Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Udvalget for Regional Udvikling - Referat - 21. januar 2013

Mødedato
21-01-2013 kl. 15:35 - 17:10
 
Mødested
Mødeværelse 2
 
Deltagere
 
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • William Jensen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F

 • Afbud
   
 • Frede Skaaning, A
 • Torben W. Smith, F
 • Lasse Krull deltog ikke i behandlingen af pkt. 8 og 9.


   

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Målproces - Mål for Regional Udvikling
  2. Syddansk Uddannelsesaftale - Effektmodellen 2012
  3. Kapacitet på gymnasierne
  4. Rammerne for det fremtidige INTERREG 5A-samarbejde
  5. Forsøgsordning med uddannelsesrute
  6. Samarbejdet med kommuner på scienceområdet
  7. Afrapportering på Region Syddanmark som Europæisk Iværksætterregion 2013
  8. Eventuelt
  9. Næste møde


  Sagsnr. 12/27158
  1. Målproces - Mål for Regional Udvikling
  fold dette punkt ind Resume
   

  Til brug for regionsrådets strategiske styring og budgetprocessen, er der udarbejdet foreløbige forslag til strategiske mål på udvalgte politiske fokusområder.

  Regionsrådet tiltrådte på mødet den 17. december 2012, at de politiske udvalg drøfter evaluering og udkast til mål inden for det enkelte område, med henblik på efterfølgende drøftelse på regionsrådets budgetseminar den 12. - 13. marts 2013. Herefter vil regionsrådet få forelagt et endeligt forslag til mål og opfølgning til beslutning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ved valgperiodens start, drøftede regionsrådet på sit budgetseminar en fælles forståelsesramme med fem mål for regionen:  

  • At skaffe flere syddanske arbejdspladser.
  • At flere syddanske iværksættere overlever på markedet.
  • At fastholde og sende flere syddanskere ud på arbejdsmarkedet.
  • At syddanskernes levetid stiger.
  • At syddanskerne går foran i at udlede mindre CO2. 

  Regionsrådet tiltrådte på mødet den 17. december 2012, at der igangsættes en målproces, der bygger ovenpå de fem mål. Formålet med processen er at sikre, at Region Syddanmark er foregangsregion om fire år.

  Med målprocessen arbejdes på, at skabe et styringsredskab for regionsrådet i form af nogle få klare og kommunikerbare mål på politiske fokusområder for regionens forretningsområder.

  Målene fastlægges af regionsrådet, og til hvert mål knyttes en række indikatorer for målopfyldelsen.

  Region Syddanmark arbejder allerede i dag med en meget bred vifte af målsætninger, ligesom der måles på en lang række aktiviteter og procedurer. Ved at udvælge nogle få mål, er det ambitionen at give regionsrådet et overordnet strategisk styringsredskab i forhold til regionens opgavevaretagelse. Blandt disse fokusområder kan der udvælges særligt højt prioriterede områder.

  For alle fokusområder angives hvilke hovedaktiviteter, der vil være forudsætningen for at nå regionsrådets udmeldte mål.

  Regionsrådet forelægges løbende en opfølgning på status for aktiviteter og målopfyldelsen. Målene revideres årligt i forbindelse med budgetprocessen.

  Som udgangspunkt for målprocessen, er der udarbejdet en evaluering af den hidtidige indsats m.v. og udkast til mål inden for Regional Udvikling (vedlagt).

  Inden for Udvalget for Regional Udviklings temaområder er der opstillet mål for   

  • Vækst og beskæftigelse - ”Konkurrencedygtige virksomheder”.
  • Højt uddannelsesniveau - ”En veluddannet arbejdsstyrke”.
  • Effektiv kollektiv trafik og infrastruktur – ”Effektiv kollektiv trafik og infrastruktur”. 

  Målet ”Grundvand og råstoffer - ”Rent grundvand og adgang til råstoffer” behandles af Udvalget for jordforurening, miljø og råstoffer.

  På mødet vil der blive givet en kort præsentation af evalueringen og udkast til mål.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udvalget drøfter udkast til mål og evalueringen.  

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-01-2013
   

  Udvalget tiltrådte, at evalueringen og de strategiske mål, indgår som Udvalget for Regional Udviklings bidrag på regionrådets budgetseminar den 12. – 13. marts 2013.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/13472
  2. Syddansk Uddannelsesaftale - Effektmodellen 2012
  fold dette punkt ind Resume
   

  Syddansk Uddannelsesaftales effektmodel er udarbejdet for at skabe en fælles begrebsforståelse blandt aftalens aktører. Effektmodellen danner et grundlag for at vurdere, hvilke indsatsområder der har størst betydning for målsætningerne samt effekten af indsatserne på uddannelsesområdet. Effektmodellen 2012 dækker alle Syddansk Uddannelsesaftales tre mål. Der er særligt fire udfordringer på uddannelsesområdet: Børns og unges egne forudsætninger for at gennemføre en uddannelse, afstanden til ungdomsuddannelser, mangel på praktikpladser og for få mænd gennemfører en videregående uddannelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Baggrund:

  Syddansk Uddannelsesaftales effektmodel blev første gang udarbejdet i 2011. Den har både til formål at skabe en fælles begrebsforståelse og et grundlag for at vurdere effekten af indsatserne på uddannelsesområdet. Desuden bruges den til at udvælge, hvilke indsatsområder der bør satses på for at opnå størst effekt på målsætningerne.

  Effektmodellen 2012 er blevet udvidet sammenlignet med sidste års udgave, så den nu dækker alle Syddansk Uddannelsesaftales tre mål:

  • 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse.
  • 50% af drengene på en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse.
  • 20% flere på en ungdomsårgang skal gennemføre en naturvidenskabelig, teknisk eller sundhedsfaglig uddannelse i forhold til 2010. 

  Effektmodellen 2012 indeholder derfor yderligere et værktøj og fire indikatorer og viser samtidig udviklingen fra 2011. Den giver dermed en status på, hvor langt Region Syddanmark er nået i forhold til de tre målsætninger. Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale drøfter effektmodellen på et møde den 6. februar 2013.

  Følgende fire udfordringer er ud fra Effektmodellen 2012 nogle af de væsentligste for Syddanmark.

  Udfordring 1: Børn og unges egne forudsætninger for at gennemføre en uddannelse

  For at nå målet om, at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse er det nødvendigt, at de unge har forudsætningerne for at gennemføre en uddannelse. Effektmodellen 2012 viser, at det stadig er en stor udfordring med de faglige forudsætninger. 15% af de 18-19-årige drenge og knap 10% af pigerne i samme aldersgruppe, har utilstrækkelige formelle læse og/eller matematikkundskaber. Det er en væsentlig barriere for, at de unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Andelen er større i Syddanmark end for hele landet. Udfordringen er tema for ansøgningsfristen til uddannelsespuljen i januar 2013.

  Udfordring 2: Afstanden til ungdomsuddannelser

  Effektmodellen 2012 viser hvor stor en andel af de 15-19-årige, som har henholdsvis 60 min. og 90 min. transport hver vej med kollektiv trafik til en erhvervsfaglig eller gymnasial uddannelse. Der er størst afstand til de erhvervsfaglige uddannelser, hvor 27% har over 60 min. transport. Den unge skal dermed bruge over 2 timer på transport hver dag, hvilket både kan afskrække de unge fra at søge ind på en ungdomsuddannelse og besværliggøre gennemførslen.

  Udfordring 3: Mangel på praktikpladser

  Det er en stor udfordring at skaffe praktikpladser til de unge. I 2011 var 53% uden ordinær aftale 6 mdr. efter gennemført grundforløb. I 2012 har regionsrådet gennem uddannelsespuljen støttet to projekter ”Praktikplads til alle” og ”Klar til praktik i Region Syddanmark”, som har til formål at skaffe flere praktikpladser i Syddanmark. Der er dog stadig brug for fokus på området, særligt fordi prognoser viser, at der på længere sigt kommer mangel på faglært arbejdskraft i regionen.

  Udfordring 4: For få mænd gennemfører en videregående uddannelse

  I Syddanmark i 2011 har knap 28% af de 25-34-årige mænd gennemført en videregående uddannelse, hvilket er langt under målsætningen om 50%. Andelen er ikke ændret væsentligt siden 2010, og står i skarp kontrast til kvindernes uddannelsesniveau, som er stadigt stigende og i perioden 2010-2011 steg med et procentpoint til knap 42%. Udfordringen er et af temaerne for ansøgningsfristen til uddannelsespuljen i juni. 

  Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2012-13 har tillige været handlingsplan for Region Syddanmarks uddannelsesstrategi. I 2013 skal der vedtages en ny handlingsplan gældende for 2014-15, og der vil i udvalget i 2013 løbende være drøftelser af, hvilke indsatsområder, der skal fokuseres på i de kommende 2 år. Effektmodellen 2012 giver et overblik over Syddanmarks status på en række indikatorer der vedrører uddannelse, og den giver dermed et grundlag for at diskutere og prioritere indsatsområder. 

  På mødet vil administrationen præsentere effektmodellens væsentligste resultater.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Udvalget drøfter Effektmodellen 2012 og udfordringerne på uddannelsesområdet med henblik på udarbejdelsen af en ny handlingsplan 2014-15, og

  at Udvalget anmoder styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale om at drøfte og komme med eventuelle forslag til ændringer af effektmodellen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-01-2013
   

  Udvalget anmoder styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale om, at drøfte og at komme med eventuelle forslag til ændringer af effektmodellen og handlinger. Sagen forelægges derefter for udvalget på ny.


  Sagsnr. 12/690
  3. Kapacitet på gymnasierne
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionens fire forpligtende samarbejder og erhvervsgymnasierne har indmeldt deres optagelseskapacitet i 2013-14 på de almene og erhvervsrettede gymnasier samt VUC’er i regionen til regionsrådet, hvilket fremgår af vedlagte bilag. Optagelseskapaciteten skal indmeldes til Ministeriet for Børn og Undervisning senest den 1. februar 2013.

  Igen i år øges kapaciteten i Trekantområdet betydeligt, og administrationen har anbefalet regionsrådet, at det anmodes Børne- og undervisningsministeren om at pålægge Rosborg og Rødkilde Gymnasium et midlertidigt kapacitetsloft for at sikre regionens uddannelsesudbud og kapacitetsudnyttelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Proces

  Erhvervsgymnasierne og de forpligtende samarbejder har pr. 15. december 2012 orienteret om optagelseskapaciteten for det kommende skoleår. Regionsrådet skal herefter indberette oplysningerne til Ministeriet for Børn og Undervisning senest den 1. februar 2013. I vedlagte bilag ses oplysninger om optagelseskapaciteten.

  Kapaciteten på gymnasierne blev behandlet på mødet i Udvalget for Regional Udvikling den 10. december 2012, hvor udvalget blev forelagt de foreløbigt indberettede kapacitetstal for gymnasierne i regionen. Udvalgets kommentarer hertil er blevet indarbejdet i forslag til brev til Børne- og undervisningsministeren. På grund af svarfristen den 1. februar 2013 til ministeriet forelægges punktet til udvalgets orientering. Punktet blev behandlet af forretningsudvalget den 16. januar 2013 og forelægges regionsrådet den 28. januar 2013.

  Kapacitet på gymnasierne 2013/2014

  I forhold til indeværende skoleårs optag, øges optagelseskapaciteten i regionen med i alt 31 klasser, heraf 12 nye første års klasser, svarende til 336 nye førsteårselever ved en klassestørrelse på 28. Den resterende stigning skyldes, at kapaciteten og optaget de senere år er øget kraftigt, hvilket betyder, at der i det kommende skoleår eksempelvis vil være flere 2.g klasser end det er tilfældet i år. Der kan således forekomme stigninger i den samlede kapacitet op til to år efter, at antallet af nye første års klasser stagnerer.

  I de kommende år falder antallet af 15-16 årige ifølge Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning. Den samlede kapacitet i regionen stiger dermed til trods for, at der bliver færre 15-16 årige i regionen.

  Trekantområdet

  Trekantområdet udvider alene med 15 første års klasser svarende til 420 elever, mens de resterende områder nedjusterer kapaciteten med 3 første års klasser. Den indmeldte kapacitet er 86 nye første års klasser i 2013-14 og var 80,5 for indeværende skoleår, men kun 71 klasser blev optaget i 2012 og året forinden 72,5. Ved en klassestørrelse på 28 elever svarer det til, at Trekantområdet kan optage 2408 elever i 2013/2014, men sidste års ansøgertal var kun 1997 elever. De seneste års udvikling tyder derfor på, at der er ved at opstå en ubalance mellem kapaciteten og udnyttelsen deraf.

  Den stadige udvidelse af kapacitet rejser følgende problemstillinger: 

  • En udvidelse af kapaciteten medfører investeringer i bl.a. bygninger, der kan vise sig ikke at være økonomisk rentable, idet den demografiske udvikling medfører færre unge de kommende 10 år. 
  • En udvidelse af kapaciteten kan føre til øget konkurrence om eleverne, og dermed bruges økonomiske resurser på markedsføring og lignende i stedet for på undervisning af eleverne.
  • Kapacitetsudvidelser på gymnasier i de større byer kan få negative konsekvenser for gymnasier i mindre byer, hvilket kan føre til et mindre uddannelsesudbud med dårligere geografisk spredning i regionen. Afstanden til ungdomsuddannelserne er i forvejen en udfordring for regionen, og med et lavere udbud, kan det betyde at endnu færre unge i yderområderne får en ungdomsuddannelse, og dermed direkte påvirke 95-målsætningen negativt. 
  • De seneste års udvikling tyder på en ubalance mellem kapacitet og optag, og der kan være behov for regulering.

  Administrationen har derfor anbefalet regionsrådet, at regionsrådet anmoder Børne- og undervisningsministeren om at pålægge Rosborg Gymnasium og Rødkilde Gymnasium et midlertidigt kapacitetsloft med henvisning til ovenstående problemstillinger.

  Regionsrådsformanden har modtaget brev med uddybende kommentarer fra Rosborg Gymnasiums rektor Mads Peter Villadsen, hvor han påpeger, at det fleksible klasseloft har medført, at der skal oprettes flere klasser til samme antal elever. Desuden anfører han, at der er stor vækst i antallet af unge frem til 2016 særligt i Vejle. Administrationen kan ikke genfinde den beskrevne demografiske udvikling hverken i regionens egne prognoser eller i Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning.  

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-01-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-01-2013
   

  Til orientering.

  Udvalget anmoder om foretræde for Folketingets Børne- og undervisningsudvalg med henblik på, at drøfte de nævnte problemstillinger.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/14421
  4. Rammerne for det fremtidige INTERREG 5A-samarbejde
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der orienteres om status på administrationens hidtidige INTERREG 5A-arbejde. Det mulige indhold i rammerne for det videre forberedelsesarbejde og mulige syddanske prioriterede områder med udgangspunkt i udviklingspotentialer præsenteres.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Som udvalget senest blev orienteret om den 19. november 2012, har administrationens forberedende INTERREG 5A-arbejde indtil videre kunnet holdes inden for Årsplanen 2011-2012 for Region Syddanmarks partnerskab med Delstaten Schleswig-Holstein. Af aftalen fremgår det bl.a., at parterne i perioden 2014-2020 arbejder frem imod ét stort dansk-tysk INTERREG 5A-program på basis af fælles erhvervsmæssige styrkepositioner, en videreudvikling af det dansk-tyske kultursamarbejde og et fælles sekretariat ved landegrænsen.

  Forberedelsesarbejdet er på vej ind i et nyt stadie, hvor INTERREG 5A-programmets konkrete indhold og specifikke organisering skal lægges fast.

  Hen over efteråret 2012, har et eksternt konsulentfirma udarbejdet en SWOT-analyse med fokus på områder med særligt vækst- og udviklingspotentiale for den store programgeografi.

  De foreløbige analyseresultater blev fremlagt på en velbesøgt INTERREG-konference i Kolding den 12. december 2012. Konferencen havde til formål at involvere det brede partnerskab på et tidligt tidspunkt i planlægningsprocessen, og gøre det muligt at give feedback på SWOT-analysen hhv. præsentere første forslag til konkrete projekter. Der deltog ca. 300 repræsentanter for danske og tyske kommuner, erhvervsfremmeinstitutioner, uddannelses- og forskningsinstitutioner samt kultur- og turismeaktører.

  På baggrund af input fra konferencen og eventuelle supplerende interviews, forventes SWOT-analysen at blive tilpasset. Analysens resultater forventer at foreligge medio januar 2013, og vil indgå i en præsentation på udvalgsmødet hhv. sammenholdt med særlige syddanske positioner og mulighed for at indpasse dem i forhold til de 4 prioriteter ud af 11, som fremgår af EU-Kommissionens prioritetskatalog. En oversigt over, hvor de syddanske udviklingspotentialer matcher EU’s forslag til prioriteter, er vedlagt.

  Parallelt med den indholdsmæssige afklaring, skal programmets organisering lægges fast. Her foreslås afsættet at være en så effektiv, målrettet og ubureaukratisk organisering som mulig, konkret udmøntet i et fælles projektsekretariat på den landbaserede grænse. Udover det fælles projektsekretariat, foreslås Region Syddanmark at stille sig til rådighed for forvaltningsmyndigheden.

  Med henblik på at tilvejebringe et kvalificeret beslutningsgrundlag for den fremtidige struktur, vil den nedsatte tysk-danske arbejdsgruppe inden udgangen af januar 2013, udarbejde forskellige organisationsmodeller samt beregne de finansielle konsekvenser heraf. Et syddansk synspunkt i denne sammenhæng kunne være, at programparternes udgifter til administration ikke bør overstige niveauet i den nuværende periode. Også de organisatoriske overvejelser vil være omfattet af den nævnte præsentation på mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-01-2013
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/26803
  5. Forsøgsordning med uddannelsesrute
  fold dette punkt ind Resume
   

  FynBus har udarbejdet oplæg til en forsøgsrute mellem Assens og Syddansk Erhvervsskole. FynBus vil på baggrund af støtte fra Region Syddanmark fremsende ansøgning til Trafikstyrelsen om medfinansiering til forsøgsordningen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På baggrund af en henvendelse fra Assens Kommune og Syddansk Erhvervsskole i Odense (SDE), har FynBus udarbejdet oplæg til en forsøgsordning, hvor der etableres en direkte rute mellem Assens og SDE.

  Baggrunden for henvendelsen er et ønske om, at forkorte rejsetiden mellem Assensområdet og erhvervsuddannelserne i Odense med henblik på at sikre, at flere unge får en ungdomsuddannelse. Ruten er et regionalt anliggende, idet den forbinder rejsemål på tværs af kommunegrænser.

  FynBus har drøftet behov og muligheder med SDE, Assens Kommune og Region Syddanmark. Ruteføring, køreplan og økonomi fremgår af vedlagte projektbeskrivelse.

  Under forudsætning af, at Region Syddanmark tilslutter sig oplægget, fremsender FynBus den 1. februar 2013 en ansøgning til Trafikstyrelsen om tilskud på 50 % af udgiften på vegne af FynBus, Region Syddanmark, Assens Kommune og SDE.

  Det er administrationens vurdering, at forsøgsruten er i tråd med det særlige fokus på unges adgang til uddannelsesinstitutioner, som det er formuleret i udkastet til den fælles regionale/kommunale vision for trafikselskaberne – tiltrådt af regionsrådet med budget 2013.

  Region Syddanmark yder et tilskud på 975.000 kr. til projektet i 2013 finansieret inden for tilskudsrammen til kollektiv trafik via saldooverførsler.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-01-2013
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/9861
  6. Samarbejdet med kommuner på scienceområdet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark har sammen med kommunerne det seneste halvandet år arbejdet på udviklingen af kommunale science strategier. Der blev afholdt resultatseminar den 6. december 2012, hvor kommunerne præsenterede resultaterne af arbejdet. Samarbejdet med kommunerne fortsætter efter gensidigt ønske fremadrettet. Samtidig viser ny undersøgelse, at indsatsen med science kommuner virker.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark inviterede i 2011 de 22 kommuner i regionen til et samarbejde inden for det naturfaglige område, i første omgang fokuseret på udviklingen af kommunale science strategier, som et vigtigt element i udviklingen af Syddanmark som en Science Region.

  Baggrund

  Udviklingen af kommunale science strategier tog udgangspunkt i de erfaringer, som nationalt var blevet oparbejdet i forbindelse med det nationale Science Kommune projektet, hvor 5 kommuner fra Syddanmark deltog.

  En undersøgelse fra TIMSS – The Trends in International Mathematics and Science Study – offentliggjort af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) i 2011 viser at elever, der har gået i folkeskoler i science kommunerne, klarer sig bedre i de naturvidenskabelige fag end elever, der ikke kommer fra en science kommune. Endvidere viste analysen, at elever der undervises af en lærer med linjefag i naturfag og/eller lærere der har modtaget efteruddannelse, klarer sig bedre i naturfagene.

  Det er dermed et solidt analytisk grundlag for at fortsætte samarbejdet med kommunerne.

  Syddansk indsats

  I Syddanmark har 17 af de 22 kommuner deltaget i udviklingen af kommunale science strategier. De forskellige kommuner er, naturligt nok, på forskellige stadier i udviklingen af deres strategi, men hovedparten af de deltagende kommuner har, eller forventes at få, godkendt en strategi i byrådet. En strategi er fundamentet og første skridt ift. at få øget fokus på naturfagene i grundskolen. Næste skridt er at få omsat strategierne til konkrete handlinger.

  Det er derfor glædeligt, at der på seminaret den 6. december 2012, blev udtrykt tilfredsheds med, at samarbejdet mellem kommuner, region og NTS-center forsætter, så parterne i fællesskab kan få omsat strategierne til aktiviteter, der implementeres i den daglige undervisning.

  På seminaret den 6. december 2012 blev der drøftet tre konkrete indsatsområder, hvor det er relevant at samarbejde:

  -          Regional Science Event.

  -          Skole-virksomhedssamarbejde.

  -          Tværkommunal videndeling og kompetenceudvikling.

  -          Transport ud af skolen (transport fra skole til uformelle læringsmiljøer).

  Administrationen vil i samarbejde med NTS-centeret og kommunerne arbejde videre med indsatsområderne, hvilket evt. kan udmønte sig i en ansøgning til regionsrådets uddannelsespulje til ansøgningsfristen den 1. juni 2013.

  I forbindelse med det fortsatte samarbejde, har der været ønske om at fortsætte de årlige møder med politisk deltagelse fra såvel regionsrådet som kommunerne. Udvalget for regional udvikling inviteres derfor til seminar den 17. september i 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-01-2013
   

  Til orientering.


  Sagsnr. 12/9157
  7. Afrapportering på Region Syddanmark som Europæisk Iværksætterregion 2013
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark blev i februar 2012 af EU’s Regionsudvalg udpeget til Europæisk Iværksætterregion 2013. 2012 har været et planlægningsår. Vedlagte notat redegør for status på organisering af indsatsen samt de aktiviteter, som særligt knytter sig til titlen EER 2013.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er nedsat en styregruppe, der har til formål at sikre koordination af arbejdet i relation til EER 2013. Styregruppen består af repræsentanter udpeget af/fra regionens fire Young Enterprise regioner, regionens klynger, SDU, Væksthus Syddanmark, en syddansk kommune, det syddanske Bruxelleskontor, professionshøjskolerne, erhvervsakademierne, erhvervsskolerne og de gymnasiale uddannelser. Regionsrådet har udpeget Lasse Krull (formand) og Karsten Uno Petersen (næstformand) til at indgå i styregruppen for EER året.

  Særligt fire aktiviteter knytter sig til det syddanske iværksætter år. Det drejer sig om: 

  • Synliggørelse af tilbuddene inden for klyngerne:Relevante tilbud fra regionens klynger og aktiviteter i 2013 for iværksættere og SMV’ere synliggøres som en del af EER 2013. 
  • De eksisterende skolekonkurrence-aktiviteter ”Young Enterprise” og ”Unge Forskere” samles med det formål, at gennemføre én samlet koordineret regional eleviværksætterkonkurrence i skoleåret 2013/14. Konkurrencen gennemføres med støtte fra Syddansk Vækstforum, der har imødekommet en ansøgning fra parterne Fonden for Entreprenørskab, Dansk Naturvidenskabsformidling samt Nationalt Center for Undervisning i Natur, Teknik og Sundhed med i alt 2.646.838 kr. 
  • University College Lillebælt skal i samarbejde med seks øvrige europæiske partnere gennemføre et projekt der skal skabe modeller, der støtter lærernes evner og muligheder for at undervise i iværksætteri. Det tre-årige projekts samlede projektbudget forventes at blive godt 5 mio. kr., EU støtter med kr. 3,75 mio. kr. 
  • Etablering af IT portal, hvor alle relevante oplysninger for iværksættere samles – www.startopnu.dk       

  Et kick off arrangement den 7. marts 2013 skal markere iværksætterårets begyndelse. Målet med kick off arrangementet er at skabe tættere relationer mellem iværksættere/SMV’er og de eksisterende iværksættertilbud.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-01-2013
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/186
  8. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-01-2013
   

  Erik Ørskov orienterede bl.a. om Sydtrafiks rutetilpasninger på de regionale busruter.

  William Jensen oplyste, at der havde været fællesmøde mellem Sydtrafiks og Fynbus’ bestyrelser.  

  Preben Jensen forespurgte til antal passagerer på Vestbanen i 2012.  


  Sagsnr. 13/186
  9. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume
   

  Næste møde er mandag den 11. februar 2013 kl. 15 i Regionshuset.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-01-2013
   

  Næste møde er mandag den 11. februar 2013 kl. 15.00 i Regionshuset.

   


  Siden er sidst opdateret 23-01-2013
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring