Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

RUP-udvalget - Referat - 21. oktober 2013

Mødedato
21-10-2013 kl. 17:10 - 17:40

Mødested
Løgumkloster Refugie - Havesalen

Deltagere
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F
 • William Jensen, A

 • Afbud
 • Preben Jensen, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Frede Skaaning, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Regionsrådets høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme og forskellige andre love
  2. RUP-udvalgets overdragelsesnotat
  3. Status på RUP-initiativerne
  4. Kulturprojekter i perioden 2010-2013
  5. Nye analyser
  6. Eventuelt
  7. Næste møde


  Sagsnr. 13/27374
  1. Regionsrådets høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme og forskellige andre love
  fold dette punkt ind Resume

  Erhvervsstyrelsen har den 25. september 2013 udsendt vedlagte forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme og forskellige andre love – ”Forslag til lov om erhvervsfremme og regional udvikling” (Erhvervsudviklingsloven) - i høring.

  Høringsfristen er den 23. oktober 2013. Derfor må Region Syddanmarks høringssvar fremsendes med forbehold for regionsrådets godkendelse den 28. oktober 2013.

  Forslag til høringssvar fra Region Syddanmark vedlægges.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Erhvervsstyrelsen har udarbejdet forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme og forskellige andre love – Forslag til lov om erhvervsfremme og regional udvikling. Lovforslaget indeholder primært ændringer i følgende love som følge af evaluering af kommunalreformen m.v.:

  • Lov om erhvervsfremme
  • Lov om planlægning
  • Lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber.

  Hovedindholdet i lovforslaget er, at den regionale udviklingsplan og den regionale erhvervsudviklingsstrategi fremover samles i en regional vækst- og udviklingsstrategi, der indarbejdes i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, mens de regionale udviklingsplaner og hovedparten af regionernes beføjelser udgår af planloven.

  Formelle høringsparter er, udover regionsrådet, også Vækstforum, som efter loven får til opgave, at udarbejde udkast til de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Vækstforum afgiver derfor selvstændigt høringssvar vedr. erhvervsfremmedelen, mens regionsrådets høringsbrev vedrører regional udvikling.

  Lovændringen rejser væsentlige udfordringer i forhold til at indfri det udmeldte formål om, at styrke sammenhængen og gennemslagskraften i den regionale udviklingsindsats, således at de mange specifikke sektorindsatser nationalt, regionalt og lokalt, kommer til at hænge fornuftigt sammen med områdernes muligheder og udfordringer.

  Desuden rejser det betydelige principielle udfordringer, i forhold til det tætte samspil med kommunerne på planområdet, som regionsrådet har bygget op gennem et dialogbaseret fælles vidensgrundlag (analyser af byer, uddannelsesforhold, infrastruktur, erhverv, bosætning osv.), koordineringsudvalg vedr. samspillet om den regionale udviklingsplan og planstrategierne, runder med møder med hver enkelt kommune og indspil til billedet af de samlede udfordringer m.m., jf. drøftelsen i forlængelse heraf på regionsrådets møde den 27. maj 2013 og budgetforliget.

  Landsplanlægningen og de kommunale planstrategier, der samlet skal sikre en hensigtsmæssig udvikling i hele landet og i de enkelte kommuner, ud fra en planmæssig og samfundsøkonomisk helhedsvurdering, vil fortsat ligge i planloven, som de regionale erhvervs- og udviklingsstrategier bliver skrevet ud af. Tilbage bliver, at sammenhængen i disse udviklingsindsatser kun dækkes ind ved lovforslagets bemærkninger samt forslag til ændring af § 13, stk. 3 i lov om erhvervsfremme.

  Det forhold at en række formuleringer fra planloven er transplanteret til den nye erhvervsudviklingslov er positivt, men står i begreb med at skygge for erkendelsen af den betydning det har, at der eksisterer et synligt ophæng og en forpligtelse til sammenhæng med den øvrige strategiske og fysiske planlægning i især kommunerne.

  Det vil især svække den brede udviklingsindsats, herunder udviklingen i yderområder og mindre kommuner, der kun i meget begrænset omfang er i stand til at drage nytte af store erhvervspolitiske satsninger ud fra de regionale, erhvervsmæssige styrkepositioner.

  Det virker usikkert, hvordan den fleksible og helhedsprægede udviklingsindsats, der kan tage højde for byers og områders forskelligheder, i praksis vil blive tilgodeset i et samspil mellem Det nationale Vækstråd, de regionale vækstfora og regionsrådene.

  Forskningen peger i lighed med analyser fra OECD og EU på nødvendigheden af, at der skabes integrerede strategier, der udnytter forskellighed og variation på tværs af sektorer, lokalområder og kommunegrænser. Smart specialisering gælder i høj grad for udviklingsindsatsen for byer og områder.

  Det er af afgørende betydning, at man i forhold til det foreliggende lovudkast, får styrket og sikret en stabil gensidighed i lovgrundlaget, dvs. mellem planloven og lov om erhvervsudvikling og regional udvikling. Region Syddanmark anfører derfor i høringssvaret en række konkrete ændringer i forhold til lovforslaget. Ændringerne sigter primært på, at skabe korrespondance mellem planloven og den kommende lov om erhvervsfremme og regional udvikling (erhvervsudviklingsloven).

  For at imødekomme høringsfristen den 23. oktober 2013, behandles sagen først i forretningsudvalget den 9. oktober 2013 og dernæst i RUP-udvalget den 21. oktober 2013. Udkast til høringsbrev forelægges regionsrådet den 28. oktober 2013 med henblik på godkendelse. Det er en forudsætning, at begge udvalg anbefaler regionsrådet at godkende udkast til høringsbrev. Høringsbrevet sendes til Erhvervsstyrelsen inden for høringsfristen den 23. oktober 2013 med forbehold for regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  At udkast til høringsbrev godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-10-2013

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 21-10-2013

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Udvalget finder, at det endvidere bør meddeles Erhvervsstyrelsen, at lovens bredere sigte vedr. erhvervsfremme og regional udvikling, bør fremgå af lovens navn og ikke indsnævres med kaldenavnet ”erhvervsudviklingsloven”, at forpligtelsen fra Planloven til at vise regionens ønskede udvikling på kort bevares, og at opgaven vedr. tilvejebringelse af et sammenhængende analysegrundlag og forpligtelse til at inddrage alle relevante aktører, bør fremgå af selve loven og ikke kun af bemærkningerne. 

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/14536
  2. RUP-udvalgets overdragelsesnotat
  fold dette punkt ind Resume

  RUP-udvalget havde på sit møde den 16. september 2013 en første drøftelse af det overdragelsesnotat, der gør status på RUP-initiativerne, med henblik på overlevering af gode råd og erfaringer til det kommende regionsråd.

  På mødet blev det besluttet, at der skal ske en løbende opdatering af overdragelsesnotatet, så det er så aktuelt som muligt ved årsskiftet.

  Udvalget tager på mødet en drøftelse af vedlagte opdatering af overdragelsesnotatet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Formålet med overdragelsesnotatet er, at de resultater der er opnået, og det arbejde der er påbegyndt i den Regionale Udviklingsplan 2012-15, bæres videre af det nye regionsråd.

  I det vedlagte forslag til overdragelsesnotat, er afsnittet med anbefalinger til fremtidige indsatsområder opdateret med regionsrådets aftale om budget for 2014, der indeholder anbefalinger til initiativer, der kan indgå i en samlet vækstpakke i regi af den regionale udviklingsplan m.v.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At udvalget drøfter opdateringen af overdragelsesnotatet.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 21-10-2013

  Udvalget drøftede udkast til overdragelsesnotat. De faldne bemærkninger om erfaringer med tilgangen til opgaven m.m. indarbejdes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/14536
  3. Status på RUP-initiativerne
  fold dette punkt ind Resume

  Der orienteres om aktuelle RUP-initiativer, herunder KONTUR 2013, analyse af mindre stationsbyer i Esbjerg Kommune, OECD’s case study besøg i Syddanmark, møde i Nordsøkommissionens transportgruppe og møde i CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe) m.m.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I efteråret gennemføres en række aktiviteter i regi af den regionale udviklingsplan.

  KONTUR 2013

  KONTUR 2013 som er en væsentlig del af RUP’ens vidensinitiativ, ventes udsendt til alle 22 kommuner i oktober-november. Årets udgave af KONTUR indeholder en måling af det gode liv i hver af de 22 kommuner.

  KONTUR 2013 har desuden fået en ny struktur med de tre hovedoverskrifter kommuneprofilen, indbyggerprofilen og borgervinklen. Kommuneprofilen tegner et billede af den kommune, borgerne bor i, og indeholder bl.a. viden om kommunens beskæftigelse og erhvervsstruktur. Indbyggerprofilen giver et billede af, hvem der bor i kommunen og indeholder bl.a. viden om borgernes indkomst, flyttemønstre og uddannelse, mens borgervinklen præsenterer borgernes egen vurdering af mulighederne for at leve et godt liv – deres sundhed, tryghed, relationer, omgivelser og muligheder for selvrealisering.

  Analyse på vej af de mindre stationsbyer i Esbjerg Kommune

  Analysen er en del af RUP’ens byregioninitiativ i Sydvestjylland om byroller og byfunktioner, og indgår desuden i et samarbejde med Esbjerg Kommune om et forsøgsprojektet om mindre stationsbyers sammenhængskraft, som Esbjerg Kommune udvikler med støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Projektet fokuserer på den strukturelle og identitetsmæssige forandringsproces, de mindre stationsbyer gennemgår og de muligheder, der er for at understøtte udvikling i byerne, så de undgår affolkning og forfald. 

  OECD case study besøg

  Region Syddanmarks arbejde med det gode liv indgår som et case study i OECD-projektet ”Using well-being indicators to enhance local and regional policymaking”. OECD var i den forbindelse i Syddanmark den 9. – 10. oktober 2013. Den 9. oktober afholdtes en workshop, hvor OECD hørte om det regionalt-kommunale samspil, om Regional Udviklingsplan, analyser, Kontur og arbejdet med det gode liv samt mødte repræsentanter fra de syddanske kommuner. Desuden deltog Danmarks Statistik. OECD gennemførte interviews med udvalgte kommuner. Den 10 oktober drøftede OECD regionens arbejde med et par repræsentanter fra RUP-udvalget.

  Møde i Nordsøkommissionens Transportgruppe og i CPMR

  Nordsøkommissionens Transportgruppe holdt møde den 25. september 2013 i forbindelse med CPMR´s (Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe) årsmøde.

  På Transportgruppens møde blev behandlet et høringssvar vedr. statsstøtte til regionale lufthavne (høringsfristen for de endelige guidelines udløb den 25. september 2013). På CPMR-mødet blev efterfølgende vedtaget en resolution, som bl.a. peger på, at når det gælder øer, afsides liggende områder og lignende, er det nødvendigt med en fleksibel administration af de foreslåede guidelines, fordi sådanne lufthavne løbende vil have behov for offentlig støtte.

  Under et indlæg fra DG-Move (Directorate-General for Mobility and Transport), blev det desuden oplyst, at strækningen København-Kolding-Hamburg kommer til at indgå i den ene af de nye TEN-T-korridorer (Helsinki via Femern til Sicilien). Det betyder, at Region Syddanmark vil blive inddraget i den nærmere planlægning af korridorens implementering. EU udpeger en korridor-koordinator, som får til opgave at udarbejde en plan i dialog med de berørte stater og regioner.

   

  Desuden

  Toftlund-bystrategiprojektet er indledt med et borgermøde, og der er sammen med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Tønder Kommune aftalt en proces for forløbet.

  Dansk Erhverv og FOA har vist interese for at være partnere i en konference om Det Gode Liv-temaet fra RUP’en i begyndelsen af 2014. FOA har i den forbindelse lånt Region Syddanmarks indeks til en undersøgelse af deres medlemmers liv.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 21-10-2013

  Til orientering.


  Sagsnr. 11/18429
  4. Kulturprojekter i perioden 2010-2013
  fold dette punkt ind Resume

  Kulturområdet er en del af Den Regionale Udviklingsplan og har været det siden, at regionen blev etableret i 2007.

  Regionens kulturbudget er på ca. 7 mio. kr. årligt.

  I vedlagte oversigt ses bevillingerne til kulturprojekterne i perioden 2010-2013.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Kulturen skal bidrage til, at skabe udvikling og vækst, styrke regionens synlighed og attraktivitet samt understøtte de initiativer, der arbejdes med i den Regionale Udviklingsplan.

  Region Syddanmark arbejder for, at støtte og videreudvikle en rig og kreativ kultur- og oplevelsesregion, som gør Syddanmark til et attraktivt område at uddanne sig i, arbejde i, bo i – og besøge.

  Målet er, at kultur skaber glæde i hverdagen, og er det ’kit’, der binder os sammen.

  Kulturen i Region Syddanmark er mangfoldig – det er vores fælles platform!

  I februar 2012 godkendte regionsrådet en ny kulturstrategi, der fokuserer på tematiske kultursatsninger:

  • Kultur og Historie.
  • Kultur og Natur.
  • Kultur og Design.
  • Kultur og Oplevelser.
    

  De tematiske indsatser aftales som en del af den Regionale Udviklingsplans områdeinitiativer og skal bidrage til vækst og udvikling og det gode liv i et eller flere syddanske områder. Områderne er Sydvestjylland, Sønderjylland, Trekantområdet og Fyn.

  Der er reserveret en mindre pulje til at løfte strategiske indsatser, der i kraft af deres størrelse og kvalitet kan have særlig betydning for hele Syddanmark. Der kan desuden være tale om indsatser, der åbner helt nye baner med potentiale og vækst.

  I perioden 2010-2013, pr. 30. september 2013, er der bevilget tilskud til 66 kulturprojekter.

  Fordelingen af kulturprojekterne i de enkelte år fremgår af vedlagte oversigt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 21-10-2013

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/19458
  5. Nye analyser
  fold dette punkt ind Resume

  Der er med afsæt i den Regionale Udviklingsplan udarbejdet fire analyser, der skal bidrage til opbygning og styrkelse af det fælles videnniveau i regionen og dermed styrke vækstgrundlaget i Syddanmark.

  Det drejer sig om analyser vedrørende velfærdsteknologi og -service, strukturfondsprojekter, offshorebranchen og yderområder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Nøgletal om Velfærdsteknologi og -service

  Med henblik på, at støtte den erhvervspolitiske satsning på forretningsområdet sundheds- og velfærdsinnovation i Syddanmark, har Region Syddanmark udarbejdet en opdateret rapport om velfærdsteknologi og –service, baseret på den nationale kortlægning af erhvervsområdet velfærdsteknologi og –service (rapport fra Region Syddanmark, 2010).

  Rapporten viser, at 21.000 personer i private virksomheder er beskæftiget (fuldtid) med velfærdsteknologi og -service.

  Rapporten viser desuden, at de offentlige udgifter til forskning og udvikling på området sundhedsvidenskab er på 6 mia. kr. (2011). Sundhedsvidenskab er dermed det område, der bruges allerflest offentlige forsknings- og udviklingsmidler på.

  Rapporten offentliggøres inden udvalgsmødet.

  Monitorering og effektvurdering af strukturfondsprojekter

  Med fokus på, at etablere et solidt grundlag for monitorering og evaluering af den erhvervspolitiske indsats, har Erhvervsstyrelsen, Danmarks Statistik, de fem regioner og Bornholms Regionskommune udviklet et værktøj, som gør det muligt at følge udviklingen i de virksomheder, der deltager i udviklingsprojekter. Endvidere kan værktøjet anvendes til at vurdere, om deltagelse i projekterne har givet effekt for deltagervirksomhederne.

  De første offentliggjorte resultater fra brug af værktøjet, er en evaluering af strukturfondsprojekter i Syddanmark. Resultaterne er offentliggjort i rapporten ”Monitorering og effektmåling af strukturfondsprojekter i Syddanmark”.

  Effektmålingen indikerer, at de syddanske strukturfondsprojekter har skabt ca. 150 fuldtidsarbejdspladser inden for Bæredygtig energi, 430 inden for Klynger og knap 800 fuldtidsjob inden for Sundheds- og velfærdsinnovation i perioden fra 2010 til 2012 i deltagervirksomheder med under 100 årsværk. Tallene kan ikke lægges sammen på tværs af forretningsområderne. For Oplevelseserhverv kan der også umiddelbart konstateres en positiv effekt, men det kan ikke afvises, at måleresultatet skyldes tilfældigheder. Inden for Oplevelseserhverv kan der derfor ikke med denne metode påvises målbare effekter af den regionale indsats, men der kan være mange andre effekter.

  Rapporten er offentliggjort og kan læses her.

  Kortlægning af offshorebranchen

  Med henblik på at støtte den erhvervspolitiske satsning på forretningsområdet bæredygtig energi i Syddanmark, har Region Syddanmark iværksat en national kortlægning af offshorebranchen.

  Formålet med kortlægningen har været at etablere en national statistik for branchen med centrale nøgletal såsom beskæftigelse, omsætning og eksport. Offshore-/ energierhvervene med aktiviteter i hele værdikæden for offshore energiproduktion, såvel vedvarende som fossil energi, indgår ikke selvstændigt i de traditionelle branchestatistikker. Derfor har der indtil nu ikke eksisteret en samlet opgørelse af offshorebranchens nøgletal.

  På denne baggrund har Region Syddanmark kortlagt offshorebranchen i Danmark både inden for Offshore Olie & Gas og Offshore Vind- & Bølgeenergi. Rapporten viser bl.a., at der i Danmark er 27.000 personer beskæftiget med offshoreenergiproduktion. Heraf er 10.000 beskæftiget i Syddanmark.

  Rapporten er offentliggjort og kan læses her.

  Yderområder

  På mødet den 16. september 2013 blev der orienteret om en yderområdeanalyse. Formålet med analysen er at tilvejebringe et papir, der kan ligge til grund for nytænkning af yderområdepolitikken og et skridt på vejen hen imod en ny regional politik for de syv yderområde-kommuner Langeland, Svendborg, Ærø, Sønderborg, Tønder og Aabenraa Kommuner.

  På baggrund af yderområde-analysen og resultaterne fra RUP-udvalgets møderunde med kommunerne, er der oplistet seks anbefalinger til udvikling af yderområderne:

  1.       Byg på lokale styrker og kobl dem til regionale.

  2.       En 360 graders vækstindsats.

  3.       Udnyt naboskabet til Tyskland.

  4.       Projekter skal styrke hinanden.

  5.       Kvalitetskrav må ikke ligge lavere men størrelseskrav kan.

  6.       Hjælp en specifik udviklingsstrategi og gode projekter på vej.

  Rapportens del 1 vedr. anbefalingerne kan læses her.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 21-10-2013

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/184
  6. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 21-10-2013

  Intet.


  Sagsnr. 13/184
  7. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er mandag den 11. november 2013 kl. 15.00.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 21-10-2013

  Næste møde er mandag den 11. november 2013 kl. 15.00.


  Siden er sidst opdateret 27-10-2013
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring