Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2013pilUdvalget for miljø, jordforurening og råstofferpilUdvalget for miljø, jordforurening og råstoffer - Referat - 31. januar 2013

Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer - Referat - 31. januar 2013

Mødedato
31-01-2013 kl. 14:00 - 16:00
 
Mødested
Mødeværelse 3
 
Deltagere
 
 • Bent Bechmann, C
 • Jens Møller, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • William Jensen, A
 • René Lundegaard, O (midlertidig for Lars Aarup)
 • Henrik J. Møller, F

 • Afbud
   
 • Karsten Uno Petersen, A

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Målproces - Mål for Regional Udvikling
  2. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder på matr. nr. 113b Tråsbøl, Felsted, Aabenraa Kommune
  3. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder på matr. nr. 331 Tråsbøl, Felsted, Aabenraa Kommune
  4. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder, matr. nr. 14b, Magtenbølle, Assens Kommune
  5. Evaluering af delegation vedrørende tilførsel af jord til råstofgrave samt udførelse af tilsyn
  6. Orientering om meddelte dispensationer efter jordforureningslovens § 52
  7. Status på Råstofplan 2012 for Region Syddanmark
  8. Eventuelt
  9. Næste møde
  10. Lukket sag: Påbudssag


  Sagsnr. 13/989
  1. Målproces - Mål for Regional Udvikling
  fold dette punkt ind Resume
   

  Til brug for regionsrådets strategiske styring og budgetprocessen er der udarbejdet foreløbige forslag til strategiske mål på udvalgte politiske fokusområder.

  Regionsrådet tiltrådte på mødet den 17. december 2012, at de politiske udvalg drøfter evaluering og udkast til mål inden for det enkelte område med henblik på efterfølgende drøftelse på regionsrådets budgetseminar den 12. - 13. marts 2013. Herefter vil regionsrådet få forelagt et endeligt forslag til mål og opfølgning til beslutning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ved valgperiodens start drøftede regionsrådet på sit budgetseminar en fælles forståelsesramme med fem mål for regionen:

  • At skaffe flere syddanske arbejdspladser
  • At flere syddanske iværksættere overlever på markedet
  • At fastholde og sende flere syddanskere ud på arbejdsmarkedet
  • At syddanskernes levetid stiger
  • At syddanskerne går foran i at udlede mindre CO2.

  Regionsrådet tiltrådte på mødet den 17. december 2012, at der igangsættes en målproces, der bygger ovenpå de fem mål. Formålet med processen er at sikre, at Region Syddanmark er foregangsregion om fire år.

  Med målprocessen arbejdes på at skabe et styringsredskab for regionsrådet i form af nogle få klare og kommunikérbare mål på politiske fokusområder for regionens forretningsområder.

  Målene fastlægges af regionsrådet, og til hvert mål knyttes en række indikatorer for målopfyldelsen.

  Region Syddanmark arbejder allerede i dag med en meget bred vifte af målsætninger, ligesom der måles på en lang række aktiviteter og procedurer. Ved at udvælge nogle få mål er det ambitionen at give regionsrådet et overordnet strategisk styringsredskab i forhold til regionens opgavevaretagelse. Blandt disse fokusområder kan der udvælges særligt højt prioriterede områder.

  For alle fokusområder angives hvilke hovedaktiviteter, der vil være forudsætningen for at nå regionsrådets udmeldte mål.

  Regionsrådet forelægges løbende en opfølgning på status for aktiviteter og målopfyldelsen. Målene revideres årligt i forbindelse med budgetprocessen.

  Som udgangspunkt for målprocessen er der udarbejdet en evaluering af den hidtidige indsats m.v. og udkast til mål inden for Regional Udvikling (vedlagt).

  Inden for Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffers område, er der opstillet mål for  

  ·    Grundvand og råstoffer - ”Rent grundvand og adgang til råstoffer”

  De øvrige mål vedrørende regional udvikling

  .    Vækst og beskæftigelse - ”Konkurrencedygtige virksomheder”.

  ·    Højt uddannelsesniveau - ”En veluddannet arbejdsstyrke”

  ·    Effektiv kollektiv trafik og infrastruktur –”Effektiv kollektiv trafik og infrastruktur”.

  behandles af Udvalget for Regional Udvikling.

  På mødet vil der blive givet en kort præsentation af evalueringen og udkast til mål.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udvalget drøfter udkast til mål og evalueringen.  

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 31-01-2013
   

  Udvalget tiltrådte, at evalueringen og de strategiske mål, indgår som Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffers bidrag på regionsrådets budgetseminar den 12.-13. marts 2013. Ambitionsniveauet for jordforureningsmålet fastlægges efterfølgende.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/17434
  2. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder på matr. nr. 113b Tråsbøl, Felsted, Aabenraa Kommune
  fold dette punkt ind Resume
   

  Aabenraa Kommune har fremsendt ansøgning om tilladelse til indvinding af rødbrændende ler med anmodning om regionsrådets samtykke. Det ansøgte ligger uden for graveområderne for ler i Råstofplan 2008 for Region Syddanmark. Tilladelse forudsætter derfor i henhold til råstofplanen samtykke fra regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Aabenraa Kommune har fremsendt ansøgning om indvinding af rødler på matr. nr. 113b Tråsbøl, Felsted. Arealet ligger i interesseområde for ler. Det ansøgte areal er på ca. 8 ha, og der forventes at blive indvundet op til 10.000 m3/år i perioden 2013 til 2023.

  Den årlige indvinding af ler vil blive foretaget på ca. 14 arbejdsdage. Den forventede gravedybde er ca. 1 meter. Der vil blive stillet vilkår om, at der maksimalt er 2 ha inddraget i indvindingen ad gangen (graveareal, areal til materialeoplægning m.v.). Der skal desuden ske en løbende efterbehandling til landbrugsjord i samme takt, som indvindingen skrider frem.

  Arealet ligger indenfor et særligt drikkevandsområde, samt indenfor indvindingsopland for Tornhøj Vandværk. Der er ca. 90 m til vandværkets indvindingsboringer og ca. 400 m til private brønde. Trods den korte afstand til vandværket er det kommunens vurdering, at lerafgravningen ikke har indvirkning på indvindingsboringerne, og grundvandsbeskyttelsen er intakt. Vurderingen er blandt andet baseret på, at området består af et tykt morænelerlag, som umiddelbart yder en god grundvandsbeskyttelse.

  Aabenraa Kommune har ingen naturregistreringer på eller umiddelbart omkring arealet, og efter endt gravning efterbehandles arealet i fuld udstrækning til landbrugsformål.

  Arealet ligger ca. 600 meter nordvest for Natura 2000 området Rinkenæs skov, Dyrehaven og Rode Skov. Det er kommunens vurdering, at lerafgravningen ikke vil påvirke eller forringe udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

  Museum Sønderjylland har vurderet, at der inden for det berørte område vil være stor risiko for at træffe på væsentlige jordfaste fortidsminder ved jordarbejde. Aabenraa Kommune vil stille som vilkår, at der ikke må graves nærmere end 100 m fra eventuelle fortidsminder.

  Arealet ligger i særlige værdifulde landskaber, udpeget i Kommuneplanen. Kommunen vurderer, at afgravning af 1 m ler på arealet ikke vil have væsentlig indvirkning på de landskabelige værdier.

  Kommunen har gennemført en høring af naboer. Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med nabohøringen. Aabenraa Kommune vil stille vilkår til begrænsning af støv- og støjgener, ligesom der vil blive anvist vejadgang.

  Kommunen vurderer, at det ansøgte ikke forudsætter en VVM-vurdering efter bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkninger på miljøet, grundet indvindingens størrelse, placering og ringe miljøpåvirkning.

  Aabenraa Kommune er således indstillet på at give en 10-årig tilladelse til indvinding af rødler under forudsætning af bl.a., at indvindingen maksimalt sker på 2 ha ad gangen og med minimum 10 meters afstand til habitatområdet på naboarealet.

  På baggrund af redegørelsen fra Aabenraa Kommune om de geologiske forhold og de tilgængelige boringer i området, vurderer Miljø & Råstoffer, at landskabs- og grundvandsinteresser ikke tilsidesættes ved en gravning af 1 m moræne-ler.

  Miljø & Råstoffer vurderer derfor, at det vil være i overensstemmelse med råstofplanen at meddele samtykke til ansøgningen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udvalget anbefaler regionsrådet at meddele samtykke til gravning af 1 m rødbrændende ler på arealet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 31-01-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/10463
  3. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder på matr. nr. 331 Tråsbøl, Felsted, Aabenraa Kommune
  fold dette punkt ind Resume
   

  Aabenraa Kommune har fremsendt ansøgning om tilladelse til indvinding af rødbrændende ler med anmodning om regionsrådets samtykke. Det ansøgte ligger uden for graveområderne for ler i Råstofplan 2008 for Region Syddanmark. Tilladelse forudsætter derfor i henhold til råstofplanen samtykke fra regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Aabenraa Kommune har fremsendt ansøgning om indvinding af rødler på matr. nr. 331 Tråsbøl, Felsted. Arealet ligger i interesseområde for ler. Det ansøgte areal er på ca. 5 ha, og der forventes at blive indvundet op til 10.000 m3/år i perioden 2013 til 2023.

  Den årlige indvinding af ler vil blive foretaget på ca. 14 arbejdsdage. Den forventede gravedybde er ca. 1 meter. Der vil blive stillet vilkår om, at der maksimalt er 2 ha inddraget i indvindingen ad gangen (graveareal, areal til materialeoplægning m.v.). Der skal desuden ske en løbende efterbehandling til landbrugsjord i samme takt, som indvindingen skrider frem.

  Arealet ligger indenfor et særligt drikkevandsområde, samt delvist indenfor indvindingsopland for Tornhøj og Avnbøl-Ullerup vandværker. Der er ca. 1,7 km til nærmeste indvindingsboringer og ca. 400 m til private brønde. Det er kommunens vurdering, at lerafgravningen ikke vil ændre på grundvandsbeskyttelsen i området. Vurderingen er blandt andet baseret på, at området består af et tykt morænelerlag, som umiddelbart yder en god grundvandsbeskyttelse.

  Aabenraa Kommune har ingen naturregistreringer på eller omkring arealet.

  Museum Sønderjylland har oplyst, at der syd for området er udgravet flere fortidsminder. Erfaringer viser, at netop i dette område ligger bopladserne tæt. På den baggrund er det museets vurdering, at der inden for det berørte område vil være stor risiko for at træffe på væsentlige jordfaste fortidsminder ved jordarbejde. Aabenraa Kommune vil stille som vilkår, at der ikke må graves nærmere end 100 m fra eventuelle fortidsminder.

  Kommunen har gennemført en høring af naboer. Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med nabohøringen. Aabenraa Kommune vil stille vilkår til begrænsning af støv- og støjgener, ligesom der vil blive anvist vejadgang.

  Arealet ligger i særlige værdifulde landskaber, udpeget i Kommuneplanen. Kommunen vurderer, at afgravning af 1 m ler på arealet ikke vil have væsentlig indvirkning på de landskabelige værdier. På sydsiden af det ansøgte findes fredede diger.

  Kommunen vurderer, at det ansøgte ikke forudsætter en VVM-vurdering efter bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkninger på miljøet, grundet indvindingens størrelse, placering og ringe miljøpåvirkning.

  Aabenraa Kommune er således indstillet på at give en 10-årig tilladelse til indvinding af rødler under forudsætning af bl.a,. at indvindingen maksimalt sker på 2 ha ad gangen.

  På baggrund af redegørelsen fra Aabenraa Kommune om de geologiske forhold og de tilgængelige boringer i området vurderer Miljø & Råstoffer, at landskabs- og grundvandsinteresser ikke tilsidesættes ved en gravning af 1 m moræneler.

  Miljø & Råstoffer vurderer derfor, at det vil være i overensstemmelse med råstofplanen at meddele samtykke til ansøgningen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udvalget anbefaler regionsrådet at meddele samtykke til gravning af 1 m rødbrændende ler på arealet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 31-01-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/17459
  4. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder, matr. nr. 14b, Magtenbølle, Assens Kommune
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet vedtog på møde den 22. oktober 2012 at meddele accept til indvinding af gulbrændende ler på 1,5 ha af et ansøgt areal på 3,5 ha på matr.nr. 14 b Magtenbølle.

  Ansøgeren har efterfølgende fremsendt et brev til regionsrådet, hvori det oplyses, at forekomstens kvalitet er varierende, og derfor rækker det areal, der er meddelt accept til kun 1 år og ikke 2 år, som Region Syddanmark har antaget.

  Assens Kommune har den 7. januar 2013 fremsendt tilkendegivelse om, at kommunen fortsat mener, at der bør gives accept på det ansøgte areal på 3,5 ha.

  Tilladelse forudsætter i henhold til råstofplanen samtykke fra regionsrådet, idet arealet ligger uden for graveområde i råstofplanen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet vedtog på møde den 22. oktober 2012 at meddele accept til indvinding af gulbrændende ler på 1,5 ha af et ansøgt areal på 3,5 ha på matr. nr. 14 b Magtenbølle.

  Beslutningen blev truffet på baggrund af administrationens vurdering af, at et areal på 1,5 ha ville dække indvindingen i 2 år, og at denne tidshorisont ville muliggøre, at der udarbejdes et plantillæg for graveområder for gulbrændende ler.

  Ansøger Jørgen Strøjer, Strøjer Tegl har den 21. december 2012 fremsendt et brev til regionsrådet, hvori firmaet oplyser, at forekomstens kvalitet er varierende, og derfor rækker det areal, der er meddelt accept til kun 1 år og ikke 2 år, som Region Syddanmark har antaget.

  Jørgen Strøjer anfører i sit brev, at firmaet på intet tidspunkt er blevet forelagt admini­strationens overvejelser vedrørende indvindingstilladelsen. Firmaet finder det beklageligt, at der ikke er foretaget partshøring, da man derved kunne have bidraget med flere aspekter i forbindelse med indvindingen. Der nævnes herunder, at der netop er en del sandlommer på den sydlige del af arealet, som Region Syddanmark har meddelt accept til, således at lerreserven her kun er 1 år. Det er telefonisk oplyst, at reserven vil kunne strække til ca. 3 år på hele arealet.

  Assens Kommune har den 7. januar 2013, i anledning af den nye forespørgsel fra Jørgen Strøjer, fremsendt tilkendegivelse om, at kommunen fortsat mener, at der bør gives accept på det ansøgte areal på 3,5 ha, og at man ikke har yderligere bemærkninger til det ansøgte.

  Arealet ligger i et område med særlige grundvandsinteresser (OSD-område) og indvindingsoplandet til Skalbjerg Vandværk. Kommunen vurderede bl.a. i den første gennemgang af sagen, at gravning af gulbrændende ler det pågældende sted ikke vil forøge kildefeltets sårbarhed væsentligt.

  Kommunen fandt også, at da forekomsten af det gulbrændende ler ikke er en meget udbredt råstofressource og især knyttet til dødislandskabet, må gravning i området accepteres, men begrænses til færrest mulige arealer. 

  Gulbrændende ler er et vigtigt råstof for teglværkerne på Fyn, og administrationen er ved at forberede et tillæg til råstofplanen for graveområder for gulbrændende ler. Administrationen finder, at en forudgående samlet planlægning er af stor betydning for, at indvinding af gulbrændende ler kan ske under størst mulig hensyntagen til øvrige interesser.

  Baggrunden for regionsrådets tilladelse til gravning på 1,5 ha var bl.a. teglværkets oplysning om, at tidshorisonten for færdiggravning på naboarealet var midten af september 2012. Da et plantillæg ikke kan forventes at være færdig før tidligst om 2 år, ville konsekvensen af en manglende tilladelse være, at der lukkes for forsyningen til teglværket.

  Administrationen vurderer, at arbejdet med et tillæg til råstofplanen ikke vil kunne færdiggøres inden for et år. På baggrund af de nye oplysninger finder administrationen, at der om et år vil være lukket for forsyning med gulbrændende ler til teglværket. Det vurderes, at der af hensyn til forsyningssikkerheden for teglværket bør meddeles tilladelse også for den resterende del af det ansøgte areal.

  På mødet vil der blive redegjort for sagen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udvalget anbefaler regionsrådet, at der meddeles tilladelse til gravning af gulbrændende ler på det resterende areal af det oprindelig ansøgte areal af hensyn til forsyningssituationen for teglværket frem til, at en planlægning kan være gennemført.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 31-01-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/23213
  5. Evaluering af delegation vedrørende tilførsel af jord til råstofgrave samt udførelse af tilsyn
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet gav på mødet den 24. oktober 2011 regionsdirektøren delegation fra regionsrådet til at meddele dispensationer til og afslag på tilførsel af jord til råstofgrave, samt at udføre tilsyn og foretage opfølgning her på.

  I nedenstående evaluering redegøres for behandlingen af ansøgninger og foretagelse af tilsyn i den forløbne periode.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Baggrund

  Regionsidrektøren fik den 24. oktober 2011 delegation fra regionsrådet inden for to nærmere definerede områder:

  1.  Behandling af ansøgninger om dispensation (tilladelser og afslag) til deponering af jord i råstofgrave i henhold til jordforureningslovens § 52:

  • At meddele dispensationer til og afslag på tilførsel af jord til råstofgrave.

  • At varetage tilsyn med deponering af jord i råstofgrave.

  • At søge lovliggørelse af ulovlige forhold ved udstedelse af påbud om undersøgelser, samt evt. nødvendig indgivelse af politianmeldelse.

  • At søge lovliggørelse af ulovlige forhold ved varsling/høring af oprensningspåbud, hvor regionsrådet efterfølgende træffer afgørelse om det endelige påbud på baggrund af høringssvaret.

  2.  Udførelse af tilsyn med deponeringer i råstofgrave samt lovliggørelse af ulovlige forhold i henhold til Jordforureningslovens §§ 66-67:

  • At søge lovliggørelse efter §67 af ulovlige forhold ved påbud og/eller politianmeldelser.

  Formålet var at medvirke til:

  - At sikre så kort et sagsforløb som muligt i forhold til lovliggørelse af ulovlige forhold samt til,

  - At regionsrådets afgørelser træffes på bedst mulige grundlag.

  Dette skyldes hensynet til

  - At minimere risikoen for, at klagenævn eller domstole omgør regionens afgørelser på grund af langstrakt sagsbehandling i forhold til sagens karakter.

  - At bemærkningerne fra partshøring af den, som et oprensningspåbud måtte være rettet til, vil kunne foreligge forinden regionsrådet træffer en afgørelse.

  Delegationen blev, hvad angår tilsyn og lovliggørelse givet i forbindelse med forberedelse af en flerårig tilsynskampagne rettet mod deponering i tidligere og nuværende råstofgrave.

  Det blev i regionsrådets beslutning den 24. oktober 2011 angivet, at delegationen skulle evalueres i august 2012. Denne evaluering har været udskudt på grund af den verserende sag om Petersen Tegl A/S.

   

  Evaluering

  Behandlinger af ansøgninger om dispensation

  Opgørelse for perioden 24. oktober 2011 til 31. december 2012:

  • Der er indkommet 28 ansøgninger.

  • Der er givet 7 dispensationer og 2 afslag.

  • Én ansøgning blev trukket tilbage efter varsling om afslag og én er trukket tilbage uden begrundelse.

  • Der er 17 ikke-færdigbehandlede ansøgninger.

  Administrationen har som servicemål, at en ansøgning skal være færdigbehandlet inden 3 måneder efter, at sagen er fuldt oplyst.

  Der kan ofte gå mange måneder fra ansøgningen indgår, til sagen er fuldt oplyst:

  - ved nye graveområder søges der ofte om dispensation til modtagelse af jord samtidigt med ansøgningen om indvinding af råstoffer. Her kan sagen først behandles, når kommunen har givet indvindingstilladelsen og fastlagt en efterbehandlingsplan.

  - i eksisterende grave, kan der være tale om, at der måske ikke findes en godkendt efterbehandlingsplan, som kommune så først skal behandle.

  - hvis der søges om modtagelse af forurenet eller lettere forurenet jord, skal kommunen først give en tilladelse til det ansøgte efter miljøbeskyttelsesloven.

  - hvis det ansøgte ikke umiddelbart kan imødekommes, foregår der en dialog med ansøger, om hvorvidt ansøgningen ønskes ændret, så chancen for en dispensation er større.

  Af de 17 ikke-færdigbehandlede ansøgninger:

  • 4 ansøgninger fra august - december 2012 er påbegyndt.

  • 8 ansøgninger er fuldt oplyst og under behandling, afgørelser i 3 af sagerne er varslet.  Den ældste ansøgning er fra januar 2011 og den yngste fra september 2012

  • 5 sager er endnu ikke fuldt oplyste. Den ældste er fra november 2011, resten fra juli-november 2012.

  2 af de givne dispensationer blev miljøudvalget orienteret om den 16. januar 2012. De øvrige 5 orienteres udvalget om på mødet den 31. januar 2013.

  De 7 dispensationer fordelt på jordtype og beliggenhed:

  Drikkevandsinteresser:

  Særlige (OSD)

  Almindelige (OD) 

  Begrænsede (OBD)

  Ren jord:      

  1

  4

  1

  Lettere forurenet jord:                          

     

  1

  Dispensationen i OSD området (område med særlige drikkevandsinteressser), som ydermere ligger i et indvindingsopland til almen vandforsyning, er givet til en råstofgrav i Fjelsted, Middelfart Kommune. Mængden er begrænset til 10.500 m3. Dispensationen er udelukkende givet for at sikre en kommunal vej mod udskridning. Der er stillet skærpede vilkår om kontrol af jordens renhed, bl.a. skal regionen på forhånd godkende tilførsel af hvert jordparti.

  Der er herudover givet dispensation i en helt ny råstofgrav i Jerlev, Vejle kommune, samt 6 dispensationer i eksisterende graveområder. Her er der tale om forlængelser af eksisterende dispensationer i 5 tilfælde (4 amtslige og 1 regional), samt 1 udvidet dispensation til et udvidet graveområde. Tilførsel af jord har været en forudsætning i kommunens godkendelse af efterbehandlingsplanerne, og samtlige dispensationer udløber samtidigt med disse efterbehandlingsplaner.

  Udviklingstendens

  Det er administrationens indtryk, at administrationspraksis efterhånden har medført, at ansøgningerne koncentreres, hvor der er størst mulighed for at opnå en dispensation: Der søges overvejende om tilførsel af ren jord (25 af 28 ansøgninger) og overvejende uden for OSD-områder og indvindingsoplande til vandværker (21 af 28 ansøgninger).

  Tilsyn, aktive  råstofgrave

  Der er ca. 100 aktive råstofgrave med gældende dispensationer, nyligt udløbne dispensationer, afslag på ansøgninger samt ansøgninger under behandling. Det tilstræbes i henhold til den reviderede strategi for jordforureningsområdet (april 2012), at alle gravene får et tilsynsbesøg inden for en to-års periode, dvs. 2012 og 2013. Herefter føres der et mere behovsbestemt tilsyn.

  Indtil 31. december 2012 er der ført tilsyn i 48 grave. De sidste ca. 50 tilsyn udføres i 2013.

  Tilsynet viser, at det altovervejende ser pænt ud:

  - 41 tilsyn uden bemærkninger.

  - 1 grav med tilførsel af jord efter udløb af dispensation. Der foreligger nu ansøgning om forlængelse af dispensationen.

  - 6 grave med tilførsel af forskellige bygningsmaterialer og affald. Henstilling om fjernelse, følges op med fornyet tilsynsbesøg.

  Der er forud for den aktuelle periode også blevet ført tilsyn i mange grave, og det er administrationens klare opfattelse, at den præventive virkning nu kan spores.

  Der er i perioden udstedt 2 lovliggørelsespåbud (§ 67) om fjernelse af jord eller affaldsprodukter, som reaktion på et tidligere tilsynsbesøg.

  Tilsyn, ophørte råstofgrave

  Alle ca. 2000 kendte, gamle råstofgrave skal gennemgås indenfor en 1-årig periode (2012-13) i henhold til den reviderede strategi.

  Af de ca. 2000 gamle råstofgrave blev udvalgt de 968, som ligger i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD-områder). Der er foretaget en gennemgang af alle de historiske flyfoto-serier for hver enkelt lokalitet og foretaget en granskning af gamle sagsakter. Herved er antallet af grave nu reduceret til 10 grave, hvor der tilsyneladende er tilført jord til graven i ikke ubetydelige mængder, og hvor regionen ikke har kendskab til nogen dispensation. Disse 10 grave vil få et tilsynsbesøg i 2013.

  Påbud om undersøgelser og oprensninger

  Administrationen har i perioden givet ét undersøgelsespåbud, til Meldgaard A/S i Moselund råstofgrav. Sagen er påklaget til Natur- og miljøklagenævnet af Meldgaard A/S. En afgørelse forventes i maj-juni 2013.

  Administrationen har endvidere i februar 2012 varslet et oprensningspåbud til Petersen Tegl A/S.  P.g.a. sagen foreslås det, at proceduren ændres i forhold til delegationsbeslutningen, således at også varsling af oprensningspåbud behandles af Regionsrådet. Dette sikrer, at det endelige påbud er i overensstemmelse med det varslede påbud, som besluttes af regionsrådet.

  Andet

  Klagenævnsafgørelser

  Der er i perioden faldet to afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet i tidligere sager, som ansøger, grundejere eller kommune har påklaget. Begge afgørelser stadfæster regionens afgørelse.

  Den ene afgørelse stadfæstede regionens hjemmel til at give en tidsbegrænset dispensation.

  Den anden afgørelse gav regionen medhold i risikovurderingen over for en nærliggende vandindvindingsboring og det heraf følgende afslag. Samtidig slog nævnet fast, at regionen havde foretaget en konkret vurdering af de faktiske forhold, som loven kræver.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At redegørelsen tages til orientering,

  At administrationen fortsat orienterer Miljøudvalget løbende om givne dispensationer, og

  At der årligt i 1. kvartal forelægges en redegørelse på området for Miljøudvalget.

  Endvidere indstilles:

  At udvalget anbefaler regionsrådet, at delegationen angående varsling/høring af oprensningspåbud efter § 41 ændres, således at regionsrådet træffer afgørelse om både varslingen af oprensningspåbuddet og om det endelige oprensningspåbud.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 31-01-2013
   

  Udvalget tog redegørelsen til orientering samt tiltrådte,

  At administrationen fortsat orienterer Miljøudvalget løbende om givne dispensationer, og

  At der årligt i 1. kvartal forelægges en redegørelse på området for Miljøudvalget.

  Udvalget anbefaler over for regionsrådet, at delegationen angående varlsling/høring af oprensningspåbud efter §41 ændres, således at regionsrådet træffer afgørelse om både varslingen af oprensningspåbuddet og om det endelige oprensningspåbud.


  Sagsnr. 11/23213
  6. Orientering om meddelte dispensationer efter jordforureningslovens § 52
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er siden seneste orientering på udvalgsmødet 16. januar 2012, givet 5 dispensationer vedrørende tilførsel af jord til råstofgrave.

  Fordeling af de 5 dispensationer på jordtyper og drikkevandsområder:

  Drikkevandsinteresser:

  Særlige (OSD)

  Almindelige (OD)

  Begrænsede (OBD)

  Ren jord:

  1

  2

  1

  Lettere forurenet jord:

     

  1

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I henhold til jordforureningslovens § 52 er det forbudt at tilføre jord til råstofgrave. Regionen kan meddele dispensation fra forbuddet, når der ikke er risiko for forurening af vandindvindingsanlæg eller en anvendelig grundvandsressource.

  I henhold til beslutning i regionsrådet den 24. oktober 2011 er regionsdirektøren bemyndiget til at administrere bestemmelsen, og Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer skal orienteres om de meddelte dispensationer.

  Der er siden seneste orientering på udvalgsmødet 16. januar 2012 givet 5 dispensationer:

  Middelfart Kommune

  1.   Der er givet dispensation til tilførsel af ren jord i et område med særlige drikkevandsinteresser og indenfor indvindingsopland til almen vandforsyning.

  Dispensationen er givet til SEV Grusgrav ApS’ grav i Fjeldsted og omfatter tilførsel af 10.500 m3.  Dispensationen er udelukkende givet for at sikre en kommunal vej mod udskridning på grund af for stejlt skråningsanlæg. På grund af drikkevandsinteresserne er dispensationen givet på skærpede vilkår til sikring af jordens renhed, bl.a. skal regionen godkende hvert tilført parti inden tilførslen.

  Vejle Kommune

  2.   Der er givet dispensation til modtagelse af ren jord i et område med almindelige drikkevandsinteresser. Området ligger uden for indvindingsoplande til almen vandforsyning, og der er ingen nærliggende private drikkevandsindvindinger.

  Dispensationen er givet til DK Råstof A/S’ grav i Jerlev og gælder til udgangen af 2022, hvor arealet i henhold til råstoftilladelsen skal være efterbehandlet. Tilførslen af jord har været en forudsætning for kommunens godkendelse af efterbehandlingsplan.

  Kolding Kommune

  3.   Der er givet dispensation til modtagelse af ren og lettere forurenet jord i et område med begrænsede drikkevandsinteresser og uden for indvindingsoplande til almene såvel som private vandforsyninger.

  Dispensationen er givet til NCC’s grav ved Seest og gælder til udgangen af 2023, hvor arealet i henhold til råstoftilladelsen skal være efterbehandlet. Tilførslen af jord har været en forudsætning for kommunens godkendelse af efterbehandlingsplan.

  Der er tale om en forlængelse af en gældende dispensation fra Vejle amt.

  Esbjerg Kommune

  4.   Der er givet dispensation til modtagelse af ren jord i et område uden for indvindingsoplande til almene såvel som private vandforsyninger. Området ligger delvist i område med almindelige drikkevandsinteresser og delvist i område med begrænsede drikkevandsinteresser.

  Dispensationen er givet til NNC’s grav ved Tjæreborg og er en forlængelse af en gældende dispensation fra regionen, og med en udvidelse af det tilladte areal. Dispensationen gælder til udgangen af 2018, hvor arealet i henhold til råstoftilladelsen skal være efterbehandlet. Tilførslen af jord har været en forudsætning for kommunens godkendelse af efterbehandlingsplan.

  5.   Der er givet dispensation til modtagelse af ren jord i et område med almindelige drikkevandsinteresser og udenfor indvindingsoplande til almene såvel som private vandforsyninger.

  Dispensationen er givet til Billum Vognmandsforretnings grav ved Vester Nebel. Dispensationen gælder for et udvidet areal i forhold til den gældende dispensation fra Ribe Amt og løber til udgangen af 2016, hvor hele arealet i henhold til råstoftilladelsen skal være efterbehandlet. Tilførslen af jord har været en forudsætning for kommunens godkendelse af efterbehandlingsplan.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 31-01-2013
   

  Til orientering.


  Sagsnr. 13/197
  7. Status på Råstofplan 2012 for Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Afdelingschef Jakob Sønderskov Weber orienterer om status på Råstofplan 2012.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 31-01-2013
   

  Afdelingschef Jakob Sønderskov Weber orienterede om status på råstofplan 2012..


  Sagsnr. 13/197
  8. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 31-01-2013
   

  Afdelingschef Jakob Sønderskov Weber orienterede bl.a. om status og fremadrettede opgaver på Jordforureningsområdet samt undersøgelse af klimabetingede grundvandsstigninger i to pilotområder i Region Syddanmark.


  Sagsnr. 13/197
  9. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume
   

  Torsdag den 21. marts 2013 kl. 14.00-16.00 er reserveret til et eventuelt udvalgsmøde.

  Næste ordinære møde er torsdag den 25. april 2013 kl. 12.00-14.00.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at der afholdes udvalgsmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 14.00-16.00, såfremt der er relevante dagsordenspunkter. Ellers holdes næste møde torsdag den 25. april 2013 kl. 12.00-14.00 i Regionshuset.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 31-01-2013
   

  Der afholdes udvalgsmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 14.00-16.00, såfremt der er relevante dagsordenspunkter.

  Det planlagte møde torsdag den 25. april 2013 kl. 12.00-14.00 flyttes til tirsdag den 30. april 2012 kl. 14.00-16.00.


  Sagsnr.  
  10. Lukket sag: Påbudssag
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

   


  Siden er sidst opdateret 07-02-2013
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring