Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forretningsudvalget - Referat - 13. marts 2013

 

Mødedato
13-03-2013 kl. 12:30 - 15:00
 
Mødested
Hotel Kolding Fjord
 
Deltagere
 
 • Carl Holst, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Freddie H. Madsen, O
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Willy Sahl, A
 • Bente Gertz, A
 • Mette Valentin, U
 • Henrik J. Møller, F
 • Ida Damborg, F (midlertidigt for Iben Kromann)
 • Lasse Krull, C
 • John Lohff, C
 • Stephanie Lose, V
 • Sonny Berthold, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Preben Jensen, V
 • Bo Libergren, V
 • Kristian Grønbæk Andersen, B

 • Afbud
   
 • Freddie H. Madsen, O

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  26. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder. Matr.nr. 8o Magtenbølle, Assens Kommune


  Sagsnr. 13/6415
  26. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder. Matr.nr. 8o Magtenbølle, Assens Kommune
  fold dette punkt ind Resume
   

  Assens Kommune har fremsendt ansøgning om tilladelse til indvinding af gulbrændende ler med anmodning om regionsrådets samtykke. Det ansøgte ligger uden for graveområderne i Råstofplan 2008 for Region Syddanmark, hvor der i særlige tilfælde kan meddeles tilladelse. Tilladelse forudsætter, i henhold til råstofplanen, samtykke fra regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Assens Kommune har den 6. marts 2013 fremsendt ansøgning fra Strøjer Tegl (Vedstaarup Teglværk) om tilladelse til indvinding af blåler (gulbrændende ler) på den sydlige del af matr. nr. 8o Magtenbølle By, Vissenbjerg. Arealet er 5,5 ha stort.

  Hele matr.nr. 8o (8,5 ha) blev anmeldt som rettighed til lerindvinding i forbindelse med råstoflovens ikrafttræden i 1973. De anmeldte lerrettigheder udløb den 1. juli 2003. På baggrund af en ændring af råstofloven i 2002 blev rettighederne forlænget frem til 1. juli 2028 for en række ejendomme, hvor rettighederne ikke var udnyttet, bl.a. for matr.nr. 8o Magtenbølle By, Magtenbølle. Det blev præciseret, at der skulle søges og meddeles en konkret tilladelse for, at den anmeldte rettighed kunne udnyttes. Baggrunden for ændringen af råstofloven var, at myndighederne i konkrete sager, hvor der var blevet meddelt afslag når der forelå en anmeldt rettighed, var blevet dømt til at betale erstatning.

  Der blev i 2003 givet en tilladelse frem til 1. juli 2013 på matr.nr. 8o. Der er dog ikke gravet ler på arealet siden 2007. Da graven ikke har været aktiv i mere end 3 år, er tilladelsen bortfaldet.

  Det ansøgte areal ligger i interesseområde for ler på lerfladbakken ved Magtenbølle. Arealet benyttes i dag til jordbrugsdrift. Lerfladbakker i området har typisk ca. 1 m rødbrændende ler i overfladen. Herunder er der ofte flere meter blåler, som ved brænding bliver til gule sten.

  Arealet efterbehandles til jordbrugsformål.

  Assens Kommune vurderer, at der kan meddeles tilladelse. Kommunen vurderer, at der kan meddeles dispensation til at gennembryde et beskyttet dige for at etablere vejadgang. Da der ikke graves under grundvandsspejl, vurderes vandløb ikke at blive påvirket.

  Arealet ligger i OSD-område og delvis i indvindingsoplandet til Skalbjerg Vandværk. De to boringer til vandværket viser sammenhængende lerlag hhv. fra 14 til 40 og fra 13 til 46 meter under terræn. Kommunen angiver, at kildefeltet vurderes som godt beskyttet, og gravning af gulbrændende ler det pågældende sted vurderes ikke at påvirke risikoen for nedsivning af nitrat eller pesticider og derved påvirke risikoen for forurening af grundvandet.

  Assens Kommune finder således, at andre sektorinteresser ikke tilsidesættes væsentligt ved en gravning, og er indstillet på at meddele en tilladelse.

  Gulbrændende ler er et vigtigt råstof for teglværkerne på Fyn. Administrationen vurderer samtidig – på baggrund af tidligere domme i andre råstofsager og kommunens vurdering af, at andre interesser ikke tilsidesættes væsentligt - at afslag til råstofindvinding på det pågældende areal kan være erstatningspligtigt, da der er en anmeldt rettighed på matriklen.

  Strøjer Tegl (Vedstaarup Teglværk) har i brev af 6. marts 2013 anmodet om, at råstofansøgningen hastebehandles. Ansøgningen på matr.nr. 14b Magtenbølle By, Vissenbjerg trækkes samtidig tilbage, idet yderligere undersøgelser har vist, at sandlommmerne på arealet er meget større end hidtil antaget, og at der ikke er blåler på arealet. Teglværket har derfor et akut behov for en gravetilladelse til blåler.

  På grund af det akutte behov behandles sagen først i forretningsudvalget, og derefter i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer. Sagen behandles i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 21. marts 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At der meddeles samtykke til gravning på matr.nr. 8o, under henvisning til, at der er tale om en anmeldt rettighed, og under forudsætning af, at Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer anbefaler et samtykke.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-03-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

   


  Siden er sidst opdateret 19-04-2013
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring