Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionsrådet - Referat - 24. februar 2014

Mødedato
24-02-2014 kl. 15:00 - 18:00
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Carl Holst, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Thies Mathiasen, O
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Bente Gertz, A
 • Poul Andersen, A
 • Pierre Topaz, A
 • William Jensen, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Meho Selman, A
 • Peter Christensen, A
 • Andrea Terp, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Lasse Krull, C
 • John Lohff, C
 • Poul Sækmose, C
 • Karsten Hønge, F
 • Ida Damborg, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Susanne Eilersen, O
 • Holger Gorm Petersen, O
 • Peter Kofod Poulsen, O
 • Stephanie Lose, V
 • Bo Libergren, V
 • Preben Jensen, V
 • Henning Ravn, V (midlertidigt for Preben Friis-Hauge)
 • Sonny Berthold, V
 • Carsten Abild, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Tage Petersen, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Peder Hvejsel, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Herdis Hanghøi, V
 • Jens Møller, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Mikkel Andersen, Ø

 • Afbud
   
 • Jørn Lehmann Petersen, A - Vibeke Hejnfelt stedfortræder
 • Mette Bossen Linnet, V - Otto Ottosen stedfortræder
 • Herdis Hanghøi, V - Susanne Linnet stedfortræder

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Medicotekniske investeringsmidler 2014
  2. Den palliative indsats – etablering af specialiseret palliativ rådgivningsfunktion
  3. EFS, Ernærings- og Forplejnings System
  4. Nyt OUH - VVM redegørelse for Odense Letbane
  5. Godkendelse af ansøgninger til projekt 'Hjælp til forandring'
  6. Implementering af udrednings- og behandlingsretten
  7. Takststyringsmodel for psykiatrien
  8. Godkendelse af reviderede vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme
  9. Dybbøl 2014 - Udmøntning af pulje afsat ved budgetforlig for 2014
  10. Høring af forslag til nyt landdistriktsprogram 2014-20
  11. Indstilling fra Vækstforum: Lån en leder - tillægsbevilling
  12. Udmøntning af turismepulje på 2 mio. kr.
  13. Orientering om ansættelser og afskedigelser af direktører, sygehusledelser og centerledere
  14. Evaluering af regionsrådets spørgetid
  15. Udpegning af medlemmer til politisk følgegruppe for projekt Integrated Care
  16. Sag efter anmodning fra Enhedslistens gruppe i regionsrådet - Ærø Sygehus' status, styring og fremtid
  17. LUKKET PKT.: Psykiatribyggeri i Aabenraa - status og udfordringer
  18. LUKKET PKT.: Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste
  19. LUKKET PKT.: Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste


  Sagsnr. 13/40748
  1. Medicotekniske investeringsmidler 2014
  fold dette punkt ind Resume
   

  I denne sag anmodes regionsrådet om at tage stilling til et løft af de medicotekniske rammer for 2014 med 160 mio. kr. til samlet 272,404 mio. kr.

  Samtidig anmodes regionsrådet om at tage stilling til principperne for udmøntning af medicoteknisk apparatur.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Investeringer i apparatur er et vigtigt bidrag for at skabe grundlag for, at sygehusene løbende kan forbedre produktiviteten samt fastholde eller forbedre omkostningseffektiviteten. Den teknologiske udvikling skal ligeledes sikres, så borgerne i Region Syddanmark fortsat ydes en god og effektiv behandling på regionens sygehuse.

  Med henblik på at overholde anlægsloftet i 2014, og fastholde et nødvendigt investeringsomfang i 2014, har regionsrådet i forbindelse med 2. behandling af budget 2014-2017 besluttet, at en række anskaffelser af apparatur, it mv. også i 2014 finansieres via leasing inden for en samlet ramme på 336 mio. kr. På det medicotekniske område omfatter det 111,522 mio. kr. til medicotekniske nyanskaffelser over 200.000 kr., samt 72,463 mio. kr. på de lokale investeringsrammer for de somatiske sygehuse.

  Med henblik på at opgøre behovet for medicoteknisk apparatur på Region Syddanmarks sygehuse i 2014, har sundhedsdirektøren iværksat en ansøgningsrunde til medicoteknisk apparatur. Det indstilles overfor regionsrådet, at denne behovsopgørelse danner grundlag for prioriteringen af midler - svarende til en værdi af 272,404 mio. kr. - til medicoteknisk apparatur.

  I prioriteringen indgår laboratorieanskaffelser for samlet 78,910 mio. kr., hvoraf 48,740 mio. kr. forfalder til betaling i 2015 og 3,530 mio. kr. i 2016. Finansieringen heraf forudsættes tilvejebragt indenfor de samlede økonomiske rammer for 2015 og 2016. 

  I dette anskaffelsesbehov indgår de 111,522 mio. kr., der er afsat som leasingramme i budget 2014. De resterende 160,882 mio. kr. foreslås ligeledes leasinganskaffet, finansieret af midler, der frigøres i 2014 via fremrykkede indkøb i 2013. Indkøbene kan således afholdes indenfor udgiftsloftet for 2014.

  Forslaget indebærer følgende fordeling af midlerne til medicoteknisk apparatur 2014:

  Medicotekniske investeringsmidler 2014

  mio. kr.

  Pulje til akut nedbrud af apparatur 2014

  25,000

  Ordinær medicoteknisk pulje 2014

  247,404

  I alt

  272,404

  I forhold til de hidtil anvendte principper for fordeling af medicoteknisk apparatur, som regionsrådet senest tilsluttede på mødet den 28. januar 2013, foreslås videreført, at de afsatte midler anvendes til større strategiske anskaffelser og øvrige investeringer. Herudover foreslås, at midlerne anvendes til fælles investeringer med henblik på stordriftsfordele og/eller regional standardisering.

  De kompetencemæssige forhold vedr. den endelige udmøntning af midlerne foreslås ligeledes videreført, således at sundhedsdirektøren bemyndiges til at foretage den endelige udmøntning på baggrund af de vedtagne principper, både i forhold til apparatur og afledt anlæg under 2 mio. kr.

  I vedlagte bilag, "Medicotekniske investeringsmidler 2014", er der nærmere redegjort for forslag til løft af de medicotekniske rammer for 2014 samt principper for udmøntning heraf.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At de beskrevne principper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler godkendes.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til – på baggrund af de godkendte principper – at foretage den endelige udmøntning af midler til apparatur samt afledte anlægsomkostninger under 2 mio. kr., herunder godkendelse af licitationsresultater.

  At der meddeles et tillæg til medicotekniske investeringer til 2014 på 160,882 mio. kr.

  At de nye anskaffelser finansieres indenfor årets udgiftsramme for 2014 af det råderum, der er tilvejebragt ved fremrykkede indkøb mv. i 2013.

  At de bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes i forbindelse med regnskabsafslutningen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 29-01-2014
   

  Sundhedsudvalget indstiller over for regionsrådet,

  • At de beskrevne principper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler godkendes.
  • At sundhedsdirektøren bemyndiges til – på baggrund af de godkendte principper – at foretage den endelige udmøntning af midler til apparatur samt afledte anlægsomkostninger under 2 mio. kr., herunder godkendelse af licitationsresultater.
  • At der meddeles et tillæg til medicotekniske investeringer til 2014 på 160,882 mio. kr.
  • At de nye anskaffelser finansieres indenfor årets udgiftsramme for 2014 af det råderum, der er tilvejebragt ved fremrykkede indkøb mv. i 2013.
  • At de bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes i forbindelse med regnskabsafslutningen.
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-02-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-02-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 09/14646
  2. Den palliative indsats – etablering af specialiseret palliativ rådgivningsfunktion
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der forelægges orientering om den palliative indsats i Region Syddanmark og de samlede initiativer, som er iværksat/iværksættes med henblik på løbende udvikling af området.

  Orienteringen skal ses i sammenhæng med Sundhedsstyrelsens anbefalinger, hvor det fremgår, at hver region inden udgangen af 2013 bør udarbejde planer for organisering af de palliative tilbud.

  Samtidig forelægges der - som en del af Kræftplan III - forslag til model for etablering af palliativ rådgivningsfunktion i regi af Palliativt Team Fyn.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sundhedsstyrelsen har som en del af Kræftplan III udgivet nye faglige anbefalinger for den palliative indsats, hvoraf det bl.a. fremgår at

  ”Hver region og kommune inden udgangen af 2013 bør udarbejde planer for organiseringen af de palliative tilbud i regionen/kommunen, herunder bør regionen udarbejde visitationsretningslinjer til de specialiserede palliative tilbud i regionen”.

  Palliation er den lindrende indsats for patienter med livstruende sygdomme.

  Med baggrund i denne anbefaling er der i vedlagte notat redegjort for den palliative indsats i Region Syddanmark og de initiativer, som er iværksat/iværksættes inden for området. Det kan samlet konstateres, at der på regionens sygehuse, hospice og i samarbejdsrelationer med kommunerne, er en række tiltag i gang, som samlet er med til at styrke indsatsen inden for det palliative område. Det drejer sig bl.a. om:

  • Etablering af særlige palliative sengeafsnit og kompetenceudvikling af basispersonale på stamafdelinger
   Der er oprettet særlige sengeafsnit på Sydvestjysk Sygehus (SVS) og Sygehus Sønderjylland (SHS) og på tilsvarende vis planlægges der et nyt afsnit med 11 senge på Odense Universitetshospital (OUH), som forventes kan være klar medio 2014. På Sygehus Lillebælt (SLB) har man særlig fokus på kompetenceudvikling af basispersonale på afdelingerne i palliative problemstillinger.

   På sygehusene lægges der desuden vægt på, at der i de sidste levedøgn skal tilstræbes, at den terminale patient kan indlægges på enestue, enten på de særlige palliative afsnit eller på patientens stamafdeling. Endvidere skal pårørende så vidt muligt have mulighed for medindlæggelse for dermed at kunne være omkring patienten i den sidste fase.
  • Øget indsats inden for forskning og udvikling
   Region Syddanmark står for driften af en national forsknings- og udviklingsfunktion inden for rehabilitering og palliation i regi af Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet. Denne funktion skal således fungere som drivkraft i forhold til at igangsætte konkrete forskningsprogrammer inden for rehabilitering og palliation. I regi af de palliative teams er der også iværksat en række specifikke forskningsprojekter i palliative problemstillinger, som er nærmere beskrevet i notatet.
  • Tværsektoriel samarbejdsaftale og fælles implementeringsplan for forløbsprogram for rehabilitering og palliation
   Den palliative indsats involverer som helhed en række aktører på tværs af sektorer og niveauer, og et velfungerende samarbejde mellem de forskellige aktører er afgørende for kvaliteten af den palliative indsats. I Region Syddanmark er i sundhedsaftalen 2011-14 derfor indgået en særlig samarbejdsaftale om alvorligt syge og døende patienter, som skal understøtte sammenhæng i patientforløb på tværs af sektorerne. Desuden er der udarbejdet en fælles implementeringsplan for det nye forløbsprogram for rehabilitering og palliation.

  Etablering af palliativ rådgivningsfunktion
  Det er med Kræftplan III specifikt besluttet, at der skal skabes øget adgang til specialiseret palliativ rådgivning til personale på basisniveauet med det formål at understøtte og løfte kvaliteten i den palliative behandling på dette niveau. Region Syddanmark har modtaget 1,7 mio. kr. årligt til at implementere denne rådgivnings-ordning.

  Der har her været nedsat en regional arbejdsgruppe, som har haft til opgave at beskrive forslag til etablering af en specialiseret rådgivningsfunktion i Region Syddanmark. På baggrund af anbefaling fra den regionale kræft- og hjertestyregruppe, og under hensynstagen til den tildelte økonomiske ramme og det forventede aktivitetsniveau i vagten, forelægges forslag til en samlet regional telefonisk rådgivningsfunktion på det palliative område.

  Det foreslås, at den regionale rådgivningsfunktion knyttes op på Palliativt Team Fyn, der i forvejen varetager en vagtfunktion for de to hospices på Fyn. I første omgang vil ordningen give adgang til rådgivning fra læge til læge, hvilket betyder, at læger på bagvagtsniveau på alle regionens sygehuse som noget nyt får mulighed for at søge rådgivning fra en speciallæge fra det palliative team, når de i vagttid har patienter med komplekse palliative problemstillinger. Personale i primærsektoren, som har at gøre med patienter i eget hjem/på kommunale institutioner vil – via vagtlægefunktionen - også kunne gøre brug af ordningen.

  I den hidtidige vagtfunktion for de to hospices på Fyn er de medvirkende speciallæger i ordningen blevet honoreret både for beredskabet og for aktiviteten i vagten, således at denne ikke er afspadseret. Når ordningen udvides til også at omfatte telefonisk specialrådgivning, er det vurderingen, at belastningen i vagten kan blive af et sådant niveau, at den vagthavende læge efter gældende hviletidsbestemmelser i overenskomsten ikke som hidtil vil kunne indgå i det normale dagarbejde dagen efter en endt vagt. Hvis den vagthavende læge således skal kunne afspadsere efter endt vagt, uden at det vil påvirke aktiviteten i Palliativt Team Fyns dagfunktion, er det vurderet relevant, at Palliativt Team Fyn opnormeres med en speciallæge.

  Det foreslås på baggrund af ovenstående, at Palliativt Team Fyn fra 2014 tilføres 930.000 kr. årligt svarende til en opnormering med en speciallægestilling.

  I forbindelse med implementeringen af den udvidede vagtfunktion vil der være en tæt monitorering med henblik på en evaluering af ordningen, som i første omgang skal finde sted et år efter opstart. I evalueringen skal indgå en vurdering af behov/mulighed for udvidelse af ordningen, således at andre faggrupper end læger direkte kan drage nytte af rådgivningsfunktionen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At orienteringen om den palliative indsats tages til efterretning.

  At model for etablering af telefonisk palliativ specialrådgivning godkendes, samt at OUH, palliativt Team Fyn fra 2014 og frem tilføres 930.000 kr. svarende til en speciallægestilling, finansieret af de modtagne midler tilknyttet Kræftplan III.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 29-01-2014
   

  Sundhedsudvalget indstiller over for regionsrådet,

  • At orienteringen om den palliative indsats tages til efterretning.
  • At model for etablering af telefonisk palliativ specialrådgivning godkendes, samt at OUH, palliativt Team Fyn fra 2014 og frem tilføres 930.000 kr. svarende til en speciallægestilling, finansieret af de modtagne midler tilknyttet Kræftplan III.
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-02-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-02-2014
   

  Indstillingen tiltrådt med den tilføjelse, at regionsrådet beder sundhedsudvalget om at forholde sig til den henvendelse, der er kommet fra Kræftens Bekæmpelse.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/1
  3. EFS, Ernærings- og Forplejnings System
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der ønskes anskaffet et nyt regionalt Ernærings- og Forplejnings System til håndtering af alle nødvendige administrative processer i forbindelse med madproduktion i sygehuskøkkenerne og klinikkens ernæringsbehandling af patienter.

  De eksisterende systemer i regionen understøtter ikke produktionen optimalt, ligesom nogle af systemerne er forældede, ikke længere supporteres af leverandørerne og ikke længere udvikles.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Et nyt, regionalt Ernærings- og Forplejnings System (EFS) er et system til håndtering af alle nødvendige processer i forbindelse med madproduktion i sygehuskøkkenerne og klinikkens ernæringsbehandling af patienter.

  De eksisterende systemer i regionen er kendetegnet ved, at de ikke understøtter produktionen optimalt, ligesom nogle af systemerne er forældede, ikke længere supporteres af leverandørerne og ikke længere udvikles.

  I sommeren 2013 er der gennemført et regionalt EU-udbud, og i oktober 2013 blev det bekendtgjort, at ”Konsortiet Dankost ApS og Kraftvaerk A/S” har vundet udbuddet, og at Region Syddanmark har til hensigt at tildele dem kontrakten, såfremt der opnås fornøden bevillingsmæssig hjemmel hertil.

  Et nyt EFS vil bl.a. indebære forenkling af de administrative arbejdsgange for både klinikken og sygehuskøkkenerne, hvilket igen betyder et større fokus på ernæringsindsats, intervention og hyppigere opdatering af priser og dagkostforslag. Det kan endvidere fremhæves, at både sygehuskøkkenerne og klinikken vil få et kvalitetsløft igennem mere smidige processer, valide data, som kan være med til at give en højere grad af opfyldelse af Den Danske Kvalitets Model 2.14.1 og 2.16.2, samt en forbedret service til patienter og pårørende. Herunder hører sikring af den rette mad til rette patient, og dermed understøttelse af ernæringsindsatsen og forbedring af den generelle helbredsstilstand med positiv påvirkning på antal liggedage.

  Implementering af EFS systemet planlægges med start primo 2014 og afslutning medio 2015 for køkkenfunktionalitet. Implementeringsforløbet vil have en afklarings- og designfase, hvorefter det opdeles i henholdsvis køkkenfunktionalitet og klinisk funktionalitet med implementering parallelt i det omfang, det er muligt, dog med køkken-funktionalitet som første prioritet og klinisk funktionalitet som anden prioritet. Dette af hensyn til øvrige planlagte COSMIC-projekter (elektronisk journalsystem) og ressourcetræk på klinisk personale.

  Systemet er forberedt til at indgå i evt. konkurrenceudsættelse af den regionale køkkendrift, både vedr. gængse køkkenfunktioner og systemdrift.  

  Økonomi
  Den samlede omkostning til anskaffelsen af systemet andrager 6,405 mio. kr., inkl. buffer på 20 % til nyudvikling, integrationer til COSMIC, ILS (fælles indkøbs-/lagersystem) mv., samt konsulent- og undervisningstimer. Interne udgifter til projektledelse samt ressourcetrækket i Regional IT udgør 1,486 mio. kr. I budgettet indgår tillige udgifter til dobbeltdrift i implementeringsperioden på 0,535 mio. kr.

  ERNÆRINGS- OG FORPLEJNINGSSYSTEM

     

  1.000 kr.

  2014

  2015

  I alt

     

  Anskaffelse af system

  4.000

  2.405

  6.405

     

  Personaleressourcer mv.

  911

  575

  1.486

     

  Drift i implementeringsperiode

  120

  415

  535

     

  Udgifter, i alt

  5.031

  3.395

  8.426

     

  Finansiering

           

  Ramme til Sundheds-it

  -5.031

  -3.395

  -8.426

     

  Finansiering, i alt

  -5.031

  -3.395

  -8.426

     
                 
                   

  Det anbefales, at investeringen finansieres af den afsatte leasingramme i budget 2014 til investeringer i sundheds-it. Udgifterne til foranalyse, gennemførelse af udbudsforretning mv. er afholdt af sundhedsdirektørens prioriteringspulje.

  Udgifter til den lokale udrulning på de enkelte sygehuse afholdes af sygehusenes eksisterende driftsrammer.

  Udgifterne til driften af systemet, inkl. udgifter til systemforvaltning, udgør årligt 0,415 mio. kr. Med virkning fra medio 2015, hvor projektet forudsættes afsluttet, afholdes disse udgifter af sygehusene, fordelt efter budgetandele.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udgifterne til anskaffelse af nyt Ernærings- og Forplejnings System på 8,426 mio. kr. finansieres af leasingrammen i budget 2014 til investeringer i sundheds-it, jf. sagsfremstillingens tabel.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at indgå kontrakten indenfor den godkendte økonomiske ramme.

  At driftsudgifterne til systemet på 0,415 mio.kr. årligt afholdes af sygehusene med virkning fra projektets afslutning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 29-01-2014
   

  Sundhedsudvalget indstiller over for regionsrådet,

  • At udgifterne til anskaffelse af nyt Ernærings- og Forplejnings System på 8,426 mio. kr. finansieres af leasingrammen i budget 2014 til investeringer i sundheds-it, jf. sagsfremstillingens tabel.
  • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at indgå kontrakten indenfor den godkendte økonomiske ramme.
  • At driftsudgifterne til systemet på 0,415 mio. kr. årligt afholdes af sygehusene med virkning fra projektets afslutning.
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-02-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-02-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.


  Sagsnr. 14/2050
  4. Nyt OUH - VVM redegørelse for Odense Letbane
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forbindelse med etablering af en letbaneforbindelse mellem Odense Centrum og Nyt OUH - Nyt SUND, har Odense Kommune udarbejdet en VVM-redegørelse for letbanen, som er sendt i offentlig høring. Der fremlægges forslag til høringssvar.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Odense Kommune planlægger etablering af en letbaneforbindelse mellem Odense Centrum og Odense Universitets Hospital (Nyt OUH) og nyt sundhedsvidenskabeligt fakultet (SUND) og videre til Hjallese Station.

  I den forbindelse er der udarbejdet en samlet redegørelse med vurdering af virkninger på miljøet (VVM). Reglerne om VVM betyder, at bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan realiseres på baggrund af et kommuneplantillæg med kommuneplanretningslinjer for projektet med en tilhørende VVM-redegørelse. VVM-redegørelsen er udarbejdet af Odense Kommune. Redegørelsen dækker både vurdering af effekterne på miljøet efter VVM-bekendtgørelsens retningslinjer og vurdering efter Lov om Miljøvurdering af planer og programmer.

  Nyt OUH og Nyt SUND planlægges kollektiv betjent af en letbane med tre stoppesteder i tilknytning til de tre primære indgange på henholdsvis Nyt OUH og SDU. Odense Kommune står for anlæg af letbanen, og den forventes at stå færdig, når Nyt OUH og Nyt Sund åbner i år 2020-21.

  VVM -redegørelsen for Odense Letbane er i offentlig høring frem til 15. marts 2014. Projektorganisationen for Nyt OUH har udarbejdet forslag til høringssvar til kommuneplantillæg og VVM redegørelsen.

  Af hensyn til høringsfristen behandles sagen i forretningsudvalget den 5. februar, i Innovationsudvalget den 17. februar og regionsrådet den 24. februar 2014.

  Det er varslet hos Odense Kommune, at Region Syddanmark sender et svar i den offentlige høring af VVM-redegørelsen for Odense Letbane. Dette har den 29. januar 2014 afstedkommet et svar fra Odense Kommune. Svaret vedlægges som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udkast til høringssvar til VVM–redegørelse for Odense Letbane godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 27-01-2014
   

  Indstillingen er godkendt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-02-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 17-02-2014
   

  Fraværende: Sonny Berthold.

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-02-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/30000
  5. Godkendelse af ansøgninger til projekt 'Hjælp til forandring'
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har på budgettet for 2014 afsat en pulje på 10 mio. kr. til kompetenceudvikling af medarbejdere i projektet ”Hjælp til forandring”. 9 mio. kr. er afsat til de somatiske sygehuse og 1 mio. kr. til psykiatrien. Pengene skal ikke anvendes til at igangsætte nye forandringsprocesser, men bruges til at konsolidere de allerede besluttede forandringer. Her følger et forslag til udmøntning af midler til projekter på de somatiske sygehuse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sygehusene oplever generelt et stadigt stigende forandringstempo. I en længere periode er der foregået planlægning på overordnet niveau, såsom strukturændringer, byggerier, FAM-koncept (Fælles Akut Modtagelse) og it-projekter. Disse tiltag er nu i udførelsesfasen. Dette kombineret med de løbende udfordringer, såsom realisering af produktivitetskrav, mærkes derfor blandt afdelingernes medarbejdere og ledere som et stadigt stigende forandringspres. Der er i de senere år gennemført mange investeringer i ny teknologi og bygninger for at lette arbejdsgange, men parallelt hermed er der behov for investeringer i de menneskelige ressourcer, altså gøre det lettere for afdelingernes medarbejdere og ledere at håndtere disse ressourcer.

  Med henblik på bedre udnyttelse af de muligheder, der ligger i ny teknologi og bygningsmæssige faciliteter, afsatte regionsrådet et beløb til ”Hjælp til forandring”. Der er på budgettet for 2014 afsat 10 mio. kr. til projektet, der fordeles således, at psykiatrien tildeles 1 mio. kr., og de øvrige 9 mio. kr. fordeles mellem de somatiske sygehuse efter en fordelingsnøgle baseret på sygehusenes budgetter. En vigtig pointe er, at et sådant beløb ikke skal anvendes til at igangsætte nye forandringsprocesser, men til at konsolidere (implementere i bund) de forandringer, som allerede er besluttet eller igangsat.

  De konkrete indsatsområder vil variere efter de lokale forhold, men fælles er, at der er tale om indsatser af kortere varighed, som skal sigte mod at lette afdelingernes (dvs. medarbejdernes og ledernes) arbejde med at leve op til de krav, som afdelingerne stilles over for.

  De somatiske sygehuse har ultimo 2013 udarbejdet forslag til projekter ud fra følgende formål og kriterier:

  Formål:

  • Hensigtsmæssig anvendelse af it – implementering i bund.
  • Forbedring af administrative arbejdsgange.
  • Forbedring af kliniske arbejdsgange.

  Kriterier

  • Konkrete indsatser af kortere varighed.
  • Ressourcer, der skal bringes i spil vil typisk være egne medarbejdere, som har de nødvendige spidskompetencer.
  • Opfølgningsproces, så erfaringer kan deles på tværs.
  • Midlerne kan ikke anvendes til allerede igangværende projekter.

  Vedlagt er en oversigt med resumé af de 9 projekter, som foreslås igangsat.

  Forslag til forandringsprojekter inden for psykiatrien forelægges regionsrådet på et senere tidspunkt.

  Primo 2015 vil regionsrådet blive præsenteret for en slutevaluering.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At ansøgninger, jf. vedlagte bilag, godkendes og at midler udmøntes til sygehusene.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 29-01-2014
   

  Sundhedsudvalget indstiller over for regionsrådet,

  • At ansøgninger jf. vedlagte bilag godkendes, og at midler udmøntes til sygehusene.
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-02-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-02-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/2344
  6. Implementering af udrednings- og behandlingsretten
  fold dette punkt ind Resume
   

  Fra 1. januar 2014 trådte retten til hurtig udredning inden for 1 måned i kraft for psykiatriske patienter i Region Syddanmark. Ved udmøntningen af den nye rettighed, følger psykiatrisygehuset overordnet samme procedurer som på det somatiske område, der allerede i 2013 indførte ret til hurtig udredning.

  For at understøtte regionens særlige forpligtelse til at udrede patienterne inden for 1 måned, foreslås det at fastsætte regionale målsætninger på linje med det somatiske område.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I 2013 trådte en lovændring i kraft, der har givet ret til hurtig udredning og en differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg for somatiske patienter på de danske sygehuse.

  Med økonomiaftalen for 2014, blev Regeringen og Danske Regioner enige om at indføre en tilsvarende udrednings- og behandlingsret for psykiatriske patienter. Rettighederne for psykiatriske patienter svarer hermed til rettighederne på det somatiske område, dog således at rettighederne indføres i to faser.

  Første fase er indføringen af en udredningsret på 2 måneder og en differentieret behandlingsret pr. 1. september 2014.

  Anden fase er indføringen af den fulde udrednings- og behandlingsret pr. 1. september 2015, hvilket medfører ret til udredning inden for 1 måned.

  Regionsrådet i Region Syddanmark besluttede i budgetforliget i september 2013 at fremrykke indføringen af de udvidede rettigheder, med det formål hurtigst muligt at sikre en ligestilling af rettigheder for somatiske og psykiatriske patienter. Den udvidede udredningsret trådte således i kraft allerede 1. januar 2014, og nyhenviste psykiatriske patienter i Region Syddanmark har dermed nu den samme ret til udredning inden for 30 dage som patienter i somatisk behandling.

  Alle udredningsforløb sker i henhold til psykiatriens udredningspakker, både på voksenområdet og i børne- og ungdomspsykiatrien.

  Psykiatrien i Region Syddanmark følger overordnet samme procedurer for udmøntning af udredningsretten som de somatiske sygehuse i regionen.

  Hurtig udredning inden for 1 måned skal danne grundlag for psykiatrisygehusets efterfølgende vurdering af behandlingsbehovet og af, hvornår der kan tilbydes behandling.

  For at understøtte psykiatriens særlige forpligtelse til at udrede patienterne inden for 1 måned, foreslås det at fastsætte regionale målsætninger for udmøntningen af ret til hurtig udredning. Målsætningerne svarer overordnet til målsætningerne for det somatiske område, godkendt af regionsrådet i 2013.

  Forslag til målsætninger angående udredning i Psykiatrien i Region Syddanmark inden for 1 måned.

  • Patienter i psykiatrien tilbydes en tid til udredning inden for 14 dage.
  • Indkaldelse til udredning udsendes i umiddelbar forlængelse af visitation

  Udredningsretten gælder for alle nyhenviste børn, unge og voksne. Undtaget er dog retspsykiatriske patienter og patienter til akutbehandling.

  Det nærmere indhold af udredningsretten og psykiatriens fortolkning af reglerne fremgår af vedhæftede notat.

  Psykiatri- og socialudvalget behandlede sagen den 27. januar 2014. Udvalget godkendte indstillingen med den tilføjelse til målsætningen om tid til udredning, at det tilstræbes, at patienter i psykiatrien tilbydes en tid til udredning inden for 14 dage. Indstillingen er tilrettet i overensstemmelse hermed.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forslag til målsætninger angående udredning i psykiatrien indenfor 1 måned godkendes med den tilføjelse til målsætningen om tid til udredning, at det tilstræbes, at patienter i psykiatrien tilbydes en tid til udredning inden for 14 dage.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 27-01-2014
   

  Der blev givet en orientering om status.

  Indstillingen er godkendt med følgende tilføjelse til målsætningen om tid til udredning:

  • Det tilstræbes, at patienter i psykiatrien tilbydes en tid til udredning inden for 14 dage.
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-02-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-02-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/12856
  7. Takststyringsmodel for psykiatrien
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er foretaget et serviceeftersyn af psykiatriens takststyringssystem. På baggrund af serviceeftersynet er der udarbejdet forslag til ændringer af psykiatriens takststyringssystem.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Takststyringsmodellen for Psykiatrien i Region Syddanmark har fungeret i sin nuværende form fra 1. januar 2010. Det forrige Psykiatriudvalg bad på den baggrund om et serviceeftersyn af modellen med henblik på eventuelt at foretage mindre justeringer.

  I forhold til den nuværende takststyringsmodel i psykiatrien foreslås følgende ændringer:

  Nye patientrettigheder: Region Syddanmark indfaser de nye ventetidsrettigheder for psykiatriske patienter allerede fra 1. januar 2014, og det foreslås derfor at afregningsmodellen tilpasses denne beslutning. Konkret foreslås, at afregningen til psykiatrisygehuset for hurtig behandlingsstart finder sted for ”1. ambulante besøg” foretaget inden 4 uger fra henvisningsdatoen mod hidtil 8 uger, og at afregningssatsen hæves fra de nuværende 20 % af taksten til 40 %. Afregningen foreslås hævet for at honorere den ekstra indsats, som fremadrettet kræves, for at holde ventetiderne under de nye tidsmæssige krav. Det anslås, at merudgiften hertil vil udgøre ca. 2,5 mio. kr. om året. Udgiften foreslås finansieret af rammen til meraktivitetsafregning.

  Afdeling for Traume og Torturoverlevere: Afdeling for Traume og Torturofre (ATT) er af forskellige årsager ikke omfattet af den nuværende afregningsmodel over for psykiatrisygehuset. Det vurderes, at ATT umiddelbart kan overgå til den regionale afregningsmodel, når implementeringen af Cosmic er gennemført. Ændringen forventes ikke i sig selv at medføre merudgifter, men eventuel øget efterspørgsel hos ATT vil fremadrettet blive afregnet via takststyringsmodellen.

  ”Ydelser uden besøg”: I psykiatrien foretages en række ydelser, hvor patienten ikke er til stede (ydelser uden besøg). Det kan f.eks. dreje sig om samtaler med patientens forældre eller patientens skole. Jf. statens definition af ambulante ydelser, udgør denne aktivitet ikke officiel behandlingsaktivitet, da patienten ikke er til stede. Idet aktiviteten er væsentlig foreslås det, at disse ydelser opgøres på linje med almindelige besøg for at synliggøre aktiviteten, dog uden takstfastsættelse, idet taksterne for ordinære besøg omfatter økonomien til disse behandlingsaktiviteter.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At den korrigerede takststyringsmodel for psykiatrien til godkendelse i regionsrådet.  

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 27-01-2014
   

  Indstillingen er godkendt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-02-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-02-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 07/24377
  8. Godkendelse af reviderede vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme
  fold dette punkt ind Resume
   

  Bestyrelsen for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme har ønsket en revision af foreningens vedtægter. Der er tale om mindre ændringer. De reviderede vedtægter er blevet godkendt af foreningens bestyrelse i december 2013. Jævnfør vedtægterne skal vedtægtsændringer efterfølgende godkendes i medlemmernes regionsråd.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Foreningen Vestdansk Investeringsfremme (FVI) er et samarbejde mellem Invest in Denmark (Udenrigsministeriet), Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark. Formålet er at tiltrække internationale investeringer og videnarbejdspladser til Vestdanmark. Ifølge evaluering fra KPMG er der i perioden 2007 og til udgangen af 2012 tiltrukket/fastholdt i alt 2987 arbejdsplader til Vestdanmark, heraf 977 i Syddanmark.

  Arbejdet i foreningen er organiseret således, at der er placeret 8 projektledere i de 3 regioner, hvoraf 2 er placeret i Syddanske Forskerparker i Odense. Disse projektledere har særlig fokus på at tiltrække virksomheder indenfor Vækstforums forretningsområder Bæredygtig energi og Sundheds- og velfærdsinnovation. Dertil kommer en projektleder med fokus på designområdet. Denne er placeret på Designskolen Kolding i tilknytning til Design2innovate.

  Region Syddanmark har støttet initiativet siden 2007. Senest besluttede Vækstforum og Regionsrådet i 2012 at bevilge støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 3.200.000 kr. per år for medlemskabet i 2013 og 2014. I 2014 skal Vækstforum og regionsrådet på baggrund af de skabte resultater tage stilling til den videre finansiering fra 2015 og fremefter, samt tage stilling til hvilke to personer, der skal udpeges til FVIs bestyrelse for den kommende periode.

  På bestyrelsesmødet i FVI den 2. oktober 2013 blev behovet for vedtægtsændringer drøftet. Følgende mindre ændringer blev foreslået. Den væsentligste ændring vedrører valgperioden til bestyrelsen, der ændres til 4 år, så den følger valgperioden til regionsråd og vækstfora.

  • I § 2 og § 3 er der foretaget nogle formuleringsmæssige ændringer.
  • I § 8 foreslås det at ændre beskrivelsen af sekretariatsfunktionen for at få den præciseret, så den afspejler den reelle organisering af arbejdet.
  • I § 9 ændres teksten vedrørende udpegning af suppleanter, således at det bliver en mulighed og ikke et krav. Desuden ændres valgperioden til 4 år så den følger valgperioden til regionsråd og vækstfora.
  • § 17 ændres som følge af nærværende vedtægtsændring.

  De reviderede vedtægter har været i skriftlig høring i FVIs bestyrelse og blev godkendt den 18. december 2013. Jævnfør vedtægterne skal vedtægtsændringer efterfølgende godkendes i medlemmernes regionsråd.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At de reviderede vedtægter godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-02-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-02-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/21747
  9. Dybbøl 2014 - Udmøntning af pulje afsat ved budgetforlig for 2014
  fold dette punkt ind Resume
   

  I budgetforliget for 2014 afsatte regionsrådet en økonomisk pulje på 2 mio. kr. af de strategiske kulturmidler 2012-2014 til markering af Dybbøl 2014.

  Det indstilles, at der i alt ydes tilskud på 168.000 kr. til 2 projekter i forbindelse med Dybbøl 2014, og 500.000. kr. som økonomisk ramme for aktiviteter, der gennemføres i forbindelse med efterårsferien i uge 42, 2014 i samarbejde med Danmarks Radio.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet afsatte ved budgetforliget for 2014 en økonomisk pulje på 2 mio. kr. af de strategiske kulturmidler 2012-14 til markering af Dybbøl 2014. Formålet er at markere 150-året for Slaget ved Dybbøl med en række fremadrettede aktiviteter, der sætter fokus på de nuværende dansk-tyske relationer og den dansk-tyske regions potentiale, og styrker den gensidige forståelse og samarbejde hen over grænsen.

  Der er modtaget i alt 3 (1 ny) ansøgninger om tilskud til projekter i forbindelse med markeringen af 150-året for Slaget ved Dybbøl den 18. april 2014, heraf 2 som har været til fornyet behandling hos formandskabet for Syddansk Dybbøl-Forum. Formandskabet anbefaler, at der ydes tilskud til 2 projekter, og at der gives afslag til 1 projekt. Derudover anbefaler formandskabet, at der afsættes 500.000. kr. som økonomisk ramme for aktiviteter, der gennemføres i efterårsferien uge 42, i samarbejde med Danmarks Radio.

  Der henvises til vedlagte skemaer over de enkelte ansøgningers indhold, økonomi mv. og bilag for nærmere beskrivelse og vurdering af de enkelte ansøgninger.

  De 2 projekter, det anbefales at yde tilskud til, er:

  Nr.

  Titel

  Ansøger

  Anbefalet tilskud

  1

  Grænseoverskridende erhvervs- og kulturkonference ifm. JCI Danmarks Forårskongres 2014

  Junior Chamber Sønderborg

  100.000 kr.

  2

  Crossing Borders is OK, D & DK OK-Jolle Open Championships 2014

  Flensborg Yacht Club

  68.000 kr.

  Formandskabet anbefaler, at der ydes afslag til følgende projekt: Den Dansk-Tyske Regions Kulturfestival.

  Sagen behandles i udvalget for dansk-tysk samarbejde den 5. februar. Udvalgets indstilling vil foreligge inden møde i forretningsudvalget.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der ydes et samlet tilskud på 668.000 kr. fra den økonomiske pulje på 2 mio. kr. af de strategiske kulturmidler 2012-14 til markering af Dybbøl 2014, afsat ved budgetforlig 2014, til:

  1.  Grænseoverskridende erhvervs- og kulturkonference ifm. JCI Danmarks Forårskongres 2014 v/ Junior Chamber Sønderborg: 100.000 kr.

  1. Crossing Borders is OK, D & DK OK-Jolle Open Championships 2014 v/ Flensborg Yacht Club: 68.000 kr.

  3.  500.000. kr. afsættes som økonomisk ramme for aktiviteter, der gennemføres i efterårsferien uge 42, i samarbejde med Danmarks Radio.

  At der gives afslag til følgende projekt: Den Dansk-Tyske Regions Kulturfestival.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-02-2014
   

  Indstillingen tiltrådt. Vibeke Syppli Enrum tog forbehold i forhold til projekt nr. 1.

  Ansøgerne bag ansøgningen om Dansk-Tysk kulturfestival modtager udførlig begrundelse for afslaget.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 05-02-2014
   

  Indstillingen blev tiltrådt. Vibeke Syppli Enrum (EL) tog forbehold i forhold til projekt nr. 1 ”Grænseoverskridende erhvervs- og kulturkonference ifm. JCI Danmarks Forårskongres 2014"

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-02-2014
   

  Indstillingen tiltrådt med 39 stemmer for (Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance). 2 stemte imod (Enhedslisten).

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/1344
  10. Høring af forslag til nyt landdistriktsprogram 2014-20
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark har modtaget forslag til nyt landdistriktsprogram for 2014-2020 i høring. Regeringen er sammen med Venstre og Konservative enige om fordelingen af landdistriktsprogrammet for 2014 og 2015, der indebærer 2,5 mia. kr. til landdistrikterne, miljøet og naturen, hvor størstedelen af midlerne kommer fra EU’s landdistriktsprogram.

  Det foreslås, at Region Syddanmark i samspil med Syddansk Vækstforum indsender høringssvar.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det danske landdistriktsprogram har til formål at styrke fokus på landbrugets konkurrenceevne, at fremme en bæredygtig forvaltning af naturressourcer og klimaindsats samt udvikling i landdistrikterne.

  Tilskudsordningerne i programforslaget er fokuseret på fire overordnede temaer med følgende økonomiske rammer i alt for 2014-15: 

  • Vækst og konkurrenceevne i jordbrugserhvervene (740 mio. kr.).
  • Økologi (482,4 mio. kr.).
  • Natur, miljø og klima (1.119,4 mio. kr.).
  • Landdistriktsudvikling (108,2 mio. kr.). 

  Ordningerne inden for vækst og konkurrenceevne i jordbrugserhvervene og landdistriktsudvikling, relaterer sig til indsatsområder inden for regional udvikling.

  Vækst og konkurrenceevne i jordbrugserhvervene skal ifølge programforslaget bl.a. støtte udvikling af miljø- og klimavenlige løsninger i landbrugsproduktion, samt udviklings- og demonstrationsprojekter inden for jordbrug og fødevareerhverv.

  Indsatsen for landdistriktsudvikling udmøntes via de lokale aktionsgrupper (LAG), hvor regionsrådet i dag er repræsenteret i LAG-bestyrelserne. Indsatserne skal fremme attraktive levevilkår og arbejdspladser i landdistrikterne.

  I det vedlagte baggrundsnotat er programforslaget inden for disse to områder uddybet.

  Udkast til høringssvar

  I det vedlagte udkast til høringssvar fra Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum fremgår det, at det er positivt, at landdistriktsprogrammet fremadrettet understøtter vækst og udvikling i fødevareerhvervet og i landdistrikterne. Der udtrykkes dog ærgrelse over, at disse indsatser reduceres væsentligt i forhold til den hidtidige indsats.

  Det foreslås, at der tilføjes en mulighed for på et senere tidspunkt at afsætte midler fra landdistriktsprogrammet til regionale indsatser for vækst og udvikling i landdistrikterne. Desuden fremhæves behovet for samspil med klyngeorganisationer inden for fødevareerhvervet og regionale vækstindsatser inden for turisme og energieffektivisering.

  Efter udvalget for Regional Udvikling har behandlet sagen har enkelte af parterne i Vækstforum kommenteret på udkast til høringssvar. Kommentarerne er indarbejdet i udkast til høringssvar.

  Fremadrettet proces

  Høringsfristen er den 14. februar 2014. Regionsrådet behandler høringssvaret på mødet den 24. februar 2014. Høringssvaret indsendes derfor med forbehold for regionsrådets godkendelse.

  Udkastet til høringssvar sendes desuden til Syddansk Vækstforums Formandskab til kommentering.

  Fødevareministeriet forventer, at have et endeligt og godkendt program i løbet af efteråret.

  Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter oplyser, at udpegningen af LAG-kommuner, vil ske inden for de næste par måneder. Når udpegningen er gennemført, bliver der iværksat en mobiliseringsfase, hvor ministeriet informerer om mulighederne i det lokale frivillige arbejde i LAG. Derefter følger en egentlig ansøgningsproces, hvor de lokale grupperinger formelt skal ansøge om at blive godkendt som LAG.

  Når udpegningen af LAG-kommuner er gennemført, forventes det, at der kan udpeges repræsentanter for regionsrådet i LAG-bestyrelserne.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At høringssvar godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 27-01-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-02-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-02-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/579
  11. Indstilling fra Vækstforum: Lån en leder - tillægsbevilling
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forbindelse med afslutningen af programmet for EUs Socialfond 2007-13, modtager Vækstforum løbende ansøgninger om socialfondsmidler for perioden 2007-2013, samt eventuel medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

  Der er den 12. november 2013 indkommet en ansøgning fra Væksthus Syddanmark om en merbevilling fra EUs Socialfond og de regionale erhvervsudviklingsmidler til projektet ”Lån en leder”. Formandskabet for Region Syddanmarks Vækstforum besluttede i skriftlig høring den 9. januar 2013 at indstille projektet til merbevilling på 2.665.003 kr. fra EUs Socialfond og 126.636,50 kr. fra de regionale erhvervsudviklings­midler.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Projektet ”Lån en leder” har fokus på, at skabe vækst i små og mellemstore virksomheder (SMV), inden for forretningsområderne sundheds- og velfærdsinnovation, bæredygtig energi og oplevelseserhverv via midlertidig tilknytning af en ekstra ledelseskompetence. Det betyder, at virksomheder med et vækst­potentiale kan få medfinansiering til at indkøbe en erfaren leder eller specialist på lederniveau, som kan bidrage til udvikling af virksomhedens vækst.


  Væksthus Syddanmark søger om en tillægsbevilling til projektet ”Lån en leder”. Målet for det samlede projekt var, at i alt 100 virksomheder skulle deltage i projektet. Der er ultimo november 2013 indgået aftale med 108 virksomheder, og Væksthus Syddanmark vurderer, at der fortsat er et udækket behov hos regionens virksomheder, og at man allerede er i kontakt med virksomheder, som kunne have interesse i at deltage. Der er således et yderligere vækstpotentiale, som vil kunne udfoldes, såfremt projektet udvides med yderligere 11 virksomheder. Disse 11 virksomheder er udtryk for det maksimale antal virksomheder, der kan rummes inden for merbevillingens økonomiske og tidsmæssige rammer.

  Projektet er af Vækstforums Formandskab, indstillet til en merbevilling på 2.665.003 kr. fra EUs Socialfond og 126.636,50 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Det samlede budget for merbevillingen er på 5.330.006,52 kr.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Vækstforums Formandskab indstiller til regionsrådet:

  At projektet bevilges støtte på maksimalt 126.636,50 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2014 – merbevillingen kan maksimalt udgøre 2,38% af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  At det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet, stilles til rådighed for offentligheden.

  At det forudsættes, at det samlede projekt ”Lån en leder”, indgår i Syddansk Vækstforums porteføljestyring. Dette indebærer, at projektet i samarbejde med vækstforumsekretariatet som et minimum hvert halve år, følger op på projektets fremdrift i forhold til økonomi, aktiviteter og opnåede resultater og effekter, dels at projektet medvirker i en ekstern midtvejs – og slutevaluering (på nuværende tidspunkt er midtvejsevalueringen gennemført).

  At det forudsættes, at projektet leverer de i ansøgningen og resultatkontrakten beskrevne aktiviteter, resultater og forventede effekter.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 27-01-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-02-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-02-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.


  Sagsnr. 12/13347
  12. Udmøntning af turismepulje på 2 mio. kr.
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. på turismeområdet i 2014 til analyser og strategiudvikling.

  Det foreslås, at midlerne disponeres til aktiviteter, som understøtter den syddanske indsats i udmøntningen af regeringens vækstplan for turisme, aktiviteter som udfolder anbefalingerne i Vækstmodel for Turisme i Syddanmark, aktiviteter i destinationerne, Turismekonference 2014 samt analyser.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet ønsker at fremme udviklingen af nye job i turisme og handel. For at sætte yderligere fokus på regionens fyrtårne og muligheder, blev der ved budgetforlig 2014 afsat 2 mio. kr. til analyse og strategiudvikling.

  Det foreslås, at puljen udmøntes inden for 6 aktivitetsområder:

   

  1. Initiativer som opfølgning på Erhvervs- og Vækstministeriets Vækstplan

  Erhvervs- og Vækstministeriet offentliggjorde i januar 2014 en vækstplan for turismen i Danmark. Vækstplanen betyder nye opgaver i forhold til regionens turismeindsats, både i form af en ændret organisering af turismefremmesystemet og nye tværregionale udviklingsaktiviteter. Det drejer sig bl.a. om etablering af et partnerskab omkring udvikling af Vestkysten.

  2. Udmøntning af anbefalede indsatser fra redegørelsen og vækstmodellen for turismen i Syddanmark, herunder udvikling af internationale projekter, f.eks. Interreg V-projekt

  Region Syddanmark ønsker at styrke den handlingsorienterede indsats med afsæt i analyser udarbejdet i 2013. Første skridt vil være at få skabt en syntese på de udfordringer og barrierer for vækst i turismeerhvervet, der er identificeret i diverse analyser/undersøgelser. Andet skridt vil være, i dialog med eksterne eksperter, at udvikle løsninger, der aktivt kan håndtere og levere konkrete resultater i forhold til de identificerede udfordringer og barrierer.

  3. Understøttelse af destinationerne og deres interne samarbejde og koordination

  Med afsæt i COWIs midtvejsevalueringer af destinationsudviklingsprojekterne og deres anbefalinger, samt i anbefalingerne fremhævet i redegørelse og vækstmodel for turisme i Syddanmark, udarbejdet i 2013, kan der identificeres områder for et styrket tværgående samarbejde mellem destinationerne. Formålet er, at øge og styrke videndelingen, læring og samarbejdet mellem destinationerne og derigennem skabe en vækstorienteret og sammenhængende, regional turismeudvikling.

  4. Afholdelse af turismekonference 2. halvår 2014

  Det ønskes at samle turismevirksomheder, politikere, embedsfolk mv. til en turismekonference 2014 om aktuelle temaer og ny viden, bl.a. fra de analyser og undersøgelser, som blev iværksat med midler fra turismepuljen i 2013. Konferencens dagsorden er endnu helt åben. Den kan præsentere emner, som er virksomhedsrelevante og praksisnære, og der kan drøftes synspunkter og ønsker for fremtidens turisme i Syddanmark for derigennem, at skabe fælles fodslag mellem alle aktører om turismeudviklingen.

  5. Analyse af campingturismen i Syddanmark

  Overnatning på campingplads er den næststørste overnatningsform i regionen efter overnatning i lejet feriehus. Hele 29% af regionens kommercielle overnatninger blev i 2012 foretaget på campingpladser. For at opnå et opdateret og kvalificeret grundlag for en styrket udvikling af campingturismen i Syddanmark, ønskes en analyse, der kortlægger den syddanske campingturisme, inkl. udfordringer, vækstpotentialet og årsager til fravalg af Syddanmark som destination. Analysen vil have et anvendelsesorienteret sigte, således at resultaterne kan indgå i destinationernes arbejde med produktudvikling og markedsføring.

  6. Analyse af de nordiske muligheder for turismen i Syddanmark

  Sverige og Norge er de vigtigste internationale markeder for syddansk turisme næstefter Tyskland. Antallet af norske og svenske overnatninger udgør til sammen 6% af det samlede antal danske og udenlandske overnatninger, men er fra 2011 til 2012 faldet med henholdsvis ca. 14% og 5%. Det foreslås, at det undersøges nærmere, hvad der påvirker primært norske og svenske turisters valg af feriemål, hvorfor de vælger en anden destination end Syddanmark, og hvad der kan gøres for at forbedre udnyttelsen af det høje kendskab og den høje attraktivitet, som Danmark har som rejsemål i hhv. Norge og Sverige. Denne viden kan indgå i destinationernes produktudvikling og markedsføring.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der bevilges 2 mio. kr. fra turismepuljen på 2 mio. kr., afsat ved budgetforlig 2014, til analyser og strategiudvikling inden for de 6 beskrevne indsatsområder, jf. bilaget.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 27-01-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-02-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-02-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/1695
  13. Orientering om ansættelser og afskedigelser af direktører, sygehusledelser og centerledere
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der orienteres i denne sag om ansættelser og afskedigelser af direktører, sygehusledelser og centerledere, jf. tidligere beslutning herom.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har besluttet, at regionsrådet og forretningsudvalget skal orienteres om ansættelser og afskedigelser af direktører, centerledere og direktører i sygehusledelserne.

  I januar måned 2014 er sket følgende ansættelser:

  • Poul Michaelsen er fra 1. marts 2014 ansat som direktør på Sydvestjysk Sygehus.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-02-2014
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-02-2014
   

  Til orientering.


  Sagsnr. 14/4051
  14. Evaluering af regionsrådets spørgetid
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet indførte i 2007 en spørgetid for borgere i forbindelse med møder i regionsrådet. Sagen indeholder en beskrivelse af og erfaringer med ordningen samt en beskrivelse af tilsvarende ordninger i de øvrige regioner.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet vedtog den 25. juni 2007 at indføre spørgetid for borgere i forbindelse med regionsrådets møder.

  Rammerne for spørgetiden er:

  • Spørgetiden gennemføres umiddelbart før selve regionsrådsmødet
  • Varigheden er max. 30 minutter.
  • Den enkelte spørger har 2-3 minutter til at stille sit spørgsmål
  • Alle regionsrådets medlemmer har mulighed for at besvare spørgsmålet.
  • Efter besvarelsen har spørgeren mulighed for at stille et uddybende spørgsmål.
  • Hvis der rejses et spørgsmål med relation til en sag på dagsordenen kan regionsrådet vælge at besvare spørgsmålet i forbindelse med behandlingen af sagen på regionsrådsmødet.
  • Regionsrådsformanden sikrer, at spørgetiden afvikles i overensstemmelse med formålet og at så mange spørgere som muligt får lejlighed til at komme til orde inden for den afsatte tid.

  Spørgsmål kan enten rejses skriftligt forud for mødet eller mundtligt i spørgetiden.

  Spørgetid i de øvrige regioner

  De øvrige regioner har også indført spørgetid for borgere i forbindelse med regionsrådsmøderne.

  De tidsmæssige rammer for spørgetiden i de fem regioner er stort set ens.

  De øvrige regioner har i højere grad fastsat rammer for, hvem den kan benytte spørgeordningen og hvilke spørgsmål, der kan stilles i spørgetiden.

  I forhold til spørgeren er det i to regioner fastsat, at alene borgere i regionen kan stille spørgsmål, mens spørgeren i de to øvrige regioner skal have tilknytning til regionen.

  Det er desuden et krav i to af regionerne, at spørgeren er til stede under spørgetiden, mens regionsrådsformanden i en tredje region kan vælge at afvise spørgsmålet, hvis spørgeren ikke er til stede under spørgetiden.

  I forhold til rammerne for spørgsmålene er det f.eks. fastsat, at de stillede spørgsmål skal vedrøre den pågældende regions forhold og være af almindelig interesse for regionens borgere. I to regioner er det præciseret, at der ikke kan stilles spørgsmål, som indeholder angreb på tredjemand eller som angår regionsrådets personale eller som røber private forhold eller andre sager, som ikke kan offentliggøres. I en anden region må spørgsmål ikke angå personer eller personlige forhold.

  I to regioner kan der desuden ikke stilles spørgsmål til sager på dagsordenen til det pågældende møde.

  To regioner har fastsat, at spørgetiden bortfalder i en periode af 3 måneder forud for regionrådsvalget.

  Erfaringer med ordningen

  Spørgeordningen har været i anvendelse ved langt hovedparten af regionsrådets møder. Der er typisk 1-2 spørgere.  

  De fleste spørgsmål er modtaget skriftligt på forhånd, så det har været muligt at finde oplysninger til brug for besvarelsen.

  Der har været eksempler på spørgsmål rejst af borgere i forhold til konkrete patientforløb, hvor borgerens spørgsmål har indeholdt mange fortrolige og følsomme personoplysninger.

  Ligeledes har der været spørgsmål af så faglige og teknisk karakter i relation til konkrete sager, at det ikke har været muligt at give et fyldestgørende svar inden for rammerne af spørgetiden. Besvarelse af spørgsmålene er derfor blevet henvist til administrativ besvarelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til evaluering og drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 05-02-2014
   

  Punktet blev drøftet. Der var enighed om, at ordningen ønskes fastholdt. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-02-2014
   

  Ordningen ønskes fastholdt i den nuværende form.


  Sagsnr. 12/17477
  15. Udpegning af medlemmer til politisk følgegruppe for projekt Integrated Care
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der skal udpeges to medlemmer til den politiske følgegruppe for Integrated Care, et samarbejdsprojekt mellem Odense Kommune, PLO og Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der skal udpeges to medlemmer til den politiske følgegruppe for projektet Integrated Care, der er et samarbejdsprojekt mellem Odense Kommune, PLO Syddanmark og Region Syddanmark.

  Intentionen med projektet er at afprøve model for mere forpligtende samarbejde mellem den praktiserende læge, sygehuset og kommunen. I projektet er indsatsen rettet mod borgere med stress angst og depression samt ældre medicinske patienter.

  Region Syddanmark har afsat i alt 44 mio. kr. til projektet, der er berammet til at løbe fra 2013 til 2015. Odense Kommune har afsat 24 mio. kr. til perioden.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger to medlemmer til den politiske følgegruppe.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-02-2014
   

  Regionsrådet udpegede Pia Tørving og Bo Libergren til den politiske følgegruppe for Integrated Care.


  Sagsnr. 14/7088
  16. Sag efter anmodning fra Enhedslistens gruppe i regionsrådet - Ærø Sygehus' status, styring og fremtid
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vibeke Syppli Enrum har på vegne af Enhedslistens gruppe i regionsrådet anmodet om at få nærværende sag optaget på regionsrådets dagsorden, jf. § 11 i den kommunale styrelseslov.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  ”På baggrund af tidligere stillede spørgsmål og efterfølgende svar vedrørende Ærø Sygehus ønskes følgende behandlet:

  Enhedslisten ønsker en politisk debat om Ærø Sygehus’ status, styring og fremtid. Punktet ønskes behandlet med henvisning til de administrative besparelser og henvendelsen fra Ærø Sygehusforening herom.”

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-02-2014
   

  Sagen blev drøftet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr.  
  17. LUKKET PKT.: Psykiatribyggeri i Aabenraa - status og udfordringer
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  18. LUKKET PKT.: Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  19. LUKKET PKT.: Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

   


  Siden er sidst opdateret 25-02-2014
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring