Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionsrådet - Referat - 24. marts 2014

Mødedato
24-03-2014 kl. 15:00 - 18:00
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Carl Holst, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Thies Mathiasen, O
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Bente Gertz, A
 • Poul Andersen, A
 • Pierre Topaz, A
 • William Jensen, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Meho Selman, A
 • Peter Christensen, A
 • Andrea Terp, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Lasse Krull, C
 • John Lohff, C
 • Poul Sækmose, C
 • Karsten Hønge, F
 • Ida Damborg, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Susanne Eilersen, O
 • Holger Gorm Petersen, O
 • Peter Kofod Poulsen, O
 • Stephanie Lose, V
 • Bo Libergren, V
 • Preben Jensen, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Sonny Berthold, V
 • Carsten Abild, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Tage Petersen, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Peder Hvejsel, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Herdis Hanghøi, V
 • Jens Møller, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Mikkel Andersen, Ø

 • Afbud
   
 • Poul Sækmose, C
 • Peter Kofod Poulsen, O - Søren Rasmussen stedfortræder

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Religiøse rum på sygehusene i Region Syddanmark
  2. Etablering af sorggrupper ved spædbarnsdød
  3. Udvendig bygningsvedligeholdelse på sundhedsområdet i 2014
  4. OPI-projekt: Udvikling af intelligent vindue
  5. Økonomien for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  6. Kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa overgår til tættere opfølgning fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
  7. Energiinvestering og revideret finansieringsprofil til kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  8. Rådgiverbevilling til Fase 2 af kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  9. Nyt OUH - VVM redegørelse for nyt universitetshospital og nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet
  10. Nyt OUH - Lokalplan for nyt universitetshospital og nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet
  11. Ansøgning til pulje vedr. nedbringelse af tvang i psykiatrien
  12. Ny takststruktur på Center for Senhjerneskade og Specialcenter for Voksne med Handicap
  13. Afslutning af projekt Fælles Fokus i Syddanmark
  14. Navngivning af nye afdelinger under Socialområdets otte centre
  15. Høring af forslag til fælles vision for den kollektive trafik i Syddanmark
  16. Høring af forslag til organisering af lokale aktionsgrupper 2014-2020
  17. Høringssvar - bekendtgørelse vedrørende udbetaling af tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden
  18. Udpegning af medlemmer til Syddansk Vækstforum 2014-2017
  19. Udpegning af medlemmer til Sundhedsbrugerrådet 2014-2015
  20. Indstilling af medlem til Nationalparkrådet for Nationalpark Vadehavet
  21. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Det Syddanske EU-kontor
  22. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Professionshøjskolen University College Syddanmark
  23. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Professionshøjskolen University College Lillebælt
  24. Udpegning af medlem til bestyrelsen for AMU-Syd
  25. LUKKET PKT.: Ansøgning om huslejegaranti
  26. LUKKET PKT.: Køb af grund
  27. LUKKET PKT.: Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste
  28. LUKKET PKT.: OPP-projekt


  Sagsnr. 14/3070
  1. Religiøse rum på sygehusene i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det har været diskuteret, hvordan der på det enkelte sygehus gives adgang til udførelse af religiøse handlinger under ophold på sygehuset. Herunder har der været stillet spørgsmål ved, i hvilket omfang der bør modtages donationer til indretning af religiøse rum eller lignende.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der har i årets første måneder blandt regionsrådsmedlemmer været en drøftelse af religiøse rum på sygehusene i Region Syddanmark.

  Det har på den ene side været fremført, at der på sygehusene bør være permanent adgang til et kristent rum, hvorfra der blandt andet kan afholdes gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Der har på den anden side været fremført det synspunkt, at der på alle sygehusene - uanset trosretning - skal være adgang til religiøse ceremonier i forbindelse med ophold på sygehuse.

  Til brug for regionsrådets temadrøftelse er der udarbejdet et notat, der redegør for, hvordan der på det enkelte sygehus gives adgang til udførelse af religiøse handlinger under ophold på sygehuset. Her tænkes blandt andet på adgang til:

  • kirkesale samt bede- og refleksionsrum eller øvrige religiøse rum,
  • kapel eller andet rum, hvor pårørende kan tage afsked med afdøde etc.

  I notatet er ligeledes beskrevet indretningen af disse rum, for så vidt angår valg af/adgang til brug af ønskede religiøse symboler.

  Notatet omfatter de fire somatiske sygehusenheder, Nyt OUH og psykiatrien.

  Det skal nævnes, at Fyens Stift Bispeembede har rettet henvendelse til regionsrådsformand Carl Holst om indretning af kirkesal på Nyt OUH herunder forslag om finansiel støtte hertil. Regionsrådet vil på et efterfølgende møde få forelagt henvendelsen.

  Sundhedsudvalget har den 25. februar 2014 haft en indledende drøftelse af emnet herunder blandt andet af hidtidige løsninger, navngivning af religiøse rum, fleksible løsninger for religiøse symboler, overvejelser i forhold til bindinger angående finansiering af kvalitetsfondsbyggerier samt eventuel donation/sponsorerede midler, omfanget af religiøse rum mv.

  Ophold på sygehuset kan være forbundet med store omvæltninger i en enkeltes liv, hvor fødsel, sygdom og død sætter skel, og der kan være behov for at markere dette religiøst. Sådan er det inden for de fleste trosretninger. Derfor giver det også mange mennesker glæde, trøst eller håb at inddrage den religiøse dimension ved enten ceremoniel samvær med trosfæller eller ved fordybelse i særligt indrettet rum.

  Der er i grundlovens § 4 fastslået, at den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten. Samtidig er der fri og lige adgang til det danske sundhedsvæsen uanset religiøs, etnisk eller politisk baggrund. Det er inden for dette felt, at indretningen skal håndteres.

  For ganske få år siden var det danske samfund mere ensartet og mangfoldigheden inden for det religiøse rum mindre. Spørgsmålet er så, om der skal tages hensyn til de behov, der afviger fra de traditionelle religiøse strømninger, sådan som det sker inden for sygehusenes tilbud på f.eks. kost?

  Der er en tradition for, at sygehusene modtager donationer fra private til indretning af særlige rum og indkøb af særligt udstyr. Her tænkes blandt andet på:

  • Kræftens Bekæmpelse, som ved Vejle Sygehus har etableret rådgivning.
  • Ronald MacDonalds fond, som på universitetshospitaler bidrager til børneafdelingerne.
  • Private f. eks. indkøb af skannerudstyr.

  Regionsrådets økonomiske råderum til indretning af sygehusene er begrænsede og det kan derfor overvejes, om der skal gives adgang til, at trossamfund via donation kan etablere egne religiøse rum på det enkelte sygehus? I den forbindelse bør konsekvenserne heraf overvejes, da det kan give forskellighed mellem sygehusene i regionen. Her tænkes på, at:

  • Nogle sygehuse kan blive indrettet med flere forskellige men målrettede rum, religiøse rum end andre. Hvad kan det betyde for f.eks. frit sygehusvalg?
  • Det pres det kan give på det enkelte trossamfund, hvis der på ét sygehus sker donation af ceremonielt rum og ikke på andet?
  • Donatorernes mulighed for medbestemmelse om placering af det ønskede religiøse rum på sygehuset.
  • Hvem skal forestå drift og vedligeholdelse af de rum, som er finansieret af donationer?
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-03-2014
   

  Punktet blev drøftet. De faldne bemærkninger indgår i det videre arbejde med religiøse rum på sygehusene i Region Syddanmark. Det gælder bl.a. prioritering i forbindelse med byggeri, regionsrådets involvering ved private donationer og pårørendes mulighed for afsked med afdøde i et religiøst rum.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/838
  2. Etablering af sorggrupper ved spædbarnsdød
  fold dette punkt ind Resume
   

  På baggrund af regionsrådets beslutning om etablering af et behandlingstilbud til forældre ved spædbarnsdød, fremlægges oplæg til, hvordan der kan etableres tilbud om sorggrupper ved alle fødesteder i regionen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har i forbindelse med ”Budget 2014” besluttet, at der ved fødestederne skal etableres et regionalt behandlingstilbud til forældre i form af sorggrupper ved spædbarnsdød.

  Tilbuddet har som målsætning at forebygge psykisk mistrivsel for de involverede familier, og skal tilrettelægges som gruppeforløb til begge forældre, bestående af 7x4 timer med op til 6 par pr. gruppe. Den afsatte ramme er 2,0 mio. kr. årligt.

  I vedlagte notat beskrives, hvordan der kan etableres tilbud om sorggrupper ved alle fødesteder i regionen, under hensyntagen til muligheder for gruppedannelse med 4-6 par, og den tidsmæssige mest hensigtsmæssige tilrettelæggelse.

  Det beskrives, hvordan den afsatte ramme kan fordeles mellem fødestederne for at sikre et lokalt og regionalt holdbart tilbud. Forslaget forudsætter, at der etableres et samarbejde mellem sygehusene på tværs af regionen omkring afvikling af forløbene med udgangspunkt i forældrenes behov.

  Det foreslås, at tilbuddet evalueres efter 2 år.

  Notatet er udarbejdet af arbejdsgruppe under ”Følgegruppen til Fødeplanen” og er godkendt i følgegruppen den 2. december 2013. Sagen har været drøftet i sygehusledelseskredsen den 17. december 2013.

  Økonomi
  Lønudgifterne til driften af sorggrupperne, inkl. overhead mv., udgør 1,699 mio. kr. helårligt. Der foreslås en forholdsmæssig fordeling mellem fødestederne, svarende til forekomst af hændelser med udgangspunkt i forældrenes bopæl, jf. nedenstående tabel.

  1.000 kr.

  Fordelingsnøgle

  Budget

  Odense Universitetshospital

  36 %

  611

  Sygehus Lillebælt

  25 %

  425

  Sygehus Sønderjylland

  17 %

  289

  Sydvestjysk Sygehus

  22 %

  374

  I alt

  100 %

  1.699

  Budgetterne overføres til sygehusene med virkning fra etableringen af sorggrupperne, forventeligt 1. april 2014. Udgifterne foreslås finansieret af de 30 mio. kr., der er afsat i budgettet for 2014 til patientnære indsatser.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der etableres sorggrupper på regionens fødesteder.

  At sygehusene tilføres 1,699 mio. kr. (helårsvirkningen) med virkning fra etableringen af tilbuddet. Udgifterne foreslås finansieret af rammen til patientnære indsatser, der er afsat i ”Budget 2014”.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 04-02-2014
   

  Sundhedssamordningsudvalget indstiller overfor regionsrådet,

  • At der etableres sorggrupper på regionens fødesteder.
  • At sygehusene tilføres 1,699 mio. kr. (helårsvirkningen) med virkning fra etableringen af tilbuddet. Udgifterne foreslås finansieret af rammen til patientnære indsatser, der er afsat i ”Budget 2014”.
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-03-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen stemte imod indstillingen. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-03-2014
   

  Indstillingen tiltrådt med 39 stemmer for og 1 stemme imod (Marianne Mørk Mathiesen).

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/525
  3. Udvendig bygningsvedligeholdelse på sundhedsområdet i 2014
  fold dette punkt ind Resume
   

  På sundhedsområdets driftsbudget er der afsat en årlig pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse af regionens somatiske og psykiatriske sygehuse. Udmøntningen af puljen for 2014 forelægges for regionsrådet.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På sundhedsområdets driftsbudget er der afsat en årlig pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse på regionens somatiske og psykiatriske sygehuse. Der er foretaget den årlige bygningsgennemgang med henblik på udmøntning af puljen i 2014. Puljen er på 37,350 mio. kr. i 2014.  

  Ved bygningsgennemgangen og prioriteringen er der, jf. gældende retningslinjer, fokuseret på udbedring af forhold, der relaterer sig til sikkerhed, tæthed, energiforbrug og sikring mod nedbrydning af konstruktioner. Der udføres så vidt muligt konstruktionsforbedringer således, at nye bygningsdele opfylder nugældende isoleringskrav mv.  

  På den baggrund har administrationen udarbejdet en prioriteret liste over behovene for udvendig bygningsvedligeholdelse i 2014. Overordnet set foreslås puljen udmøntet således:

  Beløb i 1.000 kr.

  Almindelig vedligeholdelse

  10.000

  Større vedligeholdelsesprojekter

  24.150

  OPI-projekt: Udvikling af intelligent vindue…

  1.000

  Uforudseelige udgifter og 5-års eftersyn

  2.200

  I alt

  37.350

  Det nærmere indhold af større og almindelig vedligeholdelsesprojekter fremgår af vedlagte bilag. OPI-projektet fremgår af særskilt sag på nærværende dagsorden.      

  Det er administrationens vurdering, at puljen sikrer en tilfredsstillende udvendig bygningsvedligeholdelse af sundhedsområdets bygninger.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udmøntningen af puljen til udvendig bygningsvedligeholdelse i 2014 tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 17-02-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-03-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-03-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/1017
  4. OPI-projekt: Udvikling af intelligent vindue
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark har ansøgt om tilskud fra Miljøstyrelsens Program for Grøn Teknologi 2013 til udvikling af intelligent vindue til brug i nye og eksisterende bygningsfacader. Miljøstyrelsen har ydet tilskud på max. 1 mio. kr., svarende til 50 % af de samlede projektudgifter på 2 mio. kr. Egenfinansieringen udgør således 1 mio. kr. og foreslås finansieret af puljen til udvendig bygningsvedligeholdelse i 2014, jf. anden sag på dagsordenen.    

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark har i november 2013 ansøgt om tilskud fra Miljøstyrelsens Program for Grøn Teknologi 2013 til udvikling af intelligent vindue til brug i nye og eksisterende bygningsfacader. Projektet gennemføres som OPI-projekt (offentligt-privat innovationssamarbejde).

  Hovedformålet med projektet er at udvikle, teste og afprøve et intelligent vindue, som skal kunne indbygges i både nye og eksisterende bygningsfacader. Det intelligente vindue kan afskærme for vejrlig påvirkninger (varme og kulde) samt varmeudstråling. Vinduet skal kunne genvinde varmen til ventilationen i huset. Vinduet skal fremstilles via bæredygtige/genbrugsmaterialer.

  Udviklingsarbejdet er baseret på UMIP-metoden (Udvikling af Miljøvenlige Industriprodukter). Ambitionen er, at udviklingsarbejdet med det intelligente vindue ikke alene skal måles på produktets UMIP, men også på produktets effekt på de miljømæssige forhold, f.eks. bedre indeklima som følge af styret solindstråling koblet med integreret behovsstyret ventilation samt reduktion af emissioner til det omgivende miljø som følge af lavere energiforbrug til belysning, opvarmning, køling og ventilation.    

  Det intelligente vindue skal afprøves på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg i forbindelse med facaderenoveringen af den eksisterende sengebygning.

  Miljøstyrelsen har i december 2013 meddelt, at der ydes tilskud på max. 1 mio. kr., svarende til 50 % af de samlede projektudgifter på 2 mio. kr.

  Egenfinansieringen på 1 mio. kr. foreslås finansieret af puljen til udvendig bygningsvedligeholdelse på sygehusene. Udmøntning heraf i 2014 fremgår af særskilt sag på indeværende dagsorden.

  Planlægning af projektet startede i juni 2013. Projektet opstartes umiddelbart efter regionsrådets godkendelse og afsluttes med levering af slutregnskab senest vinter 2014/2015.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der meddeles indtægtsbevilling i 2014 på 1 mio. kr. og tilsvarende udgiftsbevilling på puljen til udvendig bygningsvedligeholdelse (drift) til OPI-projekt vedr. udvikling af intelligent vindue, idet egenfinansiering på 1 mio. kr. sker via puljen, jf. anden sag på dagsordenen.  

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 17-02-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-03-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-03-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.


  Sagsnr. 09/8008
  5. Økonomien for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der forventes en budgetoverskridelse på op til 30 mio. kr. på Fase 1 af kvalitetsfondsbyggeriet i Aabenraa. Budgetoverskridelsen foreslås finansieret af Fase 2. Årsagen kan primært begrundes med forlænget byggetid, fejl og mangler i projektmaterialet, projektændringer, vejrligsgodtgørelse mv. Styregruppen for projektet er ved at undersøge mulighederne for erstatning fra rådgiveren for Fase 1. Evt. erstatning vil mindske budgetreduktionen på Fase 2.   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den økonomiske ramme for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa er fastsat af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til 1.264,198 mio. kr. (2009-pl) inkl. 14,198 mio. kr. til energiinvesteringer, jf. særskilt sag på indeværende dagsorden. Den fastlagte ramme er i årets priser 1.362,192 mio. kr., som er en totalramme og er bindende i hele projektperioden.

  Regionsrådet besluttede den 22. juni 2009, at projektet skal gennemføres i to faser, og at igangsætte planlægningen af Fase 1. Fase 1 er nu under udførelse og forventes færdiggjort den 4. august 2014, hvilket er en forsinkelse i forhold til udbudstidsplanen. Fase 2 er i sin spæde opstart med kontraktforhandlinger med den af regionsrådet udpegede rådgiver, jf. særskilt sag på indeværende dagsorden. Regionsrådet godkender kvartalsvist en rapportering om projektets risiko, økonomi, byggeriets fremdrift mm.

  Siden udarbejdelsen af rapporteringen for 3. kvartal 2013, som regionsrådet godkendte den 16. december 2013, har rådgiver for Fase 1 udmeldt, at der efter deres opfattelse er behov for tilførsel af ca. 60 mio. kr. til færdiggørelsen af byggeriet af Fase 1. Den økonomiske overskridelse kan primært begrundes med forlænget byggetid, fejl og mangler i projektmaterialet, projektændringer, vejrligsgodtgørelse mv.

  Da byggeriet er tæt på sin afslutning, er det ikke længere muligt at beskære i projektets indhold for at opnå besparelser. Projektafdelingen på Sygehus Sønderjylland har gennemgået rådgiverens udmelding og vurderet, at der er behov for tilførsel af ca. 30 mio. kr. til Fase 1. I vurderingen er der taget højde for allerede afsatte reserver i Fase 1, samt projektafdelingens granskning af rådgivers udmelding. Sundhedsdirektøren har således udmøntet de resterende 7,979 mio. kr. af den afsatte risikopulje til Fase 1, som dermed er tømt, jf. bemyndigelse. De 30 mio. kr. foreslås afholdt af det afsatte rådighedsbeløb til Fase 2.

  Styregruppen for projektet er ved at undersøge mulighederne for erstatning fra rådgiveren på Fase 1, og evt. erstatning vil mindske budgetreduktionen på Fase 2.

  Der pågår i øjeblikket kontraktforhandlinger med den nye rådgiver for Fase 2, og heri indgår udarbejdelse af en helhedsplan for Fase 2, hvor mulighederne for at absorbere budgetreduktionen undersøges uden at det går ud over kapaciteten i sygehuset.    

  Den nye fordeling af økonomien mellem projektets to faser er herefter 583 mio. kr. til Fase 1 og 700 mio. kr. til Fase 2, hertil kommer 37 mio. kr., der er afsat i en risikopulje til Fase 2. De resterende 42 mio. kr. er afsat til projektafdelingen på Sygehus Sønderjylland.  

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 30 mio. kr. (p/l-indeks 108,47) til Fase 1 af kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2014 til Fase 1 på 30 mio. kr. (p/l-indeks 108,47), finansieret af Fase 2.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 17-02-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-03-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-03-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.


  Sagsnr. 12/15408
  6. Kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa overgår til tættere opfølgning fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
  fold dette punkt ind Resume
   

  Kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa overgår på baggrund af rapporteringen for 2. kvartal 2013 til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til  en tættere opfølgning på grund af projektets konstaterede forsinkelse samt reserveforbrug.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark indsendte i september 2012 udbetalingsanmodningen for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Som følge af ministeriets godkendelse af udbetalingsanmodningen skal Region Syddanmark kvartalsvist rapportere til ministeriet vedr. projektets risiko, økonomi, byggeriets fremdrift og centrale milepæle samt indhold og kvalitet, herunder ændringer i projektets change request katalog. Rapporteringen skal revisorpåtegnes, hvorefter regionsrådet godkender rapporteringen inden den fremsendes til ministeriet. Regionsrådets seneste godkendelse fandt sted den 16. december 2013 og vedrørte rapporteringen for 3. kvartal 2013.

  Det fremgår af regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri af 24. maj 2013, at såfremt rapporteringerne ikke betrygger ministeriet i, at det enkelte projekt kan leve op til det overordnede formål, har ministeriet følgende sanktionsmuligheder: At iværksætte en tættere opfølgning af projektet, at projektet overgår til et skærpet tilsyn eller evt. at sætte udbetaling af kvalitetsfondsmidler i bero.  

  På baggrund af rapporteringen for 2. kvartal 2013, som regionsrådet godkendte den 23. september 2013, har ministeriet den 18. december 2013 meddelt, at projektet i Aabenraa overgår til tættere opfølgning på grund af projektets konstaterede forsinkelse samt reserveforbrug. I den forbindelse ønsker ministeriet hver 6. uge at blive orienteret om forventningen til uforudsete udgifter, samt at blive orienteret om det kvartalsvist budgetterede og realiserede reserveforbrug i projektet.

  Sundhedsstaben iværksætter denne ekstra orientering vedr. udviklingen i reserveforbruget. Orienteringen vil omfatte reserveforbruget i første fase af projektet (Fase 1), hvor byggeriet forventes afsluttet pr. 4. august 2014. Orienteringen vil foregå på administrativt plan.  

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 17-02-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-03-2014
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-03-2014
   

  Til orientering.


  Sagsnr. 12/5387
  7. Energiinvestering og revideret finansieringsprofil til kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume
   

  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har i december 2013 fremsendt en revideret finansieringsprofil for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa, som indstilles indarbejdet i budgettet. Revideringen skal ses i lyset af, at Økonomi- og Indenrigsministeriet i november 2013 har godkendt Region Syddanmarks ansøgning om lånedispensationer til energiinvesteringer, og at byggetakten i projektet i Aabenraa er ændret siden regionens udarbejdelse af udbetalingsanmodningen medio 2012.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I efteråret 2012 ansøgte Region Syddanmark Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om opstart af udbetaling af kvalitetsfondsmidler til kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa. På baggrund heraf fremsendte ministeriet en finansieringsprofil for projektet i Aabenraa, som regionsrådet på mødet den 17. december 2012 indarbejdede i budgettet.

  Energiinvesteringer
  I forbindelse med Økonomiaftalen for 2013 blev det besluttet at afsætte en lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsprojekter. Denne pulje gør det muligt at finansiere et løft af projekterne til Bygningsklasse 2020 (BK2020) ud over kvalitetsfondsmidlerne. Regionsrådet besluttede på mødet den 27. maj 2013 at ansøge regeringens lånepulje til energiinvesteringer om udvidelse af tilsagnsrammerne til kvalitetsfondsprojekterne i Aabenraa (udbygningen i Fase 2, da det var for sent at løfte Fase 1 til BK2020) og Kolding.

  Økonomi- og Indenrigsministeriet har i november 2013 godkendt Region Syddanmarks ansøgning om lånedispensationer til energiinvesteringer. På den baggrund har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse opdateret finansieringsprofilen for projektet i Aabenraa. I profilen indgår låneadgangen på 15,401 mio. kr. (p/l-indeks 108,47) i 2017. Det foreslås derfor, at udvidelsen af tilsagnsrammen indarbejdes i budgettet til Fase 2 i Aabenraa i 2017, da låneadgangen er henlagt til dette år. Vilkårene for låneoptagelsen vil blive forelagt regionsrådet på et senere tidspunkt. 

  Udvidelsen af tilsagnsrammen for kvalitetsfondsprojektet i Kolding blev indarbejdet i forbindelse med regionsrådets godkendelse af licitationsresultatet for Fase 2 og 3 på mødet den 24. juni 2013.

  Revideret finansieringsprofil
  Udover lånedispensationen til energiinvesteringer skal den reviderede finansieringsprofil med ændret fordeling på år også ses i sammenhæng med den ændrede byggetakt i projektet i Aabenraa, som er langsommere end forventet i forbindelse med regionens udarbejdelse af udbetalingsprofilen i 2012. Det foreslås, at den reviderede finansieringsprofil indarbejdes i budgettet. Profilen vedr. udbetaling af kvalitetsfondsmidler ser således ud:

  Beløb i 1.000 kr. (p/l-indeks 108,47)

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  2020

  I alt

  251.656

  30.000

  76.800

  140.758

  77.058

  224.000

  10.305

  810.577

  Den allerede meddelte anlægsindtægtsbevilling foreslås forhøjet, idet ovennævnte tilskud fra Kvalitetsfonden nu er angivet i 2014-prisniveau.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At rådighedsbeløbet vedrørende Fase 2 på kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forhøjes med 15,401 mio. kr. (p/l-indeks 108,47) i 2017 til energiinvesteringer.

  At der budgetteres med låntagning på 15,401 mio. kr. (p/l-indeks 108,47) til energiinvesteringer i 2017, idet regionsrådet ved en senere lejlighed forelægges konkret sag vedrørende optagelse af lån.

  At tilskuddet fra kvalitetsfonden til projektet i Aabenraa justeres, jf. ovenstående oversigt i sagsfremstillingen.

  At der meddeles tillæg til anlægsindtægtsbevilling vedrørende kvalitetsfondsmidler til projektet i Aabenraa på 26,827 mio. kr. (p/l-indeks 108,47).

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 17-02-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-03-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-03-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.


  Sagsnr. 12/5387
  8. Rådgiverbevilling til Fase 2 af kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume
   

  På baggrund af regionsrådets udpegning af vinder af projektkonkurrencen for Fase 2 af kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa den 25. november 2013 er der nu behov for en rådgiverbevilling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet valgte den 25. november 2013 vinderen af projektkonkurrencen for udbygningen af akutsygehuset i Aabenraa i Fase 2 med Cowi A/S som totalrådgiver i samarbejde med Friis & Moltke A/S, Ravn Arkitektur A/S og Møller & Grønborg A/S.


  Der er ved at blive indgået kontrakt med totalrådgiveren. I den forbindelse foreslås der meddelt en anlægsbevilling på 70 mio. kr. (indeks 108,47). Dette beløb dækker over totalrådgivning samt øvrige omkostninger i forbindelse med projektets opstart.

  Totalrådgivningskontrakten indeholder byggeprogram, dispositions- og projektforslag, for- og hovedprojekt, projektopfølgning, D & V (drift- og vedligeholdelsesvejledning), byggeledelse og fagtilsyn, samt 1-års eftersyn.     

  Udgiften fordeler sig i perioden 2014 til 2020, og skal finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til Fase 2 af kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa.

  Budgettet til Fase 2 er på 700 mio. kr., hertil kommer en risikopulje på 37 mio. kr., jf. særskilt sag på indeværende dagsorden vedr. økonomien på kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa.  

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 70 mio. kr. (p/l-indeks 108,47) til totalrådgiverydelsen i Fase 2 af kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa.

  At der frigives rådighedsbeløb på 70 mio. kr. (p/l-indeks 108,47) til totalrådgiverydelsen i perioden 2014-2020, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til formålet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 17-02-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-03-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-03-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.


  Sagsnr. 11/27478
  9. Nyt OUH - VVM redegørelse for nyt universitetshospital og nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Naturstyrelsen har udarbejdet et kommuneplantillæg og VVM-redegørelse for Nyt OUH og det nye Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Materialet er sendt i offentlig høring, og der fremlægges forslag til høringssvar fra Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med planlægning og opførelse af Region Syddanmarks nye universitetshospital i Odense (Nyt OUH) og det statslige byggeri af et nyt sundhedsvidenskabeligt fakultet (SUND) i tilknytning til det eksisterende Syddansk Universitet, skal der udarbejdes en samlet redegørelse med vurdering af virkninger på miljøet (VVM). Reglerne om VVM betyder, at bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan realiseres på baggrund af et kommuneplantillæg med kommuneplanretningslinjer for projektet med en tilhørende VVM-redegørelse.

  VVM-redegørelsen og miljørapporten er udarbejdet af Naturstyrelsen. Redegørelsen dækker både vurdering af effekterne på miljøet efter VVM-bekendtgørelsens retningslinjer og vurdering efter Lov om Miljøvurdering af planer og programmer.

  Kommuneplantillæg og VVM-redegørelse er i offentlig høring, og Projektorganisationen for Nyt OUH har udarbejdet forslag til høringssvar til kommuneplantillæg og VVM redegørelsen. Høringsfasen afsluttes den 31. marts 2014.

  Parallelt med VVM-processen har Odense Kommune udarbejdet et kommuneplantillæg med tilhørende lokalplan, der sikrer, at området kan udvikles til nyt universitetshospital og universitet. Udkast til Region Syddanmarks svar i Odense Kommunes offentlige høring af lokalplan for Nyt OUH-området behandles særskilt under et andet punkt på dagsordenen.

  Ud over behandling i innovationsudvalget har sagen også været behandlet i psykiatri- og socialudvalget den 28. februar 2014. Psykiatri- og socialudvalget tiltrådte indstillingen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udkast til høringssvar til VVM – redegørelse for Nyt OUH/Nyt SUND godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 17-02-2014
   

  Fraværende: Sonny Berthold.

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-03-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-03-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/4701
  10. Nyt OUH - Lokalplan for nyt universitetshospital og nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Odense Kommune har udarbejdet lokalplan og kommuneplantillæg for området, hvor Nyt OUH og det nye Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet opføres. Materialet er sendt i offentlig høring, og der fremlægges forslag til høringssvar fra Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med fastlæggelse af de planmæssige forhold for at kunne opføre Region Syddanmarks nye universitetshospital i Odense (Nyt OUH) og det statslige byggeri af et nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet (SUND) i tilknytning til det eksisterende Syddansk Universitet, har Odense Kommune udarbejdet forslag til kommuneplantillæg med tilhørende lokalplan.

  En lokalplan er en juridisk bindende plan for et afgrænset område. I kommuneplanen skal byrådet i Odense Kommune fastlægge de overordnede rammer for planlægningen af de enkelte arealer i kommunen. Med en lokalplan kan byrådet fastlægge, hvad der må ændres i omgivelserne og hvordan. Der skal eksempelvis altid vedtages en lokalplan, inden et større byggeri, anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes i gang. Derfor har Odense Kommune udarbejdet en lokalplan for området. hvor Nyt OUH og SUND opføres. En lokalplan kan indeholde bestemmelser om f.eks. områdets anvendelse, vej- og stiforhold samt placering og udformning af bebyggelsen.

  Odense Kommune har sendt kommuneplantillæg og lokalplan i offentlig høring, og Projektorganisationen for Nyt OUH har udarbejdet forslag til høringssvar til lokalplan og kommuneplantillæg. Høringsfasen afsluttes den 31. marts 2014.

  Parallelt med lokalplan-processen har Naturstyrelsen udarbejdet kommuneplantillæg med tilhørende vurdering af virkninger på miljøet (VVM), VVM-redegørelse. Udkast til Region Syddanmarks svar i Naturstyrelsens høring behandles særskilt under et andet punkt på dagsordenen.

  Oprindeligt udkast til høringssvar har været behandlet i innovationsudvalget den 17. februar og psykiatri- og socialudvalget den 28. februar. Parallelt hermed har projektorganisationen for Nyt OUH været i dialog med Odense Kommune, og der har den 14. februar været afholdt et møde mellem parterne. På mødet er aftalt, hvordan visse bestemmelser i lokalplanforslaget skal forstås, og at andre bestemmelser skal søges ændret.

  På den baggrund er der efter udsendelse af dagsordensmateriale til innovationsudvalget og psykiatri- og socialudvalget udarbejdet et revideret – og forkortet - udkast til høringssvar til Odense Kommune i høringen af lokalplan for Nyt OUH. Af vedlagte notat fremgår, på hvilke punkter høringssvaret er revideret efter behandling i udvalgene og baggrunden herfor. 

  På psykiatri- og socialudvalgets møde den 28. februar blev der redegjort for det reviderede høringssvar. Udvalget tilsluttede sig den mundtlige redegørelse om ændringerne i høringssvaret.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udkast til høringssvar til lokalplan Nyt OUH/SUND godkendes i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 17-02-2014
   

  Fraværende: Sonny Berthold.

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-03-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-03-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/3618
  11. Ansøgning til pulje vedr. nedbringelse af tvang i psykiatrien
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er udmeldt en pulje i Finanslovsaftalen til forbedring af de fysiske rammer i psykiatrien. Formålet med puljen er at nedsætte tvang i psykiatrien med 50 % frem mod 2020. Region Syddanmark har ansøgt om 21,52 mio. kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I Finanslovsaftalen er der er udmeldt en pulje på 100 mio. kr. til forbedring af de fysiske rammer i psykiatrien. Region Syddanmark har fremsendt ansøgning om 21,52 mio. kr. til tiltag, som kan reducere brugen af tvang i psykiatrien. Beløbet svarer til den andel af puljen, Region Syddanmark har mulighed for at søge. Grundet den korte tidsfrist er ansøgningen sendt med forbehold for efterfølgende godkendelse i regionsrådet.

  Der er en række væsentlige præmisser, der har betydning for, hvad der søges til: 

  • De igangværende byggeprojekter indeholder allerede væsentlige tiltag til at reducere brugen af tvang. Det drejer sig bl.a. om etablering af bredere gange, større muligheder for aktivitet på afdelingen og bedre og større uderum, herunder åbne sikrede gårdrum, som patienterne frit kan benytte.
  • Anlægsprojekterne er godt i gang. Derfor vil større nye tiltag, som ændrer anlægsprojekterne ikke være mulige eller fornuftige på grund af tid og økonomi.
  • Puljemidlerne skal anvendes i 2014. Det betyder, at der kun er tid til mindre anlægsmæssige tiltag og indkøb af inventar, som kan være en medvirkende faktor til reducering af tvang.

  Midlerne fra puljen muliggør, at psykiatriens rammer kan blive endnu bedre ved at integrere mindre tiltag/projekter i igangværende byggerier, som der ikke var råd til indenfor anlægsbevilling, samt gennemføre forbedringer (bygnings- og inventarmæssigt) i eksisterende bygninger.

  Ansøgningen er delt op i to blokke:

  1) Åben/lukkede integrerede afsnit og skadestue

  Tiltagene vil understøtte nedbringelsen af tvang ved at skabe trygge og overskuelige rammer, der sikrer kontinuitet i patientforløbet, hvorved utryghed, uro og risiko for konflikter minimeres.

  2) Aktivitetsfremmende, konfliktdæmpende og sansestimulerende tiltag

  Tiltagene vil understøtte nedbringelsen af tvang ved at skabe lettere adgang til uderum og rekreative aktiviteter for patienterne, herunder også de patienter, som ikke er i stand til at forlade afsnittet. Desuden vil tiltagene vedrørende indretningen understøtte det terapeutiske miljø i afdelingerne samt patienternes oplevelse af trygge og rolige omgivelser med mulighed for individuel tilpasning og brugerindflydelse.

   Oversigt over projekter

  Projekt

  Placering

  Budget

  Etablering af skærmede afsnit

  Psykiatrisk Afdeling Odense og Kolding

  6.250.000 kr.

  Ombygning af skadestue

  Psykiatrisk Afdeling Odense

  1.500.000 kr.

  Etablering af sansestimuleringsrum

  Psykiatrisk Afdeling Middelfart, Aabenraa og Esbjerg

  2.100.000 kr.

  Udviklingsprojekt vedr. interaktive skærme til psykiatrien

  Psykiatrisk Afdeling Kolding

  460.000 kr.

  Motionsredskaber til udendørsbrug

  Psykiatrisk Afdeling Middelfart, Aabenraa og Esbjerg

  876.000 kr.

  Etablering af multibaner og aktivitetssti

  Psykiatrisk Afdeling Middelfart, Aabenraa og Esbjerg

  3.568.000 kr.

  Indkøb af psykiatrisenge

  Psykiatrisk Afdeling Esbjerg

  1.416.000 kr.

  Etablering af døgnrytmelys

  Psykiatrisk Afdeling Aabenraa og Esbjerg

  4.800.000 kr.

  Etablering af gårdhaver

  Psykiatrisk Afdeling Svendborg

  550.000 kr.

  I alt

   

  21.520.000 kr.

  Den fremsendte ansøgning fremgår af vedlagte bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At ansøgning til pulje vedr. nedbringelse af tvang i psykiatrien godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 28-02-2014
   

  Indstillingen blev godkendt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-03-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-03-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/722
  12. Ny takststruktur på Center for Senhjerneskade og Specialcenter for Voksne med Handicap
  fold dette punkt ind Resume
   

  Socialområdet har i 2013 som et pilotprojekt implementeret en ny takststruktur på Center for Senhjerneskade og Specialcenter for Voksne med Handicap. De nye takster er nu færdigberegnet. For regionen er nettovirkningen af takstberegningerne som helhed nul.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte den 16. december 2013 justering af Budget 2014 for Social- og Specialundervisning. På grund af implementering af ny takststruktur på Center for Senhjerneskade og Specialcenter for Voksne med Handicap blev taksterne først færdigberegnet i slutningen af december 2013. Regionsrådets godkendelse af de nye takster blev derfor udsat til primo 2014.  

  Socialområdet har i 2013 gennemført et pilotprojekt om ny takststruktur på det sociale område, hvor Center for Senhjerneskade og Specialcenter for Voksne med Handicap har fået ny takststruktur fra 1. januar 2014. En beskrivelse af den nye takststruktur vedlægges som bilag.

  Erfaringerne fra pilotprojektet viser, at der er stor opbakning til den nye takststruktur, og regionen arbejder nu videre med at gennemføre den nye takststruktur på det øvrige regionale socialområde.

  Taksterne for de to pilotcentre blev færdigberegnet i slutningen af december 2013, og de ca. 100 borgere på de to centre er nu indplaceret i den nye takststruktur. Takstoversigter er vedlagt som bilag.

  Det har været en grundlæggende forudsætning ved indførelsen af den nye takststruktur, at indtægtsgrundlaget ved overgang – alt andet lige – er uændret. Konklusionen er, at for regionen er nettovirkningen af takstberegningerne som helhed nul. Dokumentation er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At de foreslåede takster godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 28-02-2014
   

  Indstillingen blev godkendt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-03-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-03-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/4460
  13. Afslutning af projekt Fælles Fokus i Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  I starten af 2012 blev der igangsat et udviklingsarbejde på socialområdet i samarbejde mellem kommunerne og regionen under overskriften ”Fælles Fokus”. Der blev igangsat fire udviklingsprojekter. Regionsrådet har i november 2013 behandlet anbefalingerne fra det ene af de fire udviklingsprojekter, synergiprojektet, der blev afsluttet medio 2013. Nu foreligger afrapporteringer fra de øvrige projekter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Primo 2012 blev udviklingsarbejdet Fælles Fokus i Syddanmark iværksat i fællesskab mellem kommunerne og regionen. Formålet med samarbejdet har været at sætte fokus på, hvordan der kan skabes den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne på det specialiserede socialområde.

  Der blev nedsat en fælles styregruppe, der har haft ansvar for gennemførelse af fire udviklingsprojekter. Alle projekter er nu afsluttet, og resultaterne er afrapporteret til styregruppen, til kommunaldirektørkredsen i Syddanmark, samt i socialdirektørforum i Syddanmark.

   

  Projekt om effektmåling af indsatser

  I pilotprojektet er der udarbejdet og testet en ny model til effektmåling. Modellen er udarbejdet af Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling. Modellen hedder DEL - Dokumentation, Effekt og Læring og er udviklet, så det kan besvare følgende spørgsmål:

  1. Har indsatsen en effekt? (effektmåling)

  2. Inden for hvilken økonomisk ramme løses opgaven? (ressourcevurdering)

  3. Hvordan drager vi nytte af vores målinger? (læringsproces)

  4. Når vi de mål, vi sætter? (resultatdokumentation)

  5. Inden for hvilke indsatsområder er borgeren motiveret? (borgerinddragelse)

  Konceptet er afprøvet i forhold til borgere med en sindslidelse, og testet både på kommunale tilbud samt regionens Center for Misbrug og Socialpsykiatri.

  Socialdirektørforum i Syddanmark har drøftet, om der er ønske om at indgå et samarbejde på tværs af interesserede kommuner/region om videreudvikling af DEL til andre målgrupper. Flere kommuner udtrykte interesse for DEL. Odense Kommune og regionen har besluttet at anvende redskabet, hvor det er relevant.

  Projekt kundebestyrelser

  Formålet med projektet har været at udarbejde et kundebestyrelseskoncept, der giver værdi for både kunde og leverandør. Kundebestyrelsen skal bibringe viden om og forståelse for parternes rammevilkår og eksistensberettigelse, så man i fællesskab sikrer, at der i nærområdet er de tilbud, der imødeser fremtidens behov.

  Kundebestyrelseskonceptet er afprøvet i perioden september 2012 til november 2013 på to regionale pilotprojekttilbud/centre: Sydbo og Teglgårdshuset.

  Arbejdsgruppen har evalueret værdien af kundebestyrelser og vurderer samlet set konceptet som en succes, der foreslås implementeret i en bredere kreds, dog med en navneændring til ”kunderåd”. Arbejdsgruppen vurderer, at kundebestyrelseskonceptet fortsat skal stå sin prøve i forhold til at fastholde engagementet gennem en længere periode. Man anbefaler, at Region Syddanmark i 2014 opretter kunderåd på centerniveau i en testperiode på to år, samt at de syddanske kommuner kan oprette kunderåd, hvor det vurderes at give værdi. Derudover fremsættes anbefalinger om rammer for dialog mellem kundebestyrelser og Socialdirektørforum.

   

  Projekt effektiv økonomistyring

  Projektets formål har været at opstille en model for fælles ledelsesinformation på tværs af udbydere, som kan sikre effektiv økonomistyring inden for det højt specialiserede socialområde i Syddanmark. Succeskriteriet for projektet har været at tilvejebringe mere information og gennemsigtighed, som kan sikre effektiv økonomistyring indenfor de højt specialiserede tilbud i Syddanmark.

  Der er, som et led i pilotprojektet, udarbejdet et erfaringsnotat om forskellige styringsmodeller for udbydere i Syddanmark. Derudover er udarbejdet en model, der sammenholder den aktuelle belægning med forbruget. Der har imidlertid ikke været den nødvendige interesse for at afprøve modellen, formentlig fordi det opfattes som en ekstra opgave i forhold til allerede fungerende systemer til økonomiopfølgning.

  Styregruppen har besluttet, at det videre arbejde med at udvikle effektiv økonomistyring forankres i den økonomiske arbejdsgruppe under Socialdirektørforum.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 28-02-2014
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-03-2014
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-03-2014
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/9662
  14. Navngivning af nye afdelinger under Socialområdets otte centre
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionens nye dagtilbud til voksne udviklingshæmmede i Nyborg navngives Nordlys.

  Regionens nye botilbud i Ribe under Specialcenteret for Voksne med Handicap navngives Midgaardhus.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I løbet af foråret 2014 fraflytter regionen dagtilbuddet på det tidligere Strandvænget, for at flytte ind i nybyggede faciliteter i sammenhæng med døgntilbuddet Engbo i Nyborg. I den forbindelse ønskes de nye faciliteter markeret med nyt navn, og det foreslås, at dagtilbuddet navngives Nordlys.

  I løbet af foråret 2014 fraflytter regionen de hidtidige lejede lokaler på Bøge Alle i Ribe, for at flytte ind i den købte og nu renoverede ejendom i Ribe. I den forbindelse ønskes botilbuddet på den nye adresse navngivet Midgaardhus.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At navnet Nordlys godkendes som det officielle navn for dagtilbuddet ved Engbo.

  At navnet Midgaardhus godkendes som det officielle navn for botilbuddet i Ribe under Specialcenteret for Voksne med Handicap.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-03-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-03-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.


  Sagsnr. 14/1566
  15. Høring af forslag til fælles vision for den kollektive trafik i Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  FynBus og Sydtrafik har i fællesskab formuleret et forslag til en fælles vision for den kollektive trafik i Syddanmark. Forslaget er sendt i høring hos alle kommuner og hos regionen med høringsfrist den 31. marts 2014.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Med KommuneKontaktRådet (KKR) som primus motor, blev der først på året i 2013 præsenteret et forslag til en fælles vision for den kollektive trafik, som var bestillernes (kommunerne og regionen) vision. Høringen viste behov for at inddrage trafikselskaberne i udarbejdelsen af en fælles vision.

  Det foreliggende forslag til vision, er udarbejdet af de to trafikselskaber. En del af baggrunden herfor findes i de bestræbelser, der i løbet af 2013 foregik for at få trafikselskabernes administration samlet til én administration. Det var opfattelsen, at de to trafikselskaber for, at kunne arbejde tættere sammen, havde behov for i højere grad at forfølge de samme, overordnede mål. En fælles vision er en forudsætning herfor.

  Hensigten med formuleringen af en fælles vision er at skabe enighed om målsætningerne for arbejdet inden for landsdelens kollektive trafik, samt enighed om de overordnede principper for passagerbetjeningen. Endvidere beskriver visionen den grundlæggende rollefordeling mellem de tre centrale aktører i landsdelens kollektive trafik: Trafikselskaberne, kommunerne og regionen.

  Selve visionen består af syv punkter, bl.a. at den kollektive trafik skal være enkel, sammenhængende, konkurrencedygtig og omkostningseffektiv samt, at den kollektive trafik skal bidrage til god tilgængelighed for befolkningen.

  Sammen med visionen er beskrevet betjeningsprincipper samt samarbejde (herunder trafikselskabernes og bestillernes roller) som vigtige greb, der skal til for at få visionen til at blive til virkelighed.

  Trafikselskaberne foreslår nedsat et Kollektivt Trafik Forum. En skitse til kommissorium for et sådant forum er vedlagt.

  I forslaget til høringssvar, gives der overordnet set udtryk for en positiv stillingtagen til trafikselskabernes forslag til vision. De vigtigste bemærkninger i høringssvaret er:

  • Region Syddanmark havde hellere set en administrativ sammenlægning end en fælles vision.
  • Visionen ses som et godt grundlag for et udvidet samarbejde mellem trafikselskaber og bestillere.
  • Visionen kunne tydeliggøres ved en skarpere opdeling mellem visioner og mål.
  • Regionen kan bakke op om et basisnet, men dog underordnet en fast økonomisk ramme.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forslag til høringssvar godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 27-02-2014
   

  Udvalget indstiller til regionsrådet, at forslag til høringssvar godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-03-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Vibeke Syppli Enrum stemte imod indstillingen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-03-2014
   

  Indstillingen tiltrådt med 37 stemmer for. 2 stemte imod (Enhedslisten) med følgende begrundelse:

  Der er gode takter i visionerne om end man skal lede efter dem. Det meste er skrevet ud fra trafikkøbere og –operatørernes interesser, mens passagerne og de ansatte kun optræder som et vedhæng. Generelt er det for vagt, fokus næsten udelukkende på økonomi og administrative forenklinger. 

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/10388
  16. Høring af forslag til organisering af lokale aktionsgrupper 2014-2020
  fold dette punkt ind Resume
   

  Forslag til organisering af lokale aktionsgrupper for perioden 2014-2020 er sendt i høring, og Region Syddanmark er høringspart. Det foreslås, at Region Syddanmark indsender høringssvar.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark har den 5. marts 2014 modtaget forslag til organisering af lokale aktionsgrupper (LAG) under det danske landdistriktsprogram for perioden 2014-2020 i høring. Den 11. marts er der desuden udsendt supplerende baggrundsmateriale til høringsforslaget. Det samlede høringsmateriale er vedlagt som bilag. Høringsfristen er den 26. marts 2014.

  Forslaget til organisering af lokale aktionsgrupper

  Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) foreslår, at der i Danmark etableres i alt 20 lokale aktionsgrupper, som omfatter to eller flere kommuner. I Syddanmark foreslås der følgende lokale aktionsgrupper:

  • Fanø, Varde og Tønder
  • Haderslev, Vejen og Billund
  • Sønderborg og Aabenraa
  • Middelfart, Nordfyns, Nyborg og Assens
  • Langeland, Svendborg og Faaborg-Midtfyn
  • Ærø (organiseres sammen med Samsø og Læsø)
  • De 27 småøer (heraf ligger 12 i Syddanmark)

  Ifølge MBBLs forslag kan der i Syddanmark ikke oprettes LAG’er i kommunerne Esbjerg, Vejle, Kolding, Fredericia, Odense og Kerteminde.

  Proces

  Sagen har været behandlet på møde i forretningsudvalget den 12. marts 2014. Forretningsudvalget sendte sagen til behandling i Udvalget for Regional Udvikling forud for forelæggelse i regionsrådet. Udvalget for Regional Udvikling behandlede sagen på møde den 17. marts 2014. På baggrund af udvalgets bemærkninger, er der udarbejdet et revideret høringssvar, som er bilag til sagen.

  Udkast til høringssvar

  Det foreslås i vedlagte udkast til høringssvar, at Region Syddanmark tilkendegiver, at den hidtidige organisering, hvor der har været én LAG i hver kommune, som udgangspunkt har fungeret tilfredsstillende. Det er vigtigt, at den fremtidige organisering af LAG ikke opfattes som en centralisering af arbejdet.

  Det fremgår desuden af udkastet, at Region Syddanmark er enig i MBBL’s hensigt om at sikre effektive og velfungerende LAG’er. Hvis en LAG skal bestå af flere kommuner, finder Region Syddanmark det af afgørende betydning, at sammensætningen af de enkelte LAG’er ligger i tråd med eksisterende samarbejdsflader og sammenhænge kommunerne imellem. Desuden bør sammensætning af LAG-bestyrelserne understøtte et konstruktivt samarbejde mellem kommunerne i den enkelte, større LAG.

  I udkastet til høringssvar foreslås det endvidere, at Region Syddanmark kraftigt opfordrer MBBL til at genoverveje udpegningen af LAG-områder, således at også landdistrikter i bynære landdistriktskommuner som Kerteminde og større kommuner som Vejle og Esbjerg kan omfattes.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forslag til høringssvar godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-03-2014
   

  Sagen sendes til behandling i udvalget forud for forelæggelse i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 17-03-2014
   

  Der udarbejdes et endeligt forslag til Region Syddanmarks høringssvar på baggrund af udvalgets bemærkninger.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-03-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/596
  17. Høringssvar - bekendtgørelse vedrørende udbetaling af tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden
  fold dette punkt ind Resume
   

  Erhvervsstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse om ansvar og kompetencefordeling mv. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond i høring. Udkast til høringssvar er vedlagt til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Erhvervsstyrelsen har ved brev af 28. februar 2014 bedt om bemærkninger fra Region Syddanmark til udkast til bekendtgørelse om ansvar og kompetencefordeling mv. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. Høringsfristen er den 28. marts 2014.

  Baggrunden for det nye udkast til bekendtgørelse er primært, at der er foretaget en opdatering af bekendtgørelsen som følge af de nye EU-forordninger for Regionalfonden og Socialfonden samt ændrede nationale regler.

  De væsentligste ændringer er følgende:

  • Vækstforumsekretariaternes muligheder for at indhente oplysninger fra projekterne til brug for evaluering begrænses, således at det ikke længere vil være muligt at videreføre den hidtidige systematiske opfølgning på projekter, der modtager tilsagn. Det anmodes i høringssvaret om, at denne begrænsning udgår af bekendtgørelsesudkastet. 
  • Desuden skal de regionale vækstfora fremover orientere EUs Overvågningsudvalg om, hvilke tiltag de gør i deres egen administration for at mindske de administrative byrder for projekterne. Det foreslås i høringssvaret, at denne forpligtelse også pålægges Erhvervsstyrelsen.

  Det vurderes, at INTERREG 5A-programmet ikke berøres af forslag til ændringer i bekendtgørelserne, idet Erhvervsstyrelsen ved udformning af den nye bekendtgørelse har taget højde for, at forvaltningsmyndigheden for det dansk-tyske program ligger ved en udenlandsk myndighed.

  Syddansk Vækstforum har ligeledes modtaget bekendtgørelsesudkastet i høring og forelægges sagen med et enslydende udkast til høringssvar.

  På grund af den korte høringsperiode med høringsfrist den 28. marts 2014 er sagen behandlet på møde i forretningsudvalget den 12. marts 2014 og behandles på møde i Udvalget for Regional Udvikling den 17. marts 2014. Udvalget for Regional Udviklings beslutning vil blive eftersendt.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At høringssvaret godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-03-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 17-03-2014
   

  Udvalget indstiller til regionsrådet, at høringssvaret godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-03-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/587
  18. Udpegning af medlemmer til Syddansk Vækstforum 2014-2017
  fold dette punkt ind Resume
   

  Lov om erhvervsfremme og regional udvikling fastlægger, at det regionale vækstforum består af 21 medlemmer, der udpeges af regionsrådet efter indstilling fra de indstillingsberettigede organisationer. Syddansk Vækstforum udpeges for perioden 2014-17. Regionsrådet besluttede på sit møde den 20. januar 2014, hvilke organisationer, der skal være indstillingsberettigede, og hvor mange pladser de indstillingsberettigede tildeles. Regionsrådet skal nu udpege medlemmerne af Syddansk Vækstforum.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Lov om erhvervsfremme og regional udvikling fastlægger, at det regionale vækstforum består af 21 medlemmer, der udpeges af regionsrådet. Vækstforum sammensættes således:

  • tre medlemmer udpeges på regionsrådets eget initiativ
  • seks medlemmer udpeges efter indstilling af kommunalbestyrelserne i regionen, hvoraf mindst ét medlem skal repræsentere yderområderne
  • seks medlemmer fra erhvervslivet udpeges efter indstilling fra erhvervsorganisationer udvalgt af regionsrådet, hvoraf fem skal findes blandt de indstillingsberettigede til Danmarks Vækstråd
  • tre medlemmer fra viden- og uddannelsesinstitutioner udpeges på regionsrådets initiativ
  • tre medlemmer fra arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne, hvoraf et medlem udpeges af arbejdsgiversiden og to medlemmer udpeges af lønmodtagersiden.

  Desuden bør det tyske mindretal i Danmark ifølge loven have en observatørpost.

  Såfremt Vækstforum og det regionale beskæftigelsesråd finder det hensigtsmæssigt, kan det regionale beskæftigelsesråd udpege en observatør til Vækstforum, som til gengæld får en observatørpost i det regionale beskæftigelsesråd.

  Der er mulighed for at udvide kredsen af observatører.

  På møde den 20. januar 2014 besluttede regionsrådet at udpege tre medlemmer – Carl Holst, Karsten Uno Petersen og Stephanie Lose – på regionsrådets eget initiativ.

  Derudover besluttede regionsrådet at sammensætte Vækstforum på følgende måde:

  Erhvervsorganisationerne repræsenteres på følgende måde:

  -          Dansk Industri 2 medlemmer.

  -          Dansk Erhverv 1 medlem.

  -          HORESTA 1 medlem

  -          Landbrug & Fødevarer 1 medlem.

  -          Håndværksrådet, Dansk Byggeri, TEKNIQ og Danske Arkitektvirksomheder i fællesskab 1 medlem.

  Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne repræsenteres på følgende måde:

  -          LO, Akademikerne og FTF i fællesskab 2 medlemmer

  -          Dansk Arbejdsgiverforening 1 medlem

  Uddannelses- og videninstitutioner repræsenteres på følgende måde:

  -          De lange videregående uddannelser 1 medlem

  -          De mellemlange videregående uddannelser 1 medlem

  -          De korte videregående uddannelser og erhvervsuddannelser 1 medlem

  Kommunerne repræsenteres på følgende måde:

  -          Kommunalbestyrelserne repræsenteres i Vækstforum af i alt 6 medlemmer - heraf ét fra yderområderne.

  Det tyske mindretal tildeles en observatørpost i Vækstforum.

  Administrationen har som opfølgning på regionsrådets beslutning af 20. januar 2014 indhentet indstillinger blandt de organisationer, regionsrådet har besluttet skal repræsenteres i Syddansk Vækstforum.

  Jævnfør ligestillingsloven skal der ved udpegningen tilstræbes en ligelig fordeling af mænd og kvinder i Vækstforum. Derfor er organisationerne blevet anmodet om at indstille i overensstemmelse med principperne i ligestillingsloven, så regionsrådet ved den endelige udpegning kan tilstræbe en ligelig fordeling af mænd og kvinder.


  På den baggrund foreligger der nedenstående indstillinger fra organisationerne. Organisationernes indstillingsbreve er vedlagt som bilag.

   Organisation(er)

  Indstillede personer

  Antal pladser i Vækstforum

  Dansk Industri

  Adm. Direktør Bo Stærmose, Juliana Drivhuse A/S

  Senior Vice President, Mette Refshauge,

  Danfoss A/S 

  2 medlemmer

  Dansk Erhverv

  Direktør Ove Vestergaard, Bankdata

  Marianne Christoffersen, statsautoriseret revisor, RSM plus

  1 medlem

  HORESTA

  Direktør Grethe Johnsen, Restaurant Dronning Louise

  Direktør Sten Slot Knudsen, Danhostel Odense City

  1 medlem

  Landbrug & Fødevarer

  Direktør Gitte Grønbæk, Dansk Kvæg

  Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk

  1 medlem

  Håndværksrådet, Dansk Byggeri, Tekniq og Danske Arkitektvirksomheder

  Projektudviklingsdirektør Henrik Styrup, Arkil A/S - Stürup

  Direktør Grethe Adamsen Dahl, Isolerings-Gruppen A/S

  1 medlem

  LO/Akademikerne/FTF

  LO indstiller:

  Afdelingsformand Johanne Gregersen, Teknisk Landsforbund Sydvest

  Formand Lars Hansen, Dansk Metal Odense

  FTF og Akademikerne indstiller:

  Mads Henriksen, medlem af DJØF’s bestyrelse og økonomichef i Riis Retail A/S i Odense

  Chefkonsulent Anne Sofie Fogtmann, Akademikerne

  2 medlemmer

  Dansk Arbejdsgiverforening

  Direktør Sten Jensen, Lindpro A/S

  Underdirektør Tina Voldby, TEKNIQ 

  1 medlem

  De lange videregående uddannelser

  Rektor Elsebeth Gerner Nielsen, Designskolen Kolding

  Rektor Henrik Dam, Syddansk Universitet 

  1 medlem

  De mellemlange videregående uddannelser

  1. Rektor Birthe Friis Mortensen, UC Syddanmark

  2. Rektor Erik Knudsen, UC Lillebælt

  1 medlem

  De korte videregående uddannelser og erhvervsuddannelserne

  Direktør Lars Bregnehøj Hansen, Syddansk Erhvervsskole, Odense – Vejle

  Uddannelseschef Hanne Brandbyge, Syddansk Erhvervsskole

  1 medlem

  Kommunerne

  Rådmand Steen Møller (C) Odense

  Borgmester Ib Kristensen (V), Billund

  Borgmester Erik Buhl Nielsen (V), Varde

  Borgmester Morten Andersen (V), Nordfyn

  Borgmester Anker Boye (A), Odense

  Borgmester Erik Lauridzen (A), Sønderborg

  6 medlemmer

  Det tyske mindretal

  Formand Hinrich Jürgensen

  Ruth Candussi

  1 observatør

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  • At regionsrådet på baggrund af indstillingerne fra Dansk Industri udpeger 2 medlemmer.
  • At regionsrådet på baggrund af indstillingerne fra Dansk Erhverv udpeger 1 medlem.
  • At regionsrådet på baggrund af indstillingerne fra HORESTA udpeger 1 medlem.
  • At regionsrådet på baggrund af indstillingerne fra Landbrug & Fødevarer udpeger 1 medlem.
  • At regionsrådet på baggrund af fællesindstillingerne fra Håndværksrådet, Dansk Byggeri, TEKNIQ og Danske Arkitektvirksomheder udpeger 1 medlem.
  • At regionsrådet på baggrund af fællesindstillingerne fra LO, Akademikerne og FTF udpeger 2 medlemmer.
  • At regionsrådet på baggrund af indstillingerne fra Dansk Arbejdsgiverforening udpeger 1 medlem.
  • At regionsrådet på baggrund af indstillingerne fra de lange videregående uddannelser udpeger 1 medlem.
  • At regionsrådet på baggrund af indstillingerne fra de mellemlange videregående uddannelser udpeger 1 medlem.
  • At regionsrådet på baggrund af indstillingerne fra de korte videregående uddannelser og erhvervsuddannelser udpeger 1 medlem.
  • At regionsrådet på baggrund af indstillingerne fra Kommunekontaktrådet udpeger 6 medlemmer.
  • At regionsrådet på baggrund af indstillingerne fra det tyske mindretal udpeger 1 observatør.
  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-03-2014
   

  Regionsrådet udpegede følgende til Syddansk Vækstforum:

  Fra Dansk Industri:

  • Adm. direktør Bo Stærmose, Juliana Drivhuse A/S
  • Senior Vice President Mette Refshauge, Danfoss A/S

  Fra Dansk Erhverv:

  • Direktør Ove Vestergaard, Bankdata

  Fra HORESTA

  • Direktør Grethe Johnsen, Restaurant Dronning Louise

  Fra Landbrug & Fødevarer

  • Direktør Gitte Grønbæk, Dansk Kvæg

  Fra Håndværksrådet, Dansk Byggeri, Tekniq og Danske Arkitektvirksomheder:

  • Projektudviklingsdirektør Henrik Styrup, Arkil  A/S - Stürup

  Fra LO/Akademikerne/FTF:

  • Afdelingsformand Johanne Gregersen, Teknisk Landsforbund Sydvest 
  • Mads Henriksen, medlem af DJØFs bestyrelse

  Fra Dansk Arbejdsgiverforening:

  • Direktør Sten Jensen, Lindpro A/S

  Fra de lange videregående uddannelser:

  • Rektor Henrik Dam, Syddansk Universitet

  Fra de mellemlange videregående uddannelser:

  • Rektor Birthe Friis Mortensen, UC Syddanmark

  Fra de korte videregående uddannelser og erhvervsuddannelserne:

  • Direktør Lars Bregnehøj Hansen, Syddansk Erhvervsskole, Odense – Vejle

  Fra kommunerne (KKR):

  • Rådmand Steen Møller, Odense Kommune
  • Borgmester Ib Kristensen, Billund Kommune
  • Borgmester Erik Buhl Nielsen, Varde Kommune
  • Borgmester Morten Andersen, Nordfyns Kommune
  • Borgmester Anker Boye, Odense Kommune
  • Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune

  Fra det tyske mindretal:

  • Formand Hinrich Jürgensen som observatør
  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/40876
  19. Udpegning af medlemmer til Sundhedsbrugerrådet 2014-2015
  fold dette punkt ind Resume
   

  På baggrund af indstilling fra Danske Patienter og Regionsældrerådet i Syddanmark skal regionsrådet udpege 10 medlemmer til Sundhedsbrugerrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet besluttede den 20. januar 2014 på ny at nedsætte et sundhedsbrugerråd i Region Syddanmark i perioden frem til 31. december 2015.

  Sundhedsbrugerrådet har bl.a. til opgave at udtale sig om overordnede spørgsmål på sundhedsområdet, være et dialog- og debatskabende forum i relation til den forebyggende, behandlende og rehabiliterende sundhedstjeneste, medvirke til at formidle kontakt mellem borgere og politiske organer, samt fremlægge ideer og forslag til udvikling af bedre samordning og koordinering inden for sundhedsområdet.

  Sundhedsbrugerrådet består af 19-21 medlemmer, hvoraf de ni medlemmer udpeges af regionsrådet efter indstilling fra Danske Patienter og et medlem udpeges af Regionsældrerådet i Syddanmark. Regionsrådet er repræsenteret med ni regionsrådsmedlemmer. Derudover er der mulighed for 1-2 ad hoc medlemmer.

  På mødet den 20. januar 2014 udpegede regionsrådet følgende 9 regionsrådsmedlemmer:

  • Pia Tørving
  • Peter Christensen
  • Ida Damborg
  • Holger Gorm Petersen
  • John Lohff
  • Kristian Grønbæk Andersen
  • Thyge Nielsen
  • Ulrik Sand Larsen
  • Tage Petersen

  På baggrund af indstilling fra hhv. Danske Patienter og Regionsældrerådet i Syddanmark skal regionsrådet på indeværende møde udpege 10 medlemmer. Indstillingerne sker under hensyntagen til ligestillingsloven.

  Danske Patienter indstiller følgende 9 personer (5 kvinder og 4 mænd):

  • Louise Rasmussen, Odense (LMS – Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade)
  • John Arne Sørensen, Kolding (Diabetesforeningen) – tidligere medlem af sundhedsbrugerrådet 2010-2013
  • Rikke Jane Fredeløkke, Svendborg (Gigtforeningen)
  • Hans Biering, Nyborg (Bedre Psykiatri)
  • Flemming S. Bay-Jensen, Esbjerg (Hjerteforeningen) – tidligere medlem af sundhedsbrugerrådet 2010-2013
  • Inga Bredgaard, Esbjerg (PTU)
  • Christa Laursen, Vejle (Kræftens Bekæmpelse)
  • Klaus Bodo Paul Jensen, Rødekro (Danmarks Lungeforening)
  • Rita Bruun, Vejle (Nyreforeningen) – tidligere medlem af sundhedsbrugerrådet 2010-2013

  Regionsældrerådet indstiller følgende:

  • Inge Lodberg, Middelfart (tidligere medlem af sundhedsbrugerrådet 2010-2013), eller
  • Ove Christiansen, Haderslev

  I forbindelse med udpegning af medlemmer har Region Syddanmark til hensigt, at medlemmerne af rådet skal være bosiddende i Region Syddanmark, samt at der sikres en bred geografisk repræsentation samt en ligelig kønsfordeling.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger ni medlemmer til Sundhedsbrugerrådet efter indstilling fra Danske Patienter

  At regionsrådet udpeget et medlem til Sundhedsbrugerrådet efter indstilling fra Regionsældrerådet i Syddanmark

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-03-2014
   

  Følgende blev udpeget efter indstilling fra Danske Patienter:

  • Louise Rasmussen, Odense (LMS – Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade)
  • John Arne Sørensen, Kolding (Diabetesforeningen)
  • Rikke Jane Fredeløkke, Svendborg (Gigtforeningen)
  • Hans Biering, Nyborg (Bedre Psykiatri)
  • Flemming S. Bay-Jensen, Esbjerg (Hjerteforeningen)
  • Inga Bredgaard, Esbjerg (PTU)
  • Christa Laursen, Vejle (Kræftens Bekæmpelse)
  • Klaus Bodo Paul Jensen, Rødekro (Danmarks Lungeforening)
  • Rita Bruun, Vejle (Nyreforeningen)

  Følgende blev udpeget efter indstilling fra Regionsældrerådet:

  • Inge Lodberg, Middelfart.
  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/7284
  20. Indstilling af medlem til Nationalparkrådet for Nationalpark Vadehavet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal indstille et medlem til "Nationalparkrådet for Nationalpark Vadehavet".

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Nationalpark Vadehavet blev indviet i oktober 2010. I henhold til Nationalparklovens kap. 4 skal nationalparkbestyrelsen nedsætte et lokalt nationalparkråd, der er rådgivende for bestyrelsen i sager af større betydning og om principielle spørgsmål.

  Region Syddanmark er blevet bedt om at indstille et regionsrådsmedlem til "Nationalparkrådet for Nationalpark Vadehavet".

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet indstiller et regionsrådsmedlem til "Nationalparkrådet for Nationalpark Vadehavet".

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-03-2014
   

  Stephanie Lose blev indstillet som medlem til Nationalparkrådet for Nationalpark Vadehavet.


  Sagsnr. 13/33723
  21. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Det Syddanske EU-kontor
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege yderligere et medlem til bestyrelsen for ”Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark” (Det Syddanske EU-kontor).

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På regionsrådsmødet den 6. januar 2014 blev Thies Mathiasen og Karsten Uno Petersen udpeget til bestyrelsen for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark.

  På den konstituerende generalforsamling i foreningens bestyrelse den 5. marts 2014 blev forslag til ændringer i foreningens vedtægter godkendt, hvilket bl.a. indebærer, at regionsrådet tildeles 3 pladser i bestyrelsen mod tidligere 2 pladser.

  Regionsrådet skal således udpege yderligere et medlem til bestyrelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger et medlem til bestyrelsen for "Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark".

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-03-2014
   

  Sonny Berthold blev udpeget som medlem af bestyrelsen for Det Syddanske EU-kontor.


  Sagsnr. 13/23069
  22. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Professionshøjskolen University College Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådsrådet skal udpege 1 medlem til bestyrelsen for Professionshøjskolen University College Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 4, stk. 2, i vedtægterne for Professionshøjskolen University College Syddanmark, skal regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen i forening udpege 2 medlemmer til skolens bestyrelse.

  Ifølge aftale med KKR Syddanmark udpeger såvel regionsrådet som KKR hver 1 medlem til bestyrelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for Professionshøjskolen University College Syddanmark.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-03-2014
   

  Carl Holst blev udpeget som medlem til bestyrelsen for Professionshøjskolen University College Syddanmark.


  Sagsnr. 13/8631
  23. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Professionshøjskolen University College Lillebælt
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege 1 medlem til bestyrelsen for Professionshøjskolen University College Lillebælt.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge § 4, stk. 2, i vedtægterne for Professionshøjskolen University College Lillebælt skal regionsrådet i forening med kommunalbestyrelserne i Odense, Middelfart, Nordfyns, Kerteminde, Nyborg, Faaborg-Midtfyn, Assens, Svendborg, Ærø, Langeland, Fredericia og Vejle udpege 2 medlemmer til skolens bestyrelse.

  Ifølge aftale med KKR Syddanmark udpeger såvel regionsrådet som KKR hver 1 medlem til bestyrelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for Professionshøjskolen University College Lillebælt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-03-2014
   

  Ulrik Sand Larsen blev udpeget som medlem til bestyrelsen for Professionshøjskolen University College Lillebælt.


  Sagsnr. 14/9617
  24. Udpegning af medlem til bestyrelsen for AMU-Syd
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege et medlem til bestyrelsen for AMU-Syd.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge vedtægterne for AMU-Syd skal regionsrådet udpege et medlem til skolens bestyrelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for AMU-Syd.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-03-2014
   

  Søren Rasmussen blev udpeget som medlem til bestyrelsen for AMU-Syd.


  Sagsnr.  
  25. LUKKET PKT.: Ansøgning om huslejegaranti
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  26. LUKKET PKT.: Køb af grund
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  27. LUKKET PKT.: Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  28. LUKKET PKT.: OPP-projekt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

   


  Siden er sidst opdateret 25-03-2014
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring