Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

RUP-udvalget - Referat - 02. december 2013

Mødedato
02-12-2013 kl. 16:45 - 17:10

Mødested
Mødeværelse 3

Deltagere
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F
 • William Jensen, A

 • Afbud
 • Preben Friis-Hauge, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. Nye analyser
  2. Orientering om Transportministeriets arbejdsgruppe vedr. Kattegatanalyse
  3. Eventuelt


  Sagsnr. 13/19458
  1. Nye analyser
  fold dette punkt ind Resume

  Der er med afsæt i den regionale udviklingsplan udarbejdet tre analyser, der skal bidrage til opbygning og styrkelse af det fælles videnniveau i regionen og dermed styrke vækstgrundlaget i Syddanmark.

  Det drejer sig om det nye vækstbarometer - udsigten for 4. kvartal, Analyse af mindre stationsbyer i Esbjerg Kommune og Toftlund – potentiale til vækst.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Vækstbarometer for 4. kvartal 2013

  For anden gang siden lavpunktet ved årets be­gyndelse melder, de små og mellemstore virk­somheder i Region Syddanmark nu om stigende optimisme. Virksomhederne tror på stigende omsætning og flere ansættelser frem mod årets slutning. Optimismen findes i næsten alle bran­cher, og er båret frem af en tro på flere ordrer og en bedre adgang til finansiering.

  Analysen viser, at 43% af virksomhederne nu tror på øget omsætning, mens kun 15% tror på faldende omsætning.

  Holder det, så tegner arbejdspladserne til at følge med. Der er fortsat vækst, som skyldes stigende produktivitet, og som derfor ikke i første omgang har trukket nye arbejdspladser med sig. Men frem imod årets slutning, forventer virksom­hederne at skulle ansætte flere medarbejdere. 30% regner med flere job i fjerde kvartal – ved målingen i januar var det 20%. 17% tror nu på færre ansatte. Ved målingen i januar var det 25%.

  Mindre stationsbyer i Esbjerg Kommune

  Projektet fokuserer på den strukturelle og identitetsmæssige forandringsproces, de mindre stationsbyer gennemgår, og de muligheder der er for, at understøtte udvikling

  i byerne positivt, så de undgår affolkning og forfald. Der er tale om byerne Egebæk-Hviding, Gredstedbro, Gørding og Tjæreborg.

  De er alle karakteriseret ved, at deres rolle som bosætningsbyer er stærkere end rollerne som erhvervs- eller handelsbyer. Byerne ligner på flere måder hinanden, men ved at se nærmere på udviklingen i antal indbyggere, indbyggernes alder, uddannelsesniveau, indkomst mv., kan der tegnes profiler af hver enkelt by, der både viser aktuelle forskelle og indikerer forskellige udviklingsvilkår og —potentialer.

  Analysen viser bl.a. at: 

  • I 2013 bor der samlet 6.578 i de fire byer. Det er 84 flere end i 2008, hvilket svarer til en stigning på 1,3%. Udviklingen i byerne varierer imidlertid en del. 
  • Indbyggertallet i Gørding og Gredstedbro har de seneste fem år været svagt faldende. I Egebæk-Hviding er befolkningstallet næsten helt konstant, mens befolkningstallet i Tjæreborg er steget med 4,7% siden 2008.   
  • Tjæreborgs centrale beliggenhed i forhold til Esbjerg og tiltagende rolle som integreret forstad, skinner tydeligt igennem.         
  • Det har tilsyneladende mindre betydning for befolkningsudviklingen i Gørding, at byens beliggenhed centralt i Sydjylland sikrer let adgang til arbejdspladser både i Sydvestjylland og i Trekantområdet.          

  Toftlund – potentiale til vækst

  Analysen i rapporten indgår i projektet ”En ny fremtid for Toftlund”, der har til formål at udvikle initiativer i Toftlund, som kan udnytte byens placering midt i Sønderjylland, og bidrage til en positiv befolkningsudvikling. Projektet er et samarbejde mellem Tønder Kommune, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Region Syddanmark.

  I sammenligning med byerne Tønder, Skærbæk og Løgumkloster, tegnes der i denne rapport en profil af Toftlund. Hvor mange bor der i byerne, og bliver der flere eller færre indbyggere? Er der mange børn, unge eller ældre, og er folk i arbejde? Det og mange

  andre spørgsmål kan der findes svar på i analysen, der kigger på byernes udvikling, ressourcebase og rolle.

  Rapporten viser bl.a. at: 

  • Der i 2013 bor i alt 3.311 indbyggere i Toftlund. Det er 41 færre end i 2008, hvilket svarer til et fald på 1,2%.  
  • Bor man i Toftlund, har man adgang til 221.000 arbejdspladser. 
  • I Toftlund er der børn i hver fjerde husstand (25,7%). Det tilsvarende tal for Region Syddanmark er næsten 30%. 
  • 12% af de 25-64 årige i Toftlund har en videregående uddannelse. I Region Syddanmark er det 21%.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 02-12-2013

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/2986
  2. Orientering om Transportministeriets arbejdsgruppe vedr. Kattegatanalyse
  fold dette punkt ind Resume

  Transportministeren nedsatte i januar 2013, en politisk kontaktgruppe vedr. Kattegat-analysen. Denne gruppe mødtes første gang den 20. februar 2013. Der blev samtidig nedsat en embedsmandsgruppe, som efter kontaktgruppemødet har haft tre møder samt en skriftlig høring.

  Der er tidligere, 17. juni 2013, orienteret om arbejdet i embedsmandsgruppen. Siden da har der været holdt en skriftlig høring samt endnu et møde, og de endelige forudsætninger for de første Kattegatberegninger begynder efterhånden at tegne sig.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Embedsmandsgruppen har til formål, at fastlægge forudsætninger/scenarier for de beregninger, der i Landstrafikmodellen skal gennemføres for Kattegatforbindelsen. Disse beregninger har et relativt snævert formål, nemlig at vurdere, om trafikmængden på en evt. Kattegatforbindelse vil kunne beregnes til et omfang, der gør fuld brugerbetaling realistisk.

  Det betyder, at de beregninger, der vil blive gennemført, er et nødvendigt – men ikke tilstrækkeligt grundlag for, at tage beslutning om en evt. Kattegatforbindelse.

  Fra Syddanmark er der bedt om, at det af embedsmandsgruppens endelige notat kommer til at fremgå, at der udestår en række større og mindre analyser, før det fulde beslutningsgrundlag er tilvejebragt. Som eksempler kan nævnes:

  • Analyse af de dynamiske effekter af en Kattegatforbindelse (det er en omfattende analyse).
  • Analyse af en evt. Kattegatforbindelses betydning for Billund Lufthavn og dennes udenrigsruter.

  Der vil blive gennemregnet en række scenarier for henholdsvis 2030 og 2050. Vigtigst er, at der er et scenarie, hvor både Timemodel og Kattegatforbindelse indgår. Men dog også et scenarie med Kattegatforbindelse, men uden den fulde Timemodel.

  To punkter, der har været drøftet indgående, er takststrukturen for en evt. Kattegatforbindelse samt trafikudviklingen. I begge tilfælde er der enighed om, at se på resultatet af beregningerne og derefter tage stilling til, hvilke følsomhedsberegninger, der kunne være behov for at supplere med. For trafikudviklingen gør sig det specielle gældende, at der i Landstrafikmodellen ikke lægges en forudsat trafikvækst ind (som det har været tilfældet i kendte, tidligere beregningsmodeller), men at trafikvæksten fremkommer (”inde i modellen”), som et resultat af de økonomiske forudsætninger, herunder Finansministeriets konvergensprogram. Hvis trafikvæksten f.eks. bliver 1,2% årligt, kan man ikke uden videre beregne, hvordan det vil se ud, hvis trafikvæksten i stedet er 1,7% årligt. Transportministeriet har lovet et notat (fra DTU Transport) i løbet af november måned, som nærmere beskæftiger sig med, hvordan Landstrafikmodellen virker på dette felt.

  Kattegatanalysen vil kunne ligge gennemregnet med Landstrafikmodellen om ca. 4 måneder. Der skal imidlertid ske en afrapportering inden udgangen af 2013, sammen med de øvrige ”Strategiske analyser”. Der bliver derfor formentlig tale om dels en foreløbig rapportering uden beregninger (nov.-dec.) og dels en endelig rapportering med beregninger omkring april 2014. Der er ikke p.t. konkrete planer om at samle den politiske kontaktgruppe på denne side af, at de gennemførte beregninger foreligger.

  Kattegatanalysen og de øvrige strategiske analyser, skal videre bruges til at beslutte de store linjer i dansk infrastrukturudvikling efter 2020. Trafikforligets parter skal sammen drøfte de store spørgsmål om udviklingen af fremtidens infrastruktur, når analyserne afsluttes i 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 02-12-2013

  Til orientering.


  Sagsnr. 13/184
  3. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 02-12-2013

  Intet.


  Siden er sidst opdateret 08-01-2014
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring