Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Innovationsudvalget - Referat - 17. januar 2013

Mødedato
17-01-2013 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Mødeværelse 2

Deltagere
 • Stephanie Lose, V
 • Sonny Berthold, V
 • Ingeborg Moritz Hansen, V
 • Jørgen Pless, L
 • John Lohff, C
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Andrea Terp, A
 • Willy Sahl, A
 • Pia Tørving, A
 • Bjarne Juel Møller, O
 • Henrik J. Møller, F

 • Afbud
 • Bjarne Juel Møller, O

 • Luk alle punkter Referat


  1. Generalplan Svendborg
  2. Kunstkomite i forbindelse med udbygningen af Kolding Sygehus
  3. Opgradering af CTS anlæg på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
  4. Strategisk samarbejdsaftale med Philips
  5. Status på ansøgning til Nordisk Ministerråd om intelligent offentlig efterspørgsel inden for sundhedsområdet
  6. Status og fremdrift for Region Syddanmark som medvært på Velfærdens Innovationsdag
  7. Status og fremdrift for Living Lab Denmark (LLD)
  8. Danmarks nationale innovationsstrategi
  9. Forslag til arbejdsplan for Innovationsudvalget 2013
  10. Siden sidst
  11. Mødeplan 2013
  12. Meddelelser
  13. Eventuelt


  Sagsnr. 12/26923
  1. Generalplan Svendborg
  fold dette punkt ind Resume

  På baggrund af regionsrådets godkendelse af ”Rammeplanen for Svendborg Sygehus som specialsygehus” i juni 2012 forelægges hermed en generalplan for sygehuset med forslag til indretning af fremtidige funktioner på Svendborg Sygehus samt en tidsplan for omstilling til specialsygehus i 2021. 

  OUH ansøger i forbindelse med ansøgning om godkendelse af generalplanen om en rådgiverbevilling på 7 mio. kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte i juni 2012 ”Rammeplanen for Svendborg Sygehus som specialsygehus”, hvor sygehusets udvikling frem til ophøret som akutsygehus og overgang til specialsygehus i 2021 er beskrevet. Samtidig blev det besluttet, at der med udgangspunkt i rammeplanen skal udarbejdes en generalplan for sygehuset med forslag til indretning af fremtidige funktioner på Svendborg Sygehus samt en tidsplan for omstilling til specialsygehus.

  Arbejdet med at udarbejde Generalplanen blev sat i værk umiddelbart efter sommerferien 2012. Som led i udarbejdelsen har der været holdt et miniseminar med deltagelse af de afdelingsledelser, der har aktivitet på Svendborg Sygehus samt medarbejderrepræsentanter for FMU. Her blev der nedsat fire arbejdsgrupper, der har været med til at kvalificere de løsningsmuligheder, der indgår i Generalplanen.   

  Et endeligt forslag til den fremtidige anvendelse af de fysiske rammer i Svendborg er drøftet på et opfølgende seminar 6. december 2012 med samme deltagerkreds som ovenfor anført.

  Den 12. december 2012 har der været afholdt informationsmøde for medarbejdere på Svendborg Sygehus, der har haft status af høringsmøde med mulighed for at komme med bemærkninger og stille spørgsmål. Derudover er Generalplanen drøftet i FMU den 13. december 2012.

  Generalplanen har karakter af et idéoplæg og næste politiske involvering ventes derfor at blive i forbindelse med godkendelse af byggeprogram.

  I denne Generalplan beskrives de ønsker og behov der søges løst, de rammer og styrende principper som Generalplanen er udarbejdet ud fra, forløbet omkring udarbejdelsen af Generalplanen, selve forslaget til indretning af fremtidige funktioner, den fremtidige kapacitet set i forhold til aktivitetsudviklingen, økonomi samt en tidsplan for det videre arbejde, herunder omstilling af sygehuset til specialsygehus.

  De ønsker og behov, der søges løst i Generalplanen er følgende:

  • Understøtte aktivitetsforudsætninger i Rammeplanen for Svendborg Sygehus som specialsygehus.
  • Flytte Neurorehabiliteringsafdelingen i Ringe til Svendborg.
  • Etablere nye medicinske ambulatorielokaler, herunder lokaler til Diagnostisk Center.
  • Sikre mere patient- og personalevenlige omgivelser bl.a. i form af en ny forhal samt ændret indretning med maling, bedre belysning m.v. de steder, der er mest behov for det. 
  • Forbedre sygehusets logistik (patient- og vareflow).
  • Opnå afdelingsvis samling af kontorer samt imødekomme diverse behov for enkeltrum, udvide Palliativt Team, sikre central beliggenhed for Forskningscentret samt etablere færdighedslaboratorium og undervisningsfaciliteter.

  De bygninger, der er bygget til sengeafdelinger, skal først og fremmest bruges til sengeafsnit. Ambulatoriefunktioner og kontorer placeres derfor andre steder i det omfang, de ligger i vejen for løsninger på sengeområdet. Arbejdet forventes afsluttet ultimo 2015 eventuelt primo 2016, hvorefter der kan ske indflytning af Neurorehabiliteringsafdelingen fra Ringe.

  Valdemarsgadebygningerne (bygning 25 og 26) renoveres grundlæggende og bruges til ambulatorier, kontorer, vagtværelser og fælles mødefaciliteter. Derudover vil der fortsat være omklædning i kælderarealerne. Der søges etableret en overdækket overgang til Valdemarsgadebygningerne. Arbejdet forventes afsluttet primo 2015.

  Der gennemføres en renovering af forhallen og en logistikløsning med udgangspunkt i en overdækning af atrium i området bag den nuværende forhal. Arbejdet forventes afsluttet primo 2015.

  Der vil blive frigivet arealer, når fødsler inkl. barselsområdet flytter til Odense og når FAM omdannes til medicinsk AMA-funktion i 2021. Derfor indgår der ikke nybyggeri udover overdækning af atrium, en overdækket overgang til bygning 25 og 26 i Valdemarsgade og evt. en mindre tilbygning til Klinisk Biokemisk Afdeling. Disse løsninger kræver godkendelse fra relevante myndigheder, hvilket også er en forudsætning med hensyn til Dialysen, der planlægges at forblive i den nuværende pavillon frem til at Svendborg Sygehus ophører som akutsygehus, hvorefter den søges placeret i centralkomplekset.

  Regionsrådet har afsat 83,9 mio. kr.  i årene frem til 2016 til at forberede sygehuset til specialsygehus, inkl. renoveringer og en ny forhal. I det afsatte beløb indgår den af regionsrådet meddelte anlægsbevilling i september 2011 på 1,0 mio. kr. til udarbejdelse af en generalplan for Svendborg Sygehus.

  Generalplanen forelægges nu til godkendelse og i forlængelse heraf søges om anlægsbevilling på 7 mio. kr. (indeks 130,3) til den videre projektering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • At Generalplanen for OUH, Svendborg Sygehus godkendes.
  • At der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 7 mio. kr. (indeks 130,3) til rådgivning i forbindelse med den videre projektering.
  • At der frigives 7 mio. kr. af de afsatte rådighedsbeløb til formålet.
  • At rådighedsbeløbet vedr. Generalplanen i 2013 forøges med 22,853 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til renoveringer, inkl. forhal, af Svendborg Sygehus.
  • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultater vedr. rådgivning indenfor den meddelte anlægsbevilling.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 17-01-2013

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/27197
  2. Kunstkomite i forbindelse med udbygningen af Kolding Sygehus
  fold dette punkt ind Resume

  I forbindelse med udbygningen af Kolding Sygehus er der afsat en pulje til kunst i henhold til regionens retningslinjer. Der planlægges afholdelse af en kunstkonkurrence i 4. kvartal 2013, der skal afgøres af en kunstkomité.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der har i forbindelse med udbygning af Kolding Sygehus været en kontakt til Statens kunstfond, der har lavet et udkast til en kunststrategi for Kolding Sygehus. Dette vil efterfølgende udmønte sig i en kunstkonkurrence.

  Der er i projektet afsat 3,15 mio. kr. til kunst. Udsmykningen vil hovedsageligt koncentrere sig om den fælles akutmodtagelse, forhallen samt de gennemgående atrier i sengebygningen. Disse områder er udvalgt af forskellige årsager. Forhallen er det første møde med sygehuset, opholdssted og er desuden et centralt punkt på sygehuset. Atrierne giver en mental pause for patienterne i sengebygningen samt personale, og kan derudover også ses ude fra sygehuset. I den fælles akutmodtagelse skal kunsten give en visuel pause og hjælpe til med at finde rundt og skabe overblik over strukturen i den fælles akutmodtagelse.

  Der er ikke tilstrækkelige midler afsat til at gennemføre en egentlig kunstplan for det samlede sygehus, hvorfor det er valgt at fokusere midlerne på de 3 nævnte områder. Det undersøges i øjeblikket om der er mulighed for at søge midler fra eksterne fonde.

  I den kommende proces udvælges et antal kunstnere til at deltage i en kunstkonkurrence. Resultatet af denne skal senere bedømmes, og der skal udvælges en eller flere kunstnere. Denne udvælgelse forventes at ske i 4. kvartal 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det skal drøftes, hvorvidt der skal udpeges en kunstkomité blandt regionsrådets medlemmer i forbindelse med udbygningen af Kolding Sygehus.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 17-01-2013

  Udvalget anbefaler over for regionsrådet, at der udpeges en kunstdommerkomité blandt regionsrådets medlemmer i forbindelse med udbygningen af Kolding Sygehus.


  Sagsnr. 12/26286
  3. Opgradering af CTS anlæg på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume

  CTS-anlægget, der anvendes til styring, regulering og kontrol af alle forsyningsanlæg på det eksisterende sygehus i Aabenraa er forældet, og styresystemet kan ikke supporteres længere. Det er nødvendigt at opgradere CTS-anlægget. Det indstilles, at der meddeles en anlægsbevilling på 7,095 mio. kr. til opgradering af CTS-anlægget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  CTS-anlægget på sygehuset i Aabenraa er forældet og skal opgraderes. Et CTS-anlæg anvendes til styring, regulering og kontrol af alle forsyningsanlæg, livsvigtige installationer og kritiske alarmer. Styresystemet til CTS-anlægget i Aabenraa er udgået og supporteres ikke mere, og det er derfor nødvendigt at opgradere anlægget snarest.

  Den 25. juni 2012 gav regionsrådet en anlægsbevilling på 1,15 mio. kr. til akut reparation af CTS-anlægget samt rådgivning og projektering med henblik på et udbud af et nyt anlæg til det eksisterende sygehus. Den akutte reparation er gennemført, og der er udarbejdet et udbudsmateriale for det nye CTS-anlæg, som er sendt i udbud. Det er beregnet, at opgraderingen vil beløbe sig til ca. 7,095 mio. kr. Det foreslås derfor, at der meddeles en anlægsbevilling på 7,095 mio. kr. til opgraderingen af CTS-anlægget på det eksisterende sygehus. Opgraderingen vil finde sted i 2014, og foreslås finansieret af prioriteringspuljen på anlægsbudgettet.

  Af hensyn til den efterfølgende drift/servicering af det nye CTS-anlæg, bør anlægget være fælles med de to store tilbygninger til sygehuset – udbygningen til akutsygehus og nyt psykiatrisk sygehus. Derfor er opgaven udbudt fælles med de to tilbygningsprojekter. Det fælles udbud var også nødvendigt af hensyn til udbudsreglerne. Udgiften til CTS-anlæg til det nye psykiatriske sygehus og udbygningen til akutsygehus finansieres af de allerede meddelte anlægsbevillinger til disse to projekter. I udbuddet indgår også en option på CTS-anlæg for Fase 2 af udbygningen til akutsygehus.     

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget anbefaler regionsrådet,

  • at CTS-anlægget på det eksisterende sygehus i Aabenraa opgraderes,
  • at der meddeles en anlægsbevilling på 7,095 mio. kr. (indeks 130,3) til opgradering af CTS-anlægget på det eksisterende sygehus i Aabenraa,
  • at der afsættes og frigives rådighedsbeløb til projektet på 7,095 mio. kr. (indeks 130,3) i 2014 finansieret af prioriteringspuljen,
  • at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet indenfor den meddelte bevilling.  
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 17-01-2013

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.


  Sagsnr. 13/318
  4. Strategisk samarbejdsaftale med Philips
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Siden foråret har Region Syddanmark indledt en konstruktiv dialog med Philips. Via Syddansk Sundhedsinnovation er der fundet fælles tilgange og gensidig inspiration til innovationsarbejdet på sygehusene. Det har nu ledt frem til udarbejdelsen af en strategisk samarbejdsaftale med Philips og i særdeleshed Philips’ forsknings- og designafdeling i Eindhoven. Samarbejdsaftalen er ikke økonomisk forpligtende, men den fastholder en række fælles intentioner om tættere samarbejde mellem parterne omkring sundheds- og velfærdsinnovation og indkredser konkrete mulige samarbejdsflader.

  Formålet med et sådant strategisk samarbejde er at skabe en international platform for sundhedsinnovation. Tanken er, at et strategisk samarbejde kan højne vidensniveauet i regionen til gavn både for de kommende sygehusbyggerier og de danske virksomhedskonsortier, som allerede samarbejder med vores sygehuse. Et samarbejde med Philips’ forsknings- og designenhed kan styrke en evidensbaseret tilgang til udvikling og innovation på vores sygehuse. Det kan også åbne for strategisk samarbejde med de smv’er, der tegner erhvervsstrukturen i regionen inden for forretningsområdet, og dermed styrke internationaliseringen af den syddanske satsning.

  Der er indgået en samarbejdsaftale med Philips, hvor parterne forpligter hinanden på:

  • at undersøge mulighederne for at etablere et Philipsdesignkontor i Forskerparken. Håbet er, at ved at sidde tættere på hinanden geografisk, kan synergier og nye samarbejdsmuligheder bedre opstå,
  • at invitere hinanden ind i igangværende udviklingsprojekter. På nuværende tidspunkt er der gensidig interesse for samarbejde inden for helende arkitektur (psykiatrien), logistik, optimering af patientoplevelse og arbejdsflow og videndeling omkring offentlig-privat innovation (OPI) og offentlig-privat partnerskab (OPP).

  Der blev afholdt en underskrivelsesseance den 18. december 2012 i Eindhoven, hvor Carl Holst og den administrerende direktør i Philips, Frans Van Houten, underskrev samarbejdsaftalen, Memorandum of Understanding. I samme forbindelse var sygehusdirektørerne inviteret med på turen for at medvirke til en konsolidering af samarbejdet og indkredsning af samarbejdsfelter.

  I februar 2013 vil de første projektarbejdspladser blive etableret, således at Philips løbende kan have folk siddende i Forskerparken.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 17-01-2013

  Orienteredes og drøftedes.

  Samarbejdsaftalen, Memorandum of Understanding, eftersendes til udvalgets medlemmer.


  Sagsnr. 13/317
  5. Status på ansøgning til Nordisk Ministerråd om intelligent offentlig efterspørgsel inden for sundhedsområdet
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Efter indstilling fra Innovationsudvalget den 20. september 2012 besluttede Regionsrådet på mødet den 22. oktober 2012, at administrationen skulle udarbejde en ansøgning til Nordisk Innovation under Nordisk Ministerråd, i samarbejde med nordiske partnere.

  Syddansk Sundhedsinnovation har projektledelsen i ansøgningen til Nordisk Innovation der blev indsendt den 31. oktober 2012 under projektnavnet: ”Nordic Public-Private Innovation Network” (Nordic PPI Net).

  Syddansk Sundhedsinnovation modtog i december 2012 et betinget tilsagn fra Nordisk Innovation med en samlet bevilling på 5 mio. NOK. Bevillingen kræver 50 % medfinansiering fra deltagende parter hvilket medfører en samlet projektsum på i alt 10 mio. NOK. 

  Region Syddanmark forventes at deltage med 1,8 mio. NOK egenfinansiering. 

  Endeligt tilsagn fra Nordic Innovation kræver en opdateret projektansøgning med en uddybning af projektets budget og leverancer samt rekruttering af yderligere svensk partner. Dette indsendes til Nordisk Innovation den 18. januar 2013 og svar forventes ultimo januar 2013.  

  Formålet med projektet er at styrke forholdene for innovative udbud i den nordiske sundhedssektor. Dette skal ske ved at projektet skaber et nordisk netværk for struktureret videndeling, erfaringsudveksling og dialog blandt offentlige indkøbere og private virksomheder. For det andet vil projektet adressere de mest centrale juridiske og organisatoriske udfordringer for innovative udbud i sundhedssektoren ved at udvikle konkrete guidelines og metoder, der kan understøtte projekter i fremtiden. 

  Projektet vil blive gennemført over to år med start primo 2013.

  Bag ansøgningen står et nordisk konsortium af virksomhedsnetværk inden for sundhedsinnovation og regionale sundhedsmyndigheder og hospitaler fra Danmark, Norge, Sverige og Finland.

  Fra Danmark deltager Indkøbsafdelingen og Syddansk Sundhedsinnovation fra Region Syddanmark samt Welfare Tech og Region Sjælland, Sundhedsinnovation Sjælland.

  Syddansk Sundhedsinnovation har udover projektledelse, ansvar for udvikling af guidelines og modeller til at håndtere risici og juridiske barrierer for innovative udbud i sundhedssektoren. Arbejdet bygger videre på guidelines og juridiske kontraktskabeloner for offentlig-privat innovationssamarbejder, der er udviklet i Region Syddanmarks to projekter: OPI-Lab og Living Lab Denmark.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 17-01-2013

  Orienteredes.


  Sagsnr. 12/22875
  6. Status og fremdrift for Region Syddanmark som medvært på Velfærdens Innovationsdag
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 24. januar 2013 er Region Syddanmark, Syddansk Sundhedsinnovation medværter på Velfærdens Innovationsdag. Konferencen handler om velfærdsudvikling. Størstedelen af konferencen vil sætte fokus på perspektiver og udfordringer ved øget digitalisering af den offentlige sektor. På dagen er Region Syddanmark ansvarlig for:

  1. En temasession under temaet: ”Professionalisering af Innovationspartnerskaber er nøglen til fremtidens sundhedsløsninger” .
  2. En konferencestand i velkomstområdet.

  Status på temasession og stand
  Syddansk Sundhedsinnovation har planlagt en temasession, der vil konkretisere og levendegøre brugen af de nyudviklede modelaftaler for offentlig-privat innovationssamarbejde (OPI). Temasessionen vil blive besøgt af Philips, der kommer og fortæller om deres ønsker og udfordringer med OPI.

  Titel på temasessionen er: ”Professionalisering af innovationspartnerskaber er nøglen til fremtidens sundhedsløsninger”.

  Temasession sætter fokus på udfordringer og mulige veje til at lykkes med OPI. Sessionen gæstes af repræsentanter fra den offentlige og den private sektor, der vil diskutere erfaringer og potentialer for innovationspartnerskaber på tværs. På temasessionen vil Region Syddanmark desuden præsentere de nye OPI modelaftaler, der fremadrettet skal sikre et optimalt og anerkendt aftalegrundlag for OPI projekter. Modelaftalerne kan bruges til at håndtere juridiske udfordringer ved OPI såsom inhabilitet, rettighedsfordeling og statsstøttehåndtering.

  Fællesnævneren for Region Syddanmark, Syddansk Sundhedsinnovations stand er: ”Fremtidens Patient” med fokus på IT-understøttelse, hjemmebehandling og Offentlig-Privat udvikling af velfærdsteknologi.

  Standen bygges op som en dagligstue. SharedCare, patient@home og Living Lab Denmark er nogle af de projekter, der vil blive præsenteret.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 17-01-2013

  Orienteredes.


  Sagsnr. 12/16970
  7. Status og fremdrift for Living Lab Denmark (LLD)
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Living Lab Denmark (LLD) har gennemført en videreudvikling og konkretisering af konceptet som en åben national samarbejdsplatform for offentlig privat innovation. 

  Der er skabt en forventningsafstemning blandt alliancepartnere af elementer i LLD. Roller for LLDs sekretariat, facilitatornetværk og labelordning er blevet defineret og oplæg til kommunikations- og markedsføringsplan er blevet bearbejdet. 

  LLDs alliancepartnere består af: Welfare Tech, Odense Kommune, TEK Momentum, Væksthus Syddanmark og Teknologisk Institut.

  LLDs hjemmeside blev relanceret i december 2012. Hjemmesiden indeholder modelaftaler for offentlig-privat innovationssamarbejde (OPI) samt mulighed for at registrere sig som partner og søge samarbejdspartnere.

  OPI modelaftalerne kan anvendes til at håndtere centrale juridiske udfordringer ved OPI.

  Aftalerne er udviklet i samarbejde mellem Rønne & Lundgreen advokatfirma, advokatfirmaet Poul Schmith/Kammeradvokaten, Region Syddanmark og Syddansk Universitet.

  I løbet af foråret 2013 vil LLDhjemmesiden blive videreudviklet med elementerne: Præsentation af alliancepartnere, nyheder om OPI og OPIprojekter samt Facilitator-netværk, Labelordning, Projektbørs og OPI-ERFA.

  Facilitator-netværk er LLDs facilitatorordning, der tilbyder personlig sparring på konkrete OPIprojekter.

  Labelordning hos LLD giver mulighed for to typer labels. En medlemslabel til generel markedsføring samt et produktlabel til brug af medlemmer i produktmarkedsføring, såfremt en række LLDkriterier for OPIforløb er gennemført.

  LLD vil blive markedsført i begyndelsen af 2013 på konferencen Velfærdens Innovationsdag, den 24. januar 2013 med temasession og stand sammen med Region Syddanmark, Syddansk Sundhedsinnovation.

  Derudover vil markedsføring bl.a. blive gennemført ved et samarbejde med Sundheds- og Velfærdskonsortiet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 17-01-2013

  Orienteredes.


  Sagsnr. 12/7953
  8. Danmarks nationale innovationsstrategi
  fold dette punkt ind Resume

  Regeringen har den 20. december 2012 lanceret Danmarks nationale innovationsstrategi. Innovationsstrategien skal sikre, at flere af Danmarks styrkepositioner inden for viden og erhvervsliv omsættes til ny vækst og jobskabelse. Samtidig skal den bidrage mere målrettet til at skabe innovative løsninger på globale samfundsudfordringer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regeringen har den 20. december 2012 lanceret Danmarks nationale innovationsstrategi: Danmark Løsningernes land – Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne.

  Innovationsstrategien har til formål at sikre, at flere af Danmarks styrkepositioner inden for viden og erhvervsliv omsættes til ny vækst og jobskabelse. Samtidig skal den bidrage mere målrettet til at skabe innovative løsninger på globale samfundsudfordringer.

  Den overordnede vision for strategien er, at Danmark skal være løsningernes land, hvor innovative løsninger på store samfundsmæssige udfordringer omsættes til vækst og beskæftigelse. Afsættet for arbejdet er de samfundsudfordringer og muligheder, som er beskrevet i prioriteringsgrundlaget FORSK2020, og i arbejdet i regeringens vækstteams.

  Regeringen lægger samtidig op til at etablere et nyt og større råd med et budget på omkring 2,2 milliarder kr., der skal samle de aktiviteter, som i dag håndteres af Det Strategiske Forskningsråd, Rådet for Teknologi og Innovation og Højteknologifonden.

  Der er tre fokusområder i strategien:

  1. Samfundsudfordringer skal drive innovation: Efterspørgsel efter løsninger på konkrete samfundsudfordringer skal prioriteres højere i den offentlige innovationsindsats.
  2. Mere viden skal omsættes til værdi: Fokus på gensidig videnudveksling mellem virksomheder og videninstitutioner og mere effektive innovationsordninger.
  3. Uddannelser skal øge innovationskapaciteten: En kulturændring i uddannelsessystemet med mere fokus på innovation.

  Som led i arbejdet har Uddannelsesministeriet taget initiativ til en proces, hvor innovationspolitiske interessenter har mulighed for at komme med indspil til et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation inden for de rammer, der er udstukket i FORSK2020. Initiativet betegnes INNO+.

  Der fokuseres i strategien indledningsvis primært på emner inden for miljø- og energiområdet. Det vil imidlertid være oplagt i forbindelse med INNO+ initiativet at pege på velfærdsinnovation, presset på sundhedssektoren og den demografiske udfordring, som en samfundsudfordring og et område, der bør prioriteres i det fremadrettede arbejde.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 17-01-2013

  Sagen dagsordensættes til Innovationsudvalgets møde den 7. februar 2013 med et forslag til fokusemner, som bør prioriteres i det fremadrettede arbejde.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/181
  9. Forslag til arbejdsplan for Innovationsudvalget 2013
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Innovationsudvalget forelægges hermed forslag til samlet arbejdsplan inkl. forslag til mødesteder for udvalgets møder i 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 17-01-2013

  Arbejdsplanen blev godkendt med følgende ændringer:

  • Mødet den 19. september 2013 afholdes på Sydvestjysk Sygehus med fokus på FAM.
  • Mødet den 14. november 2013 afholdes på Sygehus Sønderjylland med fokus på sårbehandling.
  • Mødet den 18. marts 2013 på OUH suppleres med fokus på andre/bredere emner udover videotolkning.
  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/181
  10. Siden sidst
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 17-01-2013

  Drøftelse i forhold til Nyt OUH. Udvalget ønsker at få forelagt følgende emner:

  • Status på byggeteknisk paradigme – medio 2013.
  • Status i forhold til ekspertpanelets forudsætninger – hvordan ser det ud?
  • Studiebesøg til det nye universitetshospital i Skejby.

  Sagsnr. 13/181
  11. Mødeplan 2013
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødeplan for 2013 i Innovationsudvalget:

  Torsdag den 7. februar 2013, kl. 14.00-16.00 – Syddansk Sundhedsinnovation

  Torsdag den 14. marts 2013, kl. 14.00-16.00

  Torsdag den 25. april 2013, kl. 14.00-16.00

  Torsdag den 23. maj 2013, kl. 14.00-16.00

  Torsdag den 20. juni 2013, kl. 14.00-16.00

  Torsdag den 22. august 2013, kl. 14.00-16.00

  Torsdag den 19. september 2013, kl. 14.00-16.00

  Torsdag den 24. oktober 2013, kl. 14.00-16.00

  Torsdag den 14. november 2013, kl. 14.00-16.00

  Torsdag den 12. december 2013, kl. 14.00-16.00

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2013.

  Mødet den 7. februar 2013 foreslås afholdt på Syddansk Sundsinnovation, Odense.

  Danske Regioner har bedt Region Syddanmark om at være vært ved Tværregionalt erfaringsudvekslingsmøde den 14. marts 2013.

  Innovationsudvalget har planlagt møde samme dag. Dette møde foreslås flyttet til mandag den 18. marts 2013, kl. 14.00-16.00.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at næste møde holdes den 7. februar 2013, kl. 14.00-16.00 på Syddansk Sundhedsinnovation,
  • at mødet den 14. marts 2013 flyttes til 18. marts 2013.
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 17-01-2013

  Godkendt.


  Sagsnr. 13/181
  12. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 17-01-2013

  -


  Sagsnr. 13/181
  13. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 17-01-2013

  -


  Siden er sidst opdateret 18-01-2013
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring