Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2013pilUdvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplanpilUdvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan - Referat - 22. januar 2013

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan - Referat - 22. januar 2013

Mødedato
22-01-2013 kl. 14:00 - 15:00
 
Mødested
Mødelokale 2
 
Deltagere
 
 • Poul-Erik Svendsen
 • Kristian Grønbæk Andersen
 • Karsten Uno Petersen
 • Pierre Topaz
 • John Hyrup Jensen
 • Thyge Nielsen
 • Ingeborg Moritz Hansen
 • Susanne Linnet
 • Jørgen Pless (deltog ikke i behandling af punkt 1)
 • John Lohff
 • Thies Mathiasen

 • Afbud
   
 • John Hyrup Jensen
 • Thies Mathiasen

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Patientinddragelse - som en del af Region Syddanmarks sundhedsplan
  2. Status på sundhedsplan og oplæg om brugeroplevet sammenhæng
  3. Afrapporteringer på kvalitetsområdet til udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan
  4. Tværsektoriel kvalitetsstrategi
  5. Mødeplan 2013
  6. Meddelelser
  7. Eventuelt


  Sagsnr. 12/25626
  1. Patientinddragelse - som en del af Region Syddanmarks sundhedsplan
  fold dette punkt ind Resume
   

  Patientinddragelse har tidligere været drøftet i ”Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan” på en temadrøftelse den 3. oktober 2012.

  Patientinddragelse er denne gang på dagsordenen med henblik på en strategisk politisk drøftelse af, hvordan patientinddragelse skal indgå i Region Syddanmarks sundhedsplan.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med en tidligere drøftelse i ”Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan” den 3. oktober 2012 om patientinddragelse blev udvalget præsenteret for et statuspapir, som beskriver, hvordan der arbejdes med patientinddragelse på regionens sygehuse.

  Et sundhedsvæsen, der fokuserer på inddragelse af patienten, sætter patienterne i en ny rolle. Heri ligger en forventning til patienten som en aktiv, kvalificeret og beredvillig medspiller. Spørgsmålet er, hvordan vi forbereder patienten på denne rolle, samtidig med at vi tager hensyn til patientens ønsker og muligheder.

  Et patientinddragende sundhedsvæsen stiller også en række krav til de sundhedsprofessionelle. Krav om en ændret holdning til patientens viden og erfaringer, hvor patienten er ekspert i eget liv, mens de sundhedsprofessionelle er eksperter i det sundhedsfaglige. Flere kilder på området anbefaler uddannelse, videndeling og støtte til de sundhedsprofessionelle, således at de kan mestre opgaven med at inddrage patienterne.

  At patienten ses som en aktiv medspiller i udviklingen af sundhedsvæsenet, udgør også en ledelsesmæssig udfordring. Udfordringen vil bestå i at styrke kulturer, hvor de sundhedsprofessionelle kan fastholde deres faglighed, samtidig med at der gives plads til patientens meninger og ønsker til behandling og pleje af egen sygdom.

  Region Syddanmarks somatiske sygehuse og psykiatrien har i et stykke tid arbejdet aktivt med mange forskellige former for patientinddragelse. Et par konkrete eksempler er:

  • Aktiv uddannelse af patienter til at indgå i udviklingen af sygehuse, herunder direkte deltagelse i beslutningsprocesser om indretning af hospitaler, sengestuer, parkeringsområder, kostplaner etc.
  • Dialogbaseret stuegang, hvor patient og pårørende klædes grundigt på til (om ønsket) mere aktivt at træffe beslutninger om egen behandling og rehabilitering.
  • Udskrivningssamtaler, hvor patienten genfortæller, hvad vedkommende har hørt med henblik på aktivering af patientens ressourcer samt en mere sikker dialog og formidling af information.
  • Besvarelse af spørgeskema ved udskrivelse via info-standere, håndholdte pc’er m.v.
  • Patientambassadører i forbindelse med ”En af os”-kampagnen, PsykInfo. PsykInfo uddanner og inddrager et antal ambassadører med brugerbaggrund.  

  Center for Kvalitet havde gjort patientinddragelse til årets tema på Kvalitetsdagen 2012. Centerchef Arne Poulstrup vil på mødet orientere om ”videnskortene” (se bilag).

  Med udgangspunkt bl.a. i ovennævnte eksempler på patientinddragelse, ønskes en strategisk politisk drøftelse af, hvordan patientinddragelse skal indgå i sundhedsplanen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 22-01-2013
   

  Orienteredes og drøftedes, herunder bl.a. variation ift. patientinddragelse, respekt for patienternes forskellighed, vigtigheden i at tage hensyn til den enkelte patient, muligheden for at finde et andet ord for ”patientuddannelse”, vigtigheden i at huske inddragelse af de pårørende mv.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/2483
  2. Status på sundhedsplan og oplæg om brugeroplevet sammenhæng
  fold dette punkt ind Resume
   

  På udvalgsmødet den 18. december 2012 bad ”Udvalget for kvalitet, prioritering og sundhedsplan” om en orientering om brugeroplevet sammenhæng. Herudover gives en status på arbejdet med sundhedsplanen for Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På udvalgsmødet den 18. december 2012 drøftede ”Udvalget for kvalitet, prioritering og sundhedsplan” temaet Sammenhæng i sundhedsvæsenet, herunder begreberne indre og ydre sammenhæng. Udvalget blev desuden præsenteret for en procesplan for temaet Sammenhæng i sundhedsplanen. Udvalget bad om et oplæg om brugeroplevet sammenhæng.

  Herudover vil udvalget blive orienteret om status på arbejdet med Region Syddanmarks sundhedsplan.

  På dette møde præsenteres:

  • En status på arbejdet for sundhedsplanen
  • Et forslag til en disposition (se vedlagt bilag)
  • En orientering om de overordnede rammer for og indholdet i sundhedsplanen
  • Oplæg om brugeroplevet sammenhæng i patientforløb

  Desuden vedlægges som bilag udvalgte kapitler fra sundhedsplanen, som beskriver sundhedstilstanden blandt borgerne i Region Syddanmark, strukturerne i regionens sundhedsvæsen samt beskrivelse af strategier og planer for samarbejdsrelationer, der skal bidrage til at skabe sammenhæng i patientforløb.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering og drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 22-01-2013
   

  Orienteredes og drøftedes, herunder bl.a. tydeliggørelse af forskel mellem tidligere sundhedsplan og ny sundhedsplan. Den nye sundhedsplan sætter retning på en udvikling i det indholdsmæssige, som skal leveres til patienterne – hvordan kan vi bedst muligt tage vare på patienterne? Sundhedsplanen tematiseres bla. i forhold til patientinddragelse og sammenhæng.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/1027
  3. Afrapporteringer på kvalitetsområdet til udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan
  fold dette punkt ind Resume
   

  Udvalget vedrørende kvalitet, prioritering og sundhedsplan drøftede på mødet den 18. december 2012 monitorering af kvalitetsområdet.

  I forlængelse af denne drøftelse, fremlægges her en oversigt over de afrapporteringer på kvalitetsmål, som udvalget forelægges på nuværende tidspunkt samt forslag til proces for justering af de fremtidige afrapporteringer til udvalget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Udvalget forelægges på nuværende tidspunkt 4 forskellige løbende afrapporteringer vedrørende kvalitetsmål.

  1. Status på kvalitetsmål

  Kontaktpersonordningen, 3 indikatorer afrapporteres:

  o        Indlagte.

  o        Patienter med særligt behov.

  o        Ambulante

  Regionens egne kvalitetsmål:

  o        Hurtig og klar besked.

  o        Ventetid på første kontakt.

  o        Udsendelse af lægebrev.

  Opfyldelse af standarder i nationale og regionale kliniske kvalitetsdatabaser. Der afrapporteres for 4 kliniske kvalitetsdatabaser i regi af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram:

  o        Apopleksi.

  o        Akut mave-tarm kirurgi.

  o        Hoftebrud.

  o        Hjertesvigt.

  Ventetid ved livstruende sygdom. Der afrapporteres 4 pakkeforløb for kræftpatienter:

  o        Lungekræft.

  o        Hoved-halskræft.

  o        Mave-tarmkræft.

  o        Brystkræft.

  1. Ventetid på operation for patienter med brækket hofte
   Der afrapporteres kvartalsvis status for ventetiden på operation for patienter med brækket hofte. Opgørelsen baseres på data fra den kliniske kvalitetsdatabase Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud.
  1. Ventetid på skadebehandling
   Der afrapporteres kvartalsvis status for kvalitetsmål vedrørende ventetiden på skadebehandling til udvalget.
  1. Intensivoverflytninger
   Der afrapporteres cirka halvårligt en status til udvalget over kapacitetsbetingede intensivoverflytninger på sygehusene i regionen.

  Øvrige eksisterende monitoreringer af kvalitetsmål
  Udover de kvalitetsmål, som udvalget løbende modtager afrapporteringer for, monitoreres en række andre kvalitetsmål, hvor resultaterne løbende bruges i kvalitetsudviklingsarbejdet på sygehusene.

  • Opfyldelse af standarder i nationale og regionale kliniske kvalitetsdatabaser
   Der er ca. 60 landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser med hver 5-10 målepunkter (indikatorer). Det vil om kort tid være muligt at afrapportere resultater i ledelsesinformationssystemet for 20 databaser på det somatiske sundhedsområde. De 4 kvalitetsdatabaser, som aktuelt afrapporteres til udvalget, er inklusive heri.

   Styregruppen for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) har besluttet, at data for mindst 40 databaser inden udgangen af 2013 skal leveres til regionerne i et format, som kan læses ind i regionernes ledelsesinformationssystemer. Resultater fra mindst 40 af de ca. 60 databaser kan dermed afrapporteres løbende inden udgangen af 2013.
  • Ventetid ved livstruende sygdom
   Kvalitetsmålet monitoreres via kræftpakkerne, hvor der indtil nu har været afrapporteret til udvalget for 4 kræftpakker ud af de 11 aktuelt tilgængelige i ledelsesinformationssystemet. Der eksisterer ca. 30 kræftpakker, og med en igangværende omlægning af monitoreringen til nationalt regi, vil der blive data tilgængelig for alle disse kræftpakker, som kan afrapporteres løbende inden udgangen af 2013.
  • Regionens egne kvalitetsmål
   Der monitoreres følgende kvalitetsmål, som ikke afrapporteres til udvalget på nuværende tidspunkt:
   • Ventetid på udredning (14/30 dage)
   • Kvaliteten af indholdet af lægebrev til egen læge
   • Kvaliteten af henvisningen fra praktiserende læge
  • Landsdækkende Undersøgelser af Patientoplevelser (LUP)
   I forbindelse med den årlige LUP afrapporteres der på følgende 2 udvalgte kvalitetsmål i ledelsesinformationssystemet, som ikke er med i udvalgets materiale:
   • Patientoplevet kvalitet, ambulante
   • Patientoplevet kvalitet, indlagte

  I forbindelse med den netop vedtagne udrednings- og behandlingsgaranti, som træder i kraft 1. september 2013, ændres ventetidsfristerne, og der vil sandsynligvis blive behov for en justering af definitionen af kvalitetsmålet vedrørende 1. kontakt, som allerede afrapporteres til udvalget.

  For en yderligere beskrivelse af de enkelte kvalitetsmål henvises til bilaget vedr. monitorering af sundhedsområdet, der er vedlagt dagsordenen.

  Forslag til justering af afrapporteringerne til udvalget
  Det foreslås, at afrapporteringerne til udvalget fremover revideres årligt, således at udvalget har mulighed for at tage stilling til, hvilke områder og kvalitetsmål der skal være i fokus i det kommende år.

  Der foreslås følgende proces:

  1. Afrapportering af intensivoverflytninger ophører
   Afrapporteringen for intensivoverflytninger har vist, at udviklingen for regionen samlet set går i den rigtige retning med et enten faldende eller et begrænset antal overflytninger i 2012 sammenlignet med 2011. Regionen nærmer sig således målsætningen om en kapacitetsbetinget overflytning på højst 1 %.

   Sundhedsstaben foreslår derfor, at afrapporteringen til udvalget på dette område ophører, således at afrapporteringen på dette møde bliver den sidste. Andelen af kapacitetsbetingede intensivoverflytninger indgår desuden som en indikator i den kliniske kvalitetsdatabase Dansk Intensiv Database, og vil dermed kunne vælges afrapporteret til udvalget i forbindelse med udvælgelsen af kliniske kvalitetsdatabaser til afrapportering, som foreslået under pkt. 1.
  1. Opfyldelse af standarder i nationale og regionale kliniske kvalitetsdatabaser
   Sundhedsstaben foreslår, at ”Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan” på mødet i marts 2013 drøfter, hvilke af de ca. 20 kliniske kvalitetsdatabaser der vil være klar til afrapportering på det tidspunkt, udvalget ønsker afrapporteret i det kommende år.
  1. Ventetid ved livstruende sygdom
   Afrapporteringen af kræftpakkerne er under omlægning og fuldt tilgængelig medio 2013. Sundhedsstaben foreslår, at udvalget på mødet i september 2013 drøfter, hvilke af de ca. 30 kræftpakker der vil være tilgængelige på det tidspunkt, udvalget ønsker at følge i det kommende år.
  1. Årlige revisioner
   Herefter revideres alle afrapporteringer på kvalitetsmål en gang årligt med start i marts 2014.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 22-01-2013
   

  Drøftedes. Til udvalgets næste møde forelægges et konkret forslag til det videre arbejde.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/17356
  4. Tværsektoriel kvalitetsstrategi
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med indgåelse af sundhedsaftalerne 2011- 2014 mellem Region Syddanmark og de 22 kommuner, blev det besluttet at udarbejde en fælles kvalitetsstrategi for det tværsektorielle sundhedsområde.

  Den fælles kvalitetsstrategi skal danne rammen om en fortsat udbygning af et tæt samarbejde mellem aktørerne på sundhedsområdet – et samarbejde, der er afgørende for kvaliteten for de patienter, der modtager tilbud på tværs af sektorerne. En fælles kvalitetsstrategi skal bidrage til at sikre, at patienter oplever høj kvalitet og sammenhæng i de tværgående patientforløb, og den skal understøtte en fælles terminologi, læring og videndeling på tværs af sektorerne.

  Strategien gælder for de 3 sektorer i det fælles sundhedsvæsen, Region Syddanmark, praksissektoren i Region Syddanmark og de 22 kommuner, og den omfatter både det somatiske og det psykiatriske område.

  Kvalitetsstrategien udmøntes på 4 fokusområder:

  • Patientoplevet kvalitet.
  • Mennesker med kroniske sygdomme.
  • Medicinering.
  • Det kortvarige akutte forløb.

  En tværsektoriel arbejdsgruppe har i løbet af 2011/2012 udarbejdet første version af en fælles tværsektoriel kvalitetsstrategi, som nu er besluttet og godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget. Ansvaret for arbejdet med konkretisering og implementering af kvalitetsstrategien fremadrettet placeres i et tværsektoriel følgegruppe, som får delt formandskab mellem region og kommuner.

  I arbejdet med at videreudvikle og implementere kvalitetsstrategien sikres der administrativt en koordinering og sammenhæng mellem arbejdet med den regionale kvalitetsstrategi, kvalitetsudviklingsarbejdet i almen praksis, kvalitetsudviklingsindsatser på sygehusene samt til arbejdet med Den Danske Kvalitets Model.

  På mødet vil afdelingschef Mads Haugaard give en kort orientering om indhold og videre proces for arbejdet med den tværsektorielle kvalitetsstrategi.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 22-01-2013
   

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/4
  5. Mødeplan 2013
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan har godkendt følgende mødeplan for 2013:

  • Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 14-15
  • Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 14-15
  • Tirsdag den 30. april 2013 kl. 14-15
  • Tirsdag den 28. maj 2013 kl. 14-15
  • Tirsdag den 25. juni 2013 kl. 14-15
  • Tirsdag den 27. august 2013 kl. 14-15
  • Tirsdag den 24. september 2013 kl. 14-15
  • Tirsdag den 29. oktober 2013 kl. 14-15
  • Mandag den 18. november 2013 kl. 14-15
  • Tirsdag den 17. december 2013 kl. 14-15

  Møderne holdes som udgangspunkt på tirsdage (på nær en enkelt mandag) med start kl. 14.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at næste møde holdes den 26. februar 2013 hos Psykiatrien i Middelfart.
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 22-01-2013
   

  Godkendt.


  Sagsnr. 13/4
  6. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 22-01-2013
   

  -


  Sagsnr. 13/4
  7. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 22-01-2013
   

  -

   


  Siden er sidst opdateret 23-01-2013
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring