Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

RUP-udvalget - Referat - 22. april 2013

Mødedato
22-04-2013 kl. 15:00 - 18:00

Mødested
Nyborg Slot

Deltagere
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F
 • William Jensen, A

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Overvågningsnotat 2013
  2. Regeringens Togfond
  3. ELENA-initiativet vedr. energibesparelser i offentlige bygninger
  4. Status vedr. Klimastrategien: Strategisk Energi Planlægning – regionalt samarbejde om fremtidens energisystem
  5. Eventuelt
  6. Næste møde
  7. Lukket punkt - RUP


  Sagsnr. 12/14536
  1. Overvågningsnotat 2013
  fold dette punkt ind Resume

  Det årlige overvågningsnotat beskriver de udfordringer, som Vækstforums erhvervsstrategi og Regional Udviklingsplan forholder sig til. Erhvervsstrategien behandler de erhvervsmæssige satsninger, mens Regional Udviklingsplan arbejder med initiativer inden for uddannelse, infrastruktur, mobilitet, miljø, klima og kultur.

  Overvågningsnotat 2013 er vedlagt.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Overvågningsnotat 2013 peger på følgende hovedudfordringer for udviklingen i Syddanmark: 

  • Lav vækst — i Syddanmark var der i 2011 en samlet økonomisk vækst på 1,2% og en produktivitetsfremgang på 1,7%. En relativ høj brancheproduktivitet trækker produktivitetsniveauet i Syddanmark op, mens erhvervsstrukturen er blandt de største syddanske produktivitetsudfordringer. 
  • Job til både ufaglærte og højtuddannede — uddannelsesniveauet i Syddanmark og særligt andelen af højtuddannede blandt de beskæftigede er lav. Regionaløkonomiske fremskrivninger viser desuden, at mange ufaglærte fremover vil få vanskeligt ved at finde arbejde uden en opkvalificering. 
  • Hjerneflugt — flere unge tager nu en uddannelse, men for få af de unge, der uddanner sig i bl.a. Aarhus og København, vender tilbage til regionen. 
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 22-04-2013

  Til Orientering.

  Rune Stig Mortensen oplyste, at overvågningsnotatet afdækker hovedudfordringer, som der arbejdes konkret videre med i strategier, satsninger og projekter på Regional Udviklings områder.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/6074
  2. Regeringens Togfond
  fold dette punkt ind Resume

  Regeringen præsenterede den 1. marts 2013 den nye Togfond, som indebærer en fremskyndelse af elektrificering på en række hovedbanestrækninger samt opgradering af banestrækningen Odense-Aarhus til Timemodels-standard.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  De samlede midler i Togfonden er angivet til 27,5 mia. kr. De skal anvendes til, at elektrificere strækningerne Fredericia-Aarhus-Aalborg-Frederikshavn samt Vejle-Struer og Roskilde-Kalundborg. Endvidere skal der etableres ny bane over Vestfyn, ny jernbanebro over Vejle Fjord og ny bane på en del af strækningen mellem Horsens og Aarhus. 

  Etableringen af disse nye strækninger mellem Odense og Aarhus vil betyde en væsentlig kapacitetsforøgelse. Det giver derfor mulighed for, ud over en hurtig direkte forbindelse mellem de største byer, at tilbyde, hvad der er kaldt en ”S-togslignende” betjening i Østjylland. Der er derfor god grund til at forvente en markant styrkelse af togtrafikken.

  Der vedlægges notat om Togfonden.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 22-04-2013

  Udvalget tog orienteringen til efterretning.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/357
  3. ELENA-initiativet vedr. energibesparelser i offentlige bygninger
  fold dette punkt ind Resume

  Som led i implementering af Klimastrategien, har Region Syddanmark gennemført en forundersøgelse blandt syddanske kommuner og regionens egne institutioner. Målet var at undersøge interesse og investeringspotentiale vedr. et fælles projekt om energieffektivisering af offentlige bygninger – ELENA (Den Europæiske Investeringsbanks initiativ for energiinvesteringer i offentlige bygninger).

  Forundersøgelsen viste, at 21 kommuner foreløbigt er interesserede i at deltage i et fælles projekt, og at investeringspotentialet skønnes at udgøre ca. 650 mio. kr. Dette kan udløse op til 32 mio. kr. i starthjælp, hvis ansøgningen godtages af EIB (Den Europæiske Investeringsbank). I løbet af foråret 2013, udarbejder Region Syddanmark derfor i samarbejde med kommunerne, en ansøgning til EIB om starthjælp til energirenoveringer i 2014-16.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  30-40% af Danmarks samlede energiforbrug går til el og varme i offentlige og private bygninger. Region Syddanmark har derfor gennemført en forundersøgelse, som gennem interviews med alle 22 kommuner i regionen, har undersøgt interessen for et fælles projekt om energieffektiviseringer i bygninger.

  Målet er, at indgå samarbejde med kommunerne om udarbejdelse af en fælles ansøgning til Den Europæiske Investeringsbank (EIB). Derved er det muligt, at opnå støtte til teknisk bistand via EIB’s ELENA-initiativ til energirenoveringer af offentlige bygninger.

  Forundersøgelsen viser, at 21 kommuner og Region Syddanmark, har et samlet potentiale på 650 mio. kr. i energiinvesteringer i offentlige bygninger. De foreløbige tilkendegivelser viser, at investeringerne i kommunerne og Region Syddanmark, fordeler sig mellem Odense (187 mio. kr.), Varde (90 mio. kr.), Sønderborg (60 mio. kr.), Svendborg (54 mio. kr.) og Region Syddanmark (60 mio. kr.), til mindre investeringer på 1 og 3 mio. kr. i mindre kommuner.

  Hertil kommer muligheden for, at koble de offentlige energiinvesteringer med investeringer i den private bygningsmasse, som forventes at udgøre ca. 450 mio. kr.  Den offentlige og private indsats vurderes, at kunne skabe op til 1700 jobs i perioden og reducere CO2-udledningen med 28.000 tons.

  Region Syddanmark har holdt et møde for alle regionens kommuner på administrativt niveau for, at præsentere forundersøgelsen og drøfte processen for en fælles ansøgning.

  Der er på nuværende tidspunkt tilsagn fra 18 kommuner om at deltage i det videre arbejde.

  I løbet af foråret 2013 udarbejder Region Syddanmark i samarbejde med kommunerne, en ansøgning til EIB om starthjælp til energirenoveringer i 2014-16. Det samlede investeringspotentiale kan udløse op til 32 mio. kr. i starthjælp, hvis ansøgningen godtages af EIB.

  Beløbet skal hjælpe kommuner og regionen med teknisk assistance til, at forberede energiinvesteringer i perioden 2014-2016, hvilket kan være til faglige netværk, fælles udbud, rådgiverbistand m.v. Investeringerne vil gå til energirenovering og vedvarende energi i offentlige bygninger, samt i mindre udstrækning til bevaringsværdige bygninger, grøn transport og infrastruktur samt selvejende haller, som drives af kommunerne.

  Ansøgningen forelægges parterne til vedtagelse inden endelig fremsendelse til Den Europæiske Investeringsbank.

  Region Syddanmarks egne institutioner

  Region Syddanmark har gennemført en parallel undersøgelse af mulige energiinvesteringer i egne bygninger, som anslås at være på 60 mio. kr.

  Der vil medio 2013 blive fremsat forslag til regionsrådet med beskrivelse af, hvilke konkrete initiativer Region Syddanmark kan iværksætte, herunder hvilke økonomiske og energibesparende effekter initiativet kan få.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 22-04-2013

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/358
  4. Status vedr. Klimastrategien: Strategisk Energi Planlægning – regionalt samarbejde om fremtidens energisystem
  fold dette punkt ind Resume

  I Region Syddanmarks Klimastrategi 2012 – 2015, er der opstillet to overordnede mål: at reducere CO2-udledningen med 40% i den geografiske region og i virksomheden Region Syddanmark. Inden for en kort årrække skal energisystemet omlægges til at være meget mere energieffektivt og baseres på vedvarende energikilder ifølge energiforliget.

  Sammen med SE og Lean Energy inviterede Region Syddanmark derfor kommuner, virksomheder og energiselskaber, til et møde den 19. marts 2013 om samarbejde vedr. omlægningen til fremtidens energisystem.

  På baggrund af den brede opbakning ved mødet, blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der i første omgang skal udarbejde en ansøgning til Energistyrelsens pulje til Strategisk Energi Planlægning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ændringen til fremtidens energisystem skaber et behov for strategisk energiplanlægning, som involverer kommunerne, energiselskaberne, erhvervslivet og nationale aktører. Kommunerne er en meget væsentlig aktør på området.

  Hensigten er, at omstillingen sker så omkostningseffektivt som muligt, så der kan sikres energiforsyning til lavest mulige priser for virksomheder og forbrugere. For virksomhederne, kommunerne og regionen, handler det også om at fastholde og udbygge de erhvervs- og miljømæssige styrkepositioner på energiområdet.

  Region Syddanmark har sat et fælles initiativ for energirenovering af offentlige bygninger (ELENA-projektet) i gang i samarbejde med kommunerne. Det er dog også nødvendigt at finde ud af, hvor meget energi der skal bruges, og hvor energien skal komme fra – vind, sol, biomasse eller andet.

  En fælles indsats kan medvirke til, at understøtte de nationale mål samt regionens og kommunernes arbejde med klimaplaner.

  Derfor inviterede Region Syddanmark sammen med SE og Lean Energy kommunerne, virksomheder og energiselskaber til et Syddansk Energi Topmøde den 19. marts 2013.

  Der eksisterer ikke i forvejen et lignende regionalt forum på tværs af sektorer og kommuner, der kan bidrage med erfaringsindsamling og formidling af ‘best practice’, koordineret dataindsamling, kortlægning af ressourcer og scenarieanalyser for omstilling til vedvarende energi.

  Det er samtidigt hensigten, at sætte konkrete aktiviteter i gang for at forberede omstillingen, f.eks. i form af omlægning af offentlig transport til at køre på grøn gas, eller etablering af infrastruktur til opladning af elbiler.

  Det forventes, at Region Syddanmark skal bidrage med ressourcer til indsatsen i 2013 og 2014. Det forudsættes, at flere parter, herunder energiselskaberne, ligeledes bidrager med ressourcer. Ved det regionale topmøde var der bred opbakning til at fortsætte initiativet. Der er nedsat en arbejdsgruppe af kommuner og energiselskaber samt Lean Energy til, at udarbejde ansøgning til Energistyrelsens pulje til strategisk energiplanlægning. Arbejdsgruppen vil derudover undersøge behov for, at sætte yderligere initiativer i gang i samarbejde med de deltagende parter. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 22-04-2013

  Til orientering.


  Sagsnr. 13/184
  5. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 22-04-2013

  Intet.


  Sagsnr. 13/184
  6. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er mandag den 13. maj 2013 kl. 15.00 i Forskerparken i Odense.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i RUP-udvalget den 22-04-2013

  Næste møde er mandag den 13. maj 2013 kl. 15.00 i Forskerparken i Odense.


  Sagsnr. 13/184
  7. Lukket punkt - RUP
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 29-05-2013
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring