Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Innovationsudvalget - Referat - 19. september 2013

Mødedato
19-09-2013 kl. 12:00 - 17:00

Mødested
Syddansk Sundhedsinnovation, Odense

Deltagere
 • Stephanie Lose, V
 • Sonny Berthold, V
 • Ingeborg Moritz Hansen, V
 • Jørgen Pless, L
 • John Lohff, C
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Andrea Terp, A
 • Willy Sahl, A
 • Pia Tørving, A
 • Bjarne Juel Møller, O
 • Henrik J. Møller, F

 • Afbud
 • John Lohff, C
 • Bjarne Juel Møller, O

 • Luk alle punkter Referat


  1. Politisk seminar om borgerperspektiv
  2. Byggeprogram for sammedagskirurgien i Specialsygehus Sønderborg
  3. To mindre anlægssager på Sygehus Sønderjylland. Aabenraa
  4. Opgradering af sikkerhed på Kolding Sygehus
  5. Nyt universitetshospital i Odense – orientering om afprøvning af bygningsteknisk paradigme
  6. Forslag til mødeplan 2014
  7. Mødeplan 2013
  8. Meddelelser
  9. Eventuelt
  10. LUKKET PUNKT - OPP projekt


  Sagsnr. 13/6433
  1. Politisk seminar om borgerperspektiv
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark har en vision om, at innovationsinitiativer på sundhedsområdet både skaber vækst for virksomhederne, effektivitet i driften og værdi for borgerne – den tredobbelte bundlinje. Der har i den forbindelse vist sig et behov for at få kvalificeret, hvad der forstås med begrebet ”værdi for borgerne”, det vil sige borgerperspektivet.

  Derfor har Innovationsudvalget besluttet, at gennemføre et halvdagsseminar omhandlende borgerperspektivet, hvor formålet er at kvalificere principper og visioner for, hvordan borgerperspektivet skal opfattes i Region Syddanmark.

  Målet er at skabe en model for, hvordan borgerperspektivet beskrives og at udarbejde en række kriterier for, hvordan det måles og evalueres. Modellen skal indgå som en del af beslutningsgrundlaget for politiske og administrative beslutninger om igangsættelse af initiativer/projekter på sundhedsområdet i Region Syddanmark.

  Programmet for seminariet er:

  1. Indkredsning af udfordringer: Oplæg og drøftelse af borgerprofiler (personaer) samt trends på sundhedsområdet.
  2. Idé-udvikling. Designdrevet proces, hvor der arbejdes med cases, visioner og principper, der belyser borgerperspektivet. Processen indeholder fysisk opbygning af modeller m.v.
  3. Test af nye koncepter: Prioritering af idéer i dialog med rigtige patienter. Resultatet skal være, at der foreligger overordnede principper for, hvordan borgerperspektivet beskrives og måles.
  4. Opsummering: Prioritering af styrende principper og drøftelse af den videre proces, herunder implementering af model for borgerperspektivet.

  Seminaret afholdes hos og faciliteres af Syddansk Sundhedsinnovation i Forskerparken i Odense.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 19-09-2013

  Udvalget deltog i seminar vedr. borgerperspektivet.

  Drøftedes, herunder bl.a. vigtige elementer i styrende principper for fremtidigt

  arbejde med borgerperspektivet f.eks. tillid, tryghed, ansvar m.v. Endvidere drøftelse af prioritering og implementering af disse.

  Udvalget præsenteres på et senere møde for en opsummering vedr. seminaret.


  Sagsnr. 11/32837
  2. Byggeprogram for sammedagskirurgien i Specialsygehus Sønderborg
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet godkendte i december 2012 helhedsplanen for Specialsygehus Sønderborg. I forlængelse heraf meddelte regionsrådet en rådgiverbevilling til opstart af de bygningsmæssige ændringer vedr. 3 fremrykkede projekter i specialsygehuset.

  I indeværende sag præsenteres regionsrådet for byggeprogrammet for det første af de 3 fremrykkede projekter, sammedags-kirurgi.

  Der ansøges om anlægsbevilling på 8,3 mio. kr. til ombygning af sammedags-kirurgien. Formålet er at blive klar til at modtage dagkirurgiske patienter fra Haderslev, når Haderslev Sygehus lukkes i 2014.   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte den 17. december 2012 helhedsplanen for Specialsygehus Sønderborg. Endvidere bevilgede regionsrådet 5 mio. kr. til rådgivning i 2013 til 3 fremrykkede anlægsprojekter (sammedags-kirurgi, intensiv og restaurant) i forbindelse med etableringen af specialsygehuset. På den baggrund præsenteres regionsrådet hermed for byggeprogrammet for det første af de 3 fremrykningsprojekter, sammedags-kirurgien.

  Formålet med projektet er at kunne modtage dagkirurgiske patienter fra Haderslev, når sygehuset i Haderslev lukkes i 2014.

  Ombygningerne til sammedags-kirurgien skal foregå i et areal på ca. 700 km2 mellem tårn 20 og tårn 30, dvs. mellem de 2 miderste tårne, samt i en del af tårn 30 i mellemetagen.

  Den nuværende dagkirurgiske afdeling mellem tårn 30 og tårn 40 forbliver i Sammedagscentrets regi indtil 2019, hvor de resterende arbejder med hovedopgaven med ombygning til specialsygehus forventes afsluttet. I 2019 indskrænkes Sammedagscentret således, at de arealer, hvor den nuværende dagkirurgiske afdeling og stationære kirurgi er placeret, frigives til andet formål. Dette sker dels som følge af flytningen af stationær kirurgi til Aabenraa, når fase 2 er færdigbygget i Aabenraa, og dels som følge af en tilpasning af arealerne til dimensioneringen i generalplanen, visionspapiret og helhedsplanen, alle godkendte af regionsrådet.

  Udgifterne til ombygningen til sammedags-kirurgi er anslået til 8,3 mio. kr. og skal finansieres af de afsatte rådighedsbeløb til Specialsygehus Sønderborg. Projektet skal gennemføres i perioden fra primo november 2013 til ultimo marts 2014.  

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • At byggeprogrammet for sammedags-kirurgien i Specialsygehus Sønderborg godkendes,
  • At der meddeles en anlægsbevilling på 8,3 mio. kr. (indeks 133,1) til sammedags-kirurgien i Specialsygehus Sønderborg,
  • At der frigives rådighedsbeløb på 8,3 mio. kr. i 2013 og 2014 finansieret af de afsatte rådighedsbeløb til formålet, samt
  • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet indenfor den meddelte anlægsbevilling.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 19-09-2013

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/23076
  3. To mindre anlægssager på Sygehus Sønderjylland. Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume

  Sygehus Sønderjylland, Aabenraa har fået et påbud fra Aabenraa Brand og Redning vedr. brandmæssig tætning, og udbedringerne vurderes at koste 0,850 mio. kr. Sygehus Sønderjylland, Aabenraa har problemer med ventilationsforholdene på operationsstuerne, og udbedringerne vurderes at koste 0,9 mio. kr. Der ansøges om en samlet anlægsbevilling på 1,750 mio. kr. til disse to mindre anlægssager.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sygehus Sønderjylland ansøger om anlægsbevillinger til følgende to mindre anlægssager på sygehuset i Aabenraa: Brandtætning og ventilation på operationsstuer.

  Sygehus Sønderjylland, Aabenraa har modtaget et påbud fra Aabenraa Brand og Redning om en registrering og prioriteret arbejdsplan for brandmæssig tætning af samtlige åbninger og kabelgennemføringer m.m., som bryder brandadskillende afsnit. På den baggrund har sygehuset foretaget en registrering af manglende brandtætning. Det anslås, at udgifterne til udbedringerne vil beløbe sig til 0,850 mio. kr.   

  Sygehus Sønderjylland, Aabenraa har i en længere periode haft problemer med ventilationsforholdene på operationsstuerne. Dette skal udbedres af hygiejniske årsager. Det vurderes, at udgifterne til udbedring af forholdene beløber sig til 0,9 mio. kr.

  Begge projekter skal gennemføres i 2013. Der ansøges om en samlet anlægsbevilling på 1,750 mio. kr. til projekterne finansieret af prioriteringspuljen på anlægsbudgettet.  

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • At der meddeles en anlægsbevilling på 1,750 mio. kr. (indeks 131,0) til brandtætning og ventilation på operationsstuer på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
  • At der afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2013 på 1,750 mio. kr. til brandtætning og ventilation på operationsstuer finansieret af prioriteringspuljen på anlægsbudgettet
  • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende de indhentede tilbud indenfor den meddelte anlægsbevilling.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 19-09-2013

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.


  Sagsnr. 13/24688
  4. Opgradering af sikkerhed på Kolding Sygehus
  fold dette punkt ind Resume

  Der er identificeret en række tiltag, der kan forbedre brandsikkerheden samt forsyningssikkerheden af rent drikkevand på Kolding Sygehus.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forbindelse med udbygningen af Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus, er der identificeret en række tiltag, hvorved brandsikkerheden på sygehuset kan øges. Dels ved opgradering i det eksisterende sygehus, der ikke er berørt af kvalitetsfondsprojektet og dels ved foranstaltninger på sygehusgrunden.

  Det drejer sig om:

  • Sikring af skrænt for at undgå skred, der ødelægger brandvej.
  • Opgradering af brandsikkerhed i eksisterende sygehus.
  • Etablering af rum for opbevaring af brandfarlige væsker.
  • Etablering af ny udvendig brandhane ved Skovvangen.
  • Udvidelse af brandvej nordøst for sygehuset. 

  Tiltagene er i overensstemmelse med de aftaler, der er lavet med brand- og bygningsmyndigheder om nødvendige opgraderinger, og følger således gældende brandtekniske helhedsplan for Kolding Sygehus.

  Derudover har sygehusets tidligere haft en vandboring, der ikke længere kan anvendes, på grunden. Vandet til sygehuset leveres derfor nu af et forsyningsselskab. Ved at etablere to nye vandboringer og en opgradering af vandværket, opnås større forsyningssikkerhed af rent drikkevand.

  Den samlede udgift til de nævnte tiltag er 5,5 mio. kr. (indeks 131,0), der foreslås finansieret af prioriteringspuljen til anlæg.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • At projektet vedr. opgradering af sikkerhed på Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus godkendes.
  • At der meddeles anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. (indeks 131,0) til opgradering af sikkerhed på Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus.
  • At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 5,5 mio. kr. (indeks 131,0) i 2013 finansieret af prioriteringspuljen på anlæg.
  • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultat indenfor den godkendte økonomiske ramme.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 19-09-2013

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.


  Sagsnr. 12/23184
  5. Nyt universitetshospital i Odense – orientering om afprøvning af bygningsteknisk paradigme
  fold dette punkt ind Resume

  Projektdirektør Niels Mortensen, Projektorganisationen for Nyt OUH orienterer om afprøvning og implementering af bygningsteknisk paradigme på det nye universitetshospital i Odense (Nyt OUH).

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Byggeprogrammet for Nyt OUH er en sammenfatning af bygherrens (her Region Syddanmark) krav og ønsker (eksempelvis funktion og arkitektur) sammenholdt med rammerne for en byggesag. Rammerne er i denne sammenhæng tilsagnet fra staten med beskrivelse af budget og arealramme (somatik). Regionsrådets beslutninger om de to byggesager (somatik og psykiatri) er også en del af rammerne, ligesom de fysiske forhold og lovgivning sætter rammen for projektet. Byggeprogrammet udgør grundlaget for det igangværende arbejde i dispositionsforslagsfasen og den efterfølgende projektering og udførelse af byggeriet.

  I byggeprogramfasen indtraf en væsentlig udfordring i forhold til at kunne overholde nettoarealrammen for Nyt OUH. Arealrammen blev udfordret som følge af bl.a. koncepterne for logistik og medicinhåndtering. Dermed blev Nyt OUH-projektets kvaliteter fra konkurrenceprojektet sat under pres. Totalrådgiver Medic OUH fremkom derfor med et innovativt forslag til reduktion af arealer til tekniske funktioner – areal, som i stedet kunne allokeres til andre funktioner.

  Arbejdet med byggeprogrammet for Nyt OUH resulterede derfor i en påbegyndt udvikling af et alternativt (bygnings)teknisk paradigme for hospitalsbyggeri i Danmark. Paradigmet blev udviklet og eftervist på konceptplan i en komprimeret proces i månederne august og september 2012. På den baggrund besluttede styregruppen for Nyt OUH, at byggeprogrammet skulle baseres på dette nye paradigme.


  Regionsrådet tiltrådte byggeprogrammet for Nyt OUH på mødet den 17. december 2012. På samme møde meddelte regionsrådet en anlægsbevilling på 25 mio. kr. til dokumentation og afprøvning af det nye bygningstekniske paradigme. Formålet med afprøvningen var at skaffe et beslutningsgrundlag for, om projekteringen af Nyt OUH fortsat skal baseres på det alternative paradigme, eller om der skal ændres helt eller delvist over mod et mere traditionelt teknisk paradigme. Opdraget var, at dette beslutningsgrundlag, der skal medvirke til minimering af risici i det videre arbejde med det nye paradigme, skulle foreligge i styregruppen for Nyt OUH omkring den 1. september 2013.

  Styregruppen for Nyt OUH har på sit møde den 5. september 2013 truffet beslutning om implementering af bygningsteknisk paradigme på Nyt OUH. Projektdirektør Niels Mortensen, Projektorganisationen for Nyt OUH orienterer om processen for afprøvning af det bygningstekniske paradigme og styregruppens beslutning.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 19-09-2013

  Orienteredes.

  Oplæg vedlægges og drøftedes, herunder fokus på bæredygtighed i byggeprocessen.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/181
  6. Forslag til mødeplan 2014
  fold dette punkt ind Resume

  Der er udarbejdet forslag til en eventuelt Innovationsudvalgs mødeplan 2014.

  Det er vigtigt at bemærke, at nedsættelse af et eventuelt Innovationsudvalg i 2014 afventer behandling i det nye regionsråd, og at udvalgets mødeplan først kan godkendes, når det nye udvalg afholder sit første møde i 2014. Af hensyn til mulighed for reservation af kalendere forelægges mødeplanen imidlertid nu til orientering med forbehold for ændringer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der foreslås følgende mødeplan for 2014 på torsdage kl. 14.00 – 16.00:

  Torsdag den 16. januar 2014.

  Torsdag den 6. februar 2014.

  Torsdag den 20. marts 2014.

  Torsdag den 24. april 2014.

  Torsdag den 22. maj 2014.

  Torsdag den 19. juni 2014.

  Torsdag den 21. august 2014.

  Torsdag den 18. september 2014.

  Torsdag den 23. oktober 2014.

  Torsdag den 20. november 2014.

  Torsdag den 18. december 2014.

  Møderne er koordineret med forventede møder i regionsrådet, forretningsudvalget og øvrige udvalgsmøder i 2014.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 19-09-2013

  Orienteredes.


  Sagsnr. 13/181
  7. Mødeplan 2013
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødeplan for 2013 i Innovationsudvalget:

  Torsdag den 24. oktober 2013, kl. 14.00-16.00 – Designskolen i Kolding

  Torsdag den 14. november 2013, kl. 14.00-16.00 – Sygehus Sønderjylland

  Torsdag den 12. december 2013, kl. 14.00-16.00 –

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at næste møde torsdag den 24. oktober 2013, kl. 14.00-16.00 afholdes på Designskolen i Kolding.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 19-09-2013

  Godkendt.

  Innovationsudvalgets ordinære møde den 12. december 2013 søges afholdt på Sydvestjysk Sygehus.


  Sagsnr. 13/181
  8. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 19-09-2013

  Formanden orienterede om kommende temadrøftelse på regionsrådets møde den 23. september 2013 vedr. velfærdsteknologi og sundhedsinnovation.


  Sagsnr. 13/181
  9. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 19-09-2013

  -


  Sagsnr.
  10. LUKKET PUNKT - OPP projekt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 19-09-2013

  -


  Siden er sidst opdateret 25-10-2013
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring