.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 7 i vedtægterne for MiljøForum Fyn skal regionsrådet udpege 1 medlem til bestyrelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for Miljøforum Fyn.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-04-2014
   

  Ulrik Sand Larsen blev udpeget som medlem til bestyrelsen for Miljøforum Fyn.

  Lasse Krull og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 14/579
  36. Udpegning af formand for Syddansk Vækstforum 2014-17
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet udpeger, jf. erhvervsudviklingsloven, efter inddragelse af Vækstforums medlemmer, en formand for Syddansk Vækstforum

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet udpeger, jf. erhvervsudviklingsloven, efter inddragelse af Vækstforums medlemmer, en formand for Syddansk Vækstforum. Formanden vælges blandt Vækstforums medlemmer.

  På mødet i Vækstforum den 7. april 2014 besluttede Vækstforum at indstille til regionsrådet, at regionsrådsformand Carl Holst udpeges som formand for Syddansk Vækstforum.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Vækstforum indstiller til regionsrådet:

  At regionsrådet udpeger regionsrådsformand Carl Holst som formand for Syddansk Vækstforum.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-04-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 14/579
  37. Indstillinger fra Vækstforum: Udpegning til INTERREG-udvalgene
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet udpeger, efter indstilling fra Vækstforum medlemmer og suppleanter, til udvalgene for INTERREG 4A og INTERREG 5A.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Syddansk Vækstforum har indstillet medlemmer og suppleanter til udvalgene for INTERREG 4A og INTERREG 5A med henblik på regionsrådets udpegning.

   

  INTERREG 5A (det nye program)

  INTERREG 5A-Udvalget forventes at få i alt 34 danske og tyske medlemmer, der repræsenterer alle 11 deltagende programpartnere samt regionale repræsentanter for erhvervspolitik, miljø, ligestilling, beskæftigelse, det danske og tyske mindretal, nationalstaterne og forvaltningsmyndigheden. Syddansk Vækstforum forventes at få 2 medlemmer.

  Det endelige programforslag behandles under et andet punkt på denne dagsorden. Efter regionsrådets behandling forventes programmet sendt til godkendelse ved EU-Kommissionen.

  Under forudsætning af programmets endelige godkendelse, herunder udvalgets sammensætning, har Vækstforum besluttet at indstille 2 medlemmer og 1 suppleant til INTERREG 5A-Udvalget til udpegning af regionsrådet.

  INTERREG 4A (program under afvikling)

  Syddansk Vækstforum er repræsenteret i udvalget med ét medlem og én suppleant. INTERREG 4A-Udvalgets forretningsorden fastslår, at den udpegende organisation (Region Syddanmark) skal udpege et nyt medlem, hvis det siddende medlem udtræder af udvalget inden den endelige afrapportering af programmet har fundet sted. Det hidtidige medlem er udtrådt af Vækstforum. Vækstforum har derfor indstillet et nyt medlem til udpegning af regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Vækstforum indstiller til regionsrådet:

  At rådmand Steen Møller og regionsrådsmedlem Stephanie Lose udpeges som medlemmer og Hinrich Jürgensen udpeges som suppleant til INTERREG 5A-udvalget.

  At Hinrich Jürgensen udpeges som medlem af INTERREG 4A-udvalget.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-04-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 14/579
  38. Indstilling fra Vækstforum: Udpegning til bestyrelsen for Vestdansk Investeringsfremme
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet udpeger, efter indstilling fra Vækstforum, 2 medlemmer til bestyrelsen for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Bestyrelsen for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme (FVI) er et samarbejde mellem Invest in Denmark (Udenrigsministeriet), Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark. Formålet med foreningen er at fremme internationale investeringer og tiltrækning af arbejdspladser til Vestdanmark.

  Region Syddanmark har ret til at udpege 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter fra Syddansk Vækstforum til bestyrelsen. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter bør der tilstræbes en bred repræsentation af Vækstforums parter.

  Hidtil har Region Syddanmark kun udpeget 2 medlemmer og ingen suppleanter. Baggrunden for dette er, at der kun afholdes 2 årlige møder i bestyrelsen. Vækstforum besluttede, at der også fremadrettet udelukkende udpeges medlemmer og ingen suppleanter. Udpegningen gælder i 4 år fra bestyrelsen er konstitueret.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Vækstforum indstiller til regionsrådet:

  At regionsrådsmedlem Karsten Uno Petersen og borgmester Erik Buhl Nielsen udpeges til bestyrelsen for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-04-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull og Mikkel Andersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.  
  39. LUKKET PUNKT: Salg af fast ejendom
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  40. LUKKET PUNKT: Bankudbud
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

   


  Siden er sidst opdateret 29-04-2014
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring