Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2013pilSundhedssamordningsudvalgetpilSundhedssamordningsudvalget - Referat - 17. september 2013

Sundhedssamordningsudvalget - Referat - 17. september 2013

Mødedato
17-09-2013 kl. 09:00 - 16:00

Mødested
Skåne, regionshuset

Deltagere
 • Bo Libergren (V)
 • Margot Torp (A)
 • Frede Skaaning (A)
 • Ole Finnerup Larsen (A)
 • Willy Sahl (A)
 • Poul Sækmose (C)
 • Thies Mathiasen (O)
 • Susanne Linnet (V)
 • Preben Friis-Hauge (V)
 • Ida Damborg (F)
 • Iben Kromann (F)

 • Afbud
 • Margot Torp (A)
 • Poul Sækmose (C)
 • Thies Mathiasen (O)
 • Preben Friis-Hauge (V)

 • Luk alle punkter Referat


  1. Sundhedssamordningsudvalgets studietur til Skåne 17. september 2013
  2. Samarbejde mellem lægevagten og sygehusenes akutfunktioner
  3. Forslag til mødeplan 2014
  4. Mødeplan 2013
  5. Eventuelt


  Sagsnr. 13/22798
  1. Sundhedssamordningsudvalgets studietur til Skåne 17. september 2013
  fold dette punkt ind Resume

  Der er efter ønske fra Sundhedssamordningsudvalget arrangeret en endagsstudietur til Skåne den 17. september 2013. Formålet med studieturen er at studere det svenske system og de svenske erfaringer efter indførelse af ”hälsovalet” (frit valg – pengene følger borgeren) pr. 1. januar 2010 i det svenske sundhedsvæsen.

  Der er planlagt besøg til regionshuset i Skåne og derefter besøg på et sundhedscenter/vårdcentral i Malmø. Sundhedssamordningsudvalget får mulighed for oplæg og dialog med hhv. politikere fra region Skåne, og administratorer fra hhv. regionshuset og Primærvården, som sundhedscentret hører ind under.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedssamordningsudvalget har ønsket at se nærmere på de svenske forhold i primærsektoren. På den baggrund er der arrangeret en tur til Region Skåne og et lokalt sundhedscenter.

  Formålet med studieturen er at studere det svenske system og de svenske erfaringer efter indførelse af ”hälsovalet” pr. 1. januar 2010 i det svenske sundhedsvæsen.

  Hälsovalet giver borgerne frit valg af behandler inden for primär vården, og det egentlige paradigmeskift består i, at borgerne bringer pengene med sig til den valgte behandler, som kan være både en offentlig og privat enhed med kontrakt med Region Skåne. Der honoreres således pr. ”hoved”, og de forventede udgifter til behandlingen hos en kliniks tilmeldte vægtes efter sygelighedsdata og socioøkonomiske data.

  Besøget forestås fra svensk side af politikere fra Region Skåne samt embedsfolk fra hhv. regionen og sundhedsorganisationen.

  I regionshuset vil oplæggene omhandle den politiske styring af primærområdet og dets rolle i sundhedsvæsenet. Derudover får udvalget en rundvisning på og oplæg om en konkret vårdcentral/sundhedscenter.

  Af det vedhæftede program fremgår, at der er afgang fra regionshuset i Vejle kl. 7.45 og hjemkomst senest kl. 21.00. Udvalgets sædvanlige møde vil blive afholdt i bussen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 17-09-2013

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/14322
  2. Samarbejde mellem lægevagten og sygehusenes akutfunktioner
  fold dette punkt ind Resume

  Praksisafdelingen har gennemført en evaluering af et projekt om udvidet integreret samarbejde mellem lægevagten og FAM-OUH (Fælles Akut Modtagelse på Odense Universitetshospital). Det ønskes drøftet, om ordningen ønskes gjort permanent og udbredt til samtlige af regionens FAM’er.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det er i overenskomst om almen lægehjælp aftalt, at anbefalingerne fra Udvalg om det Præhospitale Akutberedskab om integration mellem lægevagt og sygehusenes akutfunktioner skal søges indfriet i et samarbejde mellem de praktiserende lægers organisation (PLO) og de enkelte regioner.

  Der er på den baggrund indgået en allonge (tillæg) til § 2-aftale om tilrettelæggelse af den regionale lægevagt mellem Region Syddanmark og PLO Syddanmark. Allongen beskriver et integreret samarbejde mellem FAM-OUH og lægevagten samme sted. Det er aftalt, at parterne skal samarbejde om

  • modtagelse af patienter,
  • visitation,
  • overvågning af venteværelse,
  • indlæggelser fra lægevagt til FAM,
  • udstyr og diagnose, hjælpepersonale,
  • faglig sparring og
  • hjemtransport til patienter.

  Aftalen beskriver en forsøgsperiode på et år med opfølgende evaluering. Forsøgsperioden er efterfølgende udvidet til den 31. december 2013 med henblik på at kunne færdiggøre evalueringen.

  På baggrund heraf har FAM og lægevagten siden den 6. juni 2012 samarbejdet om et projekt, der har til formål at etablere et udvidet integreret samarbejde med henblik på at forbedre patientoplevelsen i begge regi samt at sikre, at patienter kan skifte spor mellem FAM og lægevagten uden at opleve at blive behandlet af to forskellige systemer.

  Der er etableret en fælles behandlerstue for lægevagt og FAM, der har til formål at sluse patienter fra lægevagten til indlæggelse i FAM, så patienten ikke oplever at blive behandlet af to systemer. FAM stiller endvidere diagnostisk udstyr til rådighed for lægevagten, så flere patienter kan afsluttes i lægevagtregi uden at skulle henvises til sygehusbehandling. Desuden kan lægevagten sende patienter til FAM, hvis det er nødvendigt for at kunne diagnosticere patienten med efterfølgende afslutning i lægevagten.

  I aftalen indgår også et udvidet samarbejde om visitation af ”selvhenvendere”, hvilket har til formål at sikre, at almene medicinske patienter ses i lægevagten. Denne del af samarbejdet vil dog få mindre betydning fra 2014, når der indføres telefonisk visitation til skadestuerne.

  Som en væsentlig del af samarbejdet er ansat et hjælpepersonale i form af en såkaldt brobygger, der som hovedopgave varetager servicebehov for patienterne, herunder at være det modtagende ansigt og bidrage til et imødekommende miljø i lægevagten samt at sikre, at patienter vises til rette. Desuden skal brobyggeren bidrage til, at patienter, der skal flyttes fra lægevagt til FAM eller modsat, enten i forbindelse med indlæggelse eller brug af FAM’s udstyr, oplever et gnidningsfrit forløb og ikke føler, at de falder mellem to stole. Brobyggeren hjælper også patienter, der har behov for praktisk eller anden form for hjælp, eksempelvis bestilling af hjemtransport. Sekundært assisterer brobyggeren vagtlægerne med relevante behandlinger, laboratorieundersøgelser og andre undersøgelser, når det er nødvendigt.

  Brobyggerfunktionen er organisatorisk tilknyttet FAM og varetages af flere erfarne social- og sundhedsassistenter (SOSU-assitent) på skift. Den samlede årsudgift til funktionen er beregnet til 1.116.200 kr. svarende til arbejdstiden for 3,12 fuldtidsstillinger. Projektet udløber den 31. december 2013, hvor finansieringen og dermed brobyggerfunktionen ophører, såfremt der ikke bevilges midler til at gøre ordningen permanent.

  Der er gennemført en evaluering af samarbejdet og brobyggerfunktionen. Evalueringsprocessen blev forestået af Center for Kvalitet over to runder, og i begge omgange var konklusionen, at der er tilfredshed med funktionen hos alle parter, og at brobyggerne har en vigtig rolle at spille med henblik på at integrere lægevagt og FAM til gavn for patienterne. Begge evalueringsrapporter er vedlagt.

  Der skal tages stilling til, om ordningen skal gøres permanent på OUH og udbredes til de 4 øvrige FAM’er i Kolding, Aabenraa, Esbjerg og Svendborg på baggrund af de opnåede erfaringer.

  At gøre ordningen permanent og udvide den vil betyde, at der skal afsættes faste midler til den. Der budgetteres herunder med de udgifter, det vil kræve at bibeholde og udvide brobyggerfunktionen, hvilket beregnes på baggrund af patientflowet på lægevagtskonsultationerne på henholdsvis FAM-OUH og de øvrige FAM’er, der i 2010 så ud som følger:

  FAM-OUH

  51.821 patienter/år

  Øvrige FAM’er tilsammen:

  79.074 patienter/år

  Det er forventningen, at brobyggerfunktionen på de øvrige FAM’er tilknyttes i form af en sygeplejerske eller erfaren SOSU-assistent, der varetager opgaven inden for samme tidsrum som på OUH. Som følge af en noget mindre patientgruppe, vil brobyggeren kun delvist have opgaver relateret til det udvidede integrerede samarbejde.

  Udgiften til brobyggerfunktionen på de øvrige FAM’er vil derfor estimeres til at være 1.700.000 kr. pr. år. Alle FAM’er indregnet estimeres udgiften derfor til ca.

  2.800.000 kr. årligt i alt.

  FAM

  Patienter/beløb

  Odense Universitetshospital, Odense (OUH)

  51.821 patienter ≈ 1.100.000 kr.

  Odense Universitetshospital, Svendborg (OUH)

  9.094 patienter ≈ 200.000 kr.

  Sydvestjysk Sygehus (SVS)

  28.216 patienter ≈ 600.000 kr.

  Sygehus Lillebælt (SLB)

  24.463 patienter ≈ 500.000 kr.

  Sygehus Sønderjylland (SHS)

  17.301 patienter ≈ 400.000 kr.

  I alt

  130.895 patienter ≈ 2.800.000 kr.

  Der er indgået en serviceaftale for lægevagten med SVS, der omfatter sekretærassistance. Idet lægevagten deler venteværelse med FAM, og overvågning af venteværelset er en del af brobyggerfunktionen, er det forventeligt, at udgiften til serviceaftalen kan indgå i finansiering af brobyggerfunktionen. I 2012 var udgiften til sekretærassistance 300.000 kr., hvilket betyder at den samlede udgift reduceres tilsvarende, dvs. til 2.500.000 kr.

  Praksisafdelingen har taget initiativ til et udvidet samarbejde med FAM-SLB og FAM-SVS, der begge er orienteret om projektet og brobyggerfunktionen. Begge steder er idéen om en eventuel brobyggerfunktion blevet mødt positivt. Frem mod udgangen af 2013 bliver der taget kontakt til alle FAM’er med henblik på at drøfte, hvordan brobyggerfunktionen kan implementeres, så den tilpasses de enkelte FAM’ers særskilte behov.

  Det ønskes, at projektet drøftes med henblik på at indlede drøftelser med PLO om en permanent aftale om samarbejdet mellem lægevagten og sygehusenes akutfunktioner. Det er en forudsætning for en ny aftale, at der afsættes økonomi hertil i forbindelse med budgetlægningen for 2014, og at aftalen godkendes af regionsrådet.

  Evaluering af projektet vil blive nærmere gennemgået på mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 17-09-2013

  Drøftedes, idet udvalget anbefaler regionsrådet, at ordningen på OUH gøres permanent og overføres til regionens øvrige FAM’er.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/6
  3. Forslag til mødeplan 2014
  fold dette punkt ind Resume

  Der er udarbejdet forslag til et eventuelt Sundhedssamordningsudvalgs mødeplan 2014.

  Det er vigtigt at bemærke, at nedsættelse af et eventuelt Sundhedssamordningsudvalg i 2014 afventer behandling i det nye regionsråd, og at udvalgets mødeplan først kan godkendes, når det nye udvalg afholder sit første møde i 2014. Af hensyn til mulighed for reservation af kalendere forelægges mødeplanen imidlertid nu til orientering med forbehold for ændringer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der foreslås følgende mødeplan for 2014 på tirsdage kl. 14.00 – 16.00:

  Tirsdag den 7. januar 2014.

  Tirsdag den 4. februar 2014.

  Tirsdag den 18. marts 2014.

  Tirsdag den 29. april 2014.

  Tirsdag den 27. maj 2014.

  Tirsdag den 24. juni 2014.

  Tirsdag den 19. august 2014.

  Tirsdag den 16. september 2014.

  Tirsdag den 7. oktober 2014.

  Tirsdag den 11. november 2014.

  Tirsdag den 16. december 2014.

  Møderne er koordineret med forventede møder i regionsrådet, forretningsudvalget og øvrige udvalgsmøder i 2014.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 17-09-2013

  Orienteredes.


  Sagsnr. 13/6
  4. Mødeplan 2013
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedssamordningsudvalget har godkendt følgende mødeplan:

  • Onsdag den 30. oktober 2013, Svendborg Kommune.
  • Tirsdag den 12. november 2013, Sydvestjysk Sygehus.
  • Tirsdag den 10. december 2013, Assens Kommune.

  Alle møderne holdes som udgangspunkt med start kl. 14.00.

  Der vedlægges en opdateret arbejdsplan for 2013 som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • At næste møde holdes den 30. oktober 2013 hos Svendborg Kommune.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 17-09-2013

  Godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/6
  5. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  -

  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 17-09-2013

  Udvalget blev orienteret om førtidspensionsreformen. Udvalget drøftede status og rammer for førtidspensionsbehandlingen.


  Siden er sidst opdateret 23-10-2013
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring