Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionsrådet - Referat - 20. januar 2014

Mødedato
20-01-2014 kl. 15:00 - 18:00
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Carl Holst, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Thies Mathiasen, O
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Bente Gertz, A
 • Poul Andersen, A
 • Pierre Topaz, A
 • William Jensen, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Meho Selman, A
 • Peter Christensen, A
 • Andrea Terp, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Lasse Krull, C
 • John Lohff, C
 • Poul Sækmose, C
 • Karsten Hønge, F
 • Ida Damborg, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Susanne Eilersen, O
 • Holger Gorm Petersen, O
 • Peter Kofod Poulsen, O
 • Stephanie Lose, V
 • Bo Libergren, V
 • Preben Jensen, V
 • Henning Ravn, V (midlertidigt for Preben Friis-Hauge)
 • Sonny Berthold, V
 • Carsten Abild, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Tage Petersen, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Peder Hvejsel, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Herdis Hanghøi, V
 • Jens Møller, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Mikkel Andersen, Ø

 • Afbud
   
 • Hans Philip Tietje - Susanne Linnet stedfortræder
 • Henning Ravn, V (midlertidigt for Preben Friis-Hauge) - Peter Jørgensen stedfortræder

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Ansøgning til EUs globaliseringsfond
  2. Ændring af Region Syddanmarks styrelsesvedtægt
  3. Delegation af kompetencer til stående udvalg
  4. Udpegning af medlemmer til stående udvalg i 2014-2017
  5. Etablering af lægevagt på Vejle Sygehus
  6. Region Syddanmarks bemærkninger til Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II
  7. Styringsmanualer for de 4 største somatiske sygehusbyggerier
  8. Restaurant og foyer i akutsygehuset på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa
  9. Komité for kunst og design i akutsygehuset i Aabenraa, Fase 2
  10. Bemyndigelse og udpegning af medlemmer til Det Fælles Kunstudvalg Nyt OUH/Nyt SUND
  11. Ændrede vedtægter for Sct. Maria Hospice Center
  12. Nedsættelse af Sundhedsbrugerråd (somatik) 2014 - 2015
  13. Etablering af plasmaferesecenter i Region Syddanmark
  14. Slutrapportering kronikerpuljen
  15. Udbredelse af viden og kompetencer til almen praksis fra Indvandrermedicinsk Klinik
  16. Efterreguleringsaftale Misbrugscenter Sønderjylland
  17. Etablering af Psykiatrisk Dialogforum
  18. Kontaktforum for Handicap
  19. Beretning om det specialiserede socialområde - statens overførsler til kommuner og regioner i 2012
  20. Kapacitet på gymnasierne 2014
  21. Udtalelse til undervisningsministeriet vedr. mulig oprettelse af et treårigt privat gymnasium i Aabenraa
  22. Udpegning til, og godkendelse af kommissorium for, Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale
  23. Videreførsel af Region Syddanmarks Uddannelsespanel samt udpegning af regionsrådsmedlem
  24. Udpegning af medlemmer til Syddansk Vækstforum
  25. Åbenhedsprisen 2013 - udpegning af medlemmer til dommerkomiteen
  26. Udpegning til det politiske koordinationsudvalg for den regionale udviklingsplan 2012-15
  27. Indstilling af medlemmer til Den Nationale Videnskabsetiske Komité
  28. Valg af suppleanter til de videnskabsetiske komitéer, Region Sønderjylland-Schleswig og Foreningen Den Ny Opera
  29. Danske Regioners generalforsamling 2014
  30. LUKKET - erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste


  Sagsnr.  
  1. Ansøgning til EUs globaliseringsfond
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 20-01-2014
   

  I lyset af den aktuelle situation om massefyringer i Faaborg godkendte regionsrådet, at der udarbejdes en ansøgning til EU"s globaliseringsfond om midler til efteruddannelse mv. af de fyrede. Udgiften på 1 mio. kr. til arbejdet findes ved omprioriteringer indenfor Regional Udviklings budget. Regionsrådet vil blive løbende orienteret om sagen, og der vil blive udsendt notat om tidligere indsatser i forbindelse med massefyringerne på Danfoss, Lindø og LM Glasfiber.


  Sagsnr. 13/41611
  2. Ændring af Region Syddanmarks styrelsesvedtægt
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som led i konstitueringen er det aftalt, at styreformen for Region Syddanmark skal ændres. Det kræver en ændring af styrelsesvedtægten.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  En ændring af regionsloven trådte i kraft den 1. januar 2014. Ændringen giver regionerne mulighed for at nedsætte stående udvalg, herunder stående udvalg efter den såkaldte ”Skanderborg-model”.  

  Som led i konstitueringen er det aftalt, at styreformen skal ændres til stående udvalg.

  Regionens styreform skal fremgå af styrelsesvedtægten. Det er derfor nødvendigt at ændre styrelsesvedtægten for Region Syddanmark.

  Det skal i styrelsesvedtægten anføres hvilke stående udvalg, regionsrådet skal nedsætte, og hvilke opgaveområder, der hører under de enkelte udvalg.

  Udkast til ændret styrelsesvedtægt bygger på anbefalinger fra arbejdsgruppen om stående udvalg, fremlagt på regionsrådets budgetseminaret i marts 2013, om stående udvalg efter Skanderborg-modellen.

  Styrelsesvedtægten må ikke indeholde bestemmelser om delegation til udvalgene, idet det vil stride mod princippet om, at regionsrådet har fri adgang til delegation til udvalg og forvaltning.

  Forslag om delegation fra regionsrådet af en række kompetencer til udvalgene behandles derfor under et andet punkt på dagsordenen.

  Forslag til ændringer i styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i regionsrådet med mindst 6 dages mellemrum og vedtagne ændringer indsendes til Statsforvaltningen.

  Vederlag

  Ændringen af regionsloven indebærer at fordeling af vederlag ændres således, at summen af de årlige vederlag til medlemmer af forretningsudvalget, stående udvalg og evt. særlige udvalg samlet højst kan udgør 200 % af vederlaget til regionsrådsformanden. Vederlag til udvalgsformænd kan for det enkelte hverv højst udgør indtil 40 % af vederlaget til regionsrådsformanden.

  De nærmere regler om vederlag fastsættes i bekendtgørelse. Den nye vederlagsbekendtgørelse forventes at træde i kraft senest 1. marts 2014.

  Det forventes, at bekendtgørelsen kommer til at indeholde en bestemmelse om, at størrelsen af vederlag til udvalgsformænd skal fastsættes i styrelsesvedtægten.

  Med henblik på at styrelsesvedtægten bliver i overensstemmelse med den nye bekendtgørelse, er der i udkast til styrelsesvedtægten indsat en bestemmelse om vederlag til udvalgsformænd.

  Vedtagelsen af styrelsesvedtægten sker således under forudsætning af, at bekendtgørelsens endelige indhold bliver som ovenfor beskrevet.

  Udbetaling af vederlagene kan først ske fra bekendtgørelsens ikrafttræden, men med tilbagevirkende kraft fra tidspunktet for nedsættelse af de stående udvalg.

  Fastsættelse af vederlag til medlemmer af forretningsudvalg og vederlag til medlemmer af stående udvalg forventes ikke at skulle fastsættes i styrelsesvedtægten.

  Forretningsudvalget anbefalede den 6. januar 2014 regionsrådet, at det i styrelsesvedtægten anføres, at udvalgsformænd for de stående udvalg ydes et vederlag på det dobbelte af det beløb, som regionsrådet har besluttet at yde i vederlag for medlemskab af udvalget.

  Regionsrådet behandlede sagen første gang den 6. januar 2014. Regionsrådet fulgte indstillingen med den tilføjelse, at det i § 25 i styrelsesvedtægten blev fastsat, at udvalgsformænd for de stående udvalg ydes et vederlag på det dobbelte af det beløb, som regionsrådet har besluttet at yde i vederlag for medlemskab af udvalget.

  Styrelsesvedtægtens § 25 er tilrettet i overensstemmelse med regionsrådets beslutning.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forslag til styrelsesvedtægt for Region Syddanmark vedtages.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 06-01-2014
   

  Indstillingen tiltrådt med den tilføjelse, at formuleringen af § 25 i styrelsesvedtægten ændres til følgende:

  ”Der ydes vederlag for varetagelsen af hvervet som formand for de stående udvalg nævnt i kapitel 4. Der udbetales vederlag med det dobbelte af det beløb, som regionsrådet har besluttet at yde i vederlag for medlemskab af udvalget.”

  Regionsrådet besluttede endvidere, at forretningsudvalgets medlemmer vederlægges med i alt 100% af et formandsvederlag, og udvalgene vederlægges med i alt 100% af et formandsvederlag, idet vederlaget for medlemskab af et udvalg er ens for alle udvalg og udvalgsformænd vederlægges med det dobbelte af et udvalgsvederlag.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-01-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet med den tilføjelse, at § 25 i styrelsesvedtægten ændres til følgende formulering: 

  Der ydes vederlag for varetagelse af hvervet som formand for de stående udvalg nævnt i kapitel 4. Der udbetales vederlag med det dobbelte af det beløb, som regionsrådet har besluttet at yde i vederlag for medlemskab af udvalget.

  Forretningsudvalget indstiller, at forretningsudvalgets medlemmer vederlægges med i alt 100% af et formandsvederlag, og at udvalgene vederlægges med i alt 100% af et formandsvederlag, idet vederlaget for medlemskab af et udvalg er ens for alle udvalg og udvalgsformænd vederlægges med det dobbelte af et udvalgsvederlag.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 20-01-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/41611
  3. Delegation af kompetencer til stående udvalg
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er forslag om delegation fra regionsrådet af en række opgaver og kompetencer til de stående udvalg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Som led i konstitueringen er det aftalt, at styreformen skal ændres til stående udvalg.  

  Regionens styreform skal fremgå af styrelsesvedtægten. Det er derfor nødvendigt at ændre styrelsesvedtægten for Region Syddanmark. Ændring af styrelsesvedtægten behandles under andet punkt på dagsordenen.

  I styrelsesvedtægten er anført, hvilke stående udvalg regionsrådet skal nedsætte, og hvilke opgaveområder, der hører under de enkelte udvalg.

  Styrelsesvedtægten må ikke indeholde bestemmelser om delegation til udvalgene, idet det vil stride mod princippet om, at regionsrådet har fri adgang til delegation til udvalg og forvaltning.

  Der er forslag om, at de stående udvalg skal varetage følgende opgaver og kompetencer inden for deres ansvarsområde:

  • Udvalgene forbereder sager til forelæggelse for regionsrådet inden for udvalgets område.
  • Udvalgene kommer med anbefalinger og indstillinger til regionsrådet inden endelig beslutning i regionsrådet.
  • Udvalgene udarbejder forslag til strategier, planer og politikker.
  • Udvalgene tager initiativ til at udarbejde forslag til regionens overordnede mål og har ansvaret for at videreudvikle og følge op på opfyldelse af de opstillede mål.
  • Udvalgene har løbende ansvar for at følge op på de konkrete service- og kvalitetsmål, som er fastlagt af regionsrådet.
  • Udvalgene inddrager og sørger for dialog med regionens kommuner, borgere og andre relevante parter.
  • Som led i budgetprocessen anmodes udvalgene om forslag til mulige temaer og omprioriteringer i næste års budgetlægning, herunder temaer, som bør indgå i forberedelsen af økonomiforhandlingerne med regeringen forud for regionens budgetlægning for det kommende år.
  • Udvalgene kan komme med forslag til opfølgning på den årlige økonomiaftale indgået mellem regeringen og Danske Regioner.
  • Udvalgene kommer med anbefalinger til udmøntningen af puljer inden for udvalgets område.

  Det foreslås, at udvalgene får kompetence til:

  • Gennemførelse af høringer.
  • Besvarelse af henvendelser fra borgere.
  • At repræsentere regionen i forbindelse med dialog med eksterne parter, herunder offentlige myndigheder. 

  Det foreslås, at udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer får kompetence til, at:

  • Træffe afgørelser i samtykkesager i henhold til den vedtagne Råstofplan.
  • Behandle forslag til årligt arbejdsprogram for jordforureningsområdet og sende det i høring. Regionsrådet behandler herefter indkomne høringssvar.
  • Indhente idéer og forslag ved behandling af tillæg til den vedtagne Råstofplan.

  Det foreslås, at udvalget for Regional Udvikling får kompetence til at varetage:

  • regionens opgaver inden for FVU-området (Forberedende Voksenundervisning).
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At de ovenfor beskrevne opgaver og kompetencer delegeres til de stående udvalg.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-01-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 20-01-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.


  Sagsnr. 14/837
  4. Udpegning af medlemmer til stående udvalg i 2014-2017
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der skal udpeges medlemmer til de 9 stående udvalg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Under forudsætning af regionsrådets vedtagelse af udkast til ændret styrelsesvedtægt for Region Syddanmark, skal der udpeges medlemmer til de stående udvalg.

  Det fremgår af styrelsesvedtægten, at der nedsættes følgende stående udvalg:

  -         Sundhedsudvalg (11 medlemmer)

  -         Innovationsudvalg (9 medlemmer)

  -         Sundhedssamordningsudvalg (9 medlemmer)

  -         Præhospitaludvalg (7 medlemmer)

  -         Psykiatri- og socialudvalg (7 medlemmer)

  -         Udvalg for Regional Udvikling (11 medlemmer)

  -         Udvalg for dansk-tysk samarbejde (7 medlemmer)

  -         Udvalg for miljø, jordforurening og råstoffer (7 medlemmer)

  -         Ligestillingsudvalg (7 medlemmer)

  Udvalgenes ansvarsområder fremgår af styrelsesvedtægten.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger medlemmer til hvert af udvalgene.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 20-01-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Følgende blev udpeget:

  Sundhedsudvalget

  • Poul-Erik Svendsen (A)
  • Kristian Grønbæk Andersen (B)
  • Lasse Krull (C)
  • Susanne Eilersen (O)
  • Holger Gorm Petersen (O)
  • Herdis Hanghøi (V)
  • Thyge Nielsen (V)
  • Jens Møller (V)
  • Pierre Topaz (A)
  • Peter Christensen (A)
  • Pia Tørving (A)

  Sundhedssamordningsudvalget

  • Bo Libergren (V)
  • Jørn Lehmann Petersen (A)
  • Marianne Mørk Mathiesen (I)
  • Thies Mathiasen (O)
  • Poul Sækmose (C)
  • Tage Petersen (V)
  • Preben Friis-Hauge (V)
  • William Jensen (A)
  • Meho Selman (A)

  Innovationsudvalget

  • Karsten Uno Petersen (A)
  • Sonny Berthold (V)
  • Peter Kofod Poulsen (O)
  • Lasse Krull (C)
  • Peder Hvejsel (V)
  • Preben Jensen (V)
  • Andrea Terp (A)
  • Simon Hempel-Jørgensen (A)
  • Peter Christensen (A)

  Præhospitaludvalget

  • Thyge Nielsen (V)
  • Andrea Terp (A)
  • Niels Erik Søndergaard (O)
  • Poul Sækmose (C)
  • Peder Hvejsel (V)
  • Meho Selman (A)
  • Bente Gertz (A)

  Psykiatri- og socialudvalget

  • Thies Mathiasen (O)
  • Bente Gertz (A)
  • Ulrik Sand Larsen (V)
  • Mette Bossen Linnet (V)
  • Hans Philip Tietje (V)
  • Ida Damborg (F)
  • Mikkel Andersen (Ø)

  Udvalget for Regional Udvikling

  • Stephanie Lose (V)
  • Karsten Uno Petersen (A)
  • Niels Erik Søndergaard (O)
  • Holger Gorm Petersen (O)
  • John Lohff (C)
  • Kristian Grønbæk Andersen (B)
  • Preben Friis-Hauge (V)
  • Carsten Abild (V)
  • Poul Andersen (A)
  • Simon Hempel-Jørgensen (A)
  • Karsten Hønge (F)

  Udvalget for dansk-tysk samarbejde

  • Hans Philip Tietje (V)
  • Poul Andersen (A)
  • Peter Kofod Poulsen (O)
  • Jens Møller (V)
  • Carsten Abild (V)
  • Vibeke Syppli Enrum (Ø)
  • Bente Gertz (A)

  Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer

  • Jørn Lehmann Petersen (A)
  • Preben Jensen (V)
  • Niels Erik Søndergaard (O)
  • Mette Bossen Linnet (V)
  • Ulrik Sand Larsen (V)
  • William Jensen (A)
  • Peter Christensen (A)

  Ligestillingsudvalget

  • Pierre Topaz (A)
  • Susanne Eilersen (O)
  • Tage Petersen (V)
  • Herdis Hanghøi (V)
  • Mette Bossen Linnet (V)
  • Ida Damborg (F)
  • Mikkel Andersen (Ø)

  Sagsnr. 13/38899
  5. Etablering af lægevagt på Vejle Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det foreslås at flytte lægevagten ind på Vejle Sygehus, så lægevagten vil være at finde sammen med skadestuen på Vejle Sygehus.

  Der fremlægges her et idéoplæg til indplacering af lægevagten og den deraf nødvendige ombygning af skadestuen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er udarbejdet et idéoplæg om indplacering af lægevagten på Vejle Sygehus og den deraf nødvendige ombygning af skadestuen.

  Flytningen af lægevagten vil imødekomme to behov, nemlig

  • at lægevagten placeres i mere tidssvarende lokaler,
  • at lægevagten kan levere en patientservice, der er i overensstemmelse med det forventelige.

  På nuværende tidspunkt holder lægevagten i Vejle til i Falcks lokaler på Boulevarden 62-66. Lægevagten behandler patienter efter telefonvisitation i tidsrummet 16-08 på hverdage og hele døgnet i weekender og på helligdage.

  Desuden vil flytningen betyde, at lægevagten vil opnå nærhed til et akutberedskab, og at der kan etableres et integreret samarbejde med skadestuen til gavn for patienterne.

  Lægevagten vil på skadestuen skulle have stillet to konsultationsrum til rådighed samt ventefaciliteter. Hertil kommer personalets adgang til toilet m.m.

  For at gøre plads til lægevagten skal der gennemføres en rokade blandt sygehusets funktioner på skadestuen, således at

  • der frigøres to rum, hvor der kan indrettes to lægekonsultationer,
  • venterummet udvides,
  • der sker genhusning af de funktioner, som berøres af indflytning af lægevagten i form af reetablering af blandt andet afdelingssygeplejerske, vagtrum og sekretariat samt røntgenkonferencerum.

  Ifølge idéoplægget vil det koste 1,357 mio. kr. Det foreslås, at opgaven finansieres af prioriteringspuljen på anlæg.

  Tabel 1.          Overslag over udgifter til indflytning af lægevagten med afledte anlægsudgifter

  Beskrivelse

  Beløb

  Håndværkerudgifter

  957.000 kr.

  Løst inventar

  115.000 kr.

  Omkostninger

  45.000 kr.

  Uforudseelige udgifter

  240.000 kr.

  I alt

   1.357.000 kr.

  Under behandlingen af punktet i innovationsudvalget den 12. december 2013 var 6 ud af 11 udvalgsmedlemmer fraværende. De fremmødte udvalgsmedlemmer anbefaler indstillingen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At idéoplægget godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling på 1,357 mio. kr. (index 133,1) til formålet.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 1,357 mio. kr. i 2014, der finansieres af  prioriteringspuljen på anlæg i 2014.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til efterfølgende at godkende licitationsresultatet for anlægsprojektet inden for den givne bevilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 12-12-2013
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-01-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 20-01-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/20547
  6. Region Syddanmarks bemærkninger til Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II
  fold dette punkt ind Resume
   

  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har i forbindelse med tilsagn om finansiering af Kvalitetsfondsprojekterne fastsat et effektiviseringskrav for disse.

  Statsrevisorerne har afgivet beretning om, hvorvidt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og regionerne har tilstrækkeligt fokus på at indeholde de forudsatte effektiviseringsgevinster. Derfor har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse anmodet om regionsrådets eventuelle bemærkninger til Statsrevisorernes beretning.

  Region Syddanmarks bemærkninger fremgår af vedlagte svarudkast.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Statsrevisorerne afgav den 9. oktober 2013 beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II. Statsrevisorernes beretning vedlægges som bilag. Ministeren for Sundhed og Forebyggelse skal afgive en redegørelse til Statsrevisorerne for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til. Ministeren indhenter udtalelse fra regionsrådene, som indgår i den endelige ministerredegørelse.

  Statsrevisorerne finder det bekymrende, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og regionerne ikke har sikret tilstrækkelig styring af, hvor, hvordan og i hvilket omfang der skal ske effektiviseringer.

  Utilstrækkelig styring indebærer ifølge Statsrevisorerne risiko for, at regionerne erstatter kravet om effektiviseringer med generelle besparelser på driften af sygehusene. Dette vil kunne forringe behandlingskvaliteten og bygningernes funktionalitet og vil være i strid med betingelserne for at få tilskuddet.

  Statsrevisorerne finder det i den forbindelse væsentligt:

  • at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og regionerne har fokus på målene om effektivisering i forbindelse med sygehusbyggerierne,
  • at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har fokus på, hvordan tilsagnsbetingelsen om effektivisering af driften af de nye sygehuse bliver indfriet.

  Region Syddanmarks bemærkninger fremgår af vedlagte svarudkast.

  Region Syddanmark tager beretningen til efterretning.

  Sygehusene arbejder seriøst og målrettet med at gennemføre de forudsatte effektiviseringsgevinster.

  Sygehusområdet er præget af konstante ændringer i sygdomsbilledet og konstant udvikling i teknologiske behandlingsmetoder. F.eks. kan behandlinger, som for få år siden krævede indlæggelse, nu gennemføres ambulant. Dermed er det vigtigt at holde mulighederne for effektivisering åbne, frem for at lægge sig fast på løsninger som senere vil låse mulighederne for at opnå effektiviseringsgevinsterne.

  Region Syddanmark har i juni 2013 iværksat et systematisk opfølgningsarbejde på effektiviseringsgevinsterne. Der er således etableret en møderække mellem regionens sundhedsstab og sygehusenes drift- og byggeorganisationer. Formålet med møderne er at følge op på sygehusenes arbejde med at realisere effektiviseringskravene, herunder at sikre at kravene i tide indarbejdes i udformningen af byggeriet.

  Under behandlingen af punktet i innovationsudvalget den 12. december 2013 var 6 ud af 11 udvalgsmedlemmer fraværende. De fremmødte udvalgsmedlemmer anbefaler indstillingen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At vedlagte svarudkast til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 12-12-2013
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-01-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 20-01-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/38663
  7. Styringsmanualer for de 4 største somatiske sygehusbyggerier
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der foreligger reviderede styringsmanualer for opførelsen af Nyt OUH samt udbygningen af Kolding, Aabenraa og Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg på baggrund af en revideret regnskabsinstruks fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark er ved at opføre fire meget store sygehusbyggerier – Nyt OUH, Aabenraa, Kolding og Esbjerg – der styres efter særskilte styringsmanualer, som et supplement til regionens byggestyringsregler.

  De nuværende styringsmanualer vedr. Aabenraa, Kolding og Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg er godkendt af regionsrådet den 26. marts 2012. Styringsmanualen vedr. Nyt OUH er godkendt af regionsrådet den 27. august 2012. Projekterne Nyt OUH, Aabenraa og Kolding er kvalitetsfondsprojekter, og er derfor underlagt en regnskabsinstruks udsendt af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Projektet i Esbjerg er ikke et kvalitetsfondsprojekt, men da projektet i sin størrelse kan sammenlignes med kvalitetsfondsprojekterne i Kolding og Aabenraa, er der en tilsvarende styring af dette projekt.

  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 24. maj 2013 udsendt en revideret regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri. På denne baggrund, og da projekterne løbende udvikler sig, er der behov for en revision og en generel opdatering af styringsmanualerne for de tre kvalitetsfondsprojekter i Aabenraa, Kolding og Odense samt Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

  For at leve op til de tilsagnsbetingelser, der er udmeldt fra ministeriet, indeholder styringsmanualerne på kvalitetsfondsprojekterne nu en beskrivelse af, hvordan der følges op på effektiviseringskravene.

  I styringsmanualerne er indholdet af de forskellige typer af rapporteringer samt tidsperspektiverne beskrevet. Rapporteringerne skal give et retvisende billede af projektets status og fremdrift. Derudover er der sket en uddybning af styregruppens ansvar for at sikre den overordnede fremdrift og økonomi i projektet.

  De fastsatte rammer i styringsmanualerne for kvalitetsfondsbyggerierne understøtter kravene, der ligger til rapporteringen fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. For Nyt OUH vil de kvartalsvise rapporteringer til Ministeriet træde i kraft, når der foreligger en godkendt udbetalingsprofil.

  Rammerne for styringen af Esbjerg-projektet er beskrevet i styringsmanualen. I forhold til kvalitetsfondsprojekterne vil der kun foregå én årlig ekstern revision af projektet. Derudover vil der ikke være en rapportering til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om status og fremdrift på projektet.

  Under behandlingen af punktet i innovationsudvalget den 12. december 2013 var 6 ud af 11 udvalgsmedlemmer fraværende. De fremmødte udvalgsmedlemmer anbefaler indstillingen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At styringsmanualerne for de tre kvalitetsfondsprojekter, Nyt OUH, Aabenraa og Kolding godkendes.

  At styringsmanualen for udbygningen af Esbjerg Sygehus godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 12-12-2013
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-01-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 20-01-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/5387
  8. Restaurant og foyer i akutsygehuset på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume
   

  På baggrund af regionsrådets udpegning af vinderprojekt for Fase 2 af kvalitetsfondsprojektet på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa, på mødet den 25. november 2013 indstilles, at der - som fremrykket projekt i Fase 2 - meddeles en anlægsbevilling på 2,736 mio. kr. til færdiggørelse af restaurant og foyer i akutsygehuset på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet udpegede på mødet den 25. november 2013 vinderen af projektkonkurrencen for Fase 2 af kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa. Fase 2 indeholder et mindre delprojekt: ”Færdiggørelse af restaurant og foyer i akutsygehuset”.

  Restaurant og foyer på 305 kvadratmeter bygges som råhus i Familiehuset i Fase 1, mens apteringen af restaurant og foyer skal foretages i Fase 2. Da Fase 1 bliver færdiggjort i 2014, og byggeriet af Fase 2 først forventes at starte op i 2017, vil der være en periode på omkring tre år, hvor restaurant og foyer ikke kan anvendes.

  Arealet til restaurant og foyer er placeret i den nye hovedindgang i Familiehuset. Efter færdiggørelsen af Fase 1 i 2014 vil hovedparten af patienter og besøgende til akutsygehuset ankomme ad den vej. Restauranten er dimensioneret til 130 spisende.

  Det vil derfor være hensigtsmæssigt at fremrykke færdiggørelsen af restaurant og foyer til 2014, således at området kan benyttes samtidig med, at resten af Fase 1 ibrugtages i 2014, jf. vedlagte idéoplæg.

  Der er afsat 2,736 mio. kr. i Fase 2 til delprojektet, og det indstilles, at midlerne frigives i 2014 og, at der meddeles en tilsvarende anlægsbevilling til delprojektet.    

  Under behandlingen af punktet i innovationsudvalget den 12. december 2013 var 6 ud af 11 udvalgsmedlemmer fraværende. De fremmødte udvalgsmedlemmer anbefaler indstillingen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At ideoplæg for færdiggørelse af restaurant og foyer i akutsygehuset på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa godkendes.

  At der meddeles tillæg til anlægsbevilling til Fase 2 på 2,736 mio. kr. (108,47 PL-indeks) til færdiggørelse af restaurant og foyer i akutsygehuset på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa.

  At der frigives 2,736 mio. kr. (108,47 PL-indeks) i 2014 finansieret af de afsatte midler til Fase 2.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den meddelte anlægsbevilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 12-12-2013
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-01-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 20-01-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/5387
  9. Komité for kunst og design i akutsygehuset i Aabenraa, Fase 2
  fold dette punkt ind Resume
   

  I henhold til Region Syddanmarks byggestyringsregler er der afsat 3 mio. kr. af budgettet til Fase 2 i kvalitetsfondsbyggeriet i Aabenraa til kunstnerisk udsmykning.

  Det indstilles, at budgettet frigives, så der i 2014 kan sættes en proces i gang for udsmykning af centre og kliniske afdelinger, hvoraf nogle allerede flytter ind i 2014.

  Det indstilles endvidere, at regionsrådet nedsætter en komité for kunst og design i Aabenraa, Fase 2.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa skal gennemføres i to faser. Fase 1 er under udførelse og forventes at være indflytningsklar i august 2014. Fase 2 har netop gennemgået en projektkonkurrence og skal nu igennem en projekteringsproces, som er planlagt til at vare ca. tre år.   

  Det fremgår af regionens byggestyringsregler, at der skal afsættes 0,5 procent af anlægssummen til kunstnerisk udsmykning. På den baggrund er der afsat budget til udsmykning både i Fase 1 og Fase 2.

  Der blev i 2012 afholdt en kunstkonkurrence vedr. Fase 1, hvor en bedømmelseskomité, nedsat af regionsrådet, udpegede vinderen. Resultatet af kunstkonkurrencen er udsmykning af de nye hovedindgange i akutsygehuset.

  I Fase 2 er der afsat 3 mio. kr. til kunstnerisk udsmykning, som foreslås anvendt til udsmykning af de enkelte centre og kliniske afdelinger – såvel de patientnære som de personaletunge områder. Da nogle afdelinger allerede flytter ind i 2014, når Fase 1 tages i brug, er der forslag om at få budgettet til kunstnerisk udsmykning i Fase 2 frigivet med opstart i 2014. Således kan der allerede i 2014 sættes en proces i gang for udsmykning af centre og kliniske afdelinger i akutsygehuset.

  Udsmykningen af centre og kliniske afdelinger i akutsygehuset foreslås at tage udgangspunkt i en helhedsbetragtning/en fælles linje for kunst og design, uanset om indflytningen sker efter Fase 1 eller Fase 2. Til fastlæggelse af kunstnerisk linje i centre og kliniske afdelinger samt udpegning af kunstner/designer indstilles det, at regionsrådet udpeger fem regionsrådsmedlemmer til en komité for kunst og design i Aabenraa, Fase 2.

  Komitéen vil snarest herefter blive indkaldt til et opstartsmøde, hvor komitéen dels vil blive præsenteret for tiltag iværksat i Fase 1 - herunder designmanualen, som er udarbejdet for begge sygehuse i Aabenraa, såvel det somatiske som det psykiatriske – og dels skal træffe beslutning om en linje for kunst og design i centre og afdelinger. Baggrunden og processen er beskrevet nærmere i vedlagte bilag.   

  Under behandlingen af punktet i innovationsudvalget den 12. december 2013 var 6 ud af 11 udvalgsmedlemmer fraværende. De fremmødte udvalgsmedlemmer anbefaler indstillingen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der meddeles et tillæg til anlægsbevilling til Fase 2 på 2,997 mio. kr. (PL-indeks 108,47) til kunst og design.

  At der af frigives 2,997 mio. kr. (PL-indeks 108,47) med opstart i 2014, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til formålet.

  At der udpeges fem regionsrådsmedlemmer til en komité for kunst og design i akutsygehuset i Aabenraa, Fase 2. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 12-12-2013
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-01-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 20-01-2014
   

  Indstillingens 1. og 2. ”at” blev tiltrådt med 35 stemmer for (Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance). 5 stemmer imod (Dansk Folkeparti).

  Herefter udpegede regionsrådet følgende som medlemmer af komite for kunst og design ved akutsygehuset i Aabenraa:

  • Pia Tørving
  • Andrea Terp
  • Peter Christensen
  • Jens Møller
  • Peter Kofod Poulsen
  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/29820
  10. Bemyndigelse og udpegning af medlemmer til Det Fælles Kunstudvalg Nyt OUH/Nyt SUND
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der skal udpeges 4 medlemmer til at indgå i både Kunstudvalg Nyt OUH og i Det Fælles Kunstudvalg Nyt OUH/Nyt SUND.

  Udvalget bemyndiges desuden til at udmønte midler inden for de rammer, der er afsat til kunst i projekt Nyt OUH.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der blev i 2013 nedsat et fælles kunstudvalg for Nyt OUH og det nye sundhedsvidenskabelige fakultet ved Syddansk Universitet (Nyt SUND). Formålet var at indgå i et samarbejde om kunstnerisk udsmykning og gennemgående kunst, som en måde at binde de to byggerier sammen, både i og udenfor bygningerne.

  Udvalget har udarbejdet en fælles kunststrategi, så kunsten opleves sammenhængende for de to byggerier. Det principielle indhold i strategien blev godkendt af regionsrådet den 25. november 2013.

  Der skal i årene fremover arbejdes med implementering af kunststrategien og udvælgelse af kunstprojekter til både Nyt OUH og til den fælles del Nyt OUH – Nyt SUND (Koblingszonen og Vidensaksen). Dette vil ske i henholdsvis Kunstudvalg Nyt OUH og i Det Fælles Kunstudvalg Nyt OUH / Nyt SUND.

  Der anmodes om at der udpeges 4 medlemmer af regionsrådet til at indgå i dette arbejde, en formand for Kunstudvalg Nyt OUH og 3 menige medlemmer. De udpegede medlemmer vil både indgå i Kunstudvalg Nyt OUH og i Det Fælles Kunstudvalg Nyt OUH / Nyt SUND. Formandsposten for Det Fælles Kunstudvalg Nyt OUH / Nyt SUND aftales efterfølgende mellem bygherrerne.

  I Region Syddanmarks byggeprojekter afsættes 0,5 % af håndværkerudgifterne til udsmykning. Bygningsstyrelsen afsætter 1,5 % af håndværkerudgifterne til udsmykning af Nyt SUND-byggeriet. Nyt OUH har således en ramme på 26 mio. kr. og Nyt SUND 10 mio. kr.

  En del af disse midler tænkes anvendt på fælles udvalgte kunstprojekter i mødestedet mellem de to institutioner, Koblingszonen og Vidensaksen, ligesom en større andel af midlerne tænkes anvendt på Nyt OUH. Det Fælles Kunstudvalg vil udvælge kunstprojekter til de fælles områder og Kunstudvalg Nyt OUH vil udvælge kunstprojekter til Nyt OUH.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der udpeges 4 medlemmer af regionsrådet til at indgå både i Kunstudvalg Nyt OUH og i Det Fælles Kunstudvalg Nyt OUH/Nyt SUND.

  At der blandt ét af de udpegede medlemmer udpeges en formand for Kunstudvalg Nyt OUH.

  At de 4 medlemmer fra regionsrådet bemyndiges til at udvælge kunstprojekter til Nyt OUH og indgå aftale med Bygningsstyrelsen/SDU om udmøntning af midler til fælles kunstprojekter og dermed udmønte de samlede midler, der er afsat i projekt Nyt OUH til kunst.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-01-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 20-01-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Pia Tørving, Niels Erik Søndergaard, Lasse Krull og Ingeborg Moritz Hansen blev udpeget til at indgå i både Kunstudvalg Nyt OUH og i Det Fælles Kunstudvalg Nyt OUH/Nyt Sund.

  Pia Tørving blev valgt som formand for Kunstudvalg Nyt OUH.


  Sagsnr. 10/18491
  11. Ændrede vedtægter for Sct. Maria Hospice Center
  fold dette punkt ind Resume
   

  Bestyrelsen for Sct. Maria Hospice Center har fremsendt ønske om ændring af vedtægter for den selvejende institution, som, i henhold til Region Syddanmarks driftsoverenskomst med institutionen, skal godkendes af regionen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Bestyrelsen for Sct. Maria Hospice Center har fremsendt ønske om ændring af vedtægter for den selvejende institution, som, ifølge § 1 i Region Syddanmarks driftsoverenskomst med hospice, kræver regionens godkendelse.

  Forslaget til ændringer indeholder dels en formel ændring af adressen for hospice, efter at hospice nu er flyttet til den nye placering på Karl Bjarnhofs Vej 2, 7120 Vejle. Herudover har bestyrelsen foreslået en ændret sammensætning af bestyrelsen, som betyder en mindre bestyrelse end tidligere (5-7 medlemmer mod tidligere op til 12 medlemmer).

  Bestyrelsens medlemmer skal have læge-, sundhedsfaglig viden og erfaring eller økonomisk, forretningsmæssig, organisatorisk eller juridisk viden og erfaring. Region Syddanmark skal efter de nye vedtægter udpege 1 medlem samt en suppleant herfor til bestyrelsen. Herudover udpeges 1 medlem af personalet på Sct. Maria Hospice Center, 1 medlem af biskoppen fra Haderslev Stift, mens de resterende medlemmer udpeges af bestyrelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At de ændrede vedtægter godkendes.

  At regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen for Sct. Maria Hospice Center samt en suppleant for denne.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-01-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 20-01-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Preben Jensen blev udpeget til bestyrelsen for Sct. Maria Hospice Center.

  Sonny Berthold blev udpeget som suppleant.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/40876
  12. Nedsættelse af Sundhedsbrugerråd (somatik) 2014 - 2015
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det foreslås, at Sundhedsbrugerrådet (somatik) nedsættes frem til 31. december 2015, og at der udpeges medlemmer til rådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet besluttede den 25. januar 2010 at nedsætte Sundhedsbrugerrådet i Region Syddanmark for valgperioden 2010-2013. Sundhedsbrugerrådet skulle være et omdrejningspunkt i det fremtidige samarbejde på det somatiske område mellem patientforeninger og Region Syddanmark.

  Etablering af et sundhedsbrugerråd i Region Syddanmark udspringer af et politisk arbejde i 2007 i regionsrådets særlige udvalg vedr. kontakt til patientforeninger på det somatiske område. Der var ligeledes nedsat et Sundhedsbrugerråd i perioden 2009 – 2010.

  Sundhedsbrugerrådet har bl.a. til opgave at udtale sig om overordnede spørgsmål på sundhedsområdet, være et dialog- og debatskabende forum i relation til den forebyggende, behandlende og rehabiliterende sundhedstjeneste, medvirke til at formidle kontakt mellem borgere og politiske organer, samt fremlægge ideer og forslag til udvikling af bedre samordning og koordinering inden for sundhedsområdet.

  Sundhedsbrugerrådet består at 19-21 medlemmer, hvoraf de ni medlemmer foreslås udpeget af Regionsrådet efter indstilling fra Danske Patienter og et medlem foreslås udpeget af Regionsrådet efter indstilling fra Regionsældrerådet i Syddanmark. Regionsrådet foreslås repræsenteret med ni regionsrådsmedlemmer. Derudover er der mulighed for 1 -2 ad hoc medlemmer.

  På baggrund af indstillinger fra disse foreninger vil Regionsrådet på et kommende møde skulle udpege medlemmer. Ligestillingsloven skal i den forbindelse efterleves ved sammensætningen.

  Det hidtidige Sundhedsbrugerråd har fungeret i fire år, og har afholdt i alt 14 møder, kommissorium vedlægges. På rådets seneste møde gjorde Sundhedsbrugerrådet status for det hidtidige arbejde. På mødet anbefalede Sundhedsbrugerrådet, at rådets arbejde fortsætter, bl.a. på baggrund af at det har været et godt forum for dialog mellem patientforeningsrepræsentanter og regionsrådspolitikere.

  Som følge af ændringer i sundhedsloven er der nye regler på vej om nedsættelse af et patientinddragelsesudvalg i hver region. Medlemmerne skal udpeges af patient- og pårørendeorganisationer. Udvalget skal bl.a. beskæftige sig med sundhedsaftaler mellem kommuner og regionen samt praksisplanlægning for almen praksis. Det er endnu uafklaret, hvornår bestemmelserne sættes i kraft.

  Det kan fremadrettet være hensigtsmæssigt at overveje, hvordan dette nye patientinddragelsesudvalg kan ses i relation til et evt. nyt Sundhedsbrugerråd.

  Sundhedsdirektøren anbefaler derfor, at der i første omgang (frem til 31. december 2015) nedsættes et Sundhedsbrugerråd, jf. det vedlagte kommissorium, og at Sundhedsbrugerrådet involveres i arbejdet med at udarbejde anbefaling til regionsrådet angående udmøntning af reglerne om patientinddragelsesudvalg.

  Dette arbejde kan formentlig igangsættes i løbet af 2014, og herunder kan det overvejes eventuelt at sammentænke opgaverne for patientinddragelsesudvalg og sundhedsbrugerråd, sådan at strukturerne på dette område er sammenhængende og logiske.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Sundhedsbrugerrådet nedsættes, jf. kommissorium, frem til 31. december 2015.

  At regionsrådet udpeger ni regionrådsmedlemmer til rådet.

  At Danske Patienter og Regionsældrerådet anmodes om indstilling af medlemmer til Sundhedsbrugerrådet, jf. kommissoriet. Ifølge ligestillingslovens §10a skal der foreslås lige mange kvinder og mænd.

  At Sundhedsbrugerrådet involveres i arbejdet med at udarbejde anbefaling til regionsrådet ang. udmøntning af reglerne om patientinddragelsesudvalg.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-01-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 20-01-2014
   

  Indstillingen tiltrådt. Følgende regionsrådsmedlemmer blev udpeget til Sundhedsbrugerrådet:

  • Pia Tørving
  • Peter Christensen
  • Ida Damborg
  • Holger Gorm Petersen
  • John Lohff
  • Kristian Grønbæk Andersen
  • Thyge Nielsen
  • Ulrik Sand Larsen
  • Tage Petersen
  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/39201
  13. Etablering af plasmaferesecenter i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  I Region Syddanmark placeres et plasmaferesecenter på Odense Universitetshospital. Der foreslås en central finansiering af merudgifterne forbundet med at producere plasma udvundet ved plasmaferese.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Baggrund

  Plasma anvendes til at producere lægemidlerne Immunglobulin (anvendes mod f.eks. bakterier og virus) og Albumin (anvendes som erstatning for blodplasma efter store blodtab eller forbrændinger). Mængden af dansk plasma har været faldende gennem de seneste år, mens forbruget af immunglobulin omvendt er steget med ca. 7 procent årligt som følge af udvidede anvendelsesmuligheder. Det har medført, at det siden 2009 har været nødvendigt at supplere immunglobulin fremstillet af dansk plasma med immunglobulin fremstillet af tysk plasma.

  Denne praksis har Danske Regioner vurderet er uholdbar, hvorfor der er blevet arbejdet på en model for, hvordan Danmark kan blive selvforsynende med plasma. I regi af Danske Regioner er der derfor truffet beslutning om, at regionerne skal supplere eksisterende plasmaleverancer med plasma udvundet ved plasmaferese. Plasmaferese er en blodtapning, hvor blodet tappes som normalt, men centrifugeres øjeblikkeligt. På den måde kan blodbanken gå selektivt ind og "hente" plasmaet ud af blodet, alt imens resten af blodet sendes tilbage til donor med det samme.

  Der er i regi af Danske Regioner efterfølgende truffet beslutning om at følge en model, hvor der placeres et plasmaferesecenter i hver region med en produktionsandel svarende til befolkningstallet i regionen. Det er blevet skønnet, at regionerne samlet set i den forbindelse vil få en merudgift på i alt 18,4 mio. kroner. Hertil kommer udgifter til bygningsmæssige ændringer.

   

  Etablering af plasmaferesecenter i Region Syddanmark

  I Region Syddanmark placeres plasmaferesecentret på Odense Universitetshospital med opstart den 1. juni 2014.

  Økonomiske konsekvenser af produktion af plasma ved plasmaferese

  Produktion af plasma udvundet ved plasmaferese er dyrere end den traditionelle udvinding af plasma, hvor plasma er biprodukt til fuldblodstapning. Det er derfor besluttet, at Amgros (Regionernes indkøbscentral) hæver avancen på Albumin og Privigen (immunglobulin), hvor plasmaet anvendes, således at de ekstra udgifter til afereseplasma (sammenlignet med fuldblodsplasma) på den måde dækkes. Herved finansieres ekstraudgifterne af de afdelinger, hvor forbruget faktisk er.

  Amgros har oplyst, at der pr. 1. juli 2014 vil ske en prisstigning på 6,5 pct. på Privigen og 7,5 pct. på Albumin. Amgros har beregnet, at der samlet for regionerne vil ske en udgiftsstigning på årsplan på 18,4 mio kr. Denne vil for Region Syddanmark udgøre en stigning i udgifterne på årsplan på 3,5 mio. kr.  Beregningerne er lavet på baggrund af forbruget i 2012.

  Albumin og Privigen anvendes til såvel ambulante som stationære patienter.

  Albumin og Privigen står på Region Syddanmarks liste over særlig dyr ambulant medicin, som dækkes centralt af regionen. Det betyder, at sygehusene automatisk får dækket de stigende udgifter til forbruget på ambulante patienter.

  Dækningen af medicinudgifter generelt til stationære patienter sker igennem aktivitetsafregningen til sygehusene, idet medicinudgifterne forudsættes at indgå som en del af DRG-taksten. For de rammestyrede områder sker der ingen regulering af sygehusenes budgetter som følge af fald/stigninger i medicinudgifterne. De stigende udgifter til forbruget af Privigen og Albumin på stationære patienter dækkes således ikke automatisk.

  Da prisstigningen sker pr. 1. juli 2014 vil den beregnede årlige ekstra omkostning kun have halv effekt i 2014. På baggrund af de faktiske udgifter i 2013 kan laves konkrete beregninger for de forventede ekstraudgifter fordelt på sygehuse og fordelt på stationær og ambulant aktivitet. Primo 2014 vil det endelige forbrug for 2013 være kendt, og en konsekvens af prisstigningen på 2013-forbruget vil kunne beregnes endeligt. Udviklingen i 2014 vil desuden løbende blive fulgt.

  Det indstilles på baggrund heraf, at der tilføres sygehusene budget for 2014 og frem svarende til den forventede prisstigning på udgifter til Albumin og Privigen til stationære patienter beregnet på baggrund af det faktiske forbrug i 2013, og at midlerne finansieres af meraktivitetspuljen.

   

  Ombygning af tappelokaler på Odense Universitetshospital
  For at kunne opfylde ønsket om et plasmaferesecenter på OUH, skal det eksisterende blodtapningslokale på OUH ombygges. Der skal etableres plads til yderligere 2-3 nye tappelejer/-stole. Ombygningen skal være tilvejebragt den 1. maj 2014. Den samlede økonomi for ombygningen er opgjort i vedhæftede ideoplæg og ses nedenfor:

  Samlet økonomi for ombygningen i kr.

  Bygningsarbejder, inkl. demontering

  192.000

  Installationer

  125.100

  Inventar

  100.000

  UF 10 %

  41.800

  Honorar 10 %

  41.800

  Sum i alt ekskl. moms

  500.700

   

  Det indstilles i forlængelse heraf, at der reserveres 0,501 mio. kr. på prioriteringspuljen på anlæg i 2014 til formålet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der tilføres sygehusene budget for 2014 og frem svarende til den forventede prisstigning på udgifter til Albumin og Privigen til stationære patienter beregnet på baggrund af det faktiske forbrug i 2013.

  At midlerne finansieres af meraktivitetspuljen.

  At der reserveres 0,501 mio. kr. på prioriteringspuljen på anlæg i 2014 til ombygning af tappelokaler på Odense Universitetshospital.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 17-12-2013
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-01-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 20-01-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/1250
  14. Slutrapportering kronikerpuljen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Orientering om slutrapport om kronikerprojekter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Siden 2010 har Region Syddanmark med midler fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse gennemført 39 projekter med henblik på at forstærke indsatsen for personer med kronisk sygdom. De sidste projekter er afsluttet med udgangen af 2013 og der er udarbejdet en slutrapport, som forelægges til Regionsrådets orientering.

  Slutrapporten rummer i væsentlighed to hovedafsnit. Ét, der opsummerer de væsentligste erfaringer og resultater fra projekterne og et andet, der perspektiverer resultaterne. I perspektivafsnittet peges på, at resultaterne bl.a. forsøges indarbejdet i den kommende sundhedsaftale, ligesom afsnittet også peger på temaer, der fremover forventes at være fokus på, f.eks. multisygdom, patientinddragelse og udvikling af tværsektorielle kvalitetsmål.

  Foruden afslutning af projekterne i form af denne slutrapport pågår en opfølgning på de projekter og resultater, som vurderes relevante at bringe videre med henblik på implementering ud over f.eks. den afdeling eller sygehusenhed, hvor projektet oprindeligt er udviklet. Denne konkrete stillingtagen foretages bl.a. i sygehusledelseskredsen og i Det Administrative Kontaktforum (DAK).

  Der er tale om både afgrænsede projekter, som potentielt er modne til implementering i øvrige afdelinger og enheder (f.eks. nyudviklede patientuddannelsestilbud, som har vist gode resultater og er lokalt implementerede), og også mere generelle læringspunkter, som bør integreres i den fremtidige organisering af kronikerindsatsen. Det kan f.eks. være opmærksomhed på bedre videndeling mellem sektorerne, behovet for fortsat udvikling af samarbejde, organisering af forløbskoordination samt praktisk anvendelse af stratificeringsmodellen, der inddeler patienter i forhold til deres sygdomskompleksitet og evne til at udvise egenomsorg.

  Afslutningsvis kan det nævnes, at Danske Regioners temagruppe for tværsektorielt samarbejde har udpeget en række projekter, som vurderes at være relevante i forhold til videndeling på tværs af regionerne. Sundhedsstaben vil med reference til regionernes evalueringer også indtænke erfaringer og læring fra disse udpegede projekter i Region Syddanmarks fremadrettede indsats på kronikerområdet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 10-12-2013
   

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 17-12-2013
   

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-01-2014
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 20-01-2014
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 07/7419
  15. Udbredelse af viden og kompetencer til almen praksis fra Indvandrermedicinsk Klinik
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet vedtog på møde den 26. august 2013 en særlig indsats for udbredelse af viden og erfaringer fra Indvandrermedicinsk Klinik (IMK) på Odense Universitetshospital (OUH). Dette bl.a. i forhold til almen praksis i hele Region Syddanmark.

  Samtidig har der gennem længere tid i Odense Kommune pågået et arbejde om etablering af et sundhedshus i Vollsmose.

  Konturerne af aktiviteterne i sundhedshuset er ved at tegne sig, og sundhedshuset forventes endeligt vedtaget i Odense kommune inden årsskiftet 2013-2014.

  Regionen har fra politisk side tilkendegivet støtte til etablering af sundhedshuset f.eks. via viden og kompetencer fra IMK og Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT).

  Med baggrund i de klare overlap i de to indsatser er der udarbejdet et forslag til en model for en praksiskonsulentfunktion forankret i Praksisafdelingen, men med fagligt bagland i IMK og evt. ATT.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet vedtog på møde den 26. august 2013, at der arbejdes videre med udbredelse af viden og kompetencer fra Indvandrermedicinsk Klinik på baggrund anbefalinger i rapporten ”Udbredelse af viden og erfaringer fra Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital - Oplæg til model for somatiske og psykiatriske sygehuse i Region Syddanmark.”

  Rapporten lægger bl.a. op til en særlig indsats i forhold til almen praksis. Et af forslagene er oprettelse af en praksiskonsulentfunktion, der skal sikre udbredelse af viden og kompetencer fra IMK til praksisområdet i hele Region Syddanmark. En sådan funktion er der ligeledes arbejdet med i forbindelse med regionens understøtning af etablering af et sundhedshus i Vollsmose i Odense.

  Det forventes, at Odense Kommune endeligt beslutter etablering af sundhedshuset inden årsskiftet 2013-2014, og dermed forventes det konkrete indhold i sundhedshuset snart at være afklaret.

  Regionen har tidligere fra politisk side overfor Odense Kommune tilkendegivet støtte i form af udbredelse af viden og kompetencer fra IMK og ATT. Idet der er stort sammenfald mellem de to ovennævnte indsatser, er det oplagt at tænke dem sammen.

  På denne baggrund foreligger der nu forslag til at etablere en praksiskonsulentfunktion, der skal favne begge spor – den regionale udbredelse af IMKs viden og kompetencer og understøtningen af sundhedshuset i Vollsmose. 

  Praksiskonsulentfunktionen kan organiseres på flere måder, og foreslås afgrænset til 3 år, forankret i Praksisafdelingen under Sundhedsstaben. Ordningen med én eller eventuelt flere konsulenter forslås i første omgang finansieret via ”Puljen for patientnære tilbud” efter drøftelse med kommunerne.  Det anslås, at udgifterne til konsulentordningen vil være omkring 1 mio. kr. årligt. Derudover lægges der op til en pulje på 250.000 kr. i hele perioden til IMK og ATT’s understøtning af funktionen.

  Praksiskonsulentordningen vil blive etableret og udviklet i samarbejde med Indvandrermedicinsk Klinik, med henblik på at inddrage nyeste viden og ekspertise samt sikre et tæt samarbejde og faglig integration mellem praksiskonsulenten indsats og indsatsen i IMK. Under forudsætning af godkendelse af modellen med en praksiskonsulentordning vil der blive forelagt en konkret model for organisering ved en senere lejlighed.

  Modellen afstemmes desuden med psykiatrien, hvad angår understøtning af sundhedshuset fra ATT.

  Udover ovennævnte foreslås det, at regionen undersøger, om der er perspektiv i at flytte den lokale jordemoderklinik til et evt. kommende sundhedshus i Vollsmose.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der arbejdes videre med etablering af en målrettet praksiskonsulentfunktion med særligt fokus på udbredelse af IMK`s viden og kompetencer til praksissektoren i hele Region Syddanmark, samt fokus på den faglige understøttelse af Odense kommunes kommende sundhedshus i Vollsmose.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 10-12-2013
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 17-12-2013
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-01-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 20-01-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.


  Sagsnr. 13/41360
  16. Efterreguleringsaftale Misbrugscenter Sønderjylland
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark overtog pr. 1. januar 2011 den sociale institution Misbrugscenter Sønderjylland fra Tønder Kommune. I den forbindelse blev der udarbejdet et aftaleudkast, hvor aktiver og passiver var værdiansat til værdierne pr. 31. december 2009. Da det faktiske overdragelsestidspunkt var 1. januar 2011 skal der udarbejdes en efterreguleringsoversigt, hvor der foretages en efterregulering for ændringerne i værdierne frem til 31. december 2010.

  Efterreguleringsoversigten, der er udarbejdet af Tønder Kommune, forelægges med henblik på regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark overtog pr. 1. januar 2011 den sociale institution Misbrugscenter Sønderjylland fra Tønder Kommune.

  I den forbindelse blev der af Tønder Kommune udarbejdet et aftaleudkast, hvor aktiver og passiver var værdiansat til værdierne pr. 31. december 2009. Det revisionspåtegnede aftaleudkast blev godkendt af Region Syddanmarks regionsråd den 13. december 2010.

  Da det faktiske overdragelsestidspunkt var 1. januar 2011 skal der udarbejdes en efterreguleringsoversigt, hvor der foretages en efterregulering for ændringerne i værdierne frem til 31. december 2010.

  I henhold til den godkendte aftale er der efterfølgende udarbejdet vedlagte efterreguleringsoversigt. 

  Ifølge efterreguleringsoversigten overtager regionen værdiansatte aktiver for 5,3 mio. kr. og værdiansatte passiver for 2,1 mio. kr. Region Syddanmark skal derfor kompensere Tønder Kommune med i alt 3,2 mio. kr. Kompensationen skal erlægges i form af overtagelse af langfristet gæld. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At efterreguleringsaftale vedr. Misbrugscenter Sønderjylland godkendes.   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-01-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 20-01-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/4822
  17. Etablering af Psykiatrisk Dialogforum
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forbindelse med regionsrådets godkendelse af psykiatriplanen ”Fremtidens Psykiatri” den 20. december 2007 blev der også godkendt en patient-/bruger- og pårørendepolitik for Psykiatrien i Region Syddanmark.

  Af denne politik fremgår det, at der skal nedsættes et psykiatrisk dialogforum, hvor regionsrådspolitikere kan mødes med repræsentanter for patient-/bruger- og pårørendeforeninger på det psykiatriske område.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den 29. september 2008 godkendte regionsrådet, at der nedsættes et psykiatrisk dialogforum i Region Syddanmark bestående af repræsentanter for psykiatriens patient- og pårørendeforeninger og repræsentanter for regionsrådet.

  Psykiatrisk Dialogforum kan forholde sig til alle aspekter af psykiatrien, der influerer på samspillet mellem psykiatri, brugere/patienter og pårørende.

  Det psykiatriske dialogforum skal på sine møder særligt sætte fokus på:

  • hvilke planlægningsmæssige og strukturelle udfordringer psykiatrien vil møde i det kommende år,
  • hvilke tendenser, ønsker og krav der tegner sig i samfundsudvikling, tilfredshedsundersøgelser, kvalitetsmonitorering etc.,
  • i hvilke af ovenstående udfordringer bruger-/pårørende-organisationer kan inddrages og hvordan,
  • hvordan det er gået med initiativer aftalt og drøftet på tidligere møder i Psykiatrisk Dialogforum.

  Psykiatrisk Dialogforum kan bl.a. drøfte spørgsmål, der optager mange. Eksempelvis praktisk håndtering af frit sygehusvalg i psykiatrien, procedurer ved uenighed mellem patient og personale, yderligere fokus på behandling af tvang og løbende udvikling af rådgivning til patienter. Psykiatrisk Dialogforum kan ikke behandle personsager og enkeltsager.

  Både foreningsrepræsentanter og regionsrådspolitikere fra Psykiatriudvalget har udtrykt stor tilfredshed med samarbejdet i Psykiatrisk Dialogforum i perioden 2009-2013, og der er udtrykt ønske om en fortsættelse af samarbejdet.

  Regionsrådet udpeger foreningsrepræsentanter og regionsrådsmedlemmer til Psykiatrisk Dialogforum. Hvis der fortsat ønskes et psykiatrisk dialogforum, skal regionsrådet udpege 7 regionsrådsmedlemmer og op til 13 medlemmer efter indstilling fra psykiatriens bruger-, patient- og pårørendeforeninger.

  I alt 8 foreninger har indstillet repræsentanter til Psykiatrisk Dialogforum.

  Endvidere er gruppen af En af Os–ungeambassadører under PsykInfo blevet tilbudt en foreningsplads i Psykiatrisk Dialogforum, jf. udkastet til kommissoriet.

  Samlet er der udtrykt ønske om, at foreningerne bliver repræsenteret af 6 kvinder og 3 mænd.

  Som det fremgår af bilaget, er det ikke alle foreninger, som har været i stand til at indstille både en mand og en kvinde. Begrundelsen er, at der ikke har kunnet findes mere end én, som har ressourcer til opgaven i Psykiatrisk Dialogforum.

  For de øvrige foreninger gælder det, at de i dialogen med Psykiatri- og Socialstaben har understreget deres ønske om at blive repræsenteret af deres førsteprioritet.

  Udkast til kommissorium for Psykiatrisk Dialogforum samt foreningernes indstillinger er vedlagt som bilag. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Psykiatrisk Dialogforum videreføres.

  At udkast til kommissorium for Psykiatrisk Dialogforum godkendes.

  At der udpeges 7 regionsrådsmedlemmer til Psykiatrisk Dialogforum. 

  At regionsrådet udpeger Kirsten Hansen, Karen Thomsen, Gihta Riis Hansen, Claus Thomsen, Karen Margrete Nielsen, Lillian B. Thomsen, Henry Johannsen, Steen Andersen og Lærke Juhl-Petersen som medlemmer af Psykiatrisk Dialogforum. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-01-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 20-01-2014
   

  Indstillingen tiltrådt. Følgende regionsrådsmedlemmer blev udpeget til Psykiatrisk Dialogforum:

  • Bente Gertz
  • Mikkel Andersen
  • Ida Damborg
  • Thies Mathiasen
  • Ulrik Sand Larsen
  • Mette Bossen Linnet
  • Hans Philip Tietje
  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/33143
  18. Kontaktforum for Handicap
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark har siden 2008 haft et Kontaktforum for Handicap, der har bestået af repræsentanter fra regionsrådet samt repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer. Kontaktforum for Handicap er nedsat af regionsrådet, og det indstilles at forummet videreføres.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I 2008 besluttede det daværende regionsråd at oprette Det regionale Kontaktforum for Handicap på baggrund af en henvendelse fra Danske Handicaporganisationer.

  Repræsentanterne i Kontaktforum for Handicap har bestået af 6 repræsentanter fra regionsrådet og op til 6 repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer. Repræsentanterne er udpeget for en valgperiode.

  Kontaktforum for Handicap afholder årligt 3-4 møder, hvor der til det ene møde inviteres pårørende med fra de sociale centre.

  Kontaktforum for Handicap drøfter indholdet og udførelsen af den regionale virksomhed indenfor de områder, der har relevans for forholdene for mennesker med et handicap. Områderne kan være socialområdet, specialundervisningsområdet, socialpsykiatriområdet, specialrådgivning vedr. hjælpemidler, kommunikationsområdet m.v.

  Kontaktforum for Handicap drøfter endvidere generelle problemstillinger omkring regionens virksomhed indenfor sundhed, psykiatri og regional udvikling, herunder tilskud til kollektiv trafik, hvor driften har særlig betydning i forhold til mennesker med handicap.

  Repræsentanterne fra Kontaktforum for Handicap har udtrykt stor tilfredshed med samarbejdet i perioden 2009-2013, og der er udtrykt ønske om en fortsættelse af samarbejdet.

  Regionsrådet udpeger repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer og regionsrådsmedlemmer til Kontaktforum for Handicap. Hvis der fortsat ønskes et Kontaktforum for Handicap, skal regionsrådet udpege 6 regionsrådsmedlemmer og op til 6 repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer.

  Danske Handicaporganisationer har indstillet i alt 5 repræsentanter til Kontaktforum for Handicap, henholdsvis 3 mænd og 2 kvinder.

  I overensstemmelse med forslaget til kommissorium for Kontaktforum for Handicap skal Danske Handicaporganisationer indstille en næstformand for forummet. Indstillingen om udpegning af næstformand forelå ikke ved dagsordenens udsendelse, men vil blive eftersendt inden mødet i regionsrådet.

  Udkast til kommissorium for Kontaktforum for Handicap samt oversigt over indstillede repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer er vedlagt. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Kontaktforum for Handicap videreføres.

  At udkast til kommissorium for Kontaktforum for Handicap godkendes.

  At der udpeges 6 regionsrådsmedlemmer til Kontaktforum for Handicap, hvoraf et medlem udpeges til formand.

  At de 5 indstillede repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer udpeges til Kontaktforum for Handicap.

  At den af Danske Handicaporganisationer indstillede næstformand udpeges.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-01-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 20-01-2014
   

  Indstillingen tiltrådt. Følgende regionsrådsmedlemmer blev udpeget til Kontaktforum for Handicap:

  • Bente Gertz
  • Mikkel Andersen
  • Ida Damborg
  • Holger Gorm Petersen
  • Ulrik Sand Larsen
  • Mette Bossen Linnet

  Bente Gertz blev valgt som formand og Ole Lennart Hansen blev valgt som næstformand for Kontaktforum for Handicap.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/41374
  19. Beretning om det specialiserede socialområde - statens overførsler til kommuner og regioner i 2012
  fold dette punkt ind Resume
   

  Økonomi og Indenrigsministeriet har anmodet regionerne om en udtalelse vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 4 2013 om det specialiserede socialområde – statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Udkast til udtalelse forelægges regionsrådet til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Rigsrevisionen har i november 2013 afgivet beretning til Statsrevisorerne om det specialiserede socialområde; beretning nr. 4/2013. Beretningen behandler udvalgte områder på det specialiserede socialområde, som Rigsrevisionen har haft særlig fokus på ved revisionen i kommuner og regioner i 2012.

  Det overordnede formål med undersøgelsen er, at belyse den regionale og kommunale opgaveløsning på et væsentligt borgernært område. Det har rigsrevisionen gjort ved at besvare følgende spørgsmål:

  • Er rammeaftalerne anvendelige for regionerne som styringsinstrument på det specialiserede socialområde?
  • Er taksterne i Tilbudsportalen gennemsigtige og sammenlignelige, så kommunerne har mulighed for at vælge de bedst egnede tilbud til den bedste pris til kommunens borgere?
  • Understøtter kommunernes procedurer for visitation til botilbudspladser efter serviceloven §§ 107 og 108 en korrekt sagsbehandling?
  • Har kommunerne i det væsentligste tilrettelagt deres forvaltning af den generelle refusionshjemtagelse på en måde, der medvirker til at sikre, at vilkårene for hjemtagelse af statsrefusion er opfyldt?

  Regionsrådets udtalelse er udarbejdet med fokus på beretningens vurdering af rammeaftalerne som styringsinstrument.

  Rigsrevisionen konkluderer i undersøgelsen, at man finder, at rammeaftalerne mellem regioner og kommuner ikke i tilstrækkeligt omfang kan anvendes af regionerne til at styre det specialiserede socialområde. Rigsrevisionen konkluderer også, at dette primært skyldes, at regionerne har pligt til at udbyde det antal tilbudspladser, som kommunerne har udtrykt behov for i rammeaftalen med regionen, mens kommunerne ikke har pligt til at aftage disse pladser. Endvidere at dette medfører en risiko for, at rammeaftalerne ikke opfylder formålet om en hensigtsmæssig udnyttelse af resurser og ekspertise.

  Statsrevisorerne har behandlet beretningen den 13. november 2013 og har i den forbindelse blandt andet bemærket, at Statsrevisorerne finder, at rammerne for regionernes og kommunernes opgaver på det specialiserede socialområde er uhensigtsmæssige, idet rammeaftalerne mellem regionerne og kommunerne ikke er styringsegnede i forhold til udbud af og efterspørgsel på tilbudspladser.

  Det fremgår af forslag til udtalelse fra regionsrådet, at regionsrådet kan tilslutte sig såvel Rigsrevisionens hovedkonklusion som Statsrevisorernes bemærkninger til beretningen for så vidt angår vurdering af begrænsningerne i rammeaftalen som styringsredskab.

  Det fremgår endvidere, at Region Syddanmark ser frem til den konkrete udmøntning af den politiske aftale, der er indgået på centralt niveau i juni 2013 som opfølgning på evaluering af kommunalreformen, idet aftalen indeholder flere elementer, der samlet set skal understøtte rammerne for både den økonomiske styring og gennemsigtighed samt en fortsat tilstedeværelse af højt specialiseret viden og faglighed på det specialiserede socialområde.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forslag til udtalelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-01-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 20-01-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/35199
  20. Kapacitet på gymnasierne 2014
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionens fire forpligtende samarbejder har indmeldt deres foreløbige optagelseskapacitet til 1.g og 1.hf på gymnasierne og VUC´erne i 2014 til regionsrådet. Optagelseskapaciteten skal indmeldes til Undervisningsministeriet senest den 1. februar 2014.

  Gymnasierne i Trekantområdet fastholder ligesom sidste år en optagelseskapacitet, som er højere end det faktiske antal af optagne klasser. Gymnasierne i Vestjylland øger samlet set optagelseskapaciteten med 5 klasser sammenlignet med sidste år, mens den øges med 4 i Sønderjylland. På Fyn reduceres optagelseskapaciteten samlet set med én klasse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Optagelseskapaciteten fastlægges af de forpligtende samarbejder, hvor de offentlige gymnasier, hf-kurser og studenterkurser samt de VUC’er, der udbyder den 2-årige hf, deltager. De forpligtende samarbejder, skal pr. 15. december 2013 orientere regionsrådet om optagelseskapaciteten for det kommende skoleår. Regionsrådet skal herefter videresende oplysningerne til Undervisningsministeriet senest den 1. februar 2014.

  I vedlagte bilag ses bl.a. den foreløbige optagelseskapacitet, der skal indmeldes til Undervisningsministeriet, dvs. det antal klasser som den enkelte skole kan oprette. Det fremgår også, hvor mange klasser der blev oprettet i år, og hvor stor kapaciteten er i det kommende skoleår i forhold til optaget i år.

  I forhold til indeværende år, øges optagelseskapaciteten med i alt 9 nye 1.årsklasser i regionen. Der er altså mulighed for at optage flere elever i 2014, end der var i 2013.

  Den samlede optagelseskapacitet i 2014, er på 343 klasser mod et muligt optag på 334 klasser i 2013. Imidlertid er der 338 1.årsklasser i år, da gymnasierne når de kender antallet af ansøgere har mulighed for at oprette ekstra klaser. Gymnasierne har samlet set mulighed for, at optage 5 ekstra klasser i 2014 sammenlignet med det faktiske antal klasser i år.

  Eksempelvis kan Rødkilde Gymnasium i Vejle igen i år optage 15 klasser. Der er imidlertid kun 11 1.førsteårs klasser i år på gymnasiet. Den høje kapacitet betyder, at man ikke kan afvise ansøgere, der har Rødkilde som 1. prioritet, og det kan potentielt gå ud over omkringliggende gymnasier i blandt andet Tørring og Grindsted, hvis elevernes søgemønstre ændres.

  Problematikken er gentagne gange pointeret overfor ministeren, bl.a. i forbindelse med de senere års indberetning af kapacitet.

  Regionsrådet har mulighed for at anmode ministeriet om at fastlægge kapacitetsloft på den/de institutioner, hvor regionsrådet måtte ønske det. Det skal fremgå af brevet til ministeren, hvad kapacitetsloftet i givet fald skal være – altså hvor mange klasser det pågældende gymnasium skal have mulighed for at optage.

  Region Syddanmark udarbejdede, i forbindelse med foretræde for Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg i foråret 2013, et forslag til, hvordan et sådant kapacitetsloft kan udformes. Ministeren har tilkendegivet, at modellen i givet fald kan anvendes inden for eksisterende lovgivning.

  Det er ikke administrationens vurdering, at der vil opstå et sådan problem, baseret på de senere års søgemønstre. Det er dog en problemstilling, som det er nødvendigt løbende at følge udviklingen i.

  Der er ingen ændringer i antallet af 16-årige i regionen i 2014 sammenlignet med 2013. Der er dog forskelle inden for regionen, hvor antallet af 16-årige i Trekantområdet falder minimalt i 2014 sammenlignet med 2013, mens udviklingen er den modsatte i Sønderjylland, hvor antallet af 16-årige stiger i 2014. Frem mod 2016 falder antallet af 16-årige ifølge Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning generelt i hele regionen.

  Administrationen anbefaler, at regionsrådet overfor Undervisningsministeriet, jf. vedlagte forslag til brev, påpeger en række problemstillinger:  

  • At en udvidelse af kapaciteten medfører investeringer i bl.a. bygninger, der både på kort og langt sigt kan vise sig ikke at være økonomisk rentable, idet den demografiske udvikling medfører færre unge de kommende 10 år.
  • At en udvidelse medfører en øget konkurrence om eleverne for at udnytte den ekstra kapacitet.
  • At en udvidelse af kapaciteten kan få konsekvenser for gymnasier i mindre byer.
  • At ministeren derfor opfordres til løbende at følge udviklingen. 

  Udvalget for Regional Udvikling drøftede på sit møde den 2. december 2013 sagen. Udvalget besluttede at anbefale regionsrådet, at anmode ministeren om at pålægge gymnasierne i Vejle – Rosborg Gymnasium og HF samt Rødkilde Gymansium – et midlertidigt kapacitetsloft.

  Kapacitetsloftet anmodes fastsat til 18 klasser for Rosborg og 11 for Rødkilde – svarende til det antal klasser de optog i 2013. 

  Udkast til brev til undervisningsministeren er tilrettet i overensstemmelse med udvalgets anbefalinger.

  Som bilag er vedlagt optagelseskapaciteten for de almene gymnasier samt VUC og optagelseskapaciteten for de erhvervsgymnasiale uddannelser.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At godkende det vedlagte forslag til brev til Undervisningsministeren vedr. kapaciteten på gymnasierne 2014.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 02-12-2013
   

  Udvalget anbefaler regionsrådet, at undervisningsministeren anmodes om at fastlægge et kapacitetsloft for Rødkilde Gymnasium og Rosborg Gymnasium & HF, på f.eks. hhv. 11 og 18 1. års-klasser i 2014. Efter en administrativ vurdering heraf, udarbejdes et nyt forslag til høringsbrev, hvor der anmodes om konkret fastlæggelse af et kapacitetsloft for de to gymnasier. Det nye høringsbrev forelægges forretningsudvalget og regionsrådet til godkendelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-01-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 20-01-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/33589
  21. Udtalelse til undervisningsministeriet vedr. mulig oprettelse af et treårigt privat gymnasium i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har modtaget en henvendelse fra Undervisningsministeriet om, at det private Studenterkursus i Toftlund ønsker at etablere et 3-årigt privat gymnasium i Aabenraa.

  Ministeriet anmoder regionsrådet om en vurdering af behovet for etablering af et privat gymnasium.

  Administrationen vurderer, at der ikke er behov for at udvide kapaciteten yderligere i Aabenraa.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har modtaget en henvendelse fra Undervisningsministeriet i forlængelse af, at det private Studenterkursus i Toftlund (STUK) ønsker at etablere et 3-årigt privat gymnasium i Aabenraa, som en filial til deres nuværende udbud af 2-årige studenterkurser i Toftlund.

  Det kræver imidlertid en ændring af den gældende lovgivning, da det pt. ikke er lovligt for private gymnasier at oprette filialer, jf. bekendtgørelse vedr. ”Lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen”.

  STUK har derfor henvendt sig til Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg for at få ændret loven.

  Henvendelsen fra Undervisningsministeriet til regionsrådet, skal bl.a. ses i lyset af regionsrådets overordnede ansvar for, at koordinere og sikre et tilstrækkeligt udbud af ungdomsuddannelser i regionen.

  Ministeriet har i forlængelse af denne henvendelse fra STUK, konkret anmodet regionsrådet om at forholde sig til følgende: 

  1. En udtalelse om, hvorvidt der i Aabenraa i løbet af de kommende 5-10 år kan antages at ville opstå et behov for gymnasiepladser (3-årig stx), som kræver en kapacitet, der rækker ud over, hvad eksisterende tilbud i området må forventes at kunne dække. 
  1. For det andet er ministeriet interesseret i at høre Region Syddanmarks vurdering af, om særlige regionale udviklingshensyn – uafhængig af svaret på det første spørgsmål – gør det ønskeligt, at der oprettes et privat gymnasium i Aabenraa som supplement til Aabenraa Statsskole og Deutsches Gymnasium für Nordschleswig.

  Administrationens vurdering

  Ad 1: Vurdering af det fremtidige kapacitetsbehov i området

  Det er administrationens vurdering, at der ikke i de kommende år vil opstå et behov for et øget udbud af STX uddannelser end de, der allerede er i området. Fremskrivninger, der tager udgangspunkt i den nuværende gymnasiefrekvens, viser, at der forventes en ujævn udvikling frem mod 2020. Antallet af ansøgere forventes at ligge mellem 291 i 2017 og 256 i 2018.

  Fra 2020 forventes et fald i antallet af unge på det almene gymnasium i Aabenraa ift. 2013. Det skyldes, at antallet af unge falder de kommende år.

  Udviklingen i søgningen til Deutsches Gymnasium, forventes at være svagt faldende i perioden fra 67 ansøgere i 2013 til 61 i 2020.

  Samtidig er det et mål for såvel regeringen som regionsrådet, at øge antallet af unge, der søger erhvervsuddannelserne, hvilket i sig selv ikke forventes at gøre behovet for øget kapacitet på STX- området større.

  De øvrige gymnasier i Sønderjylland (Haderslev, de to i Sønderborg og i Tønder), forventer ligeledes et fald i antallet af ansøgere de kommende år.

  Administrationen har, i forbindelse med behandlingen af sagen, anmodet det forpligtende samarbejde i Sønderjylland om dets vurdering af det fremtidige kapacitetsbehov. I vedlagte vurdering, giver det forpligtende samarbejde udtryk for bekymringer over at øge kapaciteten i en periode, hvor antallet af unge falder.

  STUK kommenterer hertil, at det er korrekt, at der er faldende tal for de kommende ungdomsårgange, men da tilbagegangen i Aabenraa er væsentlig mindre end i de omliggende kommuner, samtidig med at der er lav gymnasiefrekvens, vurderer STUK, at der vil være plads til et privat gymnasium-alternativ til gavn for bosætning, jobskabelse og erhvervsudvikling. Kommentaren er vedlagt som bilag.

  Det bemærkes desuden, at det kræver 60 elever pr. årgang for at opnå statsligt tilskud til driften af et privat gymnasium, hvilket er en forudsætning for etableringen. Det svarer til 18% af ansøgerne til STX i Aabenraa i 2013.

  På baggrund af ovenstående vurderer administrationen, at der ikke er behov for at udvide kapaciteten yderligere i Aabenraa.

  AD 2: Øvrige regionale hensyn

  I forbindelse med etableringen af foreningen Work-Live-Stay Southern Denmark (WLS), fik Region Syddanmark gennemført en række analyser, der bl.a. byggede på interviews med virksomheder.

  Der blev i den forbindelse fremsat ønsker om flere internationale uddannelser, særligt grundskoler på højt niveau, mens der ikke blev efterspurgt flere udbud af almene gymnasier forstået som udbud af 3-årige STX uddannelser.

  Administrationen vurderer, at der ikke er andre regionale udviklingshensyn, der kan tale for etablering af et privat gymnasium i Aabenraa.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At vedlagte forslag til udtalelse godkendes og sendes til Undervisningsministeriet sammen med udtalelsen fra det forpligtende samarbejde og kommentaren fra STUK. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 02-12-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-01-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 20-01-2014
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/2446
  22. Udpegning til, og godkendelse af kommissorium for, Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale
  fold dette punkt ind Resume
   

  Syddansk Uddannelsesaftale blev etableret i 2009 som et 4-årigt initiativ. Regionsrådet besluttede på sit møde den 26. august 2013 at videreføre Syddansk Uddannelsesaftale.

   

  Der nedsættes en styregruppe for Syddansk Uddannelsesaftale. Der er udarbejdet et udkast til nyt kommissorium for styregruppen til regionsrådets godkendelse. I forlængelse af godkendelsen udpeger regionsrådet sine to repræsentanter i styregruppen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Syddansk Uddannelsesaftale blev etableret i 2009 som et 4-årigt initiativ. Regionsrådet besluttede på sit møde den 26. august 2013 at videreføre Syddansk Uddannelsesaftale. Dette blev markeret på en konference den 9. september 2013, hvor undervisningsministeren blandt andet deltog sammen med ca. 130 repræsentanter for parterne bag Syddansk Uddannelsesaftale. Endvidere blev også de uddannelsesmæssige udfordringer, der skal adresseres de kommende år, præsenteret, som en del af præsentationen af handlingsplanen 2014-15.

  Regionsrådet godkendte på sit møde den 16. december 2013 handlingsplanen.

  De uddannelsesmæssige udfordringer er valgt på baggrund af resultaterne i effektmodellen. Effektmodellen påpeger en række udfordringer, der er centrale i forhold til at indfri de uddannelsespolitiske målsætninger.

   

  Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale

  I forbindelse med videreførelsen af Syddansk Uddannelsesaftale er der udarbejdet et revideret kommissorium for Styregruppen. Det er vedlagt som bilag.

  Organiseringen skal sikre, at Styregruppen har de bedste rammer for initiativer og tiltag, der sikrer at eksempelvis den kommende handlingsplan implementeres og de fælles mål nås.

  Derfor er der udarbejdet et forslag til revideret kommissorium for Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale. Dette indeholder muligheden for at indgå i samarbejder i relation til EU’s kommende Socialfondsprogram, der forventes at indeholde en række målrettede indsatsområder i forhold til erhvervsuddannelserne. På tilsvarende vis kan der være relevante samarbejdsmuligheder i relation til EUs kommende INTERREG 5A program.

  Organiseringen skal desuden sikre en stærkere kobling til regionsrådet med Syddansk Uddannelsesaftale som det strategiske omdrejningspunkt for den regionale uddannelsesindsats.

  Det foreslås derfor, jf. kommissoriet, at udvide styregruppens opgaver, og at lade regionsrådet være repræsenteret.

  Regionsrådet skal derfor, hvis indstillingen følges, udpege to medlemmer af regionsrådet som repræsentanter til Styregruppen.

  Kommissoriet har været drøftet i den hidtidige styregruppe den 7. oktober 2013, hvorfra der var opbakning til de forslåede ændringer.

  Der har tidligere været nedsat et Regionalt Ungdomsuddannelses Råd med deltagelse af to regionsrådsmedlemmer og repræsentanter for ungdomsuddannelserne. Deres opgave var bl.a. at rådgive regionsrådet. Det er administrationens vurdering at Syddansk Uddannelsesaftale qua det reviderede kommissorium overtager den rolle, hvilket også er baggrunden for at der foreslås politisk deltagelse i Styregruppen.

   

  Som bilag er desuden vedlagt en kort beskrivelse af Syddansk Uddannelsesaftale mv.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet godkender kommissoriet for Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale

  At regionsrådet udpeger to medlemmer som repræsentanter i Styregruppen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-01-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 20-01-2014
   

  Indstillingen tiltrådt. Stephanie Lose og Simon Hempel-Jørgensen blev udpeget som repræsentanter til Styregruppen.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/33327
  23. Videreførsel af Region Syddanmarks Uddannelsespanel samt udpegning af regionsrådsmedlem
  fold dette punkt ind Resume
   

  Forslag om videreførelse af Region Syddanmarks Uddannelsespanel samt udpegning af medlem.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet besluttede på mødet den 1. marts 2010 at videreføre Region Syddanmarks Uddannelsespanel. Panelet består af de repræsentanter som regionsrådet har udpeget til bestyrelser for uddannelsesinstitutioner i regionen.

  Formålet med Uddannelsespanelet er at give bestyrelsesmedlemmerne optimale forudsætninger for at varetage hvervet ved at give mulighed for drøftelse af problemstillinger på uddannelsesområdet og generel erfaringsudveksling om varetagelsen af hvervet.

  Det foreslås, at uddannelsespanelet videreføres i indeværende valgperiode, og at regionsrådet udpeger et medlem, der sammen med administrationen kan tilrettelægge arbejdet i panelet, så det tjener formålet bedst muligt.

  Et forslag til ajourført kommissorium for uddannelsespanelet er vedlagt som bilag.   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Region Syddanmarks Uddannelsespanel for de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget til bestyrelser for uddannelsesinstitutioner i regionen, og andre udvalg, som nævnt i kommissoriet, videreføres, og at regionsrådet anmoder disse medlemmer om at deltage i uddannelsespanelets arbejde. 

  At regionsrådet godkender forslaget til ajourført kommissorium for uddannelsespanelet.

  At regionsrådet udpeger et medlem, der sammen med administrationen kan tilrettelægge arbejdet i panelet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-01-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 20-01-2014
   

  Indstillingen tiltrådt. Holger Gorm Petersen blev udpeget til, sammen med administrationen, at tilrettelægge arbejdet i panelet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/816
  24. Udpegning af medlemmer til Syddansk Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume
   

  Erhvervsfremmeloven fastlægger, at de regionale vækstfora skal bestå af 20 medlemmer, der udpeges af regionsrådet efter indstilling fra de indstillingsberettigede organisationer. Det nye Syddansk Vækstforum udpeges for perioden 2014-17.

  I første omgang skal regionsrådet beslutte, hvilke organisationer der skal være indstillingsberettigede, og hvor mange pladser de indstillingsberettigede tildeles i Vækstforum. Den endelige udpegning finder sted i regionsrådet  i marts måned. Det foreslås, at udpegningsperioden fastlægges til 1. april 2014 til 1. april 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Lov om erhvervsfremme fastlægger, at de regionale vækstfora skal bestå af 20 medlemmer, der udpeges af regionsrådet. Vækstforum sammensættes således:

  • Tre medlemmer udpeges på regionsrådets eget initiativ.
  • Seks medlemmer udpeges efter indstilling af kommunalbestyrelserne i regionen, hvoraf mindst ét medlem skal repræsentere yderområderne.
  • Seks medlemmer fra erhvervslivet udpeges efter indstilling fra erhvervsorganisationer udvalgt af regionsrådet, hvoraf 5 skal findes blandt de indstillingsberettigede til Danmarks Vækstråd.
  • Tre medlemmer fra viden- og uddannelsesinstitutioner udpeges på regionsrådets initiativ.
  • To medlemmer, som repræsenterer henholdsvis arbejdsgivere og lønmodtagere, udpeges efter indstilling fra henholdsvis arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer. Ét medlem udpeges af arbejdsgiversiden og ét medlem udpeges af lønmodtagersiden.

  Desuden bør det tyske mindretal i Danmark, jf. bemærkningerne til loven, have en observatørpost.

  Såfremt Vækstforum og det regionale beskæftigelsesråd finder det hensigtsmæssigt, kan det regionale beskæftigelsesråd endvidere udpege en observatør til Vækstforum, som til gengæld får en observatørpost i det regionale beskæftigelsesråd. Den gensidige repræsentation har været anvendt i det foregående Vækstforum. Vækstforum vil på deres første møde tage stilling til, om der fortsat skal ske gensidig udpegning.

  Derudover er der mulighed for at udvide kredsen af observatører.

  Yderområder defineres i den statsligt fastsatte erhvervspolitik og i de dokumenter, der regulerer den strukturfondsfinansierede indsats i Danmark. I Syddanmark drejer det sig i strukturfondsperioden 2014-20 om kommunerne Tønder, Aabenraa, Sønderborg, Svendborg, Langeland, Ærø og syddanske småøer. Aabenraa og Sønderborg Kommuner er defineret som nye yderområder. Derimod er Faaborg-Midtfyn Kommune ikke længere defineret som yderområdekommune.

  Som nævnt skal regionsrådet udpege 6 medlemmer fra erhvervsorganisationer, hvor 5 af disse skal findes i kredsen af indstillingsberettigede organisationer til Danmarks Vækstråd. Ifølge bekendtgørelse om udpegning af medlemmer og fastsættelse af indstillingsberettigede organisationer til Danmarks Vækstråd drejer det sig om:

  • ét medlem fra hver af følgende organisationer: DI, Dansk Erhverv, Håndværksrådet og Landbrug & Fødevarer
  • ét medlem efter fælles indstilling fra Dansk byggeri, Tekniq og Danske Arkitetkvirksomheder
  • ét medlem efter fælles indstilling fra Finansrådet, Forsikring & Pension, Realkreditrådet og Realkreditforeningen
  • to medlemmer efter fælles indstilling fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, LO og CO-industri

  Samtidig skal den erhvervsmæssige repræsentation i Vækstforum afspejle den regionale erhvervsstruktur. Inden for kredsen af indstillingsberettigede organisationer til Danmarks Vækstråd kan regionsrådet derfor selv prioritere vægtningen. Desuden kan regionsrådet vælge at gøre andre erhvervsorganisationer af særlig regional betydning indstillingsberettigede med ét medlem.

  Det foreslås, at erhvervsorganisationerne repræsenteres i Vækstforum på følgende måde: De 5 bundne pladser fordeles med 2 medlemmer fra Dansk Industri, 1 medlem fra Dansk Erhverv, 1 medlem fra Landbrug og Fødevarer og 1 medlem efter fælles indstilling fra Håndværksrådet, Tekniq, Dansk Byggeri og Danske Arkitetkvirksomheder. På den 6. plads foreslås der udpeget et medlem fra HORESTA.

  Det skal bemærkes, at Dansk Erhverv ved sammensætningen af Syddansk Vækstforum i 2010 fik tildelt to pladser, men HORESTA er siden da udtrådt af Dansk Erhverv. Det er baggrunden for den nuværende repræsentation i Vækstforum, hvor der er ét medlem, som repræsenterer DE, og ét medlem som repræsenterer HORESTA, hvilket foreslås videreført.

  I forhold til de 3 repræsentanter fra viden- og uddannelsesinstitutioner foreslås det at fastholde den nuværende sammensætning. Dermed vil 1) de lange videregående uddannelser, 2) de mellemlange videregående uddannelser og 3) de korte videregående uddannelser og erhvervs- uddannelserne i fællesskab være repræsenteret med ét medlem hver.

  I forhold til de 2 repræsentanter for arbejdsmarkedets parter lægges der op til, at Dansk Arbejdsgiverforening er repræsenteret ved 1 medlem som hidtil samt at LO, AC og FTF i fællesskab er repræsenteret ved 1 medlem.

  Forslag til ny lov om erhvervsfremme og regional udvikling er under behandling med forventet ikrafttræden 1. februar 2014. Vedtages forslaget i sin nuværende form, skal der udpeges et ekstra lønmodtagermedlem. Det foreslås derfor, at såfremt lovforslaget vedtages, gives administrationen mandat til at anmode LO, AC og FTF om i fællesskab at udpege yderligere et medlem, dvs. i alt to medlemmer.

  Det bemærkes, at IDA i den foregående periode har indstillet i fællesskab med LO, AC og FTF, men IDA har efterfølgende meldt sig ind i AC.

  I forhold til observatører foreslås det som tidligere nævnt, at det tyske mindretal og det regionale beskæftigelsesråd hver udpeger en observatør. Finansrådet har i den foregående vækstforumperiode haft en observatør i Vækstforum, hvilket ikke foreslås videreført i den nye vækstforumperiode.


  Jævnfør ligestillingsloven skal der ved udpegningen tilstræbes en ligelig fordeling af mænd og kvinder i Vækstforum. Derfor skal der i forbindelse med anmodningen om indstillinger gøres opmærksom på, at der skal indstilles både en mand og en kvinde til hver medlemspost, så regionsrådet ved den endelige udpegning kan tilstræbe en ligelig fordeling af mænd og kvinder.

  Den endelige udpegning af Region Syddanmarks Vækstforum finder sted på regionsrådets møde i marts måned.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At erhvervsorganisationerne repræsenteres i Region Syddanmarks Vækstforum på følgende møde:

  • Dansk Industri 2 medlemmer.
  • Dansk Erhverv 1 medlem.
  • Landbrug & Fødevarer 1 medlem.
  • Håndværksrådet, Dansk Byggeri, Tekniq og Danske Arkitektvirksomheder i fællesskab 1 medlem.
  • HORESTA 1 medlem

  At de 2 repræsentanter fra arbejdsmarkedet repræsenteres i Vækstforum på følgende måde:

  • Dansk Arbejdsgiverforening 1 medlem
  • LO, AC og FTF i fællesskab 1 medlem
  • såfremt forslag til lov om erhvervsfremme og regional udvikling vedtages, gives administrationen mandat til at anmode LO, AC og FTF om i fællesskab at udpege yderligere et medlem, dvs. i alt to medlemmer.

  At de 3 uddannelses- og videninstitutioner repræsenteres i Vækstforum på følgende måde:

  • De lange videregående uddannelser 1 medlem
  • De mellemlange videregående uddannelser 1 medlem
  • De korte videregående uddannelser og erhvervsuddannelser i fællesskab 1 medlem.

  At regionsrådet beslutter, hvilke 3 medlemmer, der skal udpeges på regionsrådets eget initiativ.

  At regionsrådet anmoder kommunalbestyrelserne i regionen om at indstille til udpegning af i alt 6 medlemmer - heraf ét fra yderområderne

  At regionsrådet anmoder det tyske mindretal om at indstille en observatør.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-01-2014
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 20-01-2014
   

  Indstillingen tiltrådt. Carl Holst, Stephanie Lose og Karsten Uno Petersen blev udpeget til Syddansk Vækstforum.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/4508
  25. Åbenhedsprisen 2013 - udpegning af medlemmer til dommerkomiteen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Åbenhedsprisen er indstiftet af regionsrådet og gives til afdelinger, botilbud, sygehuse eller institutioner i Region Syddanmark, der kan dokumentere, at de er gode til at praktisere regionsrådets tre værdier: åbenhed, dialog og inddragelse.

  Regionsrådet udpeger hvert år to medlemmer til dommerkomiteen for to år ad gangen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmarks regionsråd ønsker at sætte fokus på åbenhed, dialog og inddragelse i forhold til borgere, brugere og medarbejdere. Derfor indstiftede regionsrådet på sit møde den 25. juni 2007 Region Syddanmarks Åbenhedspris. Prisen uddeles hvert år til den eller de afdelinger, der i særlig grad har formået at omsætte de tre begreber - åbenhed, dialog og inddragelse - til praksis, og dermed er gode til at involvere og trække på borgernes/brugernes viden og erfaringer.

  Prisen består af et kontant beløb på 250.000 kr. og uddeles for sjette gang i foråret 2014. Der nedsættes en dommerkomite bestående af repræsentanter fra regionsrådet, pressen, patientorganisationer m.fl., der beslutter, hvem Åbenhedsprisen 2013 skal tildeles. Region Syddanmark vil i forbindelse med prisuddelingen arbejde for, at vinderen/vinderne får positiv omtale i relevante, regionale medier og i regionens egne magasiner.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger to regionsrådsmedlemmer som medlemmer af dommerkomiteen i forbindelse med uddelingen af Åbenhedsprisen 2013 og 2014.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 20-01-2014
   

  Indstillingen tiltrådt. Regionsrådet udpegede Bo Libergren og Pia Tørving som medlemmer af dommerkomiteen.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/14536
  26. Udpegning til det politiske koordinationsudvalg for den regionale udviklingsplan 2012-15
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der skal udpeges 5 medlemmer af regionsrådet til det politiske koordinationsudvalg for den regionale udviklingsplan og kommunernes planstrategier. KKR udpeger tilsvarende 5 medlemmer.

  Regionsrådet besluttede ved vedtagelsen af den gældende regionale udviklingsplan den 23. april 2012 videreførsel af koordinationsudvalget i planens funktionsperiode. Udviklingsplanen gælder til og med 2015 eller indtil regionsrådet i indeværende valgperiode vedtager en regional vækst- og udviklingsstrategi, jf. forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På regionsrådsmødet 28. juni 2010 blev udpeget fem medlemmer af regionsrådet til koordinationsudvalget mellem regional udviklingsplan og kommunernes planstrategier. KKR udpegede tilsvarende 5 medlemmer. Regionsrådets medlemmer blev udpeget blandt medlemmerne af udvalget for den regionale udviklingsplan. På regionsrådets møde 23. april 2012 blev udvalget forlænget til at følge og medvirke til koordineringen i planens implementeringsfase til 2015.

  Ifølge den igangværende ændring af lov om erhvervsfremme og forskellige andre love, der træder i kraft 1. februar 2014, skal den regionale udviklingsplan afløses af en ny regional vækst- og udviklingsstrategi, der integrerer den regionale erhvervsudviklingsstrategi.

  Den regionale udviklingsplan er i kraft indtil 2015 eller indtil regionsrådet vedtager den nye vækst- og udviklingsstrategi. Det politiske koordinationsudvalg vil i kontinuitet hermed kunne medvirke til forberedelsen af den nye strategi, idet de syddanske kommuner fortsat vil have en central rolle i forhold i arbejdet. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger 5 medlemmer til det politiske koordinationsudvalg.

  At de syddanske kommuner tilsvarende anmodes om at udpege 5 medlemmer for den regionale udviklingsplans funktionsperiode.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 20-01-2014
   

  Indstillingen tiltrådt. Regionsrådet udpegede følgende medlemmer:

  • Stephanie Lose
  • John Lohff
  • Kristian Grønbæk Andersen
  • Karsten Uno Petersen
  • Simon Hempel-Jørgensen

  Sagsnr. 14/1066
  27. Indstilling af medlemmer til Den Nationale Videnskabsetiske Komité
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal indstille 2 forskningsaktive medlemmer og 2 lægmedlemmer til Den Nationale Videnskabsetiske Komité.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har i brev dateret 14. november 2013 anmodet hver region om senest den 24. januar 2014 at indstille 4 medlemmer til Den Nationale Videnskabsetiske Komité. Indstillingerne skal indeholde lige mange forskningsaktive og lægfolk, og der indstilles medlemmer af begge køn.

  Den Nationale Videnskabsetiske Komité har til opgave at tage stilling til særlige komplekse forskningsområder og fungerer som national klageinstans for de regionale komitéer. Den Nationale Videnskabsetiske Komité består af 13 medlemmer – heraf 5 medlemmer, der udpeges af Ministeren for Sundhed og Forebyggelse efter indstilling fra de enkelte regioner.

  Regionsrådet skal således indstille 2 forskningsaktive medlemmer og 2 lægmedlemmer fra Region Syddanmark til Den Nationale Videnskabsetiske Komité.

  Regionsrådet har tidligere udpeget lægmandsmedlemmer fra regionsrådet og de forskningsaktive medlemmer fra Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark.

  Det anbefales, at de forskningsaktive medlemmer udpeges blandt medlemmerne af de nu to Videnskabsetiske Komitéer i Region Syddanmark.

  To af de forskningsaktive medlemmer af De Videnskabsetiske Komitéer i Region Syddanmark nemlig, professor Kirsten Ohm Kyvik og professor Jens Michael Hertz, har erklæret sig indforståede med at blive indstillet til Den Nationale Videnskabsetiske Komité.

  Det indstilles derfor overfor regionsrådet, at disse udpeges som Region Syddanmarks forskningsaktive medlemmer til Den Nationale Videnskabsetiske Komité. Regionsrådet skal herudover indstille 2 lægmandsmedlemmer.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • At regionsrådet indstiller: professor Kirsten Ohm Kyvik og professor Jens Michael Hertz som forskningsaktive medlemmer til Den Nationale Videnskabsetiske Komité.
  • At regionsrådet herudover indstiller to lægmandsmedlemmer til Den Nationale Videnskabsetiske Komité.
  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 20-01-2014
   

  Indstillingen tiltrådt. Regionsrådet indstillede Andrea Terp og Sonny Berthold som lægmandsmedlemmer til Den Nationale Videnskabsetiske Komite.


  Sagsnr. 13/9334
  28. Valg af suppleanter til de videnskabsetiske komitéer, Region Sønderjylland-Schleswig og Foreningen Den Ny Opera
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der skal udpeges en ny suppleant til hver af de to videnskabsetiske komitéer.

  Der skal desuden udpeges en suppleant til bestyrelsen for Region Sønderjylland-Schleswig og en suppleant til bestyrelsen for Foreningen Den Ny Opera.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Suppleanter til de to Videnskabsetiske komitéer

  Regionsrådet udpegede på sidste regionsrådsmøde suppleanter for lægmedlemmerne til de to videnskabsetiske komitéer.

  For at sikre lægmandselementet i de regionale komiteer må der ikke udpeges lægmedlemmer med aktuel tilknytning til sundhedsprofessionerne. Personer med en professionel sundhedsmæssig baggrund eller med forskningsinteresser inden for sundhedsprofessionerne kan derfor ikke udpeges som lægmedlemmer eller suppleanter.

  Regionsrådsmedlem Thies Mathiasen blev udpeget som suppleant til de to videnskabsetiske komitéer. Thies Mathiasen har imidlertid aktuel tilknytning til sundhedsprofessionerne og kan derfor ikke udpeges som suppleant til de videnskabsetiske komitéer.   

  Regionsrådet skal derfor udpege en ny suppleant til hver af de to komitéer.

  Suppleanter til bestyrelsen for Region Sønderjylland-Schleswig og Foreningen Den Ny Opera

  Regionsrådet udpegede på sidste regionsrådsmøde medlemmer til bestyrelsen for Region Sønderjylland-Schleswig og Foreningen Den Ny Opera. Det fremgår af bestyrelsens vedtægter, at regionsrådet ligeledes skal udpege suppleanter til de to bestyrelser.

  Regionsrådet skal derfor udpege en suppleant til bestyrelsen for Region Sønderjylland-Schleswig og en suppleant til bestyrelsen for Foreningen Den Ny Opera.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger en ny suppleant til hver af de to videnskabsetiske komitéer.

  At regionsrådet udpeger en suppleant til bestyrelsen for Region Sønderjylland-Schleswig.

  At regionsrådet udpeger en suppleant til bestyrelsen for Foreningen Den Ny Opera.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 20-01-2014
   

  Regionsrådet udpegede Rene Lundegaard som ny suppleant til Videnskabsetisk Komite I.

  Regionsrådet udpegede Kristina Jørgensen som ny suppleant til Videnskabsetisk Komite II.

  Regionsrådet udpegede Carsten Abild som suppleant til bestyrelsen for Region Sønderjylland Schleswig.

  Regionsrådet udpegede Pierre Topaz som suppleant til bestyrelsen for Foreningen Den Ny Opera.


  Sagsnr. 13/29942
  29. Danske Regioners generalforsamling 2014
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal drøfte, om man ønsker at stille forslag til dagsordenen for Danske Regioners generalforsamling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Danske Regioners generalforsamling 2014 bliver afholdt torsdag den 27. marts i Aalborg Kongres og Kulturcenter.

  Eventuelle forslag til dagsordenen fra regionsrådet eller regionsrådsmedlemmerne skal sendes til Danske Regioners bestyrelse senest torsdag den 13. februar 2014.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-01-2014
   

  Punktet blev drøftet. Regionsrådet mødes til fælles spisning aftenen før generalforsamlingen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 20-01-2014
   

  Punktet blev drøftet.


  Sagsnr.  
  30. LUKKET - erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

   


  Siden er sidst opdateret 12-03-2014
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring