Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Innovationsudvalget - Referat - 22. august 2013

Mødedato
22-08-2013 kl. 14:00 - 17:00

Mødested
Sygehus Lillebælt, Kolding

Deltagere
 • Stephanie Lose, V
 • Sonny Berthold, V
 • Ingeborg Moritz Hansen, V
 • Jørgen Pless, L
 • John Lohff, C
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Andrea Terp, A
 • Willy Sahl, A
 • Pia Tørving, A
 • Bjarne Juel Møller, O
 • Henrik J. Møller, F

 • Afbud
 • Bjarne Juel Møller, O

 • Luk alle punkter Referat


  1. Design og innovation på Sygehus Lillebælt
  2. Orientering om sundheds-it-området
  3. Styrkelse og optimering af akutte medicinske patientforløb i Sygehus Lillebælt
  4. Etablering af fælles køkkenfunktion i Sygehus Lillebælt
  5. Etablering af nyt laboratorium på Sygehus Lillebælt, Kolding.
  6. Udbetalingsanmodning for kvalitetsfondsprojektet i Kolding
  7. Rapportering nr. 11 for kvalitetsfondsprojekterne i Aabenraa og Kolding
  8. Rapportering nr. 11 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH og 6. rapportering om udbygningen af Esbjerg Sygehus
  9. Projektstatus på sygehusbyggerier 2. kvt. 2013
  10. Opfølgning på studieturen den 20. juni 2013 til DNU (Skejby)
  11. Samling af kliniknære medicoteknikere på OUH
  12. Installation af MR-skanner og hjerte-CT-skanner på OUH
  13. Renoveringsarbejde på Sydvestjysk Sygehus, Veneklinikken Brørup
  14. Oplæg til halvdagsseminar om borgerperspektiv
  15. Patientrettet forebyggelse og patienter med forløb på tværs af sektorgrænser
  16. Deltagelse i AAL Forum i Sverige for projektet CASA
  17. Status for sygehuspartnerskaber
  18. Offentlig Privat Innovation: Status på centrale initiativer
  19. Regeringens Vækstplan for Sundheds- og velfærdsløsninger
  20. Vækstpartnerskabsaftalen mellem Syddansk Vækstforum og regeringen
  21. Orientering om ansøgninger til Vækstforum inden for Sundheds- og velfærdsinnovation
  22. Region Syddanmark er udnævnt til referencested i det Europæiske Innovationspartnerskab for Aktiv og Sund Aldring
  23. Mødeplan 2013
  24. Orientering ved formanden
  25. Meddelelser
  26. Siden sidst
  27. Eventuelt


  Sagsnr. 13/6433
  1. Design og innovation på Sygehus Lillebælt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sygehus Lillebælt har, til at imødegå de udfordringer, som fremtidens sygehusvæsen står overfor, valgt at satse på velfærdsdesign som et af de midler sygehuset vil fremme og bruge i arbejdet med sygehusets strategiske indsatsområder - f.eks. patientsikkerhed og patientinddragelse samt flow, kommunikation m.v. Indsatsen skal udvikle både den patientoplevede, faglige og organisatoriske kvalitet. Dermed bidrager design og innovation til at opnå visionen ”Sygehus Lillebælt – en rejse værd”.

  På mødet giver adm. sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen, lægelig direktør Dorte Crüger og sygeplejefaglig direktør Helle Adolfsen en præsentation af Sygehus Lillebælts arbejde med designdrevet sygehusinnovation. Præsentationen sætter fokus på organisering af satsningen og vil indeholde eksempler på konkrete innovationsinitiativer inden for bl.a. klinisk logistik og patientsikkert sygehus. Herudover bliver der præsenteret overvejelser om etablering af living labs i tilknytning til driften som understøtter offentlig-privat innovationssamarbejde.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-08-2013

  Orienteredes og drøftedes, herunder bl.a. samarbejde med Designskolen, udfordringer i forhold til innovationsinitiativer og byggerier, vilkår for offtentlig-privat samarbejde m.v.

  Oplæg vedlægges.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/1036
  2. Orientering om sundheds-it-området
  fold dette punkt ind Resume

  Orientering som sundheds-it-området.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der gives en orientering om status på sundheds-it-området.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-08-2013

  Orienteredes og drøftedes, herunder bl.a. cetrea-tavler, strategi for sundheds-it, nationale pejlemærker, fokus på at tingene hænger sammen også på nationalt plan, fremtidige it-anskaffelser drøftes i forhold til budgetlægning m.v.

  Oplæg vedlægges.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/15414
  3. Styrkelse og optimering af akutte medicinske patientforløb i Sygehus Lillebælt
  fold dette punkt ind Resume

  Punktet indeholder en fremstilling af, hvorledes man ved en sengerokade, der planlægges gennemført pr 1. marts 2014, vil styrke og optimere de akutte medicinske patientforløb i Sygehus Lillebælt – herunder FAM-strukturen. Sengerokaden har til formål at samle de akutte medicinske patienter i to medicinske afdelinger beliggende i Vejle og Kolding og samtidig styrke visitationen af patienter, ved at indføre en akut medicinsk visitation, der knyttes op på FAM i Kolding.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund
  Regionsrådet vedtog i forbindelse med akut- og gennemførelsesplanen rammerne for den fremtidige udvikling af sygehusstrukturen. Her indstillede man, at Kolding Sygehus skal være akut sygehus, og på sigt modtage hovedparten af akutte patienter fra trekantsområdet, mens Vejle Sygehus skal være specialsygehus med bl.a. særlig fokus på diagnoseudredning og kræftbehandling.

  Efterfølgende har regionsrådet i forbindelse med budgetbehandlingen besluttet at lukke Fredericia Sygehus i 2016. I den forbindelse samles den ambulante aktivitet på matriklerne i Vejle, Middelfart og Kolding, idet der dog ikke er taget stilling til skadeklinikkens fremtid. Senest har regionsrådet behandlet masterplanen for Sygehus Lillebælt, samt generalplanen for Vejle Sygehus, der tilvejebringer en række ændringer i den fysiske bygningsmasse, der er forudsætninger for gennemførelsesplanens beslutninger.

  Sygehus Lillebælt ønsker derfor at gennemføre en sengerokade med virkning fra 1. marts 2014, med henblik på at optimere og styrke de akutte medicinske patientforløb. Dette skal ske dels ved at optimere de eksisterende medicinske sengepladser i Kolding og Vejle og dels ved at indføre en akut medicinsk visitation med henblik på at visitere patienterne til det rigtige speciale. Sengerokaden vurderes i den henseende at være i overensstemmelse med og støttende for de allerede vedtagne beslutninger i ovennævnte planer.

  Hovedindhold i sengerokaden
  Sygehus Lillebælt har i dag akutte medicinske patienter placeret på matriklerne i Kolding, Vejle og Fredericia. Med gennemførelsen af sygehusplanen i 2016 vil der være 2 medicinske afdelinger i Sygehus Lillebælt – med 2 lokale afdelingsledelser – i Vejle og i Kolding.

  Rokadeplanens hovedtræk indeholder følgende hoveddele:

  • Indførelse af fælles akut medicinsk visitation i Sygehus Lillebælt - med udgangspunkt i FAM på Akutsygehuset i Kolding. Indførelsen af fælles akut medicinsk visitation skal sikre såvel faglig som kapacitetsmæssig optimal visitering af de akutte patienter i Sygehus Lillebælt. Visitationen forventes indført pr 1. marts 2014 i sammenhæng med sengerokaden.
  • Sengekapaciteten i Fredericia reduceres fra 67 senge til 25 senge (et sengeafsnit) ved at flytte 29 senge til Kolding og 13 senge til Vejle.
  • Etablering af et ”sæsonafsnit” i Fredericia med en buffer sengekapacitet til det medicinske område i hele Sygehus Lillebælts optageområde. Sengene er tiltænkt at åbne efter behov i vintermånederne, hvor sengekapaciteten typisk er under pres i forhold til bl.a. indlagte lungepatienter, influenza-epidemier m.v.
  • Flytningerne af sengene fra Fredericia til Kolding vil give mulighed for at styrke kardiologien og FAM i Kolding gennem øget volumen og flow.
  • Styrke den lungemedicinske kapacitet i Vejle – den øgede kapacitet vil samtidig vil styrke cancerudredningen for lungekræftpatienter.

  Rokadeplanen vil, overordnet set, styrke speciallægekompetencerne i Medicinsk og Hjertemedicinsk Afdeling i Kolding og samtidig sikre en øget volumen, faglighed og flow i FAM-strukturen. Samtidig vil det styrke speciallægekompetencerne på det lungemedicinske område og dermed understøtte ressourcerne og kompetencerne til lungecancerudredningen.

  Konkrete ændringer på sygehusene som følge af sengerokaden
  Fredericia:    

  På Fredericia Sygehus vil der efter 1. marts 2014 være et medicinsk sengeafsnit tilbage med 25 senge til nyremedicinske, endokrinologiske og urologiske patienter. Herudover vil der være ambulant aktivitet i alle specialer samt dialyseafsnit. Det vurderes fortsat nødvendigt at opretholde 2 intermediære sengepladser med øget overvågning til betjening af dårlige nyrepatienter, diabetisk ketoacidose, urologiske sepsis patienter og   postoperative nefrektomi patienter. Der skal oprettes et ”sæson” sengeafsnit, som skal fungere som en bufferkapacitet for hele Sygehus Lillebælt og bemandes efter behov.

  Skadeklinikken fortsætter uændret og ligeledes fortsætter de kliniske støttefunktioner, herunder røntgen, anæstesi, terapi og lab.

  Kolding:        

  Kardiologien flyttes fra Fredericia til Kolding og der oprettes ekstra pladser inden for de fysiske rammer omkring FAM samt det hjertemedicinske sengeafsnit. Herudover skabes der plads ved at flytte apopleksirehabiliteringssengene til Vejle og flytte øvrige senge mellem Vejle og Kolding.

  Vejle: 
  Der flyttes i alt 13 lungemedicinske senge fra Fredericia til Vejle. Pladsen skabes igennem en række interne rokeringer i Vejle.

  Økonomi
  Rokadeudgifter:
  I Fredericia vil der være udgifter forbundet med flytningen af telemetriudstyret fra det nuværende kardiologiske sengeafsnit til Kolding samt flytning af nefrologien fra C3 til C4.

  Flytningen af telemetripladser er vurderet til ca. 340.000 kr. og gennemførelsen af rokaden i Kolding skønnes at beløbe sig til ca. 1,5 mio. kr.

  I Vejle er udgifterne til rokaden mellem sengeafsnit A130 og sengeafsnit A150 estimeret til ca. 2 mio. kr.

  Besparelser: 
  Umiddelbart indebærer indskrænkningen af aktiviteterne i Fredericia en årlig besparelse på ca. 0,9 mio. kr. til bygningsdrift og vedligeholdelse.

  Transport:    

  Ved at samle akutte medicinske patienter i Vejle og Kolding, må der forventes øgede udgifter til liggende transporter og ambulanceberedskab for de patienter, der køres med regionens beredskab. Samlingen og specialiseringen af de medicinske afdelinger forventes sammen med indførelsen af den akutte medicinske visitation dog, at indlægge patienten det ”rigtige” sted i første ombæring. På den baggrund forventes et fald i de interhospitale flytninger af patienter, der udføres som følge af en forværring i patienternes tilstand. Det vil betyde færre udgifter til ledsagelse af patienten og det vurderes derfor, at de samlede meromkostninger vil være marginale.


  Personalemæssige konsekvenser
  Som udgangspunkt følger personalet den aktivitet, der flyttes og vil følge ”vilkår for organisationsændringer der medfører reduktion af stillinger” der er vedtaget i Hovedudvalget og Sygehus Lillebælts FMU. Personalet er blevet orienteret om planens indhold ved udsendelsen af dagsordenen til politisk behandling.

  FMU har drøftet rokaden på møde den 12. juni 2013 og man mødes efterfølgende i de lokale FMU’er til drøftelse af rokadens implikationer. Udtalelsen fra FMU vedlægges som bilag til sagen.

  Sengerokaden har primært indvirkning på plejepersonalet i de medicinske sengeafsnit i Sygehus Lillebælt. Der er i dag i alt 113,56 plejestillinger tilknyttet det medicinske sengeafsnit i Fredericia og der skal flytte godt 63 stillinger til Kolding og Vejle. Stillingerne fordeles med ca. 43 stillinger til Kolding og ca. 20 stillinger til Vejle.

  Af øvrigt plejepersonale skal der i forbindelse med flytningen af apopleksisengene fra Kolding til Vejle, flyttes ca. 12 plejestillinger.
  Lægepersonalet flyttes i lighed med plejepersonalet med sengeaktiviteten.

  De kliniske serviceafdelinger med tilhørende personale – Røntgenafdelingen, Terapien og Laboratoriet - fortsætter i store træk uændret i Fredericia. Dog vil portørpersonale skulle flyttes, da disse følger sengeaktiviteten.

  Tidsplan
  Juni 2013:
  Drøftelse i FMU – udtalelse vedlægges som bilag
  Behandling i Innovationsudvalget 22. august 2013

  September 2013:
  Behandling i Forretningsudvalget 11. september 2013
  Behandling i Regionsrådet d. 23. september 2013
  Forudsat politisk godkendelse:
  Endelig rokadeplan og igangsættelse af personaleprocesser m.v.

  Marts 2014

  Implementering af rokaden

  • dog forventes implementering af rokaden vedr. kardiologi og apopleksi foretaget pr. 1. februar 2014.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at der pr. 1. marts 2014 sker en samling af akut medicinsk aktivitet fra Fredericia Sygehus inden for rammerne af den fremtidige struktur i Sygehus Lillebælt
   • herunder at styrke medicinsk og hjertemedicinsk afdeling i Kolding igennem øget volumen, faglighed og flow i FAM-strukturen
   • at styrke lungemedicinsk afdeling i Vejle, som dermed kan understøtte ressourcerne og kompetencerne til lungecancerudredningen
  • at der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. (indeks 130,3) til generalplanen i Kolding til flytningen af telemetripladser samt udgifter i forbindelse med rokaden
  • at der frigives 1,5 mio. kr. (indeks 130,3) af det afsatte rådighedsbeløb til generalplanen i Kolding i 2013
  • at der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 2 mio. kr. (indeks 130,3) til generalplanen i Vejle til udgifter i forbindelse med rokaden mellem sengeafsnit A130 og sengeafsnit A150
  • at der frigives 2 mio. kr. (indeks 130,3) af det afsatte rådighedsbeløb til generalplanen i Vejle i 2013
  • at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultaterne inden for de meddelte anlægsbevillinger.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-08-2013

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/9332
  4. Etablering af fælles køkkenfunktion i Sygehus Lillebælt
  fold dette punkt ind Resume

  I forbindelse med udarbejdelse af masterplanen for Sygehus Lillebælt og udbygningen af Kolding Sygehus er det fundet hensigtsmæssigt at samle basisproduktionen af mad på Sygehus Lillebælt i de eksisterende køkkenfaciliteter på Vejle Sygehus. Produktionen tilrettelægges således, at tilberedningen af mere følsomme madvarer (grønt og brød) af kvalitetsmæssige hensyn fortsat sker lokalt på de enkelte matrikler, mens den tungere basisproduktion leveres fra Vejle til henholdsvis klyngekøkkenet i Kolding samt køkkenerne i Give og Middelfart – køkkenet i Fredericia udfases med de kliniske funktioner.

  Der foreligger nu idéoplæg med budgetoverslag for denne opgave.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte den 27. maj 2013 masterplan for Sygehus Lillebælt samt generalplan for Vejle Sygehus. Regionsrådet frigav ved samme lejlighed en anlægsbevilling på 7,0 mio. kr. til honorering af rådgivere.

  I disse planer blev beskrevet omlægning af køkkendriften. Dette skal ses i lyset af, at moderniseringen af det nuværende køkken i Kolding vil være betydelig dyrere end at udvide med basisproduktionen på Vejle Sygehus.

  For at varetage den samlede basisproduktion af mad i Sygehus Lillebælt skal køkkenet i Vejle gennemgå en række mindre ombygninger.

  På Kolding Sygehus skal der etableres en modtageenhed med frost- og kølekapacitet i kælderen under klyngekøkkenet, som etableres i forbindelse med udbygningen af Kolding Sygehus. Dette betyder, at arealbehovet til køkkendrift på Kolding Sygehus reduceres i forhold til den oprindelige planlægning. Det lediggjorte areal efter køkkenets udflytning – som ikke er omfattet af Kvalitetsfondsbevillingen - kan i stedet anvendes til et nyt produktionslaboratorium.

  Programmeringen af køkkenudvidelsen på Sygehus Lillebælt har været i gang siden ultimo maj 2013 og der har været afholdt en række brugergruppemøder med personalet i køkkenet. Sygehus Lillebælt Sygehus har på denne baggrund udarbejdet et ideoplæg for udvidelsen af køkkenet på Vejle Sygehus.

  Nærværende ideoplæg omhandler kun en overordnet beskrivelse af bygge- og installationsarbejder, som er en følge af de funktionstilpasninger og nyt teknisk køkkenudstyr, der skal etableres i køkkenet på Vejle Sygehus.

  Anlægsbudgettet for ombygning af køkken på Vejle Sygehus andrager jf. masterplanen 2,946 mio. kr. (indeks 133,1) til fysiske ombygninger på Vejle Sygehus. Hertil kommer 2,540 mio. kr. (indeks 133,1) for fysisk etablering af en modtageenhed under klyngekøkkenet på Kolding Sygehus. Udskiftningen af og opgraderingen af teknisk køkkenudstyr vil blive finansieret inden for sygehusets egen investeringsramme.

  Planlægning og projektering af køkkenudvidelsen på Vejle Sygehus samt etablering af modtageenheden på Kolding Sygehus forventes at pågå frem til primo 2014 og med udbud, udførelse og ibrugtagning medio 2015.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget anbefaler regionsrådet,

  ·         at idéoplægget vedrørende ombygning af køkken på Vejle Sygehus samt etablering af modtageenhed på Kolding Sygehus godkendes

  ·         at der meddeles anlægsbevilling på 2,946 mio. kr. (indeks 133,1) til ombygning af køkkenet på Vejle Sygehus og frigives et tilsvarende rådighedsbeløb af de allerede afsatte midler til generalplanen for Vejle Sygehus

  ·         at der meddeles anlægsbevilling på 2,540 mio. kr. (indeks 133,1) til etablering af modtageenhed på Kolding Sygehus og frigives et tilsvarende rådighedsbeløb af de allerede afsatte midler til masterplan for sygehus Lillebælt

  ·         at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende byggeprogram og licitationsresultatet indenfor den meddelte bevilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-08-2013

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/9332
  5. Etablering af nyt laboratorium på Sygehus Lillebælt, Kolding.
  fold dette punkt ind Resume

  Som et led i en samlet helhedsplan for Kolding Sygehus skal der etableres et nyt produktionslaboratorium. Produktionslaboratoriet er en del af en masterplan for Kolding Sygehus, der skal bringe de områder, som ikke er indeholdt i kvalitetsfondsprojektet, op til en tidssvarende standard. Produktionslaboratoriet skal planlægges og udføres parallelt med gennemførelse af udbygningsprojektet for fase 2+3. Projektet finansieres af regionale midler uden for kvalitetsfondsbevillingen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte den 27. maj 2013 masterplan for Kolding Sygehus samt generalplan for Vejle Sygehus. Regionsrådet frigav ved samme lejlighed en anlægsbevilling på 7,0 mio. kr. (indeks 130,3) til honorering af rådgivere.

  Planlægningen af fase 4 udbygningen på Kolding Sygehus er nu i gang i programmeringsfasen. Som en del af fase 4 ombygges de resterende dele af blok 4, som ikke ombygges under fase 2+3, til nye kliniske funktioner. I blok 4 ligger bl.a. det nuværende laboratorium. I forbindelse med den nye disponering af blok 4 er det besluttet at flytte laboratoriet fra dets nuværende placering. Det nye produktionslaboratorium placeres i blok 20, som p.t. indeholder det nuværende produktionskøkken på Kolding Sygehus.

  Flytning og indretningen af et nyt produktionslaboratorium i blok 20, er et delelement i en større rokade, hvor bl.a. funktioner fra Fredericia Sygehus skal indflyttes til Kolding Sygehus samt en flytning af basisproduktionen af mad fra Kolding Sygehus til Vejle Sygehus.

  Programmeringen af produktionslaboratoriet har været i gang siden ultimo maj 2013 og der har været afholdt en række brugergruppemøder med personalet i laboratoriet.  Derudover har der været dialog med relevante myndigheder, Kolding Kommune m.fl. Kolding Sygehus har på denne baggrund udarbejdet et byggeprogram for etablering af nyt produktionslaboratorium på Kolding Sygehus.

  Der pågår p.t. en prækvalificering af totalrådgivere, som skal afgive tilbud på rådgivningsbistand i forbindelse med projektering og udførelse af et nyt produktionslaboratorium.

  I masterplanen var det udgangspunktet, at blok 20 blev renoveret i både stue- og kælderplan – i alt 1.870 m2 og indrettet til nyt laboratorieformål. I forbindelse med udarbejdelse af byggeprogrammet har det imidlertid vist sig mere hensigtsmæssigt, at etablere et nyt produktionslaboratorium i henholdsvis den eksisterende stueetage i blok 20 og suppleret med en mindre tilbygning på ca. 400 m2 i samme niveau. Derudover vil dele af kælderetagen blive udnyttet til placering af tekniske anlæg. Programmeringen af laboratoriet er foretaget med fo­kus på at sikre den rette funktionalitet og effektivitet, i forhold til det meste optimale flow for prøver, materialer og personalet i laboratoriet.

  Dette opnås blandt andet gennem en programmering og skitsemæssig disponering med modulært opbyggede laborato­rieenheder, hvor laboratoriemodulerne frit kan lægges sam­men til større enheder eller underopdeles til mindre.

  Produktionslaboratoriet i blok 20 vil rumme dele af den præanalytiske del (undtaget prøvetagning), hele den analytiske del, fordelt på hovedområderne prøvehåndtering, analysering af prøver og klinisk immunologisk funktion. Desuden et område med personalefaciliteter, kontorer, konferencerum, undervisningsfaciliteter m.v.

  Anlægsbudgettet for etableringen af nyt produktionslaboratorium andrager jf. masterplanen 27,8 mio. kr. (Indeks 133,1). Regionsrådet har allerede givet anlægsbevilling til rådgivning, hvor en andel på 900.000 kr. er anvendt og disponeret til teknisk rådgivning, geoteknisk bistand, miljøbistand i forbindelse med udarbejdelse af byggeprogram for produktionslaboratorium.

  Herudover vil der i forbindelse med de årlige regionale anlægsrunder blive ansøgt om midler til investering i laboratorieapparatur.

  Planlægning og projektering af nyt produktionslaboratorium forventes at pågå frem til april 2014 og med udbud, udførelse og ibrugtagning medio 2015.

  Forinden byggeriet af et nyt produktionslaboratorium kan påbegyndes, skal basisproduktionen i nuværende produktionskøkken på Kolding Sygehus flyttes til Vejle Sygehus. Denne sag behandles under andet punkt på dagsorden. Af hensyn til den stramme tidsplan for projektet samt afhængigheder til andre fase 4 projekter, anmodes det om, at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet indenfor det afsatte anlægsbudget.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at byggeprogrammet for nyt produktionslaboratorium i Kolding godkendes
  • at der meddeles anlægsbevilling på 26,9 mio. kr. (indeks 133,1) til planlægning og opførelse af et nyt produktionslaboratorium i Kolding, og frigives et tilsvarenderådighedsbeløb i 2014-2015 af de allerede afsatte midler til generalplan for Kolding Sygehus
  • at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for meddelte bevilling.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-08-2013

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/9196
  6. Udbetalingsanmodning for kvalitetsfondsprojektet i Kolding
  fold dette punkt ind Resume

  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har godkendt udbetalingsanmodningen for fremadrettet udbetaling af kvalitetsfondsmidler til projektet i Kolding. Af udbetalingsanmodningen fremgår desuden at låneadgang til Bygningsklasse 2020 er godkendt. Konsekvenserne af finansieringsprofilen for projektet forelægges til regionsrådets godkendelse.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte den 27. maj 2013 ansøgningen om udbetalingsanmodning samt låneadgang til bygningsklasse 2020 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding. 

  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 28. juni 2013 godkendt udbetalingsanmodningen for fremadrettet udbetaling af kvalitetsfondsmidler, da det efter gennemgang af projektmaterialet vurderes, at projektets økonomiske forudsætninger er realistiske og robuste, samt at projektet lever op til de projektspecifikke tilsagnsbetingelser og de formelle krav til udbetalingsanmodning. Ministeriets brev er vedlagt som bilag.

  Ministeriet meddeler samtidig finansieringsprofilen fordelt på de enkelte år for projektet i Kolding. Det fremgår, at projektet skal finansieres af følgende fire kilder: Låneadgang, deponering, kvalitetsfondsmidler samt låneadgang til bygningsklasse 2020. De forbrugte midler på projektet i perioden 2009-2013 skal hovedsageligt finansieres af regionens deponerede midler. I 2013 opstartes desuden udbetalingen af midler fra Kvalitetsfonden. Kvalitetsfondsmidlerne og de deponerede midler frigives kvartalsvist forud i overensstemmelse med den fastsatte finansieringsprofil for det pågældende projekt. Låneadgangen er henlagt til 2014 og vilkårene for låneadgang vil blive forelagt regionsrådet på et senere tidspunkt.

  I regionens budget er rådighedsbeløbene inklusiv bygningsklasse 2020 på i alt 912,3 mio. kr. (pl-indeks 100) til kvalitetsfondsprojektet i Kolding allerede afsat i forbindelse med godkendelsen af licitationsresultatet. Rådighedsbeløbene har i første omgang været finansieret af likvide aktiver. I henhold til vedlagte finansieringsprofil indstilles, at rådighedsbeløbene finansieres af de fire kilder: egenfinansiering via deponerede midler, kvalitetsfondsmidler og låneadgang samt låneadgang til bygningsklasse 2020.

  Efter godkendt udbetalingsanmodning skal Region Syddanmark afrapportere kvartalsvist til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse med start fra 2. kvartal 2013.  

  Ministeriet har i godkendelsen af udbetalingsanmodningen opstillet seks opmærksomhedspunkter. Disse vil blive håndteret i forbindelse med fremtidige kvartalsvise rapporteringer.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at der indarbejdes anlægsindtægter på 572,155 mio. kr. vedr. tilskud fra kvalitetsfonden i årene 2013-2020 til finansiering af de afsatte rådighedsbeløb til kvalitetsfondsprojektet i Kolding, jf. bilag.
  • At der meddeles anlægsindtægtsbevilling på 572,155 mio. kr. (pl-indeks 106,34) vedr. tilskud fra kvalitetsfonden til projektet i Kolding.
  • At der i 2013 frigives 260,268 mio. kr. (årets priser) af de deponerede midler vedr. udgifter i 2009-2013, som tilføres de likvide aktiver, der i første omgang har finansieret disse, jf. bilag.
  • At der budgetteres med låntagning på 132,716 mio. kr. (pl-indeks 106,34) i 2014, jf. bilag, idet regionsrådet ved en senere lejlighed forelægges konkret sag vedr. optagelse af lån.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-08-2013

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/4091
  7. Rapportering nr. 11 for kvalitetsfondsprojekterne i Aabenraa og Kolding
  fold dette punkt ind Resume

  De revisorpåtegnede rapporteringer for 2. kvartal 2013 for kvalitetsfondsprojekterne i Kolding og Aabenraa forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på videresendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Revisorerklæringen vedr. projektet i Kolding indeholder én supplerende oplysning, revisorerklæringen vedr. projektet i Aabenraa indeholder to supplerende oplysninger.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om status på kvalitetsfondsprojekterne. Indeværende sag indeholder kvartalsrapporteringerne for 2. kvartal 2013 for projekterne i Aabenraa og Kolding, som indstilles til regionsrådets godkendelse med henblik på videresendelse til ministeriet.

  Region Syddanmark fik godkendt udbetalingsanmodning for projektet i Aabenraa i efteråret 2012, og det er nu tredje gang, at regionen rapporterer til ministeriet. Udbetalingsanmodningen for projektet i Kolding blev godkendt i juni 2013, så det er første gang, at regionen rapporterer til ministeriet vedr. projektet i Kolding.

  Siden sidste rapportering har ministeriet den 24. maj 2013 udgivet en ny regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri (vedlagt dog uden bilag). Instruksen erstatter den tidligere instruks dateret den 2. juli 2012 og træder i kraft den 1. juni 2013. Regnskabsinstruksen fastlægger kravene til bl.a. kvartalsrapporteringerne. De væsentligste tilføjelser er:  

  • At der ved centrale faseovergange og som minimum hvert 1½ år skal ske en rapportering på effektiviseringsgevinster  
  • At der i kvartalsrapporteringen skal indgå en af byggeorganisationen uafhængig risikovurdering     

  Vedlagt som bilag er der således - foruden revisionserklæring og ledelseserklæring - tilføjet en risikovurdering. Rapportering vedr. effektiviseringsgevinster følger senere i takt med centrale faseovergange.  

  Status vedr. projektet i Kolding er, at projektet følger rammerne for tid, økonomi og kvalitet. Fase 1 (mor/barn center) er så godt som afsluttet både bygge- og regnskabsmæssigt. Licitationsresultatet for fase 2-3 (FAM og sengebygning) er netop godkendt og de fremskudte arbejder er i gang. Med hensyn til Fase 4 (renovering og ombygning) er de fremskudte projekter (blodprøvetagning og dialyse) i projekteringsfasen. Revisionserklæringen indeholder én supplerende oplysning:

  ”Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på rapportens beskrivelse i afsnit 3.2 af, at beregningen af færdiggørelsesgraden ikke følger de generelle principper for opgørelse af realiseret og planlagt færdiggørelsesgrad for Fase 2-3. Vi er enige i, at tilpasning til de generelle principper afventer opdeling af investeringsprofilen for Fase 2-3, i forhold til entreprisekontrakterne der indgås, lige som projektledelsens skøn over færdiggørelsen afventer de endelige detaljerede aftaler.”

  Den anvendte metode for opgørelse af færdiggørelsesgrad samt afvigelsen fra regionens generelle principper er oplyst i rapporten, ligesom det fremgår af rapporten, at beregningen af færdiggørelsesgraden fra næste rapportering vil følge regionens generelle principper. Sundhedsstaben vurderer, at der ikke er problemer i forhold til den faktiske færdiggørelsesgrad i projektet.  

  Status vedr. projektet i Aabenraa er ligesom ved sidste rapportering, at projektet samlet set følger rammerne, men at der vedr. fase 1 er øget opmærksomhed på risikoen for overskridelser af rammerne for tid og økonomi. Projektet holder sig fortsat indenfor den afsatte risikotid, men afleveringsterminerne er forrykket yderligere siden sidste rapportering, hvilket reducerer risikotiden yderligere. Der er sat ekstra ressourcer ind for at øge tidsstyringen. Der arbejdes på at opnå en revideret tidsplan, som alle parter kan tilslutte sig. Sygehus Sønderjylland vurderer dog fortsat, at der er en risiko for, at fase 1 vil kunne komme til at overskride den afsatte risikotid. Projektet holder sig fortsat inden for den økonomiske ramme, men der er fortsat et stort pres på forbrug af reserver, hvilket bl.a. hænger sammen med tidsforskydningerne. Der er iværksat tiltag omkring rapportering hver sjette uge fra totalrådgiver af vurderingen af det fremtidige forbrug. Den øgede indsats i forhold til tidsstyringen skal også bidrage til projekt- og økonomistyringen. Sygehus Sønderjylland vurderer, at der stadig er tilstrækkelige reserver i fase 1 til at gennemføre projektet. Status på fase 2 er, at tilbuddene til projektkonkurrencen blev modtaget den 5. august 2013.    

  Revisionserklæringen vedr. rapporteringen for projektet i Aabenraa indeholder følgende to supplerende oplysninger:

  ”Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på rapportens beskrivelse i afsnit 3.2 og 3.4 omkring pres på tidsplan og den igangværende proces med opdatering af tidsplan, der kan få betydning for afleveringstermin for Fase 1 fastlagt til 16. juni 2014. Vi er enige i, at der er en forøget usikkerhed for, at afleveringstiden ikke kan holdes indenfor den tilbageværende risikotid afsluttende 22. juli 2014 og at udarbejdelse samt tilslutning fra entreprenørerne til opdateret detaljeret tidsplan for Fase 1 er nødvendig for projektstyringen. Vi er enige i, at udarbejdelsen af tidsplanen også skal munde ud i en opdatering af investeringsprofilen.”

   

  ”Uden at modificere vores konklusion gør vi tillige opmærksom på rapportens beskrivelse i afsnit 3.2 omkring fortsat pres på forbrug af uforudsete udgifter i Fase 1 og iværksat tiltag omkring fremtidig rapportering fra totalrådgiver af vurderingen af det fremtidige forbrug. Vi er enige i, at det er nødvendigt med en stram projektstyring, bl.a. med henblik på styring af det økonomiske forbrug, herunder eventuelle økonomiske konsekvenser af tidsforskydninger.”

  Det fremgår af rapporten, at der er sat ekstra ressourcer af til arbejdet med en opdateret tidsplan, som alle parter kan tilslutte sig. Den opdaterede tidsplan skal foruden at bidrage til en øget tidsstyring også aflede en opdateret betalingsplan og dermed bidrage til øget projekt- og økonomistyring. I forbindelse med tidsplanlægningen afsøges mulighederne for at overholde tidsprofilen for projektets økonomi.

  På baggrund af revisors to supplerende oplysninger vedr. projektet i Aabenraa er der i ledelseserklæringen til ministeriet tilføjet, at

  ”Revisors to supplerende oplysninger vedr. projektet i Aabenraa giver anledning til en tættere ledelsesmæssig opfølgning på projektet for så vidt angår tidsplan og økonomi”.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at rapporteringerne for 2. kvartal 2013 for kvalitetsfondsprojekterne i Aabenraa og Kolding godkendes med henblik på videresendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-08-2013

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/4091
  8. Rapportering nr. 11 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH og 6. rapportering om udbygningen af Esbjerg Sygehus
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har besluttet, at der skal ske en periodisk rapportering til regionsrådet om fremdriften i Regions Syddanmarks store sygehusprojekter.

  Denne sag indeholder rapporteringen for 2. kvartal 2013, som er den 11. rapportering for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH og 6. rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rapporteringen følger de rammer, der er fastsat af Ministeriet for Sundhed og forebyggelse.

  Nyt OUH:

  Rapporten for Nyt OUH viser at projektet er inden for rammerne og følger planen. Arbejdet med dispositionsforslaget pågår. Formålet med dispositionsforslaget er at placere alle rum i den samlede hospitalsstruktur. Dispositionsforslaget vil foreligge til politisk godkendelse i regionsrådet primo 2014, som tidligere udmeldt.

  Esbjerg Sygehus:

  Projektet forventes afsluttet inden for den fastsatte økonomi og kvalitet. Tidsplanen fastholdes i forhold til sidste rapportering. Den 8. juni blev dialysen planmæssigt færdiggjort og taget i brug. Projektet er i udførelsesfasen vedr. nyt laboratorium og nuklear medicinsk enhed med planlagt færdiggørelse i oktober 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at rapporteringen for 2. kvartal 2013 tages til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-08-2013

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/15339
  9. Projektstatus på sygehusbyggerier 2. kvt. 2013
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres om de større somatiske sygehusbyggerier i regionen med anlægsbevilling/rådighedsbeløb over 15 mio. kr., eksklusiv kvalitetsfondsbyggerierne og Sydvestjysk Sygehus.

  1. kvartal 2013
  I forhold til 1. kvartal 2013 er der samme projekter med opdateret status.

  2. kvartal 2013
  Beskrevne projekter:

  1. OUH, FAM i Svendborg
  2. Generalplan Svendborg
  3. Generalplan Vejle
  4. Masterplan Sygehus Lillebælt
  5. Fase 2, Sønderborg
  6. Oversigt over projekter, der mangler godkendelse af anlægsregnskab i regionsrådet
  7. Oversigt over afsluttede byggerier.

  Fase 1, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg fremgår af særskilt rapportering på kvalitetsfondsprojekter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-08-2013

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/20421
  10. Opfølgning på studieturen den 20. juni 2013 til DNU (Skejby)
  fold dette punkt ind Resume

  Der ønskes en drøftelse af, hvilke temaer studieturen til DNU giver anledning til at få belyst i Nyt OUH-projektet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Studieturen den 20. juni 2013 til Det Nye Universitetshospital (DNU) i Skejby gav en række input om et projekt, der er længere fremme end Nyt OUH i Odense. Der blev redegjort for den proces, der har ført frem til DNU´s nuværende stade og for en række projektvalg om organisering, udformning, teknologi, logistik m.v. Oplæggene fra studieturen er vedhæftet referatet fra mødet.

  Det foreslås, at der på udvalgsmødet drøftes, hvilke refleksioner og overvejelser studieturen har givet anledning til. Denne drøftelse kan udkrystallisere sig i et eller flere temaer, som kan tages op på efterfølgende møder i udvalget, og hvor der gives et oplæg om temaet på det pågældende møde.  

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-08-2013

  Orienteredes og drøftedes, herunder bl.a. logistikløsninger (AGV), anvendelse af fibernet, nybyggeriets omfang i antal kvadratmeter, rørpost m.v.


  Sagsnr. 13/17239
  11. Samling af kliniknære medicoteknikere på OUH
  fold dette punkt ind Resume

  OUH har ansøgt regionsrådets godkendelse af idéoplæg til samling af de kliniknære medicoteknikere. Der søges om i alt 1,68 mio. kr. til istandsættelse af lokaler, der tidligere har rummet arkiv og depot.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På nuværende tidspunkt er der medicoteknikere seks steder på OUH. Den spredte placering af medicoteknikerne giver nogle udfordringer i forhold til at sikre det nødvendige teamsamarbejde og vidensdeling. Det vurderes, at en samling af medicoteknikerne giver mulighed for bedre vidensdeling og hurtigere backup fra kolleger og herigennem opnå større robusthed i forhold til sygdom og andet fravær.

  OUH ansøger regionsrådet om godkendelse af idéoplæg til samling af de kliniknære medicoteknikere. Der søges om i alt 1,68 mio. kr. til istandsættelse af lokaler, der tidligere har rummet arkiv og depot, som vil kunne rumme de kliniknære medicoteknikere. Budget for istandsættelsen fremgår nedenfor.

  Tabel 1.        Istandsættelse af tidligere arkiv og depot til brug for medicoteknisk afdeling på OUH, 2013

  Budget

  Renovering af tre lokaler og et depot

   1.430.000 kr.

  Uforudseelige udgifter

   120.000 kr.

  Honorar til projektering og udbudsmateriale

   130.000 kr.

  I alt

   1.680.000 kr.

  Indeks 130,3

  Istandsættelse af arealet vil finde sted i perioden oktober 2013 – januar 2014, således at arealet kan tages i anvendelse februar 2014.

  Opgaven udbydes i henhold til tilbudsloven.

  Til dette mål søges om 1,68 mio. kr., som finansieres af prioriteringspuljen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at idéoplægget til istandsættelse af arkiv og depot til brug for samling af medicoteknisk personale godkendes
  • at finansieringen sker fra prioriteringspuljen for somatikken (anlæg)
  • at der meddeles anlægsbevilling på 1,68 mio. kr. (indeks 130,3) til samling af medicoteknisk personale
  • at sundhedsdirektøren bemyndiges til efterfølgende at godkende licitationen på opgaven inden for den meddelte bevilling.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-08-2013

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/20990
  12. Installation af MR-skanner og hjerte-CT-skanner på OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Med henblik på udvidelse af behandlingskapacitet på skanningsområdet ansøger OUH om regionsrådets godkendelse af byggeprogram for installation af MR-skanner og hjerte-CT-skanner på OUH. Der søges om i alt 10,858 mio. kr. til ombygning af arealer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  OUH har i 2013 fra medicopuljen fået bevilget midler til indkøb af en hjerte-CT-skanner og en MR-skanner. Der er her tale om en samlet beløbsramme på 41,332 mio. kr.  

  Den nye HjerteCT-skanner erstatter den hidtidige brug af PET/CT-skanner hos nuklearmedicin (som hovedsageligt retter sig mod kræftpatienter) ved undersøgelse af hjertepatienter og indebærer mulighed for undersøgelse af flere hjertepatienter.

  Den nye MR-skanner skal sikre, at der er en tilstrækkelig undersøgelseskapacitet på området. For at sikre en hensigtsmæssig drift af skannerne placeres MR-skanneren i kælderen nær de øvrige MR-skannere i et rum, hvor der i dag er en eksisterende CT-skanner. Denne flyttes til det nye område, hvor der i dag er arkiv, sammen med den nye Hjerte-CT-skanner for at sikre en hensigtsmæssig drift, når to skannere placeres sammen.

  Det skønnes, at de afledte anlægsudgifter i alt beløber sig til 10,858 mio. kr. (indeks 131,0) hvoraf de 3,088 mio. kr. kan finansieres af puljen til afledte konsekvenser af medico i forbindelse med indkøb af hjerte-CT-skanner og de 7,77 mio. kr. kan finansieres af prioriteringspuljen.

  Budgetoverslag til de afledte anlægsudgifter fremgår af tabel 1.

  Tabel 1.        Budget for afledte anlæg i forbindelse med etablering af hjerte-CT og flytning af CT-skanner og indplacering af ny MR-skanner

  Prisoverslag

  Budget

  Arealkøb

   0 kr.

  Grundudgifter

   0 kr.

  Håndværkerudgifter ink. Fast inventar

   7.800.000 kr.

  Løst inventar, it og bygherreleverancer

  1.000.000 kr.

  Genhusning af arkivmateriale

   150.000 kr.

  Omkostninger

   1.050.000 kr.

  Vejrligsforanstaltninger

   0 kr.

  Uforudseelige udgifter

   800.000 kr.

  Samlede udgifter

   10.800.000 kr.

  Indeks 130,3

  Arbejdet ønskes udført i perioden uge 41 2013 til og med uge 27 i 2014 med henblik på ibrugtagning i august 2014.

  Arbejdet udbydes i henhold til tilbudsloven.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget anbefaler regionrådet,

  • at byggeprogrammet til installation af hjerte-CT-skanner og MR-skanner godkendes
  • at der meddeles anlægsbevilling på 10,858 mio. kr. (indeks 131,0) til etablering af hjerte-CT-skanner og MR-skanner og flytning af CT-skanner
  • at der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 10,858 mio. kr. heraf 7,4 mio. kr. i 2013, og finansieret ved:
   • 3,088 mio. kr. finansieres af puljen til afledte konsekvenser af medico
   • 7,77 mio. kr. fra prioriteringspuljen (anlæg)
  • at sundhedsdirektøren bemyndiges til efterfølgende at godkende licitationen på opgaven inden for den meddelte bevilling.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-08-2013

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/21159
  13. Renoveringsarbejde på Sydvestjysk Sygehus, Veneklinikken Brørup
  fold dette punkt ind Resume

  På Sydvestjysk Sygehus, Veneklinikken Brørup er der behov for en generel renovering af lokalerne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Formålet med renoveringsarbejdet er at etablere et sterilt depot til modtagelse og udpakning af leverancer fra Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg og andre leverandører, at etablere mere rengøringsegnede og lyse operationsstuer og ambulatorier til gavn for patienter og personale samt at udskifte ventilationsanlæg og delvis udskiftning af lysarmaturer.

  Følgende budget:

  Opgave

  Udgift

  Bygningsmæssige ændringer

  840.000 kr.

  Ventilationsanlæg med varmegenvinding

  400.000 kr.

  Bygherre leverancer

  115.000 kr.

  Uforudsete udgifter

  85.000 kr.

  Honorar til eksterne rådgivere

  75.000 kr.

  Udgifter i alt, ekskl. moms (indeks 131,0)

  1.520.000 kr.

  Beløbet på renoveringsarbejdet er mindre en 2,0 mio. kr., således er der jf. Region Syddanmarks byggeregulativ ikke er krav om udarbejdelse af et byggeprogram.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at projektet vedr. renoveringsarbejde på Sydvestjysk Sygehus, Veneklinikken Brørup godkendes.
  • At der meddeles anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. (indeks 131,0) til renoveringsarbejde på Sydvestjysk Sygehus, veneklinikken Brørup.
  • At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. (indeks 131,0) i 2013 finansieret af prioriteringspuljen på anlæg.
  • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultat indenfor den godkendte økonomiske ramme.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-08-2013

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.


  Sagsnr. 13/6433
  14. Oplæg til halvdagsseminar om borgerperspektiv
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På Innovationsudvalgets møde den 20. juni 2013 blev det besluttet, at der den 19. september 2013 skal afholdes et halvdagsseminar om borgerperspektiv i forbindelse med Innovationsudvalgets ordinære møde.

  Borgerperspektivet er en del af det, der betegnes som den 3-dobbelte bundlinje, hvor Region Syddanmark igennem innovationsinitiativer på bl.a. sundhedsområdet fokuserer på at skabe vækst for virksomhederne, effektivitet i driften og værdi for borgerne. Baggrunden for seminariet er, at der har vist sig behov for at få kvalificeret, hvad der forstås med begrebet ”værdi for borgerne”, det vil sige borgerperspektivet.

  Formålet med halvdagsseminariet er derfor, at Innovationsudvalget arbejder med at kvalificere principper og visioner for, hvordan borgerperspektivet skal opfattes i Region Syddanmark. Målet er at skabe en model for, hvordan borgerperspektivet beskrives og at udarbejde en række kriterier for, hvordan det måles og evalueres.

  Intentionen er, at modellen kan indgå som en del af beslutningsgrundlaget for politiske og administrative beslutninger om igangsættelse af initiativer/projekter på sundhedsområdet i Region Syddanmark. Modellen skal ligeledes kunne anvendes som evalueringsgrundlag for projekter, der afsluttes.

  Forslag til overordnet program for seminariet:

  1. Indkredsning af udfordringer: Oplæg og drøftelse af borgerprofiler (personaer) samt trends på sundhedsområdet. Profilerne omfatter eksempelvis den ældre medicinske patient, borger med kronisk sygdomsforløb, en børnefamilie, den psykiatriske patient og den akutte patient.
  2. Idé-udvikling. Designdrevet proces, hvor udvalget skal arbejde med cases, visioner og principper, der belyser borgerperspektivet. Processen vil indeholde fysisk opbygning af modeller m.v.
  3. Test af nye koncepter: Prioritering af idéer i dialog med rigtige patienter. Resultatet skal være, at der foreligger overordnede principper for, hvordan borgerperspektivet beskrives og måles.
  4. Opsummering: Drøftelse af den videre proces og implementering af model for borgerperspektivet.

  Seminaret finder sted den 19. september 2013 hos Syddansk Sundhedsinnovation i Forskerparken i Odense. Det foreslås, at tidspunktet er kl. 12.00-17.00.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at Innovationsudvalget drøfter og godkender oplæg til halvdagsseminar om borgerperspektiv.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-08-2013

  Godkendt.


  Sagsnr. 13/19936
  15. Patientrettet forebyggelse og patienter med forløb på tværs af sektorgrænser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I aftalen om regionernes økonomi for 2014 mellem Regeringen og Danske Regioner er der under overskriften ”Et mere sammenhængende sundhedsvæsen” afsat 250 mio. kr. til sammenhængende løsninger på sundhedsområdet. Tilsvarende er der i kommuneaftalen afsat et beløb på 300 mio. kr.

  Af begge aftaler fremgår det, at midlerne skal ”… understøtte indsatsområderne i de fem nye sundhedsaftaler og anvendes med fokus på patientrettet forebyggelse og i forhold til patienter, der typisk har behandlingsforløb på tværs af sektorgrænser”. Der er enighed mellem Regeringen, Danske Regioner og KL om, at den konkrete prioritering skal føre til:

  • Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser
  • Færre forebyggelige indlæggelser
  • Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser
  • Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene.

  I begge aftaler fremgår det, at anvendelsen af midlerne drøftes i regi af sundhedsaftalerne. Sundhedskoordinationsudvalget skal følge op på resultater og erfaringer, og kommuner og region skal i fællesskab afrapportere anvendelsen af midlerne til ministeriet.

  Der pågår en kortlægning af allerede igangsatte aktiviteter, som udmønter aftalen med Regeringen. Disse er:

  • Integrated Care
  • Tidlig opsporing og forebyggelse
  • Shared Care Platformen
  • Specialistrådgivning via videokonference mellem Lysningen, Odense Kommune og Odense Universitetshospital
  • ACCESS. Koordineret akut indsats for ældre borgere
  • Selvmonitoreret AK-behandling.

  Foruden disse aktiviteter findes der aktiviteter, der er besluttede men endnu ikke igangsatte, ligesom det også må forventes, at der skal igangsættes nye aktiviteter for midler, der skal omprioriteres hertil.

  Desuden pågår der en planlægning af den dialog, der i efteråret skal finde sted med kommunerne. Der arbejdes efter følgende tidsplan:

  August måned:

  • Sygehusledelseskredsen drøfter udmøntningen af aftalen
  • Sundhedssamordningsudvalget, Innovationsudvalget og Psykiatri- og Socialudvalget orienteres om udmøntningen af aftalen.

  September måned:

  • Kommunekontaktudvalget orienteres om udmøntningen af aftalen
  • Sundhedsstaben, psykiatristaben og sygehusene drøfter udmøntningen samt rammerne for den fælles afrapportering med kommunerne i regi af formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum
  • Det Administrative Kontaktforum drøfter udmøntningen og rammer for fælles afrapportering.

  Oktober måned:

  • Sundhedskoordinationsudvalget drøfter udmøntningen og rammer for fælles afrapportering.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-08-2013

  Orienteredes.


  Sagsnr. 13/6433
  16. Deltagelse i AAL Forum i Sverige for projektet CASA
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark er projektpartner i EU-projektet CASA, der har til formål at dele erfaringer inden for emnet velfærdsteknologi mellem 14 europæiske regioner og sammen at udvikle værktøjer til storskalaudrulning af velfærdsteknologiske løsninger.

  Projektet arrangerer en konference den 24.-26. september 2013 i Norrköping, Sverige. Projektet har anmodet Region Syddanmark om deltagelse i en paneldebat under konferencen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark er projektpartner i EU-projektet CASA sammen med 14 europæiske regioner. Projektet har til formål at fremme rammerne for udbredelse af velfærdsteknologi gennem erfaringsudveksling og at udvikle værktøjer til storskalaudrulning af velfærdsteknologiske løsninger.

  Formål med projektet:

  • Regionerne evaluerer deres regionale situation ved at sammenligne sig med andre og fremstille mulige standardløsninger
  • Opdyrke ”good practices” fra andre regioner og benytte disse til udviklingen af nye strategier
  • Definere innovationsområder på teknologi-, produkt-, og serviceområdet 
  • Sammen at udvikle en vej til storskalaudrulning af velfærdsteknologi

  Den 24. – 26. september 2013 afholdes der Ambient Assisted Living Forum i Norrköping, Sverige. Ambient Assisted Living er et EU-program med budget på 700 mio. EUR, der har til formål at fremvise og demonstrere informations- og kommunikationsteknologi-projekter inden for velfærdsteknologi. En paneldebat med deltagelse af regionalpolitikere skal afholdes som site-event den 24. september 2013 om formiddagen. Formålet med debatten er at involvere politikere i processen omkring ”European Innovation Partnerships” og konkrete programmer som ”AAL Joint Programme”.

  Spørgsmål i debatten (som skal foregå på engelsk):

  • Hvad er formålet med, at I som region arbejder med innovation indenfor områderne aktiv og sund aldring og velfærdsteknologi?
  • Hvilke effekter forventer i af EIP AHA-processen (EU-projekt om aktiv aldring hvor Syddanmark indgår og har gode cases som eksempelvis Smart Care-portalen og Patient@home), og hvornår forventer I, at effekterne indtræder
  • Hvorfor er det relevant at interagere med andre EU-regioner, og hvorfor er det for jer relevant at samarbejde i netværk af europæiske regioner?

  Da Region Syddanmark deltager i CASA projektet og desuden er udpeget som EU-referencested og aktiv deltager i ”European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing, EIP AHA”, har projektet anmodet om at Region Syddanmark sender en deltager til paneldebatten.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at et medlem af regionsrådet deltager i Ambient Assisted Living Forum, herunder i den politiske paneldiskussion. 
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-08-2013

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.


  Sagsnr. 13/9404
  17. Status for sygehuspartnerskaber
  fold dette punkt ind Resume

  Fornyelsesfonden og regionerne afsatte i 2011 100 millioner kroner til et sygehuspartnerskab. Partnerskabet har skullet støtte udviklingen af innovative sygehusprodukter og -services på indsatsområder, hvor der er særlige behov for og efterspørgsel efter nye løsninger. Der er til nu støttet i alt 14 projekter. De resterende midler forslås anvendt til afprøvning af innovativ offentlig efterspørgsel i form af prækommercielle indkøb.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som orienteret om tidligere, så har Syddansk Vækstforum og Region Syddanmark bidraget med 10 mio. kr. til sygehuspartnerskabet.

  Status viser at seks syddanske virksomheder er partnere i de indstillede projekter. Samlet set er de medvirkende syddanske private aktører indstillet til 14,9 mio. kr. i tilsagn. Dertil kommer at RoboCluster, Welfare Tech og Fonden AluCluster indgår som partnere i tre forskellige projekter, der i alt er indstillet til 1,1 mio. kr. i støtte. Også en lang række syddanske aktører fra efterspørgselssiden indgår i projekter, der støttes af partnerskabet. Odense Universitetshospital og Syddansk Sundhedsinnovation er med i flere projekter, mens Sygehus Sønderjylland og Faaborg-Midtfyn Kommune indgår som teststeder.

  Der er syddanske aktører fra efterspørgselssiden med i 6 ud af 14 projekter. I alt er medvirkende syddanske offentlige aktører indstillet til 5,5 mio. kr. i tilsagn.

   

  I styregruppen bag partnerskabet er der enighed om, at de resterende midler i partnerskabet (ca. 26 mio. kr.) anvendes til at afprøve innovativ offentlig efterspørgsel i form af prækommercielle indkøb, som redskab til at markedsmodne nye løsninger i forbindelse med de nye sygehusbyggerier.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-08-2013

  Orienteredes.


  Sagsnr. 13/6433
  18. Offentlig Privat Innovation: Status på centrale initiativer
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark arbejder med en række initiativer, der retter sig mod at styrke rammerne for offentlig privat innovation herunder Living Lab Denmark, OPI Lab, Puljen til kommercialisering af offentlig-privat innovation og Klar til anlæg. Der gives her en status på centrale elementer og fremdriften i dette arbejde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Generelt om Region Syddanmarks indsats indenfor OPI
  Offentligt privat innovationssamarbejde (OPI) er en måde at skabe en tættere dialog mellem den private og offentlige sektor til gavn for begge parter. Det handler grundlæggende om at dele viden som grundlag for fælles innovation – forstået som et fælles udviklingssamarbejde, hvor ny fælles viden og forståelse etableres som grundlag for udvikling af nye produkter og koncepter, der efterfølgende kan kommercialiseres på markedet og implementeres i den offentlige drift.

  Region Syddanmarks indsats inden for OPI opererer på 2 niveauer. Projekterne Living Lab Denmark og OPI Lab fokuserer på at lette de formelle, administrative barrierer for virksomheder og offentlige aktørers samarbejde ved blandt andet at udforme og formidle det nødvendige juridiske aftalegrundlag. Projekterne Puljen til kommercialisering af offentlig-privat innovation og Klar til anlæg er direkte møntet på konkret produktudvikling, kommercialisering og salg baseret på OPI.

  Formidling og facilitering af OPI-samarbejde
  Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) lancerede i januar 2013 i fællesskab med Welfare Tech, Odense Kommune, Teknologisk Institut, Syddansk Universitet og Væksthus Syddanmark den nye nationale platform for offentligt privat innovationssamarbejde betegnet Living Lab Denmark. Living Lab Denmark består af både en hjemmeside og et facilitator-program. Syddansk Sundhedsinnovation driver sekretariatet bag Living Lab Denmark. Formålet er at professionalisere dialogen mellem private virksomheder som leverandører og offentlige myndigheder som aftagere som afsæt for at skabe bedre velfærdsteknologisk innovation målt som vækst i den private sektor og effektivisering samt serviceforbedringer i den offentlige sektor.

  Living Lab Denmarks hjemmeside er lanceret og udvikles løbende med nye redskaber og funktioner eksempelvis portalfunktion i efteråret 2013, hvor offentlige og private aktører kan søge projektpartnere. Allerede nu er de første konkrete redskaber til igangsættelse af OPI projekter – de såkaldte OPI modelaftaler – taget flittigt i brug i samtlige danske regioner og mange danske kommuner.

  For at understøtte OPI modelaftalernes udbredelse har Syddansk Sundhedsinnovation udviklet et nyt kursuskoncept i samarbejde med det københavnske advokatfirma Rønne & Lundgren. OPI kurserne blev afholdt fuldt booket i juni i henholdsvis Odense og Hellerup med i alt 80 deltagere, der efterfølgende har udtrykt stor tilfredshed med kurset. Flere kommuner og organisationer efterspørger i forlængelse heraf nye kurser. Syddansk Sundhedsinnovation planlægger derfor fremadrettet at afholde OPI kurserne halvårligt, ligesom der i efteråret vil blive gennemført lukkede OPI kurser for bl.a. en række jyske kommuner.

  OPI kurserne er desuden første skridt hen imod opbygning af ovennævnte facilitator-program for Living Lab Denmark. Hensigten er at etablere et frivilligt netværk af eksisterende vejledende og rådgivende organisationer og virksomheder, der skal kompetenceudvikles til også at kunne vejlede og rådgive om at gennemføre offentlig privat innovationssamarbejde indenfor bl.a. velfærdsteknologi.

  Modelaftaler og guidelines
  Region Syddanmark har taget initiativ til og er projektleder på det treårige tværregionale projekt OPI-Lab (Laboratorium for offentlig – privat innovation og velfærdsteknologi). Som et resultat af dette projekt skal der udarbejdes guidelines for kommende OPI samarbejder, som hjælper aktører til at overkomme de mest anerkendte OPI udfordringer og dermed styrker erhvervspotentialet i OPI samarbejder.

  Disse guidelines præsenteres som en digital guide - opiguide.dk– i samarbejde med Erhvervsstyrelsen (ERST), som der er indgået samarbejdsaftale med. SDSI har overtaget driften af sitet.

  OPI-guiden er lanceret med indhold i juni måned 2013. Målgruppen er såvel offentlige, som private OPI aktører eksempelvis udviklingsfolk og fagfolk samt ledere og repræsentanter for videninstitutioner, erhvervsfremmeaktører m.fl.

  Indholdet bygger på tre hovedelementer, en procesguide, en værktøjskasse og en casesamling. I procesguiden bliver man via 4 faser guidet igennem et OPI projekt med håndtering af de mest kendte udfordringer og guidet til ledelse af projektet. Undervejs vil der i den interaktive guide byde sig værktøjer og cases til, som understøtter processen.

  Eksempler på værktøjer er de allerede lancerede juridiske modelaftaler, et business case værktøj, et idéscreeningsværktøj, et effektmålingsværktøj og værktøj til opstart. Alle værktøjer ledsages af udførlige vejledningstekster. Casesamlingen indeholder illustrative eksempler på, hvad andre har gjort for at håndtere lignende udfordringer og skal virke inspirerende.

  I slutningen af august 2013 gennemføres en pressekampagne. Efterfølgende vil der blive tilført flere indholdselementer samtidig med, at sitet testes og introduktion til anvendelse af sitet vil blive gennemført. Dette vil ske i en blanding af arrangementer og kurser i bl.a. i samarbejde med de øvrige regioner og partnere i OPI-Lab.

  Kommercialisering af offentlig-privat innovation
  Vækstforum etablerede i begyndelsen af 2012 en pulje på 20 mio. kr. til kommercialisering af offentlig-privat innovation (OPI).  Puljen støtter samarbejder mellem små og mellemstore virksomheder og offentlige parter.

  Projekterne skal have til formål at understøtte kommercialisering af produkter og services inden for Vækstforums forretningsområder herunder Sundheds- og velfærdsinnovation.

  Puljen kan søges af private virksomheder i samarbejde med offentlige parter til at afprøve og tilpasse produkter i den kritiske fase lige inden markedsintroduktion. Det kan eksempelvis være afprøvning og tilpasning af design og funktionalitet rettet mod specifikke brugergrupper, ligesom det kan være dokumentation for driftsøkonomi og pålidelighed. Projekterne skal dels øge kvaliteten af den offentlige service og samtidig skabe nye forretningsmuligheder for virksomhederne. Konkret kan der søges op til 1,5 mio. kr., og projekterne kan vare op til 1 år.  

  Der er til dato støttet 8 velfærdsteknologiske projekter og flere er på vej.

  Både Odense Universitetshospital og Vejle Sygehus er parter i støttede projekter.

  Lettere adgang til offentlige anlægsprojekter for mindre virksomheder
  Det kan desuden nævnes at Vækstforum i december 2012 gav tilsagn om 6,5 mio. kr. i støtte til projektet Klar til anlæg. Projektet henvender sig til små og mellemstore virksomheder inden for bygge- og anlægssektoren, der via deltagelse i projektets aktiviteter får styrket deres mulighed for at kunne byde ind på opgaver i forbindelse med kommende offentlige byggerier i regionen de kommende år – herunder de nye sygehusbyggerier. Væksthus Syddanmark er operatør på projektet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-08-2013

  Orienteredes.

  Oplæg vedlægges.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/9404
  19. Regeringens Vækstplan for Sundheds- og velfærdsløsninger
  fold dette punkt ind Resume

  Regeringen har offentliggjort sin Vækstplan for Sundheds- og velfærdsløsninger. Vækstplanen er udarbejdet på baggrund af anbefalingerne fra vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger. Den skal også ses i sammenhæng med initiativerne i regeringens sundhedspolitiske udspil.

  Det overordnede formål er, at skabe konkurrencedygtige vilkår inden for lægemiddel- og medicoområdet samt styrke rammerne for offentlig-privat samarbejde og markedsudvikling på de øvrige sundheds- og velfærdsområder.

  Set fra Region Syddanmarks side er indholdet i vækstplanen i store træk fornuftige og falder fint i tråd med de syddanske initiativer. Dog er der en enkelt afgørende knast. Det fremgår af vækstplanen, at regeringen vil indgå i dialog med Region Hovedstaden i arbejdet med at etablere et Offentlig-privat samarbejde om markedsudvikling og intelligent offentlig efterspørgsel på kroniker- og ældreområdet. Dette er et område Region Syddanmark allerede har opbygget særlige kompetencer. I forlængelse heraf er der afsendt brev til forhenværende Erhvervsminister Annette Wilhelmsen fra Carl Holst, på vegne af Formandskabet for Syddansk Vækstforum.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regeringen har offentliggjort sin Vækstplan for Sundheds- og velfærdsløsninger. Vækstplanen er udarbejdet på baggrund af anbefalingerne fra vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger. Den skal også ses i sammenhæng med initiativerne i regeringens sundhedspolitiske udspil. Det overordnede formål er, at skabe konkurrencedygtige vilkår inden for lægemiddel- og medicoområdet samt styrke rammerne for offentlig-privat samarbejde og markedsudvikling på de øvrige sundheds- og velfærdsområder.

  Regeringens vækstplan rummer i alt 27 konkrete initiativer, der falder inden for fire overordnede indsatsområder.

  Bedre rammer for forskning og udvikling

  1. Stærk sundhedsforskning og forskning i velfærdsteknologi

  2. Styrkede rammer for offentlig-privat samarbejde om klinisk forskning

  3. Styrket dansk deltagelse i det europæiske forsknings- og innovationssamarbejde

  4. Styrket samarbejde mellem universiteter og virksomheder om ph.d.-uddannelse

  5. National strategi for adgang til danske sundhedsdata og etablering af én effektiv indgang til nationale sundhedsdata

  6. Samfundspartnerskaber på sundheds- og velfærdsområdet.

  Styrket indsats for vækstvirksomheder og kommercialisering af forskning

  7. Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter

  8. Fortsat gode vilkår for erhvervsdrivende fonde, herunder mulighed for skattemæssig succession

  9. Færre og styrkede innovationsmiljøer samt fremme af vækstiværksættere inden for sundheds- og velfærdsteknologi

  10. Styrket regionalt samarbejde om teknologioverførselsenheder

  11. Ledelsesmæssigt fokus på kommercialisering af forskning på sygehusene og universiteterne.

  Et velfungerende og udviklingsorienteret hjemmemarked

  12. Mere enkel og fleksibel udbudslov

  13. Intelligent offentlig efterspørgsel

  14. Offentlig-privat samarbejde om markedsudvikling

  15. Større værdi af udviklingsprojekter

  16. Klare politiske målsætninger, konkrete initiativer og strategiske pejlemærker i den kommende strategi for digital velfærd

  17. Danmark som afprøvningsland for telemedicin og mobile løsninger skal udbygges

  18. Brugen af internationale standarder fremmes

  19. Øget fokus på standardisering i krydsfeltet medicoudstyr og -apparater samt sundheds-it.

  Offensiv udnyttelse af det internationale markedspotentiale

  20. Prioriteret og målrettet eksportfremmeindsats

  21. Bedre handelspolitiske rammevilkår

  22. Styrket tiltrækning af udenlandske investeringer

  23. Markedsføring af danske styrkepositioner

  24. Samarbejde med Danmarks Almene Boliger om markedsføring af ældreboligområdet

  25. Danmark som attraktivt uddannelses-, forsknings- og arbejdsland

  26. Styrket samarbejde mellem Japan og Danmark vedrørende velfærds- og robotteknologi

  27. Samarbejdsaftale med Kina om pleje og velfærdsteknologi på ældreområdet.

  Set fra Region Syddanmarks side er indholdet i vækstplanen i store træk fornuftige og falder fint i tråd med de syddanske initiativer. Dog er der en enkelt afgørende knast. Det fremgår af vækstplanen, at regeringen vil indgå i dialog med Region Hovedstaden i arbejdet med at etablere et Offentlig-privat samarbejde om markedsudvikling og intelligent offentlig efterspørgsel på kroniker- og ældreområdet. Dette er et område Region Syddanmark allerede har opbygget særlige kompetencer. I forlængelse heraf er der afsendt brev til forhenværende Erhvervsminister Annette Vilhelmsen fra Carl Holst, på vegne af Formandskabet for Syddansk Vækstforum.

  I brevet udtrykkes der undren over, at regeringen ifølge vækstplanen vil indgå i dialog med Københavns Kommune og Region Hovedstaden i arbejdet med at etablere et offentlig-privat samarbejde om markedsudvikling og intelligent offentlig efterspørgsel på kroniker- og ældreområdet, når det samtidig af planen fremgår, at udviklingsprojekter igangsat i regi af staten, regioner og kommuner skal være bedre til at bygge på eksisterende viden. Netop offentlig-privat samarbejde om markedsudvikling og intelligent offentlig efterspørgsel på kroniker- og ældreområdet har vi i Region Syddanmark opbygget stor viden om. Det sker blandt andet i regi af EU projektet om prækommercielle indkøb til ældreområdet, SILVER, gennem en forankring i regionen af nationale initiativer som OPI-Lab og Patient@home, samt gennem partnerskabet UNIK, hvor vi med statslig medfinansiering og på tværs af regioner arbejder på at skabe bedre offentlige velfærdstilbud til patienter med kroniske lidelser.

  I brevet anføres det, at vi gerne stiller de eksisterende kompetencer og viden inden for offentlig-privat samarbejde om markedsudvikling og intelligent offentlig efterspørgsel på kroniker- og ældreområdet til rådighed nationalt, så vi undgår ressourcespild gennem opbygning af parallelle initiativer på området. Samtidig opfordres regeringen til at respektere regionale kompetencer og understøtte den regionale arbejdsdeling ved at gøre brug af de eksisterende kompetencer frem for at opbygge nye, enslydende initiativer.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-08-2013

  Orienteredes.


  Sagsnr. 13/9404
  20. Vækstpartnerskabsaftalen mellem Syddansk Vækstforum og regeringen
  fold dette punkt ind Resume

  Den 30. maj 2013 indgik Syddansk Vækstforum en vækstpartnerskabsaftale med regeringen.

  Offentligt privat samarbejde om sundheds- og velfærdsinnovation, herunder markedsudvikling i tilknytning til nyt sygehusbyggerier et af initiativerne for samarbejdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 30. maj 2013 indgik Syddansk Vækstforum en vækstpartnerskabsaftale med regeringen.

  Offentligt privat samarbejde om sundheds- og velfærdsinnovation, herunder markedsudvikling i tilknytning til nyt sygehusbyggerier et af initiativerne for samarbejdet.

  Aftalen fremhæver at:

  Vækstforum vurderer, at der i Region Syddanmark er opbygget et velfærdsteknologisk fyrtårn forankret i og omkring Forskerparken i Odense, som kan bidrage til at fremme udnyttelsen af det erhvervsmæssige potentiale på sundheds- og velfærdsområdet i hele landet. Et næste større initiativ i Vækstforums satsning forventes at være etablering af et internationalt teknologisk testbed i Syddanmark for velfærdsinnovation samt et Knowledge and Innovation Community (KIC) for sund levevis og aktiv aldring.

  Parterne er derfor enige om følgende konkrete initiativer:

  ·         Iværksætte forsøg om markedsudvikling i tilknytning til sygehusbyggeri

  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Erhvervs- og Vækstministeriet vil i efteråret 2013 invitere Region Syddanmark til en drøftelse af muligheder for, at virksomheder får mulighed for at få adgang til at omsætte offentlig viden og kompetence på sundheds- og velfærdsområdet til at udvikle og afprøve nye forretningskoncepter i forbindelse med regionens investeringer på 12 mia. kr. i sygehusbyggeri. Indsatsen vil bygge ovenpå de allerede eksisterende initiativer i Region Syddanmarks velfærdsteknologiske satsning og vil ske i et samarbejde med bl.a. Syddansk Sundhedsinnovation og Welfare Tech.

  ·         Dansk deltagelse i EU-programmer for videnopbygning og innovation

  Region Syddanmark har igennem længere tid været førende inden for sund levevis og aktiv aldring, bl.a. igennem European Innovative Partnership (EIP). Gennem et tæt samarbejde med Edinburgh Universitet og NHS (National Health Service) Skotland er der etableret et internationalt konsortium omkring udvikling af et Knowledge and Innovation Community (KIC) på dette område. Regeringen arbejder for dansk deltagelse i et eventuelt KIC blandt andet for sund levevis og aktiv aldring. Regeringens opbakning til dansk deltagelse i et evt. KIC vil derfor bl.a. ske i løbende forhandlinger i Ministerråds- og Kommissionsregi. Erhvervs- og Vækstministeriet og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser vil invitere Syddansk Vækstforum, de øvrige regionale vækstfora og andre relevante parter til at drøfte mulighederne for at indgå i processen med at fremme etableringen af et KIC på området og sikre dansk deltagelse heri.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-08-2013

  Orienteredes.


  Sagsnr. 13/9404
  21. Orientering om ansøgninger til Vækstforum inden for Sundheds- og velfærdsinnovation
  fold dette punkt ind Resume

  Formandskabet for Syddansk Vækstforum har på sit møde den 11. juni 2013 indstillet ét projekt indenfor forretningsområdet Sundheds- og velfærdsinnovation til tilsagn. Der blev på dette møde ikke behandlet nogen ansøgninger indenfor Sundheds- og velfærdsinnovation til Puljen til kommercialisering af offentlig-privat innovation.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Formandskabet for Syddansk Vækstforum har på sit møde den 11. juni 2013 indstillet ét projekt indenfor forretningsområdet Sundheds- og velfærdsinnovation til tilsagn. Det drejer sig om projektet FlexHospitalet.

  Ansøger: Odense Maritime Technology A/S,

  Kort resumé:

  Ansøger søger om midler til at udvikle et koncept til fleksibelt hospitalsbyggeri, kaldet FlexHospital. Konceptet bygger på en højteknologisk platform for rådgivnings- og videnydelser, baseret på et worldwide unikt koncept for fremtidens fleksible hospitaler. De fysiske rammer er baseret på en app-baseret forretningsmodel med leverancer af dockingstations og færdige funktionsmoduler.

  Der søges midler til at fastlægge de nødvendige forudsætninger og krav for gennemførelsen af det fulde FlexHospital konceptprojekt og udarbejdelse af motiveret forslag til, hvorledes produktet kan opfylde de identificerede krav og specifikationer.

  Projektet vil resultere i:

  1.       En fastlæggelse af de nødvendige forudsætninger og krav for FlexHospital         produktet samt et motiveret forslag til, hvorledes produktet kan opfylde de identificerede krav og specifikationer. Forslaget er i form af skitser og indledende          3D studier og et tilhørende forslag til overordnet produkt- og           materialebeskrivelse.

  2.       En markedsrapport, som afdækker markedsmulighederne.

  3.       En forretningsplan i version 1, som afdækker produktomkostninger og mulige     indtægter.

  Økonomi:

  Det samlede budget er på 8.000.000 kr. Heraf er der søgt om medfinansiering fra EU’s Regionalfond på 3.200.000 kr. mens 4.800.000 kr. er egen finansiering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-08-2013

  Orienteredes.


  Sagsnr. 12/8178
  22. Region Syddanmark er udnævnt til referencested i det Europæiske Innovationspartnerskab for Aktiv og Sund Aldring
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark har med godkendelse fra regionsrådet indsendt ansøgning om at blive referencested for Det Europæiske Innovationspartnerskab for Aktiv og Sund Aldring.

  Region Syddanmark modtog den 1. juli 2013 en udnævnelse på 3 stjerner og er dermed blandt eliten af europæiske regioner, der gør en innovativ indsats for at fremme aktiv og sund aldring.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I efteråret 2012 indsendte Syddansk Sundhedsinnovation på vegne af Region Syddanmark en ansøgning til EU’s Innovationspartnerskab for sund og aktiv aldring om at blive udnævnt til referencested.

  Europakommissionen har lanceret det europæiske innovationspartnerskab for at øge den europæiske konkurrencedygtighed og håndtere samfundsmæssige udfordringer i forbindelse med den demografiske udvikling.

  Med ansøgningen har Region Syddanmark dels søgt om at indgå i det europæiske innovationspartnerskab inden for tre tematiske områder og dels om at blive udnævnt som europæisk referencested for sund og aktiv aldring. Det er en forudsætning for udnævnelse som referencested, at man indgår aktivt i partnerskabet. Regionens ansøgning har taget udgangspunkt i det tværsektorielle samarbejde om borgerforløb (SAM:BO) herunder bl.a. IT infrastruktur, MedCom meddelelser, videokonference og Shared Care platformen samt et styrket offentligt-privat samarbejde.

  Den 1. juli 2013 blev der afholdt stjerneceremoni i Bruxelles, hvor referencestederne blev udnævnt. Det var muligt at få mellem 1-4 stjerner afhængig af blandt andet graden af innovation og effekterne heraf.

  Region Syddanmark blev udnævnt til referencested med tre stjerner. 12 andre regioner i Europa modtog tre stjerner og ingen modtog fire. Yderligere er Region Syddanmark den eneste danske region, der udnævnes til referencesite – og i Norden er Region Syddanmark den eneste region som modtog tre stjerner.

  De syddanske styrker og initiativer på området blev fremhævet af Europakommissionen ved stjerneceremonien, og Danmark blev generelt fremhævet som et land, der investerer i sundheds- og velfærdsinnovation, herunder det at skabe sammenhæng og tryghed for borgerne.

  Der følger ikke midler med en udnævnelse som referencested. Udnævnelsen anerkender Region Syddanmarks arbejde, og regionen står styrket i forhold til hjemtagelse af midler under det kommende europæiske program for forskning og innovation, Horizon 2020.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-08-2013

  Orienteredes.


  Sagsnr. 13/181
  23. Mødeplan 2013
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødeplan for 2013 i Innovationsudvalget:

  • Torsdag den 19. september 2013, kl. 12.00-16.30 – Syddansk Sundhedsinnovation (politisk halvdagsseminar om borgerperspektiv)
  • Torsdag den 24. oktober 2013, kl. 14.00-16.00 – Designskolen i Kolding
  • Torsdag den 14. november 2013, kl. 14.00-16.00 – Sygehus Sønderjylland
  • Torsdag den 12. december 2013, kl. 14.00-16.00 –

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at næste møde torsdag den 19. september 2013, kl. 12.00-16.30 holdes på Syddansk Sundhedsinnovation som politisk halvdagsseminar om borgerperspektiv.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-08-2013

  Godkendt.

  Næste møde den 19. september 2013 afholdes på Syddansk Sundhedsinnovation kl. 12.00 – 17.00.


  Sagsnr. 13/181
  24. Orientering ved formanden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-08-2013

  Formanden orienterede bl.a. om:

  • Sygehuskonference (se nærmere på flg. link: www.hospitalplusinnovation.com )
  • Syddansk Sundhedsinnovation deltagelse på Carefestival
  • Besøg af europaparlamentariker Christel Schaldemose
  • Samarbejdsaftale med Microsoft – fokus på det digitale område.

  Sagsnr. 13/181
  25. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-08-2013

  -


  Sagsnr. 13/181
  26. Siden sidst
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-08-2013

  -


  Sagsnr. 13/181
  27. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-08-2013

  -


  Siden er sidst opdateret 11-10-2013
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring