Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sundhedssamordningsudvalget - Referat - 15. januar 2013

Mødedato
15-01-2013 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Praksisenheden i Esbjerg

Deltagere
 • Bo Libergren (V)
 • Margot Torp (A)
 • Frede Skaaning (A)
 • Ole Finnerup Larsen (A)
 • Willy Sahl (A)
 • Flemming Kjær (F)
 • Poul Sækmose (C)
 • Thies Mathiasen (O)
 • Susanne Linnet (V)
 • Preben Friis-Hauge (V)
 • Ida Damborg (F)

 • Afbud
 • Ole Finnerup Larsen (A)
 • Flemming Kjær (F)
 • Preben Friis-Hauge (V)

 • Luk alle punkter Referat


  1. Orientering om psykiatriområdet
  2. Revision af § 2 aftale vedrørende rekruttering og fastholdelse
  3. Orientering om ventetider i speciallægepraksis
  4. Status på indgåede goodwill-/huslejegarantier - alment praktiserende læger
  5. Aftale om behandling af Ærø borgere hos praktiserende dermatolog på Ærø Sygehus
  6. Etablering af sundhedshus i Nordborg
  7. Implementeringsplan for tværsektoriel telemedicin og velfærdsteknologi
  8. Visitation til skadebehandling
  9. Midtvejsevaluering af Region Syddanmarks rådgivning til kommunerne om forebyggelse og sundhedsfremme
  10. Mødeplan 2013
  11. Eventuelt


  Sagsnr. 13/6
  1. Orientering om psykiatriområdet
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødet afholdes i Praksisenheden i Esbjerg og indledes med et oplæg af afdelingschef Anette Bækgaard Jakobsen, Psykiatri- og Socialstaben. Anette vil orientere om psykiatriområdet, herunder strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme hos mennesker med en sindslidelse samt demensaftalen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 15-01-2013

  Orienteredes.


  Sagsnr. 12/11790
  2. Revision af § 2 aftale vedrørende rekruttering og fastholdelse
  fold dette punkt ind Resume

  Der lægges op til en revideret § 2-aftale vedr. rekruttering og fastholdelse af alment praktiserende læger, hvor anvendelse af aftalens elementer sker efter nærmere dialog og konkrete forhandlinger.

  Det vil således ikke længere være støtte, praksis kan søge om via et generelt ansøgningsskema. 

  Herudover er beregningsgrundlaget for fastholdelsesaftaler nedsat.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  § 2-aftalen vedr. rekruttering og fastholdelse blev i oprindelig form godkendt af regionsrådet den 31. marts 2008. Denne aftale blev ændret ved revideret aftale af 25. januar 2010, hvor goodwill-garantien bla. blev afløst af fastholdelsesaftale.

  Arbejdsgruppen vedr. lægedækning og formandskabet besluttede med baggrund i arbejdet med den nye rekrutteringshandleplan - nu det godkendte Initiativkatalog – at foretage endnu en revision af aftalen, hvor Initiativkataloget er indskrevet. Formålet med Initiativkataloget er en massiv markedsføring af almen praksis i de lægedækningstruede områder med henblik på rekruttering af yngre læger. Der er etableret et rekrutteringsteam til varetagelse af denne opgave.

  De praktiserende læger har i forhold til tidligere aftaler kunnet søge om støtte i henhold til aftalen – på et ansøgningsskema. Dette ændres i den reviderede aftale, så det fremadrettet ikke er en mulighed. I stedet vil aftalens elementer blive udmøntet som følge af dialog og konkrete forhandlinger mellem parterne.

  Én af de særlige løsninger, der er anvendt for sikringen af lægedækningen de seneste år, er Ølgod-modellen. Denne model er beskrevet i den reviderede aftale.

  Det er en model, hvorefter regionen i særlige lægedækningstruede situationer indgår en midlertidig aftale med en lokal praktiserende læge om, udover egen praksis, at drive en praksis, hvor lægen ophører, og det ikke har været muligt at rekruttere en ny læge, eller hvor det er relevant at bevare praksis f.eks. mhp. etablering af større læge-/sundhedshuse.

  Ydernummeret overgår i den situation til regionen, og den lokale praktiserende læge får ansvar for den midlertidige drift af praksis, indtil der er fundet en permanent løsning.

  Lægen sikres en overskudsgaranti, hvis regnskabet for klinikken udviser et driftsunderskud.

  Endeligt er der ændret i den basissum, der danner grundlag for beregning af fastholdelsesgodtgørelse. Beløbet er ændret fra 600.000 kr. til 500.000 kr. Det giver et økonomisk spænd i fastholdelsesaftalerne mellem 320.000 kr. og 1.080.000 kr. afhængig af den konkrete situation (alder, antal patienter, fastholdelsesperiode). Tidligere var dette spænd mellem 384.000 kr. og 1.296.000 kr.  

  Der er afsat en årlig økonomisk ramme på 3,5 mio. kr. i 2008, 4,5 mio. kr. i 2009 og fra 2010 og fremadrettet 10,5 mio. kr. pr. år. Af denne ramme afsættes der midler til Initiativkataloget, som er et 3-årigt projekt med 0,5 mio. i 2012 og 4,0 mio. fra 2013.

  I årene 2008 – 2011 er der brugt ca. 17 mio. kr., i 2012 forventes et forbrug på ca. 6 mio. kr., og i 2013 og 2014 forventes foreløbigt et forbrug på henholdsvis 12 mio. kr. og 14 mio. kr.

  Der er stillet goodwill-garantier, der endnu ikke er effektueret på ca. 8. mio. kr.  

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedssamordningsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at udkast til revideret § 2-aftale vedr. rekruttering og fastholdelse af alment praktiserende læger godkendes.
  fold dette punkt ind Beslutning i Samarbejdsudvalget vedr. almen lægegerning den 06-12-2012

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 15-01-2013

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/26991
  3. Orientering om ventetider i speciallægepraksis
  fold dette punkt ind Resume

  Orientering om udviklingen af ventetider i speciallægepraksis.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Foreningen af Speciallæger (FAS) har i sommeren 2012 henvendt sig til sine praktiserende medlemmer med besked om at drosle ned for aktiviteten i speciallægepraksis. Det skyldes, at flere specialer var ved at overskride den i overenskomsten fastsatte økonomiske ramme.

  På baggrund heraf har der været ønske om at opgøre ventetider i speciallægepraksis, for at se om ovenstående har haft betydning herfor. Der er derfor lavet en sammenligning af udtræk på ventetider for henholdsvis 1. november 2011 og 27. november 2012 fra www.sundhed.dk. Denne er vedlagt som bilag. I bilaget indikerer NULL, at der fra lægens side ikke er angivet en ventetid.

  Der er to gange udsendt brev med opfordring om indberetning af ventetider til de praktiserende speciallæger. Lægeforeningen Syd har ligeledes udsendt brev med anmodning om at indberette ventetider jf. overenskomstens bestemmelser. Regionen sender i øjeblikket individuelle breve ud til de speciallæger, der ikke har indberettet ventetider, herunder opdatering af ventetider.

  I bilaget er nogle speciallæger markeret med henholdsvis orange og grøn. Orange indikerer, at ventetiden ikke har været opdateret siden 1. juli 2012. Grøn indikerer, at ventetiden ikke er opdateret mellem de to datoer for udtræk. Da disse udgør en forholdsvis stor andel af de benyttede tal, kan det faktiske billede af udviklingen i ventetider være anderledes end det præsenterede.

  Der er foretaget sammenligninger af i alt 14 specialer. Det viser sig, at der i 8 tilfælde er tale om fald i ventetiden hvoraf ortopædisk kirurgi og psykiatri udmærker sig med et fald på 3 uger eller mere. De øvrige specialer, der har oplevet et fald i ventetiderne, er anæstesiologi, børne- og ungdomspsykiatri, kirurgi, plastikkirurgi, pædiatri og reumatologi/fysiurgi.

  For 6 specialer gælder det, at der er sket en stigning i ventetiden. Oftalmologi skiller sig ud med en øget ventetid på næsten 6 uger. For dermato-venerologi, gynækologi, intern medicin, neuromedicin/neurokirurgi og øre-, næse- og halslæger er ventetiden steget med maksimum 1,5 uge.

  Om økonomiprotokollatet:
  Overenskomstens økonomiprotokollat indeholder bestemmelser om den økonomiske ramme for området. Der tillægges et råderum svarende til en aktivitetsvækst på 1,25 % pr. 1. oktober 2011, og herefter 1 % pr. 1. oktober 2012 og igen 1. oktober 2013. Overstiges dette, modregnes det tilsvarende i den akkumulerede reguleringsprocent. Modregningen kan ikke overstige den akkumulerede reguleringsprocent.

  Der er således ikke tale om et aktivitetsloft, men derimod en regulering af honorar for ydelser, der overskrider den fastsatte aktivitetsvækst i forhold til de samlede udgifter vedrørende 2010.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 15-01-2013

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/26775
  4. Status på indgåede goodwill-/huslejegarantier - alment praktiserende læger
  fold dette punkt ind Resume

  Sagen omhandler en status på indgåede goodwill- og huslejegarantier, der er stillet i forbindelse med sikring af lægedækningen, særligt i udkantsområderne.

  Ved indfrielse af goodwill-garantierne udbydes de respektive ydernumre/praksisandele til salg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Siden regionsdannelsen er der arbejdet på at sikre lægedækningen i hele regionen, så alle borgere kan være tilmeldt en læge.

  Regionsrådet godkendte derfor den 31. marts 2008 § 2-aftalen vedrørende rekruttering og fastholdelse af alment praktiserende læger. Det overordnede formål med aftalen var at sikre lægedækningen i kritiske områder samt at motivere til og understøtte, at der skabes fremtidssikrede og bæredygtige praksis. Praksis, der er attraktive for såvel patienter som unge læger.

  Der er afsat en økonomisk ramme på 3,5 mio. kr. i 2008, 4,5 mio. kr. i 2009 samt 10,5 mio. kr. fra 2010 og fremover.

  Regionsrådet godkendte den 25. januar 2010 en revideret § 2-aftale. I den reviderede aftale udgik garantistillelse og i stedet indeholdt aftalen muligheden for at indgå egentlige fastholdelsesaftaler, hvor godtgørelsen udregnes ud fra konkrete elementer (lægens alder ved indgåelse af aftale, antal patienter og bindingsperiode). Revisionen er foretaget med baggrund i, at den oprindelige aftale indeholdt en lang række juridiske og administrativ vanskeligt håndterbare forhold. Herudover viste det sig, at de fastsatte goodwill-procenter i aftalen var blevet for høje i forhold til markedsprisen i flere områder. 

  I et andet punkt på dagsordenen anbefales endnu en revision af § 2-aftalen, hvorefter der ikke længere lægges op til en støtte lægerne kan søge om, men at udmøntning af aftalens elementer sker efter nærmere dialog og konkrete forhandlinger, ligesom basissummen ved beregning af fastholdelsesgodtgørelsen er reduceret.

  Goodwill-garantier:
  Der er indgået i alt 16 goodwill-garantier.

  1 garanti bortfaldt, da praksisandelen blev solgt på normal vis.

  7 af disse praksis/praksisandele har været udbudt til salg og foreløbigt er 5 praksis efterfølgende solgt - dog til en lavere pris end garantisummen og 1 praksis er værdiafskrevet. Det har til gengæld haft den effekt, at praksis er overdraget, og patienterne i praksis er sikret en fremtidig læge.

  De resterende goodwill-garantier vil blive effektueret de kommende år, og i takt hermed vil praksis/praksisandelen blive udbudt til salg.

  De 16 goodwill-garantier er stillet i følgende områder:

  • Skærbæk
  • Tønder
  • Ølgod
  • Gørding
  • Bramming
  • Esbjerg
  • Nr. Nebel
  • Fanø
  • Havnbjerg

  Huslejegaranti:
  Der er desuden indgået aftaler om huslejegaranti med 2 praksis i henholdsvis Varde og Vejen. Den ene praksis med garanti for 2 ledige praksisandele.

  Begge garantier er bortfaldet, da de ledige pladser i praksis er besat.

  Udover ovennævnte garantier/fastholdelsesaftaler indeholder § 2-aftalen andre elementer som f.eks. tilskud til flytteudgifter og konsulentbistand.

  § 2-aftalen har virket
  Der er ingen lægeløse patienter i Region Syddanmark, og der har efterhånden udviklet sig forskellige modeller for, hvordan akutte lægedækningsproblemer kan løses.

  Siden regionsdannelsen er der sket ændringer i praksisstrukturen. Der er bl.a. sket et fald i antallet af enkeltmandspraksis fra 220 i 2008 til 188 i 2012. Samlet set er der et fald i antal praksis fra 416 i 2008 til 399 i 2012 samtidig med, at der er sket en stigning i antal lægekapaciteter. Det betyder, at praksisstrukturen er ændret mod større praksis.

  I en række områder er ændringen i praksisstrukturen sket med mere eller mindre understøtning fra regionens side. Det spænder fra etablering af et nyt lægehus, som i Ølgod - til udelukkende at omhandle flyttetilskud til læger, der selv etablerer sig i et nyt fællesskab.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 15-01-2013

  Orienteredes.


  Sagsnr. 12/23470
  5. Aftale om behandling af Ærø borgere hos praktiserende dermatolog på Ærø Sygehus
  fold dette punkt ind Resume

  Der er mellem Region Syddanmark og praktiserende dermatolog (hudlæge) Bo Lasthein Andersen, Svendborg indgået aftale om behandling af borgere bosiddende på Ærø på Ærø Sygehus.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På opfordring fra Odense Universitets Hospital er der indgået aftale mellem Region Syddanmarks Praksisafdeling og praktiserende dermatolog (hudlæge) Bo Lasthein Andersen, Svendborg.

  Aftalen har til formål, at borgere bosiddende på Ærø kan undersøges og behandles af en speciallæge i dermatologi på Ærø Sygehus. Aftalen omfatter 2 konsultationsdage om måneden med mulighed for øgning i antal dage, såfremt der viser sig behov herfor.

  Aftalen forventes at være udgiftsneutral for regionen, da størstedelen af borgerne fra Ærø – med behov for behandling hos praktiserende dermatolog - allerede i dag konsulterer Bo Lasthein Andersens praksis i Svendborg. Således konsulterede 578 patienter fra Ærø Kommune i 2011 Bo Lasthein Andersens praksis i Svendborg svarende til 722 konsultationer/behandlinger.

  Indgåelse af ovenstående aftale er under forbehold for godkendelse i speciallægelands-samarbejdsudvalget.  

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 15-01-2013

  Orienteredes.


  Sagsnr. 13/365
  6. Etablering af sundhedshus i Nordborg
  fold dette punkt ind Resume

  Indenrigs- og Sundhedsministeriet gav i marts 2011 tilsagn om 14 mio. kr. til etablering af et sundhedshus i Nordborg. Tilsagnet blev givet under forudsætning af ministeriets endelige godkendelse af projektbeskrivelse med anlægsbudget og tidsplan. Dette materiale forelægges nu politisk forud for fremsendelse til endelig godkendelse i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Siden Indenrigs- og Sundhedsministeriet i 2011 gav tilsagn om midler til etablering af et sundhedshus i Nordborg, har der pågået en proces i perioden marts 2011 til april 2012 vedrørende afklaring af den endelige placering af sundhedshuset. Begrundelsen herfor er, at den initiale placering viste sig uhensigtsmæssig grundet pladsmæssige begrænsninger og bygningens stand. I april 2012 traf Sønderborg Kommunes byråd endelig beslutning om, at det kommende sundhedshus skal etableres i det tidligere rådhus i Nordborg, Mads Clausens Vej 13 i Nordborg.

  Sønderborg kommune og Region Syddanmark har efterfølgende, i dialog med de regionale, kommunale og private aktører, som indgår i planerne for huset, foretaget en konkretisering af etableringen af sundhedshuset.

  Sideløbende med processen vedr. placering og indretning arbejder regionen med rekruttering af læger til at flytte ind i det kommende sundhedshus. Det har betydet, at lægehuset i Havnbjerg inkl. den yngre læge, som den 1. januar 2013 er startet i Havnbjerg, flytter til sundhedshuset i Nordborg. Der afholdes desuden et arrangement i februar 2013 for de af regionens yngre læger, som er på vej i praksis. Formålet med dette arrangement er dels at gøre opmærksom på det kommende sundhedshus, dels at give interesserede læger en mulighed for at være med fra starten i forhold til indretning og samarbejde.

  Der foreligger nu projektbeskrivelse og byggeprogram med tilhørende anlægsbudget og tidsplan. I dette materiale er beskrevet de funktioner, som fremover vil være i huset. Materialet skal anvendes til regional behandling og politisk godkendelse i Sønderborg Kommune, og endelig frigivelse af midlerne fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Dernæst vil materialet danne grundlag for licitation og indgåelse af aftale med totalrådgiver, der kan bistå med det videre arbejde.

  Efter politisk behandling og kommunal godkendelse varetages det videre arbejde af Sønderborg Kommune. I denne proces vil en styregruppe med repræsentation fra Sønderborg Kommune og Region Syddanmark påse, at fremdriften følger planen i form af orientering ved centrale milepæle i projektet. Hvis der sker afvigelser i planen, skal styregruppen inddrages.

  De bygningsmæssige rammer for sundhedshuset i Nordborg udgøres af det tidligere rådhus, hvor det samlede bygningsareal er på knap 2.000 m2.

  Sundhedshuset vil indeholde følgende funktioner:

  • Praktiserende læger.
  • Jordemoder.
  • Hjemmesygepleje.
  • Praktiserende fodterapeut.
  • Tandlæge.
  • Psykolog.
  • Praktiserende fysioterapeuter.
  • Sundhedspleje.  
  • Frivillige patientorganisationer.
  • Borgerservice.
  • Undervisningslokaler.
  • Fælles rum, herunder også kantine.

  Da Sønderborg Kommune er ejer af bygningerne, træffer kommunen de nødvendige beslutninger omkring den kommende byggesag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedssamordningsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at sagen tages til efterretning.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 15-01-2013

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/395
  7. Implementeringsplan for tværsektoriel telemedicin og velfærdsteknologi
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som forberedelse til behandling på Sundhedskoordinationsudvalgets møde den 4. februar 2013 ønskes en drøftelse.

  Direktør Peter Simonsen, Syddansk Sundhedsinnovation, giver indledningsvis et oplæg om status og implementeringsplan.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 15-01-2013

  Orienteredes.

  Der arbejdes videre med planen.


  Sagsnr. 11/20720
  8. Visitation til skadebehandling
  fold dette punkt ind Resume

  Regionerne skal frem mod foråret 2014 indføre visitation til skadebehandling på sygehusene.

  Indførelsen af visiteret adgang til skadestuebehandling forventes at reducere aktiviteten på skadestueområdet, hvilket alt andet lige betyder, at kapaciteten på skadestueområdet vil skulle reduceres.

  Det foreslås, at den kommende skadestuevisitering sker i form af en hybridmodel, hvor læger fra praksissektoren visiterer i vagttiden, og sygeplejersker fra akutmodtagelserne visiterer i praksistiden.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund
  Regeringen og Danske regioner er i økonomiaftalen blevet enige om, at der frem mod foråret 2014 gradvist skal indfases visiteret adgang til landets fælles akutmodtagelser.

  Økonomiaftalen har betydning for den beslutning, regionsrådet traf i april 2012 om at indføre en skaderådgivningstelefon 1. oktober 2012.

  Regionsrådsformand Carl Holst bad derfor på regionsrådsmødet i juni 2012 Sundhedsudvalget om at komme med et forslag til de fremtidige rammer og en procesplan, som regionsrådet kan tage stilling til. Etableringen af skaderådgivningstelefonen er som følge heraf sat i bero.

  Procesforslag
  Når de overordnede rammer er lagt fast, udarbejdes et forslag til gennemførelse af regionsrådets beslutning. Forslaget vil indeholde opstartsdato, beskrivelse af indhold i ordningen og økonomiske konsekvenser, herunder finansiering og aftale med PLO. Forslaget vil blive forelagt til politisk beslutning senere i 2013.

  Visitation – konsekvens for aktiviteten på skadestuerne

  Erfaringerne fra Region Midtjylland (Århus Amt) og Region Sjælland har vist, at skadestueaktiviteten er faldet efter indførelse af skadestuevisitation. I Region Sjælland faldt antallet af skadestuebesøg eksempelvis med ca. 25 % efter indførelse af sygeplejerskevisitation i 2011. Samme effekt må forventes, når der indføres visitation i Region Syddanmark.

  Hybridmodellen
  Akut- og ø-udvalget og Sundhedsudvalget har henholdsvis den 20. og 22. november 2012 drøftet organiseringen af skadebehandling.

  Der blev forelagt et notat med 2 modeller:

  • enten lægevisitation foretaget af praksissektoren, eller
  • sygeplejerskevisitation foretaget af skadebehandlingssygeplejersker fra akutmodtagelserne.

  Akut- og ø-udvalget og Sundhedsudvalget bad administration komme med forslag til en hybridmodel, hvor lægerne i praksissektoren visiterer i vagttiden og sygeplejersker fra akutmodtagelserne visiterer i praksistiden (hverdage kl. 8 – 16).

  Ved at kombinere de to modeller i en såkaldt ”Hybridmodel” opnås flest mulige fordele ved de to modeller.

  Ved hybridmodellen kan det nuværende vagttelefonnummer også anvendes til skadevisitation. Der skal således ikke oprettes endnu et sundhedstelefonnummer, og problemstillingen med at kunne komme hurtigt igennem i praksistiden til praktiserende læge til en skadevisitationssamtale løses også, da sygeplejersker med skadebehandlingserfaring fra akutmodtagelserne varetager telefonbetjeningen i praksistiden.

  Hybridmodellen har den fordel, at den binder praksissektoren og akutmodtagelserne mere sammen i en fælles løsning, hvor parterne får stor direkte motivation i at få ordningen til at fungere.

  Med hybridmodellen er der ikke taget stilling til, om sygeplejerskevisitation skal ske på en eller flere akutmodtagelser. Dette skal afklares i den videre proces.

  Hybridmodellen medfører som ren læge- eller sygeplejerskevisitation en række praktiske problemstillinger, som der skal tages stilling og løses.

  Hybridmodellen har været forelagt på samarbejdsudvalgsmødet med de praktiserende læger den 6. december 2012 og for sygehusene på sygehusledelsesmødet den 12. december 2012. Både de praktiserende læger og sygehusene var positive overfor modellen, som forudsætter, at der kan indgås en aftale med PLO herom.

  Økonomi og finansiering
  Det vurderes, at hybridmodellen vil medføre en merudgift på ca. 18 - 20 mio. kr. om året til sygeplejerskeløn og honorarer til praksissektoren. Ud over dette beløb vil der også være udgifter til teknologiløsning, uddannelse, informationskampagne mv.

  Udgiften kan finansieres ved kapaciteter på de områder, som aflastes ved indførelse af skadevisitation eller ved kapaciteter på andre områder, der ikke har sammenhæng med skadevisitation. 

  En reduktion i antallet af henvendelser til skadestuer og skadeklinikker på ca. 25 % vil

  mindske kapacitetsbehovet på skadebehandlingsområdet både på skadestuer og skadeklinikker.

  En finansieringsmulighed er at nedlægge skadeklinikker og anvende besparelsen til at finansiere etableringen og driften af skadevisitation. Grundet at der hele tiden skal være bemanding på et skadebehandlingsted uanset antal patienter, så vil det kun i begrænset omfang være muligt at reducere kapaciteten på skadebehandlingsstederne, selvom besøgsantallet falder, medmindre antallet af skadebehandlingsteder reduceres.

  Efter en periode kunne det være interessant at evaluere den valgte visitationsmodel. 

  Anbefaling
  Akut- og ø-udvalget og Sundhedsudvalget forelægges henholdsvis den 21. og 22. januar 2013 til drøftelse en anbefaling til regionsrådet om

  • at der arbejdes videre med etablering af visitation til skadebehandlingen på regionens sygehuse i stedet for at arbejde videre med en skaderådgivningstelefon,
  • at der arbejdes videre ud fra en hybridmodel, hvor sygeplejersker fra en eller flere af de 4 akutmodtagelse visiterer i praksistiden, og hvor vagtlæger visiterer i vagttiden.

  Der er vedlagt notat om organiseringen af visitation til skadebehandlingen i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 15-01-2013

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 21-01-2013

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 22-01-2013

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  Udvalget anmoder om på et senere tidspunkt, og på baggrund af faktuelle oplysninger, at få forelagt et forslag til mulige tilpasninger af kapaciteten på skadeområdet i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/25473
  9. Midtvejsevaluering af Region Syddanmarks rådgivning til kommunerne om forebyggelse og sundhedsfremme
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark tilbyder kommunerne i regionen rådgivning om forebyggelse og sundhedsfremme jævnfør Sundhedsloven. Rådgivningen følger en strategi for 2011-2014, der er godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget. Ifølge regionens strategi for rådgivningen til kommunerne gennemføres en midtvejsevaluering af strategien.

  Formålet med midtvejsevalueringen har været at undersøge nødvendigheden af og evt. komme med forslag til en justering af rådgivningsstrategien.

  Midtvejsevalueringen består i en status, som har fokus på de afholdte aktiviteter i forhold til de aftalte temaer i rådgivningsstrategien samt i en spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaundersøgelsen belyser, om den nuværende rådgivningsfunktion opfylder rådgivningsstrategiens to målsætninger (bilag 1).

  Statusdelen viser, at Region Syddanmark i perioden august 2010 til december 2012 blandt andet har:

  • Afholdt 16 temamøder, en nordisk konference, et politisk offentliggørelsesarrangement om den regionale sundhedsprofil med Sundhedskoordinationsudvalget som værter, arbejdsmøde om sundhedsprofilen, formidlingsseminar om forløbskoordination og konference om kronisk sygdom.
  • Deltaget i 5 forsknings- eller udviklingsprojekter, der skaber viden om indsatser på forebyggelsesområdet.
  • Formidlet erfaringer med kommunale og regionale forebyggelsesinitiativer via det halvårlige tidsskrift Dialog om Forebyggelse og hjemmesiden www.Dialog-net.dk.
  • Udarbejdet en regional sundhedsprofil og ydet individuel rådgivning til en række kommuner om sundhedsprofilen.

  De forskellige rådgivningsaktiviteter knytter sig til den regionale sundhedsprofil, patientrettet forebyggelse, fysisk aktivitet og mental sundhed, hvilket alle er prioriterede temaer i rådgivningsstrategien. Aktiviteterne har desuden omhandlet andre temaer, der er dagsordensat af Sundhedsstyrelsen eller efterspurgt af kommuner i regionen.

  Som et led i evalueringen havde formandskabet i Sundhedsstrategisk Forum nedsat en følgegruppe til at kvalificere udarbejdelsen af spørgeskemaet og tolke dens resultater. Følgegruppen operationaliserede rådgivningsmålene i strategien (bilag 1), og endte i spørgeskemaundersøgelsen med at spørge ind til kommunernes tilfredshed med de forskellige rådgivningsformer og kommunernes generelle oplevelse af fagligheden og kvaliteten i rådgivningen.

  I alt besvarede 18 kommuner spørgeskemaet, som blandt andet viste at:

  • Ca. halvdelen oplever i høj grad kvalitet og faglighed i de forskellige rådgivningsformer. De øvrige svarer i nogen grad, én kommune svarer i mindre grad med nogle af rådgivningsformerne.
  • 12 ud af 18 kommuner er enten meget tilfredse eller tilfredse med regionens bidrag til at gøre viden på forebyggelsesområdet lettere tilgængeligt.
  • Temaerne Den regionale sundhedsprofil, Mental sundhed og Patientrettet forebyggelse har højest relevans for kommunerne fremover.
  • 17 ud af 18 kommuner oplever i varierende grad, at regionen bidrager til, at kommunerne har fået nye kontakter og udvidet deres netværk på forebyggelsesområdet.

  Evalueringen konkluderer (jf. bilag 2), at der inden for hvert af de prioriterede temaer i strategien er ydet rådgivning. Det er følgegruppens vurdering, at afholdte rådgivningsaktiviteter spiller sammen med de aftalte temaer i rådgivningsstrategien, selvom der er en særlig udfordring på hygiejneområdet. Hygiejneområdet nedjusteres på den måde, at der ydes rådgivning efter behov. Der er forskellige forslag, når der spørges ind til, om kommunerne har idéer til kommende temaer i rådgivningen. Følgegruppen til evalueringen foreslår derfor, at regionen går i nærmere dialog med kommunerne enkeltvis om, hvordan og på hvilke områder de ønsker rådgivning.

  At så stor en andel af kommunerne er tilfredse med rådgivningen, vurderes som en god indikator for, at regionens rådgivning har bidraget til formålet med rådgivningen om at understøtte god planlægning og praksis. Det er således vurderingen, at regionen med rådgivningsformerne har ydet et vigtigt bidrag til udvikling af samspillet mellem kommunerne og regionen om den borgerrettede forebyggelse. Der ligger dog en opgave i, at regionen går i dialog med de kommuner, som svarer andet end meget tilfreds/tilfreds med rådgivningen. Endvidere ligger der en formidlingsopgave i forhold til at øge kendskabet til rådgivningsformerne individuel rådgivning, hjemmesiden www.Dialog-net.dk og forsknings- og udviklingsprojekter.

  Med hensyn til de prioriterede temaer, kendskab til regionens rådgivningsformer og samarbejdet afslører evalueringen, at der er behov for dialog mellem regionen og kommunerne. Anbefalingen fra evalueringens følgegruppe er derfor, at der oprettes en følgegruppe til rådgivningen i den sidste halvdel af rådgivningsstrategiens levetid. Følgegruppen kan få til opgave at følge op på evalueringen herunder bl.a. at øge kendskabet til nogle af rådgivningsformerne og justere de prioriterede temaer.

  På baggrund af midtvejsevalueringen foreslås rådgivningsstrategien justeret på følgende punkter (se bilag 3):

  • At rådgivning om hygiejne alene gennemføres på konkret efterspørgsel fra kommunerne.
  • At regionen gør en særlig indsats for at formidle rådgivningstilbuddene om hjemmesiden www.Dialog-net.dk, de individuelle rådgivningsmuligheder og muligheder for at initiere forskning i forebyggelse.
  • At regionen går i dialog med de kommuner, der ikke er tilfredse eller er mindre tilfredse med rådgivningen om deres ønsker og behov.
  • At regionen inviterer kommunerne til at deltage i en følgegruppe om den regionale rådgivningsforpligtelse.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 15-01-2013

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/6
  10. Mødeplan 2013
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedssamordningsudvalget har godkendt følgende mødeplan:

  • Tirsdag den 05. februar 2013 kl. 14-16
  • Tirsdag den 12. marts 2013 kl. 10-12
  • Tirsdag den 23. april 2013 kl. 14-16
  • Tirsdag den 21. maj 2013 kl. 14-16
  • Tirsdag den 18. juni 2013 kl. 14-16
  • Tirsdag den 20. august 2013 kl. 14-16
  • Tirsdag den 17. september 2013 kl. 14-16
  • Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 14-16 
  • Tirsdag den 12. november 2013 kl. 14-16
  • Tirsdag den 10. december 2013 kl. 14-16

  Der vedlægges en opdateret arbejdsplan for 2013 som bilag. Mødesteder fremgår af arbejdsplanen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at næste udvalgsmøde holdes den 5. februar 2013, kl. 14.00 i Sundhedshuset i Skærbæk.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 15-01-2013

  Godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/6
  11. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 15-01-2013

  Der blev orienteret om førtidspensionsreformen.

  Der blev spurgt til mulighederne for tilskud til saltbade på Læsø. Undersøges.

  Udvalget ønskede nærmere orientering om sundhedshus i Vollsmose.


  Siden er sidst opdateret 24-01-2013
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring