Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Innovationsudvalget - Dagsorden - 18. marts 2013

Mødedato
18-03-2013 kl. 14:00

Mødested
Kolding Sygehus, direktionens mødelokale

Deltagere
 • Stephanie Lose, V
 • Sonny Berthold, V
 • Ingeborg Moritz Hansen, V
 • Jørgen Pless, L
 • John Lohff, C
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Andrea Terp, A
 • Willy Sahl, A
 • Pia Tørving, A
 • Bjarne Juel Møller, O
 • Henrik J. Møller, F

 • Afbud

  Luk alle punkter Dagsorden


  1. Mødested og tema
  2. Rapportering nr. 9 om kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  3. Rapportering nr. 9 om kvalitetsfondsprojekterne Kolding Sygehus og Nyt OUH og 4. rapportering om udbygningen af Esbjerg Sygehus
  4. Status på opførelse af ny værksteds- og innovationsbygning til Syddansk Sundhedsinnovation
  5. Projektstatus på sygehusbyggerier 4. kvt. 2012
  6. Syddansk Sundhedsinnovation planlægger international sygehuskonference
  7. Lys i psykiatrien
  8. Siden sidst
  9. Mødeplan 2013
  10. Meddelelser
  11. Eventuelt


  Sagsnr. 13/6433
  1. Mødested og tema
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Innovationsudvalgets møde den 18. marts 2013 afholdes på Sygehus Lillebælt i Kolding.

  På mødet vil der være oplæg fra overlæge John Buch Larsen om sygehusets erfaringer med ibrugtagning af Fælles Medicinkort, som er et tværsektorielt projekt om digital adgang til patienters receptordinerede medicin. Der vil desuden være oplæg fra adm. sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen om aktuelle innovationstiltag på Sygehus Lillebælt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.


  Sagsnr. 10/4091
  2. Rapportering nr. 9 om kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume

  I forbindelse med kvalitetsfondsprojekterne skal der ske en løbende kvartalsvis rapportering. Dette er den 9. rapportering for projektet i Aabenraa til regionsrådet men den første rapportering, der skal videresendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  Grunden til at denne rapportering skal videresendes til ministeriet er, at ministeriet i efteråret 2012 godkendte udbetalingsanmodningen for projektet i Aabenraa. Herefter skal regionen kvartalsvist indsende en revisorpåtegnet rapportering til ministeriet, jf. økonomiaftalen for 2012.

  Den revisorpåtegnede rapportering for 4. kvartal 2012 for projektet i Aabenraa forelægges hermed til godkendelse med henblik på videresendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse godkendte i efteråret 2012 udbetalingsanmodningen for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa. Regionsrådet behandlede den 17. december 2012 en sag herom. Efter godkendt udbetalingsanmodning skal Region Syddanmark rapportere kvartalsvist til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse med start fra 4. kvartal 2012. Kvartalsrapporteringen skal være revisorpåtegnet og danner grundlag for ministeriets opfølgning, jf. økonomiaftalen for 2012.

  På den baggrund forelægges rapporteringen for 4. kvartal 2012 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa til godkendelse med henblik på videresendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  Konklusionen på kvartalsrapporteringen er, at byggeriet af Fase 1 holder sig indenfor rammerne, men såvel tid og økonomi er under observation. Ibrugtagningsterminen er forrykket yderligere siden sidste rapportering, men holder sig stadig indenfor den afsatte risikotid. Der har været et større træk på de uforudsete omkostninger end budgetteret på grund af såvel vejr- som projektmæssige forhold. Der er lavet en gennemgang af reserverne, og det vurderes, at der fortsat er tilstrækkelige reserver til at gennemføre projektet. Der er endnu ikke frigivet midler fra risikopuljen, som sundhedsdirektøren er bemyndiget til at udmønte. Projektkonkurrencen for Fase 2 pågår.

  Vedlagt rapporteringen er revisionens erklæring. Revisionen konkluderer, ”at vi ikke er blevet opmærksomme på forhold, der giver anledning til at konkludere, at beskrivelsen af projektets fremdrift, herunder forventede resterende forbrug samt risici knyttet til projektets fremdrift og færdiggørelse, ikke er i overensstemmelse med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses regnskabsinstruks vedrørende regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter”.

  Vedlagt er endvidere en ledelseserklæring, hvor regionsrådsformanden og sundhedsdirektøren skal erklære, at kvartalsrapporteringen til staten efter bedste overbevisning giver et retvisende billede af status for projektet.    

  På mødet i december 2012 frigav regionsrådet på baggrund af den godkendte udbetalingsanmodning deponerede midler vedr. allerede afholdte udgifter i 2009-2012. I lyset af de faktiske afholdte udgifter i 2012, som var mindre end forudsat som følge af en tidsforskydning i fremdriften af projektet, er der foretaget en teknisk tilbageførsel af en del af de frigivne midler. Midlerne vil i stedet blive frigivet i 2013 i takt med det faktiske forbrug.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at rapporteringen for 4. kvartal 2012 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på videresendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/4091
  3. Rapportering nr. 9 om kvalitetsfondsprojekterne Kolding Sygehus og Nyt OUH og 4. rapportering om udbygningen af Esbjerg Sygehus
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har besluttet, at der skal ske en periodisk rapportering til regionsrådet om fremdriften i Region Syddanmarks store sygehusprojekter.

  Denne sag indeholder den 9. rapportering om kvalitetsfondsprojekterne Kolding Sygehus og Nyt OUH samt den 4. rapportering om udbygningen af Esbjerg Sygehus. Udbygningen af Aabenraa Sygehus er behandlet i separat dagsordenspunkt, idet rapporteringen sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rapporteringen følger de rammer, der er fastsat af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  Rapporteringen skal tilgå ministeriet, når der er godkendt udbetalingsanmodning for det enkelte kvalitetsfondsprojekt.

  Rapporteringen viser, at projekterne holder sig inden for de fastsatte rammer for økonomi, tid og kvalitet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/23629
  4. Status på opførelse af ny værksteds- og innovationsbygning til Syddansk Sundhedsinnovation
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På Regionsrådsmødet den 17. december 2012 blev det besluttet at bevilge 17,4 mio. kr. til udvidelse af Syddansk Sundhedsinnovation ved at opføre nybyggeri i Forskerparken i Odense.

  Baggrunden for udvidelsen er, at Syddansk Sundhedsinnovation har oplevet en kraftig vækst i opgaveporteføljen grundet en betydelig stigning i mængden af opgaver, der finansieres via indtægtsdækket virksomhed. Det har medført, at de bygningsmæssige rammer, som staben råder over, ikke længere opfylder de nødvendige behov, og samtidig giver det udfordringer med at opfylde de lovmæssige arbejdsmiljøkrav.

  Et byggeprogram, der skitserer en tilbygning på 1.100 m2 bestående af innovationsfaciliteter (inkl. værksted og lager), projektfaciliteter og åbne samarbejdspladser er i februar 2013 sendt i udbud som totalentreprise i indbudt licitation. Licitationen er fredag den 8. marts 2013.

  Beskrivelsen af behovs- og funktionskrav til de nye faciliteter er sket med afsæt i en brugergruppe bestående af medarbejderrepræsentanter fra Syddansk Sundhedsinnovation.

  Tilbygningen skal primært opfylde et behov for dels mere plads til opstilling og test af mock-up modeller af bl.a. rumindretninger til sygehusbyggeri og dels flere projektrum med kombineret anvendelse som møde- og arbejdsrum. Derudover skal arbejdsmiljøforholdene omkring værkstedsfunktionen forbedres.

  Bygningen opføres som en tilbygning til de eksisterende innovations- og værkstedsfaciliteter, som Syddansk Sundhedsinnovation er lejer af i Forskerparken (bygning G). Bygningen vil blive opført i stil med eksisterende bygninger i Forskerparken, således Forskerparkens samlede arkitektoniske udtryk fastholdes.

  Opførelsen af tilbygningen igangsættes ultimo marts 2013 med forventet ibrugtagning i november 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.


  Sagsnr. 10/15339
  5. Projektstatus på sygehusbyggerier 4. kvt. 2012
  fold dette punkt ind Resume

  I denne sag orienteres om de større somatiske sygehusbyggerier i regionen med anlægsbevilling over 15 mio. kr., eksklusiv kvalitetsfondsbyggerierne og Sydvestjysk Sygehus.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forhold til 3. kvartal 2012:
  5 af de 6 beskrevne projekter er afsluttet sidst i 2012 og i primo 2013.

  De afsluttede byggerier er:

  • OUH, Dagkirurgi og Da Vinci-center, Odense.
  • OUH, P-hus, Svendborg.
  • Vejle, Sterilcentral
  • Vejle, Bygning A8 + acceleratorrum.
  • Vejle, ekstra etage på Dagkirurgisk bygning.

  4. kvartal 2012:
  De ovennævnte fem afsluttede projekter er tilføjet til oversigt over afsluttede byggerier, der mangler godkendelse af anlægsregnskab i regionsrådet.

  1. Beskrevet projekt
   Som beskrevet projekt er der OUH, FAM i Svendborg.
  2. Oversigt over projekter, der mangler godkendelse af anlægsregnskab i regionsrådet.
  3. Oversigt over afsluttede byggerier.

  Fase 1, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, fremgår af særskilt rapportering på kvalitetsfondsprojekter.

  Status forelægges Innovationsudvalget kvartalsvis til input for udvalgets arbejdsplan.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/2688
  6. Syddansk Sundhedsinnovation planlægger international sygehuskonference
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Syddansk Sundhedsinnovation planlægger en international sygehuskonference den 30. september – 1. oktober 2013 og en forudgående præ-event den 13. – 14. juni 2013.

  Formålet med konferencen er at udbrede innovative løsninger inden for sygehusbyggeri og velfærdsteknologi samt etablere partnerskaber mellem offentlige og private danske og udenlandske aktører.

  Målgruppen for konferencen er nationale og internationale offentlige beslutningstagere og private leverandører af hospitalsløsninger, sundheds-it og velfærdsteknologi.

  Konferencen vil omhandle fire overordnede temaer inden for design af sygehuse: 1) Robust og fleksibelt sygehusbyggeri 2) Effektiv sygehusdrift 3) Sygehus i hjemmet 4) Psykiatrisk sygehusbyggeri

  Konferencen vil adskille sig fra et traditionelt konferenceformat ved ikke kun at indeholde hovedtaler, indlæg og udstilling. I stedet bygges konferencen op omkring veldefinerede udfordringer for fremtidens hospitals- og sundhedsvæsen med afsæt i metoden ”Åben Innovation”, hvor innovative løsninger skabes i fællesskab på tværs af organisationer. Deltagerne vil således gennem workshops indtage en aktiv rolle om fælles problemløsninger for de udvalgte udfordringer.

  Forud for konferencen planlægges en præ-event den 13. – 14. juni 2013. Præ-eventen har til formål at forberede konferencen ved at udvalgte deltagere fra danske og udenlandske sygehuse samt private virksomheder arbejder med konferencens temaer og bl.a. udformer en udstilling, der indgår på selve konferencen.

  Status
  Projektorganisationen for Nyt Sygehusbyggeri, Odense Universitetshospital/Nyt OUH, psykiatrien og Danske Regioner har positivt tilkendegivet ønske om samarbejde i forhold til planlægningen.

  Der er indgået en samarbejdskontrakt med HIMSS (Health Care Information and Management Systems Society) som ekstern konferencearrangør og om international markedsføring.

  En række parter har allerede konkret tilkendegivet ønske om samarbejde i forhold til planlægning og deltagelse: Mayo Clinic (USA), National Health Service 24 (Skotland), Philips (Holland) og Cisco (USA). Flere parter er på vej.


  Healthcare Denmark (tidl. sundheds- og velfærdskonsortiet) har interesse for samarbejde om konferencen blandt andet i forbindelse med international promovering. Derudover tiltænkes Welfare Tech og Invest in Denmark en aktiv rolle i form af at tiltrække virksomheder til konferencen samt at facilitere partnerskaber mellem offentlige og private parter.   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.


  Sagsnr. 13/6236
  7. Lys i psykiatrien
  fold dette punkt ind Resume

  Syddansk Sundhedsinnovation har udarbejdet en rapport for Psykiatriens Anlægssekretariat om lysets effekter på hospitaler. Baggrunden er, at der er en stigende erkendelse blandt forskere, klinikere og brugere af, at lyset har langt flere gavnlige effekter end blot den visuelle effekt. Det er viden, der er nyttig at tage højde for i forbindelse med sygehusbyggerierne. Syddansk Sundhedsinnovation arbejder derfor på at etablere et post doc-projekt om lysets effekter i psykiatrien.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Syddansk Sundhedsinnovation har udarbejdet en rapport for Psykiatriens Anlægssekretariat om lysets effekter på hospitaler. Baggrunden er, at der er en stigende erkendelse blandt forskere, klinikere og brugere af, at lyset har langt flere gavnlige effekter end blot den visuelle effekt. Lys har også en biologisk effekt og kan bidrage positivt til helbredelsesprocessen. Lys har desuden en emotionel effekt, da det er med til at sætte rammerne for, hvordan et rum opleves og understøtte rummets funktioner. Begge aspekter er relevante at tage højde for, når der skal bygges nye sygehuse.

  Flere forskningsstudier påviser eksempelvis, at patienter med sydvendte værelser har en kortere indlæggelsesperiode. Der er desuden evidens for at optimalt anvendt lys kan være med til at sænke stressniveauet hos patienter og medarbejdere og fremme psykiatriske patienters helbredelsesproces.

  Når der skal bygges nye sygehuse planlægges dagslysadgangen til bygningerne oftest sammen med den øvrige byggeproces, mens den kunstige belysning er noget man kobler på hen ad vejen. Med fordel kan styringen af lyset blive inddraget i processen langt tidligere, da den har stor betydning for oplevelsen af rummet og dets funktioner.

  Rapporten anbefaler derfor i forhold til nye sygehusbyggerier at vælge mere intelligente lysanlæg, som ikke blot designes til at optimere lysets visuelle effekt, men også til at optimere de biologiske og emotionelle effekter, lys kan have.

  At tænke lysdesignet tidligt og holistisk ind i byggeprocessen med henblik på eksempelvis at understøtte bedre behandlingsforløb er dog en relativ ny tilgang på verdensplan. Der er på visse områder – eksempelvis hvad angår farvetoning i lyset – stadig begrænset dokumentation for lysets effekter. Derfor er der stadig behov for at udvikle og teste nye tilgange til lysanvendelse.

  Syddansk Sundhedsinnovation arbejder således i øjeblikket på at etablere et post doc projekt med fokus på at opnå mere viden om lysets effekter i psykiatrien, hvor patienter har andre behov end i somatikken. I projektet skal det undersøges, hvorvidt kunstigt lys med døgnrytmestyring har en positiv effekt på psykiatriske patienters helbredelsesproces. Det undersøges også, om patienters egenstyring af lyset kan have en positiv effekt i behandlingen (patient empowerment).

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/181
  8. Siden sidst
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr. 13/181
  9. Mødeplan 2013
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødeplan for 2013 i Innovationsudvalget:

  Torsdag den 25. april 2013, kl. 14.00-16.00 – OUH Odense

  Torsdag den 23. maj 2013, kl. 14.00-16.00 – Syddansk Sundhedsinnovation, Odense

  Torsdag den 20. juni 2013, kl. 14.00-16.00 – OUH Odense el. Svendborg

  Torsdag den 22. august 2013, kl. 14.00-16.00 – Sygehus Lillebælt, Kolding

  Torsdag den 19. september 2013, kl. 14.00-16.00 – Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

  Torsdag den 24. oktober 2013, kl. 14.00-16.00 – Designskolen i Kolding

  Torsdag den 14. november 2013, kl. 14.00-16.00 – Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

  Torsdag den 12. december 2013, kl. 14.00-16.00 – Syddansk Sundhedsinnovation, Odense

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at næste møde den 25. april 2013, kl. 14.00-16.00 holdes på OUH.

  Sagsnr. 13/181
  10. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr. 13/181
  11. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 29-04-2013
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring