Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sundhedssamordningsudvalget - Referat - 18. juni 2013

Mødedato
18-06-2013 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
FAM/OUH, indgang 64

Deltagere
 • Bo Libergren (V)
 • Margot Torp (A)
 • Frede Skaaning (A)
 • Ole Finnerup Larsen (A)
 • Willy Sahl (A)
 • Poul Sækmose (C)
 • Thies Mathiasen (O)
 • Susanne Linnet (V)
 • Preben Friis-Hauge (V)
 • Ida Damborg (F)
 • Iben Kromann (F)

 • Afbud
 • Willy Sahl (A)
 • Preben Friis-Hauge (V)

 • Luk alle punkter Referat


  1. Besøg på Fælles Akutmodtagelse, OUH
  2. Førtidspensions- og fleksjobreform - Godkendelse af samarbejdsaftale med kommunerne
  3. Blodfortyndende behandling (Vitamin K-Antagonist behandling)
  4. Fødeplanen - reviderede anbefalinger om barselsperioden
  5. Evaluering af patientuddannelseskonceptet "Vejen videre"
  6. Afregning for akut behovsbestemt lægebehandling af EU-borger under ophold i Danmark.
  7. Mødeplan 2013
  8. Eventuelt
  9. LUKKET PUNKT: Status på situationen på PLO-området, herunder konfliktberedskab


  Sagsnr. 13/6
  1. Besøg på Fælles Akutmodtagelse, OUH
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødet afholdes hos FAM (Fælles Akutmodtagelse), og indledes med en orientering om følgende emner:

  • Fokusområder i FAM, OUH v/direktør Jens Peter Steensen.
  • Samarbejdet med primærsektoren v/ledende overlæge Michael Hansen-Nord.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 18-06-2013

  Orienteredes.


  Sagsnr. 12/25415
  2. Førtidspensions- og fleksjobreform - Godkendelse af samarbejdsaftale med kommunerne
  fold dette punkt ind Resume

  Der er vedtaget en reform af førtidspension og fleksjob. Den nye lovgivning betyder, at regionerne fra den 1. juli 2013 skal stille sundhedsfaglig rådgivning til rådighed for kommunerne i forbindelse med behandling af førtidspensions- og fleksjobsager og ved ophør af sygedagpenge.

  Det betyder, at regionen skal oprette en sundhedskoordinatorfunktion og en klinisk funktion til at varetage den sundhedsfaglige rådgivning og vurdering.

  Samarbejdsaftalen med kommunerne om den nye funktion fremlægges hermed med henblik på godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ny lovgivning, afledt af reformen på førtidspensions- og fleksjobområdet betyder, at regionerne fra den 1. juli 2013 skal stille sundhedsfaglig rådgivning til rådighed for kommunerne i forbindelse med behandling af førtidspensions- og fleksjobsager samt ved ophør af sygedagpenge. Disse sager skal behandles i de nye tværfaglige rehabiliteringsteams, som kommunerne er startet op med den 1. januar 2013.

  Sundhedskoordinatorens opgave bliver at screene sagerne og vurdere, om borgerens helbredsmæssige situation i forhold til arbejde og uddannelse er velbelyst i forbindelse med, at borgerens sag skal behandles i de nyoprettede tværfaglige rehabiliteringsteams. Sundhedskoordinatoren skal ligeledes deltage i rehabiliteringsteamets møder. Sundhedskoordinatoren kan endvidere anbefale kommunen, at klinisk funktion inddrages, hvis borgerens helbredsmæssige forhold ikke er tilstrækkeligt belyst.

  Klinisk funktion skal således levere sundhedsfaglig rådgivning og vurdering af borgerens helbredsforhold, og om nødvendigt forestå klinisk undersøgelse ved en eller flere tilknyttede specialister, og herefter formidle en hurtig, samlet og entydig redegørelse til kommunen.

  Regionsrådet besluttede på mødet den 2. april 2013, at Friklinikken i Give varetager tilrettelæggelsen af den kliniske funktion og sundhedskoordinatorfunktionen. Region Syddanmarks løsning går på tværs af somatik og psykiatri. Der har indtil nu været afholdt 4 administrative møder med de syddanske kommuners forhandlingsdelegation for reformen. Samarbejdet om implementering af reformen forløber positivt.

   

  Af samarbejdsaftalen fremgår det, at der er usikkerhed omkring, hvor mange sager sundhedskoordinatorfunktionen og klinisk funktion skal bidrage til. Derfor er kommunerne og Region Syddanmark enige om, at aftalen indfases langsomt, så kapaciteten gradvist tilpasses. Det forudsætter en gensidig fleksibilitet, så der i videst muligt omfang sikres, at der ikke opbygges en regional overkapacitet, til gengæld er der fra kommunal side en forståelse for, at der kan opstå midlertidige flaskehalse i opstarten. Der er tale om et nyt samarbejde for begge parter, og derfor er det nødvendigt, at der er en tæt dialog både lokalt og regionalt. Derfor nedsættes en administrativ følgegruppe med repræsentanter fra kommunerne og regionen. Det er enighed om, at man fra starten følger den konkrete arbejdsudførelse og den løbende dimensionering af kapaciteten. Den fælles ambition er, at kommunerne bør sikres et omkostningseffektivt tilbud, der har den rette kvalitet, og som er udgiftsneutralt for Region Syddanmark.

  Af samarbejdsaftalen fremgår rammerne for kommunernes finansiering af sundhedskoordinator og klinisk funktion, de fælles arbejdsgange og den løbende opfølgning på aftalen.

  Region Syddanmark har via Danske Regioner modtaget Arbejdsmarkedsstyrelsens udkast til bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension, herunder sundhedskoordinator til kommunens rehabiliteringsteam.

  Region Syddanmark har derfor indsendt høringssvar, hvor man beder om, at det bliver muligt for regionerne og kommunerne fleksibelt at kunne aftale tilrettelæggelsen af ydelser af høj kvalitet med fokus på omkostningsbevidsthed. Den endelige lovbekendtgørelse for klinisk funktion afventes fortsat, der tages således forbehold for om den endelige lovbekendtgørelse kan give anledning til ændringer af samarbejdsaftalen. Administrationen vurderer, at regionsrådet på trods af ovennævnte forbehold skal træffe beslutning om godkendelse af samarbejdsaftalen nu, da samarbejdet trods manglende elementer i lovgivningen skal iværksættes fra den 1. juli 2013.

  Samarbejdsaftalen fremlægges for Psykiatriudvalget den 10. juni 2013, Forretningsudvalget den 12. juni 2013 og regionsrådet den 24. juni 2013. 

   

  Samarbejdsaftalen fremlægges i form af en standardaftale gældende for samtlige 22 kommuner indeholdende et samlet tal over antal sager og udgifter til sundhedskoordinator i forbindelse hermed. Der skal efterfølgende udarbejdes individuelle aftaler i forhold til den enkelte kommune for så vidt angår deres andel af sager og eventuelt tilkøb af øvrige ydelser mv. Derfor indstilles det, at direktør for sundhed samt psykiatri- og socialdirektøren bemyndiges til at indgå individuelle aftaler herom.   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedssamordningsudvalget anbefaler regionsrådet: 

  • at samarbejdsaftalen om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen, godkendes.
  • at direktør for sundhed samt psykiatri- og socialdirektøren bemyndiges til at indgå individuelle aftaler med kommunerne herom.   
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 18-06-2013

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 09/16758
  3. Blodfortyndende behandling (Vitamin K-Antagonist behandling)
  fold dette punkt ind Resume

  Kvaliteten i behandling med blodfortyndende medicin kan øges med telemedicinsk behandling. Dette kræver imidlertid en investering i apparatur.

  Endvidere er der udarbejdet anbefaling i forhold til implementering af Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicins (RADS) rekommandationer i forhold til blodfortyndende behandling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Arbejdsgruppen for telemedicinsk VKA-behandling har nu færdiggjort rapporten ”Telemedicinsk VKA-behandling i Region Syddanmark”.

  I rapporten anbefales det, at patienter, der sættes i Vitamin K-Antagonist (VKA) behandling med planlagt varighed over 6 måneder, vurderes med henblik på egnethed til selvtestende eller selvstyret VKA-behandling. Denne anbefaling begrundes med en forbedret kvalitet i behandlingen ved hyppigere kontroller af International Normaliseret Ratio (INR, udtryk for graden af nedsat størkningsevne eller ”blodfortynding”).

  I dag er nogle patienter i selvstyret VKA-behandling på Odense Universitetshospital (OUH) og nogle patienter i selvtestende VKA-behandling på Sygehus Lillebælt (SLB).

  Kontrol af INR på sygehuset eller hos praktiserende læge er imidlertid billigere rent økonomisk, idet apparaterne og teststrimlerne til selvtestende og selvstyret behandling er forholdsvis dyre, selvom der spares personale. Listeprisen for et apparat, som hver enkelt patient skal have stillet til rådighed, er i dag lidt over 6.000 kr., og prisen for teststrimler er ca. 30 kr. pr. stk. Der er også andre leverandører på markedet med lavere priser. På nuværende tidspunkt er det uvist, hvorvidt kvaliteten er god nok på de alternative apparater.

  For at øge antallet af patienter i selvtestende og selvstyret behandling kræver det en investering i apparater til patienterne. Såfremt f.eks. 2.000 patienter skal overgå til selvtestende eller selvstyret behandling betyder det, at der skal laves et udbud.

  Vi er i øjeblikket ved at afdække det forventede behov for apparater på sygehusene frem til og med 2014. Vi forventer, at behovet vil ligge på 2.000-5.000 apparater svarende til en udgift på 12-30 mio. kr.

  På baggrund af rapportens anbefalinger foreslås det, at patienter tilbydes telemedicinsk VKA-behandling på sygehusene i Region Syddanmark. Endvidere foreslås det, at der i 2013 indkøbes apparater til det forventede forbrug i 2013 og 2014.

  I januar 2013 er RADS kommet med rekommandationer i forhold til VKA-behandling (revideret maj 2013). Ud fra rekommandationerne har Praksisafdelingen i Region Syddanmark i samarbejde med formanden for det regionale lægemiddelråd Henrik Villadsen udarbejdet et notat, som er drøftet i det regionale lægemiddelråd, hvor det blev positivt modtaget.

  Det foreslås, at der i regi af det regionale lægemiddelråd arbejdes videre med at etablere den beskrevne model for implementering af RADS rekommandationer.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedssamordningsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at rapportens anbefalinger implementeres i Region Syddanmark.
  • at der i 2013 foretages udbud med efterfølgende indkøb af apparater til selvtestende og selvstyret VKA-behandling svarende til det forventede forbrug i 2013 og 2014.
  • at der i regi af det regionale lægemiddelråd arbejdes videre med at etablere den beskrevne model for implementering af RADS rekommandationer.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 18-06-2013

  Udvalget anbefaler, at der arbejdes videre med forslaget, herunder en beskrivelse af økonomien, og at det indgår i drøftelserne af budget 2014.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/838
  4. Fødeplanen - reviderede anbefalinger om barselsperioden
  fold dette punkt ind Resume

  De reviderede anbefalinger for barselsperioden er udsendt fra Sundhedsstyrelsen pr. 1. juni 2013 med ikrafttrædelse pr. 1. oktober 2013.

  Der gives en kort orientering om anbefalingerne i relation til Fødeplanen i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsstyrelsen har pr. 1. juni 2013 udsendt reviderede anbefalinger om barselsperioden (kapitel 15 i Anbefalinger for Svangreomsorgen) efter afsluttet DUT-høring (Det Udvidede Totalbalanceprincip). Der er opnået enighed mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Danske Regioner om, at de reviderede anbefalinger ikke pålægger regionerne flere udgifter end de eksisterende. De reviderede anbefalinger træder i kraft pr. 1. oktober 2013.

  Anbefalingerne med det reviderede kapitel 15 kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

  http://www.sst.dk/Sundhed%20og%20forebyggelse/Graviditet/Anbefalinger%20om%20svangreomsorg.aspx.

  Brev fra ministeriet, samt oversigtsfigur med basistilbuddet efter fødslen, er vedlagt i bilag.

  Anbefalingerne lægger sig tæt op ad Fødeplanen for Region Syddanmark, og størstedelen af de nævnte tiltag er implementeret med Fødeplanen.

  Der er bl.a. nævnt en række forudsætninger for, at særligt førstegangsfødende kan udskrives tidligt efter fødslen, som allerede praktiseres i Region Syddanmark.

  Eneste væsentlige undtagelse er, at førstegangsfødende, som udskrives indenfor 24 timer efter fødslen, skal tilbydes hjemmebesøg ved jordemoder dagen efter fødslen.

  Endvidere skal alle fødende tilbydes konsultation ved jordemoder på 2.-3. dagen efter fødslen, uanset indlæggelsestid. For kommunernes vedkommende anbefales fortsat hjemmebesøg på 4.-5. dagen.

  Opgavefordelingen mellem sygehus og kommune er i øvrigt uændret i forhold til de tidligere anbefalinger. Behovet for at samarbejde, og det fælles ansvar for, at familien får de relevante tilbud, bliver understreget.

  De reviderede anbefalinger bliver den kommende tid drøftet i Følgegruppen til Fødeplanen med henblik på forslag til justering af Fødeplanen, samt i sygehusledelseskredsen med henblik på økonomiske konsekvenser.

  Forslag til justering af Fødeplanen i Region Syddanmark vil blive fremlagt efter sommerferien.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 18-06-2013

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/1269
  5. Evaluering af patientuddannelseskonceptet "Vejen videre"
  fold dette punkt ind Resume

  Formålet med ”Vejen videre” er at udvikle og afprøve et generisk koncept for kommunal patientuddannelse, som går på tværs af diagnoserne type 2-diabetes, KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) og hjertesygdom, og som har sundhedsprofessionelle som undervisere.

  KORA’s (Det Nationale Institut for Kommunernes og Regioners Analyse og Forskning) evaluering af patientuddannelseskonceptet ”Vejen videre” viser, at deltagernes livskvalitet rykker sig positivt umiddelbart efter kurset.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark har i samarbejde med 4 kommuner (Esbjerg, Varde, Langeland og Odense) og Komiteen for Sundhedsoplysning udviklet og afprøvet et generisk koncept for kommunal patientuddannelse. Konceptet går på tværs af kroniske diagnoser som type 2-diabetes, KOL og hjertesygdom og har sundhedsprofessionelle som undervisere. Uddannelsen består af træning, et grundmodul, valgfrie sygdomsspecifikke moduler samt et valgfrit kostmodul.

  Projektet om udvikling af et kommunalt patientuddannelseskoncept er et kronikerpuljeprojekt, finansieret af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i forbindelse med en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010-2012. Projektet fik oprindeligt en 3-årig bevilling på 5,9 mio. kr.

  Konceptet er evalueret af KORA. Evalueringsrapporten findes her:

  http://sundhedsformidling.dk/media/46890/evalueringsrapport_vejen_videre_kora.pdf.

  Evalueringen fokuserer på 3 hovedområder:

  • Implementeringsproces og organisering.
  • Metode og pædagogik.
  • Oplevet udbytte og selvrapporteret effekt.

  Det konkluderes, at det er lykkedes at udforme et koncept for patientuddannelse, som har haft positive effekter på såvel selvoplevet udbytte som på enkelte selvrapporterede mål; at undervisere og kommuner overordnet set har været glade for at arbejde med konceptet, og at deltagerne udtrykker tilfredshed med deltagelsen.

  Evalueringen viser, at ”Vejen videre” er et fuldgyldigt alternativ til anden patientuddannelse, og der kan være gode argumenter for at benytte konceptet i det videre arbejde med at tilbyde patientuddannelse i kommunerne. Konceptets anvendelse af sundhedsfagligt personale, der arbejder i teams, vurderes positivt af både undervisere og deltagere.

  Evalueringen konkluderer, at en eventuel bredere udrulning af konceptet bør lede til overvejelser om at igangsætte et egentligt randomiseret studie af effekten af en multifacetteret og sundhedsfagligt ledet patientuddannelse som ”Vejen videre”, så det kan dokumenteres, om konceptet leder til større udbytte og effekt end andre tiltag.

  KORA’s evaluering viser desuden, at deltagernes livskvalitet rykker sig positivt umiddelbart efter kurset.

  Evalueringen indeholder anbefalinger, der siden er indarbejdet i en justering af konceptet. Det foreligger nu i sin endelige form og ejes af Region Syddanmark og kan som sådan stilles til rådighed for kommunerne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 18-06-2013

  Orienteredes.


  Sagsnr. 13/13457
  6. Afregning for akut behovsbestemt lægebehandling af EU-borger under ophold i Danmark.
  fold dette punkt ind Resume

  På baggrund af et ønske på udvalgets seneste møde om at drøfte honorering af almenlægerne for sygdomsbehandling af borgere bosiddende i andre lande end Danmark følger her en beskrivelse af procedurerne herfor.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På udvalgets seneste møde den 21. maj 2013 blev der udtrykt ønske om at drøfte, hvordan udlændiges behandling i almen praksis afregnes. Der redegøres i det følgende for procedurer og regler herfor.

  Reglerne for EU-borgere og nordiske borgeres ret til behovsbestemt sygebehandling i andre EU-lande er reguleret i EF-forordning nr. 883/2004 af 29. april 2004 og EFTA-landene i henhold til EF-forordningen 1408/71 af 14. juni 1971.

  Som EU-borger har man ret til akut, behovsbestemt lægebehandling under ophold i et andet EU-land på samme vilkår som landets egne borgere.

  Som dokumentation for gratis lægebehandling i Danmark skal:

  • EU-borgere fremvise gyldigt EU-sygesikringsbevis udstedt i det pågældende land.
  • Nordiske borgere skal fremvise bopælsattest.
  • Borgere fra Storbritannien skal fremvise pas.

  Såfremt lægen vurderer, at der er behov for akut, behovsbestemt sygebehandling, opretter han en regning i lægesystemet. Regningen oprettes på turisten med koden * for det pågældende land i stedet for cpr.nr., og der tillægges et særligt honorar for at behandle EU-borgere. Derudover indsendes kopi af lægeregning fra lægens system og kopi af det blå EU-sygesikringskort til regionen, som herefter udbetaler honorar til lægen.

  Såfremt EU-borgeren ikke kan fremvise den fornødne dokumentation, udskriver lægen regningen til personen selv, og vedkommende henvises til at søge refusion i hjemlandet. 

  Det er muligt for regionen efterfølgende at få godtgjort en del af det udbetalte honorar afhængigt af, om det er en regning på borgere fra et land, hvor der er indgået gensidig aftale om refusion efter EU-forordningens regler. Sundhedsministeriet foretager denne mellemregning.

  Danske førtids- og folkepensionister, som har et dansk udstedt EU-sygesikringskort med CPR-nummer og udløbsdato, er berettiget til behovsbestemt sygebehandling under ophold i Danmark. Regning oprettes på CPR-nummer og indsendes og honoreres efterfølgende af regionen.

  Borgere fra 3. lande er ikke omfattet af nogen aftaler. Dette medfører, at disse borgere betaler det fulde beløb for lægebehandling i Danmark til lægen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 18-06-2013

  Orienteredes.


  Sagsnr. 13/6
  7. Mødeplan 2013
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedssamordningsudvalget har godkendt følgende mødeplan:

  • Tirsdag den 20. august 2013, Indvandrermedicinsk Klinik, Odense.
  • Tirsdag den 17. september 2013, Skåne.
  • Onsdag den 30. oktober 2013, Svendborg Kommune.
  • Tirsdag den 12. november 2013, Sydvestjysk Sygehus.
  • Tirsdag den 10. december 2013, Assens Kommune.

  Alle møderne holdes som udgangspunkt med start kl. 14.00.

  Der vedlægges en opdateret arbejdsplan for 2013 som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at næste møde holdes den 20. august 2013 på Indvandrermedicinsk Klinik i Odense
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 18-06-2013

  Godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/6
  8. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  -

  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 18-06-2013

  Margot Torp spurgte til retningslinjer for transport af blod fra almen praksis til laboratoriet, særligt i forhold til opbevaring under transport.


  Sagsnr.
  9. LUKKET PUNKT: Status på situationen på PLO-området, herunder konfliktberedskab
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 18-06-2013

  -


  Siden er sidst opdateret 24-07-2013
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring