Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionsrådet - Referat - 02. april 2013

Mødedato
02-04-2013 kl. 15:00 - 18:00
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Carl Holst, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Freddie H. Madsen, O
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Willy Sahl, A
 • Bente Gertz, A
 • Pia Tørving, A
 • Margot Torp, A
 • William Jensen, A
 • Frede Skaaning, A
 • Ole Finnerup Larsen, A
 • Pierre Topaz, A
 • Jette Jensen, A
 • Andrea Terp, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Lasse Krull, C
 • John Lohff, C
 • Poul Sækmose, C
 • Bent Bechmann, C
 • Mette Valentin, U
 • Henrik J. Møller, F
 • Flemming Kjær, F (midlertidigt for Iben Kromann)
 • Ida Damborg, F
 • Torben W. Smith, F
 • John Hyrup Jensen, U
 • Jørgen Pless, L
 • Thies Mathiasen, O
 • Bjarne Juel Møller, O
 • René Lundegaard, O (midlertidigt for Lars Aarup)
 • Stephanie Lose, V
 • Carsten Abild, V
 • Sonny Berthold, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Preben Jensen, V
 • Bo Libergren, V
 • Claus Warming, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Susanne Linnet, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Ingeborg Moritz Hansen, V
 • Jens Møller, V

 • Afbud
   
 • Andrea Terp, A
 • Flemming Kjær, F (midlertidigt for Iben Kromann)
 • Bjarne Juel Møller, O - Niels Erik Søndergaard stedfortræder

 • Bente Gertz deltog ikke i behandlingen af pkt. 19 - 22.

   

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Temadrøftelse om patientinddragelse
  2. Status på den siddende patienttransport
  3. Orientering om resultaterne af undersøgelse af telefonisk tilgængelighed i almen praksis
  4. Overtagelse af lejemål vedr. Dallund
  5. Udvendig bygningsvedligeholdelse på sundhedsområdet i 2013
  6. Reform af førtidspension og fleksjob
  7. Projekt "Lys i Psykiatrien"
  8. Høringssvar om den stedlige placering af en ny 2-årig hf ved VUC Sønderjyllands afdeling i Tønder
  9. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder på matr. nr. 331 Tråsbøl, Felsted, Aabenraa Kommune
  10. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder på matr. nr. 113b Tråsbøl, Felsted, Aabenraa Kommune
  11. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder. Matr.nr. 8o Magtenbølle, Assens Kommune
  12. Ændring af delegation vedrørende tilførsel af jord til råstofgrave
  13. Redegørelse til datatilsynet
  14. Svar til rigsrevisionen vedrørende indførelse af EPJ
  15. Balanceprojekt 2011-2012 - slutevaluering
  16. Orientering om ansættelser af direktører, sygehusledelser og forstandere
  17. Delegationsbesøg i Guangdong 26. - 30. november 2012: Afrapportering og opfølgning
  18. Opstilling af formand for AER's Komite for Sundhed og Sociale forhold
  19. LUKKET PKT. - Rammeaftale
  20. LUKKET PKT. - Ledige ejendomme og arealer
  21. LUKKET PKT. - Nedrivning
  22. LUKKET PKT. - Fratrædelse


  Sagsnr. 12/25626
  1. Temadrøftelse om patientinddragelse
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det er aftalt, at regionsrådet skal have en temadrøftelse om patientinddragelse. Drøftelsen tager udgangspunkt i Sundhedsvisionen, samt i indsatser og projekter, der er igangsat på sygehusene i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Patientinddragelse indgår som et centralt element i ”Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark”. I visionens slogan tydeliggøres dette:

  "Du tager ansvar for din sundhed, sammen tager vi hånd om din sygdom".

  Som en naturlig konsekvens af sundhedsvisionens fokus på aktiv inddragelse af patienten, indtager temaet også en plads i ”Strategi for kvalitetsudvikling i Sundhedsvæsenet 2011 – 2014”.

  I 2012 har patientinddragelse været udpeget som et særligt indsatsområde for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark. Det betyder, at temaet løbende har været på dagordenen i sygehusledelseskredsen, på temadage, konferencer mv.

  Temadrøftelsen tager udgangspunkt i Sundhedsvisionen, samt i indsatser og projekter, der er igangsat på sygehusene i Region Syddanmark. Baggrundsnotatet, der kan bruges som udgangspunkt for drøftelsen, indeholder bl.a. eksempler på igangsatte indsatser og projekter på de somatiske sygehuse og psykiatrien.  

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 02-04-2013
   

  Bemærkningerne fra temadrøftelsen indgår i det videre arbejde med den kommende sundhedsplan. Det sker med henblik på at udstikke retningen for, hvordan regionens sundhedsvæsen i endnu højere grad kan fokusere på inddragelse i patientforløbene samt at der arbejdes med individuelle løsninger for patientinddragelse tilpasset til den enkelte patient.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/17714
  2. Status på den siddende patienttransport
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der fremlægges status på overholdelse af servicemål for den siddende patienttransport oktober - december 2012, og der redegøres kort for udvikling i udgiftsniveau.

  Desuden fremlægges forslag til praksis for siddende patienttransport for dialysepatienter, som ved ferie opholder sig på anden adresse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Med virkning fra 1. maj 2012 er den siddende patienttransport blevet varetaget i et samarbejde med de regionale trafikselskaber: Fynbus og Sydtrafik. Der gives en fornyet status over udviklingen i overholdelsen af servicemål for perioden oktober-december 2012, og der redegøres kort for udvikling i udgiftsniveau efter overgangen til den nye organisering. Endvidere fremlægges forslag til håndtering af siddende patientbefordring for dialysepatienter, som ved ferie opholder sig på en anden adresse end deres bopæl. 

  Status på overholdelse af servicemål for ventetid og udvikling i udgiftsniveau
  Der er fastlagt servicemål for ankomst, som betyder, at patienter tidligst må ankomme 1 time før behandlingsstart og senest 10 minutter før. For stråle-, kemo- og dialysepatienter gælder, at de tidligst må ankomme ½ time før behandlingsstart.

  Statistikken fra trafikselskaberne viser, at ca. 88 % af patienterne er ankommet rettidigt i december 2012 mod 93 % i oktober. For stråle-, kemo- og dialysepatienter ses, at ca. 83 % af patienterne i december 2012 er ankommet uden forsinkelse mod 88 % i oktober. Der er således tale om et mindre fald i målopfyldelsen i december, som ifølge trafikselskaberne primært skal tilskrives dårligt vejrlig og generel spidslastning på kørselsafviklingen i julemåneden.

  Det bør bemærkes, at der siden opstart i maj 2012, med undtagelse af december, generelt har kunnet spores en fremgang i målopfyldelsen. Eksempelvis har målopfyldelsen på ankomst inden for de generelle kørsler i perioden juni - november 2012 ligget på over 90 %. Trafikselskaberne forventer derfor også at kunne vende tilbage til dette niveau for målopfyldelse igen, når afviklingen ikke vil være påvirket af vejrforhold.

  For så vidt angår afhentning gælder, at patienterne skal afhentes fra sygehuset senest 1 time, efter patientens klarmelding. For stråle-, kemo- og dialysepatienter er servicemålet ½ time. Det kan konstateres, at ca. 91 % af patienterne er afhentet rettidigt i december måned. For stråle-, kemo- og dialysepatienter ses, at ca. 87 % er afhentet rettidigt i december 2012.

  Trafikselskaberne har sammen med regionen fortsat fokus på at forbedre målopfyldelsen, især på det skærpede servicemål for stråle-, kemo- og dialysepatienter. Endvidere er der fra Fynbus opmærksomhed på at optimere kørselsafviklingen for patienter, der går til behandling på Rigshospitalet, hvor der bl.a. er indgået aftale med lokal sjællandsk vognmand. Herudover vil Fynbus også have særlig fokus på kørsler til og fra Ærø.

  Ved en sammenligning af udgiftsniveauet til siddende patienttransport i perioden maj - december 2011 og efter omlægningen for perioden maj - december 2012, kan der konstateres en udgiftsreduktion på ca. 35 mio. kr. Dette kan dels tilskrives, at selve kørslen er udført til en lavere pris, og dels at kørselsaktiviteten også er faldet bl.a. på grund af en opstramning i visitationen, samt en ændring i reglerne for patienttransport ved frit sygehusvalg. Korrigeret for denne aktivitetsændring vurderes, at udgifterne er faldet med ca. 15 mio. kr. I forhold til budget 2012 forventes et samlet mindreforbrug på ca. 9 mio. kr., hvilket skal ses i sammenhæng med, at der i 2012 også er afholdt implementeringsudgifter inden for budgetrammen.

  Procedure for transport af dialysepatienter ved ophold på ferieadresse

  Udvalgsformand Poul-Erik Svendsen har modtaget en borgerhenvendelse om mulighederne for, at dialysepatienter kan blive befordret til og fra behandlingssted i forbindelse ophold på ferieadresse i regionen.

  Generelt gælder, at patienter, som opfylder betingelserne for at modtage befordring eller befordringsgodtgørelse efter Sundhedsloven, som hovedregel transporteres fra patientens bopælsadresse (folkeregisteradresse) og til sygehuset. Patienter, herunder dialysepatienter, tilbydes således aktuelt ikke transport fra ferieadresse. I situationer hvor patienten har fået midlertidig aflastningsplads på plejehjem, eller der forelægger lægelig indikation for nødvendigheden af, at patienten opholder sig på en anden adresse, kan der bevilges transport fra denne adresse.

  Regionen er efter lovgivningen ikke forpligtet til at afhente og bringe patienter fra/til en anden adresse, men har mulighed for at tilbyde dette. Henset til de særlige omstændigheder, som gør sig gældende for dialysepatienter, hvor disse ofte har vedvarende og hyppig kontakt til sygehusvæsenet, kan det overvejes, om der skal indføres en særlig mulighed for denne gruppe for i visse situationer at kunne blive befordret fra ferieadresse.

  På den baggrund foreslås en model, hvor der fremadrettet ydes befordring for dialysepatienter med ophold på midlertidig ferieadresse, hvis:

  • patienten opholder sig på midlertidig ferieadresse i Region Syddanmark, og
  • afstanden fra den midlertidige ferieadresse til dialysestedet er den samme eller kortere, end det normalt er tilfældet fra patientens bopælsadresse.

  I de tilfælde, hvor afstanden mellem den midlertidige ferieadresse og dialysestedet overstiger den normale afstand mellem bopælsadressen og dialysestedet, vil patienten være berettiget til at få refunderet udgiften til billigste forsvarlige transportmiddel. Det vil som hovedregel være kilometerpenge (statens laveste takst) svarende til, hvad patienten normalt skulle have haft udbetalt ved selv at afvikle transporten mellem bopælsadresse og dialysested.

  Der er lagt vægt på, at en udvidet mulighed ikke skal medføre merudgifter for regionen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At orienteringen tages til efterretning.

  At forslag vedr. praksis for kørsel af dialysepatienter fra ferieadresse godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 26-02-2013
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-03-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 02-04-2013
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/23041
  3. Orientering om resultaterne af undersøgelse af telefonisk tilgængelighed i almen praksis
  fold dette punkt ind Resume
   

  Praksisafdelingen gennemførte i perioden 10. – 14. december 2012 en undersøgelse af den telefoniske tilgængelighed til almen praksis i Region Syddanmark.

  Resultaterne af undersøgelsen forelægges til orientering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Samarbejdsudvalget vedr. almen praksis besluttede på mødet den 6. december 2012 at gennemføre en undersøgelse af den telefoniske tilgængelighed til almen praksis i Region Syddanmark i vinteren 2012 eller primo 2013.

  Undersøgelsen blev gennemført i perioden 10. – 14. december 2012. Undersøgelsen blev ikke varslet, og alle praksis i Region Syddanmark indgår i undersøgelsen. Undersøgelsen blev gennemført af et markedsundersøgelsesbureau.

  Baggrund og formål
  Baggrunden for undersøgelsen er, at det blev vurderet, at der manglede systematisk viden om den telefoniske tilgængelighed i Region Syddanmark. Der er foretaget tilsvarende undersøgelser i hhv. Region Hovedstaden og i Region Midtjylland, men det blev vurderet, at resultaterne fra de andre regioner ikke umiddelbart ville kunne overføres til Region Syddanmark.

  Formålet med undersøgelsen var:

  • At kortlægge svartiden fra praksis ringes op til telefonen besvares.
  • At kortlægge i hvilket omfang praksis har etableret køfunktion på telefonsystemet, og om en eventuel køfunktion omfatter et oplyst nummersystem.
  • At registrere omfanget af henvisninger til anden læge efter et bestemt tidspunkt.

  Resultaterne skal bruges til at afdække det totale billede af telefon-tilgængeligheden og efterfølgende at have fokus på læring og opfølgning til almen praksis med henblik på eventuel forbedring af telefon-tilgængeligheden. Undersøgelsen skal udføres en gang årligt.

  Rammerne
  Overenskomst om almen praksis fastsætter nogle overordnede rammer for telefonisk, fysisk og elektronisk tilgængelighed til den alment praktiserende læge.

  Af overenskomstens § 51 stk. 2, fremgår det, at lægen eller dennes personale skal kunne træffes telefonisk i dagtiden.

  Almen praksis skal på denne baggrund være tilgængelige i dagtiden for patienter med behov for lægehjælp og skal kunne træffes telefonisk fra 08.00-16.00.

  Resultater
  Der indgår 400 praksis i undersøgelsen. Der er foretaget 80 opkald pr. dag i perioden 10. - 14. december 2012, begge dage inklusiv. Der er foretaget 10 opkald pr. time. Fordelingen af praksis på dage og tidspunkter var randomiseret.  

  Ud af de 400 lægepraksis, som blev kontaktet i denne undersøgelse, blev der opnået direkte kontakt til 379 praksis. De resterende 21 blev opgivet efter en ventetid på 10 minutter eller derover. Det svarer til, at der ikke blev opnået kontakt i 5 % af opkaldene.

  71 % af opkaldene blevet besvaret med en svartid på 0-1.59 minutter. I 17 % af tilfældene var svartiden 2.00-4.59 minutter. I 3 % af tilfældene var svartiden 5.00-6.59 minutter, og i 4 % af tilfældene var svartiden 7.00 -9.59 minutter.

  I de 379 tilfælde, hvor der blev opnået kontakt til praksis, blev der i 58 % af tilfældene opnået kontakt til praksispersonalet, i 22 % af tilfældene blev der etableret kontakt til en læge. I 4 % af opkaldene blev man henvist eller viderestillet til en anden praksis, og i 2 tilfælde var det hhv. Falck og lægevagten, der blev etableret kontakt til.

  I 10 %, svarende til 39 opkald, var det ”andet” personale, der besvarede opkaldet. 33 af disse kontaktede praksis var beliggende på Fyn, og deres telefoner blev besvaret af Lægernes telefonpasning, som er et firma, de 33 praksis har overladt telefonpasningen til.

  Ekstern telefonpasning eller vagtringe er blevet belyst i forbindelse med en klagesag. Sagen blev drøftet på Samarbejdsudvalgsmøde vedr. almen praksis den 26. september 2012. Samarbejdsudvalget vedr. almen praksis kunne ikke opnå enighed om problematikken omkring vagtringene, og problematikken er derfor indanket til Landssamarbejdsudvalget.

  263 praksis har en telefonisk kø-funktion, hvilket svarer til 66 % af praksis i Region Syddanmark. Af de 263 praksis med kø-funktion har de 60 en telefonisk nummerordning af kø-funktionen.

  Opfølgning

  Undersøgelsen gentages årligt og vil altid foregå uvarslet. Det er på Samarbejdsudvalgets møde om almen praksis aftalt, at sekretariatet og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i fællesskab følger op i forhold til de praksis der ikke besvarede opkaldet.

  Når der kommer en Landssamarbejdsudvalgsafgørelse vedrørende problematikken om vagtringe/ekstern telefonpasning af praksis i dagtiden iværksættes en eventuel opfølgning i forhold til de 33 – 34 praksis på Fyn, som benytter sig heraf.

  Det vil blive undersøgt, om en lignende tilgængelighedsundersøgelse kan iværksættes indenfor speciallægeområdet.

  Undersøgelsen har været forelagt sundhedssamordningsudvalget den 5. februar 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-03-2013
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 02-04-2013
   

  Til orientering.


  Sagsnr. 12/23336
  4. Overtagelse af lejemål vedr. Dallund
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark har fra 2013 overtaget driftsherrefunktionen for Rehabiliteringscenter Dallund med henblik på, at denne omdannes til en forsknings- og udviklingsfunktion inden for rehabilitering og palliation. Der forelægges derfor et forslag til forlængelse af lejemål vedr. Dallund for perioden 2013-2015.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har på møde den 17. december 2012 godkendt, at Region Syddanmark med virkning fra 2013 overtager driftsherrefunktionen af Rehabiliteringscenter Dallund fra Kræftens Bekæmpelse. Overtagelsen af driftsherrefunktionen sker med henblik på, at denne inden for en statslig bevilling på 15 mio. kr. årligt gradvist udvikles til en forsknings- og udviklingsfunktion inden for rehabilitering og palliation i regi af Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet.

  Det eksisterende tilbud er placeret på Dallund Slot i Søndersø på Fyn, hvor Kræftens Bekæmpelse hidtil har haft en lejeaftale med den selvejende institution Dallund Slot. Som en del af regionens overtagelse af driftsherrefunktionen foreslås, at Region Syddanmark overtager den gældende lejeaftale fra Kræftens Bekæmpelse og aftaler den forlænget til og med 2015. Inden 2015 gøres der status på forsknings- og udviklingsfunktionen, bl.a. med henblik på at tage stilling til eventuel yderligere fortsættelse af lejemålet.  

  For 2013 er lejen aftalt til ca. 1,4 mio. kr., indeholdende en midlertidig forhøjelse på 200.000 kr. til påkrævede renovering/udskiftning af vinduer i dele af bygningen. Fra 2014 udgør lejen 1,3 mio. kr. Udgiften skal afholdes inden for den statslige bevilling på 15 mio. kr.

  Med henvisning til lånebekendtgørelsen for regioner skal der ved indgåelse af lejemål, som overstiger en værdi på 5 mio. kr., ske deponering af et tilsvarende beløb i lejeperioden. Den seneste offentlige ejendomsvurdering af bygningen udgør 10,8 mio. kr., og lejemålet er derfor omfattet af deponeringsreglerne.

  Økonomi- og indenrigsministeren har mulighed for at give dispensation for disse bestemmelser, særligt i tilfælde hvor der er tale om korte lejemål. Henset til lejemålets varighed foreslås derfor, at ministeren ansøges om dispensation for deponeringsreglerne i dette tilfælde.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forlængelse af lejemålet vedr. Dallund for perioden 2013-2015 godkendes.

  At økonomi- og indenrigsministeren ansøges om dispensation fra deponeringsreglerne.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 26-02-2013
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-03-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 02-04-2013
   

  Indstillingen tiltrådt.


  Sagsnr. 13/5224
  5. Udvendig bygningsvedligeholdelse på sundhedsområdet i 2013
  fold dette punkt ind Resume
   

  På sundhedsområdets driftsbudget er der afsat en årlig pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse på regionens sygehuse – såvel somatik som psykiatri. Udmøntningen af puljen for 2013 forelægges for regionsrådet.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På sundhedsområdets driftsbudget er der afsat en årlig pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse på regionens sygehuse – såvel somatiske som psykiatriske. Administrationen har i samarbejde med de tekniske chefer på sygehusene foretaget den årlige bygningsgennemgang med henblik på udmøntning af puljen for 2013.

  Puljen er på 33,398 mio. kr. i 2013, hertil kommer en overførsel fra 2012 på 17 mio. kr., hvoraf 14 mio. kr. er disponeret til færdiggørelse af projekter, som er startet op i 2012, men som ikke nåede at blive færdige i 2012. Det vil sige, at der er 36,398 mio. kr. til rådighed i 2013 til nye projekter.

  Ved bygningsgennemgangen og prioriteringen er der fokuseret på udbedring af forhold, der relaterer sig til sikkerhed, tæthed, energiforbrug og sikring mod nedbrydning af konstruktioner. På den baggrund har administrationen udarbejdet en prioriteret liste over behovene for udvendig bygningsvedligeholdelse i 2013. Overordnet set udmøntes puljen på i alt 36,398 mio. kr. således:

  • 21,278 mio. kr. til almindelig vedligeholdelse, dvs. mindre projekter.
  • 10 mio. kr. til 5 større vedligeholdelsesprojekter.
  • 3,385 mio. kr. til uforudseelige udgifter og 5-års eftersyn på byggeprojekter.
  • 1,735 mio. kr. til screening af bygningerne for PCB.

  Det er administrationens vurdering, at puljen sikrer en tilfredsstillende udvendig bygningsvedligeholdelse af sundhedsområdets bygninger.    

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udmøntningen af puljen tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-03-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 02-04-2013
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/25415
  6. Reform af førtidspension og fleksjob
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er vedtaget en reform af førtidspension og fleksjob. Den nye lovgivning betyder, at regionerne fra den 1. juli 2013 skal stille sundhedsfaglig rådgivning til rådighed for kommunerne i forbindelse med behandling af førtidspensions- og fleksjobsager og ved ophør af sygedagpenge.

  Det betyder, at regionen skal oprette en sundhedskoordinatorfunktion og en klinisk funktion til at varetage den sundhedsfaglige rådgivning og vurdering.

  Det foreslås, at Friklinikken varetager tilrettelæggelsen af sundhedskoordinatorfunktionen og den kliniske funktion.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Folketinget vedtog den 19. december 2012 ”Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love”, herunder reform af førtidspension og fleksjob.

  Loven trådte i kraft 1. januar 2013. Loven indeholder bestemmelser om samarbejde mellem kommunen og regionen om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering. Denne del træder først i kraft 1. juli 2013.

  Den nye lovgivning betyder således, at regionerne fra den 1. juli 2013 skal stille sundhedsfaglig rådgivning til rådighed for kommunerne i forbindelse med behandling af førtidspensions- og fleksjobsager, og i sager vedrørende ophør af sygedagpenge, der skal behandles i de nye tværfaglige rehabiliteringsteams, som kommunerne er startet op med den 1. januar 2013.

  Det skal i praksis ske ved, at Region Syddanmark opretter en sundhedskoordinator-funktion og en klinisk funktion.

  Sundhedskoordinatorens opgave bliver at screene sagerne og vurdere om borgerens helbredsmæssige situation i forhold til arbejde og uddannelse er velbelyst i forbindelse med, at borgerens sag skal behandles i de nyoprettede tværfaglige rehabiliteringsteams. Sundhedskoordinatoren skal ligeledes deltage i rehabiliteringsteamets møder. Sundhedskoordinatoren kan endvidere anbefale kommunen, at den kliniske funktion inddrages, hvis borgerens helbredsmæssige forhold ikke er tilstrækkeligt belyst.

  Den kliniske funktion skal således levere sundhedsfaglig rådgivning og vurdering af borgerens helbredsforhold og om nødvendigt forestå klinisk undersøgelse ved en eller flere tilknyttede speciallægekonsulenter og herefter formidle en hurtig samlet og entydig redegørelse til kommunen.

  Ifølge lovgivningen skal de lokale rammer for det nye samarbejde aftales lokalt mellem den enkelte region og kommunerne. De lokale rammer skal dog aftales under hensyntagen til en national rammeaftale, der blandt andet forventes overordnet at regulere, hvorledes afregningen for kommunernes forbrug af ydelser fra sundhedskoordinator og klinisk funktion skal ske. Denne rammeaftale afventes fortsat.

  I Region Syddanmark arbejdes der på en løsning, der går på tværs af somatik og psykiatri. Der har indtil nu været afholdt et administrativt møde med de syddanske kommuners forhandlingsdelegation for reformen. Samarbejdet om implementering af reformen forløber positivt.

  Kommunerne og regionen vil i fællesskab sikre, at reformen er fuldt ud implementeret den 1. juli 2013. Derfor inddrages det politiske niveau i Region Syddanmark i to omgange.

  Det betyder, at regionsrådet vil få forelagt en sag vedrørende den endelige godkendelse af samarbejdsaftalen mellem kommunerne og regionen på et senere tidspunkt.

  Sundhedsstaben og Psykiatristaben har med baggrund i det afholdte møde med de syddanske kommuners forhandlingsdelegation arbejdet videre med en løsning for tilrettelæggelsen af den kliniske funktion og sundhedskoordinatorfunktionen.

  Der planlægges ud fra en løsning om, at den kliniske funktion skal tilbyde klinisk undersøgelse af borgerne et sted i Jylland og et sted på Fyn. Høj kvalitet og omkostningsbevidsthed vil være det primære fokus.

  Tilrettelæggelse af den kliniske funktion og sundhedskoordinatorfunktionen tænkes varetaget af Friklinikken, idet den både har erfaring inden for området og erfaring med den praktiske tilrettelæggelse af lægekonsulentvirksomhed.

  Den faste bemanding forventes at bestå af personer med samfundsarbejdsmæssig, social, almen medicinsk og psykiatrisk ekspertise.

  Udover den faste stab af læger vil der være behov for at indgå aftale om mulighed for specialistrådgivning indenfor andre specialer/kliniske afdelinger og faggrupper som fysioterapeuter og Rygcentret i Middelfart i forhold til borgere med lidelser i bevægeapparatet.

  Sagen har ligeledes været forelagt for Psykiatriudvalget den 21. februar 2013. Psykiatriudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  Sundhedssamordningsudvalget behandlede sagen på møde den 12. marts 2013.

  Sundhedssamordningsudvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet, idet det bør fremgå af indstillingen, at der er tale om indtægtsdækket virksomhed.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Forretningsudvalget indstiller:

  At Friklinikken varetager tilrettelæggelsen af den kliniske funktion og sundhedskoordinatorfunktionen.

  At påbegyndelsen af rekruttering af det nødvendige antal stillinger til varetagelse af opgaveløsningen, som besættes, når der er indgået aftale herom, godkendes. Der er tale om indtægtsdækket virksomhed.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-03-2013
   

  Forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At Friklinikken varetager tilrettelæggelsen af den kliniske funktion og sundhedskoordinatorfunktionen.

  At påbegyndelsen af rekruttering af det nødvendige antal stillinger til varetagelse af opgaveløsningen, som besættes, når der er indgået aftale herom, godkendes. Der er tale om indtægtsdækket virksomhed.

  Der udsendes et notat med skøn over økonomien før regionsrådsmødet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 02-04-2013
   

  Forretningsudvalgets indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/27220
  7. Projekt "Lys i Psykiatrien"
  fold dette punkt ind Resume
   

  Adgang til dagslys og en intensiv lyskilde har en mærkbar effekt på patienternes humør og døgnrytme. Regulering af patienternes døgnrytme giver roligere patienter – og dermed mindre tvang, et bedre arbejdsklima for medarbejderne samt færre sengedage for patienterne.

  Det foreslås, at der gennemføres et projekt om ”Lys i Psykiatrien”, der har til formål at integrere dynamiske lysanlæg i de psykiatriske afdelinger og gennemføre udviklings- og forskningsaktiviteter i forhold til blandt andet lysets effekter på døgnrytme.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Formålet med projekt ”Lys i Psykiatrien” er, at installere dynamiske lysanlæg i de nye sygehusbyggerier i regionen på baggrund af allerede indsamlet viden og forskning om effekterne fra især det somatiske sygehusområde af det såkaldte døgnrytmelys. Mange psykiatriske patienter er karakteriseret ved at lide af søvnforstyrrelser som følge af deres diagnose. Derfor ses integration af lysanlæg, som et særlig vigtigt element i regulering af døgnrytme.

  Dynamisk lys er endnu ikke testet i stor skala på psykiatriske sygehuse, og der lægges derfor op til en testperiode i Psykiatrien.

  Projektet består overordnet af tre elementer:

  1. Basispakke (døgnrytmelys) etableres i alle nye byggerier.

  Generelt har adgang til dagslys og en intensiv lyskilde en mærkbar effekt på patienters humør og deres døgnrytme. Ved at regulere patienternes døgnrytme giver det roligere patienter – og derved mindre tvang, et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne samt færre sengedage for patienterne.

  1. Udvikling af terapeutisk lys.

  Dette projekt indeholder mange muligheder for samarbejde med eksterne samarbejdspartnere – heriblandt Philips og Kolding Designskole. Formålet er, at designe et flerfarvet lys, som kan bruges i behandlingsøjemed i f.eks. ECT og behandlerrum. 

  1. Forskningsprojekt om effekterne af etablering af særlige lysanlæg i psykiatrien.

  Der er en lang række gode erfaringer med anvendelse af dynamisk lys i sundhedsvæsnet, men der mangler egentlig forskning i emnet. Derfor etableres der et projekt, som har til hensigt at dokumentere de konkrete effekter, der opnås ved integration af dynamisk lys i psykiatrien.

  Det samlede projekt muliggør en innovativ tilgang til test, implementering og samarbejde med eksterne interessenter(f.eks. Philips, Designskolen Kolding mv.) eftersom projektet er en kombination af test, udvikling og forskning.

  For yderligere præsentation af projektets mål og elementer, henvises til vedlagte bilag.

  Det forventes samlet set at koste Region Syddanmark 20 mio. kr. at gennemføre projektet. De 15 mio. kr. forventes at kunne blive dækket via prioritering af midler indenfor de afsatte anlægsbevillinger i døgnfunktionsprojekterne i Middelfart, Esbjerg og Aabenraa. I de kommende døgnfunktionsprojekter i Vejle og Odense vil den omtalte basispakke fra starten blive integreret i projekterne.

  De resterende 5 mio. kr. foreslås finansieret af Psykiatriens prioriteringspulje.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der bevilliges 5 mio. kr. til projekt ”Lys i Psykiatrien”.

  At bevillingen finansieres af Psykiatriens prioriteringspulje med 2,5 mio. kr. i 2013 og 2,5 mio. kr. i 2014.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 21-02-2013
   

  Anbefales overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-03-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 02-04-2013
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/25238
  8. Høringssvar om den stedlige placering af en ny 2-årig hf ved VUC Sønderjyllands afdeling i Tønder
  fold dette punkt ind Resume
   

  VUC Sønderjylland har den 27. november 2012 rettet henvendelse til Region Syddanmark med ønske om at søge Undervisningsministeriet om tilladelse til at oprette en 2-årig hf-uddannelse i Tønder.

  Regionsrådet skal afgive indstilling om den stedlige placering af udbuddet. Ministeriet for Børn og Undervisning har den endelige beslutningskompetence til at afgøre, om der gives tilladelse til et nyt udbud.

  Det indstilles, at regionsrådet anbefaler børne- og undervisningsministeren at imødekomme ansøgningen fra VUC Sønderjylland.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  VUC Sønderjylland anmoder om tilladelse til at oprette en 2-årig hf-uddannelse ved VUC Sønderjyllands afdeling i Tønder. Regionsrådet skal, ifølge lovgivningen, afgive indstilling til børne- og undervisningsministeren om den stedlige placering af nye uddannelser, herunder højere forberedelseseksamen (§§ 10-11 i Bekendtgørelse af Lov om institutioner nr. 880 af 8. august 2011).

  Regionsrådet står for den samlede koordinering af ungdomsuddannelser i regionen for så vidt angår den geografiske placering af udbuddet og kapaciteten på uddannelserne, så der er et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud til alle i regionen. Koordineringen sker i samarbejde med alle selvejende institutioner i regionen, der er godkendt til at udbyde ungdomsuddannelser.

  Administrationen har anmodet det forpligtende samarbejde i Sønderjylland om et høringssvar. Der er modtaget et høringssvar fra de almene gymnasier i Sønderjylland og en mindretalsudtalelse fra VUC Sønderjylland. Begge svar er vedlagt som bilag.

  De almene gymnasier anbefaler ikke oprettelsen af en ny hf-uddannelse i Tønder, da ungdomsårgangene i Sønderjylland vil falde kraftigt de kommende år og flere ungdomsuddannelser vil være lunkningstruede. De forudser desuden, at det vil udhule ansøgergruppen til HHX og HTX i Tønder, som allerede har vanskeligheder med at tiltrække elever. De almene gymnasier mener desuden, at det er en konkurrerende uddannelse til den hf-uddannelse, der allerede udbydes på Tønder Gymnasium.

  VUC Sønderjylland fremfører i mindretalsudtalelsen, at VUC tiltrækker en anden gruppe unge og voksne, og derfor er en udvidelse af uddannelsesudbuddet og ikke i konkurrence med det eksisterende. De vil desuden være en del af uddannelsessamarbejdet Campus Tønder, hvor både EUC Syd og Handelsgymnasiet støtter oprettelsen af en ny 2-årig hf i Tønder.

  Det vurderes, at en styrkelse af uddannelsesudbuddet i Tønder vil være gavnligt for målsætningen om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. En 2-årig hf ved VUC Sønderjylland i Tønder vurderes ikke at være i direkte konkurrence med hf-uddannelsen på Tønder Gymnasium, da VUC henvender sig til en anden og lidt ældre målgruppe på mellem 18 og 30 år. Målgruppen er desuden mindre ramt af den demografiske udvikling, hvor det primært er de yngre årgange, som bliver væsentligt mindre de næste 10 år. Oprettelse af en 2-årig hf ved VUC Sønderjylland forventes at bidrage positivt til at flere sønderjyske unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

  Det indstilles derfor, at regionsrådet anbefaler Børne- og undervisningsministeren at imødekomme ansøgningen fra VUC Sønderjylland – foreløbig i en 5-årig periode.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet anbefaler børne- og undervisningsministeren, at imødekomme anmodningen om oprettelse af en 2-årig hf-uddannelse ved VUC Sønderjylland i Tønder – foreløbig i en 5-årig periode.

  At vedlagte brev såvel som høringssvar og mindretalsudtalelse fra det forpligtende samarbejde i Sønderjylland sendes til børne- og undervisningsministeren.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-02-2013
   

  Udvalget anbefaler regionrsrådet, at regionsrådet anbefaler Børne- og undervisningsministeriet, at der oprettes en 2-årig hf-uddannelse ved VUC Sønderjylland i Tønder i - begrundet i den demografiske udvikling – foreløbig i en 5-årig periode, jf. vedlagte høringsbrev.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-03-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 02-04-2013
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/10463
  9. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder på matr. nr. 331 Tråsbøl, Felsted, Aabenraa Kommune
  fold dette punkt ind Resume
   

  Aabenraa Kommune har fremsendt ansøgning om tilladelse til indvinding af rødbrændende ler med anmodning om regionsrådets samtykke. Det ansøgte ligger uden for graveområderne for ler i Råstofplan 2008 for Region Syddanmark. Tilladelse forudsætter derfor, i henhold til råstofplanen, samtykke fra regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Aabenraa Kommune har fremsendt ansøgning om indvinding af rødler på matr. nr. 331 Tråsbøl, Felsted. Arealet ligger i interesseområde for ler. Det ansøgte areal er på ca. 5 ha, og der forventes at blive indvundet op til 10.000 m3/år i perioden 2013 til 2023.

  Den årlige indvinding af ler vil blive foretaget på ca. 14 arbejdsdage. Den forventede gravedybde er ca. 1 meter. Der vil blive stillet vilkår om, at der maksimalt er 2 ha inddraget i indvindingen ad gangen (graveareal, areal til materialeoplægning mv.). Der skal desuden ske en løbende efterbehandling til landbrugsjord i samme takt, som indvindingen skrider frem.

  Arealet ligger indenfor et særligt drikkevandsområde, samt delvist indenfor indvindingsopland for Tornhøj og Avnbøl-Ullerup vandværker. Der er ca. 1,7 km til nærmeste indvindingsboringer og ca. 400 m til private brønde. Det er kommunens vurdering, at lerafgravningen ikke vil ændre på grundvandsbeskyttelsen i området. Vurderingen er blandt andet baseret på, at området består af et tykt morænelerlag, som umiddelbart yder en god grundvandsbeskyttelse.

  Aabenraa Kommune har ingen naturregistreringer på eller omkring arealet.

  Museum Sønderjylland har oplyst, at der syd for området er udgravet flere fortidsminder. Erfaringer viser, at netop i dette område ligger bopladserne tæt. På den baggrund er det museets vurdering, at der inden for det berørte område vil være stor risiko for at træffe på væsentlige jordfaste fortidsminder ved jordarbejde. Aabenraa Kommune vil stille som vilkår, at der ikke må graves nærmere end 100 m fra eventuelle fortidsminder.

  Kommunen har gennemført en høring af naboer. Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med nabohøringen. Aabenraa Kommune vil stille vilkår til begrænsning af støv- og støjgener, ligesom der vil blive anvist vejadgang.

  Arealet ligger i særlige værdifulde landskaber, udpeget i Kommuneplanen. Kommunen vurderer, at afgravning af 1 m ler på arealet ikke vil have væsentlig indvirkning på de landskabelige værdier. På sydsiden af det ansøgte findes fredede diger.

  Kommunen vurderer, at det ansøgte ikke forudsætter en VVM-vurdering efter bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkninger på miljøet, grundet indvindingens størrelse, placering og ringe miljøpåvirkning.

  Aabenraa Kommune er således indstillet på at give en 10-årig tilladelse til indvinding af rødler under forudsætning af bl.a., at indvindingen maksimalt sker på 2 ha ad gangen.

  På baggrund af redegørelsen fra Aabenraa Kommune om de geologiske forhold og de tilgængelige boringer i området vurderer administrationen, at landskabs- og grundvandsinteresser ikke tilsidesættes ved en gravning af 1 m moræneler.

  Administrationen vurderer derfor, at det vil være i overensstemmelse med råstofplanen at meddele samtykke til ansøgningen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der meddeles samtykke til gravning af 1 m rødbrændende ler på arealet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 31-01-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-03-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 02-04-2013
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/17434
  10. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder på matr. nr. 113b Tråsbøl, Felsted, Aabenraa Kommune
  fold dette punkt ind Resume
   

  Aabenraa Kommune har fremsendt ansøgning om tilladelse til indvinding af rødbrændende ler med anmodning om regionsrådets samtykke. Det ansøgte ligger uden for graveområderne for ler i Råstofplan 2008 for Region Syddanmark. Tilladelse forudsætter derfor, i henhold til råstofplanen, samtykke fra regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Aabenraa Kommune har fremsendt ansøgning om indvinding af rødler på matr. nr. 113b Tråsbøl, Felsted. Arealet ligger i interesseområde for ler. Det ansøgte areal er på ca. 8 ha, og der forventes at blive indvundet op til 10.000 m3/år i perioden 2013 til 2023.

  Den årlige indvinding af ler vil blive foretaget på ca. 14 arbejdsdage. Den forventede gravedybde er ca. 1 meter. Der vil blive stillet vilkår om, at der maksimalt er 2 ha inddraget i indvindingen ad gangen (graveareal, areal til materialeoplægning mv.). Der skal desuden ske en løbende efterbehandling til landbrugsjord i samme takt, som indvindingen skrider frem.

  Arealet ligger indenfor et særligt drikkevandsområde, samt indenfor indvindingsopland for Tornhøj Vandværk. Der er ca. 90 m til vandværkets indvindingsboringer og ca. 400 m til private brønde. Trods den korte afstand til vandværket er det kommunens vurdering, at lerafgravningen ikke har indvirkning på indvindingsboringerne, og grundvandsbeskyttelsen er intakt. Vurderingen er blandt andet baseret på, at området består af et tykt morænelerlag, som umiddelbart yder en god grundvandsbeskyttelse.

  Aabenraa Kommune har ingen naturregistreringer på eller umiddelbart omkring arealet, og efter endt gravning efterbehandles arealet i fuld udstrækning til landbrugsformål.

  Arealet ligger ca. 600 meter nordvest for Natura 2000 området Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov. Det er kommunens vurdering, at lerafgravningen ikke vil påvirke eller forringe udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

  Museum Sønderjylland har vurderet, at der inden for det berørte område vil være stor risiko for at træffe på væsentlige jordfaste fortidsminder ved jordarbejde. Aabenraa Kommune vil stille som vilkår, at der ikke må graves nærmere end 100 m fra eventuelle fortidsminder.

  Arealet ligger i særlige værdifulde landskaber, udpeget i Kommuneplanen. Kommunen vurderer, at afgravning af 1 m ler på arealet ikke vil have væsentlig indvirkning på de landskabelige værdier.

  Kommunen har gennemført en høring af naboer. Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med nabohøringen. Aabenraa Kommune vil stille vilkår til begrænsning af støv- og støjgener, ligesom der vil blive anvist vejadgang.

  Kommunen vurderer, at det ansøgte ikke forudsætter en VVM-vurdering efter bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkninger på miljøet, grundet indvindingens størrelse, placering og ringe miljøpåvirkning.

  Aabenraa Kommune er således indstillet på at give en 10-årig tilladelse til indvinding af rødler under forudsætning af bl.a., at indvindingen maksimalt sker på 2 ha ad gangen og med minimum 10 meters afstand til habitatområdet på naboarealet.

  På baggrund af redegørelsen fra Aabenraa Kommune om de geologiske forhold og de tilgængelige boringer i området, vurderer administrationen, at landskabs- og grundvandsinteresser ikke tilsidesættes ved en gravning af 1 m moræne-ler.

  Administrationen vurderer derfor, at det vil være i overensstemmelse med råstofplanen at meddele samtykke til ansøgningen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der meddeles samtykke til gravning af 1 m rødbrændende ler på arealet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 31-01-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-03-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 02-04-2013
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/6415
  11. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder. Matr.nr. 8o Magtenbølle, Assens Kommune
  fold dette punkt ind Resume
   

  Assens Kommune har fremsendt ansøgning om tilladelse til indvinding af gulbrændende ler med anmodning om regionsrådets samtykke. Det ansøgte ligger uden for graveområderne i Råstofplan 2008 for Region Syddanmark, hvor der i særlige tilfælde kan meddeles tilladelse. Tilladelse forudsætter, i henhold til råstofplanen, samtykke fra regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Assens Kommune har den 6. marts 2013 fremsendt ansøgning fra Strøjer Tegl (Vedstaarup Teglværk) om tilladelse til indvinding af blåler (gulbrændende ler) på den sydlige del af matr. nr. 8o Magtenbølle By, Vissenbjerg. Arealet er 5,5 ha stort.

  Hele matr.nr. 8o (8,5 ha) blev anmeldt som rettighed til lerindvinding i forbindelse med råstoflovens ikrafttræden i 1973. De anmeldte lerrettigheder udløb den 1. juli 2003. På baggrund af en ændring af råstofloven i 2002 blev rettighederne forlænget frem til 1. juli 2028 for en række ejendomme, hvor rettighederne ikke var udnyttet, bl.a. for matr.nr. 8o Magtenbølle By, Magtenbølle. Det blev præciseret, at der skulle søges og meddeles en konkret tilladelse for, at den anmeldte rettighed kunne udnyttes. Baggrunden for ændringen af råstofloven var, at myndighederne i konkrete sager, hvor der var blevet meddelt afslag når der forelå en anmeldt rettighed, var blevet dømt til at betale erstatning.

  Der blev i 2003 givet en tilladelse frem til 1. juli 2013 på matr.nr. 8o. Der er dog ikke gravet ler på arealet siden 2007. Da graven ikke har været aktiv i mere end 3 år, er tilladelsen bortfaldet.

  Det ansøgte areal ligger i interesseområde for ler på lerfladbakken ved Magtenbølle. Arealet benyttes i dag til jordbrugsdrift. Lerfladbakker i området har typisk ca. 1 m rødbrændende ler i overfladen. Herunder er der ofte flere meter blåler, som ved brænding bliver til gule sten.

  Arealet efterbehandles til jordbrugsformål.

  Assens Kommune vurderer, at der kan meddeles tilladelse. Kommunen vurderer, at der kan meddeles dispensation til at gennembryde et beskyttet dige for at etablere vejadgang. Da der ikke graves under grundvandsspejl, vurderes vandløb ikke at blive påvirket.

  Arealet ligger i OSD-område og delvis i indvindingsoplandet til Skalbjerg Vandværk. De to boringer til vandværket viser sammenhængende lerlag hhv. fra 14 til 40 og fra 13 til 46 meter under terræn. Kommunen angiver, at kildefeltet vurderes som godt beskyttet, og gravning af gulbrændende ler det pågældende sted vurderes ikke at påvirke risikoen for nedsivning af nitrat eller pesticider og derved påvirke risikoen for forurening af grundvandet.

  Assens Kommune finder således, at andre sektorinteresser ikke tilsidesættes væsentligt ved en gravning, og er indstillet på at meddele en tilladelse.

  Gulbrændende ler er et vigtigt råstof for teglværkerne på Fyn. Administrationen vurderer samtidig – på baggrund af tidligere domme i andre råstofsager og kommunens vurdering af, at andre interesser ikke tilsidesættes væsentligt - at afslag til råstofindvinding på det pågældende areal kan være erstatningspligtigt, da der er en anmeldt rettighed på matriklen.

  Strøjer Tegl (Vedstaarup Teglværk) har i brev af 6. marts 2013 anmodet om, at råstofansøgningen hastebehandles. Ansøgningen på matr.nr. 14b Magtenbølle By, Vissenbjerg trækkes samtidig tilbage, idet yderligere undersøgelser har vist, at sandlommmerne på arealet er meget større end hidtil antaget, og at der ikke er blåler på arealet. Teglværket har derfor et akut behov for en gravetilladelse til blåler.

  På grund af sagens akutte karakter, er sagen blevet forelagt for forretningsudvalget før det har været behandlet i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer. Sagen blev behandlet i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 21. marts 2013. Udvalget besluttede at anbefale indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der meddeles samtykke til gravning på matr.nr. 8o, under henvisning til, at der er tale om en anmeldt rettighed, og under forudsætning af, at Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer anbefaler et samtykke.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-03-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 02-04-2013
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/23213
  12. Ændring af delegation vedrørende tilførsel af jord til råstofgrave
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet gav på mødet den 24. oktober 2011 regionsdirektøren delegation fra regionsrådet til at meddele dispensationer til og afslag på tilførsel af jord til råstofgrave, samt at udføre tilsyn og foretage opfølgning her på.

  Administrationens evaluering af delegationen blev behandlet i miljøudvalget på mødet den 31. januar 2013. Udvalget tog evalueringen til orientering og besluttede at anbefale over for regionsrådet, at delegationen ændres med hensyn til varsling af oprensningspåbud.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Baggrund

  Regionsdirektøren fik den 24. oktober 2011 delegation fra regionsrådet inden for to nærmere definerede områder:

  1.  Behandling af ansøgninger om dispensation (tilladelser og afslag) til deponering af jord i råstofgrave i henhold til jordforureningslovens § 52:

  • At meddele dispensationer til og afslag på tilførsel af jord til råstofgrave.

  • At varetage tilsyn med deponering af jord i råstofgrave.

  • At søge lovliggørelse af ulovlige forhold ved udstedelse af påbud om undersøgelser, samt evt. nødvendig indgivelse af politianmeldelse.

  • At søge lovliggørelse af ulovlige forhold ved varsling/høring af oprensningspåbud, hvor regionsrådet efterfølgende træffer afgørelse om det endelige påbud på baggrund af høringssvaret.

  2.  Udførelse af tilsyn med deponeringer i råstofgrave samt lovliggørelse af ulovlige forhold i henhold til Jordforureningslovens §§ 66-67:

  • At søge lovliggørelse efter §67 af ulovlige forhold ved påbud og/eller politianmeldelser.

  Formålet var at medvirke til:

  • At sikre så kort et sagsforløb som muligt i forhold til lovliggørelse af ulovlige forhold.
  • At regionsrådets afgørelser træffes på bedst mulige grundlag. 

  Dette skyldes hensynet til:

  • At minimere risikoen for, at klagenævn eller domstole omgør regionens afgørelser på grund af langstrakt sagsbehandling i forhold til sagens karakter.
  • At bemærkningerne fra partshøring af den, som et oprensningspåbud måtte være rettet til, vil kunne foreligge forinden regionsrådet træffer en afgørelse. 

  Delegationen blev, hvad angår tilsyn og lovliggørelse, givet i forbindelse med forberedelse af en flerårig tilsynskampagne rettet mod deponering i tidligere og nuværende råstofgrave.

  Det blev i regionsrådets beslutning den 24. oktober 2011 angivet, at delegationen skulle evalueres i august 2012. Denne evaluering har været udskudt på grund af en verserende sag og har været behandlet i miljøudvalget på mødet den 31. januar 2013. Udvalget tog evalueringen til orientering og besluttede at anbefale over for regionsrådet, at delegationen ændres med hensyn til varsling af oprensningspåbud.

  På baggrund af den verserende sag foreslås det, at proceduren ændres i forhold til delegationsbeslutningen, således at også varsling af oprensningspåbud behandles af regionsrådet. Dette sikrer, at det endelige påbud er i overensstemmelse med det varslede påbud, som besluttes af regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At delegationen angående varsling/høring af oprensningspåbud efter § 41 ændres, således at regionsrådet træffer afgørelse om både varslingen af oprensningspåbuddet og om det endelige oprensningspåbud.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-03-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 02-04-2013
   

  Indstillingen tiltrådt.


  Sagsnr. 07/14832
  13. Redegørelse til datatilsynet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark har udarbejdet en redegørelse til Datatilsynet i forbindelse med sagen, hvor personoplysninger vedrørende 69 personer ved en fejl var blevet søgbare på internettet. Redegørelsen vedlægges til orientering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark har udarbejdet en redegørelse til Datatilsynet i forbindelse med sagen, hvor personoplysninger vedrørende 69 personer ved en fejl var blevet søgbare på internettet. Redegørelsen samt henvendelsen fra Datatilsynet vedlægges til orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-03-2013
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 02-04-2013
   

  Regionsrådet tog redegørelsen til efterretning. Regionsrådet ser frem til, at man fortsat løbende følger udviklingen, herunder også den indsats, der skal gøres for it-sikkerheden.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/665
  14. Svar til rigsrevisionen vedrørende indførelse af EPJ
  fold dette punkt ind Resume
   

  Rigsrevisor har udarbejdet et notat vedrørende opfølgning på, om regionerne når målet om ét EPJ-system pr. region i 2013, og om regionerne har sikret, at de digitale løsninger også anvendes i det daglige arbejde på sygehusene.

  Administrationens svar til rigsrevisor vedlægges til orientering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Rigsrevisor har udarbejdet et notat vedrørende opfølgning på, om regionerne når målet om ét EPJ-system pr. region i 2013, og om regionerne har sikret, at de digitale løsninger også anvendes i det daglige arbejde på sygehusene.

  Rigsrevisionen har fremsendt notatet til kommentering i regionerne, og administrationen har udarbejdet et svar til Rigsrevisionen.

  Administrationens svarer blandt andet Rigsrevisionen:

  ·              At regionen når endeligt i mål med ét fælles konsolideret EPJ-system dækkende hele regionen i november 2014. Regionen gør i øvrigt gældende, at med udgangen af 2013 anvender 75 % af de potentielle EPJ-brugere det fælles Cosmic-EPJ-system, og alle sygehuse har EPJ-systemer (dog ikke som en konsolideret fælles løsning).

  ·              At det ved EPJ-undersøgelsen blev dokumenteret, at der var en høj anvendelsesgrad af både notat- og medicinmoduler for både lægers og sygeplejerskes vedkommende, samt at der vil blive fulgt op på dette som led i det arbejde, der på dette område p.t. er i gang i regi af regionernes it-samarbejde (RSI).

  Rigsrevisionen gør i øvrigt opmærksom på, at den fortsat vil følge udviklingen på følgende områder:

  • Målet om ét EPJ i hver region inden udgangen af 2013.
  • Den nationale styring på området, herunder Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses initiativer for at sikre fremdrift med hensyn til regionernes arbejde med at samle EPJ-systemerne og Det Nationale Patientindeks.
  • Den regionale styring på området, herunder regionernes initiativer for at sikre, at de digitale løsninger anvendes i det daglige arbejde på sygehusene.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-03-2013
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 02-04-2013
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/32599
  15. Balanceprojekt 2011-2012 - slutevaluering
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forbindelse med Region Syddanmarks Balanceprojekt 2011-2012, er der blevet gennemført balanceprojekter på socialområdet, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus, Odense Universitetshospital og regionshuset.

  Der er efterfølgende udarbejdet en slutevaluering af det samlede projekt, som forelægges til orientering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med budgetforliget i 2011 blev der øremærket 50 kr. pr. medarbejder i Region Syddanmark, svarende til 1,3 mio. kr., til initiativer til en bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv. Der er blevet gennemført balanceprojekter på socialområdet, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus, Odense Universitetshospital og regionshuset.

  Der er efterfølgende blevet udarbejdet en slutevaluering af projektet, og evalueringen viser følgende:

   

  De enkelte projekter har været forankret i de lokale Fælles Medarbejderudvalg (FMU), og der har derfor været en bred mangfoldighed af projekter, der falder inden for balancebegrebet.

  Der er således blevet udbudt en lang række aktiviteter og initiativer for medarbejdere, som bl.a. foredrag, undervisning, rådgivning og workshops, hvor hovedtemaerne har været fysisk aktivitet, sund ernæring, psykisk arbejdsmiljø, nærvær og trivsel – alle temaer i en kontekst, hvor fokus har været på balance mellem arbejdsliv og privatliv.   

  For hvert projekt er der sket løbende evaluering, og der er som udgangspunkt positive tilbagemeldinger fra deltagere i projekterne.

  Styrken ved en række af balanceprojekterne har været, at de efterfølgende er blevet en integreret del af den øvrige indsat for et godt arbejdsmiljø i regionen, og flere af projekterne er således også blevet udbredt til et større forum med en fremadrettet forankring.

  Fremadrettet er disse erfaringer forankret i nye og målrettede balanceinitiativer, hvor det fremadrettede fokus på balance mellem arbejdsliv og privatliv særligt bliver på arbejdstidstilrettelæggelse og det psykiske arbejdsmiljø.

  For hvert balanceprojekt er der udarbejdet en mere udførlig slutevaluering, som kan udleveres ved henvendelse til administrationen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-03-2013
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 02-04-2013
   

  Til orientering.


  Sagsnr. 10/1695
  16. Orientering om ansættelser af direktører, sygehusledelser og forstandere
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der gives i denne sag en orientering om ansættelser af direktører, sygehusledelser og forstandere, jf. tidligere beslutning herom.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har besluttet, at regionsrådet og forretningsudvalget skal orienteres om ansættelser af direktører, forstandere og direktører i sygehusledelserne.

  Der er sket følgende ansættelser:

  • Søren Lindgaard tiltrådte 1. marts 2013 som ny it-direktør.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-03-2013
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 02-04-2013
   

  Til orientering.


  Sagsnr. 12/12403
  17. Delegationsbesøg i Guangdong 26. - 30. november 2012: Afrapportering og opfølgning
  fold dette punkt ind Resume
   

  En delegation fra Region Syddanmark deltog den 26. – 30. november 2012 i ”Guangdong International Week on Cooperation and Exchanges”, inviteret af guvernøren i regionens kinesiske samarbejdsprovins, Guangdong.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark har gennemført et delegationsbesøg i regionens samarbejdsprovins, Guangdong. En delegation inviteret af guvernøren i Guangdong har deltaget i ”Guangdong International Week on Cooperation and Exchanges” den 26. – 30. november 2012.

  Region Syddanmarks delegation bestod af regionsrådets formandskab, regionsdirektøren og repræsentanter fra Syddansk Sundhedsinnovation, Væksthus Syddanmark, OUH, SDU, WelfareTech og UdviklingFyn.

  Alle provinsens over 20 samarbejdsregioner blev desuden inviteret til at sende et kulturelt indslag. Region Syddanmark var repræsenteret ved dansere fra Ingrid Kristensen & Co. fra Odense, der opførte en tilpasset version af deres H. C. Andersen-performances.

  Formålet med besøget var:

  • At undersøge mulighederne for at etablere og udbygge partnerskaber med Guangdong inden for områderne energi, iværksætteri, sundhed, turisme og universitet.
  • At introducere syddanske virksomheder til kinesiske partnere.
  • At vedligeholde forbindelsen til Guangdong-provinsen gennem et besøg med møder på højt officielt niveau.

  Under besøget mødtes delegationen blandt andet med guvernøren for Guangdong-provinsen, industri- og udviklingsområdet Guangzhou Knowledge City, Invest in Guangzhou, Guangdong People´s Provincial Hospital, Guangdong University of Technology, Sun Yat-Sen University Business School, Zhongshan University Cancer Centre, HaiZhu og Guangzhou Elderly Home samt Scandinavian Tourist Board.

  På baggrund af disse møder og besøg vil der blive arbejdet videre med:

  • At undersøge hvordan de eksisterende udvekslingsaftaler mellem Odense Universitetshospital og Guangdong People´s Provincial Hospital kan styrkes yderligere.
  • At undersøge muligheden for et stort udvekslingsprogram med universiteterne i Guangdong-provinsen i samarbejde med Syddansk Universitet. Målet er at introducere syddanske universitetsstuderende til den kinesiske forretningskultur, og herudover give basis for tiltrækning af kinesisk arbejdskraft.
  • At iværksætte 3 initiativer inden for erhvervsområdet:

  Velfærdsteknologi
  Finde den rette samarbejds­form, så tilgangen til det kinesiske marked kan blive både mere konkret og koordineret.      

  Turisme
  Undersøge hvordan der konkret kan tiltrækkes flere kinesiske turister til regionen.

  Energieffektivisering
  Tiltrækning af et delegationsbesøg i foråret 2013 fra Guangzhou Knowledge City til Region Syddanmark med henblik på møder med syddanske energivirksomheder.

  • At undersøge muligheden for etablering af et inkubator-netværk, et samarbejde mellem Væksthus Syddanmark, Det Danske Generalkonsulat og Guangzhou Knowledge City.

  Der er vedlagt deltagerliste, program og regnskab til orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-03-2013
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 02-04-2013
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/5860
  18. Opstilling af formand for AER's Komite for Sundhed og Sociale forhold
  fold dette punkt ind Resume
   

  Karsten Uno Petersen genopstiller til posten som formand for social- og sundhedskomiteen i sammenslutningen af europæiske regioner - AER.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark deltager i AER (Assembly of European Regions) i Komité 1 for Regional udvikling og Komité 2 for Sundhed og sociale anliggender.

  I marts 2012 blev Karsten Uno Petersen valgt til formand for Komité 2 for Sundhed og sociale anliggender.

  Karsten Uno Petersen genopstiller nu til posten som formand for social- og sundhedskomiteen i AER.

  Der afholdes nyvalg i maj 2013 med opstillingsfrist 18. marts 2013.

  Opstillingen blev drøftet på mødet i Udvalget for Regional Udvikling den 11. februar.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At orienteringen tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-03-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 02-04-2013
   

  Indstillingen tiltrådt.


  Sagsnr.  
  19. LUKKET PKT. - Rammeaftale
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  20. LUKKET PKT. - Ledige ejendomme og arealer
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  21. LUKKET PKT. - Nedrivning
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  22. LUKKET PKT. - Fratrædelse
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

   


  Siden er sidst opdateret 06-11-2013
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring