Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2013pilUdvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplanpilUdvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan - Referat - 28. maj 2013

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan - Referat - 28. maj 2013

Mødedato
28-05-2013 kl. 14:00 - 15:00

Mødested
Center for Kvalitet, Middelfart

Deltagere
 • Poul-Erik Svendsen
 • Kristian Grønbæk Andersen
 • Karsten Uno Petersen
 • Pierre Topaz
 • John Hyrup Jensen
 • Thyge Nielsen
 • Ingeborg Moritz Hansen
 • Susanne Linnet
 • Jørgen Pless
 • John Lohff
 • Thies Mathiasen

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Center for Kvalitet og nogle af centrets opgaver
  2. Opfølgning på regionsrådets temadrøftelse om patientinddragelse
  3. Afrapportering af sercivemål for skadebehandling og ventetider, 1. kvartal 2013
  4. Status vedr. regionens kvalitetsmål
  5. Mødeplan 2013
  6. Meddelelser
  7. Eventuelt


  Sagsnr. 11/32645
  1. Center for Kvalitet og nogle af centrets opgaver
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Centerchef Arne Poulstrup og evt. nogle medarbejdere vil give udvalget en orientering om:

  • Center for Kvalitet.
  • Patientsikkert sygehus.
  • Patientinddragelse.
  • Sundhedsplan – centrets bidrag.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 28-05-2013

  Orienteredes og drøftedes, herunder bl.a. brugertilfredshedsundersøgelse (LUP), fokus på forskning og forskningsunderstøttelse, succeskriterier for liggesår mv.


  Sagsnr. 12/25626
  2. Opfølgning på regionsrådets temadrøftelse om patientinddragelse
  fold dette punkt ind Resume

  Som opfølgning på regionsrådets temadrøftelse om patientinddragelse præsenteres Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan for et sammendrag af temadrøftelsen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På møde i regionsrådet den 2. april 2013 var der en temadrøftelse om patientinddragelse. Forud for temadrøftelsen havde emnet været drøftet i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan over en række møder i 2012 og 2013.

  En sammenfatning af temadrøftelsen findes i vedlagte bilag.

  Patientinddragelse indgår som et tema i Region Syddanmarks kommende sundhedsplan. Bemærkningerne fra temadrøftelsen har indgået i det videre arbejde med høringsudkast til sundhedsplan. Dette med henblik på at udstikke retningen for, hvordan regionens sundhedsvæsen i endnu højere grad kan fokusere på inddragelse i patientforløbene, samt at der arbejdes med individuelle løsninger for patientinddragelse tilpasset til den enkelte patient.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 28-05-2013

  Drøftedes, herunder bl.a. fokus på ulighed i sundhed og inddragelse af patienter afhængigt at patienttype. Vigtigt med pårørende-aspektet, forslag om ændring i forhold til formulering omkring den psykiatriske patientgruppe.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/6546
  3. Afrapportering af sercivemål for skadebehandling og ventetider, 1. kvartal 2013
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en orientering om overholdelse af servicemål for skadebehandling på regionens FAM’er (Fælles Akut Modtagelser) og skadestuer/-klinikker i forbindelse med skadestuernes patientregistreringer i 1. kvartal 2013. Bilaget indeholder også gennemsnitlige ventetider på skadebehandling på regionens FAM’er/skadestuer i perioden januar, februar og marts 2013.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Resultater for overholdelse af servicemål

  Vedhæftede bilag viser overholdelse af servicemål for skadebehandling på regionens FAM’er (Fælles Akut Modtagelser) og skadestuer/-klinikker. Det skal bemærkes, at servicemålene udelukkende dækker de patienter, der blevet behandlet i FAM’ernes skadestuespor samt på regionens skadestuer og skadeklinikker.

  Det ses i bilaget, at regionen i 1. kvartal 2013 samlet set overholder servicemålene i hele regionen.

  I Aabenraa har man indført flere tiltag for at forbedre servicemålene, herunder at få flere erfarne læger på skadestuen og få etableret et fast track spor til behandling af småskader. Tiltagene er nu ved at være implementeret, og Aabenraa har på den baggrund formået at vende udviklingen og overholder i hele perioden servicemålet med 75 % inden for 1 time.

  På sygehusene i Vejle og Kolding formår man ikke at opfylde servicemålene i hele perioden, da begge skadestuer i marts måned ligger en smule under servicemålet med opfyldelse på knap 74 % hver især. Sygehus Lillebælt (SLB) har i den observerede periode skiftet registreringssystem til Cosmic, og muligvis kan overgangen til det nye system forklare en del af nedgangen i målopfyldelsen, da der har været visse opstartsproblemer med at få placeret data de korrekte steder.

  Sygehus Lillebælt har gennem en lang periode opfyldt servicemålene med en pæn margin, og da nedgangen er forholdsvis markant, må det formodes, at de bagvedliggende registreringsproblemer, som nævnt ovenfor, har en negativ indvirkning på overholdelsen af servicemålene, da skadestuerne ikke har meldt om problemer siden sidste afrapportering.

  De øvrige FAM’er/skadestuer overholder begge servicemål med en pæn margin.

  Samtlige skadeklinikker og skadestuefunktionen i Sønderborg overholder servicemålet med en pæn margin (95 % skal starte i behandling inden 1 time).

  Gennemsnitlige ventetider
  Det ses i bilaget, at udviklingen i ændringerne i ventetiderne har været små i årets 1. kvartal. De fleste FAM’er/skadestuer har en forholdsvis stabil ventetid, om end den har været svagt stigende. Stigningerne har været mere markante på sygehusene i Vejle og Kolding, hvilket formentlig skyldes omlægningen til Cosmic, hvor der har været problemer med korrekt registrering af data.

  Stigningerne på de 2 skadestuer får også den gennemsnitlige ventetid for regionen til at stige, så den i marts ligger på 40 min. Stigningerne på de øvrige FAM’er/skadestuer kan være sæsonbetonede udsving, da de samme tendenser ses i 1. kvartal i 2011 og 2012.

  Aabenraa har formået at sænke ventetiderne i årets 1. kvartal, og har i 1. kvartal en gennemsnitlig ventetid på 42 minutter, hvilket kun er få minutter over den gennemsnitlige ventetid i regionen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 28-05-2013

  Orienteredes og drøftedes, herunder bl.a. fokus på målopfyldelse af servicemål, retningslinjer, kapacitet. Vigtigt med information til patienter, der venter på skadestuerne, konkrete patientsager mv.

  Nærmere beskrivelse ang. servicemål for skadebehandlingen i Region Syddanmark udsendes til udvalgets medlemmer.

  Udvalget ønsker på et senere møde en nærmere drøftelse af området, herunder bl.a. fokus på borgernes oplevelser.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/3983
  4. Status vedr. regionens kvalitetsmål
  fold dette punkt ind Resume

  Som godkendt af regionsrådet orienteres Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan løbende om den aktuelle status på Region Syddanmarks kvalitetsmål på sygehusområdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  De kvalitetsmål for det somatiske sygehusvæsen i Region Syddanmark, som regionsrådet har godkendt, imødekommer såvel regionale som nationale krav til kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Kvalitetsmålene, der har det gode resultat for patienten som endeligt mål, indgår som en del af fundamentet for styringsmodellen for sygehusene i Region Syddanmark og understøtter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Gennem monitorering evalueres, i hvor høj grad sundhedsvæsenet lever op til de fastlagte standarder og de fælles regionale og nationale kvalitetsmål.

  Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet har udarbejdet et overblik over den aktuelle status på regionens kvalitetsmål. Følgende kvalitetsmål præsenteres: 

  • Tildelt kontaktperson (kvalitetsmål 4b).
  • Hurtig og klar besked (kvalitetsmål 5).
  • Udsendelse af lægebrev (kvalitetsmål 12).
  • Ventetid på operation for patienter med brækket hofte.
  • Diabetes: Undersøgelse af langtidsblodsukker, Ikke i antidiabetisk behandling, Måling af kolesterol samt Fodundersøgelse – 2 år (kvalitetsmål 11).
  • Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL): Rygestop, KOL-rehabilitering, Dødelighed (kvalitetsmål 11).
  • Pakkeforløb for patienter med lungekræft, hoved/-halskræft, kræft i tyk- og endetarm og brystkræft: Henvisningsperiode, Udredningsperiode, Tid til forberedelse til behandling og Samlet tid (kvalitetsmål 7).

  Den aktuelle status beskrives ved hjælp af en række grafer, som for hvert kvalitetsmål viser dels udviklingen over tid for hele Region Syddanmark under ét og dels en sammenligning mellem Region Syddanmarks sygehuse for den seneste periode.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 28-05-2013

  Orienteredes og drøftedes, herunder bl.a. fokus på målopfyldelse ift. patienter med brækket hofte, kontaktpersonordningen, sammenhæng, offentliggørelse af monitorering i forhold til kræftpakker mv.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/4
  5. Mødeplan 2013
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan har godkendt følgende mødeplan for 2013:

  • Tirsdag den 25. juni 2013 kl. 14-15, regionshuset.
  • Tirsdag den 27. august 2013 kl. 14-15, Syddansk Sundhedsinnovation, Odense.
  • Tirsdag den 24. september 2013 kl. 14-15, regionshuset.
  • Tirsdag den 29. oktober 2013 kl. 14-15, regionshuset.
  • Mandag den 18. november 2013 kl. 14-15, regionshuset, foreslås flyttet til
   Torsdag den 21. november 2013 kl. 15-16, regionshuset.
  • Tirsdag den 17. december 2013 kl. 14-15, regionshuset.

  De anførte mødesteder er ud fra de kendte planer og vil blive opdateret fra møde til møde.

  Jf. udvalgets beslutning på mødet den 30. april 2013 og i samarbejde med formanden foreslås mødet planlagt til den 18. november 2013 i stedet afholdt den 21. november 2013 fra kl. 15.00 – 16.00.

  Møderne holdes som udgangspunkt på tirsdage (på nær en enkelt torsdag) med start kl. 14.00 (med en enkelt undtagelse).

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at

  • næste møde holdes den 25. juni 2013 kl. 14-15, regionshuset, og
  • mødet den 18. november 2013 flyttes til den 21. november 2013 kl. 15.00 – 16.00.
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 28-05-2013

  Godkendt, idet næste møde den 25. juni 2013 søges afholdt på OUH.


  Sagsnr. 13/4
  6. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  -

  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 28-05-2013

  -


  Sagsnr. 13/4
  7. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  -

  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 28-05-2013

  -


  Siden er sidst opdateret 29-05-2013
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring