Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionsrådet - Referat - 26. august 2013

Mødedato
26-08-2013 kl. 15:00 - 18:00
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Carl Holst, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Freddie H. Madsen, O
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Willy Sahl, A
 • Bente Gertz, A
 • Pia Tørving, A
 • Margot Torp, A
 • William Jensen, A
 • Frede Skaaning, A
 • Ole Finnerup Larsen, A
 • Pierre Topaz, A
 • Jette Jensen, A
 • Andrea Terp, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Lasse Krull, C
 • John Lohff, C
 • Poul Sækmose, C
 • Bent Bechmann, C
 • Mette Valentin, U
 • Henrik J. Møller, F
 • Iben Kromann, F
 • Ida Damborg, F
 • Torben W. Smith, F
 • John Hyrup Jensen, U
 • Jørgen Pless, L
 • Thies Mathiasen, O
 • Bjarne Juel Møller, O
 • Lars Aarup, O
 • Stephanie Lose, V
 • Carsten Abild, V
 • Sonny Berthold, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Preben Jensen, V
 • Bo Libergren, V
 • Claus Warming, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Susanne Linnet, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Ingeborg Moritz Hansen, V
 • Jens Møller, V
 •  


  Afbud
   
 • Pia Tørving, A - Carl Erik Jensen, stedfortræder 
 • Freddie H. Madsen deltog ikke i behandlingen af pkt. 2 - 19.
   

   

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Temadrøftelse: Ligestilling
  2. Forslag til budget 2014-2017
  3. Årsregnskab 2012 for Center for Sundhed og Træning, Middelfart
  4. Revisionsberetning vedr. aktivitetsbestemte tilskud mv. 2012
  5. Samarbejdsaftale mellem Palliativt Frivilligt Netværk på Fyn og Region Syddanmark
  6. Udbredelse af viden og kompetencer fra Indvandrermedicinsk Klinik
  7. Udmøntning af midler til understøttelse af implementering af forløbsprogram på kræftområdet
  8. Årsplan 2013-2014 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og Slesvig-Holsten
  9. Analyse af sammenlægning af administrative funktioner i trafikselskaberne
  10. Videreførelse af Syddansk Uddannelsesaftale
  11. Henvendelse fra Danske Erhvervsskoler
  12. Orientering om Region Syddanmark som deltager i et eventuelt europæisk Knowledge and Innovation Community (KIC)
  13. Ansøgning om tilskud fra kulturpuljen til projektet "SVEND 13 - Danmarks Film- og Kulturdage"
  14. Indstillinger fra Vækstforum
  15. Orienteringer fra Vækstforum
  16. Afrapportering work-live-stay southern denmark
  17. Orientering om ansættelser og afskedigelser af direktører, sygehusledelser og centerledere
  18. Valg af næstformand til regionsvalgbestyrelsen
  19. LUKKET PKT.: Ledige ejendomme og arealer


  Sagsnr. 12/5362
  1. Temadrøftelse: Ligestilling
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet nedsatte i marts 2012 en følgegruppe for ligestillingsarbejdet, som har til opgave at følge implementeringen af en række ligestillingsindsatser.  

  Følgegruppen har fulgt arbejdet med at udmønte ligestillingsindsatserne og er undervejs kommet med input til ligestillingsarbejdet.

  Følgegruppens arbejde er afsættet for temadrøftelsen om ligestilling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet nedsatte i december 2010 en arbejdsgruppe om ligestilling, der havde til formål at drøfte ligestilling i Region Syddanmark i bred forstand.

  Ligestillingsarbejdsgruppen udarbejdede i 2011 en rapport med en række anbefalinger om, hvordan der kunne arbejdes videre med ligestillingsudfordringerne på en række af Region Syddanmarks opgaveområder.

  Regionsrådet tiltrådte i februar 2012 ligestillingsarbejdsgruppens forslag til prioriteringer af indsatserne på ligestillingsområdet. Der er tale om følgende indsatser:

  • Ulighed i sundhed

  o        Forebyggende helbredsundersøgelser

  o        Etniske minoriteter

  o        Fokus på somatisk sygdom for personer med psykisk sygdom

  • Uddannelsesudfordringen
  • Mænd i omsorgsfag
  • Personale og strukturer på de sociale tilbud
  • Kvalificering af ligestillingsredegørelsen.

  Regionsrådet anmodede en række udvalg mm. om at arbejde videre med implementering af forslagene. I forlængelse heraf nedsatte regionsrådet i marts 2012 en følgegruppe for ligestillingsarbejdet, som har til opgave at følge implementeringen af indsatserne, og som skal mødes to gange årligt i resten af valgperioden med henblik på evaluering heraf.

  Følgegruppen har mødtes 3 gange og har sit sidste møde i september 2013.

  Følgegruppen har fulgt arbejdet med at udmønte ligestillingsindsatserne, og er undervejs kommet med input til ligestillingsarbejdet.

  Følgegruppen har i forbindelse med møderne modtaget statusnotater for indsatserne. Overordnet set viser notaterne viser fremdrift i de udvalgte aktiviteter. Det er endnu for tidligt spore effekt af indsatserne. 

  Statistikkerne understreger, at der er grund til at arbejde videre med de prioriterede indsatser.

  Eksempelvis kan fremhæves, at der er en markant overdødelighed blandt mennesker med en sindslidelse. Mænd med en sindslidelse dør 20 år tidligere end almenbefolkningen imens kvinder dør 15 år tidligere. 40 % af overdødeligheden skyldes selvmord og ulykker. 60 % skyldes fysisk sygdom.

  I forhold til mænd i omsorgsfag, så er der i Region Syddanmark blot 3,9 % mænd i gruppen af sygeplejersker og SOSU-medarbejdere.

  Temadrøftelsen om ligestilling tager udgangspunkt i et oplæg, der viser en status på ligestillingsindsatserne. Oplægget præsenteres af Per Busk, direktør, Sundhed.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-08-2013
   

  Regionsrådet drøftede udfordringer og initiativer på ligestillingsområdet. De faldne bemærkninger indgår i det videre arbejde med ligestilling.


  Sagsnr. 13/19899
  2. Forslag til budget 2014-2017
  fold dette punkt ind Resume
   

  På regionsrådets seminar den 19. juni 2013 blev der givet en foreløbig orientering om aftalen om regionernes økonomi for 2014, dens konsekvenser for Region Syddanmark og udfordringer mv. i forlængelse heraf.

  I henhold til den overordnede budgetproces fremlægges forslag til budget 2014 til 1. behandling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Budgetforslaget tager udgangspunkt i overslagsårene 2014-2016, jf. ajourført budget 2013, fremskrevet til 2014-niveau. Overslagsår 2017 er sat lig 2016. Hertil kommer konsekvenserne af aftalen om regionernes økonomi for 2014 samt lov- og cirkulæreprogrammet for 2013.

  Til brug for 1. behandlingen er udarbejdet sidepapirer vedr. Sundhed, Social og Specialundervisning, Regional Udvikling samt Fælles formål og administration/Renter. Heri redegøres kort for bl.a. status for budgetforslaget, hovedelementerne i økonomiaftalen for 2014 og disses konsekvenser for regionen, finansiering mv., samt udfordringer i relation til budget 2014.

  Kommunale udviklingsbidrag indgår i finansieringen af regionens opgaver vedr. Regional Udvikling. Størrelsen heraf fastsættes af regionsrådet med forbehold for drøftelse den 18. september 2013 i Kommunekontaktudvalget. Det indstilles, at der for 2014 fastsættes et uændret, men fremskrevet niveau herfor, svarende til 125 kr. pr. indbygger som forudsat i økonomiaftalen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet oversender forslag til budget 2014-2017 til 2. behandling.

  At der med forbehold for drøftelse i Kommunekontaktudvalget fastsættes et uændret, men fremskrevet niveau for kommunale udviklingsbidrag i 2014.

  At fristen for indsendelse af forslag fra de politiske grupper til budget 2014 fastsættes til tirsdag den 3. september 2013 kl. 12.00.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-08-2013
   

  Forretningsudvalget besluttede at oversende forslag til budget 2014-2017 til 1. behandling i regionsrådet den 26. august 2013.

  Forretningsudvalget indstiller til regionsrådet:

  At der, med forbehold for drøftelse i Kommunekontaktudvalget, fastsættes et uændret men fremskrevet niveau for kommunale udviklingsbidrag i 2014.

  At fristen for indsendelse af forslag fra de politiske grupper til budget 2014 fastsættes til tirsdag den 3. september 2013 kl. 12.00.

  Forretningsudvalget godkendte desuden, at der ansøges om deponeringsfritagelse for OPP-byggeriet i Vejle.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-08-2013
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 07/7307
  3. Årsregnskab 2012 for Center for Sundhed og Træning, Middelfart
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark er beliggenhedsregion for Center for Sundhed og Træning, Middelfart og skal derfor godkende centrets revisionspåtegnede regnskab.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Center for Sundhed og Træning, Middelfart behandler forskellige led-, ryg- og muskelsygdomme.

  Center for Sundhed og Træning arbejder med tværfaglige teams bestående af læge, sygeplejerske, fysioterapeut og ergoterapeut og tilbyder skræddersyede behandlingstilbud.

  Da Region Syddanmark er beliggenhedsregion for Center for Sundhed og Træning, Middelfart skal regionen godkende centrets revisionspåtegnede regnskab.

  Af nedenstående tabel ses regnskaberne og udviklingen fra 2011 til 2012.
   

  1000- kr.

  2011

  2012

  Driftsudgifter

  14.847

  14.439

  Driftsindtægter (ekskl. betalinger fra regionerne)

  1.090

  896

  Betaling fra regionerne

  13.509

  13.748

  Samlede regnskab

  -248

  6

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regnskab 2012 for Center for Sundhed og Træning, Middelfart godkendes.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-08-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-08-2013
   

  Indstillingen tiltrådt.


  Sagsnr. 13/13644
  4. Revisionsberetning vedr. aktivitetsbestemte tilskud mv. 2012
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal afgive en revisionspåtegnet redegørelse for aktiviteten på sundhedsområdet til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og til kommunalbestyrelserne i regionen. Dette skal ske senest 1. september 2013.

  Regionsrådet behandlede den 24. juni 2013 en redegørelse, der var udarbejdet for området, og besluttede at afgive redegørelsen til revisionen med henblik på udarbejdelse af revisionsberetning.

  Revisionsberetningen er nu udarbejdet og fremlægges til behandling. Revisionen har ikke fundet anledning til afgivelse af bemærkninger, som regionsrådet skal besvare over for tilsynsmyndigheden.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet skal senest 1. september 2013 afgive en revisionspåtegnet redegørelse for aktiviteten på sundhedsområdet til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og til kommunalbestyrelserne i regionen (jf. cirkulære nr. 100 af 2. december 2011 om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2012 til regionerens sygehusvæsen mv. og cirkulære nr. 102 af 6. december 2011 om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet).

  På baggrund af regionens redegørelse har revisionsfirmaet Deloitte udarbejdet vedlagte revisionsberetning. Revisionsgennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

  Revisionen anbefaler dog:

  • Regionens journalaudit viser også forbedret kvalitet i registreringerne. Vi anbefaler, at dette fokus fastholdes med henblik på stadig forbedring af registreringskvaliteten.
  • Vi har oplyst, at der er igangsat et arbejde med beskrivelse af de kontroller, der som minimum skal udføres til sikring af fuldstændighed i registreringer og datakvaliteten på såvel sygehus- som afdelingsniveau. I samme forbindelse bør det beskrives, hvorledes kontrollerne dokumenteres.

  Konklusionen i revisionsberetninger er:

  • At de dispositioner, der er omfattet af indberetningen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
  • At tilskudsbetingelserne i cirkulære nr. 100 af 2. december 2011 om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud er opfyldt.
  • At tilskudsbetingelserne i cirkulære nr. 102 af 6. december 2011 om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet er opfyldt.
  • At de aktivitetsoplysninger, regionen har indberettet til ministeriet som grundlag for beregning af medfinansiering fra kommunerne, er dokumenterede og rigtige, det vil sige uden væsentlige fejl og mangler.
  • At regionens forretningsgange, sagsbehandling, sagsopfølgning samt anvendelse af edb-systemer og rutiner for kvalitetssikring for de berørte områder er hensigtsmæssige og betryggende.

  Revisionen anfører desuden, at regionen har valgt ikke at indhente en særlig revisionserklæring (3411 type B-erklæring) fra leverandørerne af patientadministrationssystemerne "Det Grønne System Classic", "GS!Open" og "RPAS".

  Revisionen kan derfor ikke udtale sig om de kontroller, som regionen har outsourcet til leverandørerne i relation til disse systemer. Revisionen kan tilslutte sig regionens beslutning om ikke at indhente den særlige revisionserklæring (3411 type B-erklæring) set i lyset af, at regionen fremadrettet indhenter en særlig revisorerklæring (3402 type 2-erklæring) vedrørende det nye patientadministrative system COSMIC.


  Revisionens anbefalinger vil blive behandlet således:

  • Fortsat bevarelse af stort fokus på vigtigheden af korrekte registreringer samt implementering og udbredelse af kendskab til de udarbejdede retningslinjer vil blive behandlet dels ved årlige journalgennemgange, herunder vurdering af om afvigelser er af væsentlig karakter, og dels ved i Registreringsgruppen at opfordre sygehusrepræsentanterne til at sørge for implementering og udbredelse af kendskabet til de udarbejdede retningslinjer.
  • Som oplyst til revisionen foregår der pt. et arbejde på alle somatiske sygehusenheder, hvor beskrivelse af kontroller og af dokumentation af disse til sikring af fuldstændighed i registreringer og datakvalitet er omdrejningspunktet. Arbejdet er forankret i Registreringsgruppen og første fase af arbejdet forventes færdigt i efteråret 2013.

  For alle anbefalingerne gælder det, at der vil blive arbejdet med mulighederne for at sikre en øget synlighed af initiativerne, herunder en tydeligere dokumentation af de gennemførte initiativer.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At revisionsberetningen tages til efterretning.

  At administrationen anmodes om at foretage de påtænkte initiativer, som beskrevet i dagsordensteksten.

  At redegørelsen, revisionsberetningen og en orientering om de påtænkte initiativer i relation til revisionens anbefalinger sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, kommunalbestyrelserne i regionen og tilsynsmyndighederne i øvrigt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-08-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-08-2013
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/20409
  5. Samarbejdsaftale mellem Palliativt Frivilligt Netværk på Fyn og Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Rotary klubberne på Fyn har i foråret 2013 stiftet foreningen ”Palliativt Frivilligt Netværk”, som har til formål at styrke den palliative indsats på Fyn.

  Der er udarbejdet et udkast til en samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og Palliativt Frivilligt Netværk om omsorgsarbejde forbundet med alvorligt syge og døende og deres pårørende.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I efteråret 2012 rettede Rotary klubber på Fyn henvendelse til Region Syddanmark, idet man via etableringen af en frivillighedsordning på Fyn ønskede at indgå en aftale om at styrke den indsats overfor de alvorligt syge og døende i hjemmet, som allerede finder sted via regionens palliative teams og den kommunale hjemmepleje.

  I den mellemliggende periode har regionen i samarbejde med Odense Universitetshospital (OUH) og Rotary klubberne på Fyn haft løbende drøftelser om, hvorledes dette samarbejde kunne organiseres.

  Rotary klubberne på Fyn har i foråret 2013 stiftet foreningen Palliativt Frivilligt Netværk, som har til formål at styrke den palliative indsats på Fyn, og der foreligger nu et udkast til en samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og Palliativt Frivilligt Netværk. Lovgrundlaget for en sådan samarbejdsaftale er hentet i § 11 i Bekendtgørelse om levering af sygehusydelser og adgang til at indgå i samarbejder med offentlige myndigheder og private virksomheder, hvor det fremgår, at:

  ”Et regionsråd har mulighed for at indgå i et samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder, herunder i selskabsform, om løsningen af fælles opgaver vedrørende sygehusydelser mv.”.

  Aftalens indhold
  Indholdet i samarbejdsaftalen mellem Region Syddanmark og Palliativt Frivilligt Netværk er overordnet som følger:

  • Palliativt Frivilligt Netværk stiller en lønnet frivillighedskoordinator til rådighed, som skal sikre et tæt samarbejde mellem det specialiserede niveau, Palliativt Team Fyn, OUH og den palliative indsats på kommunalt niveau, og som lønmæssigt og i ansættelsesforholdet vil være tilknyttet Palliativt Frivilligt Netværk på Fyn samt have til huse på OUH.
  • Med baggrund i det tætte samarbejde mellem Palliativt Team Fyn, OUH og frivillighedskoordinatoren, vil der blive tilrettelagt en frivillig besøgstjeneste i hjemmet hos den alvorligt syge og døende patient og dennes pårørende.
  • Den udvidede besøgstjeneste vil bidrage til at skabe mere tryghed for de alvorligt syge og døende patienter, som ønsker at dø i eget hjem, samt aflaste deres pårørende.
  • Besøgstjenesten vil desuden kunne medvirke til at forebygge indlæggelser, som primært sker som følge af utryghed og ved behov for aflastning.
  • Afdelingsledelsen på Onkologisk Afdeling på OUH sikrer, at frivillighedskoordinatoren vil få adgang til en fysisk arbejdsplads på OUH, som vil ligge i umiddelbar nærhed af de lokaler, hvor Palliativt Team Fyn, OUH, holder til med henblik på at fremme samarbejdet og synergien mellem de 2 funktioner.
  • Frivillighedskoordinatoren og de frivillige, som tilknyttes ordningen, vil i forbindelse med møde- og uddannelsesaktiviteter få adgang til mødefaciliteter på OUH, dog fortrinsvist udenfor almindelig arbejdstid.
  • Palliativt Frivilligt Netværks besøgstjeneste vil dække hele det fynske område. 

  Finansiering
  Region Syddanmark yder i en periode på 24 måneder en årlig underskudsgaranti på maksimalt 300.000 kr. svarende til et halvt årsværk for en frivillighedskoordinator. Underskudsgarantien vil være øremærket til at dække ca. et halvt årsværk om året i 2 år for den frivillighedskoordinator, der skal ansættes i Palliativt Frivilligt Netværk, og træder således i kraft pr. den dato, hvor frivillighedskoordinatoren ansættes.

  Underskudsgarantien kan kun aktiveres i det tilfælde, at Palliativt Frivilligt Netværk ikke med egne midler kan afholde udgiften til aflønning af frivillighedskoordinatoren.

  Udover den regionale underskudsgaranti er Palliativt Frivilligt Netværk i dialog med de fynske kommuner om økonomisk støtte til ordningen via kommunernes § 18 midler, som er et statsligt bloktilskud til den enkelte kommune. Tilskuddet har til formål at fremme samarbejdet mellem kommunerne og frivillige sociale foreninger. Ældre- og Handicapudvalget i Odense har 27. november 2012 bevilget Palliativt Frivilligt Netværk 100.000 kr. i tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2013.

  Region Syddanmark vil med denne samarbejdsaftale ikke afgive myndighedskompetence til Palliativt Frivilligt Netværk, ligesom Palliativt Frivilligt Netværks medarbejdere og frivillige vil være pålagt tavshedspligt.

  Aftalen vil være gældende i 24 måneder, hvorefter dele af aftalen vil kunne genforhandles, dog ikke den del, der omhandler, at Region Syddanmark yder midlertidig underskudsgaranti til Palliativt Frivilligt Netværk, da der alene er tale om en underskudsgaranti i en opstartsperiode.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At samarbejdsaftale mellem Palliativt Frivilligt Netværk på Fyn og Region Syddanmark om omsorgsarbejde forbundet med alvorligt syge og døende og deres pårørende godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 25-06-2013
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-08-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Socialdemokraterne tog forbehold.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-08-2013
   

  Indstillingen tiltrådt. Der dagsordensættes en temadrøftelse om frivillighed på regionsrådsmødet i oktober.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/17894
  6. Udbredelse af viden og kompetencer fra Indvandrermedicinsk Klinik
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet vedtog i 2012 at iværksætte en række indsatser i forbindelse med arbejdet med ligestilling i Region Syddanmark. En faglig arbejdsgruppe har haft særlig fokus på ulighed mellem etniske minoriteter. Arbejdsgruppen har udarbejdet et forslag til en model for, hvordan man kan udbrede viden og kompetencer fra Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital (OUH). Gruppens anbefalinger og afrapportering forelægges nu regionsrådet.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet vedtog i 2012 at iværksætte en række indsatser i forbindelse med arbejdet med ligestilling i Region Syddanmark. Et af de prioriterede indsatsområder var området for ulighed i sundhed med særligt fokus på etniske minoriteter. I den forbindelse vedtog regionsrådet at anmode Sundhedsudvalget om at udarbejde et forslag til, hvordan man kan udbrede erfaringer og viden fra Indvandrermedicinsk Klinik (IMK) på Odense Universitetshospital (OUH) til regionens øvrige sygehusenheder, samt hvordan viden herom udbredes til almen praksis og kommuner i regionen.

  På den baggrund har en arbejdsgruppe med fagfolk udarbejdet et forslag til en model for, hvordan en sådan udbredelse af viden kan foregå. Arbejdsgruppen har været sammensat af repræsentanter fra samtlige sygehusenheder samt psykiatrien, Indvandrermedicinsk Klinik, praksisområdet og området for kommunesamarbejde.

  Der foreligger nu en rapport med en række anbefalinger, som forelægges regionsrådet.  

  Centralt i forhold til sygehusene står forslaget om at etablere særlige Indvandrermedicinske Teams i alle sygehusenheder. Det foreslås, at de respektive teams forankres i regi af de infektionsmedicinske eller medicinske afdelinger. I teamet kan der også indgå personale fra andre typer af afdelinger, som har særlig indsigt i og interesse for arbejdsområdet. Tanken er at sikre lokal forankring af viden og kompetencer på det indvandrermedicinske område, som kan komme alle afdelinger til gode på de respektive sygehuse. Fordelene ved at organisere indsatsen via teams er, at teamorganiseringen kan være fundament for at sikre følgende:

  • Kontinuitet i indsatsen i de enkelte sygehusenheder.
  • Entydig adgang til indvandrermedicinske kompetencer for almen praksis i sygehusets nærområde.
  • Løbende og systematisk forankret vidensopsamling og kompetenceudvikling.
  • Entydigt og langsigtet samarbejde og relationsdannelse til Indvandrermedicinsk Klinik på OUH.

  En model med teams vil være mindre sårbar over for fravær og udskiftninger blandt ressourcepersoner, end hvis man anvender en model, der skal implementeres på alle afdelinger. Teammodellen vil dog stadig sikre, at viden og kompetencer fra IMK bringes i aktiv anvendelse på alle sygehusenheder.

  Det anbefales, på baggrund af analysen af mulighederne for at udbrede viden og erfaringer fra Indvandrermedicinsk Klinik:

  • At der implementeres en model for udbredelse af viden og kompetencer fra IMK, som indebærer etablering af et Indvandrermedicinsk Team på alle somatiske og psykiatriske sygehusenheder i Region Syddanmark,
  • At der implementeres en todelt indsats overfor praktiserende læger, der:
   • 1) sikrer bred orientering om målgruppen for indvandrermedicin samt vejledning til håndtering og visitering af denne patientgruppe,
   • 2) identificerer lægepraksis, der kunne have særlig interesse i at indgå i et tættere samarbejde om indvandrermedicin, med henblik på etablering af et netværk for praktiserende læger.
  • At der med henblik på dialog med kommunerne om mulighederne og potentialet i at udbrede viden og kompetencer fra IMK til den kommunale indsats på sundhedsområdet informeres om regionens tiltag på det indvandrermedicinske område via Det Administrative Kontaktforum. Der lægges op til en dialog med kommunerne om udviklingen af en samlet varetagelse af indsatsen på det indvandrermedicinske område med udgangspunkt i den enkelte kommunes behov og allerede igangværende indsats.
  • At der gøres en særlig indsats i forhold til dialog med kommuner i Region Syddanmark med asylcentre. Dette med henblik på at muliggøre tidlig opsporing af patienter med problemstillinger, der bør håndteres i indvandrermedicinsk regi.

  Den foreliggende rapport tegner skitsen til en model for udbredelse af viden og kompetencer på det indvandrermedicinske område. Der er således en række forhold, der stadig skal afklares, før der foreligger en projektbeskrivelse, på baggrund af hvilken man kan iværksætte en egentlig implementering. Det forslås derfor, at der arbejdes videre med beskrivelsen af disse forhold, på baggrund rapportens anbefalinger.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der arbejdes videre med udbredelse af viden og kompetencer fra Indvandrermedicinsk Klinik på baggrund rapportens anbefalinger.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 25-06-2013
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-08-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-08-2013
   

  Indstillingen tiltrådt med den tilføjelse, at anbefalingerne i "Rapport om videnskabelige og praktiske erfaringer: etniske minoritetspatienter på sygehus" inddrages i det videre arbejde.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/1553
  7. Udmøntning af midler til understøttelse af implementering af forløbsprogram på kræftområdet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark har jf. Fælles udmøntningsplan for Kræftplan III, fået 1,745 mio. kr. i 2013 og frem. Det foreslås, at midlerne anvendes til at understøtte implementeringen af forløbsprogrammet for kræft i en årrække 2013-2016 i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark har jf. Fælles udmøntningsplan for Kræftplan III, fået 1,745 mio. kr. i 2013 og frem.

  Midlerne er afsat til implementering af rehabiliterings- og palliationsdelen af forløbsprogram for kræft. Det foreslås, at midlerne anvendes til at understøtte implementeringen af forløbsprogrammet i en årrække 2013-2016 i Region Syddanmark.

  Til finansiering af projektet samt efterfølgende drift indgår de 1,745 mio. kr., der er afsat i regionens budget til implementering af Kræftplan III. I perioden 2013-2015 foreslås dette suppleret med et ”lån” fra tidligere års kræftrammer, som tilbagebetales fra 2016 og frem.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At den meddelte bevilling anvendes til de foreslåede aktiviteter til gennemførsel af Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft, jf. bilagets tabel 1.

  At udgifterne finansieres af de afsatte midler til Kræftplan III på 1,745 mio. kr. suppleret med et udlæg på den almindelige kræftramme. Fra 2016 og frem tilbagebetales udlægget.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 25-06-2013
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-08-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-08-2013
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/13972
  8. Årsplan 2013-2014 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og Slesvig-Holsten
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmarks partnerskabsaftale med delstaten Slesvig-Holsten udmøntes primært gennem årsplaner, der vedtages af regionsrådet og delstatsregeringen i Kiel.

  På mødet skal udkast til årsplan 2013-14 godkendes.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den 27. juni 2007 underskrev Region Syddanmark og delstaten Slesvig-Holsten en partnerskabsaftale. Som et led i aftalen udarbejdes årsplaner for aktiviteter, der er i fælles interesse. Med årsplanerne sker der en forankring, og dermed en prioritering af de dansk-tyske aktiviteter hos parterne.

  Årsplanen 2013-2014 vil tage udgangspunkt i Region Syddanmarks strategi ”Fra grænse- til vækstregion” samt den i RUP’en vedtagne 2020-vision for det dansk-tyske samarbejde. Der er foreslået følgende samarbejdsområder:

  • I indledningen fastslår parterne bl.a., at man ønsker en tidssvarende revision af den gældende partnerskabsaftale fra 2007, samt et visionært udspil for samarbejdet frem mod 2020.
  • Afsnit vedr. forskning og uddannelse sigter efter en styrkelse af de grænseoverskridende dansk-tyske studier.
  • Afsnit vedr. fælles regional udvikling fokuserer primært på fælles branding af den dansk-tyske region; styrkelse af infrastrukturen hen over grænsen; samt udvikling af en fælles udviklingsstrategi langs motorvej E45.
  • I afsnittet vedr. sundhed fremhæves det igangværende arbejde med modelforsøget om at indføre et dansk-tysk sundhedskort, så patienter i grænselandet frit kan vælge praktiserende læge uanset på hvilken side af grænsen.
  • I afsnittet vedr. samarbejdet på energiområdet aftales, at man vil undersøge hvilke projekter, der kan støtte en grænseoverskridende klyngeudvikling på energiområdet.
  • I afsnittet vedr. arbejdsmarked forpligter parterne sig til at undersøge i hvilken form, grænsependler-rådgivningen i fremtiden har behov for eventuel nationalstatslig støtte. Samtidig understøtter man et igangværende initiativ, der sikrer praktikpladser for danske under uddannelse i Slesvig-Holsten, eftersom man syd for grænsen mangler praktikanter.
  • Afsnittet vedr. kultursamarbejde fokuserer primært på det igangværende fælles projekt, der markerer 150-året for slaget ved Dybbøl – ”Dybbøl2014”. Samtidig gentages ønsket fra begge parter om, at der i det kommende INTERREG 5A-program også står midler til rådighed til kulturprojekter.
  • I de sidste to nævnes, at parterne i fællesskab vil udvikle projekter i EU’s Nordsø- og Østersø-programmer, og at man vil styrke samarbejdet mellem Syddanmarks og Slesvig-Holstens EU-kontorer i Bruxelles.

  Den endelige årsplan 2013-2014 vil blive underskrevet af hhv. ministerpræsident Torsten Albig på tysk side, og regionsrådsformand Carl Holst på dansk side efter vedtagelse i delstatsregeringen og regionsrådet. Det forventes, at undertegnelse finder sted den 5. september 2013.

  For at imødekomme de tyske partners godkendelsesfrister, behandles sagen i Region Syddanmark først i forretningsudvalget den 14. august 2013 og dernæst i Udvalget for Regional Udvikling. Sagen forelægges regionsrådet den 26. august 2013 med henblik på godkendelse.

  Udkast til årsplan 2013-2014 er vedlagt. Det bemærkes, at da udkastet er en oversættelse fra tysk til dansk, kan der ske en lettere sproglig-redaktionel revision frem til underskrivelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At årsplanen 2013-2014 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og Slesvig-Holsten godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-08-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 19-08-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-08-2013
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/14390
  9. Analyse af sammenlægning af administrative funktioner i trafikselskaberne
  fold dette punkt ind Resume
   

  Analysen af potentialet i sammenlægning af administrative funktioner i trafikselskaberne, er udarbejdet og behandlet i en politisk styregruppe. Styregruppen, med undtagelse af ét medlem, anbefaler en sammenlægning til én administration med én direktør. Før der kan træffes beslutning om denne model, anbefaler styregruppen, at der udarbejdes en fælles vision for trafikselskaberne og ejerne. Visionen skal bygge på udkastet til fælles kommunal/regional vision for kollektiv trafik i Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Med budgetaftalen for 2013 besluttede regionsrådet, at potentialet i en sammenlægning af de administrative funktioner i trafikselskaberne skulle undersøges. Beslutningen bundede i et ønske om en mere sammenhængende kollektiv trafik, en højere produktivitet og en mere omkostningseffektiv organisation.

  Et konsulentteam har udført analysen og den nedsatte styregruppe bestående af formand og næstformand for Sydtrafik hhv. FynBus, formand og næstformand for Region Syddanmarks Udvalg for Regional Udvikling og to repræsentanter fra Kommunekontaktråd Syddanmark (KKR), drøftede analysens konklusion på møde fredag den 31. maj 2013.

  Analysen skitserer tre scenarier for et fremtidigt samarbejde mellem de to trafikselskaber. Det er konsulentteamets skøn, at model 1 – én administration med én direktør – har det største potentiale for at højne kvaliteten i selskabernes opgaveløsning og det største potentiale med hensyn til ressourcebesparelser.

  Model 2 indebærer to direktører og et antal fælles samarbejdsområder, som der indgås kontrakt om. Det foreslås derfor i begge modeller, at der nedsættes et koordineringsorgan med deltagelse af styregruppens medlemmer og direktør (-erne).

  Model 3 har ligeledes to direktører, men ingen kontraktlige bindinger de to selskaber imellem. Model 3 omfatter dermed alene ad hoc samarbejder og ikke samarbejde omkring en driftssituation, idet et sådant samarbejde fordrer en større forpligtelse fra hver part og en sikkerhed for en vis varighed af samarbejdet.

  Det er en forudsætning for både model 1 og 2, at trafikselskabernes bestyrelser arbejder i samme retning, hvad angår kunde- og markedsorientering, samarbejde mellem bestiller og trafikselskab og holdninger til investeringer.

  Styregruppen var, med undtagelse af ét medlem, enige om at indstille til de politiske fora, at der igangsættes et arbejde for at få den nødvendige forudsætning om fælles retning på plads. Styregruppen vurderede, at dette arbejde skal bygge på det allerede igangsatte arbejde vedr. en fælles kommunal/regional vision for den kollektive trafik i Syddanmark.

  Hvis der er enighed i KKR, Region Syddanmark, Sydtrafiks bestyrelse og FynBus’ bestyrelse om at igangsætte arbejdet for en fælles vision, vil der efter dette visionsarbejde blive lagt op til endelig beslutning om valg af model i trafikselskabernes bestyrelser. Visionsarbejdet sættes i gang hurtigst muligt af hensyn til medarbejderne, der ønsker en afklaring af den fremtidige situation for de to selskaber. 

  Styregruppens anbefaling til det videre forløb:

   

  ”Styregruppens indstilling til KKR, Region Syddanmark, Sydtrafiks bestyrelse og FynBus’ bestyrelse:

  Styregruppen konstaterer, at konsulenternes rapport peger entydigt på model 1. De afgørende forudsætninger der skal være på plads, for at der kan træffes beslutning om model 1, er:

  a) At der iværksættes et arbejde for en fælles vision for de to trafikselskaber. Der arrangeres et visionsseminar for bestyrelserne. Udgangspunktet er det eksisterende udkast til fælles kommunal/regional vision for den kollektive trafik i Syddanmark. Der bliver udarbejdet en vision fælles for ejere og trafikselskab.

  b) At der udarbejdes en redegørelse for de to selskabers åbningsbalance, således det økonomiske grundlag for et administrativt samarbejde kan bringes på plads.

  c) At der træffes beslutning om det videre forløb, idet denne indstilling behandles i KKR den 11. juni, Region Syddanmarks Udvalg for Regional Udvikling den 17. juni, FynBus’ bestyrelse den 20. juni og Sydtrafiks bestyrelse den 28. juni 2013. (red. det bemærkes, at KKR og Udvalget for Regional Udvikling får sagen til orientering, mens trafikselskabernes bestyrelser træffer beslutning i sagen).

  Mindretalsudtalelse:

  Torben Andersen, formand for FynBus, kan ikke tiltræde styregruppens indstilling. Torben Andersen er enig i, at der iværksættes et fælles arbejde i de to bestyrelser om en fælles vision for de to trafikselskaber. Torben Andersen er ikke enig i, at forudsætningerne for at arbejde videre med model 1, er til stede for nuværende.”

  Analysen blev behandlet på møde i KKR Syddanmark den 11. juni 2013. KKR Syddanmark tog analysen og anbefalingen fra styregruppen til efterretning.

  FynBus’ bestyrelse behandlede analysen på møde den 20. juni 2013. Et flertal i bestyrelsen besluttede at afvise model 1 som samlet pakke. Med udgangspunkt i bestyrelsernes beslutning vil FynBus indgå i drøftelser om en fælles vision for den kollektive trafik, samt drøftelser af forslaget om at etablere et kollektiv trafik- råd, som skal understøtte visionen. FynBus vil også indlede en drøftelse med Sydtrafik om samarbejde, med henblik på at opnå en omkostningseffektiv administration.

  Sydtrafik’s bestyrelse har behandlet analysen på møde den 28. juni 2013. Et flertal i bestyrelsen vedtog at bakke op om den indstilling som styregruppen for projektets majoritet har peget på, dvs. at følge vurderingen, der entydigt peger på Model 1. Bestyrelsen vedtog samtidig, at i erkendelse af at FynBus’ beslutningstagere som udgangspunkt har afvist at gå videre med Model 1, er det dog samtidig Sydtrafiks Bestyrelse agt at gå videre med en række andre initiativer.

  Udvalget for Regional Udvikling drøftede analysen på møde den 19. juni 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-08-2013
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-08-2013
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/2446
  10. Videreførelse af Syddansk Uddannelsesaftale
  fold dette punkt ind Resume
   

  Syddansk Uddannelsesaftale blev etableret i 2009 som et 4-årigt initiativ. Partnerne i Syddansk Uddannelsesaftale og kommunerne bakker op om at fortsætte samarbejdet.

  Det indstilles at fortsætte Syddansk Uddannelsesaftale.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Syddansk Uddannelsesaftale blev etableret i 2009 som et 4-årigt initiativ.

  Formålet med Syddansk Uddannelsesaftale, formuleret i aftalen:

  Ambitionen med Syddansk Uddannelsesaftale er at skabe ejerskab hos de forskellige aktører, der skal samarbejde både for at sikre at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse, flere vælger naturvidenskabelige, tekniske eller sundhedsfaglige uddannelser samt, at flere drenge gennemfører en videregående uddannelse.

   

  Syddansk Uddannelsesaftale skal sikre, at alle trækker i samme retning og er et initiativ, som gennem et stort ejerskab blandt de involverede parter, skal skabe gode løsninger med stor effekt. Løsningerne vil være regionalt forankret, da de forskellige projekter samarbejder på tværs af kommunegrænser og skoletyper. 

   

  Status på målene

  De oprindelige målsætninger for Syddansk Uddannelsesaftale var målene om, at 95% af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og at 50% af en årgang skal gennemføre en videregående uddannelse. Efterfølgende er den tredje målsætning i forhold til, at 20% flere skal gennemføre en naturvidenskabelig, teknisk eller sundhedsfaglig uddannelse tilføjet.

  Status på de oprindelige mål, profilmodellen

   

   

  95% -målsætningen

  50% -målsætningen

     

  Årgang

   

  Årgang

   

     

  2009

  2010

  2011

  2009

  2010

  2011

  Syddanmark

  Samlet

  88,3%

  91,1%

  92,4%

  49,8%

  56,1%

  59,2%

   

  Drenge

  85,5%

  89,2%

  90,8%

  42,6%

  49,2%

  52,3%

   

  Piger

  91,1%

  93,2%

  94,2%

  57,1%

  63,3%

  66,7%

  Hele landet

   

  88,4%

  91,2%

  92,1%

  51,8%

  57,4%

  59,1%

  Kilde: Profilmodellen, uvm.dk 25 år efter endt 9. klasse.

  Der er tale om en fremgang i de fremskrivninger, der ligger til grund for 95% og 50% -målsætningen. Tallene viser eksempelvis, hvordan det forventes at gå den årgang, der forlader grundskolen i 2009, 25 år senere. En del af fremgangen skal tilskrives de svage konkjunkturer, der tilskynder til uddannelse frem for beskæftigelse. Det er dog værd at bemærke, at hvor Syddanmark tidligere lå under landsgennemsnittet, ligger regionen nu over landsgennemsnittet.

  Til sammenligning viser et øjebliksbillede fra 2012, at 34,8% af de 25-34 årige i regionen har en videregående uddannelse. For drengene er andelen 27,7% og 41,2% for pigerne.

   

  Det er ikke muligt at stille kausale årsag-virknings modeller op, da mange faktorer har indflydelse på udviklingen i måltallene, men den fælles regionale indsats på området og de fælles projekter, må forventes i et vist omfang at have bidraget til stigningen.

  Handlingsplan 2012-13

  Regionsrådet har sammen med Syddansk Uddannelsesaftale vedtaget en fælles handlingsplan for 2012-13, der sætter fokus på seks konkrete udfordringer, som er de væsentligste for at nå de nu tre målsætninger, der er i strategien. Dertil kom tre fyrtårnsinitiativer.

  Handlingsplanen er et udtryk for en fokusering af indsatsen, hvor det via Syddansk Uddannelsesaftale lykkedes at opnå enighed om at fokusere indsatsen på seks af de centrale udfordringer for at få løftet uddannelsesniveauet.

  De seks centrale udfordringer

  1.       De unges egne forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

  2.       Frafald på ungdomsuddannelse ved studiestart.

  3.       Afstand til ungdomsuddannelse.

  4.       Manglende praktikpladser.

  5.       For få uddanner sig indenfor sciencefag.

  6.       For få drenge tager en videregående uddannelse.

  De tre fyrtårnsinitiativer

  1.       Uddannelsessamarbejder, herunder campus.

  2.       Syddanske talenter.

  3.       Praktikpladser til alle.

  Med de projekter, som regionsrådet har støttet med midler fra uddannelsespuljen i 2012 og 2013, samt med temaerne for uddannelsespuljens sidste ansøgningsfrist i 2013, vil såvel de seks centrale udfordringer og de tre fyrtårnsinitiativer være adresseret.

  Et af formålene med Syddansk Uddannelsesaftale er at øge samarbejder på tværs af de mange aktører inden for uddannelsessektoren. Det er derfor værd at bemærke, at der i flere af projekterne deltager kommunale parter, der samarbejder med ungdomsuddannelser, ligesom en række projekter er et samarbejde mellem henholdsvis grundskoler/ungdomsuddannelser og ungdomsuddannelser/videregående uddannelser.

  Desuden er langt de fleste projekter udtryk for et samarbejde på tværs af forskellige typer af ungdomsuddannelser.

  Effektmodel

  Der er udviklet en effektmodel til at følge udviklingen i indsatserne, og til at prioritere indsatsen inden for de udfordringer, hvor en indsats vil have den største effekt på de overordnede målsætninger. Effektmodellen er meget efterspurgt af især kommunerne, og er med til at skabe enighed om og opbakning til de valgte initiativer.

  Støtte til videreførsel

  Parterne for Syddansk Uddannelsesaftale, der er repræsenteret i styregruppen, støtter en videreførelse af Syddansk Uddannelsesaftale. Det samme har kommunerne givet udtryk for på møder i KKR og KKU. Styregruppen lægger vægt på, at det kommende arbejde bl.a. skal fokusere på fortsat at øge kendskabet til Syddansk Uddannelsesaftale, og sikre at de idéer mv. der udvikles, bruges af flest mulige parter.

  Regionsrådets nuværende uddannelsesstrategi løber frem til udgangen af 2015. Regionsrådet skal ultimo 2013 vedtage en ny 2-årig handlingsplan til strategien, der under forudsætning af, at Syddansk Uddannelsesaftale videreføres, igen vil blive en fælles handlingsplan.

  Som bilag er vedlagt en oversigt over initiativer i regi af Syddansk Uddannelsesaftale.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Syddansk Uddannelsesaftale forlænges for en ny 4-årig periode 2013-2017, og fortsat øremærker uddannelsespuljen til initiativer, der udspringer af Syddansk Uddannelsesaftale.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 17-06-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-08-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-08-2013
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/24698
  11. Henvendelse fra Danske Erhvervsskoler
  fold dette punkt ind Resume
   

  Danske Erhvervsskoler har, på baggrund af en lovændring i optagelsesbekendtgørelsen, rettet henvendelse til samtlige regioner med en anmodning om, at regionen tager initiativ til, at udbydere af hhx og htx får tilbudt en plads i Fordelingsudvalgene.

  Administrationen vurderer, at det vil være en fordel at inddrage erhvervsgymnasierne i fordelingsarbejdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I marts 2013 trådte en lovændring til optagelsesbekendtgørelsen i kraft, hvor der stilles krav til koordinering på tværs af fordelingsudvalg, regionsgrænser og ungdomsuddannelser, for at udnytte den samlede kapacitet på de gymnasiale uddannelser bedre. Lovændringen foreskriver, at fordelingsudvalgene tilbyder lederne af de institutioner, som udbyder htx og hhx, en plads i fordelingsudvalgene. Fordelingsudvalget kan dog beslutte, at den praksis ikke følges på baggrund af geografiske eller praktiske forhold.    

  I forbindelse med lovændringen har Danske Erhvervsskoler rettet henvendelse til alle regioner og anmodet om, at de tager initiativ til, at lederne af de institutioner, som udbyder htx og hhx, får tilbudt en plads i fordelingsudvalgene. I årets fordelingsproces har lovændringen været drøftet på de indledende møder i de fire syddanske fordelingsudvalg. Ingen af fordelingsudvalgene har valgt at gøre brug af den mulighed som lovændringen giver. Den overvejende begrundelse er, at de ikke tilbydes plads grundet praktiske forhold, da udvalgene vurderer, at det vil komplicere fordelingsarbejdet yderligere, hvis flere parter skal involveres. 

  Administrationen vurderer imidlertid, at det vil være en fordel at inddrage erhvervsgymnasierne i fordelingsarbejdet. Det vil skabe en lettere koordinering på tværs af de almene og erhvervsgymnasiale uddannelser, og være med til at sikre en optimal udnyttelse af den samlede kapacitet på de gymnasiale uddannelser.

  På den baggrund er der udarbejdet vedlagte udkast til breve, hvor fordelingsudvalgene opfordres til, at tilbyde lederne af de institutioner, som udbyder htx og hhx en plads i fordelingsudvalgene.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der rettes henvendelse til fordelingsudvalgene med opfordring til, at tilbyde lederne af de institutioner, som udbyder htx og hhx, en plads i fordelingsudvalgene.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 17-06-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-08-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-08-2013
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/8457
  12. Orientering om Region Syddanmark som deltager i et eventuelt europæisk Knowledge and Innovation Community (KIC)
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark er blevet inviteret til at deltage i et KIC konsortium ledet af Edinburgh Universitet. Syddansk Universitet, Odense Universitetshospital og Southern Denmark European Office (Bruxelles kontoret) er gået i gang med opgaven - sammen med Skotland – om at opbygge et internationalt konsortium.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  En KIC er et europæisk ekspertise-baseret partnerskab, som samler områderne uddannelse, teknologi, forskning, erhvervsliv og iværksætteri med henblik på at producere nye innovative løsninger og nye innovationsmodeller. Formålet er at være en vigtig drivkræft for en bæredygtig økonomisk vækst og konkurrenceevne i hele Europa gennem innovation i verdensklasse.

  Næste runde KICs forventes blandt andet at omfatte et KIC på sundheds- og velfærdsinnovation (Innovation for Healthy Living and Active Ageing), og det forventes, at næste ansøgningsrunde vil komme i løbet af 3. kvartal 2013, med en ansøgningsfrist på seks måneder.

  Region Syddanmark er blevet inviteret til at deltage i et KIC konsortium ledet af Edinburgh Universitet. Syddansk Universitet, Odense Universitetshospital og Southern Denmark European Office (Bruxelles kontoret) er gået i gang med opgaven - sammen med Skotland – om at opbygge et konsortium bestående af universiteter/institutioner fra bl.a. Tyskland, Italien og Spanien.

  Der er nedsat en styregruppe med deltagelse af blandt andet Regional Udvikling og Syddansk Sundheds Innovation. Styregruppen har det overordnede ansvar for deltagelse i ansøgningen og skal sikre den faglige og videnskabelige kvalitet i arbejdet, samt at der skabes sammenhæng til de øvrige aktiviteter indenfor området i regionen og i forhold til nationale programmer. Derudover vil der blive etableret et projektsekretariat, der har ansvaret for den praktiske udformning af den danske del af ansøgningen, samt at deltage i det løbende arbejde.

  Syddansk Universitet har engageret sig aktivt i udviklingen af dette KIC. Det vil dog være nødvendigt at finde medfinansiering både til udviklingen af ansøgningen samt til selve projektet, hvor der vil være behov for både national og regional medfinansiering. Derfor er initiativet også foreslået medtaget i Vækstforums partnerskabsaftale med regeringen.

  Det anslås, at den samlede økonomi til ansøgningsprocessen vil beløbe sig til 3,25 mio. kr. Hvad angår selve projektøkonomien, så ligger budgettet i de eksisterende tre KICs på omkring € 100 mio. årligt med en medfinansiering fra EU på 25 %.

  Region Syddanmark deltager i forberedelsen af en ansøgning. Udgifterne afholdes indenfor rammerne af de eksisterende administrative ressourcer i Regional Udvikling.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-08-2013
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-08-2013
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/14750
  13. Ansøgning om tilskud fra kulturpuljen til projektet "SVEND 13 - Danmarks Film- og Kulturdage"
  fold dette punkt ind Resume
   

  Foreningen Svendborg Kultur- og filmdage søger om et tilskud på 250.000 kr. til projektet ”SVEND 13 – Danmarks Film- og kulturdage”, der gennemføres i slutningen af august måned i 2013.

  Visionen for projektet er at etablere en nyskabende og tilbagevendende begivenhed, der skal blive et samlingspunkt for filmbranchens aktører og samtidigt et festligt folkemøde med kulturen – og særligt filmen i centrum.

  Budgettet for projektet er på 2.155.000 kr., hvoraf der pt. er givet tilsagn om tilskud på 1.535.000 kr.

  Det anbefales, at der bevilges 200.000 kr. fra kulturpuljen, der er reserveret til at tiltrække større sports- og kulturbegivenheder til Region Syddanmark, som besluttet ved budgetforliget for 2013.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Foreningen Svendborg Kultur- og filmdage ansøger Region Syddanmark om et tilskud på 250.000 kr. til projektet ”SVEND 13 – Danmarks Film- og kulturdage”.

  Projektets overordnede hensigt er at etablere en nyskabende og tilbagevendende begivenhed, der skal blive et samlingspunkt for filmbranchens aktører og samtidigt et folkemøde med kulturen, og især filmen i centrum.

  Begivenheden forventes at sikre Region Syddanmark – og særligt Fyn – en central rolle i europæisk filmproduktion.

  Visionen for projektet ”SVEND 13 – Danmarks Film- og kulturdage” er at: 

  • Skabe en årlig uge med aktiviteter, der stiller skarpt på kunsten, kulturen og rammerne omkring kultur med filmen som fælles referenceramme.
  • Skabe et kulturfolkemøde, hvor nøgleordene er åbenhed, kvalitet og aktivitet.
  • Skabe en kultur- og filmidentitet på Sydfyn, der skaber stolthed og vækst i det lokale og regionale kultur- og filmerhvervsliv.

  Projektets parter er Svendborg Kommune, Foreningen af Filmudlejere i Danmark (FAFID), Valby, FilmFyn i Faaborg og Producentforeningen, Frederiksberg.

  Projektet forventes at tiltrække 15.000-20.000 besøgende fra ind- og udland. Udvikling Fyns prognosemodel for projektet forudser en turismeomsætning på 3,6 mio. kr. til området på grund af projektet.

  Det samlede budget er på 2,155 mio. kr., der er pt. forhåndstilsagn fra parter og sponsorer på 1,535 mio. kr.

  Projektet relaterer sig til Kulturstrategiens tema, Kultur og Oplevelser.

  Det foreslås, at Region Syddanmark anbefaler et tilskud på 200.000 kr. til projektet fra kulturpuljen på 2 mio. kr., der er reserveret til at tiltrække større sports- og kulturbegivenheder til Region Syddanmark (puljens størrelse er besluttet ved budgetforliget 2013 den 24. september 2012). Der resterer pt. 1,5 mio. kr. i denne pulje.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Region Syddanmark yder et tilskud på 200.000 kr. i 2013 til projektet ”SVEND 13 – Danmarks Film- og kulturdage” fra kulturpuljen, med henblik på at understøtte projekter, som kan tiltrække større sports- og kulturbegivenheder til Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 17-06-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Frede Skaaning erklærede sig inhabil og forlod lokalet under sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-08-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-08-2013
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Frede Skaaning deltog i sagens behandling, da vurderingen er, at han er udpeget til at varetage offentlige interesser i FilmFyn.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/816
  14. Indstillinger fra Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmarks Vækstforum og Vækstforums formandskab behandlede på sine møder den 25. juni og 11. juni 2013 en række projekter, hvor der indstilles til endelig beslutning i regionsrådet. Det drejer sig især om en særlig indsats for fastholdelse af produktion gennem automatisering samt merbevilling til puljen til kommercialisering af offentlig-privat innovation.

  Der er indstillet i alt 14.455.903 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Særlig indsats for fastholdelse af produktion gennem automatisering

  Vækstforum besluttede på mødet den 4. april 2013 at afsætte en pulje på 10 mio. kr. til en særlig indsats for fastholdelse af produktion gennem automatisering. Baggrunden er, at en analyse af automatiseringspotentialet hos produktionsvirksomheder i Region Syddanmark viser, at der i små- og mellemstore syddanske virksomheder er et stort uudnyttet automatiseringspotentiale, men at vidensniveauet og adgangen til viden om automatisering generelt er for lavt.

  Ved ansøgningsfristen den 6. maj 2013 var der indkommet fire ansøgninger. Tre projekter blev indstillet til støtte. De 3 projekter har samlet en målsætning om, at mindst 200 virksomheder deltager i projektforløbene. Heraf forventes mindst 85 virksomheder at investere i ny automatiseringsteknologi.

  De tre projekter udgør en samlet satsning for automatisering i Syddanmark. Projekterne skal derfor koordinere virksomhedskontakten og markedsføre initiativerne samlet. Igangsættelse af tre projekter betyder, at flere aktiviteter kan gennemføres inden for den nuværende strukturfondsperiode, og at indsatsen hurtigere kommer bredt ud til flere virksomheder. Efter projektperiodens udløb vil der blive lavet en samlet, tværgående evaluering af de tre initiativer, som indgår i automatiseringssatsningen.

  Merbevilling til puljen til kommercialisering af offentlig-privat innovation

  Regionsrådet har tidligere, efter indstilling fra Vækstforum, bevilget midler til puljen til kommercialisering af offentlig-privat innovation.

  Puljen støtter mindre, korterevarende projektforløb for små og mellemstore virksomheders arbejde med kommercialisering af produkter inden for Vækstforums forretningsområder i samarbejde med offentlige parter omkring afprøvning og dokumentation af effekt. Baggrunden for etableringen af puljen er, at en evaluering af Vækstforums indsats har vist, at der er et behov for en yderligere styrkelse af indsatsen for at markedsmodne og kommercialisere virksomhedernes produkter – særligt i den sidste kritiske fase inden markedsintroduktion.

  Puljen til kommercialisering af offentlig-privat innovation har vist sig at være attraktiv for virksomhederne på grund af den enkle administration, og flere produkter er nu på vej mod markedsmodning.

  For at kunne imødekomme efterspørgslen efter midler fra puljen indstiller Vækstforum derfor til regionsrådet, at der tilføres yderligere 1,5 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til puljen. Tiltrædes indstillingen vil regionsrådet i alt have bevilget 8.456.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til puljen.

  Endvidere besluttede formandskabet på mødet den 11. juni 2013, at afsætte en merbevilling på op til 3 mio. kr. fra EUs Regionalfond til puljen.

  Vækstforum behandlede følgende ansøgninger vedr. de regionale erhvervsudviklingsmidler, der indstilles til beslutning i regionsrådet:

  Udover merbevillingen til kommercialiseringspuljen er der syv projekter, der har søgt medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Heraf har 3 projekter søgt midler fra den allerede reserverede ramme på 8 mio. kr. til den særlige indsats for fastholdelse af produktion gennem automatisering.

  Ansøgninger vedrørende automatisering:

  • Automation Syd v/Syddansk Universitet, Mads Clausen Instituttet. Der er søgt under den særlige indsats for fast­holdelse af produktion gennem automatisering.
  • Automation i Syd v/Teknologisk Institut, Center for Robotteknologi. Der er søgt under den særlige indsats for fast­holdelse af produktion gennem automatisering.
  • SAFIR – Strategisk Automation i Fremstillingsvirksomheder v/Blue Ocean Robotics. Der er søgt under den særlige indsats for fast­holdelse af produktion gennem automatisering.

  Øvrige ansøgninger:

  • LEC 2.0 v/Lean Energy. Der er søgt under forretningsområder Energi.
  • Talent Attraction v/work-live-stay Southern Denmark. Der er søgt under alle forretningsområder
  • Den energieffektive landbrugs- og fødevareproduktion v/SustainAgri. Der er søgt under Grøn Vækst programmet
  • Fælles markedsføring af nordfynske fødevarer v/Nordfyns Erhvervsråd. Der er søgt under Grøn Vækst programmet

  Endelig er der en tidligere ansøgning, Lean Energy Cluster, der søger om projekt og budgetmæssige ændringer, som skal godkendes af regionsrådet.

  De enkelte ansøgninger er nærmere beskrevet i bilaget.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Vækstforum indstiller til regionsrådet:

  Vedr. puljen til kommercialisering af offentlig-privat innovation

  • At der bevilges et yderligere tilskud til ”Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation” på 1.500.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2013 - bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  Vedr.LEC 2.0 v/Lean Energy

  • At projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 5.409.618,08 kr. afsat i 2013 – bevillingen kan maksimalt udgøre 17,16 % af de godkendte støtteberettigede udgifter på i alt 9.909.056,85 kr. frem til 31. december 2014 og 65,37 % af de samlede støtteberettigede udgifter på i alt 5.673.905,15 i perioden 1. januar 2015 til 31. august 2015.
  • At det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet, stilles til rådighed for offentligheden.
  • At det forudsættes, at projektet indgår i Syddansk Vækstforums porteføljestyring. Dette indebærer, dels at projektet skal deltage i et opstartsmøde med vækstforumsekretariatet, dels at der skal indgås en resultatkontrakt, dels at projektet i samarbejde med vækstforumsekretariatet løbende hvert halve år følger op på projektets fremdrift i forhold til økonomi, aktiviteter og opnåede resultater og effekter, dels at projektet medvirker i en ekstern midtvejs – og slutevaluering. Den eksterne midtvejsevaluering danner - sammen med en samlet faglig vurdering af projektet - grundlag for beslutning om projektets videre forløb. Enten kan det besluttes, at projektet kører videre uændret, at projektet ændres/justeres, eller at projektet skal indstilles til beslutning i Syddansk Vækstforum om afvikling.
  • At det forudsættes, at projektet leverer de i ansøgningen og resultatkontrakten beskrevne aktiviteter, resultater og forventede effekter.

  Vedr. Talent Attraction v/work-live-stay Southern Denmark

  • At projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 897.307,40 kr. afsat i 2013 Bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • Det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet, stilles til rådighed for offentligheden.
  • At det forudsættes, at projektet indgår i Syddansk Vækstforums porteføljestyring. Dette indebærer, dels at projektet skal deltage i et opstartsmøde med vækstforumsekretariatet, dels at der skal indgås en resultatkontrakt, dels at projektet i samarbejde med vækstforumsekretariatet løbende hvert halve år følger op på projektets fremdrift i forhold til økonomi, aktiviteter og opnåede resultater og effekter, dels at projektet medvirker i en ekstern midtvejs – og slutevaluering. Den eksterne midtvejsevaluering danner - sammen med en samlet faglig vurdering af projektet - grundlag for beslutning om projektets videre forløb. Enten kan det besluttes, at projektet kører videre uændret, at projektet ændres/justeres, eller at projektet skal indstilles til beslutning i Syddansk Vækstforum om afvikling.
  • At det forudsættes, at projektet leverer de i ansøgningen og resultatkontrakten beskrevne aktiviteter, resultater og forventede effekter.

   

  Vedr. Automation Syd v/Syddansk Universitet, Mads Clausen Instituttet

  • At projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 1.508.655,00 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet, stilles til rådighed for offentligheden.
  • At det forudsættes, at projektet indgår i Syddansk Vækstforums porteføljestyring. Dette indebærer, dels at projektet skal deltage i et opstartsmøde med vækstforumsekretariatet, dels at der skal indgås en resultatkontrakt, dels at projektet i samarbejde med vækstforumsekretariatet løbende hvert halve år følger op på projektets fremdrift i forhold til økonomi, aktiviteter og opnåede resultater og effekter, dels at projektet medvirker i en ekstern midtvejs – og slutevaluering. Den eksterne midtvejsevaluering danner - sammen med en samlet faglig vurdering af projektet - grundlag for beslutning om projektets videre forløb. Enten kan det besluttes, at projektet kører videre uændret, at projektet ændres/justeres, eller at projektet skal indstilles til beslutning i Syddansk Vækstforum om afvikling.
  • At det forudsættes, at projektet leverer de i ansøgningen og resultatkontrakten beskrevne aktiviteter, resultater og forventede effekter.
  • At ansøger senest den 1. oktober 2013 fremsender dokumentation, via netværks- eller partnerskabserklæringer, til Vækstforumsekretariatet for at have rekrutteret mindst 1/3 af de i ansøgningen forventede antal virksomheder med potentiale for øget brug af automatisering.
  • At ansøger deltager i et koordineringsforum sammen med de øvrige automatiserings projekter, og forpligter sig til koordinering af virksomhedskontakten og fælles markedsføring. 

  Vedr. SAFIR – Strategisk Automation i Fremstillingsvirksomheder v/Blue Ocean Robotics

  • At projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 2.478.827,48 kr.– bevillingen kan maksimalt udgøre 33,50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet, stilles til rådighed for offentligheden.
  • At det forudsættes, at projektet indgår i Syddansk Vækstforums porteføljestyring. Dette indebærer, dels at projektet skal deltage i et opstartsmøde med vækstforumsekretariatet, dels at der skal indgås en resultatkontrakt, dels at projektet i samarbejde med vækstforumsekretariatet løbende hvert halve år følger op på projektets fremdrift i forhold til økonomi, aktiviteter og opnåede resultater og effekter, dels at projektet medvirker i en ekstern midtvejs – og slutevaluering. Den eksterne midtvejsevaluering danner - sammen med en samlet faglig vurdering af projektet - grundlag for beslutning om projektets videre forløb. Enten kan det besluttes, at projektet kører videre uændret, at projektet ændres/justeres, eller at projektet skal indstilles til beslutning i Syddansk Vækstforum om afvikling,
  • At det forudsættes, at projektet leverer de i ansøgningen og resultatkontrakten beskrevne aktiviteter, resultater og forventede effekter.
  • At ansøger senest den 1. oktober 2013 fremsender dokumentation, via netværks- eller partnerskabserklæringer, til Vækstforumsekretariatet for at have rekrutteret mindst 1/3 af de i ansøgningen forventede antal virksomheder med potentiale for øget brug af automatisering.
  • At ansøger deltager i et koordineringsforum sammen med de øvrige automatiserings projekter, og forpligter sig til koordinering af virksomhedskontakten og fælles markedsføring. 

   

  Vedr. Automation i Syd v/Teknologisk Institut, Center for Robotteknologi

  • At projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 769.495,45kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 16,46 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet, stilles til rådighed for offentligheden.
  • At ansøger inden projektets start og senest 5. juli 2013 indleverer en revideret projektplan med et hertil understøttende budget til godkendelse hos vækstforumsekretariatet. Den reviderede projektplan skal indeholde en beskrivelse af, om og hvordan egenfinansieringen øges, eller om aktiviteter reduceres i forhold til den indstillede reduktion i bevillingen.
  • At det forudsættes, at projektet indgår i Syddansk Vækstforums porteføljestyring. Dette indebærer, dels at projektet skal deltage i et opstartsmøde med vækstforumsekretariatet, dels at der skal indgås en resultatkontrakt, dels at projektet i samarbejde med vækstforumsekretariatet løbende hvert halve år følger op på projektets fremdrift i forhold til økonomi, aktiviteter og opnåede resultater og effekter, dels at projektet medvirker i en ekstern midtvejs – og slutevaluering. Den eksterne midtvejsevaluering danner - sammen med en samlet faglig vurdering af projektet - grundlag for beslutning om projektets videre forløb. Enten kan det besluttes, at projektet kører videre uændret, at projektet ændres/justeres, eller at projektet skal indstilles til beslutning i Syddansk Vækstforum om afvikling.
  • At det forudsættes, at projektet leverer de i ansøgningen og resultatkontrakten beskrevne aktiviteter, resultater og forventede effekter.
  • At ansøger senest den 1. oktober 2013 fremsender dokumentation, via netværks- eller partnerskabserklæringer, til Vækstforumsekretariatet for at have rekrutteret mindst 1/3 af de i ansøgningen forventede antal virksomheder med potentiale for øget brug af automatisering.
  • At ansøger deltager i et koordineringsforum sammen med de øvrige automatiserings projekter, og forpligter sig til koordinering af virksomhedskontakten og fælles markedsføring. 

   

  Vedr. Den energieffektive landbrugs- og fødevareproduktion v/SustainAgri

  • At projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på op til 1.892.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At midlerne bevilges fra rammen på 16,5 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2011 til medfinansiering af projekter inden for det syddanske Grøn Vækst program.
  • At det forudsættes, at der indgås en samarbejdsaftale med Lean Energy Cluster og SustainHort.
  • At det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden.
  • At kravene i Vækstforums porteføljestyringsmodel lægges til grund for bevillingen.

   

  Vedr. fælles markedsføring af nordfynske fødevarer

  • At projektet modtager afslag fra de regionale erhvervsudviklingsmidler, da projektet har begrænset nyhedsværdi, ikke opfylder Vækstforums tværgående kriterium vedrørende samordning og koordination, og vurderes at have begrænset og ikke vedvarende effekt.

   

  Vedr. ændringsansøgning Lean Energy Cluster

  • At projektets tilskudssats fra de regionale erhvervsudviklingsmidler øges fra 49,43 % til 51,75 %, idet det samlede tilskudsbeløb fastholdes indenfor den oprindelige tilskudsramme fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 29.042.230 kr.
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-08-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-08-2013
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/816
  15. Orienteringer fra Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmarks Vækstforum drøftede på sit møde den 25. juni 2013 en række sager, herunder: Nye programmer for Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020, Vækstforums handlingsplan 2014-15, styrket samarbejde mellem Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland, Vækstpartnerskabsaftalen med regeringen, afvikling af Syddansk Turisme, status på Frauenhofer Projektcenter og udvidelse af Welfare Tech Invest.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmarks Vækstforum drøftede på sit møde den 25. juni 2013 en række sager. Beslutningsreferatet fra mødet er vedlagt som bilag.

   

  Nye programmer for Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020

  Der foreligger nu programudkast til den danske udmøntning af EUs Regional- og Socialfond. Den overordnede programramme er i god overensstemmelse med den regionale erhvervsudviklingsstrategi, herunder den forstærkede effektstyring og den regionale udmøntning af programmerne gennem de regionale vækstfora.

  Programmerne skal endvidere yde et bidrag til opfyldelse af både EUs og de nationale 2020-mål.

  Regionalfonden skal understøtte følgende EU-mål:

  • Fremme teknologisk udvikling og innovation, hvor det specifikke mål er at øge andelen af innovative virksomheder i Danmark.
  • Forbedre danske små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne, hvor det specifikke mål er at øge andelen af vækstvirksomheder i Danmark.
  • Støtte omstilling til lavemissionsøkonomi, hvor det specifikke mål er at forbedre virksomhedernes energi- og ressourceeffektivitet.
  • Bæredygtig grøn byudvikling, hvor det specifikke mål er at forbedre energi- og ressourceeffektiviteten i byerne (5 byer i Region Syddanmark er med på listen over ”byer”: Odense, Esbjerg, Kolding, Vejle og Fredericia).

  Socialfonden skal understøtte følgende EU-mål:

  • Fremme beskæftigelsen, hvor der alene sættes fokus på iværksætteri.
  • Fremme inklusion via beskæftigelsesfremme, herunder motivation og fastholdelse i ungdomsuddannelse og beskæftigelsesfremme i socialøkonomiske virksomheder.
  • Fremme uddannelse og livslang læring, herunder flere højtuddannede i små og mellemstore virksomheder og løft i kompetenceniveauet hos beskæftigede.
  • Fremme arbejdskraftens mobilitet via projektet EURES, som arbejder med grænseoverskridende arbejdsformidling i EU.

  Det har igennem det igangværende arbejde med udformning af de nationale programmer været et klart ønske fra bl.a. Vækstforums side, at det reelle regionale handlerum ikke blev indsnævret unødigt.

  Erhvervsstyrelsen har fredag den 14. juni 2013 udsendt et nyt programudkast, som imødekommer flere af de hidtidige bekymringer, hvilket Vækstforum kvitterede for.

  Erhvervsstyrelsen arbejder videre med programudkastene og regionsrådet vil løbende blive orienteret herom.

   

  Vækstforums handlingsplan 2014-15

  Vækstforums handlingsplan for 2012-13 udløber ved årsskiftet, og derfor skal der i løbet af indeværende år udarbejdes en justeret handlingsplan for 2014-15, som led i udmøntningen af erhvervsudviklingsstrategi 2012-20.

  En af de nye ting er, at 20 % af midlerne i Socialfonds­programmet skal anvendes til prioriteten ’social inklusion’. I det seneste danske programforslag fra Erhvervsstyrelsen for Socialfonden 2014-2020 er der yderligere defineret to typer indsatser, som socialfondsmidlerne kan anvendes til:

  -          Ungdomsuddannelse for unge med særlige udfordringer

  -          Indslusningsforløb og socialøkonomiske virksomheder herunder

  o        Indslusningsforløb til arbejdsmarkedet

  o        Socialøkonomiske virksomheder

  Den hidtidige socialfondsindsats har været rettet mod virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft.

  Vækstforum tilkendegav på sit møde, at indsatsen for social inklusion skal være virksomhedsrettet, og bad sekretariatet udarbejde et katalog over gode eksempler på virksomhedsdrevet social inklusion.

  Vækstforum bemærkede desuden, at indsatsen for social inklusion i det seneste programudkast fra Erhvervsstyrelsen ikke indsnævres unødigt, hvilket der blev kvitteret for.

   

  Ekstern midtvejs og slutevalueringer af projekter

  Der er i april/maj 2013 gennemført midtvejsevaluering af fem projekter og slutevaluering af tre projekter.

  Generelt viser evalueringerne gode gennemsnitlige resultatopnåelser for de projekter, som er blevet slutevalueret. For de projekter, som er blevet midtvejsevalueret, er den gennemsnitlige resultatopnåelse mere middelmådig.

  COWI har i de enkelte evalueringer af projekterne opstillet en række anbefalinger og læringspunkter. Sekretariatet vil i dialog med projekterne sikre, at der nu iværksættes de relevante opfølgende handlinger for projekterne.

   

  Styrket samarbejde mellem Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland – opfølgning på OECD-rapport
  OECD-analysen af den regionale innovations- og erhvervsfremmeindsats i Region Syddanmark og Region Midtjylland og evalueringen af kommunalreformen pegede på, at samarbejdet på tværs af regionerne om støtte til erhvervslivets vækst og jobskabelse bør øges.

  De tre vestdanske regionale vækstfora har derfor taget initiativ til en afdækning af, på hvilke områder, der med størst udbytte kan iværksættes et tættere samarbejde, også i forhold til det nationale niveau. På baggrund heraf har Vækstforum udpeget otte indsatsområder med konkrete initiativer, der kan styrke effekten på erhvervsudviklingen. Indsatsområderne er: Sundheds- og velfærdsinnovation, fødevarer, energi, kreative erhverv, kapital/iværksætteri, fremtidens industri, turisme og specialiserede analyser.

  Afvikling af Syddansk Turisme

  Afviklingen af Syddansk Turisme er forløbet planmæssigt. Syddansk Turisme har indtil videre forbrugt 2,25 mio. kr. af de reserverede 2,6 mio. kr. til afvikling af Syddansk Turisme. Der forventes kun et yderligere træk på ca. 30-50.000 kr., hvorefter der ikke vil være flere aktiviteter relateret til afvikling af Syddansk Turisme.

  Syddansk Turismes anmodning om vedtægtsændring er blevet godkendt. Fonden hedder nu Inspiring Denmark, og bestyrelsen består af syv medlemmer. Vækstforum har udpeget tre medlemmer: Grete Højgaard fra Messe C, Henrik Höhrmann fra Legoland og Jack Nielsen fra Radisson Blu H.C. Andersen Hotel. Derudover består bestyrelsen af Lasse Krull og Karsten Uno Petersen, der begge er udpeget af regionsrådet, Jørn Pedersen, udpeget af KKR og Lars Erik Jønsson, udpeget af VisitDenmark. Bestyrelsen konstituerede sig på bestyrelsesmøde den 22. maj 2013 med direktør Jack Nielsen som formand og regionsrådsmedlem Lasse Krull som næstformand. Fondens fokus er tiltrækning af internationale kongresser og konferencer.

   

  Status på Frauenhofer Projektcenter

  Regionsrådet er løbende blevet orienteret om status på arbejdet med at tiltrække og etablere en afdeling af Fraunhofer-Gesellschaft inden for forskningsområdet Power Electronics til den dansk-tyske region. Senest har regionsrådet afsat en ramme på 7 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler, der kunne indgå i den offentlige medfinansiering. Regionsrådet understregede, at en forudsætning for støtte var, at der kan sikres tilstrækkelig opbakning fra virksomhederne, herunder medfinansiering fra virksomhederne.

  Det har dog ikke været muligt at få virksomhedernes opbakning til det udarbejdede koncept. Planerne om at etablere et Fraunhofer Projektcenter er derfor stillet i bero.

  Virksomhederne bag konsortiet giver dog udtryk for, at der er et væsentligt behov for sikring af kvalificeret arbejdskraft. Parterne er derfor i gang med at undersøge mulighederne for andre tiltag.

   

  De reserverede midler vil blive ført tilbage og kan anvendes til andre formål.

   

  Vækstpartnerskabsaftalen med regeringen
  På vegne af Syddansk Vækstforum mødtes Vækstforums formandskab den 30. maj 2013 med erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen, sundhedsminister Astrid Kragh samt minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen for at indgå aftale om vækstpartnerskab 2013 og drøfte de nationale og regionale rammer for at skabe vækst og arbejdspladser i Syddanmark.

  Aftalen sætter særligt fokus på initiativer, der følger op på evalueringen af kommunalreformen og arbejdet i vækstteams og rummer en række initiativer inden for tre indsatsområder:

  1. Fælles opfølgning på regeringens vækstplaner mv.
  2. Styrket sammenhæng mellem erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen
  3. Styrket regional resultatopfølgning, arbejdsdeling og koordination

  Inden for disse områder blev der bl.a. aftalt fire syddanske fyrtårne:

  a)      Offentligt privat samarbejde om sundheds- og velfærdsinnovation

  b)      Samarbejde om robotteknologi

  c)      Samarbejde om energi

  d)      World Design Capital og Designpartnerskab

  Desuden var der enighed om at styrke det grænseoverskridende samarbejde, herunder at parterne på forsknings- og uddannelsesområdet vil støtte og medvirke i den igangværende proces om at undersøge mulighederne for oprettelsen af et europæisk/ internationalt universitets-campus i grænseregionen.

   

  Udvidelse af Welfare Tech Invest (WTI)
  Regionsrådet blev på mødet den 29. april 2013 orienteret om, at Vækstforum vil undersøge muligheden for at udvide kapitalfonden Welfare Tech Invests fokus til også at omfatte virksomheder indenfor forretningsområderne Bæredygtig Energi samt Design. Denne udvidelse af fondens investeringsfokus må forventes at skabe yderligere efterspørgsel efter kapital fra Welfare Tech Invest.

  Status på WTI aktiviteter er primo juni, at der fortsat opleves god søgning til fonden. De samlede investeringer beløber sig til i alt 26 mio.kr. i forpligtet kapital fra fondens side. Investeringerne varierer i størrelse fra mikrofinansiering på 150.000 kr. og op til 7,5 mio. kr. som den største investering.

  På baggrund af ovenstående initiativer, besluttede Vækstforums formandskab på mødet den 11. juni 2013, at tilføre Welfare Tech Invest op til 25 mio. kr. mere fra EUs Socialfond. Midlerne vil blive anvendt til investeringer i og lån til iværksættere indenfor velfærdsteknologi, bæredygtig energi og design.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-08-2013
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-08-2013
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/20409
  16. Afrapportering work-live-stay southern denmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Foreningen work-live-stay southern denmark blev stiftet 9. november 2012 i et samarbejde mellem private virksomheder, syddanske kommuner og Region Syddanmark. Foreningen finansieres med 5 mio. kr. fra Region Syddanmark, og der er derfor indgået en resultatkontrakt mellem foreningen og regionen. De væsentligste gennemførte aktiviteter hidtil er udviklingen af koncept for kommunale bosætningskoordinatorer samt at foreningen har fået bevilget midler fra regionalfonden til at udvikle markedsføringsværktøjer og booste de faglige klynger. Aktiviteterne fremgår af bilaget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Om work-live-stay southern denmark

  Foreningen work-live-stay southern denmark blev stiftet 9. november 2012 i et samarbejde mellem private virksomheder, syddanske kommuner og Region Syddanmark.

  I bestyrelsen for foreningen sidder HR chefer/managers samt direktører for ECCO, LEGO, Lodam Electronics, Odense Congress Center, Væksthus Syddanmark, Region Syddanmark, Workindenmark, Offshore Center Danmark samt kommunaldirektører fra kommunerne Sønderborg, Vejle, Esbjerg og Faaborg-Midtfyn.

  Foreningens formål er at sikre optimale rammer for tiltrækning og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft, således at den nødvendige arbejdskraft er til rådighed hos både offentlige og private virksomheder.

  Målgruppen for foreningen er derfor alle som arbejder professionelt med at tiltrække og fastholde højtuddannet arbejdskraft, dvs. virksomheder, vidensinstitutioner, kommuner, foreninger m.fl.

  Foreningen finansieres med 5 mio. kr. fra Region Syddanmark, og der er nedsat et mindre sekretariat med 2 ansatte.

  Status

  Der er indgået en resultatkontrakt mellem Region Syddanmark og foreningen, hvori der er opstillet en række resultat- og aktivitetsmål for perioden 2012 – 2015. Med bilaget gives hermed en status på foreningens aktiviteter.

  Bilaget viser kort foreningens strategiske indsatsområder, konkrete igangsatte aktiviteter i 2013 samt en oversigt over forventede indsatser i hele perioden samt de korte og langsigtede mål/effekter heraf.

  Udover de i bilaget viste aktiviteter har en væsentlig opgave det første halve år været at skabe synlighed om foreningens arbejde. Det er sket via kommunikation/presse, hjemmeside, dialogmøder og diverse oplæg.

  Der er pr. 7. august 2013 76 medlemmer af foreningen, heraf er de 16 kommuner. Der er dermed god opbakning til arbejdet blandt både offentlige og private aktører. Der udestår fortsat et arbejde med at hverve særligt virksomheder som medlemmer, og at sikre ejerskab og forankring til foreningens aktiviteter.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-08-2013
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-08-2013
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/1695
  17. Orientering om ansættelser og afskedigelser af direktører, sygehusledelser og centerledere
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der orienteres i denne sag om ansættelser og afskedigelser af direktører, sygehusledelser og centerledere i august måned 2013, jf. tidligere beslutning herom.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har besluttet, at regionsrådet og forretningsudvalget skal orienteres om ansættelser og afskedigelser af direktører, centerledere og direktører i sygehusledelserne.

  I august måned 2013 er der sket følgende ansættelse:

  • Charlotte Rosenkrantz Josefsen er pr. 1. august 2013 ansat som administrerende direktør for regionens psykiatrisygehus.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-08-2013
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-08-2013
   

  Til orientering.


  Sagsnr. 13/10819
  18. Valg af næstformand til regionsvalgbestyrelsen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der skal vælges en næstformand til regionsvalgbestyrelsen, der blev udpeget af regionsrådet den 24. juni 2013.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet udpegede den 24. juni 2013 en regionsvalgbestyrelse.

  I henhold til den kommunale- og regionale valglovs § 14, stk. 3, skal der udpeges en næstformand til valgbestyrelsen blandt valgbestyrelsens medlemmer.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger en næstformand for regionsvalgbestyrelsen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-08-2013
   

  Poul-Erik Svendsen blev udpeget som næstformand for regionsvalgbestyrelsen.


  Sagsnr.  
  19. LUKKET PKT.: Ledige ejendomme og arealer
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

   


  Siden er sidst opdateret 06-11-2013
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring