Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forretningsudvalget - Referat - 16. januar 2013

Mødedato
16-01-2013 kl. 15:00 - 16:45
 
Mødested
Mødeværelse 4
 
Deltagere
 
 • Carl Holst, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Freddie H. Madsen, O
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Willy Sahl, A
 • Bente Gertz, A
 • Mette Valentin, U
 • Henrik J. Møller, F
 • Ida Damborg, F (midlertidigt for Iben Kromann)
 • Lasse Krull, C
 • John Lohff, C
 • Stephanie Lose, V
 • Sonny Berthold, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Preben Jensen, V
 • Bo Libergren, V
 • Kristian Grønbæk Andersen, B

 • Afbud
    Freddie H. Madsen deltog ikke i behandlingen af pkt. 19- 26.

   

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Udbygning af Kolding Sygehus - fremrykning af projekter
  2. Redegørelse vedr. Fælles Akutmodtagelser
  3. Principper for udmøntning af medicotekniske investeringsmidler 2013
  4. Udbud af praksisområdets afregnings- og administrationssystem
  5. Genforhandling af grå stær aftale
  6. Sundhedsforskning - Region Syddanmarks Forskningspulje 2012, 2. opslag. Indstillinger af projekter.
  7. Sundhedsforskning - eventuel oprettelse af yderligere en videnskabsetisk komité
  8. Beredskabsplan for Region Syddanmark
  9. Etablering af ny psykiatrisk afdeling og Børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium som OPP projekt
  10. Rekrutterings - og kvalitetsindsats i psykiatrien
  11. Udbygning til nye funktioner ved Psykiatrisk Afdeling, Odense
  12. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder - Del af matr.nr. 15a Stenstrup By, Stenstrup, Svendborg Kommune
  13. Kapacitet på gymnasierne
  14. Høringssvar vedr. oprettelse af SOSU grundforløb i Kolding
  15. Partnerskabsaftale mellem Region Syddanmark, University College Lillebælt og University College Syddanmark
  16. Udvendig bygningsvedligeholdelse - Østruplund, vinduer
  17. Handicapcenter Nordøstfyn - erstatningsbyggeri for Påfuglen og Askvej
  18. Aftale om akutjob
  19. Opfølgning på kampagnen "Stop regelrytteriet"
  20. Danske Regioners generalforsamling 2013
  21. Meddelelser
  22. LUKKET - ambulanceområdet
  23. LUKKET - orientering om låntagning
  24. LUKKET - valg af revisor
  25. LUKKET - salg af fast ejendom
  26. LUKKET - tabt arbejdsfortjeneste


  Sagsnr. 11/8204
  1. Udbygning af Kolding Sygehus - fremrykning af projekter
  fold dette punkt ind Resume
   

  For at mindske tidstabet i forbindelse med den aflyste licitation vedr. Kolding Sygehus er der etableret en række delprojekter, der kan fremskyndes.

  De fremskudte projekter omfatter nedbrydningsarbejder, miljøsanering, etablering af helikopterlandingsplads, samt indvendigt og udvendigt funderingsarbejde. Derudover ønskes der igangsat en detailplanlægning og udbud af medicoteknisk udstyr og apparatur i samarbejde med regionens medicotekniske afdeling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med annulleringen af licitationen vedr. udbygningen af Kolding Sygehus fase 2 og 3, arbejdes der i øjeblikket med en omprojektering af udbygningsprojektet for Kolding Sygehus, fase 2 og3, med henblik på opnåelse af samlet besparelse i projektet på i alt ca. 150 mio. kr.  

  Genudbuddet indbefatter en ændret udbudsstrategi, med bl.a. en opdeling i flere og mindre entrepriser, herunder nedbrydningsarbejder, miljøsanering og pæle- og funderingsarbejder. For at minimere forlængelsen af projekttidsplanen ønskes der igangsat nogle indledende arbejder.

  Arbejdet omfatter en registrering og miljøsanering af områder som nedbrydes, herunder bortskaffelse af asbest, PCB-holdigt fugemateriale, blyholdig overfladebehandlinger m.v.

  Nedbrydningsarbejder omfatter fjernelse af det eksisterende kapel og ambulancehal, som er placeret i det kommende udbygningsområde. I forbindelse med opførelsen af en ny sengebygning skal der opføres nye trappe- og elevatortårne. Som forberedende arbejder herfor, ønskes der opstartet udførelse af nødvendige pæle- og funderingsarbejder forud for udførelse af bygningsarbejdet.

  I forbindelse med udførelse af parkeringspladser, som regionsrådet tidligere har godkendt, planlægges der at anlægge en ny helikopterlandingsplads.

  Den samlede udgift til disse fremskudte projekter er 20,2 mio. kr. (indeks 104,88).

  Som en del af bygherreleverancen vedr. anskaffelse og installering af nyt medicoteknisk apparatur til Kolding Sygehus skal der iværksættes en detailplanlægning og udbud af samme. Planlægning og udbud forventes gennemført i 2013-2014 i samarbejde med Region Syddanmark, Medicoteknik. Udgiften hertil forventes at være ca. 2,0 mio. kr. (indeks 104,88).

  Den samlede udgift beløber sig til 22,2 mio. kr. (indeks 104,88). Det foreslås, at der meddeles en tilsvarende anlægsbevilling til udførelsen af de indledende arbejder i fase 2/3. Der er i forvejen meddelt en anlægsbevilling til henholdsvis totalrådgivning, samt etablering af kapel, apotek, pavilloner, og parkeringspladser i fase 2 og 3.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At de nævnte delprojekter vedrørende fase 2 og 3 fremrykkes.

  At der meddeles et tillæg til anlægsbevilling til fase 2 og 3 i Kolding på 22,2 mio. kr. (indeks 104,88).

  At der frigives et rådighedsbeløb på 22,2 mio. kr. (indeks 104,88) fordelt med 20,4 mio. kr. i 2013 og 1,8 mio. kr. i 2014 til fase 2 og 3 i Kolding finansieret af det afsatte rådighedsbeløb hertil.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultaterne for de fremskudte projekter.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 13-12-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-01-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Sagsnr. 12/26149
  2. Redegørelse vedr. Fælles Akutmodtagelser
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der gives en skriftlig redegørelse vedrørende Fælles Akutmodtagelser i Region Syddanmark (FAM) inkl. bilag til orientering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sundhedsdirektør Jens Elkjær gav en mundtlig orientering om Fælles Akutmodtagelser i Region Syddanmark (FAM) på sundhedsudvalgsmødet den 18. december 2012 og på orienteringsmøde for regionsrådet den 19. december 2012.

  Som opfølgning på de mundtlige orienteringer fremlægges her en skriftlig redegørelse om baggrund og status på etableringen af FAM i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-01-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/22812
  3. Principper for udmøntning af medicotekniske investeringsmidler 2013
  fold dette punkt ind Resume
   

  I denne sag anmodes regionsrådet om at tage stilling til principper for udmøntning af medicotekniske investeringsmidler.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Investeringer i apparatur er et vigtigt bidrag for at skabe grundlag for, at sygehusene løbende kan forbedre produktiviteten samt fastholde eller forbedre omkostningseffektiviteten. Den teknologiske udvikling skal ligeledes sikres, således at borgerne i Region Syddanmark fortsat ydes en god og effektiv behandling på regionens sygehuse.

  Regionsrådet har samlet set afsat 348,3 mio. kr. til medicotekniske anskaffelser i 2012, heraf 223,9 mio. kr. til vækstpakke 2012. I tidligere år lå niveauet på årlige medicotekniske anskaffelser på 280 mio. kr. i 2011 og 190 mio. kr. i 2010.

  Med henblik på at kunne overholde anlægsloftet i 2013, og samtidig for at kunne fastholde et nødvendigt investeringsomfang i 2013, har regionsrådet i forbindelse med 2. behandling af budget 2013-2016 den 29. september 2012 besluttet, at en række anskaffelser af apparatur, it m.v. i stedet finansieres via leasing inden for en samlet ramme på 261,1 mio. kr. Det gælder bl.a. 130,0 mio. kr. vedr. medicoteknisk apparatur og 50,4 mio. kr. på decentrale investeringer på OUH og SVS. Af det beløb, der er afsat til medicoteknik, udmøntes der 20,5 mio. kr. forlods til sygehusenes lokale investeringsrammer.

  De hidtil anvendte principper for fordeling af de medicotekniske investeringsmidler, som regionsrådet senest tilsluttede sig på mødet den 12. december 2011, foreslås videreført.

  Forslaget indebærer følgende fordeling af midlerne til medicoteknisk apparatur 2013:

  Medicotekniske investeringsmidler 2013

  mio. kr.

  Lokale investeringsrammer til apparatur u. 200.000 kr.

  20,5

  Pulje til akut nedbrud på apparatur

  10,0

  Ordinær medicoteknisk pulje

  99,5

  I alt

  130,0

  De kompetencemæssige forhold vedr. den endelige udmøntning af midlerne foreslås videreført, således at sundhedsdirektøren bemyndiges til at foretage den endelige udmøntning på baggrund af de vedtagne principper.

  Med henblik på at dække eventuelle afledte anlægsudgifter i forbindelse med installation af medicoteknisk apparatur foreslås, at sundhedsdirektøren bemyndiges til at udmønte midler under 2 mio. kr. fra de centrale anlægsmidler, hvor regionsrådet i forbindelse med 2. behandling af budget 2013 har afsat en ramme på 2,5 mio. kr. til formålet.

  Vedlagte bilag, "Principper for udmøntning af medicotekniske investeringsmidler 2013", redegør nærmere for denne sag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At de beskrevne principper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler godkendes.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til – på baggrund af de godkendte principper – at foretage den endelige udmøntning af midler til apparatur samt afledte anlægsomkostninger under 2 mio. kr., herunder godkendelse af licitationsresultater.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 20-11-2012
   

  Punktet udsættes til næste møde i Sundhedsudvalget den 18. december 2012.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 18-12-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-01-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/25423
  4. Udbud af praksisområdets afregnings- og administrationssystem
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal tage stilling til en sag om udbud af praksisområdets afregnings- og administrationssystem.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ved regionernes etablering i 2007 blev de eksisterende kontrakter med leverandøren af praksisområdets afregnings- og administrationssystem videreført i forskellige versioner, og aftalerne er siden blevet forlænget i flere omgange. Praksisområdets afregnings- og administrationssystem udgør det tekniske grundlag for regionens afregning, kontrol og administration af bl.a. honorarkravene fra de behandlere, der har overenskomst med det offentlige (fx praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter mv).

  Regionerne og kommunerne/KOMBIT har vurderet denne situation, og man har fundet det nødvendigt at gennemføre et udbud af systemet. Dette begrundes i flere forhold.

  Et udbud begrundes i, at det fra juridisk side er fremført, at systemet efter gældende udbudsret skal konkurrenceprøves gennem et EU-udbud. Desuden er det forventningen, at man gennem et udbud vil få en it-løsning, der tilgodeser både de nuværende og fremtidige behov i forhold til afregningen og den nødvendige kontrol heraf, ligesom databehandling, yderadministration, ledelsesinformation og kvaliteten i praksisadministrationen kan blive forbedret. Systemet skal samtidig understøtte sundhedsplanlægning og udveksling af data med andre systemer (snitflader), ligesom udvidede kontrolfunktioner skal forbedre mulighederne for controlling som påpeget i rapport fra Rigsrevisionen.

  Der er samtidig en forventning om, at der ved gennemførelse af et udbud, vil kunne indhentes så store besparelser i forhold til de nuværende driftsudgifter, at udviklingen af systemet kan finansieres på nogle år.

  Ud over at få afprøvet priserne på både drift, udvikling og ny funktionalitet, er det vigtigt for regionerne at få fastslået regionalt ejerskab til såvel system som til data. Desuden ønskes mere præcise aftaler om udviklingstiltag, hvor det præciseres, at det er regionerne/KOMBIT, der styrer udviklingen.

  Endelig er der behov for at få fornyet og ensrettet kontrakter på tværs af regionerne og få ryddet op i mange tillægskontrakter og licenser.

  Det har således ikke været vurderingen, at en genforhandling af nuværende kontraktforhold er en mulighed.

  På denne baggrund har regionerne og kommunerne/KOMBIT igangsat arbejdet omkring gennemførelse af et udbud.

  Udbud, udvikling og implementering af det nye afregningssystem forventes at ske over en 4-årig periode.

  Økonomi

  I samarbejde med landets øvrige regioner og KL er der udarbejdet en business case, der beskriver de økonomiske og forretningsmæssige gevinster ved et nyt afregnings- og administrationssystem. Business casen angiver udgifterne til anskaffelse af nyt afregnings- og administrationssystem sammenholdt med driftsudgifterne til det eksisterende henholdsvis et nyt afregnings- og administrationssystem.

  De samlede etableringsomkostninger ved et udbud er jf. business case af juni 2012 estimeret til 152,8 mio. kr. for alle regioner samt kommunerne. Anskaffelsessummen er 207,8 mio. kr. inklusiv udgifter til dobbeltdrift i 2015 og 2016. I dette tal er indregnet aflønning af de interne ressourcer, som deltager på fuldtidsbasis i projektet. Herudover skal hver organisation varetage den individuelle organisatoriske implementering. I budgettet er indregnet en buffer på 10 %.

  Region Syddanmarks andel af investeringen er 1/7. Efter fradrag af interne personaleressourcer svarende til et halvt årsværk årligt i implementeringsperioden bliver Region Syddanmarks andel af investeringen 28,486 mio. kr., jf. nedenfor.

  Mio.kr

  2013

  2014

  2015

  2016

  I alt

  Anskaffelse

  33,5

  55,5

  40,5

  23,3

  152,8

  Dobbeltdrift

     

  27,5

  27,5

  55,0

  Fællesregional

  anskaffelse

  33,5

  55,5

  68,0

  50,8

  207,8

  Region Syddanmarks

  andel (=1/7)

  4,8

  7,9

  9,7

  7,3

  29,7

  Heraf interne ressourcer

  (netto)

  0,3

  0,3

  0,3

  0,3

  1,20

  Finansieringsbehov

  RSD

  4,5

  7,6

  9,4

  7,0

  28,5

  Finansiering

           

  Leasing

  -4,5

       

  -4,5

  Ramme til investeringer i

  sundheds-it

   

  -7,6

  -9,4

  -7,0

  -24,0

  Finansiering i alt

  -4,5

  -7,6

  -9,4

  -7,0

  28,5

  For Region Syddanmark foreslås projektet i 2013 finansieret via leasing. Investeringen i 2014 og frem kan finansieres via den afsatte ramme til sundheds-it, og reserveres i første omgang på rammen. Det foreslås, at finansieringsformen for overslagsårene først fastlægges i forbindelse med investeringsbudgettet for 2014, når rammerne med en ny økonomiaftale for 2014 kendes.

  De samlede driftsudgifter efter et udbud er estimeret til ca. 27,5 mio. kr., hvoraf Region Syddanmarks andel udgør 3,9 mio. kr. Region Syddanmark anvender i dag 13,6 mio. kr. årligt til drift af det nuværende afregnings- og administrationssystem, inkl. udgifter til den løbende udvikling. Herudover kommer administrative besparelser i Praksisafdelingen på ca. 0,5 mio. kr., svarende til 1 årsværk. Nettobesparelsen ved nyt afregnings- og administrationssystem udgør således 10,2 mio. kr. årligt, som kan effektueres ved afslutningen af investeringen fra 2017.

  Driftsbesparelsen betyder, at investeringen er tilbagebetalt indenfor 3 år efter afslutningen af projektet.

  Der er i dette regnestykke ikke indregnet forventede økonomiske besparelser forbundet med korrekt validering og administration af overenskomster, forbedret controlling mv., der anslås til 0,25 % af de samlede udgifter, ekskl. medicin.

  Estimaterne for drift og anskaffelse er konsolideret i forbindelse med involvering af leverandører og eksterne reviews.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At Region Syddanmark deltager i fællesregionalt udbud af nyt afregnings- og administrationssystem.

  At der til anskaffelsen af systemet meddeles en samlet bevilling på 28,5 mio. kr. i årene 2013-2016, hvoraf 4,5 mio. kr. leasingfinansieres i 2013.

  At regionssundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet.

  At der i forbindelse med vedtagelsen af investeringsbudgettet for 2014 tages endeligt stilling til finansieringsformen i overslagsårene 2014-2016.

  At de forventede årlige driftsbesparelser på 10,2 mio. kr. indarbejdes med virkning fra 2017 og frem i overslagsårene til budget 2014.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 11-12-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-01-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Sagsnr. 12/9055
  5. Genforhandling af grå stær aftale
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet besluttede i forbindelse med budget 2012, at der skulle ske en besparelse på operationer for grå stær i praksis, og i henhold til regionsrådets beslutning har der været ført forhandlinger herom. Med baggrund i disse er der udarbejdet vedlagte forslag til en aftale.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Grå stær operationer er ikke omfattet af overenskomsten for praktiserende speciallæger. Ifølge protokollat i overenskomsten vedrørende grå stær-operationer kan de enkelte regioner indgå aftale med de praktiserende speciallæger om udførelse af grå stær-operationer i praksis.

  I Region Syddanmark er der i dag indgået aftale med praktiserende øjenlæger i henholdsvis Vejen, Esbjerg, Trekantområdet og på Fyn. Aftalerne giver praksis mulighed for at udføre et fast antal operationer om året.

  Der blev i 2011 udført 4.424 grå stær-operationer i praksis til en samlet udgift på 26,3 mio. kr. Antallet af operationer var fordelt som følgende:

  • Fyn 2.763
  • Trekantområdet 768
  • øjenlægepraksis i den sydvestlige del af regionen 893.

  Prisen i praksis er pt. for grundaftalen 6.028 kr. DUF-taksten (Det Udvidede Frit Sygehusvalg) er på henholdsvis 4.829 kr. og 5.366 kr. (hvis speciallægeydernummer, er honoraret svarende til den lave takst).

  Regionsrådet besluttede i forbindelse med budget 2012, at der skulle ske en besparelse på mellem 2,3 og 4,5 mio. kr. på grå stær-operationer i praksis.

  Der har mellem administrationen og specialerepræsentant for øjenlægepraksis været ført forhandlinger om en ny aftale. På baggrund heraf er der udarbejdet et forslag til en aftale (vedlagt som bilag).

  Det nye aftaleudkast giver de fynske øjenlæger mulighed for at udføre 2.800 operationer i praksis pr. år og de jyske øjenlæger 2.070 operationer pr. år. Det betyder, at kvoten i Esbjerg øges med 400 operationer. Den fastsatte kvote for aftalens indgåelse er herefter 4.870 operationer. 

  De praktiserende øjenlæger, der deltager i aftalen, tildeles hver en fast kvote på 200. De resterende operationer fordeles efter patientandelen i praksis, dog kan der maksimalt udføres 600 grå stær-operationer i en praksis.

  Aftalen stiller krav til den praktiserende øjenlæges rutine, kvalifikationer, kvaliteten i operationerne, samt klinikkens indretning med henblik på at sikre operationer af samme høje kvalitet som i sygehusregi.

  Der stilles også krav til ventetid i praksis samt aktiviteten i praksis for almindelige øjenpatienter.

  Honoraret fastsættes ud fra en ”vippemodel”, således at de 300 operationer fastsættes til et honorar på kr. 5.300, mens de næste sættes til et lavere honorar faldende for hver 100 operationer til henholdsvis 4.900 kr., 4.500 kr. og 4.000 kr.

  Den nye aftale vil – inkl. udlægning af yderligere 400 grå stær-operationer - betyde en årlig besparelse på ca. 2,3 mio. kr.

  Indgåelse af ovenstående aftaler er under forbehold for godkendelse i Samarbejdsudvalget for Speciallæger. Formandskabet for Samarbejdsudvalget for Speciallæger har på møde den 18. december 2012 vedtaget at anbefale regionsrådet, at vedlagte udkast til en § 64-aftale om grå stær operationer i praksis godkendes.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At vedlagte udkast til en § 64-aftale om grå stær operationer i praksis godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 11-12-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-01-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/120
  6. Sundhedsforskning - Region Syddanmarks Forskningspulje 2012, 2. opslag. Indstillinger af projekter.
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmarks Forskningspulje har været i 2. opslag for 2012. Der er 7,2 mio. kr. til tværgående forskningsprojekter, samt 1,6 mio. kr. til understøttelse af forskning i de fælles akutmodtagelser. Der indkom 47 ansøgninger med anmodning om støtte for i alt 45,4 mio. kr. Det regionale strategiske forskningsråd har i alt fundet 16 støtteegnede forskningsprojekter for i alt 8,8 mio.kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Fra Region Syddanmarks Forskningspulje uddeles hvert år 15 mio. kr. til forskningsprojekter inden for de af regionsrådet udpegede tværregionale indsatsområder. For at understøtte den frie forskning har regionsrådet besluttet, at op til 5 mio. kr. af midlerne i Region Syddanmarks Forskningspulje kan uddeles til støtte af tværregionale projekter med emner uden for indsatsområderne.

  Til at understøtte forskning i de fælles akutmodtagelser afsatte regionsrådet i maj 2011 et særligt engangsbeløb på 3 mio. kr. til forskning i den akutte patient, og som udmøntes samtidig med og via kriterierne gældende for Region Syddanmarks Forskningspulje.

  Til 2. opslag 2012 er der et resterende beløb på 3,6 mio. kr. til rådighed til de udpegede forskningsindsatsområder, 3,6 mio. kr. til den frie forskning og 1,6 mio. kr. til forskning i den akutte patient.

  Der er indkommet 47 ansøgninger med anmodning om støtte for i alt 45,4 mio. kr. Det regionale strategiske forskningsråd har i alt fundet 16 støtteegnede forskningsprojekter. Oversigt med indkomne ansøgninger og indstillinger af projekter til støtte fremgår af bilag.

  For de 3,6 mio. kr., der er til rådighed inden for de udpegede indsatsområder, er der fundet 7 støtteegnede projekter til i alt 3, 6 mio. kr. Det gælder:

  • 1 projekt inden for lidelser i bevægeapparatet for i alt 0,79 mio. kr.
  • 4 projekter inden for børn og sundhed for 1,85 mio. kr.
  • 1 projekt inden for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) for 0,79 mio. kr.
  • 1 projekt inden for for højt blodtryk til 0,17 mio. kr.

  For de 3,6 mio. kr., der er til rådighed inden for den frie forskning, er fundet 7 støtteegnede projekter til i alt 3,6 mio. kr. Det gælder:

  • 2 projekter inden for mave-tarmsygdomme for 0,97 mio. kr.
  • 1 projekt vedr. neurologiske sygdomme for 0,67 mio. kr.
  • 1 projekt vedr. type 2 diabetes for 0,67 mio. kr.
  • 1 projekt vedr. lægemidler for 0,38 mio. kr.
  • 2 projekter vedr. kræft for 0,95 mio. kr.

  Til at understøtte forskning i de fælles akutmodtagelser er fundet 2 støtteegnede forskningsprojekter til i alt 1,6 mio. kr.: Det gælder:

  • 1 projekt vedr. Syddansk Akutkohorte – Etablering af en database med alle de akutpatienter, der behandles i de fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark til 1,26 mio. kr.
  • 1 projekt vedr. medicingennemgang til 0,34 mio. kr.

  Det afsatte engangsbeløb på 3. mio. kr. til forskning i den akutte patient er således opbrugt, da der i tidligere opslag samlet er uddelt 1,4 mio. kr. til tre projekter.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At 7 forskningsprojekter inden for de udpegede forskningsindsatsområder støttes for i alt 3,6 mio. kr.

  At 7 forskningsprojekter med frie emner støttes for i alt 3,6 mio. kr.

  At 2 forskningsprojekter, som understøtter forskning i fælles akutmodtagelser, støttes for i alt 1,6 mio. kr.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 18-12-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-01-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/23266
  7. Sundhedsforskning - eventuel oprettelse af yderligere en videnskabsetisk komité
  fold dette punkt ind Resume
   

  På grund af en fortsat stor tilgang af nye forskningsprojekter er der opstået et behov for etablering af yderligere en videnskabsetisk komité i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sundhedsforskningen i Region Syddanmark er i en meget positiv udvikling. Det smitter også af på Den Videnskabsetiske Komité i Region Syddanmark, som de seneste år har oplevet en stor tilgang af sager.

  Væksten i sager har været så positiv, at Den Videnskabsetiske Komité i Region Syddanmark nu er den regionale videnskabsetiske komité i landet, der behandler flest forskningsprojekter. I 2011 er således behandlet 182 nye forskningsprojekter af de 11 medlemmer (6 lægmedlemmer og 5 forskningsaktive medlemmer). Komitéen i Region Syddanmark når over 200 nye projekter i 2012.

  Der er gode erfaringer fra Region Hovedstaden og Region Midtjylland med at etablere flere komitéer for at tackle en øget sagstilgang. Region Midtjylland har således nedsat 2 komitéer med hver 11 medlemmer. Tilsammen behandlede de to komitéer i 2011 310 nye projekter. Region Hovedstaden har 6 komitéer, som i 2011 i alt behandlede 610 nye projekter.

  Oprettelse af yderligere en videnskabsetisk komité vil sikre et mere robust komitésystem og en bredere forskningsfaglig repræsentation, så den videnskabelige vurdering af de anmeldte projekter kvalificeres yderligere.

  Erfaringen fra Region Midtjylland viser også, at det er en fordel, at et antal komitémedlemmer er erfarne med komitéarbejdet, når nye komitémedlemmer udpeges. For at opnå det bedst mulige udgangspunkt for en ny komités virke anbefales det, at den nuværende komité deles i 2 komitéer, som herefter hver suppleres med nyudpegede medlemmer, og således at der er 11 medlemmer i hver af komitéerne.

  Den årlige omkostning ved en udvidelse med yderligere en videnskabsetisk komité med 11 medlemmer er 1,1 mio. kr. Heri er indregnet en justering af sekretariatets normering til varetagelse af en betydelig stigning i antallet af projekter samt servicering af to komitéer.

  Medlemmer

  Regionsrådet udpeger komitémedlemmerne. Lægmedlemmerne har hidtil været udpeget blandt regionsrådsmedlemmerne. De forskningsaktive medlemmer udpeges af regionsrådet efter indstilling fra Syddansk Sundhedsvidenskabeligt Forskningsforum.

  Et lægmedlem må ikke have en aktuel tilknytning til sundhedsprofessionerne, være ansat i sundhedsvæsenet eller have en sundhedsvidenskabelig uddannelse.

  For at en beslutning om en udvidelse til to komitéer skal komme i funktion så hurtigt som muligt i 2013, er processen med at finde egnede forskningsaktive medlemmer igangsat, således at regionsrådet kan foretage udpegning heraf, såfremt regionsrådet beslutter, at der oprettes yderligere en videnskabsetisk komité i Region Syddanmark.

  For at fremme processen yderligere anbefales det, at formanden for regionsrådet efterfølgende bemyndiges til at godkende den endelige fordeling af eksisterende og nyudpegede komitémedlemmer på de to komitéer. Dette vil ske efter indstilling fra sekretariatslederen samt formanden for den eksisterende Videnskabsetiske Komité i Region Syddanmark og efter samråd med de nyudpegede og eksisterende medlemmer.

  Med denne proces sikres det, at de evt. to komitéer kan være arbejdsdygtige og kan konstituere sig kort efter mødet i regionsrådet den 28. januar 2013.

  I medfør af ligestillingslovens § 10a skal der indstilles lige mange mænd og kvinder. Der er derfor indstillet 8 forskningsaktive personer til de 7 hverv som henholdsvis medlem og suppleant til de videnskabsetiske komitéer.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At der oprettes yderligere en videnskabsetisk komité i Region Syddanmark med en årlig udgift på 1.1 mio. kr.

  At driftsudgiften på 0,8 mio. kr. i 2013 og 1,1 mio. kr. fra 2014 og frem finansieres via driftsbesparelser på sygehusene, der forelægges for regionsrådet i marts 2013.

  At regionsrådet udpeger 6 nye lægmedlemmer samt 2 suppleanter til komitéen.

  At regionsrådet, efter indstilling fra Syddansk Sundhedsvidenskabeligt Forskningsforum, udpeger 5 nye forskningsaktive medlemmer samt 2 suppleanter til komitéen.

  At formanden for regionsrådet bemyndiges til at godkende den endelige fordeling af de forskningsaktive medlemmer og lægmedlemmerne på to komitéer.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 18-12-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  John Hyrup Jensen tog forbehold.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-01-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/442
  8. Beredskabsplan for Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal en gang i hver valgperiode udarbejde og vedtage en civil beredskabsplan og en sundhedsberedskabsplan. Regionens beredskabsplan er en kombineret beredskabsplan, sundhedsberedskabsplan og præhospital plan.

  Regionernes, kommunernes og sygehusenhedernes beredskabsplaner på sundhedsområdet udarbejdes efter samme skabelon, hvilket letter koordination og samarbejde i en beredskabssituation.

  Beredskabsplanen har været i høring. Høringen har medført, at en række mindre præciseringer er indarbejdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionens beredskabsplan er en kombineret beredskabsplan, sundhedsberedskabsplan og præhospital plan for Region Syddanmark.

  Sundhedsberedskabet er en del af den civile sektors beredskab og det samlede nationale beredskab. Sundhedsberedskabsplanlægningen er en del af sundhedsplanlægningen.

  Regionens administration har deltaget i en koordinationsstyregruppe sammen med kommunerne mv. i regionen om en integreret sundhedsberedskabsplanlægning ud fra samme skabelon, hvilket letter koordination og samarbejde i en beredskabssituation.

  Forslaget til den nye beredskabsplan for Region Syddanmark er i forhold til den gældende fra 2009 karakteriseret ved at være mere operativ og mindre beskrivende. Beredskabsplanen er opdelt i 3 hovedafsnit:

  • Krisestyringsorganisationen.
  • Indsatsplaner, herunder instrukser og actioncard.
  • Appendiks om uddannelse, øvelser, evaluering, samt risiko og sårbarhedsvurdering.

  Regionens beredskabsplan har været i høring hos Sundhedsstyrelsen, naboregionerne, politikredsene og kommunerne.

  Høringsbemærkningerne har overvejende været positive. Sundhedsstyrelsen finder overordnet, at sundhedsberedskabsplanen er særdeles god, og fremstår struktureret og klar, med en høj grad af operationalitet og med god overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

  Der er i høringen fremkommet en række ønsker om præciseringer og smårettelser fra samarbejdspartnere, som er imødekommet.

  I bilag er vedlagt oversigt over høringsbemærkningerne samt administrationens bemærkninger hertil samt en udgave af beredskabsplanen, hvor de indarbejdede høringsbemærkninger kan ses.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At Region Syddanmarks beredskabsplanen godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Akut- og ø-udvalget den 20-12-2012
   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-01-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/32550
  9. Etablering af ny psykiatrisk afdeling og Børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium som OPP projekt
  fold dette punkt ind Resume
   

  Ny psykiatrisk afdeling i Vejle samt Børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium i Vejle skal som udgangspunkt etableres som OPP projekt, jf. vedtagelse i regionsrådet i januar 2012.

  I 2013 skal der gennemføres dialogfase med interesserede OPP-selskaber med henblik på afgivelse af tilbud på opgaven og valg af OPP-selskab.

  Til den forestående dialogfase er et foreløbigt udbudsmateriale under endelig udarbejdelse og ligger helt klart ved udgangen af januar 2013. Udover funktionsbeskrivelser indeholder det kontraktudkast, samarbejds- og betalingsmodeller og en lang række tekniske og juridiske dokumenter.

  Oplæg omkring OPP-model, kontraktlængde, omfang af driftsopgaver mv. skal fastlægges forud for dialogfasen i 2013.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ny psykiatrisk afdeling i Vejle samt Børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium i Vejle etableres, som udgangspunkt, som OPP projekt, jf. vedtagelse i regionsrådet i januar 2012.

  Status for projektet er, at der er offentliggjort udbudsbekendtgørelse med henblik på prækvalifikation af selskaber, der skal deltage i den konkurrenceprægede dialog. Dialogen forventes at foregå i perioden februar til juni 2013. Det forventes, at der prækvalificeres 3 – 5 selskaber. Valg af OPP-selskab forventes at blive forelagt regionsrådet januar 2014.

  Et foreløbigt udbudsmateriale til brug i dialogfasen er under endelig udarbejdelse og ligger helt klart ved udgangen af januar 2013. Udover funktionsbeskrivelser indeholder det kontraktudkast, samarbejds- og betalingsmodeller og en lang række tekniske og juridiske dokumenter. Der er vedlagt et resume af de mest centrale strategiske elementer i materialet og et notat med rammer og målsætninger fra funktionsbeskrivelsesmaterialet med henblik på den politiske drøftelse af sagen.

  De mest centrale elementer gennemgås kort i sagsfremstillingen.

  Valg af OPP model

  Der er i samarbejde med de eksterne rådgiverteams gennemført en markedsundersøgelse i august 2012. På baggrund af denne undersøgelse har de eksterne rådgivere anbefalet, at Region Syddanmark, som udgangspunkt, udbyder OPP projektet med privat finansiering, men med det forbehold, at det hvis det viser sig i løbet af den konkurrenceprægede dialog, at privat finansiering bliver for dyrt, så kan Regionen ændre modellen til at være med offentlig finansiering. Der er vedlagt et resume af markedsundersøgelsen.

  Væsentlige forhold omkring konkurrencepræget dialog

  Den konkurrenceprægede dialog har til formål at give mulighed for en drøftelse af den udbudte opgave og mulige løsninger med de prækvalificerede selskaber. Dialogfasen afsluttes ved, at de prækvalificerede aktører opfordres til at afgive tilbud på baggrund af et revideret udbudsmateriale. På baggrund af en evaluering af de afgivne tilbud, indstilles det, at Regionen vil tildele kontrakten til den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, jf. nedenfor. Som følge af opgavens væsentlige omfang i dialogfasen for de bydende selskaber, og i overensstemmelse med andre tilsvarende dialogprocesser, afsættes samlet 1,5 mio. kr. indenfor anlægsrammen til vederlag til de bydende selskaber.

  Tildelingskriterier – Økonomisk mest fordelagtige tilbud

  Det anbefales, at kontrakten tildeles som det økonomisk mest fordelagtige tilbud, med følgende 3 underkriterier, som hvert tilbud vurderes og evalueres ud fra:

  1. Pris, 40-50 %
  2. Kvalitet i løsningsforslaget (funktionalitet), 40-50 %
  3. Samarbejdsorganisation, 10 %

  Ovenstående skal betragtes således, at kriterium 1 og 2 samlet giver 90 %, men det anbefales, at der anvendes et udsvingsbånd i fastsættelse af vægtningen, for at sikre mest mulig fleksibilitet i forhold til den endelige udvælgelse.

  Omfang af driftsopgaver – alle ikke kliniske ydelser

  På baggrund af den gennemførte markedstest anbefales det, at omfanget af serviceydelser, som skal indgå i OPP-kontrakten, fastlægges endeligt på baggrund af den konkurrenceprægede dialog, og at alle ikke kliniske serviceydelser som udgangspunkt kan indgå i en OPP-kontrakt. For en nærmere oplistning af opgaver henvises til bilag med resume af udbudsmaterialet.

  Kontraktens længde

  Længden på kontrakten vil skulle være min. 20 år for at opnå de totaløkonomiske fordele. I den konkurrenceprægede dialog vil det blive undersøgt, hvilken gevinst det giver regionen at gå op på en kontraktlængde på 25 år.

  Økonomi

  Med et OPP-projekt med privat finansiering betales der samlet for anlæg og drift gennem årlige enhedsbetalinger igennem kontraktperioden. På baggrund af de vedtagne standarder og prisniveauer i generalplan for fysiske rammer i psykiatrien er det tidligere beregnet at anlægsdelen på ca. 17.000 kvm. skal kunne gennemføres for 412 mio. kr. i 2010 niveau (indeks 123,4). Opgjort i 2013 niveau (indeks 130,3) svarer dette til 434,7 mio. Hertil kommer ekstra udgifter som følge af den konkrete placering bl.a. til fundering af grund og anlæg af tunnel, som tidligere er vurderet til at udgøre netto 15,2 mio. kroner (2013 niveau).

  Det forventes derfor, at projektet kan gennemføres indenfor en samlet anlægsbudgetramme på max. 449,9 mio. kroner (2013 niveau), som skal kunne dække samtlige anlægsudgifter til projektet, dvs. køb af grund, ekstra fundering, rådgiverudgifter, vederlag, geotekniske undersøgelser mv. De krav og ønsker til bygningerne, der fremgår af de udarbejdede funktionsbeskrivelser, vurderes til at holde sig indenfor denne anlægsramme.

  Ud over anlægsudgifterne er der udgifter til driftskontrakten. Disse udgifter vil være afhængige af den samlede kontrakt, og vil derfor blive estimeret efterfølgende. Der skal foretages benchmark i forhold til det nuværende udgiftsniveau.

  De samlede enhedsbetalinger vil blive forelagt regionsrådet til godkendelse i forbindelse med valg af OPP-selskab.

  Den politiske proces

  Innovationsudvalget vil få forelagt status på projektet løbende gennem 2013. Desuden vil valg af OPP-selskab blive forelagt regionsrådet til godkendelse forventeligt i januar 2014.

  Efter afslutningen af den konkurrenceprægede dialog udarbejdes det endelige udbudsmateriale med henblik på udarbejdelse af endeligt tilbud på anlæg og drift af bygningerne i Vejle. Hvis det viser sig nødvendigt at ændre OPP-model eller lægge yderligere driftsopgaver over til OPP-selskabet end her skitseret, vil det endelige udbudsmateriale også blive forelagt til godkendelse i regionsrådet. Det vil i givet fald ske i august 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At Vejle-projektet udbydes som en OPP model med privatfinansiering, men med mulighed for at ændre til offentlig finansiering, hvis det totaløkonomisk viser sig for dyrt med privat finansiering.

  At projektet gennemføres med en konkurrencepræget dialog.

  At anlægsprojektet søges gennemført indenfor en samlet anlægsramme på max. 449,9 mio. kr.

  At kontrakten tildeles efter økonomisk mest fordelagtige tilbud.

  At alle ikke-kliniske serviceydelser potentielt kan indgå i OPP kontrakten.

  At kontraktlængden som udgangspunkt kan fastlægges til mellem 20-25 år.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-01-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/16784
  10. Rekrutterings - og kvalitetsindsats i psykiatrien
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er udarbejdet forslag til rekruttering af udenlandske speciallæger, samt opkvalificering af psykologer og sygeplejersker.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet besluttede ved budgetvedtagelsen for 2013 den 24. september 2012 at igangsætte en bred rekrutteringsindsats med henblik på at udvide kapaciteten og forberede den varslede forkortede maksimale ventetid for psykiatriske patienter. Regionsrådet afsatte 10 mio. kr. årligt til indsatsen fra 2013.

  På den baggrund er der udarbejdet forslag til den konkrete gennemførsel af den ønskede rekruttering og opkvalificering. Der foreslås følgende indsatser, som sammen med den nærmere udmøntning er nærmere beskrevet i bilagsmaterialet:

  • At psykiatrisygehuset i perioden 2013-2016 søger at rekruttere yderligere 20 udenlandske speciallæger, svarende til 5 læger pr. år.
  • At det fremadrettet forventes, at psykologer på psykiatrisygehuset generelt specialiserer sig via uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, og at målsætningen over en 10-årig periode er at oprette 90 specialpsykologstillinger, dog med et delmål på 40 stillinger i 2016.
  • At psykiatrisygehuset fra 2013 ansætter 8 psykologer, heraf 5 specialpsykologer i Odense, som bl.a. skal bidrage til at varetage uddannelsesforpligtigelsen i forbindelse med uddannelse af specialpsykologer samt udvide behandlingskapaciteten.
  • At psykiatrisygehuset årligt opkvalificerer 22 sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje via den ét-årige uddannelse til specialsygeplejerske. Over en 10-årig periode forventes det herved, at ca. 55 pct. af sygehusets sygeplejersker er specialuddannede.
  • At psykiatrisygehuset på kort sigt gennemfører en række brush-up kurser, som kan ruste personalet på psykiatrisygehuset til arbejdet med den forkortede udrednings– og behandlingsret. Det drejer sig bl.a. om ajourføring i psykopatologi og diagnostik af 400 læger, psykologer og psykologer, samt et 10-dages ajourføringskursus for specialsygeplejersker med en ældre specialuddannelse. Endelig foreslås gennemført et ajourføringsforløb vedrørende den KRAM-screening, som skal finde sted i de ambulante behandlingspakker.

  Idet rekrutterings– og opkvalificeringsindsatserne er langsigtede indsatser, foreslås det, at den samlede beskrevne indsats evalueres i 2016 med henblik på evt. justeringer fra 2017 og frem.

  Sagen blev behandlet i psykiatriudvalget den 8. januar 2013. Psykiatriudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At de beskrevne indsatser samt den beskrevne udmøntning af økonomi i den forbindelse godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-01-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/396
  11. Udbygning til nye funktioner ved Psykiatrisk Afdeling, Odense
  fold dette punkt ind Resume
   

  Nye aktiviteter tilknyttet psykiatrisk afdeling Odense, som et regionalt telepsykiatrisk center, landsdækkende internetpsykiatriprojekt og et stort nyt forskningsprojekt kan ikke rummes indenfor psykiatriens eksisterende bygninger på OUH og kræver en hurtig løsning. Derfor ønskes der opført en modulbygning i forlængelse af Afdeling P på OUH, som kan stå færdig i oktober 2013.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I løbet af 2012 er der blevet tilknyttet en lang række nye udviklings- og forskningsaktiviteter til Psykiatrisk Afdeling, Odense af både regionsdækkende og landsdækkende karakter. Aktiviteter, der udspringer af og understøtter afdelingens position som universitetsfunktion på det psykiatriske område.

  Der er gjort mange anstrengelser for at kunne rumme alle disse nye aktiviteter indenfor de eksisterende fysiske rammer, men det har vist sig nødvendigt at gennemføre en mindre udbygning til afdelingen for at få den fornødne plads hurtigst muligt inden udgangen af 2013. Konkret skal den nye mindre tilbygning skabe plads til følgende aktiviteter: 

  Telepsykiatrisk Center: Regionsrådet besluttede i 2012 at etablere et regionalt dækkende Telepsykiatrisk Center. Etableringen af telepsykiatri skal medvirke til at sikre let adgang til psykiatrisk behandling i alle dele af regionen, så borgerne kan modtage behandling enten i egne hjem eller på nærliggende psykiatriske funktioner ved hjælp af videokonferenceudstyr.

  Internetpsykiatri: Et landsdækkende satspuljefinansieret projekt, der skal have base i Odense. Oprettelsen af internetbaseret behandling til deprimerede, skal medvirke til at flere borgere med depression modtager behandling. En model, der med fordel er brugt i fx Sverige. Projektet tilbyder en udredning, et tre måneders behandlingsforløb, hvor patienten gennemfører et selvhjælpsprogram med kognitiv adfærdsterapi med støtte fra en psykolog og en afsluttende samtale.

  Forskningsprojekt: Psykiatrisk afdeling i Odense har modtaget en stor ekstern forskningsbevilling til et flerårigt projekt, der har som formål at sikre en bedre alkoholbehandling for flest mulige borgere med et alkoholproblem indenfor psykiatrien. Forskningsprojektet består af fem studier, som hver især bidrager til en generel forbedring af behandlingsforløbet - både i forhold til at få borgere med et alkoholmisbrug i behandling og efterfølgende undgå tilbagefald.

  Bygningen

  Eftersom alle 3 aktiviteter allerede er under op- og udbygning, og meget hurtigt vil vokse ud af de eksisterende rammer, er der behov for en anderledes hurtig bygningsmæssig løsning. Derfor anbefales det at vælge en modulløsning for projektet. Denne løsning betyder, at byggeriet kan opføres på under et år, og der er potentielt mulighed for at genbruge dele af byggeriet efter flytning til Nyt OUH om 7 år.

  Der er udarbejdet et byggeprogram, der beskriver en anlægsmæssig løsning, hvor modulbyggeriet bliver etableret på eksisterende friareal ved Psykiatrisk Afdeling P på OUH. Nybyggeriet placeres som en selvstændig bygning, forbundet til den eksisterende bygning med en gangbro i 1. sals højde. Bygningsarealet er i alt på 570 m2. Langt størstedelen af arealet går til det Telepsykiatriske Center og forskningsprojektet.

  Bygningen forventes at stå færdig og klar til brug i oktober 2013. Der henvises til vedlagte resumé af byggeprogrammet.

   

  Økonomi

  Det forventes at koste 8,320 mio. kr. at opføre udbygningen, som foreslås finansieret af Lokalpsykiatrirammen. Der forventes øgede bygningsdriftsudgifter på årligt 0,523 mio. kr., der finansieres indenfor psykiatriens centrale udviklingsmidler.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At byggeprogrammet godkendes.

  At der afsættes og frigives et rådighedsbeløb på 8,320 mio. kr. i 2013 til formålet, finansieret af rammen til lokalpsykiatri.

  At der meddeles anlægsbevilling på 8,320 mio. kr.(indeks 130,3) og modsvarende negativ anlægsbevilling på -8,320 mio. kr. vedrørende rammen til lokalpsykiatri.

  At psykiatridirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet indenfor den meddelte anlægsøkonomi. 

  At der frigives 0,130 mio. kr. i 2013 og 0,523 mio. kr. i 2014 og fremefter til finansiering af øgede driftsudgifter finansieret af psykiatriens udviklingsramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-01-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Ida Damborg tog forbehold.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/25529
  12. Samtykke til råstofgravning udenfor råstofplanens graveområder - Del af matr.nr. 15a Stenstrup By, Stenstrup, Svendborg Kommune
  fold dette punkt ind Resume
   

  Svendborg Kommune har fremsendt ansøgning om forlængelse af tilladelse til indvinding af rødbrændende ler med anmodning om regionsrådets samtykke. Det ansøgte ligger uden for graveområderne for ler i Råstofplan 2008 for Region Syddanmark. Tilladelse forudsætter derfor, i henhold til råstofplanen, samtykke fra regionsrådet.

  Den oprindelige tilladelse er meddelt i 2007 efter den da gældende Regionplan for Fyns Amt.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Svendborg Kommune har fremsendt ansøgning om forlængelse af indvinding af rødler på del af matr. nr. 15a Stenstrup By, Stenstrup.

  Arealet er beliggende i interesseområde for ler. Kommunen har i 2007 meddelt en 5-årig indvindingstilladelse. På daværende tidspunkt var Regionplan 2005 for Fyns Amt gældende på råstofområdet. Regionen blev den gang hørt administrativt, da området ligger udenfor graveområde. Administrationen havde ingen bemærkninger.

  Med ikrafttrædelsen af Råstofplan 2008 blev praksis på området ændret, således at tilladelse til gravning uden for graveområde forudsætter regionsrådets samtykke. Forlængelse af tilladelsen forelægges derfor regionsrådet.

  Svendborg Kommune oplyser, at Petersminde Teglværk har bedt om at få tilladelsen forlænget med tre år. Konjunkturnedgangen har gjort, at indvindingen er gået langsommere end forventet.

  Forlængelsen vedrører det oprindelige areal på knapt 7 ha, heraf er en stor del allerede færdiggravet. Den forventede gravedybde er ca. 1 meter. Der vil blive stillet vilkår om, at der maksimalt er 1 ha inddraget i indvindingen ad gangen (graveareal, areal til materialeoplægning m.v.). Der skal desuden ske en løbende efterbehandling i samme takt som indvindingen skrider frem. Arealet efterbehandles til landbrugsjord uden tilkørsel af jord udefra.

  Arealet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser, men uden for indvindingsoplande til almene vandværker. Der er ca. 200 meter til en privat brønd. Kommunen vurderer at der er god geologisk beskyttelse af det primære grundvandsmagasin, og at bortgravning af ca. 1 m ler på arealet ikke vil påvirke denne beskyttelse nævneværdigt. Kommunen finder således, at den ansøgte indvinding af ler ikke er i strid med grundvandsinteresserne i området.

  Langs det ansøgte areal er fredede diger. Kommunen vurderer at digerne kan sikres ved, at der ikke indvindes nærmere end 3 meter fra digerne, og at der stilles vilkår til terrænhældningen mod digerne efter endt efterbehandling. Svendborg Kommune har ikke yderligere bemærkninger til natur og grundvand.

  Arealet ligger i særlige værdifulde landskaber, udpeget i kommuneplanen. Kommunen vurderer at afgravning af 1 m ler på arealet ikke vil have væsentlig indvirkning på de landskabelige værdier.

  Under kommunens høring af forlængelsen, har en nabo fremsendt bemærkninger, primært vedr. støv og trafikgener. Kommunen er i dialog med teglværk og nabo om en løsning. Det bemærkes, at indvindingen i 2012 er sket på i alt 14 arbejdsdage.  Svendborg Kommune forventer, at evt. forlængelse bliver enslydende med nuværende tilladelse med hensyn til vilkår.

  Af hensyn til naboer stilles vilkår om, at indvinding ikke må foregå nærmere end 25 meter fra beboelser på naboejendomme, ligesom der stilles vilkår for vejadgang, driftstider, samt begrænsning af støv- og støjgener.

  Kommunen vurderer, at det ansøgte ikke forudsætter en VVM-vurdering efter bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkninger på miljøet, grundet indvindingens størrelse, placering og ringe miljøpåvirkning.

  Svendborg Kommune er således indstillet på at give en 3-årig forlængelse af tilladelsen til ovennævnte indvinding af rødler under forudsætning af bl.a., at indvindingen maksimalt sker på 1 ha ad gangen og med minimum tre meters afstand til beskyttede diger og 25 meters afstand til boliger.

  På baggrund af redegørelsen fra Svendborg Kommune om de geologiske forhold og de tilgængelige boringer i området, vurderer administrationen, at grundvandsinteresser ikke tilsidesættes ved en gravning af 1 m ler. Det vurderes samtidig, at med de angivne begrænsninger i gravningen, vil natur- og landskabsinteresser ikke blive tilsidesat.

  Administrationen vurderer derfor, at det vil være i overensstemmelse med råstofplanen at meddele samtykke til ansøgningen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At der meddeles samtykke til udnyttelse af restressourcen ved gravning af 1 m rødbrændende ler på arealet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 13-12-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-01-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/690
  13. Kapacitet på gymnasierne
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionens fire forpligtende samarbejder og erhvervsgymnasierne har indmeldt deres optagelseskapacitet på de almene og erhvervsrettede gymnasier samt VUC’er i regionen til regionsrådet. Optagelseskapaciteten skal indmeldes til Ministeriet for Børn og Undervisning senest den 1. februar 2013.

  Kapaciteten i Trekantområdet øges igen i år betydeligt, og administrationen anbefaler, at regionsrådet anmoder Børne- og undervisningsministeren om at pålægge Rosborg og Rødkilde Gymnasium i Vejle et midlertidigt kapacitetsloft for at sikre regionens uddannelsesudbud og kapacitetsudnyttelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Optagelseskapaciteten for hhx og htx fastsættes af de enkelte institutioner, som udbyder uddannelserne. Optagelseskapaciteten til det almene gymnasium og hf fastlægges af de forpligtende samarbejder med deltagelse af de offentlige gymnasier, hf-kurser og studenterkurser, samt VUC’er der udbyder 2-årig hf. De forpligtende samarbejder og erhvervsgymnasierne har pr. 15. december 2012 orienteret om optagelseskapaciteten for det kommende skoleår. Regionsrådet skal herefter videresende oplysningerne til Ministeriet for Børn og Undervisning senest den 1. februar 2013.

  I vedlagte bilag ses optagelseskapaciteten, der skal indmeldes til Ministeriet for Børn og Undervisning, dvs. det antal klasser, som den enkelte skole kan oprette. For de almene gymnasier fremgår det også, hvor mange klasser der blev oprettet i år, og hvor stor kapaciteten er i det kommende skoleår i forhold til optaget i år. Desuden er der i tabellen en oversigt over det samlede antal klasser i indeværende skoleår, det antal der forventes næste år, og hvad ændringen er.

  I forhold til indeværende skoleårs optag øges optagelseskapaciteten med i alt 12 nye første års klasser i regionen. Der er et lille fald i antallet af 15-16 årige i regionen i 2013, sammenlignet med 2012, og de kommende år falder antallet af 15-16 årige ligeledes ifølge Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning. Den samlede kapacitet i regionen stiger dermed til trods for, at der bliver færre 15-16 årige i regionen.

  Kapaciteten i Syddanmark øges med i alt 31 klasser, heraf 19 i Trekantområdet. Der kommer samlet 12 ekstra første års klasser sammenlignet med indeværende skoleår. Den resterende stigning skyldes, at kapaciteten og optaget de senere år er øget kraftigt, hvilket betyder, at der i det kommende skoleår eksempelvis vil være flere 2.g klasser end det er tilfældet i år. Der kan således forekomme stigninger i den samlede kapacitet op til to år efter, at antallet af nye første års klasser stagnerer.

  Trekantområdet udvider alene med 15 første års klasser, mens de resterende områder nedjusterer kapaciteten med 3 første års klasser. Sidste år var Trekantområdets indberettede kapacitet for skoleåret 2012-2013 i alt 80,5 nye første års klasser, mens optaget i 2011 var 72,5 klasser. I år øges den indberettede kapacitet for skoleåret 2013-2014 til 86 klasser, mens der kun blev optaget 71 klasser i 2012. De seneste års udvikling tyder derfor på, at der er ved at opstå en ubalance mellem kapaciteten og udnyttelsen deraf.

  Den stadige udvidelse af kapacitet rejser følgende problemstillinger:

  • En udvidelse af kapaciteten medfører investeringer i bl.a. bygninger, der både på kort og langt sigt kan vise sig ikke at være økonomisk rentable, idet den demografiske udvikling medfører færre unge de kommende 10 år.
  • En udvidelse af kapaciteten kan føre til øget konkurrence om eleverne, og dermed bruges økonomiske resurser på markedsføring og lignende i stedet for på undervisning af eleverne.
  • Kapacitetsudvidelser på gymnasier i de større byer kan få negative konsekvenser for gymnasier i mindre byer, hvilket kan føre til et mindre uddannelsesudbud med dårligere geografisk spredning i regionen. Afstanden til ungdomsuddannelserne er i forvejen en udfordring for regionen, og med et lavere udbud, kan det betyde at endnu færre unge i yderområderne får en ungdomsuddannelse, og dermed direkte påvirke 95-målsætningen negativt.
  • De seneste års udvikling tyder på en ubalance mellem kapacitet og optag, og der kan være behov for regulering.

  Administrationen anbefaler derfor, at regionsrådet anmoder Børne- og undervisningsministeren om at pålægge Rosborg Gymnasium og Rødkilde Gymnasium i Vejle et midlertidigt kapacitetsloft med henvisning til ovenstående problemstillinger.

  Sagen om kapaciteten på gymnasierne var på dagordenen for mødet i Udvalget for Regional Udvikling den 10. december 2012, hvor udvalget blev forelagt de foreløbigt indberettede kapacitetstal for gymnasierne i regionen. Udvalgets kommentarer hertil er blevet indarbejdet i både dagsordenspunkt og brev til Børne- og undervisningsministeren.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At udkast til brev til Børne- og undervisningsministeren godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-01-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/690
  14. Høringssvar vedr. oprettelse af SOSU grundforløb i Kolding
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal høres forud for oprettelsen af et grundforløb inden for ”Sundhed, omsorg og pædagogik” i Kolding. Det indstilles, at vedlagte høringssvar sendes til Social- og Sundhedsskolen Fredericia – Vejle – Horsens.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet skal høres forud for oprettelsen af et grundforløb inden for ”Sundhed, omsorg og pædagogik” i Kolding.

  Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens har anmodet regionsrådet om et høringssvar i forbindelse med et ønske om at oprette et nyt grundforløb i Kolding.

  Ønsket om at udbyde grundforløbet i Kolding er en del af det projekt, som regionsrådet med midler fra uddannelsespuljen, valgte at yde støtte til på sit møde den 24. september 2012. Det drejer sig om projektet ”Nyt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner – et samarbejde mellem Kolding Kommune, Social- og Sundhedsskolen Fredericia og IBC International Business College”.

  Baggrunden er, at den geografiske afstand til SOSU-skolerne i henholdsvis Aabenraa og Fredericia er for stor, og de offentlige transportmidler er ikke tilpasset skolerne. Derfor ønsker SOSU og IBC at udbyde både lægesekretæruddannelsen og sundhedsservicesekretæruddannelsen sammen, idet SOSU har kompetencen på det sundhedsfaglige område og IBC kompetencerne på det merkantile område, hvor uddannelserne tager deres udgangspunkt.

  Projektet blev vurderet til at understøtte regionsrådets uddannelsesstrategi og målsætningen om, at 95% af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

  Social- og Sundhedsskolen Fredericia – Vejle – Horsens, er opmærksom på ikke at konkurrere med Hansenberg i Kolding, og derfor vil udbuddet kun omfatte SOSU og PAU delen af grundforløbet, mens andre elever inden for grundforløbet fortsat henvises til Hansenberg.

  Derfor indstilles det, at vedlagte høringssvar med positiv tilkendegivelse fremsendes til Social- og Sundhedsskolen Fredericia – Vejle – Horsens.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At høringssvaret til Social- og Sundhedsskolen Fredericia – Vejle – Horsens godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 10-12-2012
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-01-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/17701
  15. Partnerskabsaftale mellem Region Syddanmark, University College Lillebælt og University College Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den nuværende partnerskabsaftale mellem Region Syddanmark, University College Lillebælt og University College Syddanmark udløb med udgangen af 2013. I denne sag lægges op til indgåelse af en ny partnerskabsaftale i perioden 2013 – 2015.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark har for 2010-2012 indgået en partnerskabsaftale med UCS og UCL med det formål at sikre uddannelsesdækningen, videns- og kompetenceudvikling samt at højne uddannelsesniveauet i Region Syddanmark. Aftalen udløber med udgangen af 2012. Der lægges op til indgåelse af ny partnerskabsaftale løbende fra januar 2013 til december 2015.

  Samarbejdsaftalens ramme udgøres af et ledelsesmæssigt forum med deltagelse af uddannelsesinstitutionernes rektorer og HR-direktøren i Region Syddanmark samt Regional Udvikling. Dette forum mødes to gange årligt for at drøfte fælles strategiske udfordringer og problemstillinger, samt fastlægge forpligtigende indsatsområder for det kommende år.

  UC’erne og Region Syddanmark er hinandens forudsætninger forstået på den måde, at professionshøjskolerne leverer en betydelig del af uddannelse af arbejdskraften til den efterspurgte løsning af regionens kerneopgave på sundhedsområdet. Samtidig bidrager UC’erne sammen med regionen til at løse den samfundsmæssige opgave, der ligger i en højnelse af uddannelsesniveauet både kvalitativt og geografisk.

  Parterne samarbejder også om efter- og videreuddannelse af regionens medarbejdere på relevante områder, og har en fælles interesse i at drøfte samspils- og samarbejdsmuligheder i forhold til erhvervspolitiske satsninger, f.eks. inden for sundheds- og velfærdsinnovation.

  Partnerskabet rummer i forhold til uddannelserne således en række fælles udfordringer i form af praktiktilrettelæggelse, kvalitet, brugerinddragelse, specialisering, evaluering (herunder af praktikforløbene), arbejdsmarkedsbehov, geografisk spredning og dimensionering mm.

  Erfaringerne fra den hidtidige partnerskabsperiode er, at aftalen giver en mulighed for i et formaliseret forum at drøfte fælles strategiske udfordringer og problemstillinger, ligesom eventuelle interessemodsætninger bliver håndteret kvalificeret og respektfuldt.

  På det konkrete niveau har partnerskabet medvirket til at udvikle gode og praksisnære uddannelsesmæssige indsatser på efter- og videreuddannelsesområdet, herunder på kronikerområdet og i forhold til efteruddannelse for sygeplejersker til de Fælles Akutmodtagelser.

  Målet med partnerskabsaftalen er netop at skabe målbare og synlige resultater gennem de strategiske drøftelser samt konkrete indsatsområder. For 2013 er følgende indsatser foreslået, som efter godkendelse skal konkretiseres:

  • Sundhedsinnovation og velfærd
  • Evaluering af praktikophold – fra formodninger til viden
  • Uddannelsesmålsætninger og arbejdsmarkedsbehov – herunder evt. en særlig indsats i forhold til rekruttering af drenge.

  UC’erne har interesse i at opretholde en partnerskabsaftale med Region Syddanmark for at kunne understøtte regionens vækstpotentiale og erhvervssatsninger, samarbejde om nationale og regionale uddannelsespolitiske målsætninger, bidrage til kompetenceudvikling af regionens medarbejdere inden for relevante områder, samt at sikre et regionalt dækkende udbud af professionsbacheloruddannelser og videreuddannelsesmuligheder indenfor de to UC’ers kompetenceprofiler.

  Region Syddanmark har på tilsvarende vis interesse i fortsat at opretholde en partnerskabsaftale med UC’erne. Udover den uddannelsesmæssige dimension på sundheds- og socialområdet, herunder fortsat kvalitetsudvikling i forhold til fremtidens sundhedsuddannelser, blandt andet med udgangspunkt i Danske Regioners uddannelsespolitiske oplæg ”Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser”. Partnerskabet giver regionen et formaliseret administrativt forum til drøftelse af regional udvikling, eksempelvis i forhold til regional vækst og erhvervssatsninger.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Direktionen indstiller:

  At regionsrådet godkender indgåelse af fornyet partnerskabsaftale mellem Professionshøjskolerne University College Syddanmark (UCS), University College Lillebælt (UCL) og Region Syddanmark.

  At HR-direktøren indgår aftalen på vegne af Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-01-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/1610
  16. Udvendig bygningsvedligeholdelse - Østruplund, vinduer
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der søges om godkendelse af anlægsbevilling til udskiftning af vinduer på Østruplund.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har den 23. august 2010 meddelt anlægsbevilling til nybyggeri ved Østruplund og til (indvendig) ombygning af den eksisterende hovedbygning.

  Nybyggeriet er taget i brug og ombygningen er i gang.

  Det er under arbejdet fundet hensigtsmæssigt at fremrykke udskiftning af hovedbygningens vinduer i stuetagen og 1. sal. De gamle vinduer er med ét lag glas og forsatsruder, men med stort varmetab og svære at åbne/håndtere. Vinduerne trænger til udvendig maling og kitning. Nye vinduer udføres med samme udseende som de eksisterende, men med termoglas. Udskiftningen kan gennemføres økonomisk mest fordelagtigt samtidig med den øvrige ombygning.

  Der er indhentet pris for udskiftningen, som kan gennemføres for 2,100 mio. kr. Udskiftning er tidligere gennemført i kælderetagen.

  Arbejdet vil blive udført efter reglerne om udvendig bygningsvedligeholdelse, og foreslås finansieret af rammen i 2013 til mindre anlæg på de sociale institutioner, som bl.a. er afsat til udvendig bygningsvedligeholdelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At det godkendes, at der foretages vinduesudskiftning på Østruplund.

  At der meddeles anlægsbevilling på 2,100 mio. kr. (indeks 130,3) og modsvarende negativ anlægsbevilling på rammen til mindre anlæg på de sociale tilbud.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 2,100 mio. kr. i 2013 til formålet finansieret af den afsatte ramme til mindre anlæg.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-01-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Sagsnr. 12/3076
  17. Handicapcenter Nordøstfyn - erstatningsbyggeri for Påfuglen og Askvej
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet godkendte den 25. juni 2012 resumé af byggeprogram vedrørende erstatningsbyggeri for Påfuglen. Byggeriet foreslås udvidet med erstatningsbyggeri for Askvej.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Som følge af den nye centeropdeling på det sociale område skal borgere, der i dag benytter beskæftigelsestilbuddet Askvej i Kerteminde, fremadrettet anvende Påfuglen i Nyborg som aktivitetscenter. Erstatningsbyggeriet for Påfuglen foreslås derfor udvidet med de 6 fuldtidspladser fra Askvej.

  Bygningen på Askvej er ikke tidssvarende til formålet. Det foreslås derfor, at bygningen sættes til salg. Der er tale om en bygning på lejet grund.

  På baggrund af ovenstående er det oprindelige byggeprogram revideret med udvidelsen fra 26 til 32 fuldtidspladser. Udvidelsen er beregnet med 34 m2 pr. plads, ligesom de oprindelige 26 pladser. Det er i byggeprogrammet kalkuleret, at de samlede anlægsudgifter vil andrage 20,380 mio. kr. Til de 26 fuldtidspladser på Påfuglen har regionsrådet den 25. juni 2012 bevilget 16,511 mio. kr. Der er således behov for en tillægsbevilling på 3,869 mio. kr. Udgiften kan finansieres af rammen til større ombygning på Strandvænget.

  Byggeriet ventes fortsat påbegyndt i maj 2013 og afsluttet juni 2014.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At ajourført resumé af byggeprogram godkendes,

  At der meddeles tillægsbevilling på 3,869 mio. kr. (indeks 130,3) til udvidelse af erstatningsbyggeriet for Påfuglen.

  At udgiften finansieres af den på investeringsbudgettet afsatte ramme til større ombygning på Strandvænget, idet der afsættes 2,000 mio. kr. i 2013 og idet 1,869 mio. kr. overføres til 2014.

  At økonomidirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultat inden for den givne, forhøjede anlægsbevilling.

  At bygningen på Askvej sættes til salg og medtages på regionsrådets bemyndigelsesliste.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-01-2013
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/23123
  18. Aftale om akutjob
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det er besluttet, at forretningsudvalget skal modtage en månedlig status på Region Syddanmarks implementering af akutjobaftalen. I sagen gives en status for perioden 15. november – 30. december 2012.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionens foreløbige udmøntning af akutjob-aftalen indgået den 24. oktober 2012 mellem regeringen og arbejdsgiverrepræsentanterne i den private og offentlige sektor blev forelagt for regionsrådet den 17. december 2012. Aftalen betyder, at Region Syddanmark skal skaffe 168 akutjob.

  Det er besluttet, at forretningsudvalget skal modtage en månedlig status på regionens implementering af akutjobaftalen.

  Status

  I perioden den 15. november 2012 - 30. december 2012 er der opslået i alt 303 stillinger som akutjob i Region Syddanmark. Der er i alt 461 ansøgninger fra ansøgere omfattet af akutjob-aftalen, 38 ansøgere fra målgruppen er blevet indkaldt til samtale og 5 ansøgere fra målgruppen er blevet ansat.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-01-2013
   

  Til orientering.


  Sagsnr. 12/26877
  19. Opfølgning på kampagnen "Stop regelrytteriet"
  fold dette punkt ind Resume
   

  Aktuel status på implementering af tiltag som følge af ”Stop regelrytteriet” kampagnen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Som aftalt ved regionsrådets behandling af kampagnen ”Stop regelrytteriet” på mødet 17. december 2012, gives status på de tiltag, som er igangsat som udløber af kampagnen.

  Som bilag er vedlagt en kort beskrivelse af de områder, hvor regionen foretager konkrete ændringer, som følge af henvendelser til kampagnen, herunder aktuel status samt nuværende tidsplan for implementering af tiltagene.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-01-2013
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/25751
  20. Danske Regioners generalforsamling 2013
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal drøfte, om man ønsker at stille forslag til dagsordenen for Danske Regioners generalforsamling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Danske Regioners generalforsamling 2013 bliver afholdt torsdag den 18. april 2013 i Herning Kongrescenter.

  Eventuelle forslag til dagsordenen fra regionsrådet eller regionsrådsmedlemmerne skal sendes til Danske Regioners bestyrelse senest torsdag den 7. marts 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-01-2013
   

  Forretningsudvalget videresendte sagen til regionsrådets eventuelle bemærkninger.


  Sagsnr. 13/8
  21. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-01-2013
   

  Under punktet blev orienteret om:

  ·            Samarbejdet mellem regionen og kommunerne om infrastruktur

  ·            Folkemødet på Bornholm


  Sagsnr.  
  22. LUKKET - ambulanceområdet
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  23. LUKKET - orientering om låntagning
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  24. LUKKET - valg af revisor
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  25. LUKKET - salg af fast ejendom
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  26. LUKKET - tabt arbejdsfortjeneste
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

   


  Siden er sidst opdateret 21-01-2013
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring