Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forretningsudvalget - Referat - 09. oktober 2013

Mødedato
09-10-2013 kl. 15:00 - 18:00
 
Mødested
Mødelokale 7
 
Deltagere
 
 • Carl Holst, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Freddie H. Madsen, O
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Willy Sahl, A
 • Bente Gertz, A
 • Mette Valentin, U
 • Henrik J. Møller, F
 • Iben Kromann, F
 • Lasse Krull, C
 • John Lohff, C
 • Stephanie Lose, V
 • Sonny Berthold, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Preben Jensen, V
 • Bo Libergren, V
 • Kristian Grønbæk Andersen, B

 • Afbud
   
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Iben Kromann, F

 • Lasse Krull deltog ikke i behandlingen af pkt. 1 - 14 samt pkt. 16 - 17.
  Thyge Nielsen deltog ikke i behandlingen af pkt. 1 - 14 samt pkt. 16.
  Bo Libergren deltog ikke i behandlingen af pkt. 1 - 20.
  Henrik J. Møller deltog ikke i behandlingen af pkt. 1 - 3.
  Kristian Grønbæk Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 1 - 8.
  Poul-Erik Svendsen deltog ikke i behandlingen af pkt. 1 - 13. 

   

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Overtagelse af ejendom i tilknytning til Aabenraa Sygehus
  2. Bevillinger til køb og salg af fast ejendom
  3. Byggeprogram for sammedagskirurgien i Specialsygehus Sønderborg
  4. Digital dikteringslicenser, talegenkendelse samt udbud
  5. Opgradering af sikkerhed på Kolding Sygehus
  6. Brandtætning og udbedring af ventilationsforhold på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
  7. Region Syddanmarks høringssvar til Landsplanredegørelse 2013
  8. Regionsrådets høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme og forskellige andre love
  9. Optag på de videregående uddannelser 2013
  10. Forslag om tillæg til "Råstofplan 2012" - Teglværks-ler på Fyn
  11. Orienteringer fra Vækstforum
  12. Indstillinger fra Vækstforum
  13. Ansøgning til kulturpuljen fra Hilda Sehested Komiteen
  14. Ansøgning til kulturpuljen fra områdeinitiativ Fyn til "Art Mobil"
  15. Ansøgning til kulturpuljen fra DGI Midtjylland om tilskud til Hærvejsløbet 2014
  16. Orientering om indsats i områder med massefyringer
  17. Ligestillingsredegørelse 2013
  18. Meddelelser
  19. LUKKET PKT.: Ledige ejendomme og arealer
  20. LUKKET PKT.: OPP-projekt
  21. LUKKET PKT.: Fortrolig sag


  Sagsnr. 13/6015
  1. Overtagelse af ejendom i tilknytning til Aabenraa Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forbindelse med overdragelse af Haderslev Sygehus til statens ejendomsselskab Freja er der mulighed for at få overdraget et areal fra Freja til Region Syddanmark. Arealet ligger i umiddelbar tilknytning til sygehuset i Aabenraa.

  Grundens beliggenhed giver fleksibilitet i forhold til evt. fremtidige dispositioner, og selve bygningerne vil umiddelbart aflaste alternativt behov for leje af lokaler til Medicinsk Læringscenter/Center for læring, innovation og forskning sammen med psykiatrien.

  Forskelsværdien mellem de to ejendomme er 8,0 mio. kr. i regionens favør.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet besluttede den 2. april 2013 at indgå aftale om overdragelse af Haderslev Sygehus til Freja Ejendomme A/S for en garantisum på 30 mio. kr., samt en overskudsdeling på nettoavancen af et evt. overskud ved videresalg med 60 pct. til Region Syddanmark og 40 pct. til Freja. Regionsrådsformanden blev bemyndiget til at færdigforhandle de sidste aftalemæssige detaljer i forbindelse med overdragelsen af Haderslev Sygehus til Freja.

  Sideløbende har det vist sig muligt at erhverve ejendommen Kresten Philipsensvej 1 i Aabenraa. Ejendommen er omfattet af samme lokalplanbestemmelser som sygehuset og har et samlet grundareal på 30.747 m2 i umiddelbar tilknytning til sygehusets arealer. Dette giver stor fleksibilitet i evt. fremtidigt disponeringsbehov i forhold til sygehusets grundarealer.

  På grunden er der en nyere bygning, opført i 1989, på 3.248 m2, som primært er indrettet med undervisnings- og kontorlokaler. Bygningen kan umiddelbart huse Medicinsk Læringscenter, som skal udflyttes fra bygningerne i Haderslev. Samtidig er der mulighed for, at psykiatriens tilsvarende funktioner kan samles med det somatiske læringscenter i fælles bygningsmæssige rammer. Erhvervelsen af bygningerne vil derfor kunne aflaste behovet for alternativt at indgå planlagte lejemål til formålet.

  Herudover rummer bygningerne mulighed for at samle sygehusets it-funktioner, ligesom de kan udgøre en væsentlig bufferkapacitet i de kommende 5-6 år i forbindelse med de meget store fysiske rokader i takt med de to byggeprojekters påvirkning og disponering af eksisterende sygehusarealer.

  Freja har fastsat ejendommens værdi til 22,0 mio. kr., heraf 3,0 mio. kr. i grundværdi. Dette indebærer en kvadratmeterpris for bygningerne på 5.850 kr., hvilket skønnes rimeligt i forhold til bygningernes alder, stand, beliggenhed og umiddelbare muligheder for anvendelse.

  Da Freja og Region Syddanmark begge er såvel køber som sælger indbyrdes i forhold til de to ejendomme, kan sagen betalingsmæssigt udredes som et mageskifte, så Freja over for regionen udreder forskelsværdien på 8,0 mio. kr. pr. 1. januar 2015, jf. aftalt betalingsplan. Hertil kommer evt. overskudsdeling i forbindelse med Frejas endelige afhændelse af sygehusbygningerne i Haderslev.

  I overensstemmelse med betingelserne for kvalitetsfondsbyggerierne og afhændelse af tiloversblevne sygehusbygninger hensættes i første omgang 30,0 mio. kr., svarende til garantisummen for Haderslev Sygehus, til nedbringelse af den forudsatte lånefinansiering af kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa. Heraf hensættes 22,0 mio. kr. af de likvide aktiver. Yderligere hensættelser beror på evt. senere andel af overskud ved videresalg af Haderslev Sygehus.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At regionsrådets formand, på de nævnte vilkår, bemyndiges til at indgå aftale om overtagelse, herunder overtagelsesdato, af ejendommen Kresten Philipsensvej 1, Aabenraa, fra Freja Ejendomme A/S i tilknytning til aftalen om salg af Haderslev Sygehus.

  At der meddeles anlægsindtægtsbevilling og afsættes rådighedsbeløb i 2015 på 8,0 mio. kr. (indeks 133,1).

  At der hensættes i alt 30 mio. kr., heraf 22,0 mio. kr. af de likvide aktiver, vedr. kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa til nedbringelse af den forudsatte lånefinansiering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-10-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/15328
  2. Bevillinger til køb og salg af fast ejendom
  fold dette punkt ind Resume
   

  På baggrund af foreløbig status vedr. salg af ejendomme mv. foreslås anlægsindtægtsbevillingen forøget med 27,8 mio. kr.

  Samtidig foreslås anlægsbevilling til køb og ombygning af ejendom til INTERREG-programmets sekretariat.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet besluttede i 2011 at intensivere arbejdet med at afhænde ledigblevne bygninger, arealer mv.

  Status er, at der medio 2013 er afsluttet salg af 27 ejendomme mv. til en samlet værdi på 43,6 mio. kr. netto, dvs. salgsprovenu fratrukket ligge- og salgsomkostninger.

  Oversigt over ejendomme mv., der herudover er udbudt til salg, fremgår af en anden sag på dagsordenen.

  På den baggrund foreslås den allerede meddelte anlægsindtægtsbevilling forøget til i alt 60,0 mio. kr.

  Det bemærkes, at forøgede anlægsindtægter ikke påvirker regionens andel af de aftalte anlægslofter for 2013 og 2014, da disse opgøres brutto.

  I forbindelse med vedtagelse af budget 2014 er afsat 2,6 mio. kr. i 2013 til køb af ejendom i Kruså til INTERREG-programmets sekretariat. Der er i forlængelse heraf forslag om anlægsbevilling til køb og ombygning af ejendommen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At den meddelte anlægsindtægtsbevilling vedr. salg af ejendomme mv. forøges med 27,813 mio. kr. (indeks 131,0).

  At det afsatte, negative rådighedsbeløb i 2013 på Fælles formål forøges tilsvarende.

  At der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 2,6 mio. kr. i 2013 (indeks 131,0) vedr. køb og ombygning af ejendom i Kruså til INTERREG-programmets sekretariat.

  At økonomidirektøren bemyndiges til at godkende tilbud vedr. ombygning af ejendommen inden for den meddelte anlægsbevilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-10-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Sagsnr. 11/32837
  3. Byggeprogram for sammedagskirurgien i Specialsygehus Sønderborg
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet godkendte i december 2012 helhedsplanen for Specialsygehus Sønderborg. I forlængelse heraf meddelte regionsrådet en rådgiverbevilling til opstart af de bygningsmæssige ændringer vedr. tre fremrykkede projekter i specialsygehuset.

  I indeværende sag præsenteres byggeprogrammet for det første af de tre fremrykkede projekter, sammedags-kirurgi.

  Der er forslag om anlægsbevilling på 8,3 mio. kr. til ombygning af sammedags-kirurgien. Formålet er at blive klar til at modtage dagkirurgiske patienter fra Haderslev, når Haderslev Sygehus lukkes i 2014.   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte den 17. december 2012 helhedsplanen for Specialsygehus Sønderborg. Endvidere bevilgede regionsrådet 5 mio. kr. til rådgivning i 2013 til tre fremrykkede anlægsprojekter (sammedags-kirurgi, intensiv og restaurant) i forbindelse med etableringen af specialsygehuset. På den baggrund forelægges byggeprogram for det første af de tre fremrykningsprojekter, sammedags-kirurgien.

  Formålet med projektet er at kunne modtage dagkirurgiske patienter fra Haderslev, når sygehuset i Haderslev lukkes i 2014.

  Ombygningerne til sammedags-kirurgien skal foregå i et areal på ca. 700 m2 mellem tårn 20 og tårn 30, dvs. mellem de 2 midterste tårne, samt i en del af tårn 30 i mellemetagen.

  Den nuværende dagkirurgiske afdeling mellem tårn 30 og tårn 40 forbliver i Sammedagscentrets regi indtil 2019, hvor hovedopgaven med ombygning til specialsygehus forventes afsluttet. I 2019 indskrænkes Sammedagscentret således, at de arealer, hvor den nuværende dagkirurgiske afdeling og stationære kirurgi er placeret, frigives til andet formål. Dette sker dels som følge af flytningen af stationær kirurgi til Aabenraa, når fase 2 er færdigbygget i Aabenraa, og dels som følge af en tilpasning af arealerne til dimensioneringen i generalplanen, visionspapiret og helhedsplanen, alle godkendte af regionsrådet.

  Udgifterne til ombygningen til sammedags-kirurgi er anslået til 8,3 mio. kr., og skal finansieres af de afsatte rådighedsbeløb til Specialsygehus Sønderborg. Projektet skal gennemføres i perioden fra primo november 2013 til ultimo marts 2014.  

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At byggeprogrammet for sammedags-kirurgien i Specialsygehus Sønderborg godkendes.

  At der meddeles en anlægsbevilling på 8,3 mio. kr. (indeks 133,1) til sammedags-kirurgien i Specialsygehus Sønderborg.

  At der frigives rådighedsbeløb på 8,3 mio. kr. i 2013 og 2014 finansieret af de afsatte rådighedsbeløb til formålet.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet indenfor den meddelte anlægsbevilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 19-09-2013
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-10-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/1036
  4. Digital dikteringslicenser, talegenkendelse samt udbud
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sundhedspersonalets arbejde med dokumentation af undersøgelse og behandling skal ske hurtigt, effektivt og med høj kvalitet, så dokumentationen er til rådighed for de personer, der skal anvende den. Derfor skal alle regionens sygehuse have mulighed for at bruge digital diktering og/eller talegenkendelse som en integreret del af den kliniske it-arbejdsplads. Diktering og talegenkendelse er et af pejlemærkerne for RSI (Regionernes Sundheds-IT).

  Region Syddanmark er godt på vej i forhold til at nå pejlemærket vedr. udbredelse af digital diktering, ligesom der er gjort gode erfaringer med talegenkendelse i regionen.

  Detailplanlægningen i forbindelse med standardisering af digital diktering og talegenkendelse til COSMIC (system til elektronisk patientjournal) har dog afdækket behov for systemudvikling på COSMIC samt et udbud.

  Anlægsudgifterne til gennemførelse af projektet er på 21,684 mio. kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På regionens sygehuse anvendes digital diktering fra to leverandører. Der anvendes flere forskellige versioner med varierende funktionalitet og kvalitet. I forbindelse med implementering af COSMIC (system til elektronisk patientjournal - EPJ) på alle sygehusene i regionen er der behov for at anvende de samme digitale dikteringslicenser.

  Sygehus Lillebælt har arbejdet med indførelse af talegenkendelse til EPJ siden 2006. Når Sygehus Lillebælt skal skifte til COSMIC EPJ, er det vigtigt, at de nuværende arbejdsgange kan udføres som med det nuværende EPJ-system. En væsentlig forudsætning er derfor, at COSMIC EPJ indeholder talegenkendelsesfunktionalitet.

  Indkøb af licenser til digital diktering, licenser til talegenkendelse samt dikteringsudstyr skal konkurrenceudsættes.

  På baggrund af en foranalyse, er der nu udarbejdet en projektplan for anskaffelse af et fremtidigt regionalt Talegenkendelsessystem til COSMIC EPJ.

   

  Projektet omfatter udvikling af integration til talegenkendelse og ny funktionalitet i COSMIC EPJ. Arbejdet gennemføres som et partnerskabsprojekt mellem Region Syddanmark og Cambio Healthcare, og kan udbredes til alle regionens sygehuse uden ekstra betaling.

  Udvikling af talegenkendelse i COSMIC kræver ændringer i kildekoden i COSMIC EPJ, hvilket kun kan foretages af Cambio. Det vurderes, at det er muligt at tildele opgaven ved anvendelse af udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse.

  En forudsætning for ovenstående er, at de licenser til talegenkendelse, som Sygehus Lillebælt allerede har indkøbt (værdi ca. 19.0 mio. kr.), videreføres til den nye løsning. Prisen for udvikling af talegenkendelsesløsningen til Sygehus Lillebælt andrager 12,564 mio. kr., jf. vedlagte bilag. Løsningen vil efterfølgende blive et standardmodul til COSMIC.

  Den årlige vedligeholdelsesudgift til løsningen til talegenkendelse til Sygehus Lillebælt andrager ca. 2,8 mio. kr. og svarer til den udgift, som betales for den nuværende talegenkendelsesløsning.

  Herudover omfatter projektet gennemførelse af et udbud af en eller flere rammekontrakter, som kan bruges af sygehusene i Region Syddanmark til at indkøbe licenser til digital diktering, licenser til talegenkendelse og det tilhørende dikteringsudstyr. Udbuddet gennemføres af en udbudsgruppe suppleret med inddragelse af relevante fagpersoner i regionen.

  Projektet omfatter desuden test og implementering af teknisk infrastruktur således at digital dikteringsmodulet i COSMIC, som leveres med COSMIC version 7.5, kan tages i anvendelse på sygehusene i regionen.

  Økonomi

  De samlede udgifter til gennemførelse af den beskrevne løsning udgør 21,684 mio.kr., jf. nedenstående tabel.

  1.000 kr. 

  2013

  2014

  I alt

  Talegenkendelse til Sygehus Lillebælt/Region Syddanmark

  11.308

  1.256

  12.564

  Licensudgifter til digital diktering + hardware

   

  6.700

  6.700

  Gennemførelse af udbudsforretning

   

  500

  500

  Uforudsete udgifter (+10 %)

  1.728

  192

  1.920

  Bevillingsbehov i alt

  13.036

  8.648

  21.684

  Udgiften til ny digital diktering licenser og ikke anvendeligt dikteringsudstyr samt test og implementering af løsning er estimeret til 6,7 mio. kr. Den årlige udgift til vedligeholdelse er estimeret til 1,4 mio. kr. og svarer til den udgift, som betales for de nuværende digitale dikteringslicenser.

  Udgifterne til projektorganisationen er ikke indeholdt i budgetforslaget. Udgifterne hertil, sammen med udgifterne til afholdelse af innovationsworkshop m.v., foreslås afholdt af restbudgettet fra den oprindelige bevilling til talegenkendelse (ABT-midler). Regnskabet herfor viser et aktuelt mindreforbrug på 2,0 mio. kr., som kan dække udgifterne til projektorganisationen m.v.

  Den af regionsrådet meddelte ramme til investeringer i Sundheds-it er fuldt udnyttet for 2013, og skal derfor opjusteres med 13,036 mio. kr. for at dække projektets udgifter i 2013. Det foreslås, at udgiften i 2013 finansieres af regionens ramme til betaling af leasingydelser. Rammen viser i 2013 et mindreforbrug som en følge af, at ydelsesbetalinger på leasingaftaler indgået i 2013 først forfalder i 2014 og efterfølgende år. Udgiften på 8,648 mio. kr. i 2014 er indeholdt investeringsbudgettet for 2014, der blev godkendt af regionsrådet den 23. september 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At der meddeles en samlet bevilling på 21,684 mio. kr. til anskaffelsen af systemet i årene 2013-2014, hvoraf 13,036 mio. kr. leasingfinansieres i 2013.

  At der afsættes 8,648 mio. kr. af investeringsbudgettet for 2014 til sundheds-it til færdiggørelse af projektet i 2014.

  At udgifterne på samlet 2,0 mio. kr. til videreførelse af projektorganisationen finansieres af restbudgettet fra den oprindelige bevilling til talegenkendelse.

  At udgifter til køb af licenser samt vedligeholdelse ved anvendelse af talegenkendelse afholdes af det enkelte sygehus.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 24-09-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-10-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Sagsnr. 13/24688
  5. Opgradering af sikkerhed på Kolding Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er identificeret en række tiltag, der kan forbedre brandsikkerheden samt forsyningssikkerheden af rent drikkevand på Kolding Sygehus.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med udbygningen af Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus, er der identificeret en række tiltag, hvorved brandsikkerheden på sygehuset kan øges. Dels ved opgradering i det eksisterende sygehus, der ikke er berørt af kvalitetsfondsprojektet, og dels ved foranstaltninger på sygehusgrunden.

  Det drejer sig om:

  • Sikring af skrænt for at undgå skred, der ødelægger brandvej.
  • Opgradering af brandsikkerhed i eksisterende sygehus.
  • Etablering af rum for opbevaring af brandfarlige væsker.
  • Etablering af ny udvendig brandhane ved Skovvangen.
  • Udvidelse af brandvej nordøst for sygehuset. 

  Tiltagene er i overensstemmelse med de aftaler, der er lavet med brand- og bygningsmyndigheder om nødvendige opgraderinger, og følger således gældende brandtekniske helhedsplan for Kolding Sygehus.

  Derudover har sygehuset tidligere haft en vandboring, der ikke længere kan anvendes, på grunden. Vandet til sygehuset leveres derfor nu af et forsyningsselskab. Ved at etablere to nye vandboringer og en opgradering af vandværket, opnås større forsyningssikkerhed af rent drikkevand.

  Den samlede udgift til de nævnte tiltag er 5,5 mio. kr. (indeks 131,0), der foreslås finansieret af prioriteringspuljen til anlæg.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At projektet vedr. opgradering af sikkerhed på Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. (indeks 131,0) til opgradering af sikkerhed på Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 5,5 mio. kr. (indeks 131,0) i 2013 finansieret af prioriteringspuljen på anlæg.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultat indenfor den godkendte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 19-09-2013
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-10-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Sagsnr. 13/23076
  6. Brandtætning og udbedring af ventilationsforhold på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sygehus Sønderjylland, Aabenraa har fået et påbud fra Aabenraa Brand og Redning vedr. brandmæssig tætning. Udbedringerne vurderes at koste 0,850 mio. kr.

  Sygehus Sønderjylland, Aabenraa har problemer med ventilationsforholdene på operationsstuerne. Udbedringerne vurderes at koste 0,9 mio. kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sygehus Sønderjylland, Aabenraa har modtaget et påbud fra Aabenraa Brand og Redning om en registrering og prioriteret arbejdsplan for brandmæssig tætning af samtlige åbninger og kabelgennemføringer m.m., som bryder brandadskillende afsnit. På den baggrund har sygehuset foretaget en registrering af manglende brandtætning. Det anslås, at udgifterne til udbedringerne vil beløbe sig til 0,850 mio. kr.   

  Sygehus Sønderjylland, Aabenraa har i en længere periode haft problemer med ventilationsforholdene på operationsstuerne. Dette skal udbedres af hygiejniske årsager. Det vurderes, at udgifterne til udbedring af forholdene beløber sig til 0,9 mio. kr.

  Begge projekter skal gennemføres i 2013. Der er forslag om en samlet anlægsbevilling på 1,750 mio. kr. til projekterne finansieret af prioriteringspuljen på anlægsbudgettet.  

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At der meddeles en anlægsbevilling på 1,750 mio. kr. (indeks 131,0) til brandtætning og ventilation på operationsstuer på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2013 på 1,750 mio. kr. til brandtætning og ventilation på operationsstuer finansieret af prioriteringspuljen på anlægsbudgettet.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende de indhentede tilbud indenfor den meddelte anlægsbevilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 19-09-2013
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-10-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Sagsnr. 12/14536
  7. Region Syddanmarks høringssvar til Landsplanredegørelse 2013
  fold dette punkt ind Resume
   

  Miljøministeren har den 28. juni 2013 sendt forslag til Landsplanredegørelse 2013 i høring med høringsfrist den 27. september 2013.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Landsplanredegørelsens indhold omfatter politiske budskaber under syv temaer, der er suppleret med regeringens Danmarksbillede. Desuden indgår et baggrundsmateriale, der belyser udviklingen og forventningerne i forhold til de enkelte temaer.

  De syv temaer er:

  1. Vækst, grøn omstilling og udvikling i hele landet.
  2. Danmark i en nordisk og europæisk kontekst.
  3. Grøn omstilling, klimatilpasning, ressourcer og grøn energi.
  4. Byerne - på vej mod bæredygtighed.
  5. Udviklingen i Hovedstadsområdet.
  6. Landdistrikter i udvikling.
  7. Det åbne land. 

  For hvert tema anføres ”Hvad regeringen vil gøre” og i varierende omfang ”Forventninger til regionernes og kommunernes planlægning”. Der beskrives overvejende regeringsinitiativer, der er kendte og i gang.

  De syv temaer er aktuelle og relevante. Men præsentationen af nationale målsætninger og tiltag, samt de korte generelle beskrivelser af hvad regioner og kommuner kan gøre, resulterer ikke i et sammenhængende strategisk papir. Landsplanredegørelsen bør tydeligere medvirke til at belyse, hvordan forskellige initiativer kan igangsættes på tværs af stat, region og kommuner og på tværs af udviklingssektorer som erhverv, infrastruktur, uddannelse, klima, yderområder mm. 

  En sammenhængende og helhedspræget landsplanlægning er af stor betydning for Syddanmarks muligheder for at medvirke til en effektiv udviklingsindsats. Den regionale udviklingsplan og de kommende regionale vækst- og udviklingsstrategier, kan i denne sammenhæng blive et stærkt værktøj til at skabe helhed i spektret af nationale og regionale udviklingspolitikker og kommunernes plan- og udviklingsstrategier. 

  Indsatsen for Hovedstadsområdets udvikling og Fehmern Bælt omtales flere steder, men der savnes opmærksomhed på udviklingsmulighederne i Vestdanmark, som Region Syddanmark arbejder stærkt på at få sat på udviklingsdagsordenen gennem et større vestdansk samarbejde med Slesvig-Holsten og Hamborg.

  Forslag til høringssvar indeholder herudover specifikke bemærkninger til landsplanredegørelsens enkelte temaer.

  Sagen har været behandlet på møde i RUP-udvalget den 16. september. RUP-udvalgets bemærkninger er indarbejdet i høringssvaret.

  På grund af høringsfristen er der den 25. september 2013 afsendt et foreløbigt høringssvar, jf. ovenstående, til ministeriet under forudsætning af regionsrådets efterfølgende godkendelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At forslag til høringssvar godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 16-09-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet, idet de faldne bemærkninger indarbejdes i høringssvaret, herunder bl.a. behovet for god bredbåndsdækning i hele Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-10-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/27374
  8. Regionsrådets høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme og forskellige andre love
  fold dette punkt ind Resume
   

  Erhvervsstyrelsen har den 25. september 2013 udsendt vedlagte forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme og forskellige andre love – ”Forslag til lov om erhvervsfremme og regional udvikling” (Erhvervsudviklingsloven) - i høring.

  Høringsfristen er den 23. oktober 2013. Derfor må Region Syddanmarks høringssvar fremsendes med forbehold for regionsrådets godkendelse den 28. oktober 2013.

  Forslag til høringssvar fra Region Syddanmark vedlægges.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Erhvervsstyrelsen har udarbejdet forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme og forskellige andre love – Forslag til lov om erhvervsfremme og regional udvikling. Lovforslaget indeholder primært ændringer i følgende love som følge af evaluering af kommunalreformen m.v.:

  • Lov om erhvervsfremme
  • Lov om planlægning
  • Lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber.

  Hovedindholdet i lovforslaget er, at den regionale udviklingsplan og den regionale erhvervsudviklingsstrategi fremover samles i en regional vækst- og udviklingsstrategi, der indarbejdes i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, mens de regionale udviklingsplaner og hovedparten af regionernes beføjelser udgår af planloven.

  Formelle høringsparter er, udover regionsrådet, også Vækstforum, som efter loven får til opgave at udarbejde udkast til de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Vækstforum afgiver derfor selvstændigt høringssvar vedr. erhvervsfremmedelen, mens regionsrådets høringsbrev vedrører regional udvikling.

  Lovændringen rejser væsentlige udfordringer i forhold til at indfri det udmeldte formål om at styrke sammenhængen og gennemslagskraften i den regionale udviklingsindsats, således at de mange specifikke sektorindsatser nationalt, regionalt og lokalt kommer til at hænge fornuftigt sammen med områdernes muligheder og udfordringer.

  Desuden rejser det betydelige, principielle udfordringer i forhold til det tætte samspil med kommunerne på planområdet, som regionsrådet har bygget op gennem et dialogbaseret fælles vidensgrundlag (analyser af byer, uddannelsesforhold, infrastruktur, erhverv, bosætning osv.), og koordineringsudvalg vedr. samspillet den regionale udviklingsplan og planstrategierne, runder med møder med hver enkelt kommune, indspil til billedet af de samlede udfordringer m.m., jf. drøftelsen i forlængelse heraf på regionsrådets møde den 27. maj 2013 og budgetforliget.

  Landsplanlægningen og de kommunale planstrategier, der samlet skal sikre en hensigtsmæssig udvikling i hele landet og i de enkelte kommuner, ud fra en planmæssig og samfundsøkonomisk helhedsvurdering, vil fortsat ligge i planloven, som de regionale erhvervs- og udviklingsstrategier bliver skrevet ud af. Tilbage bliver, at sammenhængen i disse udviklingsindsatser kun dækkes ind ved lovforslagets bemærkninger samt forslag til ændring af § 13, stk. 3 i lov om erhvervsfremme.

  Det forhold at en række formuleringer fra planloven er transplanteret til den nye erhvervsudviklingslov er positivt, men står i begreb med at skygge for erkendelsen af den betydning det har, at der eksisterer et synligt ophæng og en forpligtelse til sammenhæng med den øvrige strategiske og fysiske planlægning i især kommunerne.

  Det vil især svække den brede udviklingsindsats, herunder udviklingen i yderområder og mindre kommuner, der kun i meget begrænset omfang er i stand til at drage nytte af store erhvervspolitiske satsninger ud fra de regionale erhvervsmæssige styrkepositioner.

  Det virker usikkert, hvordan den fleksible og helhedsprægede udviklingsindsats, der kan tage højde for byers og områders forskelligheder i praksis vil blive tilgodeset i et samspil mellem Det nationale Vækstråd, de regionale vækstfora og regionsrådene.

  Forskningen peger i lighed med analyser fra OECD og EU på nødvendigheden af, at der skabes integrerede strategier, der udnytter forskellighed og variation på tværs af sektorer, lokalområder og kommunegrænser. Smart specialisering gælder i høj grad for udviklingsindsatsen for byer og områder.

  Det er af afgørende betydning, at man i forhold til det foreliggende lovudkast, får styrket og sikret en stabil gensidighed i lovgrundlaget, dvs. mellem planloven og lov om erhvervsudvikling og regional udvikling. Region Syddanmark anfører derfor i høringssvaret en række konkrete ændringer i forhold til lovforslaget. Ændringerne sigter primært på at skabe korrespondance mellem planloven og den kommende lov om erhvervsfremme og regional udvikling (erhvervsudviklingsloven).

  For at imødekomme høringsfristen den 23. oktober 2013 behandles sagen først i forretningsudvalget den 9. oktober 2013 og dernæst i RUP-udvalget den 21. oktober 2013. Udkast til høringsbrev forelægges regionsrådet den 28. oktober 2013 med henblik på godkendelse. Det er en forudsætning, at begge udvalg anbefaler regionsrådet at godkende udkast til høringsbrev. Høringsbrevet sendes til Erhvervsstyrelsen inden for høringsfristen den 23. oktober 2013 med forbehold for regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At udkast til høringsbrev godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-10-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/6197
  9. Optag på de videregående uddannelser 2013
  fold dette punkt ind Resume
   

  De videregående uddannelser i Syddanmark har samlet set oplevet en stigning på 7% i antallet af unge, der er blevet tilbudt optagelse i 2013 sammenlignet med 2012.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  De videregående uddannelser i Syddanmark har samlet set oplevet en stigning på 7% i antallet af unge, der er blevet tilbudt optagelse i 2013 sammenlignet med 2012. Der er en stigning på såvel de lange videregående uddannelser og de mellemlange videregående uddannelser og de korte videregående uddannelser.

  Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet af optagne på de videregående uddannelsesinstitutioner i Syddanmark pr. 30. juli 2013. Det skal bemærkes, at der siden den 30. juli 2013 har været løbende optag på uddannelser med ledige pladser, hvorfor det faktiske antal af studerende kan være højere end nedenstående tabel angiver.

   

  Tilbud om optag på de videregående uddannelser 2011-2013

  Uddannelsesinstitution

  Optag

  Procentvis

  ændring

  2012-13

  2011

  2012

  2013

  Syddansk Universitet

  3733

  4252

  4560

  7%

  Aalborg Universitet Esbjerg

  105

  120

  160

  33%

  UC Lillebælt

  2055

  2098

  2054

  -2%

  UC Syddanmark

  1730

  1748

  1813

  4%

  Erhvervsakademi Sydvest

  384

  501

  515

  3%

  Erhvervsakademi Kolding

  375

  374

  464

  24%

  Erhvervsakademi Lillebælt

  1098

  1286

  1323

  3%

  SIMAC

  -

  -

  119

  -

  Fredericia Maskinmesterskole

  -

  -

  67

  -

  Designskolen Kolding

  69

  59

  62

  5%

  Den Frie Lærerskole

  69

  51

  71

  39%

  I alt

  9618

  10489

  11208

  7%

  Kilde: KOT tal opgjort pr. 30/7 2013

   

  Syddansk Universitet har haft en stigning i antallet, der er blevet tilbudt optag, på ca. 7% sammenlignet med 2012. Københavns Universitet og Aarhus Universitet havde til sammenligning begge en stigning på 2%, mens Aalborg Universitet har haft en fremgang på 16%.

  På Syddansk Universitet er der stor forskel på fakultetsniveau. Optaget på samfundsvidenskab er faldet med 3%, hvorimod det er steget med henholdsvis 18% på teknisk videnskab og 16% på humaniora. Naturvidenskab havde 10% stigning i optaget mens sundhedsvidenskab havde en lille stigning på 1,2%. 

  Alle uddannelsesinstitutioner, på nær UC Lillebælt, har oplevet fremgang i antallet af optagne studerende. Årsagen til nedgangen skyldes i høj grad mindre søgning (-6%) og optag (-21%) på læreruddannelsen, hvor adgangskravene blev skærpet betydeligt i 2012. UC Lillebælt udbyder læreruddannelsen i Odense og Jelling, hvor særligt optaget i Jelling er faldet betragteligt med et fald på 39% i forhold til 2012. På landsplan er optaget på læreruddannelsen faldet med 26%. Den Frie Lærerskole har haft et stort optag i forhold til sidste år, hvilket dog skal ses i lyset af, at de havde et kraftigt fald i optaget sidste år.

  UC Syddanmark har haft en pæn fremgang på 4% til trods for et stort fald i optaget på læreruddannelsen. Det er primært uddannelserne sygeplejerske, pædagog, offentlig administration og medie- og sonokommunikation, som har haft stor fremgang.  

  Alle erhvervsakademier i Syddanmark har oplevet en fremgang i antallet af optagne. Særligt Erhvervsakademi Kolding, som har haft 24% større optag end i 2012. Det er især på uddannelsen til finansøkonom, hvor der er sket en stigning i optaget på 55%, som trækker optaget op.

  Det bemærkes, at både Syddansk Universitet og Aalborg Universitet Esbjerg, har oplevet en markant fremgang på ingeniørstudierne. Øget optag på ingeniørstudierne er et af delmålene i Vækstforums handlingsplan indenfor forretningsområdet Bæredygtig Energi.

  I forhold til visionen om Syddanmark som Science Region er det værd at bemærke, at såvel de naturvidenskabelige som tekniske uddannelser på SDU, har haft en fremgang på over 10% i antallet af optagne. Desuden har en række af de tekniske uddannelser på erhvervsakademierne haft fremgang. Fremgangen styrker Syddanmark som Science Region og er vigtig i forhold til, på sigt, at kunne imødekomme efterspørgslen efter teknisk uddannede.

  I vedlagte bilag findes en oversigt over, hvor mange der er blevet tilbudt optagelse på de videregående uddannelser – herunder en oversigt over de forskellige fakulteter på Syddansk Universitet og en status på de forskellige uddannelser på henholdsvis mellemlange videregående uddannelses-niveau og korte videregående uddannelses-niveau. Desuden er der en oversigt med udvalgte uddannelser med særlig relevans i forhold til Science Region og Vækstforums forretningsområder generelt.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 16-09-2013
   

  Til orientering.

  Formanden orienterede om optaget på læreruddannelsen efter reformen i 2012, som bl.a. har betydet færre optagne studerende på seminarerne, herunder på Jelling Seminarium.

  Udvalget aftalte, at holde et af de kommende udvalgsmøder på Jelling Seminarium.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-10-2013
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/21332
  10. Forslag om tillæg til "Råstofplan 2012" - Teglværks-ler på Fyn
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der forelægges forslag om at begynde planlægningsprocessen for udarbejdelse af tillæg til ”Råstofplan 2012” for udlæg af graveområder for rød- og gulbrændende ler til brug for teglværkerne på Fyn.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  ”Råstofplan 2012” blev endelig vedtaget i regionsrådet den 17. december 2012. Råstofplanen blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet. Den 8. juli 2013 har klagenævnet delvis ophævet den opsættende virkning af klagerne, så planen nu gælder, bortset fra de områder, de fastholdte klager drejer sig om. Planlægningsgrundlaget for at udarbejde tillæg til ”Råstofplan 2012” er derfor nu på plads.

  Forsyning med ler til byggeri er grundlæggende for den fortsatte produktion på de to eksisterende fynske teglværker. Disse teglværker indvinder rød- og gulbrændende ler, svarende til 18 % af den samlede danske indvinding.

  Region Syddanmark har til opgave at gennemføre kortlægning af råstoffer og etablere den overordnede planlægning af den fremtidige indvinding. Der er foretaget en overordnet kortlægning af ler på Fyn. I ”Råstofplan 2012” er der ikke udlagt egentlige graveområder for ler, dvs. arealer reserveret til råstofindvinding, men kun råstofinteresseområder, hvor der skal ske en nærmere kortlægning samt en afvejning i forhold til andre arealinteresser, før områderne eventuelt kan udpeges som graveområder. Det kan ske i et tillæg til ”Råstofplan 2012”.  

  Både teglværkerne og de kommuner, hvori indvindingen foregår, har udtrykt ønske om, at udvalgte interesseområder for ler udlægges som råstofgraveområder af hensyn til smidiggørelse af gravetilladelserne samt den kommunale planlægning. Herved vil der ske en afklaring af råstofinteresser i forhold til andre interesser og den fremtidige ler-indvinding får bedre plan- og produktionsmæssige kår.

  Ved udlæg af graveområder sker der en sikring af råstofressourcen i forhold til andre sektorinteresser som f.eks. byudvikling og skovrejsning, og der sker en planlægningsmæssig afvejning af råstofinteresserne i forhold til de andre sektorinteresser. Derved får teglværkerne og lodsejerne en større sikkerhed for, hvilke områder der er fremtidige ressourcer, og kommunerne får et bedre plangrundlag i forhold til de kommunale interesser.

  Vedlagte bilag 1 om redegørelse for ler-indvinding på Fyn belyser baggrunden for tillæg til råstofplanen.

  Proceduren for et råstofplantillæg forventes at strække sig over 2-2½ år. Før udarbejdelsen af et forslag til råstofplantillæg skal regionsrådet indkalde ideer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet. Indkaldelse sker ved offentlig bekendtgørelse med en svarfrist på 8 uger. Indkaldelsen skal indeholde en beskrivelse af status på området og beskrivelse af hovedspørgsmål for den kommende planlægning.

  Herefter udarbejder regionsrådet et forslag til tillæg til ”Råstofplan 2012”, der udsendes i offentlig høring.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At processen med at udarbejde tillæg til ”Råstofplan 2012” for ler på Fyn igangsættes.

  At der indkaldes ideer, forslag mv. med henblik på planlægningsarbejdet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 12-09-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-10-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/816
  11. Orienteringer fra Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmarks Vækstforum drøftede på sit møde den 30. september 2013 en række sager, herunder: Vækstforums handlingsplan 2014-15, porteføljestyring – opfølgning på igangværende projekter, orientering om nye programmer for EU’s Regionalfond og EU’s Socialfond 2014-2020 og medfinansiering af innovationsnetværk.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmarks Vækstforum drøftede på sit møde den 30. september 2013 en række sager.

   

  Vækstforums handlingsplan 2014-15

  Vækstforum drøftede og godkendte på sit møde den 30. september 2013 udkast til den kommende handlingsplan for 2014-15, som skal bidrage til at implementeringen af erhvervsudviklingsstrategi 2012-20.

  Der er blandt andet lagt op til, at der i den kommende handlingsplan skal være øget fokus på, hvad der skal til for at skabe succesfulde klynger, at de fire prioriterede klynger skal opnå status som innovationsnetværk og EU-guldstatus, at yderområdeindsatsen skal genovervejes, og at turismeindsatsen skal fokuseres ind på erhvervsturisme og markedsføring af turisme, samt at social inklusion indgår som en tværgående indsats inden for forretningsområderne i Vækstforums handlingsplan for 2014-15.

  De nye EU-strukturfondsprogrammer får betydning for handlingsplanen. I de nye EU-strukturfondsprogrammer er indsatsen for yderområderne ændret. I de nye programmer definerer Erhvervsstyrelsen yderområder anderledes end hidtil, og det betyder ændringer i, hvilke områder i Region Syddanmark, der fremover udgør yderområderne. De nye kriterier vil betyde, at to nye kommuner bliver en del af yderområderne, nemlig Aabenraa og Sønderborg. Derimod vil Faaborg-Midtfyn ikke længere være yderområde. Tønder, Ærø, Svendborg og Langeland vil fortsat være yderområder ifølge Erhvervsstyrelsens kriterier.

  Vækstforum besluttede, at der ved udarbejdelsen af den kommende yderområdestrategi skal være opmærksomhed på de områder i regionen, der har de samme problematikker som de udpegede yderområder, men som ikke falder under Erhvervsstyrelsens definition.

  Derudover blev samspillet med det kommende INTERREG 5A-program drøftet. De fire hovedområder i programmet – Styrkelse af forskning, teknologisk udvikling og innovation, beskyttelse af miljøet og fremme af ressourceeffektivitet, fremme af beskæftigelse og støtte arbejdskraftens mobilitet samt styrkelse af den institutionelle kapacitet og sikring af en effektiv offentlig forvaltning - giver god mulighed for samspil med og videreudvikling af Vækstforums indsatser i et grænseoverskridende perspektiv, eksempelvis inden for klyngeudvikling og opbygning af grænseoverskridende, fælles fyrtårne.

   

  Der udestår dog stadig elementer til afklaring, herunder endelig fastlæggelse af den nationale udmøntning af strukturfondsprogrammerne og konsekvenserne af den kommende ændring af erhvervsfremmeloven.

   

  Handlingsplan 2014-15 forelægges til endelig beslutning på Vækstforums møde den 5. december 2013 og forelægges regionsrådet den 16. december 2013. Den godkendte handlingsplan 2014-15 vil blive videregivet til det nye Vækstforum, der efter det nye regionsråds udpegning forventes at træde sammen ultimo marts/primo april 2014.

   

  Porteføljestyring: Opfølgning på igangværende projekter

  Vækstforumsekretariatet har fulgt op på de otte projekter, som blev eksternt evauleret i foråret 2013.

  Derudover har vækstforumsekretariatet i juni 2013 fulgt op på forbrug, milepæle og effektrealisering på alle projekter, som har været i gang i mere end et halvt år, og som ikke er i gang med at få foretaget ekstern midtvejs- eller slutevaluering.

  Overordnet viser den interne opfølgning, at der er god fremdrift på hovedparten af projekterne. Syv projekter har et underforbrug, men seks af dem forventes at nå budgettet i den nærmeste fremtid, hvilket afspejler, at projekternes aktiviteter igangsættes som planlagt.

  Der foretages eksterne evalueringer af yderligere 17 projekter i juni-september. Disse evalueringer forelægges Vækstforum på mødet den 5. december 2013.

   

   

  Nye programmer for Regionalfonden og Socialfonden 2014-20

  Regionsrådet blev på mødet den 26. august 2013 orienteret om Erhvervsstyrelsens arbejde med den danske udmøntning af det foreliggende udkast til de nye strukturfondsprogrammer, herunder prioriteter under EU’s Regionalfond og Socialfond.

  Programudkastene fra Erhvervsstyrelsen lægger op til en forstærket effektstyring, men også til flere budgetbindinger end det hidtidige program. Det fremgår af programforslagene, at erhvervsudviklingen i Danmark fortsat skal være forankret regionalt, og udmøntes gennem de regionale vækstfora. Programmerne skal endvidere yde et bidrag til opfyldelse af både EU’s og de nationale 2020-mål.

  EU-rammerne kan betyde visse praktiske udfordringer med at implementere den syddanske erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan under de ændrede rammevilkår. Større satsninger inden for de syddanske forretningsområder må opdeles i flere strukturfondsstøttede tilsagn, da både Regionalfonden og Socialfonden i fremtiden vil blive opdelt i tre- fire indsatsområder med separate budgetter.

  Desuden indeholder de nye programmer obligatoriske temaer, som Vækstforum aktuelt ikke har prioriteret i sine handlingsplaner. Dette gælder særligt ”social inklusion”.

  Der er ikke lagt op til, at der øremærkes midler til yderområder. I stedet skal der som noget nyt udarbejdes en strategi for erhvervsudviklingen i regionens yderområder. Befolkningsandelen i yderområder vil desuden indgå som et element i fordelingen af EU-strukturfondsmidler internt i Danmark.

   

  Medfinansiering af innovationsnetværk

  Vækstforum og regionsrådet har igangsat en proces for udviklingen af regionens prioriterede klynger til nationalt og internationalt stærke klynger, som kan bidrage til at styrke innovationskraften, væksten og beskæftigelsen i regionens virksomheder.

  Vækstforumsekretariatet har på den baggrund understøttet udviklingen af ansøgninger til Innovationsnetværk Danmark programmet inden for Velfærdsteknologi, Offshore, Lean Energy og Design.

  Derudover har sekretariatet, som led i det strategiske samarbejde med øvrige regioner, understøttet udviklingen af en innovationsnetværksansøgning inden for fødevareområdet med henblik på at koble syddanske fødevarevirksomheder (f.eks. Syddansk Fødevareklynge) til en national, samlende fødevareindsats. Det forventes, at dele af aktiviteterne kan bidrage til opnåelsen af målene i den syddanske erhvervsstrategi.

  Det er forventes, at Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) i alt vil yde medfinansiering til 15-20 innovationsnetværk i perioden 2014-2017. RTI forventer at støtte hvert netværk med 14-20 mio. kr. i perioden. RTI støtter med maksimalt 50 % af budgettet. Privat medfinansiering skal udgøre minimum 40 % af budgettet. De resterende 10 % kan udgøres af anden offentlig eller privat medfinansiering.

  Endelig afgørelse om Innovationsnetværk træffes medio december 2013. Vækstforum tilkendegav, at Vækstforum vil afsætte midler, der kan søges til medfinansiering af innovationsnetværk, som understøtter den syddanske erhvervsudviklingsstrategi. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-10-2013
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/816
  12. Indstillinger fra Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmarks Vækstforum og Vækstforums formandskab behandlede den 19. september og 30. september 2013 en række projekter, hvor der indstilles til endelig beslutning i regionsrådet.

  Det drejer sig om en reservation til en ny supportfunktion for danske klynger og netværk, fire projekter samt to ændringsansøgninger.

  Der er indstillet i alt 8.179.773 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler, samt en budgetændring vedrørende projektet Automation i Syd og en forhøjet finansieringsprocent vedrørende projektet Foreningen til markedsføring af børnefamilieturismen i Region Syddanmark (FOMARS).

  Det indstilles desuden, at regionsrådet forlænger Vækstforums funktionsperiode frem til det første møde i det kommende Vækstforum.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Forlængelse af Vækstforums funktionsperiode

  Af Syddansk Vækstforums forretningsorden fremgår det i § 2 stk. 4, at Vækstforums medlemmer udpeges for op til 4 år ad gangen. Nyudpegning skal dog altid finde sted i forlængelse af regionsrådsvalg. Formandskabet vælges for samme periode. Det er det nye regionsråd, der skal udpege et nyt Vækstforum i 2014.

  Det betyder, at der fra 1. januar 2014 ikke vil være et Syddansk Vækstforum i en kortere periode, indtil et nyt Vækstforum er nedsat. Det nye Vækstforum forventes at træde sammen ultimo marts eller primo april 2014.

  Det foreslås derfor, at det nuværende Vækstforum og Formandskabets funktionsperiode forlænges frem til det første møde i det kommende Vækstforum. Det nuværende Vækstforum vil således fortsat kunne træffe beslutninger i sager, der ikke kan afvente det nye Vækstforums tiltræden.

  Ny supportfunktion for danske klynger og netværk

  Som en del af den fælles nationale-regionale strategi for samarbejde om Danmarks klynge- og netværksindsats, og som opfølgning på vækstpartnerskabsaftalen med regeringen, er der lagt op til at etablere én ny samlet supportfunktion for danske klynger og netværk med navnet ”Cluster Excellence Denmark”. Den nye funktion skal bygge videre på eksisterende kompetencer opbygget hos REG X og Netmatch (sidstnævnte er et initiativ etableret af Uddannelsesministeriet til støtte for innovationsnetværkene).

  Supportfunktionen skal dække hele landet. Det bør i den forbindelse sikres, at funktionen har en stærk vestdansk forankring.

  Den primære målgruppe for den nye supportfunktions arbejde er klynge- og netværksorganisationer, der har opnået et bronze-, sølv- eller guld label i henhold til ECEI-standarden.

  Funktionen skal levere praktisk service til klynge- og netværksorganisationer, og aktiviteterne skal være efterspørgselsdrevne samt tage udgangspunkt i og matche de udfordringer og behov, som klyngeorganisationerne i målgruppen har.

  Der lægges op til en årlig finansiering af supportfunktionen på 5 mio. kr., som fordeles mellem Uddannelsesministeriet og regionerne. Det er foreslået, at Region Syddanmark finansierer 500.000 kr. om året i 2014-16, i alt 1.500.000 kr.

  Projektansøgninger vedr. de regionale erhvervsudviklingsmidler

  Vækstforum og Vækstforums Formandskab behandlede følgende ansøgninger vedr. de regionale erhvervsudviklingsmidler, der indstilles til beslutning i regionsrådet:

  • Tillægsbevilling til projekt Offshore Wind Denmark til Kompetence og Videnscenter Offshore Wind Knowledge v/ Offshoreenergy.dk, Vindmølleindustrien og LORC. Der er søgt under forretningsområdet Energi.
  • Det gode liv - International markedsføring af ferieturismen i Syddanmark v/ Foreningen til markedsføring af turismen i Region Syddanmark (FOMARS) v/Billund Kommune. Der er søgt under forretningsområdet Oplevelseserhverv.
  • PRO-projektet v/ Lean Energy Cluster. Der er søgt under alle forretningsområder.
  • Fælles Fokus på Fødevarer  v/ Væksthus Syddanmark på vegne af Syddansk Fødevareklynge. Der er søgt under Grøn Vækst programmet

  Endelig er der to tidligere godkendte ansøgninger, der søger om projekt- og budgetmæssige ændringer, som er indstillet til beslutning i regionsrådet:

  • Projektet ”Foreningen til markedsføring af børnefamilieturismen i Region Syddanmark” (FOMARS) v/ Foreningen til markedsføring af turismen i Region Syddanmark (FOMARS) v/Billund Kommune. Der søges om en forhøjet medfinansieringsprocent.
  • Projekt ”Automation i Syd” v/ Teknologisk Institut, Center for Robotteknologi. Der søges om en omfordeling af midlerne. Omfordelingen betyder, at projektet indstilles til et lidt højere beløb fra de regionale erhvervsudviklingsmidler, mens der er indstillet et lavere beløb fra EU’s Regionalfond.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Vedr. forlængelse af Vækstforums funktionsperiode indstiller Vækstforum:

  • At funktionsperioden for Syddansk Vækstforum og Vækstforums Formandskab forlænges frem til første møde i det kommende Vækstforum i 2014.


  Vedr. ny supportfunktion for danske klynger og netværk indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet reserverer en ramme på 1.500.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2013 til medfinansiering af en ny klynge supportfunktion i perioden 2014-16.
  • At regionsrådet bemyndiger Vækstforums formandskab til at udmønte rammen.
  • At det forudsættes, at den øvrige finansiering af supportfunktionen tilvejebringes.
  • At det forudsættes, at den nye supportfunktion bygger videre på eksisterende kompetencer opbygget i REG X, herunder internationale kompetencer, samt eksisterende forskningskompetencer opbygget hos Syddansk Universitet.
  • At det forudsættes, at der etableres en ny organisation for supportfunktionen med en stærk forankring i Region Syddanmark.
  • At det forudsættes, at der udarbejdes resultatkontrakt mellem de bevilgende partnere og ”Cluster Excellence Denmark”.
  • At det forudsættes, at udbudsmaterialet og det valgte tilbud lever op til Vækstforums forudsætninger.

  Vedr. tillægsbevilling til projekt Offshore Wind Denmark til Kompetence og Videnscenter Offshore Wind Knowledge indstiller Vækstforum:

  • At projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2013 på 1.041.624 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 53,28 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At bevillingen kun anvendes til ikke–kommercielle aktiviteter, hvilket indebærer, at de offentlige midler ikke anvendes til at finansiere bestemte virksomheders produkter og ydelser eller på anden måde direkte eller indirekte afholder udgifter, som normalt vil påhvile virksomhedernes driftsbudgetter.
  • At det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden.
  • At det forudsættes, at projektet indgår i Syddansk Vækstforums porteføljestyring. Dette indebærer, dels at projektet skal deltage i et opstartsmøde med vækstforumsekretariatet, dels at der skal indgås et tillæg til resultatkontrakten, dels at projektet i samarbejde med vækstforumsekretariatet løbende hvert halve år følger op på projektets fremdrift ift. økonomi, aktiviteter og opnåede resultater og effekter, dels at projektet medvirker i en ekstern midtvejs – og slutevaluering. Den eksterne midtvejsevaluering danner - sammen med en samlet faglig vurdering af projektet - grundlag for beslutning om projektets videre forløb. Enten kan det besluttes, at projektet kører videre uændret, at projektet ændres/justeres, eller at projektet skal indstilles til beslutning i Syddansk Vækstforum om afvikling.
  • At det forudsættes, at projektet leverer de i ansøgningen samt tillægget til resultatkontaktens beskrevne aktiviteter, resultater og forventede effekter.

  Vedr. Det gode liv - International markedsføring af ferieturismen i Syddanmark indstiller Vækstforum:

  • At projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2013 på maksimalt 2.860.000 kr.
  • At 2.250.000 kr. er øremærket til tilskud til konkrete kampagner (projekter). Denne del af bevillingen kan maksimalt udgøre 30 % af de revisorgodkendte støtteberettigede udgifter i de pågældende projekter.
  • At maksimalt 610.000 kr. er øremærket til administration, mødeaktiviteter for medlemmerne, evaluering af kampagner og 1-2 møder/konferencer med ansøgere om nye aktiviteter. Denne del af bevillingen kan maksimalt udgøre 75 % af de revisorgodkendte støtteberettigede udgifter. 
  • At der, pga. projektets indhold af både kommercielle og ikke-kommercielle aktiviteter, er tilknyttet en række supplerende vilkår, der skal sikre, at bevillingen udelukkende anvendes til projektets ikke-kommercielle aktiviteter. De supplerende vilkår vil efterfølgende blive indsat i bevillingstilsagnet.
  • At det forudsættes, at projektet indgår i Syddansk Vækstforums porteføljestyring. Dette indebærer, dels at projektet skal deltage i et opstartsmøde med vækstforumsekretariatet, dels at der skal indgås en resultatkontrakt, dels at projektet i samarbejde med vækstforumsekretariatet løbende hvert halve år følger op på projektets fremdrift ift. økonomi, aktiviteter og opnåede resultater og effekter, dels at projektet medvirker i en ekstern midtvejs- og slutevaluering. Den eksterne midtvejsevaluering danner – sammen med en samlet faglig vurdering af projektet – grundlag for beslutning om projektets videre forløb. Enten kan det besluttes, at projektet kører videre uændret, at projektet ændres/justeres, eller at projektet skal indstilles til beslutning i Syddansk Vækstforum om afvikling.
  • At det forudsættes, at projektet leverer de i ansøgningen og resultatkontrakten beskrevne aktiviteter, resultater og forventede effekter.
  • At det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden.

  Vedr. PRO-projektet indstiller Vækstforums Formandskab:

  • At projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2013 på 481.500,00 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 9,41 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet, stilles til rådighed for offentligheden.
  • At det forudsættes, at projektet indgår i Syddansk Vækstforums porteføljestyring. Dette indebærer, dels at projektet skal deltage i et opstartsmøde med vækstforumsekretariatet, dels at der skal indgås en resultatkontrakt, dels at projektet i samarbejde med vækstforumsekretariatet løbende hvert halve år følger op på projektets fremdrift ift. økonomi, aktiviteter og opnåede resultater og effekter, dels at projektet medvirker i en ekstern midtvejs – og slutevaluering. Den eksterne midtvejsevaluering danner - sammen med en samlet faglig vurdering af projektet - grundlag for beslutning om projektets videre forløb. Enten kan det besluttes, at projektet kører videre uændret, at projektet ændres/justeres, eller at projektet skal indstilles til beslutning i Syddansk Vækstforum om afvikling.
  • At det forudsættes, at projektet leverer de i ansøgningen og resultatkontrakten beskrevne aktiviteter, resultater og forventede effekter.

   

  Vedr. Fælles Fokus på Fødevarer indstiller Vækstforum:

  • At projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på op til 2.296.649 kr. - bevillingen kan maksimalt udgøre 38,99 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At midlerne bevilges fra rammen på 16,5 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2011 til medfinansiering af projekter inden for turisme og udvikling af fødevareerhverv i det syddanske Grøn Vækst program.
  • At det forudsættes, at den regionale og private medfinansiering er tilvejebragt og/eller sandsynliggjort inden projektet indstilles til NaturErhvervstyrelsen.
  • At det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden.
  • At det forudsættes, at projektet indgår i Syddansk Vækstforums porteføljestyring. Dette indebærer, dels at projektet skal deltage i et opstartsmøde med vækstforumsekretariatet, dels at der skal indgås en resultatkontrakt, dels at projektet i samarbejde med vækstforumsekretariatet løbende hvert halve år følger op på projektets fremdrift ift. økonomi, aktiviteter og opnåede resultater og effekter, dels at projektet medvirker i en ekstern midtvejs – og slutevaluering. Den eksterne midtvejsevaluering danner - sammen med en samlet faglig vurdering af projektet - grundlag for beslutning om projektets videre forløb. Enten kan det besluttes, at projektet kører videre uændret, at projektet ændres/justeres, eller at projektet skal indstilles til beslutning i Syddansk Vækstforum om afvikling.
  • At ansøger i samarbejde med relevante virksomheder kvalificerer aktiviteterne yderligere og undersøger muligheder for inddragelse af yderligere fødevarenetværk i regionen. En plan for denne proces skal fremsendes til Grøn Vækst sekretariatet senest den 1. oktober 2013 til godkendelse (er indsendt).

  Vedr. Foreningen til markedsføring af børnefamilieturismen i Region Syddanmark” (FOMARS) indstiller Vækstforum:

  • At projektet ”Foreningen til markedsføring af børnefamilieturismen i Region Syddanmark” (FOMARS)´s tilskudssats fra de regionale erhvervsudviklingsmidler øges fra 20 % til 30 %.
  • At den oprindelige tilskudsramme til projektet ”Foreningen til markedsføring af børnefamilieturismen i Region Syddanmark” fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 15.146.000 kr. fastholdes.

   

  Vedr. Automation i Syd indstiller Vækstforum:

  • At projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2013 på kr. 1.069.103,54 – bevillingen kan maksimalt udgøre 25% af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • Øvrige indstillingsvilkår, som vedtaget på regionsrådets møde den 28. august 2013, opretholdes.
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-10-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/23481
  13. Ansøgning til kulturpuljen fra Hilda Sehested Komiteen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Hilda Sehested Komiteen søger om et tilskud på 150.000 kr. til projektet ”Uropførelse af operaen Agnete og Havmanden”.

  Uropførelsen er planlagt til at finde sted i Odense og Sønderborg i et samarbejde med den Fynske Opera, professionelle musikere og studerende fra Syddansk Musikkonservatorium samt solister, kor og orkester.

  Budgettet for projektet er på 979.633 kr. Det indstilles, at der bevilges 150.000 kr. fra kulturpuljen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Hilda Sehested Komiteen ansøger Region Syddanmark om et tilskud på 150.000 kr. til ”Uropførelse af operaen Agnete og Havmanden” i 2014. Uropførelsen er planlagt til at finde sted i Odense fredag den 3. oktober 2014 og i Sønderborg mandag den 6. oktober 2014.

  I projektet indgår også udarbejdelse af det første digitale nodemateriale af operaen, hvormed operaen bliver tilgængelig for både den danske og internationale musikverden.

  Opførelsen af operaen i 2014 vil tilføre Carl Nielsen fejringen 2014-2015 et nyt bidrag med et nyt værk, der kan bidrage til forståelse af periodens musik. Hilda Sehested, der blev født i 1858 på godset Broholm på Fyn, har skrevet operaen. Operaen blev antaget på Det Kgl. Teater tilbage i 1914, men blev aldrig opført. 

  Udover musikforskere er målgruppen for projektet musikpublikum og klassiske kor og orkestre.

  Samarbejdspartnere er Den Fynske Opera, der forestår organisering af kor og sangsolister og er projektets PR-konsulent.

  Det samlede budget er på 979.633 kr., og der er p.t. tilsagn om støtte på 405.000 kr.

  Projektet relaterer sig til kulturstrategiens tema Kultur og Oplevelser.

  Det foreslås, at Region Syddanmark yder et tilskud på 150.000 kr. til projektet fra kulturpuljen på 2 mio. kr., der er reserveret til at tiltrække større sports- og kulturbegivenheder til Region Syddanmark, som besluttet ved budgetforliget for 2013. Der resterer p.t. 1 mio. kr. i denne pulje. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At Region Syddanmark i 2013 yder et tilskud på 150.000 kr. til ”Uropførelse af operaen Agnete og Havmanden” fra puljen reserveret til at tiltrække større sports- og kulturbegivenheder til Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 16-09-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-10-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/21624
  14. Ansøgning til kulturpuljen fra områdeinitiativ Fyn til "Art Mobil"
  fold dette punkt ind Resume
   

  Områdeinitiativ Fyn søger om et tilskud på 300.000 kr. til projektet ”Art Mobil – En interaktiv kunstinstallation besøger de fynske forsamlingshuse”, der forventes at komme på turné rundt til 10 fynske skoler og 10 fynske forsamlingshuse.

  Budgettet for projektet er på 900.000 kr. Det indstilles, at der bevilges 300.000 kr. fra kulturpuljen, da projektet inddrager alle kommuner på Fyn.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Områdeinitiativ Fyn ansøger Region Syddanmark om et tilskud på 300.000 kr. til projektet ”Art Mobil – En interaktiv kunstinstallation besøger de fynske forsamlingshuse”.

  Projektet forventes at tiltrække nye målgrupper, da kunstinstallationen appellerer til både børn og voksne på hele Fyn og kan være med til at styrke Fyns image.

  I samarbejde med Kulturregion Fyn udvikler Brandts, Odense Centralbibliotek og Odense symfoniorkester en interaktiv og mobil installation.

  Installationen består af ord, musik, farver og former, der påvirkes af og ændrer karakter gennem publikums bevægelser og interaktion.

  Installationen er en del af Kulturregion Fyns samlede projekt ICE, der står for Interactive Culture Explorers. Det er en samlet betegnelse for en række digitale kunst- og kulturformidlingsprojekter, der er rettet mod børn og unge.

  Art Mobil eksperimenterer med nye måder at arbejde med læring indenfor kunst – gennem kroppen som skabende instrument. Foruden at installationen er tiltænkt skoler og skoleklasser, vil installationen også kunne appellere til helt almindelige borgere.

  Art Mobil forventes at komme på turné rundt til 10 fynske skoler og 10 fynske forsamlingshuse, og ca. 24.000 voksne og børn vil opleve den. Projektet vil komme bredt ud på Fyn.

  Det samlede budget for projektet er på 900.000 kr., hvoraf Kulturministeriet og Kulturregion Fyn samlet bidrager med 600.000 kr.

  Projektet relaterer sig til Kulturstrategiens temaer, Kultur og Oplevelser og Kultur og Design.

  Det foreslås, at Region Syddanmark anbefaler et tilskud på 300.000 kr. til projektet fra kulturpuljen på 2 mio. kr., der er reserveret til at tiltrække større sports- og kulturbegivenheder til Region Syddanmark, som besluttet ved budgetforliget for 2013. Der resterer p.t. 1 mio. kr. i denne pulje.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At Region Syddanmark i 2013 yder et tilskud på 300.000 kr. til ”Art Mobil – En interaktiv kunstinstallation besøger de fynske forsamlingshuse” fra puljen reserveret til at tiltrække større sports- og kulturbegivenheder til Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 16-09-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-10-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/10118
  15. Ansøgning til kulturpuljen fra DGI Midtjylland om tilskud til Hærvejsløbet 2014
  fold dette punkt ind Resume
   

  Hærvejsløbet – med projektadministration hos DGI Midtjylland – søger om et tilskud på 500.000 kr. til projektet ”Hærvejsløbet – drømmen, udfordringen, eventyret”.

  Hærvejsløbet 2014 vil udvikle Hærvejen fra Flensborg i syd til Viborg i nord, som Danmarks største helårsmotionsarena for vandrere, løbere og cyklister fra hele Nordeuropa.

  Budgettet for projektet er 3,6 mio. kr. Det indstilles, at der bevilges 250.000 kr. fra kulturpuljen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Hærvejsløbet, der administreres af DGI Midtjylland, ansøger Region Syddanmark om et tilskud på 500.000 kr. til Hærvejsløbet i 2014.

  Projektets titel er ”Hærvejsløbet – drømmen, udfordringen, eventyret”, og målet med Hærvejsløbet i 2014 er at udvikle Hærvejen fra Flensborg til Viborg som Danmarks største helårsmotionsarena for vandrere, løbere og cyklister fra hele Nordeuropa.

  Hærvejsløbet består af en cykel- og en løbsdel foruden Hærvejsmarchen.

  Hærvejen har de senere årtier vundet stadig større opmærksomhed som rekreativ rute for vandrere og cyklister. Infrastrukturen på Hærvejen er forbedret, og ruten er i mange danskeres bevidsthed nu vundet frem som et refugium fra hverdagens stress og jag.

  Hærvejsløbet vil med sine samarbejdspartnere (kommuner og foreninger langs Hærvejen, Destination Hærvejen, Viborg Kommune) udvikle Hærvejen til en oplevelse, som vil styrke de nærområder, hvor Hærvejen går igennem. Kombinationen af en løbsweekend og mulighed for oplevelser hele året betyder også en øget omsætning for erhvervsdrivende langs ruten.

  Efter gennemførelse af Hærvejsløbet 2014 forventes det, at Hærvejsløbet vil overgå til driftsfasen og blive en fast årlig tilbagevendende begivenhed.

  Det samlede budget er på 3.643.750 kr.

  Hærvejsløbet har både historie og natur som fortællinger, og relaterer sig til kulturstrategiens tema Kultur og Oplevelser.

  Det foreslås, at Region Syddanmark yder et tilskud på 250.000 kr. til projektet fra kulturpuljen på 2 mio. kr., der er reserveret til at tiltrække større sports- og kulturbegivenheder til Region Syddanmark, som besluttet ved budgetforliget for 2013. Der resterer p.t. 1 mio. kr. i denne pulje.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At Region Syddanmark i 2013 yder et tilskud på 250.000 kr. til ”Hærvejsløbet 2014” fra puljen reserveret til at tiltrække større sports- og kulturbegivenheder til Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 16-09-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-10-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet med den tilføjelse, at tilskuddet ydes under forudsætning af, at det matches af et tilsvarende tilskud fra Region Midtjylland.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/25870
  16. Orientering om indsats i områder med massefyringer
  fold dette punkt ind Resume
   

  Orientering om indsats i områder med massefyringer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med store afskedigelser på først Danfoss, dernæst LM Glasfiber i Lunderskov og Hammelev og endeligt lukning af Lindø-væftet, blev der igangsat erhvervspolitiske indsatser i de tre geografiske områder: Sønderborg, Kolding/Vejen/Haderslev og Kerteminde/Odense.

  Det har i alle tre tilfælde medført en skærpelse af de lokale aktørers fokusering på fremadrettede vækstmuligheder. Sønderborgområdet er således i dag nøgleaktør i Lean Energy Cluster, mens aktørerne omkring Lindø står centralt i regionens offshore satsning. I begge tilfælde er indsatserne rettet mod erhvervsmæssig innovation, der har et stort beskæftigelsespotentiale. I Kolding er den vigtigste satsning rettet mod design, der imidlertid fremstår som den mest umodne af forretningsområderne under Vækstforum.

  Dette billede genspejler sig i en vis udstrækning i de konkrete indsatser for at opkvalificere fyrede medarbejdere. Disse indsatser blev støttet af Den Europæiske Globaliseringsfond (EGF), efter ansøgninger som Region Syddanmark stod bag. Mens Sønderborgindsatsen bar præg af at være første forsøg, er Lindø-indsatsen betydeligt mere strategisk styret. I Kolding/Vejen/Haderslev modtog de fyrede fra LM Glasfiber en meget entusiastisk hjælp, som dog kun i nogen udstrækning blev rettet mod erhvervspolitiske satsninger.

  Særlig om anvendelsen af Den Europæiske Globaliseringsfond (EGF)

  Siden 2008 har der været tre tilfælde af massefyringer på virksomheder i Syddanmark, der var så store, at EGF (Den Europæiske Globaliseringsfond) kunne ansøges om støtte. Der er på denne baggrund indsendt tre ansøgninger, og hertil en supplerende ansøgning. Alle fire gange har ansøgninger medført betydelige EU-tilskud. I efteråret 2013 er det alene indsatsen for fyrede fra Lindøværftet, der er aktiv.

   

   

  Antal fyrede

  Bevilget  EGF-støtte

  Status

  Endeligt forbrug af EGF-støtte

  Faktiske deltagere

  Andel selvfor-sørgende

  Sønderborg

   

  Danfoss/Linak

  > 1.600

  74,1 mio. kr.

  Indsatsen afsluttet og endeligt regnskab godkendt.

  24, 5 mio. kr.

  466

  66 %

  Odense-Kerteminde

   

  Lindø-værftet

  > 2.200

  1. ansøgning

  105,7 mio. kr.

  2. ansøgning

  47,8 mio. kr.

  Indsatsen under 1. ansøgning er afsluttet og regnskab aflagt.

  Indsatsen under 2. ansøgning er stadig aktiv

  1. ansøgning:

  38,6 mio. kr.

  2. ansøgning

  (28 mio. kr.)

    568

    (332)

   76 %

   (62 %)

  Kolding-Haderslev-Vejen

   

  LM-Glasfiber

  > 1.500

  46,5 mio. kr.

  Indsatsen er afsluttet og der er aflagt endeligt regnskab.

  34,3 mio. kr.

    406

   64 %

   

  Samlet

  5.300

  274,1 mio.kr.

  Kun Lindø II er fortsat aktiv

  125,4 mio. kr.

  1.772

   

  NB: andelen af selvforsørgende er fortsat stigende i alle fire tilfælde.

  For alle fire indsatser svarer forbruget af støttemidler til den andel af målgruppen (den samlede gruppe afskedigede), der faktisk deltog i aktiviteterne. Disse aktiviter er kun i ringe udstrækning fravalgt af arbejdsløse, men en større andel end forventet af de fyrede fik relativt hurtigt arbejde uden hjælp fra EGF.

  Inklusiv et estimeret forbrug fra den stadig aktive Lindø-indsats er der blevet anvendt 124,5 mio. kr. af EU-støtten. Når støtteforbruget ikke blev højere skyldes det del, at EU-bevillingerne for alle indsatser kom sent, og at gennemførelsesperioden hermed blev kortere end budgetteret. Samtidig har det vist sig, at en betydelig del af målgruppen enten fik nyt arbejde uden opkvalificering, eller at de trak sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Indsatserne kom hermed til at rette sig mod den ”tungere” del af målgruppen, som til gengæld tog meget godt imod tilbuddene.

  Effekterne i form af øget beskæftigelse monitoreret fortsat, og andelen af beskæftigede i målgruppen er konstant stigende. Aktuelt er 66 % af målgruppen for Sønderborgindsatsen selvforsørgende, mens dette er tilfældet for 64 % af målgruppen i Kolding/Vejen/Haderslev. For Lindø-indsatsen er aktiviteterne afsluttet for første halvdel af målgruppen, og her er selvforsørgelsesandelen på 76 %.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-10-2013
   

  Til orientering.


  Sagsnr. 13/6616
  17. Ligestillingsredegørelse 2013
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark skal hvert andet år afgive ligestillingsredegørelse til Ministeriet for Kirke og Ligestilling. Der er udarbejdet et udkast til besvarelse af redegørelsen, der nu fremlægges til regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark skal hvert andet år afgive ligestillingsredegørelse til Ministeriet for Kirke og Ligestilling.

  Formålet med ligestillingsredegørelsen er at gøre status for indsatsen for at fremme ligestilling af mænd og kvinder i regionerne. Derudover skal redegørelsen bidrage til videndeling og erfaringsudveksling og som inspiration for det videre arbejde med ligestilling. Redegørelsen har fokus på ligestilling mellem kønnene, både på vores serviceområder samt på personaleområdet.

  Ligestillingsredegørelsen skal beskrive perioden 1. september 2011 til 31. august 2013, og skal være indsendt til Ministeriet for Ligestilling og Kirke senest 1. november 2013. Ligestillingsredegørelsen skal inden indsendelsen være godkendt af regionsrådet.

  Resultaterne fra årets ligestillingsredegørelser vil blive offentliggjort på hjemmesiden www.ligestillingidanmark.dk i foråret 2014. Regionen vil desuden få en ”status-ligestillingsredegørelse”, der indeholder regionens indberetning, og som derudover sammenligner regionens indsats med de øvrige regioner blandt andet gennem et ligestillingsindeks.

  Ligestillingsredegørelsen er delt op i 2 hovedområder – personaleområdet samt ressortområdet/kerneydelserne. Inden for disse områder er spørgsmålene delt op i 3 kategorier:

  Politikker/målsætninger

  Handlinger

  Resultater

  Derudover spørges der til kønssammensætningen i råd, nævn og udvalg.

  Et udkast til besvarelse af ligestillingsredegørelsen forelægges hermed til godkendelse.

  Det bemærkes, at udkastet blev drøftet i følgegruppen for ligestilling den 11. september 2013. Følgegruppen tog ligestillingsredegørelsen til efterretning og påpegede, at der er behov for, at regionen bliver mere specifik i forhold til, hvordan den kan blive bedre til at leve op til de lovgivningsmæssige forpligtelser på henholdsvis personale- og serviceområderne. Derudover anbefalede følgegruppen, at der i planer og projekter indtænkes et eksplicit kønsperspektiv.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At ligestillingsredegørelsen 2013 godkendes og herefter fremsendes til Ministeriet for Ligestilling og Kirke.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-10-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/8
  18. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-10-2013
   

  Under punktet blev orienteret om:

  • At der indføres ”spærretid” pr. 29. oktober. Det betyder, at der i i perioden den 29/10 og indtil der er indgået en konstitueringsaftale ikke kommunikeres fra regionen med politiske citater og deltagelse. Spærretiden gælder alle regionens enheder og vil gælde for alle kommunikationsprodukter som pressemeddelelser, indlæg, foto/video og øvrig kommunikationsassistance etc. Regionsrådsmedlemmerne vil stadig kunne skrive på deres blog. Endelig vil der naturligvis blive kommunikeret omkring den daglige drift i det omfang, det er nødvendigt. Her vil forretningsområderne stå som afsendere.
  • På sidste dagsordene på kommunekontaktudvalgsmøde var et punkt om videre proces vedr. trafikselskaberne. Punktet blev udsat til et kommende kommunekontaktudvalgsmøde.
  • Planer om at etablere en fælles kostforsyning mellem Sønderborg Kommune og Sygehus Sønderjylland med udgangspunkt i køkkenet på Sønderborg Sygehus.
  • Administrationen bedes indhente en ekstern vurdering mere af priser for afgående regionsrådsmedlemmers it-udstyr.

  Sagsnr.  
  19. LUKKET PKT.: Ledige ejendomme og arealer
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  20. LUKKET PKT.: OPP-projekt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  21. LUKKET PKT.: Fortrolig sag
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

   


  Siden er sidst opdateret 06-11-2013
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring