Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2013pilSundhedssamordningsudvalgetpilSundhedssamordningsudvalget - Referat - 10. december 2013

Sundhedssamordningsudvalget - Referat - 10. december 2013

Mødedato
10-12-2013 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Assens Kommune

Deltagere
 • Bo Libergren (V)
 • Margot Torp (A)
 • Frede Skaaning (A)
 • Ole Finnerup Larsen (A)
 • Willy Sahl (A)
 • Poul Sækmose (C)
 • Thies Mathiasen (O)
 • Susanne Linnet (V)
 • Preben Friis-Hauge (V)
 • Ida Damborg (F)
 • Iben Kromann (F)

 • Afbud
 • Thies Mathiasen (O)
 • Preben Friis-Hauge (V)
 • Ida Damborg (F)

 • Luk alle punkter Referat


  1. Samarbejdet mellem almen praksis og jobcenteret i Assens Kommune
  2. Udbredelse af viden og kompetencer til almen praksis fra Indvandrermedicinsk Klinik, herunder tilkommende sundhedshus i Vollsmose
  3. Slutrapportering kronikerpuljen
  4. Ny overenskomst på fodterapiområdet
  5. Ny overenskomst på kiropraktorområdet
  6. Eventuelt


  Sagsnr. 11/3383
  1. Samarbejdet mellem almen praksis og jobcenteret i Assens Kommune
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødet i Sundhedssamordningsudvalget finder sted i Assens Kommune.

  Assens Kommune har gode erfaringer med at nedbringe sygefraværet for borgere med bl.a. angst og depression gennem en tidlig indsats. Det skyldes ikke mindst et velfungerende samarbejde med almen praksis.

  Arbejdsmarkedschef i Assens Kommune Dorthe Dahlstrup orienterer om indsatsen og samarbejdet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 10-12-2013

  Orienteredes.


  Sagsnr. 07/7419
  2. Udbredelse af viden og kompetencer til almen praksis fra Indvandrermedicinsk Klinik, herunder tilkommende sundhedshus i Vollsmose
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet vedtog på møde den 26. august 2013 en særlig indsats for udbredelse af viden og erfaringer fra Indvandrermedicinsk Klinik (IMK) på Odense Universitetshospital (OUH). Dette bl.a. i forhold til almen praksis i hele Region Syddanmark.

  Samtidig har der gennem længere tid i Odense Kommune pågået et arbejde på etablering af et sundhedshus i Vollsmose.

  Konturerne af aktiviteterne i sundhedshuset er ved at tegne sig, og sundhedshuset forventes endeligt vedtaget i Odense kommune inden årsskiftet 2013-2014.

  Regionen har fra politisk side tilkendegivet støtte til etablering af sundhedshuset f.eks. via viden og kompetencer fra IMK og Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT).

  Med baggrund i de klare overlap i de to indsatser er der udarbejdet et forslag til en model for en praksiskonsulentfunktion forankret i Praksisafdelingen men med fagligt bagland i IMK og evt. ATT.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog på møde den 26. august 2013, at der arbejdes videre med udbredelse af viden og kompetencer fra Indvandrermedicinsk Klinik på baggrund anbefalinger i rapporten ”Udbredelse af viden og erfaringer fra Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital - Oplæg til model for somatiske og psykiatriske sygehuse i Region Syddanmark.”

  Rapporten lægger bl.a. op til en særlig indsats i forhold til almen praksis. Et af forslagene er oprettelse af en praksiskonsulentfunktion, der skal sikre udbredelse af viden og kompetencer fra IMK til praksisområdet i hele Region Syddanmark. En sådan funktion er der ligeledes arbejdet med i forbindelse med regionens understøtning af etablering af et sundhedshus i Vollsmose i Odense.

  Det forventes, at Odense Kommune endeligt beslutter etablering af sundhedshuset inden årsskiftet 2013-2014, og dermed forventes det konkrete indhold i sundhedshuset snart at være afklaret.

  Regionen har tidligere fra politisk side overfor Odense Kommune tilkendegivet støtte i form af udbredelse af viden og kompetencer fra IMK og ATT. Idet der er stort sammenfald mellem de to ovennævnte indsatser, er det oplagt at tænke dem sammen.

  På denne baggrund foreligger der nu forslag til at etablere en praksiskonsulentfunktion, der skal favne begge spor – den regionale udbredelse af IMKs viden og kompetencer og understøtningen af sundhedshuset i Vollsmose. 

  Praksiskonsulentfunktionen kan organiseres på flere måder, og foreslås afgrænset til 3 år, forankret i Praksisafdelingen under Sundhedsstaben. Ordningen med én eller eventuelt flere konsulenter forslås i første omgang finansieret via ”Puljen for patientnære tilbud” efter drøftelse med kommunerne.  Det anslås, at udgifterne til konsulentordningen vil være omkring 1 mio. kr. årligt. Derudover lægges der op til en pulje på 250.000 kr. i hele perioden til IMK og ATT’s understøtning af funktionen.

  Praksiskonsulentordningen vil blive etableret og udviklet i samarbejde med Indvandrermedicinsk Klinik, med henblik på at inddrage nyeste viden og ekspertise samt sikre et tæt samarbejde og faglig integration mellem praksiskonsulenten indsats og indsatsen i IMK. Under forudsætning af godkendelse af modellen med en praksiskonsulentordning vil der blive forelagt en konkret model for organisering ved en senere lejlighed.

  Modellen afstemmes desuden med psykiatrien, hvad angår understøtning af sundhedshuset fra ATT.

  Udover ovennævnte foreslås det, at regionen undersøger, om der er perspektiv i at flytte den lokale jordemoderklinik til et evt. kommende sundhedshus i Vollsmose.

  Det er planen, at modellen for udbredelsen af IMK til almen praksis ovenstående, herunder understøtning af sundhedshuset i Vollsmose, forelægges Sundhedssamordningsudvalget og herefter Det administrative kontaktforum/Sundhedskoordinationsudvalget, og at der vil ske en endelig forlæggelse for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • At der arbejdes videre med etablering af en målrettet praksiskonsulentfunktion med særligt fokus på udbredelse af IMK`s viden og kompetencer til praksissektoren i hele Region Syddanmark, samt fokus på den faglige understøttelse af Odense kommunes kommende sundhedshus i Vollsmose.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 10-12-2013

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.


  Sagsnr. 10/1250
  3. Slutrapportering kronikerpuljen
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Siden 2010 har Region Syddanmark med midler fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse gennemført 39 projekter med henblik på at forstærke indsatsen for personer med kronisk sygdom. I dette møde forelægges til orientering slutrapporten, som i starten af 2014 forelægges forretningsudvalget og regionsrådet.

  Slutrapporten rummer i væsentlighed to hovedafsnit. Ét, der opsummerer de væsentligste erfaringer og resultater fra projekterne og et andet, der perspektiverer resultaterne. I perspektivafsnittet peges på, at resultaterne bl.a. forsøges indarbejdet i den kommende sundhedsaftale, ligesom afsnittet også peger på temaer, der fremover forventes at være fokus på, f.eks. multisygdom, patientinddragelse og udvikling af tværsektorielle kvalitetsmål.

  Foruden afslutning af projekterne i form af denne slutrapport pågår en opfølgning på de projekter og resultater, som vurderes relevante at bringe videre med henblik på implementering ud over f.eks. den afdeling eller sygehusenhed, hvor projektet oprindeligt er udviklet. Denne konkrete stillingtagen foretages bl.a. i sygehusledelseskredsen og i Det Administrative Kontaktforum (DAK).

  Der er tale om både afgrænsede projekter, som potentielt er modne til implementering i øvrige afdelinger og enheder (f.eks. nyudviklede patientuddannelsestilbud, som har vist gode resultater og er lokalt implementerede), og også mere generelle læringspunkter, som bør integreres i vores fremtidige organisering af kronikerindsatsen. Det kan f.eks. være opmærksomhed på bedre videndeling mellem sektorerne, behovet for fortsat udvikling af samarbejde, organisering af forløbskoordination samt praktisk anvendelse af stratificeringsmodellen, der inddeler patienter i forhold til deres sygdomskompleksitet og evne til at udvise egenomsorg.

  Afslutningsvis kan det nævnes, at Danske Regioners temagruppe for tværsektorielt samarbejde har udpeget en række projekter, som vurderes at være relevante i forhold til videndeling på tværs af regionerne. Sundhedsstaben vil med reference til regionernes evalueringer også indtænke erfaringer og læring fra disse udpegede projekter i Region Syddanmarks fremadrettede indsats på kronikerområdet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 10-12-2013

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/37276
  4. Ny overenskomst på fodterapiområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Sundhedssamordningsudvalget orienteres i nedenstående om ændringerne i overenskomsten for fodterapi, der træder i kraft 1. februar 2014.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Forhandlingerne omkring en ny overenskomst er afsluttet, og der er mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Landsforeningen af statsautoriserede Fodterapeuter (LasF) opnået enighed om en række tillæg og ændringer, der træder i kraft med den nye overenskomst fra 1. februar 2014. I nedenstående gennemgås ændringer og tillæg.

  Nye ydelser

  • Der indføres en ydelse for tilretning af eksisterende indlæg til fodtøj. Ydelsen kan gives en gang om året og tidligst seks måneder efter, at indlægget er fremstillet.
  • Der åbnes mulighed for, at fodterapeuten kan udføre to gange sårbehandling ved akut behov, uden at der samtidig skal udføres den ellers obligatoriske fodstatus.
  • Der kan fremadrettet gives sårbehandling til patienter under speciale 60 (leddegigt). Honoraret vil være det samme som for speciale 54 (diabetes).
  • Som noget nyt indføres en ydelse, der gives første gang en diabetespatient får foretaget en fodstatus. Ydelsen indføres, da den første fodstatus er særligt tidskrævende.
  • Fremover får fodterapeuter adgang til at anvende behandlingsydelse C til risikogruppe 2 og 4, hvis patienten har behov for det.

  De aftalte nye ydelser og tilpasning af eksisterende ydelser vil medføre en samlet merudgift på ca. 1.051.000 kr. ved fuld kapacitet (bilag C).

  Kontrolbestemmelser
  Set i lyset af Rigsrevisionens rapport om aktivitet og udgifter i praksissektoren er der mellem parterne enighed om at revidere overenskomstens § 31 om informations- og kontrolbestemmelser. I den sammenhæng er den væsentligste ændring, at der nu nedsættes et kontrolstatistikudvalg, der besidder kompetencen at fastsætte højestegrænser og til at henstille en yder til at tilnærme sig regionsgennemsnittet, hvis der forekommer markante afvigelser i yderens kontrolstatistik.

  Kliniske retningslinjer
  Parterne er enige om, at patienternes sundhed afhænger af, at fodterapeutens behandling og vejledning følger faglige retningslinjer og opdateres med ny viden. Derfor skal hver fodterapipraksis følge kliniske retningslinjer samt aftaler om arbejdsdeling og samarbejde, herunder forløbsprogrammer og sundhedsaftaler mellem regionen og kommunerne. Desuden skal der fortsat arbejdes for at understøtte effektive og sammenhængende patientforløb ved at sikre, at fodterapeut og henvisende læge videregives relevant information om behandlingsforløb og resultaterne heraf.

  Kvalitet
  Der er enighed om, at der i aftaleperioden skal udvikles og pilottestes en dansk kvalitetsmodel i fodterapeutpraksis i regi af Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM).

  Det forventes, at der udarbejdes et koncept for modellen i fodterapipraksis i samarbejde med Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsnet (IKAS). Det bestræbes at afholde et indledende møde med IKAS senest 1. juli 2014.

  Det er målsætningen at kunne præsentere et færdigt standardsæt og et surveykoncept senest i sommeren 2015. På baggrund heraf skal der igangsættes en pilottest, der skal danne baggrund for den endelige implementering i samtlige praksis. Der er enighed om, at implementeringen skal aftales ved næste overenskomstforhandling.

  Udgiften til udvikling af DDKM i fodterapipraksis skal finansieres gennem en nyoprettet Kvalitets- og efteruddannelsesfond. Engangsudgiften til udvikling må maksimalt være 300.000 kr.

  Denne fond tilføres et engangsbeløb på 4 mio. kr. fra regionerne for at sikre, at fonden umiddelbart kan begynde at opfylde sit formål, hvilket er beskrevet i § 32. Det drejer sig primært om at understøtte efteruddannelsesaktiviteter for fodterapeuter og sikre kvalitet i praksis. Fodterapeuter omfattet af overenskomsten er forpligtet til at deltage i fondens aktiviteter.  Fonden skal være etableret senest 1. juli 2014 og vil bestå af to medlemmer fra henholdsvis RLTN og LasF, der desuden kan inddrage repræsentanter fra landets fodterapeutskoler.

  Udover implementeringen af DDKM er parterne på det kvalitetsmæssige område enige om at rette henvendelse til Praktiserende Lægers Organisation (PLO) for at sikre kvaliteten i de henvisninger, der gives fra den praktiserende læge, herunder at fodterapeuterne får alle relevante oplysninger på patienten.

  Der udarbejdes en vejledning med henblik på at begrænse hjemmebehandling mest muligt. Af vejledningen vil det fremgå, at hjemmebehandling kun er forbeholdt patienter, hvis tilstand udelukker transport til klinikken. I den forbindelse bør der arbejdes på at informere de praktiserende læger mest muligt for at sikre korrekt henvisning. Det betragtes som en fejl, hvis patienter, der er i stand til at transportere sig til praksis, henvises til hjemmebehandling. I de tilfælde skal den praktiserende læge gøres opmærksom på fejlen. For at udmønte dette ønske er § 23 stk. 1 om hjemmebehandling udvidet.

  Tekniske ændringer
  Der gennemføres mindre omskrivninger af en række af overenskomstens paragraffer. De konkrete ændringer fremgår af bilag 1J.

  Vikarregler
  Det præciseres, at en vikaransættelse er en midlertidig foranstaltning, og at en ansættelse på mere end et år skal godkendes af samarbejdsudvalget. Det indskrives, hvilke forhold der typisk kan give anledning til ansættelse af vikar, og at ferieperioder på op til 3 uger ikke skal meddeles regionen.

  Klageregler
  § 38 opdeles i 7 paragraffer, der grundigt beskriver klageforhold (bilag 1G).

  Andre ændringer
  Minimumsgrænsen for omsætning hæves til 40.000 kr., hvilket skal være dækket af tilskudsdelen fra regionen ekskl. afstandstakster. I den forbindelse ændres overenskomstens § 13, stk. 5 så det præciseres, at en fodterapeut skal have fast åbningstid i praksis.

  Fodterapeuterne skal fremover kunne rekvirere forbindsstoffer jf. en fastlagt positivliste. Det drejer sig om følgende kategorier: Sølvprodukt, sugende bandage og absorberende skumbandage (bilag 1E).

  Der skal etableres en fælles fodstatusdatabase, hvor fodterapeuter kan lagre og hente patienters fodstatus. Det forventes, at databasen vil kunne etableres 1. juli 2014. Det vil også åbne mulighed for, at øvrige grupper i sundhedsvæsnet kan tilgå en patients fodstatus.

  Der åbnes op for, at ydelsen ”behandling før påsætning af bøjle” kan gives samtidig med fremstillings- og korrektionsydelser for bøjlebehandling. Tilskuddet til denne ydelse bortfalder dog, hvis der samtidig korrigeres for i alt 10 bøjler (bilag 1B).

  Det er aftalt, at der skal ses nærmere på stratificering af patienter i risikogrupper, og hvad det betyder for skift mellem risikogrupper og årlig fodstatus.

  Der indføres nye aktivitetskoder gældende for kontrol/eftersyn og akut sårbehandling. Ved brug af disse ydelser påføres en aktivitetskode, der beskriver området for brug af den konkrete ydelse. Listen med aktivitetskoder kan løbende opdateres (bilag 1D).

  Den økonomiske ramme for de regionale udgifter vil udgøre 121,26 mio. kr. i april 2013 prisniveau. Økonomien bliver nærmere beskrevet i økonomiprotokollatet (bilag 1I).

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 10-12-2013

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/38642
  5. Ny overenskomst på kiropraktorområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Praksisafdelingen er blevet orienteret om, at der er indgået en ny 3-årig overenskomst på kiropraktorområdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Praksisafdelingen er blevet orienteret om, at Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Kiropraktor Forening har indgået en ny 3-årig aftale for kiropraktorområdet.  

  Ved dagsordenspunktets udarbejdelse afventes stadig en konkretisering af aftaleindholdet.

  Der vil på mødet blive givet en nærmere orientering om aftalen.  

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 10-12-2013

  Orienteredes.


  Sagsnr. 13/6
  6. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  -

  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 10-12-2013

  Direktør Per Busk orienteredes om status i forhold til Fælles Medicinkort (FMK) og opdatering af Region Syddanmarks EPJ (Elektronisk Patientjournal). Der udestår fortsat test af systemet, der derfor er udsat i forhold til ibrugtagning. Der er lagt en plan for test og ibrugtagning.

  Afdelingschef Mads Haugaard orienterede om status og plan for udvikling af KOL-kuffert (kronisk obstruktiv lungesygdom).

  Margot Torp orienterede om FNUG (Foreningen af unge med gigt) og benyttede lejligheden til at takke for samarbejdet.

  Udvalget fik en status på den nye førtidspensionsreform.

  Formanden takkede for et godt samarbejde.


  Siden er sidst opdateret 16-01-2014
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring