Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sundhedsudvalget - Referat - 24. september 2013

Mødedato
24-09-2013 kl. 15:00 - 17:00

Mødested
Regionshuset, mødelokale 2

Deltagere
 • Poul-Erik Svendsen
 • Kristian Grønbæk Andersen
 • Karsten Uno Petersen
 • Pierre Topaz
 • John Hyrup Jensen
 • Thyge Nielsen
 • Ingeborg Moritz Hansen
 • Susanne Linnet
 • Jørgen Pless
 • John Lohff
 • Thies Mathiasen

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Temadrøftelse om frivillighedsområdet
  2. Digital dikteringslicenser, talegenkendelse samt udbud
  3. Redegørelse vedr. tyveri på sygehusene
  4. Fordele og ulemper ved mammografiscreening
  5. Forslag til mødeplan 2014
  6. Mødeplan 2013
  7. Meddelelser
  8. Eventuelt


  Sagsnr. 13/11531
  1. Temadrøftelse om frivillighedsområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Med udgangspunkt i det øgede fokus på inddragelse af frivillige samt på baggrund af drøftelserne i regionsrådet den 26. august 2013, skal regionsrådet på møde i oktober måned 2013 afholde en temadrøftelse om ”Frivillighedsområdet”. Denne temadrøftelse skal danne grundlag for, at der på sigt udformes en strategi for det frivillige område i Region Syddanmark.

  Som optakt til temadrøftelsen i regionsrådet den 28. oktober 2013 vil der på mødet i september blive fremlagt et oplæg. Oplægget vil ligeledes blive forelagt på møde i Psykiatriudvalget den 10. oktober 2013 samt på møde i Socialudvalget den 25. oktober 2013.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet et charter for samspillet mellem den frivillige verden og det offentlige, som er blevet offentliggjort den 1. juli 2013. Charteret er udarbejdet af den Styregruppe for Charterprocessen, der er nedsat til formålet. Både ministerier, regioner og kommuner samt interesseorganisationer og foreninger har været repræsenteret i styregruppen. Charteret indeholder en række visioner for, hvordan samspillet mellem frivillighedsområdet og det offentlige kan udvikle sig.

  Endvidere har frivillighedsområdet været drøftet på møde i regionsrådet den 26. august 2013 i forbindelse med den politiske behandling af en samarbejdsaftale mellem Palliativt Frivilligt Netværk på Fyn og Region Syddanmark.

  Med udgangspunkt i det øgede fokus på inddragelse af frivillige samt på baggrund af drøftelserne i regionsrådet den 26. august 2013, skal regionsrådet på møde i oktober måned 2013 afholde en temadrøftelse om ”Frivillighedsområdet”. Denne temadrøftelse skal danne grundlag for, at der på sigt udformes en strategi for det frivillige område i Region Syddanmark.

  Der findes allerede i dag områder, hvor frivillige inddrages både på det somatiske og det psykiatriske område. På socialområdet er der ikke en systematisk brug af frivillige. Af regionale tiltag på tværs af regionen kan nævnes f.eks. bloddonorordningen, de frivillige tilknyttet regionens hospice samt brugen af frivillige i forbindelse med oplæg og formidling omkring psykiatrien og psykisk sygdom i regi af PsykInfo. Derudover er der en lang række tiltag af mere lokal karakter, herunder en række aftaler indgået mellem patientforeninger og udvalgte afdelinger på regionens somatiske sygehuse. Dertil kommer de frivillige førstehjælpere bl.a. på Langeland og på Kegnæs, samt den nyligt godkendte samarbejdsaftale mellem Palliativt Frivilligt Netværk på Fyn og Region Syddanmark.

  Som optakt til temadrøftelsen i regionsrådet den 28. oktober 2013 vil der på mødet i september blive fremlagt et oplæg. Oplægget vil ligeledes blive forelagt på møde i Psykiatriudvalget den 10. oktober 2013 samt på møde i Socialudvalget den 25. oktober 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 24-09-2013

  Orienteredes og drøftedes, herunder bl.a. behovet for frivillige, udgangspunkt i behovet for hjælp, hvor langt kan man gå i forhold til frivillighed, afhængig af førstehjælpere på øerne, nødvendigt med fastholdelse af ledelsesret/kompetence, hvem ”ejer” den frivillige m.v.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/1036
  2. Digital dikteringslicenser, talegenkendelse samt udbud
  fold dette punkt ind Resume

  Sundhedspersonalets arbejde med dokumentation af undersøgelse og behandling skal ske hurtigt, effektivt og med høj kvalitet, således at dokumentationen er til rådighed for de personer, der skal anvende den. Derfor skal alle regionens sygehuse have mulighed for at bruge digital diktering og/eller talegenkendelse som en integreret del af den kliniske it-arbejdsplads. Diktering og talegenkendelse indgår som RSI pejlemærke 1.1 (2010-2013).

  Region Syddanmark er godt på vej i forhold til at nå pejlemærket vedr. udbredelse af digital diktering, ligesom der er gjort gode erfaringer med talegenkendelse i regionen.

  Detailplanlægningen i forbindelse med konsolidering af digital diktering og talegenkendelse til COSMIC (system til elektronisk patientjournal) har dog afdækket behov for systemudvikling på COSMIC samt et udbud.

  Anlægsudgifterne til gennemførelse af projektet er på 21,684 mio. kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På regionens sygehuse anvendes digital diktering fra 2 leverandører. Der anvendes flere forskellige versioner med varierende funktionalitet og kvalitet. I forbindelse med implementering af COSMIC (system til elektronisk patientjournal - EPJ) på alle sygehusene i regionen er der behov for at anvende de samme digitale dikteringslicenser.

  Sygehus Lillebælt har arbejdet med indførelse af talegenkendelse til EPJ siden 2006. Når Sygehus Lillebælt skal skifte til COSMIC EPJ, er det vigtigt, at de nuværende arbejdsgange kan udføres som med det nuværende EPJ system. En væsentlig forudsætning er derfor, at COSMIC EPJ indeholder talegenkendelsesfunktionalitet.

  Indkøb af licenser til digital diktering, licenser til talegenkendelse samt dikteringsudstyr skal konkurrenceudsættes.

  Region Syddanmark igangsatte den 1. december 2011 et regionalt projekt til talegenkendelse med henblik på at specificere krav og efterfølgende anskaffe et fremtidigt regionalt Talegenkendelsessystem til COSMIC EPJ, som kan implementeres på sygehusene[1]. Med baggrund i denne foranalyse er der udarbejdet en projektplan for 2013 for talegenkendelse til COSMIC EPJ[2].

   

  Projektplan 2013 indeholder 2 spor:
  Spor 1
  omfatter udvikling af integration til talegenkendelse og ny funktionalitet i COSMIC EPJ. Arbejdet gennemføres som et partnerskabsprojekt mellem Region Syddanmark og Cambio Healthcare, og kan udbredes til alle regionens sygehuse uden ekstra betaling.

  Udvikling af talegenkendelse i COSMIC kræver ændringer i kildekoden i COSMIC EPJ, hvilket kun kan foretages af Cambio. Jurister i Region Syddanmark har derfor vurderet, at det er muligt at tildele opgaven ved anvendelse af udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse.

  En forudsætning for ovenstående er, at de licenser til talegenkendelse, som Sygehus Lillebælt allerede har indkøbt (værdi ca. 19.0 mio. kr.), videreføres til den nye løsning. Prisen for udvikling af talegenkendelsesløsningen til Sygehus Lillebælt andrager 12,564 mio. kr., jf. vedlagte bilag. Løsningen vil efterfølgende blive et standardmodul til COSMIC.

  Den årlige vedligeholdelsesudgift til løsningen til talegenkendelse til Sygehus Lillebælt andrager ca. 2,8 mio. kr. og svarer til den udgift, som betales for den nuværende talegenkendelsesløsning.

  Spor 2 omfatter gennemførelse af et udbud af en eller flere rammekontrakter, som kan bruges af sygehusene i Region Syddanmark til at indkøbe licenser til digital diktering, licenser til talegenkendelse og det tilhørende dikteringsudstyr. Udbuddet gennemføres af en udbudsgruppe suppleret med inddragelse af relevante fagpersoner i regionen.

  Spor 2 omfatter desuden test og implementering af teknisk infrastruktur således at digital dikteringsmodulet i COSMIC, som leveres med COSMIC version 7.5, kan tages i anvendelse på sygehusene i regionen.

  Økonomi

  De samlede udgifter til gennemførelse af den beskrevne løsning udgør 21,684 mio.kr., jf. nedenstående tabel.

  1.000 kr. 

  2013

  2014

  I alt

  Talegenkendelse til Sygehus Lillebælt/Region Syddanmark

  11.308

  1.256

  12.564

  Licensudgifter til digital diktering + hardware

  6.700

  6.700

  Gennemførelse af udbudsforretning

  500

  500

  Uforudsete udgifter (+10 %)

  1.728

  192

  1.920

  Bevillingsbehov i alt

  13.036

  8.648

  21.684

  Bufferen på 10 % til uforudsete udgifter vil kunne frigives efter godkendelse ved styregruppeformanden.

  Udgiften til nye digital diktering licenser og ikke anvendeligt dikteringsudstyr samt test og implementering af løsning er estimeret til 6,7 mio. kr. Den årlige udgift til vedligeholdelse er estimeret til 1,4 mio. kr. og svarer til den udgift, som betales for de nuværende digitale dikteringslicenser.

  Udgifterne til projektorganisationen er ikke indeholdt i budgetforslaget. Udgifterne hertil sammen med udgifterne til afholdelse af innovationsworkshop m.v. foreslås afholdt af restbudgettet fra den oprindelige bevilling til talegenkendelse (ABT-midler). Regnskabet herfor viser et aktuelt mindreforbrug på 2,0 mio. kr., som kan dække udgifterne til projektorganisationen m.v.

  Den af regionsrådet meddelte ramme til investeringer i Sundheds-it er fuldt udnyttet for 2013, og skal derfor opjusteres med 13,036 mio. kr. for at dække projektets udgifter i 2013. Det foreslås, at udgiften i 2013 finansieres af regionens ramme til betaling af leasingydelser. Rammen viser i 2013 et mindreforbrug som en følge af, at ydelsesbetalinger på leasingaftaler indgået i 2013 først forfalder i 2014 og efterfølgende år. Udgiften på 8,648 mio. kr. i 2014 er indeholdt investeringsbudgettet for 2014, der blev godkendt af regionsrådet den 23. september 2013.


  [1] Talegenkendelse til COSMIC EPJ – Foranalyse. Region Syddanmark. 5. december 2012

  [2] Talegenkendelse til COSMIC EPJ. Projektplan for 2013. Region Syddanmark. 5. december 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, 

  • At der meddeles en samlet bevilling på 21,684 mio. kr. til anskaffelsen af systemet i årene 2013-2014, hvoraf 13.036 mio. kr. leasingfinansieres i 2013.
  • At der afsættes 8,648 mio.kr. af investeringsbudgettet for 2014 til sundheds-it til færdiggørelse af projektet i 2014.
  • At udgifterne på samlet 2,0 mio. kr. til videreførelse af projektorganisationen finansieres af restbudgettet fra den oprindelige bevilling til talegenkendelse.
  • At udgifter til køb af licenser samt vedligeholdelse ved anvendelse af talegenkendelse afholdes af det enkelte sygehus.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 24-09-2013

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Sagsnr. 13/20414
  3. Redegørelse vedr. tyveri på sygehusene
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Formanden for sundhedsudvalget Poul-Erik Svendsen har bedt om en redegørelse ang. tyveri på sygehusene til brug for udvalgets møde den 24. september 2013.

  Sygehusene i Region Syddanmark (somatik) er derfor blevet bedt om at fremsende en kort redegørelse vedr. omfanget af tyveri samt sygehusets foranstaltninger i forbindelse med tyveri.

  Af sygehusenes redegørelser fremgår følgende hovedpunkter:

  • Sygehusene giver patientinformation – skriftligt og/eller mundtligt – med opfordring til patienten, om ikke at medbringe værdigenstande og større kontantbeløb.
  • Det er muligt for patienterne at få opbevaret værdigenstande forsvarligt – enten ved at patienterne selv kan låse værdigenstande inde, eller ved at personalet opbevarer disse for patienten. Der pågår aktuelt et arbejde på sygehusene med udskiftning til nye sengeborde/skabe med mulighed for aflåsning.
  • Tyveri af patienters ejendele registreres ikke systematisk på sygehusene, idet patienterne selv foretager eventuel politianmeldelse/anmeldelse til forsikringsselskab. Sygehusenes kendskab er således betinget af, at patienten gør sygehuset opmærksom/forsøger at gøre sygehuset ansvarlig for tabet.
  • Dog er det sygehusenes oplevelser, at der på sygehusene kun er tale om tyveri fra patienter i begrænset omfang, taget i betragtning af, hvor mange personer der dagligt færdes på sygehusene.
  • Endvidere kan det konstateres, at tyveri af udstyr/inventar (pc, møbler mv.) fra sygehusene ligeledes forekommer i begrænset omfang.
  • Endelig kan det konstateres, at tyveri af medicin sker i yderst begrænset omfang. Samtlige medicinskabe og –rum på sygehusene har adgangskontrol.  

  Sygehusenes redegørelser vedlægges som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 24-09-2013

  Orienteredes og drøftedes, herunder bl.a. sikkerhed for indlagte børn på sygehusene.

  Udvalget ønsker til et kommende møde en status for sikkerheden for indlagte børn på børneafdelingen på OUH.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/2105
  4. Fordele og ulemper ved mammografiscreening
  fold dette punkt ind Resume

  På baggrund af anmodning fra Sundhedsudvalget på møde i januar 2013 fremlægges hermed et notat vedr. fordele og ulemper samt effekten af mammografiscreening.

  Derudover gives også en status på det igangsatte IT-projekt på mammografiscreeningsområdet, der bl.a. skal sikre let adgang til booking og ombooking af tider til screening samt via digitalisering skal kvalitetssikre arbejdsgangene i screeningsarbejdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forbindelse med at Sundhedsudvalget på mødet den 22. januar 2013 blev præsenteret for en status på mammografiscreeningsområdet, anmodede Sundhedsudvalget Sundhedsstaben om at fremlægge en redegørelse vedr. fordele og ulemper samt effekten af mammografiscreening. Denne redegørelse er vedlagt som bilag til nærværende punkt.

  Redegørelsen indeholder, udover en præsentation af fordele og ulemper ved mammografiscreening samt effekten af denne, en status på det igangværende it-projekt på mammografiscreeningsområdet. It-projektet har til formål at udvikle og implementere elektronisk booking af tider til mammografiscreening samt digitalisering af kvalitetssikre arbejdsgangene i screeningsarbejdet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 24-09-2013

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/3
  5. Forslag til mødeplan 2014
  fold dette punkt ind Resume

  Der er udarbejdet forslag til et eventuelt Sundhedsudvalgs mødeplan 2014.

  Det er vigtigt at bemærke, at nedsættelse af et eventuelt Sundhedsudvalg i 2014 afventer behandling i det nye regionsråd, og at udvalgets mødeplan først kan godkendes, når det nye udvalg afholder sit første møde i 2014. Af hensyn til mulighed for reservation af kalendere forelægges mødeplanen imidlertid nu til orientering med forbehold for ændringer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der foreslås følgende mødeplan for 2014 på tirsdage kl. 15.00 – 17.00:

  Tirsdag den 21. januar 2014.

  Tirsdag den 25. februar 2014.

  Tirsdag den 25. marts 2014.

  Tirsdag den 22. april 2014.

  Tirsdag den 20. maj 2014.

  Tirsdag den 17. juni 2014.

  Tirsdag den 26. august 2014.

  Tirsdag den 23. september 2014.

  Tirsdag den 21. oktober 2014.

  Tirsdag den 18. november 2014.

  Tirsdag den 9. december 2014.

  Møderne er koordineret med forventede møder i regionsrådet, forretningsudvalget og øvrige udvalgsmøder i 2014.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 24-09-2013

  Orienteredes.


  Sagsnr. 13/3
  6. Mødeplan 2013
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsudvalget har godkendt følgende mødeplan for 2013:

  • Tirsdag den 29. oktober 2013 kl. 15-17, regionshuset.
  • Torsdag den 21. november 2013 kl. 16-18, regionshuset.
  • Tirsdag den 17. december 2013 kl. 15-17, regionshuset.

  De anførte mødesteder er ud fra de kendte planer og vil blive opdateret fra møde til møde.

  Møderne holdes som udgangspunkt på tirsdage (på nær en enkelt torsdag) med start kl. 15.00 (med en enkelt undtagelse).

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • At næste møde holdes den 29. oktober 2013 kl. 15-17 i regionshuset.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 24-09-2013

  Godkendt.


  Sagsnr. 13/3
  7. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  -

  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 24-09-2013

  -


  Sagsnr. 13/3
  8. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  -

  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 24-09-2013

  -


  Siden er sidst opdateret 27-10-2013
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring