Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Akut- og ø-udvalget - Referat - 21. januar 2013

Mødedato
21-01-2013 kl. 15:00 - 18:00

Mødested
Responce A/S, Horsens

Deltagere
 • Thyge Nielsen
 • John Hyrup Jensen
 • Jette Jensen
 • Andrea Terp
 • Claus Warming
 • Bjarne Juel Møller
 • Poul Sækmose

 • Afbud
 • John Hyrup Jensen

 • Luk alle punkter Referat


  1. Besøg hos Responce
  2. Etablering af sundhedshus i Nordborg
  3. Visitation til skadebehandling
  4. Mødeplan 2013
  5. Eventuelt
  6. LUKKET PUNKT: Rammerne for udbud af landsdækkende akutlægehelikopterberedskab


  Sagsnr. 13/101
  1. Besøg hos Responce
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødet i Akut- og ø-udvalget den 21. januar 2013 foregår hos Responce A/S, Gotlandsvej 13A i Horsens.

  Program: 

  Kl. 15.00 – 16.30 Rundvisning og orientering

  Der vil være en rundvisning på Gotlandsvej 13A, der rummer ambulancestation og administration.

  Responce, der står for ambulancedriften i den sydøstlige del af Region Midtjylland, vil fortælle om virksomheden og dens aktiviteter. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

  Fra Responce deltager:

  Redningsdirektør Michael Sørensen

  Korpslæge Claus-Henrik Rasmussen

  Kvalitets- og logistikchef Erik Kjær Sørensen

  Uddannelsesansvarlig/chef for lægebilerne Bjørn Georg Møller

  Kl. 16.30 – 18.00 Udvalgsmøde

  Ordinært udvalgsmøde på Gotlandsvej 13A.

  Der vil være smørrebrød i forbindelse med udvalgsmødet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 21-01-2013

  Responce orienterede om virksomheden og dens aktiviteter.


  Sagsnr. 13/365
  2. Etablering af sundhedshus i Nordborg
  fold dette punkt ind Resume

  Indenrigs- og Sundhedsministeriet gav i marts 2011 tilsagn om 14 mio. kr. til etablering af et sundhedshus i Nordborg. Tilsagnet blev givet under forudsætning af ministeriets endelige godkendelse af projektbeskrivelse med anlægsbudget og tidsplan. Dette materiale forelægges nu politisk forud for fremsendelse til endelig godkendelse i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Siden Indenrigs- og Sundhedsministeriet i 2011 gav tilsagn om midler til etablering af et sundhedshus i Nordborg, har der pågået en proces i perioden marts 2011 til april 2012 vedrørende afklaring af den endelige placering af sundhedshuset. Begrundelsen herfor er, at den initiale placering viste sig uhensigtsmæssig grundet pladsmæssige begrænsninger og bygningens stand. I april 2012 traf Sønderborg Kommunes byråd endelig beslutning om, at det kommende sundhedshus skal etableres i det tidligere rådhus i Nordborg, Mads Clausens Vej 13 i Nordborg.

  Sønderborg kommune og Region Syddanmark har efterfølgende, i dialog med de regionale, kommunale og private aktører, som indgår i planerne for huset, foretaget en konkretisering af etableringen af sundhedshuset.

  Sideløbende med processen vedr. placering og indretning arbejder regionen med rekruttering af læger til at flytte ind i det kommende sundhedshus. Det har betydet, at lægehuset i Havnbjerg inkl. den yngre læge, som den 1. januar 2013 er startet i Havnbjerg, flytter til sundhedshuset i Nordborg. Der afholdes desuden et arrangement i februar 2013 for de af regionens yngre læger, som er på vej i praksis. Formålet med dette arrangement er dels at gøre opmærksom på det kommende sundhedshus, dels at give interesserede læger en mulighed for at være med fra starten i forhold til indretning og samarbejde.

  Der foreligger nu projektbeskrivelse og byggeprogram med tilhørende anlægsbudget og tidsplan. I dette materiale er beskrevet de funktioner, som fremover vil være i huset. Materialet skal anvendes til regional behandling og politisk godkendelse i Sønderborg Kommune, og endelig frigivelse af midlerne fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Dernæst vil materialet danne grundlag for licitation og indgåelse af aftale med totalrådgiver, der kan bistå med det videre arbejde.

  Efter politisk behandling og kommunal godkendelse varetages det videre arbejde af Sønderborg Kommune. I denne proces vil en styregruppe med repræsentation fra Sønderborg Kommune og Region Syddanmark påse, at fremdriften følger planen i form af orientering ved centrale milepæle i projektet. Hvis der sker afvigelser i planen, skal styregruppen inddrages.

  De bygningsmæssige rammer for sundhedshuset i Nordborg udgøres af det tidligere rådhus, hvor det samlede bygningsareal er på knap 2.000 m2.

  Sundhedshuset vil indeholde følgende funktioner:

  • Praktiserende læger.
  • Jordemoder.
  • Hjemmesygepleje.
  • Praktiserende fodterapeut.
  • Tandlæge.
  • Psykolog.
  • Praktiserende fysioterapeuter.
  • Sundhedspleje. 
  • Frivillige patientorganisationer.
  • Borgerservice.
  • Undervisningslokaler.
  • Fælles rum, herunder også kantine.

  Da Sønderborg Kommune er ejer af bygningerne, træffer kommunen de nødvendige beslutninger omkring den kommende byggesag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Akut- og ø-udvalget anbefaler regionsrådet,

  •        at sagen tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 21-01-2013

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/20720
  3. Visitation til skadebehandling
  fold dette punkt ind Resume

  Regionerne skal frem mod foråret 2014 indføre visitation til skadebehandling på sygehusene.

  Indførelsen af visiteret adgang til skadestuebehandling forventes at reducere aktiviteten på skadestueområdet, hvilket alt andet lige betyder, at kapaciteten på skadestueområdet vil skulle reduceres.

  Det foreslås, at den kommende skadestuevisitering sker i form af en hybridmodel, hvor læger fra praksissektoren visiterer i vagttiden, og sygeplejersker fra akutmodtagelserne visiterer i praksistiden.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund
  Regeringen og Danske regioner er i økonomiaftalen blevet enige om, at der frem mod foråret 2014 gradvist skal indfases visiteret adgang til landets fælles akutmodtagelser.

  Økonomiaftalen har betydning for den beslutning, regionsrådet traf i april 2012 om at indføre en skaderådgivningstelefon 1. oktober 2012.

  Regionsrådsformand Carl Holst bad derfor på regionsrådsmødet i juni 2012 Sundhedsudvalget om at komme med et forslag til de fremtidige rammer og en procesplan, som regionsrådet kan tage stilling til. Etableringen af skaderådgivningstelefonen er som følge heraf sat i bero.

  Procesforslag
  Når de overordnede rammer er lagt fast, udarbejdes et forslag til gennemførelse af regionsrådets beslutning. Forslaget vil indeholde opstartsdato, beskrivelse af indhold i ordningen og økonomiske konsekvenser, herunder finansiering og aftale med PLO. Forslaget vil blive forelagt til politisk beslutning senere i 2013.

  Visitation – konsekvens for aktiviteten på skadestuerne
  Erfaringerne fra Region Midtjylland (Århus Amt) og Region Sjælland har vist, at skadestueaktiviteten er faldet efter indførelse af skadestuevisitation. I Region Sjælland faldt antallet af skadestuebesøg eksempelvis med ca. 25 % efter indførelse af sygeplejerskevisitation i 2011. Samme effekt må forventes, når der indføres visitation i Region Syddanmark.

  Hybridmodellen
  Akut- og ø-udvalget og Sundhedsudvalget har henholdsvis den 20. og 22. november 2012 drøftet organiseringen af skadebehandling.

  Der blev forelagt et notat med 2 modeller:

  • enten lægevisitation foretaget af praksissektoren, eller
  • sygeplejerskevisitation foretaget af skadebehandlingssygeplejersker fra akutmodtagelserne.

  Akut- og ø-udvalget og Sundhedsudvalget bad administration komme med forslag til en hybridmodel, hvor lægerne i praksissektoren visiterer i vagttiden og sygeplejersker fra akutmodtagelserne visiterer i praksistiden (hverdage kl. 8 – 16).

  Ved at kombinere de to modeller i en såkaldt ”Hybridmodel” opnås flest mulige fordele ved de 2 modeller.

  Ved hybridmodellen kan det nuværende vagttelefonnummer også anvendes til skadevisitation. Der skal således ikke oprettes endnu et sundhedstelefonnummer, og problemstillingen med at kunne komme hurtigt igennem i praksistiden til praktiserende læge til en skadevisitationssamtale løses også, da sygeplejersker med skadebehandlingserfaring fra akutmodtagelserne varetager telefonbetjeningen i praksistiden.

  Hybridmodellen har den fordel, at den binder praksissektoren og akutmodtagelserne mere sammen i en fælles løsning, hvor parterne får stor direkte motivation i at få ordningen til at fungere.

  Med hybridmodellen er der ikke taget stilling til, om sygeplejerskevisitation skal ske på en eller flere akutmodtagelser. Dette skal afklares i den videre proces.

  Hybridmodellen medfører som ren læge- eller sygeplejerskevisitation en række praktiske problemstillinger, som der skal tages stilling og løses.

  Hybridmodellen har været forelagt på samarbejdsudvalgsmødet med de praktiserende læger den 6. december 2012 og for sygehusene på sygehusledelsesmødet den 12. december 2012. Både de praktiserende læger og sygehusene var positive overfor modellen, som forudsætter, at der kan indgås en aftale med PLO herom.

  Økonomi og finansiering
  Det vurderes, at hybridmodellen vil medføre en merudgift på ca. 18 - 20 mio. kr. om året til sygeplejerskeløn og honorarer til praksissektoren. Ud over dette beløb vil der også være udgifter til teknologiløsning, uddannelse, informationskampagne mv.

  Udgiften kan finansieres ved kapaciteter på de områder, som aflastes ved indførelse af skadevisitation eller ved kapaciteter på andre områder, der ikke har sammenhæng med skadevisitation. 

  En reduktion i antallet af henvendelser til skadestuer og skadeklinikker på ca. 25 % vil

  mindske kapacitetsbehovet på skadebehandlingsområdet både på skadestuer og skadeklinikker.

  En finansieringsmulighed er at nedlægge skadeklinikker og anvende besparelsen til at finansiere etableringen og driften af skadevisitation. Grundet at der hele tiden skal være bemanding på et skadebehandlingsted uanset antal patienter, så vil det kun i begrænset omfang være muligt at reducere kapaciteten på skadebehandlingsstederne, selvom besøgsantallet falder, medmindre antallet af skadebehandlingsteder reduceres.

  Efter en periode kunne det være interessant at evaluere den valgte visitationsmodel. 

  Anbefaling
  Akut- og ø-udvalget og Sundhedsudvalget forelægges henholdsvis den 21. og 22. januar 2013 til drøftelse en anbefaling til regionsrådet om

  • at der arbejdes videre med etablering af visitation til skadebehandlingen på regionens sygehuse i stedet for at arbejde videre med en skaderådgivningstelefon,
  • at der arbejdes videre ud fra en hybridmodel, hvor sygeplejersker fra en eller flere af de 4 akutmodtagelse visiterer i praksistiden, og hvor vagtlæger visiterer i vagttiden.

  Sundhedssamordningsudvalget får sagen til orientering den 15. januar 2013.

  Der er vedlagt notat om organiseringen af visitation til skadebehandlingen i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at akut- og ø-udvalget anbefaler regionsrådet,

  • at der arbejdes videre med etablering af visitation til skadebehandlingen på regionens sygehuse i stedet for at arbejde videre med en skaderådgivningstelefon,
  • at der arbejdes videre ud fra en hybridmodel, hvor sygeplejersker fra en eller flere af de 4 akutmodtagelse visiterer i praksistiden, og hvor vagtlæger visiterer i vagttiden.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 15-01-2013

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 21-01-2013

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/5
  4. Mødeplan 2013
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Akut- og ø-udvalget har godkendt følgende mødeplan for 2013:

  • Torsdag den 28. februar
  • Torsdag den 21. marts
  • Mandag den 22. april
  • Onsdag den 29. maj
  • Torsdag den 27. juni
  • Torsdag den 29. august
  • Torsdag den 26. september
  • Torsdag den 31. oktober
  • Torsdag den 21. november
  • Torsdag den 19. december

  Alle møderne holdes som udgangspunkt med start kl. 15.00.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at næste møde holdes den 28. februar 2013 i regionshuset.
  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 21-01-2013

  Godkendt.


  Sagsnr. 13/5
  5. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 21-01-2013

  -


  Sagsnr.
  6. LUKKET PUNKT: Rammerne for udbud af landsdækkende akutlægehelikopterberedskab
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 21-01-2013

  -


  Siden er sidst opdateret 23-01-2013
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring