Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Psykiatriudvalget - Referat - 05. september 2013

Mødedato
05-09-2013 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Lokalpsykiatrien i Aabenraa, Opnørplads 1-3

Deltagere
 • Freddie H. Madsen, O
 • Bente Gertz, A
 • Pia Tørving, A
 • Claus Warming, V
 • Jens Møller, V
 • Bent Bechmann, C
 • Ida Damborg, F

 • Afbud
 • Claus Warming, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. Orientering og rundvisning i Lokalpsykiatrien i Aabenraa
  2. Orientering
  3. Oplæg om Afdeling for Traume- og Torturoverlevere
  4. RCT området - Afdeling for Traume- og Torturoverlevere
  5. Status på behandlingsretten for juni 2013
  6. Forslag til Sundheds-it Strategi 2013-2017
  7. Strategi for psykiatrisk forskning
  8. Patientrettet forebyggelse og patienter med forløb på tværs af sektorgrænser
  9. Implementeringsoversigt - Revision af psykiatriplan 2013
  10. Fælles analyse af kommunal medfinansiering i Esbjerg Kommune
  11. Lancering af psykiatriprojektet "Den Menneskelige Stemme"
  12. Nye handicap P-pladser i Aabenraa
  13. Lukket punkt: Redegørelse for patientforløb, hvor patient døde ved indebrænding i eget hjem den 25-08-2013
  14. Mødekalender 2013
  15. Eventuelt


  Sagsnr. 13/316
  1. Orientering og rundvisning i Lokalpsykiatrien i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume

  Rundvisning og orientering om Lokalpsykiatrien i Aabenraa.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødet afsluttes med rundvisning og orientering om Lokalpsykiatrien i Aabenraa v/overlæge Ida Marie Jacobsen, Tidlig Interventions Team, overlæge Hans Günther Gantenberg, Lokalpsykiatri Aabenraa og afdelingssygeplejerske Essi Laub Christensen, Tidlig Interventions Team.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 05-09-2013

  Udvalget blev vist rundt i de nye rammer.


  Sagsnr. 13/316
  2. Orientering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 05-09-2013
  1. Ny administrerende sygehusdirektør Charlotte Rosenkrantz Josefsen.
  2. Tilfredshedsundersøgelse i retspsykiatrien er på vej.
  3. Status på OPP.
  4. Samarbejdsmøde mellem politiet, kriminalforsorg, samrådet for kriminelle udviklingshæmmede, statsadvokatur og psykiatri.
  5. Syddanske dage.

  Sagsnr. 13/316
  3. Oplæg om Afdeling for Traume- og Torturoverlevere
  fold dette punkt ind Resume

  Mundtligt oplæg om Afdeling for Traume- og Torturoverlevere v/centerchef Marianne Lauritzen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet vil Marianne Lauritzen, centerchef for Afdelingen for Traume- og Torturoverlevere, orientere om behandlingen af krigs-, tortur- og flugttraumer i Region Syddanmark.

  I sommeren 2012 blev de to behandlingscentre RCT Fyn (Rehabiliteringscenter for Torturoverlevere og Traumatiserede flygtninge, Fyn) og CETT (Center for Traume- og Torturoverlevere) i Vejle lagt sammen til én afdeling med navnet ”Afdeling for Traume- og Torturoverlevere. Dermed dækker afdelingen hele regionen og varetager behandlingen af flygtninge, indvandrere og hjemvendte danske soldater i Region Syddanmark.

  Orienteringen belyser udviklingen på området fra 2008-2013 og giver et overordnet indblik i patientgrupper, behandlingsformer, forskning og indsatsområder

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 05-09-2013

  Der blev givet en orientering.


  Sagsnr. 13/18160
  4. RCT området - Afdeling for Traume- og Torturoverlevere
  fold dette punkt ind Resume

  Psykiatriudvalget har ønsket at få en redegørelse for udviklingen på RCT-området.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatriudvalget har ønsket at få en redegørelse for udviklingen på RCT-området. 

  Nærværende redegørelse indeholder seks hovedafsnit, hvoraf de første fem har fokus på Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, medens RCT Jylland beskrives i del seks. Redegørelsen indeholder beskrivelse af:

  • udrednings- og behandlingskonceptet på RCT-området samt modellen for meraktivitetsafregning
  • udviklingen i aktivitet og økonomi i perioden 2009 til 2012 for Afdeling for Traume – og Torturoverlevere
  • nuværende udfordringer for Afdeling for Traume – og Torturoverlevere
  • den højt specialiserede funktion for veteraner med PTSD
  • udviklingsperspektiver for Afdeling for Traume- og Torturoverlevere
  • udviklingen i aktivitet og økonomi i perioden 2009 til 2012 for RCT Jylland.

  Som det fremgår af ovennævnte indeholder redegørelsen dels status for udviklingen fra 2009 til 2012 og dels en beskrivelse af de nuværende udfordringer. En af de store udfordringer er det stigende antal henvisninger til Afdelingen for Traume- og Torturoverlevere. Afdelingen har selv iværksat en undersøgelse af henvisningsmønstret, og konklusionerne herfra indgår også i redegørelsen. Derudover beskrives, med fokus på Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, de fremtidige udviklingsperspektiver inden for RCT-området.

  Blandt de udviklingsperspektiver, der ses for RCT-området de kommende år, er ikke mindst Afdeling for Traume- og Torturoverleveres rolle i regionens og psykiatrisygehusets arbejde med at styrke en sammenhængende og koordineret behandling af patienter med PTSD. 

  Som bilag til redegørelsen vedlægges:

  • Sammenfatning af henvisningsmønstret ved Afdeling for Traume – og Torturoverlevere.
  • Oversigt over forsknings – og udviklingsperspektiver ved Afdeling for Traume – og Torturoverlevere.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 05-09-2013

  Der blev givet en orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/10746
  5. Status på behandlingsretten for juni 2013
  fold dette punkt ind Resume

  Som led i den løbende opfølgning på behandlingsretten gives der en status på ventetiderne i psykiatrien for juni 2013.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som led i den løbende opfølgning på behandlingsretten gives der en status på ventetiderne i psykiatrien for juni 2013.

  Status pr. 24. juni 2013 er, at samtlige afdelinger i børne- og ungdomspsykiatrien har ventetider indenfor ventetidsgarantien på 8 uger. 

  Bortset fra de psykiatriske afdelinger i Svendborg og Odense lever alle psykiatriske afdelinger op til den maksimale ventetidsgaranti på 8 uger indenfor samtlige behandlingsdiagnoser.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 05-09-2013

  Der blev givet en orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/8375
  6. Forslag til Sundheds-it Strategi 2013-2017
  fold dette punkt ind Resume

  Udvalg for Sundheds-it har udarbejdet et forslag til Sundheds-it Strategi 2013-2017.

  Sundheds-it Strategi 2013-2017 søges godkendt og det foreslås, at den i forbindelse hermed sendes i høring.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundheds-it Strategi 2013-2017, formål
  Sundheds-it strategien skal sikre, at it bidrager til at realisere Region Syddanmarks vision, mål og konkrete planer på sundhedsområdet. Anvendelsen af it er således understøttende i opnåelsen af sundhedsområdets forretningsmæssige mål, men bidrager også, med nye teknologisk baserede muligheder, til udformningen af sundhedsområdets forretningsmæssige mål. Samtidig er det strategiens formål at sikre, at Region Syddanmarks sundheds-it strategi er i samklang med de strategiske retningsangivelser og forpligtelser af national og fællesregional art, som regionen er underlagt.

  Sundheds-it strategien er et værktøj for regionens politiske og administrative ledelse, centralt og decentralt, til at kommunikere retning og rammer for anvendelsen af it på sundhedsområdet overfor den regionale organisation, samarbejdspartnere, leverandører og andre interessenter. Sundheds-it strategien danner dermed grundlag for koordination og fælles retning på tværs af sygehuse og samarbejdspartnere. Sundheds-it strategien skal sikre fokus på de forretningskritiske indsatsområder. Strategien skal således udgøre det styrings- og prioriteringsmæssige grundlag for udvælgelse af de projekter, programmer og andre tiltag, der skal realiseres inden for strategiperioden.

  Strategiens område

  Strategiens afgrænsning
  Denne strategi fokuserer på it-understøttelsen af Sundheds- og Psykiatriområdets (i det følgende: Sundhedsområdet) forretningsmæssige behov. (Udtrykket ”forretningsmæssige” bruges i denne sammenhæng som en fællesbetegnelse for de kliniske og andre processer, som tilsammen udgør et sygehus). Tekniske og driftsmæssige aspekter af den regionale it-understøttelse berøres derfor kun i den udstrækning, det er nødvendigt for forståelsen af it-understøttelsen af de forretningsmæssige behov.

  Sundheds-it strategien er således en delstrategi i forhold til en samlet it-strategi for Region Syddanmark og omfatter sundhedsområdets applikationer og de for sundhedsområdet specifikke, forretningskritiske, teknologiske løsninger (fx mobile løsninger og ’den effektive sundheds it-arbejdsplads’). Sundhedsapplikationerne omfatter de løsninger, der direkte understøtter sundhedsområdets forretningsprocesser (fx EPJ/PAS, LIMS, etc.), mens generisk software holdes udenfor.

  Medico-teknisk udstyr er ikke omfattet af denne sundheds-it strategi, men de i bilag 3 beskrevne it-principper omfatter dog også medico-teknik.

  It-drift, it-infrastruktur og administrative it-løsninger er ikke omfattet af denne sundheds-it strategi, men omhandles i en særskilt it-strategi.

  Sundhedsapplikationerne og de for sundhedsområdet specifikke og forretningskritiske teknologiske løsninger udgør en portefølje, der løbende skal udbygges, videreudvikles, vedligeholdes og undertiden afvikles. Dette styres overordnet af Sundheds-it strategien.

  Strategiens tilblivelse
  Regionsrådet holdt den 17. december 2012 en temadrøftelse om sundheds-it i Region Syddanmark. Formålet var at give en orientering om status for sundheds-it samt et indblik i den fremadrettede strategi på området og efterfølgende at få regionsrådets vurdering af, om kursen er den rette. Regionsrådet tilsluttede sig det strategiske fokus, og udarbejdelsen af en egentlig sundheds-it strategi blev derefter iværksat af Udvalg for Sundheds-it (administrativt nedsat) den 10. april 2013. Efterfølgende er der gennemført en analyse af de nationale, fællesregionale og regionale strategiske anvisninger på sundheds- og sundheds-it området. Det er herunder sikret, at strategien er i overensstemmelse med den tidligere godkendte tværsektorielle it-strategi (”It-strategien til understøttelse af samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praksissektoren i Region Syddanmark 2011-2014”). Endelig er der indhentet strategiske tilkendegivelser fra de applikationsansvarlige enheder og brugere om såvel igangværende og planlagte som ønskelige it-projekter og -udviklinger.

  Strategiens horisont
  Strategien dækker perioden frem til ultimo 2017 og ajourføres én gang årligt.

  Strategiens forankring
  Strategien er tiltrådt af Udvalg for Sundheds-it. Dette udvalg er administrativt nedsat med sundhedsdirektøren og psykiatri- og socialdirektøren som formandskab. Sundheds-it strategien er som sådan bindende for sundheds- og psykiatriområdet.

  Sundheds-it Strategi 2013-2017 forelægges hermed til politisk behandling og foreslås sendt i høring.

  Høringsprocessen forventes at kunne forløbe således:

  • Behandling i Sundhedsudvalget: 27. august 2013.
  • Behandling i Psykiatriudvalget: 5. september 2013.
  • Behandling i Forretningsudvalget: 11. september 2013.
  • Behandling i regionsrådet: 23. september 2013.
  • Høringsproces: 23. september til 25. oktober 2013.
  • Behandling af høringsresultat i Udvalg for Sundheds-it: 5. november 2013.
  • Ny behandling i Sundhedsudvalget: 18. november 2013.
  • Ny behandling i Psykiatriudvalget: 3. december 2013.
  • Behandling i Forretningsudvalget: 4. december 2013.
  • Endelig behandling i regionsrådet: 16. december 2013.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Psykiatriudvalget anbefaler regionsrådet

  • At forslag til Sundheds-it Strategi 2013-2017 sendes i høring og med høringsparter jf. bilag.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 27-08-2013

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 05-09-2013

  Indstillingen anbefales overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/19605
  7. Strategi for psykiatrisk forskning
  fold dette punkt ind Resume

  Forskningsstrategien for Psykiatrien i Region Syddanmark blev godkendt af Regionsrådet i 2007, i forbindelse med godkendelse af psykiatriplanen ”Fremtidens Psykiatri”. Det blev på dette tidspunkt besluttet at revidere strategien efter en årrække.

  I foråret 2013 er forskningsstrategien blevet revideret i et samarbejde med psykiatriens forskningsstrategiråd og repræsentanter fra Klinisk Institut ved Syddansk Universitet.

  Den reviderede strategi er næste ambitiøse skridt i realiseringen af psykiatrisygehusets vision om at være førende i den psykiatriske forskning nationalt.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Forskningsindsatsen for Psykiatrien i Region Syddanmark blev, som en del af psykiatriplanen ”Fremtidens Psykiatri”, vedtaget af regionsrådet i december 2007. I foråret 2013 vedtog Psykiatriens Ledelse den reviderede strategi for psykiatrisk forskning.

  Den nye reviderede forskningsstrategi er næste ambitiøse skridt i realiseringen af psykiatrisygehusets vision om at være blandt de førende forskningsenheder indenfor såvel psykiatrisk såvel som børne- og ungdomspsykiatrisk forskning.

  Den nuværende forskningsorganisation blev etableret sammen med psykiatrisygehuset. I den forbindelse blev et forskningsstrategiråd nedsat og forskningskoordinatorer blev tilknyttet de kliniske afdelinger.

  Siden 2007 er forskningsaktiviteterne aktivt integreret i den kliniske hverdag og mange nye projekter er igangsat. Den nye strategi følger derfor op på en positiv udvikling, samtidig med at forskningsindsatsen yderligere prioriteres ved at udvide forskningsbudgettet med 50 %.

  Der skal ansættes flere kliniske professorer og post doc’er, og når strategien er fuldt implementeret, vil psykiatrisygehuset løbende have 30 igangværende ph.d.-forløb samt et antal postgraduate forskningsprojekter. Desuden skal der ansættes forskningsledere indenfor alle relevante fagområder i psykiatrien som fx:

  • Lægevidenskab
  • Sygeplejevidenskab
  • Psykologer samt fysio- og ergoterapeuter.

  Psykiatrien i Region Syddanmark prioriterer translationel forskning. Herved udnyttes de

  unikke muligheder for at samarbejde med Syddansk Universitet, regionens øvrige

  sygehuse samt eksterne parter som kommuner og praksis. Translationel forskningsfokus

  støtter også visionen om hurtig vej fra forskningsresultater til ændring af diagnostik,

  behandling, pleje og rehabilitering og dermed kontinuerlige forbedringer af tilbuddet til

  psykiatriens patienter.

  Psykiatrien i Region Syddanmark ønsker med forskningsstrategien at tiltrække de bedste nationale såvel som internationale forskere og forskertalenter via attraktive forskningsmiljøer, i et tæt samarbejde med Syddansk Universitet. Herigennem åbnes muligheden for også at prioritere basalforskning.

  Der etableres som minimum ét eliteforskningscenter samt et antal fokuserede

  forskningsenheder tilknyttet Institut for Regional Sundhedsforskning (på Syddansk

  Universitet) inden udgangen af 2016.

  Hovedindsatsområderne i strategien for psykiatrisk forskning 2013 til 2016 er, at

  psykiatrien i Region Syddanmark vil:

  • udvikle stærke og specialiserede forskningsmiljøer
  • sikre, at forskningsresultater anvendes i praksis og formidles til patienter, pårørende og samfund
  • samarbejde aktivt med eksterne samarbejdspartnere
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 05-09-2013

  Der blev givet en orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/22985
  8. Patientrettet forebyggelse og patienter med forløb på tværs af sektorgrænser
  fold dette punkt ind Resume

  I aftalen om regionernes økonomi for 2014 mellem Regeringen og Danske Regioner er der under overskriften ”Et mere sammenhængende sundhedsvæsen” afsat 250 mio. kr. til sammenhængende løsninger på Sundhedsområdet. Tilsvarende er der i kommuneaftalen afsat et beløb på 300 mio. kr.

  I dagsordenspunktet orienteres om status på processen med udmøntning af aftalen i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I aftalen om regionernes økonomi for 2014 mellem Regeringen og Danske Regioner er der under overskriften ”Et mere sammenhængende sundhedsvæsen” afsat 250 mio. kr. til sammenhængende løsninger på Sundhedsområdet. Tilsvarende er der i kommuneaftalen afsat et beløb på 300 mio. kr.

  Af begge aftaler fremgår det, at midlerne skal ”… understøtte indsatsområderne i de fem nye sundhedsaftaler og anvendes med fokus på patientrettet forebyggelse og i forhold til patienter, der typisk har behandlingsforløb på tværs af sektorgrænser”. Der er enighed mellem Regeringen, Danske Regioner og KL om, at den konkrete prioritering skal føre til:

  • Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser.
  • Færre forebyggelige indlæggelser.
  • Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser.
  • Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene.

  I begge aftaler fremgår det, at anvendelsen af midlerne skal drøftes i regi af sundhedsaftalerne. Sundhedskoordinationsudvalget skal følge op på resultater og erfaringer, og kommuner og region skal i fællesskab afrapportere anvendelsen af midlerne til ministeriet.

  Der pågår en kortlægning af allerede planlagte aktiviteter, som udmønter aftalen med Regeringen. Nedenstående allerede besluttede initiativer og projekter falder ind under udvikling af den patientrettede forebyggelse:

  • Integrated Care
  • DIPA. Den Integrative Psykiatriske Afdeling i Odense
  • Tidlig opsporing og forebyggelse
  • Shared Care Platformen
  • Specialistrådgivning via videokonference mellem Lysningen, Odense Kommune og Odense Universitetshospital
  • ACCESS. Koordineret akut indsats for ældre borgere
  • Selvmonitoreret AK-behandling

  Foruden disse aktiviteter, findes der planlagte aktiviteter, der endnu ikke er igangsatte, ligesom det også må forventes, at der skal igangsættes nye aktiviteter for midler, der skal omprioriteres hertil.

  Desuden pågår der en planlægning af den dialog, der i efteråret skal finde sted med praksissektoren og kommunerne med henblik på at koordinere indsatsen på tværs af sektorerne. Der arbejdes efter følgende tidsplan:

  August måned:

  • Sundhedssamordningsudvalget, Innovationsudvalget, Psykiatriudvalget og Socialudvalget orienteres om udmøntningen af aftalen.

  September måned:

  • Kommunekontaktudvalget orienteres om udmøntningen af aftalen.
  • Sundhedsstaben, Psykiatri- og socialstaben og sygehusene drøfter udmøntningen samt rammerne for den fælles afrapportering med PLO Syddanmark og kommunerne i regi af formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum.
  • Det Administrative Kontaktforum drøfter udmøntningen og rammer for fælles afrapportering.

  Oktober måned:

  • Sundhedskoordinationsudvalget drøfter udmøntningen og rammer for fælles afrapportering.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 05-09-2013

  Der blev givet en orientering.


  Sagsnr. 12/12917
  9. Implementeringsoversigt - Revision af psykiatriplan 2013
  fold dette punkt ind Resume

  På mødet den 7. maj 2013 udtrykte Psykiatriudvalget et ønske om en oversigt og tidsplan for implementeringen af de mange tiltag og initiativer, som er nævnt i ”Revision af psykiatriplan 2013”. Denne implementeringsoversigt er nu udarbejdet og forelægges til orientering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 24. juni 2013 godkendte regionsrådet ”Revision af psykiatriplanen 2013”.

  I forbindelse med den forudgående drøftelse af revisionen i Psykiatriudvalget, bad udvalget om en oversigt og tidsplan for implementeringen for de mange tiltag og initiativer, som er nævnt i revisionen.

  Denne oversigt er nu udarbejdet og er blevet drøftet i Psykiatriens Ledelse den 13. august 2013 og på et møde med psykiatriens afdelingsledelser den 22. august 2013.

  Vedhæftet dagsordenen er følgende materiale (som med fordel kan printes ud i A3):

  Implementeringsoversigt – Revision af psykiatriplan 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 05-09-2013

  Der blev givet en orientering.

  Udvalget orienteres 4 gange om året om status på implementeringen.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/20582
  10. Fælles analyse af kommunal medfinansiering i Esbjerg Kommune
  fold dette punkt ind Resume

  Orientering om status på analyse af kommunal medfinansiering i Esbjerg Kommune udarbejdet i fællesskab af Esbjerg Kommune og Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På det politiske midtvejsmøde den 11. oktober 2012 vedrørende sundhedsaftalerne 2011-2014 blev det aftalt, at Esbjerg Kommune og Region Syddanmark i fællesskab skulle analysere årsagerne til Esbjerg-borgernes forbrug af sundhedsydelser.

  Arbejdet med analysen er organiseret i en fælles administrativ styregruppe og en fælles arbejdsgruppe.

  I foråret 2013 blev der udarbejdet en samlet analyserapport (vedlagt), som blev fremlagt på et politisk møde den 26. juni 2013 mellem Esbjerg Kommunes Sundheds- og Omsorgsudvalg og Bo Libergren og Margot Torp. På mødet blev rapportens konklusioner præsenteret, jf. vedlagte plancher.

  På det politiske møde blev det besluttet at arbejde videre med rapportens anbefalinger frem mod et nyt politisk møde ultimo november/primo december 2013.

  For psykiatriens vedkommende betyder det, at Esbjerg Kommune og Region Syddanmark arbejder videre med de opmærksomhedspunkter og anbefalinger, der er sammenfattet på baggrund af analyserne af de komplekse patientforløb, og at Esbjerg Kommune sammen med Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg med udgangspunkt i en række komplekse patientforløb kommer med fælles anbefalinger til et tværsektorielt samarbejde omkring børn og unge med spiseforstyrrelser. 

  Den fælles arbejdsgruppe arbejder lige nu på et oplæg til den videre proces frem mod det næste politiske møde. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 05-09-2013

  Der blev givet en orientering.

  Det undersøges nærmere, om der kan iværksættes nogle fælles tiltag om forebyggelse af psykisk sygdom i Esbjerg.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/13412
  11. Lancering af psykiatriprojektet "Den Menneskelige Stemme"
  fold dette punkt ind Resume

  ”Den Menneskelige Stemme” er et tværfagligt filmprojekt, som er støttet af Region Syddanmarks brandingpulje.

  Projektet lanceres officielt den 29. september 2013, kl. 14.00-15.30 ved et arrangement med titlen ”Film og Psyke” i Lido Biografen i Vejle. Her deltager filminstruktøren Nils Malmros.

  Arrangementet indgår som en del af ”De Syddanske Dage”, hvor Region Syddanmark åbner dørene for borgerne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I oktober 2012 modtog psykiatriprojektet ”Den Menneskelige Stemme” 368.000 kr. fra Region Syddanmarks brandingpulje. Filmprojektet ”Den Menneskelige Stemme” er nu nået så langt, at det er tid til en officiel lancering.

  Der er etableret en hjemmeside under Psykiatrien i Region Syddanmark. Hjemmesidens adresse er www.denmenneskeligestemme.dk, og her kan man finde film og supplerende materiale om en række forskellige emner med tilknytning til psykiatrien. Der kommer løbende nye film til.

  Der er i høj grad tale om et tværfagligt og tværsektorielt projekt, og man vil derfor kunne finde film med skæve vinkler og et indhold, som ikke ligner den sædvanlige patientrettede information.

  Formålet er i høj grad afstigmatisering af psykiske lidelser, og dét at lade mennesker med noget på hjerte i forhold til psykiatrien komme til orde, så andre kan blive inspireret og få viden – deraf navnet ”Den Menneskelige Stemme”.

  Lancering af ”Den Menneskelige Stemme”

  Projektet har officiel lancering den 29. august 2013 ved et arrangement med titlen ”Film og Psyke” i Lido Biografen i Vejle. Her vil der blive vist små film fra projektet, og deltagerne i arrangementet vil kunne byde ind med ideer til kommende film.

  Endvidere kommer filminstruktør Nils Malmros og fortæller om sin nye film ”Sorg og Glæde”, som han netop er ved at færdiggøre. Filmen handler om en tragisk hændelse fra hans eget liv. Nils Malmros vil tale om filmen, og om hvordan han arbejder med psyke og film.

  Der vil blive udarbejdet en selvstændig mediestrategi for lanceringen af ”Den Menneskelige Stemme”, tæt koordineret med den overordnede mediedækning af ”De Syddanske Dage”.

  Kort om ”Den Menneskelige Stemme”

  Projektet indgår i et tæt samarbejde med ”Min Vej”, En af Os-kampagnen og PsykInfo.

  Projektet har tilknyttet en netværksgruppe bestående af 35 medlemmer, som bl.a. leverer ideer til film. I netværksgruppen er repræsentanter fra patient- og pårørendeorganisationer, En af Os-ambassadører, kommunikationskonsulenter, en filosof, institutionsledere og kommunale fagfolk.

  Netværksgruppen mødes 2 gange årligt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 05-09-2013

  Der blev givet en orientering.


  Sagsnr. 13/17834
  12. Nye handicap P-pladser i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume

  I forbindelse med etablering af en ny midlertidig indgang til det somatiske sygehus i Aabenraa, etableres der tæt ved indgangen 35 nye P-pladser til handicappede og gangbesværede.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I foråret 2013 blev der etableret en ny midlertidig hovedindgang til det somatiske sygehus i Aabenraa. Dette var en følge af, at psykiatriens byggeprojekt blev påbegyndt i

  maj 2013, og en konsekvens heraf var, at somatikkens hidtidige hovedindgang blev nedlagt for at gøre plads for etablering af psykiatriens byggeplads.


  Patienter, pårørende og personalet ved det somatiske sygehus var herefter henvist til at anvende P-huset på matriklen. For handicappede og for aflevering og afhentning af patienter til sygehuset, er der ved den midlertidige indgang etableret enkelte pladser til disse formål.


  Imidlertid er der både en vis afstand og en vis terrænmæssig højdeforskel fra P-huset til den midlertidige indgang. Dette har medført, at det er besluttet at etablere et antal P-pladser lige overfor den midlertidige indgang forbeholdt handicappede og gangbesværede. Der kan hensigtsmæssigt etableres 35 P-pladser på arealet. Arbejdet er påbegyndt ultimo juni og står færdigt ultimo august 2013. Bevilling til arbejdet er ved Regionsrådsbeslutning den 24. juni 2013 overført fra uforbrugte midler til P-hus projektet i Aabenraa.     

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 05-09-2013

  Der blev givet en orientering.


  Sagsnr.
  13. Lukket punkt: Redegørelse for patientforløb, hvor patient døde ved indebrænding i eget hjem den 25-08-2013
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr. 13/316
  14. Mødekalender 2013
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Næste møde i Psykiatriudvalget afholdes den 10. oktober 2013, kl. 14-16 i psykiatrisk afdeling i Esbjerg.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 05-09-2013

  Taget til orientering.


  Sagsnr. 13/316
  15. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 05-09-2013

  Spørgsmål omkring kolonihaverne i Vejle i forhold til ekspropriation og udbetaling af erstatning. Der blev givet en orientering om lovgivningen på området.


  Siden er sidst opdateret 11-10-2013
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring