Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

RUP-udvalget - Referat - 17. juni 2013

Mødedato
17-06-2013 kl. 16:45 - 17:10

Mødested
VUC Sønderborg

Deltagere
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F
 • William Jensen, A

 • Afbud
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Margot Torp, A
 • William Jensen, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Opfølgning på Regionsrådets drøftelse af den Regionale Udviklingsplan den 27. maj 2013
  2. Arbejdet i Transportministeriets arbejdsgruppe vedr. Kattegatanalyse
  3. Eventuelt
  4. Næste møde


  Sagsnr. 12/14536
  1. Opfølgning på Regionsrådets drøftelse af den Regionale Udviklingsplan den 27. maj 2013
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet besluttede den 27. maj 2013, at iværksætte forberedelsen af 7 regionale aktiviteter, på baggrund af det nye billede af kommunernes udfordringer og de konstaterede samarbejdsbehov, som møderne med de syddanske kommuner har bidraget til.

  Udvalget tager på mødet en indledende drøftelse af forberedelsen af de 7 aktiviteter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  De 7 regionale aktiviteter, som regionsrådet besluttede at iværksætte, er:

  1.      Øget fokus på uddannelse.

  2.      Udvikling af en vestdansk udviklingskorridor.

  3.      Forbedre den digitale infrastruktur.

  4.      Strategisk energiplanlægning.

  5.      Ny viden om mindre byer.

  6.      Grundvandskort.

  7.      Bosætning – en undersøgelse af flyttemotiver.  

  På mødet gives en mundtlig status for de 7 aktiviteter, der skal defineres nærmere hen over sommeren og efteråret.

  En af aktiviteterne, uddannelseskonferencen, gennemføres dog allerede den 9. september 2013. Konferencen er et særskilt punkt på dagsorden til mødet i Udvalget for Regional Udvikling.

  En af de 7 aktiviteter, ”Ny viden om mindre byer”, inkluderer et pilotprojekt, der skal udarbejde en udviklingsstrategi for Toftlund by. Projektet er et samarbejde med Tønder kommune og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Udvalget orienteres om projektets fremdrift.

  På mødet gives endvidere en kort status på regeringens evaluering af strukturreformen, herunder af de regionale udviklingsplaner.  

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 17-06-2013

  Til orientering.

  Udvalget drøftede vedlagte høringsbrev fra Danske Regioner, som blev udleveret på mødet, til økonomi- og indenrigsministeren, erhvervs- og vækstministeren samt miljøministeren (fung.) vedr. ny regional vækst- og udviklingsstrategi. Udvalget fandt bl.a., at det er vigtigt, at RUP’en fortsat har en selvstændig funktion som den samlende helhedsplan.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/2986
  2. Arbejdet i Transportministeriets arbejdsgruppe vedr. Kattegatanalyse
  fold dette punkt ind Resume

  Transportministeren nedsatte i januar 2013, en politisk kontaktgruppe vedr. Kattegat-analysen. Denne gruppe mødtes første gang den 20. februar 2013. Der blev samtidig nedsat en embedsmandsgruppe, som efter kontaktgruppemødet har haft to møder. Arbejdet i embedsmandsgruppen, er klart begrænset til, at fastlægge beregningsforudsætninger for ved hjælp af den nye Landstrafikmodel, at beregne trafikmængden på en evt. Kattegatforbindelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I embedsmandsgruppen er som i kontaktgruppen, de fem regioner, de fem KKR’er samt Kattegatkomiteen og Transportministeriet repræsenteret. Region Syddanmark er repræsenteret ved Erik Ørskov og KKR i Syddanmark ved Niels Græsbøll Olesen fra Trekantområdet. Der har været afholdt to møder, og det næste møde, som tilstræbes afholdt inden sommerferien, ønsker ministeriet kan munde ud i en endelig fastlæggelse af beregningsforudsætningerne.

  Udgangspunktet for beregningen (og alle øvrige beregninger, der indgår i ”De strategiske Analyser” vedr. den fremtidige trafik-infrastruktur) er et såkaldt 0-scenarie, som består af det eksisterende vej- og banenet suppleret med nye projekter, der er besluttet og finansieret. Det betyder bl.a., at udvidelsen af E20 mellem motorvejskryds Odense og Nr. Aaby, ikke er en del af beregningsvejnettet, da der ikke er finansiering til de to strækninger.

  ”Oven på” 0-scenariet lægges to beregninger – én med Kattegatforbindelsen lagt ind samt én med Kattegatforbindelsen og den udbyggede Timemodel.

  Resultatet af beregningerne er en vurdering af, hvor megen trafik, der kan forventes på en Kattegatforbindelse samt en beregning af hvor stor en brugerbetaling, denne trafik kan præstere.

  Der vil ikke ske beregninger af de samfundsmæssige konsekvenser. En beregning af de samfundsøkonomiske konsekvenser ud fra de ny-beregnede trafiktal, bør naturligvis foreligge inden der evt. tages politisk beslutning om Kattegatforbindelsen. Spørgsmålet kan evt. rejses i den politiske kontaktgruppe.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 17-06-2013

  Til orientering.


  Sagsnr. 13/184
  3. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 17-06-2013

  Intet.


  Sagsnr. 13/184
  4. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er mandag den 19. august 2013 kl. 15.00.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 17-06-2013

  Næste ordinære møde er mandag den 19. august 2013 kl. 15.00.    


  Siden er sidst opdateret 24-07-2013
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring