Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2013pilUdvalget for miljø, jordforurening og råstofferpilUdvalget for miljø, jordforurening og råstoffer - Referat - 27. maj 2013

Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer - Referat - 27. maj 2013

Mødedato
27-05-2013 kl. 17:30 - 18:30

Mødested
Mødeværelse 3

Deltagere
 • Bent Bechmann, C
 • Jens Møller, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • William Jensen, A
 • Lars Aarup, O
 • Henrik J. Møller, F

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder. Matr.nr. 3ø, Davinde By, Davinde, Odense Kommune
  2. Eventuelt
  3. Næste møde


  Sagsnr. 13/9841
  1. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder. Matr.nr. 3ø, Davinde By, Davinde, Odense Kommune
  fold dette punkt ind Resume

  Odense Kommune har sendt ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten med anmodning om regionsrådets samtykke. Det ansøgte ligger uden for graveom-råderne i ”Råstofplan 2008” for Region Syddanmark, hvor der i særlige tilfælde kan meddeles tilladelse. Tilladelse forudsætter, i henhold til råstofplanen, samtykke fra regionsrådet.

  Det ansøgte er udlagt som graveområde i ”Råstofplan 2012”. ”Råstofplan 2012” er imidlertid ikke gældende endnu, da der er indkommet klager, og Natur- og Miljøklagenævnet ikke p.t. har truffet afgørelse. Der er ikke indkommet klager, der berører den pågældende udpegning i ”Råstofplan 2012”.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Entreprenør Jørn Nielsen har søgt Odense Kommune om tilladelse til at udvide en eksisterende råstofgrav på den sydlige del af matr.nr. 3ø, Davinde By, Davinde med den nordlige del af samme matrikel. Arealet er 2,5 ha stort.

  Ansøger forventer at afslutte indvindingen af råstoffer senest 5 år efter påbegyndt indvinding. Der forventes indvundet 150.000 m3 råstoffer årligt, heraf 25.000 m3 under grundvandspejlet.

  Odense Kommune anmoder om regionsrådets accept af udvidelsen af indvindings-området.

  Det ansøgte anses for omfattet af retningslinje 4.3.3 i ”Råstofplan 2008”: Der kan meddeles tilladelse til udvidelse eller forlængelse af eksisterende indvindingstilladelser i både graveområder og ved enkeltgrave, hvis det ikke er i strid med andre hensyn eller er til væsentlig gene for nabobebyggelser.

  Odense Kommune har vurderet indvirkning på naturværdier, det omgivende landskab, grundvandsforhold, støj og rekreative forhold. Kommunen har sammenfattende vurderet, at indvindingen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse. Kommunen finder, at der kan meddeles tilladelse til det ansøgte.

  På baggrund af kommunens redegørelse vurderer administrationen, at tilladelse ikke vil være i strid med andre hensyn eller til væsentlig gene for nabobebyggelser. Meddelelse af accept vil således være i overensstemmelse med gældende råstofplan.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At udvalget anbefaler regionsrådet at meddele samtykke til det ansøgte.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 27-05-2013

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/197
  2. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 27-05-2013

  Jakob Sønderskov Weber orienterede om værditabsordningen 2013, hvortil der er kommet 13 ansøgninger vedr. oprensninger.


  Sagsnr. 13/197
  3. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er torsdag den 12. september 2013 kl. 14.00-16.00.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 27-05-2013

  Næste møde er torsdag den 12. september 2013 kl. 10.00-15.00, hvor der gennemføres en besigtigelse ved Vissenbjerg med efterfølgende udvalgsmøde.

  Der er afbud fra Karsten Uno Petersen.


  Siden er sidst opdateret 28-05-2013
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring