Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Udvalget for Regional Udvikling - Referat - 17. juni 2013

Mødedato
17-06-2013 kl. 15:00 - 16:45

Mødested
VUC Sønderborg

Deltagere
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • William Jensen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F

 • Afbud
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • William Jensen, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Rundvisning på VUC Syd
  2. Ansøgning om tilskud fra kulturpuljen til projektet "SVEND 13 - Danmarks Film- og Kulturdage"
  3. Videreførelse af Syddansk Uddannelsesaftale
  4. Henvendelse fra Danske Erhvervskoler
  5. Status på fordelingsudvalgsarbejdet 2013
  6. Kapacitet på gymnasierne
  7. Uddannelseskonference mandag den 9. september 2013
  8. Årsplan 2013-2014 for samarbejdet Region Syddanmark og Slesvig-Holsten
  9. Eventuelt
  10. Næste møde
  11. Lukket punkt: Analyse


  Sagsnr. 13/6197
  1. Rundvisning på VUC Syd
  fold dette punkt ind Resume

  Direktør for VUC Syd, Hans Jørgen Hansen, foretager en rundvisning i VUC’s nyetablerede lokaler i Sønderborg.

  Derudover vil Hans Jørgen Hansen informere om, hvordan VUC Sønderjylland konkret arbejder med fjernundervisning som et redskab til, at fastholde og forbedre uddannelsestilbuddet i tyndt befolkede områder.

  Samtidig vil Hans Jørgen Hansen præsentere nogle af erfaringerne fra projektet "Parallel pædagogik", der har været støttet af Region Syddanmarks Uddannelsespulje. Projektet har haft fokus på ved hjælp af moderne it-muligheder, at udvikle samarbejdet mellem to geografisk adskilte undervisningssteder under den samme platform.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 17-06-2013

  Til orientering.


  Sagsnr. 13/14750
  2. Ansøgning om tilskud fra kulturpuljen til projektet "SVEND 13 - Danmarks Film- og Kulturdage"
  fold dette punkt ind Resume

  Foreningen Svendborg Kultur- og filmdage søger om et tilskud på 250.000 kr. til projektet ”SVEND 13 – Danmarks Film- og kulturdage”, der gennemføres i slutningen af august måned i 2013.

  Visionen for projektet er at etablere en nyskabende og tilbagevendende begivenhed, der skal blive et samlingspunkt for filmbranchens aktører og samtidigt et festligt folkemøde med kulturen – og særligt filmen i centrum.

  Budgettet for projektet er på 2.155.000 kr., hvoraf der p.t. er givet tilsagn om tilskud på 1.535.000 kr.

  Det anbefales, at der bevilges 200.000 kr. fra kulturpuljen, der er reserveret til at tiltrække større sports- og kulturbegivenheder til Region Syddanmark, som besluttet ved budgetforliget for 2013.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Foreningen Svendborg Kultur- og filmdage ansøger Region Syddanmark om et tilskud på 250.000 kr. til projektet ”SVEND 13 – Danmarks Film- og kulturdage”.

  Projektets overordnede hensigt er at etablere en nyskabende og tilbagevendende begivenhed, der skal blive et samlingspunkt for filmbranchens aktører og samtidigt et folkemøde med kulturen, og især filmen i centrum.

  Begivenheden forventes at sikre Region Syddanmark – og særligt Fyn – en central rolle i europæisk filmproduktion.

  Visionen for projektet ”SVEND 13 – Danmarks Film- og kulturdage” er at: 

  • Skabe en årlig uge med aktiviteter, der stiller skarpt på kunsten, kulturen og rammerne omkring kultur med filmen som fælles referenceramme.
  • Skabe et kulturfolkemøde, hvor nøgleordene er åbenhed, kvalitet og aktivitet.
  • Skabe en kultur- og filmidentitet på Sydfyn, der skaber stolthed og vækst i det lokale og regionale kultur- og filmerhvervsliv.

  Projektets parter er Svendborg kommune, Foreningen af Filmudlejere i Danmark (FAFID), Valby, FilmFyn i Faaborg og Producentforeningen, Frederiksberg.

  Projektet forventes at tiltrække 15.000-20.000 besøgende, både danskere og udlændige. Udvikling Fyns prognosemodel for projektet forudser en turismeomsætning på 3,6 mio. kr. til området på grund af projektet.

  Det samlede budget er på 2,155 mio. kr., der er p.t. forhåndstilsagn fra parter og sponsorer på 1,535 mio. kr.

  Projektet relaterer sig til Kulturstrategiens tema, Kultur og Oplevelser.

  Det foreslås, at Region Syddanmark anbefaler et tilskud på 200.000 kr. til projektet fra kulturpuljen på 2 mio. kr. der er reserveret til at tiltrække større sports- og kulturbegivenheder til Region Syddanmark (puljens størrelse er besluttet ved budgetforliget 2013 den 24. september 2012).

  Der resterer p.t. 1,5 mio. kr. i denne pulje.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  At Region Syddanmark yder et tilskud på 200.000 kr. i 2013 til projektet ”SVEND 13 – Danmarks Film- og kulturdage” fra kulturpuljen, med henblik på at understøtte projekter, som kan tiltrække større sports- og kulturbegivenheder til Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 17-06-2013

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Frede Skaaning erklærede sig inhabil og forlod lokalet under sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/2446
  3. Videreførelse af Syddansk Uddannelsesaftale
  fold dette punkt ind Resume

  Syddansk Uddannelsesaftale blev etableret i 2009 som et 4-årigt initiativ. Partnerne i Syddansk Uddannelsesaftale og kommunerne bakker op om at fortsætte samarbejdet. Det indstilles at fortsætte Syddansk Uddannelsesaftale.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Syddansk Uddannelsesaftale blev etableret i 2009 som et 4-årigt initiativ.

  Formålet med Syddansk Uddannelsesaftale, formuleret i aftalen:

  Ambitionen med Syddansk Uddannelsesaftale er at skabe ejerskab hos de forskellige aktører, der skal samarbejde både for at sikre at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse, flere vælger naturvidenskabelige, tekniske eller sundhedsfaglige uddannelser samt, at flere drenge gennemfører en videregående uddannelse.

   

  Syddansk Uddannelsesaftale skal sikre, at alle trækker i samme retning og er et initiativ, som gennem et stort ejerskab blandt de involverede parter, skal skabe gode løsninger med stor effekt. Løsningerne vil være regionalt forankret, da de forskellige projekter samarbejder på tværs af kommunegrænser og skoletyper. 

   

  Status på målene

  De oprindelige målsætninger for Syddansk Uddannelsesaftale var målene om, at 95% af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og at 50% af en årgang skal gennemføre en videregående uddannelse. Efterfølgende er den tredje målsætning ift. at 20% flere skal gennemføre en naturvidenskabelig, teknisk eller sundhedsfaglig uddannelse tilføjet.

  Status på de oprindelige mål, profilmodellen

   

  95% -målsætningen

  50% -målsætningen

  Årgang

  Årgang

   

  2009

  2010

  2011

  2009

  2010

  2011

  Syddanmark

  Samlet

  88,3%

  91,1%

  92,4%

  49,8%

  56,1%

  59,2%

   

  Drenge

  85,5%

  89,2%

  90,8%

  42,6%

  49,2%

  52,3%

   

  Piger

  91,1%

  93,2%

  94,2%

  57,1%

  63,3%

  66,7%

  Hele landet

   

  88,4%

  91,2%

  92,1%

  51,8%

  57,4%

  59,1%

  Kilde: Profilmodellen, uvm.dk 25 år efter endt 9. klasse.

       Der er tale om en fremgang i de fremskrivninger, der ligger til grund for 95% og 50% -målsætningen. Tallene viser eksempelvis, hvordan det forventes at gå den årgang der forlader grundskolen i 2009, 25 år senere. En del af fremgangen skal tilskrives de svage konkjunkturer, der tilskynder til uddannelse frem for beskæftigelse. Det er dog værd at bemærke, at hvor Syddanmark tidligere lå under landsgennemsnittet, ligger regionen nu over landsgennemsnittet.

  Til sammenligning viser et øjebliksbillede fra 2012, at 34,8% af de 25-34 årige i regionen har en videregående uddannelse. For drengene er andelen 27,7% og 41,2% for pigerne.

   

  Det er ikke muligt at stille kausale årsag-virknings modeller op, da mange faktorer har indflydelse på udviklingen i måltallene, men den fælles regionale indsats på området og de fælles projekter, må forventes i et vist omfang at have bidraget til stigningen.

  Handlingsplan 2012-13

  Regionsrådet har desuden sammen med Syddansk Uddannelsesaftale vedtaget en fælles handlingsplan for 2012-13, der sætter fokus på seks konkrete udfordringer, som er de væsentligste for at nå de nu tre målsætninger, der er i strategien. Dertil kom tre fyrtårnsinitiativer.

  Handlingsplanen er et udtryk for en fokusering af indsatsen, hvor det via Syddansk Uddannelsesaftale lykkedes at opnå enighed om, at fokusere indsatsen på seks af de centrale udfordringer for at få løftet uddannelsesniveauet.

  De seks centrale udfordringer

  1.       De unges egne forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

  2.       Frafald på ungdomsuddannelse ved studiestart.

  3.       Afstand til ungdomsuddannelse.

  4.       Manglende praktikpladser.

  5.       For få uddanner sig indenfor sciencefag.

  6.       For få drenge tager en videregående uddannelse.

  De tre fyrtårnsinitiativer

  1.       Uddannelsessamarbejder, herunder campus.

  2.       Syddanske talenter.

  3.       Praktikpladser til alle.

  Med de projekter, som regionsrådet har støttet med midler fra uddannelsespuljen i 2012 og 2013, samt med temaerne for uddannelsespuljens sidste ansøgningsfrist i 2013, vil såvel de seks centrale udfordringer og de tre fyrtårnsinitiativer være adresseret.

  Et af formålene med Syddansk Uddannelsesaftale er, at øge samarbejder på tværs af de mange aktører inden for uddannelsessektoren. Det er derfor værd at bemærke, at der i flere af projekterne deltager kommunale parter, der samarbejder med ungdomsuddannelser, ligesom en række projekter er et samarbejde mellem henholdsvis grundskoler & ungdomsuddannelser og ungdomsuddannelser & videregående uddannelser.

  Desuden er langt de fleste projekter udtryk for et samarbejde på tværs af forskellige typer af ungdomsuddannelser.

  Effektmodel

  Der er udviklet en effektmodel til at følge udviklingen i indsatserne, og til at prioritere indsatsen inden for de udfordringer, hvor en indsats vil have den største effekt på de overordnede målsætninger. Effektmodellen er meget efterspurgt af især kommunerne, og er med til at skabe enighed om og opbakning til de valgte initiativer.

  Støtte til videreførsel

  Parterne for Syddansk Uddannelsesaftale, der er repræsenteret i styregruppen, støtter en videreførelse af Syddansk Uddannelsesaftale. Det samme har kommunerne givet udtryk for på KKR og KKU møder. Styregruppen lægger vægt på, at det kommende arbejde bl.a. skal fokusere på, fortsat at øge kendskabet til Syddansk Uddannelsesaftale, og sikre at de idéer mv. der udvikles, bruges af flest mulige parter.

  Regionsrådets nuværende uddannelsesstrategi løber frem til udgangen af 2015. Regionsrådet skal ultimo 2013 vedtage en ny 2-årig handlingsplan til strategien, der under forudsætning af, at Syddansk Uddannelsesaftale videreføres, igen vil blive en fælles handlingsplan.

  Som bilag er vedlagt en oversigt over initiativer i regi af Syddansk Uddannelsesaftale.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  At forlænge Syddansk Uddannelsesaftale for en ny 4-årig periode 2013-2017, og fortsat øremærker uddannelsespuljen til initiativer, der udspringer af Syddansk Uddannelsesaftale.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 17-06-2013

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/24698
  4. Henvendelse fra Danske Erhvervskoler
  fold dette punkt ind Resume

  Danske Erhvervsskoler har, på baggrund af en lovændring i optagelsesbekendtgørelsen, rettet henvendelse til samtlige regioner med en anmodning om, at regionen tager initiativ til, at udbydere af hhx og htx får tilbudt en plads i Fordelingsudvalgene.

  Administrationen vurderer, at det vil være en fordel at inddrage erhvervsgymnasierne i fordelingsarbejdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I marts 2013 trådte en lovændring til optagelsesbekendtgørelsen i kraft, hvor der stilles krav til koordinering på tværs af fordelingsudvalg, regionsgrænser og ungdomsuddannelser, for at udnytte den samlede kapacitet på de gymnasiale uddannelser bedre. Lovændringen foreskriver, at fordelingsudvalgene tilbyder lederne af de institutioner, som udbyder htx og hhx, en plads i fordelingsudvalgene. Fordelingsudvalget kan dog beslutte, at den praksis ikke følges på baggrund af geografiske eller praktiske forhold.    

  I forbindelse med lovændringen, har Danske Erhvervsskoler rettet henvendelse til alle regioner og anmodet om, at de tager initiativ til, at lederne af de institutioner som udbyder htx og hhx, får tilbudt en plads i fordelingsudvalgene. I årets fordelingsproces har lovændringen været drøftet på de indledende møder i de fire syddanske fordelingsudvalg. Ingen af fordelingsudvalgene har valgt at gøre brug af den mulighed som lovændringen giver. Den overvejende begrundelse er, at de ikke tilbydes plads grundet praktiske forhold, da udvalgene vurderer, at det vil komplicere fordelingsarbejdet yderligere, hvis flere parter skal involveres. 

  Administrationen vurderer imidlertid, at det vil være en fordel at inddrage erhvervsgymnasierne i fordelingsarbejdet. Det vil skabe en lettere koordinering på tværs af de almene og erhvervsgymnasiale uddannelser, og være med til at sikre en optimal udnyttelse af den samlede kapacitet på de gymnasiale uddannelser.

  På den baggrund er der udarbejdet vedlagte udkast til breve, hvor fordelingsudvalgene opfordres til, at tilbyde lederne af de institutioner, som udbyder htx og hhx en plads i fordelingsudvalgene.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  At der rettes henvendelse til fordelingsudvalgene med opfordring til, at tilbyde lederne af de institutioner, som udbyder htx og hhx, en plads i fordelingsudvalgene.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 17-06-2013

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/24698
  5. Status på fordelingsudvalgsarbejdet 2013
  fold dette punkt ind Resume

  Fordelingsudvalgsarbejdet i de fire fordelingsudvalg i Syddanmark i 2013 er ved at være afsluttet. 9053 unge har søgt ind på en almengymnasial uddannelse. Der er flyttet i alt 357 ansøgere heraf 240 på Fyn.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Fordelingsudvalgenes primære opgave er at fordele de ansøgere til den treårige stx-uddannelse og den toårige hf-uddannelse, som ikke kan få opfyldt deres 1. ønske. Det lovbestemte primære fordelingskriterium er transporttid med offentlig transport. Ansøgerne med længst transporttid, skal så vidt muligt tilbydes en plads på en af de øvrige uddannelsesinstitutioner, som de har ønsket.

  I Region Syddanmark var der pr. 20. marts 2013 i alt 7112 ansøgere til den treårige stx-uddannelse og 1941 ansøgere til den toårige hf-uddannelse. Søgningen til stx slog igen alle rekorder og steg med 3,9%, mens søgningen til hf faldt med knap 5%. Tallene dækker over store forskelle i søgningen både på institutionsniveau og i fordelingsområderne.

  De fire fordelingsudvalg i Syddanmark har flyttet i alt 357 ansøgere. Fyn har de største kapacitetsproblemer, og der er foretaget 240 flytninger, mens Trekantområdet kun havde 13 flytninger og dermed det laveste antal af alle fordelingsudvalg. Der er modtaget i alt 172 klager over flytningerne, men på nuværende tidspunkt ingen retlige klager. I bilaget findes en mere detaljeret oversigt over fordelingsarbejdet i de 4 fordelingsudvalg. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 17-06-2013

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/690
  6. Kapacitet på gymnasierne
  fold dette punkt ind Resume

  I forbindelse med regionsrådets årlige indberetning af gymnasiernes kapacitet, anmodedes Børne- og undervisningsministeren om, at pålægge to gymnasier (Rosborg Gymnasium og Rødkilde Gymnasium) i Trekantområdet, et midlertidigt kapacitetsloft.

  Udvalget for Regional Udvikling har været til foretræde for Folketingets Børne- og undervisningsudvalg for, at gøre opmærksom på problematikkerne omkring de syddanske gymnasiers kapacitet. Det affødte to udvalgsspørgsmål til Børne- og undervisningsministeren om Region Syddanmarks henvendelse samt konkrete forslag til udformning af et midlertidigt kapacitetsloft.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Hvert år i december indmelder de forpligtende samarbejder og erhvervsgymnasierne deres optagelseskapacitet for det følgende skoleår. Indberetningen for skoleåret 2013/2014 viste, at der igen var betydelige kapacitetsstigninger i Trekantområdet, som kunne have uhensigtsmæssige konsekvenser bl.a. for de omkringliggende mindre gymnasier i udkantsområderne. Regionsrådet gjorde i et følgebrev til ministeren opmærksom på problematikken. Regionsrådet anmodede desuden om, at to gymnasier i Trekantområdet blev pålagt et midlertidigt kapacitetsloft for at begrænse kapacitetsudvidelserne.

  Ministeriet for Børn og Undervisning gjorde efterfølgende opmærksom på, at man ved anmodning om pålæg af et midlertidigt kapacitetsloft, samtidig skal angive regionsrådets ønske til kapacitetens størrelse for det pågældende gymnasium. Regionsrådet vil således ved næste års kapacitetsindberetning til ministeriet have mulighed for, at anmode om et specifikt fastsat midlertidigt kapacitetsloft.

  Lasse Krull og Preben V. Jensen var den 19. marts 2013 til foretræde for Folketingets Børne- og undervisningsudvalg, hvor de fik lejlighed til at præsentere problemstillingen. Børne- og undervisningsudvalget udbad sig yderligere materiale til at belyse sagen, herunder regionens forslag til udformning af et midlertidigt kapacitetsloft.

  Administrationen udarbejdede på den foranledning en model for udformning af et midlertidigt kapacitetsloft, den er vedlagt som bilag. Modellen tager højde for, at gymnasier ikke skal kunne benytte eventuelle frie år fra et kapacitetsloft til, at opbygge uhensigtsmæssig høj kapacitet, da fastsættelsen af loftet skal have forankring i befolkningsudviklingen i gymnasiets optageområde.

  Foretrædet og det eftersendte materiale resulterede i, at udvalget stillede to spørgsmål til Børne- og undervisningsministeren, som nu er blevet besvaret og er vedlagt som bilag.

  Spørgsmålene vedrører regionens henvendelse, og administrationens forslag til en konkret udformning af et midlertidigt kapacitetsloft. Det er værd at bemærke, at Børne- og Undervisningsministerens svar fastslår, at regionens model for udformning af et midlertidigt kapacitetsloft, er inden for lovgivningsmæssige rammer.   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 17-06-2013

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/13131
  7. Uddannelseskonference mandag den 9. september 2013
  fold dette punkt ind Resume

  Mandag den 9. september 2013 afholdes der regional uddannelseskonference i regi af Syddansk Uddannelsesaftale og Region Syddanmark. Temaet bliver fornyelsen af Syddansk Uddannelsesaftale og uddannelse som initiativ i den Regionale Udviklingsplan, og som løftestang for udviklingen i de syddanske områder. Udvalget anbefales at deltage i konferencen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der blev afholdt en midtvejskonference for Syddansk Uddannelsesaftale i december 2011. I forlængelse heraf, blev det besluttet, at der afholdes en konference i 2013 i forbindelse med, at den foreløbige 4-årige periode for Syddansk Uddannelsesaftale udløber.

  Konferencen afholdes mandag den 9. september 2013 på Koldinghus i Kolding fra kl. 10.00.

  Uddannelse som basis for vækst er et initiativ i den Regionale Udviklingsplan, som er blevet drøftet på mange af udvalgets møder med kommunerne. Derfor afholdes konferencen som en fælles konference for den Regionale Udviklingsplan og Syddansk Uddannelsesaftale, med henblik på at gøre status over indsatsen og drøfte fremtidige syddanske indsatser – herunder fornyelsen af Syddansk Uddannelsesaftale. På konferencen vil der endvidere være lejlighed til, at præsentere de overordnede linjer i den kommende handlingsplan for uddannelsesområdet, som skal gælde i 2014 og 2015.

  Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini har sagt ja til at deltage på konferencen fra kl. 10.00 til kl. 11.00, med et indlæg om regeringens fokus og initiativer, herunder hvordan de kan spille sammen med regionale initiativer.

  Udkast til program for konferencen er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 17-06-2013

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/13972
  8. Årsplan 2013-2014 for samarbejdet Region Syddanmark og Slesvig-Holsten
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmarks partnerskabsaftale med delstaten Slesvig-Holsten udmøntes primært gennem årsplaner, der vedtages i regionsrådet og af Landdagen i Kiel.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  en 27. juni 2007 underskrev Region Syddanmark og delstaten Slesvig-Holsten en partnerskabsaftale. Som et led i aftalen udarbejdes årsplaner for aktiviteter, der er i fælles interesse. Med årsplanerne sker der en forankring, og dermed en prioritering af de dansk-tyske aktiviteter hos parterne.

  Årsplanen 2013-2014 vil tage udgangspunkt i Region Syddanmarks strategi ”Fra grænse- til vækstregion” samt den i RUP’en vedtagne 2020-vision for det dansk-tyske samarbejde. Der er foreslået følgende samarbejdsområder:

  • Præambel (herunder revision af partnerskabsaftale mellem Region Syddanmark og Slesvig-Holsten).
  • Forskning og uddannelse.
  • Fremtidig markedsføring og udviklingstiltag til fordel for den dansk-tyske region.
  • Infrastruktur.
  • Sundhed.
  • Energi.
  • Arbejdsmarked.
  • Projekt Dybbøl 2014.
  • Tættere samarbejde indenfor INTERREG B (Nordsø- og Østersøprogram).
  • Samarbejde mellem Syddansk EU-kontor og Hanse-Office.

  Den endelige årsplan 2013-2014, vil blive underskrevet af hhv. ministerpræsident Torsten Albig på tysk side, og regionsrådsformand Carl Holst på dansk side efter vedtagelse i delstatsregeringen og regionsrådet på mødet den 26. august 2013.

  Det bemærkes, at sagen vedr. godkendelse af årsplan 2013-2014 først forelægges forretningsudvalget den 14. august 2013, og efterfølgende i Udvalget for Regional Udvikling den 19. august 2013, da endelig forslag til partnerskabsaftale først vil foreligge ultimo juni 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 17-06-2013

  Til orientering.


  Sagsnr. 13/186
  9. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 17-06-2013

  Formanden orienterede om, at der den 17. september 2013 afholdes et seminar om de kommunale sciencestrategier, som regionen og kommunerne i de senere år har samarbejdet målrettet om. Invitation udsendes senere.

  Endvidere orienterede formanden om, at børne- og undervisningsministeren har godkendt oprettelse af en sosu uddannelse i Kolding - foreløbig i to år fra den 1. august 2013 som et uddannelsesforsøg.

  Kristian Grønbæk Andersen orienterede om programmering af det kommende Interreg 5A-program.

  Preben Friis-Hauge orienterede om programmeringen af det kommende Nordsø-program.


  Sagsnr. 13/186
  10. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er mandag den 19. august 2013 kl. 15.00.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 17-06-2013

  Næste ordinære møde er mandag den 19. august 2013 kl. 15.00.

  Der er ekstraordinært møde mandag den 24. juni 2013 efter regionsrådsmøde. Det eneste punkt på dagsordenen, er dagsorden til møde den 25. juni 2013 i Vækstforum. 


  Sagsnr.
  11. Lukket punkt: Analyse
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 17-06-2013

  Lukket punkt: Analyse


  Siden er sidst opdateret 25-07-2013
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring