Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Innovationsudvalget - Referat - 14. november 2013

Mødedato
14-11-2013 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Sygehus Sønderjylland, Sønderborg

Deltagere
 • Stephanie Lose, V
 • Sonny Berthold, V
 • Ingeborg Moritz Hansen, V
 • Jørgen Pless, L
 • John Lohff, C
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Andrea Terp, A
 • Willy Sahl, A
 • Pia Tørving, A
 • Bjarne Juel Møller, O
 • Henrik J. Møller, F

 • Afbud
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Pia Tørving, A
 • Bjarne Juel Møller, O
 • Henrik J. Møller, F

 • Luk alle punkter Referat


  1. Innovation i Sygehus Sønderjylland
  2. Telemedicinsk sårvurdering
  3. Orientering om status på OPI-samarbejde vedr. Det Digitale Sundhedscenter
  4. Præsentation af Shared Care platformen
  5. Living Lab Denmark
  6. Byggeprogram for renoveringen af Svendborg Sygehus
  7. Udbygning af Kolding Sygehus - Fase 4 delprojekter
  8. Rapportering nr. 12 for kvalitetsfondsprojekterne i Aabenraa og Kolding
  9. Rapportering nr. 12 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH og 7. rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus for 3. kvartal 2013
  10. Høringssvar vedrørende forslag til lov om Danmarks Innovationsfond m.fl.
  11. Projektstatus på sygehusbyggerier 3. kvt. 2013
  12. Mødeplan 2013
  13. Orientering ved formanden
  14. Meddelelser
  15. Siden sidst
  16. Eventuelt


  Sagsnr. 13/6433
  1. Innovation i Sygehus Sønderjylland
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Kvalitet døgnet rundt er visionen for Sygehus Sønderjylland.

  På mødet vil administrerende sygehusdirektør Finn Jensen præsentere strategiske planer for udviklingen af Sygehus Sønderjylland, herunder hvordan sygehuset arbejder med sundheds- og velfærdsinnovation. Oplægget vil indeholde præsentation af konkrete innovationstiltag i Sygehus Sønderjylland såsom telemedicinsk sårvurdering, Frontløberprojektet, robotafprøvning, fremtidens bespisningskoncept etc.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 14-11-2013

  Orienteredes og drøftedes, herunder foreløbige erfaringer med hensyn til gevinster for brugere, økonomi, opmærksomhed omkring forskningsunderstøttelse m.v.

  Oplæg vedlægges.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/22735
  2. Telemedicinsk sårvurdering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Telemedicinsk sårvurdering skal udbredes i årene 2012 – 2015 for patienter med diabetiske fodsår og venøse bensår. Projektet er del af den nationale handlingsplan for udbredelse af telemedicin og del af økonomiaftalerne. MedCom er overordnet projektleder.

  Målet med telemedicinsk sårvurdering er at forbedre kvaliteten i patientbehandlingen blandt andet gennem en hurtigere intervention og et kortere behandlingsforløb, som primært vil foregå i borgerens eget hjem eller på kommunale sygeplejeklinikker. Endvidere er det målet at effektivisere behandlingen. Den enkelte kommune forventes at opleve kortere behandlingstid og mulighed for specialistbistand i forhold til behandling af såret, hvilket forventes at reducere antallet af hjemmesygeplejebesøg og et mindre fald i tidsforbrug i det enkelte besøg. Det forventes, at sygehusene vil opleve kortere behandlingstid og færre ambulante besøg ved at sårspecialisterne, som udgangspunkt, kun ser patienter med de mest komplicerede sår.

  Afsættet for projektet er en national business case, som estimerer en akkumuleret gevinst i 2020 på 1.7 mia. kr. Business casen er dynamisk og revideres gennem baselinevalideringer.

  Opgaven i Region Syddanmark består af en organisatorisk og teknisk implementering af telemedicinsk sårvurdering og anvendelse af den tværsektorielle kommunikationsplatform, sårdatabasen i alle kommuner og på alle relevante sygehusafdelinger. Målgruppen i den syddanske implementering vil blive søgt udvidet til alle relevante patientgrupper. I projektet er der endvidere fokus på kompetenceudvikling i forhold til samarbejdet, behandlingen, forebyggelse og tidlig opsporing, hvorfor der er fokus på og krav til opkvalificering af især det kommunale plejepersonale. Der skal i projektperioden også etableres tekniske integrationer mellem den centrale kommunikationsplatform, sårdatabasen og de kommunale og regionale fagsystemer. Og slutteligt skal sikres overgang til drift - teknisk og organisatorisk.

  I den syddanske implementering er det en fordel, at telemedicinsk sårvurdering allerede kører i drift i Sår-i-Syd-samarbejdet mellem Sygehus Sønderjylland og de sønderjyske kommuner, og at der er en vis erfaring i alle kommuner og involverede sygehusafdelinger via et forskningsprojekt om patienter med diabetiske fodsår. Målet med forskningsprojektet er at sikre og tilvejebringe en forskningsbaseret dokumentation for såvel kliniske, økonomiske, organisatoriske og patientmæssige effekter ved indførelse af den telemedicinske samarbejdsmodel. Resultater forelægges relevante specialeråd. På grund af sammenfald i målgrupper er det besluttet, at patienter med diabetiske fodsår først inkluderes i det nationale projekt, når sidste inkluderede patient i forskningsprojektet er afsluttet.

  Som i de øvrige tværsektorielle udbredelses- og implementeringsprojekter inden for IKT som eksempelvis it-understøttelse af Sam:Bo er den syddanske implementering forankret under Det Administrative Kontaktforum med en tværsektoriel styregruppe, en tværsektoriel projektgruppe, hvor alle kommuner og involverede sygehusafdelinger er repræsenteret samt lokale implementeringsfunktioner i henholdsvis kommune og på sygehuse.

  Det samlede budget for det nationale udrulningsprojekt er 30 mio. kr. i projektets løbetid fra den 1. september 2012 – 31. august 2015. Region Syddanmark modtager et tilskud fra MedCom på 1.483.500 kr. til definerede opgaver og krav: Fælles kommunal og regional koordinator- og tovholderfunktion og etablering af specifikke uddannelsesaktiviteter. Hertil kommer en betydelig medfinansiering blandt andet i form af personaleressourcer på sygehusene og i kommuner samt direkte udgifter i forbindelse med blandt andet integrationer.

  Aktuelt er status, at projektorganiseringen er på plads. Første version af en samlet tværsektoriel arbejdsgang for telemedicinsk sårvurdering er udarbejdet og skal testes. Der er planlagt og gennemføres uddannelse i sårbehandling, anvendelse af den telemedicinske kommunikationsplatform og det telemedicinske samarbejde gennem 3 x 5-dages lokale sårkurser og 4 x 1-dags kurser omkring i første omgang henholdsvis OUH, Sygehus Lillebælt og Sydvestjysk Sygehus. I alt vil ca. 120 medarbejdere deltage på de to typer af kurser. 

  Der er fastlagt mål for udbredelsen, som monitoreres af MedCom, og som endvidere udarbejder en samlet evaluering med basis i de forventede effekter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 14-11-2013

  Orienteredes og drøftedes, herunder økonomi og behov for forskningsunderstøttelse, nationale mål for udbredelse, videre udviklings-perspektiver angående telemedicinsk sårvurdering m.v.

  Materiale angående den nationale udrulningsplan vedlægges referatet.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/32785
  3. Orientering om status på OPI-samarbejde vedr. Det Digitale Sundhedscenter
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark indgår i et offentligt–privat innovationsprojekt (OPI) om udviklingen af Det Digitale Sundhedscenter med Varde, Faaborg-Midtfyn og Vejle kommuner. Formålet er at udvikle en digital patientuddannelse til borgere med KOL, Type 2 diabetes og hjertesygdom.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) og Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet indgår i et offentligt–privat innovationsprojekt (OPI) om udviklingen af Det Digitale Sundhedscenter. Projektet er opstartet på initiativ af Varde Kommune, men inkluderer også kommunerne Vejle og Faaborg-Midtfyn.

  Visionen er at etablere Det Digitale Sundhedscenter, herunder at udvikle og integrere digitale løsninger i de kommunale sundhedscentres tilbud.

  Baggrunden er, at et stigende antal danskere lever med livsstilsrelaterede sygdomme, herunder diabetes, KOL og hjertekar-sygdomme, hvilket medfører betydelige menneskelige og økonomiske konsekvenser for såvel den enkelte borger som for samfundet.  

  Den kommunale patientuddannelse skal ruste borgerne til at håndtere deres sygdom, men pt. er der følgende udfordringer: vanskelig rekruttering, udfordrende patientinddeling, stort frafald samt stort forbrug af personaleressourcer.

  Digitale løsninger kan bidrage til øget tilgængelighed, større fleksibilitet og mere kvalitet i de sundhedsfremmende og forebyggende ydelser. Kommunerne deler sundhedsprofessionelle medarbejderressourcer i driften og søger derigennem at øge fleksibiliteten for borgerne på grund af øget tilgængelighed til den digitale platform.

  Udviklingen af digitale løsninger i Det Digitale Sundhedscenter skal ske via flere delprojekter. I første omgang digital patientuddannelse til borgere med KOL, Type 2 diabetes og hjertesygdom. Et centralt element i udviklingsprocessen er borgerinddragelse.

  OPI-samarbejdet består af Region Syddanmark (SDSI og Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet), Faaborg-Midtfyn Kommune, Vejle Kommune og Varde Kommune samt to private parter - Falck Hjælpemidler og Next Step Citizen under Syd Energi. Desuden indgår Syddansk Universitet, Statens Institut for Folkesundhed med at kvalificere projektet og forestå evalueringen. Projektet er samfinansieret mellem Region Syddanmark og de tre kommuner, og herudover søges der ekstern funding til projektet.

  Projektledelsen varetages af SDSI i samarbejde med Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet. Der er nedsat en styregruppe og en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle parterne.

  Projektet er 1-årigt og løber fra 1. oktober 2013. Efter denne periodes udløb tænkes projektet at skulle udfoldes i forhold til flere digitale moduler på den generiske platform (andre patientuddannelser og tilbud til borgerne på forebyggelsesområdet) og gerne flere samarbejdspartnere blandt de 22 kommuner.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 14-11-2013

  Orienteredes.

   


  Sagsnr. 12/21374
  4. Præsentation af Shared Care platformen
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Shared Care platformen er et it-projekt, der udspringer af Region Syddanmarks kronikerstrategi og er udviklet gennem et af regionens kronikerprojekter. Formålet med Shared Care platformen er at it-understøtte det tværsektorielle sundhedssamarbejde omkring de mere komplekse patientforløb, hvor lægepraksis, kommune og sygehus i fællesskab er ansvarlige for et sammenhængende patientforløb.

  Shared Care platformen er udviklet i et samarbejde mellem Region Syddanmark og IBM Danmark, hvor IBM har forestået selve programmeringen, mens regionen har stillet sundhedsfaglig viden til rådighed forud for programmeringen af de enkelte delelementer, givet feedback på delleverancerne og planlagt og gennemført aftestning af løsningen hos klinikere fra alle sektorer samt patienter.

  Shared Care platformen anvender nationale og internationale standarder for dataudveksling, og derfor er det muligt at koble platformen sammen med it-systemerne på sygehuse, i lægepraksis og i kommunerne. Således indsamler Shared Care platformen automatisk nødvendige data om patientens forløb og præsenterer det i ét samlet overblik, hvilket giver merværdi i den kliniske hverdag og giver patienten selv en oplevelse af et sammenhængende patientforløb.

  Patienten har nemlig også adgang til egne data og kan selv bidrage med bl.a. hjemmemålinger, besvarelser af spørgeskemaer f.eks. inden et ambulant besøg, dialog med behandlerne og dagbog. Patienten kan f.eks. se sin individuelle behandlingsplan, de aftalte mål og den aktuelle status på sin smartphone eller tablet. Det styrker patientens mulighed for at tage aktivt del i sit eget forløb.

  Shared Care platformen er aktuelt udviklet til at understøtte patientforløbsprogrammet for hjertepatienter, men systemet er fleksibelt og kan konfigureres til at understøtte alle patientforløb, hvor der er behov for en særlig tværsektoriel indsats.

  Shared Care platformen er sat i pilotdrift i hjerteambulatoriet på OUH, Svendborg sygehus og i de omkringliggende kommuner. Der planlægges successivt pilotafprøvninger omkring de andre sygehusenheder og relaterede kommuner samt i almen praksis.

  I perioden januar 2010 til september 2013 blev projektet finansieret med ca. 9,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens puljemidler. Efter projektperioden er finansieringen af Shared Care platformen overtaget af Region Syddanmark, og der arbejdes desuden på at opnå supplerende kommunal medfinansiering. Projektet indgår i den fælles it-strategi i Region Syddanmark og er nu forankret i Syddansk Sundhedsinnovation.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 14-11-2013

  Direktør Diana Arsovic Nielsen og vicedirektør Anders Wang Maarbjerg orienterede. Oplæg vedlægges.

  Orienteredes og drøftedes, herunder overvejelser om metodeudvikling/indeksering, perspektiver i forhold til eventuelle eksportmuligheder, fokus på borgeren, innovationsprojekter i andre regioner, økonomi, tidsplan m.v.

  Materiale angående tidsplan vedlægges referatet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/6433
  5. Living Lab Denmark
  fold dette punkt ind Resume

  Status og fremtidig strategi for udvikling af Living Lab Danmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark lancerede i januar 2013 i fællesskab med Welfare Tech, Odense Kommune, Teknologisk Institut, Syddansk Universitet og Væksthus Syddanmark en ny platform for offentligt privat innovationssamarbejde betegnet Living Lab Denmark.

  Formålet er at professionalisere dialogen mellem private virksomheder som leverandører og offentlige myndigheder som aftagere som afsæt for at skabe bedre velfærdsteknologisk innovation målt som vækst i den private sektor og effektivisering samt serviceforbedringer i den offentlige sektor.

  Living Lab Denmarks hjemmeside blev lanceret primo 2013, og planen er løbende at udvikle nye redskaber til understøttelse af dialogen mellem de offentlige og private parter.

  Det mest konkrete resultat hidtil er udviklingen og lanceringen af de såkaldte OPI modelaftaler i samarbejde med det tværregionale OPI-Lab projekt (kort beskrivelse følger nedenfor). Modelaftalerne er blevet taget bredt i brug i samtlige danske regioner og mange danske kommuner. De er med andre ord godt på vej til at udfylde den tiltænkte funktion som et nyt nationalt juridisk paradigme for OPI.

  Lanceringen er sidenhen blevet fulgt op med kursusafholdelse i brugen af aftalerne i København og Odense ligeledes arrangeret i samarbejde med OPI-Lab. Arrangementerne var fuldt booket og deltagernes evaluering efterfølgende var meget positive.

  I resten af 2013 og primo 2014 vil der blive arbejdet med at udarbejde en ny projektbørs for annoncering af igangværende og kommende OPI projekter, hvilket efterspørges kraftigt af både virksomheder, offentlige indkøbere og OPI projektdeltagere, der alle savner overblik og vidensdeling på tværs af OPI projekter.

  Det tværregionale OPI-Lab projekt, der har til formål at fremme væksten i OPI i Danmark, stopper medio 2014. Region Syddanmark har via Syddansk Sundhedsinnovation den overordnede projektledelse for OPI-Lab, og står for at facilitere samarbejdet på tværs af regioner og kommuner involveret i projektet. I dag fungerer OPI-Lab derfor også i praksis som et nationalt forum og netværk for vidensdeling indenfor OPI-området.

  OPI-Labs output er guidelines til OPI i form af en procesguide med tilhørende værktøjer og cases.  Denne procesguide har OPI-Lab indgået en aftale med Erhvervsstyrelsen om at udvikle og drive på sitet OPIguide.dk. Udover en guide indeholder sitet værktøjer til opstart, modelaftalerne og en business case-model er på vej. Når OPI-Lab projektsamarbejdet ophører medio 2014, mangler der umiddelbart et mere permanent forum og en organisation til at drive bl.a. OPIguide.dk videre. Der mærkes allerede nu en efterspørgsel efter guiden, og der vil i den kommende tid blive lagt en plan for udrulning i hele landet med start februar 2014.

  Syddansk Sundhedsinnovation, som driver sekretariatet for Living Lab Denmark, ønsker derfor nu at koble Living Lab Denmark-initiativet sammen med netværket bag OPI-Lab for at skabe en permanent national forankret platform for OPI og innovative offentlig indkøb. Der vil blive udarbejdet en mere detaljeret strategi og plan for denne proces, hvor bl.a. de regionale og kommunale samarbejdspartnere fra OPI-Lab projektet, Erhvervsstyrelsen samt relevante private og offentlige interesseorganisationer vil blive inddraget. I styregruppen for OPI-Lab sidder en række af disse placeret i dag.

  En kobling mellem de to initiativer vil give mulighed for en enestående synergi, herunder bevare det tværregionale samarbejde omkring OPI og velfærdsteknologi, tilføre og sprede viden på området, fortsætte udviklingen af opiguide i samme høje kvalitet, få en national projektbørs og kunne danne basis for et egentligt videnscenter med afsæt i praksis.

  Den konkrete organisering (sekretariat, videnscenter eller andet) vil blive afklaret i dialog med ovennævnte samarbejdspartnere og interessenter omkring OPI-Lab. Tilsvarende udestår spørgsmålet om finansiering heraf, som naturligvis først kan afklares når strukturerne for organisering er afklaret.   

  Tidsrammen for denne afklaringsproces er endnu ikke fastlagt, men Region Syddanmarks projektledelse på OPI-Lab projektet vil intensivere arbejdet hermed, så overgangen fra OPI-Labs projektudløb og til et permanent OPI sekretariat eller videnscenter koordineres.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 14-11-2013

  Orienteredes.


  Sagsnr. 12/26923
  6. Byggeprogram for renoveringen af Svendborg Sygehus
  fold dette punkt ind Resume

  Der foreligger et byggeprogram for renoveringen af Svendborg Sygehus. Byggeprogrammet godtgør, at intentionerne i rammeplan og generalplan kan udmøntes inden for en økonomisk ramme på 90,4 mio. kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte i juni 2012 ”Rammeplanen for Svendborg Sygehus som specialsygehus”, hvor sygehusets udvikling frem til ophøret som akutsygehus og overgang til specialsygehus i 2021 er beskrevet. Samtidig blev det besluttet, at der med udgangspunkt i rammeplanen skal udarbejdes en generalplan, der redegør for indretning af fremtidige funktioner på Svendborg Sygehus samt en tidsplan for omstilling til specialsygehus.

  Regionsrådet godkendte generalplanen på møde den 25. februar 2013. Der er afsat 85,4 mio. kr. til og med 2016 til at forberede sygehuset til specialsygehus, inkl. renoveringer og en ny forhal. Der er meddelt anlægsbevilling på 8,0 mio. kr. vedr. rådgivning. Herudover er afsat et rådighedsbeløb på 20,4 mio. kr. i 2017.

  Med generalplanen skal der gennem den videre planlægning sikres, at følgende ønsker og behov indfries:

  • Flytning af neurorehabiliteringsafdelingen fra Ringe til Svendborg.
  • Etablering af nye medicinske ambulatorielokaler, herunder lokaler til Diagnostisk Center.
  • At der sikres mere patient- og personalevenlige omgivelser bl.a. i form af en ny forhal samt maling, bedre belysning m.v. de steder, der er mest behov for det.
  • Forbedring af sygehusets logistik (patient- og vareflow).
  • At der opnås afdelingsvis samling af kontorer samt imødekomme diverse behov for enkeltrum, udvide Palliativt Team, sikre central beliggenhed for Forskningscentret samt etablere færdighedslaboratorium og undervisningsfaciliteter.

  Byggeprogram
  Der foreligger nu et byggeprogram, som redegør for indretning af Svendborg Sygehus, jf. generalplanens anvisninger.

  Heraf fremgår det, at der er sket ændringer i generalplanens forudsætninger på følgende:

  • Patologibygningen blev i januar 2013 rømmet. Det ønskes, at den rømmede patologibygning inddrages i generalplanen til placering af forskning, færdighedslaboratorium og undervisningslokaler. De lokaler som generalplanen oprindeligt forudsatte, skulle indeholde forskning m.v., vil blive anvendt til medicinske ambulatorier samt sengevask og depotfaciliteter.
  • Jordemoderkonsultationen forbliver efter funktionens eget ønske i bygning 27. De lokaler, som generalplanen oprindeligt havde forudsat skulle huse jordemoderkonsultationen, vil fortsat blive anvendt til kontorfunktioner.
  • I generalplanen var det tanken at indplacere Palliativt Team i bygning 25-26. Det har efterfølgende vist sig, at der dels ikke er plads her, og at Palliativt Team i øvrigt har en i forhold til patienterne mere hensigtsmæssig placering i bygning 34, hvor funktionen aktuelt er placeret.

  Der er i forbindelse med brugerprocessen fremkommet de herunder oplistede ønsker og behov, som ikke er omfattet af generalplanen. Disse ønsker vil indgå i den videre planlægning således, at opgaverne alene udføres, hvis der budgetmæssigt er dækning herfor. Optionerne er angivet i prioriteret rækkefølge:

  1. Etablering af vareindlevering i bygning 37.

  2. Etablering af affaldsskakter i bygning 18 og 39.

  3. Etablering af forbedrede tilgængelighedsforhold til Palliativt Team i bygning 34.

  Herudover er der behov for udvidelse af Klinisk biokemisk afdeling, begrundet i behov for apparaturanskaffelser, udvidelse er forudsat finansieret gennem apparaturpuljen.

  Derudover bygnings- og funktionsmæssige justeringer for at indfri nuværende og fremtidige krav.

  Budget
  Der er frem til og med 2016 afsat i alt 85,4 mio. kr. til gennemførelsen af generalplanen for Svendborg Sygehus. Herudover er afsat 20,4 mio. kr. i 2017.

  Byggeprogrammet anviser et finansieringsbehov på 90,4 mio. kr., inkl. udgifter til udarbejdelse af generalplanen samt rådgivningshonorar. Heri indgår også, at arbejdet med generalplanen efter møde med brandmyndighederne har vist et øget behov for brandsikring svarende til 4,9 mio. kr.

  Den reviderede generalplan vil kunne gennemføres inden for de afsatte rådighedsbeløb til og med 2017.

  Nedenfor er angivet byggeprogrammets prisoverslag samt forventet forbrug pr. år.

  Tabel 1. Prisoverslag for renovering af Svendborg Sygehus, i mio. kr. ved indeks 133,1

  Beskrivelse

  Mio. kr.

  Håndværkerudgifter inkl. fast inventar

  74,65

  Kunst, svarende til 0,5 pct. af de samlede udgifter

  0,45

  Omkostninger

  8,57

  Uforudseelige udgifter

  6,76

  Samlede udgifter

  90,43

   

  Byggeprogrammet forventer, at udgifter til byggeriet vil skulle afvikles således ved indeks 133,1:

  Tabel 2. Skøn over fordeling på overslagsår, i mio. kr. ved indeks 133,1.

  Overslagsår

  Mio. kr.

  2012 – 2013

  4,00

  2014

  34,94

  2015

  34,74

  2016

  11,85

  2017

  4,90

  Samlede udgifter

  90,43

  Den nærmere fordeling på overslagsår fastlægges i forbindelse med den årlige budgetlægning.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at byggeprogrammet for renovering af Svendborg sygehus til specialsygehus godkendes.
  • At der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 82,463 mio. kr. (indeks 133,1) til renovering af Svendborg Sygehus, og frigives et tilsvarende rådighedsbeløb i 2014-2017 af de allerede afsatte midler til generalplan for Svendborg Sygehus. Den nærmere fordeling på overslagsår fastlægges i forbindelse med den årlige budgetlægning.
  • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultater inden for den meddelte bevilling.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 14-11-2013

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/26205
  7. Udbygning af Kolding Sygehus - Fase 4 delprojekter
  fold dette punkt ind Resume

  I masterplanen for Sygehus Lillebælt, der er godkendt af regionsrådet den 27. maj 2013, er der identificeret en række delprojekter der skal gennemføres på Kolding Sygehus for at kunne igangsætte centrale rokader vedrørende Fredericia sygehus ved årsskiftet 2015-16.

  Denne sag vedrører godkendelse af byggeprogram og anlægsbevilling til gennemførelsen af disse delprojekter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Masterplanen for Sygehus Lillebælt beskriver de økonomiske, fysiske og anlægsmæssige afhængigheder i forbindelse med rokadeplanerne mellem sygehusene.

  Regionsrådet har den 23. september 2013 godkendt en samlet køkkenfunktion for Sygehus Lillebælt samt et nyt produktionslaboratorium ved Kolding Sygehus. Dette betyder at en række projekter i Kvalitetsfondsprojektets fase 4 kan igangsættes.

  Der indrettes et område til blodprøvetagning i de områder, hvor laboratoriet tidligere har ligget. Dette område vil være i tæt forbindelse til den nye ankomsthal og således have en nem adgang for ambulante patienter. I samme områder etableres desuden donorfunktion. Dette delprojekt er budgetteret til 5,6 mio. kr.

  Dialysen i Fredericia skal flyttes til Kolding Sygehus. Der indrettes et område centralt i sygehuset med selvstændig indgang, hvor der lægges vægt på at skabe en afdeling som motiverer patienterne til at være mere selvhjulpne og blive opmærksomme på deres ansvar for egen velbefindende via motion, dialog og oplysning. Dialysen er budgetteret til 21,5 mio. kr.

  I forbindelse med at køkkenproduktionen flyttes til Vejle er det nødvendigt at foretage enkelte fysiske ændringer til det planlagte klyngekøkken i fase 4, da det fortsat er et ønske at kunne producere frisk grønt og bagværk på selve sygehuset for at opnå et mere delikat og sundt resultat. Tilpasningen af klyngekøkkenet er budgetteret til 3,9 mio. kr.

  I sengebygningen er der en halv etage råhus, der kan indrettes til 24 senge. I masterplanen er det beskrevet, hvordan kapacitetsbehovet for senge ved årsskiftet 2015-2016 kan løses ved at indrette denne halve etage til senge. Dette muliggør en rokade mellem Vejle, Fredericia og Kolding inden psykiatrien er fraflyttet lokalerne ved Kolding Sygehus samt vil på længere sigt gøre det muligt at fjerne vedligeholdelsestunge pavilloner fra matriklen.

  I forbindelse med licitationen blev der indhentet tilbud på en halv etage. Disse tilbud skal nu accepteres, selvom arbejdet først skal udføres senere. Indretningen af de 24 senge er budgetteret til 15 mio. kr. inklusiv flytning af gynækologiske senge i det eksisterende sygehus. I forbindelse med detailplanlægningen af rokaderne er det vurderet hensigtsmæssigt, at dette udføres i forbindelse med de fremskudte projekter i fase 2-3. Det foreslås derfor, at der flyttes 15 mio. kr. fra fase 4 til fase 2-3.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget anbefaler over for regionsrådet,

  • at byggeprogram for blodprøvetagning, dialyse, og tilpasning af klyngekøkken godkendes,
  • at der meddeles anlægsbevilling på i alt 31,0 mio. kr. (indeks 108,47) til blodprøvetagning, dialyse, og tilpasning af klyngekøkken og frigives tilsvarende beløb af det allerede afsatte rådighedsbeløb til fase 4,
  • at der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 15,0 mio. kr. (indeks 108,47) til en halv sengeetage samt flytning af gynækologiske senge og frigives tilsvarende beløb finansieret via reduktion af fase 4 og forøgelse af det allerede afsatte rådighedsbeløb for fase 2-3 med 15,0 mio. kr.
  • at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultater inden for den angivne bevilling.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 14-11-2013

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/4091
  8. Rapportering nr. 12 for kvalitetsfondsprojekterne i Aabenraa og Kolding
  fold dette punkt ind Resume

  De revisorpåtegnede rapporteringer for 3. kvartal 2013 for kvalitetsfondsprojekterne i Aabenraa og Kolding forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på videresendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Revisorerklæringen vedr. projektet i Aabenraa indeholder ingen forbehold eller supplerende oplysninger, mens revisorerklæringen for projektet i Kolding indeholder en supplerende oplysning.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Det drejer sig i øjeblikket om projekterne i Aabenraa og Kolding. Kvartalsrapporterne for projekterne i Aabenraa og Kolding er vedlagt og indstilles til godkendelse med henblik på videresendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 

  Status på projektet i Aabenraa
  Siden sidste rapportering har Fase 1 overskredet rammerne for tid, idet projektet nu styres efter en byggetidsplan med afleveringstermin den 15. august 2014 plus risikotid til og med oktober 2014. Det juridiske grundlag for tidsstyringen af Fase 1 er dog fortsat udbudstidsplanen med afleveringstermin den 3. juni 2014 (inklusiv vejrligs- og projektrelaterede dage) plus risikotid til og med den 22. juli 2014. Fase 1 følger fortsat rammerne vedr. økonomi og kvalitet. Ligesom sidst er signalmarkeringen for økonomi dog gul, idet der er opmærksomhed på overholdelse af budgettet til Fase 1. Fase 2 er endnu ikke startet op, men regionsrådet udpeger en vinder af projektkonkurrencen på mødet den 25. november 2013.   

  På grund af forsinkelse i byggetakten på Fase 1 vil sundhedsstaben ansøge Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om en revideret finansieringsprofil for projektet i Aabenraa.  

  Revisorerklæringen indeholder ingen forbehold eller supplerende oplysninger.

  Status på projektet i Kolding
  Fase 1 (mor/barn-center) er afsluttet. Fase 2, 3 og 4 følger fortsat rammerne for økonomi, tid og kvalitet, dog er signalmarkeringen på tid ændret fra grøn til gul, idet der er øget opmærksomhed på overholdelse af tidsplanen for fase 2, 3 og 4.

  Revisorerklæringen indeholder en supplerende oplysning om planlagt færdiggørelsesgrad og forventet frigivelse i bilag 2. Revisionen erklærer,

  ”Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på rapportens beskrivelse i afsnit 3.2 af, at den planlagte færdiggørelsesgrad ikke er opgjort med udgangspunkt i konkrete rateplaner. Anvendelse af planlagt færdiggørelsesgrad som sammenligningsgrundlag for realiseret færdiggørelsesgrad, er derfor påvirket af en vis usikkerhed. Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på rapportens beskrivelse i afsnit 3.2 af, at det i bilag 2 anførte forventede forbrug for 4. kvartal 2013 på 64,3 mio. kr. er påvirket af efterslæbet i årets forbrug og er derfor ikke fuldstændigt retvisende. En faktisk opgørelse af beløbet foretages først når rateplanerne er kendte”.

   

  Sundhedsstaben bemærker, at det fremgår af rapporten, at rateplanerne først vil kunne foreligge fra 4. kvartalsrapportering 2013, da kontraktforhandlinger skal være afsluttet først. Herefter vil de medvirke til en mere præcis opgørelse af den planlagte færdiggørelsesgrad og forventet forbrug.

  Effektiviseringsgevinster for projektet i Kolding
  Ud over den kvartalsvise rapportering skal regionerne også ved centrale faseovergange og som minimum hvert 1½ år rapportere på effektiviseringsgevinster. På den baggrund er rapportering på effektiviseringsgevinsterne for projektet i Kolding vedlagt og indstilles godkendt med henblik på videresendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Rapporteringen viser, at Sygehus Lillebælt forventer at kunne leve op til effektiviseringskravet på 76 mio. kr. (2010-pl), som skal være realiseret i 2019. Effektiviseringspotentialet dækker dels over effektiviseringer i forbindelse med lukningen af Fredericia Sygehus, dels over effektiviseringsgevinster som følge af ibrugtagningen af den nye og renoverede bygningsmasse i Kolding samt reduceret sengemasse og optimerede behandlingsforløb.    

  Rapportering på effektiviseringsgevinster for projektet i Aabenraa forventes forelagt i forbindelse med næste kvartalsrapportering, som opfølgning på udpegningen af vinder af projektkonkurrencen for Fase 2.    

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at rapporteringerne for 3. kvartal 2013 for kvalitetsfondsprojekterne i Aabenraa og Kolding godkendes med henblik på videresendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
  • At rapporteringen på effektiviseringsgevinster vedr. projektet i Kolding godkendes med henblik på videresendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 14-11-2013

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/4091
  9. Rapportering nr. 12 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH og 7. rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus for 3. kvartal 2013
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har besluttet, at der skal ske en periodisk rapportering til regionsrådet om fremdriften i Region Syddanmarks store sygehusprojekter.

  Denne sag indeholder rapporteringen for 3. kvartal 2013 for kvalitetsfondsprojektet for Nyt OUH og udbygningen af Esbjerg Sygehus.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rapporteringen følger de rammer, der er fastsat af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Kvartalsrapporterne sendes ikke til Ministeriet. For Nyt OUH skal rapporten først sendes når udbetalingsanmodning for projektet er fremsendt og godkendt. Da udbygningen af Esbjerg Sygehus ikke er et kvalitetsfondsprojekt sendes rapporten ikke til ministeriet.

  Nyt OUH:
  Rapporten for Nyt OUH viser at dispositionsforslagsfasen bliver forlænget. Der pågår p.t. forhandlinger mellem projektorganisationen og totalrådgiver angående forsinkelsen og fordeling af de økonomiske konsekvenser. Dispositionsforslaget vil foreligge til politisk godkendelse i regionsrådet medio 2014.

  Esbjerg Sygehus:
  Projektet forventes afsluttet indenfor den fastsatte økonomi og kvalitet. Den forventede færdiggørelse af den fælles akutmodtagelse (FAM) planlægges til 3. kvartal 2015, hvilket er 6 uger senere end forudsat i byggeprogrammet godkendt af regionsrådet i maj 2013. Risikoen vedr. forurening af PCB m.v. henstår og kan betyde forsinkelser af Fase 1 og 2.

  Projektet er i udførelsesfasen vedr. nyt laboratorium og nuklear medicinsk enhed. Nyt laboratorium er forsinket og forventes færdiggjort i 1. kvartal 2014, nuklearmedicinsk enhed forventes planmæssigt færdiggjort i oktober 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at rapporteringen for 3. kvartal 2013 tages til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 14-11-2013

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/34375
  10. Høringssvar vedrørende forslag til lov om Danmarks Innovationsfond m.fl.
  fold dette punkt ind Resume

  Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser har sendt forslag til lov om Danmarks Innovationsfond m.fl. i høring med høringsfrist den 20. november 2013.

  Lovforslaget indebærer, at forsknings-, teknologiudviklings- og innovationsordninger fra Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation samles i én ny samlet fond. Danmarks Innovationsfond har til formål at styrke forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse.

  Høringssvaret er positivt stemt, men påpeger en række opmærksomhedspunkter i forhold til særligt erhvervsudviklingsområdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som opfølgning på en bred politisk aftale af 3. oktober 2013 om Danmarks Innovationsfond – fonden for strategisk forskning, højteknologi og innovation har Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser sendt tre lovforslag i høring, herunder forslag til lov om Danmarks Innovationsfond. Høringssvaret omhandler forslag til lov om Danmarks Innovationsfond, idet de øvrige lovforslag kan betragtes som konsekvensændringer heraf.

  Høringssvaret retter sig mod erhvervsudviklingsområdet og sundhedsområdet. I høringssvaret påpeges bl.a., at:

  • Det findes positivt at sammenlægge aktiviteterne fra de ovennævnte råd og fonde i én ny samlet fond. Det findes endvidere positivt, at Danmarks Innovationsfond skal koordinere sin bevillingsfunktion med andre relevante offentlige og private bevillingsmyndigheder, herunder regionale myndigheder.
  • Det betragtes som afgørende for at skabe yderligere koordination i innovationssystemet, at Danmarks Innovationsfond udbyder midler inden for områder, der passer med de regionale forretningsområder. Endvidere bør det lovgivningsmæssigt sikres, at regionerne og vækstforaene kan medfinansiere projekter, som Danmarks Innovationsfond giver tilskud til.
  • Det er vigtigt, at fondens midler konkurrenceudsættes og administreres på en sådan måde, at det også er attraktivt for små og mellemstore virksomheder at søge midlerne.
  • Det er vigtigt, at sundhedsforskningen også tilgodeses i Danmarks Innovationsfonds kommende arbejde, og at der med fonden i højere grad end tidligere bliver mulighed for at udnytte disse forskningsresultater til udvikling af ny teknologi m.v. i et samarbejde med virksomheder.
  • Region Syddanmark finder det positivt, at et flertal af bestyrelsesmedlemmerne skal have erfaringer fra det private erhvervsliv, men opfordrer til, at der også levnes plads til at inkludere bestyrelsesmedlemmer med erfaring fra offentlige driftsorganisationer, herunder sundhedsvæsenet.

  Høringssvar og baggrundsnotat er vedlagt som bilag.

  Af hensyn til høringsfristen den 20. november 2013 behandles udkast til høringssvar på møde i Udvalg for regional udvikling den 11. november 2013, Forretningsudvalget den 13. november 2013 og Innovationsudvalget den 14. november 2013. Foreløbigt høringssvar sendes den 20. november 2013 med forbehold for godkendelse på regionsrådsmødet den 25. november 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at forslag til høringssvar godkendes.
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-11-2013

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet, idet det er en forudsætning, at sidste sætning "Pt. er det ikke muligt for regionerne at støtte konkurrenceforvridende aktiviteter jf. Lov om Er-hvervsfremme" i afsnit 4 på side 1 notat-høringsbrevet, fjernes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-11-2013

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet med den ændring, at sidste sætning "Pt. er det ikke muligt for regionerne at støtte konkurrenceforvridende aktiviteter jf. Lov om Erhvervsfremme" i afsnit 4 på side 1 notat-høringsbrevet, fjernes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 14-11-2013

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet, idet det er en forudsætning, at sidste sætning "Pt. er det ikke muligt for regionerne at støtte konkurrenceforvridende aktiviteter jf. Lov om Erhvervsfremme" i afsnit 4 på side 1 notat-høringsbrevet, fjernes.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/15339
  11. Projektstatus på sygehusbyggerier 3. kvt. 2013
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres om de større somatiske sygehusbyggerier i regionen med anlægsbevilling/rådighedsbeløb over 15 mio. kr., eksklusiv kvalitetsfondsbyggerierne og Sydvestjysk Sygehus.

  2. kvartal 2013
  I forhold til 1. kvartal 2013 er der samme projekter med opdateret status.

  3. kvartal 2013

  Beskrevne projekter:

  1. OUH, FAM i Svendborg
  2. Generalplan Svendborg
  3. Generalplan Vejle
  4. Masterplan Sygehus Lillebælt, Kolding
  5. Fase 2, Sønderborg
  6. Oversigt over projekter, der mangler godkendelse af anlægsregnskab i regionsrådet
  7. Oversigt over afsluttede byggerier.

  Fase 1, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg fremgår af særskilt rapportering på kvalitetsfondsprojekter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 14-11-2013

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/181
  12. Mødeplan 2013
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødeplan for 2013 i Innovationsudvalget:

  Torsdag den 12. december 2013, kl. 14.00-16.00 – Sydvestjysk Sygehus.

  Mødet er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at næste møde torsdag den 12. december 2013, kl. 14.00-16.00 afholdes på Sydvestjysk Sygehus.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 14-11-2013

  Godkendt.


  Sagsnr. 13/181
  13. Orientering ved formanden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 14-11-2013

  Formanden orienterede om:

  • Status på det danske knudepunkt i det kommende sundheds-KIC (Knowledge and Innovation Community).
  • Åbning af telepsykiatrisk center den 15. november 2013.
  • Omkostninger angående den internationale sygehuskonference er opgjort til ca. 2 mio. kr.
  • Center for borgernær velfærdsteknologi.
  • Patient@Home, film om etiske guidelines.
  • Syddansk Sundhedsinnovation: Diana Arsovic Nielsen er blevet ansat som direktør, og Anders Wang Maarbjerg er ansat som vicedirektør.

  Sagsnr. 13/181
  14. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 14-11-2013

  Drøftelse angående overvejelser om nuværende OUH-bygninger.


  Sagsnr. 13/181
  15. Siden sidst
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 14-11-2013

  -


  Sagsnr. 13/181
  16. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 14-11-2013

  -


  Siden er sidst opdateret 06-01-2014
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring