Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2013pilUdvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplanpilUdvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan - Referat - 30. april 2013

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan - Referat - 30. april 2013

Mødedato
30-04-2013 kl. 14:00 - 15:00

Mødested
RehabiliteringCenter Dallund

Deltagere
 • Poul-Erik Svendsen
 • Kristian Grønbæk Andersen
 • Karsten Uno Petersen
 • Pierre Topaz
 • John Hyrup Jensen
 • Thyge Nielsen
 • Ingeborg Moritz Hansen
 • Susanne Linnet
 • Jørgen Pless
 • John Lohff
 • Thies Mathiasen

 • Afbud
 • Karsten Uno Petersen
 • Thies Mathiasen

 • Luk alle punkter Referat


  1. Dallund – status på forsknings- og udviklingsfunktion inden for rehabilitering og palliation
  2. Sundhedsplan
  3. Status vedrørende regionens kvalitetsmål
  4. Mødeplan 2013
  5. Meddelelser
  6. Eventuelt
  7. LUKKET PUNKT: Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2012 blandt indlagte og ambulante patienter
  8. LUKKET PUNKT: Orientering om LUP Fødende


  Sagsnr. 12/23336
  1. Dallund – status på forsknings- og udviklingsfunktion inden for rehabilitering og palliation
  fold dette punkt ind Resume

  Udvalget orienteres om status på forsknings- og udviklingsfunktion inden for rehabilitering og palliation på Dallund.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalgsmødet indledes med en rundvisning og orientering om Dallund, herunder orienteres om status på udvikling af forsknings- og udviklingsfunktionen inden for rehabilitering og palliation, som Region Syddanmark fra 2013 har fået ansvaret for at stå i spidsen for som en del af et nationalt videnscenter for rehabilitering og palliation.

  Der bliver holdt følgende oplæg:

  • Forhistorie og eksisterende tilbud på Dallund v./ Susanne Juul, leder af Dallund.
  • Status på overdragelsen af Dallund til Region Syddanmark v./ konsulent Peter Frandsen.
  • Visioner for forsknings- og udviklingsfunktionen, v./ lægelig direktør Henrik Villadsen, OUH
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 30-04-2013

  Orienteredes og drøftedes, herunder bl.a. formål, tilbud, forskningsresultater, fremtidige perspektiver, transformationsproces, involvering af brugere, fokus på udvikling af viden, som kan implementeres til gavn for alle patienter mv.

  Oplæg vedlægges.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/2483
  2. Sundhedsplan
  fold dette punkt ind Resume

  Vedhæftet er udkast til sundhedsplan for Region Syddanmark, som ud over beskrivelse af de allerede vedtagne planer sætter retning for, hvordan regionen vil arbejde med sundhedsområdet de kommende år.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det står i Sundhedsloven, at regionsrådet skal udarbejde en samlet plan for tilrettelæggelsen af regionens virksomhed på sundhedsområdet. Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan har fået til opgave at udarbejde udkast til ny sundhedsplan for Region Syddanmark.

  Nærværende udkast til sundhedsplan for Region Syddanmark giver, ligesom den tidligere plan, en samlet fremstilling af regionens sundhedsindsats for somatik og psykiatri, inkl. beskrivelse af de allerede vedtagne planer, herunder sundhedsaftalerne med kommunerne og samarbejdet med praksissektoren.

  I takt med at strukturer og driftsenheder er konsoliderede og med regionsrådets vedtagelse af vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark, er det ambitionen med denne sundhedsplan at sætte retning på, hvordan regionen vil arbejde med sundhedsområdet de kommende år.

  Regionsrådet har i december 2012 besluttet at arbejde generelt med udvælgelse af en række mål for regionen, herunder på sundhedsområdet, frem til afsluttende diskussion og beslutning på regionsrådets budgetseminar i marts 2013. Målene på sundhedsområdet refererer til sundhedsvisionen og sætter rammen som temaer i sundhedsplanen.

  Som led udarbejdelse af sundhedsplanen inviterede regionen endvidere til konference om sundhedsplanen den 30. januar 2013 med deltagelse fra kommuner og repræsentanter fra almen praksis. Her var det oplagte tema sammenhæng i patientforløb mellem sektorer.

  Der har også været temadrøftelse i regionsrådet om patientinddragelse.

  Regionsrådets drøftelse om mål og drøftelserne om sundhedsplan i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan har tegnet et billede af temaer, som regionen vil give særlig fokus:

  • Indre sammenhæng, patientforløb i sygehusregi, herunder også mellem somatik og psykiatri.
  • Ydre sammenhæng, patientforløb mellem de forskellige sundhedssektorer.
  • Rammerne for patientinddragelse.
  • Lighed i sundhed.
  • Kvalitet

  Sundhedsplanen er bygget om omkring disse temaer, hvorunder planlægningen beskrives, og der afsluttes med en perspektivering af, hvilke projekter og opgaver der skal arbejdes med og følges i de respektive fora i den umiddelbare fremtid. I det afsluttende kapitel er oplistet en række politiske mål for de kommende år. Målene foreslås indarbejdet i budget 2014, og opfyldelse af mål foreslås afrapporteret løbende i regionsrådet i den kommende planperiode. I næste planperiode kan der desuden blive fastsat og udviklet yderligere mål.

  Der lægges op til, at sundhedsplanen nu sendes i bred offentlig høring.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Udvalget vedrørende kvalitet, prioritering og sundhedsplan anbefaler regionsrådet,

  • at sundhedsplan for Region Syddanmark sendes i høring.
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 30-04-2013

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  Udvalget anbefaler endvidere, at udkast til Region Syddanmarks sundhedsplan 2013 tilføjes et afsnit vedr. løbende opfølgning ift. reduktion af dokumentationskrav/monitorering. I overensstemmelse hermed tilrettes udkast til Region Syddanmarks sundhedsplan 2013 inden sagen forelægges for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/3983
  3. Status vedrørende regionens kvalitetsmål
  fold dette punkt ind Resume

  Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan orienteres løbende om den aktuelle status på Region Syddanmarks kvalitetsmål på sygehusområdet, hvilket er godkendt af regionsrådet. På dette møde forelægges udskudt afrapportering for Pakkeforløb for patienter med lungekræft, hoved-halskræft, tyk- og endetarmskræft og brystkræft.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  De kvalitetsmål for det somatiske sygehusvæsen i Region Syddanmark, som regionsrådet har godkendt, imødekommer såvel regionale som nationale krav til kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Kvalitetsmålene, der har det gode resultat for patienten som endeligt mål, indgår som en del af fundamentet for styringsmodellen for sygehusene i Region Syddanmark og understøtter Den Danske Kvalitetsmodel.

  Gennem monitorering evalueres, i hvor høj grad sundhedsvæsenet lever op til de fastlagte standarder og de fælles regionale og nationale kvalitetsmål.

  På grund af omlægninger i monitoreringen til nationalt system blev afrapportering for Pakkeforløb for patienter med lungekræft, hoved-halskræft, tyk og endetarmskræft og brystkræft: Henvisningsperiode, Udredningsperiode, Tid til forberedelse og Samlet tid (kvalitetsmål 7) udskudt, da der senest blev afrapporteret kvalitetsmål på udvalgets møde den 26. februar 2013. Den udskudte afrapportering forelægges udvalget på dette møde, og vil fremover blive afrapporteret på normal vis sammen med de øvrige kvalitetsmål.

  Den aktuelle status beskrives ved hjælp af en række grafer, som for hvert kvalitetsmål viser dels udviklingen over tid for hele Region Syddanmark under ét og dels en sammenligning mellem Region Syddanmarks sygehuse for den seneste periode.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 30-04-2013

  Orienteredes og drøftedes, herunder bl.a. målopfyldelse som gennemsnitsværdi, eventuelle udfordringer ift. overholdelse af kræftpakker mv.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/4
  4. Mødeplan 2013
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan har godkendt følgende mødeplan for 2013:

  • Tirsdag den 28. maj 2013 kl. 14-15, Center for Kvalitet, Middelfart
  • Tirsdag den 25. juni 2013 kl. 14-15, regionshuset
  • Tirsdag den 27. august 2013 kl. 14-15, Syddansk Sundhedsinnovation, Odense
  • Tirsdag den 24. september 2013 kl. 14-15, regionshuset
  • Tirsdag den 29. oktober 2013 kl. 14-15, regionshuset
  • Mandag den 18. november 2013 kl. 14-15, regionshuset
  • Tirsdag den 17. december 2013 kl. 14-15, regionshuset

  De anførte mødesteder er ud fra de kendte planer og vil blive opdateret fra møde til møde.

  Møderne holdes som udgangspunkt på tirsdage (på nær en enkelt mandag) med start kl. 14.00.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at

  • næste møde holdes tirsdag den 28. maj 2013 på Center for Kvalitet i Middelfart.
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 30-04-2013

  Godkendt.

  Angående mødet den 18. november 2013: Alternativ mødedato undersøges nærmere.


  Sagsnr. 13/4
  5. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  -

  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 30-04-2013

  -


  Sagsnr. 13/4
  6. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  -

  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 30-04-2013

  -


  Sagsnr.
  7. LUKKET PUNKT: Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2012 blandt indlagte og ambulante patienter
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 30-04-2013

  -


  Sagsnr.
  8. LUKKET PUNKT: Orientering om LUP Fødende
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 30-04-2013

  -


  Siden er sidst opdateret 10-06-2013
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring