Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sundhedssamordningsudvalget - Referat - 20. august 2013

Mødedato
20-08-2013 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Indvandrermedicinsk Klinik, Odense

Deltagere
 • Bo Libergren (V)
 • Margot Torp (A)
 • Frede Skaaning (A)
 • Ole Finnerup Larsen (A)
 • Willy Sahl (A)
 • Poul Sækmose (C)
 • Thies Mathiasen (O)
 • Susanne Linnet (V)
 • Preben Friis-Hauge (V)
 • Ida Damborg (F)
 • Iben Kromann (F)

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Orientering om arbejdet på Indvandrermedicinsk Klinik
  2. Implementeringsplan visitation til skadebehandling
  3. Status på PLO-situationen
  4. Praksisplanlægning på Øjenområdet - Opdateret vurdering af kapaciteten
  5. Patientrettet forebyggelse og patienter med forløb på tværs af sektorgrænser
  6. Midtvejsvurdering af kapaciteten for otologi
  7. Midtvejsvurdering af kapaciteten for dermatologi
  8. Udpegning af medlemmer af praksisplanudvalget på almenlægeområdet
  9. Konference om den politiske vision for den kommende sundhedsaftale
  10. Mødeplan 2013
  11. Eventuelt


  Sagsnr. 11/3383
  1. Orientering om arbejdet på Indvandrermedicinsk Klinik
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedssamordningsudvalget orienteres om arbejdet på Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital ved overlæge og leder af klinikken Morten Sodemann.

  Indvandrermedicinsk Klinik er en del af Infektionsmedicinsk Afdeling Q på Odense Universitetshospital, og i Indvandrermedicinsk Klinik varetages udredning og behandling af patienter med anden etnisk baggrund end dansk. Klinikken modtager kun etniske minoritetspatienter med langvarige, komplicerede og uløste helbredsproblemer og som har behov for tværfaglig forløbskoordination til undersøgelse, behandling og opbygning af egenomsorg. Det er således ikke en generel klinik for etniske minoritetspatienter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 20-08-2013

  Orienteredes.


  Sagsnr. 11/20720
  2. Implementeringsplan visitation til skadebehandling
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark skal indføre visitation til skadebehandling.

  Det foreslås, at der indføres skadevisitation den 1. april 2014 efter en hybridmodel, hvor sygeplejersker fra FAM (Fælles Akut Modtagelse) fra Sydvestjysk Sygehus visiterer i praksistiden og vagtlæger i vagttiden.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regeringen og Danske Regioner er i økonomiaftalen for 2013 blevet enige om, at der frem mod foråret 2014 gradvist skal indfases visiteret adgang til landets akutmodtagelser.

  Regionsrådet traf den 25. februar 2013 beslutning om, at der arbejdes videre med etablering af visitation til skadebehandlingen på regionens sygehuse i stedet for at arbejde videre med en skaderådgivningstelefon, og at der arbejdes videre ud fra en hybridmodel, hvor sygeplejersker fra en eller flere fælles akutmodtagelser visiterer i praksistiden, og hvor vagtlæger visiterer i vagttiden.

  Det foreslås, at vagtlægetelefonen også benyttes til skadevisitation, hvilket indebærer den fordel, at borgerne ikke får et nyt sundhedstelefonnummer.

  Det blev endvidere besluttet, at regionsrådet efter skadevisitationen har fungeret i noget tid vil blive ”forelagt et forslag til mulige tilpasninger af kapaciteten på skadeområdet i region Syddanmark.”

  De praktiserende Lægers organisation (PLO) er positive overfor implementeringsplanen, som det fremgår af vedhæftede bemærkninger sendt til Sundhedsstaben den 19. juni 2013.

  Hovedudvalget er på mødet den 27. juni 2013 forelagt ”Notat om organisering af visitation til skadebehandling i Region Syddanmark” til orientering.

  I implementeringsplanen indstilles det, at visitationen i praksistiden organisatorisk indplaceres i FAM på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Skadestuen i Esbjerg er den skadestue i regionen, der har arbejdet mest systematisk med telefonbetjening af skadehenvendere.

  Det vurderes, at hybridmodellen vil medføre en merudgift på 18 - 19 mio. kr. om året til sygeplejerskeløn og honorarer til praksissektoren m.v.

  På regionsrådsmødet den 25. februar blev det besluttet, at regionsrådet, efter skadevisitationen har fungeret i noget tid, vil blive ”forelagt et forslag til mulige tilpasninger af kapaciteten på skadeområdet i Region Syddanmark.”

  Det foreslås, at skadevisitationen opstartes den 1. april 2014. Når effekterne af skadevisitationen kendes forventelig ultimo 2014, fremlægges et forslag til permanent finansiering.

  Der er vedhæftet forslag til implementeringsplan for skadevisitation. Forud for forelæggelse for regionsrådet behandles sagen i Sundhedsudvalget den 27. august og Akut- og ø-udvalget den 29. august 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 20-08-2013

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/18776
  3. Status på PLO-situationen
  fold dette punkt ind Resume

  Med beslutningen i PLO’s repræsentantskab om ikke kollektivt at opsige aftalen med sygesikringen er den truende konflikt på området afblæst indtil videre. Der igangsættes nu et forhandlingsforløb mellem de centrale parter med hensyn til indgåelse af ny overenskomst senest den 1. september 2014.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Et bredt flertal i Folketinget vedtog som bekendt den 27. juni 2013 lovforslag om ændring af Sundhedsloven og Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Det var længe ventet med spænding, om Praktiserende Lægers Organisation (PLO) som reaktion mod loven kollektivt ville opsige en stor majoritet af de praktiserende lægers ydernumre, men PLO’s repræsentantskab afviste med det snævrest mulige flertal dette, og dermed er en konflikt på PLO-området indtil videre afblæst, ligesom regionens konfliktberedskab på sygehusene er det.

  Loven træder i kraft den 1. september 2013 og skal medvirke til at sikre den fortsatte udvikling af almen praksis. Loven skal bl.a. sikre lægedækning i hele landet og høj ensartet kvalitet i patientbehandlingen.  

  Der skal inden for disse nye rammer stadig indgås en overenskomst imellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og PLO om vilkårene, herunder de økonomiske vilkår for de ydelser, som almen praksis fremover leverer til borgerne på det offentliges regning. 

  Loven giver ikke mulighed for, at regioner eller ministeren kan detailstyre arbejdet i den praktiserende læges møde med borgerne i den kliniske hverdag eller pålægge den enkelte læge ekstraopgaver, uden at der indgås en underliggende aftale om vilkårene herfor. Der blev efter høringsperioden foretaget en række justeringer og præciseringer af loven med henblik på at imødekomme de bekymringer, som bl.a. PLO havde givet udtryk for.

  Nu er det planen, at RLTN og PLO indleder et forhandlingsforløb om en ny overenskomst i slutningen af august 2013 med henblik på, at en ny overenskomst kan indgås senest den 1. september 2014. Vilkårene for både patienter og de praktiserende læger forbliver således uændrede, indtil der er indgået en ny overenskomst. Samarbejdsudvalget på almenlægeområdet fortsætter ligeledes uændret indtil videre.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 20-08-2013

  Orienteredes.


  Sagsnr. 10/4011
  4. Praksisplanlægning på Øjenområdet - Opdateret vurdering af kapaciteten
  fold dette punkt ind Resume

  I henhold til regionsrådets praksisplan for øjenområdet af den 1. februar 2011 skal der midtvejs i planperioden ske en opdateret vurdering af kapaciteten.

  På baggrund af denne vurdering skal regionsrådet drøfte kapaciteten i øjenlægepraksis.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I den af regionsrådet vedtaget praksisplan på øjenområdet af den 1. februar 2011 fremgår det, at der på trods af en relativ lang ventetid i øjenlægepraksis ikke i den pågældende periode skal ske en udvidelse af kapaciteten.

  Af planen fremgår det videre, at der midtvejs i planperioden skal foretages en opdateret vurdering af kapaciteten.

  Link til den af regionsrådet godkendte praksisplan er: http://regionsyddanmark.dk/wm346415

  Øjenspecialet omfatter i dag 37,1 fuldtidskapaciteter, som fordeler sig med 33 enkelt-mandspraksis og 2 kompagniskabspraksis og en overlægepraksis (ophører pr. 30. september 2013).

  Øjenlægekapaciteten og ventetider på området fordelt på sygehusområder er pr. 1. maj 2013:

  Sygehusområder

  Indbygger pr. 1.jan. 2013

  Antal kapa-citeter

  Indbygger pr.

  øjenlæge

  Gennem-

  snitlig

  ventetid

  Odense

  Universitetshospital (OUH)

  448.149

  13

  34.473

  16 (2–36)

  Sygehus Lillebælt (SLB)

  286.279

   9

  31.809

  19 (4–41)

  Sydvestjysk Sygehus

  (SVS)

  237.314

   9

  26.368

  18 (8–42)

  Sygehus Sønderjylland (SHS)

  229.677

   6,1

  37.352

    37 (18–40)

  Region Syddanmark

  1.201.419

  37,1

  32.383

  28

  Ventetiden i praksisplanen varierede på daværende tidspunkt fra ingen ventetid til 52 ugers ventetid. Den gennemsnitlige ventetid på sygehusområder var fordelt med: OUH 20 uger, SLB 12 uger, SVS 52 uger og SHS 20 uger.

  Antallet af kapaciteter i øjenlægepraksis er siden ovenstående ventetidsopgørelse i praksisplanen øget med 2 fuldtidskapaciteter i det vestjyske, hvilket har nedbragt ventetiden betydeligt i området (fra 52 til 18 uger). 

  Den nuværende gennemsnitlige ventetid er 16–37 uger varierende fra 2 ugers ventetid i Faaborg til 42 ugers ventetid i Grindsted.

  Generelt vurderes ventetiden for alle områder at være relativ lang. Størst er presset i SHS optageområde med en gennemsnitlig ventetid på 37 uger. Den gennemsnitlige ventetid her er således øget fra de tidligere 20 uger til 37 uger. En praksis (Øjenklinikken Sønderjylland) har ikke oplyst ventetid.

  I 2012 var den gennemsnitlige omsætning i øjenlægepraksis i Region Syddanmark ca. 3,3 mio. kr. I dette beløb er der ikke indeholdt afregning for grå stær operationer.

  Knækgrænsen og økonomiprotokollat af 31. marts 2011 om økonomisk ramme kan udgør en barriere for den fulde kapacitetsudnyttelse i praksissektoren.

  ”Knækgrænse” betyder, at speciallægens honorar reduceres med en vis procentdel, når den samlede omsætning, når en overenskomstfastlagt grænse.

  Økonomiprotokollat betyder, at der inden for speciallægehjælp er fastsat en økonomisk ramme for samtlige specialer under et. Overstiges rammen vil der ske modregning i de kommende reguleringer. I forbindelse hermed er det besluttet, at kapaciteten i speciallægepraksis opgøres årligt. Det vil sige, at rammen, hvis der overordnet set er flere kapaciteter end i det forrige beregningsår, hæves med den gennemsnitlige omsætning. Er der derimod færre kapaciteter sænkes rammen.

  På baggrund af økonomiprotokollatet er de praktiserende øjenlæger af deres forening (Foreningen af praktiserende speciallæger) blevet opfordret til at nedsætte aktiviteten i speciallægepraksis. Resultatet af nedsat aktivitet kan være en medvirkende årsag til den længere ventetid for patienterne i Sygehus Lillebælt og Sygehus Sønderjyllands områder. 

  I praksisplanen anbefales det som nævnt, at der på trods af en relativ lang ventetid ikke skal ske en udvidelse af kapaciteten i planperiode. Dette på baggrund af en generel øjenlægemangel i hele landet, som har medført, at det er svært at rekruttere øjenlæger til sygehusafdelinger. Hvorimod det har vist sig mindre vanskeligt at rekruttere til øjenlægepraksis. Det er vurderingen, at der fortsat bør tages højde herfor.

  Såfremt regionsrådet beslutter at afsætte ressourcer til en udvidet kapacitet, anbefales det, at placeringen bliver i den sønderjyske del af regionen.

  Omkostningen til en kapacitetsudvidelse svarende til et øjenlægeydernummer skønnes årligt at beløbe sig til ca. 3,3 mio. kr.

  Om en eventuel kapacitetsudvidelse i øjenlægepraksis vil få betydning for reguleringen i speciallægepraksis vil afhænge af, det samlede antal kapaciteter ved årets udgang.  

  Kapacitetsvurderingen blev drøftet på møde i Samarbejdsudvalget for Speciallæger den

  11. juni 2013.

  Specialerepræsentanten bemærkede, at der er indgået en generationsskifteaftale i Sønderborg pr. 1. april 2013, hvilket giver mulighed for en øget omsætning svarende til 30 %, hvorfor der fra øjenlægernes side ikke p.t. skønnes at være behov for en udvidelse af kapaciteten.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 20-08-2013

  Drøftedes.

  Udvalget anbefaler regionsrådet, at der etableres et ydernummer i øjenlægehjælp i Sygehus Sønderjyllands optageområde, og at 3 deltidspraksis i reumatologi og ortopædkirurgi med speciallæger over 60 år nedlægges ved ledighed, som delvis finansiering af den varige merudgift.


  Sagsnr. 13/19936
  5. Patientrettet forebyggelse og patienter med forløb på tværs af sektorgrænser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I aftalen om regionernes økonomi for 2014 mellem Regeringen og Danske Regioner er der under overskriften ”Et mere sammenhængende sundhedsvæsen” afsat 250 mio. kr. til sammenhængende løsninger på Sundhedsområdet. Tilsvarende er der i kommuneaftalen afsat et beløb på 300 mio. kr.

  Af begge aftaler fremgår det, at midlerne skal ”… understøtte indsatsområderne i de fem nye sundhedsaftaler og anvendes med fokus på patientrettet forebyggelse og i forhold til patienter, der typisk har behandlingsforløb på tværs af sektorgrænser”. Der er enighed mellem Regeringen, Danske Regioner og KL om, at den konkrete prioritering skal føre til:

  • Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser.
  • Færre forebyggelige indlæggelser.
  • Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser.
  • Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene.

  I begge aftaler fremgår det, at anvendelsen af midlerne drøftes i regi af sundhedsaftalerne. Sundhedskoordinationsudvalget skal følge op på resultater og erfaringer, og kommuner og region skal i fællesskab afrapportere anvendelsen af midlerne til ministeriet.

  Der pågår en kortlægning af allerede planlagte aktiviteter, som udmønter aftalen med Regeringen. Nedenstående allerede besluttede initiativer og projekter falder ind under udvikling af den patientrettede forebyggelse:

  • Integrated Care
  • Tidlig opsporing og forebyggelse
  • Shared Care Platformen
  • Specialistrådgivning via videokonference mellem Lysningen, Odense Kommune og Odense Universitetshospital
  • ACCESS. Koordineret akut indsats for ældre borgere
  • DIPA. Den Integrative Psykiatriske Afdeling i Odense
  • Selvmonitoreret AK-behandling

  Foruden disse aktiviteter findes der aktiviteter, der er besluttede, men endnu ikke igangsatte, ligesom det også må forventes, at der skal igangsættes nye aktiviteter for midler, der skal omprioriteres hertil.

  Desuden pågår der en planlægning af den dialog, der i efteråret skal finde sted med praksissektoren og kommunerne med henblik på at koordinere indsatsen på tværs af sektorerne. Der arbejdes efter følgende tidsplan:

  August måned:

  • Sygehusledelseskredsen drøfter udmøntningen af aftalen.
  • Sundhedssamordningsudvalget, Innovationsudvalget og Psykiatri- og Socialudvalget orienteres om udmøntningen af aftalen.

  September måned:

  • Kommunekontaktudvalget orienteres om udmøntningen af aftalen.
  • Sundhedsstaben, psykiatristaben og sygehusene drøfter udmøntningen samt rammerne for den fælles afrapportering med PLO Syddanmark og  kommunerne i regi af formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum.
  • Det Administrative Kontaktforum drøfter udmøntningen og rammer for fælles afrapportering.

  Oktober måned:

  • Sundhedskoordinationsudvalget drøfter udmøntningen og rammer for fælles afrapportering.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 20-08-2013

  Orienteredes.


  Sagsnr. 13/13603
  6. Midtvejsvurdering af kapaciteten for otologi
  fold dette punkt ind Resume

  I henhold til regionsrådets praksisplan for øre-, næse-, halsspecialet af den 1. februar 2011 skal der midtvejs i planperioden ske en opdateret vurdering af kapaciteten.

  På baggrund af denne vurdering skal regionsrådet drøfte kapaciteten på øre-, næse-, halsområdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Af praksisplanen fremgår det, at der på daværende tidspunkt ikke var behov for en udvidelse af kapaciteten. Det fremgår endvidere, at der midtvejs i planperioden foretages en opdateret vurdering af kapaciteten.

  Link til den af regionsrådet godkendte praksisplan er: http://regionsyddanmark.dk/wm346415

  Øre-, næse-, halsspecialet omfatter i dag 35 kapaciteter bestående udelukkende af fuldtidspraksis.

  Ørelægekapaciteten og ventetider på området fordelt på sygehusområder er pr. den 1. maj 2013:

  Sygehusområder

  Indbyggere pr. 1.jan. 2013

  Antal kapaciteter

  Indbyggere pr.

  ørelæge

  Gennem-snitlig ventetid

  Odense

  Universitetshospital (OUH)

  448.149

  14

  32.011

  7 (0-16)

  Sygehus Lillebælt (SLB)

  286.279

   9

  31.809

  9 (1-18)

  Sydvestjysk Sygehus (SVS)

  237.314

   6

  39.552

  5 (3-6)

  Sygehus Sønderjylland (SHS)

  229.677

   6

  38.280

    5 (0-10)

  Region Syddanmark

  1.201.419

  35

  34.326

  6

  Ventetiden er i praksisplanen beskrevet som værende på mellem få dage og 12 uger. Pr. den 1. maj 2013 er den gennemsnitlige ventetid 5-9 uger. På enkeltpraksisniveau svinger ventetiden mellem 0 og 18 uger i henholdsvis Aabenraa og Vejle.

  For optageområde OUH er gældende, at kun 2 ud af 12 praksis har en ventetid over 8 uger. Her er ventetiden henholdsvis 12 og 16 uger. Derudover har én praksis ikke oplyst ventetid.

  For optageområde SLB er gældende, at 3 ud af 8 praksis har en ventetid over 8 uger. Ventetiden er her henholdsvis 12, 16 og 18 uger. To praksis har en ventetid på henholdsvis 1 og 2 uger.

  I optageområde SVS har 6 af 7 praksis angivet en ventetid på 6 uger eller derunder. En praksis har ikke oplyst ventetid.

  I optageområde SHS har 3 af 4 praksis en ventetid på under 8 uger, heraf har en praksis 0 uger. Den sidste har 10 ugers ventetid.

  Den gennemsnitlige ventetid er således længst i optageområde SLB. Dog har området 2 praksis med ganske kort ventetid i henholdsvis Fredericia og Middelfart, og det er derfor vurderingen, at der ikke er behov for at udvide kapaciteten her.

  Ligeledes er ventetiderne i de øvrige optageområder relativt korte, og mange praksis har en yderst beskeden ventetid.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 20-08-2013

  Drøftedes.

  Udvalget finder, at kapaciteten er passende.


  Sagsnr. 13/13604
  7. Midtvejsvurdering af kapaciteten for dermatologi
  fold dette punkt ind Resume

  I henhold til regionsrådets praksisplan for specialet dermato-venerologi af den 1. februar 2011 bør der foretages en regelmæssig opfølgning på kapaciteten.

  På baggrund af denne opfølgning skal regionsrådet drøfte kapaciteten for dermato-venerologiområdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Af praksisplanen fremgår det, at den eksisterende kapacitet på gældende tidspunkt vurderes at være tilstrækkelig, men at der kan opstå behov for yderligere kapacitet i form af et ydernummer.

  Link til den af regionsrådet godkendte praksisplan er: http://regionsyddanmark.dk/wm346415

  Specialet for dermato-venerologi omfatter i dag 15,33 kapaciteter bestående af 15 fuldtidspraksis og en deltidspraksis.

  Kapacitet og ventetider fordelt på sygehusområder er pr. den 1. maj 2013 som følger: 

  Sygehusområder

  Indbyggere pr. 1.jan. 2013

  Antal kapa-

  citeter

  Indbyggere pr.

  dermatolog

  Gennem-snitlig ventetid

  Odense

  Universitetshospital (OUH)

  448.149

  4,33

  103.499

  10 (10-12)

  Sygehus Lillebælt (SLB)

  286.279

   4

  71.570

  16 (8-24)

  Sydvestjysk Sygehus (SVS)

  237.314

   4

  59.329

  12 (10-13)

  Sygehus Sønderjylland (SHS)

  229.677

   3

  76.559

    9 (8-10)

  Region Syddanmark

  1.201.419

  15,33

  78.370

  12

  Ifølge praksisplanen varierede ventetiden fra 4 til 12 uger i 2011. På nuværende tidspunkt varierer den gennemsnitlige ventetid for de fire optageområder 9-16 uger. På enkeltpraksisniveau er variationen 8-24 uger.

  For optageområde Odense Universitetshospital er gældende, at ventetiden ligger stabilt på 10 uger.

  I optageområde Sygehus Lillebælt er ventetiden stærkt svingende, med henholdsvis 8, 12, 18 og 24 uger. De to praksis i Vejle har henholdsvis 12 og 24 ugers ventetid.

  For optageområde Sydvestjysk Sygehus er gældende, at ventetiden er henholdsvis 10 og 13 uger i de to praksis, der har angivet ventetid. Begge praksis er beliggende i Esbjerg. Områdets sidste praksis i Tønder har ikke angivet ventetid.

  For optageområde Sygehus Sønderjylland er gældende, at ventetiderne ligger stabilt omkring 9 uger.

  Det er i alle områder muligt at finde en praksis med maksimalt 10 ugers ventetid. Umiddelbart er det største pres omkring Vejle, dog er der i Fredericia en praksis med ventetid på 8 uger. Med udgangspunkt i optageområdernes gennemsnitlige ventetider, er der sket en stigning i forhold til 2011.

  Stigningen i ventetid er ikke nødvendigvis et udtryk for en øget efterspørgsel, men snarere en konsekvens af, at den økonomiske ramme for speciallægeområdet har været under pres, og der derfor fra FAS’ side er blevet henstillet til speciallægerne, at aktiviteten dæmpes, så den økonomiske ramme ikke overskrides.

  Det er med ovenstående vurderingen, at der ikke er behov for, at der opslås et ekstra ydernummer, til trods for at ventetiden er steget.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 20-08-2013

  Drøftedes.

  Udvalget vurderer, at der ikke aktuelt er grundlag for en udvidelse af kapaciteten og ønsker, at sagen igen forelægges til vurdering i maj 2014.


  Sagsnr. 13/17941
  8. Udpegning af medlemmer af praksisplanudvalget på almenlægeområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Folketinget vedtog den 27. juni 2013 en række ændringer i sundhedsloven vedrørende planlægningen på almenlægeområdet. Ændringerne betyder bl.a., at der skal nedsættes et praksisplanudvalg, der skal udarbejde en ny praksisplan, som skal foreligge senest den 1. maj 2014. Der skal udpeges medlemmer til praksisplanudvalget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Folketinget vedtog den 27. juni 2013 en række ændringer i sundhedsloven vedrørende planlægningen på almenlægeområdet. Ændringerne betyder bl.a., at der skal udarbejdes en ny praksisplan for almenlægeområdet som skal foreligge senest den 1. maj 2014.

  Som noget nyt skal der i hver region nedsættes et praksisplanudvalg, som skal udarbejde praksisplaner for almenlægeområdet. Praksisplanudvalget skal have følgende sammensætning:

  • 5 medlemmer udpeget blandt kommunalbestyrelsesmedlemmer fra kommunerne i regionen,
  • 3 medlemmer fra regionsrådet og
  • 3 medlemmer udpeget blandt alment praktiserende læger, der behandler gruppe 1-sikrede.

  Det foreslås, at praksisplanudvalget efterfølgende nedsætter en arbejdsgruppe med henblik på udarbejdelse af udkast til praksisplan til forelæggelse for praksisplanudvalget.

  Regionen varetager formandskabet og sekretariatsbetjener udvalget. Der skal tilstræbes enighed i udvalget om den endelige udformning af praksisplanen. Hvis det ikke er muligt at opnå enighed, tilfalder den endelige beslutningskompetence regionsrådet.

  Praksisplanudvalget skal i hver valgperiode udarbejde en praksisplan vedrørende almen praksis, der udgør en del af regionens sundhedsplan. Planen skal revideres mindst én gang i hver valgperiode.  

  Overordnet skal praksisplan vedrørende almen praksis beskrive hvilke opgaver almen praksis skal varetage, snitflader til det øvrige sundhedsvæsen samt overvejelser om kapacitet og fysisk placering af ydernumre. Praksisplan vedrørende almen praksis bliver et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommuner og almen praksis.

  Regionen afventer et samlet materialesæt fra Sundhedsstyrelsen, der indeholder principper og vejledninger om udarbejdelsen af praksisplanen.

  Udpegningen af medlemmer til udvalget påbegyndes, da arbejdet i praksisplanudvalget forventes påbegyndt i efteråret 2013. Regionen har derfor kontaktet KKR og PLO Syddanmark med henblik på, at der ligeledes udpeges medlemmer til udvalget.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedssamordningsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at der udpeges 3 regionsrådsmedlemmer til praksisplanudvalget.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 20-08-2013

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.


  Sagsnr. 13/1347
  9. Konference om den politiske vision for den kommende sundhedsaftale
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedskoordinationsudvalget godkendte den 24. april 2013 de overordnede rammer for en konference om den politiske vision for den kommende sundhedsaftale, som vil gælde i perioden 2015-2018.

  Konferencen finder sted mandag den 2. september 2013 kl. 13.00-16.00 på Trinity Hotel og Konference Center, Fredericia.

  Program for konferencen forventes godkendt på møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 15. august 2013. Det godkendte program vil blive forelagt til orientering på mødet i Sundhedssamordningsudvalget den 20. august 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 20-08-2013

  Orienteredes.


  Sagsnr. 13/6
  10. Mødeplan 2013
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedssamordningsudvalget har godkendt følgende mødeplan:

  • Tirsdag den 17. september 2013, Skåne.
  • Onsdag den 30. oktober 2013, Svendborg Kommune.
  • Tirsdag den 12. november 2013, Sydvestjysk Sygehus.
  • Tirsdag den 10. december 2013, Assens Kommune.

  Alle møderne holdes som udgangspunkt med start kl. 14.00.

  Der vedlægges en opdateret arbejdsplan for 2013 som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at næste møde holdes den 17. september 2013 i Skåne.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 20-08-2013

  Godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/6
  11. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  -

  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 20-08-2013

  -


  Siden er sidst opdateret 21-08-2013
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring