Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2013pilSundhedssamordningsudvalgetpilSundhedssamordningsudvalget - Referat - 12. november 2013

Sundhedssamordningsudvalget - Referat - 12. november 2013

Mødedato
12-11-2013 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Sydvestjysk Sygehus

Deltagere
 • Bo Libergren (V)
 • Margot Torp (A)
 • Frede Skaaning (A)
 • Ole Finnerup Larsen (A)
 • Willy Sahl (A)
 • Poul Sækmose (C)
 • Thies Mathiasen (O)
 • Susanne Linnet (V)
 • Preben Friis-Hauge (V)
 • Ida Damborg (F)
 • Iben Kromann (F)

 • Afbud
 • Frede Skaaning (A)
 • Preben Friis-Hauge (V)
 • Iben Kromann (F)

 • Luk alle punkter Referat


  1. Projekt Tidlig Opsporing og Forebyggelse (TOF) – udvælgelse af kommuner til deltagelse.
  2. Revision af Fødeplanen vedr. barselsperioden
  3. Orientering om status på OPI-samarbejde vedr. Det Digitale Sundhedscenter
  4. Orientering om Shared Care Platformen
  5. Telemedicinsk sårvurdering
  6. Mødeplan 2013
  7. Eventuelt


  Sagsnr. 11/13244
  1. Projekt Tidlig Opsporing og Forebyggelse (TOF) – udvælgelse af kommuner til deltagelse.
  fold dette punkt ind Resume

  Kommunerne i regionen er inviteret til at deltage i Forsknings- og samarbejdsprojekt ”Tidlig Opsporing og Forebyggelse” (TOF). Kommunerne har vist stor interesse for projektet. 10 kommuner ønsker således at deltage i projektet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund
  Projekt ”Tidlig Opsporing og Forebyggelse” vil gennem tidlig opsporing og stratificering i almen praksis identificere borgere, der er i særlig risiko for at udvikle sygdom eller måske allerede har de første symptomer på (kronisk) sygdom. Det følges op af en systematisk forebyggende indsats i kommunerne bl.a. på baggrund af henvisning fra almen praksis.Formålet med projektet er dermed at rette fokus på de borgere, der har størst behov for en forebyggende sundhedsfaglig indsats.

  Projektet var et af Ligestillingsarbejdsgruppens forslag til prioriteringer af indsatserne på ligestillingsområdet. Der er tale om et 3-årigt forsknings- og udviklingsprojekt, hvor målgruppen er borgere i alderen 30-49 år i de deltagende kommuner. Som udgangspunkt forventedes en population på cirka 120.000 personer.

  Kommunernes deltagelse
  Det er unikt, set i en dansk sammenhæng, at kombinere systematisk opsporing i en sektor (almen praksis) med målrettede forebyggende tilbud i en anden sektor (kommunerne). Der har da også været en betydelig interesse fra kommunernes side for at deltage i dette forsknings- og samarbejdsprojekt. Ønsket om deltagelse skal ses med baggrund i flere interesseområder set fra kommunernes side:

  ·         Muligheden for at komme i dialog med en relevant gruppe af borgere, som man ellers ikke ser.

  ·         Tættere samarbejde med almen praksis om konkrete borgere med behov for et forebyggende tilbud.

  ·         Videreudvikling af egne forebyggende tilbud til borgere med livsstilsproblemer.

  ·         Forskningsbaseret evaluering af egen indsats på sundhedsområdet. 

  Der har i slutningen af september været afholdt informationsmøde om TOF-projektet for alle interesserede kommuner. Da fristen for tilmelding udløb den 25. oktober 2013, havde 10 kommuner tilmeldt sig projektet. Det drejer sig om følgende kommuner:

  Middelfart, Nyborg, Svendborg, Haderslev, Varde, Sønderborg, Kerteminde, Esbjerg, Aabenraa og Langeland.De 10 kommuner har i alt en målgruppe-population (30-49 årige) på til sammen 130.344 borgere.

  Det er projektledelsens og Sundhedsstabens vurdering, at deltagelse af alle 10 kommuner kan rummes indenfor projektets økonomiske ramme.

  Den videre proces
  I 2014 skal TOF-modellen afprøves i pilotforsøg med henblik på evt. justeringer inden storskalaforsøg i 2015.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedssamordningsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • At de 10 kommuner, der har ansøgt om at deltage i Forsknings- og samarbejdsprojektet ”Tidlig Opsporing og Forebyggelse”, alle godkendes som projektkommuner.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 12-11-2013

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/838
  2. Revision af Fødeplanen vedr. barselsperioden
  fold dette punkt ind Resume

  På baggrund af opdaterede anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen vedr. barselsperioden er der udarbejdet forslag til revision af Fødeplanen i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Vedr. Sundhedsstyrelsens opdaterede anbefalinger for barselsperioden
  På baggrund af opdaterede anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen vedr. barselsperioden, har arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for sygehuse og kommuner udarbejdet et notat med forslag om revision af Fødeplanen i Region Syddanmark. Der er desuden udarbejdet revideret forløbsprogram for barselsperioden.

  Notat og forløbsprogram er godkendt på møde i ”Følgegruppen til Fødeplanen” den 12. september 2013 og i sygehusledelseskredsen den 29.oktober 2013.

  De væsentligste ændringer er følgende:

  ·         Tilbud om hjemmebesøg ved jordemoder til førstegangsfødende udskrevet indenfor 24 timer.

  ·         Konsultation på 2.-3.dagen ved jordemoder til alle uanset indlæggelsestid (inkl. screening og klinisk opfølgning samt efterfødsels-samtale).

  ·         Hjemmebesøg ved sundhedsplejen på 4.-5.dagen til alle udskrevet inden for 72 timer fra fødslen.

  Sundhedsstyrelsens opdaterede anbefalinger er udmeldt med ikrafttrædelse pr. 1. oktober 2013, og en stor del er allerede implementeret med Fødeplanen i Region Syddanmark.

  Følgegruppen anbefaler, at de resterende ændringer implementeres med revision af Fødeplanen pr. 1. januar 2014.

  Vedr. økonomi:
  Udgifter til etablering af hjemmebesøg ved jordemoder til førstegangsfødende, samt etablering af jordemoderkonsultation på 2.-3.dagen til alle indlagt mere end 24 timer fra fødslen, beløber sig til ca. 2,3 mio. kr. for alle sygehuse.

  Der har de seneste år været et fald i antallet af fødsler på sygehusene, hvilket umiddelbart har givet anledning til et lavere ressourcetræk på sygehusene. Ud fra beregninger af besparelser ved det faldende fødselstal har sygehusene mulighed for selv at finansiere implementeringen af de opdaterede anbefalinger.

   

  Orientering vedr. etablering af sorggrupper ved spædbarnsdød
  På baggrund af regionsrådets beslutning om at allokere 2,0 mio. kr. til etablering af sorggrupper ved spædbarnsdød er der nedsat en arbejdsgruppe under ”Følgegruppen til Fødeplanen” med henblik på beskrivelse af et decentralt tilbud ved alle fødesteder i regionen. Forslaget vil blive fremlagt inden udgangen af 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedssamordningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  • At forslaget til revision af fødeplanen vedr. barselsperioden godkendes.
  • At det reviderede forløb for barselsperioden implementeres pr. 1. januar 2014.
  • At meraktiviteten på sygehusene finansieres af besparelserne ved det faldende fødselstal.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 12-11-2013

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/32785
  3. Orientering om status på OPI-samarbejde vedr. Det Digitale Sundhedscenter
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark indgår i et offentligt–privat innovationsprojekt (OPI) om udviklingen af Det Digitale Sundhedscenter med Varde, Faaborg-Midtfyn og Vejle kommuner. Formålet er at udvikle en digital patientuddannelse til borgere med KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom), Type 2 diabetes og hjertesygdom.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) og Sundhedsstabens Afdeling for Sundhedssamarbejde og Kvalitet indgår i et offentligt–privat innovationsprojekt om udviklingen af Det Digitale Sundhedscenter. Projektet er opstartet på initiativ af Varde Kommune, men inkluderer også kommunerne Vejle og Faaborg-Midtfyn.

  Visionen er at etablere Det Digitale Sundhedscenter, herunder at udvikle og integrere digitale løsninger i de kommunale sundhedscentres tilbud.

  Baggrunden er, at et stigende antal danskere lever med livsstilsrelaterede sygdomme, herunder diabetes, KOL og hjerte-/karsygdomme, hvilket medfører betydelige menneskelige og økonomiske konsekvenser for såvel den enkelte borger som for samfundet.  

  Den kommunale patientuddannelse skal ruste borgerne til at håndtere deres sygdom, men pt. er der følgende udfordringer:

  • Vanskelig rekruttering,
  • udfordrende patientinddeling,
  • stort frafald samt
  • stort forbrug af personaleressourcer.

  Digitale løsninger kan bidrage til øget tilgængelighed, større fleksibilitet og mere kvalitet i de sundhedsfremmende og forebyggende ydelser. Kommunerne deler sundhedsprofessionelle medarbejderressourcer i driften og søger derigennem at øge fleksibiliteten for borgerne pga. øget tilgængelighed til den digitale platform.

  Udviklingen af digitale løsninger i Det Digitale Sundhedscenter skal ske via flere delprojekter. I første omgang digital patientuddannelse til borgere med KOL, Type 2 diabetes og hjertesygdom. Et centralt element i udviklingsprocessen er borgerinddragelse.

  OPI-samarbejdet består af Region Syddanmark (SDSI og Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet), Faaborg-Midtfyn Kommune, Vejle Kommune og Varde Kommune samt 2 private parter: Falck Hjælpemidler og Next Step Citizen under Syd Energi. Desuden indgår Syddansk Universitet, Statens Institut for Folkesundhed med at kvalificere projektet og forestå evalueringen. Projektet er samfinansieret mellem Region Syddanmark og de 3 kommuner, og herudover søges der ekstern funding til projektet.

  Projektledelsen varetages af SDSI i samarbejde med Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet. Der er nedsat en styregruppe og en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle parterne.

  Projektet er 1-årigt, og løber fra 1. oktober 2013. Efter denne periodes udløb tænkes projektet at skulle udfoldes i forhold til flere digitale moduler på den generiske platform (andre patientuddannelser og tilbud til borgerne på forebyggelsesområdet) og gerne flere samarbejdspartnere blandt de 22 kommuner.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 12-11-2013

  Orienteredes.


  Sagsnr. 12/22182
  4. Orientering om Shared Care Platformen
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedssamordningsudvalget orienteres om Shared Care platformen ved sygeplejefaglig direktør på Sydvestjysk Sygehus Birthe Mette Pedersen og projektleder ved Syddansk Sundhedsinnovation Allan Nasser.


  Shared Care platformen er udviklet gennem et af projekterne under ”Kronikerindsatsen 2010-2012” i et samarbejde mellem Region Syddanmark og IBM Danmark. Formålet med platformen er at understøtte det tværsektorielle sundhedssamarbejde i forhold til patienter med kroniske sygdomme.

  Platformen er i projektperioden konfigureret til at understøtte forløbsprogrammet for patienter med kroniske hjertesygdomme, men systemet er generisk opbygges og kan konfigureres/videreudvikles til at dække alle typer af patientforløb, hvor der er behov for en særlig koordineret indsats.


  Shared Care platformen bliver i øjeblikket afprøvet i praksis på Hjerteambulatoriet, Odense Universitetshospital (OUH), Svendborg Sygehus, Nyborg, Svendborg og Langelands kommuner samt lægepraksis, og er derefter klar til at blive udbredt til andre lokationer. Samtidigt er platformen også klar til at blive udviklet til at dække andre områder end hjerteområdet.

  Det er således hensigten at anvende platformen til at understøtte det tværsektorielle samarbejde om patienter i rehabiliteringsforløb efter en kræftsygdom. Shared Care Platformen giver mulighed for, at der kan opstilles en behandlingsplan for patienten, som alle sundhedsfaglige parter kan tilgå og bidrage til at følge op på. Platformen giver endvidere mulighed for at dele data om rehabiliteringsforløbet samt involvere patienten i sit eget forløb fx ved at følge med i egne data, foretage hjemmemonitorering eller ved evt. at besvare spørgeskemaer via systemet inden kontrolbesøg mv.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 12-11-2013

  Orienteredes.


  Sagsnr. 12/22735
  5. Telemedicinsk sårvurdering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Telemedicinsk sårvurdering skal udbredes i årene 2012 – 2015 for patienter med diabetiske fodsår og venøse bensår. Projektet er del af den nationale handlingsplan for udbredelse af telemedicin og del af økonomiaftalerne. MedCom er overordnet projektleder.

  Målet med telemedicinsk sårvurdering er at forbedre kvaliteten i patientbehandlingen bl.a. gennem en hurtigere intervention og et kortere behandlingsforløb, som primært vil foregå i borgerens eget hjem eller på kommunale sygeplejeklinikker. Endvidere er det målet at effektivisere behandlingen. Den enkelte kommune forventes at opleve kortere behandlingstid og mulighed for specialistbistand i forhold til behandling af såret, hvilket forventes at reducere antallet af hjemmesygeplejebesøg og et mindre fald i tidsforbrug i det enkelte besøg. Det forventes, at sygehusene vil opleve kortere behandlingstid og færre ambulante besøg ved, at sårspecialisterne som udgangspunkt kun ser patienter med de mest komplicerede sår.

  Afsættet for projektet er en national business case, som estimerer en akkumuleret gevinst i 2020 på 1,7 mia. kr. Business casen er dynamisk og revideres gennem baselinevalideringer.

  Opgaven i Region Syddanmark består af en organisatorisk og teknisk implementering af telemedicinsk sårvurdering og anvendelse af den tværsektorielle kommunikationsplatform, sårdatabasen i alle kommuner og på alle relevante sygehusafdelinger. Målgruppen i den syddanske implementering vil blive søgt udvidet til alle relevante patientgrupper. I projektet er der endvidere fokus på kompetenceudvikling i forhold til samarbejdet, behandlingen, forebyggelse og tidlig opsporing, hvorfor der er fokus på og krav til opkvalificering af især det kommunale plejepersonale. Der skal i projektperioden også etableres tekniske integrationer mellem den centrale kommunikationsplatform, sårdatabasen og de kommunale og regionale fagsystemer. Og slutteligt skal sikres overgang til drift - teknisk og organisatorisk.

  I den syddanske implementering er det en fordel, at telemedicinsk sårvurdering allerede kører i drift i Sår-i-Syd-samarbejdet mellem Sygehus Sønderjylland og de sønderjyske kommuner, og at der er en vis erfaring i alle kommuner og involverede sygehusafdelinger via et forskningsprojekt om patienter med diabetiske fodsår. Målet med forskningsprojektet er at sikre og tilvejebringe en forskningsbaseret dokumentation for såvel kliniske, økonomiske, organisatoriske og patientmæssige effekter ved indførelse af den telemedicinske samarbejdsmodel. Resultater forelægges relevante specialeråd. På grund af sammenfald i målgrupper er det besluttet, at patienter med diabetiske fodsår først inkluderes i det nationale projekt, når sidste inkluderede patient i forskningsprojektet er afsluttet.

  Som i de øvrige tværsektorielle udbredelses- og implementeringsprojekter inden for IKT (informations- og kommunikationsteknologi), som eksempelvis it-understøttelse af Sam:Bo, er den syddanske implementering forankret under Det Administrative Kontaktforum (DAK) med en tværsektoriel styregruppe, en tværsektoriel projektgruppe, hvor alle kommuner og involverede sygehusafdelinger er repræsenteret samt lokale implementeringsfunktioner i henholdsvis kommune og på sygehuse.

  Det samlede budget for det nationale udrulningsprojekt er 30 mio. kr. i projektets løbetid fra den 1. september 2012 – 31. august 2015. Region Syddanmark modtager et tilskud fra MedCom på 1.483.500 kr. til definerede opgaver og krav: Fælles kommunal og regional koordinator- og tovholderfunktion og etablering af specifikke uddannelsesaktiviteter. Hertil kommer en betydelig medfinansiering bl.a. i form af personaleressourcer på sygehusene og i kommunerne samt direkte udgifter i forbindelse med bl.a. integrationer.

  Aktuelt er status, at projektorganiseringen er på plads. Første version af en samlet tværsektoriel arbejdsgang for telemedicinsk sårvurdering er udarbejdet og skal testes. Der er planlagt og gennemføres uddannelse i sårbehandling, anvendelse af den telemedicinske kommunikationsplatform og det telemedicinske samarbejde gennem 3 x 5-dages lokale sårkurser og 4 x 1-dags kurser omkring i første omgang henholdsvis Odense Universitetshospital, Sygehus Lillebælt og Sydvestjysk Sygehus. I alt vil ca. 120 medarbejdere deltage på de 2 typer af kurser. 

  Der er fastlagt mål for udbredelsen, som monitoreres af MedCom, og som endvidere udarbejder en samlet evaluering med basis i de forventede effekter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 12-11-2013

  Orienteredes.


  Sagsnr. 13/6
  6. Mødeplan 2013
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedssamordningsudvalget har godkendt følgende mødeplan:

  • Tirsdag den 10. december 2013, Assens Kommune.

  Møderne holdes som udgangspunkt med start kl. 14.00.

  Der vedlægges en opdateret arbejdsplan for 2013 som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • At næste møde holdes den 10. december 2013 hos Assens Kommune.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 12-11-2013

  Godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/6
  7. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  -

  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 12-11-2013

  -


  Siden er sidst opdateret 18-12-2013
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring